You are on page 1of 17

AAN DE

SLAG MET
HET LEGGEN
VAN HEGGEN
PRAKTISCHE GIDS

www.goedgelegd.be
INHOUD INLEIDING

Inleiding
Gelegde heggen. Weinig mensen weten nog waarover
Wat is heggen leggen?
we spreken terwijl het leggen van heggen eeuwenlang
Wat is het nut van een gelegde heg?
Hoe plant je een heg?
werd toegepast door landbouwers. Een gelegde heg
• Plantgoed diende vroeger als veekering of als ondoordringba-
• Plantverband re afscheiding. Gelegde heggen vormden prachtige
• Werkwijze
• Soortenkeuze en leeftijd groene lijnen doorheen het landschap en boden on-
Hoe onderhoud je een gelegde heg? derdak aan allerlei vogels, insecten en kleine zoog-
Veiligheid eerst dieren. Door de komst van prikkeldraad verdwenen
Gereedschappen echter veel gelegde heggen. En dat is jammer, want
Drie methodes om heggen te leggen het leggen van heggen is een eeuwenoude kunst,
• Staken en Binders methode
verweven met landbouw, landgebruik, streekkarak-
- Korte omschrijving
- Voorwaarden
ter, geschiedenis, biodiversiteit en ambacht.
- Benodigdheden De laatste jaren is het ambacht echter aan een op-
- Stappenplan
mars bezig in binnen- en buitenland. Niet alleen
• Natuurbehoudsmethode
omdat het veel fysieke voldoening geeft om heggen
- Korte omschrijving
- Voorwaarden te leggen, maar je draagt ook bij aan een betere leef-
- Benodigdheden omgeving en een mooiere streek.
- Stappenplan
- Voor- en nadelen
Met deze gids willen we je de essentie van het leggen
• De Boerenstijlmethode
van heggen meegeven zodat je zelf aan de slag kan
- Korte omschrijving gaan. We vertellen meer over het nut van een geleg-
- Benodigdheden de heg, hoe je een heg aanplant en een gelegde heg
- Aan de slag met verschillende technieken
best onderhoudt. Ook leggen we stap voor stap uit
Word Heggen Legger
Referenties en nuttige links
hoe je met drie methodes jouw heg kan leggen.
Colofon
Veel leesplezier!
Wil je na het lezen van deze
gids zelf aan de slag met het
leggen van heggen bij jouw
in de buurt of heb je een
heg die je wil laten leggen?
Meld je dan aan via
www.goedgelegd.be.
De techniek van het heggen leg- naar dichte doornhagen terug. Met het moment dat er door menselijk

WAT IS HEGGEN LEGGEN? gen werd in onze streken meer dan


tweeduizend jaar lang toegepast.
Boeren gebruikten gelegde heggen
de introductie van het prikkeldraad
100 jaar geleden, is het eeuwen-
oude ambacht nagenoeg vergeten.
ingrijpen een horizontale of dia-
gonale structuur aangebracht is.
Uiteindelijk ontstaat zo een levend,
om vee op, of net buiten een per- Maar op vele locaties in Frankrijk, gesloten hekwerk.
ceel te houden en ongewenst wild Nederland en Vlaanderen zijn er Elke streek kende eigen technieken
Haagvlechten, heggen leggen, haagleiden…Het zijn te weren. Om de heg ondoordring- opnieuw actieve groepen ‘heggen en accenten die mee het karakter
allemaal technieken die gebruikt worden om een baar te houden, ging men de heg leggers’ ontstaan. Ze worden opge- van de streek bepaalden. Soorten
leggen. Deze heggen waren een be- leid en houden het ambacht en de die zich lenen tot het leggen zijn :
heg ondoordringbaar te maken. Het zijn oude tech- langrijke leverancier van hakhout, technieken in leven. meidoorn, haagbeuk, hazelaar, gel-
nieken met heel veel variaties die in Europa werden geriefhout, vruchten en kruiden. Het leggen en vlechten van heggen derse roos, sleedoorn, veldesdoorn
Ook militairen gebruikten tot in de is gebaseerd op de natuurlijke reac- en kornoelje. Het leggen van heg-
toegepast op hagen en heggen zodat ze konden die- 17de eeuw de techniek van het heg- tie van een struik of tak om altijd gen is een natuurlijke manier om
gen leggen voor hun vestingwerken. naar het licht toe te groeien. Dat hagen te verjongen en ondoor-
nen als veekering of als perceelsafscheiding. In historische schansreglementen is normaal gezien recht omhoog. dringbaar te maken.
vinden we eveneens verwijzingen Een heg wordt een gelegde heg op

We gebruiken in deze gids


heggen leggers aan het werk vooral de termen heggen
leggen en gelegde heg. Hier-
onder verstaan we alle tech-
nieken die men gebruikt om
een horizontale of diagonale
structuur aan te brengen met
als doel de heg ondoordring-
baar te maken.
WAT IS HET NUT VAN
EEN GELEGDE HEG?
Ook vandaag zijn gelegde heggen
Eeuwenlang was het belangrijkste doel van het leg- nog steeds nuttig voor landbouwers.
Een dichte gelegde heg zorgt voor
gen van heggen het maken van een ondoordringba- een goede windbreking langs akkers
re afscheiding. en vermindert hiermee bodemver-
stuiving en uitdroging. Ze voorkomen
afspoeling van goede grond bij zware
neerslag en zorgen voor een betere
regeling van natuurlijke drainage. De
heggen trekken ook ‘nuttige’ insecten
aan die van pas komen bij biologische
bestrijdingstechnieken.
De aanplant van nieuwe heggen of
het leggen van bestaande heggen aan
(landbouw)bedrijven zorgt voor een
betere integratie met het landschap.
Het zorgt voor een mooie omgeving.
De heggen versterken het landschap
en streekkarakter. Ze vergroten de
belevings- en natuurwaarde van er-
ven en tuinen. Daarnaast kunnen ze
ook gebruikt worden als een groene
barrière voor dieren en/of mensen.
meidoornheg
Meer gelegde heggen verhogen de
biodiversiteit en vormen een rust-
plek/broedplek voor heel wat dieren.
Ook zijn ze ideaal voor bijen en dit is
Wat is het verschil
interessant voor aanpalende land- en tussen een haag en
tuinbouwgewassen.
Een gelegde heg kan mits goed on- een heg?
derhoud jarenlang meegaan. Het
vlechten van een heg stimuleert de Een haag is een compacte, geschoren, lijnvormi-
verjonging van de heg waardoor de ge aanplanting. Een heg is een vrij uitgroeiende
heg gezonder wordt. haag met bloesems en bessen die enkele meters
Heggen leggen is deel van onze cul- breed kan worden. Soms staat er ook een boom
tuur en een ambacht dat vraagt om in tussen terwijl dit bij een haag niet het geval is.
leven gehouden te worden. Een haag wordt vaker geschoren wordt dan een
Of je nu landbouwer bent, of je wil je heg, gemiddeld 1 keer per jaar.
tuin wil verfraaien met een gelegde
heg, het loont!
HOE PLANT JE EEN
HEG AAN?

Als je heggen wil gaan leggen, heb je eerst een heg


nodig. Die kan je zelf aanplanten. Een heg is een rij
struiken met al dan niet enkele opgaande bomen.

Gele kornoelje Gewone vlier

PLANTGOED PLANTVERBAND WERKWIJZE SOORTENKEUZE EN LEEFTIJD

Voor de aanleg van heggen wordt Een heg plant je best volgens een Een heg plant je aan tussen half no- Vrijwel alle soorten jong loofhout zijn De buigzaamheid en de broosheid
meestal tweejarig bosplantsoen ge- bepaald patroon, afhankelijk van de vember en half maart. Plant niet bij geschikt om te vlechten. van de takken en twijgen is afhanke-
bruikt (60-100 cm). Belangrijker dan functie je aan je heg wil geven. vorst. Zorg ervoor dat de wortels Veel gebruikte soorten zijn: eenstijlige lijk van de soort en het seizoen.
de lengte, is een goed ontwikkelde van de jonge struiken niet uitdrogen meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn,
wortelmassa. Enkele rij: (vorst, zon en wind) tijdens het trans- hazelaar, wilde kardinaalsmuts, linde, Voordat een heg gelegd kan worden,
Kies voor inheemse soorten, liefst als veekering: 3-5 stuks/lopende me- port of als je ze klaar legt op het ter- zomereik, gewone es, beuk, gele kor- moet deze, afhankelijk van de vlecht-
van autochtone herkomsten, ook wel ter, rein. Dek de wortels af met een jute noelje, hulst. stijl, eerst een aantal jaren groeien.
“Planten van Hier” genoemd. Deze als ornamentele heg: 5-8 stuks/lopen- of plastic zak. Het helpt niet om groter plantgoed
planten zijn het best aangepast aan de meter Maak plantgaten of graaf een lange aan te schaffen.
onze bodem en klimaat. Dit plant- sleuf, diep genoeg zodat alle wortels Minder geschikte soorten zijn: De heg is bij voorkeur 3 tot 4 meter
goed heeft zijn genetische oorsprong Dubbele rij: voldoende ruimte hebben onder de • Gewone vlier: de kern van het hout hoog vooraleer hij een eerste keer ge-
in onze oude heggen en houtkanten. 2-3 stuks/lopende meter, rijen op max grond. Bij zeer arme bodems kan je is erg zacht, geeft veel blad en veel legd wordt. Afhankelijk van de soort
Het aanplanten ervan helpt om deze 40-50 cm uit elkaar, het plantgoed in lavagruis toevoegen in het plantgat. schaduw, veel gaten in de winter. en de groeiomstandigheden, komt
genenbron in stand te houden en te de twee rijen wordt geschrankt ten Maak de plantgaten of de sleuf terug dit neer op 5 tot 8 jaar groei.
versterken. opzichte van elkaar geplant (drie- dicht en trap lichtjes aan. Voorkom • Soorten die graag gegeten worden
hoeksverband). beschadiging van de wortels door door vee. Vee eet zeer graag de bast
niet direct langs de stammen hard van soorten zoals rode kornoelje,
aan te trappen. Leg bovenop nog wat wilg, es en linde waardoor er zwak-
goede compost en dek af met een ke plekken in de stammen van de
mulchlaag (bijvoorbeeld gazonmaai- heg komen.
sel) om het vocht in de bodem vast
te houden en als bescherming tegen • Wilg: sterft snel af als je deze sterk Niet bij alle technieken,
hitte en vorst. buigt. moet de heg 4 meter hoog
TIP! Zorg bij een droge lente en zomer zijn. Sommige vlecht-
voor voldoende water. Maaien is niet • 
Sleedoorn is op zich een goede technieken zoals knikken,
Dompel de wortels van je nodig. Na 2 jaar komt het plantsoen soort om te leggen maar geeft wor- buigen en twijnen, kan je
meer info over autochtoon plantgoed onder in een pap ook gebruiken voor jongere
plantgoed: boven de ruigtekruiden uit. De on- teluitlopers verder op je terrein.
van water en compost voor- kruiden zorgen bovendien nog voor De doornen zijn ook zeer scherp haagplantjes. In hoofdstuk 7
www.plantvanhier.be lees je meer.
aleer je ze plant. een schaduweffect bij warm weer. tijdens het leggen.
HOE ONDERHOUD JE
EEN GELEGDE HEG?
Vaak denken mensen dat een gelegde heg meer on-
derhoud vraagt. Echter, met het juiste onderhoud, kan
je heg jarenlang meegaan en heb je er minder werk
aan dan wanneer je je haag elk jaar moet snoeien.
• Verwijder in het eerste groeiseizoen brandnetel, kleefkruid, bramen, hop,
bosrank en wilde rozen omdat deze soorten de hergroei kunnen belemmeren.

• Als de gelegde heg een functie als veekering heeft, zal het vee aan jonge
scheuten en blaadjes van de heg knabbelen en zo de heg op een natuurlijke
manier snoeien. Meestal gebeurt dit dan slechts aan één zijde van de heg en
niet, of onvoldoende, aan de bovenkant. Deze ongesnoeide zijde(s) moeten
dan één keer per jaar gesnoeid worden. Bij schapen of geiten moet je erover
waken dat ze niet té veel van het jonge blad opeten. Dan krijgen de struiken
niet de kans om nieuwe bladeren te maken en sterven ze af. Tijdelijk een
stroomdraadje plaatsen voor de heg kan een oplossing zijn.

• Tijdens de eerste twee jaar pas je (tussen eind mei en 21 juni) vormsnoei toe.
Vervolgens om de 2 à 6 jaar. Hoe minder vaak je snoeit, hoe meer bloemen
en bessen je heg zal dragen. Zorg dat de heg vanonder breder blijft dan bo-
ven (A-vorm). Op die manier krijgt de heg genoeg licht onderaan en blijft hij
dicht genoeg. Voor heggen rond tuinen en erven is het wenselijk twee keer
per jaar te snoeien tussen eind mei en eind september.

• Snoei niet altijd op dezelfde hoogte: zo ontstaan knoesten en verliest de haag


VEILIGHEID EERST
aan groeikracht.

• De gelegde heg controleer je jaarlijks op gaten en zwakkere plekken. Die kan
je dan weer dicht vlechten. Veilig werken is belangrijk. Denk dus aan volgende maatregelen:
Scan de QR-code of
klik hier en bekijk • Meestal wordt een heg in zijn geheel opnieuw gelegd wanneer de heg veel • Gebruik een veiligheidsbril of gelaatsbescherming.
het filmpje met tips gaten heeft en onderaan kaal is. Dat kan, afhankelijk van de kwaliteit van het
over onderhoud. onderhoud, eens om de 10 tot 15 jaar (soms tot wel 40 jaar). De heg moet • Draag dikke handschoenen die bestand zijn tegen doornen (lashandschoe-
dan wel weer voldoende lengte hebben (minstens 3 – 4 meter). Wil je een heg nen zijn hier ook voor geschikt).
opnieuw leggen, snoei dan de bovenzijde van de heg een paar jaar niet.
• Zorg ervoor dat je materiaal scherp is.

• Kijk uit met zwiepende of vallende takken.

• Leg het snoeiafval op een hoop ver genoeg achter je werkplek.

• Richt je werkplek goed in: leg je materiaal op één plek en verzamel het snoei-
afval op hopen achter je. Zorg ervoor dat je niet struikelt over je gereedschap
of snoeiafval.
snoei je heg de eerste 2 jaar
een beetje bij. Zorg dat de
heg vanonder breder blijft • Ontsmet de snede van je gereedschap tussen locaties (70% alcohol).
dan boven
• Houd een EHBO-koffer in de buurt.
GEREEDSCHAPPEN DRIE METHODES OM
HEGGEN TE LEGGEN
Een scherp kapmes is onontbeerlijk Een kniptang is handig om oude Bij het leggen van een heg gebruik je verschillende
wanneer je moet inkappen, aange- draad te verwijderen.
vuld met een goede snoeizaag. Een technieken om de heg ondoordringbaar en stevig te
bosbijl (70cm), kleine bijl of topbijl Touw van natuurlijke materialen
(40cm), een snoei- of takkenschaar (bijvoorbeeld sisal of braam) of fijne
maken. Er zijn vele technieken die je kan toepassen
zijn een goede aanvulling. Een gewone ijzerdraad gebruik je indien en van oudsher zijn er verschillende stijlen.
zwaardere houten of metalen hamer nodig als bindmateriaal. Dat kan na
is nodig als je staken in de grond wil verloop van tijd wegrotten of weg-
kloppen. roesten.

Bij oudere hagen die gelegd moeten Als laatste voorzie je ook een vijl en
worden, kan je- als je bekend bent slijpsteen om je bijl of kapmes te slijpen.
met het gebruik ervan- een ketting-
zaag gebruiken.

Het voornaamste doel van het leggen wil gaan leggen, kan je kiezen voor
van een heg is om de heg ondoor- een bepaalde methode. Er zijn veel
dringbaar te maken door er een ho- meer methodes om heggen te leg-
rizontale of diagonale structuur in te gen maar deze praktische gids heeft
brengen. als doel de meest laagdrempelige en
gangbare methodes toe te lichten.
In dit hoofdstuk leggen we drie me-
thodes uit waarin je verschillende Welke methode je ook gebruikt, het
technieken toepast. Naargelang het leggen van heggen is een winterwerk-
eindresultaat dat je wenst, je eigen je dat je best uitvoert van oktober tot
vaardigheden en het type heg dat je begin maart.

TIP!

Surf naar https://www.goed-


gelegd.be/zelf-aan-de-slag/
voor meer info over work-
shops en instructiefilmpjes
van de verschillende
methodes.
STAKEN EN BINDERS METHODE

KORTE OMSCHRIJVING VOORWAARDEN

De staken en binders methode is een • Je heg moet 3 à 4 meter hoog zijn


op een Engelse stijl geïnspireerde • Bij voorkeur is je heg ook minstens
techniek. Bij de staken en bindersme- 25 meter lang en heeft ie een stam- 5. Inkappen struiken
thode worden alle struiken vlak boven dikte van 4 à 5 cm TIP!
de grond ingekapt en in één richting Kies de juiste richting en waarlangs de stam moet scharnie-
gelegd in een hoek van maximum Scan de QR-code of klik hier en bekijk ren. Gebruik een kapmes of zaag (afhankelijk van de dikte
30° ten opzichte van de bodem. De TIP! het instructiefilmpje. van de stam) om de struik in te kappen of te zagen.
struiken worden één voor één op el- Begin hoog genoeg met inkappen om inscheuren te voor-
kaar gelegd en in elkaar gehaakt. Om Scan de QR-code komen. Minimum 3 tot zelfs 5x de diameter van de struik.
de 60 cm worden er dan staken in het of klik hier en be- Met één hand kap je de struik 10 à 30 cm boven de grond
midden van de heg geklopt voor de kijk het filmpje met STAPPENPLAN schuin in. Met de andere hand trek je de struik voorzich-
stevigheid. De heg wordt bovenaan meer uitleg over de tig om. Als ongeveer 80% van de stam is ingekapt of ge-
afgewerkt met een band van gevloch- voorwaarden. 1. Opschonen heg zaagd, valt de spanning van de stam grotendeels weg en
ten wilgen- of hazelaartenen. De heg- kan je de struik plat leggen in een hoek van ongeveer 30°.
gen worden meestal op een hoogte Zorg dat de heg en zijn omgeving schoon is zodat je veilig
van 120 cm gelegd. BENODIGDHEDEN kan werken. Verwijder struikopslag rond de heg en maai
Je heg via deze methode leggen, re- twee meter rondom de heg als er hoge kruiden staan. Ver-
sulteert in een strak afgewerkte heg • Staken: dit zijn puntige, rechte wijder dood hout, prikkeldraad en gaas uit de heg.
die als veekering kan dienen. De ver- stokken van kastanje, hazelaar of
jonging van de gevlochten heg wordt es van minstens 150 cm lang
gestimuleerd doordat vlak boven de • Binders: tenen van wilg of hazelaar 2. Bepalen van de vlechtrichting
grond de struiken worden ingekapt. van 3,5 tot 4 meter lang en maxi-
Ook kan je met deze techniek heg- mum 3 cm dik Belangrijk hierbij is de kant te kiezen waar je het makke-
gen die kaal en open zijn aan de on- • Per 100 meter heg heb je minstens lijkst en het veiligst werkt.
derzijde goed herstellen. 160 staken en evenveel binders nodig Werk met de rijrichting mee als je heg langs een weg ligt,
leg heuvelopwaarts en leg mee met de stroomrichting van
het water als je heg langs een beek ligt. Denk eraan dat
rechtshandigen het liefst van links naar rechts werken,
voor linkshandigen werkt het makkelijker andersom. Het buigpunt van de stam komt ongeveer 5-10 cm boven de
grond.

3. Verwijder bepaalde struiken

Verwijder vlier, hondsroos, bramen, hop en andere klim-


struiken. Ook hele kromme struiken verwijder je best uit
de heg.

4. Zorg ervoor dat de struiken los staan

Pak de eerste struik en trek de takken los waarmee de struik


aan de volgende struik vast zit. Knip of zaag de takken los
die in elkaar vergroeid zijn. Zo kunnen de struiken zonder
al teveel moeite in een volgende stap neergelegd worden.
Knip ook de takken weg die bij het knielen en inkappen
van de stam in je gezicht kunnen komen.
Zaag de eerste twee of drie struiken af op circa 150 cm een andere optie is om eerst met de zaag een deel te gaan inzagen.
hoogte. Deze levende staken vormen het begin van je ge-
legde heg.

bron: Inverde
Minimaal 3x de diameter van Richting waarin het Scharnier
de stam hoger beginnen in te stammetje moet
kappen. scharnieren

Minimum 3/4 van de stam


inkappen alvorens te leggen

Lijn van de haag


Resultaat Staken en Bindersmethode
7. Vlecht en bouw verder aan je gelegde heg 9. Vlechten van de binders

Herhaal voor elke struik het inkappen (stap 5) en leggen Als alle struiken gelegd zijn en de staken gezet, kan de ge-
(stap 6) en bouw je heg goed op. Dit doe je door de stam- vlochten heg bovenaan afgewerkt worden met een band
men in ongeveer dezelfde hoek van 30° te blijven leggen van gevlochten wilgen- of hazelaartenen.
zodat er geen gaten ontstaan. Laat de top van de struik Start bij de eerste afgezaagde struik of staak met het vlech-
om en om iets links en iets rechts van het midden van de ten van 3 binders. Elke binder gaat telkens voor en achter
heg wijzen. Door te kruisen, verbeter je de stevigheid van een staak door. De eerste binder start je 10 cm langs de
de heg. Laat takken van iedere nieuw gelegde struik in de voorzijde van de eerste staak en vlecht je om en om langs
al gelegde struiken vastgrijpen. de andere staken door. De tweede binder leg je boven de
Lage takken kap je in en leg je om zodat de onderzijde eerste binder, aan de achterzijde van de eerste staak. Ook
van de heg gedicht wordt. deze binder vlecht je om en om langs de staken door. De
derde binder leg je boven de tweede binder aan de voor-
6. Leggen eerste struik zijde van de eerste staak en je vlecht deze om en om.

Laat de eerste struik voorzichtig zakken. De eerste struik


leg je zo laag mogelijk bij de grond, de volgende struiken
leg je in een hoek van 30° t.o.v. de bodem. Vlecht de stam
van de eerst gelegde struiken tussen de 2 à 3 eerste afge-
zaagde stammen door. Zaag zijtakken af of kap ze in als ze
het leggen bemoeilijken.

Nadat je de drie eerste binders hebt ingevlochten, steek je


8. Plaatsen van de staken bij elke staak niet drie, maar 1 binder in. Je begint hier-
mee bij de tweede staak, en legt hem 10 cm achter de
Als je ongeveer 10 meter heg gelegd hebt (of ongeveer na staak. Deze binder steek je onder de twee bovenste bin-
3 gelegde struiken), begin je met het plaatsen van staken. ders zodat hij ingesloten zit tussen de 3 binders. Je vlecht
Dat is een gepunte lange stok van bij voorkeur kastanje- de binder voor en achter langs de opeenvolgende staken
hout, es of hazelaar van ongeveer 160 cm die je om de door. Dit proces herhaal je tot het einde van de heg. De
60 cm (een elleboog breed) in het hart van de heg duwt. binders kruisen elkaar zo telkens tussen twee staken.
Probeer in een zo recht mogelijke lijn te werken.

10. Afwerking

Sla met een palenhamer of staak de binders waar nodig


naar beneden zodat ze op de gewenste hoogte liggen
(meestal 120 cm). Als de binders op de juiste hoogte lig-
gen, kan je de staken steviger vastkloppen in de grond.
Zaag de punten van de staken af tot op 5-10 cm boven de
binders. Gebruik een sisaltouwtje om de binders strak vast
te binden achter de laatste staak.
Zaag de hak/hiel die na het leggen van de struik nog over-
Uitstekende takken knip je best nog weg. Zorg ervoor dat
eind staat, schuin naar beneden af. Op dit stukje stam lo-
de onderkant van de heg breder is dan de bovenkant.
pen in het voorjaar opnieuw scheuten uit.

TIP!

B Nog meer informatie over deze techniek vind je in


het boek Heggenvlechten en Haagleiden in Ne-
derland en Vlaanderen, achtergronden en hand-
leiding (Lex Roeleveld, Arnout Zwaenepoel, Dirk
A
Zaag de hiel achteraf weg van Cuvelier en Peter Ceelen, 2021).
bron: Inverde A naar B
NATUURBEHOUDSMETHODE
TIP!

Scan de QR-code of klik hier en bekijk


het filmpje hoe deze methode wordt
toegepast op een heg in Bocholt.

KORTE OMSCHRIJVING VOORWAARDEN: STAPPENPLAN

Het doel bij de natuurbehoudsme- je maakt gebruik van levende palen • Je heg moet 3 à 4 meter hoog zijn Herhaal de eerste acht stappen van de Staken en Bin-
thode is het verkrijgen van een na- in de heg. Omdat de gelegde heg • Bij voorkeur is je heg ook minstens dersmethode. Het verschil is wel dat je niet alle struiken
tuurlijk uitziende, meer biodiverse niet afgewerkt wordt met een tenen 25 meter lang en heeft ie een stam- legt, maar goed op voorhand kijkt welke struiken je kan Scan de QR-codes of klik op onder-
heg waarbij uniformiteit minder van vlechtwerk, ziet ze er meer natuurlijk dikte van 4 à 5 cm gebruiken als levende staanders. Je kan één levende stam staande links en bekijk het zomers
belang is dan bij de staken en bin- uit. De hoogte van je heg is afhan- laten staan en één of twee stammen leggen. Deze laat je resultaat van een gelegde heg in de
dersmethode. Er wordt minder se- kelijk van de functie van je gelegde staan maar kort je enkel in of kap je eventueel hoger in om eerste zomer na het leggen volgens
cuur gewerkt waardoor de heg met heg. Wil je de heg als veekering voor BENODIGDHEDEN vervolgens als sluitstuk bovenaan te gebruiken. deze twee methodes
deze methode sneller is afgewerkt. schapen gebruiken, dan moet de heg Ook kan je hier en daar een boom laten staan. De levende
Bij deze methode wordt de heg bo- minder hoog zijn dan wanneer je de • Staken: dit zijn puntige, rechte staanders wissel je dan af met staken zoals omschreven in Methode 1
venaan niet afgewerkt met binders heg wil gebruiken als afsluiting voor stokken van kastanje, hazelaar of stap 8.
en werk je ook met levende staken. bijvoorbeeld koeien of paarden. es van minstens 150 cm lang Je werkt de heg vanboven niet af met vlechtwerk. Methode 2
Bomen kunnen hier en daar blijven Het eindresultaat is een massieve en • Bindmateriaal: sisaltouw of braam Als alternatief kan je eventueel takken hoger inkappen en
staan, af en toe werk je met staken en robuuste, ondoordringbare heg. deze als sluitstuk bovenaan gebruiken.

VOOR- EN NADELEN VAN STAKEN EN


BINDERS- EN NATUURBEHOUDSMETHODE

De basistechnieken voor deze methodes zijn grotendeels


gelijk, het eindresultaat verschilt. Zoals alle methodes,
zijn er voor- en nadelen aan verbonden.

Voordelen:
• De methodes zijn toepasbaar op volledige struiken en
oudere planten.
• Bruikbaar in verschillende stijlen.
• Er ontstaat opschot vanuit de onderstam waardoor je
heg snel verdicht.
• Je heg lijkt in de winter op een gestructureerde haag.
• Het oogt mooi strak en ‘proper’.

Nadelen:
• De heg moet minstens 3 meter hoog zijn (3x gewenste
eindhoogte), wat relatief hoog is.
• De grote wonde (3/4 tot 4/5 van de stambreedte) bij
het inkappen kan leiden tot infecties.
• Het is tijds- en arbeidsintensiever dan de
“boerenmethode”.
• Doordat je fijner afwerkt, is er meer snoeiafval dan bij
de “boerenmethode”.

Resultaat Natuurbehoudsmethode
DE BOERENSTIJLMETHODE

Een net gelegde heg volgens de boerenstijl..


KORTE OMSCHRIJVING

Bij deze methode pas je verschillende tuur en de heg hun eigen gang mo-
technieken toe naargelang de kennis gen gaan.
die je hebt, de uitgangssituatie van de Het voordeel van deze methode is dat
bestaande heg (leeftijd haag, aanwe- er minder onderhoud nodig is en dat
zige soorten, huidig beheer, …) en je minder snoeiafval hebt. Een bijko-
het soort heg dat je wil verkrijgen. mend voordeel is dat de haag minder
Een echt stappenplan voor deze me- snel groeit: waar takken elkaar krui-
thode is er niet. Het doel is om de sen, is er een insnoering waardoor de
haag ondoordringbaar te maken en sapstroom gehinderd wordt en daar-
hiervoor wordt een combinatie van door de groei geremd wordt.
TIP! verschillende technieken gebruikt Zowel jonge hagen van 1 jaar oud
zoals de landbouwers het destijds ook als oudere heggen kunnen gelegd
Bekijk het instructiefilmpje deden. Het is een meer pragmatische worden, afhankelijk van de gekozen
voor deze methode via https:// aanpak met ruimte voor improvisatie techniek(en).
www.goedgelegd.be/zelf-aan- en creativiteit. Het eindresultaat oogt
de-slag/ minder strak en ziet er veel meer BENODIGDHEDEN
‘naturel’ uit. Deze techniek kan toe-
gepast worden in het buitengebied, Sisaltouw, touw van braam (ter plaat-
minder dicht bij een erf, waar de na- se te maken)

AAN DE SLAG MET VERSCHILLENDE TECHNIEKEN

Vooraleer je aan de slag gaat, lees eerst deze tips.


• Bekijk de basisstructuur van de heg goed om te bepalen
welke richting en welke technieken je gaat gebruiken.
Idealiter werk je met twee of drie zodat aan beide kan-
ten van de haag iemand kan werken.
• Verwijder bramen en wilde rozen. Groene braamtwijgen
kunnen nog gebruikt worden als touw om gelegde tak-
ken samen te binden.

• Begin vanonder aan de heg te werken met buigen, leg-


gen of knikken om gaten dicht te maken.
• Werk zo langzaam naar boven af.
• Werk af door samenbinden, twijnen van zijtakken, op-
snoeien van uitstekende twijgen (zie verder).
• Staat er een opgaande boom in je haag? Deze kan per-
fect blijven staan en geïntegreerd worden in de gelegde
heg!

Heg volgens Boerenstijl gelegd in de winter


Kies één van volgende technieken of combineer een aan- Knikkend inzagen
tal technieken.
Optie 1
Buigen 1. Kies een tak en stel deze vrij.
2. Kies de knikplaats.
1. Kies een twijg en stel deze vrij. 3. Zaag de helft tot twee derde van de tak in aan de rugzijde.
2. Kies de buigplaats. Twijnen Vlechten 4. Pak de tak +/- 1m boven de zaagsnede en span op tot
3. Span de tak op in de richting dat je hem wilt buigen. deze splijt. Er ontstaat een soort van dakje boven de
4. Strijk in de bocht het hout om de spanning in de vezels 1. Draai de takken rond elkaar. 1. Kies 3 of meer evenwaardige twijgen. snijwonde die de wonde beschermt tegen regen.
te verdelen, cf. nieuw vezel geheugen. 2. Knoop eventueel af. 2. Vervlecht ze tot een evenredige structuur. 5. Bevestig de tak horizontaal in de haag zodat hij niet
5. Bevestig de twijg in de haag zodat hij niet terug wipt. terug wipt of naar beneden valt.
Voordelen van deze techniek: Voordelen van deze techniek:
• snel • relatief snel een dichte en robuuste structuur
Voordelen van deze techniek: • simpel draai- en vlechtwerk • afknellende takken geven een groeirem
• geen snoeiwonde • geeft een mooie, dichte structuur • mooie structuur
• jaarrond toe te passen afhankelijk van de soort, het • afknellende takken geven een groeirem • het is een kleine inspanning om de eerste jaren na
tijdstip of de bodemgesteldheid • eenvoudig, zonder gereedschap aanplant je heg hier en daar op nieuw te vlechten als
• eenvoudig toe te passen zonder gereedschap • duurzaam ie nog niet helemaal dicht is
• zowel twijnen als vlechten (zie verder) mogelijk met
een gebogen tak Nadelen van deze techniek:
• eventueel takken laag tegen de grond afleggen en vast- TIP! • evenwaardige twijgen vinden is niet altijd makkelijk
pinnen met een ‘vork’ • idealiter toe te passen op jongere struiken (tot 5 jaar
• duurzaam Scan de QR-codes of klik hier en be- na aanplant) of met 1 à 2-jarige twijgen Optie 2
kijk het filmpje hoe je twijnt.
1. Kies een tak en stel deze vrij.
Nadelen van deze techniek: 2. Kies de knikplaats.
Wil je weten hoe een getwijnde haag er
• enkel bruikbaar bij jong hout dat beperkt is in diameter. Knikkend breken 3. Zaag op de verticale stam onderaan 3 driehoekjes bo-
uit ziet? klik hier
Werkt goed bij een nieuwe aanplant of bij terug uit- ven elkaar uit.
gelopen hakhout dat het voorgaande jaar afgezet is. 1. Kies de twijgen en stel deze vrij. 4. Buig ter hoogte van de driehoekjes de tak om.
Eénjarige scheuten die minstens 2 meter lang zijn, zijn 2. Kies de knikplaats. 5. Bevestig de tak horizontaal in de haag zodat hij niet
het makkelijkst om mee te werken 3. Span de tak op in de richting van de knik. terug wipt of naar beneden valt.
• twijg wipt recht als hij de kans krijgt, dus best knoop je 4. Neem de tak met beide handen naast het knikpunt
de twijg af of zet je de twijg vast Nadelen van deze techniek: vast, buig over tot de vezels kraken.
• moeilijker toe te passen bij soorten met een gladde • beperkt in diameter 5. Bevestig de twijg in de haag zodat hij niet terug wipt
schors • enkel jonge, buigbare twijgen of naar beneden valt.
• grootte van de bocht • twijg komt soms los indien niet afgeknoopt
• moeilijker, minder aangenaam bij doorndragende Voordelen van deze techniek:
soorten • snel
• makkelijker bij soorten met een gladde schors, dan • beperkte ‘natuurlijke’ wonde
bij een ruwe schors • korte hoek
• eenvoudig, zonder gereedschap
• zowel twijnen als vlechten mogelijk met een geknikte
tak Voordelen van deze techniek:
• snel
Nadelen van deze techniek: • beperkte ‘natuurlijke’ wonde
• beperkt in diameter (max. 2cm diameter) • korte hoek
• moeilijker bij soorten met een gladde schors • eenvoudig, kan bijvoorbeeld met een korte snoeizaag
• variabele reactie per soort • zowel twijnen als vlechten mogelijk met een geknikte tak
• kan op stammen met grotere diameters toegepast
worden

Nadelen van deze techniek:


• grotere wonde
• variabele reactie per soort
Heggen vlechters aan het werk met de boerenstijl.
Tuynen: DE AFWERKING:

1. langere, onttakte stukken vlechten tussen staanders Gekruiste stammen of een bundel van takken kunnen sa-
2. kortere takken verwerken tussen staanders men gebonden worden met twijgen van braam. Haal eerst
3. eventueel samenpersen en binden voor een dense struc- de doorns van de bramentakken, twist dan de bramentakken
tuur met braam/sisaltouw zodat de vezels buigzaam worden. Je kan ook sisaltouw ge-
bruiken. Gebruik geen plastic koord; deze composteert niet.
Voordelen van deze techniek:
• snel dichte structuur Nadat je klaar bent met het vlechten van de haag kan je
• dood hout ter plaatse verwerkt de volledige haag bijtrekken over de breedte zodat hij wat
• te gebruiken in combinatie met andere technieken smaller wordt. Dit kan ook met touw van braam of sisal. De
uitstekende takjes mogen weg geschoren worden.
Nadelen van deze techniek:
• minder duurzaam ten gevolge van rotting Als er nog gaten in de heg zijn kan je deze nog opvullen
• voor hogere tuyn zijn er staanders nodig met losse takken.

Uitstekende twijgen kunnen nog getwijnd worden of afge-


TIP! schoren worden.

Hoe ziet een heg uit de eerste zomer na In het ideale geval controleer je 2 à 3 keer per jaar de heg
het leggen volgens de boerenstijl? op scheuten die uitgegroeid zijn. Verwerk deze terug in de
heg door ze te buigen of te vlechten en vul zo de gaten te-
Scan de QR-code of klik hier en bekijk rug op. De takjes die uitsteken, mogen afgeknipt worden.
het filmpje.

Resultaat Boerenstijl in de eerste zomer Resultaat boerenstijl in de winter


WORD HEGGEN LEGGER
Heb je na het lezen van de gids de smaak te pakken? Want niet alleen is heggen leggen
nuttig, het is ook heel gezellig en
Meld je dan aan als heggen legger op het platform belonend werk! Samen met het
www.goedgelegd.be. team van heggen leggers kan je je
verenigen om in jouw buurt heggen
te gaan leggen.

Wil jij heg leggen maar ben je niet


in de mogelijkheid om dit zelf te
doen? Meld je heg dan aan via www.
goedgelegd.be. Een heggen legger
neemt dan met jou contact op om je
haag te komen leggen.
Een trots team na een dagje samen heggen leggen!
REFERENTIES EN
NUTTIGE LINKS
REFERENTIES

• Boek “Heggenvlechten en Haagleiden in Nederland


en Vlaanderen, achtergronden en handleiding”,
Lex Roeleveld, Arnout Zwaenepoel, Dirk Cuvelier en
Peter Ceelen, 2021

• Info via cursus Haagvlechten, Paulien Vanhauwere en


Jeroen Rappé van Tree-Hive en Kevin Lambeets van
Zeis en Bijl, 2022

• Info via cursus Heggen Leggen/Haag Vlechten,


van Valentijn De Cock van Inverde 2022

• Info via cursus Heggenvlechten (haagleiden),


van Lex Roeleveld van Heg&Landschap, 2022

NUTTIGE LINKS

www.goedgelegd.be
https://www.tree-hive.be
https://www.facebook.com/zeisenbijl/
https://www.inverde.be/opleidingen
https://www.hegenlandschap.nl/
https://www.rllk.be/heggen-leggen
https://www.ecopedia.be/pagina/landschapsbeheer

Colofon
Met het Leaderproject “Heggen Leggen” wil het Regionaal Land- Deze gids werd samengesteld door
schap Lage Kempen de oude techniek herintroduceren in de Regionaal Landschap Lage Kempen.
streek. Dit project werd uitgevoerd in de periode 2020-2023.
Deze praktische gids wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij Verantwoordelijke uitgever:
Leader, een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Euro- Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
pese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Vormgeving:
King Arthur bvba- www.kingarthur.be

Fotografie:
Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
Jeroen Rappé en Paulien Vanhauwere, Tree-Hive
Valentijn De Cock, Inverde
Peter Guedens fotografie

Kempen &
Alle info over hoe je heggen kan leggen vind je via
www.goedgelegd.be. Meld je aan om heggen legger te worden of

Ma
laat je heg registreren om te laten leggen.

asland
www.goedgelegd.be

You might also like