You are on page 1of 3

Nr 23

14 sierpnia 2011r.

CREDO
XX Niedziela Zwyka

Biuletyn Polskiej Parafii na High Street w Dublinie


ROK A

Psalm Responsoryjny
miosierny bogosawi. Bg miosierny niech nam bogosawi. Niech Bg si zmiuje nad nami i nam bogosawi, niech nam ukae pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drog, Jego zbawienie wrd wszystkich narodw. Niech si narody ciesz i wesel, bo rzdzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bg bogosawi, niech si Go boj wszystkie krace ziemi.

Czytanie z listu w. Pawa do Rzymian


Do was, pogan, mwi: Bdc apostoem pogan, przez cay czas chlubi si posugiwaniem swoim w tej nadziei, e moe pobudz do wspzawodnictwa swoich rodakw i przynajmniej niektrych z nich doprowadz do zbawienia. Bo jeeli ich odrzucenie przynioso wiatu pojednanie, to czyme bdzie ich przyjcie, jeeli nie powstaniem ze mierci do ycia? Bo dary aski i nieodwoalne. wezwanie Boe s nieodwoalne Podobnie bowiem jak wy niegdy bylicie nieposuszni Bogu, teraz za z powodu ich nieposuszestwa dostpilicie miosierdzia, tak i oni stali si teraz nieposuszni z powodu okazanego wam miosierdzia, aby i sami mogli dostpi miosierdzia. Albowiem Bg podda wszystkich nieposuszestwu, aby wszystkim okaza swe miosierdzie.

Aklamacja
Alleluja, alleluja, alleluja Jezus gosi Ewangeli o krlestwie i leczy wszelkie choroby wrd ludu.

Ewangelia wedug witego Mateusza


Jezus pody w stron Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedszy z tamtych okolic, woaa: Ulituj si nade mn, Panie, Synu Dawida! Moja crka jest ciko drczona przez zego ducha. Lecz On nie odezwa si do niej ani sowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw j, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedzia: Jestem posany tylko do owiec, ktre poginy z domu Izraela. A ona przysza, upada przed Nim i prosia: Panie, dopom mi! On jednak odpar: Niedobrze jest zabra chleb dzieciom a rzuci psom. A ona odrzeka: Tak, Panie, lecz i szczenita jedz z okruszyn, ktre spadaj ze stow ich panw. Wtedy Jezus jej odpowiedzia: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci si stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej crka zostaa uzdrowiona.

Rozwaania Ojca witego nad niedzieln Ewangeli


XX niedziela zwyka, 14 sierpnia 2011r. Drodzy bracia i siostry, Fragment ewangeliczny z dzisiejszej niedzieli rozpoczyna si od wskazania regionu, ktry przemierza Jezus: Tyru i Sydonu na pnocnym zachodzie Galilei w ziemi pogaskiej. I to tam spotyka On kobiet kananejsk, ktra zwraca si do Niego, proszc o uzdrowienie crki, nkanej przez zego ducha (por. Mt 15, 22). Ju w tej probie moemy dostrzec pocztek drogi wiary, ktra w dialogu z boskim Nauczycielem wzrasta i umacnia si. Kobieta nie lka si woa do Jezusa Ulituj si nade mn jest to wyraenie, spotykane w Psalmach (por. 51 [50]), nazywa Go Panem i Synem Dawida (por. Mt 15, 22), ukazuje w ten sposb mocn nadziej, e zostanie wysuchana. Jaka jest postawa Pana w obliczu tego krzyku blu? Moe wydawa si niepokojce milczenie Jezusa, tym bardziej e budzi ono reakcj uczniw, ale nie chodzi tu o niewraliwo na bl tej kobiety.

wity Augustyn tak to komentuje: Chrystus okaza si obojtny wobec niej nie ze wzgldu na odrzucenie miosierdzia, ale aby zapono w niej pragnienie (Kazanie 77,1: PL 38, 483). Pozorna obojtno Jezusa, ktry mwi: Jestem posany tylko do owiec, ktre poginy z domu Izraela (w. 24), nie zniechca Kanaanejki, ktra nalega: Panie, dopom mi (w. 25). A nawet, gdy otrzymuje odpowied, ktra zdaje si gasi wszelk nadziej: Niedobrze jest zabiera chleb dzieciom, a rzuca szczenitom (w. 26) nie ustpuje. Nie chce niczego nikomu odbiera, w jej prostocie i pokorze wystarczy jej niewiele, wystarcz jej okruchy chleba, wystarczy jej tylko jedno spojrzenie, jedno sowo Syna Boego. I Jezus jest peen podziwu dla odpowiedzi tak wielkiej wiary i mwi do niej: Niech ci si stanie, jak pragniesz (w. 28). Drodzy przyjaciele, rwnie jestemy wezwani do wzrastania w wierze, do otwierania si i do przyjmowania w wolnoci daru Boego. Jest to droga, ktr Jezus pozostawi do wykonania swoim uczniom, kobiecie kananejskiej, wszystkim ludziom wszystkich czasw i narodw, kademu z nas. Wiara otwiera nas na poznawanie i przyjmowanie prawdziwej tosamoci Jezusa, Jego nowiny i wyjtkowoci, Jego Sowa, do ycia w osobistej relacji z Nim. Poznanie wiary jest darem Boga, ktry objawia si nam nie jako abstrakcyjna jednostka bez oblicza i imienia, ale jako Osoba, ktra chce wej w wi gbokiej mioci z nami i przenikn cae nasze ycie. Dlatego codziennie nasze serce winno y dowiadczeniem nawrcenia, przechodzi od czowieka skupionego na samym sobie do czowieka otwartego na dziaanie Boga, do czowieka duchowego (por. 1 Kor 2,13-14), ktry pozwala si poucza przez Sowo Boe oraz otwiera wasne ycie na Jego Mio. Drodzy bracia i siostry, oywiajmy codziennie nasz wiar gbokim wsuchiwaniem si w Sowo Boe, korzystaniem z sakramentw, modlitw osobist i miosierdziem wobec blinich. Przywoujmy wstawiennictwa Maryi Panny, ktrej chwalebne wniebowzicie w duchu i ciele bdziemy witowa jutro, aby pomoga nam gosi i wiadczy yciem o radoci spotkania z Panem.

Uroczysto Wniebowzicia NMP

Sierpie miesicem trzewoci

Poniedziaek, 15 sierpnia 2011r., godz. 19:00

Miesic sierpie to w polskiej tradycji szczeglny okres abstynencji i modlitwy o trzewo. Zachcamy do podejmowania wyrzecze w tym czasie lub modlitw za osoby uzalenione od alkoholu.

Msze wite Dni powszednie

Niedziela
Godz. 9:30, 11:00 (rodzinna), 12:30, 18:00, 21:00

Pon pt Sobota

godz. 13:15 (w jz. ang.) godz. 19:00 godz. 10:00, 19:00

Arclow & Rush

Blanchardstown & Clondalkin

Chrzest
W kad III niedziel miesica po Mszy w. o godz. 12:30.

Katechezy przedchrzcielne
W kad II niedziel miesica po Mszy w. o godz. 12:30.

Spowied
Spowiadamy codziennie 30min. przed Msz w.

Rozmowy duchowe
Prowadzimy rozmowy duchowe z indywidualnymi osobami w umwionym wczeniej terminie.

Kurs Przedmaeski 16 18 wrzenia 2011r.


Kurs przygotowujcy do sakramentu maestwa odbdzie si wg nastpujcego porzdku: Pitek 10.06 godz. 20:00-22:00 Sobota 11.06 godz. 14:00-18:00 Niedziela 12.06 - godz. 12:30 Msza w. Na kurs naley si zapisa przesyajc email na adres: duszpasterstwo@polish-chaplaincy.ie Wszelkie formalnoci zwizane z sakramentem maestwa naley dokonywa w Biurze Duszpasterstwa najpniej 3 miesice przed lubem.

Kancelaria Parafialna Kancelaria parafialne jest czynna w kad rod i pitek w godz. 15:00 18:00 oraz po kadej Mszy w. Tel: 087-2393235 Email: duszpasterstwo@polish-chaplaincy.ie www.polish-chaplaincy.ie

Kancelaria znajduje si na plebanii.