TEST BROJ 2 IZ PATOLOGIJE 1.Ateroskleroza najčešće zahvata: -primarno elastične arterije,velike,srednje,mišićne arterije; 2.

Osnovni proces u aterosklerozi: -Obuhvata zadebljanje intime i nakupljanje lipida što stvara ateromski plak; 3.Komplikacije ateroskleroze: -kalcifikacija;ruptura;ulceracija;haemorrhagia;thrombosis;aneurysma; 4.Mehanizmi nastanka vasculitisa; -imunološki;direktna invazija zida krvnog suda infektivnim agensima; 5.Morbus Reynauld: -Bljedilo ili cijanoza prstiju šaka ili stopala,rijetko vrha nosa ili ušiju paroksizimalno; -Nastaje zbog prekomjernog centralnog i lokalnog vazomotornog udara; -Nastaje sekundarno zbog bolesti krvnih sudova u raznim stanjima; 6.Arteritis gigantocelulare: -Najčešći vaskulitis,akutna i hronična često granulomatozna inflamacija srednjih malih arterija; -Uglavnom zahvata art.glave,naročito temporalne i vertebralne oftalmičke; 7. Aneurysma luetica: a) nastaje u trbušnom dijelu aorte b) posljedica je infekcije c) uzrokovana je destrukcijom medije aorte d) može izazvati insuficijenciju srčanog ušća 8. Dobroćudni tumori krvnih sudova su: a) Kaposi sarcoma b) Angiomatosis c) Haemangioma cavenosum d) Angiosarcoma e) Haemangioma lobulare 9. Koja se od navedenih urođenih srčanih grešaka pojavljuje s najvećom učestalošću? a) ventrikularni septalni defekt (10-15%) b) atrijski septalni defekt(25-30%) c) pulmonalna stenoza(7%) d) koarktacija aorte(7%) e) transpozicija velikih krvnih žila(4%) 10. Koja se od navedenih srčanih grešaka ubraja u spojeve s ranim desnolijevim protokom krvi? a) atrijski septalni defekt b) koarktacija aorte c) Fallotova tetralogija 1 TEST 2

d) atrezija aortalnog ušća e) urođena plućna stenoza 11. Što je od navedenog najčešći uzrok pektoralne angine? a) ateroskleroza koronarnih arterija b) spazam koronarnih arterija c) stenoza aortalne valvule d) insuficijencija aortalne valvule e) embolija koronarnih arterija trombima iz lijevog ventrikula 12. Koja od navedenih komplikacija infarkta miokarda dovodi do tamponade srca? a) ruptura intraventrikularnog septuma b) ruptura prednje stjenke lijevog ventrikula c) akutni fibrinozni epikarditis d) ruptura papilarnog mišića e) muralna tromboza 13. Koja je od navedenih bolesti uzrok akutne plućne bolesti srca? a) primarna plućna hipertenzija b) masivna plućna embolija c) bronhiektazije d) Wegenerova granulomatoza e) Pneumokonioza

14. Koji je od navedenih nalaza uvijek prisutan u kroničnoj plućnoj bolesti srca? a) stenoza glavne plućne arterije b) plućna venska hipertenzija c) stenoza trikuspidalne valvule d) hipertrofija desne komore e) dilatacija lijeve komore 15. Hodgkin-ova bolest: a) je T limfoidna neoplazma b) je jedno od najčešćih malignih oboljenja mlađih odraslih c) obično zahvata subdijafragmalne limfne čvorove d) je proliferacija Reed-Sternbergovih ćelija e) ima bolji odgovor na terapiju u odnosu na non-Hodgkin limfome 16. Non Hodgkin limfomi su neoplazme: a) mijeloidnih ćelija b) T ćelija c) NK ćelija d) eritroidnih prekursora e) B ćelija

2 TEST 2

17. Ann Arbor klasifikacija stepenuje proširenost limfoma na: a) 2 stepena b) 5 stepena c) 4 stepena d) 6 stepena e) 3 stepena 18. Multipli mijelom: a) je neoplazma NK ćelija b) zahvata kosti c) može dovesti do zatajenja bubrega d) karakteriše stvaranje Bence Jones-ovih proteina 19. Mycosis fungoides a) je gljivična infekcija b) je neoplazma T ćelija c) zahvata kožu d) može progredirati u Sezary sindrom e) je neoplazma megakariocita 20.Akutna mijelogena leukemija: a) najčešće zahvata starije osobe b) klasično se dijeli na osam tipova c) dijagnostikuje se nalazom više od 10% mijeloidnih blasta u koštanoj srži d) karakteriše se nalazom Auerovih štapića u mijeloblastima e) Hromozomalne abnormalnostima 21. Mijeloplastični sindrom: a) često je udružen sa hromozomalnim aberacijama b) karakteriše normalno sazrijevanje ćelija koštane srži c) može biti udružen sa mijelosupresivnom terapijom d) karakteriše preko 30% mijeloidnih blasta u koštanoj srži e) može progredirati u akutnu mijelogenu leukemiju 22. Hronična mijelogena leukemija: a) je neoplazma multipotentne progenitorske ćelije koštane srži b) rijetko je udružena sa nalazom t(9;22) c) u nalazu periferne krvi obično pokazuje ispod 10.000 leukocita/mm3 d) je praćena uvećanjem slezene, jetre, limfnih čvorova e) karakteriše celularnost koštane srži oko 50% 23. Koji se od navedenih faktora povezuje s plućnim epifizemom? a) alkohol b) infekcija M.tuberculosis c) izloženost azbestu d) kontakt s alergijom e) manjak alfa 1 antitrispina 24. Koji je etiološki agens zajednički epifizemu i hroničnom bronhitisu? a) perzistentna virusna infekcija b) preosjetljivost na udahnute alergene 3 TEST 2

c) duhanski dim d) azbest e) alkohol 25. Djevojka u dobi od 20 godina, koja boluje od cistične fibroze ima obilan, gnojan, smrdljiv sputum. Koja je najvjerovatnija dijagnoza u ove djevojke? a) atelektaze b) bronhiektazije c) pneumotoraks d) epijem e) astma 26. Koja se od navedenih mikroskopskih tipova najčešće pojavljuje kao primarna hilarna ili centralna maligna novotvorevina pluća? a) karcinoid b) karcinom pločastih stanica c) krupnostanični karcinom d) sitnostanični karcinom e) adenokarcinom 27. Koji je najčešći početni simptom karcinoma pluća? a) kašalj b) krvarenje c) bolovi u prsima d) pleularni izljev e) dispnea zbog paralize živaca 28. Zbog povećanja tonusa sfinktera kardije i gubitka sposobnosti relaksacije istog, nastaje sljedeći poremećaj: a) aplazija b) ahalazija c) neoplazija d) displazija e) abrazija 29. Hijatus hernija : a) je postoperativna kila b) je prolaps crijeva c) može biti klizna d) nastaje zbog poremećaja dijafragme e) može uzrokovati peptički ulkus 30. Syndroma Boerhave: a) je posljedica akutnog gastritisa b) su laceracije sluznice jednjaka c) je ruptura jednjaka d) je regurgitacija hrane sa nastankom aspiracione pneumonije e) može uzrokovati medijastinitis

4 TEST 2

31. Upiši u kojoj trećini jednjaka nastaju sljedeći divertikulumi jednjaka (gornja, srednja, donja): a) Trakcioni divertikulum___srednji_________ b) Epifrenički divertikulum_____donji______ c) Zenker divertikulum____gornji__________ 32. Hronični gastritis: a) može biti autoimuni b) ne izaziva metaplaziju sluznice c) može biti hipertrofični d) može biti atrofični e) može izazvati ahloridiju 33. Dno peptičkog ulkusa čine sljedeće zone: a) Dno i rubovi na površini posjeduju tanki sloj fibrinoidnog materijala b) Zona sitnog perivaskularnog krvarenja c) Zona aktivne nespecifične upalne infiltracije, dominantno neutrofilima d) Zona granulomatozne inflamacije e) Aktivno granulaciono tkivo prožeto mononuklearnim leukocitima f) Solidno fibrozno ožiljno tkivo 34. Karcinom želuca: a) je najčešće planocelularni karcinom b) može zahvatiti Virchow-ljev čvor c) je tumor sa dobrom prognozom d) dijeli se na rani i uznapredovali e) linitis plastica 35. Intususceptio: a) je poremećaj apsorpcije b) je poremećaj prohodnosti crijeva c) može biti prolazan poremećaj d) može biti izazvan prisustvom submukoznog benignog tumora e) može uzrokovati transmuralni infarkt crijeva 36. Celijakija: a) je nepodnošenje saharoze b) izaziva atrofiju sluznice tankog crijeva c) uzrokovana je hipersenzitivnom reakcijom d) karakteriše nalaz specifičnih cirkulirajućih antitijela e) tretira se dijetskim režimom 37. Morbus Chron je: a) Rekurentno, akutno i hronično ulceroinflamatorno oboljenje nepoznate etiologije, koje uglavnom zahvata rektum i lijevi dio kolona, ali ponekad i debelo crijevo u cjelosti b) Idiopatska,hronicna,ulcero-konstriktivna bolest crijeva koja se patoloski odlikuje jasno ogranicenim i tipicno transmuralnim zahvatanjem svih slojeva zida nakazeificirajucim granulomatoznim procesom. c) Oboje 5 TEST 2

d) Nijedno od navedenog 38. Colitic ulcerosa idiopathica: a) zahvata dijelove debelog crijeva na preskok b) karakterišu kriptapscesi i kriptulcusi c) izaziva duboke pokotinaste ulcuse d) nosi rizik nastanka karcinoma e) tipično zahvata rektum i lijevi dio kolona 39. Familijarni polipozni sindromi su: a) Syndroma Letter-Siwe b) Familijarna polipoza kolona c) Syndroma Gardner-Diamond d) Syndroma Gardner e) Syndroma Turcot f) Glucagonoma 40. Karcinom debelog crijeva: a) je uglavnom adenokarcinom b) nastaje na osnovi prethodno postojećeg adenoma c) obično se manifestira nalazom krvi u stolici d) metastazira hematogeno uglavnom u jetru

6 TEST 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful