SuLl1 02/01

1


5ULI1
02/1
8ahasa Me|ayu
kertas 1
Cgos 2011
1 [amLkCLL 2
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011IANGAN 8UkA kLk1A5 5CALAN INI 5LnINGGA DI8LkI1AnU

1Ŧ kettos sooloo lol meooooJoool 40 soolooŦ
2Ŧ Iowob semuo soolooŦ
JŦ 1lopŴtlop sooloo Jllkotl oleb empot jowopoo vooo bettooJo 4ţ 8 ţ c Joo uŦ 8ool
tlopŴtlop sooloo plllb sotu jowopoo sobojoŦ 1ooJokoo semoo jowopoo ooJo
poJo kettos jowopoo objektlf vooo JlseJlokooŦ_______________________________________________________________________
kerLas lnl menaandunal 12 halaman berceLak
LInA1 5L8LLAn)
02/01 © Pak ClpLa !abaLan Þela[aran neaerl Sabah

SuLl1 02/01
28oa|an 1 h|ngga soa|an 7
lenokaokan ayar-ayar o| oauan oenoan mem|||n |auaoan yano paling sesuai.
1. lzal l|du( _____________ se|a|| oe(oarla| |usver erpu| d| alas sola.
A |era
8 puas
C arar
0 se(oro|

2. Pa| ld(|s ras|r |ad| |e||ralar s|ou| _____________ sera|-sarur Wa|aupur s|ra(ar ralara(| sera||r le(||.
A rercarlas
8 rereoard
C rereoas
0 rerard|as

3. Roroordar pe|aja( vard rerd||ul| |aWalar arju(ar Kope(as| Pe|arcordar 3e|o|ar oe(asa le(uja re||ral
perardardar d| Pu|au T|da. __________________ oe(ra(ap a|ar dapal dalard |e lerpal |lu se|a|| |ad|.
A K|la
8 Kar|
C Ka||ar
0 Ve(e|a

1. wa(da se|o|ar pe(|u rerurju||ar __________________ urlu| rercapa| se|o|ar oe(p(eslas| l|rdd|.
A p(a|l||
8 p(a|ala
C p(a|a(sa
0 p(arasa

5. Ka|a| las|||r sedard __________________ ra|us oaWard pul|r urlu| d|jad||ar saroa| lur|s
|edera(arrva.
A rerolord
8 rerdr|(|s
C reroe|ar
0 rerc|rcard

SuLl1 02/01
3

. 3u|lar Varrud l|da| dapal rercera( du|| urlu| oe(jurpa derdar (a|val je|ala |e(ara |eadaar oad|rda
vard ___________________.
A sa||l.
8 derar.
C de(|rd.
0 uzu(.

Z Pe|aja( as(ara vard se|a|u le(lard|ap |e(ara porlerd |e|as pelard cuoa ________________
apao||a d|larva o|er Wa(der dar |a|r pu|a jaWaparrva |epada du(u d|s|p||r.
A oe(da||r-da||r
8 oe(do|a|-da||r
C oe(da|||-da|||
0 oe(a||r-a||r

8oa|an 8 h|ngga 14
yar-ayar yano oer|kur 2ungkin betul oan 2ungkin salah. J|ka terdapat kesalahan. kesa|anan |ru re|an o|ranoakan
oenoan . 3 arau 0 oan ||ka r|aoa kesa|anan re|an o|ranoakan oenoan 0.

. 3alu e|o( ouava le(parjard d| 3aoar pe(rar d|leru|ar d| 3urda| Padas.
A 8 C
T|ada |esa|arar
0
9. E|o| oera( aWa| l|da| oe(u(usar derdar Erc|| Vo|la( |e(ara oe||au ce(eWel o(ardrva. T|ada |esa|arar
A 8 C 0
10. Jardar|ar Va(|a rarupur Va(|ar. re(e|a rerard sardal rer|ral| rala pe|aja(ar 3eja(ar. T|ada |esa|arar
A 8 C 0
11. P(eslas| pera|r |rpo(l |lu sera||r re(osol da(|pada sera(| |e sera(| d|seoao|ar rasa|ar |es|ralar.
A 8 C
T|ada |esa|arar
0
12. Ka|a| l|da| su|a rerv|ard ||ar |e(ara oe(oau rar|s. T|ada |esa|arar
A 8 C 0
SuLl1 02/01
4

13. Keoa|a(ar vard oe(|a|u d| |arpurd T|l|rdar TaWau a|ar rerusrar|ar salu pe(dua da(|pada (urar
A 8 C
perdudu| |arpurd. T|ada |esa|arar
0
11. 0al|r Jos|ar rerdera|ar coco| sarddu| vard sardal rera(|| pada dardarar (aroulrva. T|ada |esa|arar
A 8 C 0

8oa|an 15 h|ngga 17
!|||n ayar-ayar yano menoounakan perkataan berhuruf condong oenoan oeru|.

15. l. 0erdard |lu |emoao ourv|rva.
ll. ¨ lemoao sardal aWa| reroual |e(ja |r|¨. Kala Ar|( |epada 3a(|par.
lll. 0|seoao|ar rujar |eoal. ja|ar |e |arpurd |lu |emoao dar oeca|.
l\. 0|seoao|ar le(|a|u |e(|rd. L|za |emoao ru|arva derdar perveda(.
A l dar ll
8 lll dar l\
C l. ll dar lll
0 ll. lll dar l\

1. l. F||er |lu re(upa|ar saouran da(|pada l||er |o(ea.
ll. Keoarva|ar War|la su|a rera|a| oa(ard |eras da(|pada eras saouran.
lll. Ved|a rassa rerjad| saouran (a|val urlu| rervua(a|ar pardardar re(e|a da|ar sesualu pe(|a(a.
l\. Ke(ara reroe(| pu|ardar vard rerdurlurd|ar. lu|ard eras |eo|r su|a oa(ard |eras vard saouran.
A l dar ll
8 lll dar l\
C l. ll dar lll
0 ll. lll dar l\

1Z l. la||r rar|arar l|rdd| |lu a|ar rerdad||| oero|oaraan |lu.
ll. Ke(ara sa|s| ulara l|da| rad|(. oero|oaraan |es peroururar |lu le(pa|sa d|larddur|ar.
lll. !ero|oaraan sasle(a dar oarasa a|ar d|perde(us||ar o|er P(oleso( laz|c 3rarr|.
l\. Pe(|ords|ar ||ru re|a|u| oero|oaraan aral d|da|a||ar oad| rerdasar r|rda.
A l dar ll
8 lll dar l\
C l. ll dar lll
0 ll. lll dar l\
SuLl1 02/01
3

8oa|an 18 h|ngga 21
3anao|an yano bergaris oa|am ayar-ayar yano oer|kur 2ungkin 2engandungi kesalahan oenoounaan oanasa oan
2ungkin juga tidak. Tanoakan sama aoa A, 8, atau C ||ka ayar |ru 2engandungi kesalahan oan tandakan 0 jika
tiada kesalahan.

1. 0erdar oe(pardu|ar |epada |orpas. arddola e|sped|s| |lu rasu| |e rular urlu| rere(us|ar pe(ja|arar.
A oe(pardu|ar |orpas
8 oe(pardu |orpas
C oe(pardu|ar derdar |orpas
0 oe(pardu|ar |epada |orpas

19. Puar laja( su|a |epada s||aprva vard pe(arar dar (aj|r rero|ord o(ard lua.
A su|a s||aprva
8 su|a a|ar s||aprva
C su|a le(radap s||aprva
0 su|a |epada s||aprva

20. 3eoe|ur re|ard|ar rasu| |e o||||rva. seo(ard |e(ar| reroe(||ar se|ep|rd |e(las pesarar |epada T|r|.
A re|ard|ar o||||rva
8 re|ard|ar| |e o||||rva
C re|ard|ar| rasu| |e o||||rva
0 re|ard|ar rasu| |e o||||rva

21. Ve(e|a l|da| serpal rero|rcard|ar |a|r-|a|r pe(|a(a da|ar resvua(al |lu |e(ara |esurlu|ar rasa.
A pe(|a(a-pe(|a(a |a|r
8 pe(|a(a |a|r-|a|r
C |a|r pe(|a(a
0 |a|r-|a|r pe(|a(a

8oa|an 22 h|ngga 24
P|||r aval vard rerpurva| ra|sud vard sama alau ra|sud vard pa||ng hamp|r derdar ayat yang d|cetak teba|.

22 ße|akangan |n| p|hak po||s te|ah berjaya mengurangkan kadar jenayah remaja yang membab|tkan masa|ah
kumpu|an mat remp|t d| kota raya.
A Vasa|ar |urpu|ar ral (erp|l d| |ola (ava re(upa|ar |ada( jeravar (eraja vard |u(ard reroao|l|ar
p|ra| po||s seja| oe|a|ardar |r|.
SuLl1 02/01
6

8 Vasa|ar |urpu|ar ral (erp|l d| |ola (ava re(upa|ar jeravar (eraja vard le|ar oe(java
d||u(ard|ar |ada(rva o|er p|ra| po||s seja| oe|a|ardar |r|.
C Kada( jeravar (eraja vard reroao|l|ar p|ra| po||s le|ar oe(java rerdu(ard|ar |urpu|ar ral (erp|l d|
|ola (ava oe|a|ardar |r|.
0 Kada( jeravar (eraja vard reroao|l|ar ral (erp|l le|ar oe(java d||u(ard|ar o|er p|ra| po||s |ola (ava.

23 Jabatan Kaj| 6uaca Jepun te|ah berjaya mengesan kewujudan Tsunam| dan menghebahkan amaran ke
segenap Negara Jepun |eb|h awa| sebe|um ber|akunya bencana a|am tersebut.
A Ara(ar oe(|a|urva Tsurar| le|ar oe(java d||esar o|er Jaoalar Kaj| Cuaca Jepur dar d|reoar|ar |eo|r
aWa| seoe|ur oe(|a|urva oercara a|ar le(seoul |e sederap Neda(a Jepur.
8 Tarda-larda oe(|a|urva Tsurar| le|ar oe(java d||esar o|er Jaoalar Kaj| Cuaca Jepur dar
ara(arrva d|reoar|ar |eo|r aWa| |e sederap Neda(a Jepur seoe|ur oe(|a|urva oercara le(seoul.
C Jaoalar Kaj| Cuaca Jepur le|ar oe(java reroe(| ara(ar lerlard oe(|a|urva |eWujudar Tsurar| |eo|r aWa|
seoe|ur |esar oercara le(seoul d|reoar|ar |e sederap Neda(a Jepur.
0 KeWujudar oercara a|ar Tsurar| le|ar oe(java d||esar dar d|oe(| ara(ar o|er Jaoalar Kaj| Cuaca Jepur
|eo|r aWa| |e sederap Neda(a Jepur seoe|ur oe(|a|urva oercara le(seoul.

24 "Antara perkara yang pa||ng pent|ng untuk mencapa| kejayaan seseorang pe|ajar ada|ah dengan
menentukan ha|a tuju dan men|ngkatkan daya usaha." Kata-kata pakar mot|vas| |tu mas|h
terng|ang-ng|ang pada pendengaran R|na.
A Vas|r le(rd|ard-rd|ard d| le||rda R|ra apao||a pa|a( rol|vas| |lu rerd|rdal|ar|ar oaraWa |ejavaar
seseo(ard pe|aja( ada|ar arla(a pe(|a(a perl|rd urlu| rererlu|ar ra|a luju dar dava usararva.
8 R|ra ras|r le(|rdal |ala-|ala pa|a( rol|vas| vard rerdala|ar oaraWa arla(a pe(|a(a vard pa||rd
perl|rd da|ar rererlu|ar ra|a luju dar rer|rd|al|ar dava usara ada|ar rercapa| |ejavaar seseo(ard
pe|aja(.
C R|ra ras|r le(|rdal pa|a( rol|vas| jerpular rerdala|ar oaraWa rererlu|ar ra|a luju ada|ar arla(a
pe(|a(a vard pa||rd perl|rd da|ar rer|rd|al|ar dava usara seseo(ard pe|aja( urlu| rercapa|
|ejavaar.
0 Kala-|ala pa|a( rol|vas| vard rerdala|ar oaraWa rererlu|ar ra|a luju dar rer|rd|al|ar
dava usara ada|ar arla(a pe(|a(a vard pa||rd perl|rd urlu| rercapa| |ejavaar seseo(ard
pe|aja(. ras|r seda( da|ar |rdalar R|ra.

SuLl1 02/01
7

8oa|an 25 - 27
P|||r aval - aval vard betu|

25 l Ce(r|r |e(ela Erc|| 3ao(| pecar d|oa||rd ara|rva serd|(|.
ll P|sard do(erd vard d|jua| d| Wa(urd |lu era| (asarva.
lll Pa(a pe|aja( |eroa|| |e (urar apao||a ses| pe(se|o|arar laral.
l\ 3||aprva vard |asa( |lu rer|rdda||ar |esar alas ad||-ad||rva.

A l dar ll saraja.
8 lll dar l\ saraja.
C l. ll dar lll saraja.
0 ll. lll dar l\ saraja.

2. l 3eoada| (a|val Va|avs|a. |ar| oe(asa oe(svu|u( d| alas |erajuar reda(a.
ll 'Jardar us|| apa vard ada d| da|ar o|||| |r|.¨ Kala |ou |epada ad||.
lll 3ererla(a rerarl| suar| oe(durl|rd (aroul. La||a oe(ja|ar |e pasa( lar|.
lv Kar| a|ar oa||| |e |arpurd sel|ap |a|| la(| Rava A|d|| F|l(|.
A l dar ll saraja.
8 lll dar l\ saraja.
C l. ll dar lll saraja.
0 ll. lll dar l\ saraja.

2Z. l 0o|lo( Aree( a|ar rerja|ar|ar peroedarar pe(lararva pad| eso|.
ll Pe|e(ja as|rd vard oe|e(ja d| reda(a |r| d|ras|ral| ada( reralur| pe(alu(ar.
lll laz|c rerjerpul serua (a|arrva |e raj||s pe(|arW|rar |a|a| su|urdrva.
l\ ' 3||a jardar oe(oual o|s|rd |e(ara resvua(al sedard oe(|ardsurd.¨ Kala pedaWa| |lu.

A l dar ll saraja.
8 lll dar l\ saraja.
C l. ll dar lll saraja.
0 ll. lll dar l\ saraja.

SuLl1 02/01
8

8oa|an 28 - 30
P|||r per|bahasa atau maksud per|bahasa yang pa||ng sesua| oad| pe(rvalaar oe(||ul.

2 Pe(|oarasa samo|| oero|ano nas| masak reroaWa ra|sud
A se|a|| re|a|u|ar pe|e(jaar. dua l|da ra|sud le(capa|.
8 reroual pe|e(jaar vard re(ud||ar d|(| serd|(|.
C rerpe(o|er sesualu |eo|r da(|pada vard d|ra(ap|ar.
0 sererla(a rerurddu vard |eo|r oa||. |a|u|ar juda vard oe(laedar.

29 Puar Za|rao oe(asa dero|(a |e(ara pe(oa|arar ara|-ara| da|ar pe(eoular
ra(la pusa|a le|ar le(|e(a|. K|r| re(e|a se(|rd oe(|urpu| d| (urar Puar Za|rao se||(arva ada |e|apardar.
Pe(|oarasa vard pa||rd sesua| urlu| rerddaroa(|ar s|luas| d| alas |a|ar
A erddard |a|u (arl|rd palar.
8 ouard vard |e(ur aro|| vard je(r|r.
C o|a( jalur le(|ela| jardar jalur le(rerpas.
0 ca(||-ca(|| ou|u avar. a|r|(rva oe(carlur juda.8e|ul |era (arjau


30 Va|sud vard pa||rd lepal oad| pe(|oarasa d| alas ada|ar
A re|epas|ar d|(| da(|pada larddurdjaWao.
8 o(ard parda| pur. ada rasarva s||ap juda.
C o(ard |ava juda vard oe(laroar |ava.
0 |eoarad|aar vard l|da| |e|a|.
SuLl1 02/01
9


8oa|an 31 - 35
3aoa oer|kan o| oauan oenoan re||r|. kemuo|an |auao soa|an-soa|an yano oer|kurnya.


'Terdo| Rar|| lu. d|a vard ru|a-ru|a oe(| rad|ar |epada C||du Fal|rar. Apa vard d|oe(|rva lu erlar|ar.¨
s|rd|( (a|ar seda(jarrva |epada (a|ar d| seoe|arrva apao||a d|a rasu| |e da|ar |e|as.
Rar|| rarva lurdu|. le(ra(u.
Kel||a C||du Fal|rar rasu| |e da(jarrva pad| |lu. ru(|d-ru(|d oe(eoul-(eoul rerdapal|arrva.
rerducap|ar se|aral la(| 0u(u saro|| reroe(| rad|ar. 8era( apa vard oe(|a|u sepe(l| vard d|daroa(|ar o|er
Rar|| |el||a oe(ja|ar |e (urar Pa| Vuslalla sera|ar. 8urd|usar-ourd|usar rad|ar re(e|a |lu carl||-carl||.
oe(oa|ul derdar |e(las oe(ourda. lerlu ra(darva rara|.
Rar|| seo(ard saraja vard dudu| d| rejarva d| oe|a|ard da(jar |lu. 0|a rerde|ua(|ar sere|a| |e(las dar
re|u||s sesualu. sererla(a (a|ar-(a|arrva se|esa| rervarpa||ar ucapar dar rad|ar ras|rd-ras|rd.
3eo(ard (a|ar seda(jarrva vard pa||rd ra|a| dalard rerdrarp|(|rva sele|ar rerve(ar|ar seourd|us
rad|ar vard oesa( |epada C||du Fal|rar.
'Apa vard |au |u||s lu Rar||?¨ larvarva.
'Ta| ada apa-apa. 3aja-saja re|u||s.¨ jaWaorva.
'Er. |aWar-|aWar. lerdo| |u||sar |r|.l Rar|| |u||s ou||l dar po|o|. Terdo| ada 3ard Karc|| sedard ra|ar
pucu|-pucu| |avu lu..¨ je(|l ru(|d le(seoul sele|ar rerverla| |e(las d| alas reja Rar||.
Ra|ar-(a|arrva oe(|e(urur re||ral |u||sarrva.
'leeel Apa vard d|||ral lu?¨Tarva C||du Fal|rar.
'3aza|| l oe(| oa||| |e(las lu |epada Rar||.¨ su(ur C||du Fal|rar.
'Narl Aro|||ar savard. |rlar pavurd. rarja C||du Fal|rar.¨ eje| 3aza|| saro|| re|avard|ar |e(las |lu
|epada Rar||.
'3aza||l Ta| oa|| |ala racar lu |epada Rar||. Ta| ada ara| eras. ara| pe(a|. ara| leroada da|ar |e|as
|r|. 3erua ru(|d c||du sara saja. Ka|au oa|| c||du savard. |a|au jaral c||du ra(ar. supava jad| oa|| larar?¨ re(d||
C||du Fal|rar.

( 0|oer|k oar|oaoa adiah ari Curu. anro|oo| $ehijau warna 0aun. j


31. Verdapa|ar Rar|| rarva lurdu| dar oe(asa le(ra(u serasa oe(ada da|ar |e|as le(seoul?
A |e(ara (a|ar seda(jar rerv|rd|(rva.
8 |e(ara C||du Fal|rar rerdre(d|| re(e|a.
C |e(ara Rar|| l|da| rarpu reroe|| rad|ar.
SuLl1 02/01
10

0 |e(ara seo(ard ru(|d re(eoul |e(las |u||sarrva.

32. 0a|ar pel||ar le(seoul 3aza|| rerdara||ar s||ap
A rererl|rd|ar d|(|.
8 |(| ral| le(radap Rar||.
C rercu(|da| (a|ar-(a|ar se|e|as.
0 l|da| su|a |epada du(u |e|as re(e|a.

33. urlu| rerardar| |e(erar pe|aja(-pe|aja(rva. C||du Fal|rar rerdara||ar r||a|
A ad||
8 juju(
C ||r|as
0 ararar

31. Apa|ar pe(soa|ar vard le(dapal da|ar pel||ar ce(per le(seoul?
A Ked|d|rar do|ordar pe|aja( vard r|s||r.
8 |as|r savard seo(ard du(u le(radap pa(a pe|aja(.
C |elaoarar ral| seo(ard du(u rerdaja( pe|aja( vard oe(rasa|ar.
0 Jasa seseo(ard oo|er d|oa|as rerd||ul |erarpuar serd|(|.

35. Perdaja(ar vard le(dapal da|ar ce(per 'lad|ar ra(| 0u(u¨ |a|ar
A Jardar|ar ||la rerudur o(ard |a|r larpa usu| pe(||sa.
8 K|la resl||ar oarlu-reroarlu serasa da|ar |esu||lar.
C K|la ra(us|ar rerdra(da| peroe(|ar o(ard |epada ||la.
0 Jardar|ar ||la oe(s||ap rererl|rd|ar d|(| serd|(|.SuLl1 02/01
118oa|an 3ô-40
3aoa sa|ak o| oauan oenoan re||r|. kemuo|an |auao soa|an-soa|an yano oer|kurnya.

6|NTA
A|u c|rla padaru
wara| |aul vard oe(de|o(a
Ke(ara a|u o|sa oe|aja(
Verjad| seo(ard jeja|a
Yard laoar rere(|ra caoa(ar.

A|u c|rla padaru
wara| |ard|l vard |uas
Ke(ara a|u o|sa le(oard oeoas
Verje|ajar dur|a saujara
Arla(a oalas dar l(ad|s|.

A|u c|rla padaru
wara| dururd vard l|rdd|
Ke(ara a|u o|sa rerjad|
3eo(ard perda|| dadar
Yard l|da| cepal rerve(ar |a|ar.
(0|oer|k oar|oaoa Antologi $euntai Kata 0ntuk 0irasa j


3. Pervaja| rerddaroa(|ar |aul seoada| ooje| urlu|
A rerjad||arrva seo(ard vard oe(ar| rererpur oroa| oesa(.
8 rerdaja(rva rerjad| laoar rerdradap| seda|a caoa(ar.
0 reraroar |rsp|(as| urlu| rercapa| |ejavaar da|ar r|dup.
8 reroe(| perda|arar oa(u da|ar |er|duparrva.

3Z. 0a|ar (ard|ap |el|da pervaja| dapal rere(ap|ar r||a|
A l|da| oe(pulus asa da|ar rerdradap| caoa(ar.
8 ce|a| dar laoar serasa rerda|| dururd.
C parlard oe(urdu( seoe|ur oe(juard.
SuLl1 02/01
12

0 oe(||l|zar l|rdd| sepe(l| dururd.

3. Apa|ar rada saja| C|rla
A s|r|s
8 pal(|ol||
C re|ar|o|||
0 (orarl|s

39 8a(|s l(asa d| alas. sepe(l| vard le(dapal da|ar (ard|ap |edua saja| rerddura|ar ursu( dava oarasa
A pe(sor|l||as|.
8 relalo(a.
C ep|lo(a.
0 |rve(s|.

10. Apa|ar lera saja| 'C|rla¨ |r|?
A Ke|rdarar a|ar vard pe(|u d||e|a||ar der| dere(as| oa(u.
8 Peroerlu|ar r||a| rerdra(da| a|ar c|plaar Turar.
C Perarlapar jal| d|(| oe(dasa(|ar ursu(-ursu( a|ar.
0 Keseda(ar urlu| reru||ra(a dar rere||ra(a a|ar se||la(.


kerana aku blsa Lerbana bebas
SuLl1 02/01
13
Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.