1 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan

Memulakan komputer peribadi 1. Pastikan palam tiga pin disambung ke punca kuasa dan hidupkan kuasa. Mewujudkan dan menamakan fail baru.

1. Klik start. 2. Klik …………………………….pada senarai
menu

2. Hidupkan suis Automated Voltange
Regulator (AVR).

3. Pastikan tiada cakera liut di dalam
pemacunya.

3. Klik Microsoft Word untuk memulakan
Word.

4. Hidupkan suis computer 5. Hidupkan suis monitor.
Memulakan komputer dalam sistem rangkaian

4. Klik menu …………………pada Menu Bar. 5. Pilih opsyen …………………………….
6. Pilih opsyen folder yang telah diwujudkan untuk menyimpan fail.

1. Pastikan suis hub dipasang. 2. Hidupkan komputer pelayan (server). 3. Hidupkan palam tiga pin komputer yang
disambungkan ke punca kuasa.

7. Taipkan nama fail dalam petak
………………………………..

8. Klik Save ATAU tekan Enter.
Memulakan dan menutup fail.

4. Hidupkan suis AVR, pastikan tiada cakera
liut di dalam pemacunya.

1. Klik start. 2. Klik ……………………………………………
3. Klik dan kali pemacu yang dikehendaki.

5. Hidupkan suis komputer. 6. Hidupkan suis monitor. 7. Masukkan nama pengguna ( username )
8. Enter.

4. Klik dua kali
………………………………………………… 5. Klik dua kali fail pilihan.

Mewujudkan dan menamakan folder

6. Klik menu ……………………….pada Menu
Bar.

1. Klik start 2. Klik …………………………………………… 3. Klik dua kali pemacu yang dikehendaki. 4. Klik menu …………………….pada
………………………………….

7. Klik Exit ATAU klik Close pada Title bar.

Mencetak fail.

1. Klik ………………………………………..
2. 3. 4. Klik dua kali pemacu yang dikehendaki. Klik dua kali folder pilihan. Klik fail pilihan.

5. Pilih New, kemudian pilih Folder. 6. Taip nama ……………………….yang
dikehendaki.

7. Tekan Enter.

5. Klik menu File pada Menu Bar.

2 6. Klik ………………………………
ATAU Klik kanan fail pilihan .(Menu cara pintas dipaparkan). Klik Print Menentukan opsyen pencetak. (contoh apsyen: Set default printer|) 2. Tekan kekunci = dengan jari kelenkeng kiri.

1. Klik ………………………….pada Task bar.
Menutup system komputer. 1. Tutup fail. 2. Tutup program.

2. Klik Control Panel. 3. Klik ……………………………and Other
Hardware.

4. Klik Printers and Faxes.
5. Klik butang kanan tetikus pada pencetak pilihan.

3. Klik butang Start. 4. Klik Shut Down. 5. Klik Turn Off
6. Matikan kuasa komputer. 7. Matikan kuasa alat penstabilan voltan. 8. Matikan kuasa susi utama.

6. Klik Set
as……………………………………………………

7. Klik Close untuk menutup tetingkap.

Mengenal pasti Properties. pada……………………………………

1. Klik Start
Menghapuskan kesilapan. • Menggunakan kekunci Backspace.

2. Klik My Computer.
3. Klik kanan penuding tetikus pada pemacu cakera pilihan.

1. Tekan kekunci anak panah untuk menggerakkan kursor ke sebelah kanan aksara.

4. Klik …………………………….dan tekan
General.

2. Tekan kekunci Backspace untuk
menghapuskan aksara. 3. Taip aksara yang betul. (Jika perlu)

5. Klik Close atau ok.

Menggunakan Format.

1. Klik Start pada Task bar.
• Menggunakan kekunci Delete.

2. Klik My Computer.
3. Klik kanan penuding tetikus pada pemacu cakera pilihan.

1. Tekan kekunci anak panah untuk menggerakkan kursor ke sebelah kiri aksara.

4. Klik format. 5. Klik Quick Format untuk memulakan
operasi format.

2. Tekan kekunci Delete untuk
menghapuskan aksara. 3. Taip aksara yang betul. (Jika perlu) 1. Tekan kekunci ‘ dengan jari kelenkeng kiri.

Tetingkap Microsoft Word

3
Title bar.

7. Klik menu File dan klik Save. 8. Klik menu File dan klik Close.

1. Klik Minimize. 2. Klik butang MS Word. 3. Klik Restore. 4. Klik Maximize. 5. Klik butang Close.
Menu bar. 1. Klik nama menu.

Hapus aksara, perenggan

perkataan,

baris,

dan

1. Gerakkan penuding tetikus ke sebelah kiri aksara yang akan dihapuskan.

2. Tekan kekunci Delete
ATAU a. Gerak penuding tetikus ke sebelah kanan aksara yang akan dihapuskan.

2. Klik butang menu berkembang. (v).
3. Klik opsyen pilihan .

4. Tekan kekunci Escape.( Untuk menutup
petak dialog)

b. Tekan kekunci Backspace.
3. Pilih perkataan, baris atau perenggan yang akan dihapuskan.

4. Tekan
Toolbars.

kekunci Backspace.

Delete

ATAU

kekunci

1. Klik menu view. 2. Klik Toolbars.
3. Klik pilihan. (Jika toolbar tersebut belum lagi dipaparkan pada tetingkap) • Scroll bars, Status bar dan Rulers. Mencari dan mengganti teks dokumen)

1. Klik ^ dan v (Skorl atas dan bawah 2. Klik < dan > (Skorl kiri dan kanan
dokumen)

1. Klik menu File dan klik Find. 2. Klik …………………………. 3. Taip teks yan dicari dalam petak Find
what.

Menyimpan dan menamakan fail.

4. Klik ………………………………
klik

1. Klik
Open.

menu…………………………dan

5. Taip

teks yang Replace with:

dicari

dalam

petak

2. Klik …………………………………………
3. Klik nama fail.

6. Klik ……………………………………. 7. Klik Replace atau Replace All. 8. Klik butang Close.

4. Klik ………………………………….
5. Gerak penuding tetikus ke titik sisipan. 6. Taip teks tambahan.

ayat . 1. Letters pada Select document 5. dan perenggan/blok. Klik ………………………………………. Klik Create… 3. Klik ……………………. Lepaskan butang. Memindah. Klik Mail Merge klik 1. menghapus.. kali 1. 2. 2. 1. Klik Save. Klik OK.( ulang langkah dan hapus nama mendan yang tidak dikehendaki.. Klik menu Fail dan klik …………………………….dan ……………………………. Klik ………………………………….4 Memindahkan. . 2. 3. Klik Next: Select recipients. dan klik 3. 2. 2. 7. Klik dua kali untuk menyimpan dokumen. Klik ……………………………………………. a) Memulakan opsyen Mail Marge 1. 4. 1. Klik butang kiri tetikus dan seret teks pilihan ke lokasi baru. Klik dua kali fail yang disimpan . Klik Save.. 6. Klik Next: Select recipients. Pilih teks yang dihapuskan.. Klik menu …………………. Klik v dalam ………………………. Klik nama fail pilihan . pemacu cakera pilihan.. 2. 5.. 4. Menghapus. Klik Use the current document pada Select starting document.) 3.. (Ulang langkah dan tambah nama medan yamg dikehendaki) 6. 2. 3. Taip nama baru fail. Menyalin fail Langkah 3 1. Klilk dua kali nama fail pilihan . Langkah 2 1. Klik cut atau tekan kekunci Delete. Klik …………………………………. b) Menyediakan fail dokumen dan fail data. pada toolbar. 6. 2.disimpan . Taip nama fail dalam ………………………………………… petak 1. Klik Field Names dan klik Delete. Menyimpan fail. Taip nama fail baru dalam petak ……………… . 5. Klik ……………………………… 2. Klik dua ……………………………. 4.pada Select recipients. Klik menu Tools dan klik Letters and Mailings. Langkah 1 4. Klik type. 5. Taip nama medan. Pilih teks yang akan dipindahkan. menyalin dan menampal baris. Klik ……………………………. Menamakan semula fail.

Klik Use an exisiting list. Simpan dan namakan fail data. 10. Klik Close. Klik << atau >> untuk skrol senarai penerima. Langkah 3 Next: 2. Simpan dan namakan fail surat cantuman ATAU 9. Klik Use the current document.dan klik Letters and Mailings. 1. Klik Edit individual letters… 2. 3. Klik Print b. Mencantum fail dokumen dengan fail 1. Simpan utama. namakan fail dokumen 2. Klik 1.5 8. Langkah 1 4. Langkah 5 Langkah 2 1. dan ……………………………………………… klik 4. Klik 3. 3. 11... 2. 1. Klik ………………………dan klik Close. 2. . Langkah 4 a) Memulakan opsyen Mail Merge. Klik Mail Merge… 3. Klik Langkah 6 ……………………………………………………… . Klik ………………………………………………. Klik All dan klik OK. 2. Klik ……………………………………………. Taip maklumat bagi setiap medan dalam petak teks. 2. Klik titik sisipan dalam dokumen bagi medan pertama. b) Mencantumkan opsyen Labels. 5. Klik Labels pada Select document type. dan di dalam dokument 1. Klik All dan klik OK. Klik Database Fields. Klik Change document layoult. Taip teks/surat kosong. Klik nama medan. data.. Klik Next: Starting document. 6. Klik Next: Complete the merge. (Ulang langkah 6-7 dan sisipkan semua nama mendan yang dikehendaki) Next: ……………………………………………………… . pada 1. (Nota: Klik Edit recipient list… untuk menyunting maklumat alamat) opsyen. Klik menu Tools. 7. Pilih folder dan klik dua kali fail pada data yang dipilih. (Nota: Klik Edit recipient menyunting maklumat) list… untuk a. Klik Next: …………………………………………………. Klik ……………………………………………………… … 8. 5.

Klik Next: Arrange your labels. 2. Klik titik sisipan pada label pertama. pada a. 5. Klik tab Layoult. 3. Klik Print… b. 5. Klik Next: Complete the merge. Klik ok. Klik All dan klik ok . Klik kanan tetikus teks/blok/perenggan pilihan.6 4. Klik tab Paper. 2. Taip margin baru dalam petak teks Top:. Klik All dan klik ok. dan Right: 6. 1. Mencetak dokumen Menentukan opsyen Page setup Margin dan orientasi halaman. Klik ok. Langkah 4 1. 1. 4. 6. 1. 2. Left:. Langkah 5 4. Bottom:. Klik orientasi Landscape. . halaman Portrait atau 5. Simpan dan namakan fail label cantuman ATAU Menentukan opsyen pencetak (Printer Options) Memilih bahagian yang akan dicetakteks. Klik ……………………………………………………… . Mencantum label dengan fail data. 2. Klik Insert dan klik Close. Klik ……………………………………………………… …………. Klik nama medan cantuman. 4. blok. Klik opsyen dalam petak Apply to: Kertas dan susun atur halaman. 1. atau perenggan. Klik ……………………………………………………… …………… 3. Klik Next: Preview your labels. Klik menu File dan pilih …………………………………………. Klik v dan klik opsyen Paper size 3. 2. Klik tab ……………………………………………………… …………… 3. Klik ……………………………………………………… ……………. Klik ……………………………………………………… …………. Langkah 6 1. Klik v dan klik opsyen Vertical alignment: 5..

Klik Print Preview dan klik print. Klik menu View dan klik Header and Footer. 4. 2. 1. 2. Klik atau taip bilangan salinan yang hendak dicetak di Number of copies. 2. 4. Menyisip pengaki 5. 3. Klik menu Insert dan klik Page Numbers. Klik menu File dan klik Prints. 1. Klik ……………………………………………………… ………… 1. Lajur ( columns) Mewujudkan lajur. halaman (Page a. ATAU 3. dalam petak 4. Klik kanan tetikus ikon print pada Task bar. Penomboran numbering) Menyisip nombor halaman. Klik kanan nama dokumen yang sedang dicetak. 1. Halaman baru. Klik ……………………………………………………. Klik ……………………………………………………… ……………… 3. 2. Menghapus page break.( Peralihan antara Header dan 1. (Page Breaks) Menyisip Page break 1. Klik petak Show number on first pa 5. 2. Klik menu File.7 3. Tekan kekunci Delete. 1. Klik menu View dan klik Header and Footer. Memilih bahagian yang akan dicetakhalaman. Gerakkan penuding tetikus ke titik sisipan dalam dokumen. 3. 3.dan …………………………………… klik 2. Klik ……………………… Pengepala dan pengaki ( header and footer) Menyisip pengepala menu …………………. Klik Close. Gerakkan penuding tetikus pada titik sisiipan …Page Break… 3. . Klik v pada petak Alignment: dan klik pilihan yang dikehendaki. Klik ……………………………………………………. d. Klik ok. Klik ………………………………………………… …. Klik Page break dan klik ok. Taip nama fail dalam petak File name. Klik ………………………………………………… …. Klik 1. 2. Taip teks dalam petak. Klik ok. b. Klik Footer ) . Klik kanan tetikus pada titik sisipan dalam dokumen baru. Memberhentikan atau membatalkan pencetakan. Taip teks dalam petak Header. 2. c. Klik v pada petak Position dan klik pilihan yang dikehendaki. 6.

2. b. 2. Klik bilangan dalam petak Number of columns b. 1. Gerakkan sisipan. 3. Mencipta jadual 2. d. petak a. Pilih teks/perenggan. Gerakkan………………………………………… pada titik sisipan. a. Gerakkan penuding tetikus pada garisan sempadan baris atau lajur. ATAU Delete Columns. Klik kanan tetikus pada baris pilihan. Menyisip dan menghapus lajur. Menghapus jadual. Klik menu …………………………dan klik ……………………………. Klik sebarang titik dalam jadual. Klik menu Format dan klik Columns. Klik menu Table dan klik Delete. Lepaskan butang tetikus ATAU a. Pilih baris. Klik kanan butang tetikus. Klik ok. Klik menu …………………………. c. . Klik Row dan klik petak Specify height. b. Klik opsyen tersedia (Presets) ATAU 3. Klik Table dan seret penuding tetikus pada grid untuk memilih bilangan lajur dan baris. Lepaskan butang tetikus ATAU Menyisip dan menghapus baris 1. Klik kiri tetikus dan seret atas/bawa atau kiri/kanan untuk tukarkan saiz.. Pilih baris. 2. 3. Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly. Klik Columns dan seret penuding tetikus untuk memilih bilangan lajur. a. ATAU 2. Taip 5. bilangan baris dalam ………………………………… ATAU dalam Menukarkan tinggi dan lebar baris dan lajur. Klik Table Properties. Pemformatan dan Penyuntingan. 1. Klik Column break dan klik ok. Taip bilangan lajur petak…………………………………. 2. Pilih lajur. penuding tetikus pada 3. titik 2.. 3. Pilih baris atau lajur.dan klik ………………………… 3. Klik Insert Columns.8 1. Klik Table. Menyamakan saiz baris dan lajur. 3. Menyisip lajur baru (columns break) 1. b. Klik kanan tetikus pada lajur pilihan. 3. Lepaskan butang tetikus. Klik Insert Rows ATAU Klik Delete Rows. Klik Table 4. 1. Klik kanan tetikus pada baris atau lajur pilihan. 2. Klik 1. 1.

2. Taip tinggi baris dalam petak. Klik menu Insert dan klik Picture. Klik menu Insert dan klik File. Klik Insert. Pilih pemacu dan folder. 7. 4. Menamakan dan menutupkan fail. 3. 1. Klik fail untuk diimport. atau membatalkan • Sisip Clip Art. Klik fail grafik untuk diimport. Klik kanan pada nama dokumen yang sedang dicetak. • Potong dan tampal ( Cut and paste) 1. Klik paste. Klik kanan tetikus pada Print di Task bar. Klik Open All Active Printers and Faxes. 3. 2. 6. Klik cut. Klik titik sisipan baru. Klik tetikus dokumen 2. Klik objek grafik untuk dipindah ke lokasi baru. Klik tetikus dokumen. Klik imej Clip Art yangdikehendaki. C. c. Menginput teks dan grafik. Klik tetikus dokumen. Memberhentikan pencetakan. Klik menu Edit dan klik Cut. b. Klik bilangan dalam petak Number of copies. Pilih pemacu dan folder. 2. 4. Menentukan opsyen pencetak. pada titik sisipan dalam 1. 3. . Cetakan 1. 5. 6. 1. Klik Insert. Klik Microsoft Office Word. Mengoperasi fail. Klik ok untuk mula cetakan. Klik ok. Membuka fail baru. 3.9 e. Klik Picture dan klik Clip Art. 1. Pilih jenis pencetak dan julat halaman pada Printer dan Page range. Klik menu Insert. 5. Klik close untuk tutup task pane. B. 3. 4. 2. Klik titik sisipan baru. 2. • Import fail. 4. Taip kategori dalam petak Search for 5. Klik Print ATAU Klik menu File dan klik Print. 3. A. 4. yan dikehendaki • Import fail grafik pada titik sisipan dalam f. Klik Start. Klik menu Edit dan klik Paste. 3. Klik Form File. 2. 1. Klik Pause ATAU Cancel. pada titik sisipan dalam ATAU a. 4. Klik Go. Klik Programs pada menu Start.

grafik/objek untuk A. 6. 3. Klik My Documents dan pilih pemacu pada Save in 3. 1. 1. Klik exit pada Menu bar. 2. Klik Close pada Title bar. Right:) di kawasan Cop from. 4. 5. dan klik bentuk pilihan 3. Left. Klik dan seret menukar saiz. Mengeset margin. Mengeset Bullets and numbering 1. 2. Klik lajur Presets atau taip nombor dalam petak Numbere of columns 3. Pilih atau taip ukuran untuk dipotong dair sisi imej (margin Top:. Klik AutoShapes 2. F. 3. Klik kanan tetikus pada gambar. 2. Pilih kategori. Klik Columns dan pilih bilangan lajur ATAU a. Klik • Tukar saiz bentuk dan pilih opsyen dalam menu. Bottom. 1. 2. Klik dan seret tab ke kedudukan yang dikehendaki pada pembaris. . Klik titk sisipan dalam dokumen. Klik bentuk dan seret bentuk ke lokasi baru. Setkan margin yang dikehendaki pada Top. 6. 3. Gerak penuding ke pengawal saiz. 4. 2. Gerak penuding ke pengawal saiz. Left:. E. 2. Hapus teks dan grafik dalam petak teks. Klik sempadan petak teks. Klik menu File dan klik Save As. Saiz semula (resize) petak teks dan grafik/objek. Pilih teks atau perenggan untuk disusun dalam lajur. Klik Show Picture Toolbar. D. Klik teks atau grafik /objek untuk dihapus. 3. Klik bentuk 2. Taip nama fail dalam petak File name 4. Seret pengawal saiz untuk menukarakan saiz. SEMPADAN DAN 1. Klik ok . 2. 3. Klik Bullets ATAU Numbering 3. Klik opsyen Apply to: pada Preview C. LAJUR. Pilih teks atau perenggan. Klik Picture. Potong & ubah saiz gambar (crop & size pic 1. Klik kanan grafik/objek. • Pindah bentuk titik pengawal untuk 1. 2. Klik menu Format dan klik Columns b. Klik Page Setup. Lilitan teks pada grafik/objek(wrap text) 1. Klik menu File. 2. 5.10 1. G. Tekan kekunci Delete. Pilih teks atau disaizkan semula. B. 1. Klik Save. Klik Format Picture… dan klik Size. Tekang kekunci Delete. Lepaskan butang tetikus. Klik ok. Right 5. 1. Pilih senarai 2. Bottom:. Tukar Height dan Width. MEMFORMAT MARGIN. . 1. Memformat lajur.

Landscape pada saiz. 3. Right:. Klik print ATAU Klik menu File dan klik Print. 5. Klik menu Format dan klik Drop Cap. Page. Klik kanan pada nama dokumen yang sedang dicetak. 2. Pemilihan Opsyen Halaman. Bottom:. Klik kaan Print di Task bar. FORMULA. 4. C. Klik titik sisipan dalam dokumen. dan susun atur halaman 1. 2.d. Left:.11 4. Klik ok untuk memulakan cetakan. 6. atau membatalkan Pengiraan cukai Jumlah (setahun) Tolak: Jumlah ( ) Pendapatan ( ) Rebet Tolakan Dibenarkan Jumalah + ( ) -( ) ( ) Jumlah pendapatan dikenakan cukai yang Cukai pada RM10 000 pertama @2. Harga diskaun = Peratus diskaun * Harga asal Harga bersih = Harga asal – Harga diskaun Harga jualan = Faktor Kos Bersih* Jumlah bersih di mana Faktor Kos Bersih =1. d = peratus dikenakan dalam bentuk perpuluhan. 2. Pilih jenis pencetak dan julat halaman pada: Printer dan Page range. Klik Margins pada petak dialog Page Setup. Klik Close Memilih opsyen pencetak B. Headers and footers. Klik ok. 7. 4. 3. Pengiraan Dividen Dividen = Kadar dividen (setahun) * Jumlah keuntungan 5. Cetakan. 3. Klik atau taip jarak pada Distance from text:. 6. H. Klik pilihan Position 4. Klik Protrait ATAU kawasan Orientation. Klik Open All Active Printers and Faxes. Klik Pause ATAU Cancel. Klik bilangan dalam petak Number of copies:. Taip lebar dan tinggi margin baru pada petak Top:. Klik menu File dan pilih Page Setup. Klik Paper dan klik Paper size:.5% Cukai pada RM seterusnya @ 5% Jumlah cukai yang perlu dibayar 1. Memberhentikan pencetakan.d =peratus dikenakan dalam bentuk perpuluhan Mark up Formula mark up ialah: Harga jualan = (% mark up + 100) * Harga kos 100 Mark down Harga jualan = Faktor Kos Bersih * Harga kos di man Faktor Kos Bersih = 1 –d. . Dropped Capitals 1. Klik Layoult. 4. orientasi. Pilih Lines to drop pada Options. Pegiraan jual beli. Memilih opsyen halaman – margin. 8. 3. 2. dan Preview. Klik Exit. 1. Lengkapkan opsyen berkaitan: Section.

2. 1. 3. Klik minimize. Klik untuk kembangkan menu. 4. 3. 2. 5. Menentukan opsyen pemacu cakera. Mengenal pasti Properties. 2. Klik My Computer. Klik restore. baris. Klik Programs. 4. 4. 2. • Title bar.12 2. Klik Microsoft Excel pada Task bar. Klik ……………………………………………………… ……… 7. Klik butang lembaran kerja pada Task bar.Mengakses fail 1. Klik dua kali pemacu cakera pilihan. Klik Start. Menggunakan Format. Klik minimize. Klik close. Klik Start. Operasi Fail. • Lajur. 7. A. Klik petak Quick Format untuk mulakan operasi. Pengiraan gaji / upah Pendapatan bersih Jumlah potongan = Jumlah pendapatan – 3. Klik maximize. Klik Close atau OK. Klik Microsoft Office Excel. 6. Tetingkap Lembaran kerja. Klik dua kali folder pilihan. Klik Properties dan tekan General. Klik sebarang persilangan lajur dan baris. Klik kanan tetikus pada pencetak pilihan. Klik My Computer. Klik sebarang pengepala lajur. 5. A. 3. 6. Klik ……………………………………………………… ……. Menutup program. Klik satu nama menu. . 2. • Menu bar. 3. Klik Start. 1. 3. Klik kanan tetikus pada pemacu cakera pilihan. Klik opsyen pilihan. 1. (Untuk melihat folder di dalam pemacu) 4. Klik Close untuk tutup tetingkap. 3. 2. dan sel 1. Klik kanan tetikus pada pemacu cakera pilihan. (Untuk melihat fail di dalam folder) B. 2. 5. C. Klik Start. B. 5. Klik Start pada Task bar. 1. Klik sebarang pengepala baris. Klik My Computer. Tekan kekunci Escape. • • Memulakan program dan mengenal pasti elemen tetingkap MS Excel. Klik Printers and Other Hardware. Klik Format. Klik Printers and Faxes. fail dan keluar daripada Konfigurasi Perisian Tugasan 1 Menentukan opsyen pencetak Langkah kerja 1. 4. 4. 3.Memulakan MS Excel 1. 5. Klik restore.

Mengemaskini fail. Klik Sheet tab untuk mengakses lembaran kerja. 4. 3. 2. Klik menu Fail dan klik Save As. Klik Close. Klik < dan > untuk melihat lajur lembaran kerja. 3. C. Pilih dan klik Toolbars. Klik menu View. Klik menu File dan klik Open. 6. 2. 5. Keluar MS Excel 1. b. 2. E. Taip nama fail dalam petak File name:. 4. Klik ^ dan v untuk melihat baris lembaran kerja. 2. 3. Klik nama fail dan klik Open. Klik My Documents. Klik Programs. Menyimpan dan menamakan fail. Klik Exit pada Menu bar. 3. C. Klik Microsoft Office Excel. Klik butang terpilih untuk melaksanakan arahan. Mengoperasi fail . D.Membuka fail 1. A. 1. 1. Klik Save. 1. 2. Klik menu File semula. B. kemudian klik dua kali pada fail pilihan ATAU klik Close. 2. • Toolbars. Klik Close pada Title bar. Klik butang kanan tetikus pada Sheet tab. Tekan kekunci Enter. 2. Klik New. Taip data dan tekan Enter. 2. Klik sel lain dan kenal pasti sel aktif dalam Name Box. 3.13 8. 1. Menutup fail 1. Klik menu File dan klik Colose. Klik menu Fail dan klik Open 2. 4. 3. Klik sel B2. ATAU klik Exit pada menu bar. Klik menu File dan klik Close. 1. 3. Klik menu File dan klik Save. Keluar MS Excel. 9. Klik close. F. Klik sel dan taip data. 2. Klik Exit. 1. Klik sel pilihan dan taip data untuk mengemaskinikan fail. Klik maximize . 4. ATAU klik Open. 3. Mewujudkan fail baru. Taip nama baru lembaran. 5. Klik Exit dan keluar Excel ATAU a. • Sheet Tabs dan Status bar. Klik My Documents. 4. 1. Pilih pemacu dan folder. 2. Klik menu Fail. • Scroll bars. 1. Klik Rename. Tunjuk penuding tetikus pada butang di toolbar. Klik Start pada Task bar. Klik sel pada lajur B baris 2. Klik menu File. 4. • Name box dan Formula bar. ATAU klik menu File dan klik New.

Menginput value (nombor) 1. 3. Tekan Enter.14 B. A. 2. Klik sel yang mengandungi data. Menghapus dan mengganti data dalam sel 1. Taip nombor. . 2. 3. Klik sel pilihan. Taip data baru dan tekan Enter. Tekan kekunci Delete.

B. MEMFORMAT SEL. Menginput tarikh dan masa. 3. 3. 5. Klik sel yang mengandungi data untuk tukarkan kepada italik. Tekan Enter. Pilih lajur untuk diformat. 2.Format sel • Jajaran mengufuk alignment) (horizontal 3. 3. 6. 9. 1. 6. Klik sel pilihan. Klik jajaran yang dikehendaki dalam kotak Vertical. 4. F. 5. Klik Date atau Time. Klik sel yang mengandungi data untuk dicetakkan tebal. Klik Center. 3. Klik Bold. Klik Alignment. • Jajaran alignment) menegak. Klik sel untuk dicantum. Klik Number. Cantuman sel. Klik Paste. 4. . 5.15 B. A. 2. Klik sel yang mengandungi data untuk dijajarkan ke kiri. Klik decrease decimal untuk mengurangkan tempat perpuluhan. Klik Close atau ok. 5. 2. 2. Lebar lajur dan tinggi baris (Column width and row height) • Lajur. Klik alignment. Klik sel yang mengandungi data untuk ditengahkan. D. 6. Klik saiz fon yang dikehendaki . 2. Klik sel sasaran. Klik % ATAU a. C. 2. 8. Klik pilihan pada fon. 4. 1. Klik Underline. Klik ok. 1. Klik sel untuk digariskan. Mengulang salin sel dan formula. Format angka (% titik perpuluhan) 1. b. Klik italik. Klik Format Cell. 1. 1. Klik sel yang mengandungi data untuk dijajarkan menegak. 1. Klik sel sumber. Klik Copy. Klik sel yang mengandungi value. 6. Klik jenis fon dikehendaki. E. 4. Klik kanan tetikus pada sel pilihan. 7. Taip tarikh atau masa. Klik Align Text Left. 2. Fon ( jenis dan saiz) 1. Stail teks 1. Klik sel pilihan. C. BARIS DAN LAJUR. 3. Klik Format dan klik Cell. 4. 2. 4. Klik sel yang mengandungi data untuk dijajarkan ke kanan.( vertical 5. Klik sel yang mengandungi tarikh atau masa. Klik increase decimal untuk menambah tempat perpuluhan. Klik Align Text Right. Klik format pilihan dan petak Type. Klik pilihan pada petek fon.

Klik ok atau Close untuk tutup petak dialog. b. Klik Custom Header. atau Right section:. 2. 8. Klik lorekan atau warna yang dikehendaki. 3. Gerakkan penuding ke sempandan bawah pengepala baris.Memindah data dan formula. Klik Custom Footer… 7. Klik sel yang keputusan. Center section:.Menggunakan operator + . bawah yang Pilih sel/julat sel yang dikehendaki menggunakan tetikus dan tekan Enter. Sempadan dan Lorekan (Border and Shading) 1. Lepaskan butang penuding. 3. 3. A. Tekan kekunci =. Klik sel sumber. Klik pilihan pada Shading. 3. 3. Gerakkan penuding ke sempadan kanan pengepala lajur. H. Taip teks dalam petak Left section:. 4. Klik Copy. Klik Header and Footer. ATAU 1. Klik menu view. AVG) • • Baris. Taip teks dalam petak Left section:. Fungsi (SUM.16 2. Center section:. Klik sel sumber. 2. Klik menu File dan klik Cut. B. Klik dan seret ke atas atau sehingga mendapat tinggi dikehendaki.*/ 1. • AVG yang akan menghasilkan G. 6. 4. Klik pililhan pada Top Border. 3. Klik sel sasaran di lokasi baru. Pilih baris untuk diformat. 2. Klik AutoSum. 1. Klik dan seret ke kiri atau kanan sehingga mendapat lebar yang dikehendaki. Klik Average daripada senarai opsyen. 2. 1. A. lajur dan data. ATAU Pilih sel/julat sel sebenar meggunakan tetikus dan tekan Enter Menyunting sel. 5. Klik sel sasaran dan klik Paste. Pengepala dan Pengaki (Headers and Footers) 1. 4. Klik sel keputusan 2. ATAU a. 6. Klik Paste. 2. 3. Klik sel yang keputusan. Pilih sel untuk membuat lorekan. baris. Klik pilihan pada AutoSum. 3. . Klik cut. Taip formula menggunakan operator. Klik Header/Footer. atau Right section:. Menyalin data dan formula. Klik opsyen dipaparkan . daripada senarai yang 1. 5. Tekan Enter. AutoSum akan menghasilkan akan menghasilkan 1. Pilih sel untuk membuat sempadan. 4. 2. 2. 4. B. Tekan Enter. Penggunaan formula asas.

Input teks dan nombor. 4. 2. 2. 6. Pilih data dalam lembaran kerja. 7. 7. B. Taip nilai dalam petak Value (Y) axis. 5. Klik Next >. 5. Pilih opsyen Automatic. 3. baris dan lajur.Mewujudkan dan menamakan carta. 2. Klik ok atau close untuk tutup petak dialog. Klik Legend dan klik Show legend.17 3. • • Sisip baris dan lajur. 2. 2. Klik Axes. • Hapus sel. Klik sel di sebelah kanan lajur. • Hapus baris dan lajur. dan di bahagian bawah baris untuk dipisahkan. Klik Data Range. Ganti data (Replace) 1. 4. Klik Titles. Klik Chart Wizard. 6. Taip label dalam petak Category (X) axis. Taip nama carta dalam petak Chart tItle:. Buka lembaran kerja kosong. • Aksis (axes) 1. Klik jenis carta yang dikehendaki pada Chart types. Klik Insert. 8. Klik sel sasaran. Klik Delete. 3. 1. B. Klik opsyen lokasi di kawasan Placement. 1. 2.. Klik sel yang mengandungi data. 2. Klik kanan tetikus pad pengepala baris atau pengepala lajur. Taip data yang akan digantikan dalam petak Replace with:. 3. sel. Klik menu Window dan klik Freeze Panes. Tekan kekunci anak panah atau klik Scroll bars untuk melayari lembaran kerja. Klik Replace All untuk menggantikan semua perkataan yang dicari itu. Tekan Replace. 1. Taip data yang dicari dalam petak Find what:. 6. Klik opsyen yang dikehendaki apabila sel terpilih dihapuskan. Tekan kekunci Delete. Klik Paste ATAU tekan Enter. Klik Window dan klik Unfreeze Panes untuk kembali ke operasi awal. Klik menu Edit. 2. Klik Replace. 7. 4. . Klik Next>. 4. 1. • Petunjuk (Legend) 1. Membina carta. Klik opsyen Rows atau Columns pada Series in: 3. 1. 3. atau Time-scale pada bahagian Primary axis. 4. Tajuk. 1. Menghapus data. 2. atau category. Klik Standard Types. C. Klik Delete. Klik menu Edit. 4. 5. Klik kanan tetikus pada pengepala baris atau pengepala lajur. Klik fungsi SUM untuk mengira jumlah belanja bulanan. 2. Klik sel yang mengandungi data atau formula. Beku baris dan lajur (Freeze) 1. • Hapus data atau formula. A.

6. 4. 8. 2. • Warna dan Patterns) Corak (Colors and 1. Klik warna yang kawasan Area. 3. Pilih opsyen fon yamg dikehendaki. 7. 5. dan Weight: yang dikehendaki dalam kawasan. Klik opsyen As object in: (Sisipkan carta sebagai objek di dalam lembaran kerja) 5. Klik kanan tetikus pada Chart Area. • Jenis dan saiz fon. yang dikehendaki dalam kawasan Border. . 2. Klik Format Data Series daripada menu cara pintas. 9. 3. Klik Format Plot Area daripada menu cara pintas. Klik Font. Color:. Klik Next>. dan Weight:. Klik Format Chart Area. dikehendaki dalam 4. 4. Klik ok atau Close. Color:. 1. Pilih dan klik warnaa yang dikehendaki. Pilih dan klik Style:. 5. Klik kanan tetikus pada Plot Area. Klik Finish.18 3. Pilih dan klik Styli:. Klik kanan tetikus pada Data Series. Klik ok.

4. 2. Klik ok untuk mulakan cetakan. 3. Klik Print. Menginput teks dan data daripada skrip bertaip. B. Klik Micrsoft Office Excel.Membuka fail. Pilih pemacu cakera dan folder. Klik Start dan klik Programs. 1. Klik Save. 1. Klik Preview. 4. 1. 1. 2. 3. Pilih opsyen yang dikehendaki pada Print range. Klik menu File dan klik Open. Klik Page. Klik menu File dan pilih Print. 3. 3. 1. kemudian klik dua kali fail pilihan ATAU klik Close. • Cetak carta. Penggunaan Perisian Hamparan Elektronik. Taip nama fail dalam petak File name. C. A. 4. Klik Set Print Area. Menentukan paparan bahagian cetakan (julat sel atau carta) 1. Klik dalam petak Print Area. 2. B. Klik menu Fail dan klik Save As ATAU klik Save. Klik kanan tetikus pada nama dokumen yang dicetak. 3. Menggunakan perisian hamparan elektronik. • Margin dan susun atur halaman. Pilih opsyen Horizontally ATAU Vertically dalam kawasan Center on page. Paparkan lembaran kerja untuk dicetak. Klik Sheet. 1. Klik Open All Active Printers and Faxes. Klik tab Margins. c. ATAU Close untuk tutup petak dialog. Klik menu File dan pilih Page Setup. b. Menentukan opsyen pencetak (Printer options) • Pratayang cetakan. A. Klik Setup… 3. Klik menu File dan pilih Print Area. Klik Print.19 MENCETAK HAMPARAN DAN CARTA. • Memberhentikan atau membatalkan pencetakan. ATAU a. Klik Pause ATAU Cancel. Klik menu File dan pilih Print Priview. 4. 3. dan Right:. Pilih opsyen yang dikehendaki pada Print what. 4. 2. Klik carta untuk dicetak. Klik menu Fail dan pilih Page Setup. Klik bilangan salinan untuk dicetak pada Copies. 2. Klik Print. 3. . 2. 2. 2. Bottom:. 2. Klik kanan tetikus pada print di Task bar. 1. Menyimpan dan menamakan fail. 1. • Cetak hamparan. Pilih menu File dan pilih Print. 3. Klik Ok atau Close. 4. Pilih pemacu dan foldr.Menentukan opsyen Page Setup • Orientasi dan saiz halaman. (Set Print Area) 2. d. Pilih orientasi Potrait ATAU Landscape. Taip margin baru dalam petak Top:. Pilih dan klik Paper size. Cetak Set Print Area (bahagian data yang telah ditetapkan) 1. Setkan julat sel atau carta untuk dicetak. • e. Left:.

5. Klik Chart Type: dan klik Chart Sub-type: 4. Klik Patterns. margins Top: • Format Chart Area. Klik Chart Area untuk memindahkan carta ke lokasi dikehendaki. 3. Number memilih opsyen dan yang 1. 3. Klik kanan tetikus pada Legend dan klik Format Legend. 2. 3. Data Labels dan Options dan memilih opsyen yang dikehendaki. 8. • Format Plot Area. 1. • Format Data Series 1. 6. 4. 1. Klik dan seret tetikus untuk memilih selsel yang akan dipersembahkan dalam carta. Klik tab Data Range dan pilih values dalam jadual. 3. Klik Margins dan taip Bottom: Left: Right:. Taip nama dalam petek. • Format Legend. 4. 2. 7. Klik Rows atau Columns pada Series in. Klik tab Series dan klik Category (X) axis labels:. Klik Rows atau Columns pada Series in:. 1. Klik kanan tetikus pada Chart Area dan klik Format Chart Area. Page Setup. 2. 1. Klik Next>. Font dan Properties dan memilih opsyen yang dikehendaki.Stesen kerja. Klik Next >. Taip nama carta dalam petak Chart titile:. Klik Patterns dan memilih opsyen yang dikehendaki. Perancangan dan persembahan data. A. 5. Klik kanan tetikus pada Plot Area dan klik Format Plot Area. 1. 9. Klik carta. Klik kanan tetikus pada data series dan klik Format Data Series. B. 5. Klik Patterns . B. . Klik carta dan seret Sizing handles untuk menukarkan saiz carta. 1. 2.20 A. 7. Klik Patterns. 2. Klik kertas pilihan dalam petak Paper size. Klik kanan tetikus pada Data Labels dan klik Format Data Labels. Klik Patterns. 2. 4. 1. 8. Klik menu File dan klik Page Setup. Membina carta. 6. Pastikan stesen kerja tersusun dan kemas. Klik carta dan seret Sizing handles (empat segi hitam) untuk menukarkan saiz carta. Font dan Placement dan memilih opsyen yang dikehendaki. Klik opsyen penempatan carta pada Place chart: dan klik Finish. Alignment dan dikehendaki. Klik Chart area dan pindahkan carta ke lokasi dikehendaki. Klik Chart type: dan Chart sub-type:.Pemilihan data dan jenis carta. Klik Next >. Taip nama dalam petak Category (X) axis: dan Value (Y) axis. Klik Next>. Pilih label aksis (X) dan klik Next>. 6. Perancangan dan persembahan data. 1. 2. Klik jajran Horizontoally atau Vertically pada Center on page. 2. dalam petak Font. Klik opsyen menempatkan carta pada Place chart dan klik Finish. Klik Page dan pilih Orientation Potrait atau Landscape. dan klik Next >. 2. B. Klik ok. • Format Data Labels. 2.

Klik Start pada Task bar. Input label baris dan lajur ( column and row heading) 1. 7. • Format Gridlines. E. Klik butang Mincrosoft PowerPoint pada Task bar. Mengenal pasti Microsoft PowerPoint. Scale. Number dan Alignment dan memilih opsyen yang dikehendaki. Klik Patterns dan Scale dan memilih opsyen yang dikehendaki. Klik Start dan klik All Programs. Klik Microsoft Office. C. . Klik Close. Tekan Enter. untuk memulakan 1. • Title bar elemen tetingkap 1. Klik Quick Format operasi format. 4. Klik kanan tetikus pada garisan gird dan klik Format Gridlines. Klik Start dan klik My Computer. 2. Klik kanan pemacu cakera pilihan. Klik Patterns. 5.21 • Format Axis. 2. 3. Klik dua kali pemacu cakera pilihan. Input label numerik ( nombor. Klik Printers and Faxes. 3. 4. Klik Start dan klik My Computer. Klik Restore. 1. 2. D. 2. 1. 4. Klik Minimize. Klik dua kali folder pilihan. Klik sel pilihan dan taip teks. Klik Close atau ok. 2. 1. 5. Menentukan opsyen pemacu cakera. 1. 2. 3. Klik sel pilihan dan taip teks. Klik Properties dan tekan General. 2. 2.Memulakan Microsoft PowerPoint 1. atau kombinasi abjad dan nombor) 1. 4. 2. 3. Klik sel pilihan. 6. Klik Micrsofi Office PowerPoint. Tekan Enter. Menggunakan Format. Langkah kerja. 1. Klik Start dan klik My Computer. Klik kanan tetikus pada (X) axis atau (Y) axis dan klik Format Axis. 3. 3. Taip ‘ (tanda petik) diikuti oleh nombor ATAU taip kombinasi abjad dan nombor. Font. Klik Control Panel dan klik Printers and Other Hardware.Mengakses fail. Klik Set as Default printer. A. Klik butang kanan tetikus pada pencetak pilihan. Menentukan opsyen pencetak. 2. Mengenalpasti Properties. Memulakan program dan mengenal pasti elemen tetingkap Microsoft Power Point dan keluar program. B. 2. Tekan Enter . Klik kanan pemacu cakera pilihan. 3. Input label (teks) 1. Klik Maximize. B. Klik Close untuk menutup tetingkap. C. Klik Format. A.

Klik Normal dan kenal pasti Normal View. Klik Toolbars. Klik menu dan klik ( keluar program Microsoft PowerPoint) ATAU a. Klik menu File dan klik Open 1. C. . Kenal pasti lokasi Slide Pane. Klik Save.( Tutup fail) b.Membuka fail 1. ( Tutup program) Mengoperasi fail. Klik dalam Slide Pane untuk meninput teks. Klik Close ATAU klik Exit pada Menu bar. 1. Klik pilihan di bahagian atas task pane. Klik 3. ATAU klik Save. Klik Slide dan melihat slaid dalam bentuk skrin penuh. b. • View toolbar. Klik pada Title bar. 1. 3. 3. 3. 4. 5. 4. 1. E. 5. 2. Klik menu pilihan. B. Normal View Pane dan Notes Pane. Mengemaskini fail. Klik Create a new presentation…pada task pane Getting Started. Tekan kekunci Escape. Klik cara yang akan digunakan untuk mencipta persembahan baru. Slide. Klik Start dan klik Programs. 4. D. Gerakkan penuding tetikus pada setiap butang untuk dilihat fungsi berkaitan. Klik menu File dan klik Open. Klik tab Slide. Taip nama fail dalam petak File name. C. 1. • Task Panes. 4. grafik. carta dan objek. Menyimpan dan menamakan fail. ATAU Klik menu File dan klik New ATAU a. Klik dalam Normal View Pane untuk melihat outline persembahan atau slaid thumbnail. Klik menu Fail dan klik Close. kemudian klik dua kali pada fail pilihan ATAU klik Close. Kenal pasti Standard. • Panes 1. 4. Klik Microsoft Office. Klik butang pilihan. dan Notes panes. 4. Klik My Documents. dan Drawing toolbars. 2. Mewujudkan fail baru. A. • Toolbars. Klik Slide sorter dan melihat pratayang slaid dengan saiz kecil. Keluar program Microsoft PowerPoint 1. Pilih pemacu dan folder. jadual. 2. 2. 1. Klik opsyen pilihan. 3. 2. 2.22 • Menu bar. Formatting. Klik Microsoft Office PowerPoint. 2. 2. 2. 1. Klik pada Menu bar. Klik New. 1. Klik menu view. Klik menu File dan klik Save As. Menutup fail. Klik menu File. 3. Klik dalam Notes Pane untuk menulis nota penceramah. Kenal pasti ciri-ciri dan opsyen pada setiap task pane.

6. 4.23 2. Klik folder pilihan. Klik Save dan klik Exit. 5. Klik dan pilih pemacu dalam petak Look in:. 3. . Klik dua kali nama fali pilihan. Kemas kini slaid pilihan.

Lukiskan petak teks menggunakan tetikus. Klik Create a new presentation… pada task pane Getting Started. Pilih dan klik saiz slaid pada petak Slide sized for:. 4. Menginput objek tanpa placeholder. 4. Klik titik sisipan dalam slide pane. 3. Klik Paste B. Klik dalam placeholder. 2. 5. Klik menu Insert. 1. 3. Klik menu Insert dalam klik Picture. Klik titik sisipan dalam slaid. 1. • Menggunakan petak teks.24 Mengoperasi fail. Objek. Pilih dan klik dikehendaki. Klik objek yang dikehendaki. Membina persembahan A. 5. b. Pilih dan klik sladi Title Only di kawasan Text Layouts. 4. ATAU a. Klik Blank presentation pada task pane New Presentation. Klik Blank presentation. 1. Klik menu Insert dan klik Text Box. Klik di titik sisipan dalam slaid. Klik opsyen pilihan pada Standard toolbar untuk menyisip carta atau jadual. 2. C. 1. Pilih dan klik objek yang dikehendaki. Klik menu File dan klik Page Setup… 7. Pilih teks dan klik Copy. Taip teks. ATAU a. dan Drawing toolbar untuk menyisip objek seperti Autoshapes. Pilih dan klik format Orientation slaid. 8.Mencipta fail persembahan baru 1.Teks. Klik dalam placeholder Click to add title dan taip teks. B. Klik titik sisipan dalam Slide pane. Menambah slaid baru. 1. 3. b. Mulakan program MS PowerPoint. 3. 2. WordArt dan Clip Art. Klik Text Box pada Drawing toolbar. 2. . 2. 2. 2. Taip teks. Menginput placeholder. 3. Klik Insert. 2. Klik New Slide. Wujud fail baru. 2. Klik slide layoult pilihan. opsyen jajaran yang 3. 1. objek menggunakan yang pada slaid C. Buka dokumen teks. Mengimport teks dan objek A. D. Pilih pemacu. b. Ikut arahan lanjutan bagi setiap pilihan. Klik From File… 4. folder dan fail. Menginput teks • Menggunakan placeholder. Pilih dan klik placeholder mengandungi content palette. Pilih dan klik opsyen yang disenaraikan pada menu ATAU a. Klik New Slide pada standard toolbar. 6. 1. 6. Klik stail pilihan pada task pane Slide Layoult. 1. Klik menu Insert.

Klik penuding tetikus pada objek atau sempadan placeholder dan seret ke lokasi baru.lnk 1. mengubah saiz. • Menyalin tetikus pada sizing 6. atau 2. dan hapus placeholders. F. • Mengubah saiz semula Letak penuding handle. Klik penuding tetikus pada objek atau sempadan placeholder dan klik Copy b. 2.. • Mencari dan mengganti. Klik opsyen Potrait atau Landscape pada kawasan Orientation Slides. . Pilihan Transition Effects dan penetapan masa slaid 1. Klik objek yang dipilih. Objek • Saiz semula.. 1. Pilih kaedah Advance slide sama ada On mouse click atau Automatically after. Lepaskan butang tetikus. 3. 9. Klik opsyen kelajuan pada petak Speed. Klik slaid pilihan. 3. Klik Find Next atau Replace All. 2. Klik Close. Pilih slaid.. Pilih masa dalam petak masa jika memilih opsyen Automatically after.25 D. 2. untuk transisi melihat dan Melakukan penyuntingan. Klik menu File dan klik Page Setup. dan slaid. Klik paste. Klik dan seret petak teks ke lokasi baru. 7. Klik menu Edit dan klik Find… 2. 10. salin. G. 3. 8. Klik sizing handle pada objek dan seret untuk menambah atau mengecilkan saiz. 2. 3. Tukar susun atur slaid 1. Pindah. Klik slaid yang dikehendaki pada task pane Slide Layoult. 1. 5. Pilih teks dan klik Copy. Klik Text box pada drawing toolbar. E. 1. • Menyalin. 6.Teks • Memindah teks. 3. A. Orientasi Slaid 1. Klik menu Format dan klik Slide Layoult.. Pilih opsyen transisi pada petak Apply to selected slides:. dan objek • Memindah. 4. ion. petak teks a. Klik ok 1. Taip teks dalam petak Find what:. • Menghapus Klik objek atau sempadan placeholder dan tekan kekunci Delete. B. 3. Klik AutoPreview pratayang. • Tambah teks. Klik menu slide Show dan klik SlideTransit Google Earth. Klik Apply to All Slides jika diaplikasi pada semua slaid. 2. objek. 2. Klik titik sisipan. Klik sempadan placeholder. pemformatan pengubahsuaian teks. Klik Paste. Klik titik sisipan pada slaid. Klik Replace… 4. Klik opsyen bunyi pada petak Sound. Taip teks dalam petak Replace with:. Klik Slide sorter. 5.

2. . Klik menu File dan klik Print Preview 2. 2. 2. Taip ketinggian dikehendaki pada petak Height. 1. 9. 2. Klik Print… 3. Pilih opsyen pada petak Slides sized for. 2. 1. 1. Klik warna pilihan. 3. A. Taip lebar dikehendaki pada petak Width. Memberhentikan atau membatalkan pencetakan. Klik template yang dikehendaki pada task pane. Klik view slide sorter. Pilih slaid untuk dicetak pada kawasan Print range. 2. Klik jenis cetakan dalam petak Print what. Lepaskan butang tetikus. Menentukan opsyen pencetak. C. 3. Klik slaid yang akan mendahului slaid yang disisipkan. Menentukan opsyen halaman. Lukiskan petak teks. 3. Klik Close. Pratayang cetakan. handouts & Outline. Klik view slide sorter dan pilih slaid. Pilih dan klik opsyen Scale to fit paper atau Frame slides. C. B. 6. 1. Klik paste. 2. 5. Klik menu File dan klik Page Setup. Tekan kekunci Delete ATAU Klik menu Edit dan klik delete. Mengubah saiz halaman. Klil ok. • Warna. Orientasi halaman.26 3. Klik orientasi Potrait atau Landscape pada Notes. Klik background toolbar. Klik Close. 3. 1. Slaid • Susun Semula. Klik menu File dan klik Page Setup. Klik Close. Klik view Normal atau slide sorter. Klik objek pilihan. Klik Close. Pilih pencetak dalam petak Name 4. styles pada drawing 1. Klik menu File dan klik Page Setup. Pilih dan klik opsyen warna pada petak Color/grayscale 8. 7. 1. Klik bilangan salinan pada petak Number of copies. 4. Klik Copy ATAU klik menu Edit dan klik Copy. Klik orientasi Potrait atau Landscape pada Slides. • Hapus. 3. 1. 4.Mengeset margin. Taip teks. Klik menu File. A. 2. Klik dan seret slaid ke titik sisipan baru. • Design template 1. Mencetak slaid dan handouts. Klik view slide sorter.Paparan orientasi slaid. C. B. 4. 4. • Salin 1. Klik slaid untuk disalin. 2. Klik Design pada Formatting toolbar. 5. 3. D.

4. 2. Klik kanan nama dokumen yang sedang dicetak. 3. Klik Open All Active Printers and Faxes. Klik Pause ATAU Cancel. Klik kanan tetikus ikon print pada Task bar.27 1. .

Klik view Normal atau slide sorter. Klik New Folder. mel-elekronik Yahoo!Mail. 3. 2. seperti Hotmail dan yang akan 6. Kenal pasti sama ada enjin pencarian tersebut membekalkan kemudahan komunikasi menggunakan: a. Klik dua kali pada e-mel pilihan. Secara manual. Klik Send. Klik slaid pertama slaid memulakan tayangan. 2. 1. Klik Automatically after pada kawasan Advance slide. Klik Slide show. 3. Semak dan sunting mesej. Klik fail pilihan. Klik Attach. 1. 5. Klik Send. 4. Klik Create Mail. Secara automatik 1. 3. 3. Klik Apply to All Slides jika masa transisi akan diaplikasikan pada semua slaid. mesej segera (instant messaging) b. . 3. 1. 7. c. 4. Klik Start. d. Klik slide show untuk menayangkan slaid. B. 5. Perkhidmatan Internet. C. ATAU a. Mencipta dan menghantar e-mel. Klik petak teks “To:” dan taip alamat emel penerima. Klik Internet Explorer. Taip alamat laman web yang dikehendaki dalam Address bar dan tekan Enter. 4.28 MENAYANG PERSEMBAHAN SECARA MANUAL ATAU SECARA AUTOMATIK. 2. Klik petak teks ‘Cc:’ dan taip alamat e-mel penerima salinan.Persembahan Slaid (Slaid Show) 1. 3. Kenal pasti fungsi asas setiap kemudahan komunikasi yang disenaraikan pada langkah 5. Membalas e-mel 1. Klik task pane Slide Transition. Taip mesej. Klik Reply. 5. 2. Menerima dan membaca e-mel. visual seperti kamera web. b. Klik kanan tetikus pada folder di mana subfolder akan diwujudkan. Mewujudkan folder baru 1. Klik Attach. Taip nama folder dalam petak teks Folder Name. Taip mesej pada titik sisipan dalam ruang kandungan mesej. 4. 2. Klik dua kali e-mel yang diterima. E-mel yang diterima akan masuk ke dalam Inbox. 2. 6. 3. Jenis-jenis dan fungsi asas perkhidmatan Internet. Klik Send. 2. A. Mengakses Internet dan mengenal pasti pelbagai perkhdimatan dan fungsi asas perkhidmatan tersebut. Klik All Programs. c. Klik tetikus ATAU tekan kekunci Page Up/ Page Down untuk Advance slide. Taip masa transisi dalam petak masa. Klik Close pada tetingkap mesej e-mel untuk menutup e-mel tersebut. Klik Send/Recv. Klik petak teks ‘Subject:’ dan taip tajuk emel. d. telefon seperti netphone.

. Klik ok.29 4.

4. Klik Print. Klik pada e-mel pilihan. Pilih dan klik folder e-mel yang disimpan. Klik File pada Menu bar. 2. Klik folder Inbox. 3. Buka Internet Explorer. 4. 3. 2. Klik kanan pada e-mel pilihan. 1. 2. 1. 1. Menggunakan pelbagai enjin pencari. 3. Klik All Programs. Klik Delete. Pilih tajuk e-mel yang ingin dicetak. Klik File pada Menu bar. Klik butang kana tetikus. 5. Klik menu File dan klik Print Preview… 3.. Klik ok. • Mencetak daripada laman web. Klik Rename… 3. 3. Klik Save As… dan namakan fail. 2. 3. • Mencetak toolbar laman web daripada 1. 2. 4. Pilih dan klik jenis pencetak yang ingin digunakan. Layari laman web yang dikehendaki. 5. Menyimpan maklumat daripada laman web. 4.30 Menukar nama folder. Taip nama baru pada petak teks Folder Name. Buka laman web pilihan. 5. Pilih halaman mel yang hendak dicetak di bawah Page Range. Klik Start. Klik Save. Klik Print. 4. 1. Klik Print • Buka Internet Explorer. . 2. 2. 1. Taip bilangan salinan yang dikehendaki pada Number of copies… • Mencetak laman web di dalam laman web 1. Taip alamat enjin pencari pilihan dalam Address Bar. Bukan laman web pilihan. Klik Print. b. Klik butang kanan tetikus pada folder pilihan. Tekan Enter. 4. Layari laman web yang dikehendaki. Pastikan penuding berada di kawasan kosong yang tiada ikon atau gambar. 3. Menghapus e-mel 1. 5. Klik Internet Explorer. . Pilih pencetak yang dikehendaki jika ada dan klik Print. Klik Print. 2. 6. Pilih pencetak yang ingin digunakan. • Menentukan mel dan halaman untuk dicetak. Klik Delete ATAU a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful