SULIT 45/l Pendidikan Islam Kertas I Ogos2008 2 Jam

45tl

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH NEGERI PERAK 2008

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1
Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN 7 2 Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian' Bahagian A dan Bahagian B Jawabsatu soalan doripadaBahagia n A dan semua soalan daripadaBahagian B. Kesemuq lima soalan mesti dijawab. soalan hendaklah dijawab pada kertas yang disediakan

3

Kertas soalan ini mengandungi6 halaman bercetak

45tl

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 BahagianA [20 marknh] Bahagian ini mengandungidua soalan.Jawab satu soalan sahaja.

45lr

|

(a) FirmanAllah SWT:

ls U3 ;e" * +* J-,r{',t: 3} 6+ ;1e. sii\"'t3 L''{ t 1,.-,;T(c),il')lUor::;j-{tst;l' ,pre ,I*Tr:+tti Uo;a"{tst;i:\tfu :S"#i
6:.r) G7s:jr,.o!r
(i)
(ii) (iii)

69
.Juu-r4j\-'.-, .11i'V-,f

3tj^+ei\qti
a^rJc-Lt ,(rru
[4 marknh] 14marknhl

anugerahAllah SWT. manusiasupayamemanfaatkan Ayat di atasmemerintahkan

nikmat tersebut. Nyatakandua akibat penyalahgunaan

anugerah Salahsatuciri ahli syurgaialah orangyangmemanfaatkan Allah SWT. yang dinyatakan atas. di dua ciri ahli syurga,selaindaripada Terangkan 12markahl SAW : Rasulullah Sabda

(b)

aa:-

,r

'J"i, 'JG 'J\i ii;'olt **, ,;; : ffi'Jut

"G_ i "jo

,ii;*,.s)\;'J,l-: ,'r^3to*Lk i;,ytTs* #L,/6, teL , i:t* );u r$t'i e";"ri i"Li y6 e'b")\'E) ^A(JC $Ut At4W rp .fi':,i;t* ^:!u, t,i!t*
( &-l
(i)

€:41 ols;1

J. --/./

o

49J.a _CPl

A 1

lr

t

.4 .it'

g.() )l _-9

(c)

yangterdapat dalamhadisdi atas. Nyatakandua contohamalansedekah 12markahl penerima. (ii) Terangkan terhadap dua kesanamalansedekah [4 marknh] di tulisanjawi: Tulis perkataan bawahmenggunakan akanmembukaminda dan Memerhatikejadianhaiwandan tumbuh-tumbuhan kita. memberikesedaran sertakeinsafan kepada

14markahl
45tl SULIT

SULIT
2 (a) FirmanAllah SWT:

45tl

',p"rilit,*Vt

-uifl 6ttitun;-ri Atb 4 &itS1
( 1 5 5 1 5 6: o i J l 6 - t y )

),;:{i GPS Lr.Ji3e'A ,&. np, u
'-)#tltS
.i-\

./

I

ti

'.'.

zI

Kgrlqfr)

r/

Ayat diatasAllah SWT menjelaskan beberapa contohujian kepada manusia.
(i) .r ,a1 tr $t,Jt.j-r- 4ib..^^, ;a3yl o-* all '

r#L (ii)

l1r;fut,

12markahl Nyatakan golongan empat yangberjaya menghadapi Allah SWT. ujian 14markahl (iii) Setiap ujianyangmenimpa manusia hikmah ada yangsangat berharga. Terangkan dua hikmah ujian tersebut. 14markahl
(b) Sabda Rasulullah SAW:

( d*'

ol7: )

Hadisdi atasmenerangkan kepentingan ihsan terhadap binatang. (i) (ii) Nyatakandua kepentingansifat ihsanterhadapbinatang. Jelaskan dua akibatpenganiayaan terhadap binatang. [2 markah] [4 markah] (c) Tulis perkataan bergarismengikutnombordalampetikandi bawah menggunakan tulisanj awi. (i) Persaudaraan perpaduan dan merupakan elemenvang sangatpenting (ii) dalamIslam.TamadunIslam dapat dibangunkan pesatsekiranya dengan (iii) (iv) pernaduandiberi keutamaan.Sebaliknya umat akan meniadi lemah sekiranya berlakunyaperpecahan. [4 markah]

45/l

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4 Bahagian B [80 markah) Jawab semuasoalan

45tl

3

(a)

(i) (ii) (iii)

Senaraikan tiga namalain bagi ilmu akidah. Nyatakantiga ciri akidahyangbetul. Jelaskan dua kepentingan mempelajari ilmu akidah. Apakah yang dimaksuddenganal-Mizan?

13markahl [3 markah] [4 markah]

(b)

(i) (ii)

[2 markah] pengadilan akhirat. proses Jadualdi bawahmenunjukkan di jadual di bawahdengan jawapan yang betul. Lengkapkan Berkumpuldi Padang Mahsyar

X
Mizan

Y
(c) (i) 12markahl Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikanoleh Allah SWT kepada hambanyayang tidak mematuhiperintahataumelanggarlarangannya. Nyatakandua bahagian dosa. (ii) [2 markah]

pahaladalamkehidupan Cadangkan dua langkahuntuk meningkatkan seharian. t4 markahl

45tl
SULIT

SULIT 4 (a)

5 solatfardu. dan sebelum selepas rawatibdilakukan Solatsunat (i)
(ii) (b) (i) (ii)

45tl

olehRasulullah rawatibyangpalingdigemari solatsunat Nyatakan
SAW. tiga faedahsolat sunatrawatib. Senaraikan [2 markah) [3 markah]

Nyatakandua tujuan melakukansolat sunathajat. 12markahl jadual di bawahyangberkaitan dengansolathajat. Lengkapkan Waktu afdal Bilangan rakaat

X Y
12markahl

(c)

dipohonmelalui solatsunathajat. tiga hajat yang sesuai Senaraikan [3 markah] permohonan apabila (iv) Jelaskan dua tindakanyangperlu dilaksanakan andadimakbulkan. [4 markah) Nyatakanhukum bagi situasiberikut :duduk. solatTarawih secara menunaikan (i) Ahmad dengansengaja I markahl (ii) Farid mengeluarkan zakat wang simpanan kepada bapanya yang miskin I markahl (iii) (iii) (iv) Aminah mandi wajib tanpaberwudukterlebihdahulu pada 13 Zulhijjah. nazar Kamal berpuasa tl markahl [l markah]

(a)

peringkat. kepadabeberapa dakwahRasulullahSAW terbahagi Strategi (i) (ii) rahsia? dakwahRasulullahSAW secara Berapalamakahstrategi 11markahl pertamadakwah Islam padaperingkat Nyatakanpusatpenyebaran SAW. Rasulullah [1 markah]

(iii)

(b)

dakwahsecara Namakandua tokoh yang memelukIslam semasa rahsia. [2 markah) kafir Quraisyterhadapdakwah (iv) dua faktor penentangan Terangkan SAW. Rasulullah 14marknhl khalifah al-Rasyidin. daripada SaidinaAli bin Abi Talib salahseorang (i) (ii) (iii) SAW ? Rasulullah beliaudengan Apakahhubungan [1 markah] Wajhah. panggilanKarramallahu Kenapabeliauterkenaldengan

[1 markah]
Ali dua jasa Saidina bin Abi Talib. Terangkan

14markah) 45ll ILihat sebelah
SULIT

SULIT (c)

G Susun potongan al-Quran bawah semula ayat di mengikut tertibnya seperti
di dalam al-Quran.Anda dikehendakimenulisnombor potongan ayatsahaja.

41tr

(i)

bAiiiii$)t)V' :y i ll q't ,;;irni 4t

(l) (2)

hb )4iij;L a;;t;ie (3)
13marknhl

(ii)

el--,";;l

z,zcz

|

J.i-t atlt+ '. n'rti,->-&L)Lr6":* _
6i | 2l tl . t2--

'a

-.4

(1)
t?z

A';#' \-L-

9,.

g

,

taf

.: &t; " ,C it;iJl \ U3iia37,sL (2) J . \
E

-

.

:

<

..?.?4

,

i ,fii b -r:"1i'&1,/-Ai C;1fl7
6. (a) Islam mewajibkanumatnyamenghormati tetamu. (i) (ii) Apakahyangdimaksudkan dengan tetamu?

(3)
[3 marknh]

[2 markah]

Cadangkan dua adabketika andaberkunjungke rumahrakan. 14markah) Jelaskan dua caraberadab terhadap orangbukan Islam. 14morkah)

(b)

(i)

(ii)

Terangkan dua akibat apabila orang Islam tidak beradabdengan orangbukanIslam. 14marknh] Senaraikan empat amalanyangmenyalahiadabketika bergaul dengankeluarga. t4 markahl Bagaimanakah andabolehberbaktikepadaahli kelu argayang ditimpa musibah? 12markahl

(c)

(i)

(ii)

KERTAS SOALAN TAMAT

4slr
SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful