You are on page 1of 7

0002686201

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π.Α.Μ .Θ. 27.01.2023
Α. Π.: 25665/570
Απάντησηστο: 25665
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου
Ταχ. Κώδικας: 68131 4ο χλμ. Αλεξ/πολης - Φερών
Πληροφορίες: Κλεονάρη Παπαδοπούλου Τ.Θ.1611 Απαλός, Αλεξανδρούπολης
Τηλ: 2551355337 Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Ε-mail: farmaka.evrou@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου


εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ.πρωτ.: Γ5β/Γ.Π.3112/(σχετ.1406,3084)/19.01.2023 έγγραφο


του Υπουργείου Υγείας Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Ιατρών,
Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας.

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας της

Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και

Επαγγελματιών Υγείας του Τμήματος Β΄, σχετικά με τον «Ορισμό ημερομηνίας

διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή

στις ανωτέρω εξετάσεις», ορίζεται το χρονικό διάστημα από 23/01/2023 έως

10/02/2023 προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, για ενημέρωση των πολιτών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
α/α

27.01.2023 10:53:38 ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΑκριβέςΑντί
γραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜ ΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Μ ΕΡΙΜ ΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΓΙΑΝΤΣΟΥ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Digitally signed by Ministry
ΑΔΑ: ΨΙΙΓ465ΦΥΟ-ΒΓ8
Ministry of Digital of Digital Governance,
Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.01.20 09:21:51
Hellenic Republic EET
Reason:
Location: Athens

Α Α Α Ο Α Ο
Ο Α Α Αθή α, 19 - 1 - 2023
Ο Ο Α Α . . β/ . . 3112
/ Ω Α . 1406,3084
Α Ω , Ο Ω
Ο Ω Α Α Α Ω Α
Α ΄ ος
α . / σ : α ο ίας Ό ς ο ί α ας ια ο ής
α . ώ ι ας: Αθή α
οφο ί ς: . σά
έφ ο Α Ο Α
ail: dey_b@moh.gov.gr

έ α: «Ο ισ ός η ο η ίας άσ ο ηφί οηθώ α α ίο , ασ ι ής


ιό ο β ο α ίο - οθ σ ία οβο ής ι αιο ο ι ώ ια σ ο ή σ ις
άσ ις».

Έ ο ας ό :
. ις ια ά ις:
α ο . . / Α’ « α α ι ά ι αιώ α α ο θώ Φα α ίο », ό ς
ο ο οιήθ ο . . / Α’ .
β ο . . / Α’ «Ο α ισ ός ο ο ίο ίας».
. ο . . / « ιο ισ ός ο ώ , Α α ώ ιας ο ού αι φ ο ώ »
Α΄ .
2. ό σ οι ία / -9- α όφασ ο θ ο ού «Α άθ σ α ο ιο ή
σ Α α ώ ια ο ό ίας, Ασ ί α ά α» ΄ .
3. ό σ οι ία Α / . . οι . / -3- ο ι ή α όφασ « ο σιο ό σ
ο αφής άφ « ο ή Α α ώ ιας ο ού» σ ο ς οϊσ α έ ο ς
Ο α ι ώ ο ά ο ο ίο ίας» ΄ .
. ο α ό -1- ο ι ό ή α α ιθ . . ισ ο έ ο . . / -1-2023,
ο α ό 16-1-2023 ο ι ό ή α α ιθ . . ισ ο έ ο 3084/18-1-2023) αι ο
α ό 18-1-2023 ο ι ό ή α α ιθ . . ισ ο έ ο 3112/18-1-2023) ο
θ ι ού αι α ο ισ ια ού α ισ ίο Αθ ώ , ο Α ισ ο ίο α ισ ίο
σσα ο ί ς αι ο ή α ος Φα α ι ής ο α ισ ίο α ώ α ίσ οι α.
ΑΔΑ: ΨΙΙΓ465ΦΥΟ-ΒΓ8

Α Ο Α Ο

Α. Ο ί ο η ο η ία ι έ ιας άσ ιό ο β ο α ίο 2023 οηθού


α α ίο , ς α ο ούθ ς:

1. η σσα ο ί η, η έ η /2/ αι ώ α 9: . . οφο ι ή έ αση


σ αίθο σα σ ι α ί Ο Ο Ο Ο - Ο ο ι ίο ιο ο ίας, ος
ό οφος ώ ο έας Φα α ι ής ο ο ίας αι α ασ ή 17/2/2023
αι ώ α 9: . . α ή έ αση σ αίθο σα ο ι ίο ς
Φ σι ο αθ α ι ής ο ής.

2. η ά α, η έ α / / αι ώ α 9. . . σ ο α φιθέα ο ο έο
ι ίο Φα α ι ής ί α σ α ι ή αι ο ά σ ο οσο ο ίο ίο .

3. η Αθή α, η α ασ ή /02/2023 αι ώ α 9. . . σο ή α
Φα α ι ής ο α ισ ίο Αθ ώ , α ισ ιού ο Ζ άφο ,
Αθή α.

. Ο ίο οθ σ ία οβο ής ι αιο ο ι ώ ια σ ο ή σ ις α έ
άσ ις ο ο ι ό ιάσ α α ό 23/ / έ ς /2/2023.

Οι αι ήσ ις οβά ο αι σ ις α ά ό ο ς ι θύ σ ις ίας αι οι ι ής έ ι ας
ιφ ια ώ οή αι ιαβιβά ο αι α ό α ές σ ις ι ές ι θύ σ ις ίας
αι οι ι ής έ ι ας ιφ ιώ σ ις έ ς ο οί ι ο ού
Φα α ι ές ο ές Αθή α- σσα ο ί - ά α .

ο ήΑ . ο ού
ΟῙ Α /
Ω Α
α.α.

Α Ω

Α Α Α Ο
Α. Α Ο Ο Α
.Ό ς ις ιφέ ι ς ης ώ ας
ι ές / σ ις η όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
η α ά ηση α η ώσο ις / σ ις
η όσιας Υ ίας ω Π ιφ ια ώ οήω
α ο ιό η άς ο ς
. ιφέ ια Α ι ής
ι ή ι ύθ ση η όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
η α ά ηση α η ώσο α
έ η ης ασ ι ής ι ο ής
. Α ά ας - 11521-Αθή α
ΑΔΑ: ΨΙΙΓ465ΦΥΟ-ΒΓ8

. ιφέ ια ι ής α ο ίας
ι ή ι ύθ ση η όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
η α ά ηση α η ώσο α
έ η ης ασ ι ής ι ο ής
ο ασ ίο σσα ο ί
. ιφέ ια ι ής ά ας
ι ή ι ύθ ση η όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
η α ά ηση α η ώσο α
έ η ης ασ ι ής ι ο ής
α ά ά α

.Α Ο Ο Ο Ο Ο
. α ή ιο α α ι ό ύ ο ο
ι αιώς αι Α αθ έ ο Αθή α
. θ ι ό αι α ο ισ ια ό
α ισ ή ιο Αθη ώ
ή α α α ι ής
α ισ ιού ο Ζ άφο
3.Α ισ ο έ ιο α ισ ή ιο σσα ο ί ης
ή α α α ι ής
α ισ ιού ο σσα ο ί
4. α ισ ή ιο α ώ
ή α α α ι ής
ίο α ώ
. Ω Α Ο :
. αφ ίο Α α ώ ιας ο ού
. αφ ίο ι ού α α έα σιώ ίας
. αφ ίο οϊσ α έ ς ι ής ι ύθ σ ς σιώ ίας
. / σ β
ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………...………………………………………………………………………...
ΟΝΟΜΑ:..................................... …..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ:......................………...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ..………………………………………………
ΟΔΟΣ: ............................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ:…………. ΠΟΛΗ: ..........................
Τ. Κ.: ...........................ΤΗΛ: .....................................………………………….............................

Παρακαλώ όπως προωθήσετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά μου, στη Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης όπου λειτουργεί έδρα
Φαρμακευτικής Σχολής προκειμένου να λάβω μέρος στις εξετάσεις
περιόδου………………….………………………. για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
βοηθού φαρμακείου. Παίρνω μέρος στις εξετάσεις για (1η, 2η,3η φορά ) ……………..

(Πόλη - Ημερομηνία)………………………………………….

Ο/Η ΑΙΤ……………………..

………………………………….
(υπογραφή)
……………………………
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας


& Κοινωνικής Μέριμνας του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

1) Αίτηση ενδιαφερομένου/ης (σημειώνεται αν είναι 1η, 2η, ή 3η φορά που


συμμετέχετε, καθώς και την εξεταστική περίοδο).

2) Τίτλος σπουδών, δηλαδή:

α) δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας


κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 200992 Πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός
φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο ή
β) πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τμήματος «βοηθών φαρμακείων» ή
ισότιμο ή
γ) πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας υπαλλήλων φαρμακείου ή
ισότιμο ή απολυτήριο ή
δ) πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε
στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες
πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ)

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον
φαρμακοποιό ιδιωτικού φαρμακείου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Αν η πρακτική έχει γίνει σε Νοσοκομείο Βεβαίωση της πρακτικής άσκησης από
τον προϊστάμενο του φαρμακείου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
4) Βεβαίωση πραγματοποίησης της 6μηνης (προαιρετικής) ή υποχρεωτικής πλέον
πρακτικής άσκησης η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια φοίτησης, για την απόκτηση
διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών
και παρεμφερών προϊόντων».
5) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας περί
ασκήσεως
6) Επίδειξη βιβλίου πρακτικής (πρέπει να το έχετε μαζί σας στις εξετάσεις)
7) Φωτοτυπία ταυτότητας.
8) Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο
.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα
δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.

You might also like