You are on page 1of 11

Klase kvalitete zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda

+ B A B D C D B A

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene mosne konstrukcije

+
Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarenog nosaa

C A D B C B B C C

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom Klasa zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja odgovara zahtijevanoj razini pouzdanosti proizvoda ili spoja. Drugim rijeima, to su rizici za ljude, imovinu ili bioloku okolinu u sluaju otkaza proizvoda ili zavarenog spoja vei, to pouzdanost proizvoda mora biti via, odnosno klasa mora biti via. Prihvaanjem kvantificiranja rizika, otkaza kao temelja klasifikacije omoguava se jednostavan i univerzalan pristup problemu klasifikacije. Posljedice otkaza obuhvaaju: - ljudske gubitke: broj poginulih i teko povreenih, - materijalne gubitke: uniten materijal, oprema, zgrade, direktni i indirektni trokovi vezani za otkaz (trokovi zamjene, popravka i zastoja) i - zagaivanje bioloke okoline. S obzirom na faze trajanja ciklusa zavarenog proizvoda, moe se govoriti o nekoliko vrsta pouzdanosti, klase i slabljenja u zavarenom spoju: zahtijevanoj, projektnoj, izvedenoj i trenutnoj. Zahtijevana klasa odgovara zahtijevanoj pouzdanosti (Rz), a odreuje se na temelju gornje granice prihvatljivog rizika i gornje granice prihvatljivoga slabljenja u zavarenom spoju. Projektna klasa odgovara projektnoj pouzdanosti dobivenoj proraunima i/ili mjerenjima utjecajnih veliina u fazi projektiranja (Rp). Izvedbena klasa proizvoda odgovara pouzdanosti na kraju izrade i montae, a prije eksploatacije (Ri). Trenutna klasa proizvoda (Rt) odgovara pouzdanosti u bilo kojem trenutku, a najee se misli na neki trenutak u eksploataciji. Projektna, izvedena i trenutna klasa, odnosno pouzdanost zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja moraju biti u svakom trenutku vie ili jednake od zahtijevane klase, odnosno pouzdanosti. Slabljenje u zavarenom spoju u svakoj fazi ivotnog ciklusa zavarenog proizvoda mora biti manje od gornje granice prihvatljivog slabljenja. Temelj svake klasifikacije proizvoda i zavarenih spojeva trebao bi biti prihvatljivi rizik za ljude, ovjekov okoli i imovinu, to ipak u veini sluajeva nije naglaeno ili uope nije vidljivo. Razliiti propisi svrstavaju zavarene proizvode po klasama proizvoda, pa se unutar jednog proizvoda nalaze razliite klase zavarenih spojeva ili su zavareni spojevi indirektno klasirani, najee prema zahtjevima za opseg kontrole i kriterije prihvatljivosti. Razlozi toga pristupa dijelom su u nepoznavanju kvantitativnih pokazatelja odgovarajuih rizika i vjerojatnosti slabljenja zavarenih spojeva na zavarenim proizvodima, pa se slobodno moe rei da se dosadanje klasifikacije temelje iskljuivo na iskustvima, a da zahtjevi nisu ujednaeni i jasno znanstveno definirani.

Izmeu vie moguih klasifikacija zavarenih proizvoda i zavarenih spojeva izdvojena je podjela zavarenih proizvoda na 4 klase: I, II, III i IV, dok se zavareni spojevi unutar svake klase proizvoda dijele na 4 klase: A, B, C i D. Relativna i apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva Prema relativnoj klasifikacijskoj skali zavareni proizvodi se dijele najee u 3 do 5 klasa, a zavareni spojevi takoer u 3 do 5 klasa. Predlae se da se svi proizvodi dijele na 4 klase: I, II, III i IV, a zavareni spojevi unuutar jednog proizvoda takoer na 4 klase: A, B, C i D. Prema apsolutnoj klasifikacijskoj skali se predlae podjela zavarenih spojeva u 7 ili vie klasa, ovisno o zahtjevanoj pouzdanosti i zavarljivosti materijala od kojega je sainjen zavareni spoj i zavarena konstrukcija. U ovoj podjeli nije vidljiv prihvatljivi rizik za ljude, ovjekov okoli i imovinu, pa se predlae apsolutna skala klasifikacije zavarenih spojeva. Sa stajalita maksimalno prihvatljivog rizika, odnosno zahtijevane pouzdanosti, u sljedeoj tablici je prikazana apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva od 1 do 7: Prijedlog klasa zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda. Klasa Pouzdanost Rizik Parametar zavara Rmin Fmax m1 1 0,999999 -4,75 10-6 2 0,99999 -4,26 10-5 3 0,99995 -3,89 5 . 10-5 4 0,9998 -3,52 2 . 10-4 5 0,999 -3,08 10-3 6 0,996 -3,09 4 . 10-3 7 0,9855 0,015 -2,17 Klasa proizvoda II III IV A B C D A B C D

A B C D

A B C D

Postupak odreivanja klasa posude (relativna klasifikacijska skala) Opi faktori obuhvaaju: tlak, volumen, akomuliranu energiju, temperaturu i djelovanje medija na okolinu. Njihov utjecaj se procjenjuje bodovima. Veem riziku odgovara vei broj bodova. Suma bodova za sve ope faktore se oznaava sa "Sb. Lokacijski faktori se procjenjuju koeficjentima. Veem riziku odgovara vei koeficjent. Suma koeficjenata za sve lokacijske faktore se oznaava sa "K". Odreivanje zahtjevane klase proizvoda se vri na temelju ukupnog broja bodova "B", koji se odreuje izrazom: B = Sb (1 + K) Na temelju konanog broja bodova "B" odreuje se zahtjevana klasa prema sljedeoj tablici: Ukupni broj bodova B iznad 15 iznad 10 do 15 iznad 5 do 10 do 5 Odreivanje zahtijevane klase. Klasa kvalitete posude pod tlakom sa lokacijskim faktorima bez lokacijskih faktora I I II I III II (I) IV III (II, I)

Odreivanje zahtjevane klase zavarenog spoja Relativne klase se mogu napr. odrediti obzirom na iskoritenje doputenih naprezanja: A (0,9 - 1,0) B (0,7 - 0,9) C (0,5 - 0,7) D 0,5 Klase kvalitete zavarenih spojeva unutar jedne klase zavarenog proizvoda su: A - Zavareni spojevi izloeni najotrijim uvjetima eksploatacije B - Zavareni spojevi izloeni otrim uvjetima eksploatacije C - Zavareni spojevi izloeni prosjenim uvjetima eksploatacije D - Zavareni spojevi izloeni ispodprosjenim uvjetima eksploatacije Ova podjela predstavlja relativnu skalu klasifikacije zavarenih spojeva. Naelna klasifikacija zavarenih proizvoda. Budui da se rizici za okolinu razlikuju ovisno o lokaciji, nije mogue pouzdano generalno i jednoznano klasirati proizvode. Proizvod istih karakteristika, ovisno o lokaciji, moe imati razliite zahtjevane klase. Ipak, pretpostavljajui ope i lokacijske faktore, moe se naelno svrstati proizvode kako slijedi: I klasa: II klasa: Glavne posude u nuklearnim postrojenjima, posude s jako otrovnim medijem, najvee posude s otrovnim, eksplozivnim ili zapaljivim medijem. Veoma vane i vee posude u industrijskim i energetskim postrojenjima, reaktori, kolone, izmjenjivai, veliki parni kotlovi, velike nosive eline konstrukcije, mostovi, veliki brodovi, veliki strojevi. Srednji i mali proizvodi navedeni u klasi II koji mogu u sluaju kritinog otkaza uzrokovati manje rizike, nego proizvodi navedeni i u klasi II. Proizvodi, koji u sluaju kritinog otkaza uzrokuju mali ili zanemariv rizik za ljude, imovinu i bioloku okolinu: mala posuda s vodom, mali strojevi i slino. Klasa

III klasa: IV klasa:

Pod pojedinim vrstama zavarenih spojeva na primjeru jedne posude pod tlakom podrazumijevaju se: ABCDuzduni zavareni spojevi na platu posude (cilindrini i konusni) i prikljuci, svi zavareni spojevi na dancima i kruni zavareni spojevi na vezi polukuglastog danca i plata, kruni zavareni spojevi na platu (cilindrini i konusni), zavareni spojevi na vezi cilindrinog i konusnog dijela, na nastavcima prikljuaka i vezi ispupenog danca i plata, zavareni spoj ravne prirubnice s prikljukom, zavareni spoj plata s prirubnicom i plata s ravnim dancem i zavareni spojevi veze prikljuaka i plata, te prikljuaka i danca.

Odreivanje zahtijevane klase posude prema JUS M.E2.151


Posuda pod tlakom Opi faktori p Tlak Nizak Srednji Visok Vrlo visok Ultra visok Podtlak Podruje MPa 0.4 0.4 - 2.5 2.5 - 8.0 8.0 - 20.0 20.0 asp. 0.08 Ocjena Posuda reaktora u NE Bod. Podaci Bod. Kuglasti spremnik Kuglasti spremnik za butan-propan za amonijak Podaci Bod. Podaci Bod. Blok kotao Posuda hidrofora za domainstv o Podaci Bod

Podaci

B od.

0 1 2 3 4

0.4 MPa 1.6MPa 17.5MPa 3 1

0 1.3MPa 1 0.9MPa 1

V Volumen m3 Mali 1.5 Srednji 1.5 - 15 Veliki 15 - 150 Vrlo veliki + 150 p.VpAkumulirana energija Vrlo mala Mala Srednja Velika Vrlo velika Ultra velika MPam3 0.2 0.02 - 0.04 0.04 - 0.80 0.8 - 160 160 - 3150 + 3150

2000m3 3 Akumulirana energija se uzima u obzir u sluaju kada je sadraj posude plin ili tek. koja u sluaju kritinog otkaza posude redovno prelazi u plin fazu Vp. vol. plina 0 1 2 3 4 samo voda 0 875MPam3 800am3 5 23.8MPam3 4

0 1 2 3

50m3

18m3

5m3 2

3200MPam3

T Temperatura 0oC Vrlo niska -60 Niska -60 do -10 Srednja -10 do + 125 Visoka 125 do 400 Vrlo visoka + 400 Medij a. neutralan (pH 6-8) b. agresivan c. zapaljiv d. eksplozivan e. otrovan f. radioaktivan g. kombinacije otkaza c do f Sb Suma bodova za ope faktore Lokacijski faktori Rizik za ljude Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za imovinu Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za bioloku okolinu Mali Srednji Visoki K Suma koeficijenta za lokacijske faktore (1+k) B Ukupan broj bodova B=Sb(1+K) Zahtjevna klasa

2 1 0 1 2 0 1 1-3 2-5 2-6 2-6 2-6

343oC

-10 do 70 oC 0 1

-2oC

175oC

20oC 0 Neutralan 0

Zapaljiv Eksplozivan Jako radioak . 6 16 14

Zapaljiv Eksplozivan Otrovan 13

Eksplozivan

10

0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.2

Mali Visoki 0.6

0.2 Srednji 0.4 Srednji 0.4

Vrlo 0

mali

Vrlo 0 Srednji Visoki 0.3 Visoki Mali Visoki 0.2 0.5 1.1 B=16(1+1)=33.6 14(1+0.5)=21 II 0.6 13(1+0.6)=20.8 II 0.6 10(1+0.6)=16 III 0.3 0 Mali 0 Mali 0 Mali 0 0.2 Srednji 0.2

mali

2(1+0)=2 IV

II

Klase kvalitete zavarenih spojeva prema EN 25817


Red. Naziv br. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 100 Granine vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Visoka B Sve vrste pukotina, osim mikro pukotina 2 ( h . 1<1 mm ). Kraterske pukotine ( vidjeti br. 2. ) 2. Kraterska pukotina upljine i poroznosti 104 Doputeno Moraju biti ispunjeni sljedei uvjeti i garnine vrijednosti : a) najvea vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj povrini b) najvea dimenzija pojedinane pore za - sueljeni zavareni spoj - kutni zavareni spoj c) najvea dimenzija pojedinane pore Cjelokupno podruje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od veeg od podruja : obujmice oko itavog gnijezda ili krunice promjera jednakog irini zavara. Doputeno podruje poroznosti mora biti na ogranienoj povrini. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost. Moraju biti ispunjeni slijedei uvjeti i granine vrijednosti nepravilnosti : a) najvea vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu povrinu b) najvea vrijednost zbroja za - sueljeni zavareni spoj - kutni zavareni spoj c) najvea dimenzija gnijezda Druge nepravilnosti za : - sueljene zavarene spojeve - kutne zavarene spojeve Najvea dimenzija za crvaste i cjevaste upljine Kratke nepravilnosti za : - sueljene zavarene spojeve - kutne zavarene spojeve Najvea dimenzija za crvaste i cjevaste upljine Nedoputeno Srednja C Nedoputeno Niska D

Opaske

1.

Pukotine

3.

2011 2012 2014 2017

4%

2%

1%

d < 0,5 s d < 0,5 a 5 mm

d < 0,4 s d < 0,4 a 4 mm

d < 0,3 s d < 0,3 a 3 mm

4.

Gnijezdo pora

2013

16 %

8%

4%

d < 0,5 s d < 0,5 a 4 mm

d < 0,4 s d < 0,4 a 3 mm

d < 0,3 s d < 0,3 a 2 mm

5.

Crvaste i cjevaste upljine

2015 2016

h < 0,5 s h < 0,5 a 2 mm

Nedoputeno Nedoputeno

h < 0,5 s h < 0,5 a 4 mm ili ne vee od debljine

h < 0,4 s h < 0,4 a 3 mm ili ne vee od debljine

h < 0,3 s h < 0,3 a 2 mm ili ne vee od debljine

6.

Ukljuci vrstih tijela (osim bakra)

300

Druge nepravilnosti za : - sueljene zavarene spojeve - kutne zavarene spojeve Najvea dimenzija za crvaste i cjevaste upljine Kratke nepravilnosti za : - sueljene zavarene spojeve - kutne zavarene spojeve Najvea dimenzija za crvaste i cjevaste upljine

h < 0,5 s h < 0,5 a 2 mm

Nedoputeno Nedoputeno

h < 0,5 s h < 0,5 a 4 mm ili ne vee od debljine

h < 0,4 s h < 0,4 a 3 mm ili ne vee od debljine

h < 0,3 s h < 0,3 a 2 mm ili ne vee od debljine

7.

Ukljuak bakra Pogreka u vezivanju

3042

Nedoputeno

8.

401

Doputene, ali samo isprekidane, i ne blizu povrine

nedoputeno

9.

Nedovoljni provar

402

Zadani provar Stvarni provar

Druge nepravilnosti : nedoputene Kratke nepravilnosti : h < 0,2 s h < 0,1 s max. 2 mm max. 1,5 mm

Nedoputeno

h s Slika A

h zadani provar stvarni provar Slika B

stvarni provar zadani provar

Slika C

10.

Loe namjeten kutni spoj

Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra

h<1 mm-0,3 a max. 4 mm

h < 0,5 mm-0,2 a max. 3 mm

h < 0,5 mm-0,1 a max. 2 mm

a Razmaci, koji odgovarajuu vrijednost prekorauju, moraju se u odreenim sluajevima izvesti nadomjetanjem debljine zavara. 11. Zajed 5011 5012 Blagi prijelaz se doputa h < 1,5 mm h < 1,0 mm h < 0,5 mm

12.

Preveliko nadvienje

502

Blagi prijelaz se doputa

h < 1 mm + +0,25 b max. 10 mm h

h < 1 mm + +0,15 b max. 7 mm

h < 1 mm + +0,1 b max. 5 mm

13.

Preveliko nadvienje

503

h < 1 mm + +0,25 b max. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina

h < 1 mm + +0,15 b max. 4 mm

h < 1 mm + +0,1 b max. 3 mm

14.

Prekoraenje debljine kutnog spoja

Za mnoge sluajeve prekoraenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje

h < 1 mm + +0,3 a max. 5 mm

h < 1 mm + +0,2 b max. 4 mm

h < 1 mm + +0,15 b max. 3 mm

stvarna debljina zadana debljina

h a

15.

Potkoraenje debljine kutnog spoja

Kutni spoj s vidljivim potkoraenjem debljine nee se raunati kao pogrean, ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom

Duge nepravilnosti : nedoputene Kratke nepravilnosti : h < 0,3 mm + 0,1 a max. 2 mm max. 1 mm

Nedoputeno

zadana debljina

stvarna debljina

16.

Preveliko nadvienje u korijenu

504

h < 1 mm + +1,2 b t b h max. 5 mm

h < 1 mm + +0,6 b max. 4 mm

h < 1 mm + +0,3 b max. 3 mm

17.

Prokapljina

5041

Doputeno

Sluajna mjestimina ispupenja doputena

18

Posmaknutost

507

Granina vrijednost odstupanja svodi se na idealan poloaj. Ukoliko nije drugaije propisano, idealan poloaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. ) " t " se odnosi na tanju stijenku. h t h t t h t t t

Slika A - Limovi i uzduni zavareni spojevi h < 0,25 t. max. 5 mm h < 0,15 t. max. 4 mm h < 0,1 t. max. 3 mm

Slika B - Popreni zavareni spojevi max. 4 mm h < 0,5 t. max. 3 mm max. 2 mm

19.

Neispunjeni presjek Nasjeli zavar

511 509

Blagi prijelaz se doputa

Dugake nepravilnosti : nedoputene

b h t max. 2 mm h < 0,2 t.

Kratke nepravilnosti h < 0,1 t. max. 1 mm h < 2 mm + +0,15 a h < 0,05 t. max. 0,5 mm h < 1,5 mm + +0,15 a

20.

Prevelika nejednolikost kutnog spoja

512

Podrazumijeva se da asimetrinost kutnog spoja nije izriito propisana.

h < 2 mm + +0,2 a

h z2

z1 21. Uleknuti korijen 515

Blagi prijelaz se doputa h

h < 1,5 mm

h < 1 mm

h < 0,5 mm

Zajed u korijenu

5013 h 506

22.

Preklop

Kratke nepravilnosti doputene

Nedoputeno

23.

Pogrean poetak zavara Oteenje lukom

517 Doputeno Nedoputeno

24.

601

Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi povrina, vrsti osnovnog materijala i naroito o sklonosti stvaranju pukotina Dopustivost ovisi od namjene

25.

Oneienje kapljicama metala Viestruke nepravilnosti u jednom presjeku

602

26.

Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se propisati posebni uvijeti. h4 h5 h1 h2 h3 h1 h4 h3 h5 = h h h1

Ukupna veliina nepravilnosti

0,25 s ili 0,25 a

0,2 s ili 0,2 a

0,15 s ili 0,15 a

h5 h4 h2 h6 h3