You are on page 1of 10

SULIT

Lihat sebelah1 JAM 30 MINIT


2 JAM
PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA________________________________________________________________________
Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka hadapan


45/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011
EXCEL II

PENDIDIKAN ISLAM 45/1
Kertas 1
Ogos 2011

1 jam
JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH


SULIT 2

Lihat sebelah
SKEMA PEMARKAHAN
Bahagian A
(20 markah)

Soalan Contoh jawapan Markah
1 (a) (i) Erti perkataan bergaris

...-
RahmatNya

_.>:
Orang-orang yang bersyukur

2 isi x 1m
= 2m
(ii) Dua cara bersyukur dengan nikmat Allah SWT
- Hati
- Lisan
- Amalan
2 isi x 1m
= 2m
(iii) Dua bukti kekuasaan Allah SWT
- Angin /sebagai pembawa berita gembira
- Awan dan hujan / pembawa rahmat
- tanah yang gersang / menjadi subur
- Menurunkan hujan /untuk menyuburkan bumi

Nota: Setiap isi mesti ada keterangan.
Isi 1 markah Keterangan 1 markah

2 isi x 2m
= 4m
(iv) Akibat bumi tidak ditimpa hujan
- Manusia/hidupan akan mati
- Bumi menjadi tandus
- Ekologi akan musnah
- Bumi tidak akan berpenghuni

Nota: Jawapan munasabah diterima
1isi x 2m
=2m
(b) (i) Kita wajib berpegang teguh kapada al-Quran dan Hadith
- Kedua-duanya adalah sumber hukum utama dalam Islam
- Mengelakkan kita hilang pedoman hidup
1 isi x 2m
= 2m
(ii)

Dua perbezaan antara al-Quran dan Hadith

Al-Quran Hadith
- Lafaz dan makna
daripada Allah
- Lafaz dan makna
daripada Rasulullah
- Sumber hukum pertama - Sumber hukum kedua
- Tidak boleh dibaca ketika
berhadas besar
- Boleh dibaca ketika
berhadas besar
- boleh dibaca dalam solat - tidak boleh dibaca dalam
solat
2 isi x 2m
= 4m
SULIT 3

Lihat sebelah
(c)


(i)

(ii)

(iii)

(iv)


Menjawikan perkataan :

Rumi Jawi
Setiap murid hendaklah
mencontohi


berusaha
mempertahankan jati
diri


seorang muslim,
disamping
bertanggungjawabdiri, agama, bangsaKaedah pemotongan markah :
-Hanya kaedah ejaan jawi DBP sahaja diterima
- Satu potongan ayat satu markah
- Kesalahan lebih daripada satu perkataan bagi setiap
potongan tiada markah
- Huruf cerai tidak diterima


4isi x 1m
=4m

Soalan Contoh jawapan Markah
2 (a) (i) Maksud Kalimah bergaris

_,l
Malam
_>l
Yang hidup

2 isi x 1m
= 2m
(ii) Maksud Sunnatullah :
- Sunnatullah ialah cara dan peraturan yang ditetapkan
oleh Allah SWT.

1 isi x 2m
= 2m
(iii) Dua tanda kekuasaan Allah SWT kepada manusia;
- Kejadian siang
- Kejadian malam
- Menghidupkan manusia
- Mematikan manusia
- Memberi rezeki kepada manusia

2 isi x 1m
= 2m
(iv) Dua hikmat Allah menjadikan siang
- Bekerja / untuk membantu keluarga
- Manusia belajar / mencari ilmu pengetahuan
- Bersukan / untuk kesihatan tubuh badan
2 isi x 2m
= 4m
SULIT 4

Lihat sebelah
- Melihat kejadian alam / untuk memikirkan kekuasaan
Allah

(Nota: Setiap isi mesti ada keterangan)
Isi 1 markah Keterangan 1 markah
(b) (i) Dua kelebihan al-Quran kepada umat Islam
- Petunjuk ke arah kebenaran
- Panduan hidup yang sempurna
- Memberi ketenangan jiwa kepada pembacanya
- Penawar dan rahmat kepada kehidupan manusia
- Memberi syafaat kepada orang yang beramal dengannya
- Pembeza di antara kebenaran dan kebatilan
2 isi x 1m
=2m
(ii) Dua amalan yang menyebabkan pendakwaan al-Quran
- Tidak menjadikan al-Quran sebagai panduan hidup
- Tidak meyakini al-Quran
- Tidak memahami dan menerima maksudnya
- Mengingkari hukum yang terdapat di dalamnya

2 isi x 2m
= 4m
(c) Menjawikan tulisan rumi :

4isi x 1m
=4m


Bahagian B
(80 markah)

Soalan Contoh jawapan Markah
3 (a) (i) Dua sumber utama akidah Islamiah
- Al-Quran
- As-Sunnah / Hadis /
2 isi x 1m
= 2m
(ii) Dua ciri akidah yang betul
- Keyakinan yang teguh kepada kewujudan / kekuasaan
Allah
- Menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah
- Kepercayaan / keyakinan yang berlandaskan al-Quran
dan as-Sunnah

2 isi x 2m
= 4m
(b) (i) Lengkap jadual
X Maha Bijaksana
Y -Al-Adl

2 isi x 1m
= 2m
SULIT 5

Lihat sebelah
(ii) Bukti kebijaksanaan Allah
- Mencipta manusia daripada tiada kepada ada bermula
dari dalam rahim ibu secara berperingkat-peringkat
sehingga dilahirkan
- Mencipta cap jari manusia yang berbeza diantara satu
sama lain
- Mencipata matahari menjadi sumber tenaga manusi dan
alam
- Mencipta laut dan sungai yang berbeza rasa airnya
1 isi x 2m
= 2m
(iii) Perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia

Ilmu Allah Ilmu Manusia
1. Meliputi semua perkara 1. Amat terbatas
2. Ilmu Allah mutlak- tidak
bergantung kepada masa
2. Pengetahuan manusia
terbatas
3. Mengetahui semua
perkara yang nyata dan
tersembunyi
3. Mengetahui perkara
yang wujud
4. Ilmu Allah tidak perlu
kepada kajian
4. Pengetahuan manusia
bergantung kepada
kebolehan mendapat
maklumat
2 isi x 2m
= 4m
(c) (i) Maksud dosa
Balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada
hambaNya yang engkar perintahNya


1 isi x 2m
= 2m
(ii) Dua contoh dosa besar
- Memberi /menerima rasuah
- Berzina
- Mencuri
- Penyalahgunaan dadah

2 isi x 1m
= 2m
(iii) Allah mengadakan pembalasan dosa kerana :
- Sebagai balasan atas perbuatan maksiat yang dilakukan
- Membuktikan keadilan Allah kepada manusia terhadap
amalanyang dilakukan di dunia
- Supaya takut melakukan kejahatan
- Membersihkan diri orang beriman daripada dosa
sebelum dimasukkan ke syurga
1 isi x 2m
= 2m

SULIT 6

Lihat sebelah
Soalan Contoh jawapan Markah
4 (a) (i) Maksud solat Jumaat ialah;
- Solat dua rakaat dalam waktu zohor pada hari Jumaat -
(1m)
Yang didahului dua khutbah dengan syarat yang tertentu -
(1m)
2 isi x 1m
= 2m
(ii) Dua syarat selain kemampuan
- Islam
- Baligh/cukup umur
- Berakal/waras
- Lelaki
- Bermukim
- Merdeka
2 isi x 1m
= 2m
(iii) Dua keistimewaan hari Jumaat
- Penghulu segala hari
- Hari Nabi Adam dijadikan dan diwafatkan
- Hari Nabi Adam dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke
bumi
- Hari berlakunya Kiamat
- Allah SWT mengurniakan rahmat dan berkat kepada
hamba-hambanya

2 isi x 2m
= 4m
(b) (i) Waktu afdal solat sunat Tahajjud
- Lewat malam
- Tengah malam
- Dua pertiga malam
1 isi x 2m
= 2m
(ii) Dua perbezaan antara solat sunat Tahajjud dan Solat
Hajat

Aspek Tahajjud Hajat
Waktu Pada waktu malam
setelah terjaga
daripada tidur
Pada bila-bila masa
Tujuan -Mendekatkan diri
kepada Allah
-Permulaan ibadah
pada waktu malam
Memohon
pertolongan Allah
agar menunaikan
sesuatu hajat
2 isi x 2m
= 4m
(iii) Dua hikmah solat tahajjud :
-Mendapat pengawasan dan peliharaan Allah
-Memudahkan melalui titian sirat dan hisab
-Memudahkan doa dimakbulkan
-Dimurahkan rezeki
-Terhindar daripada gangguan syaitan


1 isi x 2m
= 2m
SULIT 7

Lihat sebelah
(c) (i) Sunat
4 isi x 1m
= 4m


(ii) Makruh
(iii) Haram
(iv) Wajib

Soalan Contoh jawapan Markah
5 (a) (i) Maksud piagam Madinah
Ialah perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama
oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam
dan Yahudi yang menjadi warganegara Madinah Al-
Munawwarah di bawah pimpinan Rasulullah

1 isi x 2m
= 2m
(ii) Nama lain Piagam Madinah
-Perlembagaan Madinah
-Sahifah Madinah
-Dustur Madinah

1 isi x 1m
= 1m
(iii) Jenis Perjanjian sebelum penggubalan Piagam Madinah
- Perjanjian Aqabah Pertama
- Perjanjian Aqabah Kedua

1 isi x 1m
= 1m
(iv) Dua kesan Piagam Madinah dari aspek pentadbiran;
- Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara Islam yang
pertama di dunia
- Penempatan masyarakat yang tersusun memudahkan
perhubungan mereka dengan Rasulullah
- Mewujudkan hubungan dengan negara luar

2 isi x 2m
= 4m
(b) (i) Maksud al-Faruq
Pemisah antara hak dengan batil

1 isi x 1m
= 1m
(ii) Contoh keberanian Saidina Umar :
-mencabar pihak Quraisy supaya mengahalangnya
daripada berhijrah ke Madinah.
-mengisytiharkan keIslamannya di khalayak ramai
-menunaikan solat secara terbuka di Masjidilharam
sebelum hijrah
-memberi cadangan supaya Islam disebarkan secara terus
terang
1 isi x 1m
= 1m
(iii) Dua sumbangan Saidina Umar bin al-Khattab
- Mengemaskini majlis syura
- mengasaskan jabatan pentadbiran
- Mengasaskan undang-undang hisbah
-Mengasaskan takwim Islam
2 isi x 1m
= 2m
SULIT 8

Lihat sebelah
-penyebaran dakwah secara berleluasa di wilayah-wilayah
baru
- Melantik gabenor di wilayah-wilayah baru tersebut bagi
melicinkan pentadbiran dan penyebaran dakwah
-Menghantar para ulamak ke serata tempat untuk
menyebarkan dakwah
- Mengemaskini institusi Baitulmal
- Penerokaan kawasan-kawasan baru untuk dijadikan
tanah pertanian serta membina saliran air
-Mendirikan rumah persiggahan bagi para musafir

(Nota: semua sumbangan diterima samada dalam aspek
pentadbiran, dakwah dan pembangunan negara)

(iv) Dua sifat Saidina Umar al-Khattab yang boleh dicontohi
- Bijak dalam pentadbiran
- Tegas demi kepentingan Islam
- Adil dalam pentadbiran
-Bertanggungjawab mempertahankan negara
-Berfikiran terbuka
- Memiliki jatidiri yang tinggi
-Istiqamah dalam pekerjaan yang diredhai Allah
-Sentiasa berwaspada terhadap musuh
- Prihatin terhadap masalah rakyat

(Nota: semua sifat positif diterima)
2 isi x 1m
= 2m
(c) (i)
A - ..-l!.
B - ...
C - :,>N!..
3 isi x 1m
= 3m
(ii)
D - ...
E - !.l.>.
F - !.,..!
3 isi x 1m
= 3m


SULIT 9

Lihat sebelah
Soalan Contoh jawapan Markah
6 (a) (i) Dua cara yang perlu dilakukan untuk mengenang jasa
guru:
- Mendoakan guru
-Berhubung walaupun tamat belajar
- Menziarahi guru ketika sakit/musim perayaan
- Menghormati guru sepanjang masa
- Mengucapkan terima kasih

(Nota: Jawapan yang munasabah diterima)

2 isi x 1m
= 2m
(ii) Dua perbezaan pelajar beradab dengan tidak beradab
Pelajar beradab Pelajar tidak beradab
Memberi salam apabila
bertemu
Tidak memberi salam
Bercakap dengan sopan Bercakap kasar/melawan
guru
Menolong guru dengan
ikhlas
Membuat kerja sambil
lewa/tidak bersungguh-
sungguh
Manis muka memerima
teguran guru
Bermasam muka ketika
menerima nasihat guru
Mengucapkan terima kasih Tidak berterima kasih

(Nota: Jawapan yang munasabah diterima)

2 isi x 2m
= 4m
(b) (i) Dua cara anda menjaga harta benda sekolah;
- Menyimpan semua peralatan sekolah di tempat selamat
- Tidak merosakkan harta benda sekolah
- Tidak menconteng meja dan dinding sekolah
-Menggunakan harta sekolah dengan cermat
- Melaporkan kerosakan kepada guru yang berkenaan
- Bekerjasama membaikpulih peralatan yang rosak

2 isi x 1m
= 2m
(ii) Dua kebaikan menjaga harta benda sekolah
- pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bersih dan
selesa
- Keindahan persekitaran sekolah akan terpelihara
- Murid sentaiasa bersemangat untuk ke sekolah
- Memupuk perasaan bersyukur terhadap nikmat yang
diberikan

(Nota: Jawapan yang munasabah diterima)


2 isi x 2m
= 4m
SULIT 10

Lihat sebelah
(c) (i) Dua fungsi Masjid atau Surau
- Institusi pendidikan dan perbincangan ekonomi
-Pusat Ibadah kepada Allah
-Pusat penyelidikan dan perbincangan ilmiah
- Pusat interaksi umat, perhimpunan dan penyatuan
- Pusat pembangunan keluarga dan sosial
-Pusat kegiatan islam seperti majlis ilmu dan ceramah
agama
-Pusat persinggahan dan khidmat musafir

Nota: Rujuk buku teks tingkatan dua m/s 211 dan 245

2 isi x 2m
= 4m
(ii) Kelebihan menjaga adab di msajid dan surau;
- Allah akan mengampunkan dosa/ bagi orang yang
membuang kekotoran/orang yang berdoa ketika
memasuki masjid
-mendapat keselesaan dan kekhusyukan dalam ibadat/
apabila masjid bersih dan ceria
- Mendapat keberkatan dan rahmat/ bila masjid yang
dipenuhi dengan ibadat dan majlis ilmu
-Menarik minat orang bukan islam terhadap islam/ bila
masjid berada dalam suasan tenang dan harmoni

(Nota : setiap isi mesti ada keterangan)
Isi 1 markah Keterangan 1 markah

2 isi x 2m
= 4m

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT