PT C 2–2003

ANEXĂ

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR -

- REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT C 2-2003

CERINŢE TEHNICE PRIVIND REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR DE ABUR, DE APĂ CALDĂ ŞI DE APĂ FIERBINTE

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
- ISCIR -

- EDIŢIE OFICIALĂ -

Indicativ: PT C 2-2003

Ediţia 1

1

PT C 2–2003

Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.

Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care efectuează montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur, de apă fierbinte şi de apă caldă.

Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.

ISCIR Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 BUCUREŞTI www.iscir.ro Cod: 050524

Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61 Fax: (+4021) 411.98.70 E-mail: iscir@fx.ro

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR. Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite.

2

PT C 2–2003

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR -

- REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 2-2003

CERINŢE TEHNICE PRIVIND REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR DE ABUR, DE APĂ CALDĂ ŞI DE APĂ FIERBINTE

Aprobată cu Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr.__________ din _____________, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ________din _______________. COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
- ISCIR -

- EDIŢIE OFICIALĂ –

Indicativ: PT C 2-2003

Ediţia 1

3

PT C 2–2003

Membrii Comitetului Tehnic CT-C-08 care au participat la elaborarea prezentei prescripţii tehnice :

Preşedinte : Chim. Mădălina Piţigoi Membri : - Ing. Beatrice Crinteanu - Responsabil de carte - Ing. Narcis-Ion Bulibaşa - Ing. Cristian-Vasile Peţu - Ing. Lucian Dumitru - Sing. Octavia Moroianu

Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar

4

PT C 2–2003

CUPRINS
Pagina 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Generalităţi ……………………………………………………………………........ Scop………………………………………………………………………………….. Referinţe normative ………………………………………………………………… Termeni şi definiţii ………………………………………………………………….. Abrevieri ……………………………………………………………………………. Condiţii privind introducerea pe piaţă a instalaţiilor de tratare a apei şi a produselor chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare a cazanelor………………………………………………… Avizul obligatoriu de instalare a cazanelor privind regimul chimic.......................................................................................................................... Autorizaţia de funcţionare privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte................................................................................ Regimul chimic al cazanelor .................................................................................... Indici de calitate …………………………………………………………………… Supravegherea regimului chimic ............................................................................ Dispoziţii finale …………………………………………………………………….. Autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei ……………….. Model de adeverinţă de absolvire pentru autorizarea laboranţiloroperatori pentru tratarea apei …………………………………………….. Model de adeverinţă de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei ………………………………………………………………… Proces-verbal tip pentru autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei ………………………………………………………………… Carnet de autorizare tip ISCIR…………………………………………… Autorizarea agenţilor economici care execută lucrări de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor ….. Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a efectua lucrări de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor......................................................................................... 7 7 7 7 9

9

3

9

4

9 10 11 12 13 15

5 6 7 8

Anexa AAnexa B-

21

Anexa C-

22

Anexa D-

23 24

Anexa EAnexa F-

28

Anexa G-

30

5

............ a maselor schimbătoare de ioni şi a produselor chimice de condiţionare. 6 ....... Aparate de măsurare şi control ..... Model autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de spălare chimică..... condiţionare şi service privind regimul chimic…………........ Model de registru pentru evidenţa lucrărilor de spălare chimică..................................... Indici de calitate pentru fluidele din instalaţii. Fişa tehnică ....................Caracteristici fizico–chimice şi funcţionale ale masei schimbătoare de ioni…………………………………………………………...... Model de aviz deschidere curs ………………………………………………... Omologarea instalaţiilor de tratare a apei.................. 31 Anexa I- 32 Anexa J- 33 34 Anexa KAnexa L- 37 38 39 41 42 43 46 48 Anexa MAnexa NAnexa OAnexa PAnexa RAnexa SAnexa TAnexa U- 49 53 Modificări după publicare ……………………………………………………………...... Breviar de calcul pentru instalaţiile de tratare a apei .......... Model de proces–verbal ISCIR ………………………………….........………………………………………………………………. Fişa tehnică-aviz de instalare a cazanelor ………………………………….................... spălare chimică şi conservare a cazanelor ………………………………………………………………………... Semnificaţiile indicilor de calitate …………………………………………….............PT C 2–2003 CUPRINS (sfârşit) Pagina Anexa HModel de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor …………........................................ condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor……………….... Standarde …….................

republicată in 1997 • Ordonanţa Guvernului nr.1 Legi şi hotărâri • Hotărârea Guvernului nr. 1. Partea I. de apă caldă şi de apă fierbinte. este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor în categoria cărora se integrează cazanele de abur. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. 11/1994 • Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României.3.2. 1.09. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat • Hotărârea Guvernului nr. de apă caldă şi de apă fierbinte.1 GENERALITĂŢI Scop Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la regimul chimic al cazanelor de abur. standarde. Autoritatea tehnică care asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR–Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice–în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor. de apă caldă şi de apă fierbinte.1 abur energetic: aburul destinat alimentării unei turbine. nr. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. în scopul funcţionării acestora în condiţii de siguranţă.2. 711/30. aprobată prin Legea nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată. 1. 1. 1. 90/1996 privind protecţia muncii • Ordonanţa Guvernului nr.2 Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative. 7 .340/2001.PT C 2–2003 1 1. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.2 Standarde Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa S.3 Termeni şi definiţii 1. Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii privind regimul chimic al cazanelor de abur.3. 1. care. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..2 abur industrial (tehnologic): aburul destinat unor scopuri tehnologice.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.2002 1. prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.

1. apa de alimentare a cazanelor. 1.15 condiţionare: procedeu care urmăreşte reducerea acţiunii dăunătoare a fluidelor prin tratarea cu produse chimice pentru evitarea: .3.19 fluid: apa de adaos.8 apă de purjă: apa eliminată din instalaţie în scopul menţinerii indicilor admişi sau pentru evacuarea nămolului care se formează în cazan. apa din cazane.apariţiei depunerilor. 1. 1.12 avarie: orice eveniment produs la cazan sau echipamentele aferente.3.impurificării aburului. 1. 1.14 condensat recuperat: condensat de la turbine (condensat de bază).3.3.3.7 apă de injecţie: apa folosită la reglarea temperaturii aburului supraîncălzit.3.3.18 echipament de condiţionare: totalitatea instalaţiilor. 1.10 apă din cazan : apa din spaţiul sub presiune din limitele cazanului.16 coroziune: proces care constă în distrugerea unui material sau a proprietăţilor acestuia datorită reacţiilor chimice şi electrochimice care au loc între fluid şi material. constituită într-una din formele de organizare definite de legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului.3. 1.13 cazane: cazanele de abur. aparatelor şi produselor chimice folosite la condiţionarea apei de alimentare. 1.17 depuneri: rezultatul unui regim chimic necorespunzător caracterizat prin aglomerarea de particule pe o suprafaţă de schimb de căldură.6 apă de alimentare: apa care intră în cazan.3. 1.3 agent economic: societate comercială cu sediul în România având personalitate juridică. 1.3. utilajelor.11 apă din circuitul termic: apa vehiculată sub presiune în circuitul cazanelor de apă caldă sau de apă fierbinte. 1. . care se returnează în centrala termică. apă caldă şi apă fierbinte.4 apă brută: apa de suprafaţă sau de adâncime cu care este alimentată instalaţia de tratare a apei.5 apă de adaos: apa tratată. de la prima treaptă a transformatoarelor de abur şi cel rezultat direct din condensarea aburului industrial. . 1. 1.3. 1.3.coroziunilor.3.20 indici de avarie: indicii chimici precizaţi de constructorul cazanului care pot periclita siguranţa în funcţionare 8 .9 apă de umplere : apa necesară umplerii cazanului şi/sau circuitului de termoficare.3. abur şi condensat. 1.3.3. care periclitează funcţionarea cazanului în condiţii de securitate.PT C 2–2003 1. 1. apei de cazan şi a aburului. folosită pentru completarea pierderilor. de la vaporizatoare. compusă din apă de adaos şi condensat recuperat.3.3.

Aparate de măsurare şi control CUI . SPĂLARE CHIMICĂ ŞI CONSERVARE A CAZANELOR Instalaţiile de tratare a apei. Realizarea şi menţinerea indicilor chimici prevăzuţi în avizul obligatoriu de instalare sunt obligatorii pentru proprietarii/utilizatorii de cazane. 3 AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE A CAZANELOR PRIVIND REGIMUL CHIMIC Avizul obligatoriu de instalare pentru regimul chimic este obligatoriu pentru cazanele de abur şi de apă fierbinte. 1. Instalaţiile de tratare a apei şi produsele chimice de condiţionare.3.fişa tehnică a instalaţiei/echipamentului şi a produsului chimic. punere în funcţiune şi exploatare. b) documentele prevăzute la pct. Omologarea se efectuează în conformitate cu procedura prezentată în anexa U. Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.Clasificarea activităţilor din economia naţională IT .3. 2. spălare chimică şi conservare aferente cazanelor pot fi introduse pe piaţă numai dacă sunt însoţite de: . . Colecţia ISCIR.Prescripţie tehnică RSVTI . Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare inspectorul de specialitate va verifica: a) existenţa avizului obligatoriu de instalare privind regimul chimic. care va cuprinde cel puţin datele din anexa L.PT C 2–2003 1. .certificatul de omologare/înregistrare al tipului de produs. Se vor completa anexele K. în limba română. apa de umplere şi apa de injecţie.21 service privind regimul chimic: activitate de verificare a indicilor de calitate din circuitul apă abur-condensat şi de supraveghere a instalaţiilor de tratarea apei precum şi activitatea de condiţionare chimică sau termochimică a apei. L.instrucţiuni de montare. DE APĂ CALDĂ ŞI DE APĂ FIERBINTE CHIMIC AL Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în funcţiune fără autorizaţia de funcţionare eliberată de ISCIR-INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află instalaţia.Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor 2 CONDIŢII PRIVIND INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A INSTALAŢIILOR DE TRATARE A APEI ŞI A PRODUSELOR CHIMICE DE CONDIŢIONARE. masele schimbătoare de ioni şi produsele chimice de condiţionare. spălare chimică şi conservare a cazanelor pot fi introduse pe piaţă numai dacă sunt omologate/înregistrate de către ISCIR-INSPECT. apa din cazan. M şi N. 9 . .4 Abrevieri AMC . 1.Cod unic de înregistrare CAEN .22 tratarea apei: totalitatea procedeelor tehnologice care au drept scop realizarea indicilor de calitate impuşi pentru apa de alimentare.Inspecţia teritorială PT .certificat de calitate.fişa tehnică a masei schimbătoare de ioni. 4 AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE PRIVIND REGIMUL CAZANELOR DE ABUR . care se ataşează la documentaţia întocmită conform prescripţiei tehnice PT C 1. .

