SKEMA JAWAPAN DAN ULASAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 EXCEL 2 PMR 2011 NO.

SOALAN 01 02 03 04 D 05 C 06 B 07 Gering bermaksud uzur/sakit ( hanya digunakan untuk kerabat raja & golongan bangsawan).KD-m/s465. Berdolak-dalih bermaksud bercakap berbalik-balik(sekejap kata begini dan sekejap lagi begitu tentang perkara yang sama). Berdalih-dalih bermaksud memberi alasan untuk menyembunyikan sesuatu. KD-m/s360 & 307. Penerangan: Kata pemeri ¶¶ ialah ¶¶tidak sesuai digunakan di hadapan kata adjektif. ¶¶ialah¶¶ digunakan di hadapan kata nama. Jawapan yang tepat adalah kata pemeri bagi ¶adalah¶. Ini kerana kata pemeri ¶adalah¶ hadir di hadapan kata adjektif. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga(m/s 263) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga(m/s418)(vi) Penerangan: kata hubung jangankan tidak sesuai digunakan bersama kata hubung mahupun kerana jangankan hanya digunakan untuk menunjukkan persamaan ciri yang ada pada dua watak sewaktu melakukan pekerjaan. Jangankan harus hadir berpasangan dengan kata hubung malahan/pun . Oleh itu, jawapan yang paling sesuai ialah kata hubung baikyang mesti hadir berpasangan dengan mahupun. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga(m/s 252) KS daripada tidak sesuai digunakan sepatutnya KS dari yang menerangkan atau menyatakan permulaan sesuatu jangka waktu. KD Edisi Ke3. M/s 135. KA pancainderahamistidaksesuaikeranabauhamisdigunakanuntukbaukambing.KDm/s506. Sepatutnyabauhanyir ( bauikanbasah )KD-m/s511 Kata bilangan pecahan mesti dikuti dengan Kata sendi. Cincang/cencang bermaksud tetak kecil-kecil/halus-halus.KD-m/s280 & 263. JAWAPAN ULASAN JAWAPAN Lenabermaksudlelap, nyenyak ( tidaksedar ) KD ±m/s 919 Menebas ± memotong atau merambah pokok-pokok kecil/semak-samun. KDm/s 1622 Kata Ganti Nama Diri Ketiga ( untuk bilangan yang banyak ).KD-m/s 1024 Prakarsa bermaksud inisiatif,daya usaha ikhtiar. KD-m/s 1229.

A C D C

C 08

09 10

D A

11 12

B C

C 13 A 14 C 15 A

Cocok-sepadan ,tidakberbezadan lain-lain. Cucuk-Sesuatu yang tajam yang digunakanuntukmenusuk ( Sangguldan lainlain ).KD-m/s284 Lembap -Masihbasah ( tanahdll) -Tidakrancak ( bunyi-bunyiandll) - Lambat KD-m/s916 Saduran- sesuatu yang disadur ( emasdll)

16 B 17 A 18 B 19 D 20 A 21 B 22 B 23 D 24 C 25

-Cerita yang isinyadiambildrpcerita lain. KD-m/s1364 Perbicaraan ± Pengadilansesuatuperkara di mahkamah. KD-m/s181 Berpandukan....Apitan ber...kan boleh bergabung dgn KN dan KK. Tatabahasa Dewan m/s 198. Suka merupakan KA yang perlu diikuti oleh KSN akan Melangkah bermaksud menggerakkan langkah,berjalan melangkahi bermaksud melangkaui.KD-m/s885 Perkataan lain tidak boleh digandakan. Maksud perkataan lain ( KD-m/s868) *Mengenalpasti ayat yang sama maksud *Mengenalpasti ayat yang sama maksud *Mengenalpasti ayat yang sama maksud iAyatpasifdiri ke3- dibaling - betul . TBD-m/s491 ii Betul iiiBetul ivKeatassepatutnyakepada i apa ±kata Tanya apa-apa ±Kata namatentu ii betul iii Betul iv di atassepatutnyaatas (KN) ibetul ii betul iii menjemputbermaksudmengambil mengundang-mempersilakanataumemanggil iv Silaan&larangantidakbolehhadirserentak *Peribahasa *Peribahasa *Peribahasa *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas

B 26

A 27

A 28 D 29 B 30 31 32 33 34 35 36 A

*Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas B *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas A *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas D C B *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas

*Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas 37 38 39 40 A *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas D *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas A *Rujuk petikan dan keseluruhan teks komsas C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful