PERATURAN PERMAINAN / PERTANDINGAN CATUR KILAT (BLITZ CHESS

)

PERATURAN PERMAINAN / PERTANDINGAN CATUR KILAT (BLITZ CHESS)
PERCASI mengikuti/mengadopsiperaturancaturkilat yang ditetapkanoleh Federation Internationale Des Echecs (FIDE), yang tercantumdalamlampiran C bukuperaturanpermainan/pertandingancaturversi FIDE. C1. Permainan/pertandinganCaturKilatadalahpermainan/pe rtandingan yang semualangkahnyaharusdiselesaikandalamjangkawaktu kurangdari 15 menit. C2. PermainanharustundukpadaPeraturanCaturCepatsepert iterterapadalampiran B, kecualidiubaholehKetentuanCaturKilatberikut: C3. Langkahtidaksah (illegal move) dianggapselesaidilakukankalau jam caturlawansudahdijalankan. Namunlawannyaberhakmenuntutmenangsebelummela kukanlangkahnyasendiri.Kalaulawannyainitidakbisa me-mat-kanpemain (yang telahmelakukanlangkahtidaksah) itudenganrangkaianlangkah-langkah yang sah, walaudenganperlawanan yang sangattidakahli, makadiaberhakmenuntutremissebelumdiamembuat/me njalankanlangkahnya.Jikaseorangpemainsudahkeburu melakukan/menjalankanlangkahnya, makalangkahtidaksahtaditidakbisalagidiperbaiki. C4. Pasal 10.2 (mengenaituntutan/klaimremisdisaatjatahwaktuberpiki rkritis) tidakberlaku. Tambahan/pelengkap: 1. Jikaseorangpemainlalaimemindahkan Raja-nya yang beradadalamposisiskak (atauterjadi open-skak), makapemainitukalah. Namunlawannyatidakdiperkenankanmelakukanpemukulanterhadap Raja tersebut, cukupmenunjukkanpadapemain yang lalaibahwa Rajanyaterkenaancamanskak.Biladilakukanpemukulanterhadap Raja lawan, makapemain yang melakukanpemukulantersebutdinyatakankalah.

3.PeraturanCaturCepatharustundukpad aperaturanpermainan/pertandinganversi FIDE untukCaturStandar) . (PeraturanCaturKilatharustundukpadaperaturanCaturCepat. Bilabuahcaturpenggantitidaktersedia.2. makapemainpemilikbidak yang promosibolehmenghentikan jam caturdanmemintabantuanwasit. danmerupakanbagiandarisatulangkah. Pemain yang merobohkansatuataubeberapabuahcaturharusmenyusunkembalibuahcaturtersebutsementara jam caturnyatetapjalan. Bidak yang promosiharussegeradigantidenganbuahcaturlainsetingkatperwira yang dikehendakiolehsipemilikbidak.

Rg8 1 .. Qxe5 2 Rd3+ 1 . e1Q+ 2 Kb6 Qb1+ 3 Scb4 Qa5+ 3 Sxa5 Qe3+ Qe5 Qe7 Qe6 1 ...1 Bf5 (> 2 Kxg1 ...... Kb7 2 Sd4+ Ka7 2 Se7+ Ka7 3 Se4 3 Sxe5 3 Sxe7 3 Sc7 3 Sb5 3 Sc8 . Nxe5 2 Nxe5+ Qxe5 3 Rd3 exd3 3 Nxe5 1 .. 3 Nh2) 1 ... e3 2 Nf6 Nxe5 3 Nxd4 1 Ka5 1 ....

b3 2 Qd7+ Kb6 Qc7 Kc5 Qd6 .. S any 2 Rh5+ 2 Qxc7+ 1 Be2 1 ...... Kd5 1 .. Bb3 2 Sc3+ 2 Sf6+ 2 Sc5+ Kc5 Kc5 / Kxd6 Kxc5 3 Sxa4 3 Sd7 3 Qg1 3 Qg1 1 ..... Bb1 1 . Bxe4 2 Bxe4+ Kc5 1 . Kb7 2 Qc8+ Kxc8 3 Ba6 Ka7 Kb6 1 ... Bd1 1 .....1 Qg7 1 .. Kb6 2 Qa5+ 3 Qb8 3 Qc7 Kxa5 3 Bc7 Kb7 Kc6 Qa6 Bf3 1 .

1 Qa3 (> 2 Sc5+ Bxc5 3 Qd3) 1 . Rxh3 2 exf3+ ..... Rxa8 2 Bxc6+ Qxc6 3 Sg5 2 Sg5+ Qxg5 3 exf3 Qxf3 3 Bxc6 1 .. Bxa3 1 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful