ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА
ВО ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА
2011/2012 ГОДИНА
Дополнителна настава е дел на воспитно-образовна работа која училиштето ја
организира за учениците на кои им е потербен ваков вид помош при совладување
на содржините кои не можат да ги усвојат за време на редовната настава по
одредени предмети.Воглавном тоа се предметите македонски јазик и математика а
по потреба можно е да бидат вклучени и други предмети.Кога ќе ги усвојат
потребните содржини во текот на учебната година, учениците се менуваат.

ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА – ПЛАН
ПРЕДМЕТ-Македонски јазик/Математика/Природа /Општество
БРОЈ НА ПЛАНИРАНИ УЧЕНИЦИ-10
БРОЈ НА НЕДЕЛНИ ЧАСОВИ- 1 во четврто одделение
ЦЕЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА-усвојување и
повторување на содржини по математика ,македонски јазик, природа
и општество кои учениците не ги усвоиле во текот на редовната
настава
-Содрж

бр

Предмети

Теми

Бр. на часови

1.
2.

Македонски јазик
Математика

3.

Природа

4.

Општество

Изразување и творење, Јазик, Литература и лектира
Собирање и одземање до 1000 и множење и делење до
1000, Геометриски фигури во рамнина, Мерки
Природа, Живиот свет во природата, Планетата земја е
променлив систем
Општина

15
16
3
2

ини за кој мислам дека би имало потреба од дополнителна настава
се:
Македонски јазик
- Ve`bi za ~itawe na tekstot so razli~na
brzina
- Вежби јазик
- Вежби за пismeno preraska`uvawe
tekst
- Вежби во читање латиница
- Jazi~ni ve`bi
-Правописни вежби
-Раскажување по серија слики
-Вежби јазик

Математика
- Sobirawe i odzemawe na broevite do 1000 bez
premin
- Sobirawe i odzemawe na broevite do 1000 со
premin
- Mno`ewe i delewe na broevi od desetki i stotki so
ednocifren broj
- Mno`ewe so ednocifren broj so premin (75*4,
125*8)
- Mno`ewe zbir i razlika so broj
- Ravenki so nepoznat delenik,delitel i mno`itel

Природа
- Ne`ivata priroda e sostaven del od
razli~ni materijali
-Поправка на тематски тест
-Растење и размножување кај
растенијата и животните

Општество
- Поправка на тематски тест
- Op{tina: Organi na op{tinata

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВАиндивидуална работа
ВРЕМЕНСКИТЕ РАМКИ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА- во
текот на цела учебна година(петок петти час)
ОСНОВНА НАМЕНА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА-помош
при совладувањето на наставните содржини по математика,
македонски јазик,природа и општество
НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА
НАСТАВА-писмени задачи и работи,усно одговарање
НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕТО НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА-примена на
знаењата во наставата

Одделенски наставник
Христина Димоска

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful