You are on page 1of 8

SULIT 2 45/1

45/12011 hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah [Lihat halaman sebelah


SULIT
BAHAGIAN A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1 (a) Firman Allah S.W.T:

.>. . `_.,`. ~..,l : _.. _.. ...- _.> :| l !.!>. N!1. ..1.
.l .. !.l,.! . .!.l !.>,>! .. . _ .,.:l l. ~,> _...l .>l-l
_.`,.. ' .l. ..Ll ~`,> ..!.. _:. .. _. .> N ~`,> N|
.>. il. ... ..N ..1l _.>: '
: ( 57 58 )


Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah S.W.T Maha Berkuasa mengubah sesebuah negeri
yang tandus menjadi subur dengan menurunkan hujan.

(i) [2 markah]

(ii) Nyatakan dua cara bersyukur dengan nikmat Allah S.W.T. [2 markah]
Gambar 1: Proses penyejatan

(iii) Berdasarkan gambar 1 di atas, menerangkan dua bukti kekuasaan Allah SWT.
[4 markah]

(iv) Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya bumi ini tidak ditimpa
hujan? [2 markah]


SULIT 3 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

(b) Sabda Rasulullah SAW :


Hadis di atas menerangkan berpegang teguh dengan sumber utama hukum Islam.

(i) Mengapakah kita wajib berpegang teguh kepada al-Quran dan Hadis. [2 markah]

(ii) Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dan Hadis. [4 markah]
(c) Tulis perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan
tulisan jawi.

(i) (ii)
Setiap murid hendaklah mencontohi Saidina Umar dengan berusaha mempertahankan jati
(iii)
diri sebagai seorang muslim, disamping bertanggungjawab untuk mempertahankan maruah
(iv)
diri, agama, bangsa dan Negara.

[4 markah]

SULIT 4 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

2 (a) Firman Allah S.W.T:

~l.. _,l _ !.l ~l... !.l _ _,l ~,>.. _>l . ..l ~,>.. ..l
. _>l `,.. . '.!: .-. .!.> ' : 77


Ayat di atas menjelaskan tentang keperluan memanfaatkan anugerah Allah S.W.T.

(i) [2 markah]

(ii) Apakah maksud Sunnatullah? [2 markah]

(iii) Senaraikan dua tanda kekuasaan Allah kepada Manusia. [2 markah]

(iv) Terangkan dua hikmah Allah menjadikan siang dan malam terhadap kehidupan
manusia. [4 markah]


(b) Sabda Rasulullah SAW :


Hadis di atas menerangkan tentang amalan-amalan mukmin cemerlang.

(i) Berdasarkan hadis, nyatakan dua kelebihan al-Quran kepada umat Islam. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua amalan yang menyebabkan pendakwaan al-Quran terhadap seseorang.
[4 markah]

(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Manusia yang bersyukur tetap menyatakan berterima kasih kepada Allah S.W.T atas segala
nikmat yang dikurniakan kepadanya.
[4 markah]
SULIT 5 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

BAHAGIAN B

[80 markah]

Jawab semua soalan.

3 (a) Akidah yang betul ialah akidah atau kepercayaan yang berlandaskan dalil al-Quran dan
Sunnah.

(i) Nyatakan dua sumber utama akidah Islam [2 markah]

(ii) Jelaskan dua ciri akidah yang betul. [4 markah](b) Jadual 1 di bawah menunjukkan nama-nama al-Asmaul Husna dan maksudnya.

Al-Asmaul Husna Maksud
Al-Hakim X
Al-Alim Maha Mengetahui
Y Maha Adil
Jadual 1

(i) Lengkapkan jadual 1 dengan jawapan yang betul. [2 markah]

(ii) Terangkan bukti kebijaksanaan Allah ke atas manusia. [2 markah]

(iii) Jelaskan perbezaan di antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. [4 markah](c) Firman Allah SWT:

. _.-. _!1.. :: ,.> .:,. .. _.-. _!1.. :: ,: .:,.
: ( 7 - 8 )

Allah S.W.T Maha Adil memberi ganjaran atau balasan kepada manusia terhadap amalan
yang dilakukan.

(i) Apakah maksud dosa. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua contoh dosa besar. [2 markah]

(iii) Mengapakah Allah S.W.T mengadakan pembalasan dosa. [2 markah]SULIT 6 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

4 (a) Solat Jumaat merupakan perintah Allah S.W.T terhadap lelaki yang cukup syaratnya.

(i) Apakah maksud solat Jumaat. [2 markah]

(ii) Salah satu syarat solat Jumaat ialah berkemampuan.
Nyatakan dua syarat lain selain di atas. [2 markah]

(iii) Jelaskan dua keistimewaan hari Jumaat. [4 markah]


(b) (i) Umat Islam digalakkan untuk menunaikan solat sunat Tahajjud
Bilakah waktu yang afdal untuk menunaikan solat tersebut. [2 markah]

(ii) Terangkan dua perbezaan antara solat sunat Tahajjud dengan solat sunat Hajat.
[4 markah]

(iii) Jelaskan hikmah menunaikan solat sunat Tahajjud. [2 markah]Soalan 4 (c) (i) hingga Soalan 4 (c) (iv) berdasarkan jadual 2.

Sunat Harus Haram Makruh Wajib
Jadual 2

(c) Berdasarkan Jadual 2 di atas, nyatakan hukum pada situasi yang berikut:

(i) Ali berwuduk sebelum mandi hadas besar. [1 markah]

(ii) Siti merasa makanan pada hujung lidah tetapi tidak menelannya sedangkan ia berpuasa.
[1 markah]

(iii)Fatin mengqadakan puasa Ramadhan yang ditinggalkan pada 13 Zulhijjah.
[1 markah]

(iv) Omar berwuduk untuk membaca khutbah Jumaat. [1 markah]

SULIT 7 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

5 (a) Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia.

(i) Nyatakan maksud Piagam Madinah. [2 markah]

(ii) Apakah nama lain bagi piagam Madinah. [1 markah]

(iii)Nyatakan jenis perjanjian yang berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah.
[1 markah]

(iv) Terangkan dua kesan Piagam Madinah dari aspek pentadbiran. [4 markah]
(b) Saidina Umar bin al-Khattab diberi gelaran al-Faruq dan terkenal dengan keberaniannya.

(i) Apakah maksud al-Faruq? [1 markah]

(ii) Kemukakan contoh keberanian beliau. [1 markah]

(iii)Nyatakan dua sumbangan Saidina Umar al-Khattab. [2 markah]

(iv) Jelaskan dua sifat beliau yang boleh dicontohi selain daripada sifat berani.
[2 markah]
SULIT 8 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

Soalan 5 (c) (i) hingga Soalan 5 (c) (ii) berdasarkan jadual 3.

..-l!. !.l.>. ... ... :,>N!.. !.,..!
Jadual 3


(c) Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan dalam jadual 3 di atas. Anda dikehendaki
menulis huruf dan jawapan sahaja.


(i)
_ .` . .` . _ ) A ( . .` 1 . .` . _ l . l . : . . ! ) B ( .` . 1 . _ . _ .` . .` . _ . !
. , _ | l . i . . ! . , _ . . l i ) C ( =` .` . .` . _ '
) 3 4 (
[3 markah]


(ii)
N .` > l . < . . ! | N .` .` - ! l ! . ! . . . s l . . ! . ! ) D ( .` . ! N . > . . ! | _ . , . ! .
> L ! . ! .` . ! . N . >` . _ s l , . ! | . , . ! > . l . . s l _ _ . . l . ! .` . ! . N ) E (
. ! N L ! l . ! . . . s . s . ! . s , l . ! . > . . ! . . . l . ! ) F ( s l _ l 1 . .
_,.l ''
786

[3 markah]
SULIT 9 45/1


45/12011 hakcipta terpelihara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
[Lihat halaman sebelah
SULIT

6 (a) Guru merupakan orang yang banyak berjasa kepada anak bangsa.
Gambar 7: Seorang guru mengajar anak bangsanya dengan gigih.


(i) Sebagai seorang pelajar, cadangkan dua cara yang perlu dilakukan untuk mengenang jasa
guru. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua perbezaan di antara pelajar beradab dengan tidak beradab. [4 markah](b) Setiap warga sekolah bertanggungjawab ke atas harta benda sekolah.

(i) Nyatakan dua cara anda menjaga harta benda sekolah. [2 markah]

(ii) Terangkan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. [4 markah](c)
Maksud Hadith: Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid (tempat bersujud)
Hadith riwayat al-Bukhari

(i) Nyatakan dua fungsi masjid atau surau. [4 markah]

(ii) Terangkan dua kelebihan menjaga adab di masjid dan surau. [4 markah]- SOALAN TAMAT -) (