OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. 2

2.

3. 4.

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG
KURIKULUM

PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID
PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik

PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA KAUNSELOR

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK

GK MP Sains/ Mat

Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

1. Perundangan (A)/P.2 ’Kegiatan kokurikulum’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 11).1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah ‘kegiatan kumpulan’. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956).s. 1. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.0 1. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. 1. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002). mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. 41).(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. 5652 Jilid 11/Bil. 692.s. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 1.U. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. 269. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.11 (Tambahan No. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. m.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga).s.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan. m.27 (Tambahan No. 8 . Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. m. 2) bertarikh 28hb Disember 1967. Rujuk Warta Kerajaan No. dan lain-lain). kegiatan sukan.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal.

Januari 2002. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. m. 1. Rujuk Ramlan Abd. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. disiplin kendiri. Wahab. integrasi nasional. Wahab. Rujuk Ramlan Abd. nilai. pengalaman. penyertaan dalam badan beruniform. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.U. penyertaan dalam persatuan dan kelab. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. lain sebagaimana 9 . 3. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya. 44. 44. Dewan Masyarakat. 2. Dewan Masyarakat. kebudayaan. Kerangkraf Publication Sdn. Pengetahuan. kreativiti dan inovasi.s. unsur kebudayaan dan kepercayaan.0 Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Bhd. rohani. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. keusahawanan." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. kepimpinan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. Bhd. Januari 2002. Kerangkraf Publication Sdn.0 3. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh.(A) 531/97. kemahiran. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek.s.1. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. norma. kemahiran dan latihan. kecintaan kepada alam semula jadi. m.

{Rujuk Seksyen 18. P. 3. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Januari 1985}. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 11 (Tambahan No.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. maka apabila disabitkan sedemikian. 41).2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan.U. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. sukan dan permainan. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. (A) 196 bertarikh 21hb. satu kegiatan persatuan atau kelab. Seberapa yang boleh. {Rujuk Subperkara 5. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.2 4. Mei 1998. Perundangan (A). 10 4. hobi dan rekreasi. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 4. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 11(29) bertarikh 2hb.3 .U. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform).0 4. 42/No. (A) 531/97.

4.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Subperkara 5. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.4. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 4. 4. KP. 11(29) bertarikh 2hb. KP(BS)8591/Jld.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. Januari 1985}.5 Sekolah-sekolah. 11 . Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld.2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 4. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 2000. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 16/2000. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. ketatanegaraan. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 11(29) bertarikh 2hb.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.1 Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan. 11/Bil.1. pengalaman dan kemahiran yang telah dan dipelajari dalam bilik darjah.1. Bahagian 2. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana pengetahuan.0 7. 7.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. yang yang ilmu akan Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 12 .2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6. 1.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.0 5.2. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan diperoleh di bilik darjah.5. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). 5652 Jil.

buah fikiran yang bernas.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Kesopanan dan kesusilaan. berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. Keilmuan dan Kepengetahuan. memberi sumbangan tenaga. Kedaulatan Undang-Undang. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Pendidikan Seumur Hidup. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. pengalaman. bertimbang rasa (understanding). Kesetiaan kepada Raja dan Negara. kerjasama. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. dan tegas (assertive). 13 . idea. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. Keluhuran Perlembagaan. ketenangan dan kematangan emosi. mengembangkan bakat. positivisme (positivism).2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Kepercayaan kepada Tuhan. berinteraksi dengan rakan-rakan. meningkatkan kreativiti. menerima dengan senang hati (acceptance). toleransi (tolerance). khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. permuafakatan dan semangat sepasukan. keluhuran rohani. empati (empathy). 7. kepemimpinan (leadership). inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. ceria. memperoleh pengetahuan. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring).

Kreativiti dan inovasi. Ketahanan fizikal dan semangat. Y.A. Kepengerusan dan kepentadbiran. 8. Kesukarelawanan. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. diberi penekanan baru. Dato' Abdul Rahman Hj. Protokol dan Etiket. iltizam dan dedikasi. Etika dan amanah. fizikal. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Penilaian dan pengiktirafan. Perpaduan dan integrasi nasional. Peningkatan kebolehan. Rekreasi dan riadah. Penyelidikan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan. Penghargaan. Kemahiran berfikir. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Arshad (1985) 14 . Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Kebudayaan dan kesenian. Kerjaya dan Keusahawanan. Kepemimpinan. kemahiran dan kepakaran. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.B. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum.0 8.1 Kemanusiaan yang murni. Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi (1985). dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. Komitmen.(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. dan spiritual. Komunikasi dan Pergaulan.

4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Sejarah. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. jasmani. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin.6 Pada keseluruhannya. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bakat. dan mempunyai sahsiah yang baik. 8. bertolenrasi. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Geografi dan Kesusasteraan.8. 1/1985. 15 . melalui kurikulum sahaja. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.7 Seperti mana kurikulum. bersatu padu. berdisplin.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). minat." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. 8. rohani. 8. Sungguh pun demikian. 4/1995. misalnya. 1/1985. Oleh yang demikian.3 Gerak kerja kokurikulum "… adalah penting untuk menyemai.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai.18/2000 16 . 7/1988. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa muridmurid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. rohani.11 ''… Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. dan emosi pelajarpelajar. 8.8. 8. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. emosi dan jasmani. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. rohani. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. 8. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Di samping itu. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. 4/1995. 7/1988. 8.

But academic intelligence alone doesn't make you successful.16 "… perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. p.16. ideas and events. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. 59. Menteri Pendidikan Malaysia. A university degree alone could produce a manager. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures.17 The object of education. how to realise your vision and dreams. accelerated learning. in very general terms. 17 . thinking skills. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan." Y. George Allen & Unwin. The Sociology of Education: An Introduction (2nd Edition. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life.13 "I don’t believe in purely academic achievements. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. 2002.15 "True education means building on your skills. I read law to help me draft agreements. and from an educational point of view it will mean.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being.D. June 2002. 8. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. 8. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan.8. People skills. communication skills. I suppose. 8. speed reading. in specific terms. I learnt accountancy to understand finance. June 2002. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. Going Places. London." Datuk Maznah Hamid. etc. p. Ivor Morrish. living skills. 1978). This is certainly a part of what culture implies. You must know how to turn what you know into ringgit and sen.16. Anonymous. In short. Going Places. 8. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad.s." Datuk Maznah Hamid. m. B.

Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.27 (Tambahan No.U.(A) 196: 5652 J. 2) Jilid 42/No.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. P.U. 41).(A) 531/97.11 (Tambahan No. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . 2 3 Pengetua PK Kokurikulum 4 Menetapkan status kokurikulum Pengetua sebagai sesuatu yang PK Kokurikulum diwajibkan ke atas pelajar. 11/Bil. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Pengetua PK Kokurikulum Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (√ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

N. 27.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. No. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelancongan 1957 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.11 2.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 1/1971 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 11. SPI Bil 4/1975 6. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 23/1966 2. SP ‘Am Bil. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1971 5. Jil.N.179-180 Jil. Bil. SPI Bil 2/1971 4. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 21 . 42.U.

4/1985 23. SPI Bil. SPI Bil.U. SPI Bil. 4/1984 20. 3/1981 14. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil 1/1985 22. 3/1982 - 15. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Video Game. SPI Bil.U. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1983 17. 4/1982 16.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 4/1984 21. 22 8. SPI Bil 1/1986 - . 5/1985 24. 4/1977 9. SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan.7. 2/1981 13. SPI Bil. SPI Bil. Hari Kelepasan Peristiwa P. 8/1978 11. 3/1984 19. 7/1977 10.

5/1986 28. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 1/1991 38. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 1/1988 29. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.25. 3/1991 39. . SPI Bil 14/1988 - 35. Syarikat/Badan 27. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil 1/1989 36. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 2/1986 26. 8/1988 33. SPI Bil. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 10/1988 34.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Oleh 23 . 32.3/1988 - 30.7/1991 . 6/1988 31. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil.

Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. 2/1996 52. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 24 54. SPI Bil. 4/1992 43.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. - 50. Pengurusan 42. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 3/1995 - 46. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 8/1995 - 49. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 4/1995 47.41. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 7/1995 48. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 3/1997 - .Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.1/1996 51. 1/1995 - 45. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 2/1997 53.

SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 8/2000 67. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 9/2000 - 69. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. 8/1999 65. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil 24/1998 - 61. 18/1998 60. SPI Bil. 9/2000 - 68. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 2/1999 63. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan.55. SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. 12/2000 - 25 . 3/1998 58. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Murid Di Hari 59. 6/1997 56.

14/2000 72. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. 13/2000 71. 5/2002 - 26 . 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah.70. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah.

6. 5. Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 3. 16. 10. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 27 . 9. 2.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 7. 8. 13. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 12. 4. 15. Jawatankuasa yang dianggotai 1. 11. 14.

Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa 3 Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa 4 5 6 7 8 28 . Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti Bil 1 2 Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 29 .

1 S/U Kokurikulum 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.8 Penyelia Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Kelab/Persatuan.8 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Mengelola. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan 4. Membantu menyelia kegiatan .7 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.2 Penyelia Kokurikulum 1. Pelajaran Johor 5. Penolong Kanan.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1. Pengetua/Guru Besar Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.7 Ketua Unit Sukan 1. daerah dan negeri. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .3 Penyelia Sukan 1.10 Guru Penasihat 1. Kelab Sukan Permainan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.2 Penyelaras 30 1. Pegawai Jabatan.11 Guru Rumah Sukan 1.9 S/U Sukan 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.

Penyelia Petang.6 Pasukan Pakaian Seragam.Penolong Kanan HEM. Kelab/Persatuan.5 1.4 1.3 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 31 . Guru Kanan Mata Pelajaran kokurikulum peringkat sekolah Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 1.

0 1. 1.2 . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. Mei 1998.0 2. (A) 531/97. badan beruniform. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. 41).U. penyertaan dalam badan beruniform. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak 32 2.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. penyertaan dalam persatuan dan kelab. 11 (Tambahan No.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. sukan dan permainan. {Rujuk Seksyen 18. hobi dan rekreasi. 42/No. Perundangan (A). 2. (A) 196 bertarikh 21hb. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.U. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. P.

7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. KP(BS)8591/Jld. 2. 16/2000.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. satu kegiatan persatuan atau kelab.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Seberapa yang boleh. 11(29) bertarikh 2hb. 2000.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. maka apabila disabitkan sedemikian.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subperkara 5. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}. 2. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 33 .5 Sekolah-sekolah.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2. Januari 1985}. ketatanegaraan. {Rujuk Subperkara 5.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2. KP(BS)8591/Jld. KP.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 34 .2.

35 . Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

SP ‘Am Bil. 11.N. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil 2/1971 4. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N. Jil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 23/1966 2. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 38 . bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. SPI Bil 1/1971 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1956 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 27. SPI Bil 4/1975 6. Bil.11 2. No. SPI Bil 8/1971 5. 42. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1997 5.179-180 Jil.

4/1985 23.7. SPI Bil. 4/1984 21. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. 11/1978 12. 2/1981 13. 3/1982 - 15. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 4/1983 17. 8/1978 11. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil 1/1986 - .326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.U. Video Game. 3/1984 19. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 1/1985 22. Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1977 9. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.U. SPI Bil. SPI Bil. 4/1982 16. 39 8. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil.

SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. Syarikat/Badan 27. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 32. SPI Bil 2/1986 26.3/1988 - 30. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 3/1991 39. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 4/1991 40. 8/1988 33.7/1991 . SPI Bil 14/1988 - 35. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil. 5/1986 28. Senaman Beramai-ramai. Oleh 40 . SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 6/1988 31. . Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah.25. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 1/1991 38. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.

77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 7/1995 48. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 3/1997 - . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. - 50. 3/1995 - 46. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1995 47. SPI Bil. 4/1992 43. 1/1995 - 45.41. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. SPI Bil. Pengurusan 42. Penampilan Diri Pelajar.1/1996 51. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 - 49. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 41 54. SPI Bil. 2/1996 52. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil.

SPI Bil. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 1/1999 62. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 6/1997 56. SPI Bil. 7/1999 64. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 3/1998 58.55. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 8/2000 67. SPI Bil. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 2/1999 63. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/1999 65. 9/2000 - 69. 2/1998 57. 12/2000 - 42 . 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil 7/2000 66.

SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 13/2000 71. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. SPI Bil. 14/2000 72.70. SPI Bil. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 20/2000 77. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 5/2002 - 43 . SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Rukun Negara Di 73. 17/2000 74.

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 02. 06. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 01. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 03. 08. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 04. 07. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 05. 44 . Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu .

11 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 12 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Johor Ruj. 4. 2. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 5.(A) 196. : JBA1016/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SK MASAI. Tambahan No. Johor Bahru.U. SK MASAI JOHOR s. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.p. JOHOR 48 . 21. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. SK Masai. Sekian. 11.k. b. Johor Tuan. Sk Masai. 1. ( ) Setiausaha. terima kasih. Perundangan (A): P.Kami Tarikh Pengetua. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK MASAI. Sehubungan itu. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. No. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.81750. bertarikh 21 Mei 1998.

. JOHOR Pakaian Seragam. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. Mei 1998.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SK MASAI. Tuan Ruj. Tambahan No. 21.81750. bertarikh 21hb. JOHOR : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JBA1016/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Tuan.(A) 196. No. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Senarai Ahli Jawatankuasa. 11. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. ( ) GURU BESAR SK MASAI. Perundangan (A): P.81750. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. Sekian.81750. …………………………………….U. terima kasih. JOHOR JLN TENGAH. SK MASAI. JOHOR JLN TENGAH.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. JOHOR 49 . Ruj. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR JLN TENGAH. 3. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.

(A) 196.81750.81750. Sekian. 21. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. bertarikh 21 Mei 1998. JOHOR : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JBA1016/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Tuan. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. 50 . Tuan Ruj.Kami Tarikh GURU BESAR SK MASAI. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Sehubungan dengan itu.p. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. 4. Perundangan (A): P. JOHOR Ruj. JOHOR JLN TENGAH. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SK MASAI. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No.U. b. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. Tambahan No. JOHOR JLN TENGAH. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 2. terima kasih. 11.

Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR JLN TENGAH. JOHOR PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Alamat: SK MASAI. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.2 PERATURAN 4 . No. Kulai Nama Persatuan: b. Perundangan (A): P.U. JOHOR JLN TENGAH. JALAN TENGAH.SK MASAI. PERATURAN 1 a.81750. KEAHLIAN 51 3.81750 JOHOR PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Tambahan No. 41.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 11. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. JOHOR Contoh Perlembagaan Persatuan. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.81750. emosi. PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.

Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6 Penolong Bendahari 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1 6.2 Naib Pengerusi 6.2 5.6.3 6.3 Setiausaha 6. PERATURAN 5 5. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.6 52 .2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.4.1 5.6.1 4.6.4 Penolong Setiausaha 6.4 6. oleh Guru jawatan kepada 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6.1 Pengerusi 6. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6.5 Bendahari 6.2 4.6.

7.1.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.6.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.3. 7.6. 7.2 Naib Pengerusi 7.3. 7. 7. 7. 7.3.1 Pengerusi DAN bergantung TANGGUNGJAWAB 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS JAWATANKUASA 7.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3 Setiausaha 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.1.6.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Mencatat kehadiran ahli 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Penolong Setiausaha minit 53 .7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6. 7.3.3.

7.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.5.8 Pemeriksa Kira-Kira 54 .7. bulanan dan 7.5 Bendahari 7.5. Setiausaha sewaktu 7.7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya. 7.4.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5.4. 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.5.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6 Penolong Bendahari 7. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7. Bendahari sewaktu 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.5.4.7.6.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7.7 Ahli Jawatankuasa 7.

7.1 11.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.2 8. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 55 .1 Memeriksa.3 PERATURAN 8 KEWANGAN 8.8.4 PERATURAN 9 9.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 9. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.8. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.7. Persatuan aktiviti. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.00 seorang sebulan.8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 10. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.2 11. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 7. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.

1 15.2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.2 PERATURAN 15 15. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14. ahli jawatankuasa.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.PERATURAN 12 12.1 13.1 Amaran lisan 12.2. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.4 PERATURAN 14 14.2 TINDAKAN DISIPLIN Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.3 13. 13.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti 56 . Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2 Amaran bertulis 12. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 12. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. Segala hutang wajib dijelaskan.

.................. ................. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin......................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi............... Pergerakan Pengakap 57 ....................... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap................... ................................. Pergerakan Pengakap............

. .. 5...... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No......... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .......Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.......1 Ban Ah Lek (No. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .. Tambahan Mo..... 41... 11. 2..... 1........2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No... JOHORyang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja... 6...... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SK MASAI........... No...... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998...Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7...Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.... Perundangan (A): P...Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.........Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No..1. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6... JALAN TENGAH..4 Kamalariffin bin Ali (no. ..Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7....Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan 58 .....1. 4...2 Shamugam a/l Arumugam (No............ 3..Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7...Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.5 Jamal bin Pandak (No.. JOHOR SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...U.3 Ariffin bin Zaini (No... 7....

..... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...3 1.2 2.8 3........... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.......8 1.... 1.2 3...3 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2..9 1.....7 2.. 11.. 59 .7 1......... ...... . Tambahan No....5 1... Aktiviti Berpengakap: 3.... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ... Program Kepengakapan: 1.. JOHOR SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....6 1...........4 2.3 2..4 1...... Perundangan (A): P. Kulai. 41....... PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.1 2.......... No.11 2.. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini........ (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........5 2..........10 1.1 1................................Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....6 2...U........ .1 3...... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ........2 1............

No. Mei 1998..(A) 196....... JOHOR Tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.... 81750. SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Ruj.. 2. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004... bertarikh 21hb.. Kulai.... maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Setiausaha Pergerakan Pengakap.. Sekian... 11. Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.. Tambahan No...... Perundangan (A): P. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. SK MASAI JALAN TENGAH.. 60 .. 81750. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan.... Kami: JBA1016/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj......... 21. .. terima kasih.. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...U.. 4... Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SK MASAI. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya... Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap....

. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. SK MASAI JALAN TENGAH. 3. 11. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sehubungan itu. SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SK MASAI JALAN TENGAH. 61 JBA1016/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 . 2. 4. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SK MASAI. 81750.U. JOHOR Tuan. 81750. 81750. Sekian. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ………………………………. JOHOR . maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41. Perundangan (A): P. No. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tambahan No. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. terima kasih. Tuan: Ruj.………………………………. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Ruj.

4. 12. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 3. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 62 peringkat terkandung . 11. 81750. 13. 9. 5. 14. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. JOHOR s. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 15.k. 6. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 2. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 16.SK MASAI JALAN TENGAH. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Fail Peribadi Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 7. 3. 1. 17. 8. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 10. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.

20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 21. 19. 63 .18.

saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. Tuan:JBA1016/05/01/2004(7) Ruj.. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 3. 81750. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SK MASAI JALAN TENGAH. Sekian . Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. 64 . JOHOR Tuan. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. 4. ……………………. 81750. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. Sehubungan itu. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. JOHOR Ruj. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai..

2.. Pergerakan Pengakap. 65 : : JBA1016/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 . Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara... 41l Perundangan (A). P. Tuan Ruj. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 2.. Mei 1998.. No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. JOHOR Ruj.. terima kasih... Kulai (No. ……………………... Kulai. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. SMK MASAI.. 11. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Kepada Ahli Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI JALAN TENGAH.U. 1. JOHOR Saudara. Tingkatan Empat Sains 1. 81750.. Sekian .. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No..k.).. (A) 196 bertarikh 21 hb.. SK MASAI. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini.( MARHAINI BTE YUSOF ) s.

k. 5.2 4. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.1 4. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.2 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 1. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.4 1. 66 . semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.5 2.s.2 2. Bendahari 5. Setiausaha 3. 3. Penolong Setiausaha 4. Berkerjasama dengan setiausaha. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.2 5. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.1 5.1 1. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. 1. 3. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Pengerusi 1. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.2 1.3 Mengutip wang derma daripada ahli. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.1 3.1 2.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.

Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.4 5. Pemeriksa Kira-Kira 7. 7. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. 67 . Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.5 6.1 6.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.5.1 7.

JOHOR s. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR Ruj. 2. terima kasih. Tuan: Ruj. SK MASAI JALAN TENGAH. 2. Sehubungan dengan itu. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . P. 81750. 1. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN” Saya yang mejalankan tugas. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 3. 41 Perundangan (A). (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. JOHOR Tuan. SK MASAI JALAN TENGAH. No. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Tambahan No.k. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. 11. ……………………. SK MASAI JALAN TENGAH. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 81750..00 seorang sebulan. Kulai Pergerakan Pengakap. Kami: JBA1016/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. 81750. 3.U.

U. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. P. SK MASAI.00 seorang sebulan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Kami: JJBA1016/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. terima kasih. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 11. Sekian. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. JOHOR Ruj. 81750. JOHOR Tuan. Sehubungan dengan itu. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. ………………………………. Kulai SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR 69 . 2. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh 1 November 2004 yang berkaitan. Tambahan No. 81750. 3. 41 Perundangan (A). No.

s. JHOR s. atau bulanan (RM 1. 2. SK MASAI. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Oleh itu. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No 8296. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. JOHOR Ruj. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . 2. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kami:JBA1016/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. Bandar Putra.. 81750.00 pagi.k. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 3. Jalan Merak 17. JOHOR. SK MASAI JALAN TENGAH. Sehubungan dengan itu.00) atau tahunan (RM 12. Tuan: Ruj. Tuan.k. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Sekian.00 pagi hingga 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). terima kasih. 1.25). 81000 Kulai. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ……………………………….

1. terima kasih. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Pengarah Pendidikan Johor. ………………………………. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Kulai. 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan.k. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. 3. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. 81750. JOHR s. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. Sekian . Sehubungan itu. JOHOR Ruj. Jalan Hang Jebat. Rumah Pengakap. 56000 Kuala Lumpur. Tuan: Ruj. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SK MASAI. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK MASAI JALAN TENGAH. Berhubung perkara tersebut diatas. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 4. 2. 2.

Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. 8 Februari 2003 2. 3. Tuan. ………………………………. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar.00 hingga 11. 2.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Tuan: Ruj. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Jalan Merak 17. 81750.k. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. 1. terima kasih. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Sehubungan dengan itu. No 8296.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Sekian. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Bandar Putra. JOHOR. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 17 Januari. Fail Pengakap 72 . 81000 Kulai. SK MASAI. JOHOR Ruj. JOHOR s.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

3 Ketua Unit Sukan 3.1 S/U Kokurikulum 1. Mengelola. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3 S/U Sukan 1. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penyelia Petang. 75 . Pegawai Jabatan.1 S/U Kokurikulum 4.4 Guru Penasihat 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Penolong Kanan HEM.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kelab/Persatuan.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 1. daerah dan negeri.5 Guru Rumah Sukan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Penyelia Sukan 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.4 Penyelia Kokurikulum 4. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.2 Penyelia Kokurikulum 2.

5 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .4 4.3 4.Guru Kanan Mata Pelajaran 4.

Mei 1998. {Rujuk Seksyen 18.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah.2 . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. 2. 41). penyertaan dalam badan beruniform.U.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.0 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 11 (Tambahan No. badan beruniform. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 77 2.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.0 2. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. sukan dan permainan. hobi dan rekreasi. 42/No. 1. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. P. penyertaan dalam persatuan dan kelab. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Perundangan (A).U. (A) 196 bertarikh 21hb. (A) 531/97.

Seberapa yang boleh. Januari 1985}. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 2000. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2. 78 . dan satu kegiatan sukan atau permainan.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. satu kegiatan persatuan atau kelab. KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 11(29) bertarikh 2hb. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 2. ketatanegaraan. {Rujuk Subperkara 5.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 16/2000.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2.berterusan. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 2.5 Sekolah-sekolah. Januari 1985}. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb. KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5.

3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. KP.2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 79 .2.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42. 80 . Warta kerajaan Jil. No 11 2.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

SPI Bil 1/1971 3. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 4/1975 6.179-180 Jil.N. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1997 5. 42. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 83 . 27. SPI Bil 2/1971 4. 23/1966 2. No. 11.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.11 2. SP ‘Am Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Jil. Bil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.U. Warta Kerajaan 1967 4. Akta Pelancongan 1957 2.N. SPI Bil 8/1971 5.

SPI Bil. 3/1984 19. Video Game.U. 4/1977 9. 4/1983 17. 84 8. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1982 - 15. SPI Bil 1/1986 - . Hari Kelepasan Peristiwa P. 2/1981 13. 11/1978 12.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table.7. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 7/1983 18. 4/1984 21. SPI Bil. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 8/1978 11.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil.U. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 4/1982 16. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. 5/1985 24. 3/1981 14. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 23. 4/1984 20. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil.

Syarikat/Badan 27. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil 2/1986 26. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988 - 30.25. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Oleh 85 . 5/1986 28. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).7/1991 . 3/1991 39. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 8/1988 33. . SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 32. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 1/1991 38. SPI Bil 10/1989 37. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 6/1988 31. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil 10/1988 34. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil.

1/1995 - 45. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 7/1995 48. 3/1997 - .77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 4/1992 43. SPI Bil. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 3/1995 - 46. SPI Bil. SPI Bil. - 50. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil.1/1996 51. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44.41. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. 8/1995 - 49. 4/1995 47. 86 54. 2/1996 52. Pengurusan 42.

Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 12/2000 - 87 . SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 3/1998 58. 9/2000 - 69. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 7/1999 64. 2/1999 63. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 2/1998 57. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1999 65. 1/1999 62. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 9/2000 - 68. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil.55. Murid Di Hari 59. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil 24/1998 - 61.

SPI Bil. 20/2000 77. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 14/2000 72. 17/2000 74. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 13/2000 71. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. 5/2002 - 88 .70. SPI Bil.

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 89 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 06. 07. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 05. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 08. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 04. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 02. 01. 03. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu .

11

Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat

1 Minggu

Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab

12

Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan

1 Minggu

13

Januari hingga Oktober

91

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

92

Contoh Perlembagaan Persatuan.
PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.

PERATURAN 1
a.

NAMA DAN ALAMAT
Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Nama Persatuan:

b.

Alamat:

SK MASAI, JALAN TENGAH 81750, JOHOR

PERATURAN 2

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek PERATURAN 3 3.1 OBJEKTIF

Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. KEAHLIAN

3.2

PERATURAN 4 4.1 4.2

Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

93

4.3

Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5 5.1 5.2 5.3

GURU PENASIHAT

Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. AHLI JAWATANKUASA

PERATURAN 6 6.1 6.2

Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. oleh Guru jawatan kepada

6.3 6.4 6.5

Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.1 Pengerusi 6.6.2 Naib Pengerusi 6.6.3 Setiausaha 6.6.4 Penolong Setiausaha 6.6.5 Bendahari 6.6.6 Penolong Bendahari 6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang)

6.6

bergantung

94

PERATURAN 7 TUGAS JAWATANKUASA 7.1 Pengerusi

DAN

TANGGUNGJAWAB

7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 Naib Pengerusi 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Setiausaha 7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.3.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.4 Penolong Setiausaha 7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.4.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. Setiausaha sewaktu minit

95

7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.5 Bendahari 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya. bulanan dan

7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.5.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7.5.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6 Penolong Bendahari 7.6.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. Bendahari sewaktu

7.6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.8.1 Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7.8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 96

PERATURAN 8 8.1

KEWANGAN

Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.00 seorang sebulan. Persatuan aktiviti. juga boleh memperolehi kewangan melalui

8.2 8.3

Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. KEHADIRAN/PENYERTAAN

8.4

PERATURAN 9 9.1 9.2

Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. AKTIVITI

PERATURAN 10 10.1 10.2

Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN-PERATURAN

PERATURAN 11 11.1 11.2 11.3

Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. TINDAKAN DISIPLIN

PERATURAN 12 12.1

Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 97

12......2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12... Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13..2 Amaran bertulis 12.2. ahli jawatankuasa..2. 13... 14....... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar......3 13. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar...... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.....1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.1 15...4 PERATURAN 14 14.... Segala hutang wajib dijelaskan...3 PERATURAN 15 15.....1 13.2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda...1 Amaran lisan 12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad... 98 .... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti .

............... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi...... Pergerakan Pengakap 99 ................. ........ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.. Pergerakan Pengakap............................................................

...... . JOHOR SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.3 Ariffin bin Zaini (No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 1..... Perundangan (A): P.... 6.......Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7....... 5......Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.. Kulai....1......1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 7............ (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . 41.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap 100 ...5 Jamal bin Pandak (No.............Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No... 2... Tambahan Mo..Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No...... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.....2 Shamugam a/l Arumugam (No.. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .........4 Kamalariffin bin Ali (no................PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.....Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.1 Ban Ah Lek (No.....Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7...... ....Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7. 11....1.. 4. No.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja..... ....Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No. 3....U.. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No........

..9 2. Program Kepengakapan: 1.........12 2.13 1....18 1..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998............ Perundangan (A): P.14 2. PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.. Kulai............. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....13 2.12 1....2 4. Aktiviti Berpengakap: 6.....20 1.. Tambahan No. 41. 4... JOHOR SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...15 3.. ...1 4................11 2. 11.....1 1.... ......10 2.14 1..U..17 1......... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. ..........19 1..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..21 2...1 2...16 1.. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....15 1......... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja................3 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 5........ (MARHAINI BTE YUSOF) 101 ...........Tarikh: ....... No.......

. 2.U... SK MASAI JALAN TENGAH. Sekian. 4.... 11.. Mei 1998. No.... ………………………………. Kami: JBA1016/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN.. JOHOR Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 102 ... Perundangan (A): P..(A) 196. Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. SK MASAI. 81750.Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.... JOHOR Tuan. 21. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. terima kasih. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004.. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... bertarikh 21hb.. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SK MASAI JALAN TENGAH. Tambahan No. 81750. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. JOHOR Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.

81750. 4. 2. Tambahan No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini.k. ………………………………. Perundangan (A): P. Sekian.Pergerakan Pengakap SK MASAI JALAN TENGAH. SK MASAI. Sehubungan itu. 3. Fail Peribadi JBA1016/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . 1. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. No. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 81750. Tuan: Ruj. JOHOR s. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 11. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI. JOHOR Ruj. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.

Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 34. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 31. 26. 29. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 27. 32. 37. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 39. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 24. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 36. 23. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 40. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 30. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 38. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 104 peringkat terkandung . 33. 35. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 25. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 28.

41. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 105 . 42. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

k. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SK MASAI. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. terima kasih. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. ……………………. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 106 . Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SK MASAI JALAN TENGAH. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 2. SK MASAI JALAN TENGAH. 4. JOHOR Ruj.. 81750. Sekian . Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. 2.. Sehubungan itu. 3. JOHOR Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. JOHOR Tuan.. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 1. 81750.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... Mei 1998. 81750... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U.. 41l Perundangan (A). Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. Pergerakan Pengakap. 11. JOHOR Saudara. ……………………. Sekian . Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 107 : : JBA1016/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 ..k. (A) 196 bertarikh 21 hb. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. Kulai (No.. JOHOR .. Ruj. Tambahan No.). P.. SK MASAI.Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR s. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 2.... Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara... sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. terima kasih. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. SK MASAI JALAN TENGAH.. Tingkatan Empat Sains 1. No. SK MASAI. JOHOR Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. 81750. 2...

5 Mengutip wang derma daripada ahli.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.3 5.3 1.1 1.1 3. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.2 1. 5. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 4.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.4 5. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.5 2.2 2. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.1 5. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.2 3. Bendahari 5. 108 . Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Penolong Setiausaha 4. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Pengerusi 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.1 2. 3. Setiausaha 3. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Berkerjasama dengan setiausaha. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.4 1.2 5.1 4.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.

7.1 6. 109 .2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.1 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Pemeriksa Kira-Kira 7. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.6. Ahli Jawatankuasa 6.

JOHOR Ruj. terima kasih. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. 3. 2. ……………………. Sekian. 1. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4.. SK MASAI JALAN TENGAH. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 41 Perundangan (A). Tuan: Ruj. 11. Pergerakan Pengakap SK MASAI. JOHOR s.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. JOHOR Tuan. 81750. JOHOR Pergerakan Pengakap.k. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sehubungan dengan itu. 81750. SK MASAI. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. P. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 2. SK MASAI JALAN TENGAH. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN” Saya yang mejalankan tugas. 3. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.00 seorang sebulan. Kami: JBA1016/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. No. Tambahan No.U. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 110 .

SK MASAI. 11. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. 81750. JOHOR Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh 1 November 2004 yang berkaitan. 111 . Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No.k. JOHOR Tuan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.U. 81750. JOHOR s. terima kasih. ………………………………. 3. P. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Ruj. No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 41 Perundangan (A). SK MASAI JALAN TENGAH. Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 2.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SK MASAI. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sehubungan dengan itu. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh.00 seorang sebulan. Penolong Kanan Kokurikulum. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. Pergerakan Pengakap SK MASAI.

00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. terima kasih. JOHOR s. No 8296. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.. ………………………………. Tuan: Ruj. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 112 . Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Tuan.25). Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI SK MASAI JALAN TENGAH.00 pagi. Bandar Putra. Oleh itu. 2. 81750. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 81000 Kulai. Sehubungan dengan itu. Kami:JBA1016/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar.00) atau tahunan (RM 12. JOHOR Ruj. atau bulanan (RM 1.k. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. 1. 2. JOHOR. Jalan Merak 17.00) bermula dari bulan Januari 2003. SK MASAI. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.

SK MASAI. Pengarah Pendidikan Johor. 2. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. 56000 Kuala Lumpur.k. Tuan. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Sekian . 4. 1. JOHOR Ruj. Rumah Pengakap. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Tuan: Ruj. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. 81750. 2. ………………………………. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Jalan Hang Jebat. 3.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR. Sehubungan itu. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SK MASAI JOHOR Berhubung perkara tersebut diatas. s. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. ( KALSOM SALEH ) Pengetua.

Jalan Merak 17. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Tuan. 3. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Bandar Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ………………………………. 81750.k. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. 2. JOHOR. 3.00 hingga 11. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SK MASAI.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. ( KALSOM SALEH ) Pengetua. Sehubungan dengan itu. terima kasih. 1. 8 Februari 2003 2. No 8296. 81000 Kulai. 17 Januari. JOHOR s. JOHOR Ruj.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. SK MASAI. JOHOR Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Tuan: Ruj. Fail Pengakap 114 . Sekian.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

2 Penyelia Kokurikulum 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.Penolong Kanan. daerah dan negeri. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.5 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 S/U Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 Guru Rumah Sukan 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.1 S/U Kokurikulum 1. Penyelia . Pegawai Jabatan. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1.3 Penyelia Sukan 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pelajaran Johor Mengelola.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab/Persatuan. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.3 Guru Penasihat 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3. Penolong Kanan HEM.

3 S/U Sukan 4.5 Guru Rumah Sukan 4.4 Guru Penasihat 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .Petang.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. (A) 196 bertarikh 21hb. 11 (Tambahan No. Perundangan (A).U. Mei 1998.2 .0 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. badan beruniform. (A) 531/97. {Rujuk Seksyen 18. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. penyertaan dalam badan beruniform. penyertaan dalam persatuan dan kelab.0 2. 42/No. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. sukan dan permainan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.U. hobi dan rekreasi. 1. P. 41). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 119 2.

1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subperkara 5. 2000. KP(BS)8591/Jld. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 16/2000. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 120 . 2.berterusan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 2. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. Januari 1985}. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Januari 1985}. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 2. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ketatanegaraan. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. maka apabila disabitkan sedemikian. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.5 Sekolah-sekolah. {Rujuk Subperkara 5.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. dan satu kegiatan sukan atau permainan. satu kegiatan persatuan atau kelab. Seberapa yang boleh. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 11(29) bertarikh 2hb.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.

KP.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 121 .2.2.

Warta kerajaan Jil. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Permohonan murid diproses. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. 42. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. TAMAT 123 . Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.

Permohonan murid diproses. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 10. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelancongan 1957 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian

WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N.179-180 Jil. 11, Bil. 27, bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196, Jil. 42, No.11

2. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1997

5. Warta Kerajaan 1998

-

SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SP ‘Am Bil. 23/1966 2. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 4/1975 6. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah

Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri, dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan

125

7. SPI Bil 10/1976

-

Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 126

8. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 8/1978 11. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil. 3/1982

-

15. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986

-

25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 3/1986

-

Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Syarikat/Badan

27. SPI Bil. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988

-

30. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. 7/1988

-

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.

32. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988

-

35. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.7/1991

- Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.

- Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Oleh

127

41. SPI Bil. 9/1991

-

Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Pengurusan

42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 6/1994

-

Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan

44. SPI Bil. 1/1995

-

45. SPI Bil. 3/1995

-

46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil. 8/1995

-

49. SPI Bil 9/1995

- Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. -

50. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997

Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.

Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 128

54. SPI Bil. 3/1997

-

55. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998 58. SPI Bil. 5/1998

-

Amalan Kebersihan Di Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Murid Di Hari

59. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998

-

61. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. 9/2000

-

68. SPI Bil. 9/2000

-

69. SPI Bil. 12/2000

-

129

70. SPI Bil. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000

-

Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Rukun Negara Di

73. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. 19/2000

-

Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

76. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil, 5/2002

-

130

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum

131

Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Permohonan murid diproses. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

– KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya – KBK Kelab SPBT – KBT Kelab Tunas Bistari – KTB Kelab Komunikasi & Tek. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. Maklumat – KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia – SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan – KKK Kelab Cegah Jenayah – KCJ Kelab Badminton – KBN Kelab Boling – KBL Kelab Catur – KCR Kelab Setia –KSE Kelab Prostar – KPS Kelab Rukun Negara – KRN PERTINA – PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan/permainan berikut dengan menulis1. dan Kew.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . JALAN TENGAH.2.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu – PBM Persatuan Bahasa Inggeris – PBI Persatuan Bahasa Cina – PBC Persatuan Bahasa Tamil – PBT Persatuan Pendidikan Islam & B. Arab – PBA Persatuan Sejarah & Geografi – PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual – PSV Persatuan Sains & Matematik – PSM Persatuan Kemahiran Hidup – PKH Kelab Pengguna.SK MASAI. Perdag.2. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Untuk Kegunaan Pejabat Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia – PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah – KRS Pasukan Pengakap Sekolah – PGP Pasukan Kadet Polis – PKP Pergerakan Pandu Puteri – PPP Pergerakan Puteri Islam – PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1. 81750.

....................... 135 ... : ........................................Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar.................. Tandatangan Nama Tarikh : .............................. : ............................................................

1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.5 Guru Rumah Sukan 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . daerah dan negeri. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Penyelia Sukan 2. Guru Kanan Mata Pelajaran . Penyelia Petang. Penolong Kanan HEM.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Kokurikulum 2.4 Guru Penasihat 4.4 Guru Rumah Sukan 1.3 S/U Sukan 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 S/U Sukan Daerah 3.Kelab/ Persatuan.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 Guru Penasihat 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 4. Kelab/Persatuan.4 Penyelia Kokurikulum 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Mengelola. Kelab Sukan Permainan 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.1 S/U Kokurikulum 1. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.0.4 1. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.1 1.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. 2. Kehadiran b.2 2.0 1.5 2. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a. Penglibatan d.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Pencapaian c. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Jawatan disandang 1. 1997.1 137 .

Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Naib Johan dan Ketiga.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.2.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN N. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 .

6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. kebangsaan dan antarabangsa. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.2.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). negeri. 139 .

Kelab Renang. Pandu Puteri.3. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Seni Bela Diri dan sebagainya. Pengakap.0 3. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. 3. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang 78% JUMLAH ii.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. c. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. b. Kelab Pencinta Alam.3. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan 140 . Kelab Memanah dan sebagainya. i.

3 3.0 4. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. pengawas perpustakaan.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. 141 .1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.d) Jawatan iii. Imam dan sebagainya. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% 88% JUMLAH 3.

Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3 4. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Badan-Badan Tertentu.2 Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. umpamanya Jawatankuasa Asrama. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.2 142 .1 5. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.4. 5.1.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.0 5.3. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 c) 7 8 4.

4 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.5. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.6 =A 6.5 .1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.0 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.2 6.3 6. 143 = 88. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.

1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. 7. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas.0 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. 144 .7.

Guru Tingkatan 145 . (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Bil 1. kelab. iii.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. kelab. sukan dan permainan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. PK Kokurikulum 3. Guru Penasihat 6. ii. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Penasihat 5. sukan dan permainan. Guru Penasihat 7. 2.

9. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.8. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Guru Tingkatan Guru Tingkatan 10. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A – Persatuan/Kelab/Sukan Borang B – Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .

iii. 8. kelab. 148 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 2. ii. 4. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Tanda ( _ / ) Catatan 3. 7. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 5. kelab. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 6. sukan dan permainan.

9. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . 10. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.

Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 42.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 5/1986 4. 4/1992 9.11 3. SPI Bil. 150 . (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Game Watch’ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 7/1988 - 7. 4/1995 . Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2. SPI Bil 1/1989 8. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan ‘Pin-table. 6. SPI Bil 8/1971 2. Jil. 4/1982 3. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Video Game.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. No.N. 1/1988 5.

Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 151 . 18/1998 16. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 17/2000 23. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. PUP Bil 2/1997 14. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/2000 21. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. 2/1997 13. SPI Bil 24/1998 - 17.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 2/1999 19. SPI Bil 9/1995 . 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. 7/1999 20. 13/2000 22. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Pengurusan Taekwondo 12.77280) /Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil.10. 1/1999 18. Rukun Negara Di 15.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa

152

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan, kelab, sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan)

153

BORANG A SK MASAI, JOHOR BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR

NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA

Catatan

Penglibatan

20

Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah

20

10 100

Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat

: :

GRED

154

BORANG B SK MASAI, JALAN TENGAH, JOHOR PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS)

Nama No KPT BIL JAWATAN

No Daftar Tingkatan MARKAH

MARKAH KESELURUHAN

Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras

: :

155

BORANG C

UNIT KOKURIKULUM SK MASAI, JOHOR PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU BIL ………………………………………. NAMA PELAJAR TINGKATAN ………….. GRED DICAPAI

Tanda tangan guru tingkatan : Nama :

............................................. ............................................

156

CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........................

Nama Pelajar: ................................................... Tingkatan: ......................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam

No.K.P.: ........................... Jantina: ............................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................................................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : :

Ulasan: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Disahkan Oleh: ....................................................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru

Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..................................... Tarikh: ................. Nama: .............................................................................................

157

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu

Bil

Jenis Kerja

1.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan, kelab, sukan dan permainan. ii. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. iii. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan, kelab, sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

2.

60 minit

3.

2 hari

4.

3 hari

5.

2 hari

6.

2 hari

7.

2 hari

158

3 hari 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 2 hari 13. 5 hari 159 . Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. 3 hari 10.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.3 S/U Sukan 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. daerah dan negeri. Penyelia Petang. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 Guru Penasihat 1.2 Ketua Unit Sukan 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah Sukan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Penolong Kanan HEM.3 Penyelia Kokurikulum 4.2 Penyelia Kokurikulum 2.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. 4.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatun 161 2. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Kelab Sukan Permainan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 4.3 Penyelia Sukan 2.

4 Guru Penasihat / Sukan 4.5 Guru Pasukan Sekolah 162 . Kelab Sukan Permainan 4.3 S/U Sukan Guru Rumah 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .

wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.2 1.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1.4 1. 1997.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Jawatan disandang 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah.1 163 . tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. Penglibatan h. 2.5 2. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Kehadiran f. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Pencapaian g. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e.0.4 2.

3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2.2. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Naib Johan dan Ketiga. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.

Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. negeri. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.2. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. kebangsaan dan antarabangsa.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. 165 . Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.

1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah.3. b. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Kelab Renang. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. c.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan 166 . Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang 78% JUMLAH ii. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kelab Memanah dan sebagainya. 3. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Pandu Puteri. Kelab Pencinta Alam. Pengakap. i.0 3. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Seni Bela Diri dan sebagainya.3.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2.

2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.3 3.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. 167 . Imam dan sebagainya.0 4. pengawas perpustakaan. AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% 88% JUMLAH 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.d) Jawatan iii.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.

4. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.1.3.0 5. 5. umpamanya Jawatankuasa Asrama.1 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.3 4. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.2 Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 c) 7 8 4. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.2 168 . Badan-Badan Tertentu. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.

2 6.3 6. 169 = 88. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.5 .0 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.6 =A 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.5. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.4 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.

3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.7. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.0 7.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). 170 . Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. 7. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum.

2. Guru Tingkatan 7.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar 3. 4. Guru Penasihat 6. Guru Tingkatan 8. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Guru Tingkatan 171 9. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 5.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11.Penilaian tersebut 10. Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 .

Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat.

8.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 6. 4. 7. 174 . 5. TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 3.

11.9. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 175 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10.

4/1992 9. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil.11 3.U. 4/1982 3. 1/1988 5. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 5/1986 4. Game Watch’ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil.N. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 42. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan ‘Pin-table. SPI Bil 1/1989 8. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Warta Kerajaan 1956 2.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 6. SPI Bil 8/1971 2. 4/1995 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. Jil. No. SPI Bil. SPI Bil. Video Game. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. 176 . SPI Bil. 7/1988 - 7.

SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. PUP Bil 2/1997 14. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 2/1997 13. SPI Bil. SPI Bil. 8/2000 21. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11.77280) /Seni Mempertahankan Diri. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 1/1999 18. SPI Bil. 18/1998 16. SPI Bil. Rukun Negara Di 15.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 2/1999 19. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 177 . Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 7/1999 20. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 17/2000 23. 13/2000 22. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil 9/1995 .10.

7. 12. 4. 11. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 6.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 5. 13. 10. 8. 14. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 2. 15. 1. 16. 9. 3. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum.

kelab. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 . sukan dan permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.

BORANG A SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR

NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA

Catatan

Penglibatan

20

Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah

20

10 100

Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat

: :

GRED

BORANG B

180

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI JOHOR PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS)

Nama No KPT BIL JAWATAN

No Daftar Tingkatan MARKAH

MARKAH KESELURUHAN

Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras

: :

181

UNIT KOKURIKULUM SK MASAI, JOHOR PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU BIL ………………………………………. NAMA PELAJAR TINGKATAN ………….. GRED DICAPAI

Tanda tangan guru tingkatan : Nama :

............................................. ............................................

182

CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........................

Nama Pelajar: ................................................... Tingkatan: ......................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam

No.K.P.: ........................... Jantina: ............................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................................................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : :

Ulasan: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Disahkan Oleh: ....................................................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru

Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..................................... Tarikh: ................. Nama: .............................................................................................

183

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan.

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 3 Hari

1.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing

2.

60 minit

3.

2 hari

4.

3 hari

5.

Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari

6.

7.

2 hari

8.

2 hari

184

9.

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur, jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN

5 hari

10.

2 hari

11.

2 hari

185

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

186

1.0 1.keluarga dan sekolah.1. 1.1.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing. 1.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.1.1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1.semakan dan kebenaran. 1.2.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.2.1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program. 1. 1.1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.2.2.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan. 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai. 1.2.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1. 1.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 187 .1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.1. 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan. 1. 1.

1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. 2.3.0 2. 2.1.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti. 2. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar. 1.1.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.3. sewaktu 188 .3 Peranan ibu bapa 1.1.1.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran. 2.3.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).1.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.1 Penggunaan Bilik Sukan .1.1. 2.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran. 2.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan. 1. 2.2.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal. 2.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.1. 2. 2.1.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.1.1. 2.3.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.1. 1. 2.

3.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas. 189 .6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti.1.1. 3.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar. 3.0 3.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.3 2. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.2. 3. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ).5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.6 kepada guru sekiranya berlaku Tatacara pemimpin / penasihat / guru.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.1. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.4 2.5 2.2 2.1. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan. 3.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.1.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan. 2. 3. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan.1. 3.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti. 3. 3.1.1.1. 3.2 2.

190 .5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.1.2.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.1.1.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. 3.1.0 4. 4.1.2. 3. 3.2. 4.3. 3.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4. 4.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan. 3.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.2.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa. 4.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.1.2 Tatacara jurulatih / guru / penasihat. 4.2. 4.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak.2.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.1. 3.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.1.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas. 3.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.

1. 4. 5.2.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 4.1 Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar 5.4. 191 . 4.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.2 Tatacara guru / penasihat 4.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 5.1.2. 5.0 5.2.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.1.1.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah 5.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.1. 5.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas. 5.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan.2.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 4.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.1. 5.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan.2. 4.1.1. 5.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan.

5. 192 .1. 6. 6.2. 5. 6.5.2. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan.2.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai.2.1.1 Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar 6. 5. 6. 6. 6.1.1. 6. 5.1.1.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.0 6.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna.2.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program.1.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah. 5.2 Tatacara penasihat 5. 6.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.2.

4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. tatacara tindakan 6.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 7. 6.1.semasa dan selepas aktiviti dijalankan.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.2. 6. 7.1. 7.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 6.2.1. 7.2.2.0 7. 6.1.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar.2.6.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.tungu di satu tempat dan minta bantuan.1 Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.1.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 7. 6.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara.2 Tatacara guru 6.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6. 6.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan .1. 7.1. 7.2. 7.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 193 .7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan.2.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan.

4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya.1.1. 7. 7. 194 .2.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 7.1.1. 7.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar.2.1. 7. 8.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.2.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7. 7.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar 8.2. 7.2. 7. 8.0 8.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ).2.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.2 Tatacara guru / penasihat 7.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. 8.7.1.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi.2.2.2.1. 7.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7. 7.

1.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ).3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat. 8. 8.1. 8.1.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.1.gigitan serangan dan kecemasan.1.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi.8.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan.2 Tatacara guru / penasihat 8.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah.1. 8. senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.1.2. 8. 8.2.2. 8. 8.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.2.2.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar . 8.1. 195 .1. peraturan. 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8. 8.

2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual.1.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.2. 9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa.0 9.1.2.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain.1.1. 9.1.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.2. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat 9. 9. 9.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.2.1 Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar 9. 196 . aktiviti/perancangan 9.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam.9. 9. 9.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko.2. 9.

Permainan Makluman penjaga. 3/1995 Bil. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ hantar hospital/klinik. 1/1995 Bil. Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. 9/2000 Bil Tindakan 1 Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Permainan Beri rawatan kecemasan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti. Undangundang. Ambil langkah-langkah kese. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen. 197 .Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ kemalangan. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lapor kepada polis membuat tuntutan.

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan Ibu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT 198 .

Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. 4. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. 5. Lapor kepada polis membuat tuntutan. 6. 199 . 3. Beri rawatan kecemasan. 12. 10. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 7. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 11. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. 8. Makluman penjaga. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. kepada ibu bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. 9.

179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42. No.N. Warta Kerajaan 1956 2. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Jil. SPI Bil. SPI Bil.11 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 18/1998 - 200 . 15.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 7. 13. 6. 11. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 9. 15. 5. 8. 12. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 10. 16. 3. 1. 14. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 4. 2.

1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil.

Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan 2 Hari 12 Mengikut keadaan pelajar 203 . Beri rawatan kecemasan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .

205 . borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. baucar bayaran. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. 4. buku resit. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. 3.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2.

6. 2. 11. 10. Undangundang/ Peraturan Bil 1. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. S/U Sukan SU Kokurikulum 12. 8. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan dan peminjaman. SU Kokurikulum 206 . Arahan Perbendaharaan 170 9. Tandatangan pengesahan nota serahan. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 7. 13. 4. Terima barang dan pastikan kualiti. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 5. Terima invois dari pejabat 3.

Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. Bincang mengenai kemampuan kewangan. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. . . dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan.CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. TAMAT 207 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat.

7. Senarai keperluan mengikut keutamaan. 11. 14. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 208 .SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Terima barang dan pastikan kualiti. 5. Tandatangan serahan. pengesahan nota 10. Terima invois dari pejabat 12. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. 6. 8. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 4. 9. 2. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan.

U. 42. No. SPI Bil. 15. 18/1998 - 209 . Warta Kerajaan 1956 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.11 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Jil.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.

10. 13. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 7. 8. 16.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 5. 4. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 12. 14. 1. 2. 11. 15. 9. 3. 6.

1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil.

Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 4. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 7. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 2. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. Tandatangan pengesahan nota serahan. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. 10. 30 minit 30 minit 5. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 30 minit 212 . 3. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 11. 30 minit 6. 8. Terima barang dan pastikan kualiti. 10 minit 10 minit 30 minit 12.

213 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.13.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

3 Ketua Unit Sukan 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta .SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 215 2.5 Guru Rumah Sukan 1.4 Guru Penasihat 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan.1 4.3 Penyelia Sukan 2.Pegawai Jabatan.3 S/U Sukan 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kelab Sukan Permainan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Kelab/Persatuan.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. daerahdan negeri. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 S/U Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pelajaran Johor Mengelola.

5 Guru Pasukan Sekolah 216 . peringkat sekolah Penyelia Petang.3 S/U Sukan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. Kelab Sukan Permainan 4.Kanan HEM. Kelab/Persatu an.

Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Sebarang kerosakan. 217 . Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. Pengetua. sekolah dan persatuan atau kelab. 2. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. 5. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. 8. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. daerah. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. negeri. 9. 2. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. Penyelia Petang. 4.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. 7. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. 2. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Keutamaan peminjam iaitu PPD. Penolong-penolong Kanan. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. guru-guru dan pelajar. 10.1 2. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. 6.3 3.

2. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 10. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. 4. 6. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 8. Buku Pengurusan 218 . Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Menyerahkan alatan yang dipinjam.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 11. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 5. 3. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 7. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9.

219 .13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 11. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 6. 4. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 2. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 5. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 13. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 3. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Tanda ( _ / ) Catatan 7. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . 8. 10. 12. 9. Menyerahkan alatan yang dipinjam.

Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Jil. SPI Bil.N. Warta Kerajaan 1956 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 15. 18/1998 - 222 .11 3. No.U.

1. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 6. 8. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . 11. 12.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 7. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 14. 9. 13. 5. 2. 3. 10. 16. 15. 4.

1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil.

Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Bil Jenis Kerja 1. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 2.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 8. 5. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. 7. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . 3. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 10. 4. 6. 1 hari 5 minit 9.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 5 minit 13. 5 minit 226 .12. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .

Kelab Sukan Permainan 1. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.5 Guru Rumah Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab Sukan Permainan 4. Guru Kanan Mata . Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .6 Guru Pasukan Sekolah 2.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4. Mengelola.3 Ketua Unit Sukan 3.3 Sukan 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.3 S/U Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penyelia Petang. Penolong Kanan HEM.4 S/U Sukan Daerah 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 4.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Penyelia Kokurikulum 2.4 Guru Penasihat 1.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. daerah dan negeri.3 S/U Sukan 4.

6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .Pelajaran 4.5 4.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 230 2. {Rujuk Seksyen 18. P.0 1. 41).2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. penyertaan dalam badan beruniform. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 42/No.0 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan.U. Perundangan (A). 11 (Tambahan No. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform. 1. hobi dan rekreasi. penyertaan dalam persatuan dan kelab.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.2 .1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.U. (A) 531/97.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. 2. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. XVI(16) bertarikh 13 Nov. {Rujuk Subperkara 5. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 16/2000. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 231 . bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. satu kegiatan persatuan atau kelab. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5. maka apabila disabitkan sedemikian. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 2000. 11(29) bertarikh 2hb. KP(BS)8591/Jld. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. ketatanegaraan. 11(29) bertarikh 2hb. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Januari 1985}. 2. Januari 1985}. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.5 Sekolah-sekolah. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.berterusan. KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}.

6 3.00 pagi 8.2 3. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.4 3. KRS.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.30pg 10.9.5 3. KRS.00 . PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.10. 3. tidak termasuk waktu rehat. KP.2. PPI. PPI. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.00 pagi 10.10.8. Rujuk Subperkara 5. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.3 3.00 pagi : Perhimpunan Pagi.3 3.50 . PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 232 3. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun.7 9.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2.00 . PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.2. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.30tgh . Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam.00 .Puteri. Jadual Aktiviti GERKO 7.0 3. Penolong Kanan Kokurikulum.30 – 12.

No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 .FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

N. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 1/1971 3. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 236 .326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 27. SPI Bil 8/1971 5.11 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 2/1971 4. Akta Pelancongan 1957 2. Jil.U. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 11. 23/1966 2. 42.179-180 Jil. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Bil.N. Warta Kerajaan 1997 5. No. SPI Bil 4/1975 6. Warta Kerajaan 1956 3. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SP ‘Am Bil.

SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 4/1985 23. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 2/1981 13. 3/1981 14.7. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 4/1984 21. Video Game. SPI Bil. 7/1977 10. 4/1977 9. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 8/1978 11. 237 8. SPI Bil. 4/1982 16.U. SPI Bil 1/1986 - . 5/1985 24. Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. 3/1984 19.U. 3/1982 - 15. 4/1984 20. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1983 17. 7/1983 18.

Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 6/1988 31. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 3/1991 39. 32. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 5/1986 28. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.25. SPI Bil 2/1986 26. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1989 37. Oleh 238 .7/1991 . 1/1988 29. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. Syarikat/Badan 27.3/1988 - 30. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35.

77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 3/1997 - . Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 3/1995 - 46. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. - 50. SPI Bil. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 1/1995 - 45. 4/1992 43. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 239 54. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. 7/1995 48. Penampilan Diri Pelajar. 2/1997 53. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil.1/1996 51. 2/1996 52. SPI Bil.41. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 8/1995 - 49. Pengurusan 42. 4/1995 47. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. SPI Bil.

Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil 24/1998 - 61. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 1/1999 62. 3/1998 58. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 6/1997 56. SPI Bil. SPI Bil. Murid Di Hari 59.55. 8/2000 67. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 12/2000 - 240 . SPI Bil. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 8/1999 65. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. 2/1999 63. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 2/1998 57. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 18/1998 60. 9/2000 - 69. 9/2000 - 68. 7/1999 64.

SPI Bil. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil.70. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 13/2000 71. 14/2000 72. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 18/2000 75. Rukun Negara Di 73. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 5/2002 - 241 .

01. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 02.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

3 S/U Sukan 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Penolong Kanan. daerahdan negeri.4 S/U Sukan Daerah 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 S/U Sukan 1.5 Guru Rumah Sukan 1.5 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .1 S/U Kokurikulum 1.4 Penyelia Kokurikulum 3. Guru Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .1 S/U Kokurikulum 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab/Persatuan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Jabatan. Kelab Sukan Permainan 1. Penolong Kanan HEM. Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pelajaran Johor 4. Kelab Sukan Permainan 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3. Penyelia Petang.3 Penyelia Sukan 2.4 Guru Penasihat 1.3 Ketua Unit Sukan 3.

4 4.5 4.6 Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .Kanan Mata Pelajaran 4.

6. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. 4. 3.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. 7. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan). 247 .2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. 2. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 5. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2.

PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. Bil 1. 5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. PK Kokurikulum 3. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 2. 6. 248 . Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 7. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

3.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 250 . 6. Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. 5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 1. Tandakan ( √) Catatan 2. 4. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

11 2. 11. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1998 - 251 . Warta Kerajaan 1967 4. Jil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 42.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.N.179-180 Jil. Bil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1997 5. Akta Pelancongan 1957 2. 27.N. No. Warta Kerajaan 1956 3.U. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.

3 hari 2. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 6. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 15 minit 252 . 3 hari 4.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. 60 minit 3. 2 hari 60 minit 2 hari 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 5. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Setiausaha . Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. iii. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. ii. Surat meminjam alatan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Pengetua Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 6. Surat mohon bantuan pegawai. Setiausaha 4. 3.Borang penyertaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Bil. v. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan Pengetua PK Kokurikulum 254 AJK Pelaksana. 1. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. iv. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. Surat mohon sumbangan/tajaan. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 2.

cadangan. penambahbaikan dan penyata kewangan. semasa dan selepas program. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiausaha 8. 10. 7. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Setiausaha 12. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Sebelum. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima.pengerusi jawatankuasa kecil. Hantar Laporan kepada pengetua. Setiausaha 255 . PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. komen. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. 11.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/kuasa 1 Kebenaran diperoleh Mesyuarat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak 256 .

Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 257 .Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Setelah kelulusan diterima.

ii. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. iv. cadangan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. 7 8 9 10 11 12 258 . Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. semasa dan selepas program. v. Surat mohon bantuan pegawai.Borang penyertaan. penambahbaikan dan penyata kewangan. komen. 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Surat meminjam alatan. Mesyuarat post mortem dan laporan. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan.5 Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Hantar Laporan kepada pengetua. Sebelum. Surat mohon sumbangan/tajaan. iii. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa.

9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil.

AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan 260 .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1.

6. Kolej Komuniti. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan.- mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Pameran mencari. Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. Kolej Swasta dan sebagainya. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. Memasang banting pada khemah 4. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. 261 . Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. 5. Bantuan pengawas petang diperlukan 7.

Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ 262 .00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10.00. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1.9. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10.

Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan. Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja. Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan 263 . 3.Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2.

Johor. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 264 .tangan: ……………………… 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Jalan Muar. Tuan.1. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.4 5 6 7 8 9 Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Pengadil:……………………………………t. 85300 Labis.

Borang Serahan Kupon Bil: ……………. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:………………………………………. Sekian. Guru Penasihat:………………………………Tandatangan:……………….. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.2. 3. terima kasih. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Kad Pengenalan) 5. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Catatan: Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 265 .1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.

6. Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T. Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) 266 . Tandatangan Penerima:………………………………………………………………….Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM …………………………………. telah dijelaskan.

JUMLAH NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Setelah kelulusan diterima. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 267 . surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.

kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. ii.Borang penyertaan. Surat mohon bantuan pegawai. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat mohon sumbangan/tajaan. Surat meminjam alatan. Mesyuarat post mortem dan laporan. iii. iv. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. v. 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan 5 2 hari 3 jam 7 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 268 . Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima.

penambahbaikan dan penyata kewangan. 11 Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan.proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. komen. Sebelum. 1 minggu SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 . cadangan. semasa dan selepas program.

3/1997 270 .AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Bil 1 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.

9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja 271 Tak lulus .9/2000 SPI Bil. PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.2 3 4 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.1/1995 SPI Bil.

Kebenaran pengetua Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program 272 .

Penilaian dan Postmortem Tamat SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB TINDAKAN Bil 1 Penyediaan kertas konsep / kerja TANDA ( √ ) CATATAN 273 .

2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 Dokumen SPI Bil 7/1983 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma 274 .

9/2000 5 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.1/1995 Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ 275 . 3/1997 SPI Bil.Melibatkan Murid-Murid Sekolah 2 3 SPI Bil.

_________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) 2. Sekian. Jalan Muar. 3.Tarikh:_______________ Pengetua. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) Bil Kad:…… 276 . Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.1. terima kasih. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Tuan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 85300 Labis. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja (No. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Johor. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.3.

…………………………………… 2:. Nama Bayaran T. …………………………………… 3:…………………………………….tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005. 5:……………………………………. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih …………………………………… Disahkan Oleh: ……………………… ( Guru Pengakap) (Pengetua) 3.PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ………………………………... Bil: ……………. 4:……………………………………. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 277 . Nama Ahli: 1:.. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan. Borang Serahan Wang Kutipan.

Tangan: …………………… (Penasihat Pengakap) NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 278 .Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ………………………………… T.

1 2 Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program 2 minggu 3 jam 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: 279 .

TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Sessi Undangundang / Peraturan 280 Bil Proses Kerja .

4/1975 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA 281 Penyediaan kertas konsep / kerja . Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem Pengetua Pengetua / PPD Surat Pekeliling Am Bil. 3/1991 SPI Bil.1 2 3 4 5 6 Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 10/1989 SPI Bil. 3 …. 8/1988 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 8/1975 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.

Mengemas 282 Penilaian / post-mortem .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM TINDAKAN Bil 1 Penyediaan kertas konsep / kerja TANDA ( √ ) CATATAN 283 .

Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 9 10 11 12 13 14 15 16 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil Dokumen Perkara 284 . 3 ….

4/1975 SPI Bil. Pengerusi 285 . 3/1991 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 5 6 7 8 9 SPI Bil.1 2 3 Surat Pekeliling Am Bil. 23/1996 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.

Jemputan . 6.Pembaca doa .Pealatan . 3.Perasmian pembukaan/penutup .Jamuan .Juru acara .Protokol .Penginapan . 4. 5.Siaraya .Sambutan .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu.2.Pendaftaran . Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ 286 .Urusetia .Pertandingan .Ceramah . Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Hadiah dan Cenderamata . 1.

Johor. Kad Pengenalan) 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 85300 Labis. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 3.__________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.4. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekian. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Tuan. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 287 . Jalan Muar.1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.

Nama: …………………………………………. tangan : ………………… Tarikh: ……………………………… Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. Kp.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: …………………………………………………………… Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH 288 . T. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. 3.

( 15 % ). 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. A. 289 . BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. Pendaftaran SUDAH BELUM B. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ).SEGAMAT . JOHOR. Tarikh : ___________________________ C.

SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM D. JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ E.( pencapaian tertinggi ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi. ( 20 % ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 290 . Laporan program / tugasan / pertandingan. 4.

Guru Penasihat: ……………………………T.. Tangan: ……………………… Tarikh: …………………………………………. 5. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 291 .BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: ……………………………………………………………… Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Bilangan Sijil Penghargaan : ………………………… Bilangan Sijil Kecemerlangan:……………………….

Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN 292 .BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 6.

tangan PK Koko) Tarikh: ………………… NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 293 . Tingkatan ……………………………… (T.ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui.

Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA 294 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 3 ….

12/2000 SPI Bil. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 9. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Pengetua.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Mengutip bayaran daripada murid-murid. 7/1983 SPI Bil. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 1. Guru Penasihat 6. Pengetua. 8.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Bil. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. 6/1988 295 . PPD / JPNJ 4. Guru Penasihat 5. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan 2./YDP PIBG SPI Bil. SPI Bil 8/1988 SPI Bil.

12/2000 11.9/2000 SPI Bil. Guru Penasihat SPI Bil.10. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 296 . Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.1/1995 SPI Bil. 12.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil.

Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 297 . Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.

12. 298 .SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 11. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan.

9/2000 3 SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 299 . 1957 2 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 6/1988 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil.

Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. 4.” (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. 2. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. Kuala Lumpur. Semua Negeri. kolam. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. 300 . . maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. 3. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa “The Royal Life Saving Society. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. l2 JuIai 1966 Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan.SALINAN Kementerian Pendidikan.8592/L Semua Pegawai.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. sungai atau.

5.p. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.t. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 301 . (SAW CHU THONG) b. t. Saya yang menurut perintah.

3 2.3. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan. 302 .4 2.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap. KP 85921L bertarikh 12.7.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong. 1. Cara memohon: 2.2 1.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 “The Sschools (Tours) Regulation 1957” Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2 2. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif ‘melancong’ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) ‘The Schools (Tours) Regulations 1957’. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan.3.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2. 2.1 1.1966.

4. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3. 3.3. jika bermalam. 3.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.3 Jika daripada murid-murid. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.5 Umur 303 3. 3. 3.2 Tarikh dan masa.3.4 Jumlah bayaran sewa bas.2. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3. 3. 3.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua. Jemaah Pengurus / Pengelola. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3. catatkan perihalnya) 3.3 Jantina (Catatkan “L” bagi lelaki dan “P” bagi perempuan) 3.3.2.7 2.1 Jumlah wang yang dipungut. VeIlu a/l Subramaniam) 3. 3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor. makan mirium.2.2 .6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.4.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.4.4.2. guru.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.4.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang. PIBG. 2.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.8 Panduan Mengisi Borang: 3.3 Nama tempat bermalam.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.2. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.

Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 304 5. INGATAN: 5.4 5. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah. Hal-Hal Lain: 4.6 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik.5 5.3.9 5. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi.8 5. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.2 5.4. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. 4. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.6 Alamat tempat tinggal.7 5. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.10 .1 5. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru. 4. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.2 5.

Makanan .Rakaman dan laporan .Pengangkutan .rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik). Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.Kawalan Keselamatan Disiplin 305 . SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK .Program Aktiviti . hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. jika berlaku sebarang kelewatan.Penginapan .

Kad Pengenalan) 306 . Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.1.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Jalan Muar. Johor. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sekian.5. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Tuan. 3. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.

:………………………………………………. NO.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: ……………………………………………………………………………… pada : …………………………. : …………………………………………………. KP: :……………………………………………………… ALAMAT :……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………... : ………………………………………………. PENERIMA TANDATANGAN :………………………………………………. Tandatangan Tarikh : ………………………………………………….. TINGKATAN :……………………………………………………… NO. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : ………………………… TARIKH: NAMA ……………………………… :……………………………………………………….. PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ………………………………………………. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. TARIKH: …………………………………. * Catatan: Potong yang tidak berkenaan 307 . TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: ……………………………. TEL: : …………………………………………………….2.

TANTATIF LAWATAN HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat 308 .

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: ………………………………….3. Sekian. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 309 . Tujuan Melancong: ……………………………………. Jalan Tun Abdul Razak. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. terima kasih. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………… Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. di atas. Tuan. 2. Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. Jabatan Pendidikan Johor. 2. 80604 Johor Bahru. 1.

1 NamaPenuh:……………………No. 3. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam Tarikh Masa 310 .2 Punca Wang:…………………………………………………. . 2.1. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang.2 Nama Penuh: …………………………No.2. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3.1 NamaPenuh: ………………………No.2.1...3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ………………………………… ………………………………………………………………… 3..2 Ketua Rombongan 2.2.K/P: …………….K/P : ……… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3. No.1 Jumalah Wang: ……………………………………………… Bil Nama Penuh 4. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2.K/P:………….

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal Bil Jantina 311 .5.

Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat 312 . Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.1 6.6.

NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 313 .. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ………………………………………. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ………………………………………….

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 11. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 1 hari 1 hari SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 314 . 12. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.

NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM 315 .

PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan AKTIVITI 5: PENGELOLAAN 316 .

iii. Surat mohon sumbangan/tajaan. 3. 1. ii. v. vi. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. ii. Setelah kelulusan diterima. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. i. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. Negeri dan peraturan am kejohanan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. 1/1995 SPI Bil. Pengetua PK Kokurikulum 5. Surat dan borang pengesahan penyertaan. kebangsaan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. 6. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat mohon bantuan pegawai. 9/2000 AJK Pelaksana. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. iv. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Surat meminjam alatan. SPI Bil. Menetapkan tarikh. vii. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa .Mengesahkan pasukan yang Pengetua PK Kokurikulum 317 . 2. 7/1988 SPI Bil. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat mohon khidmat agensi kerajaan.PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil.

semasa dan selepas kejohanan. iv. Setiausaha 14. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. Mesyuarat post mortem dan laporan. 10. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat. cadangan untuk penambahbaikan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Setiausaha 8. 13. iii. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9. Pengetua PK Kokurikulum 318 . komen.bertanding. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan.Undian kumpulan/pasukan. 12. Sebelum. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Menentukan peraturan am pertandingan. 7. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Setiausaha.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 319 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 320 .

4 Carta Organisasi 2.1 Hadiah / Pemenang 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( √ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 321 .6.6 Maklumat Program 2.10 Peraturan Pertandingan 2.5 Agihan Tugas 2.9 Sumber Kewangan 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3.3 Tempat 2.1 Penerangan pertandingan 3.8 Anggaran Perbelanjaan 2.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.2 Masa 2.10.2 Objektif 2.7 Pelan / Lokasi 2.6.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL TINDAKAN 1 Surat meminta kebenaran kepada Pengetua 2 Kertas Kerja 2.3 Pengagihan Tugas 3.6.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.2 Mengesahkan Perlantikan 3.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.3 Sasaran 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.1 Latar belakang 2.1 Tarikh 2.

9/2000 3 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.1/1995 2 SPI Bil. 8/1995 322 .9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Teknik .Hakim .Pencatat .Penjaga Masa 323 .

_________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Johor.1. 3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1.6. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Kad Pengenalan) 324 . Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. 85300 Labis. Jalan Muar. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Tuan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. terima kasih. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1.

2.2. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 6. 3. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 5. 325 . 4. 7.* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 326 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 327 .

6/1988 SPI Bil.menetapkan anggaran perbelanjaan.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil. 5.jemputan tetamu khas . 2.Pelantikan J/K kecil . 4/1975 4.9/1991 SPI Bil.Penyelesaian masalah 328 7.mgihan tugas-tugas .Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.1/1989 SPI Bil. 3. .9/2000 SPI Bil.AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL. 10/1989 SPI Bil.jemputan pegawai .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola . .1/1995 SPI Bil.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .Penyelarasan tugastugas . .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.jemputan PPD sebagai penaung GPK Koku Mesyuarat Penyelarasan .polis untuk keselamatan .perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku .penderma-penderma .3/1991 SPI Bil.menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan. . Pengetua 6. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . Mesyuarat AJK – Perasmi. acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil. 1.

17. 12. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 329 . 10. Mesyuarat akhir . 11. 16. 19.8. 13. 15. 18.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 14.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN 330 .

Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 331 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN 332 .

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 333 .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 5. 6.jemputan tetamu khas . Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 3. Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 4. 8.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir .penderma-penderma .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 7.Bil.jemputan pegawai . TINDAKAN 1.polis untuk keselamatan .

6/1988 SPI Bil.3/1991 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 4/1975 334 .9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” 6 SPI Bil.9/2000 7 SPI Bil.

Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan.3 6. 4. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. 335 . Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. Undian Lorong: 7.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Selepas ini. 3. 2.4 7. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. 6. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima. dan MSS Daerah.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri.2 6.S. 6.1 7. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6.

Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 9. 11.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana 336 . Gantian Dan Penarikan Diri: 11. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja. 9.1 8. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. Acara Lari Berganti-ganti: 8.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang).2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti.4 10. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii.3 9. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. 11. 11. Melapor Diri: 9.1 9. 11.8.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.

50m 337 .1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.20m 1. 11.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan.800m akan diadakan di peringkat saringan. 3 peserta (pertama. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. separuh akhir dan akhir sahaja. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir. 4 saringan 3 peserta (pertama.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm .4.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan. 12. Sistem Pertandingan 12. 12. 12.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir. 11. 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan .acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya.

40m l.2 Lompat Bergalah: 1 13.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan. 14.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m. 15.20m 13. 15. 15. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1.05m 1. 15.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah.5 cm 14.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. 16.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15.lOm l. 13.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah. 14. Bantuan Kepada Peserta: 338 .2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.2 3 4 12. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14. 13. 14.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.15m 1. 14.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan.4. 13.30m l. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan. Gelanggang Dan Alatan: 1.

3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19. Atllt Terbaik: 339 .2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan. 16. 18.4 Jika berlaku seri. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18. 17. Johan Antara Pasukan: 19. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga. 19.2 ‘Pacing’ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.1 Dalam semua acara. 18.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Hadiah dan Pemberian Mata: 18.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2).16. 18. 19. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan yang memberi ‘advantage’ dalam pertandingan.1. 20.3 Penentuan johan. 16. Penyingkiran Penyertaan: 17. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata.Keseluruhan 19.1 Johan.1 .

20.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan.2.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir.2. Selain danipada 20.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal.2.1.1 dan 20. Jika terdapat lebih daripada seorang. 20.1. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah ‘bantahan’ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak. 21. Bantahan: 21. 22.2. 340 .2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.20. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut “IAAE Scoring Table” bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut “IAAF Scoring Table” bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.2.2 20. 22.2.3 21.

23.2 Dalam taklimat kedua. 23. 23. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan. Hal-hal lain: 25. 341 . 23.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. 25.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan arena pertandingan.22. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. 25.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil. 23.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça.

Naib Pengerusi 3. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Memastikan ukuran alatan/getanggang betul.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. PERTANDINGAN. Setiausaha 4. Mengelola. merangka plan kedudukan padang. Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Merancang. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. menyediakan padang dan gelanggang. sehingga kejohanan tamat. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka.kemudahan dan gelanggang. 342 . Penolong Setiausaha 5. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu).TEKNIK . Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Pengerusi 2.

JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Menentukan upacara sambutan. Menguruskan tempahan dan pembelian. 343 . Memastikan . PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menghias khemah VIP Menyediakan “backdrop” jika pertu. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara.- Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan.

SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat. Menentukan I menguruskan tempat jamuan. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. Memastikan bilangan/budget mencukupi. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan.. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri.- Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. KEBERSIHAN 344 .( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Penerangan. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi.

Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Letakkan papan tanda jika perlu. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. 10 minit sebelum acara bermula. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. Memilih peserta. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh.- Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. 345 . Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran.

Tuan. 3. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Johor.7. _________________________ ___________________ 346 . Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. Sekian. 85300 Labis.

Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 347 . Kad Pengenalan) No. Borang Penyertaan Acara Sukan* (No.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) 2. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO.

Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan A Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan.ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. 348 .

12. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 349 .penderma-penderma .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan .Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 14.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 15.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 11.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 7. 3. Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK – Perasmi.jemputan pegawai . acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 5. 13.polis untuk keselamatan . 3 jam 9.Penyelarasan tugastugas .jemputan tetamu khas . 16. 18. 6. 3 jam 8.NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1. 4. 2. 10. 17.

19. Laporan & Penilaian ( Postmortem ) 1 hari SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 350 .

24/1998 SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 12/2000 SPI Bil.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan 2 3 4. PK KOKO Penyelaras Program 351 .

PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. • Laporan Kewangan • Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. cukup dan bersih. Menyiap dan membentang. Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. 352 PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 .Keperluan Harian SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 353 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 354 .

SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan 355 Tanda ( √ ) Catatan 1 4. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional. .

-Keperluan Harian SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Kawasan Berkursus sebelumnya. Menyiap dan membentang. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. 356 . bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara “Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan” 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 357 .

Penginapan* . 358 . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

_________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Tuan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. 85300 Labis. Kad Pengenalan) 359 . Jalan Muar. terima kasih. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.8. Johor. Sekian. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.1.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.

PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. terima kasih. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian.1.1 NamaPenuh:…………………………………No. Tujuan Melancong: ……………………………………. 2. 1. Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. 80604 Johor Bahru.1. di atas. 2. Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor..2. Ketua Rombongan 2. Tuan. Jabatan Pendidikan Johor. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………………. Jalan Tun Abdul Razak.K/P: …… 360 . Borang Pelancongan* Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: ………….

4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. Alamat Tempat Tinggal: …………………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ……………………………………… ……………………………………………………………………… 3.1 NamaPenuh: ……………………………No. Nama Dalam Tulisan Cina: ………………………………… Alamat Tempat Tinggal: …………………………………… 2. Punca Wang:……………………………………………………… ……………………………………………………………………. Tarikh Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Masa Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 361 .2.2 Nama Dalam Tulisan Cina: ………………………………. Butir Kewangan: 3.2.2 Nama Penuh: …………………………. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Bil Nama Penuh 4. …………………………………………………………………… 3.K/P :… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………………… Alamat Tempat Tinggal: ………………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3.1 3.2.K/P:………….No. No.2 Jumalah Wang: ……………………………………………… .

5.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. 362 . Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ………………………………………. Maklumat Peserta Rombongan: Alamat Tempat Tempat Tinggal Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.1 6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ………………………………………….. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. K/P Darjah / Tingkatan Umur 6. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

. No. ……………………………………. tangan: ………………………… Tarikh: :…………………………………… 363 . 2. Guru Penasihat: 1. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ………………………………………………. Kp Tingkatan Guru Penasihat: …………………………………T.. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama …………………………………….3..

Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. Nama: …………………………………………. No Kp: ………………………4. Unit: ……………………… Tandatangan : …………………………………. Maklumat Kesihatan / alahan : ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tandatangan : …………………………Tarikh: …………………… Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar.4. Alamat : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. 3.. Kursus yang pernah dihadiri: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. Tingkatan: ………………………… Jawatan : ………………………… 5. Tarikh: ………………… 364 . Nama: …………………………2.

Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ………………………………………………………………. 6.5. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS 365 . Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ……………………………………..

366 .KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ……………………………………………………………….

NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 367 .

SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 368 .

Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 369 . 9/2000 SPI Bil 12/2000 Ibu bapa 4. 24/1998 SPI Bil. Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Pengetua SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 2/2000 SPI Bil. 1/1995 SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil.

Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. PK KOKO Menyiap dan membentang. 370 4 5 6 . Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. cukup dan bersih. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan.

7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan. sebagai 371 .

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Persetujuan Mesyuarat Ahli Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi. 372 .

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 373 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 374 .

SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional. 375 . Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.

SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Menyiap dan membentang. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan 376 . Kawasan perkhemahan sebelumnya. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil.dan Rujukan. 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 377 .

Ketua Kumpulan .Hakim Pertandingan .Logistik .Penolong Jurulatih .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Jurulatih .Ketua Guru Penasihat 378 .Keselamatan . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

379 .BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : …………………………………….cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ……………………………………………………………….. Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .

Tarikh: ……………………………………… 380 .Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : …………………………………… Tandatangan : …………………….

Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 381 . Menyiap dan membentang.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 382 .

• keselamatan dilaksanakan dan Setiausaha Sukan Pemantauan sepanjang masa Peraturan am pertandingan PK KOKO SPI Bil.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 1/1995 PK KOKO SPI Bil. • Rasional • Matlamat & objektif • Anggaran Perbelanjaan • Menentukan tempat & tarikh • Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan • Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan • Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. 7/1977 383 . SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa • Balai Polis • Hospital / klinik kesihatan • Pentadbiran Komuniti • Surat kebenaran ibubapa • Perasmi / jenputan VIP • Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta • Aktiviti • Peraturan pertandingan • Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. 9/2000 Tambahan SPI Bil.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 9/2000 Setiausaha Sukan 4.

Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya PK KOKO Menilai semula keseluruhan aktiviti yang Setiausaha Sukan dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. 4 5 6 384 . Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. cukup dan bersih. • Laporan Kewangan Setiausaha Sukan • Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/kuasa 1 Kebenaran diperoleh Mesyuarat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan 385 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( √ ) CATATAN 386 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 387 .

SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Pelepas .Marshall .Pengelola Peserta .Refri .Teknik .Penjaga Masa .Check Point .Hakim Penamat .Pengelola Peserta 388 .Pencatat .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ………………………………. No Peserta 389 . Kategori : ………………………………………… Bil Nama Tingkatan No. Kp.

Tangan : ………………… Tarikh: ……………………………. 3. guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. 390 ..Ketua Rumah Sukan : …………………………………. Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: …………………………………………… Tingkatan : …………………… Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( √ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. Pegawai / Pembantu Perubatan*: …………………………… T. Tangan : …………… * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan. T.

4. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.Tandatangan : ……………. Pencatat 2: ………………………………………………. Pencatat 1:……………………………………………….. Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No..Tandatangan : ……………. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : ……………………………. 391 .

Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : …………………………………………….5. Tangan : …………………… 392 . T.

6. Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori 393 .

NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 394 . Tarikh: ……………………………………… . T. tangan: …………………..Pencatan: ………………………………….

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 395 .

396 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful