SATURDAY, APRIL 17, 2010

Soalan -soalan Unit 1-5!
Soalan unit 1
y

BagaimanakitabolehmenjagaanugerahTuhandengan baik?

y

Nyatakan3 anugerahTuhankepadamanusia. Soalan unit 2

y

Bagaimanakahkitabolehmenjagaperasaan rakankita

y

Mengapakahkitaperlumenjagaperas aanrakankita? Soalan unit 3

y

Mengapakitaharuslahmempunyayikeyakinandiri?

y

Nyatakan 4 jenispekara yang bolehmenjejaskanmaruahdiriseorang

Soalan unit 4
y

Bagaimanakitabolehmemupuksikapkerajinandalamhidupkita?

y

Nyatakan 2 carakitabolehmemupuksikapkerajinan. Soalan unit 5

y

BagaimanakitabolehmengamalkannilaiHemahtinggi?

y Bagaimanakamu rasa apabiladilayandenganHemahtinggi? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful