BESMELEN N SIRLARI 1 Hazinetül Esrar

Resulullah (S.A.V.) Efendimiz öyle buyurdu: «Cebrail bana vahiy ile geldi inde ilk gönlüme ilka ey, BiSMiLLaH RRAHMaN RRAHiM oldu.» Dare Kutni

Yap lan sahih rivayete göre, Hazret-i Osman (R.A.), Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'den Bismillah'rrahmani'rrahim'i sordu. Resulüllah (S.A.V.) ona u cevab verdi: «Bismillah, lah'm isimlerinden bir isimdir. Bununla Allah' n en büyük mi aras ndaki yak nl k, gözün beyaz yla siyah aras ndaki k nl k gibidir.»688 lbni Ebi Hatim, Hakim, Beyhaki, Herevi, Hatib-i Ba dadi; tbni i bas'dan

a'bi'den yap lan rivayette Duyuruluyor ki: «Allah' n büyük ismi, Ya ALLAH'd r.» lbni Ebi Dünya, lbni eybe.

Di er bir hadis-i erifte: «Allah' n en büyük ismi, Allah d r. Kur'an - Kerim'e de her isimden önce Allah ile ba land nama dikkat etmez misiniz?» mam- Buhari

Yine bu konuda Resulüllah (S.A.V.)'in öyle buyurd rivayet edilmi tir: «Bismillahi'rrahmani'rrahim indi i gökteki melekler buna çok sevindiler; Ar titredi. Bismillah birlikte bin melek indi. Bu, meleklerin iman n art rd . Cinler yüzükoyun yere kapand lar. Felekler bundan dolay hareketi geçti. Melekler Besmele'nin azametinden dolay ba e ip küçüldüler.» «Bismi'llahi'r-rahmani'r-rahim indi i zaman, da lar tesbih getirdi. O kadar ki bu tesbihi Mekke ehli ve o bölgede bulunanlarr i itti. Bunun üzerine dediler ki: «Muhammed da lar büyüledi.» Cenab- Hak bir duman gönderdi de Mekke ehl üzerinde gölge oldu. Ravi devamla diyor ki: Resulüllah, (S.A.V.) «Kim Bismillahi gönülden inanarak okursa, onunla birlikte da lar da tesbih getirir. Ancak ne var ki da lar n bu te bih sesi duyulmaz.» Ebu Nuaym, bni Sülemt; Uz. Ai e'den (R. Anha).

Di er bir rivayette ise öyle deniliyor: «Da lar ve ta lar te bih eder. Ancak ne var ki nsanlar bunlar n te bihlerini i itmezler. (Gönül kula aç k olanlar belki duyabilir).» «Bir ç kmaza sürüklenir, s k nt ya dü ersen, B smillahi'r -rahmani'r-rahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azim söyle.. Cenab- Hak bu sebeple bunu söyliyenden belanm bir nice çe itlerini geri çevirir.» ibni Sinni, Deylemi; Hz. Ali'den

Konumuzla ilgili hadis-i erifler : «Bis mllahi'r-rahmani'r-rahim ve la havle vela kuvvete il-la billahil-aliyyi'l-azim diyen kimseden Cenab- Allah bela, gam, keder ve üzüntüden yetmi kap y çevirip kapat r.» ed-Durrü'l-Mensur; tbni Abbas'dan «Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz. Bismillahi'r -rahmani'r-rahim el-hamdü lillahi rabbi'lalemin'i okur, bismillah' bir ayet sayar, ayri'l -ma dubi aleyhimi bir ayet saymazd .» Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Hakim; Ommü Seleme'den

« ey tan n insanlardan çalmak istedi i Kur'an'dan en büyük ayet, Bismillahirrahmanirral m 'dir.» Beyhaki, ibni Huzeyme; Sa'd bin Cubeyr'den

« nsanlar n Allah kitab nda en çok gaflet ettikleri ayet, Bismillahi'r-rahmani'r-rahim'dir. Bu ayet Süleyman bin Davud müstesna Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz'den ba ka hiçbir kimseye inmemi tir.» Beyhaki, bni Merdveyh; ibni Abbas'dan

ibni Abbas yine diyor ki: Daha Önceleri müslümanlar bir surenin biti k smm bilmiyorlard . Bismillah ininceye kadar bu böyle devam etti. Besmele inince, surenin nerede bitti ini bilmi oldular. Hakim

Bu konuda ibni Abbas ba ka bir rivayetle diyor ki: Cebrail gelip Peygamber (SAV.) Efendimiz Bismillah' okuyunca, bunun sure ol du unu (sure ba lang c bulundu unu) anlam oldu. Hakim

ibni Mes'ud (R.A.) Hazretleri diyor ki:

«Bizler, iki sure aras ndaki fas lay , Bismillahi'rrahmani'r -rahim ininceye kadar bilmiyorduk.»

Ebu amme bu konuda diyor ki: htimal ki bu, Cebrail (A.S.) sureyi Resulüllah'a okuyup ö rettikten ve Resulüllah (S.A.V)'in de o sureyi iyice belledikten sonra Cibril'in TESM YE ile emretmesi devresinde olmu tur. Böylece Resulüllah (S.A.V.) surenin bitti ini ve ba ka bir sureye geçildi ini bilmi oluyordu. Resulüllah Efendimiz'in «Besmelenin inmesi» eklinde tabir kullanmas , onun her surenin ba nda Kur'an'dan (bir ayet) oldu unu bildirmek içindir. Di er bir ihtimalle, her surenin tüm ayetleri, Besmele'nin ini inden önce indi i, sure tamamlan nca da Cebrail Besme le'yle inip sureyi belli ölçüde arzetti i olabilir. Böylece Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz surenin bitti ini anlar ve ba ka bir ayet oraya ilave etmezdi.

Ebu Hüreyre'den yap lan rivayette. Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz buyuruyor ki: «El-hamdü'yü okudu unuzda Bismil-lahi'rrahmani'rrahim'i de okuyun. Do rusu Fatiha ÜMMÜ'L-KUR'AN = Kur'an' n anas ve Kitab'm anas d r ve o Seb'u'l -Mesani'dir. Bismillahi'rrahmani'r-rahim ondan bir ayettir. Dare Kutni; Hz. Ali'den

Safvan bin Selim'den yap lan rivayete göre, Safvan diyor ki: Cinler insanlar n hem öteberisini, hem elbisesini kullan yorlar. Sizden biriniz bir elbise ald nda veya ç kar p bir yere koydu unda Bismillahi'rrahmani'rrahim desin. Çünkü Al-lah ismi mühürleyicidir. (Ona art k cinler yana amaz). Ebu eyh; Safban bin Selim'den

Ata' Hazretleri ise öyle diyor : «Geceleyin e ekler an rmaya ba lay nca, siz öyle söyleyin:Bismillahi'r -rahmani'r-rahim, Euzü billahi mine eytan 'r-racim.» Abdürrezzak, Ebu Nuaym

«ö retmen çocu a Bismillahi'rrahmani'rrahim deyince, hem ö retmen için, hem çocuk için, hem de onun anababas için cehennemden kurtulma berat yaz l r.» Deylemi; bni Abbas'dan

bni Abbas (R.A.)'den yap lan di er bir rivayette, diyor ki; Resulüllah (S.A.V.)'in öyle buyurdu unu i ittim:

« nsanlar n hay rl s ve yeryüzünde yürüyenlerin hay rl s , muallimlerdir Din ne kadar eskimeye yüz tutarsa onlar onu tazelerler. Onlara veriniz, onlarla çeki meyiniz ve onlar (beldenizden) ç karmay n z! .»" Deylemi

Yap lan rivayete göre, ibni Mes'ud (R -A.) demi tir ki: «Kim on dokuz zebaniden kurtulmak istiyorsa, Bism llahi'r -rahmani'r-rahim'i okusun. Ta ki Allah bunun her harfine kar l k ona bir cennet lutfeder..» Vekl ve Sa'lebt Yap lan di er birrivayete göre, ibni Mes'ud (R -A.) demi tir ki: «Kim Bismillahi'r-rahmani'r-rahim'i okursa, ona her harf hasma dört bin iyilik yaz l r. Her harf basma dört bin kötülü ü silinir. Dört bin derece yükselir.» Deylemi

Konumuzla ilgili di er hadis -i erifler: «A açlar kalem, denizler de mürekkep olsayd ; cinler ve insanlar toplan p meleklerle birlikte bir kitap haz rlay p Bismillahi'r -rahmani'r-rahim'in manas n yazmaya ba lasalar ve buna iki milyon y l devam etmi olsalard onun yüzde birinin manas n yazmaya güç getiremezlerdi.» Risale-i Besmele

«Kul, Bismillahi'r-rahmani'r-rahim deyince, cennet ehli «Lebbeyk ve Sa'deyk = Buyur, seni bekliyoruz, saadetle, gel» der ve unu ilave eder: «Allah' m! Falan kulun Bismillahi'rrahmani'r-rahim dedi. Allah' m! Onu cehennemden ç kar, cennetine koy.» bn Ebi Dünya

«K yamet günü bir kavim, Bismillahi'r-rahmani'r-rahim diyerek gelir; onlar n iyilikleri kötülüklerinden daha a r basar. Di er ümmetler bu kavmin bu durumunu görünce, «iyilik-leri ne de a r bas yor!» derler.»

Çünkü onlar n ilk sözü ve sözlerin ba , Bismi llahirrahma-nirrahim'dir. Bu da Allah' n büyük isimlerindendir. E er bu isim terazinin bir kefesine, yerler, gökler ve içindekiler de di er kefesine konulsa, Bismillahi'r-rahmani'r-rahim a r gelir. Cenab- Hak bu Besmele'yi bu ümmet için her türlü beladan güven yapm , kovulan eytandan koruyucu k lm , her türlü hastal a ifa yapm , yere batmaktan, yang ndan, ba ka ek-le girmekten koruyucu etmi tir. Bütün bunlar Bismillah'm be-reketiyle sunulmu tur. Havass- Kur'an.

«Mi'rac'a ç kt m gece, semalara do ru yolculuk yaparken, cennetlerin hepsi bana arzolundu. Cennette dört rmak gördüm: Biri su, biri süt, biri arap, biri de bal idi. Nitekim Allah bunu beyan ederken buyuruyor ki: «Allah'a kar gel-mekten sak nanlara söz verilen cennet öyledir: Orada t emiz su rmaklar , tad bozulmayan süt rmaklar , içenlere zevk veren arap rmaklar , süzme bal rmaklar vard r. Onlara orada her türlü ürün ve Rablerinden ma firet vard r.» Muhammed Suresi 15 Bunun üzerine Cebrail'e dedim ki: Bu nehirler nereden geliyor ve nereye gidiyor? Cebrail (A.S.) cevap verdi: Havz- Kevser'e do ru ak p gidiyor. Ancak nereden geldi ini bilmiyorum. Siz Allah'tan sorarsan z, bu hususu size ya bildirir veya gösterir. (Veya ben Allah'a dua edip bu hususu size bildirmesini ya da göstermesini dileyeyim). Ve sonra Cibril Rabbine dua etti. Bunun üzerine bir melek Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'e selam verdi ve dedi ki: Ya Muhammed! Gözlerini yum. Peygamberimiz bunu ifadeden sonra öyle devam etti: Mele in i areti üzerine gözler yumdum. Sonra melek bana : imdi gözlerini aç, dedi. Açt m, bir de ne göreyim, ben bir a ac n yanmda bulunuyorum. Orada inciden bir kubbe vard r. Kap s ye il yakuttand . Kilidi alt ndan idi. E er dünyadaki bütün insanlar ve cinleri o kubbenin üzerine koymu olsalard , da ba na konan bir ku kadar gözükürlerdi veya denize at lm bir badem... te o dört rma n o büyük kubbenin alt ndan ç kt n gördüm. Dönmek istedim. Fakat o melek bana dedi ki: Bu kubbenin içine niçin girmiyorsun? Nas l girebilirim? Üzerinde kilit vard r!? dedim. Hem bu kilidi nas l açabilirim? diye ilave ettim.

Melek bana: O kilidi aç, dedi. Nas l açay m? diye sordu umda, onun anahtar senin elinde bulunuyor, dedi. Hani nerede dedi in anahtar? diye sordu umda; onun anahtar , Bismillahi'r-rahmani'r-rahim'dir, dedi. Bunun üzerine kilide yak-la t mda, Bisn illahi'r rahma ti'r-rahim dedim; kilit aç l ver-di. Kubbenin içine girdim; gördüm ki o dört rmak bu kubbe-nin içindeki dört rükünden ak p ç k yor. Melek bana, bakt n z m ? diye sor du. Evet, dedim. kinci kez bak, dedi. Bakt mda, kubbenin dört rüknü üzerinde Bismillahi'r rahmani'r-rahim yaz l duruyor. Su rma , Besmele'nin Mim'inin deli inden, süt rma , Allah lafz n n (ha) harfinden, arap rma Rahman' n (mim)'inden, bal rma da Rahim'in (mim)'inden ç k yordu. O zaman bildim ki bu dört nehir Besmele'den geliyor. Ve son-ra Cenab- Allah buyurdu ki: «Ya Muhammedi Ümmetinden kim beni bu isimle anarsa, halis bir kalb ile Bismillahi'r-rah-mani'r-rahim derse ona u dört rmaktan içiririm.»580 Dakayikül Ahbar

Ba ka bir rivayette u ilaveye yer verilmi tir:

Cumartesi günü su rma ndan, pazar günü bal rma ndan, pazartesi gü-nü süt rma ndan, sal günü arap rma ndan içilir. Cennet ehli bunlardan içince sarho olur ve u devam eder. Ta ki miskten büyük bir da a ula rlar. Selsebil bu da n alt ndan ç kar. Ondan da çar amba günü içerler. Son-la tekrar bin y l uçarlar; ta ki büyük bir saraya gelmi olur-lar O sarayda yüksekçe sedirler vard r. Üzerine otururlar. Üzerlerine zencebi lden bir arap iner. Ondan da içerler. Bu per embe gününe rastlar. Sonra (BA') çe mesinden yarat lan beyaz bir buluttan ya mur ya ar onlar n üzerine. Bu ya , bin y l hülle (cennet elbiseleri), bin y l çe itli cevherler eklinde iner Her bir cevherle birl ikte bir huri bulunur. Sonra bin y l daha uçrlar; ta ki MAK'AD- SIDK demlen mevki'a var rlar. Bu cumaya tesadüf eder. Ebediyyet sofras na ve onun yiyecek-lerini yeme e otururlar. Üzerlerine, sonunda misk kokusu b -rakan, a z kapal saf bir içecek iner. Ondan içerler. Bütün bu kerametler hlas ile Besmele'yi okuyan, iyi amel-lerde bulunan, günah ve kötülüklerden kaçman kimseler içindir. Hayatül Kulüb

«Cennette CEBEL-I RAHMET ad nda bir da vard r. Üze-rinde KASRÜ'L -ISLAM isimli bir saray bulunur. Bu saray n çinde BEYTÜ'L-CELAL ad nda bir ev vard r. Saray n on iki bin kap kanad bulunuyor. Kap n n iki e i i aras be yüz y ll k mesafedir. Bu kap lar ancak Bismillahi'r-rahmani'r-rahim di-yen kimseye aç l r.»

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful