You are on page 1of 8

VASTENBRIEF

2023
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana
WWW: famvin.org

Rome, 13 Februari 2023

VASTENBRIEF

“Onze families en gemeenschappen tot een voorproefje van de hemel makenˮ


VFO@famvin.org

Beste leden van de Vincentiaanse familie,


+1 (215) 715-3984

Moge de genade en de vrede van Jezus altijd bij ons zijn!

Vanaf de schepping van de wereld wenste God dat geen enkel mens zou leven in een
hermetische gesloten omgeving, waar er geen enkele verbinding zou zijn met een andere
persoon, een eiland in een oceaan waar nergens beweging mogelijk zou zijn, waar de de
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

enige persoon die zij of hij in de hele wereld zou ontmoeten, zij of hijzelf zou zijn en niemand
anders. Integendeel, vanaf de schepping van de wereld wenste God dat mensen voortdurend
in relaties en contact zouden staan, elkaar nodig zouden hebben ter wille van hun
persoonlijke groei, andere personen als spiegels zouden hebben waarin ze veel objectiever
het donker evenals de heldere delen van hun wezen zouden kunnen zien. In het begin schiep
God man en vrouw waaruit gezinnen werden gevormd. Dit universele model van samenzijn
werd herhaald in alle samenlevingen en in de geschiedenis van de mensheid tot op de dag
van vandaag.

Gewijde mensen gebruiken vaak het woord “gemeenschappenˮ om families aan te


duiden die zijn samengesteld om regioʼs, vice-provincies, provincies en congregaties te
vormen. Zelfs contemplatieve congregaties hebben dezelfde manier van samenzijn, net als
kluizenaars die meestal fysiek alleen leven, maar deel uitmaken van een gemeenschap, een
gezin. Evenzo gebruiken lekenverenigingen verschillende namen om het samenzijn van
leden te benadrukken, woorden als groepen of teams, enz. waarin een bepaald aantal
personen samenkomt om specifieke redenen en doelstellingen. God geeft zo vorm aan ons
leven met een heel concreet doel, een missie.

Achter dit alles schuilt Jezusʼ enige verlangen, de hele mensheid in de ʻhemelʼ zien,
in een staat van ʻeeuwig gelukʼ, in een staat van ʻnooit eindigende vervulling van onze

1
grootste dromen en verlangensʼ. Onze families, gemeenschappen, groepen, teams, enz. zijn
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

wegen om dat doel te bereiken. Daarom worden we aangemoedigd om bij te dragen aan het
uitbouwen van uitstekende families, gemeenschappen, groepen en teams en om zo samen te
werken in Jezusʼ diepste verlangen.

De heilige Vincentius de Paul, de Mysticus van de Naastenliefde, maakte het


samenzijn tot een wezenlijk onderdeel van zijn charisma en spiritualiteit.
Gemeenschapsleven is in feite een van de essentiële kenmerken om het Vincentiaanse
charisma en spiritualiteit te beleven. Hoe meer we ons hart en alles inzetten voor het bouwen
WWW: famvin.org

van gezonde, diep spirituele, contemplatieve gezinnen, gemeenschappen, groepen en teams,


des te meer zullen we onze dromen en doelen realiseren, des te meer zullen we de missie
vervullen die Jezus aan ieder van ons op aarde heeft toevertrouwd.

Als mensen weten we heel goed dat we niet perfect zijn. We zijn ons hiervan vooral
VFO@famvin.org

bewust in een relatie waarin onze van elkaar verschillende gedachten, opvattingen,
prioriteiten en persoonlijkheden elkaar ontmoeten en in plaats van geluk verdriet,
teleurstelling, pijn en afwijzing veroorzaken. Zoals de heilige Vincentius aan een van zijn
broers schreef:
+1 (215) 715-3984

Als het waar is dat je jezelf zo goed kent, zou je jezelf moeten beschouwen als
onwaardig om te leven en je erover verbazen hoe God je verdraagt. De nederigheid die uit
deze kennis geboren moet worden, zou ervoor moeten zorgen dat je jezelf op de achtergrond
houdt in plaats van jezelf naar voren te schuiven. De genaden die God u heeft verleend, zijn
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

enkel voor u alleen, om u beter geschikt te maken voor de plaats en staat waarin Hij u heeft
geplaatst. 1

In mijn Vastenbrief van 2017 dacht ik na over de Heilige Drie-eenheid als een van
de fundamenten van de Vincentiaanse spiritualiteit. Ik wil graag terugkomen op enkele
punten uit die brief die ons kunnen helpen om gezonde, diep spirituele, contemplatieve
gezinnen, gemeenschappen, groepen en teams op te bouwen.

Wat is de boodschap van de Heilige Drie-eenheid voor mij persoonlijk, voor de


familie, de gemeenschap, de groep, het team waartoe ik behoor?

Jezus helpt ons de Heilige Drie-eenheid te begrijpen: de identiteit, de missie en het


doel van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus helpt ons de relatie tussen de drie
Personen te begrijpen, de innerlijke verbondenheid tussen hen, en de invloed van de Drie-
eenheid op elke individuele persoon, op elke familie, gemeenschap, groep, team.

1
CCD VI, 165; letter 2181 to a Coadjutor Brother, 10 December 1656. CCD refers to the series, Vincent de
Paul, Correspondence, Conferences, Documents, translated and edited by Jacqueline Kilar, DC; and Marie
Poole, DC; et al; annotated by John W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn and Hyde Park, 1985-2014;
future references to this work will use, as above, the initials, CCD, followed by the volume number, then the
page number.

2
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

Naarmate we, met Gods genade, een onbreekbare band tussen de Drie-eenheid en de
individuele persoon, tussen de Drie-eenheid en het gezin, de gemeenschap, de groep, het
team ontdekken en ontwikkelen zullen we het ideale “relatieˮ model, de basiscomponent van
ons leven, waar we in de diepte van ons wezen één zijn met God, dat wil zeggen, met de
Drie-eenheid en met elkaar, steeds dichter benaderen.

Jezus heeft ons meegedeeld wat we weten over de Vader, de Zoon en de Geest. Jezus
heeft ons de Drie-eenheid als het ideale model van 'relaties' voorgesteld.
WWW: famvin.org

Onze reflectie op de Drie-eenheid moet vergezeld zijn met de wens en het doel om
dat ideale model van “relaties” te incarneren in de concrete levenssituatie waarin we ons
bevinden, in het gezin, de gemeenschap, de groep, het team waartoe we behoren.
VFO@famvin.org

De Heilige Drie-eenheid is het ideale model van “relaties”! Jezus toont ons het ideaal.

De wederzijdse relatie tussen de Vader en de Zoon.


De wederzijdse relatie tussen de Vader en de Geest.
De wederzijdse relatie tussen de Zoon en de Geest.
+1 (215) 715-3984

De relatie tussen de Vader, de Zoon en de Geest.

Wat kunnen we zien in deze “relatiesˮ?


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

1) We kunnen zien dat de aandacht altijd op de ander gericht is en niet op zichzelf.


2) We kunnen zien dat de prioriteit altijd aan de ander wordt gegeven en niet aan
zichzelf.
3) We kunnen zien dat lof, dankbaarheid en bewondering altijd aan de andere persoon
worden gegeven en niet aan zichzelf.
4) We kunnen zien dat elk van de drie Personen van de Drie-eenheid altijd de
behoefte uitdrukt om samen te werken met de andere Persoon om de missie te vervullen.
5) We kunnen zien dat elk van de drie Personen van de Drie-eenheid altijd duidelijk
uitdrukt dat het voor elk van hen onvoldoende en ineffectief zou zijn om alleen te handelen.

Wat zegt het model van relaties in de Drie-eenheid mij, over mijn eigen leven in:
a) mijn relatie tot God,
b) mijn relatie tot de gemeenschap?

Sint-Vincentius leert ons hoe we het relatiemodel van de Drie-eenheid kunnen


toepassen op het onze in onze familie, gemeenschap, groep, team:

Als we het beeld van de aanbiddelijke Drie-eenheid en een heilige relatie met Vader,
Zoon en Heilige Geest in ons willen hebben, laten we ons dan in deze geest vestigen. Wat
anders dan gelijkheid en het onderscheid van de Drie Personen creëert eenheid en
doelbewustheid in God? Wat anders dan Hun gelijkenis schept Hun liefde? lndien er geen

3
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

liefde onder Hen was, wat zou er dan beminnelijk in Hen zijn, zei de zalige bisschop van
Genève? Dus er is uniformiteit in de Heilige Drie-eenheid: wat de Vader wil, wil de Zoon;
wat de Heilige Geest doet, doen en bewerkstelligen de Vader en de Zoon op dezelfde manier;
Ze hebben maar één macht en één wijze van handelen. Dat is de bron van heiligheid en ons
model. Laten we ons uniform maken; we zullen met velen zijn alsof we er maar één zijn, en
we zullen een heilige eenheid in veelvoud hebben. Als we al een beetje hebben, maar niet
genoeg, laten we God dan vragen om wat we missen, en kijken waarin we van elkaar
verschillen om te proberen op elkaar te lijken en gelijk te zijn; want gelijkenis en gelijkheid
brengen liefde voort, en liefde neigt naar eenheid. Laten we er dus allemaal naar streven
WWW: famvin.org

om dezelfde voorkeuren te hebben en het eens te zijn over de dingen die onder ons worden
gedaan of mogen worden gedaan. 2

Leef samen als één van hart en één van ziel (vgl. Handelingen 4,32) opdat u door
deze eenheid van geest een waar beeld kunt zijn van de eenheid van God, aangezien uw getal
VFO@famvin.org

de drie Personen van de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigt.


Ik bid hiervoor tot de Heilige Geest, die de eenheid is van de Vader en de Zoon, dat
Hij ook de jouwe mag zijn en je diepe vrede zal schenken temidden van tegenstrijdigheden
en moeilijkheden, die vaak voorkomen onder de armen. Maar bedenk ook dat dit uw kruis
is, waarmee Onze Lieve Heer u tot Zich en tot Zijn vrede roept. Iedereen heeft een hoge dunk
+1 (215) 715-3984

van uw werk, en goede mensen erkennen dat er geen ander werk op aarde eervoller of
heiliger is, als het getrouw wordt uitgevoerd. 3

Als aanvulling op de contemplatie van de Drie-eenheid kan de muurschildering,


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

gemaakt door broeder Mark Elder, CMen die zich bevindt bij de ingang van de Algemene
Curie van de Congregatie van de Missie van de heilige Vincentius a Paulo in Rome, ons
helpen na te denken over manieren om onze families, gemeenschappen, groepen en teams te
versterken voor de missie. Als leden van de Vincentiaanse Familiebeweging worden we
uitgenodigd om het Vincentiaanse Charisma en Spiritualiteit steeds verder te integreren in
ons eigen leven en in het leven van onze families, gemeenschappen, groepen en teams.

Het eerste dat elke persoon die van buiten het huis binnenkomt ziet bij de ingang van
het huis, is de muurschildering, die alle vier de muren van de hoofdingang bedekt. Op de
voormuur zien we het beeld van de heilige Vincentius a Paulo, samengesteld uit talloze
gezichten van verschillende personen, die symbolisch de hele Vincentiaanse
Familiebeweging vertegenwoordigen evenals degenen wie we geroepen zijn te dienen. De
Vincentiaanse familiebeweging is, op elk moment in de geschiedenis, een doorlopend portret
van Sint-Vincentius.

De muur aan de linkerkant vertegenwoordigt de vijf deugden die onze Vincentiaanse


identiteit vormen: eenvoud, nederigheid, zachtmoedigheid, versterving en ijver voor het heil

2
CCD XII, 210-211; conference 206, “On Uniformity,” 23 May 1659.

3
CCD IV, 238-239; letter 1389 to Sister Anne Hardemont in Hennebont, 30 July 1651.

4
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

van de zielen. Hoewel elke congregatie of lekenvereniging die tot de Vincentiaanse Familie
behoort een of andere van deze evangelische deugden meer benadrukt , vormen en verrijken
ze allemaal onze Vincentiaanse identiteit.

De muur aan de rechterkant stelt de evangelische raden of, zoals we ze ook noemen,
geloften voor: kuisheid, armoede, gehoorzaamheid. Elke persoon is geroepen om de
evangelische raden te beleven volgens zijn of haar eigen identiteit, als leken of als personen
in het godgewijde leven. Onder de verschillende congregaties kunnen we een of meer extra
geloften vinden, zoals de gelofte van stabiliteit afgebeeld op deze muurschildering.
WWW: famvin.org

De vierde muur is de muur van de hoofdingang, of beter gezegd de muur van de


uitgang van het huis. Wat zien we? Bovenaan de muur, boven de voordeur, zien we het beeld
van de Heilige Geest en het woord “Evangeliserenˮ. Aan weerszijden van de hoofdingang
zien we een tarweveld waar de tarwe vermengd is met dezelfde menselijke gezichten die het
VFO@famvin.org

portret van Sint Vincentius vormen op de eerste muur die we zien als we het huis
binnenkomen.

Sta me toe een vergelijking te maken. De rijkdom aan iconen, frescoʼs, liturgische
zang, kaarsen, de geur van wierook en rituelen in Byzantijnse kerken geeft je het gevoel
+1 (215) 715-3984

alsof je in de hemel bent en de hemelse liturgie ervaart als je in de kerk aanwezig bij de
eucharistie bent. De wereld buiten de kerk is radicaal anders, maar als je de kerk binnengaat
en deelneemt aan de eucharistie, betreed je de hemel. Gevuld met alle benodigde genaden,
vanuit de kerk, ga je terug de wereld in.
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

Hetzelfde kan gezegd worden over de muurschildering die we zojuist hebben


beschreven. Vervuld met de Geest van Jezus, de Heilige Geest, het Vincentiaanse charisma
en spiritualiteit, gaan we, zoals de muurschildering ons uitnodigt, de korenvelden van de
wereld in om te evangeliseren.

Voordat we de korenvelden van de wereld ingaan, moeten onze families,


gemeenschappen, groepen en teams worden gevormd naar het model van de Heilige Drie-
eenheid, bekleed met het Vincentiaanse charisma en spiritualiteit, zodat wij als families,
gemeenschappen, groepen en teams z vervuld worden met de Geest, en dan de wereld ingaan
om het goede nieuws aan de armen te brengen!

“Moge Hij [God] u allen [de genade] schenken om zo te leven dat de goede geur van
uw leven en werk anderen zal aantrekken voor de groei van onze heilige religie.ˮ 4

Je broer in Sint Vincentius,

Tomaž Mavrič, CM

4
Cf. CCD V, 435; letter 1924 to Charles Ozenne in Krakow, 24 September 1655.

You might also like