Bab I ZAKAT 1. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan dan berkembang.

Sedangkan menurut istilah adalah badan dengan beberapa ketentuan, Zakat mutai ditunaikan pada tahun kedua hijrah yaitu setelah keparduan shadaqah kaitanx dengan itu zakat- zakat tu merupakan pondasi islam sesuai dengan sabda rosululloh SAW. Artinya : Islam tu dibangun dengan lima landasan sahadat, mendirikan islam, menunaikan zakat, puasa haji. Karena dengan itu zakat itu mensucikan dan menjauhkanx dari sifat kikir. Firman allah Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat tu kamu membersihkan dan mensucikan.
2. Harta yang wajib di zakatkan.

ramadhan dan menunaikan

1. Binatang ternak 2. Mata uang 3. Hasil bumi 4. Buah- buahan

1

Lembu c.5. Emas dan perak Dan syaratnnya : a. Islam b. Harta benda perdagangan Adapun binatang ternak wajiblah orang menzakatnya dikalangan 3 jenis. Kambing - Syarat wajibnya binatang ternak itu di zakatkan ada 6 perkara 1. Merdeka c. 4. 2. a. Hak milik penuh 2 . 5. Islam Merdeka Hak milik penuh Telah cukup satu nisab Tidak cukup masa satu tahun Dikembalakan dipadang - Adapun mata uang itu ada dua macam. 3. 6. Onta b.

Hak milik penuh 4. Telah cukup satu nisab e. Telah cukup satu nisab - Adapun buah. Telah cukup masa 1 tahun Adapun hasil bumi wajibnya dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat 1. Hasil bumi dari apa yang ditanam oleh manusia 2. Orang yang berhak menerima zakat Tentang orang berhak menerima zakat itu telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah Artinya : 3 .d.buahan adalah dua macam yang wajib dizakat yaitu 1. Buah anggur - Syarat wajibnya ada 4 1. Islam 2. Makanan pokok yang tahan disimpan 3. Buah korma 2. Telah cukup satu nisab 3. Merdeka 3.

jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang ia dapat nafkahkan untuk diri sendiri untuk keluarganya selama satu tahun maka ia adalah fakir ia dibri dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama satu tahun. d. fakir. sehingga mereka menjadi penyeru. a. Miskin yaitu mereka adalah yang memiliki harta benda yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhannya namun tidak memenuhi kebutuhannya selama setahun penuh maka ia deberi sesutu yang dapat menyempurnakannya kekurangan untuk nafkah setahun c. orang yang berjuang dijalan allah. orang yang berhutang. Muallap yaitu mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat. b. golongan muallap. ibnu sabil. mereka ini diberikan zakat sepadan dengan pekerjaannya meski mereka kaya. Budak termasuk didalamnya memerdekakan budak dari uang zakat dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya dan membebaskan tawanan islam. e. Amil yaitu orang yang mendapatkan tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membaginya kepada orang-orang yang brhak dan menjaganya.Sesungguhnya zakat tu bagi orang miskin. amil zakat . Fakir yaitu mereka yang mendapatkan sesutu yang mencukupi separuh dari kebutuhannya. mereka diberikan zakat untuk menguatkan keimanan mereka. 4 .penyeru islam dan taoladan yang baek. hamba sahaya.

g.f. Orang yang berhutang yaitu yang tidak memiliki sesutu yang dapat menutupi hutangnya. mereka diberi dari zakat sesutu yang dapat menutup hutangnya baik sedikit maupun banyak. h. 5 .a berkata. Mereka semua adalah orang-orang yang berhak atas zakat yang allah SWT sebutkan dlm kitabnya dan dia katakan bahwa itu adalah kewajiban darinyan yang bersumber dr pengetahuan dan kebijaksanaanyadan allah maha mengetahui dan maha bijaksana. r. Fisabilillah yakni jihad fisabilillah para mujahid dapat deberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad dan digunakan untuk pembelian peralatan jihad. Bab II ZAKAT FITRAH Zakat fitrah diwajibkan rasulullah saw saat idul fitri selepas ramadhan Abdullah bin amr. Ibnu sabil musapir yang perjalanan putus ia dapat diberi zakat agar dapat sampe kenegrinya.

anggur kering. kecil. Maka tidak boleh zakat fitrah itu dengan dirham. keju dan korma. besar. Dari Said Al-Khudri r. dari kaum muslimin yang dikeluarkan adalah satu sho makanan. - Zakat itu tidak boleh diberikan kepada 5 Orang 1. Islam 2. 1. Wajibnya zakat fitrah dikeluarkan dengan 3 sebab. Orang yang kaya uang atau pencaharianya Hamba Sahaya Banu Hasyim Banu Al-Mutallib 6 . 4. ternak potong. 3. Karena menyelisihkan perintah Rasulullah Barang siapa yang melakukan amatan yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak dan ukuran satu sho’ adalah sama dengan dua kilo. Adanya kelebihan dari makanan keluarganya untuk hari itu. pakaian atau makanan ternak dan barang. 2.a berkata Dulu kami mengeluarkan satu sho’ makanan pada hari pitrah dimasa Rasulullah SAW dan makanan kami pd saat itu adalah gandum.Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah selepas ramadhan atas hamba sahaya merekea laki-laki.barang lainnya. Terbenamnya matahari pada bulan terakhir bulan ramadhan 3.

• Permulaan nisob onta itu ada 5 ekor 5 ekor.amil ini boleh hanya satu orang. 1 ekor onta betina umur 2-3 tahun 46 ekor. 1 ekor onta betina umur 4-5 tahun 76 ekor. Maka dapat disimpulkan bahwa bila ternyata dapat bisa didapatkan maka sedikit yang tidak boleh kurang dari 3 orang yang harus diberi zakat ditiap golongan diatas kecuali amil . 1 ekor onta betina umur 3-4 tahun 61 ekor. satu ekor biri2 umur 1-2 tahun 10 ekor. 1 ekor onta betina umur 1-2 tahun 36 ekor. Orang kafir Dan seorang harus menzakati dirinya sendiri dan menzakati orang yang menjadi tanggungannya setiap satu orang satu sho’ dari makanan pokok negerinya. 2 ekor onta betina umur 3-4 tahun 7 . 4 ekor biri2 umur 1-2 tahun 25 ekor. 2 ekor biri2 umur 1-2 tahun 15 ekor. 2 ekor onta betina umur 2-3 tahun 91 ekor. 3 ekor biri2 umur 1-2 tahun 20 ekor.5. Adapun bagian-bagian nisab.

• Permulaan nisab lembu atau sampt adalah 20 ekor zakatnya 1 ekor tabi’ atau anak lembu zakatnya 1 ekor musinnah atau anak lembu betina berumur 2-3 tahun. 3 ekor onta betina umur 2-3 tahun Kemudian untuk tiap 40 ekor zakatnya satu ekor onta betina berumur 3-4 tahun. 60 ekor lembu zakatnya 2 ekor tabi’ 70 ekor lembu zakatnya 1 tabi’ 1 ekor musinnah 80 ekor lembu zakatnya 2 ekor musinnah 90 ekor lembu zakatnya 3 ekor tabi’ 100 ekor lembu zakatnya 1 ekor musinnah 2 tabi’ 120 ekor lembu zakatnya 3 ekor musinnah 4 ekor tabi’ 110 ekor lembu zakatnya 2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi’ • Permulaan nisab kambing mulai dari 40 ekor zakatnya satu ekor biri2 domba yang telah tanggal gigi serinya boleh juga seumuran 1-2 tahun meski belum tgl serinya atau kambing betina yang telah tanggal gigi serinya boleh yang berumuran 2-3 tahun meski belum tanggal serinya.121 ekor. Kemudian jika 50 ekor zakatnya 1 ekor onta betina berumur 3-4 tahun. 8 .

Untuk 201 ekor zakatnya 3 ekor biri2 dengan umur dan giginya diatas. 5. 3. 7. Maka zakat wajib dikeluaekan dari emas yang mencapai 20 mistkol dan perak 200 dirham. 6.Untuk 121 tahun ekor zakatnya dua ekor biri2 dengan keadaan umur dan gigi diatas. 4. 1. 2. Jika tempat menyimpan ternak itu satu Tempat melepasnya Satu Tempat menggembalanya Satu Pejantannya Satu Tempat minumnya satu Pemerahnya satu Tempat pemerahnya satu • Nisab mas itu 20 miskol tau 96 gram zakatnya seperempatnya sepersepuluh [2. As-syaih zakarya berkata timbangan nisab emas menurut timbangan al-asyrafy adalah 2/7 tambah 1/9= 25 25/63. Untuk 400 ekor zakatnya 4 ekor dan untuk 100 ekor zakatnya 1 ekor biri2.5 persen] yaitu ½ miskal. Dua orang memiliki bersama mengeluarkan zakat kambingnya dengan tujuh macam syarat. 9 .

yaitu 1600 kali menurut perhiyungan iraq dan jika diairi dengan air hujan atau air sungai jika dimengalir sendiri kesawah zakat 10%. Dan apa yang didapat dari rikaz { barang-barang terpendam dari jaman jahiliah zakatnya 20%. Hendaklah dihitung barang dengan itu ketika akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli dan wajibnya dikeluarkan dari harga barang dengan itu jika telah mencapai nisabnya seperempatnya sepersepuluh {2.5%}. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan 5 ausuq.5%=5 dirham.5% • • Nisab perak itu 200 dirham atau 672 gram 2.Zakat emas dan perak sebesar 1/40=2. Apa yang telah digali ditambang emas dan perak harus dikeluarkan dari padanya seperempatnya sepersepuluh {2. Jadi kesimpulanya Zakat unta 5-9 unta 1 ekor kambing 10-111 unta 2 ekor kambing 15-19 unta 3 ekor kambing 10 .5%}. jika diairi dengan air sungai atau perigi yang ditimba keretan penyiram zakatnya 5%.

Satu ekor sapi jantan atau betina tabi’ 40-59= satu ekor sapi jantan atau betina musinnah 11 . 1 ekor hiqqoh dan setiap 40 ekor 1 ekor bintu labun. Bintu makhad = onta betina yang genap 1 thn Bintu labun Hiqqoh Jada’ah A. ZAKAT SAPI = onta betina yang genap 2 thn = onta betina yang genap 3 thn = onta betina yang genap 4 thn Adapun disini kami membahas tentang pengeluaran atau besar pengeluaran zakat pada sapi.20-24 unta 4 ekor kambing 25-35 unta 1 ekor bintu makhad 36-45 unta 1 ekor bintu labun 46-60 unta 1 ekor hiqqoh 61-75 unta 1 ekor jadaah 76-90 unta 2 ekor bintu labun 91-120 unta 2 ekor hiqqoh Apabila lebih dari 120 maka setiap 50 ekor.

ZAKAT KAMBING 40-120 = satu ekor kambing atau domba 121-200 = dua ekor kambing atau domba 201-399 = tiga ekor kambing atau domba Jika melebihi 400 ekor maka setiap kelipatan 100 dizakat 1 ekor kambing.Jika jumlah 60 atau lebih. Jada’ah dhan = kambing yang genap 40 bln Tsani ma’iz = kambing yg genap 1 thn Membayar zakat hukumnya wajib sekalipun mempunyai tanggungan hutang kontan harus dibayar baik untuk allah maupun manusia. maka yg jelas hutang tdk bs menggugurkan kewajiban zakat. Tabi atu Tabiah = Sapi yang berumur satu Tahun Musin atau Musinnah = Sapi yang berumur 2 Tahun B. 12 . Kambing jantan yang dah tua merentan yang matanya buta sebelah yang sedang mengasuh anak atau sdg hamil akat bernilai tinggi. Dalam mengeluarkan zakat kambing atau domba tidak boleh dikeluarkan. setiap kelipatan 30 dikeluarkan satu tabi’ dan kelipatan 40 dikeluarkan satu musinnah. Kewajiban pembayaran adalah dengan seketika sekalipun zakat harta anak kecil atau orang gila.

kalaun tidak dibunuh karena zakat adalah hak allah.Apabila menunda pembayaran maka berdosa. 13 . tapi jk ia menunda untuk menanti adanya kerabat atau tetangga. tidak ada pilih kasih bagi orang yang berhak menerimanya dan tidak boleh bagi manusia untuk mencari mamfaat dan kepentingan dengan zakat atau untuk menghindari satu mudhorat. dan menanggung kerusakanya setelah terjadi ditamakun. Jadi disimpulkan bahwa zakat itu ada 2 zakat harta dan zakat fitrah. sehingga zakat itu dpt disimpulkan adalah suatu kewajiban dari kewajiban2 islam. org yang lebih mementingkan atau yang lebih maslahat mk tdklah berdosa tp haru menanggung jika harta zakat itu rusak sebgmn orang yang merusakkannya atau sembarangan dlm menyimpan harta itu seperti misalnya meletakkan dilain tempat simpanan mestinya setelah cukup haul sebelum terjadi tamakun. ia adalah salah satu solat kitab dan sunnah serta ijma’ telah menunjukkan kewajibannya dan yg mengingkarinya kafir murtad dan harus diminta untuk brtaobat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful