You are on page 1of 26

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN


Kelas :_______________________________

018

Nama : _______________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 SCIENCE 018 Bahagian A PERCUBAAN 2011

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Bahagian A dan Bahagian B. 2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan.Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala , kecuali dinyatakan sebaliknya. 3. Bahagian A ada 30 soalan.Jawab semua soalan. 4. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A.

SECTION A
BAHAGIAN A Marks 1-30

ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA SK PERMATANG TOK MAHAT PULAU PINANG

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN


SECTION A BAHAGIAN A

018

Diagram 1
Rajah 1

Tadpole
Berudu

1.

Which of the following animals has similar breathing structure as the animals shown in Diagram 1 ?
Antara haiwan berikut yang manakah mempunyai struktur pernafasan yang sama dengan haiwan yang ditunjukkan di dalam Rajah 1 ?

A.

C.

B.

D.

2.

Food chain begin with..............


Rantai makanan bermula dari..........

A. B.

Herbivor
Herbivor

C. D.

Mushroom
Cendawan

Green plant
Tumbuhan hijau

Carnivor
Karnivor

SULIT 3.

MGB NEGERI KELANTAN Which of the following are effort to preserve and conserve animals and plants ?
Antara yang berikut, yang manakah usaha untuk pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan ?

018

I. II.

Create the jungle park.


Membina hutan simpan.

Reforestation. Penanaman semula Enforcement of law


Menguatkuasakan undang-undang

III. IV. A. B. 4.

Build a rehabilitation for endanger animal.


Membina pusat pemulihan haiwan yang hamper pupus.

I and III only


I dan III sahaja

C. D.

I and II only
I dan II sahaja

I, II, and IV only


I, II dan IV sahaja

I, II, III, and IV


I, II, III, dan IV

Diagram 2 below shows a bad habit.


Rajah 2 di bawah menunjukkan tabiat yang kurang baik.

Diagram 2
Rajah 2

The habit is not good for our health because it can cause.
Perbuatan tersebut tidak baik untuk kesihatan kita kerana ia boleh menyebabkan..........

A. B.

lung cancer
kanser paru-paru

C. D.

kidney failure
kegagalan buah pinggang

air pollution
pencemaran udara

delay reaction
tindakbalas lambat

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN

018

5.

Diagram 3 shows a microorganism.


Rajah 3, menunjukkan satu mikroorganisma.

Diagram 3
Rajah 3

Which of the following tools allows us to see the living thing shown ?
Antara alat berikut, yang manakah akan membenarkan kita melihat hidupan yang ditunjukkan itu ?

A. B. 6.

Mirror
Cermin

C. D.

Binoculars
Binokular

Spectacles
Cermin mata

Microscope
Mikroskop

Which of the following animals below live in group ?


Antara haiwan di bawah berikut,yang manakah tinggal dalam kumpulan ?

A.

C.

B.

D.

SULIT 7.

MGB NEGERI KELANTAN

018

5 cm

Diagram 4
Rajah 4
9 cm

What is the area of standard part in diagram 4 above ?


Berapakah luas kawasan yang berlorek dalam Rajah 4 di atas ?

A. B. 8.

45 cm 15 cm

C. D.

40 cm
15 cm

Table 1 shows changes of the water temperature in the beaker.


Jadual 1, menunjukkan perubahan suhu air di dalam bikar. Time( minute)
Masa ( minit)

10

15

20

25

Water temperature C Suhu air C 100 80 65 55 40

Which statement explains this observation ?


Pernyataan manakah menerangkan pemerhatian ini ?

A. B.

The water loses heat


Air telah kehilangan haba

C. D.

The water become warmer


Air menjadi semakin panas

The water gain heat


Air menerima haba.

Level of water decrease


Paras air menurun

SULIT 9.

MGB NEGERI KELANTAN

018

Diagram 5, shows an object Z, placed in the beaker filled with pipe water.
Rajah 5, menunjukkan satu objek Z, diletakkan di dalam bikar yang diisi dengan air paip.

After two weeks, Z rusty. Which of the following is probably object Z?


Selepas dua minggu Z berkarat. Antara berikut yang manakah kemungkinan objek Z?

I. III. A. B. 10.

Nail
Paku

II. IV. C. D.

Razor blade
Pisau cukur

Pencil
Pensil

Straw.
Penyedut minuman

I and II
I dan II

II and IV
II dan IV

II and III
II dan III

III and IV
III dan IV

A bus travels a distance of 270 km in 3 hours. The bus travels at speed of....
Sebuah bus bergerak sejauh 270 km dalam masa 3 jam. Bas itu bergerak pada kelajuan.....

A. B.

9 km/h
9 km/j

C. D.

90 km/h
90 km/j

69 km/h
69 km/j

96 km/h
96 km/j

SULIT 11.

MGB NEGERI KELANTAN The diagram 6, shows a glass of syrup filled with ice cube.
Rajah 6. menunjukkan segelas air limau yang diisi dengan ketulan ais.

018

What is taste of P (outside of glass) ?


Apakah rasa bagi P ( luar gelas) ?

A. B. 12.

Sour
Masam

C. D.

Sweet
Manis

Salty Masin

Tasteless Tawar

Object
Objek

Condition of bulb
Keadaan mentol

P Q R S Table 2
Jadual 2

Light up
Menyala

Does not light up


Tidak menyala

Does not light up


Tidak menyala

Light up
Menyala

Four object P, Q, R and S were connected in the circuit. The results is in the Table 2 above . Which of the following is true about P, Q, R and S ?
Empat objek P, Q, R dan S di sambungkan di dalam satu litar. Hasil keputusan seperti Jadual 2 di atas. Antara berikut yang manakah benar tentang P, Q, R dan S ?

A.
B.

P Insulator
Penebat

Q Conductor
Konduktor

R Conductor
Konduktor

S Insulator
Penebat

Conductor
Konduktor

Insulator
Penebat

Insulator
Penebat

Conductor
Konduktor

C. D.

Insulator
Penebat

Insulator
Penebat

Insulator
Penebat

Conductor
Konduktor

Conductor
Konduktor

Conductor
Konduktor

Conductor
Konduktor

Insulator
Penebat

SULIT 13.

MGB NEGERI KELANTAN

018

J moves further than L


J bergerak lebih jauh daripada L

M moves further than J


M bergerak lebih jauh daripada J

K moves further than L and M


K bergerak lebih jauh daripada L dan M

The information above is an observation on made the distance travelled by car J, K, L and M in one hour. Which of the following graph represent the observation made ?
Maklumat di atas adalah satu pemerhatian yang dibuat ke atas jarak dilalui kereta mainan J, K, L dan M dalam masa satu jam. Antara graf berikut, yang manakah mewakili pemerhatian yang dibuat ?

A.

C.

B.

D.

SULIT 14.

MGB NEGERI KELANTAN Diagram 7, below shows a complete circuit.


Rajah 7, di bawah menunjukkan litar lengkap.

018

Based from the diagram above, choose the correct statement.


Berdasarkan rajah di atas, pilih pernyataan yang betul.

A. B. C. D.

Bulbs A and B light up when switch P and S are closed.


Mentol A dan B menyala apabila suis P dan S ditutup.

Bulbs A and C light up when switch P and R are closed.


Mentol A dan C menyala apabila suis P dan R ditutup.

Bulbs B and C light up when switch S and Q are closed.


Mentol B dan C menyala apabila suis S dan Q ditutup.

Bulbs C and B light up when switch R, P and Q are closed.


Mentol C dan B menyala apabila suis R, P dan Q ditutup.

15.

Which of following is an organic waste ?


Antara berikut, yang manakah bahan buangan organik ?

A. B.

Aluminium tine
Tin aluminium

C. D.

Drinking glass
Gelas minuman

Plastic container
Bekas plastik

Leftover food
Sisa bahan makanan

SULIT 16.

MGB NEGERI KELANTAN

018

Diagram 8, shows an observation during on the investigation where a bottle with a balloon tied at its mouth, is placed in container filled with hot water.
Rajah 8, menunjukkan satu pemerhatian semasa melakukan satu penyiasatan di mana satu botol yang diikat dengan belon di muncungnya, diletakkan di dalam satu bekas yang berisi air panas.

What conclusion can be made from the observation above?


Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian di atas?

A.

Balloon can expand


Belon boleh mengembang

C.

Air become heavier when it is heated


Udara menjadi berat apabila di Panaskan

B.

Air expand when its heated


Udara mengembang apabila dipanaskan

D.

The rubber of balloon expand when it is heated


Getah belon mengembang apabila dipanaskan

17.

Which of following type of food can be preserved by pickling ?


Antara yang berikut, jenis makanan manakah yang boleh diawet melalui penjerukan ?

A.

C.

B.

D.

10

SULIT 18.

MGB NEGERI KELANTAN Electric energy Light energy + Heat energy

018

The change of energy as shown above is applied in a.......


Perubahan tenaga di atas diaplikasikan di dalam .............

A. B. 19.

Bulb
Mentol

C. D.

Television
Televisyen

Dynamo
Dinamo

Radio
Radio

Hazmi refrigerator is spoilt. How can he store the fish that he just bought from the market for a long time ?
Peti sejuk Hazmi telah rosak. Bagaimanakan dia hendak menyimpan ikan yang baru dibeli dari pasar dalam tempoh masa yang lama ?

A.

Put the fish in hot water C.


Masukkan ikan dalam air panas

Store in cupboard
Simpan dalam almari

B. 20.

Dry the fish


Keringkan ikan itu.

D.

Wrap the fish with aluminium foil.


Balut ikan dengan kertas aluminium.

Diagram 9 show he characteristic of process X


Rajah 9 menunjukkan ciri proses X

Occured at any temperature


Berlaku pada sebarang suhu

Process X
Proses X

Happen at the surface of water


Berlaku pada permukaan air

Change the state from liquid to gas


Menukar keadaan dari cecair ke gas

Diagram 9
Rajah 9

What is process X
Apakah proses X

A. C.

Evaporation
Penyejatan

B. D.

Condensation
Kondensasi

Melting
Peleburan

Freezing
Pembekuan

11

SULIT 21.

MGB NEGERI KELANTAN Why does the Moon seen to change shape?
Mengapakah Bulan kelihatan berubah bentuk?

018

A B C D

Because it gets bigger and smaller


Kerana ia boleh membesar dan mengecil

Because sometimes it is cloudy


Kerana terdapat awan yang menyelubungi

Because we only see the part of the Moon that is lit by the Sun
Kerana kita hanya dapat melihat bahagian Bulan yang mengadap Matahari

Because Moon and Earth move around the Sun once a year.
Kerana Bulan dan Bumi mengelilingi Matahari sekali setahun.

22.

The diagram 10 shows the phenomenon of eclipse of the Moon.


Rajah 10 menunjukkan fenomena Gerhana Bulan.

Diagram 10
Rajah 10

Which position of Moon the partial eclipse happen?


Dimanakah kedudukan Bulan yang menyebabkan gerhana separa berlaku?

A. C.

Q and P
Q dan P

B. D.

Q and R
Q dan R

P and R
P dan R

Q and S
Q dan S

12

SULIT 23.

MGB NEGERI KELANTAN Diagram 11 shows a group of pupils representing five planets in the Solar system.

018

Rajah 11 menunjukkan sekumpulan murid yang mewakili lima buah planet dalam sistem Suria.

Diagram 11
Rajah 11

Starting from the planet nearest to the Sun, arrange the planets in the correct sequence.
Bermula dari planet yang jaraknya paling dekat dengan Matahari, susun planet-planet itu mengikut urutan yang betul.

A. B. 24.

R, Q, S, T, P R, P, T, S, Q

C. D.

Q, S, P, R, T Q, P, S, R, T

The information below refers to constellations P and Q.


Maklumat di bawah merujuk kepada buruj P dan Q.

P It is seen as a hunter with abelt and sword.


P kelihatan seperti pemburu dengan tali pinggang dan pedang .

Q It can be seen as a cross in the southern sky.


Q kelihatan seperti palang di langit selatan.

What do constellations P and Q represent?


Apakah yang diwakili oleh buruj P dan Q?

A B C D

P Southern Cross
Pari

Q Orion
Belantik

Big Dipper
Biduk

Scorpion
Skorpio

Orion
Belantik

Southern Cross
Pari

Big Dipper
Biduk

Orion
Belantik

13

SULIT 25.

MGB NEGERI KELANTAN Diagram 12 shows information gathered from an observation one afternoon.

018

Rajah 12 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan daripada satu pemerhatian pada satu petang.

Diagram 12
Rajah 12

What is the phenomenon?


Apakah fenomenon itu?

A. B.

Eclipse of the Moon


Gerhana Bulan

C. D.

Phases of the Moon


Fasa-fasa Bulan

Eclipse of the Sun


Gerhana Matahari

Occurrence of day and night


Kejadian siang dan malam

. 26. Choose the correct sequence to show the history of land transportation.
Pilih urutan perkembangan pengangkutan darat yang betul.

14

SULIT 27.

MGB NEGERI KELANTAN

018

Which of the following arrangements of books makes the cupboard most stable? Susunan buku-buku manakah yang menjadikan almari itu paling stabil?

A.

C.

B.

D.

28.

Which of the following devices can be used to overcome human limitation ?


Antara perlatan berikut ,yang manakah dapat mengatasi had keupayaan manusia?

II

III

IV

A. B.

I, II, and IV
I, II, dan IV

C. D.

I, III and IV
I, III dan IV

I, II and III
I, II dan III

II, III and IV


II, III dan IV

15

SULIT 29.

MGB NEGERI KELANTAN Which of the following pair complex machines and simple machines are correct?

018

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai pasangan mesin kompleks dan mesin ringkas yang betul?

Complex Machine
Mesin Kompleks

Simple Machine
Mesin Ringkas

A B C D

Wrist watch
Jam tangan

Gear, wheel and axle


Gear, roda dan gandar

Egg beater
Pemukul telur

Lever, inclined plane


Tuas, satah condong

Wheelbarrow
Kereta sorong

Wedge, wheel and axle


Baji, roda dan gander

Hand drill
Gerudi tangan

Lever, inclined plane


Tuas, satah condong

30.

The Diagram 13 shows a paper cutter.


Rajah 13 menunjukkan sebuah pemotong kertas.

Which types of simple machines are found in this tool?


Antara jenis mesin ringkas berikut yang manakah terdapat pada alat di atas?

I. II. III. IV. A. B.

Wedge
Baji

Lever
Tuas

Screw
Skrew

Pulley
Takal

I and II
I dan II

C. D.

I and III
I dan III

II and IV
II dan IV

III and IV
III dan IV

16

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN

018

Nama : _______________________________

Kelas :_______________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 SCIENCE 018/B Bahagian B PERCUBAAN 2011

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama penuh dan nama kelas kamu pada ruangan yang disediakan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan 1 Markah Penuh 4 4 5 4 3 JUMLAH Markah Diperolehi

2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

2 3 4

3. Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.

17

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN SECTION B


BAHAGIAN B

018
For the examiner use

1.

A group of pupils year six, carried out the investigation in Pak Halim pond and Pak Madi pond as shown in Diagram 1. The same type of fish are reared in each pond and give the same amount of food.Both pond have same size
Sekumpulan murid tahun enammenjalankan penyiasatan di kolam ikan Pak Halim dan Pak Madi, seperti Rajah 1. Jenis ikan pada kedua-dua kolam adalah sama dan diberikan jumlah makanan yang sama.Kedua-dua saiz kolam adalah sama.

After three month , the result was recorded as shown in Table 1.


Selepas tiga bulan, hasil keputusan direkodkan seperti Jadual 1 di bawah. Pak Halim Average weight of fish: 2 kg Purata berat ikan : 2 kg Pak Madi Average weight of fish: 4 kg Purata berat ikan : 4 kg

Table 1
Jadual 1

(a)

State one reason (inference) based from the observation above ?


Nyatakan satu sebab(inferens) berdasarkan pemerhatian di atas?

______________________________________________________________________ ( 1 mark) (b) Write other observation to support the reason (inference) in 1 (a).
Tuliskan satu pemerhatian lain untuk menyokong sebab (inferens) di 1(a).

( 1 mark) 18

For the examiner use

SULIT (c)

MGB NEGERI KELANTAN What will be the purpose (aim) of this investigation ?
Apakah tujuan penyiasatan di atas dijalankan?

018

( 1 mark)

(d)

Average weight of fish also defends on size of pond


Purata berat ikan juga bergantung kepada keluasan kolam ikan

State one relationship between two information gathered based from statement above.
Nyatakan hubungan di antara dua maklumat yang dikumpulkan berdasarkan pernyataan di atas.

( 1 mark)

19

SULIT 2.

MGB NEGERI KELANTAN Diagram 2 shows, one experiment.


Rajah 2 menunjukkan satu eksperiment

018
For the examiner use

Instruction :
Arahan :

1. Fill bottle P and Q with 400 ml hot water, with 80C. Botol P dan Q diisi dengan 400 ml air panas dengan suhu 80C. 2. Bottle P wrapped with aluminium foil.
Botol P dibalut dengan kertas aluminium

3. Bottle Q wrapped with cotton clothes


Botol Q dibalut dengan kain kapas

4. After 15 minutes , the temperature of water measured and recorded in table 2


Selepas 15 minit, suhu air diukur dan direkodkan dalam Jadual 2

Results
Keputusan

:
:

Bottle
Botol P Q

Temperature of water after 15 minutes ( )


Suhu air selepas 15 minit ( ) 62 75

Table 2
Jadual 2

(a)

Give one reason (inference) the different temperature between two bottle.

( 1 mark)

20

SULIT
For the examiner use

MGB NEGERI KELANTAN State things what to kept same( constant variable) in this experiment.
Nyatakan apakah yang sama( pembolehubah dimalarkan) dalam eksperimen ini.

018

(b)

________________________________________________________________ ( 1 mark)

(c)

What is the purpose (aim) of this experiment.


Apakah tujuan eksperimen ini.

( 1 mark) (d) Predict the temperature of water in 15 minutes , if bottle P wrapped with white paper.
Ramalkan suhu air dalam minit ke 15, jika botol P dibalut dengan kertas putih.

________________________________________________________________ ( 1 mark)

21

SULIT 3.

MGB NEGERI KELANTAN

018

Diagram 3 shows an investigation that carried out by Suzie. Two glasses of coconut milk are left in different places for three day.
Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Suzie. Dua gelas santan kelapa diletakkan di dua tempat yang berbeza selama tiga hari.

For the examiner use

R Table 3, show the results of this investigation.


Jadual 3, menunjukkan hasil keputusan penyiasatan. R Condition of coconut milk after three days Keadaan santan kelapa selepas tiga hari Has turn bad Telah rosak

S Still fresh Masih segar

Table 3
Jadual 3

(a)

Give one reason (inference) , why the condition of the coconut milk R and S is different after three days.
Berikan satu sebab ( inferens ), mengapa keadaan santan kelapa R dan S berbeza selepas tiga hari.

( 1 mark) (b) State other observation to support your answer in (a).


Nyatakan satu pemerhatian lain yang menyokong jawapan anda di (a).

( 1 mark)

22

SULIT
For the examiner use

MGB NEGERI KELANTAN

018

(c)

State
Nyatakan

(i)

What is to kept same (constant variable) in this investigation.


Apakah yang sama(pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.

( 1 mark ) (ii) What is change(manipulated variable) in this investigation.


Apakah yang diubah(pembolehubah manipulasi) dalam penyiasatan ini

( 1 mark) (d) What is the purpose (aim) of this experiment.


Apakah tujuan eksperimen ini.

( 1 mark)

23

SULIT 4.

MGB NEGERI KELANTAN

018
For the examiner use

The Table 4 below show the result of investigation carried out by group of pupil about the time taken by four planets to orbit around the Sun.
Jadual 4 di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tentang masa yang diambil oleh empat planet untuk mengelilingi matahari.

Planet
Planet

Jupiter
Musytari

Uranus Uranus 871

Neptune
Neptune

Pluto
Pluto

Distance of planet (million km)


Jarak planet (juta km)

391

976

1478

Time taken by planet to orbit the Sun(year)


Tempoh masa planet mengelilingi Matahari ( Tahun)

11.9

84

165

248

Table 4
Jadual 4

(a)

State two information gather in this investigation.


Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.

( 2 marks) (b) What is the purpose (aim) of this investigation?


Apakah tujuan penyiasatan ini?

______________________________________________________________________ ( 1 mark) (c) State the trend of changes in time taken by different planet to orbit around the Sun.
Nyatakan corak perubahan masa yang diambil oleh planet yang berlainan untuk mengelilingi Matahari.

( 1 mark)

24

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN

018

For the examiner use

5.

A cyclist can pedal more easily by using a series of gears of different size. It was found that speed is related to gear ration and the relationship between speed and gear ratio is shown.
Seorang pengayuh basikal mendapati lebih mudah mengayuh menggunakan beberapa siri gear yang berlainan saiz.. Dia mendapati kelajauan berkait dengan nisbah gear dan hubungan antara kelajuan dan nisbah gear tersebut ditujukkan di bawah

Gear ratio
Nisbah gear

Speed (m/s)
Kelajuan (m/s)

1.0 1.3 2.0 4.0 (a)

2 4 6 8

What is the purpose (aim) of this experiment?


Apakah tujuan ujikaji ini?

______________________________________________________________________ ( 1 mark) (b) What is measure (responding variable) in this experiment?


Apakah yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dalam ujikaji ini?

( 1 mark) (c) What is change(manipulated variable) in this experiment.


Apakah yang diubah(pembolehubah manipulasi) dalam ujikaji ini

( 1 mark)

25

SULIT

MGB NEGERI KELANTAN

018

ANSWER SCHEME SC YR 6 TRIAL/2011) SECTION A

1 2 3 4 ldy 5 6 7 8 9 10
SECTION B

C B D A D C A A A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B C B D B C A B A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C C B C B C C C A A

1(a) Because Pak Madi pond less competition to get food than Pak Halim//get more food than Pak Halim (b) Size of fish Pak Madi pond more bigger than Pak Halim pond (c) To investigate the relationship between numbers of fish and average weight of fish in pond (d) More size of pond, more average weight of fish 2.(a)Because cotton cloth is Insulator/trapped heat and aluminium foil conductor heat/release heat. (b) Volume of water/ Intial temperature of water (c) To investigate the relationship between type of material wrapped bottle and temperature of water after 15 minutes (d) Any whole number between 63-74 3(a) Because microorganism grow at suitable temperature at R. (b) R has unpleasant smell//coconut turn sour//mouldy//change colour than S (c) (i) Volume//Type of coconut milk (ii) Temperature of surrounding//experiment :- Reject: place of experiment (d)To investigate the relationship between temperature of surrounding and condition of coconut milk after three days. 4(a) (i) Distance of planet from the sun (ii) Time taken by planet to orbit the Sun (b) To investigate the relationship between distance of planet from the sun and time taken by planet to orbit the sun. (c) Increase 5(a) To investigate the relationship between gear ratio and speed of bicycle. (b) speed of bicycle (c) gear ratio

26