autorizat conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice) sau contractul de service privind supravegherea regimului chimic cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT. încheiat între proprietar şi executantul acestei operaţii. conform avizului obligatoriu de instalare. . de apă caldă şi de apă fierbinte precum şi agenţii economici care efectuează lucrări de spălare chimică.aparatură de măsurare şi control a indicilor de calitate ai fluidelor. . prezentând autorizaţiile pentru personalul de deservire (laboranţi-operatori pentru tratarea apei. e) prizele şi dispozitivele de prelevare a probelor de apă şi abur conform avizului obligatoriu de instalare. • controlul regimului chimic prin asigurarea de: . d) organizarea activităţii în centrala termică conform datelor din avizul obligatoriu de instalare. de apă caldă şi de apă fierbinte reprezintă totalitatea condiţiilor necesare pentru: . autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice sau contract de service privind asigurarea regimului chimic cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.1 REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR Consideraţii generale Regimul chimic al cazanelor de abur. abur supraîncălzit.2 Obligaţii şi responsabilităţi Agenţii economici care proiectează centrale termice. dotarea şi organizarea laboratorului sau punctului chimic din centrala termică (în cazul în care nu are contract de service cu agent economic autorizat de ISCIRINSPECT).laborator sau punct chimic dotat corespunzător. cei care deţin cazane. apă de alimentare. 5. de apă caldă şi de apă fierbinte conform cerinţelor consumatorilor. h) indicii de calitate analizaţi la data verificării care se vor compara cu cei prevăzuţi în documentaţia din aviz obligatoriu de instalare. atunci când acestea se execută. abur saturat. • condiţionarea corespunzătoare a apei de alimentare şi a apei din cazan.obţinerea de abur. . f) existenţa. Asigurarea unui regim chimic corespunzător implică îndeplinirea următoarelor condiţii: • alimentarea cazanelor cu apă având indicii de calitate impuşi de constructorul cazanului sau prevăzuţi în prezenta prescripţie tehnică. condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) proiectantul centralei termice răspunde de: 10 . • conservarea corespunzătoare a cazanelor şi a circuitelor „apă-abur-condensat”. condensat. Rezultatul verificărilor se va consemna într-un proces verbal conform modelului din anexa O. . după caz. apă din cazan. apă din circuitul de apă caldă sau de apă fierbinte.dispozitive pentru prelevarea probelor de apă tratată. conform avizului obligatoriu de instalare. consumatorii de abur. g) existenţa registrului de analize.personal de deservire (laboranţi–operatori pentru tratarea apei). • pregătirea corespunzătoare a suprafeţelor de transfer termic ale cazanelor înainte de punerea în funcţiune sau după efectuarea reparaţiilor. a circuitelor de apă caldă şi de apă fierbinte în perioadele de oprire.evitarea apariţiei depunerilor sau coroziunilor pe suprafeţele de transfer termic ale cazanelor sau pe circuitele de apă caldă sau de apă fierbinte.PT C 2–2003 c) documentul de atestare a rezultatelor corespunzătoare obţinute la operaţia de pregătire a suprafeţelor interioare. atunci când aceasta se execută. 5 5. prevăzute de constructorul cazanului şi de proiectantul centralei termice.

. prin proiect. condiţionare şi service tratare apă cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT. conforme cu documentaţiile de însoţire. condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor răspund de: .utilizarea produselor chimice de condiţionare nu trebuie să influenţeze negativ valorile celorlalţi indici chimici impuşi sau valoarea purjei cazanului. cu personal laborant-operator pentru tratarea apei propriu.determinarea indicilor chimici.unitatea deţinătoare are obligaţia de a întocmi şi afişa în sala cazanelor instrucţiuni tehnice interne. conform avizului de instalare obligatoriu. cazanele vor fi examinate. a modului de control al indicilor de calitate din circuitul „apă-aburcondensat”. cu frecvenţa impusă de constructorul cazanului sau de prezenta prescripţie tehnică .3 Semnificaţiile indicilor de calitate folosiţi în prezenta prescripţie tehnică sunt prezentate în anexa P.prevederea. respectiv de apă caldă şi de apă fierbinte. b) agentul economic proprietar/utilizator răspunde de: .realizarea operaţiilor de spălare chimică.funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor pentru prelevarea probelor.prevederea. respectiv de apă fierbinte sau de apă caldă.examinarea în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei personalului laborant-operator pentru tratarea apei şi de deservire a instalaţiilor de tratare/condiţionare. aceste instrucţiuni tehnice se vor reactualiza ori de câte ori apar modificări în instalaţie. . . prin proiect. astfel încât să se asigure realizarea indicilor prevăzuţi de constructorul cazanului sau a prescripţiei tehnice şi a condiţiilor impuse de consumatori. c) agenţii economici consumatori de abur. . în cazul în care proprietarul/utilizatorul cazanului va efectua aceste operaţii cu agenţi economici neautorizaţi de ISCIR-INSPECT. . de apă caldă sau de apă fierbinte au obligaţia de a returna condensatul. a dotării corespunzătoare a laboratoarelor sau punctelor chimice şi a personalului laborant-operator pentru tratarea apei. . . . .concepţia corectă a proceselor tehnologice de tratare/condiţionare alese. verificate şi investigate tehnic cu un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT. în cantitatea şi la calitatea stabilite prin proiectul instalaţiilor de tratare. 6 INDICI DE CALITATE 11 . care vor prevedea sarcinile care revin personalului de deservire a cazanului şi instalaţiilor aferente. 5. care se vor consemna în registru-jurnal. se interzice utilizarea unor produse care conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice. acesta poartă întreaga responsabilitate şi se va retrage autorizaţia de funcţionare a cazanelor. conform instrucţiunilor elaborate de unităţile de proiectare sau constructoare a cazanelor. pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare. respectiv apa caldă şi apa fierbinte.asigurarea pregătirii şi conservării corespunzătoare a suprafeţelor interioare la punerea în funcţiune şi respectiv pe timpul opririlor. conform avizului de instalare obligatoriu. după caz.PT C 2–2003 . autorizat şi în număr necesar. d) agenţii economici autorizaţi pentru efectuarea lucrărilor de spălare chimică. a aparatelor de măsurare şi control a indicilor de calitate ai fluidelor din circuitul „apă-abur-condensat”.menţinerea valorilor indicilor chimici în limitele impuse.respectarea indicilor de calitate şi efectuarea analizelor cu frecvenţa necesară conform datelor din avizul obligatoriu de instalare obligatoriu pe regim chimic. autorizat de ISCIR-INSPECT.

4 Instalaţiile de tratare a apei pot fi echipate cu un minim de aparate de măsurare şi control prevăzute în anexa N. de apă caldă şi de apă fierbinte se vor urmări indicii chimici de avarie.1 Indicii de calitate ai fluidelor trebuie să fie urmăriţi în laboratoare sau puncte chimice proprii sau prin contracte de service privind urmărirea regimului chimic cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPEC T.6 Regimul chimic va fi supravegheat de personal cu pregătire corespunzătoare (laboranţi-operatori pentru tratarea apei) instruit şi autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Acest lucru se va preciza de către proiectantul centralei termice în documentaţia de aviz obligatoriu de instalare pe regim chimic. 12 .PT C 2–2003 6. frecvenţa analizelor şi valorile admise ale indicilor chimici se vor stabili de către proiectantul centralei termice având în vedere cerinţele constructorului cazanului. iar la depăşirea acestora cazanul se opreşte din funcţiune (numai în cazul în care constructorul prevede aceşti indici). 6.7 La centralele termice unde debitul nominal al cazanelor în funcţiune nu depăşeşte 10 t/h şi nu sunt mai mult de două cazane în funcţiune. 7. 7. fochistul poate îndeplini şi sarcinile laborantului-operator pentru tratarea apei. Acestea vor fi precizate în instrucţiunile de exploatare întocmite şi afişate de către proprietar/utilizator. dar trebuie să asigure aceeaşi exactitate şi frecvenţă. persoane sau obiecte de uz igienico-sanitar. având în vedere automatizarea şi protecţia cazanelor şi a instalaţiilor anexe. cu condiţia să fie autorizat de ISCIR-INSPECT şi ca laborant-operator pentru tratarea apei. În anexa R sunt prevăzuţi indicii chimici obligatorii pentru cazanele existente şi recomandaţi pentru cazanele noi. determinările efectuate cu aparatele de analiză şi control automate ale instalaţiilor din centrala termică pot înlocui analizele de laborator.2 În cazul în care aburul. Se va respecta echiparea prevăzută de constructorul instalaţiei în schema de montare. impuşi de constructorul cazanului. Indicii chimici determinaţi prin analize vor fi comparaţi cu indicii admişi.3 În cazuri motivate. 6. apa caldă sau apa fierbinte pot intra în contact cu alimente. iar în cazul depăşirii indicilor admişi se vor lua măsurile necesare. 7.1 Fluidele din circuitele centralelor termice vor satisface indicii chimici prevăzuţi de constructorul cazanelor şi de proiectantul centralei termice.4 Dacă într-o centrală termică sunt montate cazane de categorii diferite privind regimul chimic şi alimentarea se face din bară comună. pentru degazarea chimică a apei de alimentare. pentru conservarea cazanelor sau în vederea condiţionării este interzisă utilizarea substanţelor care pot pune în pericol sănătatea persoanelor. 7. 6.5 Pentru instalaţiile de tratare a apei. 7 SUPRAVEGHEREA REGIMULUI CHIMIC 7. indicii de calitate ai apei de alimentare vor fi cei ai cazanului cu regimul chimic cel mai restrictiv.2 Supravegherea regimului chimic prin contract de service cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT se poate efectua în centrale termice unde debitul total de abur al centralei este maxim 10 t/h sau debitul caloric al centralelor de apă caldă sau de apă fierbinte este de maxim 5 Gcal/h. 7. 7.3 La cazanele de abur.

verificarea existenţei procedurii de spălare chimică. proprietarul/utilizatorul are obligaţia de a efectua operaţiile respective numai cu unităţi autorizate de către ISCIR-INSPECT. circuitul „apă–abur-condensat” al centralei termice şi instrucţiunile de exploatare. rezultatul predării-primirii schimbului se va consemna obligatoriu în registrul de analize chimice. Atunci când spălarea chimică/condiţionarea se consideră finalizată se va solicita controlul din partea ISCIR-INSPECT IT pentru verificarea operaţiei efectuate. 8 DISPOZIŢII FINALE 13 . Atunci când în cadrul măsurilor dispuse inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT a admis şi/sau a recomandat efectuarea spălării chimice de dezincrustare a suprafeţelor interioare. 7. b) să asigure supravegherea indicilor de calitate ai fluidelor prin efectuarea analizelor în conformitate cu standardele în vigoare şi cu frecvenţa impusă. conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Inspectorul de specialitate va putea solicita efectuarea unor analize chimice. d) să ia măsurile necesare pentru încadrarea indicilor de calitate în valorile impuse. a documentelor întocmite şi a analizelor efectuate conform procedurii. Rezultatele şi dispoziţiile date vor fi consemnate într-un proces-verbal întocmit conform prevederilor anexei O. de către laboranţii–operatori pentru tratarea apei autorizaţi de ISCIR-INSPECT. constatate cu ocazia controalelor efectuate. c) să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor de calitate asupra funcţionării în condiţii de siguranţă a cazanelor. cu frecvenţa şi la valorile impuse de avizul obligatoriu de instalare pe regim chimic şi conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.PT C 2–2003 7. Pentru controlul indicilor de calitate pot fi folosite şi alte metode sau aparate de măsurare şi control.11 Se interzice efectuarea spălărilor chimice de către proprietarul/utilizatorul cazanului dacă acesta nu posedă autorizaţie din partea ISCIR-INSPECT.10 La apariţia în exploatare a unor deficienţe (depuneri. inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT care a făcut constatarea va dispune măsurile necesare în vederea readucerii instalaţiilor la o stare normală de funcţionare. La verificare va asista şi agentul economic care a efectuat spălarea chimică. să semneze pentru acestea şi să comunice şefului ierarhic superior orice abatere constatată faţă de indicii de calitate admişi. f) să predea şi să ia în primire schimbul verificând buna funcţionare a instalaţiei de tratare a apei şi indicii de calitate ai fluidelor. 7.12 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR–INSPECT IT va efectua controale inopinate privind regimul chimic ori de câte ori consideră necesar.) provocate de nerespectarea regimului chimic. Verificările efectuate sunt similare celor efectuate cu ocazia acordării autorizaţiei de funcţionare. Obligaţiile personalului laborant-operator pentru tratarea apei sunt: a) să cunoască instalaţia de tratare a apei. cu condiţia ca rezultatele obţinute să corespundă din punct de vedere al exactităţii cu rezultatele obţinute prin metodele standardizate. Verificarea constă în efectuarea reviziei interne a cazanului. coroziuni etc. 7. pentru verificarea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice. e) să înscrie în registrul-jurnal de analize chimice valorile tuturor indicilor de calitate ai fluidelor.9 Metodele de referinţă pentru determinarea indicilor chimici prevăzuţi în prezenta prescripţie tehnică vor fi cele stabilite de standardele în vigoare. Condiţionarea chimică nu exclude determinarea indicilor de calitate.8 Personalul laborant-operator pentru tratarea apei face parte din personalul de exploataredeservire al centralei termice. a unor accidente tehnice sau la solicitarea proprietarului/utilizatorului. 7.

1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică instalaţiilor noi care sunt proiectate. • C 35-83 „Prescripţii tehnice privind indicii de calitate ai apei folosite la răcirea schimbătoarelor de căldură din instalaţiile industriale”.PT C 2–2003 8. 8. 128/1983. mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.9 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare. modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare. prenumele şi funcţia persoanei care anunţă.4 În cazul în care se schimbă condiţiile prevăzute în avizul obligatoriu de instalare acordat se va solicita un nou aviz obligatoriu de instalare.10 Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării. • C 18-2001 „Prescripţii tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte”. urmările avariei etc. acte legislative etc. în cel mult 8 ore.7 La data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea următoarele prescripţii tehnice: • C 6-84 „Prescripţii tehnice privind calitatea maselor schimbătoare de ioni folosite la tratarea apelor din instalaţiile de cazane”. aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 112/1984. 14 . se referă la ediţiile în vigoare. 8. 8. aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr.2 Pentru instalaţiile existente în funcţiune la data apariţiei prezentei prescripţii tehnice. 8. proprietarul/utilizatorul va anunţa în mod obligatoriu. pe baza proceselor-verbale de constatare întocmite de inspectorul de specialitate al ISCIRINSPECT. 8. felul instalaţiei. numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnică. 8. 8. 8. Cu această ocazie se vor transmite cel puţin următoarele date: numele. 8. precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea. construite şi montate după intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. ISCIR-INSPECT IT în raza căruia s-a produs avaria. data. prescripţii tehnice.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.3 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a cazanelor. ora şi locul producerii avariei. proprietarul/utilizatorul va respecta cerinţele din avizul obligatoriu de instalare acordat. în termen de 30 de zile de la data schimbării condiţiilor.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. telefonic şi prin fax. 8. 259/2001. Partea I. aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.11 Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnică la standarde.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.

certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu şi adeverinţa medicală vor fi depuse la ISCIR-INSPECT IT.5. A.3.1 Generalităţi Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul care supraveghează în timpul exploatării cazanele de abur. certificatul de naştere. astfel: . care va stabili şi comunica data examinării. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care. Autorizarea personalului laborant-operator pentru tratarea apei se va face pe două grupe de autorizare.2 Pentru a fi admişi la examen în vederea autorizării candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi. c) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării de către ISCIRINSPECT IT.2.3. ISCIR-INSPECT IT examinează candidaţii şi eliberează autorizaţia de „laborant-operator pentru tratarea apei”. d) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta prescripţie tehnică. . IX. b) îndeplinesc condiţiile de sănătate privind activitatea de laborant-operator pentru tratarea apei şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru practicarea activităţii de laborant-operator pentru tratarea apei”.1 Autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei se face de către ISCIR-INSPECT IT. III. certificatul de căsătorie (după caz). g. absolvenţi ai liceelor cu profil de chimie sau ai şcolilor profesionale de chimie pot solicita examinarea în vederea autorizării fără să urmeze cursurile de specializare. este necesar să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic.grupa A: categoriile c.2. A. fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexă.3 Organizarea cursurilor de specializare în vederea autorizării personalului laborantoperator pentru tratarea apei A.3. I. de apă caldă şi de apă fierbinte. cu condiţia să prezinte dovezi de efectuare a practicii de minim 80 de ore.2 Condiţii de autorizare A. A. privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea de supraveghere în timpul exploatării instalaţiilor specificate. confirmate prin adeverinţe de practică. organizate conform prevederilor de la pct. Cererea scrisă însoţită de documentele doveditoare privind studiile şi practica efectuată. VII. pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice menţionate la pct. precum şi instalaţiile de osmoză inversă. II. 15 . institut.) autorizată conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.PT C 2–2003 ANEXA A Autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei A. asociaţie profesională etc. A. A. V. denumit în continuare „laborantoperator pentru tratarea apei”. IV şi VIII. prin promovarea examenelor de autorizare.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate (ingineri sau subingineri chimişti). VI. Categoriile sunt în conformitate cu prevederile anexei R.grupa B: categoriile IV.2. A.1 În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului laborant-operator pentru tratarea apei.

eventual. A. după caz (în copie). b) programa analitică întocmită conform pct. f) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de practică.PT C 2–2003 ANEXA A (continuare) Unitatea de specialitate (furnizorul de formare profesională) trebuie să îndeplinească condiţiile legale privind derularea activităţilor de specializare a personalului şi să facă dovada că dispune de instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului. pregătirea profesională a acestora.data. locul şi tipul instalaţiei pe care se efectuează practica precum şi orarul de efectuare a stagiului de practică. A. . NOTE: 1) Documentele prevăzute mai sus se vor prezenta în două exemplare semnate şi ştampilate de solicitant. e) tabelul care cuprinde numele şi prenumele. 16 . locul de muncă actual. data şi locul naşterii. . d) tabelul care cuprinde numele şi prenumele lectorilor. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursurilor următoarele documente: a) autorizaţia conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.1 Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT.10. .3. .fotografie color mărimea ¾. . În acest scop.4 Avizarea şi desfăşurarea cursurilor de specializare A. g) dosarele personale ale candidaţilor care trebuie să conţină următoarele acte: .adeverinţă de practică.certificat de naştere (în copie). funcţia şi locul de muncă actual. codul numeric personal. în vederea autorizării personalului laborantoperator pentru tratarea apei. incluzând şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia. care va cuprinde: .10.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate la pct. A.numărul de ore teorie şi practică.adeverinţă medicală cu menţiunea: „Apt pentru practicarea activităţii de laborant-operator pentru tratarea apei”. .numele şi prenumele lectorului. ora şi locul desfăşurării lecţiilor.3. 2) Un exemplar se va returna împreună cu avizul de deschidere a cursului.obiectul (tema) lecţiei . unitatea de specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT. pentru pct. dezvoltată pe lecţii şi desfăşurată sub formă de orar.3. tehnicieni sau instructori de specialitate (sau de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT). A.2. . pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi. .copie de pe actele de studii şi originalul.3 Cursurile vor fi predate de ingineri. care prevede un minim de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor.certificat de căsătorie. c) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia cursanţilor ca documente de referinţă pentru şedinţele teoretice). A. .4. A.certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu (în copie). care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în domeniul exploatării cazanelor şi care cunosc prevederile prezentei prescripţii tehnice.teorie şi practică.

5. adeverinţe de absolvire şi de practică conform modelelor prezentate în anexele B şi C.4 Înainte de începerea examenului. A. adaptat corespunzător. având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicită autorizarea. f) actele de identitate ale absolvenţilor. e) existenţa unei fotografii color mărimea ¾ cm pentru fiecare candidat.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua. Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen. întocmind procese verbale de constatare. A. A.5. A. autorizat de ISCIR-INSPECT IT.5 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică. vor fi propuse de unitatea organizatoare a cursurilor şi vor fi comunicate.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie compusă din : a) delegatul ISCIR-INSPECT IT .2 Data şi locul examinării. luate la cunoştinţă de organizatori. verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile.preşedintele comisiei. constatările şi propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de specialitate într-un proces-verbal încheiat conform modelului din anexa O. ISCIR-INSPECT IT va confirma unităţii de specialitate data şi ora la care se va face examinarea candidaţilor.5. Pe această bază.5.2 Pentru avizarea cursurilor. ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele: a) verificările efectuate. A. A. c) adeverinţele de absolvire a cursului. conform modelului din anexa C. în scris.5 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare A. în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT. unitatea de specialitate va elibera cursanţilor. conform modelului din anexa B.PT C 2–2003 ANEXA A (continuare) Dosarele candidaţilor se vor returna după verificare.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. b) în baza constatărilor efectuate se va emite de către ISCIR-INSPECT IT avizul de deschidere a cursului. inclusiv propunerea anulării avizului de curs. la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 15 zile înainte. la încheierea stagiului de pregătire.4. 17 .5. pe parcurs. În cazul abaterilor de la condiţiile declarate în documentaţia care a stat la baza avizului de deschidere. comisia de examinare va verifica: b) catalogul cursului de specializare. modelul de aviz pentru deschiderea cursului este prezentat în anexa T. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului.4. al agentului economic proprietar/utilizator unde au loc examinările practice. b) responsabilul cursului. d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului. d) adeverinţele de practică. c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI). Deschiderea cursurilor se va face după obţinerea avizului din partea ISCIR-INSPECT IT. A. inspectorul de specialitate va lua măsurile care se impun.

6. A.2.5. A. ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip.6.6 Verificări periodice A.9 Pe baza datelor din procesul-verbal. A. A. dar nu mai mult de 2 ani de la terminarea cursului.2 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea agentului economic proprietar/utilizator la care acestea îşi desfăşoară activitatea. Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.3 Persoanelor autorizate care practică activitatea de laborant-operator pentru tratarea apei şi care nu se prezintă la examinările menţionate la pct. în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. A.PT C 2–2003 ANEXA A (continuare) A. iar preşedintele comisiei va înregistra în autorizaţie examinarea anuală. sau delegatul ISCIR-INSPECT IT. care va purta un număr dat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS” atât la probă teoretică cât şi la proba practică. A.6.6. conform modelului din anexa E. A. În cazul când la una din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare.5.5. A. în urma examinărilor respective. autorizat de ISCIR-INSPECT IT. candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi practică. în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României.6.4 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de laborant-operator pentru tratarea apei mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii respective numai cu condiţia examinării conform pct.5. Partea III.1 şi A. conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri.7 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare după cel puţin 3 luni. candidatul va fi declarat „RESPINS” la examen. A.5. A.6 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT. unitatea ISCIR-INSPECT IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat). Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. nu mai pot practica meseria de laborantoperator pentru tratarea apei. 18 . A. obţin rezultate necorespunzătoare.6. conform modelului din anexa D.1 Persoanele autorizate.2 sau persoanelor autorizate care.2.8 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip.10 În cazul pierderii carnetului de autorizare.6. în raport cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora conform prevederilor de la pct. Reexaminarea se poate face după cel puţin o lună.6. În această perioadă de timp. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a participat la examene şi un exemplar rămâne la agentul economic. Reexaminarea constă în susţinerea ambelor probe (teoretică şi practică).6. A. au obligaţia să se prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală. în calitate de preşedinte al comisiei. prezentând rezultatul responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI).5 Persoanelor autorizate transferate de la alţi agenţi economici li se poate încredinţa deservirea instalaţiilor numai după efectuarea unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minim 16 ore.

în funcţie de gravitatea abaterii comise. Examinarea se va face de către comisia tehnică prevăzută la pct.2. în cazul în care aceştia nu au luat măsurile corespunzătoare. A.7. ISCIR-INSPECT IT va elibera un alt carnet de autorizare. se face în urma examinării autorizatului de către comisia tehnică a proprietarului/utilizatorului. A.7. pentru înlocuirea celui uzat. Prevederile pct. din cadrul grupei pentru care este valabilă autorizaţia.1 Personalul autorizat. este echivalentă cu exploatarea cazanelor de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru deservire şi se sancţionează. A.7. Trecerea de pe un tip de instalaţie pe altul. la verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite.8 Sancţionarea personalului autorizat Personalul autorizat.2 Trecerea de la un tip de instalaţie dintr-o grupă la un alt tip de instalaţie dintr-o altă grupă se face în urma examinării de către o comisie a unităţii deţinătoare al cărei preşedinte este delegatul ISCIR-INSPECT IT. cu condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT. A. constatate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. A. menţionată la pct. în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare. este răspunzător pentru nerespectarea regimului chimic impus şi pentru avarierea sau scoaterea din funcţiune a cazanelor ca urmare a nerespectării regimului chimic.2 se aplică la trecerea de la o categorie inferioară la o categorie superioară şi anume trecerea de la grupa A la grupa B. A.3 Rezultatele examinărilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie.9. este obligat să poarte permanent carnetul de autorizare la locul de muncă. conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.9 Alte precizări A.2. d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv. în baza unei cereri scrise şi motivate. A.7.1 Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalaţie la operarea/deservirea unui alt tip de instalaţie.9. în baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 de ore pe tipul de instalaţie pentru care urmează să fie examinat. c) aplicarea unei amenzi. Pregătirea se va face pe baza unei programe analitice întocmite de unitatea deţinătoare (programa analitică trebuie să fie avizată de ISCIR-INSPECT IT). în baza unui instructaj teoretic de minimum 50 de ore. la rubricile respective.7.2 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare. Sancţiunile aplicate de ISCIR-INSPECT IT sunt în funcţie de gravitatea faptelor şi pot fi: a) sesizarea conducerii agentului economic proprietar/utilizator pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară. b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate. retragerea definitivă a carnetului se va face după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare. A. în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. 19 .PT C 2–2003 ANEXA A (continuare) A. Lipsa carnetului de autorizare. se operează în evidenţa proprie a ISCIR-INSPECT IT emitente a carnetului de autorizare.6. În acelaşi fel se face trecerea de la un tip la un alt tip de instalaţie pentru care nu au fost stabilite grupe.7 Extinderea domeniului de valabilitate al autorizaţiei A. completat cu o practică de 40 de ore pe noul tip de instalaţie.

3 Orice modificare. efectele impurităţilor asupra funcţionării instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor. 90/1996 TOTAL NOTĂ: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. neînregistrată în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fără semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus. Generalităţi. Prelevarea probelor. Tipuri principale. indicii chimici. valori. elemente de construcţie şi funcţionale Chimie analitică.10 Programa analitică pentru cursul de specializare în vederea autorizării laboranţiloroperatori pentru tratarea apei Nr. atrage după sine anularea carnetului de autorizare. crt. Pregătirea şi conservarea suprafeţelor.PT C 2–2003 ANEXA A (sfârşit) A. Apa în natură. Metode generale de analiză. Balanţa „apă-abur-condensat” Metode de tratare a apei. interpretare. proprietăţile şi impurităţile apei. Grupa A 8 8 8 Grupa B 10 10 13 4 5 6 7 8 9 10 15 15 15 20 20 15 2 126 25 25 25 30 30 25 2 192 20 . Dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Chimia apei. urmărire. semnificaţie. Legea nr. 1 2 3 Ore Denumirea temei Cazane de abur şi de apă fierbinte. A. adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare. intervenţie. Îndepărtarea impurităţilor Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Lucrări practice de laborator Descrierea instalaţiilor de tratare a apei Probe practice la instalaţiile de tratare a apei Protecţia muncii.9.

până la ……………..şi calificarea ……………………………………………a urmat şi a absolvit cursul de specializare ca 4) ……………………………………………….în localitatea…………….. având ca studii de bază……. Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna)………………………………………………… angajat(ă) la ……………………………1)……………………………… născut(ă) la data de …………………………………. 3) Se va preciza ”activitatea” pentru care a fost instruit absolventul.. sector/judeţ .. DIRECTOR. (Numele. Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR–INSPECT ca ………………3)…………………………………………….………………………………. ţinut la ……………………. 4) Se va preciza tipul instalaţiei de tratare şi categoria de cazane pentru care a fost ţinut cursul.………………….PT C 2–2003 ANEXA B Model de adeverinţă de absolvire pentru autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei Unitatea …………………………..…. semnătura şi ştampila) RESPONSABIL DE CURS..…… .……….………… de la …………………….din……………. Localitatea……………… ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE Nr…….. prenumele şi semnătura) ____________ 1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă. . 21 .. 2) Agentul economic care a ţinut cursul de specializare.……………………………..…2)……….. prenumele. (Numele.

Localitatea…………………… ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr………din……………… Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna) ………………………………………………………. născut(ă) la data de …………….de la……………….. semnătura şi ştampila) __________________ 1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.. a efectuat practica la instalaţia de tratare a apei din cadrul 3)………………………….. (Numele... 2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.. În acest timp domnul (doamna)…………………………………………. a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare. prenumele şi semnătura) SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ..……………………1)……………………………………………………. 22 .. (Numele. RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR .până la …………….sub supravegherea domnului (doamnei).…………………………. totalizând………………ore.în localitatea ……………………………………sector/judeţ …………… angajat(ă) la …. prenumele şi semnătura ) (Numele.a depus interes în însuşirea deprinderilor practice.. prenumele.PT C 2–2003 ANEXA C Model de adeverinţă de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei UNITATEA ………………………………. Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.……………….2) …………………. 3) Se va preciza agentul economic proprietar/utilizator al instalaţiei. DIRECTOR. tipul instalaţiei de tratare a apei şi categoria cazanului..

prenumele. 23 . sunt complete şi împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal. Numele şi prenumele Data naşterii CNP 1) Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie. semnătura şi ştampila) ………………………………………………. crt. PREŞEDINTE COMISIE (Numele. prenumele. prenumele şi semnătura) ……………………. DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE. (Numele.PT C 2–2003 ANEXA D UNITATEA (care a organizat cursul de specializare) ……………………………………… Localitatea ………………………… PROCES-VERBAL Nr………………. RESPONSABIL CURS. prenumele şi semnătura) 1) CNP – Cod numeric personal.. semnătura şi ştampila) …………………………………. din ………………. cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca laborant-operator pentru tratarea apei a următorilor candidaţi: Locul naşterii (localitate. au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului... (Numele. judeţ) Pregătirea şcolară anterioară Unitatea la care lucrează şi localitatea Rezultatul obţinut la examen Admis (A) Respins (R) teoretic practic Grupa şi categoria instalaţiei pentru care se eliberează autorizaţia Obs. ALŢI MEMBRI AI COMISIEI (Numele. Numărul carnetului de autorizare Semnătura de primire Nr.

se constată abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor. în interior) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice. persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la ISCIR-INSPECT în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează . exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor. Autorizaţia este personală. . adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare. se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului. 1) ______________ 1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte. Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie.personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în împrospătarea cunoştinţelor profesionale. Modificarea carnetului de autorizare se consideră fals în acte publice şi se sancţionează conform legii.după notarea a 5 abateri în carnet. . fără viza ISCIR. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului atunci când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau atunci când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţă instalaţiei şi a persoanelor. atunci când: . Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează. pe baza cererii deţinătorului. 24 . În cazul pierderii carnetului de autorizare. .ISCIR - (Pe prima copertă. cu condiţia publicării pierderii conform reglementărilor legale privind pierderea actelor oficiale. când se retrage definitiv autorizaţia.INSPECT. recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat .PT C 2–2003 ANEXA E (Coperta carnetului de autorizare) (Sigla ISCIR) AUTORIZAŢIE Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor. Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze.se constată modificări. Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective.

dreapta sau stânga. se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).. Se autorizează a deservi cazane şi instalaţii de tratare a apei……………… din grupa2) ………………………tipul3)…………………………………… Eliberat de ………………………4)………………………………………. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat ..PT C 2–2003 ANEXA E (continuare) (Pagina 1) ROMÂNIA Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. în baza procesului-verbal nr. din ……………………………. Prenumele…………………………………………………………………. 2) Grupa şi categoria cazanelor. ………………………………………….__________1)______ 2) _________ _____________________ 1) 2) *) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină. În partea de jos.ISCIR AUTORIZAŢIE*) Nr.___________ ___________________ 1) CNP–Cod numeric personal. 25 .……………………………… (Semnătura şi ştampila) Nr. 3) Dedurizare. osmoză. demineralizare parţială/totală. în partea de jos. 4) Denumirea ISCIR-INSPECT emitente. Data şi locul naşterii ……………………………………………………… CNP ……………………1)……. Completarea carnetului se va face cu tuş negru. Delegat ISCIR-INSPECT:…………………. (Pagina 2) AUTORIZAŢIE DE LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI Numele……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….…. ……….

semnătura şi ştampila) Nr. 5 şi 6) EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI 1) ISCIR-INSPECT ………………………………………………………… Nr. prenumele. (Paginile 4. INSPECTOR ŞEF ISCIR–INSPECT IT……1)……… (Numele.………………din grupa………(…….) tipul…………………………. 26 . proces-verbal şi data ……………………………………………… Se autorizează a deservi………………….------------_____________ 1) Localitatea de reşedinţă.……….___________ NOTĂ:Textul de la pct.. 1) se va repeta de 2 ori pe pagină. semnătura şi ştampila) ___________________________________________________________ 2) ___________________________________________________________ Nr. Preşedinte comisie ……………………….. Completat de …………………. prenumele.PT C 2–2003 ANEXA E (continuare) (Pagina 3) Loc pentru fotografie Semnătura posesorului Data eliberării ………………….. (Numele.

_____________ ____________ 1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri. semnătura şi ştampila) Nr. (Paginile 11 şi 12) ABATERI de la normele legale în vigoare Organul care a constatat abaterea (Numele. 27 . _____________ ____________ 1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3… 5 rânduri. proces-verbal Data 1) Denumirea deţinătorului Preşedintele comisiei (Numele. proces-verbal Data 1) Natura abaterii Sancţiunea Nr. prenumele.PT C 2–2003 ANEXA E (sfârşit) (Paginile 7. 9 şi 10) EXAMINĂRI ANUALE Nr. semnătura şi ştampila) Nr. prenumele. 8.

c) să folosească la lucrările pentru care deţin autorizaţie numai personal autorizat (laboranţioperatori pentru tratarea apei). F. acest personal va fi examinat şi autorizat de către ISCIR-INSPECT. se va retrage autorizaţia acordată. e) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări pentru care au fost autorizate.3 Personalului tehnic propriu. nominalizat în documentaţia tehnică. registrele vor fi numerotate şi vor conţine datele prevăzute în anexa J. precum şi cu cele din prescripţia tehnică. fără a afecta siguranţa în funcţionare a instalaţiilor. condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor F. tipul şi parametrii instalaţiei. pentru agenţii economici care au subunităţi în teritoriu va exista un registru de evidenţă a lucrărilor executate pentru fiecare subunitate.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările prevăzute în prezenta anexă au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) să execute lucrările în conformitate cu prevederile din documentaţia de autorizare. d) să deţină prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea. de apă caldă şi de apă fierbinte. respectiv prevederile prescripţiei tehnice privind cazanele de abur.PT C 2–2003 ANEXA F Autorizarea agenţilor economici care execută lucrări de spălare chimică. b) să participe la instructajele şi testările periodice organizate de ISCIR-INSPECT. agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie întocmită conform prevederilor anexei G. să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile care îi revin şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a personalului tehnic propriu. se va preciza agentul economic proprietar/utilizator. d) agenţii economici autorizaţi pentru spălări chimice la cazane vor începe execuţia spălării numai după verificarea existenţei procesului-verbal al inspectorului ISCIR-INSPECT IT prin care se 28 . F. b) să numească personal tehnic propriu pentru supravegherea şi verificarea lucrărilor care fac obiectul autorizării. în cazul în care se realizează aceste lucrări fără anunţarea ISCIR-INSPECT IT. locul de montaj. răspunzând de aplicarea corespunzătoare a acestora. autorizat de ISCIR-INSPECT.1 În vederea acordării autorizaţiei. c) agenţii economici autorizaţi care încheie contracte de service privind asigurarea regimului chimic al instalaţiilor trebuie să anunţe la ISCIR-INSPECT IT instalaţiile la care asigură aceste lucrări pentru luare în evidenţă. autorizat de ISCIR-INSPECT. f) să ia măsurile necesare astfel ca personalul tehnic propriu. precum şi numărul acestora. verificare şi supraveghere. pentru supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor îi revin următoarele obligaţii şi responsabilităţi principale: a) să cunoască prevederile legislaţiei. numit prin decizie conform modelului din anexa H. precum şi standardele în domeniu. schimbarea devine definitivă numai după confirmarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.

F. condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor are o valabilitate de maxim 2 ani. e) nerespectarea obligaţiilor de mai sus conduce la suspendarea sau retragerea autorizaţiilor. în funcţie de tipul cazanului şi de analiza depunerilor. se vor întocmi tehnologii specifice de spălare pentru fiecare caz în parte. 29 .4 Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de spălare chimică.PT C 2–2003 ANEXA F (sfârşit) recomandă efectuarea spălării chimice.

care va preciza lucrările. condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici şi se înaintează la ISCIR-INSPECT. NOTĂ: După verificarea documentaţiei şi acceptarea acesteia ca fiind corespunzătoare. h) curriculum vitae ale personalului propus. conform anexei H. j) documentele personalului propus pentru autorizare din care să reiasă că acesta este angajat al agentului economic cu contract de muncă (în copie). aceasta se va înapoia agentului economic pentru completare. c) organigrama agentului economic. 30 . conform registrului de evidenţă din anexa J. b) acte agent economic (în copie): . f). În cazul în care documentaţia este incompletă. din dotare. l) lista prescripţiilor tehnice specifice. în termen de 30 de zile se va efectua verificarea agentului economic. inclusiv verificarea personalului propus pentru autorizare. g) deciziile de numire a personalului de la lit. e) lista cu dotarea tehnică a agentului economic. i) documentele de studii pentru personalul de la lit. precum şi lista cu personalul laborant-operator pentru tratarea apei. Colecţia ISCIR. conform sistemului calităţii.statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi. tipurile şi parametrii instalaţilor pentru care se solicită autorizarea. f) lista cu personalul propus pentru autorizare. . Documentaţia va conţine : a) cerere către ISCIR-INSPECT. Documentaţia va cuprinde dovezi din care să rezulte că agentul economic poate efectua lucrările pentru care solicită autorizarea în condiţii optime şi de siguranţă. în conformitate cu reglementările legale în vigoare.PT C 2–2003 ANEXA G Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a efectua lucrări de spălare chimică. d) lista lucrărilor efectuate anterior (pentru agenţii economici care solicită reautorizarea din partea ISCIR-INSPECT). k) procedurile specifice domeniului de activitate pentru care se solicită autorizarea. f) propus pentru autorizare (copii).certificat unic de înregistrare (CUI). în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea. specifică activităţilor pentru care solicită autorizarea.

MANAGER....... răspunderea disciplinară..de specialitate........având funcţia de .PT C 2–2003 ANEXA H Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC DECIZIE Nr......... condiţionare sau service privind regimul chimic sunt obligaţi să numească personal tehnic de specialitate1)................. Agentul economic ...........din …………………şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT..........……………din cadrul.... 2 1)... chimist sau subinginer cu vechimea minimă de 2 ani în specialitatea în domeniu... va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ............................. în raport cu numărul şi complexitatea lucrărilor... condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor trebuie să fie inginer.......………………............... sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT C 2........................ .. Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor prin care agenţii economici pentru spălare chimică...... ……………........................………….... este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice... care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2. 4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice specifice. manager (director)..……………………………………………..... prenumele şi semnătura) Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor de spălare chimică......se 1) numeşte………............ urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.. 5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr..din ....... după caz. civilă sau penală a celor vinovaţi................ 3 Activitatea 1) ………………………………………………........ materială.................... semnătura şi ştampila) OFICIU JURIDIC (Numele....... conservare...........începând cu data de....reprezentat prin .. 1) 31 ...................... .... prenumele.... atrage............ care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice........... DECIDE: 1 Domnul (Doamna)............................ (Numele................

.... temperatură abur).............................agentul economic .spălare chimică....din ......................... . luna.......din........ dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmată în termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitentă............ prenumele. condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR... împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu. Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.. Agentul economic........ I Se autorizează pentru executarea următoarelor operaţii 1) ………………………pentru instalaţiile 2) ...... Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de 3) ……………………………………. Str. înregistrare la Registrul Comerţului ............. ……………………………………………………………………………………………………......…..............................service pentru regimul chimic al cazanelor....... ....telefon ............ prin reprezentanţii săi legali.......... ..........................................nr..condiţionare.........................nr..... În baza prevederilor legale în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 2 şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr.... anul)... din ...................... Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI... ......cod unic de înregistrare ..... ........ 32 ........... 3) Se va indica data efectivă (ziua. urmare a cererii nr.............................telefon.............. din......................... .... maxim 2 ani de la data întocmirii procesului-verbal de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT...... prenumele şi semnătura) ________________________ 1) Se va indica : . INSPECTOR DE STAT ŞEF (Numele...............PT C 2–2003 ANEXA I Model autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de spălare chimică...... (Numele.. RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ISCIR-INSPECT IT......... AUTORIZAŢIE Nr....... .nr.... 2) Se va indica tipul instalaţiei şi parametrii: ..... semnătura şi ştampila) …… Inspector de specialitate... II Se autorizează pentru supravegherea şi verificarea lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate:…………………………………………………………………….......................str............pentru cazane se va indica tipul constructiv şi parametrii maximali (presiune..... debit............

_____________________ *) Presiune. debit. şi data) Obs. 33 . fabricaţie/ an construcţie Parametrii instalaţiei*) Proprietar/ utilizator (denumire şi sediu) Proces-verbal de recepţie (nr. condiţionare şi service pentru regimul chimic Nr. temperatură şi volum.PT C 2–2003 ANEXA J Model de registru pentru evidenţa lucrărilor de spălare chimică. crt. Felul şi tipul instalaţiei Nr.

. anexată la cartea cazanului nr. …………………………. Conservarea la stagnare a suprafeţelor interioare ale cazanelor se va efectua conform …….. Locul de montare a cazanului (adresă)……………………………………………….………. ………………………. Presiune (bar) Caracteristici funcţionale Debit Temp. Balanţa apă–abur–condensat Fluid Abur total produs Purjă preliminată UM t/h % t/h % t/h % t/h Valori Mediu Maxim Minim Condensat recuperat Apă de adaos necesară 34 . ………………………....………….. prin procedeul …………………………………………………………………………………. Supr... …………………………………………………………………………………………. astfel : Felul opririi Durată scurtă: ≤ 21 zile lungă: > 21 zile Uscată Reactivi de conservare Umedă Cantitate Obs.. elaborată de……………………. PT C 2 Obs. Cazane de abur/ apă fierbinte………………………………………………………… Dotare: Cazane Existente Nou montate Tip buc.. (t/h) (0C) (m2) Categorie conf.…………………..elaborată de……………….PT C 2–2003 ANEXA K FIŞĂ TEHNICĂ Aviz de instalare a cazanelor Agent economic ………………………………………………………………………. Combustibil Pregătirea suprafeţelor interioare ale cazanelor nou montate se va efectua conform ….

Laboratorul (punctul) chimic este amplasat ………………………. nemaifiind necesare dotările de la aliniatul precedent. mval/l mval/l mval/l mval/l mval/l mval/l ppm ppm ppm μS/cm mval/l mval/l ppm ppm ppm ppm ppm ppm Brută De adaos Apă De alim..conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2. şi are dotarea corespunzătoare pentru a efectua analizele indicilor chimici la cazanele de abur (de apă fierbinte ) din categoria ……………….PT C 2–2003 ANEXA K (continuare) Indicii de calitate ai fluidelor din circuitul termic Nr. 35 . împreună cu ………. Sp γ pH „m” „p” PO43N2H4 O2 Fe Cu Ul - U. Degazarea apei de alimentare: a) Degazarea termică se face în degazoare tip …………………………………………………… Degazoare buc.O. Pentru fiecare indice de calitate se va preciza frecvenţa de determinare. cationi Indici Calciu Magneziu Simbol Ca 2+ Mg 2+ Na + HCO3Cl SO4 2SiO2 S. crt. Instalaţia de tratare a apei este de tipul …………………………şi este fabricată de…………… Documentaţia tehnică a instalaţiei de tratare a apei. în exces de……………mg/l.. Dotarea laboratorului (punctului) chimic cu sticlărie şi reactivi este anexată la prezentul document. fişe tehnice cu caracteristici minime ale schimbătorilor de ioni folosiţi în instalaţia de tratare a apei sunt anexate la prezentul document şi fac parte integrantă din avizul obligatoriu de instalare pentru regimul chimic al cazanelor de abur (de apă fierbinte). NOTĂ: În cazul contractului de service privind regimul chimic cu un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT se va preciza acest lucru. Presiune bar Temperatură 0 Debit t/h Rezervă apă t C Aparatură de măsurare. Din cazan Saturat Abur Supraîncălzit Condensat 1 2 Apă de injecţie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sodiu Bicarbonaţ i Cloruri Sulfaţi Silice totală Subst. control şi reglare Preîncălzitor Degazor b) Degazarea chimică sau termochimică se face cu …………..M.în cantitate de………g/m³ apă. organice Suspensii Conductivitate PH Alcalinitate „m” Alcalinitate „p” Exces fosfat Exces hidrazină Oxigen dizolvat Fier Cupru Ulei anioni Pentru apa brută se va prezenta în original buletinul de analiză a indicilor chimici.

Semnături: Agentul economic Proiectant Furnizor abur Consumator abur Agent autorizat Semnătura şi ştampila VIZAT ISCIR–INSPECT IT Numele şi prenumele……………… Semnătura ………………………… 36 .în aspiraţia pompei de alimentare ………………… g/m3h. (În situaţia în care se prevede condiţionarea apei de alimentare şi din cazan) Dispozitive individuale de prelevat probe.picurare în rezervorul de apă de alimentare. conform standardelor în vigoare Fluid de adaos Apă de alimentare din cazan saturat Abur supraîncălzit Condensat recuperat Loc de prelevare Indici urmăriţi Aparate de măsurare şi control pentru supravegherea regimului chimic Aparate existente prevăzute În instalaţia de tratare La cazane În laborator Personalul laborant-operator pentru tratarea apei. autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2 Existent: ……………… Prevăzut: ……………… Total: ……………….cu pompă dozatoare în tambur.PT C 2–2003 ANEXA K (sfârşit) Dozarea fosfatului trisodic se face prin: . Proceduri de condiţionare şi scop:…………………………………………………. . în condiţiile impuse de prescripţia tehnică PT C 2 sau că supravegherea regimului chimic poate fi efectuată de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT. în cantitate de ……………… g/m3h . NOTĂ:Proiectantul va preciza în mod expres că sarcinile laborantului-operator pentru tratarea apei pot fi preluate de fochist. în cantitate de ………… g/h. .

consum specific Viteza (la 20 0C) Variaţia volumului de ionit Debit Durata Reactiv de regenerare Nivel de regenerare Exces faţă de teorie Concentraţie soluţie Temperatura soluţiei Încărcarea specifică Durata Apă de spălare . Proiectant. prenumele şi semnătura) 37 . 1 2 3 4* 5* 6* 7 8a* 8b* 8c* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 UM mm mm g/cm3 % % C val/m3 m3/m3 m/h % m3/h min kg 100%/ m3 % % 0 C 3 m /m3h min m3/m3 m3/m3h mval/l min m3/m3h m3/h mCA/m m/h mval/l val/m3 0 Valori Fizico .chimice Funcţionale Funcţionare Spălare Regenerare Afânare NOTĂ : Indicii garantaţi de producător sunt însemnaţi cu *. crt.consum specific Încărcare specifică Controlul spălării Debit Incărcare specifică Debit Pierderea de presiune (la 200C) Viteza (la 200C) Valoarea de străpungere Capacitatea volumică utilă de schimb Nr.PT C 2–2003 ANEXA L FIŞĂ TEHNICĂ Caracteristici fizico–chimice şi funcţionale ale masei schimbătoare de ioni (Valori admisibile) Caracteristici Indici de calitate şi utilizare Denumire ionit Tip Ţara şi firma producătoare Structură Grupa funcţională Matrice Culoare Granulaţie: -domeniu dimensiuni -dimensiune efectivă -coeficient de uniformitate Formă ionică de livrare Greutate volumetrică Umiditate Variaţia volumului din forma regenerat epuizat Domeniul de PH Temperatura maximă de utilizare Capacitate totală de schimb Apă de afânare : .calitate .calitate . (Numele.

cantitate 35 m3 Viteza de spălare : .calitate 34 . Tip de ionit 1 Denumirea ionitului 2 Ion reţinut: .calitate 29 . Specificaţie UM crt.calitate 3 .finală 37 m/h Control final spălare 38 mval/h Durata 39 min Duritate : .lentă 36 m/h .cantitate 4 mval/l Caracteristici generale Indice de străpungere 5 Valoare de străpungere 6 mval/l Capacitatea de operare 7 mval/l Debit apă ieşire filtru 8 m3/h Durată ciclu 9 h Volum de ionit 10 litri Înălţime strat ionit 11 m Suprafaţă filtrare 12 m2 Diametru filtru 13 m Viteză de filtrare 14 m/h Încărcare specifică 15 m3/ m3h Producţia de apă pe ciclu 16 m3 17 Apă de afânare : .cantitate 18 m3 Viteza de afânare 19 m/h Durata 20 min Reactiv de regenerare 21 Nivel de regenerare 22 kg 100%m3 Consumul regenerant/filtru 23 kg 100% Concentraţie 24 % Comercial Densitate 25 g/l Concentraţie 26 % Necesar regenerant 27 kg Comercial/filtru 28 m3 Diluat Apă de diluţie: . prenumele şi semnătura) AMC Control interfazic Spălare Regenerare Regenerant 38 . Nr.calitate .temporară 40 mval/l . Proiectant.PT C 2–2003 ANEXA M BREVIAR DE CALCUL PENTRU INSTALAŢIILE DE TRATARE A APEI Instalaţie de tratare a apei de adaos (condensat) * Din centrala .cantitate 30 m3 Total soluţie regenerare 31 m3 Viteza de regenerare 32 m/h Durata 33 min Apă de spălare : .permenentă Cationi 41 mval/l Sodiu şi potasiu 42 mval/l Bicarbonaţi 43 mval/l Cloruri Anioni 44 mval/l Sulfaţi 45 mval/l Silice 46 ppm Substanţe organice 47 ppm Conductivitate electrică 48 μS/cm Reziduu fix 49 ppm Apometru 50 Conductometru 51 Alte aparate 52 Operaţia Afânare Epuizare Valori * Se va specifica tipul instalaţiei de tratare: demineralizare etc. ……………………………………. (Numele.

1 Proiectantul centralei termice va prevedea aparatele de măsurare şi control necesare bunei funcţionări a instalaţiei de tratare a apei.2.PT C 2–2003 ANEXA N Aparate de măsurare şi control (Recomandare) N. N. g Da Da* Da* Da** VI – IX Da Da Da Da Da** 1 2 3 4 5 * .2 În instalaţiile de tratare a apei N. se vor monta debitmetre separate pe fiecare linie. aceasta se va completa cu aparatura.manometre: • pe conductele de apă. Aparat Conductometru pH-metru Fotocolorimetru Oxigenometru Trusă analize apă I Da Da* Da** Categoria de cazan II-V.2.1 În laboratoare sau puncte chimice Fiecare centrală termică trebuie să dispună de puncte de lucru sau laboratoare chimice dotate cu sticlărie şi reactivi chimici necesari executării tuturor analizelor pentru categoriile de cazane din dotare. sticlăria şi reactivii necesari pentru determinarea acestora.3 La instalaţiile de tratare a apei cu debite mai mari de 30 m3/h se vor monta debitmetre de apă. . dacă nu există alte metode de determinare a pH-ului şi a oxigenului. la intrarea şi la ieşirea din instalaţia de tratare. precum şi cu următoarele aparate de măsurare şi control: Nr.2.conductele de condensat. pentru debite mai mari de 100 m3/h.2. numai în cazul tratării condensatului sau a amestecului acestuia cu apa. la ieşirea din instalaţia de tratare. • la intrarea şi la ieşirea din fiecare filtru (pentru instalaţii având un debit mai mare de 30 m3/h). crt.termometre: • la intrarea în instalaţia de tratare.conducta de apă brută. . Dacă în instalaţie există mai multe linii în paralel. la intrarea în instalaţia de tratare.conducta de ieşire din instalaţia de tratare a condensatului. .4 Se vor monta: . la intrarea în instalaţia de tratare.Opţional. indicatoare şi însumatoare pe conducta de ieşire a apei tratate. N. • pe degazoarele termice. N. indicatoare şi însumatoare pe: . . 39 .2 La instalaţiile de tratare a apei cu debite mai mici de sau egale cu 30 m3/h se vor monta debitmetre de apă. • la ieşirea din schimbătoarele de căldură.conducta de apă tratată. **-În cazul în care nu se poate asigura determinarea tuturor indicilor impuşi cu trusa de analize. N.

În cazul utilizării de materiale transparente pentru rezervoare. NOTĂ: Pentru locurile greu accesibile. aparatele vor fi prevăzute cu semnalizare de la distanţă (optică sau acustică). cisterne sau vase se poate renunţa la indicatoarele de nivel. consum). diluare. • rezervoarele de stocare a apei de alimentare a cazanelor. 40 .indicatoare de nivel la: • degazoarele termice. • vasele pentru reactivi chimici (dizolvare.PT C 2–2003 ANEXA N (sfârşit) .

aplicabile. …………………………………… nr. str... şi prescripţiilor tehnice..………………………………………………………………………………. la ………………………………………………………………. Decretului nr.tip……………………………cu nr..………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………… ……. Pentru această verificare se va plăti suma de …………………………lei de către…………………………… din localitatea ……………………………str.…………… …………………...…………………………………………………….…………… …. cod fiscal …………….…….. efectuat în baza HG 1. ……………. judeţ/sector ……. Verificarea s-a efectuat la:……………………... 587/1973.……nr.…………………….. ……………………………nr….. Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică …. INSPECŢIA TERITORIALĂ………………… Adresa……………………….…………………………………………………………………………… După această verificare s-a admis²⁾………………………………. recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat .……………………………………………………… Am dat următoarele dispoziţii: ………………………………………………………………………………………………… ……..………………………………….… str..…………………………………………………………………………………. reparator ….…………………………………………………………………………………… ………….…………………………………….. 41 .………………………… …………………………………………………………………………………. Subsemnatul¹⁾ ……………….. HG 738/2003.………....………………………………………………………………………………………………. Fax…………………………… Încheiat astăzi ………………………cu ocazia……………….………………… …………………………………………………………………. de fabricaţie/inventar …………………………………………şi cartea instalaţiei nr. …….340/2001.………………………………… ……………………….….………….……………………………………… ………………………………………………………………. numele şi prenumele. ………………………………………………………………………………………………. 417/1985. ….PT C 2–2003 ANEXA O Model de proces-verbal ISCIR ROMÂNIA Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor..………………………………………………………………………………………………………….…………………….. judeţ/sector …………………….. funcţie de felul (tipul ) acesteia. …………………. ………………………..………….………………………………………. modificat şi completat prin Decretul nr.………………………… ………………………………………………………………………………..……judeţ/sector………………………în cont …………………………… deschis la Banca ……………………… filiala …………………………… Am luat la cunoştinţă Organ de verificare Directorul agentului economic sau delegatul său ………………….……………… Delegatul agentului economic montator.…………… ……………………………………………………….………..…….…………………………….……………………………………………..……………………………………………………………………am constatat următoarele: …………………………………………………………………………….….……….. Telefon………………………... _____________________ ¹⁾ Funcţia.din localitatea ……………….…………….………………… ………………………………………………. Colecţia ISCIR.având parametrii ultimei verificări ……….…………… ……………… …………… ………………. Denumirea agentului economic ……………………………………………………din localitatea ………………. ²⁾ Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei. …….ISCIR Proces–verbal de verificare tehnică nr..…………………………..

1 Suspensii 2 Uleiuri Simbol Sp UM ppm Definiţia indicelui Substanţele care pot fi reţinute prin filtrare Determinarea conform STAS 8220 - 3 Duritate totală dT 4 Alcalinitate caustică Alcalinitate totală „p” 5 „m” 6 7 8 Oxigen Activitatea ionilor de hidrogen Conductivitate electrică Silice Oxidabilitate (consum de permanganat–CP) O2 pH γ 9 10 SiO2 CP 11 12 Fier Cupru Fe Cu PO3-4 calitativ Conţinutul de ulei mineral provenit de la ungeri. exprimat ca N2H4 Conţinutul ionilor de sodiu şi potasiu în apă STAS 8860–1 Conţinutul total în ioni de amoniu prezent în apă. folosind ca indicator fenolftaleină mval/l Numărul de cm3 de HCl 0. de la răciri şi din procesul tehnologic. infiltraţii. exprimat în PO3-4.357 mval CaO/ dm3 =0.35 mval MgO/dm3 mval/l Numărul de cm3 de HCl 0. d 0 3 3 mval/l 1 d=10 mg CaO/dm =7.95 ppm KMnO4 ppm Conţinutul total de fier în apă ppm Conţinutul total de cupru în apă STAS 7313 STAS 7313 STAS 7313 STAS 7688 STAS 8619/1 STAS 8619/2 STAS 8619/3 STAS 7722 SR 7566 STAS 8286 13 Exces de fosfat ppm 14 15 16 17 18 Hidrazină Sodiu şi potasiu Ionul de amoniu Cloruri Aluminiu N2H4 Na+K NH4+ ClAl ppm ppm ppm ppm ppm STAS 8996 SR 8965–1 SR 8965–2 SR 8965–3 Conţinutul de fosfat dizolvat în apa din cazan STAS 8549 filtrată.45 mg NaCl/l ppm Conţinutul total de silice ionică şi coloidală ppm Conţinutul de substanţe organice capabile de a fi oxidate cu permanganat de potasiu (KMnO4). respectiv concentraţiei de hidrogen determinat la 250C μS/cm Conductivitatea electrică datorită impurităţilor ionice din apă determinată la 250C.433 mg PO3-4/l Conţinutul de hidrazină în apă. 1 ppm KMnO4 = 0. exprimat ca ClSTAS 7961 Conţinutul de aluminiu (Al III) sub formă solubilă STAS 8612 în apă 42 . Denumirea indicelui crt. 1 ppm O2 = 3. exprimat în ppm KMnO4 consumat.14 mg MgO/ dm . 10d = 0. folosind ca indicator metilorange ppm Conţinutul de oxigen dizolvat în apă Logaritmul zecimal cu semn schimbat al activităţii. 1 mg P2O5/l = 1. 1 μS/cm = 0.1n necesari pentru neutralizarea a 100 ml apă de probă.1n necesari pentru neutralizarea a 100 ml apă de probă.263 ppm O2. 3 3 1 mval/dm =28 mg CaO/ dm =20 mg MgO/dm3. STAS 9151 în condensat şi în aburul din cazane Conţinutul de cloruri al apei.PT C 2–2003 ANEXA P Semnificaţiile indicilor de calitate Nr. rămasă după STAS 8997 reacţia cu oxigenul. determinat cu camfor sau difenilamină 0 Conţinutul total de săruri de calciu şi magneziu.

81.1® B) Alcalinitate „p” Conductivitate electrică μS/cm 12.5-20 21-64 65-125 > 125 0.5-0.03 5 Relaţia (1) 0.000-1.5 ± 1.1 0.000 E) Exces fosfat Cazan Duritate totală mval/l 0.3 Cazane de abur cu circulaţie forţată multiplă Tabelul 3 Apă de alimentare Duritate totală Conductivitate electrică Oxidabilitate Alcalinitate „m” Alcalinitate „p” Presiune D) pH Apă din cazan Conductivitate electrică C) Exces fosfat ppm E) Categoria Exces hidrazină Oxigen dizolvat Silice bar mval/l mval/l - μS/cm ppm ppm ppm ppm ppm mval/l μS/cm Relaţia (1) Relaţia (1) 8.02 0.1 Cazane de apă caldă.1 0.000 30002000 500100 100-30 5010 5-2 2-0.0 Relaţia (1) ≤ 300 Relaţia (1) A) 0.05 10-4 2.3 3.1 c g I Apă caldă P> 300 kw Apă fierbinte** Ignitubulare* mval/l ≤ 4 ≥ 7 mval/l 40-10 ppm 15-5 R.5-20 > 20 0.01 ND ND ≤ 0.03 0. apă fierbinte şi ignitubulare cu presiunea p > 0.5 bar Tabelul 1 Categoria Apă de alimentare B) D) Alcalinitate „m” pH Apă din cazan Oxigen dizolvat ppm 0.5-1 0.5 ± 1.0 VI VII 0.9 8.PT C 2–2003 ANEXA R Indici de calitate pentru fluidele din instalaţii R.3 0.1 0.5-1 43 .05 0.000© -2.02 10 3 2 Relaţia (1) 0.30.2 Cazane de abur cu circulaţie naturală acvatubulare Tabelul 2 Apă de alimentare Oxigen dizolvat Exces hidrazină Conductivitate electrică Duritate totală Oxidabilitate Alcalinitate „m” Apă din cazan Conductivitate electrică C) Exces fosfat ppm E) Categoria Alcalinitate „p” Presiune Silice bar mval/l mval/l - μS/cm ppm ppm ppm ppm ppm mval/l μS/cm II III IV V 0.02 0.5 5.1 0.05 12-8 5-2 0.5-1 R.05 0.02 0.5 Silice ppm Fier pH 5-1 3-1 0.05 ND 0.03 0.0003.5 0.500 1000-100 Silice ppm Fier 30-5 10-5 0.

valori pentru cazanele cu presiune de regim p > 8 bar.0.0 µS/cm max. B) = valorile indicilor de calitate pentru apa de alimentare (alcalinitate. silicea coloidală analizându-se în funcţie de necesităţi. Indicii din tabel se referă la conţinutul de oxigen după ultima treaptă de degazare termică..02 ppm max. Valoarea pentru o anumită presiune din domeniul categoriei respective de cazan se poate interpola ştiind că valorile mici ale indicilor se referă la presiuni mari. La controlul curent se supraveghează conţinutul de silice ionică. se calculează (pentru fiecare indice în parte) în funcţie de aceiaşi indici ai apei de cazan ic .2 ppm max. inclusiv.0 8. înainte de injecţia reactivilor de degazare chimică. În cazul cazanelor cu vaporizare în trepte. **= indicii sunt valabili pentru apa de adaos şi apa de alimentare.6 Notaţiile din tabelele 1…4 au următoarele semnificaţii: © = conductivitatea pentru cazanele cu supraîncălzitor..0. *= ®= A) = la cazanele cu ecran spate se vor respecta indicii categoriei II.2 ppm max.02 ND 8. ai aburului tehnologic ib.500 μS/cm. şi de cuantumul de purjă pj.0. ND= nedecelabil la sensibilitatea metodei de analiză.4 Cazane de abur cu circulaţie forţată unică (cu străbatere) Tabelul 4 Oxigen dizolvat Exces hidrazină ppm max. conductivitate şi conţinut de silice). maxim 2.02 R. R. realizat termic sau prin condiţionarea corespunzătoare a apei de alimentare. până la .0. indicii apei din cazan se referă la treapta salină..02 ppm max.5±1. denumiţi în continuare ia.1 Conductivitate electrică C) Duritate totală Categoria Oxidabilitate Presiunea Silice pH VIII IX bar 0. 0.5±1. iar categoriile din tabel se înţeleg peste . indiferent de presiunea la care este folosit în exploatare.. cu relaţia: ia = p j ⋅ i c + 100 ⋅ i b (100 + p j ) ⋅ k (1) 44 Fier .5 Explicaţii pentru tabelele 1…4 Limitele de presiuni maxime se referă la valoarea înscrisă pe placa de timbru a cazanului.5-20 > 20 mval/l max. cu suprafaţa de vaporizare şi volumul mic de separare din tambur. Valorile din tabele se referă la conţinutul de silice totală (ionică şi coloidală).0.PT C 2–2003 ANEXA R (continuare) R.

R. C) = valoarea corectată pentru adaosuri de volatile şi gaze ionizate.7. conform STAS 7722. D) = dacă valoarea se realizează prin ajustarea pH-ului cu amoniac. sunt indicate în diagrama l de la pct.PT C 2–2003 ANEXA R (sfârşit) k= coeficientul de transformare a bicarbonaţilor din apa de alimentare (alcalinitate „m”) în carbonaţi şi hidroxizi (alcalinitate „p”). E) = indice care nu este obligatoriu în cazul tratării integrale a apei de alimentare. valorile pentru coeficientul k.7 Coeficientul k de transformare a bicarbonaţilor (alcalinitatea „m”) în carbonaţi şi hidroxizi (alcalinitatea „p”) Diagrama 1 coeficientul K presiunea bar 45 . se admite un exces de maxim 1 ppm NH4 la instalaţiile care au pe circuitul „apă-abur-condensat” schimbătoare de căldură construite din aliaje de cupru. k=1. cu eliminarea oricărei posibilităţi de scăpare a ionilor durogeni. pentru conductivitate şi conţinutul de silice. R. dependente de presiune.

Metoda electrochimică Apă şi abur din instalaţiile de cazane. STAS 8619/3-90. Determinarea fierului Apă şi abur din instalaţiile de cazane. STAS 8549-70. STAS 8619/2-90. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu. SR 8965-1:1995. STAS 8860-2:1993. Partea 7: Ghid general de prelevare a apei şi a aburului din instalaţiile de cazane Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea hidrazinei 46 . Metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea oxidabilităţii Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conductivităţii electrice Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu. STAS 7688-84. Determinarea conţinutului de silice. Calitatea apei. STAS 8860-1:1993. alcalinităţii şi acidităţii Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru. STAS 7961-80. STAS 7722-84. Determinarea conţinutului de cupru. STAS 8612-78. Prelevare. STAS 8286-69. SR 8965-3:1995. Soluţii tampon etalon de pH PH-metrie. Determinarea materiilor în suspensie Apă şi abur din instalaţiile de cazane. STAS 8619/1-90. SR 7566:1993. Determinarea electrometrică a pH-ului soluţiilor apoase Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea fosfaţilor Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru.PT C 2–2003 ANEXA S Standarde SR ISO 5667-7:1998. Metoda spectrofotometrică cu flacără Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Metoda electrochimică Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Scara de pH a soluţiilor apoase PH-metrie. STAS 8996-71. Metoda spectrofotometrică cu neocuproină Apă şi abur din instalaţiile de cazane. STAS 7313-82. Determinarea oxigenului dizolvat Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea durităţii. Determinarea clorurilor Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea aluminiului PH-metrie. Metoda spectrofotometrică Apă şi abur din instalaţiile de cazane. STAS 8220-68. STAS 8997-79. SR 8965-2:1995.

STAS 9475/8-74. Analiza granulometrică Schimbători de ioni. STAS 9475/10-74. Determinarea stabilităţii la şoc osmotic Schimbători de ioni. Determinarea capacităţii totale de schimb a cationiţilor Schimbători de ioni. STAS 9475/3-74. STAS 9475/7-74. EN 12953-10:2003. Determinarea capacităţii utile de schimb a cationiţilor puternic acizi Schimbători de ioni. Determinarea umidităţii şi a masei volumetrice aparente Schimbători de ioni. STAS 9475/1-74. STAS 11197-79. STAS 9475/4-74. STAS 9475/9-74. STAS 9475/6-74. STAS 9475/2-74. Indicaţii generale pentru efectuarea determinărilor fizicochimice Schimbători de ioni. Determinarea ionului de amoniu Schimbători de ioni. Determinarea capacităţii utile de schimb a anioniţilor Apă şi abur din instalaţiile de cazane. 47 . Determinarea capacităţii totale de schimb a anioniţilor Schimbători de ioni. Determinarea activităţii ionilor de hidrogen în ape cu conductivitate electrică redusă Water-tube boilers and auxiliar installations – Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality Shell boilers – Part 10: Requirements for feedwater and boiler water quality EN 12952-12:2003.PT C 2–2003 ANEXA S (sfârşit) STAS 9151-72. Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea pierderii de presiune şi a expandării Schimbători de ioni. Determinarea variaţiei de volum Schimbători de ioni. STAS 9475/5-74.

PT C 2–2003 ANEXA T Model de aviz deschidere curs ISCIR-INSPECT IT ………………... AVIZ DESCHIDERE CURS pentru laboranţi-operatori tratarea apei Având în vedere cererea dumneavoastră nr…. grupa ……. prenumele şi semnătura) 48 . prenumele.cursanţi./………... (Numele..... precum şi constatările din procesul-verbal nr... INSPECTOR ŞEF. Colecţia ISCIR. cu condiţia respectării stricte a prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2..... pentru un număr de …………….. (Numele. Nr……/………. semnătura şi ştampila) Şef Serviciu (Birou). …………vă facem cunoscut că se avizează deschiderea cursului pentru laboranţi-operatori tratarea apei.

descrieri şi explicaţii necesare înţelegerii documentaţiei.date privind declaraţiile de conformitate/certificatele pentru componente.3 Cererea pentru efectuarea omologării se înaintează de către producător.1 Omologarea instalaţiilor de tratare a apei. . U. b) se verifică dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnică de fabricaţie şi se identifică componentele care au fost proiectate în conformitate cu standardele aplicate.calculele de proiectare. planuri de fabricaţie. pentru a se constata dacă soluţiile adoptate satisfac cerinţele din prezenta anexă şi parametrii declaraţi. . precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor.date privind verificările în timpul fabricaţiei şi înregistrările aferente.2 Prin „produs” se înţeleg instalaţii de tratare a apei. spălare chimică şi conservare a cazanelor U. dacă acestea sunt în conformitate cu standardele care au stat la baza proiectării şi construirii. ISCIR-INSPECT poate solicita efectuarea de examinări şi încercări şi pe alte tipuri de produse din acelaşi model. b) dosarul tehnic de fabricaţie. iar dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat al acestuia. .PT C 2–2003 ANEXA U Omologarea instalaţiilor de tratare a apei. . U.proiecte de execuţie. f) rezultatele se vor consemna într-un proces-verbal de omologare. U.descrierea generală a produsului. precum şi a modului de utilizare a produsului. la ISCIR-INSPECT.. Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului. scheme de funcţionare etc. 49 . mase schimbătoare de ioni. a maselor schimbătoare de ioni şi a produselor chimice de condiţionare. spălare chimică şi conservare a cazanelor este activitatea prin care se constată şi se atestă că producătorul respectă cerinţele din prescripţia tehnică şi din standardele care au stat la baza proiectării şi construirii. c) verificarea modului de aplicare a procedurilor Sistemului de Management al Calităţii.5 Pe parcursul omologării se vor parcurge următoarele etape: a) examinarea dosarului tehnic de fabricaţie. U.6 ISCIR-INSPECT va impune efectuarea examinărilor şi încercărilor necesare. . .4 Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită efectuarea evaluării conformităţii produsului cu cerinţele din prezenta anexă şi standardele care au stat la baza proiectării şi construirii. a maselor schimbătoare de ioni şi a produselor chimice de condiţionare. d) evaluarea materialelor utilizate. verificările efectuate etc. denumit în continuare „tip”. Solicitantul va preciza modelul considerat reprezentativ pentru gama de produse pe care doreşte să o omologheze. sau de către reprezentantul autorizat al acestuia. produse chimice de condiţionare. e) verificarea certificatelor de calitate emise de producătorii de materiale şi de componente. denumirea şi adresa reprezentantului autorizat. .. care va cuprinde cel puţin următoarele: . U.rapoarte de încercări.lista standardelor aplicate. spălare chimică şi conservare a cazanelor.

ISCIRINSPECT va examina modificările şi va informa solicitantul dacă certificatul de omologare rămâne valabil. Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricaţie se anexează la certificat şi o copie se păstrează de către ISCIR. sau reprezentantul autorizat al acestuia. documentaţia tehnică prevăzută în prezenta anexă revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului. U.8 Producătorul.PT C 2–2003 ANEXA U (continuare) U. Acest certificat (care are o valabilitate de zece ani şi poate fi prelungit) conţine denumirea şi adresa producătorului. trebuie să informeze ISCIR-INSPECT asupra tuturor modificărilor pe care intenţionează să le efectueze la un produs omologat. în cazul în care modificările aduse pot afecta conformitatea cu cerinţele sau cu condiţiile de utilizare prescrise pentru produs. certificatele de omologare emise şi completările la acestea o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului produs. obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţia ISCIR-INSPECT.9 Producătorul.INSPECT. ISCIR-INSPECT poate. împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie. concluziile examinărilor şi datele necesare pentru identificarea tipului de produs aprobat. să emită o completare la certificatul de omologare original sau să ceară transmiterea unei noi solicitări pentru omologare. trebuie să păstreze. la cerere.7 În cazul în care produsul supus omologării respectă prevederile din prezenta anexă. sau reprezentantul autorizat al acestuia. În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România. după caz. U. ISCIRINSPECT va elibera solicitantului un certificat de omologare de tip. 50 .

......... în condiţiile respectării prevederilor de pe verso INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT ............................…...................PT C 2–2003 ANEXA U (continuare) INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR............. Tel / Fax: 4119760(61) / 4119870 51 ........…. Adresă : ......................................................................INSPECT Bucureşti .........................………….. Elefterie Nr..................................…… Caracteristici generale ale produsului: Destinaţia produsului: Caracteristici particulare: Prezentul certificat s-a eliberat în urma încercărilor efectuate consemnate în procesul-verbal de omologare nr..p: 762111............... Observaţii: ………………………………………………………………...... Str..... RO ………/ data........................... Înregistrare a ISCIR-INSPECT Nr RO ………/ data Denumire Model Tip DE OMOLOGARE/ÎNREGISTRARE DE OMOLOGARE/ÎNREGISTRARE Produs: Producător: ……………………………………............... RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT Înregistrare lla ISCIR-INSPECT Nr...47-49 c... Sf............./….................. Valabil până la : …………....... ........ I S C I R ...........

ale căror rezultate sunt confirmate oficial prin prezentul. care sunt acceptate pentru introducere pe piaţa din România în urma procedurilor de verificare a producătorului şi a certificatelor de tip obţinute de acesta (eliberate pe baza încercărilor efectuate).. / . conţinutul documentaţiei de omologare se stabileşte prin protocol.. au avut scopul de a verifica caracteristicile tehnice în raport cu documentaţia de omologare... iar certificatul de omologare poate fi înlocuit cu un certificat de înregistrare a tipurilor de produse acceptate pentru distribuire pe piaţa din România... Producătorul este obligat să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor de control. întreaga documentaţie de omologare care a stat la baza emiterii certificatului de omologare/înregistrare.. Validarea rezultatelor obţinute la încercări şi confirmarea respectării cerinţelor se face de către ISCIR-INSPECT prin emiterea certificatului de omologare/înregistrare a tipului de produs. Introducerea pe piaţa din România a produselor care nu au certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT este interzisă......... la cerere..PT C 2–2003 ANEXA U (sfârşit) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND CERTIFICATUL DE OMOLOGARE/ÎNREGISTRARE Nr.. Prin nominalizarea producătorului în certificatul de omologare a unui tip de produs se atestă capabilitatea tehnică de specialitate a acestuia de a produce şi garanta livrarea tipului de produs omologat.... Prezentul certificat de omologare. care respectă cerinţele de calitate şi performanţă conform standardelor aplicabile declarate de producător.. iar lansarea lor în producţie se face cu anunţarea şi acordul primului producător.... Acceptarea introducerii pe piaţă a produselor poate fi condiţionată şi de alte reglementări. pentru tipul de produs specificat.. Perioada de valabilitate a omologării este de 10 ani şi se poate extinde dacă.. 52 ..... Pentru produsele din import... Certificatul nu se referă la produsele fabricate de un alt producător... chiar dacă acestea sunt declarate ca fiind similare cu tipul supus încercărilor.. Încercările în vederea omologării.. care a fost supus tuturor etapelor de examinare şi încercare în vederea demonstrării şi recunoaşterii oficiale a performanţelor şi conformităţii declarate de producător.... Înregistrarea tipului de produs omologat la ISCIR-INSPECT semnifică încheierea procedurilor de omologare şi constituie acceptul/aprobarea producţiei şi introducerea pe piaţă. în urma auditurilor de supraveghere a producătorului înregistrat nu se constată neconformităţi majore în sistemul de fabricaţie....... se referă exclusiv la producătorul nominalizat pentru care confirmă existenţa capabilităţii tehnice de a fabrica produsul respectiv.... în funcţie de modificarea cadrului legislativ. Certificatul de omologare care nu poate fi susţinut cu documentaţia de omologare îşi pierde valabilitatea..... ISCIR-INSPECT controlează în permanenţă nivelul de calitate şi performanţele produselor acceptate pentru introducerea pe piaţă de către producătorul înregistrat prin audituri programate efectuate la sediul producătorului şi prin monitorizarea produselor livrate pe piaţă...

Nr./an Puncte modificate ________________ 53 .PT C 2–2003 MODIFICĂRI DUPĂ PUBLICARE Evidenţa modificărilor şi completărilor Indicativul documentului de modificare şi completare Monitorul Oficial. Partea I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful