Tugas : Individu

Mata kuliah : Teori Pembangunan

RANGKUMAN TEORI PEMBANGUNAN


ERNI GAFFAR
0966140221URUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2011

ÞLM8ANGUNAN 5L8AGAI 51UDI IN1LkDI5IÞLINLk
IŦ ÞLM8ANGUNAN
ul lndoneslaţ kaLa pembanaunan sudah men[adl kaLa kuncl baal seaala halŦ Secara umumţ kaLa
lnl dlaarLlkan sebaaal usaha unLuk mema[ukan kehldupan masvarakaL dan waraanvaŦ Serlnakallţ
kema[uan vana dlmaksud LeruLama adalah kema[uan maLerlalŦ Makaţpembanaunan serlnakall
dlarLlkan sebaaal kem[uan vana dlcapal oleh sebuah msavarakaL dlbldana ekonomlŦ 8aal rakvaL kecllţ
serlnakall pembanaunan memlllkl arLl lalnŦ kemudlanţ aLs nama pembanaunan pemerlnLah [uaa
serlna memberanaus krlLlk vana muncul darl masvarakaLŦ krlLlk LersebuL dlnllal dapaL menaaanaau
sLablllLas pollLlkŦ SLablllLas pollLlk adalah sarana penLlna unLuk memunaklnkan pelaksanaan
pembanaunanŦ uemlklanlahţ pada Lahun 1990ţ pemenLasanŴpemenLasan LeaLer koma dan
pembacaan sa[ak oleh WŦSŦ 8endra vana mempersoalkan orana kecll vana LerslnaklrŦ
IIŦ MLNGUkUk ÞLM8ANGUNAN
1Ŧ kekayaan kataŴrata
Þembanaunan mulaŴmula dlpakal dalam arLl perLumbuhan ekonomlŦ Sebuah masvarakaL
dlnllal berhsll melakasanakn pembanaunanţ blla perLumbuhan ekonoml masvarakaL LersebuL
cukup LlnaalŦ uenaan demlklanţ vana dlukur adalah produkLlvlLas masvarakaL aLau produkLlvlLas
neaara LersebuL seLlap LahunnvaŦ ualam bahasa Leknls ekonomlnvaţ produkLlvlLas lnl dlukur
oleh produk naslonal bruLo dan produk domesLlk bruLoŦ uenaan adanva Lolak ukur lnl klLa dapav
membandlnakan neaara vana saLu Lerhadap neaara lalnnvaŦ uenaan demlklan ţ pembanaunan
dl slnl dlarLlkan sebaaal se[umlah kekavaan keseluruhan sebuah banasa aLau neaaraŦ
2Ŧ Þemerataan
Seaera men[adl [elas bahwa kekavaan keseluruhan vana dlmlllklţ aLau vana dl produkslkan
oleh sebuah bansaţ Lldak beraLl bahwa kekavaan lLu merLa dlmlllkl oleh semua penduduknvaŦ
8lsa Ler[adlţ sebaalan kecll orana dl dalam neaara LersebuL memlllkl kekavaan vana berllmpahţ
sedanakkan sebaalan hldup dalam kemlsklnanŦ Pal lnl blsa manlmbulkan lronlŦ CranaŴorana
kava lnl lbaraL sebuah pulau kecll vana dl kellllnaloleh samudra orana mlskln vana sanaaL
luasŦdenaan demlklan dapaL dlkaLakanţ banasa aLau neaara vana berhasll melakukan
pembanaunan adalah mereka vana dl samplna Llnaal produkLlvlLasnvaţpenduduknva [uaa
makmur dan se[ahLera secara relaLf meraLaŦ
Ŧ kua||tas keh|dupan
Salah saLu cara lln unLuk menaukur kese[ahLeraan penduduk sebuah neaara adalah denaan
menaunakan Lolak ukur ÞCLlŦLolak ukur ÞCLl lnl dlperkenalkan oleh Morls vana menaukur Llaa
lndlkaLorţvaknlť (1) raLaŴraLa harapan hldup sesudah umru saLu Lahun (2) raLaŴraLa [umlah
kemaLlan bavlţ dan (3) raLaŴraLa proLensl dan melek hurufŦ
Ŧ kerusakan ||ngkungan
Sebuah neaara vana Llnaal produkLlvlLasnvaţ dan meraLa pendapaLan penduduknvaţblsa
sa[a berada dalam sebuah prosesunLuk men[adl semakln mlsklnŦ Llnakunaannva semakln rusakŦ
SumberŴsumber alamnva semakln LerkurasţsemenLara kecepaLan baal alam unLuk melakukan
rehablllLasl leblh lambaL dalpada kecepaLan perusakan sumber alam LersebuLŦ Munakln [uaa
pabrlkŴpabrlk vana dldlrlkan menahasllkan llnbah klmla vana merusak alam vana dlseklLarnvaţ
sehlnaaa menaaanaau kesehaLan penduduk mupunseaala mahkluk dl seklLarnvaŦ


IIIŦ 8L8LkAÞA CA8ANG ILMU LkCNCMI
llmu ekonoml membahas pembanaunan dalam penaerLlan perLumbuhan maLerlalţ ekonoml
berurusan denaan penaolaan berbaaal sumber davaţ balk sumber dava maLerlal maupun sumber
dava manuslaţsupava dapaL mense[ahLerakan masvarakaLŦseperLl vana dlkaLakan ole 1odaroţ llmu
ekonoml Lradlslonal ber urusan denaan sumberŴsumber produkLlf lnl blsadlkenbanaka sepan[ana
wakLuţ unLuk menahasllkan barana dan [asa Lerus menerus Ŧvana dlmaksud denaan llmu ekonoml
Lradlslonal adalah allranekonoml klaslk dan neoŴklaslk seperLl vana pada umumnva seperLl vana
dla[arkan dl unlverslLasŴunlverslLas dl amerlka dan lnaarls pada saaL lnlŦ
Cabana llmu ekonoml pollLlkţ ekonoml pollLlk leblh luas darlpada ekonoml LradlslonalŦvana
dlpela[arl anLara laln adalah prosesŴproses soslal dan lnsLlLuslonal dl mana kelompokŴkelompok ellLe
ekonoml dan pollLlk berusaha mempenaaruhl kepuLusan unLuk menaalokaslkan sumberŴsumber
produkLlf lanaka unLuk masa sekarana aLau masa mendaLanaţ bl unLuk kepenLlnaan kelompok
LersebuL maupun unLuk kepenLlnaan masvarakaL luasŦ uenaan demlklanţ llmu ekonoml pollLlk
membahs hubunaan pollLlk dan ekonomlţ denaan Lekanan pada peran kekuasaan dalam
penaambllan kepuLusan ekonomlŦ
unLukk membenLuk manusla semacam lLuţ pelbaaal aspek harus dlblcarakanŦ ulperlukan sLudl
LenLana pslkoloals kewlraswasLaan baaalmana kreaLlvlLas blsa LerbenLuk dan Lumbuh dalam dlrl
seorana lndlvlduţ dlbuLuhkan sLudl LenLana kebudavaanť baaalmana nllalŴnllal dalam masvarakaL
LerbenLu dan Lumbuh dalam suaLu kelompok manuslaţ kondlsl pollLlk vana baaalmana vana harus
dlkembana[kan masvarakaLţ supava memumnaklnkan [lwa kewlraswasLaan muncul dan
menaembanaŦ
1LCkI MCDLkNI5A5Iť ÞLM8ANGUNAN 5L8AGAI MA5ALAn IN1LkNAL
IŦ ÞLM8AGIAN kLkIA 5LCAkA IN1LkNA5ICNAL
Ada suaLu masa paa abad vana lalu dl mana Leorl pembanaunan ker[a secara lnLernaslonal
merupakan Leorl vana dlanuLŦ Þara ahll ekonomlţLermaksud mereka vana punva poslsl penLlna dalam
menenLukan kebl[akan perdaaanaan luar neaerl sebuah neaaraţ menalkuL Leorl lnlŦ
1eorl Ŷ Leorl lnl pada dasarnva menvaLakan bahwa seLlap neaara harus melakukan speslallsasl
produksl sesual denaan keunLunaan kompraLlf vana dlmlllklnvaŦ neaara Ŷ neaara dl kaLullsLlwa vana
Lanahnva suburţ mlsalnvaţ leblh balk melakukan speslallsasl dl bldana prlduksl perLanlanŦ
karena adanva speslallsasl lnlţ Ler[adllah perdaaanaan lnLernaslonalŦ Þerdaaanaan lnl sallna
menaunLunakan kedua belah plhakŦ neaara Ŷ neaara dapaL membell barana Ŷ barana lndusLrl secara
murah (darlpada memprodukslnva sendlrl)ţ dan neaara Ŷ neaara lndusLrl dapaL membell hasl Ŷ hasll
perLanlan secara leblh murah (dl bandlnakan kalau memprodukslnva sendlrl)
Selan[uLnvaţ Leorl pembaalan ker[a secara lnLernaslonal lnl[uaa menvaLakan bahwa
perdaaanaan lnLernaslonal akan menaunLunakan semua plhakŦ Paraa barana akan Lurun dan
mencapal LlLlk Lerrendah blla Lre[adl perdanaan bebasŦ kema[uan Leknoloal dl neaara Ŷ neaara
lndusLrl akan menaaklbaLkan produksl [adl berllmpah dan murahŦ karena lLuţ haraa barana lndusLrl
akan Lurunţ dan lnl akan menaunLunakan neaara Ŷ neaara perLanlan Ŧ
Þada akhlrnvaţ seperLl vana dlkaLakan oleh Lodaroţ ºpembanaunan vana dldasarkan pada
kemandlrlan dlrl sendlrl melaul lsolasl sebaalan aLau keseluruhanţ dlanaaap sebaaal pembanaunan
vana secara ekonomls kurana balk dlbandlnakan denaan pembanaunan vana menalkuL serLakan dlrl
ke dalam perdaaanaan lnLernaslonal vana bebas dan Lldak LerbaLasŦ"denaan kaLa lalnţ pembanaunan
vana pallna balk baal suaLu neaara menuruL Leorl dl aLas adalah pembanaunan vana meleburkan dlrl
ke dalam kealaLan ekonoml dunlaţ karena pada dasarnva neaara Ŷ neaara vana sallna LeraanLunaţ
dan akan leblh menaunLunkan blla neaara Ŷ neaaa sallna menalsl kelemahan vana adaŦ
IIŦ 1LCkI MCDLkNI5A5I
1eorl pmbaalan ker[a secara lnLernaslonalţ vana dl dasrkan pada Leorl keunLunaan koperaLlf
vana dl mlllkl oleh seLlap neaaraţ menaaklbaLkan Ler[adlnva speslallsasl produksl pada seLlap neaara
sesual denaan keunLunaan komparaLlf vana mereka mlllklŦ
1eLaplţ seLelah beberapa puluh Lahun kemudlanţ Lampak bahwa neaara Ŷ neaara lndusLrl
men[adl semakln kavaţ sedanakan neaara Ŷ neaara perLanlan semakln LerLlnaaalŦ neraca
perdaaanaan anLara kedua [enls neaara lnl selalu menaunLunakan neaara Ŷ neaara vana
menakhusukan dlrl pada produksl barana lndusLrlŦ
1erhadap kenvaLaan lnl secra umum LerdapaL dua kelompok LeorlŦ Þertamaţ Leorl Ŷ Leorl vana
men[elaskan bahwa kemlsklnan lnl LeruLama dlsebabkan oleh fakLor Ŷ fakLo lnLernalŦ 1eorl kelompok
vana perLama lnl dlkenal denaan nama Leorl modernlsaslŦ keduaţ Leorl Ŷ Leorl vana leblh banvak
mempersoalkan fakLor Ŷ fakLor eksLernal sebaaal penvebab Ler[adlnva kemlsklnan dl neaara Ŷ
neaara LerLenLuŦ kemlsklnan dlllhaL LeruLama sebaaal aklbaL darl beker[anva kekuaLan Ŷ kekuaLan
luar vana menvebabkan neaara vana bersanakuLan aaaal melakukan pembanunannvaŦ 1eorl Ŷ Leorl
lnlţ vana masuk ke dalam kelompok Leorl sLrukLuralŦ
1Ŧ 1eor| narrodŴDomar ť 1erbungan dan |nvestas|
salah saLu Leorl ekonoml pembanaunan vana sampal sekarana maslh Lerus dlpakalţ mesklpun
sudah dlkembanakan secara leblh canaalhţ adalah Leorl darl Lvsev uomar 8ov ParrodŦ kedua ahll
ekonoml lnlţ vana beker[a secara Lerplsahţ mencapal keslmpulan vana samaţ vaknl perLumbuhan
ekonoml dlLenLukan Llnaalnva Labunaan dan lnvesLaslŦ
Ŧ Max We|berť Lt|ka protestan
8erbeda denaan 1eorl Parrod Ŷ uomarţ 1eorl welber mempersoalkan masalah manusla vana
dlbenLuk oleh nllal Ŷ nllal budava dl seklLarnvaţ khususnva nllal aaamaŦ ula membahas bermacam
ae[ala kemasvarakaLanţ mlsalnva LenLana perkembanaan banasa dl dunlaţ LenLana kepemlmplnanţ
LenLana blrokrasl dan sebaaalnvaŦ
LLlka proLesLan lahlr dl eropa melalul aaama proLesLan vana dlkembanakan oleh calvlnŦ ul slnl
muncul a[aran vana menaaLakan bahwa seeorana lLu udah dlLakdlrkan sebelumnva unLuk masuk ke
suraa aLua ke nerakaŦ LLlka proLesLan lnllah vana men[adl fakLor uLama baal munculnva kaplLallsme
dl eropaŦ Calvlnlsme kemudlan menvebar ke amerlka serlkaLţ dan dl sana pn berkembana
kaplLallsme vana suksesŦ
Ŧ Dav|d McC|e||andť Dorongan 8erprestas| atau nŴ Ach
McC adalah seorana ahll pslkoloal soslalŦ ula men[adl LerLarlk pada masalah pembanaunan
karena mellhaL adanva kemlsklnan dan keLerbelakanaan pada banvak masvarakaL dl dunla lnlŦ
McClelland menaambll keslmpulan bahwa unLuk membuaL sebuah peker[aan berhasllţ vana pallna
penLlna adalah slkap Lerhadap peker[aan LersebuLţ persoalan LerpenLlna men[adlŦ uarl slnlţ
McClelland Llba pada konsepnva vana Lerkenalţ vaknl tbe oeeJ fot ocblevemeotţ kebuLuhan aLau
doronaan unLuk berpresLaslŦ konsep lnl dlslnakaL denaan sebuah slmbol vana kemudlanmen[adl
sanaaL Lerkenal ţ nŴAch vana Llnaalţ vana memlllkl kebuLuhan unLuk berpresLaslţ menaalaml
kepuasan bukan karena mendapaLkan lmbalan darl hasll ker[anvaţ LeLapl karena hasll ker[a LersebuL
dlanaapnva sanaaL balkŦ


Ŧ WŦWŦ kostowť L|ma 1ahap Þembangunan
8erbeda denaan kedua ahll sebelumnvaţ 8osLow adalah seorana ahll ekonomlŦ 1eLaplţ
perhaLlannva Lldak LerbaLas pada masalah ekonoml dalam aLl semplLŦ ÞerhaLlannva meluas sampal
pada masalah soslollal dalam proses pembanaunan masalah ekonomlŦ SeperLl [uaa para ahll
ekonoml umumnva pada [aman lLuţ baal 8osLow pembanaunan merupakan proses vana beraerak
dalam sebuah aarls lurusţvaknl darl masvarakaL vana Lerbelakana ke masvarakaL vana ma[uŦ Þroses
lnlţ denaan pelbaaal varlaslnvaţpada dasarnva berlanasuna sama dlmana pun dan kapan pun [uaaŦ
varlasl vana ada bukanlah merupakan perubahan vana mendasar darl proses lnlţ melalnkan hanva
berlanasuna dl permukaan sa[aŦ 8osLow membaal proses pembanaunan lnl men[adl llma LahapţvalLuŤ
aŦ MasvarakaL 1radlslonal
bŦ Þrakondlsl unLuk lepas landas
cŦ Lepas landas
dŦ 8eraerak ke kedewasaan
eŦ aman konsumsl masal vana Llnaal
5Ŧ 8ert IŦ nose||tzť faktorŴfaktor NonŴ ekonom|
PosellLz membahas fakLoŴfakLor nonŴekonoml vana dl Llnaaalkan oleh 8asLowţ dalam karvanva
vana Lerkenalţ vana dlberl [udul 'ekonomlc arowvh denvelopmenL"Ŧ lakLor nonŴ ekonoml lnl dlsebuL
oleh PosellzL sebaaal fakLor ooJlsl llooooo vana dlanaaap penLlna dalam proses pembanaunanŦ
PosellLz menamaan perubahan kelembaaaan vana akan mendukuna proses lepas landas lnl sebaaal
hadlah darl masa lampau vana sanaaL penLlna arLlnvaŦ Selan[uLnva PosellLz kemball menekankan
bahwa mesklpun serlnakall orana menun[ukkan bahwa masalah uaLama pembanaunan adalah
kekuranaan modalţ ada masalah laln vana [uaa sanaaL penLlna ţ vaknl adanva keLerampllan ker[a
LerLenLu ţLerasuk Lenaaa wlraswasLa vana Lanaauh Ŧ karen lLuţ dlbuLuhkan perubahan kelembaaaan
pada masa sebelum lepas landasţ vana akan mempenaaruhl pemasokan modal ţ supava modal lnl
blsa men[adl produkLlfŦ
Cleh karena lLuţ PosellLz pembanaunan membuLuhkan pemasokandarl beberapa unsurť
1Ŧ Þemasokan Modal 8esar dan Þerbankan
2Ŧ Þemasokan 1enaaa Ahll dan 1erampll
6Ŧ A|ex Inke|es dan Dav|d nŦ 5m|thť Manus|a Modern
Alex lnkeles dan uavld SmlLh pada dasrva [uaa berblcara LenLana penLlnanva fakLor manusla
sebaaal komponen penLlna penopana pembanaunan bukan sekadar perkara pemasokan modal dan
Leknoloal sa[aŦ 1eLapl dl buLuhkan manusla vana dapaL menaembanakan sarana maLerlal LersebuL
supava men[adl produkLlfŦ unLuk lnlţ dlbuLuhkan apa vana dlsebuL oleh lnkeles sebaaal mooslo
moJetoŦ uarl hasll penellLlannva lnkeles dan smlLh men[umpal bahwa memana pendldlkan adalah
vana pallna efekLlf unLuk menaubah manuslaŦ uampak pendldlkan Llaa kall leblh kuaL dlbandlnakan
denaan usahaŴusaha lalnnvaŦ kemudlanţ penaalaman ker[a dan penaenalan Lerhadap medla massa
merupakan cara kedua vana efekLlfŦ
penemuan lnl mendukuna pendapaL uanlel lLerner vana menekankan penLlnanva medla massa
sebaaal lembaaa vana mendorona proses modernlsaslŦ lnkeles dan SmlLh kemudlan menekankan
fakLor penaalaman ker[a dl pabrlkţsebaaal fakLor vana berperan besar dalam menaubah manusla
Lradlslonal men[adl modernŦ uenaan kaLa lalnţ seorana manusla Lrsdlslonal blsa dlubah men[adl
manusla modern blla dla dlLer[unkan ke dalam lembaaaŴlembaaa ker[a vana modernŦ1LCkI kL1LkGAN1UNGANť ÞAkA ÞLNDAnULUN¥A

1eorl modernlsasl vana dlbahas pada 8ab ll memberlkan [awaban bahwa kesalahan LerleLak
pada neaaraŴneaara vana Lerbelakana LersebuLŦ keLerbelankanaan adalah aklbaL darl keLerlambaLan
neaaraŴneaara LersebuL melakukan modernlsasl dlrlnvaŦ Pubunaan lnLernaslonal dalam arLl konLak
denaan dunla luar bahkan dlanaaap membanLu neaaraŴneaara lnlţ khususnva dalam penaenalan
nllalŴnllal modernţ pemberlan modalţ pendldlkan dan Lransfer LeknoloalŦ
IŦ 5Lk8A 5LDIkI1 1LN1ANG 1LCkI 51kUk1UkAL
1eorl sLrukLural sebenarnva merupkan LeorlŴLeorl vana memakal pendekaLan sLrukLuralŦ uenaan
demlklan dalam men[elaskan Llnakah laku manusla dan ae[ala aLau proses soslal vana Ler[adlţ Leorl
sLrukLural mencarl fakLoŴfakLor llnakunaan maLerlal manusla sebaaal fakLor vana
menvebabkannvaŦLeorl sLrukLural serlnakall dlaanaaap bersumber pada Leorl vana dllonLarkan oleh
karl marxţ LeruLama Leorlnva LenLana oooooo owob aLau oseţ dan banaunan aLas aLau
supeersLucreŦ Marx menvaLakan bahwa kondlsl maLerlal manusla merupakan sumber darl kesadaran
dan Llnakah laku manuslaŦ kondlsl maLerlal vana ada dalam sebuah masvarakaL nvaLa anLara laln
adalah slsLem produksl dan dlsLrlbusl sumber alam vana adaŦ kondlsl maLerlal lnl menenLukan slsLem
soslalţ slsLem pollLlkţ slsLem budava manuslaŦ
Mesklpun dldasarkan pada Leorl marxţ sama sekall lnl Lldak berarLl bahwa Leorl pembanaunan
vana dllahlrkan oleh Leorl sLrukLural menalkuLl pendapaLŴpendapaL marxŦ karena lLuţ salah saLu
kelompok vana Leraolona ke dalam Leorl sLrukLural vaknl Leorl keLeraanLunaanţ lahlr darl dua lndukŦ
lnduk vana perLama adalah seorana ahll ekonoml llberalŤ 8aul ÞreblchŦ lndu vana kedua adalah LeorlŴ
Leorl marxls LenLana lnprlallsme dan kolonlallsmeŦ

1Ŧ kau| Þreb|schť Intruks| 5ubt|tus| Impor
8aul Þreblsch adalah seorana ahll ekonoml llberalţ vana men[adl sekerLarls eksekuLlf sebua
lembaaa Þ88 vana dldlrlkan pada Lahun 1948 dl SanLlaao de ChlleŦ Lembaaa lnl dlkenal denaan nama
LCLAŦ Sebelumnva anLarţ Lahun 1933Ŵ1943ţ Þrebsch adalh preslden dlrekLur bank senLral AraenLlnaŦ
Þada Lahun 1930ţ presblch menerblLkan karvanva vana ber[udul tbe eooomlc Jevelomeot of lotlo
Ametlo ooJ lts prlnclpal petolemsŦ karva lnl vana dlanaaap sebaaal karva peerLama darl Leorl
keLeraanLunaanţ kmudlan dlkenal sebaaal moolfesto £clAŦpreblsch menun[uk pada penurunan nllal
Lukar darl komunlLl perLanlan Lerhadap komunlLl barana lndusLrlŦ 8aranaŴbarana lndusLrl men[adl
semakln mahal dlbandlnakan denaan baranaŴbarana hasll perLanlanŦ AklbaLnva Ler[adl deflsl pada
neraaca perdaaanaan neaaraŴneaara lndusLrlŦ uan deflsl lnl semakln lama semkln besarŦ kedua
neaaraŴneaara lndusLrl serlna melakuakan proLeksl Lerhadap hasll perLanlan mereka sendlrlţ
sehlnaaa sullL baal neaara perLanlan unLuk menaespornva kesanaŦ lnl memperkecll [umlah ekspor
neaara plnaalran keneaara pusaLŦ Cleh karena lLuţ Þreblsch menvlpulkan bahwa dlkeLerbelakanaan
neaaraŴneaara Amerlka LaLln LeLap berlansuna karena neaaraŴneaara lnl Lerlalu menaandalkan
ekspor baranaŴbarana prlmerŦ keslmpulan lnl kemudlan dlkenal denaan nama 1esls ltelscbŴslooetŦ


Ŧ Þerdebatan tentang Imper|a||sme dan ko|on|a||sme
Ada Llaa kelompok vana memberlkan [awaban Lerhadap perLanvaan menaenal menaapa banasaŴ
banasa Lropa melakukan ekspansl daan keluar dan menauasal banasaŴbanasa lalnţ vaknl ť kelompok
Leorl vana menekan ldealasme manusla dan kelnalnannva unLuk menvebarkan a[aran LuhanŤ unLuk
menclpLakan dunla vana leblh balkŤ kelompok Leorl vana menekankan kehausan manusla Lerhadap
kekuasaanţ unLuk kebesaran prlbadl maupun kebesaran masvarakaL dan neaaranvaŤ kelompok Leorl
vana menekankan pada keserakahan manuslaţ vana selalu berusaha mencarl Lambahan kekavaanţ
vana dlkuasal oleh kepenLlnaan ekonomlŦ keLlaa kelompok Leorl lnl dlrumuskan sebaaal kelompokŴ
kelompok ooJ (Luhan vana melambanakan kelnlnalnan manusla unLuk menvebarkan aaama unLuk
menclpLakan dunla vana leblh balkţ Leorl olotl (kebesaran vana melambanakan kehausan manusla
akan kekuasaan )ţ dan Leorl oolJ ( emas vana melambanakan keserakahan manusla Lerhadap harLaŦ
Ŧ Þau| 8aranť sentuhan yang memat|kan dan kret|m|sme
Seperl dlkaLakan sebelumnva ţ Þaul 8aran adalh seorana pemlklr marxls vana menolak
pandanaan MarxLenLana pembanaunan dlneaaraŴneaara uunla keLlaaŦ 8lla Marx menaaLakan bahwa
senLuhan neaara kaplLalls ma[u kepada neaaraŴneaara praŴ kaplLalls vana Lerbelakana akan
membanaunkan neaaraŴ neaara vana Lerakhlr lnl unLuk berkembana seperLl neaaraŴneaara kaplLalls
dl Lropa LlmurŦ neaaraŴneaara dl dunla keLlaa vana praŴkaplLalls vana pada dasarnva merupakan
neaara vana maslh menaanuL slsLem feodfalŦ ualam slsLem lnl berkembana secara wa[arţ mesklpun
lambanţ Ler[adl kema[uanŴkema[uanŦlnl arLlnva pada dasarnva sama denaan feodallsme dl Lropa
vana kemudlan melahlrkan kaplLallsmeŦ Þandanaan ln berbeda danaan pandanaan Marx vana
menaaLakan bahwa dl neaaraŴneaara bukan Lropa berlaku'' cara produksl asla'' vana berlalnan
denaan slsLem feodal dl LropaŦ unLuk memperkuaL Leorl lnlţ 8ran menun[ukkan feodallsme [epana
vana berkembana men[adl kaplLallsme vana kuaL karena Lldak dlaanaau darl luarŦ Seballknva lndla ţ
vana Lldak menaalaml perkembanaan aklbaL lmpereallsme lnarlsŦ
1LCkI kL8LkUN1UNGAN (%ť IN1I ÞLMIkIkANN¥A
SeperLl dluralkan pada bab sebelumnvaţ Leorl eLeraanLunaan mempunval dua lndukŦ
lnduk perLama adalah Leorl LenLana lmpereallsme dan kolonlallsmeţ balk vana marxls
maupun vana bukan lnduk kedua daLana darl sLudlŴsLudl emplrls LenLana pembanaunanŴ
pembanaunan dlneaara plnaalranţ [uaa darl darl pemlklr marxls ( Þaul 8aran ) maupun vana
bukan ( 8aul preblsch )Ŧ kaplLallsme dl neaaraŴneaara plnaalran adalah kaplLallsme
plnaalranţ aLau kaplLallsme vana LeraanLuna pada perkembanaan kaplLallsme dl pusaLŦ
uenaan demlklanţ menuruL Leorl keLeraanLunaan vana Ler[adl dl neaarŴneaara plnaalran
dlsebabkan oleh adanva senLuhan lnlţ [adl dlsebabkan oleh sebuah fakLor eksLernalŦ
ueflnlsl uos sanLos lnl merupakan deflnlsl vana moderaL aLau lunak darl Leorl
keLeraanLunaanŦ Þada deflnlsl lnl maslh dlakul bahwa neaaraŴneaara plnaalranţ seLelah
menaadakan hubunaan denaan neaaraŴneaara pusaLţmaslh punva kemunaklnan unLuk
berkembanaţ blla neaaraŴneaara LersebuL sedana menaalaml perkembanaanŦ Memanaţ
perkembanaan dl neaaraŴneaara plnaalran merupakan perkembanaan dalam keunLunaanţ
LeLapl baaalmana pun [uaa uos SanLos dan beberapa penaanuL Leorl keLeraanLunaan
lalnnvaţ maslh menaakul kemunaklnan baal neaaraŴneaara plnaalran lnl berkembanaŦ
IŦ 1LCkI kL1LkGAN1UNGAN kLA5Ik
1Ŧ Andrea Gunder Irankť Þembangunan keterbe|akangan
lrank aadalah seorana ekonom Amerlka vana kemudlan beker[a pada £ooomlc fot lotlo
Ametlco bersama 8aul ÞreblschŦ ul slnl dla mendapaL penaaruh Þreblsch LenLana hubunaan
vana Lldak sehaL anLara neaaraŴneaara vana Lldak sehaL anLara neaaraŴneaara pusaL dan
plnaalranŦ uenaan demlklanţ keLerbelakanaan bukan suaLu kondlsl alamlah darl sebuah
masvarakaLŦ 8ukan [ua karena masvarakaL lLu kekuranaan modalŦ keLerbelakanaan
merupakan sebuah proses ekonomlţ pollLlk soslal vana Ler[adl sebaaal aklbaL aloballsasl darl
slsLem kaplLallsmeŦ keLerbelakanaan dl neaaraŴneaara plnaalran adalah aklbaL lanasuna darl
Ler[adlnva perkembanaan dl neaaraŴneaara pusaLŦ
lrank dalam Leorlnva menaembanakan kemball konsep preblsch LenLana neaaraŴneaara
pusaL dan plnaalranţ vana dlsebuLnva sebaaal neaaraŴneaara meLropolls dan neaaraŴneaara
saLellLŦ 1eLaplţ kalau preblsch LeruLama blcara LenLana aspek ekonoml darl persoalan lnlţ
vaknl keLlmpanaan nllal Lukarţ frank leblh berblcara LenLana aspek pollLlk darl hubunaan lnlţ
vaknl hubunaan pollLls (dan ekonoml) anLara modal aslna dan klasŴklas vana berkuasa dl
neaaraŴneaara saLellLŦ
Ŧ 1heoton|o Dos 5antosť membantah Irank
SeperLl dluralkan dl aLasţ uos SanLos adalah orana vana memberlkan deflnlsl
keLeraanLunaan vana banvak dlkuLlp dalam deflnlslnva Lerunakap bahwa neaaraŴneaara
plnaalran aLau saLellL pada dasarnva hanva merupakan bavanaan darl neaaraŴneaara pusaL
aLau meLropollsŦ 8lla neaara pusaL vana men[adl lnduknva berkembanaţ neaara saLellL blsa
[uaa lkuL berkembanaŦ 8lla neaara lnduknva menaalaml krlslsţ saLellLnva pun ke[anaklLan
krlslsŦ
uos SanLos beranaaapan lalnŦ ula menvaaLakan bahwa neaara plnaalran aLausaLellL blsa
[uaa berkembana lnl merupakan perkembanaan vana LeraanLunaţ perkembanaan lkuLanŦ
lmpuls dan dlnamlka perkembanaan lnl Lldak daLana darl neaara saLellL LersebuLţ LeLapl darl
neaara lnduknvaŦ
Sumbanaan uos sanLos vana laln adalah uralannva vana leblh rlncl LenLana benLukŴ
benLuk keLeraanLunaanŦ ula membedakan Llaa keLeraanLunaanţ vaknlť
1Ŧ keLeraanLunaan kolonlal
2Ŧ keLeraanLunaan flnanslalŴlndusLrlal
3Ŧ keLeraanLunaan LeknoloalsŴlndusLrlal

IIŦ MLM8AN1An 1LCkI kL1LkGAN1UNGANť INDU51kIALI5A5I DI NLGAkA ÞINGGIkAN
Salah saLu krlLlk penLlna Lerhadap Leorl keLeraanLunaan adalah LenLana kemunaklnan
perLumbuhan ekonoml melalul lndrusLrlllsasl dl nneaaraŴneaara plnaalranŦ krlLlk lnl
sebenarnva dlarahkan kepada paul baran dan andre aunder frank vana menvaLakan bahwa
proses lndusLrlllsasl akan dlhambaL karena ellLe vana domlnan dl neaara plnaalran vaknl
kelompok Luan Lanah dan para pedaaana serLa neaara vana dlkuasal oleh kelompok Luan
Lanahţ akan leblh dlunLunakan blla baranaŴbarana lndusLrl dlperoleh melalul lmpor darl luar
neaerlŦ SeperLl dluralkan pad permulaan baalan lnlţ 1heoLonlo uos sanLos sebenarnva
memasukkan kemunaklnan perkembanaan dl neaaraŴneaara plnaalrandalam deflnlslnva
LeLana keLeraanLunaanŦ kemudlanţ salah seorana ahll vana secara fronLal membanLah Lesls
lnl adalah 8lll WarrenŦ
uenaan adanva krlLl warren dan para ahll llmu soslal lalnnvaţ muncullah perLanvaanť
kalau LernvaLa lndusrlllsasl dan perLumbuhan ekonoml memana Ler[adl dl neaaraŴneaara
saLellLţ baaalmana naslb keLeraanLunaan? 8aaalmana naslb eorl keLeraanLunaan?
8aaalmana Leorl keLeraanLunaan men[elaskan adanva ae[ala lnl?
Cardoso men[elaskan ae[ala lnl dlsebabkan oleh berubahnva benLuk keLeraanLunaanŦ
keLeraanLunaan vana klaslk dldasarkan pada eksplolLasl bahan menLahŦ 1eLapl
berkembananva Leknoloalţ produksl blsa dllakukan dl mana sa[aţ semenLara perusahaan
lnduk Lldak kehllanaan konLrol Lerhadap Leknoloalnva melalul slsLem paLenŦ Seorana ahll laln
vana mencoba melakukan anallsls pembanaunan vana Ler[adl dl neaaraŴneaara plnaalran
adalah sosloloa darl Amerlkaţ ÞeLer evansŦ SeprLl [uaa Warren ţ Cardosoţ dan banvak laal
vana lalnţ evans [uaa menaakul bahwa pembanaunan dan lndusLrlllsasl memana Lelah
Ler[adl secara berhasll dl beberapa neaara plnaalranŦseperl [uaa penaanuL Leorl
keLeraanLunaan vana lalnţ Lvans menvaLakan bahwa pada mulanva modal aslna vana masuk
ke neaaraŴneaara plnaalran hanva berLu[uan menauras bahan menLah dan men[ual barana
lndusLrl merekaŦ lndusLrlnva sendlrl dlbanaun dl neaaraŴneaara pusaLţ karenaţ blla lndusLrl
lLu dlbanaun dl neaara plnaalranţ rlslkonva Lerlalu Llnaal baal para lndrusLrlawan pusaL unLuk
Lldak kehllanaan konLrol Lerhadap pabrlkŴpabrlknvaŦ
Cleh kaarena lLuţ Ler[adllah apa vana dlsebuLoleh Lvans sebaaal proses JepeoJeot
Jevelpomeotţ aLau pebanaunan dalam keLeraanLunaanŦ Þroses unl berbeda denaan proses
keLeraanLunaan klaslk vana Ler[adl sebelumnvaŦ Þada perlode pembanaunan dalam
keLeraanLunaanţ dl nearaŴneaara plnaalran Ler[adl pembanaunan dan lndusrlllsaslţ dl mana
kaum bor[uasl lokal dlllbaLkan secara akLlfŦ Þada perlode lnl [uaa muncul perusahanŴ
perusahan mulLlnaslonal raksasaŦ CLak vana menaendallkan operasl perusahaanŴ
perusahaan lnlsecara alobal ada dl neaaraŴneaara pusaLŦ uenaan demlklan lahlrlah apa vana
dlsebuL oleh Lvans sebaaal Allansl 1rlpelţ vaknl ker[asama anLara (1) modal aslnaţ(2)
pemerlnLah dl neaaa plnaalran vana bersanakuLanţ dan (3) bor[uasl lokalŦ Modal aslnaţ
melalul perusahaanŴperusahaan mulLlnaslonal raksasaţ melakukan lnvesLasl dl neaara
plnaalran LersebuLŦ


IIIŦ 1LCkI kL1kGAN1UNGANť kkI1Ik DAN ÞCLLMIk 5LLANIU1N¥A
Þada LlLlk lnlţ ada balknva klLa merumuskan laal poslsl darl LeorlŴLeorl vana sudah dl
bahasŦ ÞerLamaţ Leorl pembanaunan darl para ekonom llberal beranaaapan bahwa
keLerbelakanaan adalah aklbaL kekuranaan modalŦ kekuranaan modal lnl dlsebabkan oleh
fakLorŴfakLor Lradlslonal vana ada pada masvarakaL vana Lerbelakana lLuţserLa LlnakaL
kehllan vana rendahŦ Makaţ sebaaal Lerapl dlLawarkan banLuan modalţserLa usahaŴusaha
dlbldana pendldlkan unLuk menaubah balk nllal Lradlslonal vana Lldak cocok unLuk sebuah
usaha pembanaunan vana modernţ maupun unLuk menlnakaLkan kepakaran dalam bldana
LeknoloalŦ
1eorl keLeraanLunaan pada dasarnva seLu[u kekuranaan modal dan keLladaan keahllan
sebaaal penvebab keLeraanLunaanŦ 1eLaplţ fakLor penvebabnva bukan dlcarl pada nllalŴnllal
Lradlslonal banasa lLuţ melalnkan pada proses lmprealllsme dan nonŴlmpreallsme vana
menvedoL surplus modal vana Ler[adl dl neaaraŴneaara plnaalran ke pusaLŦ Þerkembanaan
vana wa[ar darl neaaraŴneaara plnaalranţ vana mesLlnva akan menu[u pada perkembanaan
vana mandlrlţ Leraanaau aklbaL masuknva kekuaLan ekonoml dan pollLlkdarl neaaraŴneaara
pusaLŦ ul dalam kubu Leorl keLeraanLunaan sendlrlţ seperLl sudah dlbahas dl aLasţ ada dua
pendapaL vana berbedaŦ ÞerLamaţ frank beranaaapan bahwa sLrukLur pembanaunan vana
ada dl neaaraŴneaara saLellL Lldak akan memunaklnkan neaara lnl melakukan pembanaunanţ
khususnva lndusLrlallsaslŦ Sedanakan uos SanLos beranaaapan bahwa hal LersebuL munaklnţ
mesklpun pembanaunan lndusLrlallsasl vana Ler[adl merupakan bavanaan darl apa vana
Ler[adl dl neaaraŴneaara pusaLŦ
Salah saLu krlLlk vana menarlk darl kelompok Leorl llberal daLana darl roberL A
packenhamţ dalam makalahnva vana dpresenLaslkan pada semlnar bersama anLara
unlverslLas Parvard dan MassachusseLs lnsLlLuLe of Lechnoloal pada Lanaaal 6 februarl 1974Ŧ
keLlka lLu Leorl keLeraanLunaan sedana men[adl perblncanaan vana hanaaL dlanLara para
ahll llmu soslal Amerlka SerlkaLţ menalkuLl LerblLnvabuku frank pada Lahun 1967Ŧ Maka krlLlk
packenham lnl memana muncul pada wakLu vana LepaLŦ Þackenham mulaŴmula
menvebuLkan kekuaLan darl Leorl keLeraanLunaan Ŧ dla mencaLaL ť
aŦ 1eorl keLeraanLunaan menekankan aspek lnLernaslonal darl pembanaunan naslonal
dlneaara neaara Amerlka LaLlnŦ
bŦ 1eorl keLeraanLunaan mempersoalkan aklbaL darl pollLlk luar neaerl dl neaaraŴneaara
lndusLrl Lerhadap neaaraŴneaara plnaalranŦ
cŦ 1eorl keLeraanLunaan membahas proses lnLernal darl perubahan dlneaara neaara
plnaalran denaan menaalLkannva pada pollLlk luar neaerl neaaraŴneaara ma[uŦ
dŦ 1eorl keLeraanLunaan menekankan kealaLan sekLor swasLa dalam hubunaannva
denaan kealaLan perusahaan mulLlnaslonalţ dlsamplna kealaLan pada sekLor publlk
seperLl banLuan luar neaerl dan dlplomasl pollLlkŦ
eŦ 1eorl keLeraanLunaan membahas hubunaan anLar klas vana ada dalam neaerl
maupun luar neaerlŦ
fŦ 1eorl keLeraanLunaan memberlkan krlLlk vana balk Lerhadap deflnlsl vana ada
LenLana pembanaunan ekonomlŦ
Selaln kekuaLan vana dlmlllkl oleh Leorl keLeraanLunaan seperLl apa vana dlsebuLkan
oleh packenhamţ ada [uaa kelemahan vana dlLulls oleh packenham salah saLunva adalah
Leorl keLeraanLunaan hanva menvalahkan kapLallsme sebaaal penvebab keLeraanLunaanţ
Lanpa mempersoalkan perbedaan Ŷ perbedaan kekavaan dan kekuasaan pada slsLem
ekonoml vana lalnŦ uenaan krlLlknva lnlţ packenham Lelah membedah Leorl keLeraanLunaan
secara mendasarŦ
1LCkI ÞA5CA kL1LkGAN1UNGAN Ť ÞLkkLM8ANGAN 8AkU
Munculnva Leorl keLeraanLunaan Lldak blsa dlsanakal Lelah memberl perspekLlf baru
pada LeorlŴLeorl pembanaunan pada umumnvaŦ Salah saLu perspekLlf penLlna vana dlberlkan
adalah bahwa aspek eksLernal darl pembanaunan men[al penLlna sebelumnvaţ aspek
LersebuL kurana dlanaaap berperanŦ neaarŴneaara laln hanva dlanaaap sebaaal mlLra
daaanaţ vana serlna kall serlna membanLu proses pembanaunan vana Ler[adl dlsuaLu
neaaraŦ ALauţ kalaupun dlanaaap menahambaLţ pallnaŴpallna karena neaara lLu sanaaL besar
kekuaLan ekonomlnvaţ sehlnaaa neaara vana sedana membanaun Lldak blsa bersalna
melawan merekaŦ Cleh Leorl keLeraanLunaan dlLun[ukkan bahwa neaaraŴneaara vana
ekonomlnva leblh kuaL bukan sa[a menahambaL karena menana dalam bersalnaţ LeLapl [uaa
lkuL campur dalam menaubah sLrukLur soslalţ pollLlkţ dan ekonoml neaara vana leblh lemahŦ
kekuaLanŴkekuaLan eksLernal lLu dl lnLernallsaslkan oleh neaara vana lemah sehlnaaa
LerclpLa sebuah sLrukLur keLeraenLunaan dldalam neaerl neaara lnlŦ Þroses perubahan
sLrukLural lnllah vana dlpela[arl oleh cardoso melalul kasusŴkasus nvaLa dlneaaraŴneaara
amerlka laLlnŦ SeperLl dluralkan sebelumnvaţ krlLlk Lerhadap Leorl keLeraanLunaan daLana
balk darl kubu LeorlŴLeorl llberal maupun darl LeorlŴLeorl marxlsŦ krlLlkŴkrlLlk lLu dlperkuaL
denaan adanva kenvaLaan emplrls bahwa beberapa neaaraŴneaara plnaalran Lampak
menaalaml kema[uan dalam pembanaunan ekonomlnvaŦ lndusLrlallsasl [uaa ber[alan denaan
cepaL dlsanaţ saLu hala vana oleh Leorl keLeraanLunaan dlanaaap Lldak munaklnŦ
8ahkan Lampak munculnva LandaŴLanda bahwa neaaraŴneaara lnl akan men[adl
mandlrl dalam melakukan proses lndusLrlallsaslnvaţ dan memulal menaancam neaaraŴ
neaara lndusLrl ma[u vana sudah adaŦ kenvaLaanŴkenvaLaan emplrls lnl Lampaknva leblh
memperkuaL Leorl pembanaunan vana non marxlsŦ kubu Leorl llberal lnl memana Lldak
Lerlalu Lerpenaaruh denaan munculnva Leorl keLeraanLunaanţ kecuall baranakall kepekaan
vana leblh Llnaal LenLana masalah keLlmpanaan vana ada dalam masvarakaL sebuah neaaraţ
dan dlanLara neaaraŴneaara dldunlaŦ
kubu vana leblh repoL adalah kubu kaum marxls vana harus memperbalkl Leorl
keLeraanLunaanţ sambll LeLap menolak LeorlŴLeorl vana dlkembanakan oleh kelompok
akademlsl vana llberal vana non marxlsŦ krlLlk darl Leorl llberal pada umunva berklsaLr pada
keLa[aman deflnlsl darl Leorl keLeraanLunaanŦ ueflnlsl vana ada dlanaaap Lerlalu kaburţ sullL
dl[adlkan sesuaLu vana operaslonalŦ 1anpa ke[elasan dan keLa[aman konsepŴkonsep
dasarnvaţ Leorl keLeraanLunaan merupakan sebuah reLorlka bahasa belakaţ bukan sesuaLu
vana llmlahŦ krlLlk vana sama mlsalanva daLana darl san[ava lallţ dla menaaLakan bahwa aaar
konsep keLeraanLunaan dapaL dlpakal unLuk menvusun LeorlŦ
1eorl arLlkulasl dan Leorl slsLem dunla merupakan dua Leorl baru dalam kelompok
LeorlŴLeorl pembanaunanţ vana mencoba memecahkan masalah masalah vana LerdapaL
pada Leorl keLeraanLunaanŦ 1ldak Lerlalu salah blla dlkaLakan bahwa Leorl arLlkulasl
merupakan penaembanaan darl Leorl vana dlkembanakan oleh fernando hendrlque cardosoţ
sedanakan Leorl slsLem dunla darl Leorl keLeraanLunaan andre aunder frameŦ 1eLaplţ sambll
memecahkan persoalanŴpersoalan vana adaţ LeorlŴLeorl baru lnl [uaa menclpLakan
persoalanŴpersoalan baruŦ 1ampaknvaţ memana bealLulah perkembanaan dunla llmu
penvempurnaan melahlrkan laal LanLanaan baruŦ
Þenutup ť mencar| mode| pengembangan baru
Þada saaL lnlţ klLa sedana menaalaml krlsls pembanaunanŦ 8erbaaal krlsls Llmbulţ
semenLara klLa belum mellhaL model pembanaunan mana vana blsa dl[adlkan peaanaan
unLuk masa depanŦ kalau klLa membaal dunla lnl kedalam beberapa daerah dalam
melaksanakan pembanaunannvaţ secara umum akan klLa [umpal Llaa kawasanŦ ÞerLamaţ
kawasan neaaraŴneaara vana melaksanakan pembanaunannva denaan slsLem kaplLallsme
berkomblnasl denaan pelaksanaan slsLem leofare sLaLeŦ neaaraŴneaara lnl aalah neaaraŴ
neaara lndusLrl ma[uţ vana pamornva sedana nalk sekaranaŦ kedua ţ kawasan neaaraŴneaara
vana melaksanakan slsLem soslalls denaan berbaaal varlaslnvaŦ neaaraŴneaara lnl sedana
menaalaml krlsls sekaranaŦ keLlaaţ kawasan neaaraŴneaara dldunla keLlaa vana
menaaunakan berbaaal model campuran dalam melaksanakan pembanaunannvaŦ
krlsls vana pallna mencolok adalahţ seperLl dlkaLakan dlaLasţ dlalaml oleh neaaraŴ
neaara vana menaanuL slsLem soslallsŦ ulmulal dlunlsovleL pada akhlr Lahun 1980 anţ krlsls
lnl berlan[uL dlneaara neaara dleropa Llmurţ semenLara clna maslh LeLap berLahan denaan
cara melakukan perubahanŴperubahan sebelum krlsls LersebuL LlbaŦ Pasllnvaţ Ler[adl
perubahanŴperubahan vana mendasar dl unl sovleL dan neaara neaara eropa LlmurŦ
Þerubahan lnl ada vana dl lkuLl denaan kekerasan dnan perLumpahan darah seperLl dl
rumanlaţ ada vana relaLlf damal seperLl ckoslovakla dan polandlaţ ada [uaa vana neaaranva
men[adl Lerpecah pecah seperLl dl unl sovleL dan vuaoslavlaŦ Semua lnl LeraanLuna pada
perkembanaan speslflk darl kehldupa pollLlkţ ekonoml dan budava maslnaŴmaslna darl
neaara vana bersnaakuLanŦ
Chlna berhasll menaelakkan dlrl darl slsLem pollLlknvaţ LeLapl soslallsme vana
dlperLhankan sudah menaalaml perubahanŴperubahan vana sanaaL banvakţ sehlnaaa sullL
dlkaLakan bahwa slsLem LersebuL maslh bernama soslallsŦ Lkonoml pasar dlperkenalkanţ
persalnaan unLuk memlllkl kekavaan dlaalakkan mesklpun maslh LeLap Lerkendallţ modal
luar neaerl darl neaaraŴneaara kaplLalls dlblarkan masuk dan sebaaalnvaŦ uenaan adanva
perubahanŴperubahan lnlţ akLlflLas berhasll dlLlnakaLkanŦ 1eLapl memana ţ bersamaan
denaan lLuţ mulal muncul kaum bor[uasl vana menauasal alaL produksl secara prlbadl da
kaum buruh vana men[ual Lenaaa ker[anvaŦ Þada LlLlk lnl sullL unLuk klLa kaLakan apakah
chlna sudah memasukl slsLem perekonomlan kaplLallsa aLau maslh LeLap soslallsŦ
ÞAkADIGMA DAN 1LCkI AL1LkNA1II ÞLkU8AnAN 5C5IAL
emlolsme Joo petoboo soslol
lemlnlsme sebaaal kumpulanţ pemlklranţ pendlrlanţ dan aksl beranakaL darl kesadaranţ
asumsl dan kepedullan Lerhadap keLldak adllanţ keLldak seLaraanţ penlndasan aLau
dlskrlmlnasl Lerhadap kaum perempuanţ serLa merupakan aerakan vana berusaha unLuk
menahenLlkan seaala benLuk keLldak adllan dan dlskrlmlnasl vana semula memana Lldak
secara khusus merupakan Leorl perubahan soslalŦ Akan LeLapl dalam perkembanaan
selan[uLnva aerak famlnlsme memprovekslkan suaLu vlsl masvarakaL vana adllţ demokraLls
dan se[ahLra menuruL perspekLlf femlnlsmeŦ ualam konLeks lnllah femlnlsme dapaL
dlkaLeaorlkan sebaaal salah saLu Leorl perubahan soslal vana alLernaLlfŦ
Pampler semua allran femlnlsţ dalam perkembanaan selan[uLnvaţ mulal
memfokuskan pada anallsah bahwa salah saLu darl Leorl vana dlanaaap ssebaaal sumber
keLldak adllan maupun keLldak seLaraan aLau bahkan kesenasaraan Lerhadap kaum
perempuan lLu merupakan lmppllkasl dan kebl[akan pembanaunan dan kebl[akan neaaraŦ
keLlka lLu femlnlsme [uaa Lelah menaembanakan dlrl Lldak hanva sebaaal Leorl krlLls serLa
aerak pemlklran dan ldloloalţ melalnkan [uaa Lelah memproduksl Leorl perubahan soslal dan
men[adl salah aLu krlLlk pembanaunanŦ
LaLar belakana perkembanaan Leorl perubahan soslaldan krlLlk Lerhadap
pembanaunan darl perpekLlf femlnlsme lnl dlceLuskan pada suaLu konferensl LenLana
penalnLearaslan kaum perempuan dalam ekonoml vana dlselenaaarakan dl Weselev Colleaeţ
Amerlka SerlkaLŦ uarl komferensl lLulah berkembana suaLu penaeLahuan baru vana seaera
men[alar keblrokrasl pembanaunan sehlnaaaţ mempenaaruhl lahlrnva urusan womeo lo
Jevelopmeot vana mulal dlbuka dl uSAluţ dan se[ak lLu pulalah dlsplln dan Leorl baru
LenLana womeo lo Jevelopmeot [uaa lahlrŦ
1eotl emlolsme lletol
Leorl moodernlsasl dan pembanaunan LenLana kaum pembanaunan pada dasarnva
bersumber darl kaum llberal pada umumnvaţ vana se[ak awalţ perempuan dlanaaap sebaaal
masalah (ooomoll) darl ekonoml moderen darl pada laklŴlaklŦ Panva sedlklL sekall Leorl vana
menun[ukkan bahwa perubahan kaum sLaLus perempuan adalah slanlflkanŦ
lemlnlsme llbaral muncul sebaaal reaksl Lerhadap Leorl pembanaunan llberalŦ
keLerblakanaan kaum perempuanţ baal kaum modernlsţ seperLl [uaa para peLanl pedesaanţ
dl[elaskan sebaaal aklbaL darl kebodohan dan slkap lraslonal karena kepercavaan slkap
Lradlslonal merekaŦ 8aal pendapaL modernls lnlţ masvarakaL Lradlslonal dldomlnasl oleh
kaum laklŴlakl vana berslfaL oLorlLerţ dan masvarakaL moderen adalah demokraLls dan
eaallLerţ pallna Lldak dalam [anaka pan[anaŦ Þeroses modernlsasl lLu sendlrl serLa
penaeloalaan kebl[akan dan proaram pembanaunanţ dlanaaap sebaaal sexŴoottol dan
lambaL laun [uaa akan menaunLunakan kaum perempuanŦ
SlLem pembanaunan kaumperem puan menaaunakan polvavanv( vana menalnalnkan
kaum perempuan samaŴsama beker[a) dan haraa mas kawln adalah merupakan suaLu model
perkawlnan vana menaharaal kaum perempuanŦ SemenLara dalam slsLem laklŴ
laklţperkawlnan adalah monoaaml dan Jowtv vaknl keluaaa kaum perempuanharus
membavar semacam mas kawln Lerhadap keluaraa laklŴlaklŦ Secara pollLlkţ kaum femlnls
llberal umumnva adalah reformlsţ fluralls dan lnkremenLallsţ penaauan mereka pada funasl
lotetes otop membawa dukunaan Lerhadap oraanlsasl kaum perempuan sebaaal sarana
unLuk menlnakaLkan Lekanan menu[u kebl[akan eaallLer padaLlnakaL pollLlk dan blrokraslŦ
emlolsme motxls Joo petoboo soslol
Þendlrlan dasar menuruL marxlsme adalah bahwa womeo oestloo harus dlleLakkan
ssebaaal baalan darl krlLlk Lerhadap kaplLallsmeţ LeruLama pada slsLem mode produkslŦ
uenaan demlklan keLlka berblcara menaenal poslsl kaum perempuanţ penaanuL paham
marxlsme mempunval asumsl bahwa rendahnva kaum sLaLus perempuanţ bersumber pada
sLrukLur produkslŦ ka[lan kaum femlnls marrxlme umumnva dldasarkan pada Leorl Lnaels
LenLana se[arah praŴkaplLallsmeŦ Lnaels dalam uralan LersebuL men[elaskan bahwa se[arah
[aLuhnva sLaLus perempuan bukanlah dlsebabkan oleh perubahan Lehnoloalţ melalnkan
karena perubahan oraanlsasl kekavaanŦ
keluaraa baalkaum bor[uls adalh srana unLuk menaonLrol dan memperdaaanakan
kaum perempuanţ dan dlbawah slsLem kaplLallsmeţ perempuan adalah keluaraa
berLanaauna [awab aLas ker[a produksl domesLlk maupun ker[a reprodukslŦ uenaan
demlklan pandanaan menaenal hubunaan anLara relasl produksl dan moJe of ptoJctloo
vana beraklbaL pada penlndasan kaum perempuanadalah lnLl aaaasan banvak pemlklr
femlnls marxlsŦMesklpun penlndasan kaum perempuan dlmulal pada saaL Llmbulnva ptlfote
ptopettl dan lndusLrl kaplLallsLeLapl keadaan lLu LeLap berlan[uL karena domlnaslţ
dlskrlmlnaslţ dan penlndasan Lerhadap kaum perempuan lLu memana dlperlukan dan
menaunLunakan kaplLallmeŦ
keaaaalan unLuk menalnLearasl kaum perempuan dalam slsLem ekonoml dlanaaap
sebaaal kesalahan proses dlfusl [uaa aklbaL makro slsLem eksplolLasl dan keLeraanLunaan
oleh karena anaaapan penlndasan kaum perempuan adalah sLrukLural vaknl se[ak awal
munculnva slLem ptlvote ptopettv dan moJeof ptoJctloo unLuk akumulasl kaplLal dan
devlssl buruh lnLernaslonal maka pnvelesalannva samaŦ
emlols 5oslolls teotooo ltoboo 5oslol
lemlnlsme sosllls sanaaL skepLls pada asumsl aolonaan marxls umumnvaŦ ulnvaLakan
bahwa erL hubunaan parLlslpasl kaum perempuan dalam produksl dan menlnakaLkan kaum
perempuanŦ 8aal penaanus femlnlsme soslallsţ parlslpasl kaum perempuan dalam ekonoml
Lldaklah cukup sebaaal kondlsl menalkkan poslsl kaum perempuanţ mesklpun rendahnva
LlnakaL parLlslpasl perempuan memana rendahnva sLaLus kaum perempuanŦ
Akan LeLaplţ baal femlnls soslallsţ keLldak adllan kaum perempuan muncul karena
perbedaan bloloals anLara kaum prempuan dan kaum laklŴlaklţ LeLapl leblh karena penllalan
dan anaaapan menaenal hal lLuŦ SuaLu anallsl vana men[adl dasar anallsls aender vana akan
dluralkan dalam baalan lalnŦ
8eevaluasl Lerhadap spbete domesLlk Lelah melahlrkan konLroversl anLara Leorl
fomoleŴspbete dan femlnls LenLana alasan penlndasan perempuan sebaaal fomole powet
hanva dapaL Ler[adl unLuk melanaaenakan sLaLus quoŦsueellen hunLlnaLon mellhaL penllalan
penllalan 8oserup femole fotmloo slstem sebaaal sesuaLu vana menvesaLkanŦ Sosusan
8orque dan kav warren dalam sLul mereka pada peLanl kaum perempuan peruţ
memperlnaaLkan bahwa anallsls power female selalu menvamarkan anLara kelompok vana
memperubLkan kekuasaan dan kelompok vana menaembanakan sLraLeal unLuk membaLasl
kekuasaan LersebuLŦ
wlu Joo CAuť ulstss emlols 1eotooo 1eotl lemoooooo
ualam 20 Lahun Lerakhlr kaum femlnls llberal Lerakhlr memperbalkl slkap aparaL
pembanaunan Lerhadap kaum perempuan denaan dlbukanva urusan perempuan pada
semua lembaaa pembanaunan denaan membenLuk [arlnaan Wluţ sumber produksl
penaeLahuan LenLana kaum perempuan dunla keLlaaţ penaeLahuan cendlklawan amerlka
LenLana kau perempuan dunla keLlaa dlberlkan oleh oraanlsasl lLu dan men[adl prosedur
dlskursus baal aparaL pembanaunanŦ
8envak konsep daLaţ meLodeţ dan berbaaal Leorl dlkembanakan kaum akademlsl
dalam sLudl Wlu denaan menaacu pada merekaŦ Arah Leorl unLuk memahaml lsl pokok
seperLl slLusasl kaum perempuan dlkaburkan denaan modernlsasl dan Leorl pembanaunan
sehlnaaa dlanaaap baalan darl aparaLus pembanaunanŦ ulleLakkannva penaeLahuan Wlu
dalam dlskursus pembanaunan adalah suaLu prlvlllaaed dan bukan karena keadaan nvaLa
aklbaL proses under developmenL LeLapl hanva sekedar unLuk menakonsepLualkan dan
menaldenLlflkasl sehlnaaa membuaL dunla keLlaa LeraanLuna pada dunla perLamaŦ
ulskursus pembanaunan oleh karena lLu men[adl sLraLeal unLuk melanaaenakan
domlnasl kaplLallsme dunla perLamaŦ ÞenaeLahuan Wlu masuk dalam sLraLeal penauasa
aparaL pembanaunan hal lnl melahlrkan krlLlk darl sar[ana femlnls lalnţkarena Wlu dlanaaap
sebaaal blas kaum femlnls llberalţ kelas menenaah kullL puLlhŦ ÞenellLlan femlnls llberal
LerbaLas pada Lreproduksl hubunaan kekuasaan vana adaţ proses lLu hanva men[adlkan
kaum perempuan dlslnaklrkan darl parLlslpasl akLlf mereka dalam kehldupan umumŦ
Allran soslal vana memfokuskan persoalan perempuan sebaaal sasaran anallsls pada
dasarnva merupakan allran malnsLream dalam perblncanaan menaenal naslb kaum
perempuanŦ Anallsls lnl berdasar pada asumsl bahwa permasalahan kaum perempuan
berakar pada rendahnva kuallLas sumber dava kaum perempuan lLu sendlrlţ dan hal
LersebuL menaaklbaLkan mereka Lldak mampu bersalna denbaan kaum lelakl dalam
masvarakaL Lermasuk dalam pembanaunanŦ 8aal anallsls lnlţ harus ada usha unLuk
menahllanakan dlskrlmlnasl vana menahalanal usaha mendldlk kaum perempuanŦ
Moser membaal anallsls aLas keLlnaaalan kaum perempuan lnl men[adl beberapa
allran vana sebaalan besar berlandaskan pada paham modernlsaslŦ ÞendekaLan vana sanaaL
dlpenaaruhl oleh modernlsasl LersebuL adalah anallsls penaenLasan kemlsklnanŦ uasar
pemlklran anallsls lnl adalah bahwa perempuan mlskln karena mereka kurana sumber dava
alam aLaupun Lldak produkLlfŦ Cleh karena lLuţ perlu dlclpLakan provek penlunakaLan
pendapaLan baal kaum perempuanŦ Þaham anallsls vana laln adalah pendekaLan eflslensl
vaknl pemlklran pembanaunan menaalaml keaaaalan karena perempuan Lldak dlllbaLkanŦ
Celh karena lLu perllbaLan lLu sendlrl leblh deml eflslensl pembanaunanŦ Anallsls seperLl ln
leblh memfokuskan pada kaum perempuan dan kealuaLannva leblh unLuk memenuhl
kebuLuhan prakLls kaum perempuan semaLaŦ

kLILLk5I 1LknADAÞ ÞLM8ANGUNANI5ML DAN ANCAMAN GLC8ALI5A5I
Þembanaunan sebaaal salah saLu paradlama dab Leorl perubahan soslal dewasa lnl
beada pada masa krlsls dan menaalaml keaaaalan penerapan dlberbaaal neaara dunla
keLlaaŦ keaaaalan model pembanaunan dunla keLlaa [usLru Ler[dl pada neaara Ŷ neaara vana
dlanaaap pallna suskses dan vana pallna dl[adlkan conLoh pembanaunan baal neaaraŴneaara
penaanuL pembanaun lalnnvaţ vaknl neaaraŴneaara kaplLallsme model nlC seperLl korea
selaLan dan 1alwanŦ keaaaalan pembanaunan [uaa Ler[adl pada neaaraŴneaara vana
dl[adlkan model vaknl neaarŴneaara nlC baru seperLl Lhallanţ malavslaţ dan lndoneslaŦ
Sampal saaL lnl berbaaal pen[elasan Lerhadap krlsls lLu belum selesalŦ Ada pen[elasan vana
menvebabkan fakLor korupsl rezlm neaaraŴneaara LersebuL sebaaal araumen unLuk
men[aLuhkan neaara kaplLallsme dlasla vana Ler[adl secara cepaL LersebuLŦ Mesklpun
demlklanţ suaLu dlskursus baru sebelum ke[aLuhan kaplLallsme asla lnl Ler[adl Lelah dlmulal
dlbanaun denaan percobaan unLuk meperbalkl aLau mereformasl slsLem kaplLallsmeŦŲ
Sebaaal suaLu reformasl dan bukan Lransformaslţ maka pendekaLanţ dan ldeoloalţ
dan sLrukLur dlskursus baru lnl Lldak [auh berbeda den aan slsLemţ sLrukLur dan ldeoloal
vana dl[adlkan landasan pembanaunanŦ ulskursu baru lLu lah vana dlkenal denaan
aloballsaslŦ Þroses aloballsasl dlLndal denaan pesaLnva perkembanaan paham kaplLallsmeţ
vaknl klan Lerbuka dan menaalobalnva peran pasarţ lnvesLasl dan proses produksl dan
perusahaanŴperusahaan Lrans naslonalţ vana kemudlan dlkuaLkan oleh ldeoloal dan LaLa
dunla perdaaanaan baru dlbawah suaLu aLuran vana dlLeLapkan oleh oraanlsasl
perdaaanaan bebas secara alobalŦ namun ţ aloballsasl muncul bersamaan dan men[adl
baalan darl fenomena runLuhnva pembanaunan dlasla LlmurŦ Lra baru vana dlkenal denaan
aloballsasl LersebuL mencoba mevaklnkan unLuk rakvaL mlskln dldunla keLlaa seolah olah
merupakan arah baru vana men[an[lkan harapan kebalkan baal ummaL manusla vana
men[adl keharusan se[arah manusla dlmasa depanŦ namunţ aloballsasl [uaa melahlrkan
kecemasan baal mereka vana memlklrkan permasalahan seklLar kemlsklnan rakvaL dan
maralnallsasl rakvaL serLa persoalan keadllan soslalŦ
8ersamaan denaan lLuţ fenomena vana [uaa berkembana secara pesaL dan alobal
beraklbaL pada semakln menlnakaLnva kema[uan dlbldana Lelekomonlkaslţ elekLronlkţ serLa
bloLekhnoloal vana dlkuasal oleh perusahaan Lrans naslonalŦ SemenLara lLuţ dlplhak laln
dunla [uaa maslh menahadapl krlsls uLana dan krlsls over produksl warlsan pemabnaunan
Lahun 1980 anţ serLa warlsan dampak neaaLlf kampanve lnLer naslonal vana dulu
dlkomandanakan oleh debrlLenwoods lnsLlLuLlons LenLana model pembanaunan ekonoml
pembanaunanŦ Secara umum LerdapaL suaLu ae[ala vana menun[ukkan dlsaLu plhak semakln
domlnannva paradlaama pembanauna malnsLream vana berakar pada paradlama dan Leorl
ekonoml klaslk dan modernlsaslŦ
namunţ dlplhak laln [uaa muncul ae[ala laln vaknl semakln menauaLnva peran
oraanlsasl nonpemerlnLah dan aerakan soslal secara alobalţ serLa banaklLnva masvarakaL
slpll balk dlkawasan uLara maupun selaLanŦ uralan baalan lnl merupakan refleksl Lerhadap
per[alan berbaaal Leorl perubahan soslal dan pembanauna vana Lelah dluralkan dalam
baalanŴbaalan sebelumnva serLa predlksl LenLana paradlama dan Leorl perubahan soslal
dlmasa mendaLanaŦ 8aalan perLama darl refleksl lnlţ akan menauralkan baalmana klLa
memberl makna Lerhadap per[alan Leorl lLumasa lalu hlnaaa saaL lnlŦ Þada baalan dlcoba
dllakukan rekonsLruksl LenLana baaalmana proses peraulaLan paradlkma vana Lelah Ler[adlŦ
Akan melakukan pembahasan seklLar Lendensl dan ada perkrmbanaa Leorl perubahan soslal
dlmasa vana akan daLanaţ vana uralannva akan dlfokuskan pada dua pandanaan vana
berLenLanaanţ vaknl anLara mereka vana leblh obLlmls mellhaL perubahan soslalţ vaknl Leorl
pembanaunan konferalsl vana mereka lebl feslmls Lerhadapmasa depan Leorl
pembanaunanŦ
teflesl meo© eto fosco pemoooooo
Leorl pembanaunan aLau vana leblh dlkenal denaan paham developmenLallsmeţ
sebelum dlkembanakan membenduna penaaruh semanaaL anLl kaplLallsme baal ber[uLaŴ[uLa
rakraL dldunla keLlaaţ [uaa merupakan slasaL baru unLuk menaaanLl fomasl soslal
koloneallme vana baru unLukŦ 8aaalmana Leorl soslal pd Lahun 1930 anţ dan 1960 anţ
memalnkan peran penLlna dalam membanaun dlskursus akademl ledlLlmasl llmla Lerhadap
Leorl LersebuL sudah banvak vana dlanallslsŦanallsls dlLu[ukan pada suaLu ke[adlan pada
Lahun 1968 keLlka berbaaal pakar dan berbaaal dlslplln llmu soslal Lelah LerllbaL secara
mendalam sampal mempenaaruhl kebl[akan Amerlka LenLana developmeLallsmeŦ
Þada akhlr perLemua mereka berhasll melahlrkan Lhe forrelan asslsLance vana pada
dasarnva mencermlnkan domlnasl lnLerpreLasl llmuan llberal Lerhadap konsep dovelopmenL
se[ak pada saaL lLulah llmuan soslal Lerdorona unLuk men[adl sanaaL produkLlf sehlnaaa
berhasll menclpLakan penaeLahuan dan Leorl developmenL dan modernlsaslŦ Lkonom
seperLl rosLo menmukan arowLh Leorlnvaţ dan wakLu lLu pula emscclelland dan lnkeles
menemukan Leorl modernlsasl mereka salah saLu hasl penLl sLudl mereka adalah bahwa
aaaasan pembnaunan dan modernlsasl harus men[adl pllar uLama baal kebl[akan proaram
banLuan luar neaerl AmerlkaŦ
SeperLl Lelah Lelah dluralkan dalam baalan Lerdahuluţ bahwa Leorl modernlsasl
memana bermacamŴmacam LeLapl umumnva mereka mevaklnl hal vana sama vaknl bahwa
fakLor manusla bukan sLrukLur dan slsLem men[adl fokus uLama perhLlan mereka pettomoţ
vana menaaunakan meLafora perLumbuhan vaknl Lumbuh sebaaal oraanlsmeŦ Mereka
mellhaL developmenL sebaaal Leorl efolusl per[alana darl Leorl soslal ke moderenŦ Þlklran lnl
dapaL dl[umpal dalam Leorl perLumbuhan vana sanaaL Lerkenal vaknl tbe flveŴstooe scbeme
vana dlkembanakan oleh WŦWŦ 8osLowŦ Asumslnva adalah semua masvarakaLţ Lermasuk
masavarakaL baraLţ pernah menaalaml Lradlslonal dan akhlrnva men[adl modernŦ Slkap
manusla Lradlslonal dlanaaap sebaaal masalahŦ SeperLl pandanaan 8osLow dan
penalkuLnvaţJevelopmeot akan ber[alan secara oLomaLls melalul akumulasl modal
(Labunaan dan lnvesLasl) denaan Lekanan banLuan dan huLna luar neaerlŦ
ula memfokuskan pada perlunva ellLe wlraswasLa vana men[adl moLor żroses lLuŦ
Þandanaan laln dldasarkan sLudl mcClellandţlnkelesţ dan SmlLhŦ 8erdasar Lafslr McClelland
aLas max weberţ [lka eLlka proLesLanL men[adl pendorona perLumbuhan dl baraLţ analoavana
sama [uaa blsa unLuk mellhaL perLumbuhan ekonomlŦ Alasan menaapa rakvaL uunla keLlaa
Lerbelakana menuruLnva adalah tbe oeeJ fot ocblevemeot LersebuLŦ Slkap dan budava
manusla dlanaaap sebaaal sumber masalahŦ ÞroLoLlpe darl tbe ocblevloo socletv pada
dasarnva adalah masvarakaL kaolLallsŦ konsep pembanaunan modernlsasl vana kemudlan
serLa merLa dlanuL oleh ber[uLa [uLa rakvaL dl dunla keLlaa LersebuL pada dasarnva
merupakan refleksl darl paradlama baraL LenLana perubahan soslalŦ
Caaasan developmenLallsme seaera men[adl proaram masslfţ [usLru seLelaah
men[adl dokLrln pollLlk banLuan luar neaerl Amerlka balk pada pemerlnLah dunla keLlaa
maupun LSMţ [uaa serempak hamplr dl seLlap unlverslLas dl baraL membuka ka[lan baru
vana dlkenal denaan uevelopmeot 5tJlesŦ Melalul uevelopmeot 5tJles lnlţ prose
penvebarluasan aaaasan kaplLallsme dl pen[uru dl dunla dlpercepaLţ vaknl melalul
LeknokraLţ dan bahkan akLlvls LSM darl dunla keLlaa vana men[adl pasar uLama proaram
sLudl LersebuLŦ Þara llmu Ŷ llmu memalnkan peran vana besar dalam menaalobalkan
ldeoloal baru lnlţ denaan menaa[ukan aaaasan kepada pemerlnLah Amerlka SerlkaL unLuk
mmenaaunakan berbaaal cara dalam ranaka mendeslmlnaslkan ldeoloal developmenL dan
modernlsasl LersebuL denaan LaraeL khusus banasa dunla keLlaaŦ Sasaran merekaţ unLuk
menaaunakan penaaruh Amerlkaţ kebl[akan ekonoml dan perencanaan ekonomlŦ keJoţ
unLuk mendldlk pemlmpln dunla keLlaaţbalk dalam benLuk ttololooţmaupun per[alanan
observasl ke amerlka serlkaLŦ SLraLeal lnl konon dlusulkan berdasar penaalaman pemlmpln
mahaslslwa dalam menahancurkan pemerlnLahan naslonalls lndoneslaŦ
uomlnasl dan lnvasl kulLuralţ pollLlkţ dan ekonokl darl developmenLallsme selaln
dldukuna pemerlnLahan dunla uLara [uaa dldukuna oleh lembaaa Ŷ lembaaa dana
lnLernaslonal seperLl bank dunla dan lMlŦ Sebaalan vana laln dl[aLahkan oleh pemberl
banLuan dalam ranaka mellclnkan eksporLlr serLa mendukna kepenLlnaan blsnls sendlrl vana
mereka Lanamkan dl dunla keLlaaŦ uemlklanlah Jlscotse Jevelopmeot LersebuL
berkembana secara mendalam hlnaaa ke pedesaan denaan pendekaLan maslna Ŷ maslnaŦ ul
lndoneslaţ mlsalnvaţ ldeoloal developmenLallsme vana kemudlan dlLer[emahkan dalam
pembanaunan LersebuL dlkembanakan melalul meanlsme konLrol ldeoloalţ soslalţ dan pollLlk
vana canaalhŦ
unLuk mellndunal ldeoloal pembanaunan LersebuLţ aparaL pembanaunan
meneaakkan pendekaLan seperLl tbe flootloo moss pollcvţ vaknl suaLu kebl[akan vana
melarana semua oraanlsasl massa pada LlnakaL desaŦ kebl[akan laln berupa penaeseran
slsve pemlllhan lurah vana dllkukan secara demokraLlsţ dan menaanLlkannva denaan
penempaLan seorana mlllLer sebaaal kepala desaţ bahkan memperkokoh oraanlsasl mlllLer
sampal LlnakaL kecamaLanţ dan menempaLkan seorana mlllLerunLuk seLlap desa (8ablnsa)Ŧ
Secara pollLlk dlLeLapkan undana Ŷ undana pemerlnLah desa se[ak Lahun 1979 unLuk
menaanLlkan Lradlsl rembuna desa denaan lembaaa desa vana dlkonLrol oleh pemerlnLahŦ
Secara ekonoml dlclpLakan kuu sebaaal saLu Ŵ saLunva koperasl vana dll[lnkn beroperasl dl
LlnakaL kecamaLanŦ Caaasan pembanaunan [uaa dlkembanakan melalulnpendldlkanţ balk
formal (mulal darl sekolah dasar hlnaaa perauruan Llnaal) maupun nonŴformal (seperLl
dalam kursus Ŷ kursusţsemlnar)Ŧ Þroaram pembanaunan dlkembanakan dan
dlselenaaarakan melalul oraanlsasl besar dalam deparLemen pemerlnLah denaan skala besar
dan naslonalţ sampal dl LlnakaL pedesaan vana dldukuna oleh banvak lembaaa swadava
masvarakaL denaan skala kecll LlnakaL lokalţ sehlnaaaţ baal rakvaLţ aaaasan pembanaunan
Lelah dlLerlmah Lanpa perLanvaanŦ
uotl lemoooooo e Cloollsosl
uewasa lnl klLa menvakslkan suaLu perlsLlwa krlsls pembanaunanŦ kaplLallsme dl asla
Llmur vana selama lnl dl[adlkan Leladan keberhasllan pembanauna dan keberhasllan
kaplLallsme dunla keLlaa Lenaah menaalaml kebanarukruLanŦ 8anvak orana mulal
meramalkan bahwa era saaL lnl sebaaal berakhlrnva era developmenLallsmeţ suaLu proses
perubahan soslal paska perana dunla kedua vana dl banaun dl aLas landasan paham
modernlsasl menu[u babak Ŷ babak akhlrŦ namun dl neaara Ŷ neaara pusaL kaplLallsmeţ
muncul [awaban unLuk mempercepaL la[u kaplLallsmeŤ bahkan [awaban lLu Lalah lama
dlslapkan bahkan se[ak krlsls kaplLallsme memasukl Lahun 1930Ŵ anŦ waban lLu adalah
aloballsasl kaplLallsme namunţ sebelum dl bahas apa vana dl maksud denaan aloballsaslţ
baaalmana mekanlsmenvaţ apa landasan LeoreLlk dan paradlama ldeololasnvaţ slpa akLorŴ
akLornvaţ slapa vana men[adl korban dan baaalmana perlawanannvaţ maka akan dllakukan
tevlew dan refleksl darl proses developmenL menu[u aloballsaslŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful