TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Turkish Statistical Institute
TÜİK
TÜİK VERİYE ERİŞİM ve
YAYIN KATALOĞU
TurkStat Data Access and
Publication Catalogue
2011
T
ü
r
k
i
y
e

İ
s
t
a
t
i
s
t
i
k

G
ü
n
ü
JUkKlYf lSJAJlSJlK KUkUMU
Jurk|sh Stat|st|ca| lnst|tute
1ûlK V£klY£ £klSlM ve
YAYlN KA1ALOCu
1urkStat 0ata Access and
Publication Catalogue
2011
TÜİK
lstatistiki veri ve bilgi istekleri icin lor stat|st|ca| data and |ntormat|on requests
8ilgi 0agìtìm Crubu Data D|ssem|nat|on Group
1el: | (312) 410 02 15 - 410 02 44
fax: | (312) 417 04 32 - 410 02 13
Yayìn istekleri icin lor pub||cat|on order
0õner Sermaye lsletmesi kevo|v|ng lund Management
1el: | (312) 425 34 23 - 410 05 9ó - 410 02 85
fax: | (312) 417 58 8ó
Yayìn icerigine yõnelik sorularìnìz icin lor quest|ons about contents ot the pub||cat|on
Yayìn 1asarìm 1akìmì Pub||cat|on Des|gn Jeam
1el: | (312) 410 02 09 - 410 02 34
fax: | (312) 417 04 32 - 410 02 13
lnternet lnternet
http:IIwww.tuik.gov.tr http://www.turkstat.gov.tr
£-posta f-ma||
bilgi©tuik.gov.tr |nto©tu|k.gov.tr
Yayìn No Pub||cat|on Number
3492

lSSN
1300-1027

1ürkiye lstatistik Kurumu Jurk|sh Stat|st|ca| lnst|tute
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Cankaya-ANKAkA I 1ûkKlY£
8u yayìnìn 5846 Sayìlì fikir ve Sanat £serleri Kanunu'na
gõre her hakkì 1ürkiye lstatistik Kurumu 8askanlìgì'na
aittir. Cercek veya tüzel kisiler tarafìndan izinsiz
cogaltìlamaz ve dagìtìlamaz.
Jurk|sh Stat|st|ca| lnst|tute reserves a|| the r|ghts ot th|s
pub||cat|on. Unauthor|sed dup||cat|on or d|str|but|on ot
th|s pub||cat|on |s proh|b|ted under Law No: 584ó.
JUlK vfklYf fklSlM ve
YAYlN KAJALOGU
JurkStat Data Access and
Pub||cat|on Cata|ogue
2011
lS8N 978-975-19-4946-2
1ürkiye lstatistik Kurumu Matbaasì, Ankara Jurk|sh Stat|st|ca| lnst|tute, Pr|nt|ng D|v|s|on, Ankara
1el: 0312 410 01 64 ¯ fax: 0312 418 50 82
Aralìk 2010 December 2010
MTB: 2010-963-10 Adet-Copies
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
3
Değerli Kullanıcılar,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ve topluma ilişkin olarak ürettiği resmi istatistikleri, yayın ve haber bülteni
ve diğer çeşitli kanallarla kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.
TÜİK Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu’nda 2000 yılından günümüze kadar yayımlanan yayınların dönemi, formatı,
fiyatı, kapsanan dönem ve yayın içeriğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Katalogda, Tarihi İstatistikler Serisi,
Yıllık Haber Bülteni Yayımlama Takvimi ve Yıllık Yayın Yayımlama Takvimi ve TÜİK’te yayınlanan yayınların
yanısıra Resmi İstatistik Programı kapsamında destek verilen yayınlarda kapsanmıştır. Yayınlarımızın birçoğu CD
ve PDF formatında mevcut olup, EXCEL formatında da kullanıcılarımıza sunulmaktadır.
Ayrıca www.tuik.gov.tr web adresinden erişilebilen İstatistiksel Tablolar, Metaveri ve Veri Tabanlarına ilişkin
bilgilere de yer verilmiştir.

Yayınları edinmek isteyen kullanıcılarımızın ekteki İstatistiki Bilgi İstek Formunu doldurarak, e-posta, posta veya
faks yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerin üretiminin ve kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu, 26 Bölge Müdürlüğü ile
ülkemizin her bölgesinde hizmet vermekte, böylece bilgi ve yayınlara daha hızlı erişim imkanı sağlanmaktadır.
Katalogda, TÜİK Bölge Teşkilatları’na ait adres ve telefon bilgileri de yer almaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sunulan bilgi ve yayınların, yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edeceği
inancıyla çalışmalarınızda başarılar dilerim.

A. Ömer TOPRAK
Başkan V.
Foreword Önsöz
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
5
Dear Users,

Turkish Statistical Institute (TurkStat), collects official statistics regarding the country and structure of the society,
and provides the users with these statistics through publications and news releasers and various channels.
TurkStat Data Access and Publication Catalogue includes Annual Release Calendars of the News Releases and
Publications, Historical Statistical Series and information about periodicity, format and price, period covered and
content of publications published since 2000. Most of our publications are available on CD and PDF format, and
they are also supplied to the users in EXCEL format on request.
In addition, Statistical Tables, Metadata and Databases are also available on www.turkstat.gov.tr web page.

Those who want to order our publications shall fill in the Data/Information Request Form in appendix and send
it via e-mail, post or fax.

For effective data production and usage, TurkStat serves all over the Country by its 26 Regional Offices, and offers
easy access to produced data and publications. The addresses and phone numbers of our Regional Offices can
also be found in the catalogue.

Believing that data and publications offered by Turkish Statistical Institute will be a source in your research, I
wish you success in your studies.
A. Ömer TOPRAK
Act ing President
Foreword Önsöz
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
7
I SSN
I SBN
TL
$
International Standard Serial Number is a periodical publication
system which is prepared by the International Standards of
Organizations (ISO) and acceptance to the member states.
In the other words these are chronological and periodical
publications which are published at the same name and
determined frequency.
International Standard Book Number is a book numbering system
which is prepared by the International Standards of Organization
(ISO) in 1972 and acceptance to the member states because of
monitoring the rapid changes and devolopments in information
products.
The goal is to standardise the book numbering system which is
defined as specific editor (Publisher).
The system of ISBN gives a definition number to every published
material. This number is composed of four groups and ten
digits. However; there has been changes to thirteen digit ISBN
applications since 2007.
Publication format (Printed Publication)
CD format
Turkish Liras (Domestic prices)
USA Dollars (Overseas prices)
Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (International
Standart Serial Number), Uluslararası Standartlar Organizasyonu
(ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe
giren bir süreli yayın numaralama sistemidir. Diğer bir deyişle,
aynı ad ile belirli sıklıklarla yayınlanan kronolojik nitelik taşıyan
süreli yayınlardır.
Uluslararası Standart Kitap Numarası (International Standart
Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan
bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanımına sunmak
için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)
tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren
bir kitap numaralama sistemidir.
Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek
standardize edilip, ISBN verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı
bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.
ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası
verir. Bu numara dört grup ve on haneden oluşur. Ancak; 2007
yılından itibaren, onüç haneli ISBN uygulamasına geçilmiştir.
Yayın formatı (Basılı yayın)
CD formatı
Türk Lirası (Yurt içi satışı)
Amerika Birleşik Devletleri Doları (Yurt dışı satışı)
Symbols and Abbreviations Simge ve Kısaltmalar
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
9
I. Önsöz
II. Simge ve Kısaltmalar
III. İçindekiler
IV. Yayın Listesi
V. Yayınlar
1. GENEL YAYINLAR
2. NÜFUS VE SOSYAL KOŞULLAR
3. TARIM, ÇEVRE
4. SANAYİ, TİCARET VE HİZMETLER, ENERJİ
5. MAKRO EKONOMİK İSTATİSTİKLER
6. TARİHİ İSTATİSTİKLER
7. METODOLOJİ VE SINIFLAMALAR
8. HİZMETİÇİ YAYINLAR
VI. Tablolar ve Metaveri
VII. Veri Tabanları
VIII. 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
IX. 2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi
X. Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim
XI . TÜİK İletişim Bilgileri
XII. 2011 Yılı Takvimi
EK: İstatistiki Bilgi İstek Formu
I. Foreword
II. Symbols and Abbreviations
III. Contents
IV. List of Publication
V. Publications
1. GENERAL PUBLICATIONS
2. POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS
3. AGRICULTURE, ENVIRONMENT
4. INDUSTRY, TRADE AND SERVICES, ENERGY
5. MACRO ECONOMIC STATISTICS
6. HISTORICAL STATISTICS
7. METHODOLOGY AND CLASSIFICATIONS
8. IN-SERVICE PUBLICATIONS
VI. Tables and Metadata
VII. Databases
VIII. Release Calendar of News Releases for 2011
IX. Release Calender of Publications for 2011
X. Dissemination Services and Access to Publications
XI. TurkStat Information Services
XII. Calendar 2011
Apendix: Data / Information Request Form
Sayfa
Page
3
7
9
11
15
17
35
59
64
70
73
78
86
88
90
92
108
112
116
118
Contents İçindekiler
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
11
1. GENEL YAYINLAR
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2009
İstatistik Göstergeler, 1923-2009
Rakamlar Ne Diyor? 2010
İstatistiklerle Türkiye, 2010
Ekonomik Göstergeler, 2010/II
İl Göstergeleri, 1980-2003
Bölgesel Göstergeler, 2006
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR10 İstanbul
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR22 Balıkesir, Çanakkale
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR31 İzmir
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR32 Aydın, Denizli, Muğla
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR33 Manisa, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik
Bölg. Göstergeler,2009 TR42 Kocaeli,Sakarya,Düzce,Bolu,Yalova
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR51 Ankara
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR52 Konya, Karaman
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR61 Antalya, Isparta, Burdur
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR62 Adana, Mersin
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR63 Hatay,Kahramanmaraş,Osmaniye
Bölgesel Göstergeler,2009 TR71 Kırıkkale,Aksaray,Niğde,Nevşehir,Kırşehir
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Bölg.Göstergeler,2009 TR90 Trabzon,Ordu,Giresun,Rize,Artvin,Gümüşhane
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
Bölgesel Göstergeler, 2008 TRC Güneydoğu Anadolu
Bölgesel İzleme Göstergeleri TR 31 İzmir, 2008
2. NÜFUS VE SOSYAL KOŞULLAR
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı, 2009
2000 Genel Nüfus Sayımı;
Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Türkiye
2000 Genel Nüfus Sayımı;
Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (İl Yayınları)
2000 Genel Nüfus Sayımı; Göç İstatistikleri
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2009
1. GENERAL PUBLICATIONS
Turkey’s Statistical Yearbook, 2009
Statistical Indicators, 1923-2009
Facts and Figures, 2010
Turkey in St at ist ics, 2010
Economic Indicators, 2010/II
Provincial Indicators, 1980-2003
Regional Indicators, 2006
Regional Indicators, 2009 TR10 Istanbul
Regional Indicators, 2009 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
Regional Indicators, 2009 TR22 Balıkesir, Çanakkale
Regional Indicators, 2009 TR31 Izmir
Regional Indicators, 2009 TR32 Aydın, Denizli, Muğla
Regional Indicators, 2009 TR33 Manisa, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak
Regional Indicators, 2009 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik
Regional Indicators, 2009 TR42 Kocaeli,Sakarya,Düzce,Bolu,Yalova
Regional Indicators, 2009 TR51 Ankara
Regional Indicators, 2009 TR52 Konya, Karaman
Regional Indicators, 2009 TR61 Antalya, Isparta, Burdur
Regional Indicators, 2009 TR62 Adana, Mersin
Regional Indicators, 2009 TR63 Hatay,Kahramanmaraş,Osmaniye
Regional Indicators, 2009 TR71 Kırıkkale,Aksaray,Niğde,Nevşehir,Kırşehir
Regional Indicators, 2009 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
Regional Indicators, 2009 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
Regional Indicators, 2009 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
Regional Indicators, 2009 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Regional Indicators, 2009 TR90 Trabzon,Ordu,Giresun,Rize,Artvin,Gümüşhane
Regional Indicators, 2009 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
Regional Indicators, 2009 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Regional Indicators, 2009 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Regional Indicators, 2009 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari
Regional Indicators, 2009 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
Regional Indicators, 2009 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
Regional Indicators, 2009 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
Regional Indicators, 2008 TRC South East Anatolia
Regional Indicators TR 31 Izmir, 2008
2. POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS
Address Based Population System Population Census, 2009
Census of Population 2000;
Social and Economic Characteristics of Population, Turkey
Census of Population 2000;
Social and Economic Characteristics of Population (by Province)
Census of Population 2000; Migration Statistics
Life Satisfaction Survey, 2009
Sayfa
Page
17
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
35
35
35
36
36
37
List of Publications Yayın Listesi
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
12
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması,2008
Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırması, 2006
Sağlık Araştırması, 2008
Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002
Zaman Kullanım İstatistikleri, 2006
Zaman Kullanım Anketi Veri Seti, 2006
Aile Yapısı Araştırması, 2006
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2009
Ölüm İstatistikleri; İl ve İlçe Merkezleri, 2008
İntihar İstatistikleri, 2008
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2009
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Seti, 2009
İşgücü Maliyeti Araştırması, 2004-2008
Kazanç Yapısı Araştırması Veri Seti, 2006
Kazanç Yapısı Araştırması, 2006
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Seti, 2004-2008
Hanehalkı Bütçe Araştırması, Gelir Dağılımı, 2004
Hanehalkı Bütçe Araştırması Veri Seti, 2002
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti, 2007
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti, 2008
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Veri Seti,(Kesit Veri) 2007
Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, 2009
Hanehalkı Bütçe Araştırması-Tüketim Harcamaları, 2007
Çalışan Çocuklar, 2006
Milli Eğitim İstatistikleri; Yaygın Eğitim, 2008/’09
Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması, 2002
Yetişkin Eğitimi Araştırması, 2007
Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması, 2007
Milli Eğitim İstatistikleri; Örgün Eğitim, 2009/’10
Kültür İstatistikleri, 2008
Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman, 2006
Turizm İstatistikleri, 2009
Spor İstatistikleri, 2007
Adalet İstatistikleri, 2008
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2009
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2008
Mahalli İdareler Seçimi, 28.03.2004
Milletvekili Genel Seçimleri, 1923-2007
Milletvekili Genel Seçimi;
İl ve İlçe Sonuçları, 2007, 2002, 1999, 1995, 1991
Halkoylaması Sonuçları; 2007, 1988, 1987, 1982, 1961
Mahalli İdareler Seçimi, (İl Yayınları) 28.03.2004
Global Adult Tobacco Survey, 2008
Health Satisfaction Survey, 2006
Health Survey, 2008
Turkey Disability Survey, 2002
Time Use Statistics, 2006
Time Use Survey Data Set, 2006
Family Structure Research, 2006
Marriage and Divorce Statistics, 2009
Death Statistics; Province and Districts Centers, 2008
Suicide Statistics, 2008
Household Labour Force Statistics, 2009
Household Labour Force Survey Data Set, 2009
Labour Cost Survey, 2004-2008
Structure of Earnings Survey Data Set, 2006
Structure of Earnings Survey, 2006
Data Set of Household Labour Force Statistics, 2004-2008
Household Budget Survey, Income Distribution, 2004
Household Budget Survey Data Set, 2002
Household Budget Survey Data Set, 2007
Household Budget Survey Data Set, 2008
Data Set of Income and Living Conditions Survey,(Cros-Sectional) 2007
Household Butget Survey Data Set, 2009
Household Budget Survey-Consumption Expenditures, 2007
Working Child, 2006
National Education Statistics; Non-Formal Education, 2008/’09
The Survey of Turkey’s Education Expenditure, 2002
Adult Education Survey, 2007
Continuing Vocational Training Survey In Enterprises, 2007
National Education Statistics; Formal Education, 2009/’10
Cultural Statistics, 2008
Participation in and Time Spent on Cultural Activities, 2006
Tourism Statistics, 2009
Sport Statistics, 2007
Judicial Statistics, 2008
Juvenile Received into Security Unit, 2009
Prison Statistics, 2008
The Election of Local Administrations, 28.03.2004
The General Elections, 1923-2007
General Election of Representatives;
Province and District Results, 2007, 2002, 1999, 1995, 1991
Referendum Results; 2007, 1988, 1987, 1982, 1961
The Election of Local Administrations, (by Province) 28.03.2004
Sayfa
Page
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
Yayın Listesi List of Publications
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
13
3. TARIM, ÇEVRE
Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2005/’06 - 2006’/07 59
Tarım İstatistikleri Özeti, 1989-2008
Tarımsal Yapı; Üretim, Fiyat, Değer, 2007
2001 Genel Tarım Sayımı, Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı)
2001 Genel Tarım Sayımı, Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) 61
Standart Hatalar ve Aralık Tahminleri
2001 Genel Tarım Sayımı Köy Genel Bilgileri
Ormancılık İstatistikleri, 2008
Su Ürünleri İstatistikleri, 2009
Türkiye Çevre İstatistikleri Özeti, II
4. SANAYİ, TİCARET VE HİZMETLER, ENERJİ
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, 2005
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2007
Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, 2002
Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı,
İller, 2002
Yapı İzin İstatistikleri, 2009
Bina Sayımı, 2000
Trafik Kaza İstatistikleri; Karayolu, 2008
Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 2009
Ulaştırma İstatistikleri Özeti, 2008
Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri, 2004 - 2005
Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri, 2007
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, 2006
5. MAKRO EKONOMİK İSTATİSTİKLER
Dış Alem Hesapları, 2000 - 2005
Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2008
Şirket, Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı İşyeri
İstatistikleri, 2009
Bütçeler; Belediyeler, İl Özel İdareler
ve Köyler, 2006
Kesin Hesaplar; Belediyeler ve İl Özel
İdareleri, 2005
Arz-Kullanım ve Girdi-Çıktı Tabloları, 2002
6. TARİHİ İSTATİSTİKLER
19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti;
Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 1
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927;
Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 2
Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri 1909, 1913 ve 1914;
Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 3
Osmanlı Sanayi 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki;
Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 4
3. AGRICULTURE, ENVIRONMENT
Crop Products Balance Sheets, 2005/’06 - 2006/’07
The Summary of Agricultural Statistics, 1989-2008
Agricultural Structure; Production, Price, Value, 2007
2001 Census of Agriculture, Agricultural Holdings (Households)
2001 Census of Agriculture, Agricultural Holdings (Households)
Standard Errors and Interval Estimates
2001 General Agricultural Census Village Information
Forestry Statistics, 2008
Fishery Statistics, 2009
Environmental Statistics Compendium of Turkey, II
4. INDUSTRY, TRADE AND SERVICES, ENERGY
Annual Industry Product Statistics, 2005
Annual Industry and Service Statistics, 2007
General Census of Industry and Business Establishments, 2002
General Census of Industry and Business Establishments,
Provinces, 2002
Building Permit Statistics, 2009
Building Census, 2000
Traffic Accident Statistics; Road, 2008
Road Motor Vehicle Statistics, 2009
Summary Statistics on Transportation, 2008
Vessels and Sea Transportation Statistics, 2004 - 2005
Radio and Television Institutions Statistics, 2007
Financial Intermediary Institutions Statistics, 2006
5. MACRO ECONOMIC STATISTICS
Rest of the World Accounts, 2000 - 2005
Foreign Trade Statistics Yearbook, 2008
Statistics Companies, Cooperatives and Trade Name
Establishments, 2009
Budgets; Municipalities and Special Provincial Administrations
and Villages, 2006
Final Accounts; Municipalities and Special Provincial
Administrations, 2005
The Supply-Use and Input-Output Tables, 2002
6. HISTORICAL STATISTICS
Ottoman Foreign Trade in the 19th Century;
Historical Statistics Series Volume I
The Population of the Ottoman Empire and Turkey, 1500-1927;
Historical Statistics Series Volume 2,
Agricultural Statistics of Turkey During the Ottoman Period 1909,
1913 and 1914; Historical Statistics Series Volume 3
Ottoman Industry; Industrial Census of 1913, 1915;
Historical Statistics Series Volume 4
Sayfa
Page
59
59
60
60
61
62
62
63
64
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
70
71
71
72
72
73
73
73
74
74
List of Publication Yayın Listesi
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
14
Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897;
Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 5
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim
İstatistikleri 1839-1924; Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 6
Osmanlı Mali İstatistikleri Bütçeler 1841-1918;
Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 7
İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler 1469-1998
Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik
Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı, 1831
7. METODOLOJİ VE SINIFLAMALAR
İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 1
Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2
Fiyat Endeksleri ve Enflasyon;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3
Satınalma Gücü Paritesi;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 4
Tarım İstatistikleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 5
Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 6
Kısa Dönemli İş İstatistikleri;
Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmetler
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 7
Çevre İstatistikleri; Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 8
Bilgi ve Verilere Erişim ; Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 9
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin
İstatistiki Sınıflaması (CPA 2008)
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
(NACE Rev.2)
İş Demografisi Öneriler Kılavuzu
İnşaat Tipleri Sınıflaması (İTS)
Amaca Göre Harcama Sınıflamaları
Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, FOET 99 El Kitabı
8. HİZMETİÇİ YAYINLAR
Resmi İstatistik Programı 2007 - 2011, Rev.2
Stratejik Plan, 2007 - 2011
Performans Programı 2010 Mali Yılı
The First Statistical Yearbook of the Ottoman Empire 1897;
Historical Statistics Series Volume 5
Education Statistics In Modernization From The Tanzimat To The
Republic 1839-1924; Historical Statistics Series Volume 6
Ottoman Financial Statistics Budgets 1841-1918;
Historical Statistics Series Volume 7
500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities 1469-1998
Data and Statistics in the Ottoman Empire
The First Population Census of the Ottoman Empire, 1831
7. METHODOLOGY AND CLASSIFICATIONS
Labour Force, Employment and Unemployment Statistics;
Series of Official Statistics with Questions - 1
Foreign Trade Statistics and Index;
Series of Official Statistics with Questions - 2
Price Indices and Inflation;
Series of Official Statistics with Questions - 3
Purchasing Power Parity;
Series of Official Statistics with Questions - 4
Agricultural Statistics;
Series of Official Statistics with Questions - 5
Consumption Expenditures, Poverty and Income Distribution;
Series of Official Statistics with Questions - 6
Short - Term Business Statistics;
Industry, Construction, Trade and Services
Series of Official Statistics with Questions - 7
Environment Statistics; Series of Official Statistics with Questions - 8
Information and Data Access; Series of Official Statistics with
Questions - 9
Statistical Classification Of Products By Activity In The European
Economic Community (CPA 2008)
Statistical Classification Of Economic Activities In The European
Community (NACE Rev.2)
Business Demography Recommendations Manual
Classification of Types of Constructions (CC)
Classifications of Expenditure According to Purpose
Classification of Fields of Education and Training, FOET 99 Manual
8. IN-SERVICE PUBLICATIONS
Official Statistics Programme 2007 - 2011, Rev.2
Strategic Plan, 2007 - 2011
Performance Programme 2010 Fiscal Year
Sayfa
Page
75
75
76
76
77
77
78
78
78
79
79
80
80
81
81
82
83
83
84
84
85
85
86
86
86
87
Yayın Listesi List of Publication
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
15
Our Institute, responsible for compiling, evaluating,
analysing and publishing statistics about various subjects
in order to determine socio-economic profile of our country,
has published up-to-date 3493 publications related to
statistics of land, climate, agriculture, environment,
population, demography, health, education, culture,
tourism, justice,
elect ion, labour, social
securit y, indust ry,
energy, const ruct ion,
transportation and
communication, foreign
trade, price and indices,
purchasing power parity,
income, consumption
and poverty, money,
banking, finance,
nat ional account s,
science, techecnology
and informatics, life
satisfaction and many
subjects.
It is planned
to publish 42
publications in
2011. You
can reach
the detailed
information about
our publications
by Publicat ions
on our web page
www.turkstat.gov.tr and TurkSt at Dat a Access and
Publication Catalogue, you can order them in printed
form or electronic form. Most of our publications can
be downloaded in pdf format on this page.
Ülkemizin sosyo-ekonomik profilini belirlemek amacıyla
çeşitli konulardaki istatistikleri derlemek, değerlen-
dirmek, analiz etmek ve yayımlamakla sorumlu olan
Kurumumuz tarafından;
arazi, iklim, tarım, çevre,
nüfus, demografi, sağlık,
eğitim, kültür, turizm,
adalet, seçim, çalışma,
sosyal güvenlik, sanayi,
enerji, inşaat, ulaştırma
ve haberleşme, dış tica-
ret, fiyat ve endeksler,
satınalma gücü paritesi,
gelir, tüketim ve yoksulluk,
para, banka, maliye,
ulusal hesaplar,
bilim, teknoloji
ve bilişim, ya-
şam memnuniyeti
ve daha birçok
konunun istatis-
t iklerine ilişkin
bugüne kadar
3493 adet yayın hazırlanarak hizmete sunulmuştur.
2011 yılında da 42 yeni yayının hazırlanması plan-
lanmıştır. Yayınlarımız ile ilgili de-
taylı istatistiksel bilgilere
www.tuik.gov.tr internet sayfamızdaki
Yayınlar bölümünden veya TÜİK Ve-
riye Erişim ve Yayın Kataloğu’ndan
ulaşabilir, basılı yayın veya elek-
tronik ortamda sipariş verebilirsiniz.
Yayınlarımızın çoğu bu bölümde pdf
formatında indirilebilir.
Publications Yayınlar
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
16
In Historical Statistics Series;
there are some population estimates for the Pre-
Ottoman period,
population of Ottoman
vilayets, population
estimates of Ottoman
cit y cent ers and
religious dist ribut ion
of the population,
population estimates
of some Anatolian
cit ies, religious
components of the
population and growth
of the population
according to official
statistics. In addition,
there are Ottoman
foreign trade in the
19
th
century, industrial census of 1913-1915,
selected pages from the original volume of
the 1897 Statistical Yearbook, information of
mass education from the proclamation of the
Tanzimat Edict to the declaration of the Republic.
In Series of Official Statistics with Questions;
there are explanations to common questions of
the users about labour force, employment and
unemployment, foreign trade, price indices and
inflation, purchasing power parity, agriculture,
consumption expenditures, poverty and income
distribution, short term business statistics.
Tarihi İstatistikler Dizisinde;
Osmanlı öncesi dönemi için bazı nüfus tahminleri,
Osmanlı vilayetlerinin nüfusu, Osmanlı kent merkezleri
nüfus tahminleri ve müslüman nüfus oranı, bazı
Anadolu kent merkezleri için nüfus tahminleri, nüfusun
etnik ve dinsel bileşimi ile resmi istatistiklere göre
nüfus artışına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca,
19. yüzyıl Osmanlı dış ticaret istatistikleri, 1913-
1915 sanayi sayımına ait açıklamalar, 1897 İstatistik
Yıllığı’ndan seçme sayfalar, 1839 yılında Tanzimat’ın
ilanından başlayarak Cumhuriyetin ilk yılında Eğitimin
Birliği Yasasının kabulü sonrasına kadar olan bilgiler
halinde verilmektedir.
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisinde;
işgücü, istihdam ve işsizlik, dış ticaret, fiyat endeksleri
ve enflasyon, satınalma gücü paritesi, tarım, tüketim
harcamaları, yoksulluk ve
gelir dağılımı, kısa dönemli
iş istatistikleri konularında
tüm kullanıcılara en çok
sorulan sorulara ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
Yayınlar Publications
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
17
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2009
Arazi ve iklim, çevre, nüfus ve göç, demografi, sağlık,
eğitim ve kültür, turizm, adalet, seçim, sosyal güvenlik,
çalışma, tarım, iş istatistikleri, enerji, ulaştırma ve
haberleşme, dış ticaret, fiyat ve endeksler, satınalma
gücü paritesi, para, banka ve sigorta, maliye, ulusal
hesaplar, gelir ve yaşam koşulları, tüketim harcamaları
ve mutlak yoksulluk, işgücü maliyeti ve kazanç yapısı,
bilim, teknoloji ve bilişim ile yaşam memnuniyetine
ilişkin bilgiler beş yıllık zaman serisi kapsamında yer
almıştır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 0082 - 691X
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4765 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
20 TL 10 TL
İstatistik Göstergeler, 1923 - 2009
Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kapsadığı 22
bölümle Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si için önemli bir
başvuru kaynağı haline gelmiş olan yayın, beş yılda
bir basılı yayın olarak bununla birlikte her yıl CD ve
internet ortamında sunulmaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık (5 yılda bir basılı yayın)
ISSN : 1300 - 0535
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4947 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
7 TL
Turkey‘s Statistical Yearbook, 2009
Covers data on land and climate, environment, population
and migration, demography, health, education and culture,
tourism, justice, elections, social security, labour, agriculture,
business statistics, energy, transportation and communication,
foreign trade, prices and indexes, purchasing power parity,
money, banking and insurance, finance, national accounts,
income and living conditions, consumption expenditures
and absolute poverty, labour cost and structure of earnings,
science, technology and information communication, life
satisfaction in five years period.
Periodicit y : Annual
ISSN : 0082 - 691X
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4765 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Statistical Indicators, 1923 - 2009
The publication which has become one of the major references
with 22 chapters that cover social, economic and cultural
subjects fort he “Republic Period” is an available on CD’s and
internet every year, and publication in every five years.
Periodicity : Annual (Printed publication in every 5 years)
ISSN : 1300 - 0535
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4947 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :
10 $
General Publications Genel Yayınlar
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
18
Rakamlar Ne Diyor? 2010
İlk kez 2005 yılında yayımlanan bu yayında; nüfus,
hayati istatistikler, sağlık, eğitim, adalet, gelir dağılımı,
tüketim harcamaları ve mutlak yoksulluk, işgücü
maliyeti ve kazanç yapısı, işgücü, milli gelir, turizm,
dış ticaret, fiyat, tarım, çevre, sanayi, enerji, ulaştırma,
bilim, teknoloji ve bilişim, tüketici güven endeksi ve
yaşam memnuniyetine ilişkin son yıl bilgileri geçmiş
yıllarla karşılaştırılmalı olarak yorumlanmış, grafik ve
resimlerle zenginleştirilmiştir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4868 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz
İstatistiklerle Türkiye, 2010
İlk kez 2006 yılında yayımlanan bu yayında; arazi,
iklim, çevre, nüfus, göç, demografi, sağlık, eğitim,
kültür, turizm, adalet, seçim, işgücü, gelir dağılımı,
tüketim harcamaları, işgücü maliyeti, fiyat, tüketici
güven endeksi, dış ticaret, tarım, iş istatistikleri,
sanayi, enerji, bina inşaatı, ulaştırma, ulusal hesaplar,
maliye, bilim ve teknoloji ile yaşam memnuniyeti
konularına ilişkin bilgiler iki ve üç yıllık zaman serisi
kapsamında tablolar halinde verilmiş, grafik ve
resimlerle zenginleştirilmiştir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4945 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz
Facts and Figures, 2010
The first time published in 2005, this publication includes
population, vital statistics, health, education, justice,
income distribution, consumption expenditures and absolute
poverty, labour cost and structure of earnings, labour force,
national accounts, tourism, foreign trade, price, agriculture,
environment, industry, energy, transportation, science,
technology and information communication, consumer
tendencies and life satisfaction, recent data comparison with
the previous years interpreted, enriched with graphs and
pictures.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4869 - 4
Language : English
Format and price :

Free
Turkey in St at ist ics, 2010
This publication published in 2006 for the first time
includes land, climate, environment, population, migration,
demography, health, education, culture, tourism, justice,
election, labour force, income distribution, consumption
expenditures, labour cost, price, consumer confidence index,
foreign trade, agriculture, business statistics, industry, energy,
building construction, transportation, national accounts,
finance, science and technology and life satisfaction data
prepared tables in two and three years period, enriched with
graphs and pictures.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4945 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

Free
Genel Yayınlar General Publications
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
19
Ekonomik Göstergeler, 2010/II
Ulusal hesaplar, sanayi ve iş istatistikleri, bina inşaatı,
tarım, beklentiler, dış ticaret, fiyatlar, işgücü, gelir-
tüketim, borçlanma, bütçe, para-banka, turizm,
ulaştırma istatistiklerine ilişkin son beş yıla ait
yıllık göstergelerle, son üç yıla ait aylık ve dönemlik
göstergeler yer almaktadır. İstatistiklerin kullanılarak
bilgiye dönüştürülmesini ve kolay kavranılmasını
sağlamak amacıyla hazırlanan yayın; analiz, grafik,
gösterge ve kısa değerlendirmelerle desteklenmiştir.
Yayımlanma süresi : Üç Aylık
ISSN : 1305 - 3353
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4883 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
20 TL
İl Göstergeleri, 1980 - 2003
İller arasındaki gelişmişlik farklılıklarını ortaya
koymak amacıyla nüfus, eğitim, sağlık, ulusal
hesaplar, çalışma, imalat sanayi, enerji, tarım,
madencilik, bina inşaatı, bankacılık, maliye, dış
ticaret, ulaştırma, haberleşme ve altyapı konularında
seçilmiş göstergeler hesaplanmıştır. Elde edilen son
yıl bilgileri kullanılarak, illere ait değerler beş farklı
gruba bölünerek renklendirilmek suretiyle illerin
gelişmişlik düzeyleri harita üzerinde gösterilmiştir.
Yayında çoğunlukla 1980 - 2003 dönemine ait bilgiler
yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1304 - 6292
ISBN : 975 - 19 - 3574 - 1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
5 TL
Economic Indicators, 2010/II
Covers data on national accounts, industry and business
statistics, building construction, agriculture, expectations,
foreign trade, prices, labor, income-consumption, borrowing,
budget, money-banking, tourism, transportation. It covers
annual indicators of the last five years and, monthly and
quarterly indicators of last three years. The publication is
supported with a brief explanation on analyses, graphs and
related indicators in order to enable the transformation of
statistics into information to facilitate the comprehension.
Periodicity : Quarterly
ISSN : 1305 - 3353
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4883 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $
Provincial Indicators, 1980 - 2003
In order to demonstrate the diversities in the development
of provinces, selected indicators have been calculated under
the topics of population, education, health, national accounts,
labour, manufacturing industry, energy, agriculture, mining,
building construction, banking, finance, foreign trade,
transportation, communication and infrastructure. By using
the last year’s data, development levels of provinces have
been demonstrated on maps by grouping the data into five
groups and by giving colour to certain colours to each group.
Generally, the presentation of data is for years 1980 to 2003
through the publication.
Periodicity : -
ISSN : 1304 - 6292
ISBN : 975 - 19 - 3574 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :
10 $
General Publications Genel Yayınlar
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
20
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2006
Yayın,Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
1. Düzey (12 Bölge), 2. Düzey (26 Bölge), 3. Düzey (81
İl) ile bu illerin ilçelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında, alan,
nüfus, çevre, enerji, ulaştırma, dış ticaret, imalat
sanayii, ulusal hesaplar, eğitim, sağlık, işgücü ve tarım
göstergeleri yer almaktadır. Yayında, göstergeler tablo,
grafik ve haritalarla sunulmaktadır. Yayın, mevcut en
son yıl verilerini içermekle birlikte, grafiklerin çoğu
1996 yılından başlayarak zaman serileri şeklinde
verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4047 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

14 TL 7 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR10 İstanbul
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey İstanbul bölgesindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4706 - 2
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2006
The publication enables comparison of developments with
indicators at Classification of Statistical Regions Level 1 (12
Regions), Level 2 (26 Regions), Level 3 (81 Provinces) and the
provinces, districts. It covers area, population, environment,
energy, transportation, foreign trade, manufacturing, national
accounts, education, health, labour force and agriculture
indicators. The indicators are displayed in tables, charts
and maps. The publication presents available current data.
Besides, most charts are prepared in time series starting from
1996.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4047 - 6
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR10 Istanbul
The publication presents and compare developments of
Turkey and region which is one of Classification of Statistical
Regional Level 2 İstanbul by using indicators. Also the
publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and
level 3 (81 provinces) regions. In addition to this, in the Basic
Indıcators part covers graphics. The Publication consists of
available current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4706 - 2
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
21
General Publications Genel Yayınlar
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR21 Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Edirne bölgesi ve 3. düzey Tekirdağ, Edirne
ve Kırklareli bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4710 - 9
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR22 Balıkesir,
Çanakkale
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Balıkesir bölgesi ve 3. düzey Balıkesir ve
Çanakkale bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4722 - 2
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR21 Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Edirne region and Level 3 Tekirdağ, Edirne and
Kırklareli provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4710 - 9
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR22 Balıkesir,
Çanakkale
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Balıkesir region and Level 3 Balıkesir and Çanakkale
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4722 - 2
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
22
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR31 İzmir
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey İzmir bölgesindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4730 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR32 Aydın, Denizli,
Muğla
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Denizli bölgesi ve 3. düzey Aydın, Denizli
ve Muğla bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4735 - 2
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR31 İzmir
The publication presents and compare developments of
Turkey and region which is one of Classification of Statistical
Regional Level 2 İzmir by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4730 - 7
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR32 Aydın, Denizli,
Muğla
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Denizli region and Level 3 Aydın, Denizli and Muğla
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4735 - 2
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
23
General Publications Genel Yayınlar
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR33 Manisa,
Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Manisa bölgesi ve 3. düzey Manisa,
Ayfonkarahisar, Kütahya ve Uşak bölgelerindeki
gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı
sağlamaktadır. Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey
bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.
Bunun yanısıra, Temel Göstergeler kısmında bazı
göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Yayında
2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri
verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4737 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR41 Bursa,
Eskişehir, Bilecik
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Bursa bölgesi ve 3. düzey Bursa, Eskişehir
ve Bilecik bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4739 - 0
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR33 Manisa,
Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Manisa region and Level 3 Manisa, Ayfonkarahisar,
Kütahya and Uşak provinces by using indicators. Also the
publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and
level 3 (81 provinces) regions. In addition to this, in the Basic
Indıcators part covers graphics. The Publication consists of
available current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4737 - 6
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR41 Bursa,
Eskişehir, Bilecik
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Bursa region and Level 3 Bursa, Eskişehir and Bilecik
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4739 - 0
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
24
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR42 Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Kocaeli bölgesi ve 3. düzey Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Bolu ve Yalova bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il)
ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4741 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR51 Ankara
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey Ankara bölgesindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4745 - 1
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR42 Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Kocaeli region and Level 3 Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu and Yalova provinces by using indicators. Also the
publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and
level 3 (81 provinces) regions. In addition to this, in the Basic
Indıcators part covers graphics. The Publication consists of
available current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4741 - 3
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR51 Ankara
The publication presents and compare developments of
Turkey and region which is one of Classification of Statistical
Regional Level 2 Ankara by using indicators. Also the
publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and
level 3 (81 provinces) regions. In addition to this, in the Basic
Indıcators part covers graphics. The Publication consists of
available current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4745 - 1
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
25
General Publications Genel Yayınlar
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR52 Konya,
Karaman
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey Konya bölgesi ve 3. düzey Konya ve Karaman
bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma
olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca, İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge) ve
3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer
almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler kısmında
bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.
Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl
bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4747 - 5
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR61 Antalya,
Isparta, Burdur
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Antalya bölgesi ve 3. düzey Antalya, Isparta
ve Burdur bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4749 - 9
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR52 Konya,
Karaman
The publication presents and compare developments of regions
which is one of Classification of Statistical Regional Level 2
Konya region and Level 3 Konya and Karaman provinces by
using indicators. Also the publication covers indicators of other
level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. In
addition to this, in the Basic Indıcators part covers graphics.
The Publication consists of available current data starting
2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4747 - 5
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR61 Antalya,
Isparta, Burdur
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Antalya region and Level 3 Antalya, Isparta and
Burdur provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4749 - 9
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
26
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR62 Adana,
Mersin
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Adana bölgesi ve 3. düzey Adana ve Mersin
bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma
olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca, İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge) ve
3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer
almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler kısmında
bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.
Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl
bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4744 - 4
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR63 Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey Hatay bölgesi ve 3. düzey Hatay, Kahramanmaraş
ve Osmaniye bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4752 - 9
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR62 Adana,
Mersin
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Adana region and Level 3 Adana and Mersin provinces
by using indicators. Also the publication covers indicators
of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces)
regions. In addition to this, in the Basic Indıcators part covers
graphics. The Publication consists of available current data
starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4744 - 4
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR63 Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Hatay region and Level 3 Hatay, Kahramanmaraş and
Osmaniye provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4752 - 9
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
27
General Publications Genel Yayınlar
Regional Indicators, 2009 TR71 Kırıkkale,
Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Kırıkkale region and Level 3 Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir and Kırşehir provinces by using indicators. Also the
publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and
level 3 (81 provinces) regions. In addition to this, in the Basic
Indıcators part covers graphics. The Publication consists of
available current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4701 - 7
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR72 Kayseri,
Sivas, Yozgat
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Kayseri region and Level 3 Kayseri, Sivas and Yozgat
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4704 - 8
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR71 Kırıkkale,
Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey Kırıkkale bölgesi ve 3. düzey Kırıkkale, Aksaray,
Niğde, Nevşehir ve Kırşehir bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il)
ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4701 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR72 Kayseri,
Sivas, Yozgat
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Kayseri bölgesi ve 3. düzey Kayseri, Sivas
ve Yozgat bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4704 - 8
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
28
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR81 Zonguldak,
Karabük, Bartın
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Zonguldak bölgesi ve 3. düzey Zonguldak,
Karabük ve Bartın bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il)
ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4708 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR82 Kastamonu,
Çankırı, Sinop
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Kastamonu bölgesi ve 3. düzey Kastamonu,
Çankırı ve Sinop bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler
ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında
ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait
göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4712 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR81 Zonguldak,
Karabük, Bartın
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Zonguldak region and Level 3 Zonguldak, Karabük
and Bartın provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4708 - 6
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR82 Kastamonu,
Çankırı, Sinop
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Kastamonu region and Level 3 Kastamonu, Çankırı
and Sinop provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4712 - 3
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
29
General Publications Genel Yayınlar
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR83 Samsun,
Tokat, Çorum, Amasya
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Samsun bölgesi ve 3. düzey Samsun,
Tokat, Çorum ve Amasya bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il)
ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4715 - 4
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TR90 Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Trabzon bölgesi ve 3. düzey Trabzon, Ordu,
Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane bölgelerindeki
gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı
sağlamaktadır. Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey
bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.
Bunun yanısıra, Temel Göstergeler kısmında bazı
göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Yayında
2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri
verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4728 - 4
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TR83 Samsun,
Tokat, Çorum, Amasya
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Samsun region and Level 3 Samsun, Tokat, Çorum
and Amasya provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4715 - 4
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TR90 Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Trabzon region and Level 3 Trabzon, Ordu, Giresun,
Rize, Artvin and Gümüşhane provinces by using indicators. Also
the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions)
and level 3 (81 provinces) regions. In addition to this, in the
Basic Indıcators part covers graphics. The Publication consists
of available current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4728 - 4
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
30
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRA1 Erzurum,
Erzincan, Bayburt
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
düzey Erzurum bölgesi ve 3. düzey Erzurum, Erzincan
ve Bayburt bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4718 - 5
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRA2 Ağrı, Kars,
Iğdır, Ardahan
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Kars bölgesi ve 3. düzey Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4720 - 8
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TRA1 Erzurum,
Erzincan, Bayburt
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Erzurum region and Level 3 Erzurum, Erzincan and
Bayburt provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4718 - 5
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TRA2 Ağrı, Kars,
Iğdır, Ardahan
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Kars region and Level 3 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4720 - 8
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
31
General Publications Genel Yayınlar
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRB1 Malatya,
Elazığ, Bingöl, Tunceli
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Malatya bölgesi ve 3. düzey Malatya,
Elazığ, Bingöl ve Tunceli bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il)
ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4723 - 9
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRB2 Van, Muş,
Bitlis, Hakkari
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Van bölgesi ve 3. düzey Van, Muş, Bitlis ve
Hakkari bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4725 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TRB1 Malatya,
Elazığ, Bingöl, Tunceli
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Malatya region and Level 3 Malatya, Elazığ, Bingöl
and Tunceli provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4723 - 9
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TRB2 Van, Muş,
Bitlis, Hakkari
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Van region and Level 3 Van, Muş, Bitlis and Hakkari
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4725 - 3
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
32
Genel Yayınlar General Publications
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRC1 Gaziantep,
Adıyaman, Kilis
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Gaziantep bölgesi ve 3. düzey Gaziantep,
Adıyaman ve Kilis bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Yayında ayrıca, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il)
ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel
Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere
de yer verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak
mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4727 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRC2 Şanlıurfa,
Diyarbakır
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Diyarbakır bölgesi ve 3. düzey Şanlıurfa,
Diyarbakır bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26
Bölge) ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler
de yer almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler
kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer
verilmiştir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut
en son yıl bilgileri verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4732 - 1
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Regional Indicators, 2009 TRC1 Gaziantep,
Adıyaman, Kilis
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Gaziantep region and Level 3 Gaziantep, Adıyaman
and Kilis provinces by using indicators. Also the publication
covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4727 - 7
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2009 TRC2 Şanlıurfa,
Diyarbakır
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Diyarbakır region and Level 3 Şanlıurfa, Diyarbakır
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4732 - 1
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
33
General Publications Genel Yayınlar
Bölgesel Göstergeler, 2009 TRC3 Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
2. düzey Siirt bölgesi ve 3. düzey Mardin, Batman,
Şırnak, Siirt bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca,
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge)
ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer
almıştır. Bunun yanısıra, Temel Göstergeler kısmında
bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.
Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl
bilgileri verilmektedir.

Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4734 - 5
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bölgesel Göstergeler , 2008 TRC Güneydoğu Anadolu
Yayın, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey
TRC Güneydoğu Anadolu bölgesi, 2. düzey TRC1 (Gaziantep,
Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRC3 (Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt) bölgeleri ve 3.düzey TRC11 (Gaziantep),
TRC12 (Adıyaman), TRC13 (Kilis), TRC21 (Şanlıurfa),
TRC22 (Diyarbakır), TRC31 (Mardin), TRC32 (Batman),
TRC33 (Şırnak) ve TRC34 (Siirt) bölgelerindeki gelişmeleri
göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında
ayrıca İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey (12
Bölge), İBBS 2. düzey (26 Bölge), İBBS 3. düzey (81 il)
bölgelerine ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra
Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafik ve
haritalara da yer verilmiştir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4585 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

14 TL 7 TL
Regional Indicators, 2009 TRC3 Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt
The publication presents and compare developments of
regions which is one of Classification of Statistical Regional
Level 2 Siirt region and Level 3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
provinces by using indicators. Also the publication covers
indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81
provinces) regions. In addition to this, in the Basic Indıcators
part covers graphics. The Publication consists of available
current data starting 2000.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4734 - 5
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Regional Indicators, 2008 TRC South East Anatolia
The publication presents and compares developments of regions
which is one of Classification of Statistical Regional level 1 TRC (South
Eastern Anatolia), level 2 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2
(Şanlıurfa, Diyarbakır), TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) and
level 3 TRC11 (Gaziantep), TRC12 (Adıyaman), TRC13 (Kilis), TRC21
(Şanlıurfa), TRC22 (Diyarbakır), TRC31 (Mardin), TRC32 (Batman),
TRC33 (Şırnak) ve TRC34 (Siirt) provinces by using indicators. Also
the publication covers indicators of other level 1 (12 Regions), level
2 (26 Regions) and level 3 (81 Provinces) regions. In addition to this,
Basic Indicators part covers graphics and maps.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 0894
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4585 - 3
Language : Turkish
Format and price :


20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
34
Genel Yayınlar General Publications
Regional Indicators TR 31 İzmir, 2008
The publication covers developments in the population and
natural resourches, life quality, individual and public life
facilities, sectorial production and income and employment
figures about İzmir. Also the publication presents social and
economic status evaluation by official statistics of İzmir in our
country in broad perspectives. In addition, publication covers
tables that especially usage for managers to compare İzmir
and Aegean Region indicators to Turkey and using to get
decision and application process.
Periodicity : -
ISSN : 1306 - 1194
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4510 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Bölgesel İzleme Göstergeleri TR 31 İzmir, 2008
Yayında, İzmir ilinin nüfus ve doğal kaynakları, yaşam
kalitesi, bireysel ve kamusal yaşam olanakları, sektörel
üretimi, gelir ve istihdam alanlarındaki gelişmeleri
gösteren bilgiler kapsanmıştır. İzmir ilinin ülkemizin
sosyal ve ekonomik alanlardaki durumunu geniş bir
perspektif içinde değerlendirerek resmi istatistikler
ile kullanıcılara sunmaktadır. Yayında, özellikle
yöneticilerin İzmir ili ve Ege Bölgesi bilgilerini Türkiye
göstergeleri ile karşılaştırabileceği, karar alma ve
uygulama süreçlerinde kullanabilecekleri tablolara yer
verilmiştir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1306 - 1194
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4510 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
35
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus
Sayımı, 2009
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen
ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu
yayında, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla il ve ilçelere
göre nüfus büyüklüğü, il/ ilçe merkezi ve belde/
köy nüfusları, yaş, cinsiyet yapısı, nüfus artış hızı,
medeni durum, aldığı göç, verdiği göç, net göç, net
göç hızı, nüfusa kayıtlı olunan il, eğitim durumu ile
ilgili bilgilerin yansıra temel göstergelerin grafiksel
sunumunun yapıldığı haritalara yer verilmektedir.
Yayımlanma süresi : Sayım yılı
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4754 - 3
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz
2000 Genel Nüfus Sayımı;
Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri,
Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu, 22 Ekim 2000 tarihinde
14. Genel Nüfus Sayımını gerçekleştirmiştir. Bu
yayında, Türkiye’deki nüfusun sosyal, demografik
ve ekonomik niteliklerine ilişkin 2000 Genel Nüfus
Sayımı sonuçları ayrıntılı olarak verilmekte ve
yorumlanmaktadır. Geçmiş yıllara ait nüfus sayımı
bilgileri ile karşılaştırmalı olarak verilen tabloların yanı
sıra il bazında karşılaştırmaların da bulunduğu yayın
grafiksel sunum ve haritalarla zenginleştirilmiştir.
Yayımlanma süresi : Sayım yılı
ISBN : 975 - 19 - 3338 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

20 TL 10 TL
Address Based Population Registration System
Population Census, 2009
The publication, which includes the information of the country’s
population structure based on the Address Based Population
Registration System, contains the information on population
size by province and districts, population of province/district
centers and towns/villages, age, sex structure, population
growth rate, marital status, in-migration, out-migration, net
migration, rate of net migration, province of registration and
educational status on 31 December 2009 and also the maps
in which main indicators presented graphically.
Periodicit y : Census year
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4754 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :

Free
Census of Population 2000;
Social and Economic Characteristics of Population,
Turkey
Turkish Statistical Institute conducted 14th Population Census
on October 22nd, 2000. In this publication, the results of 2000
Population Census regarding the social, demographic and
economic characteristics of population of Turkey are given
and interpreted in detail. Publication that includes tables in
comparison with the information obtained from previous
censuses and also tables by provinces was enriched with
graphical presentations and maps.
Periodicit y : Census year
ISBN : 975 - 19 - 3338 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
36
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
2000 Genel Nüfus Sayımı;
Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri
(İl Yayınları)
Nüfusun demografik ve ekonomik yapısındaki
gelişmeleri, 2000 Genel Nüfus Sayımı’ndan elde edilen
bilgiler ile geçmiş yıllara ait nüfus sayım bilgilerinin
karşılaştırmaları da yer almaktadır. Nüfusun Sosyal
ve Ekonomik Nitelikleri yayını her il için ayrı bir yayın
olarak hazırlanmıştır.
Yayımlanma süresi : Sayım yılı
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

14 TL, 20 TL
(*)
7 TL, 10 TL
(*)


(*)
İllere göre fiyat farklılıkları vardır.
2000 Genel Nüfus Sayımı; Göç İstatistikleri
Yayında, 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarından
çıkarılan göç bilgileri yer almaktadır. Yerleşim yerlerine
göre göç büyüklüğü, bölgeler ve iller arası göç ile göç
eden nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri ayrıntılı
olarak incelenmektedir.
Yayımlanma süresi : Sayım yılı
ISSN : 1306 - 1186
ISBN : 975 - 19 - 3781 - 7
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

7 TL
Census of Population 2000;
Social and Economic Characteristics of Population
(by Province)
The results of demographic, social and economic characteristics
of population and comparisons with previous population
censuses are included. Census of Population; Social and
Economic Charateristics of Population has been provided to
the users as a separate publication for each province.
Periodicit y : Census year
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Census of Population 2000; Migration Statistics
Covers data provided from 2000 General Population Census.
Migration size by settlement, inter regional and inter provincial
migration, social and economic characteristics of migrated
population are also indicated.
Periodicit y : Census year
ISSN : 1306 - 1186
ISBN : 975 - 19 - 3781 - 7
Language : Turkish - English
Format and price :

10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
37
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2009
Yayın iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm,
18 ve daha yukarı yaştaki 7 546 bireye uygulanan
2009 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına
dayanmaktadır. Bu bölümde, hanehalkı yaşam
koşulları, bireysel mutlululuk ve memnuniyet, kamu
hizmetlerinden memnuniyet ile beklenti, kişisel gelişim
ve umut ile ilgili grafikler ve tablolar yer almaktadır.
İkinci bölümde, 2003-2009 yıllarına ait zaman serisi
yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1304 - 7272
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4759 - 8
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 2008
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, yetişkinlerin
tütün ve tütün mamulü kullanma durumu konusunda
bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve
araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla
Kasım 2008’de uygulanmıştır. Araştırma sonucunda,
tütün ve tütün mamullerinin kullanımı, sigara dumanına
maruz kalma durumu, tütün ve tütün kullanımını
bırakma eğilimi, kişilerin medya ve sağlık uyarıları
konusundaki tutum ve algıları ile ilgili bilgilerin elde
edilmesi amaçlanmıştır.
Yayımlanma süresi : Düzensiz
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4597 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Life Satisfaction Survey, 2009
The publication contains two chapters. First chapter is based
on 2008 Life Satisfaction Survey for which 7 546 individuals
at 18 years of age and over are interviewed. In this chapter,
graphs and tables on household living conditions, personal
happiness and life satisfaction, satisfaction from public
services, and expectations, personal development and hope
are given. The second chapter contains time series for 2003-
2009.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1304 - 7272
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4759 - 8
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
Global Adult Tobacco Survey, 2008
Global Adult Tobacco Survey was applied in order to derive
data on use of tobacco and tobacco products by adults and
to compose data source for decision makers and researchers
on November 2008. By this survey, it is aimed that, data was
derived on use of tobacco and tobacco products, exposure to
tobacco smoke, desire to quit use of tobacco and information
of individuals’ attitudes and perceptions on media and health
warnings.
Periodicity : Irregular
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4597 - 6
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
38
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırması,
2006
Türkiye’de vatandaşların sağlık kurumlarından almış
olduğu sağlık hizmeti memnuniyetinin ölçülmesi ve
elde edilen sonuçlar doğrultusunda hizmet kalitesinin
artırılmasına yönelik olarak 2006 yılı içerisinde
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliği
ile “Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırması”
yapılmıştır. Yayında hanehalkı ve bireylere yönelik
sorulara ait bilgiler ile son bir yıl içinde ayakta, yataklı
ve diğer (laboratuar, röntgen vb.) sağlık hizmetlerini
alan bireylerin eğitim durumu, gelir grubu, yaş grubu,
cinsiyet ve hizmet aldığı kurum bazında bilgiler yer
almaktadır. Sağlık kurumları ile ilgili memnuniyete ve
şikayete yönelik bilgilere de yer verilmiştir.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4066 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Sağlık Araştırması, 2008

2008 Sağlık Araştırması ile toplum sağlığı konusunda idari
kayıtlar yoluyla düzenli olarak elde edilemeyen göstergelerin
hesaplanması ve bireylerin genel sağlık profilinin ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, ülke genelini
yansıtan ilk çalışma olmasının yanı sıra hem uluslararası
karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık
tutan bir çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma
ile 0-6, 7-14 yaştaki bireylerin sağlık durumunun yanı sıra
15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden
faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük
aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların
derecesi ile alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere
sağlık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4820 - 5
Dili : Türkçe-İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Health Satisfaction Survey,
2006
“Health Satisfaction Survey” was carried out in 2006 by The
Turkish Statistical Institute in cooperation with The Ministry
of Health to measure of health satisfaction receiving from
health institutions of the citizens in Turkey and to increase the
health service quality according to the results getting from the
survey. In this publication, questions related with households
and individuals and questions of the individuals who receive
health service as outpatient treatment, inpatient treatment
and other (laboratory, X-ray etc.) in the last one year period
by educational level, income level, age group, sex and health
institution based were covered. Information related with
person’s satisfaction and complaint from health institutions is
also included.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4066 - 7
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
Health Survey, 2008
The aim of the 2008 Health Survey is to introduce the health
profile of individuals by calculation of indicators which cannot
be derived regularly from administrative registers. This study
has the specialty of being the first research held out to reflect
the country in general and being comparable internationally.
The research derives many indicators on health including
health conditions of 0-6 and 7-14 years old individuals and
also the utilization of health services, satisfaction levels from
these services, difficulties faced during daily activities and
alcohol using habits for individuals 15 years old and over.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4820 - 5
Language : Turkish-English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
39
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002
Özürlüler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini
gidermek amacıyla Başbakanlık Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı’nın işbirliği ile “2002 Türkiye Özürlüler
Araştırması” 2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir.
Bu yayında, 7 coğrafi bölge ve kent-kır bazında
Türkiye’de özürlülerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik
yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar,
beklentileri, özürlülük türü, özrün oluş sebebi ve
süreğen hastalığa sahip olan nüfus ile ilgili bilgiler yer
almaktadır.
Yayımlanma süresi : Proje kapsamında 1 kez
ISBN : 975 - 19 - 3596 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
14 TL 7 TL
Zaman Kullanım İstatistikleri, 2006

Bireylerin çeşitli günlük faaliyetleri içinde zamanlarını nasıl
kullandıklarını ortaya koymak amacıyla uygulanan temel
araştırma Zaman Kullanım Anketidir. Türkiye İstatistik
Kurumu, EUROSTAT’ın başlattığı uluslararası karşılaştırılabilir
nitelikte zaman kullanım anketi çalışmaları kapsamında
Zaman Kullanım Anketi’ni ilk kez 1 Ocak - 31 Aralık 2006
döneminde Türkiye genelinde toplam 5070 örnek hanede
uygulamıştır. Ankette 15 ve daha yukarı yaştaki tüm
fertlerin, bir hafta içi ve bir de hafta sonu olmak üzere iki
günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10’ar
dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri
yoluyla bilgiler derlenmiştir. Yayında, araştırmadan elde
edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi fert özellikleri ile
kırsal ve kentsel yerlerde yaşama, hanehalkı büyüklüğü
gibi hanehalkı özelliklerine göre bireylerin zaman kullanım
durumunu yansıtan tablolara yer verilmiştir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4191 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Turkey Disability Survey, 2002
With the aim of eliminating information and data deficiency
on disabled people, “2002 Turkey Disability Survey” was
carried out in December, 2002 by The Turkish Statistical
Institute in cooperation with The Presidency of Administration
on disabled people. This publication includes the number of
disabled people, disability proportion, their soc io-economic
characteristics, their problems in social life, expectations, type
of disability, causes of disability and also population having
chronic illnesses according to the 7 geographical regions and
urban-rural base.
Periodicity : Once in the scope of the project.
ISBN : 975 - 19 - 3596 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Time Use Statistics, 2006
Time Use Survey is the basic research for manifestation
how people use their time in daily activities. In the scope of
internationally comparable time use studies hold by EUROSTAT,
Turkish Statistical Institute applied the survey to 5070 sample
households for first time in 1 January-31 December 2006
period. In the survey, every person of household, who is
older than 15, wrote down their activities during 24 hours on
diary in ten-minute time slots. Each person completed two
diaries- one for a weekday and one for a weekend day. This
publication covers tables on time use status of individuals by
some personal characteristics such as gender, age, education
and by some household characteristics such as living in urban
or rural areas, household size etc.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4191 - 6
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
40
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
Zaman Kullanım Anketi Veri Seti, 2006

Türkiye İstatistik Kurumu, EUROSTAT’ın başlattığı uluslararası
karşılaştırılabilir nitelikte zaman kullanım anketi çalışmaları
kapsamında Zaman Kullanım Anketi’ni ilk kez 1 Ocak - 31
Aralık 2006 döneminde Türkiye genelinde toplam 5070 örnek
hanede uygulamıştır. Ankette 15 ve daha yukarı yaştaki
tüm fertlerin, bir hafta içi ve bir de hafta sonu olmak üzere
iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini
10’ar dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri
yoluyla bilgiler derlenmiştir. Bu CD’de, araştırmadan elde
edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi fert özellikleri ile kırsal
ve kentsel yerlerde yaşama, hanehalkı büyüklüğü, konutun
özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin zaman kullanım
durumunun analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve
değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4474 - 0
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

100 TL
Aile Yapısı Araştırması, 2006
Türkiye’de ailelerin yapısını, yaşam biçimini, aile içi
sorunlarını ve aileye yönelik eğilimlerini gösteren
tablo ve grafikler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1307 - 2056
ISBN : 975 - 19 - 3964 - X
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz

Time Use Survey Data Set, 2006
In the scope of internationally comparable time use studies hold by
EUROSTAT, Turkish Statistical Institute applied the survey to 5070
sample households for first time in 1 January- 31 December 2006
period. In the survey, every person of household, who is older than
15, wrote down their activities during 24 hours on diary in ten-
minute time slots. Each person completed two diaries - one for a
weekday and one for a weekend day. This CD covers micro data
sets can be used for analyzing the time use status of individuals by
some personal characteristics such as gender, age, education and by
some household characteristics such as living in urban or rural areas,
household size, features on dwelling etc. and covers explanations on
these variables.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4474 - 0
Language : Turkish
Format and price :

70 $
Family Structure Research, 2006
It contains tables and graphs indicating the family structure,
life style, domestic problems and tendencies related to the
families in Turkey.
Periodicity : -
ISSN : 1307 - 2056
ISBN : 975 - 19 - 3964 - X
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
41
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
DEMOGRAFİ
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2009
Bu yayında; evlenen çiftlerin yaşı, ortalama evlenme
yaşı, ortalama ilk evlenme yaşı, yaş farkı, evlenme ayı
ve önceki medeni durumuna ilişkin bilgiler ile boşanan
çiftlerin yaşı, yaş farkı, boşanma nedeni, evlilik süresi
ve dava süresine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4862 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Ölüm İstatistikleri; İl ve İlçe Merkezleri,
2008
Bu yayında ölümün meydana geldiği ay, cinsiyet,
yaş, daimi ikametgah, ölüm nedeni, ölüm nedeninin
saptandığı yer, medeni durum, meslek grubu ve bebek
ölümlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1191
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4659 - 1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :


10 TL 5 TL
DEMOGRAPHY
Marriage and Divorce Statistics, 2009
This publication includes information related to couples gotten
married by age, average age at marriage, mean age at first
marriage, age difference, month of marriage and marital
status before current marriage and also includes information
related to couples gotten divorced by age, age difference,
cause of divorce, duration of marriage and duration of divorce
case.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4862 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :


20 $ 10 $
Death Statistics; Province and District Centers,
2008
This publication includes information related to deaths by
month of death, sex, age, permanent residence, cause of
death, place where cause of death was determined, marital
status, occupation group and infant deaths.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1191
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4659 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :


20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
42
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
İntihar İstatistikleri, 2008
Bu yayında intiharın meydana geldiği ay, yaş, cinsiyet,
daimi ikametgah, eğitim durumu, medeni durum,
intihar nedeni, intihar şekli ve bakmakla yükümlü
olunan kişilere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1159
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4620 - 1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Suicide Statistics, 2008
In this publication includes information related to suicides by
month of suicide, age, sex, permanent residence, educational
level, marital status, cause of suicide, method of suicide and
dependents.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1159
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4620 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
43
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
İŞGÜCÜ PİYASASI
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2009
Hanehalkı işgücü anketi ile derlenen, istihdam edilenler ile
işsizlerin sayısına ve temel karakteristiklerine yönelik yıllık
sonuçların yer aldığı bu yayında, bölgesel düzeyde işgücü
verileri de yer almaktadır. Hanehalkı işgücü anketi yıllık
sonuçları, 2004 yılından itibaren istatistiki bölge birimleri
sınıflaması Düzey 1’e (12 Bölge) göre kent ve kır ayrımında
Düzey 2’ye (26 Bölge) göre ise toplam için verilmektedir. Bu
yayında, bölge düzeyinde karşılaştırmaya olanak sağlayacak
temel tabloların yanısıra, bölge bazında daha ayrıntılı sonuçlar
içeren tablolar, metodolojiye ilişkin açıklamalar ve ülke
karşılaştırmasına yönelik özet tablolar da yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 0259 - 5036
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4819 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

14 TL 7 TL
Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Seti, 2009
2009 yılı hanehalkı işgücü anketi yıllık mikro
verilerinin yer aldığı bu CD, dört dönem toplamına
ilişkin ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları,
metodolojik bilgi ve CD’nin kullanım esaslarına ilişkin
açıklamaları içermektedir. CD’de yer alan mikro veriler
kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin
çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel
analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da
mümkündür. Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları,
kent ve kır tahminlerinin yanısıra İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflaması, 1. düzey ve 2. düzey için de
verilebilmektedir. Ancak, araştırmanın tahmin boyutu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey için
kent ve kır ayrımında tahmin üretmeye elverişli
olmadığından, yapılacak çalışmalarda bu husus
dikkate alınmalıdır
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4849 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
100 TL
LABOUR MARKET
Household Labour Force Statistics, 2009
Information on number and main characteristics of employed
and unemployed are gathered through the labour force survey
takes place in this publication. Annual and regional results
are given in this publication. Annual results of the survey has
been given by Classification of Statistical Regional Units (SRE)
Level 1 (12 Regions) in urban and rural distinction and by
(SRE) Level 2 (26 Regions) in total starting from 2004. This
publication gives methodological information and summary
tables for country comparisons are covered besides the main
and detailed tables given by statistical regional units.
Periodicit y : Annual
ISSN : 0259 - 5036
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4819 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :


20 $ 10 $
Household Labour Force Survey Data Set, 2009
This CD, including annual results of 2009 household labour force
survey, main tabulated data, methodological information and
principles of micro data use. It is possible to produce cross tables,
make various statistical analysis and run econometric models by
means of using micro data given in this CD. Annual results of
the household labour force survey, could be given by Statistical
Regions of Europe (SRE) Level 1 in urban and rural detail and for
total by SRE Level 2 besides the estimations given for Turkey and
in urban rural distinction. Since SRE level 1 and Level 2 codes
are given in the CD, studies could also be done in by regional
breakdown. However, it should be noted that; according to the
estimation level of household labour force survey, it is not reliable
to produce estimations by urban/rural breakdown in SRE Level 2
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4849 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :

70 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
44
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
İşgücü Maliyeti Araştırması, 2004-2008
İşgücü Maliyeti Araştırması, 2004-2008 yayını dört
yıllık aralıklarla uygulaması devam edecek seriye
ait ilk yayındır. Bu yayında, 2004 ve 2008 yıllarına
ilişkin işgücü maliyeti verileri; bileşenleri olan ücret,
kazanç, sosyal güvenlik ödemeleri ayrıntısının yanı
sıra ekonomik faaliyet, işletmenin büyüklük grubu ve
toplu iş sözleşmesi kapsamında olma durumu gibi bazı
işyeri özellikleri ayrımında sunulmaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 0259 - 5036
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4768 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

14 TL 7 TL
Kazanç Yapısı Araştırması Veri Seti, 2006
Kazanç yapısı araştırmasına ilişkin mikro verilerin CD
ortamında dağıtımı yapılmaktadır. 2006 yılı kazanç
yapısı araştırması mikro verilerinin yer aldığı bu CD,
veri setinin yanısıra tablolaştırılmış temel verileri,
metodolojik bilgi ve CD’nin kullanım esaslarına ilişkin
açıklamaları da içermektedir. CD’de yer alan mikro
veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere
ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli
istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının
yapılması da mümkündür.
Yayımlanma süresi : Dört yılda bir
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4422 - 1
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :100 TL
Labour Cost Survey, 2004-2008
Labour Cost Survey, 2004-2008 is the first publication of
the series of a four yearly interval. Estimation on labour
cost and components of labour cost like wage, earnings and
social security payments for 2004 and 2008 are provided in
this publication by the characteristics of establishment like
economic activity, the size of the enterprise and the collective
aggreement status.
Periodicit y : Annual
ISSN : 0259 - 5036
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4768 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Structure of Earnings Survey Data Set, 2006
Micro data of the structure of earnings survey is disseminated
through the CD’s. This CD including 2006 structure of earnings
survey results in micro data format contains main tabulated
data, methodological information and principles of using
the CD. By means of using the micro data, cross tables can
be produced for each of the variables besides the various
statistical analyses and models.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4849 - 6
Language : Turkish
Format and price :


70 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
45
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Kazanç Yapısı Araştırması, 2006
Bu yayında ücretli çalışanın ve işyerinin temel özellikleri
ayrımında ücret, kazanç ve çalışma saati bilgisi yer
almaktadır. Dört yıl aralıklarla gerçekleştirilecek
seriye ait ilk yayındır. Kazanç Yapısı Araştırması 2006
yayını ile, kişi başına ücret, kazanç ve çalışma süresine
ilişkin bilgi; yaş grubu, eğitim durumu, meslek grubu,
işyerinde çalışma süresi, istihdam türü gibi ücretli
çalışanların temel özelliklerinin yanı sıra ekonomik
faaliyet kolu, toplu iş sözleşmesi kapsamında olma
durumu, işyerinin bağlı olduğu işletmenin büyüklük
grubu gibi işyeri özelliklerine göre de sunulmaktadır.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4420 - 7
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Seti,
2004-2008
Hanehalkı işgücü anketine ilişkin mikro verilerin 2004
yılından itibaren CD ortamında dağıtımı yapılmaktadır.
Yenilenen nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiş
olan 2004 ile 2008 yılları arasındaki hanehalkı
işgücü anketi yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD,
veri setinin yanısıra tablolaştırılmış temel verileri,
metodolojik bilgi ve mikro veri kullanım esaslarına
ilişkin açıklamaları da içermektedir. CD’de yer alan
mikro veriler kullanılarak, yıllık sonuçlar üzerinden
istatistiksel analizler yapılabileceği gibi, istatistiki
Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey ve 2. Düzey’e göre
de istenen analizlerin yapılması mümkündür.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4665 - 2
Dili : Türkçe-İngilizce
Formatı ve fiyatı :

250 TL
Structure of Earnings Survey, 2006

In this publication, information on wages, earnings and
working time by the main characteristics of the employees and
the establishment is included. This is the first publication of
the series of a four yearly interval. Besides giving information
on wages, earnings, and working time by main characteristics
of the employees such as age group, level of education,
occupational group, length of service at the enterprise, type
of the employment, Structure of Earnings Survey 2006 also
gives it by characteristics of the unit such as economic activity
group, collective pay agreement coverage and the size class
of the unit.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4420 - 7
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Household Labour Force Survey Data Set,
2004-2008
Micro data of the household labour force survey have been
disseminated by means of CD’s since 2004. This CD, including
annual results of household labour force survey between
2004 and 2008 revised by the renewed population projections
contains main tabulated data, methodological information and
principles of micro data use. By using the micro data given in
this CD, it is poosible to make statistical analyses at annual
level and also considering the regional breakdown (by the
Classification of Statistical Region Units Level 1 and Level 2).
Periodicit y :
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4665 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :
175 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
46
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
GELİR - TÜKETİM
Hanehalkı Bütçe Araştırması
Gelir Dağılımı, 2004
Hanehalkı bütçe anketleri, hanelerin sosyo-ekonomik
yapıları, yaşam düzeyleri, tüketim kalıpları hakkında
bilgi veren ve toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi,
kullanılabilir gelirin haneler ya da fertler arasında ne
şekilde dağıldığının bilinmesi ve uygulanan sosyo-
ekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla
kullanılan en önemli kaynaklardan biridir. Bu yayın, 1 Ocak
2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında bir yıl boyunca
8 600 örnek hanehalkına uygulanan 2004 Hanehalkı
Bütçe Araştırması’ndan Türkiye geneli, kentsel ve kırsal
yerler ayrımında elde edilen gelir dağılımına ilişkin temel
göstergeleri kullanıcılara sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1306 - 5572
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4117 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Hanehalkı Bütçe Araştırması Veri Seti, 2002
2002 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen
“Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu, hanehalkı
bileşimi, fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri
aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca
yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na
ilişkin mikro veriler, ASCII, SAS ve SPSS formatlarında
sunulmaktadır. Cd’de anketin yöntemine ve
değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4500 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

100 TL
INCOME - CONSUMPTION
Household Budget Survey
Income Distribution, 2004
Household budget surveys are one of the major sources which
provide information on the socio-economic structures, living
standards and consumption patterns of the households and are
used to determine the needs of the society, to understand the
distribution of the income among the households or individuals
and to test the validity of the applied socio-economic policies.
This publication has been prepared to provide users the main
indicators, related to income distribution for whole Turkey as
well as urban and rural settlements, gathered from the 2004
Household Budget Survey conducted on 8 600 sample households
for the period 1 January 2004 – 31 December 2004.
Periodicit y : Annual
ISSS : 1306 - 5572
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4117 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Household Budget Survey Data Set, 2002
Micro data sets obtained from 2002 Household Budget
Survey on “Socio-economic status of household, household
composition, employment status of members and their monthly
and annual incomes and monthly consumption expenditures
by types of expenditure” in the form of ASCII, SAS and SPSS
data formats and explanations on survey methodology and
definitions of variables covered in the CD are provided.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4500 - 6
Language : Turkish
Format and price :

70 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
47
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti, 2007
2007 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen
“hanehalkının sosyo-ekonomik durumu, hanehalkı
bileşimi, fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri
aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca
yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na
ilişkin mikro veriler, ASCII, SAS ve SPSS formatlarında
sunulmaktadır. Cd’de anketin yöntemine ve
değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4639 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

100 TL
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti, 2008
2008 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen
“hanehalkının sosyo-ekonomik durumu, hanehalkı
bileşimi, fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri
aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca
yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na
ilişkin mikro veriler, ASCII, SAS ve SPSS formatlarında
sunulmaktadır. Cd’de anketin yöntemine ve
değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4640 - 9
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :


100 TL
Household Budget Survey Data Set, 2007
Micro data sets obtained from 2007 Household Budget
Survey on “socio-economic status of household, household
composition, employment status of members and their monthly
and annual incomes and monthly consumption expenditures
by types of expenditure” in the form of ASCII, SAS and SPSS
data formats and explanations on survey methodology and
definitions of variables covered in the CD are provided.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4639 - 3
Language : Turkish
Format and price :

70 $
Household Budget Survey Data Set, 2008
Micro data sets obtained from 2008 Household Budget
Survey on “socio-economic status of household, household
composition, employment status of members and their monthly
and annual incomes and monthly consumption expenditures
by types of expenditure” in the form of ASCII, SAS and SPSS
data formats and explanations on survey methodology and
definitions of variables covered in the CD are provided.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4640 - 9
Language : Turkish
Format and price :

70 $

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
48
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
Gelir ve Yaşam Koşulları Veri Seti
(Kesit Veri), 2007
Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, 2007 yılında
uygulanmaya başlanan araştırma ile Avrupa Birliği ülkeleri
ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam
koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek
amaçlanmaktadır. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak
gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı
araştırmada, örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir.
Araştırmadan, kesit ve panel olmak üzere her yıl iki veri seti
elde edilmesi hedeflenmektedir. Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırması’na ilişkin mikro verilerin 2007 yılından itibaren
CD ortamında dağıtımı yapılmaktadır. 2006 yılı gelir ve
yaşam koşulları araştırması yıllık mikro verilerinin yer
aldığı bu CD, SAS ve CSV olarak hazırlanan veri setini, veri
kılavuzunu, temel göstergeleri ve metodolojik bilgileri
içermektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4776 - 5
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
100 TL
Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, 2009
2009 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen
“hanehalkının sosyo-ekonomik durumu, hanehalkı
bileşimi, fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri
aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca
yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na
ilişkin mikro veriler, Excel, SAS ve SPSS formatlarında
sunulmaktadır. Cd’de anketin yöntemine ve
değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4935 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
100 TL
Income and Living Conditions Survey Data Set
(Cros-Sectional), 2007
Income and living conditions survey has been conducted
within the scope of the studies compliance with European
Union (EU) since 2007. The aim of the survey is to supply
comparable annual data on income distribution, relative
poverty, living conditions and social exclusion. In this survey
applied every year regularly and used panel survey method,
the sample persons are traced during 4 years. Two types of
data sets are produced from this survey every year; cross-
sectional and panel. Micro data of the income and living
conditions survey have been disseminated by means of CD’s
since 2007. This CD, including annual results of 2007 income
and living conditions survey contains data set formed by SAS
and CSV, data guidance, basic indicators and methodological
information.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4776 - 5
Language : Turkish
Format and price :
70 $
Household Budget Survey Micro Data Set, 2009
Micro data sets obtained from 2009 Household Budget
Survey on “socio-economic status of household, household
composition, employment status of members and their monthly
and annual incomes and monthly consumption expenditures
by types of expenditure” in the form of Excel, SAS and SPSS
data formats and explanations on survey methodology and
definitions of variables covered in the CD are provided.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4935 - 6
Language : Turkish
Format and price :
70 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
49
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim
Harcaması, 2007
“Hanehalkı Bütçe Anketi”, hanehalklarının tüketim
harcaması yapıları, yaşam düzeyleri ve gelir
durumlarını; sosyo-ekonomik gruplara, kır, kent ve
bölgelere göre ortaya çıkaran bir araştırmadır. Bu
yayın, 1 Ocak 2007 ; 31 Aralık 2007 tarihleri arasında
bir yıl boyunca 8 640 örnek hanehalkına uygulanan
2007 “Hanehalkı Bütçe Araştırması”ndan Türkiye
geneli, kentsel ve kırsal yerler ayrımında elde edilen
tüketim harcamalarına ilişkin temel göstergeleri
kullanıcılara sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yayında
hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı tipi, hanehalkının gelir
ve harcama grupları, gelir türleri, çalışan fert sayısı
ve hanehalkının referans kişisinin sosyo-ekonomik
özelliklerine göre hanehalkı tüketim harcamalarının
dağılımına ilişkin tablolar yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4833 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Çalışan Çocuklar, 2006
Bu yayında, 2006 Çocuk İşgücü Anketine ilişkin
açıklama, değerlendirme ve ayrıntılı tabloların yanısıra
1994 ve 1999 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına
ilişkin sonuçları içeren tarihsel tablolar da yer
almaktadır. Yayında yer alan tarihsel tablolarda Ekim
1994 ve Ekim 1999 Çocuk İşgücü Anketi sonuçları,
2000 Genel Nüfus Sayımı esas alınarak hesaplanan
nüfus projeksiyonlarına göre yeniden ağırlıklandırılmış
verilere göre hazırlanmıştır.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4122 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Household Budget Survey Consumption
Expenditures, 2007
“Household Budget Survey” is one of the major sources
providing information on expenditures patterns, living
standards and income levels of the households by socio-
economic groups and urban-rural settlements and regions.
This publication has been prepared to provide users the
main indicators, related to consumption expenditures of
the households for whole Turkey as well as urban and rural
settlements, gathered from the 2007 Household Budget
Survey conducted on 8 640 sample households for the period 1
January 2007 ; 31 December 2007. Tables about distribution of
consumption expenditures by lots of household characteristics
such as household size and type, income and expenditure
groups, number of employed members in the household and
many socio-economic characteristics of the reference person
of the household are included in this publication.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4833 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
Working Child, 2006

In this publication, besides the explanations, evaluations and
detailed tables concerning the 2006 Child Labour Survey,
historical tables containing 1994 and 1999 survey results take
also place. In these tables, the results of 1994 and 1999 Child
Labour Surveys are prepared according to the re-weighted
data based on the population projections calculated by the
2000 General Census of Population.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4122 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
50
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
EĞİTİM
Milli Eğitim İstatistikleri
Yaygın Eğitim, 2008/’09
İllere göre eğitim kurumu, kursiyer ve öğretmen sayısı,
pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, mesleki
eğitim ve yetişkinler eğitim merkezlerinde kurs türü, kurs
ve kursiyer sayısına ilişkin tablolar yer almaktadır. Ayrıca
mesleki eğitim faaliyetleri, diploma alan kursiyer sayısı,
Kuran kursları ve özel kurslar ve dershanelere ilişkin
kapsamlı bilgiler de yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1027
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4835 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması, 2002
Bu araştırma ile toplam eğitim harcaması, eğitim
seviyelerine göre öğrenci başına düşen eğitim
harcamaları, eğitim harcamalarının GSYİH içindeki
oranı, hanehalkı, vakıf, dernek, hayır kurumları,
özel şirket, şahıs, firmalar, kar amacı gütmeyen
organizasyonların, bakanlık ve kurumların eğitime
yaptıkları katkının hesaplanması, AB uyum çalışmaları
kapsamında ulusal plan gereği eğitim konusunda
karşılaştırılabilir veri üretilmesi amaçlanmıştır.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1306 - 8172
ISBN : 975 - 19 - 3867 - 8
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL

EDUCATION
National Education Statistics
Non-Formal Education, 2008/’09
Provides data on the number of training institutions,
participants and teachers by province within non-formal
education. Also covers tables involved in kind of course,
number of courses and participants of practical trade schools
for girls, maturation institutions, vocational training centers
and adult education training centers. Additionally contains the
detailed information about vocational training activities and
the number of participants granted diploma, Koran courses,
private courses and private education centers.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1027
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4835 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
The Survey of Turkey’s Education Expenditure, 2002
It is aimed to obtain total education expenditure, education
expenditure per student by levels of education, the ratio of
education expenditure at GDP, to calculate contributions of
households, foundations, associations, charities, private firms,
individuals, non-profit organizations, ministries and institutions’
to education and to produce comparable educational data
with this survey according to national plan within the EU
compliance studies.
Periodicity : -
ISSN : 1306 - 8172
ISBN : 975 - 19 - 3867 - 8
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
51
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Yetişkin Eğitimi Araştırması, 2007
Bu yayında, eğitim ve öğrenim faaliyetlerine katılanlar
ile katılmayanlar arasındaki farkın ve katılım oranının
belirlenmesine ilişkin tablolar verilmektedir. Yetişkin
eğitimine katılan ve katılmayan bireylerin sosyo-
ekonomik ve demografik profilinin çıkarılması, bireylerin
aldığı eğitimin çeşidi, süresi.. vb. bilgilere ulaşılması,
işverenin yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecindeki konumu
ile eğitim almak istediği halde alamayan bireylerin
önündeki engellerin belirlenmesine yönelik kapsamlı
bilgiler de yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4766 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması, 2007
2007 Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması’nın temel
amacı, hayat boyu öğrenme kapsamında girişimlerin
çalışanlarına yönelik verdiği mesleki eğitim hakkında
ayrıntılı bilgileri derlemektir. Ülkemizde ilk defa uygulanan
Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması 10 ve daha fazla
çalışanı olan ve seçilmiş 20 ekonomik faaliyet grubunda (EFİS
Rev. 1.1) yer alan girişimlerle yüz yüze görüşme yöntemi
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile ulusal düzeyde ihtiyaç
duyulan ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir verilerin
elde edilmesi sağlanmıştır. Araştırmada; girişimlerde
sağlanan mesleki eğitimin maliyeti, türü ve içeriği hakkında
detaylı istatistiklerin yanı sıra, mesleğe hazırlık eğitimi ile
girişimin eğitim politikasına ilişkin bilgiler de elde edilmiştir
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 975 - 19 - 4856 - 4
Dili : Türkçe-İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Adult Education Survey, 2007
In this publication, tables are related to data on participation
and non participation rates on learning activities. As well as
the participation rates on learning activities, socioeconomic
and demographic profiles of participants and non participants,
characteristics of learning activities as duration and kind of
education together with employee support and willingness
to participate to learning activities are covered in this
publication.
Periodicit y : Annual
ISSN : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4766 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Continuing Vocational Training Survey In Enterprises,
2007
On the scope of lifelong learning activities the purpose of Continuing
Vocational Training Survey is to determine detailed information
on vocational training provided by enterprises to their persons
employed. Fieldwork of the survey, for the first time in Turkey, has
been performed with 10 or more persons employed and 20 NACE
Rev. 1.1 categories by using face-to-face interview method. With this
research, data needed at the national level and comparable data at
international level are obtained.
In addition to collect detailed information on cost, kind and coverage
etc. of vocational training courses provided by enterprises to persons
employed, the survey data also covers initial vocational training and
training policy of enterprises.
Periodicity : -
ISBN : 975 - 19 - 4856 - 4
Language : Turkish-English
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
52
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
Milli Eğitim İstatistikleri; Örgün Eğitim,
2009/’10

“Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2009/’10”
yayınını Resmi İstatistikler (RİP) kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığınca yayımlamaktadır. Okul öncesi eğitim,
ilköğretim, genel, mesleki ve teknik liselerin; il, yerleşim
yeri, okullaşma oranı, cinsiyet oranı, okul türü, öğrencilerin
doğum yılı, mezuniyetlerine göre öğrenci sayısı ile sınıf
sayısı, bütçe, yatırım, pansiyon ve yurtlardaki öğrenci
sayıları yurt dışı eğitimi ve yükseköğretim bilgileri kapsamlı
olarak verilmektedir.
Yayımlanma süresi : -
ISSN : 1300 - 0093
ISBN : 978 - 975 - 11- 3308 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı : RİP

Not: Bu yayın ilgili kurumdan temin edilebilir.
National Education Statistics; Formal Education,
2009/’10
“National Education Statistics, Formal Education 2009/’10” publication
is published by Ministry of National Education within the context of
Official Statistics Programme. This publication includes comprehensive
data on pre-primary education, primary education, general junior
high school, vocational and technical junior high school, general high
school and vocational and technical high school; number of students
by province, settlement place, schooling rate, sex ratio, school type,
students’ year of birth, graduates, and number of classrooms, budget,
investment, number of students in boarding houses and dormitories,
education abroad and tertiary education.
Periodicity : -
ISSN : 1300 - 0993
ISBN : 978 - 975 - 11- 3308 - 3
Language : Turkish
Format and price :

Note: You can get this publication from the relevant
institution.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
53
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
KÜLTÜR
Kültür İstatistikleri, 2008
Yayında kültürel miras kapsamında; müze ve müzelerdeki
eser sayısı, müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı, müze
personeli ve vakıflara ait eski eser sayılarına ilişkin bilgiler
yer almaktadır. Kütüphane istatistikleri kapsamında;
Milli Kütüphane, halk ve üniversite kütüphaneleri ile
örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphane sayısı,
kütüphanelerde bulunan kitap, süreli yayın, kitap dışı
materyal sayısı ve kütüphanelerden yararlananların sayısı
ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca tiyatro, opera
ve balede oynanan eser, gösteri ve seyirci sayısı ile sinema
salonlarında gösterilen film ve seyirci sayılarına ilişkin il
düzeyinde bilgiler de yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1167
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4606 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan
Zaman, 2006
Yayında, temel kültürel alanlar ayrımında, cinsiyet ve
sosyo-ekonomik niteliklere göre kültürel faaliyetlere
katılım düzeyi, katılım sıklığı, kültürel faaliyetlere
ayrılan ortalama süre bilgisi yer almaktadır. Ayrıca,
kültürel faaliyetlerle yakından ilişkili olan bilgisayar
ve internet kullanımı ile eğlence faaliyetlerine katılım
bilgisi de ayrı bölümler olarak hazırlanmıştır.
Yayımlanma süresi : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4431 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
CULTURE
Cultural Statistics, 2008
Provides information on number of museums and works of art
in the museums, number of visitors of museums and ruins,
number of personnel and acquisitions belonging to foundations
in the context of cultural heritage. Detailed statistics on National
Library, public and university libraries, number of libraries
belonging to institutions’ libraries, number of books, periodicals,
non-book materials available in the libraries and users benefitting
from libraries are covered in the context of libraries. In addition,
some statistics on number of shows, number of performances at
theaters, operas and ballets, number of spectators and pictures
shown at movie theaters are also presented in the publication.

Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1167
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4606 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Participation in and Time Spent on Cultural
Activities, 2006
In this publication, there is information about participation
level, participation frequency in cultural activities by sex and
socio-economic characteristics, average time spent for cultural
activities are given by main cultural activities. In addition,
internet use, and entertainment activities which are closely
related to cultural activities are given as separate parts in the
publication.
Periodicity : -
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4496
Language : English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
54
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
TURİZM
Turizm İstatistikleri, 2009
Giriş/çıkış kapılarına, aylara ve milliyetlere göre
gelen-giden yabancı ve vatandaş sayıları, yurt dışında
ikamet eden yabancı ve vatandaş ziyaretçilerin profili,
konaklama bilgileri ve turizm geliri ile yurt içinde
ikamet edip yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarımızın
profili, konaklama bilgileri ve turizm giderine ilişkin
bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1013 - 6150
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4823 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
SPOR
Spor İstatistikleri, 2007
Yayın 4 bölümden oluşmaktadır: Spor kulüpleri ve tesisleri
bölümünde; spor kulüpleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
ile resmi ve özel kuruluşlara ait spor tesislerine ilişkin bilgiler yer
almaktadır. Sporcular bölümünde; illere göre ve federasyonlara
bağlı lisanslı ve faal sporcu sayıları, lisanslı amatör futbolcu
sayısı, federasyonlara göre kazanılan madalyalar, faal antrenör
ve hakemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Spor faaliyetlerine
katılım ve ayrılan zaman bölümünde; cinsiyet, yaş grubu,
öğrenim durumu, medeni durum, sağlık durumu, yerleşim
birimi, işgücü durumu, gelir dilimine göre referans ayında
spor faaliyetlerine katılım oranı ile spor faaliyetlerine bir ayda
ayrılan zaman gibi istatistikler kapsanmıştır. Son bölümde ise;
federasyonların harcamalarına yer verilmiştir.
Yayımlanma süresi : 5 yılda bir
ISSN : 1305 - 0583
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4325 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
TOURISM
Tourism Statistics, 2009
This publication includes, number of arriving and departing
foreigners and citizens by the gate of arrival-departure,
months and nationalities, non-resident foreigner and citizen
visitors profile, accommodation characteristics and tourism
income, citizens arrived by visiting abroad with residence
of Turkish Republic and having Turkish Republic’s passport
profile, journey characteristics and to estimate the Turkey’s
tourism expenditures.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1013 - 6150
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4823 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
SPORT
Sport Statistics, 2007
The publication consists of 4 parts: In the sports clubs and facilities part;
the information on sports clubs, General Directorate of Youth and Sports
and sports facilities belonging to public and private institutions has been
presented. In the sportsmen part; the data on number of licensed and
active sportsmen under federations by provinces, licensed amateur
footballers, distribution of medals won by federations, active trainers and
referees has been covered. In the last part; the data on percentage of
participation in sports activities in the reference month by sex, age group,
educational status, marital status, state of health, place of settlement,
employment status, income quintiles and time spent for sports activities
has been included. In the last part; the information on expenditure of
federations has been included.
Periodicity : Every 5 years
ISSN : 1305 - 0583
ISBN : 978 - 975 - 19 -4325 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
55
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
ADALET
Adalet İstatistikleri, 2008
Bu yayın, adalet teşkilatı kurumlarının (Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu vb.) iş
durumu, Cumhuriyet Savcılıklarının faaliyetleri ve ceza,
hukuk ve idari mahkemelerinin iş durumu, açılan dava,
karar bağlanan dava, sanık, mağdur, müşteki, davacı ve
davalılar hakkında verileri kapsamaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 – 7978 – 21 -3
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı : RİP
Not: Bu yayın ilgili kurumdan temin edilebilir.
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar,
2009
Bu yayın, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik birimlerine gelen
veya getirilen çocuklarla ilgili verileri kapsamaktadır.
Çalışma, 1997-2006 yılları arasında 27 ilde (Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Mersin, İstanbul,
İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,
Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa,
Zonguldak) uygulanmış olup, 2007 yılından itibaren
81 ilde uygulanmaya başlamıştır. 2007 yılında,
çalışmanın veri derleme yöntemi ile coğrafi kapsamı
değiştirildiğinden, 2007 yılının ilk altı ayı pilot çalışma
olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu yayında yer
alan 2007 yılına ait veriler Temmuz-Aralık dönemini
kapsamaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1301 - 9864
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4859 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
JUSTICE
Judicial Statistics, 2008
This publication covers the data on the activities of the judicial
organizations (The Constitutional Court, The Supreme Court,
The Council of State, The Council of Forensic Medicine etc.),
Chief Public Prosecutors’ Office and the activities
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 – 7978 – 21 -3
Language : Turkish - English
Format and price : RIP
Note: You can get this publication from the relevant
institution.
Juveniles Received Into Security Unit, 2009
This publication covers data on juveniles received into
security units under the aegis of the General Commandership
of Gendarmerie and General Directorate of Security. The
study was applied in 27 provinces (Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep,
Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon,
Şanlıurfa, Zonguldak) between the years 1997 and 2006. But
it has been applied in the 81 provinces since 2007. In 2007,
the data compiling method and the geographical coverage of
the study were chaghed. Because of these reasons the first six
months of 2007 was accepted as a pilot study. Therefore, the
published data from the year 2007 in the publication covers
July-December period.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1301 - 9864
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4859 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
56
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2008
Bu yayın, ceza infaz kurumları ve personel yapısına ait
veriler ile işlediği suç veya suçlardan dolayı, mahkeme
tarafından haklarında hürriyeti bağlayıcı ceza (hapis
cezası) verilerek, ceza infaz kurumlarına hükümlü
olarak giren ve ceza infaz kurumundan tahliye edilen
hükümlülere ait verileri kapsamaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4687 - 4
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
SEÇİMLER
Mahalli İdareler Seçimi, 28.03.2004
Bu yayın, il, ilçe ve belediye bazında 28 Mart 2004 tarihinde
yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarını kapsamaktadır.
Yayında, İl Genel Meclisi Üyeleri Seçimi sonucu, il ve ilçe
bazında, kent-kır ayrımında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeleri Seçimi
sonuçları ise belediyeler bazında yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Seçim yılı
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3685 - 3
Dili : Türkçe-İngilizce
Formatı ve fiyatı :
7 TL
Prison Statistics, 2008
This publication covers data on the prison and personnel
status, the convicts received into prison and discharged
from prison because of deprivation of freedom sanction
(imprisonment) by court.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4687 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
ELECTIONS
The Election of Local Administrations,
28.03.2004
This publication covers data on the Election of Local
Administrations held on March 28, 2004 by province, district,
and municipality. The publication covers the results of the
Election of Provincial General Council Members by province
and district, covers the results of the Election of Mayor of
Metropolitan Municipality, the Mayoral Election, and the
Election of Municipal Council Members by municipality
Periodicity : Election year
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3685 - 3
Language : Turkish- English
Format and price :
10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
57
Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar
Milletvekili Genel Seçimleri, 1923 - 2007
Bu yayın, 1923 yılından 2007 yılına kadar geçen
süreçte yapılmış olan milletvekili seçimlerine ait
sonuçlar, seçimlere katılan partiler, seçim kanunları ve
seçim sistemlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.
Yayımlanma süresi : Özel yayın
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4270 - 8
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

20 TL 10 TL
Milletvekili Genel Seçimi
İl ve İlçe Sonuçları
2007, 2002, 1999, 1995, 1991
Bu yayınımızda, 20 Ekim 1991, 24 Aralık 1995, 18 Nisan
1999, 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 tarihlerinde
gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi sonuçları,
ilçe düzeyinde hazırlanmış olup, sandık düzeyindeki
seçim sonuçları, TÜİK internet sitesinden kamuoyunun
kullanımına sunulmaktadır.
Yayımlanma süresi : Seçim yılı
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4224 - 1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
The General Elections, 1923 - 2007
This publication covers information on the results of the
representative elections held on the period of time from 1923
to 2007, the political parties participated in the elections, the
election laws and the election systems.
Periodicity : Special publication
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4270 - 8
Language : Turkish
Format and price :

20 $ 10 $
General Election of Representatives
Province and District Results
2007, 2002, 1999, 1995, 1991
This publication covers the results of the General Election of
Representatives held on October 20, 1991, December 24,
1995, April 18, 1999, November 3, 2002 and July 22, 2007
by district level. The election results by ballot - box level are
presented to public users on TurkStat web site.
Periodicity : Election year
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4224 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
58
Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions
Halkoylaması Sonuçları;
2007, 1988, 1987, 1982, 1961
Bu yayın, 1961, 1982, 1987, 1988 ve 2007 yıllarında
yapılan halk oylaması sonuçlarının ilçe düzeyinde,
şehir, bucak ve köyler ayrıntısında karşılaştırmasının
yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yayımlanma süresi : Halkoylaması yılı
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4244 - 9
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz
Mahalli İdareler Seçimi, (İl Yayınları)
28.03.2004
Bu yayın, il, ilçe ve belediye bazında 28 Mart 2004 tarihinde
yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarını kapsamaktadır.
Yayında, İl Genel Meclisi Üyeleri Seçimi sonucu, il ve ilçe
bazında, kent-kır ayrımında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeleri Seçimi
sonuçları ise belediyeler bazında yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Seçim yılı
ISBN :
Dili : Türkçe-İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Referendum Results;
2007, 1988, 1987, 1982, 1961
This publication has been preoared with the aim of comparison
of the results of the referendum held in 1961, 1982, 1988 and
2007 by district level in the details of city, sub-district and
villages.
Periodicity : Referendum year
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4244 - 9
Language : Turkish
Format and price :


Free Free
The Election of Local Administrations,
(by Province) 28.03.2004
This publication covers data on the Election of Local
Administrations held on March 28, 2004 by province, district,
and municipality. The publication covers the results of the
Election of Provincial General Council Members by province
and district, covers the results of the Election of Mayor of
Metropolitan Municipality, the Mayoral Election, and the
Election of Municipal Council Members by municipality
Periodicity : Election year
ISBN :
Language : Turkish- English
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
59
Agriculture, Environment Tarım, Çevre
TARIM
Bitkisel Ürün Denge Tabloları,
2005/’06 - 2006/’07

Tarımsal ürünlerin arz ve kullanım kaynaklarını
ayrıntılı bir biçimde ortaya koymayı amaçlayan ürün
denge tabloları üretimin yurtiçi kullanımı karşılama
oranı ve kişi başı tüketimin tahmin edilmesinde önemli
veri kaynaklarından birisidir. 2005/06 ve 2006/07
piyasa dönemi için hazırlanan, tarımsal üretimde ve
tüketimde ağırlıklı seçilmiş bitkisel ürünlerin yer aldığı
bu yayında ürünlerin toplam arzı, yemlik, tohumluk,
endüstriyel ve insan tüketiminde kullanımları ile
yeterlilik derecesi bilgileri yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4346 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Tarım İstatistikleri Özeti, 1989-2008
Yayında Türkiye’nin bitkisel ve hayvansal üretim
bilgileri 20 yıllık seriler halinde sunulmaktadır.
Tarım alanları, bitkisel ürünlerin üretimi, tarımsal
alet ve makine sayısı ile temel tarımsal göstergelere
(istihdam, dış ticaret ve gayri safi yurtiçi hasıla,
gübre ve ilaç kullanımı, organik tarım) ait bilgiler ile
cins ve ırklarına göre hayvan sayıları ile hayvansal
üretime ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu yayının
kapsamı, 1989-2008 döneminden itibaren “Tarımsal
Yapı, Üretim, Fiyat, Değer” ile “Bitkisel Ürün Denge
Tabloları” yayınlarındaki veriler de ilave edilerek
genişletilmiştir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1213
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4627 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
AGRICULTURE
Crop Products Balance Sheets,
2005/’06 - 2006/’07
Supply balance sheets that enable us analysing the supply
of agricultural products with respect to their resources and
uses are one of the most important data sources in estimating
degree of self sufficiency and per capita human consumption
of agricultural products. This publication were prepared
for the selected crop products which have highest share in
production and human consumption for the marketing years
2005/06 ve 2006/07. The variables included in the publication
are; supply, uses in feed, seed, industrial production and
human consumption and degree of self sufficiency.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4346 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
The Summary of Agricultural Statistics, 1989-2008
In this publication, data on crop and animal production are given in
series of 20 years. It includes data on agricultural land, crop production,
agricultural equipment and machinery, main agricultural indicators
(employment, foreign trade, gross domestic product, fertilizer and
pesticide usage, organic farming) together with livestock numbers
by type and race and animal production data. The coverage of this
production has been expanded by adding “Agricultural Structure,
Production, Price, Value” and “Crop Production Balance Sheets” since
1989-2008 period.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1213
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4627 - 0
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
60
Tarım, Çevre Agriculture, Environment
Tarımsal Yapı; Üretim, Fiyat, Değer, 2007
Yayında, tarla ürünleri, meyveler, sebzeler, örtü altı
tarımı, organik tarım, tarımsal alet ve makinalar,
hayvan sayıları ve hayvansal ürünler, kümes
hayvanları, arıcılık ve ipek böcekciliği bilgileri ve
tarımsal ürünlerin fiyatları ve pazarlama oranları ile
secilmiş tarımsal göstergeler, yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 963X
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4383 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

14 TL 7 TL
2001 Genel Tarım Sayımı
Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı)
Bu yayında, her on yılda bir yapılan tarım sayımlarının
7.si olan 2001 Genel Tarım Sayımı çerçevesinde
uygulanan Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Anketi
sonuçları yer almaktadır. Tarımsal işletmelerin
büyüklüğü, tipi, arazi tasarruf şekli, arazi parça sayısı,
gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımı, hanehalkı
kompozisyonu gibi bilgiler bu yayında verilmektedir.
Yayımlanma süresi : Sayım Yılı
ISBN : 975 - 19 - 3620 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Agricultural Structure; Production, Price, Value, 2007
This publication includes statistical data on field crops, fruits,
vegetables, indoor, organic farming, agricultural equipment
and machinery, number of livestock and animal produtcs,
poultry, apiculture, sericulture, prices and the marketing
ratios of agricultural produtcs and also selected agricultural
indicators.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 963X
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4383 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
2001 Census of Agriculture
Agricultural Holdings (Households)
In this publication, the results of Agricultural Holdings
(Households) Survey conducted in 2001 within the frame of
the 7th General Agricultural Census that is conducted every
ten years are presented. The information such as size and
type of agricultural holdings, type of land tenure, number of
parcels, use of fertilizer and chemicals, household composition
is given in this publication.
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 3620 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
61
Agriculture, Environment Tarım, Çevre
2001 Genel Tarım Sayımı;
Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı)
Standart Hatalar ve Aralık Tahminleri
Bu yayında “2001 Genel Tarım Sayımı Tarımsal
İşletmeler, Hanehalkı’’ adlı yayında yer alan
değişkenlere ait nokta tahmini, standart hata, alt sınır,
üst sınır ve değişim katsayısı değerleri verilmiştir.
Yayımlanma süresi : Sayım Yılı
ISBN : 975 - 19 - 3619 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
2001 Genel Tarım Sayımı Köy Genel Bilgileri
Bu yayında, her on yılda bir yapılan tarım sayımlarının
7. si olan 2001 Genel Tarım Sayımı çerçevesinde
uygulanan Köy Genel Bilgi Anketi sonuçları yer
almaktadır. Yayında, bu anketin sonuçları, 1980 ve
1991 Genel Tarım Sayımları’nın sonuçları ile birlikte
karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
Yayımlanma süresi : Sayım Yılı
ISBN : 975 - 19 - 3557 - 1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
2001 Census of Agriculture;
Agricultural Holdings (Households)
Standard Errors and Interval Estimates
In this publication, the point estimation, standard error, lower
limit, upper limit, and coefficient of variation are given for the
variables given in the publication titles as “The 2001 Census of
Agriculture Agricultural Holdings (Household)’’
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 3619 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
2001 General Agricultural Census Village Information
In this publication, the results of Village Information Survey
conducted in 2001 within the frame of the 7th General
Agricultural Census that is conducted every ten years are
presented. The results of this survey are given together with
comparisons of the results of 1980 and 1991.
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 3557 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
62
Tarım, Çevre Agriculture, Environment
Forestry Statistics, 2008
In this publication data on forest land, forest products and
selling price, silviculture activities, forest establishment
activities, afforestation, rehabilitation, erosion control, range
rehabilitation activities, seedling and seed production, forest
fires, establishment and maintenance of road, rape of the
forest, protection areas, individual credits for cooperatives
and forest villager, number of forest village and population
are included as yearly series.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978-605-393-047-1
Language : Turkish - English
Format and price :
Note: You can get this publication from the relevant
institution.
Fishery Statistics, 2009
Covers data on Turkey and regional information of fisheries
and other sea products. Data on culture and freshwater
fishery production consists in province level. In addition, tool
and equipment used for fishing and the situations of workers
in this area, prices of fish, imports and exports data are also
covered in this publication.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1013 - 6177
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4905 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Ormancılık İstatistikleri, 2008
Bu yayın , orman alanları, orman ürünlerinin miktarı
ve satış fiyatları, silvikültür faaliyetleri, orman
tesis çalışmaları, ağaçlandırma, rehabilitasyon,
erozyon kontrolü, mera ıslahı faaliyetleri, fidan
ve tohum üretimi, orman yangınları, yol yapım ve
bakım faaliyetleri, orman suçları, korunan alanlar,
kooperatiflere ve orman köylüsüne verilen krediler
ile orman köy sayısı ve nüfusu hakkında, yıllık seriler
halinde bilgiler içermektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978-605-393-047-1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :RİP
Not: Bu yayın ilgili kurumdan temin edilebilir.
Su Ürünleri İstatistikleri, 2009
Yayında, deniz ve diğer deniz ürünlerinin Türkiye
ve bölge bilgileri yer almaktadır. Kültür ve tatlısu
balıkçılığı üretim bilgileri ise il ayrımında verilmektedir.
Ayrıca yayında balıkçılıkta kullanılan araç gereç ve bu
alanda çalışanların durumu, balık fiyatları, ithalat ve
ihracat bilgileri de yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1013 - 6177
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4905 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
63
Agriculture, Environment Tarım, Çevre
ÇEVRE
Türkiye Çevre İstatistikleri Özeti, II
Yayın, 2003-2006 yılları arası sürdürülen MEDSTAT-
Çevre projesinin ikinci aşamasının somut çıktısı olarak
hazırlanmıştır. Yayında Türkiye İstatistik Kurumu ve
diğer ilgili kurumlar tarafından üretilen arazi, orman,
biyoçeşitlilik, hava, su, atıksu, atık, çevresel istihdam
ve harcamalar ile sürdürülebilir kalkınma göstergeleri
ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Proje kapsamında 1 kez
ISBN : 975 - 19 - 3865 - 1
Dili : İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
ENVIRONMENT
Environmental Statistics Compendium of Turkey, II
The publication is the main output of the second phase of
the MEDSTAT-Environment project that was held between
2003-2006. National data on land, forest, biodiversity, air,
water, wastewater, waste, environmental expenditure and
employment data and sustainable development indicators
produced by Turkish Statistical Institute and other related
organizations are all covered in this publication.
Periodicity : Once in the scope of the project
ISBN : 975 - 19 - 3865 - 1
Language : English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
64
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
SANAYİ
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, 2005
Bu yayın, Türkiye’de sanayi sektöründe faaliyeti
bulunan ve 20 ve daha fazla çalışanı olan tüm
girişimlere ait verilerin değerlendirilmesiyle
hazırlanmıştır. Yayında, üretim bilgileri referans yılı
içerisinde üretilen ürünlerin miktar veya değerlerini,
satış bilgileri referans yılı içerisinde ve daha önceki
yıllarda üretilen ürünlerden yapılan satışların miktar
veya değerlerini içermektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4342 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2007
Ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırılmasına
(EFİS Rev.1.1) göre girişim sayısı, istihdam ve
ödemeler, ücretli çalışanların çalıştığı saat sayısı,
toplam mal ve hizmet satın alışları, ciro, üretim değeri,
faktör maliyetiyle katma değer, stok değişimleri,
sabit sermaye yatırımları ve satışlarına ilişkin ayrıntılı
bilgiler Türkiye geneli, İBBS2 düzeyinde ise yerel
birimlere ait bilgiler verilmektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4829 - 8
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
INDUSTRY
Annual Industry Product Statistics, 2005
This publications has been made available by evaluating data
of all enterprises with 20 or more persons employed and
operating in industrial sectors. In the publication, production
data include volume or value of products produced within the
reference year, while sales from products produced within or
before the reference year.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4342 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Annual Industry and Service Statistics, 2007
Data on the number of enterprises, employment and payments,
number of hours worked by employees, total purchases of
good services, turnover, production value, value-added at
factor costs, change in stocks, fixed-capital investments and
sales given by Statistical Classification of Economic Activities in
the European Community. (NACE Rev.1.1) and Classification
of Statistical Reginal Units (SRE2).
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4829 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
65
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı,
2002
Ekonomik faaliyet kısım ve bölümlerine göre girişim
sayısı, yerel birim sayısı ve istihdama ilişkin bilgiler
Türkiye ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamalarına
göre verilmektedir.
Yayınlanma süresi : Sonu (3) ile biten yıllar
ISSN : 1301 - 2010
ISBN : 975 - 19 - 3181 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı,
İller, 2002
Ekonomik faaliyet kısım ve bölümlerine göre yerel
birim sayısı ve istihdama ilişkin bilgiler İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflamalarına ve ilçelere göre
verilmektedir.
Yayınlanma süresi : Sonu (3) ile biten yıllar
ISSN : 1301 - 2010
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3927 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL
General Census of Industry and Business Establishments,
2002
Data on the number of local units, employment and number
of enterprise by economic activity branches are given by
Classification of Statistical Region Units.
Periodicitiy : Years ending with (3)
ISSN : 1301 - 2010
ISBN : 975 - 19 - 3181 - 9
Language : Turkish - Engilish
Format and price :

20 $ 10 $
General Census of Industry and Business Local
Units Provinces, 2002
Data on the number of local units and employment by
economic activity branches are given by Classification of
Statistical Region Units.
Periodicitiy : Years ending with (3)
ISSN : 1301 - 2010
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3927 - 5
Language : Turkish - Engilish
Format and price :

20 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
66
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
İNŞAAT
Yapı İzin İstatistikleri, 2009
Bu yayındaki bilgiler yapı izinlerine göre; İstatistiki
bölge birimleri sınıflamasına, kullanma amacına, yapı
sahipliğine, taşıyıcı sisteme, nüfus gruplarına ve aylara
göre kapsamlı tablolarla verilmiştir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1306 - 8180
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4911 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bina Sayımı, 2000
2000 yılında gerçekleştirilen bina sayımında, 3212
belediyede, belediye sınırları ile mücavir alan sınırları
içindeki binalar kapsanmıştır. 2000 Bina Sayımı’nda
binaların, bitiş yılı, binanın kullanım amacı, kimin
tarafından yaptırıldığı, sahibi, taşıyıcı sistemi, alanı,
kat sayısı, daire sayısı, pissu tesisatının bağlı olduğu
ünite, binanın özellikleri, ısıtma sistemi, fiziki durumu
gibi değişkenlere ait bilgiler derlenmiştir. Bu yayında
“Belediye Sınırları” içindeki Bina Sayımı Sonuçları “il
düzeyinde” yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Sayım Yılı
ISBN : 975 - 19 - 2819 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

20 TL 10 TL
CONSTRUCTION
Building Permit Statistics, 2009
Information in this publication on building permits is given by
detailed tables according to classification of statistical region
units, use of building, types of investors, structural systems,
population groups, and months.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1306 - 8180
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4911 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

20 $ 10 $
Building Census, 2000
2000 Building Census had been applied to buildings located
inside “boundaries of 3212 municipalities” and in other areas
outside of frontiers of those municipalities but under their
responsibility. From this survey variables such as “completed
year of building”, “use of buildings”, “financer of buildings”,
“owner of buildings”, “structural system of buildings”, “area of
buildings number of stories of buildings”, “number of dwelling
units in buildings”, “waste water drainage system of buildings”,
“facilities of buildings”, “heating system of buildings”, “physical
case of building” are collected. In this publication, Results of
Building Census by provinces are given in detail.
Periodicity : Census Year
ISBN : 975 - 19 - 2819 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
67
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME
Trafik Kaza İstatistikleri; Karayolu, 2008
2008 yılında olan kazalara ait; kazanın olduğu saat,
gün, ay, yıl ve taşıt cinsleri, kazanın meydana geldiği
yer ve oluş şekillerine göre trafik kazaları hakkında
kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Trafik kazalarındaki
ölüm ve yaralanmalar ise; yaş gruplarına, cinsiyete ve
taşıt cinslerine göre verilmektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1175
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4697 - 3
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 2009
Motorlu kara taşıtlarının il, araç cinsi, marka, kullanım
şekli, yakıt cinsi ve model yılına göre kapsamlı bilgileri
verilmektedir. Ayrıca; motosiklet, özel amaçlı taşıtlar
ve traktörlere ilişkin bilgiler ile bunların dışında illere
göre yıl içinde kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu
kara taşıtları bilgileri de yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 106X
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4826 - 7
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
Traffic Accident Statistics; Road, 2008
Provides data on road traffic accidents by time of day, month,
and year of occurrence; type of vehicle; place and type of
accident; and persons killed or injured by age group, sex, and
type of vehicle.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1175
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4697 - 3
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Road Motor Vehicle Statistics, 2009
Comprehensive statistics of road motor vehicles is provided
according to province, vehicle type, trademark, use, fuel type
and model year. Also there is data on motorcycles, special
purpose vehicles and tractors and registered and withdraw
road motor vehicles during the year by province.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 106X
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4826 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :


20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
68
Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji Industry, Trade and Services, Energy
Ulaştırma İstatistikleri Özeti, 2008
Taşıma sistemine göre yolcu ve yük taşımaları, petrol
ve doğal gaz boru hattı uzunluğu ve taşınan miktar;
devlet il yolları uzunluğu seyir ve taşımaları; kullanım
amaçları, yakıt cinsine göre motorlu kara taşıtları,
yıl içinde kaydı yapılan ve silinen motorlu kara
taşıtları; sorumluluk bölgelerine göre trafik kazaları
ve sonuçları; demiryolları uzunluğu, demiryollarında
yolcu ve yük taşımaları; denizyollarında meydana
gelen kazalar ve sonuçları; hava meydanlarına göre iç
ve dış hatlarda uçak seferleri ve kazaları ile posta ve
telefon haberleşmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1019
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4635 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri,
2004 - 2005
Yayında 2004 ve 2005 yıllarına ait kabotaj ve
uluslararası deniz taşımacılığı amacıyla limanlarımızda
yükleme ve boşaltma yapan gemi sayıları, bu gemilerin
bayrakları, gemilerin taşıdıkları yük grupları, taşımanın
hangi ülkeden veya hangi ülkeye yapıldığı ve taşınan
yolcu sayıları liman bazında yer almaktadır.
Yayınlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1698
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4594 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Summary Statistics on Transportation, 2008
Includes statistics on the transport of freight and passengers
by mode of transport, length of pipeline for petroleum and
natural gas and transport volume of them, circulation and
trafic volume on state and provincial roads, number of road
motor vehicles by usage and kinds of fuel, number of road
motor vehicles registrated and withdrawn, number of road
trafic accidents and results by responsibility area, length of
railways, freight and passengers carried in railroads, number
of maritime accidents and results of them, scheduled flights
and air accidents in domestic and international airlines by
airports, and postal and telephone communications.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1019
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4635 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Vessels and Sea Transportation Statistics,
2004 - 2005
In this publication, there is data on number of vessels
entering and leaving our harbours with the aim of cabotage
and international maritime transport, flags of this vessels,
transported freight groups, origin-destination of the
transportation and number of passengers transported.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1698
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4594 - 5
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
69
Industry, Trade and Services, Energy Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
TİCARET VE HİZMETLER
Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri, 2007
Yayında, Radyo ve Televizyon kesiminde faaliyet
gösteren kurumlara ilişkin olarak derlenen, yayın
kurumunun ekonomik faaliyeti, çalışanlar sayısı, işyeri
büyüklüğü, cari harcamaları, kurum gelirleri, program
türü, program yayın süreleri vb. veriler ve bu verilerden
yararlanarak hesaplanan üretim değeri, katma değer
bilgileri kullanıma sunulmaktadır.
Yayınlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1302 - 0730
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4663 - 8
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, 2006
CD’de, Mali Aracı Kuruluşlar (Banka, Sigorta, Sigorta
Acentaları, Menkul Değerler, Döviz Büroları, Finansal
Kiralama, Faktoring ve Tarım Kredi Kooperatifleri)
kamu ve özel kesimde faaliyet gösteren girişimlerin
ekonomik faaliyetleri, çalışanlar sayısı, cari
harcamaları, gelirleri vb. veriler ve bu verilerden
yararlanarak hesaplanan üretim değeri, katma değer
bilgileri kullanıma sunulmaktadır.
Yayınlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1301 - 3599
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4625 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

5 TL
TRADE AND SERVICES
Radio and Television Institution Statistics, 2007
This publication, broadcasting institutions data, economic
activities, number of persons engaged, size of broadcasting,
current expenditures, revenues of institution, type of
programmes, broadcasting times of programme etc. related
to institutions and values for variables such as production
value and value added data are presented to use.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1302 - 0730
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4663 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Financial Intermediary Institution Statistics, 2006
Data on economic activities of enterprises, number of
persons engaged, current expenditures, revenues etc.
related to taxable Financial Intermediary Institutions
(Banking, Insurance, Insurance Agency, Mutual Funds,
Foreign Exchange Offices, Financial Leasing, Factoring and
Agricultural Credit Cooperatives) in public and private sector
and calculated variables such as production value and value
added are presented in this CD.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1301 - 3599
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4625 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
70
Makro Ekonomik İstatistikler Macro Economic Statistics
DIŞ ALEM HESAPLARI
Dış Alem Hesapları, 2000 - 2005
Dış Alem Hesapları, belirli bir dönemde bir ekonominin
dış alemle arasındaki ekonomik işlemleri sistemli bir
şekilde özetleyen istatistiksel tablolardır. Dış alem
hesapları oluşturulurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası (TCMB) tarafından Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) beşinci el kitabına göre hazırlanan ödemeler
dengesi istatistikleri esas alınmaktadır. Ödemeler
dengesi istatistiklerinden, dış alem hesaplarının “mal
ve hizmetlerin dış işlemler hesabı”, “birincil gelirlerin
ve cari transferlerin dış işlemler hesabı”, “sermaye
hesabı” ve “mali hesap” elde edilmektedir.
Yayımlanma süresi : 5 yıl
ISSN : 1307 - 2072
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3973 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
DIŞ TİCARET
Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2008
Yıl, ay, ülke, fasıl, gümrük kapıları ile; SITC, 3. Rev.,
ISIC, 3. Rev. ve BEC sınıflamalarına göre ithalat ve
ihracat; yıllara göre ihracatın ithalatı karşılama oranı;
ülkelere göre dış ticaret dengesi; ihracat ve ithalatın
taşıma sistemleri; ISIC, 3. Rev’e göre aylık, üç aylık
ve yıllık dış ticaret endeksleri; ülke, fasıl ve firmalara
göre ihracat ve ithalatın yoğunlaşma oranlarına ilişkin
tablolar yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 0259 - 5338
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4661 - 4
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

14 TL 7 TL
REST OF THE WORLD ACCOUNTS
Rest of the World Accounts, 2000 - 2005
Rest of the world account is a statistical statement that
systematically summarizes for a specific time period, the
economic transaction of an economy with the rest of the
world. Rest of the world accounts has been based on
prepared balance of payments according to International
Monetary Found (IMF) fifth manual by Central Bank of the
Republic of Turkey (CBRT). “The external accounts of goods
and services”, “the external account of primary incomes and
current transfers”, “the capital accounts” and “the financial
accounts” which are the some tables of the rest of the world
accounts are obtained from the balance of payments items.
Periodicit y : 5 years
ISSN : 1307 - 2072
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3973 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
FOREIGN TRADE
Foreign Trade Statistics Yearbook, 2008
Exports and Imports by year, month, chapter, customs, SITC
Rev.3, ISIC Rev.3 and BEC; the coverage ratio by years; the
balance of foreign trade by countries; mode of transports in
exports and imports; Montly, quarterly, annually foreign trade
indices by ISIC Rev.3; Concentration ratio in exports and
imports by country, chapter and firms are included.
Periodicit y : Annual
ISSN : 0259 - 5338
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4661 - 4
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
71
Macro Economic Statistics Makro Ekonomik İstatistikler
MALİYE
Şirket, Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı
İşyeri İstatistikleri, 2009
Şirket, kooperatif ve ticaret ünvanlı işyerlerinin
kuruluş ve kapanış kayıtları ile sayı ve sermayelerine
ilişkin istatistikler izlenmektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1124
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4777 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Bütçeler; Belediyeler, İl Özel İdareler ve
Köyler, 2006
Yayında; belediyeler, il özel idareleri ve köylerin
2006 yılı gelir ve gider türleri ve illere göre bütçeleri
verilmiştir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1205
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4187 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
FINANCE
Statistics on Companies, Cooperatives and
Trade Name Establishments, 2009
This publication contains statistics on established and
liquidated companies, firms and cooperatives.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1124
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4777 - 2
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
Budgets; Municipalities and Special Provincial
Administrations and Villages, 2006
This publication presents data on the budgets of municipalities,
special administrations, and villages by type of revenue,
expenditure and province.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1205
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4187 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
72
Makro Ekonomik İstatistikler Macro Economic Statistics
Kesin Hesaplar Belediyeler ve İl Özel
İdareleri, 2005
Belediyeler ve il özel idarelerinin 2005 yılı kesin
hesapları ile illere göre gelir ve gider türleri
verilmektedir.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1300 - 1221
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4075 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Arz-Kullanım ve Girdi-Çıktı Tabloları, 2002
Arz ve kullanım tabloları, endüstriler arası mal ve
hizmet akımlarını gösterir. Tablolar, Avrupa Hesaplar
Sistemi’nde (ESA’95) yer alan tanım, kavram ve
sınıflamalara göre hazırlanmıştır. Arz tablosu,
yurtiçinde üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlerin
arzını, kullanım tablosu ise ürünlere ve kullanım
yerlerine göre sanayilerin ara tüketimlerini ve nihai
talep unsurlarının kullanımlarını gösterir. Girdi-çıktı
tabloları, arz ve kullanım tablolarından ürün veya
sanayi teknoloji varsayımlarına göre elde edilir. Bu
yayında, ticaret ve taşımacılık marjları, net vergi ve
ithalat matrisi de yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISSN : 1304 - 8740
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4240 - 1
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Final Accounts Municipalities and Special
Provincial Administrations, 2005
Presents data on the 2005 final accounts of municipalities
and special provincial administrations by type of revenue,
expenditure and province.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1300 - 1221
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4075 - 9
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
The Supply-Use and Input-Output Tables, 2002
The supply and use tables shows the flows of goods and
services by interindustries. Tables are prepared by using
the concepts, definitions and classifications of the Europen
System of Account (ESA’95). Supply table shows the supply
of domestic product by industry and imported goods and
services, use table shows the intermediate consumption by
products and industries and final demand categories. Input-
output tables are derived from supply and use tables based
on product or industry technology assumptions. The trade and
transport margins, net taxes on products and import matrix
are also included in this publication.
Periodicit y : Annual
ISSN : 1304 - 8740
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4240 - 1
Language : Turkish - English
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
73
Historical Statistics Tarihi İstatistikler
TARİHİ İSTATİSTİKLER
19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti; Tarihi
İstatistikler Dizisi, Cilt 1
Tarihi istatistikler serisinin ilki olan bu yayında; 19.
yüzyıl Osmanlı dış ticaret istatistiklerinin kapsamı,
eksikleri, sakıncaları, yeniden dökümü, genel eğilimler,
alt dönemlere göre Osmanlı dış ticareti ile mal ve ülke
gruplarına göre dış ticaret bilgileri yer almaktadır.
ISBN : 975 - 19 - 1178 - 8
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin
Nüfusu 1500 - 1927; Tarihi İstatistikler
Dizisi, Cilt 2
Osmanlı öncesi dönemi için bazı nüfus tahminleri,
Osmanlı vilayetlerinin nüfusu, Osmanlı kent
merkezleri nüfus tahminleri ve müslüman nüfus oranı,
bazı Anadolu kent merkezleri için nüfus tahminleri,
nüfusun etnik ve dinsel bileşimi ile resmi istatistiklere
göre nüfus artışına ilişkin bilgiler verilmektedir.
ISBN : 975 - 19 - 1353 - 5
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
HISTORICAL STATISTICS
Ottoman Foreign Trade in the 19th Century; Historical
Statistics Series Volume 1
This publication covers data on the content, coverage, the
problems and limitations of Ottoman foreign trade statistics,
re-construction and general trends in 19 th. century Ottoman
foreign trade. Also Ottoman foreign trade by sub-period,
commodity composition and country.
ISBN : 975 - 19 - 1178 - 8
Language : Turkish - English
Format and price :
20 $ 10 $
The Population of the Ottoman Empire and
Turkey, 1500 – 1927; Historical Statistics Series
Volume 2,
Includes information on some population estimates for the
Pre-Ottoman period, population of Ottoman vilayets, the
religious distribution of the population in Ottoman cities,
population estimates for some Anatolian cities, estimates for
the total and Muslim population of some Ottoman cities and
growth of the population according to official statistics.
ISSN / ISBN : 975 - 19 - 1353 - 5
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
74
Tarihi İstatistikler Historical Statistics
Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri 1909,
1913 ve 1914; Tarihi İstatistikler Dizisi,
Cilt 3
Tarihi istatistikler dizisinin 3. cildini oluşturan bu
yayında; 20. Yüzyılda Türkiye tarımı, Osmanlı Dönemi
tarım sayımları ile 1909, 1913 ve 1914 tarım sayımları
ve coğrafi kapsamlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
ISBN : 975 - 19 - 1699 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Osmanlı Sanayi 1913, 1915 Yılları Sanayi
İstatistiki; Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 4
Bu yayında; 1913 ve 1915 sanayi sayımında izlenen
usule ilişkin açıklama, 1913 ve 1915 sanayi sayımının
özeti ile gıda, toprak, deri, ağaç, dokuma, kırtasiye,
kimya ve madeni eşya sanayine ilişkin bilgiler
verilmektedir.
ISBN : 975 - 19 - 1697 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Agricultural Statistics of Turkey During the
Ottoman Period 1909, 1913 and 1914; Historical
Statistics Series Volume 3
Presents information on Turkish agriculture in the 19 th
Century, agricultural censuses during the Ottoman period, the
agricultural censuses of 1909, 1913, and 1914 and the area
covered by the censuses.
ISBN : 975 - 19 - 1699 - 2
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
20 $ 10 $
Ottoman Industry; Industrial Census of 1913,
1915; Historical Statistics Series Volume 4
Covers statistics on explanation of the methodology followed
in the industrial census of 1913 and 1915. Also includes
information on industry of food, soil products, leather, wood,
textile, paper products, chemical and metal goods.
ISBN : 975 - 19 - 1697 - 6
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
75
Historical Statistics Tarihi İstatistikler
Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı
1897; Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 5
Nüfus, sağlık, adalet, eğitim, kütüphaneler ve eski
eserler, devlet gelir ve giderleri, maliye ve devlet
borçları, para ve madalyalar, ipek ve ipekçilik, Düyün-
u Umumiyye İdaresi, sanayi, kara ve deniz taşımacılığı,
haberleşme bilgileri ile 1897 İstatistik Yıllığı’ndan tıpkı
basım seçme sayfalar yer almaktadır.
ISBN : 975 - 19 - 1793 - X
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 $
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme
Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839 -
1924; Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 6
Bu çalışma, Osmanlı modernleşmesinin milat
noktası olarak kabul edilebilecek olan 1839 yılında
Tanzimat’ın ilanından başlayarak Cumhuriyetin ilk yılına,
Tehvid-i Tedrisat yani Eğitimin Birliği Yasasının kabulü
sonrasına kadar gelen altı bölümden oluşmaktadır.
ISBN : 975 - 19 - 2533 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 $
The First Statistical Yearbook Of The Ottoman
Empire 1897; Historical Statistics Series Volume 5
Contains information on population, health, justice, education,
libraries and antiques, state revenues and expenditures,
public finance and debts, money and medals, silk and silk
production, Public Debt Administration, industry, sea and land
transportation, communication and selected pages from the
original volume of the 1897 Statistical Yearbook.
ISBN : 975 - 19 - 1793 - X
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :

20 $ 10 $
Education Statistics In Modernization From
The Tanzimat To The Republic 1839 - 1924;
Historical Statistics Series Volume 6
1839 is year of the proclamation of the Tazimat Edict, which
can be seen as the turning point of the Ottoman modernization.
We can also say that modern mass education began in 1839.
The first public (non-military) schools were opened at this date.
At the begining of the volume a brief history of the modern
education from Tanzimat to the declaration of the Republic is
given in order to explain the data related to education.
ISBN : 975 - 19 - 2533 - 9
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :

20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
76
Tarihi İstatistikler Historical Statistics
Osmanlı Mali İstatistikleri Bütçeler
1841 - 1918; Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 7
Bu yayında Tanzimat’ı izleyen yıllardan başlayarak
1841-1918 yılları arasındaki döneme ilişkin devlet
gelir ve giderlerini içeren toplam 66 mali yıla ait bütçe
verileri yer almaktadır.
ISBN : 975 - 19 - 3503 - 2
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :


10 TL 5 TL
İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık
Fiyatlar ve Ücretler 1469 - 1998
Bu yayında, 500 yıllık fiyat ve ücret dizileri, tüm ham
malzeme ve kaynakları ile birlikte yer almaktadır.
Ayrıca, oluşturulan dizilerin anlamı hakkında yorumlar
da yapılmıştır.
ISBN : 975 - 19 - 2595 - 9
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :
10 TL 5 TL
Ottoman Financial Statistics Budgets
1841- 1918; Historical Statistics Series Volume 7
This volume covers data on expected revenues and planned
expenditures of the central government for 66 fiscal years in
the period between 1841 and 1918.
ISBN : 975 - 19 - 3503 - 2
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :


20 $ 10 $
500 Years of Prices and Wages in Istanbul and
Other Cities 1469 - 1998
In this publication, series of 500 years of prices and wages
are included together with all crude material and resources. In
addition, there are comments about the explanation of series
composed.
ISBN : 975 - 19 - 2595 - 9
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
77
Historical Statistics Tarihi İstatistikler
Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik
Bu yayın, Osmanlı Devleti’nde bilgi ve istatistik
üretimini, devletin idaresinde kullanımını ve bu
konuda oluşan büyük birikimin içeriğini ortaya koymak
amacıyla hazırlanmıştır.
ISBN : 975 - 19 - 2594 - 0
Dili : Türkçe - İngilizce (Özet)
Formatı ve fiyatı :


10 TL 5 TL
Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus
Sayımı, 1831
Bu yayında, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1831 yılında
yapılan ilk nüfus sayımı, nüfus sayımının özellikleri ve
sayılan yerler, sayımın usulü, İslam nüfusun sayımında
tefrik, Hristiyan tebaanın sayımında tefrik, sayımın
neticeleri yer almaktadır.
ISBN : 975 - 19 - 1899 - 5
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

10 TL 5 TL
Data and Statistics in the Ottoman Empire
This publication is prepared for explanation of production of
data and statistics in the Ottoman Empire, their usage in the
governance of the state and the content of great accumulation
composed on this subject.
ISBN : 975 - 19 - 2594 - 0
Language : Turkish - English (Summary)
Format and price :


20 $ 10 $

The First Population Census of the Ottoman
Empire, 1831
This publication consists of first population census in the
Ottoman Empire conducted in 1831, characteristics of
population census and placed counted, process of the census,
segregation of Islamic population census, segregation of
Christian population census, the results of the census.
ISBN : 975 - 19 - 1899 - 5
Language : Turkish
Format and price :
20 $ 10 $
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
78
Metodoloji ve Sınıflamalar Methodology and Classifications
SORULARLA RESMİ İSTATİSTİKLER
İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 1
Bu yayın, Hanehalkı İşgücü Anketine ilişkin gerek TÜİK
internet sayfasında, gerekse basılı yayınlarda mevcut
olan ayrıntılı metodolojik açıklamaları tamamlayıcı
nitelikte olup; araştırmaya ilişkin teknik ve teorik
açıklamaların ötesinde, konuyla ilgili merak edilen,
tartışılan, eleştirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara
ilişkin açıklamaları içermektedir.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4146 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz
Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2
Dış Ticaret İstatistiklerine ilişkin ayrıntılı metodolojik
açıklamalar gerek internette, gerekse basılı yayınlarda
mevcuttur. Hazırlanan bu yayında, dış ticaret
istatistikleri ve endekslerine ilişkin teknik ve teorik
açıklamaların ötesinde, bu konularla ilgili merak
edilen, tartışılan, eleştirilen hususlar ile en çok sorulan
sorulara ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve yayın
hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından
ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4194 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
OFFICIAL STATISTICS WITH QUESTIONS
Labour Force, Employment and Unemployment Statistics;
Series of Official Statistics with Questions - 1
This is a kind of supplementary publication including some
practical explanations besides the technical and theoretical
ones that are available both in the TurkStat web site and in
related publications and covers the answers on commonly
asked questions, debated issues and critics on the labour
force survey.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4146 - 6
Language : Turkish
Format and price :
Free Free
Foreign Trade Statistics and Index;
Series of Official Statistics with Questions - 2
This is a kind of supplementary publication including some
practical explanations besides the technical and theoretical
ones that are available both in the TurkStat web site and in
related publications and covers the answers on commonly
asked questions, debated issues and critics on foreign trade
statistics and indices.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4194 - 7
Language : Turkish
Format and price :
Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
79
Methodology and Classifications Metodoloji ve Sınıflamalar
Fiyat Endeksleri ve Enflasyon;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmaların
kaynağını, yöntemini ve kapsamını kullanıcıların daha
kolay algılamalarını sağlamak amacıyla soru ve cevap
şeklinde hazırlanan Sorularla İstatistikler dizisinin 3.
Kitapçığı Kurumumuzca hazırlanıp yayınlanmakta olan
Üretici ve Tüketici Fiyatları Endeksleri kapsamaktadır.
Bu yayında endeksin ne olduğu, fiyat endekslerinin
neler olduğu, fiyat endekslerinin ne amaçla hesaplandığı
endeksin hesaplama yöntemleri ile endeks sepetinde
kapsanan maddelerin ağırlıkları gibi endeks değişkenleri
anlatılmıştır. Ayrıca Kitapçıkta Haber Bülteni ile
kullanıcılara duyurulan rakamların neleri ifade ettiği ve
bu hesaplamaların nasıl yapıldığı da açıklanmıştır.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4217 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz
Satınalma Gücü Paritesi;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 4
Bu yayın, Satınalma Gücü Paritesine ilişkin, TÜİK
internet sayfasında ve basılı yayınlarda mevcut olan
teknik ve metodolojik açıklamalara ek olarak konuyla
ilgili merak edilen ve en çok sorulan sorulara cevap
oluşturacak açıklamaları içermektedir.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4251 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
Price Indices and Inflation;
Series of Official Statistics with Questions - 3
This publication as the booklet of series “Statistics with Questions”
was prepared for the Producer Price Index and Consumer Price
Index. The aim of this book is to give information about the
sources, concepts and methods of the works, which are being
carried out by Turkstat. In this publication; indices in general,
price indices, the purpose behind the index computation,
the methos of index computations and the determination of
weights for the items are given. Moreover, explanations for the
data given in the Monthly News Bulletin and the methods of
their computation are given in detail.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4217 - 3
Language : Turkish
Format and price :

Free
Purchasing Power Parity;
Series of Official Statistics with Questions - 4
This publication, in addition to technical and theoretical
explanations available both in the TürkStat web site and in
related publications, includes the answers on debated issues
and commonly asked questions about Purchasing Power
Parity.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4251 - 7
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
80
Metodoloji ve Sınıflamalar Methodology and Classifications
Tarım İstatistikleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 5
Bu yayın, Tarım İstatistiklerine ilişkin, TÜİK web
sayfamızda ve basılı yayın olarak mevcut olan ayrıntılı
metodolojik açıklamaların ötesinde merak edilen ve
tartışılan hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin
açıklamaları içermektedir.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4263 - 0
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir
Dağılımı; Sorularla Resmi İstatistikler
Dizisi - 6
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen hane
halklarının tüketim harcaması, yoksulluk ve gelir
dağılımı istatistiklerine ilişkin teknik ve teorik
açıklamaların yer aldığı yayında, bu konularla ilgili
olarak merak edilen ve tartışılan hususlar ile en çok
sorulan sorulara ilişkin açıklamalar da bulunmaktadır.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4341 - 5
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz
Agricultural Statistics;
Series of Official Statistics with Questions - 5
This publication on Agricultural Statistics, published on TurkStat
web page and printed publication contains matters in questions
and explanations concerning frequently asked questions,
beyond existing detailed methodological explanations.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4263 - 0
Language : Turkish
Format and price :


Free Free
Consumption Expenditures, Poverty and Income
Distribution; Series of Official Statistics with
Questions - 6
The publication contains the technical and theoretical
explanations about the household consumption expenditures,
poverty and income distribution statistics produced by
TurkStat. And also it includes the explanations of the most
frequently asked questions about the most interesting and
discussed matters related to these issues.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4341 - 5
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
81
Methodology and Classifications Metodoloji ve Sınıflamalar
Kısa Dönemli İş İstatistikleri;
Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmetler
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 7
Bu yayında, Kısa Dönemi İş İstatistikleri kapsamında
merak edilen, tartışılan, eleştirilen hususlar ile en çok
sorulan sorulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Ayrıca Kısa Dönemli İş İstatistikleri kapsamında yeni
yayınlanan endekslerin tanıtılmasına, TÜİK internet
sayfasında ve basılı yayınlarda mevcut olan Kısa Dönemli
İş İstatistikleri ile ilgili metadolojik çalışmaları açıklamaya
yöneliktir. Yayın, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, ülkemizde ve AB ülkelerinde uygulamaların
nasıl yapıldığı, ikinci bölümde, konu ile ilgili temel
kavramlar, üçüncü bölümde ülkemizde uygulanan Kısa
Dönemli İş İstatistikleri ile ilgili bilgiler ve son olarak
dördüncü bölümde Yapı İzinlerinden bahsedilmektedir.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4434 - 4
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz
Çevre İstatistikleri;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 8
Bu yayında, çevre istatistiklerinin kapsamı, tarihçesi,
temel kavram ve tanımları ile çevre istatistiklerinin
üretilmesine yönelik metodolojik açıklamalar yer
almaktadır. Yayın, genel çevre istatistikleri, hava
istatistikleri, su, atıksu ve atık istatistikleri, çevresel
istihdam ve harcama istatistikleri ile çevre istatistikleri
yayınları ve dağıtımı olmak üzere beş bölümden
oluşmaktadır.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4508 - 2
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz
Short - Term Business Statistics;
Industry, Construction, Trade and Services
Series of Official Statistics with Questions - 7
This publication covers the answers on commonly asked
questions, debated issues and critics on Short Term Business
Statistics. It is also carried out to introduce the new indices in
Short Term Business Statistics and to explain the methodolojical
works on Short Term Business Statistics which take place in
Turkstat web site and in related publications. Four Sections are
included in this publication. In the first part; the applications
carried out in our country and also in EU Countries; in the
second part; main concepts related to the subject, in the third
part; information about Short Term Business Statistics carried
out in our country and in the fourth part; Building Permits are
included.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4434 - 4
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
Environment Statistics;
Series of Official Statistics with Questions - 8
This publication covers scope, history, basic concepts and
definitions and methodological explanations of environment
statistics. The publication is composed of five sections
including general environment statistics, air statistics, water,
wastewater and waste statistics, environmental employment
and expenditure statistics, and environment statistics
publication and dissemination.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4508 - 2
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
82
Metodoloji ve Sınıflamalar Methodology and Classifications
Bilgi ve Verilere Erişim ;
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 9
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen bilgi ve
verilere erişim konusunda kullacıların yayım araçlarını
daha kolay algılamasını sağlamak amacıyla soru ve
cevap şeklinde Sorularla Resmi istatistikler Dizisinin
9. su hazırlanmıştır. Bu yayında, Kurumumuzca
yayımlanan bilgi ve verilerin kapsamı ve erişimiyle ilgili
kullanıcıların merak ettiği, en çok sorduğu sorulara
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4938 - 7
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
Information and Data Access;
Series of Official Statistics with Questions - 9
The volume 9 of Series of Official Statistics with Questions
has been prepared in questions and answers form in order
to ease the understanding of dissemination tools by the users
about accession to information and data produced by Turkish
Statistical Institute. In this publication, there are explanations
on the coverage of and access to data and information
disseminated by Our Institute and the frequently asked
questions that the users are interested in.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4938 - 7
Language : Turkish
Format and price :


Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
83
Methodology and Classifications Metodoloji ve Sınıflamalar
SINIFLAMALAR
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete
Göre Ürünlerin Istatistiki Sınıflaması
(CPA 2008)
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EUROSTAT tarafından
geliştirilen bu sınıflama, Avrupa Birliği yönetmeliklerine
göre üye ülkeler tarafından üretilen ürünlerin ve
verilen hizmetlerin sınıflandırılmasında kullanılır.
Ulusal ve bölgesel hesaplar, input-output analizleri,
ürün verisi gereken diğer analizler bu sınıflama için
temel uygulama alanlarıdır. Bu yayında, tarım, avcılık,
ormancılık, madencilik ve sanayi ürünleri ile ticaret ve
ulaştırma hizmetleri gibi tüm hizmetler kapsanmıştır.
ISBN : 975 - 19 - 4771 - 0
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz Ücretsiz
Avrupa Topluluğunda Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
(NACE Rev.2)
Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan Tüm Ekonomik
Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması
(ISIC Rev.4) temel alınarak Avrupa Birliği İstatistik
Ofisi EUROSTAT tarafından türetilen bu sınıflama,
Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tüm üye
ülkeler tarafından faaliyetlerin sınıflandırılmasında
kullanılmaktadır. İş kayıtları, ulusal ve bölgesel
hesaplar, yapısal iş istatistikleri, kısa dönemli
istatistikler, işgücü istatistikleri, ulaştırma, enerji
ve atık istatistikleri ile ekonomik faaliyetlere atıfta
bulunan diğer istatistikler bu sınıflama için temel
uygulama alanlarıdır. Bu yayında, tarım, ormancılık,
madencilik, imalat, ulaştırma, hizmet gibi 21 kısımın
(A’dan U’ya kadar) tüm faaliyetlerinin açık tanımları
detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
ISBN : 975 - 19 - 4775 - 8
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
CLASSIFICATIONS
Statistical Classification Of Products By Activity
In The European Economic Community (CPA
2008)
This classification developed by EUROSTAT, the Statistical
Office of European Union has been used to classify the
produced products and the given services by all member
countries according to the EU regulations. National and
regional accounts, input-output analysis, other analyses
requiring product data are the main application areas for this
classification. This publication has covered all products and
services such as agricultural, forestry, mining and industrial
products, and transportation and other services.
ISBN : 975 - 19 - 4771 - 0
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
Statistical Classification Of Economic Activities
In The European Community (NACE Rev.2)
This classification derived from International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC
Rev.4) that is used by United Nations, has been used to
classify activities by all member countries according to the
EU regulations. Business Registers, National and Regional
Accounts, Structural Business Statistics, Industrial Short-Term
Indicators, Labor force Statistics, Transportation, Energy and
Waste Statistics, and Other Statistics referring to economic
activities are the main application areas for this classification.
Explanatory notes for 21 sections (from A to U section) such
as agriculture, forestry, mining, manufacturing, transportation
and services have been given in detailed way.
ISBN : 975 - 19 - 4775 - 8
Language : Turkish
Format and price :
Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
84
Metodoloji ve Sınıflamalar Methodology and Classifications
İş Demografisi Öneriler Kılavuzu
İş Demografisi Öneriler Kılavuzu, İş Kayıtları ve İş
İstatistikleri için AB tanım ve kavramlarına dayalı
olarak oluşturulmuştur. Kılavuz işletmelere ait
kayıtlarda zaman içerisinde meydana gelen demografik
değişimlerin incelenmesinde izlenecek metotlar
hakkında bir tavsiye niteliği taşımaktadır. Bu kılavuz
EUROSTAT, İş Demografisi çalışma grubu tarafından
tartışılarak oluşturulmuştur.
ISBN : 975 - 19 - 3742 - 6
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
İnşaat Tipleri Sınıflaması (İTS)
İnşaat Tipleri Sınıflaması (İTS), Birleşmiş Milletler
tarafından 1991 yılında yayınlanan Geçici Merkezi
Ürün Sınıflaması (CPC) temel alınarak EUROSTAT
tarafından geliştirilmiştir. İTS, inşaat işleri ve ulusal
hesaplar ile ilgili inşaat faaliyetleri, inşaat raporları,
bina ve konut sayımları ve inşaat fiyat istatistikleri
konularındaki istatistikler gibi farklı amaçlara hizmet
etmek üzere tanımlanmıştır. İTS ayrıca, inşaatların
tanımlanabilmesi için kullanılacaktır.
ISBN : 975 - 19 - 3839 - 2
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :
Ücretsiz Ücretsiz
Business Demography Recommendations Manual
Business Demography Manual has been constituted on
according to the EU definitions of Business Registers and
Business Statistics. This manual gives recommendations on
methods that should be followed up to identify demographic
changes happened in time on registers according to
enterprises. This recommendation Manual has been
constituted by the EUROSTAT demography working group
after discussions.
ISBN : 975 - 19 - 3742 - 6
Language : Turkish - English
Format and price :
Free Free
Classification of Types of Constructions (CC)
The Classification of Types of Constructions (CC) has been
developed by EUROSTAT on the basis of the provisional
Central Product Classification (CPC) published in 1991 by the
United Nations. CC is designed to serve different purposes
such as statistics on construction activities, construction
reports, building and housing censuses and construction
price statistics on construction work and national accounts. In
addition, CC is to be used for the definition of constructions.
ISBN : 975 - 19 - 3839 - 2
Language : Turkish
Format and price :

Free Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
85
Methodology and Classifications Metodoloji ve Sınıflamalar
Amaca Göre Harcama Sınıflamaları
Bu yayın, harcamaların amaca göre dört farklı
sınıflamasını kapsamaktadır. Bu sınıflamalar, Devlet
Fonksiyonları Sınıflaması (COFOG), Amaca Göre
Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP), Hanehalkına
Hizmet Veren Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Amaca
Göre Sınıflaması (COPNI) ve Amaca Göre Üretici
Harcanmaların Sınıflaması (COPP). Bu dört sınflama
devlet, hanehalkı, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile
üreticiler tarafından yapılan harcamalara ilişkin geniş
çapta istatistik sağlamak için kullanılmaktadırlar.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3974 - 6
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz
Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması,
FOET 99 El Kitabı
Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması (FOET 99),
EUROSTAT’ın UNESCO ve OECD ile işbirliği halinde
yapmış olduğu bir projenin sonucunda ortaya çıkmıştır.
Amacı, temel ve sürekli eğitim, genel eğitim ve mesleki
eğitim ile ilgili tüm eğitim programlarının her birini
yalnızca bir eğitim alanı içerisinde sınıflandırmak ve
uluslararası veri karşılaştırmasını sağlamaktır. Eğitim
programları, konu içeriğindeki yakınlıklarına göre
gruplandırılır. Hiyerarşik sistem, 9 geniş, 25 dar ve
yaklaşık 80 ayrıntılı alandan oluşmaktadır.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4022 - 3
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Ücretsiz
Classification of Expenditure According to Purpose
This publication covers the four different expenditure
classifications by purpose. These classifications are
Classification of the Functions of Government (COFOG),
Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP),
Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions
Serving Households (COPNI) and Classification of the Outlays
of Producers by Purpose (COPP). The four classifications
are primarily designed to provide a wide range statistics
pertaining to expenditures by government, household, non
profit institutions serving households and producers.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 3974 - 6
Language : Turkish
Format and price :

Free
Classification of Fields of Education and Training,
FOET 99 Manual
Classification of Fields of Education and Training (FOET 99) is
the outcome of an EUROSTAT project carried out in close co-
operation with UNESCO and OECD. Its aims are to classify all
education programmes, both initial and continuing education,
both general education and vocational training, into one
and only one field of education and training and to ensure
international data comparison. The educational programmes
are put together by closeness in subject matter content.
Hierarchical system consists of 9 broad fields, 25 narrow fields
and about 80 detailed fields.
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4022 - 3
Language : Turkish
Format and price :

Free
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
86
Hizmetiçi Yayınlar In-Service Publications
Resmi İstatistik Programı 2007 - 2011, Rev.2
Resmi İstatistik Programı (2007-2011), resmi
istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler
ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde
ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı,
şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak
Türkiye İstatistik Sistemine dahil kurum/kuruluşlarla
işbirliği içerisinde beş yıllık bir dönem için hazırlanmıştır.
Program, sisteme dahil kurumlardan gelen (yeni
istatistiki çalışmaların eklenmesi, sınıflama, yayımlama
sıklığı ve tahmin düzeyi değişiklikleri vb.) görüş ve
öneriler doğrultusunda, 2008 ve 2009 yıllarında Bakanlar
Kurulu kararıyla 2 defa revize edilmiştir.
Yayımlanma süresi : -
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Satılmamaktadır Satılmamaktadır

Stratejik Plan, 2007 - 2011
Bu yayında; Kurumumuzun misyonu, vizyonu, temel
politika ve ilkeleri ile orta ve uzun vadeli amaçları,
hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek
yol ve yöntemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yayımlanma süresi : Beş yılda bir
Dili : Türkçe - İngilizce
Formatı ve fiyatı :

Satılmamaktadır Satılmamaktadır
Official Statistics Programme 2007 - 2011, Rev.2
The Official Statistics Programme (2007-2011), based on the
Statistics Law of Turkey No 5429, has been prepared for a
5-year-period in order to determine the basic principles and
standards dealing with the production and dissemination of
official statistics and to produce reliable, timely, transparent
and impartial data required at national and international
level with the coordination of institutions/organizations in the
Turkish Statistical System. Programme was revised two times
by the decision of Council of Ministers in 2008 and 2009 in line
with the opinions and offers (adding new statistical studies,
changes for classification, dissemination frequency and data
availability status, etc.) of the institutions in the scope of the
Programme.
Periodicity : -
Language : Turkish
Format and price :

Not for sale Not for sale
Strategic Plan, 2007 - 2011
This publication includes mission, vision, basic principles and
policies, medium and long term goals, objectives and priorities
of the organization, as well as the methods and the means to
achieve these.
Periodicity : Every five years
Language : Turkish - English
Format and price :

Not for sale Not for sale
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
87
In-Service Publications Hizmetiçi Yayınlar
Performans Programı 2010 Mali Yılı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
kamu idareleri tarafından her yıl performans programı
hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması zorunluluğu
getirilmiştir. Performans programı, bir mali yılda kamu
idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi
gereken faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren, idare
bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına
dayanak oluşturan programdır.
Yayımlanma süresi : Yıllık
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4764 - 2
Dili : Türkçe
Formatı ve fiyatı :

Satılmamaktadır
Performance Program, 2010 Fiscal Year
With the adoption of the Law of Public Finance Management
and Control, No: 5018, yearly preparation and declaration
of performance program has become obligatory for public
organizations. Each fiscal year in accordance with strategic
plan, performance program contains activities and projects,
resource demands, performance objectives and performance
indicators of the related public institution which constitutes
a ground for the preparation of administration budget and
administration activity report.
Periodicit y : Annual
ISBN : 978 - 975 - 19 - 4764 - 2
Language : Turkish
Format and price :

Not for sale
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
88
Tablolar ve Metaveri Tables and Metadata
Tables
You can reach easily statistical tables of the timely
data and past data by main titles and subtitles on
‘Statistics’ page on our web site
http://www.turkstat.gov.tr.
For example,
Under the main heading of ‘Inflation and Price’ you
can reach the statistical tables of sub-headings of
Consumer Price Index (CPI)
Producer Price Index (PPI)
Price St at ist ics
Purchasing Power Parity (PPP).
Below, you can see the statistical tables of ‘Foreign
Trade Statistics’ under ‘Foreign Trade’ heading.
Tablolar
TÜİK http://www.tuik.gov.tr internet sayfasının
“İstatistikler” bölümünde yer alan ana ve alt
konu başlıklarından, güncel verilere ve geriye
dönük istatistiki tablolara kolaylıkla erişebilirsiniz.
Sözgelimi;
“Enflasyon ve Fiyat” ana başlığı altında,
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE),
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE),
Fiyat İstatistikleri,
Satınalma Gücü Paritesi (SGP)
alt başlıklarında istatistiki tablolara ulaşabilirsiniz.
Aşağıda ise; “Dış Ticaret” başlığında, “Dış
Ticaret İstatistikleri”ne ait istatistiksel tabloları
görebilirsiniz.

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
89
Tables and Metadata Tablolar ve Metaveri
Metadata
Also, on Turkstat web site http://www.turkstat.gov.tr you
can reach the metadata information like analytical
framework, concepts, definitions and classifications,
coverage of data, accounting conventions, nature
of the basic data sources, compilation practices of
all the data produced and given.
Metaveri
Yine TÜİK http://www.tuik.gov.tr internet sayfasından;
üretilen ve sunulan bütün verilere ilişkin, analitik
çerçeve, kapsam, tanımlar ve sınıflamalar, verinin
kapsamı, hesaplama kuralları, temel veri kaynaklarının
niteliği, derleme uygulamaları gibi metaveri bilgilerine
ulaşabilirsiniz.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
90
Veri Tabanları Databases
Database
The databases of various statistical subjects provide
you with the possibility of inquirying the variables
requested and access to detailed data.
TurkStat web page http://www.turkstat.gov.tr includes
16 main subject databases:
Business Statistics
Agricult ure
Inflation and Price
Employment, Unemployment and Wages
National Accounts
Environment and Energy
Foreign Trade
Transportation and Communication
Population, Housing and Demography
Justice and Election
Tourism
Income Distribution Consumption and Poverty
Veri Tabanı
Çeşitli istatistiki konularda hazırlanan veritabanları,
istenen değişkenlerde sorgulama imkanı ve detaylı
verilere erişim kolaylığı sağlamaktadır.
TÜİK http://www.tuik.gov.tr internet sayfasında 16
ana konu başlığı altında veritabanı mevcuttur:
İş İstatistikleri
Tarım
Enflasyon ve Fiyat
İstihdam, İşsizlik ve Ücret
Ulusal Hesaplar
Çevre ve Enerji
Dış Ticaret
Ulaştırma ve Haberleşme
Nüfus, Konut ve Demografi
Adalet ve Seçim
Turizm
Tüketim Harcamaları, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
91
Databases Veri Tabanları
Education, Culture and Sport
Social Security and Health
Science, Technology and Information
Finance, Money, Bank and Debt.

You can reach databases through ‘Databases’ and
also ‘Statistics’.
You can also reach “Regional Statistics”, “National
and International Selected Economic Indicators”
and “Classifications” databases from home page.
Eğitim, Kültür, Spor,
Sosyal Güvenlik ve Sağlık,
Bilim, Teknoloji ve Bilişim,
Maliye, Para, Banka ve Borçlanma.

Veritabanlarına hem “Veritabanları”, hem de “İstatistikler”
başlığından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, anasayfadan “Bölgesel İstatistikler”, “Ulusal
ve Uluslararası Seçilmiş Ekonomik Göstergeler” ve
“Sınıflamalar” veri tabanlarına da ulaşabilirsiniz.

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
92
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
News Releases
The statistics produced by our Institute are firstly
openned to public by news bulletins at 10 a.m. on
the release date. You can reach the news
bulletins published and the release dates of the
bullet ins
t o be
published
in the
content of
Official
St at ist ics
Programme
by National Data
Release Calendar.
The news
bullet ins
are timely sent
to the e-mails of
users that
subscribe to the
web page of our
Institute
http://www.turkstat.gov.tr
and choose
the news
bullet ins
they are
interested in.

Haber Bülteni
Kurumumuz tarafından üretilen istatistikler, öncelik-
le haber bültenleri yoluyla ilgili tarihte saat:10:00’da
kamuoyuna duyurulmaktadır. Resmi İstatistik
Programı (RİP) kapsamında
yayımlanmış
olan haber
bültenlerine
ve yayımlanacak
olanların
yayımlanma
tarihlerine
Ulusal Veri
Yayımlama
Takviminden de
ulaşılabilmektedir.
Kurumumuz
internet
sayfasına
http://www.tuik.gov.tr
üye olan ve
ilgilendikleri
haber
bült enlerini
seçen
kullanıcıların
e-posta
adreslerine,
bültenler güncel
olarak
gönderilmektedir.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
93
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
In addition, you can reach the summary of the news
bulletins by Mobile Information Dissemination
Service served through mobile phones and
by page of 590 of TRT Telegün broadcasting.
CPI and PPI, which are the most common concern
of public opinion, are announced by. “Consumer
Price Index News Bulletin” and “Producer Price
Index News Bulletin” published on the third day of
every month. In case, the third day is Saturday or
Sunday, it is published on the following Monday.
Ayrıca, cep telefonu yoluyla hizmet veren Mobil
Bilgi Dağıtım Servisi’nden veya TRT Telegün
yayını 590. sayfadan itibaren haber bülteni özet
bilgilerine de ulaşılabilmektedir.
Kamuoyunu önemli ölçüde ilgilendiren TÜFE ve
ÜFE; her ayın 3. gününde yayınlanan “Tüketici
Fiyatları Endeksi Haber Bülteni” ve “Üretici Fiyatları
Endeksi Haber Bülteni” ile duyurulmaktadır. 3.
günün Cumartesi yada Pazar olması durumunda
ise Pazartesi günü yayımlanmaktadır.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
94
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
OCAK
03 Ocak 2011
03 Ocak 2011
07 Ocak 2011
10 Ocak 2011
10 Ocak 2011
11 Ocak 2011
12 Ocak 2011
12 Ocak 2011
13 Ocak 2011
14 Ocak 2011
17 Ocak 2011
17 Ocak 2011
20 Ocak 2011
20 Ocak 2011
26 Ocak 2011
28 Ocak 2011
28 Ocak 2011
28 Ocak 2011
ŞUBAT
03 Şubat 2011
03 Şubat 2011
08 Şubat 2011
10 Şubat 2011
11 Şubat 2011
11 Şubat 2011
11 Şubat 2011
11 Şubat 2011
14 Şubat 2011
15 Şubat 2011
15 Şubat 2011
16 Şubat 2011
18 Şubat 2011
23 Şubat 2011
24 Şubat 2011
24 Şubat 2011
25 Şubat 2011
28 Şubat 2011
28 Şubat 2011
MART
01 Mart 2011
02 Mart 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Aralık 2010
Üretici Fiyatları Endeksi, Aralık 2010
Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2010
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Kasım 2010
Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2010
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Kasım 2010
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Aralık 2010
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Kasım 2010
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Kasım 2010
Hava Kalitesi İstatistikleri, Kasım 2010
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ekim 2010
Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2010
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 4. Dönem 2010
Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri, 2009
Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2010
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2010
Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2010
Turizm İstatistikleri, 4. Dönem 2010
Tüketici Fiyatları Endeksi, Ocak 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Ocak 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2010
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Aralık 2010
Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2010
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2011
Girişimlerde Çevresel Harcama İstatistikleri, 2009
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Aralık 2010
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Aralık 2010
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Kasım 2010
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Aralık 2010
Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2011
Hava Kalitesi İstatistikleri, Aralık 2010
Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması, 3. Dönem 2010
Konut Satış İstatistikleri, 4. Dönem 2010
Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2010
Hava Kalitesi İstatistikleri, 2010
Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2011
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2009
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2010
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, 4. Dönem 2010
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
95
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
JANUARY
03 January 2011
03 January 2011
07 January 2011
10 January 2011
10 January 2011
11 January 2011
12 January 2011
12 January 2011
13 January 2011
14 January 2011
17 January 2011
17 January 2011
20 January 2011
20 January 2011
26 January 2011
28 January 2011
28 January 2011
28 January 2011
FEBRUARY
03 February 2011
03 February 2011
08 February 2011
10 February 2011
11 February 2011
11 February 2011
11 February 2011
11 February 2011
14 February 2011
15 February 2011
15 February 2011
16 February 2011
18 February 2011
23 February 2011
24 February 2011
24 February 2011
25 February 2011
28 February 2011
28 February 2011
MARCH
01 March 2011
02 March 2011
Consumer Price Index, December 2010
Producer Price Index, December 2010
Foreign Trade Indices, November 2010
Red Meat Production Statistics, November 2010
Industrial Production Index, November 2010
Milk Products Production Statistics, November 2010
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, December 2010
Poultry Production Statistics, November 2010
Industrial Turnover and New Orders Indices, November 2010
Air Quality, November 2010
Household Labour Force Survey Results, October 2010
Consumer Confidence Index, December 2010
Building Construction Cost Index, IV. Quarter 2010
Waste Statistics of Health Institutions, 2009
Road Motor Vehicles, November 2010
The Results of Address Based Population Registration System, 2010
Foreign Trade Statistics, December 2010
Tourism Statistics, IV. Quarter 2010
Consumer Price Index, January 2011
Producer Price Index, January 2011
Industrial Production Index, December 2010
Red Meat Production Statistics, December 2010
Foreign Trade Indices, December 2010
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, January 2011
Environmental Expenditure Statistics of Enterprises, 2009
Industrial Turnover and New Orders Indices, December 2010
Milk Products Production Statistics, December 2010
Household Labour Force Survey Results, November 2010
Poultry Production Statistics, December 2010
Consumer Confidence Index, January 2011
Air Quality, December 2010
Household Domestic Tourism Survey, III. Quarter 2010
House Selling Statistics, IV. Quarter 2010
Road Motor Vehicles, December 2010
Air Quality, December 2010
Foreign Trade Statistics, January 2011
Income and Living Conditions Survey, 2009
Household Labour Force Survey Results, 2010
Industrial Labor Input Indices, IV. Quarter 2010
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
96
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
Yapı İzin İstatistikleri, 4. Dönem 2010
Tüketici Fiyatları Endeksi, Şubat 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Şubat 2011
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, 4. Dönem 2010
Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2011
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, 4. Dönem 2010
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Ocak 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Şubat 2011
Hava Kalitesi İstatistikleri, Ocak 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Ocak 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Ocak 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Ocak 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Aralık 2010
İşgücü Maliyeti Endeksi, 4. Dönem 2010
Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Ocak 2011
Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2010
Kamu Sektöründe Çevresel İstihdam ve Harcamalar, 2009
Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2011
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 4. Dönem 2010
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 4. Dönem 2010
Tüketici Fiyatları Endeksi, Mart 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Mart 2011
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, 4. Dönem 2010
Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Şubat 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mart 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Şubat 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Şubat 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Şubat 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ocak 2011
Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2010
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2010
Tüketici Güven Endeksi, Mart 2011
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 1. Dönem 2011
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2010
Bitkisel Ürün Denge Tabloları; “Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler”, 2009
Hava Kalitesi İstatistikleri, Şubat 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2011
Turizm İstatistikleri, 1. Dönem 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2011
02 Mart 2011
03 Mart 2011
03 Mart 2011
07 Mart 2011
08 Mart 2011
10 Mart 2011
10 Mart 2011
11 Mart 2011
11 Mart 2011
11 Mart 2011
11 Mart 2011
14 Mart 2011
15 Mart 2011
16 Mart 2011
16 Mart 2011
18 Mart 2011
24 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
31 Mart 2011
31 Mart 2011
NİSAN
01 Nisan 2011
04 Nisan 2011
04 Nisan 2011
06 Nisan 2011
08 Nisan 2011
08 Nisan 2011
11 Nisan 2011
12 Nisan 2011
12 Nisan 2011
12 Nisan 2011
13 Nisan 2011
15 Nisan 2011
15 Nisan 2011
15 Nisan 2011
18 Nisan 2011
20 Nisan 2011
20 Nisan 2011
21 Nisan 2011
22 Nisan 2011
27 Nisan 2011
28 Nisan 2011
29 Nisan 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
97
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
Building Permits, IV. Quarter 2010
Consumer Price Index, February 2011
Producer Price Index, February 2011
Trade and Services Indices, IV. Quarter 2010
Industrial Production Index, January 2011
Construction Labor Input Indices, IV. Quarter 2010
Red Meat Production Statistics, January 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, February 2011
Air Quality, January 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, January 2011
Milk Products Production Statistics, January 2011
Poult ry Product ion St at ist ics, January 2011
Household Labour Force Survey Results, December 2010
Labour Cost Index, IV. Quarter 2010
Consumer Confidence Index, February 2011
Foreign Trade Indices, January 2011
Road Motor Vehicles, January 2011
Crop Production Statistics, Final Results, 2010
Environmental Employment and Expenditure of Public Sector, 2009
Foreign Trade Statistics, February 2011
Gross Domestic Product, IV. Quarter 2010
Marriage And Divorce Statistics, IV. Quarter 2010
Consumer Price Index, March 2011
Producer Price Index, March 2011
Construction Turnover and Production Indices, IV. Quarter 2010
Foreign Trade Indices, February 2011
Industrial Production Index, February 2011
Red Meat Production Statistics, February 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, March 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, February 2011
Milk Products Production Statistics, February 2011
Poultry Production Statistics, February 2011
Household Labour Force Survey Results, January 2011
International Standart Book Number(ISBN) Statistics, 2010
Life Satisfaction Survey, 2010
Consumer Confidence Index, March 2011
Building Construction Cost Index, I. Quarter 2011
Prices and Production Value for Crop Products, 2010
Crop Products Balance Sheets:”Cereals and Other Crop Products”, 2009
Air Quality, February 2011
Road Motor Vehicles, February 2011
Tourism Statistics, I. Quarter 2011
Foreign Trade Statistics, March 2011
02 March 2011
03 March 2011
03 March 2011
07 March 2011
08 March 2011
10 March 2011
10 March 2011
11 March 2011
11 March 2011
11 March 2011
11 March 2011
14 March 2011
15 March 2011
16 March 2011
16 March 2011
18 March 2011
24 March 2011
25 March 2011
25 March 2011
31 March 2011
31 March 2011
APRIL
01 April 2011
04 April 2011
04 April 2011
06 April 2011
08 April 2011
08 April 2011
11 April 2011
12 April 2011
12 April 2011
12 April 2011
13 April 2011
15 April 2011
15 April 2011
15 April 2011
18 April 2011
20 April 2011
20 April 2011
21 April 2011
22 April 2011
27 April 2011
28 April 2011
29 April 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
98
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Nisan 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Nisan 2011
Bitkisel Ürün Denge Tabloları; “Sebzeler”, 2009
Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı, 2010
Sanayi Üretim Endeksi, Mart 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Mart 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Mart 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Nisan 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Mart 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Mart 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Şubat 2011
Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2011
Bitkisel Ürün Denge Tabloları; “Meyveler, Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri”, 2009
Hava Kalitesi İstatistikleri, Mart 2011
Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2010
Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması, 4. Dönem 2010
Hava Kalitesi İstatistikleri, 2010-2011 Kış Sezonu
Sektörel Güven Endeksleri, Mayıs 2011
Konut Satış İstatistikleri, 1. Dönem 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2011
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, 1. Dönem 2011
Yapı İzin İstatistikleri, 1. Dönem 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Mayıs 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Mayıs 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2011
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, 1. Dönem 2011
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2010
Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Nisan 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Nisan 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Nisan 2011
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, 1. Dönem 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Nisan 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Mart 2011
İşgücü Maliyeti Endeksi, 1. Dönem 2011
Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2011
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2010
Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2011
İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri, 2010
MAYIS
03 Mayıs 2011
03 Mayıs 2011
04 Mayıs 2011
04 Mayıs 2011
09 Mayıs 2011
10 Mayıs 2011
11 Mayıs 2011
12 Mayıs 2011
12 Mayıs 2011
12 Mayıs 2011
13 Mayıs 2011
16 Mayıs 2011
16 Mayıs 2011
18 Mayıs 2011
18 Mayıs 2011
18 Mayıs 2011
25 Mayıs 2011
25 Mayıs 2011
25 Mayıs 2011
26 Mayıs 2011
26 Mayıs 2011
31 Mayıs 2011
HAZİRAN
02 Haziran 2011
02 Haziran 2011
03 Haziran 2011
03 Haziran 2011
08 Haziran 2011
09 Haziran 2011
10 Haziran 2011
10 Haziran 2011
10 Haziran 2011
13 Haziran 2011
13 Haziran 2011
13 Haziran 2011
14 Haziran 2011
14 Haziran 2011
15 Haziran 2011
16 Haziran 2011
16 Haziran 2011
17 Haziran 2011
23 Haziran 2011
24 Haziran 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
99
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
Consumer Price Index, April 2011
Producer Price Index, April 2011
Crop Products Balance Sheets:”Vegetables”, 2009
Agricultural Holdings Wage Structure, 2010
Industrial Production Index, March 2011
Red Meat Production Statistics, March 2011
Milk Products Production Statistics, March 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, March 2011
Poultry Production Statistics, March 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, April 2011
Foreign Trade Indices, March 2011
Household Labour Force Survey Results, February 2011
Consumer Confidence Index, April 2011
Crop Products Balance Sheets:”Fruits, Nuts and Bewerage Crops”, 2009
Air Quality, March 2011
Animal Production Statistics, 2010
Household Domestic Tourism Survey, IV. Quarter 2010
Air Quality, 2010-2011 Winter Season
Sectoral Confidence Indices, May 2011
House Selling Statistics, I. Quarter 2011
Road Motor Vehicles, March 2011
Foreign Trade Statistics, April 2011
Industrial Labor Input Indices, I. Quarter 2011
Building Permits, I. Quarter 2011
Consumer Price Index, May 2011
Producer Price Index, May 2011
Industrial Production Index, April 2011
Trade and Services Indices, I. Quarter 2011
Prices and Production Value for Livestock and Animal Products, 2010
Foreign Trade Indices, April 2011
Red Meat Production Statistics, April 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, May 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, April 2011
Milk Products Production Statistics, April 2011
Construction Labor Input Indices, I. Quarter 2011
Poultry Production Statistics, April 2011
Household Labour Force Survey Results, March 2011
Labour Cost Index, I. Quarter 2011
Consumer Confidence Index, May 2011
Marriage And Divorce Statistics, 2010
Road Motor Vehicles, April 2011
Main Labour Force Indicators by Province, 2010
MAY
03 May 2011
03 May 2011
04 May 2011
04 May 2011
09 May 2011
10 May 2011
11 May 2011
12 May 2011
12 May 2011
12 May 2011
13 May 2011
16 May 2011
16 May 2011
18 May 2011
18 May 2011
18 May 2011
25 May 2011
25 May 2011
25 May 2011
26 May 2011
26 May 2011
31 May 2011
JUNE
02 June 2011
02 June 2011
03 June 2011
03 June 2011
08 June 2011
09 June 2011
10 June 2011
10 June 2011
10 June 2011
13 June 2011
13 June 2011
13 June 2011
14 June 2011
14 June 2011
15 June 2011
16 June 2011
16 June 2011
17 June 2011
23 June 2011
24 June 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
100
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
Sektörel Güven Endeksleri, Haziran 2011
Sera Gazı Emisyon Envanteri, 2009
Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2011
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 1. Dönem 2011
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 1. Dönem 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Haziran 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Haziran 2011
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, 1. Dönem 2011
Su Ürünleri İstatistikleri, 2010
Dış Ticaret Endeksleri, Mayıs 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Mayıs 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Haziran 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Mayıs 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Mayıs 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Mayıs 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Nisan 2011
Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2011
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 2. Dönem 2011
Sektörel Güven Endeksleri, Temmuz 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2011
Turizm İstatistikleri, 2. Dönem 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Temmuz 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Temmuz 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Haziran 2011
Hanehalkı Bütçe Anketi Sonuçları, 2010
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Haziran 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Haziran 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Haziran 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Temmuz 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Haziran 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2011
Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2011
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2011
Konut Satış İstatistikleri, 2. Dönem 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2011
Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması, 1. Dönem 2011
Bitkisel Üretim 1.Tahmini, 2011
24 Haziran 2011
24 Haziran 2011
30 Haziran 2011
30 Haziran 2011
TEMMUZ
01 Temmuz 2011
04 Temmuz 2011
04 Temmuz 2011
06 Temmuz 2011
07 Temmuz 2011
08 Temmuz 2011
08 Temmuz 2011
11 Temmuz 2011
12 Temmuz 2011
12 Temmuz 2011
12 Temmuz 2011
13 Temmuz 2011
15 Temmuz 2011
18 Temmuz 2011
20 Temmuz 2011
25 Temmuz 2011
28 Temmuz 2011
28 Temmuz 2011
29 Temmuz 2011
AĞUSTOS
03 Ağustos 2011
03 Ağustos 2011
08 Ağustos 2011
10 Ağustos 2011
11 Ağustos 2011
11 Ağustos 2011
11 Ağustos 2011
12 Ağustos 2011
12 Ağustos 2011
12 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
16 Ağustos 2011
18 Ağustos 2011
24 Ağustos 2011
24 Ağustos 2011
25 Ağustos 2011
26 Ağustos 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
101
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
Sectoral Confidence Indices, June 2011
Greenhouse Gases Emission Inventory, 2009
Foreign Trade Statistics, May 2011
Gross Domestic Product, I. Quarter 2011
Marriage And Divorce Statistics, I. Quarter 2011
Consumer Price Index, June 2011
Producer Price Index, June 2011
Construction Turnover and Production Indices, I. Quarter 2011
Fishery Statistics, 2010
Foreign Trade Indices, May 2011
Industrial Production Index, May 2011
Red Meat Production Statistics, May 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, May 2011
Milk Products Production Statistics, May 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, June 2011
Poultry Production Statistics, May 2011
Household Labour Force Survey Results, April 2011
Consumer Confidence Index, June 2011
Building Construction Cost Index, II. Quarter 2011
Sectoral Confidence Indices, July 2011
Road Motor Vehicles, May 2011
Tourism Statistics, II. Quarter 2011
Foreign Trade Statistics, June 2011
Consumer Price Index, July 2011
Producer Price Index, July 2011
Industrial Production Index, june 2011
Red Meat Production Statistics, June 2011
Results Of Household Consumption Expenditures, 2010
Industrial Turnover and New Orders Indices, june 2011
Milk Products Production Statistics, June 2011
Foreign Trade Indices, June 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, July 2011
Poult ry Product ion St at ist ics, June 2011
Household Labour Force Survey Results, May 2011
Consumer Confidence Index, July 2011
Information And Communication Technology (Ict) Usage Survey On Households And Individuals, 2011
House Selling Statistics, II. Quarter 2011
Road Motor Vehicles, June 2011
Household Domestic Tourism Survey, I. Quarter 2011
Crop Production 1st Estimation, 2011
24 June 2011
24 June 2011
30 June 2011
30 June 2011
JULY
01 July 2011
04 July 2011
04 July 2011
06 July 2011
07 July 2011
08 July 2011
08 July 2011
11 July 2011
12 July 2011
12 July 2011
12 July 2011
13 July 2011
15 July 2011
18 July 2011
20 July 2011
25 July 2011
28 July 2011
28 July 2011
29 July 2011
AUGUST
03 August 2011
03 August 2011
08 August 2011
10 August 2011
11 August 2011
11 August 2011
11 August 2011
12 August 2011
12 August 2011
12 August 2011
15 August 2011
16 August 2011
18 August 2011
24 August 2011
24 August 2011
25 August 2011
26 August 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
102
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2011
Sektörel Güven Endeksleri, Ağustos 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Ağustos 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Ağustos 2011
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, 2. Dönem 2011
Yapı İzin İstatistikleri, 2. Dönem 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2011
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, 2. Dönem 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2011
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2. Dönem 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Temmuz 2011
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, 2. Dönem 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Temmuz 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Temmuz 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Temmuz 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Temmuz 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Haziran 2011
İşgücü Maliyeti Endeksi, 2. Dönem 2011
Tüketici Güven Endeksi, Ağustos 2011
Yazılı Medya İstatistikleri, 2010
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, 2. Dönem 2011
Dış Alem Hesapları, 2010
Sektörel Güven Endeksleri, Eylül 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2011
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2. Dönem 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Eylül 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Eylül 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Ağustos 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Ağustos 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Ağustos 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Eylül 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Ağustos 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Ağustos 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2011
Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2011
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 3. Dönem 2011
Doğum İstatistikleri, 2010
Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2011
Sektörel Güven Endeksleri, Ekim 2011
26 Ağustos 2011
26 Ağustos 2011
EYLÜL
05 Eylül 2011
05 Eylül 2011
07 Eylül 2011
07 Eylül 2011
08 Eylül 2011
09 Eylül 2011
12 Eylül 2011
12 Eylül 2011
12 Eylül 2011
13 Eylül 2011
13 Eylül 2011
13 Eylül 2011
14 Eylül 2011
14 Eylül 2011
15 Eylül 2011
16 Eylül 2011
16 Eylül 2011
16 Eylül 2011
20 Eylül 2011
21 Eylül 2011
26 Eylül 2011
28 Eylül 2011
30 Eylül 2011
30 Eylül 2011
EKİM
03 Ekim 2011
03 Ekim 2011
07 Ekim 2011
10 Ekim 2011
10 Ekim 2011
11 Ekim 2011
12 Ekim 2011
12 Ekim 2011
13 Ekim 2011
17 Ekim 2011
17 Ekim 2011
20 Ekim 2011
21 Ekim 2011
26 Ekim 2011
26 Ekim 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
103
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
Foreign Trade Statistics, July 2011
Sectoral Confidence Indices, August 2011
Consumer Price Index, August 2011
Producer Price Index, August 2011
Industrial Labor Input Indices, II. Quarter 2011
Building Permits, II. Quarter 2011
Industrial Production Index, July 2011
Trade and Services Indices, II. Quarter 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, August 2011
Gross Domestic Product, II. Quarter 2011
Red Meat Production Statistics, July 2011
Construction Labor Input Indices, II. Quarter 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, July 2011
Milk Products Production Statistics, July 2011
Foreign Trade Indices, July 2011
Poult ry Product ion St at ist ics, July 2011
Household Labour Force Survey Results, June 2011
Labour Cost Index, II. Quarter 2011
Consumer Confidence Index, August 2011
Print Media Statistics, 2010
Construction Turnover and Production Indices, II. Quarter 2011
Rest of the World Accounts, 2010
Sectoral Confidence Indices, September 2011
Road Motor Vehicles, July 2011
Foreign Trade Statistics, August 2011
Marriage And Divorce Statistics, II. Quarter 2011
Consumer Price Index, September 2011
Producer Price Index, September 2011
Foreign Trade Indices, August 2011
Red Meat Production Statistics, August 2011
Industrial Production Index, August 2011
Milk Products Production Statistics, August 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, September 2011
Poult ry Product ion St at ist ics, August 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, August 2011
Household Labour Force Survey Results, July 2011
Consumer Confidence Index, September 2011
Building Construction Cost Index, III. Quarter 2011
Birth Statistics, 2010
Road Motor Vehicles, August 2011
Sectoral Confidence Indices, October 2011
26 August 2011
26 August 2011
SEPTEMBER
05 September 2011
05 September 2011
07 September 2011
07 September 2011
08 September 2011
09 September 2011
12 September 2011
12 September 2011
12 September 2011
13 September 2011
13 September 2011
13 September 2011
14 September 2011
14 September 2011
15 September 2011
16 September 2011
16 September 2011
16 September 2011
20 September 2011
21 September 2011
26 September 2011
28 September 2011
30 September 2011
30 September 2011
OCTOBER
03 October 2011
03 October 2011
07 October 2011
10 October 2011
10 October 2011
11 October 2011
12 October 2011
12 October 2011
13 October 2011
17 October 2011
17 October 2011
20 October 2011
21 October 2011
26 October 2011
26 October 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
104
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2011
Turizm İstatistikleri, 3. Dönem 2011
Türkiye Sağlık Araştırması, Mayıs 2010
Tüketici Fiyatları Endeksi, Ekim 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Ekim 2011
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Anketi, 2010
Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ekim 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Eylül 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Eylül 2011
Tüketici Güven Endeksi, Ekim 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Eylül 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Eylül 2011
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Eylül 2011
Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2010
Konut Satış İstatistikleri, 3. Dönem 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2011
Sektörel Güven Endeksleri, Kasım 2011
Yenilik Araştırması, 2010
Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2011
Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması, 2. Dönem 2011
Bitkisel Üretim 2.Tahmini, 2011
Yoksulluk Çalışması, 2010
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, 3. Dönem 2011
Tüketici Fiyatları Endeksi, Kasım 2011
Üretici Fiyatları Endeksi, Kasım 2011
Yapı İzin İstatistikleri, 3. Dönem 2011
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, 3. Dönem 2011
Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2011
Dış Ticaret Endeksleri, Ekim 2011
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Kasım 2011
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 3. Dönem 2011
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, Ekim 2011
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri, 3. Dönem 2011
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri, Ekim 2011
Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri, Ekim 2011
Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, Ekim 2011
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Eylül 2011
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, 3. Dönem 2011
27 Ekim 2011
27 Ekim 2011
27 Ekim 2011
KASIM
03 Kasım 2011
03 Kasım 2011
04 Kasım 2011
11 Kasım 2011
14 Kasım 2011
15 Kasım 2011
15 Kasım 2011
16 Kasım 2011
16 Kasım 2011
17 Kasım 2011
18 Kasım 2011
18 Kasım 2011
18 Kasım 2011
24 Kasım 2011
24 Kasım 2011
24 Kasım 2011
24 Kasım 2011
25 Kasım 2011
30 Kasım 2011
30 Kasım 2011
ARALIK
01 Aralık 2011
01 Aralık 2011
02 Aralık 2011
05 Aralık 2011
05 Aralık 2011
06 Aralık 2011
07 Aralık 2011
08 Aralık 2011
09 Aralık 2011
12 Aralık 2011
12 Aralık 2011
12 Aralık 2011
13 Aralık 2011
13 Aralık 2011
13 Aralık 2011
14 Aralık 2011
15 Aralık 2011
15 Aralık 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
105
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
Foreign Trade Statistics, September 2011
Tourism Statistics, III. Quarter 2011
Turkey, Health Interview Survey, May 2010
Consumer Price Index, October 2011
Producer Price Index, October 2011
Research and Development Activities Survey, 2010
Industrial Production Index, September 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, October 2011
Household Labour Force Survey Results, August 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, September 2011
Red Meat Production Statistics, September 2011
Consumer Confidence Index, October 2011
Milk Products Production Statistics, September 2011
Foreign Trade Indices, September 2011
Use Of Information And Communication Technology (Ict) By Enterprises, 2011
Poultry Production Statistics, September 2011
Household Consumption Expenditures (Regional), 2010
House Selling Statistics, III. Quarter 2011
Road Motor Vehicles, September 2011
Sectoral Confidence Indices, November 2011
Innovation Survey in Industry and Services Sector, 2010
Foreign Trade Statistics, October 2011
Household Domestic Tourism Survey, II. Quarter 2011
Crop Production 2nd Estimation, 2011
Poverty Study, 2010
Industrial Labor Input Indices, III. Quarter 2011
Consumer Price Index, November 2011
Producer Price Index, November 2011
Building Permits, III. Quarter 2011
Trade and Services Indices, III. Quarter 2011
Industrial Production Index, October 2011
Foreign Trade Indices, October 2011
The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment, November 2011
Gross Domestic Product, III. Quarter 2011
Red Meat Production Statistics, October 2011
Construction Labor Input Indices, III. Quarter 2011
Industrial Turnover and New Orders Indices, October 2011
Milk Products Production Statistics, October 2011
Poultry Production Statistics, October 2011
Household Labour Force Survey Results, September 2011
Construction Turnover and Production Indices, III. Quarter 2011
27 October 2011
27 October 2011
27 October 2011
NOVEMBER
03 November 2011
03 November 2011
04 November 2011
11 November 2011
14 November 2011
15 November 2011
15 November 2011
16 November 2011
16 November 2011
17 November 2011
18 November 2011
18 November 2011
18 November 2011
24 November 2011
24 November 2011
24 November 2011
24 November 2011
25 November 2011
30 November 2011
30 November 2011
DECEMBER
01 December 2011
01 December 2011
02 December 2011
05 December 2011
05 December 2011
06 December 2011
07 December 2011
08 December 2011
09 December 2011
12 December 2011
12 December 2011
12 December 2011
13 December 2011
13 December 2011
13 December 2011
14 December 2011
15 December 2011
15 December 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
106
2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011
İşgücü Maliyeti Endeksi, 3. Dönem 2011
Tüketici Güven Endeksi, Kasım 2011
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2010
Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2011
Hava Kalitesi İstatistikleri, Ekim 2011
Sektörel Güven Endeksleri, Aralık 2011
Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2011
Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2011
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 3. Dönem 2011
16 Aralık 2011
16 Aralık 2011
19 Aralık 2011
21 Aralık 2011
23 Aralık 2011
26 Aralık 2011
28 Aralık 2011
30 Aralık 2011
30 Aralık 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
107
Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi
Labour Cost Index, III. Quarter 2011
Consumer Confidence Index, November 2011
Income and Living Conditions Survey, 2010
Agricultural Holding Structure Survey, 2011
Air Quality, October 2011
Sectoral Confidence Indices, December 2011
Road Motor Vehicles, October 2011
Foreign Trade Statistics, November 2011
Marriage And Divorce Statistics, III. Quarter 2011
16 December 2011
16 December 2011
19 December 2011
21 December 2011
23 December 2011
26 December 2011
28 December 2011
30 December 2011
30 December 2011
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
108
2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi Release Calender of Publications for 2011
OCAK
İstatistiklerle Türkiye, 2010
TÜİK Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
ŞUBAT
Ekonomik Göstergeler, 2010 III.Dönem
Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri, 2006-2007
MART
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı, 2010
Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, 2006
Trafik Kaza İstatistikleri, Karayolu, 2009
NİSAN
19. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2010
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010
Ekonomik Göstergeler, 2010 IV. Dönem
MAYIS
Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Seti, 2010, CD
Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, 2007
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2010
HAZİRAN
İntihar İstatistikleri, 2010
Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2009
Ulusal Seragazı Emisyon Envanteri Raporu, 1990-2009
TEMMUZ
Ekonomik Göstergeler, 2011 I.Dönem, CD
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2009
Turizm İstatistikleri, 2010
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Veri Seti (Kesit veri), 2009, CD
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
109
Release Calender of Publications for 2011 2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi
JANUARY
Turkey in St at ist ics, 2010
TurkSt at Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
FEBRUARY
Economic Indicators, 2010 III. Period
Vessels and Sea Transportation Statistics, 2006-2007
MARCH
Address Based Population Registration System Population Census, 2010
Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2006
Traffic Accidents, Road, 2009
APRIL
Proceedings of 19. Statistical Research Symposium, 2010
Turkey’s Statistical Yearbook, 2010
Economic Indicators, 2010 IV.Period
MAY
Household Labour Force Survey Data Set, 2010, CD
Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2007
Life Satisfaction Survey, 2010
JUNE
Suicide St at ist ics, 2010
Household Consumption Expenditures, 2009
National Greenhousegases Emission Inventory Report, 1990-2009
JULY
Economic Indicators, 2011 I.Period, CD
Prison Statistics, 2009
Tourism Statistics, 2010
Income and Living Conditions Survey Data Set (Cross-sectional), 2009, CD
JANUARY JANUARY
Turkey in St at ist ics, 2010 Turkey in St at ist ics, 2010
TurkSt at Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011 TurkSt at Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
Vessels and Sea Transportation Statistics, 2006-2007 Vessels and Sea Transportation Statistics, 2006-2007 Vessels and Sea Transportation Statistics, 2006-2007
Address Based Population Registration System Population Census, 2010 Address Based Population Registration System Population Census, 2010
Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2006 Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2006 Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2006
Traffic Accidents, Road, 2009 Traffic Accidents, Road, 2009 Traffic Accidents, Road, 2009
APRIL APRIL
Turkey’s Statistical Yearbook, 2010 Turkey’s Statistical Yearbook, 2010 Turkey’s Statistical Yearbook, 2010
Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2007 Income Distribution and Living Conditions Statistics, 2007
JUNE JUNE
Suicide St at ist ics, 2010 Suicide St at ist ics, 2010
JULY JULY
Tourism Statistics, 2010 Tourism Statistics, 2010 Tourism Statistics, 2010
Income and Living Conditions Survey Data Set (Cross-sectional), 2009, CD
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
110
2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi Release Calender of Publications for 2011
AĞUSTOS
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2010
İşgücü İstatistikleri, 2010
Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 2010
EYLÜL
Rakamlar Ne Diyor?, 2011
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2010
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2005-2009
Dış Alem Hesapları, 2006-2010
EKİM
Ekonomik Göstergeler, 2011 II.Dönem, CD
Hanehalkı Sağlık Harcamaları, 2010
Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010
Hanehalkı Bütçe Araştırması Mikro Veri Seti, 2010, CD
Kültür İstatistikleri, 2010
Ulaştırma İstatistikleri Özeti, 2010
Yapı İzin İstatistikleri, 2010
KASIM
Su Ürünleri İstatistikleri, 2010
ARALIK
İstatistik Göstergeler, 1923-2010, CD
Yaygın Eğitim İstatistikleri, 2009/’10
Tarım İstatistikleri Özeti, 2010
Dış Ticaret İstatistikleri, 2010
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması - ISCO 08
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2009
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
111
Release Calender of Publications for 2011 2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi
AUGUST
Juveniles Received Into Security Unit, 2010
Labour Force Statistics, 2010
Road Motor Vehicles, 2010
SEPTEMBER
Facts and Figures, 2011
Marriage and Divorce Statistics, 2010
Sustainable Development Indicators, 2005-2009
Rest of the World Accounts, 2006-2010
OCTOBER
Economic Indicators, 2011 II.Period, CD
Household Health Expenditure, 2010
Problems and Expectations of Disabled People, 2010
Household Budget Survey Micro Data Set, 2010, CD
Cult ural St at ist ics, 2010
Summary Statistics on Transportation, 2010
Building Permit Statistics, 2010
NOVEMBER
Fishery Statistics, 2010
DECEMBER
Statistical Indicators, 1923-2010, CD
Non-Formal Education Statistics, 2009/’10
The Summary of Agricultural Statistics, 2010
Foreign Trade Statistics, 2010
International Standard Classification of Occupations - ISCO 08
Annual Industry and Service Statistics, 2009
AUGUST AUGUST
Juveniles Received Into Security Unit, 2010 Juveniles Received Into Security Unit, 2010
SEPTEMBER SEPTEMBER
Sustainable Development Indicators, 2005-2009 Sustainable Development Indicators, 2005-2009 Sustainable Development Indicators, 2005-2009
OCTOBER OCTOBER OCTOBER
Cult ural St at ist ics, 2010 Cult ural St at ist ics, 2010 Cult ural St at ist ics, 2010
Summary Statistics on Transportation, 2010 Summary Statistics on Transportation, 2010
Statistical Indicators, 1923-2010, CD Statistical Indicators, 1923-2010, CD
The Summary of Agricultural Statistics, 2010 The Summary of Agricultural Statistics, 2010 The Summary of Agricultural Statistics, 2010
International Standard Classification of Occupations - ISCO 08
Annual Industry and Service Statistics, 2009
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
112
Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim Dissemination Services and Access to Publications
Türkiye İstatistik Kurumu Bilgi Dağıtım Hizmetleri
Türkiye İstatistik Kurumu bilgi dağıtım hizmetleri Merkez Ofisi ve Bölge Müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi Dağıtım Servisi tarafından sunulan hizmetler şu şekildedir:
- İstatistiki bilgi sağlanması
- Haber Bültenleri ile ilgili sorular
- Yayın talepleri
- Yayınların Excel dosyalarının sağlanması
- Çeşitli veri ve bilgilere abonelik hizmetleri
Detaylı bilgi için http://www.tuik.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
Yayın/Haber Bülteni Talepleri için
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Tel: + 90 (312) 425 34 23
+ 90 (312) 410 05 96
+ 90 (312) 410 02 85
Faks: + 90 (312) 417 58 86
Bilgi/veri istekleri için
Bilgi Dağıtım Grubu
Tel : + 90 (312) 410 02 15
+ 90 (312) 410 02 44
Faks : + 90 (312) 417 04 32

E-posta : bilgi@tuik.gov.tr
Yayın Satış Ofisi
Hafta içi her gün : 09:00 - 16:30
Yücetepe Mah. Necatibey Caddesi No : 114, 06100 Çankaya / Ankara
- Yayınların yurtiçi ve yurt dışı fiyatlarına gönderim ücretleri ayrıca eklenecektir.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
113
Dissemination Services and Access to Publications Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim
Data Dissemination Services of Turkish Statistical Institute
Data Dissemination Services of the Turkish Statistical Institute are carried out both by Central Office and Regional
Offices. Services provided by Data Dissemination Services are as follows:
- Providing statistical information
- Answering questions about news bulletins
- Meeting publication requests
- Providing Excel formats of the publications
- Subscriptions to statistical data and information
Relevant information is also available on http://www.turkstat.gov.tr web site.
For Publication/News Bulletin order
Revolving Fund Management
Tel: + 90 (312) 425 34 23
+ 90 (312) 410 05 96
+ 90 (312) 410 02 85
Fax: + 90 (312) 417 58 86
For data/information requests
Data Dissemination Group
Tel : + 90 (312) 410 02 22
+ 90 (312) 410 02 35
Fax: + 90 (312) 417 04 32

E-mail : info@tuik.gov.tr
Publication Shop
Monday-Friday: 09:00 - 16:30
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No : 114, 06100 Çankaya / Ankara - TURKEY
- Delivery costs will be charged to the domestic and overseas publication prices.
Offices. Services provided by Data Dissemination Services are as follows: Offices. Services provided by Data Dissemination Services are as follows:
- Providing statistical information - Providing statistical information
- Answering questions about news bulletins - Answering questions about news bulletins - Answering questions about news bulletins
- Meeting publication requests - Meeting publication requests - Meeting publication requests
- Providing Excel formats of the publications - Providing Excel formats of the publications
- Subscriptions to statistical data and information - Subscriptions to statistical data and information - Subscriptions to statistical data and information
Tel: Tel: Tel:
+ 90 (312) 410 05 96 + 90 (312) 410 05 96
Tel : Tel :
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No : 114, 06100 Çankaya / Ankara - TURKEY Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No : 114, 06100 Çankaya / Ankara - TURKEY
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
114
Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim Dissemination Services and Access to Publications
Otomatik Telefon Bilgi Hattı:
Genel bilgilere erişim için +90 312 410 04 10 santral numarasından 8 tuşlanmalıdır. Daha sonra yönlendirmeler
doğrultusunda ve isteğe bağlı olarak, konularına göre aşağıdaki numaralar tuşlanmalıdır:
Fiyat 1
Dış Ticaret 2
Milli Gelir 3
Sanayi Üretim 4
Nüfus 5
Çalışma İstatistikleri 6
Ayrıntılı Bilgi ve Kullanıcı Şikayetleri 7
Kütüphane
TÜİK Kütüphanesi’nde istatistik, ekonomi, matematik, iktisat, işletme, maliye, ulusal ve uluslararası ilişkiler, bilgi
ve iletişim teknolojileri vb. konulardaki materyaller çeşitli yollarla Kütüphaneye sağlanmaktadır.
Kayıtlı materyal adedi 31 585’dir. Bunların içinde 4 434’ü TÜİK yayını olmak üzere 18 602 kitap, 598 tez, 526 süreli
yayın, 1 336 CD-ROM bulunmaktadır.
Tüm yayınlara erişim imkanı sağlayan ve http://www.tuik.gov.tr web sayfasında da bulunan çevrimiçi katalog
sayesinde kullanıcılara uzaktan erişim ve kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.

Web sitesi
TÜİK’in yeni çalışmalarına ve güncel bilgiye erişim imkanı sağlamaktadır. Web sayfası ile ilgili görüş ve önerilerinizi
webmaster@tuik.gov.tr e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.
TRT Telegün Yayını
Haber Bülteni Yayınlama Takvimi’ne paralel olarak, Haber Bültenleri özet bilgileri TRT Telegün yayınında, 590.
sayfadan itibaren yer almaktadır.
Mobil Bilgi Dağıtım Servisi
Haber Bülteni özet bilgilerinin yer aldığı Mobil Bilgi Dağıtım Servisi cep telefonu yoluyla hizmet vermektedir.
Ayrıntılı bilgiyi http://www.tuik.gov.tr/jsp/3737/mobilIst3737.html web adresinden temin edebilirsiniz.
Genel bilgilere erişim için +90 312 410 04 10 santral numarasından 8 tuşlanmalıdır. Daha sonra yönlendirmeler Genel bilgilere erişim için +90 312 410 04 10 santral numarasından 8 tuşlanmalıdır. Daha sonra yönlendirmeler Genel bilgilere erişim için +90 312 410 04 10 santral numarasından 8 tuşlanmalıdır. Daha sonra yönlendirmeler
TÜİK Kütüphanesi’nde istatistik, ekonomi, matematik, iktisat, işletme, maliye, ulusal ve uluslararası ilişkiler, bilgi TÜİK Kütüphanesi’nde istatistik, ekonomi, matematik, iktisat, işletme, maliye, ulusal ve uluslararası ilişkiler, bilgi TÜİK Kütüphanesi’nde istatistik, ekonomi, matematik, iktisat, işletme, maliye, ulusal ve uluslararası ilişkiler, bilgi
Kayıtlı materyal adedi 31 585’dir. Bunların içinde 4 434’ü TÜİK yayını olmak üzere 18 602 kitap, 598 tez, 526 süreli Kayıtlı materyal adedi 31 585’dir. Bunların içinde 4 434’ü TÜİK yayını olmak üzere 18 602 kitap, 598 tez, 526 süreli Kayıtlı materyal adedi 31 585’dir. Bunların içinde 4 434’ü TÜİK yayını olmak üzere 18 602 kitap, 598 tez, 526 süreli
web sayfasında da bulunan çevrimiçi katalog web sayfasında da bulunan çevrimiçi katalog
TÜİK’in yeni çalışmalarına ve güncel bilgiye erişim imkanı sağlamaktadır. Web sayfası ile ilgili görüş ve önerilerinizi TÜİK’in yeni çalışmalarına ve güncel bilgiye erişim imkanı sağlamaktadır. Web sayfası ile ilgili görüş ve önerilerinizi TÜİK’in yeni çalışmalarına ve güncel bilgiye erişim imkanı sağlamaktadır. Web sayfası ile ilgili görüş ve önerilerinizi
Haber Bülteni Yayınlama Takvimi’ne paralel olarak, Haber Bültenleri özet bilgileri TRT Telegün yayınında, 590. Haber Bülteni Yayınlama Takvimi’ne paralel olarak, Haber Bültenleri özet bilgileri TRT Telegün yayınında, 590. Haber Bülteni Yayınlama Takvimi’ne paralel olarak, Haber Bültenleri özet bilgileri TRT Telegün yayınında, 590.
Haber Bülteni özet bilgilerinin yer aldığı Mobil Bilgi Dağıtım Servisi cep telefonu yoluyla hizmet vermektedir.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
115
Dissemination Services and Access to Publications Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim
Automated Telephone Information Line:
In order to provide quick access to information, after dialing +90 312 410 04 10 telephone number, please press
number 8. In line with the directions and upon request, please press following numbers by subjects:
Prices 1
Foreign Trade 2
National Accounts 3
Manufacturing Industry 4
Population 5
Labour Force Statistics 6
Detailed Information and Comments 7
Library
TurkStat Library is provided through various ways with materials about statistics, economics, mathematics,
management, finance, national and international relations, information and communication technologies etc.
The registered material number is 31 585. Among them, 4 434 are TurkStat publications, there are 18 602 books, 598
thesis, 526 periodicals, 1 336 CD-ROMs.
The access and usage facility to all the publications is provided with the help of online catalogue, which is available also
on web page http://www.turkstat.gov.tr .
Web site
The web site provides information on recent data and new studies of TurkStat. Please direct your comments to:
webmaster@tuik.gov.tr
Teletext Broadcast
In parallel with the Release Calendar of the News Bulletins, summary data of the News Bulletins are also available
in TRT Teletext Broadcast beginning from page 590.
Mobile Data Dissemination Service
Detailed information on Mobile Data Dissemination Service, which provides summary data of the News Bulletins and
giving service via mobile phones, can be reached from http://www.tuik.gov.tr/jsp/3737/mobilIst3737.html web site.
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
116
TÜİK İletişim Bilgileri TurkStat Information Services
TÜİK Adres Telefon Faks Bölge Alanındaki İller
TurkStat Address Telephone Fax Responsible Area

ANKARA (Merkez-Center) Yücetepe Mah. Necatibey Cad. 0 312 410 04 10 Santral 0 312 425 33 87
http://www.tuik.gov.tr No:114 06100 Çankaya/ANKARA

ANKARA Harbiye Mah. Nakış Sok. No:41 0 312 481 94 00 Santral 0 312 481 94 01 Ankara
tuik.ankara@tuik.gov.tr 06460 Çankaya/ANKARA

ADANA Reşat Bey Mah. 62017 Sk. No:4 0 322 456 11 61 Böl. Md. 0 322 457 64 19 Mersin
tuik.adana@tuik.gov.tr 01120 Seyhan/ADANA 0 322 457 65 56 Santral
0 322 457 65 24 Santral

ANTALYA Kışla Mah. 53. Sk. No:8 07040 0 242 243 45 66 Böl. Md. 0 242 243 45 62 Burdur, Isparta
tuik.antalya@tuik.gov.tr Muratpaşa/ANTALYA 0 242 243 45 60 Santral 0 242 243 45 63
0 242 243 45 65 Santral 0 242 243 45 64

BALIKESİR Eski Kuyumcular Mah. 0 266 244 81 71 Böl. Md. 0 266 244 90 23 Çanakkale
tuik.balikesir@tuik.gov.tr Çankaya Sk. 0 266 244 99 45 Santral 0 266 244 53 88
No:15 0 266 244 10 56 Santral
10100 BALIKESİR

BURSA Şükraniye Mah. Ankara Cad. 0 224 360 36 07 Böl. Md. 0 224 361 84 88 Eskişehir, Bilecik
tuik.bursa@tuik.gov.tr No:226 16330 Yıldırım/BURSA 0 224 361 75 25 Santral 0 224 360 34 27
0 224 364 89 08

DENİZLİ Kervansaray Mah. Barbaros Bulvarı 0 258 266 65 22 Santral 0 258 266 65 23 Aydın, Muğla
tuik.denizli@tuik.gov.tr No:108 Bağbaşı Belediye Binası
Kat:2 20225 Merkez/DENİZLİ

DİYARBAKIR Yenişehir Mah. Azizmahmutoğulları 0 412 224 70 74 Böl. Md. 0 412 223 87 14 Şanlıurfa
tuik.diyarbakir@tuik.gov.tr Cad. No:2/A (Kültür Sarayı) 0 412 223 80 24 Santral 0 412 228 47 12
Kat:6 21100 0 412 224 14 93
Yenişehir/DİYARBAKIR

EDİRNE Çavuşbey Mah. Talatpaşa Caddesi 0 284 213 64 48 Böl. Md. 0 284 212 03 51 Kırklareli, Tekirdağ
tuik.edirne@tuik.gov.tr No: 236 22020 EDİRNE 0 284 225 31 47 Santral
0 284 212 28 65

ERZURUM Gez Mah. 1. Kazım Karabekir Cad. 0 442 234 46 40 Böl. Md. 0 442 234 40 32 Erzincan, Bayburt
tuik.erzurum@tuik.gov.tr No:20 25100 Yakutiye/ERZURUM 0 442 235 20 15 Santral

GAZİANTEP Öğretmenevleri Mah. Günaydın Sk. 0 342 336 50 30 Böl. Md. 0 342 336 16 22 Adıyaman, Kilis
tuik.gaziantep@tuik.gov.tr No:43 27060 Şahinbey/GAZİANTEP 0 342 335 17 24 Santral 0 342 335 17 26
0 342 336 94 00 Santral

HATAY Zenginler Mah. Gazipaşa İş Mrk. 0 326 216 00 77 Böl. Md. 0 326 216 70 78 Kahramanmaraş,
tuik.hatay@tuik.gov.tr Kat:2 31070 ANTAKYA 0 326 216 70 40 Santral Osmaniye

İSTANBUL Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı 0 212 258 69 46 Böl. Md. 0 212 258 75 20 İstanbul
tuik.istanbul@tuik.gov.tr No:53 34353 Beşiktaş/İSTANBUL 0 212 258 92 96 Santral 0 212 258 36 76
0 212 327 57 99
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
117
TurkStat Information Services TÜİK İletişim Bilgileri
TÜİK Adres Telefon Faks Bölge Alanındaki İller
TurkStat Address Telephone Fax Responsible Area

İZMİR İsmet Kaptan Mah. 1370 Sk. 0 232 489 09 54 Böl. Md. 0 232 483 70 81 İzmir
tuik.izmir@tuik.gov.tr No:38 35230 0 232 483 14 54 Santral 0 232 445 19 49
Konak/İZMİR 0 232 483 85 61 Santral 0 232 441 86 23
KARS Ortakapı Mah. Atatürk Cad. 0 474 212 35 82 Böl. Md. 0 474 223 58 41 Ardahan, Iğdır, Ağrı
tuik.kars@tuik.gov.tr No:139 36100 KARS 0 474 223 26 02 Santral

KASTAMONU Kuzeykent Mah. 0 366 215 50 91 Böl. Md. 0 366 215 50 89 Çankırı, Sinop
tuik.kastamonu@tuik.gov.tr Miralay Halitbey Cad. 0 366 215 50 92 Santral
No:10/D 37100 KASTAMONU 0 366 215 50 93 Santral

KAYSERİ Alparslan Mah. Farabi Cad. No:5 0 352 233 54 64 Böl. Md. 0 352 233 59 75 Sivas, Yozgat
tuik.kayseri@tuik.gov.tr 38030 Melikgazi/KAYSERİ 0 352 233 42 32 Santral 0 352 233 59 76

KOCAELİ Hacıhızır Mah. Alemdar Cad. No:54 0 262 325 77 94 Böl. Md. 0 262 332 52 28 Bolu, Sakarya, Düzce,
tuik.kocaeli@tuik.gov.tr 41200 İzmit/KOCAELİ 0 262 321 52 86 Santral 0 262 331 08 48 Yalova

KONYA Şems-i Tebrizi Mah. Mevlana Cad. 0 332 353 25 61 Böl. Md. 0 332 350 16 40 Karaman
tuik.konya@tuik.gov.tr No:33 42030 Karatay/KONYA 0 332 353 25 60 Santral 0 332 353 74 57
0 332 353 30 78 Santral

MALATYA Zafer Mah. Dr. Hikmet Fırat Sk. 1 0 422 323 31 96 Böl. Md. 0 422 323 07 84 Bingöl, Elazığ, Tunceli
tuik.malatya@tuik.gov.tr No:4 44100 Merkez/MALATYA 0 422 323 30 41 Santral 0 422 353 39 76
0 422 323 06 64 Santral
0 422 325 80 05 Santral

MANİSA Peker Mah. Cumhuriyet Cad. 0 236 232 51 00 Böl. Md. 0 236 232 85 10 Afyon, Kütahya, Uşak
tuik.manisa@tuik.gov.tr No:15/1 45020 MANİSA 0 236 232 51 64-65 Sant. 0 236 232 85 12

NEVŞEHİR Kapucubaşı Mah. Aksaray Cad. 0 384 212 70 72 Böl. Md. 0 384 212 82 24 Aksaray, Niğde, Kırıkkale,
tuik.nevsehir@tuik.gov.tr No:14 Kat:4 0 384 212 82 23 Santral 0 384 212 66 71 Kırşehir
50100 Merkez/NEVŞEHİR

SAMSUN Kale Mah. Cumhuriyet Cad. 0 362 431 21 78 Santral 0 362 432 50 88 Amasya, Çorum, Tokat
tuik.samsun@tuik.gov.tr No:8 55030 İlkadım/SAMSUN 0 362 431 25 08 Santral 0 362 435 30 73
0 362 433 09 26 Santral

SİİRT Yeni Mah. Güres Cad. 0 484 223 28 66 Böl. Md. 0 484 223 28 77 Mardin, Batman, Şırnak
tuik.siirt@tuik.gov.tr No: 2/3 56100 Merkez/SİİRT 0 484 223 49 00 Santral
0 484 223 59 00 Santral

TRABZON İskenderpaşa Mh. Atatürk Meydanı 0 462 321 46 74 Böl. Md. 0 462 322 57 44 Artvin, Gümüşhane, Rize,
tuik.trabzon@tuik.gov.tr No:3 61100 Merkez/TRABZON 0 462 321 57 49 Santral 0 462 322 57 83 Giresun, Ordu

VAN Vali Mithat Bey Mah. 0 432 216 92 62 Böl. Md. 0 432 216 30 06 Bitlis, Hakkari, Muş
tuik.van@tuik.gov.tr Koçibey Cad. No:2/71 65100 0 432 215 20 56 Santral
Merkez/VAN

ZONGULDAK Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. 0 372 253 42 67 Böl. Md. 0 372 253 71 28 Bartın, Karabük
tuik.zonguldak@tuik.gov.tr No:36 Kat:3 0 372 253 79 70 Santral
67100 ZONGULDAK
TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011
TurkSt at , Dat a Access and Publicat ion Cat alogue, 2011
118
EKİM / OCTOBER
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
KASIM / NOVEMBER
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ARALIK / DECEMBER
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
TEMMUZ / JULY
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AĞUSTOS / AUGUST
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
NİSAN / APRIL
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAYIS / MAY
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29
HAZİRAN / JUNE
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OCAK / JANUARY
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
ŞUBAT / FEBRUARY
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
MART / MARCH
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2011 Yılı Takvimi Calendar 2011
EYLÜL / SEPTEMBER
Pt
Mon
Sa
Tue
Ça
Wed
Pe
Thu
Cu
Fri
Ct
Sat
Pa
Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
25 Nisan Türkiye İstatistik Günü
25 April Turkish Statistics Day
TÜRKÎYE ÎSTATÎSTÎK KURUMU BASKANLIGI
ÎSTATÎSTÎKÎ BÎLGÎ ÎSTEK FORMU
LütIen e-posta ile gönderdiginiz bilgi taleplerini ayrica Iaks ile göndermeyiniz.

Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100 Cankaya/ANKARA
Tel: ¹90 (312) 410 02 15 Faks: ¹90 (312) 417 04 32 E-Posta: bilgi(tuik.gov.tr
¹90 (312) 410 02 44
Basvuru Tarihi :
Basvuru sahibinin adì ve soyadì :


Adresi :
Telefon ve faks no :


Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No:
( Elektronik ortamda yapilacak
Basvurular icin doldurulmasi
zorunludur. )

Elektronik Posta Adresi :
( Elektronik ortamda yapilacak
basvurular icin doldurulmasi zorunludur).

4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanunu geregince istedigim bilgi ve belgeler asagida belirtilmistir.
Geregini arz ederim.

Basvuruya hangi yolla cevap
almak istersiniz ?

Kagìt ortamì
Elektronik
Basìlì yayìn

Îstenilen bilgi veya belgeler :
(Not: Ayrilan bölümdeki bosluk yetmedigi takdirde. basvuru icin bos sayIa/sayIalar kullanilabilir. Istenilen
bilgilerin niteligini detayli olarak belirtiniz.)


bilgi@tuik.gov.tr
TÜİK

TÜİK

MTB: 2010-963-10 Adet-Copies

26 Bölge Müdürlüğü ile ülkemizin her bölgesinde hizmet vermekte. Bilgilerin üretiminin ve kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla.tr web adresinden erişilebilen İstatistiksel Tablolar. Yayınlarımızın birçoğu CD ve PDF formatında mevcut olup. fiyatı. yayın ve haber bülteni ve diğer çeşitli kanallarla kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Yayınları edinmek isteyen kullanıcılarımızın ekteki İstatistiki Bilgi İstek Formunu doldurarak. TÜİK Bölge Teşkilatları’na ait adres ve telefon bilgileri de yer almaktadır. TÜİK Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu’nda 2000 yılından günümüze kadar yayımlanan yayınların dönemi. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. formatı. 2011 3 . EXCEL formatında da kullanıcılarımıza sunulmaktadır. yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edeceği inancıyla çalışmalarınızda başarılar dilerim. Katalogda. TÜİK. Data Access and Publication Catalogue. ülke ve topluma ilişkin olarak ürettiği resmi istatistikleri. Katalogda. posta veya faks yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Önsöz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Ömer TOPRAK Başkan V. A.Foreword Değerli Kullanıcılar. Ayrıca www. e-posta. kapsanan dönem ve yayın içeriğine yönelik bilgilere yer verilmiştir.tuik. Türkiye İstatistik Kurumu. Tarihi İstatistikler Serisi. 2011 TurkStat. böylece bilgi ve yayınlara daha hızlı erişim imkanı sağlanmaktadır. Yıllık Haber Bülteni Yayımlama Takvimi ve Yıllık Yayın Yayımlama Takvimi ve TÜİK’te yayınlanan yayınların yanısıra Resmi İstatistik Programı kapsamında destek verilen yayınlarda kapsanmıştır. Metaveri ve Veri Tabanlarına ilişkin bilgilere de yer verilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sunulan bilgi ve yayınların.gov.

and provides the users with these statistics through publications and news releasers and various channels. Statistical Tables.Foreword Önsöz Dear Users. The addresses and phone numbers of our Regional Offices can also be found in the catalogue. and offers easy access to produced data and publications. Those who want to order our publications shall fill in the Data/Information Request Form in appendix and send it via e-mail. collects official statistics regarding the country and structure of the society. Data Access and Publication Catalogue. post or fax. I wish you success in your studies. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Metadata and Databases are also available on www. Ömer TOPRAK Acting President TÜİK. Most of our publications are available on CD and PDF format. TurkStat serves all over the Country by its 26 Regional Offices. 2011 TurkStat. Historical Statistical Series and information about periodicity. period covered and content of publications published since 2000. For effective data production and usage.tr web page. and they are also supplied to the users in EXCEL format on request. A.turkstat.gov. format and price. TurkStat Data Access and Publication Catalogue includes Annual Release Calendars of the News Releases and Publications. Believing that data and publications offered by Turkish Statistical Institute will be a source in your research. In addition. 2011 5 . Turkish Statistical Institute (TurkStat).

However. aynı ad ile belirli sıklıklarla yayınlanan kronolojik nitelik taşıyan süreli yayınlardır. Bu numara dört grup ve on haneden oluşur.Symbols and Abbreviations Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (International Standart Serial Number). Data Access and Publication Catalogue. 2011 7 . The system of ISBN gives a definition number to every published material. ISBN verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır. 2011 TurkStat. Diğer bir deyişle. ISSN Simge ve Kısaltmalar International Standard Serial Number is a periodical publication system which is prepared by the International Standards of Organizations (ISO) and acceptance to the member states. yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. International Standard Book Number is a book numbering system which is prepared by the International Standards of Organization (ISO) in 1972 and acceptance to the member states because of monitoring the rapid changes and devolopments in information products. there has been changes to thirteen digit ISBN applications since 2007. Uluslararası Standart Kitap Numarası (International Standart Book Number). In the other words these are chronological and periodical publications which are published at the same name and determined frequency. The goal is to standardise the book numbering system which is defined as specific editor (Publisher). hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanımına sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip. Amaç. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir süreli yayın numaralama sistemidir. This number is composed of four groups and ten digits. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Ancak. ISBN Yayın formatı (Basılı yayın) CD formatı Türk Lirası (Yurt içi satışı) Amerika Birleşik Devletleri Doları (Yurt dışı satışı) TL $ Publication format (Printed Publication) CD format Turkish Liras (Domestic prices) USA Dollars (Overseas prices) TÜİK. ISBN sistemi. onüç haneli ISBN uygulamasına geçilmiştir. 2007 yılından itibaren.

Release Calendar of News Releases for 2011 IX. METHODOLOGY AND CLASSIFICATIONS 8. METODOLOJİ VE SINIFLAMALAR 8.Contents Sayfa Page I. Tablolar ve Metaveri VII. Veri Tabanları VIII. MACRO ECONOMIC STATISTICS 6. 2011 9 . IN-SERVICE PUBLICATIONS VI. SANAYİ. GENEL YAYINLAR 2. Calendar 2011 Apendix: Data / Information Request Form TÜİK. GENERAL PUBLICATIONS 2. Data Access and Publication Catalogue. Simge ve Kısaltmalar III. 2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi X. Dissemination Services and Access to Publications XI. 2011 TurkStat. ENERJİ 5. MAKRO EKONOMİK İSTATİSTİKLER 6. ENVIRONMENT 4. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. ÇEVRE 4. TİCARET VE HİZMETLER. Foreword II. ENERGY 5. Databases İçindekiler VIII. TÜİK İletişim Bilgileri XII. Publications 1. HİZMETİÇİ YAYINLAR VI. TARİHİ İSTATİSTİKLER 7. Önsöz II. TurkStat Information Services XII. Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim XI. TRADE AND SERVICES. POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 3. 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi IX. INDUSTRY. Yayın Listesi V. Tables and Metadata VII. TARIM. HISTORICAL STATISTICS 7. Contents IV. NÜFUS VE SOSYAL KOŞULLAR 3. Yayınlar 1. AGRICULTURE. 2011 Yılı Takvimi EK: İstatistiki Bilgi İstek Formu 3 7 9 11 15 17 35 59 64 70 73 78 86 88 90 92 108 112 116 118 I. Symbols and Abbreviations III. List of Publication V. Release Calender of Publications for 2011 X. İçindekiler IV.

GENERAL PUBLICATIONS Turkey’s Statistical Yearbook. Türkiye 2000 Genel Nüfus Sayımı. Muğla Bölgesel Göstergeler. 2009 TR81 Zonguldak.Aksaray. 2009 Census of Population 2000. 2009 TR41 Bursa.Artvin. 2009 TR32 Aydın. Çanakkale Regional Indicators. Social and Economic Characteristics of Population.Gümüşhane Bölgesel Göstergeler. Turkey Census of Population 2000. 2008 TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesel İzleme Göstergeleri TR 31 İzmir. 2009 TR82 Kastamonu. 2009 TR61 Antalya. Çankırı. Karaman Regional Indicators. Erzincan. NÜFUS VE SOSYAL KOŞULLAR Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı. 2009 TR82 Kastamonu.Düzce. Social and Economic Characteristics of Population (by Province) Census of Population 2000. 2009 TRB2 Van. Tokat. 2008 2. 2009 TR51 Ankara Bölgesel Göstergeler. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (İl Yayınları) 2000 Genel Nüfus Sayımı. 2009 TRA2 Ağrı. Çankırı.Osmaniye Bölgesel Göstergeler. 2009 TR31 Izmir Regional Indicators. POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS Address Based Population System Population Census. Muş. 2009 TR32 Aydın. Çanakkale Bölgesel Göstergeler. 2006 Regional Indicators. Amasya Bölg. 2009 TR71 Kırıkkale. 2009 TR62 Adana. 2009 1. Bitlis. Karabük. Batman.Kahramanmaraş. 1923-2009 Facts and Figures. Sinop Bölgesel Göstergeler. Adıyaman. Sivas. 2009 Statistical Indicators. Bingöl. 2009 TR22 Balıkesir. Mersin Regional Indicators.Düzce. Eskişehir. Siirt Bölgesel Göstergeler. GENEL YAYINLAR Türkiye İstatistik Yıllığı. Elazığ. Burdur Bölgesel Göstergeler. Tunceli Bölgesel Göstergeler. Bayburt Regional Indicators. Çorum. Karabük. 2011 11 . 1923-2009 Rakamlar Ne Diyor? 2010 İstatistiklerle Türkiye. 2009 TRA2 Ağrı. Kütahya. Bitlis.Sakarya. 2009 TR52 Konya. Bingöl. Data Access and Publication Catalogue. Sinop Regional Indicators. Isparta. Amasya Regional Indicators. Batman.Osmaniye Regional Indicators. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. 2010 Turkey in Statistics.Niğde. Göstergeler. Hakkari Regional Indicators. 2009 TR33 Manisa. Kilis Bölgesel Göstergeler. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2009 İstatistik Göstergeler. 2009 TRC3 Mardin. Tokat. Muş. 2009 TR63 Hatay. Kilis Regional Indicators.List of Publications Sayfa Page 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 36 37 Yayın Listesi 1. Adıyaman. 2010 Economic Indicators. 2009 TR42 Kocaeli. Ardahan Bölgesel Göstergeler.Ordu. Uşak Bölgesel Göstergeler. 2009 TR33 Manisa. Afyonkarahisar.Ordu. Ardahan Regional Indicators. 2009 TR61 Antalya. 2009 TRB1 Malatya.2009 TR42 Kocaeli.2009 TR90 Trabzon. Mersin Bölgesel Göstergeler. 2009 TRC2 Şanlıurfa. Göç İstatistikleri Yaşam Memnuniyeti Araştırması. Elazığ. 2009 TRA1 Erzurum.Bolu. Denizli. Iğdır. Bilecik Bölg. 2011 TurkStat. Bilecik Regional Indicators. 2009 TRC2 Şanlıurfa. Kırklareli Bölgesel Göstergeler. 1980-2003 Regional Indicators. Burdur Regional Indicators. Migration Statistics Life Satisfaction Survey. Diyarbakır Regional Indicators.Yalova Regional Indicators. Yozgat Regional Indicators. 2010 Ekonomik Göstergeler. 2009 TR21 Tekirdağ.Nevşehir. Sivas. 2009 TR62 Adana. 2009 2000 Genel Nüfus Sayımı. Uşak Regional Indicators. 1980-2003 Bölgesel Göstergeler.Giresun.Kırşehir Bölgesel Göstergeler. Siirt Regional Indicators. Edirne. Eskişehir. Kars. 2009 TRC3 Mardin. 2009 TR10 Istanbul Regional Indicators.Kırşehir Regional Indicators. Muğla Regional Indicators. 2010/II İl Göstergeleri. Edirne.Rize. Hakkari Bölgesel Göstergeler.Rize. Yozgat Bölgesel Göstergeler. Bayburt Bölgesel Göstergeler.Artvin.Bolu. 2009 TR22 Balıkesir. Afyonkarahisar. Şırnak. Erzincan. 2009 TR72 Kayseri.Gümüşhane Regional Indicators. Tunceli Regional Indicators.Göstergeler.Sakarya. 2009 TR52 Konya. 2009 TR72 Kayseri. 2009 TRC1 Gaziantep. 2009 TR31 İzmir Bölgesel Göstergeler. 2009 TR41 Bursa.Nevşehir. Denizli. Şırnak. 2009 TR90 Trabzon. Kırklareli Regional Indicators. Isparta. 2009 TRB2 Van. 2009 TR10 İstanbul Bölgesel Göstergeler. 2009 TR83 Samsun. Bartın Bölgesel Göstergeler.Niğde. Iğdır. 2008 TRC South East Anatolia Regional Indicators TR 31 Izmir.2009 TR71 Kırıkkale.Giresun. Diyarbakır Bölgesel Göstergeler. 2008 2. Çorum. 2009 TR63 Hatay. 2009 TR21 Tekirdağ. 2010/II Provincial Indicators. 2009 TRA1 Erzurum. Karaman Bölgesel Göstergeler.Aksaray.Kahramanmaraş.Yalova Bölgesel Göstergeler. 2009 TRB1 Malatya. 2009 TÜİK. 2009 TR81 Zonguldak. 2009 TRC1 Gaziantep. 2009 TR51 Ankara Regional Indicators. Kütahya. 2006 Bölgesel Göstergeler. Kars. Bartın Regional Indicators. 2009 TR83 Samsun.

2008 Mahalli İdareler Seçimi. 1987. 2008 Juvenile Received into Security Unit. 2009 Prison Statistics. 1991 Referendum Results. 2006 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. 2006 Turizm İstatistikleri. Province and District Results. 2008 Türkiye Özürlüler Araştırması.(Cros-Sectional) 2007 Household Butget Survey Data Set. 1995. 2002 Yetişkin Eğitimi Araştırması. 2006 Milli Eğitim İstatistikleri.03. 2007 Working Child. 2002. 1961 Mahalli İdareler Seçimi. 1999. 2006 Kazanç Yapısı Araştırması. 2008 Household Labour Force Statistics. 2007. 2008 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Veri Seti. 2006 Family Structure Research. 2008/’09 The Survey of Turkey’s Education Expenditure. İl ve İlçe Merkezleri. 2007. 2009 Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri.03. (İl Yayınları) 28. 2008/’09 Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması. 2008 İntihar İstatistikleri. 2008 Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar. 2009 Household Labour Force Survey Data Set. 1923-2007 Milletvekili Genel Seçimi. 2002. 2007 Household Budget Survey Data Set. 1988. 2006 Marriage and Divorce Statistics. 2008 Data Set of Income and Living Conditions Survey. Province and Districts Centers. 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti. 2007 National Education Statistics. 2006 Time Use Survey Data Set. 2002 Household Budget Survey Data Set. (by Province) 28.03. 2002 Adult Education Survey.(Kesit Veri) 2007 Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti. 2008 Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman. 2009/’10 Cultural Statistics. 2008 Turkey Disability Survey. 2008 Participation in and Time Spent on Cultural Activities. 2007 Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti. 1988. 2002 Time Use Statistics. 2009/’10 Kültür İstatistikleri. 2007 Judicial Statistics. 2006 Data Set of Household Labour Force Statistics. Non-Formal Education. 2009 Ölüm İstatistikleri. 2008 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. 2007 Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması. 2007 Milli Eğitim İstatistikleri. 2009 Hanehalkı Bütçe Araştırması-Tüketim Harcamaları.03. 1982. 1995.2004 12 TÜİK. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2007. 1923-2007 General Election of Representatives. 2006 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Seti. 2009 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Veri Seti. Formal Education. 2009 Household Budget Survey-Consumption Expenditures. Income Distribution.2004 Milletvekili Genel Seçimleri. 2009 Sport Statistics. 2007 Çalışan Çocuklar. 2004-2008 Structure of Earnings Survey Data Set. 2011 TurkStat. Örgün Eğitim. 2004-2008 Household Budget Survey.2004 The General Elections. 1987. Yaygın Eğitim. 2006 Zaman Kullanım Anketi Veri Seti. 2006 Health Survey. 2008 Suicide Statistics. Data Access and Publication Catalogue. 2006 Sağlık Araştırması. 2004 Hanehalkı Bütçe Araştırması Veri Seti.Yayın Listesi Sayfa Page 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 List of Publications Küresel Yetişkin Tütün Araştırması.2008 Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırması. 2007. 2011 . 2004-2008 Hanehalkı Bütçe Araştırması. 2009 Labour Cost Survey. 1991 Halkoylaması Sonuçları. 2006 Aile Yapısı Araştırması. 2004 Household Budget Survey Data Set. 2007 Continuing Vocational Training Survey In Enterprises. 2006 Structure of Earnings Survey. 2008 The Election of Local Administrations.2004 Global Adult Tobacco Survey. 2008 Health Satisfaction Survey. 1961 The Election of Local Administrations. 28. 2004-2008 Kazanç Yapısı Araştırması Veri Seti. 2009 Death Statistics. 2002 Zaman Kullanım İstatistikleri. İl ve İlçe Sonuçları. 2009 Spor İstatistikleri. 1999. 2006 National Education Statistics. 2007 Adalet İstatistikleri. 28. Gelir Dağılımı. 2009 İşgücü Maliyeti Araştırması. 1982. 2006 Tourism Statistics.

SANAYİ. 2005/’06 . 1915 Yılları Sanayi İstatistiki. Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı İşyeri İstatistikleri. 2000 Trafik Kaza İstatistikleri. ENVIRONMENT Crop Products Balance Sheets. HISTORICAL STATISTICS Ottoman Foreign Trade in the 19th Century. 2002 Yapı İzin İstatistikleri. II 4. Agricultural Statistics of Turkey During the Ottoman Period 1909. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti. Price. 2008 Vessels and Sea Transportation Statistics. Karayolu. Industrial Census of 1913. 2006 Final Accounts. 2008 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri. 2005 Annual Industry and Service Statistics. Agricultural Holdings (Households) 2001 Census of Agriculture. 2009 Ulaştırma İstatistikleri Özeti. 2006 Kesin Hesaplar. 1989-2008 Tarımsal Yapı. 2009 Building Census. 2008 Şirket. Agricultural Holdings (Households) Standard Errors and Interval Estimates 2001 General Agricultural Census Village Information Forestry Statistics. 2004 .List of Publication Sayfa Page 59 59 59 60 60 61 61 62 62 63 64 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 73 74 74 Yayın Listesi 3. Data Access and Publication Catalogue.2005 Foreign Trade Statistics Yearbook. 2004 .2005 Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri. 2007 2001 Genel Tarım Sayımı. Road. ENERJİ Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri. Municipalities and Special Provincial Administrations and Villages. 2009 Bina Sayımı. 2008 Statistics Companies. Belediyeler ve İl Özel İdareleri. 2006 5. 2008 Su Ürünleri İstatistikleri. 2007 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı. Value. 1915. 1500-1927. TRADE AND SERVICES. Historical Statistics Series Volume 4 13 TÜİK. 2005 The Supply-Use and Input-Output Tables. Cilt 2 Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri 1909. TARİHİ İSTATİSTİKLER 19. INDUSTRY. Tarihi İstatistikler Dizisi. 2009 Summary Statistics on Transportation. 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı.2006’/07 Tarım İstatistikleri Özeti. 2002 6. 1913 and 1914. 2007 General Census of Industry and Business Establishments. 2005/’06 . Cilt 4 3. Değer. 2002 Building Permit Statistics. 1913 ve 1914. II 4. AGRICULTURE. 2011 .2006/’07 The Summary of Agricultural Statistics. Cooperatives and Trade Name Establishments. Municipalities and Special Provincial Administrations. 2008 Fishery Statistics. 2009 Türkiye Çevre İstatistikleri Özeti. MAKRO EKONOMİK İSTATİSTİKLER Dış Alem Hesapları. 2000 . 2006 5. Cilt 3 Osmanlı Sanayi 1913. TARIM. TİCARET VE HİZMETLER. Provinces. 2009 Budgets. 2008 Road Motor Vehicle Statistics. Production. 2009 Bütçeler. Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Standart Hatalar ve Aralık Tahminleri 2001 Genel Tarım Sayımı Köy Genel Bilgileri Ormancılık İstatistikleri. 2007 Financial Intermediary Institutions Statistics. 2005 Arz-Kullanım ve Girdi-Çıktı Tabloları.2005 Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı. 2002 6. 2008 Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri. 2000 Traffic Accident Statistics. 2009 Environmental Statistics Compendium of Turkey. Tarihi İstatistikler Dizisi. Historical Statistics Series Volume 3 Ottoman Industry. 2011 TurkStat. ENERGY Annual Industry Product Statistics. Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) 2001 Genel Tarım Sayımı. 2002 General Census of Industry and Business Establishments. Tarihi İstatistikler Dizisi. 2007 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri. Belediyeler. 2000 . Üretim. İller. 2005 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. Tarihi İstatistikler Dizisi. ÇEVRE Bitkisel Ürün Denge Tabloları. İl Özel İdareler ve Köyler. 2007 2001 Census of Agriculture. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.2005 Radio and Television Institutions Statistics. MACRO ECONOMIC STATISTICS Rest of the World Accounts. Historical Statistics Series Volume 2. Historical Statistics Series Volume I The Population of the Ottoman Empire and Turkey. 1989-2008 Agricultural Structure. Fiyat. Cilt 1 Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927.

Tarihi İstatistikler Dizisi. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . 1831 7. Cilt 7 Historical Statistics Series Volume 7 İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler 1469-1998 76 500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities 1469-1998 Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik 77 Data and Statistics in the Ottoman Empire Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı.5 Tüketim Harcamaları. Tarihi İstatistikler Dizisi. 79 Price Indices and Inflation. HİZMETİÇİ YAYINLAR 86 8. 79 Purchasing Power Parity.6 Kısa Dönemli İş İstatistikleri. İnşaat. Rev.2011. 75 The First Statistical Yearbook of the Ottoman Empire 1897. IN-SERVICE PUBLICATIONS Resmi İstatistik Programı 2007 .4 Tarım İstatistikleri. Series of Official Statistics with Questions . METODOLOJİ VE SINIFLAMALAR 78 7. METHODOLOGY AND CLASSIFICATIONS İşgücü.6 Series of Official Statistics with Questions . Construction. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .2 Stratejik Plan.2 Series of Official Statistics with Questions . Poverty and Income Distribution. 2007 .Term Business Statistics. 1831 77 The First Population Census of the Ottoman Empire.7 Çevre İstatistikleri. Cilt 6 Republic 1839-1924. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .3 Series of Official Statistics with Questions . FOET 99 El Kitabı 85 Classification of Fields of Education and Training. Yoksulluk ve Gelir Dağılımı. Rev. 81 Short .2) Community (NACE Rev.Yayın Listesi List of Publication Sayfa Page Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897.2) İş Demografisi Öneriler Kılavuzu 84 Business Demography Recommendations Manual İnşaat Tipleri Sınıflaması (İTS) 84 Classification of Types of Constructions (CC) Amaca Göre Harcama Sınıflamaları 85 Classifications of Expenditure According to Purpose Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması.2 86 Official Statistics Programme 2007 .4 Series of Official Statistics with Questions . Data Access and Publication Catalogue.2011 86 Strategic Plan.9 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin 83 Statistical Classification Of Products By Activity In The European İstatistiki Sınıflaması (CPA 2008) Economic Community (CPA 2008) Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 83 Statistical Classification Of Economic Activities In The European (NACE Rev. Series of Official Statistics with Questions .2011 Performans Programı 2010 Mali Yılı 87 Performance Programme 2010 Fiscal Year 14 TÜİK.7 Series of Official Statistics with Questions .5 Series of Official Statistics with Questions .1 Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri. İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri. 2011 . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .9 82 Information and Data Access. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.8 81 Environment Statistics.2 Fiyat Endeksleri ve Enflasyon. 80 Agricultural Statistics. Historical Statistics Series Volume 6 Osmanlı Mali İstatistikleri Bütçeler 1841-1918. Employment and Unemployment Statistics.8 Bilgi ve Verilere Erişim .3 Satınalma Gücü Paritesi. 78 Foreign Trade Statistics and Index. FOET 99 Manual 8.1 Series of Official Statistics with Questions .2011. Ticaret ve Hizmetler Industry. 80 Consumption Expenditures. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . Sanayi. Trade and Services Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . Cilt 5 Historical Statistics Series Volume 5 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim 75 Education Statistics In Modernization From The Tanzimat To The İstatistikleri 1839-1924. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . 76 Ottoman Financial Statistics Budgets 1841-1918. 78 Labour Force. 2007 . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . Tarihi İstatistikler Dizisi. 2011 TurkStat.

Yayınlar Our Institute. sanayi. labour. dış ticaret. foreign trade. analiz etmek ve yayımlamakla sorumlu olan Kurumumuz tarafından. has published up-to-date 3493 publications related to statistics of land. agriculture. 2011 15 . enerji.tr and TurkStat Data Access and Publication Catalogue. population. responsible for compiling. maliye. income. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. ulaştırma ve haberleşme. techecnology and informatics. turizm. 2011 yılında da 42 yeni yayının hazırlanması planlanmıştır.gov. education. iklim.tr internet sayfamızdaki Yayınlar bölümünden veya TÜİK Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu’ndan ulaşabilir. national accounts. banking. It is planned to publish 42 publications in 2011. election. para. consumption and poverty. finance. You can reach the detailed information about our publications by Publications on our web page www. nüfus. environment. ulusal hesaplar. bilim. tarım. fiyat ve endeksler.gov. TÜİK. demografi.turkstat. Yayınlarımız ile ilgili detaylı istatistiksel bilgilere www. price and indices. satınalma gücü paritesi. seçim. you can order them in printed form or electronic form. yaşam memnuniyeti ve daha birçok konunun istatistiklerine ilişkin bugüne kadar 3493 adet yayın hazırlanarak hizmete sunulmuştur. arazi. culture. life satisfaction and many subjects. analysing and publishing statistics about various subjects in order to determine socio-economic profile of our country. purchasing power parity. değerlendirmek.tuik. teknoloji ve bilişim. basılı yayın veya elektronik ortamda sipariş verebilirsiniz. construction. tourism. gelir. kültür. sosyal güvenlik. Most of our publications can be downloaded in pdf format on this page. transportation and communication. eğitim. adalet. sağlık. tüketim ve yoksulluk. Yayınlarımızın çoğu bu bölümde pdf formatında indirilebilir. çalışma. Data Access and Publication Catalogue. social security. inşaat. energy. banka. science. çevre. money.Publications Ülkemizin sosyo-ekonomik profilini belirlemek amacıyla çeşitli konulardaki istatistikleri derlemek. 2011 TurkStat. climate. industry. health. demography. evaluating. justice.

selected pages from the original volume of the 1897 Statistical Yearbook. Ayrıca. In Series of Official Statistics with Questions. 1839 yılında Tanzimat’ın ilanından başlayarak Cumhuriyetin ilk yılında Eğitimin Birliği Yasasının kabulü sonrasına kadar olan bilgiler halinde verilmektedir. price indices and inflation. population estimates of Ottoman city centers and religious distribution of the population. bazı Anadolu kent merkezleri için nüfus tahminleri. fiyat endeksleri ve enflasyon. satınalma gücü paritesi.Yayınlar Tarihi İstatistikler Dizisinde. tarım. kısa dönemli iş istatistikleri konularında tüm kullanıcılara en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. istihdam ve işsizlik. consumption expenditures. there are explanations to common questions of the users about labour force. Publications In Historical Statistics Series. In addition. 2011 TurkStat. 2011 . Osmanlı öncesi dönemi için bazı nüfus tahminleri. poverty and income distribution. tüketim harcamaları. yoksulluk ve gelir dağılımı. 19. nüfusun etnik ve dinsel bileşimi ile resmi istatistiklere göre nüfus artışına ilişkin bilgiler yer almaktadır. yüzyıl Osmanlı dış ticaret istatistikleri. short term business statistics. Osmanlı vilayetlerinin nüfusu. there are some population estimates for the PreOttoman period. foreign trade. 1897 İstatistik Yıllığı’ndan seçme sayfalar. dış ticaret. işgücü. employment and unemployment. agriculture. information of mass education from the proclamation of the Tanzimat Edict to the declaration of the Republic. 19131915 sanayi sayımına ait açıklamalar. population of Ottoman vilayets. population estimates of some Anatolian cities. there are Ottoman foreign trade in the 19th century. purchasing power parity. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisinde. 16 TÜİK. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. industrial census of 1913-1915. Osmanlı kent merkezleri nüfus tahminleri ve müslüman nüfus oranı. religious components of the population and growth of the population according to official statistics. Data Access and Publication Catalogue.

4947 . income and living conditions. justice. transportation and communication.4947 . çalışma. national accounts. science. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual (Printed publication in every 5 years) : 1300 . iş istatistikleri. environment. consumption expenditures and absolute poverty. nüfus ve göç.975 . labour. seçim. dış ticaret. fiyat ve endeksler. finance. 1923 . prices and indexes. agriculture.19 .0535 : 978 . health. ulaştırma ve haberleşme.İngilizce : 10 TL Genel Yayınlar Turkey‘s Statistical Yearbook. eğitim ve kültür. business statistics. bilim. ulusal hesaplar.9 : Turkish . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 0082 . çevre. population and migration.691X : 978 .975 .4765 . gelir ve yaşam koşulları. enerji. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. labour cost and structure of earnings. para. demografi.General Publications Türkiye İstatistik Yıllığı. sosyal güvenlik. beş yılda bir basılı yayın olarak bununla birlikte her yıl CD ve internet ortamında sunulmaktadır. ekonomik ve kültürel alanlarda kapsadığı 22 bölümle Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si için önemli bir başvuru kaynağı haline gelmiş olan yayın. banking and insurance. technology and information communication. teknoloji ve bilişim ile yaşam memnuniyetine ilişkin bilgiler beş yıllık zaman serisi kapsamında yer almıştır. and publication in every five years. tourism.English : 20 $ 10 $ 20 TL İstatistik Göstergeler.2009 The publication which has become one of the major references with 22 chapters that cover social. economic and cultural subjects fort he “Republic Period” is an available on CD’s and internet every year. 2009 Arazi ve iklim. energy. 2011 17 . 2009 Covers data on land and climate.9 : Türkçe .19 .English : 10 $ TÜİK.2009 Sosyal. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 0082 . elections. sağlık. banka ve sigorta.975 . turizm.İngilizce : 7 TL Statistical Indicators. işgücü maliyeti ve kazanç yapısı.975 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık (5 yılda bir basılı yayın) : 1300 . adalet. tarım. 1923 . Data Access and Publication Catalogue. tüketim harcamaları ve mutlak yoksulluk.19 .9 : Turkish . life satisfaction in five years period. demography.4765 .0535 : 978 . education and culture. foreign trade. money. 2011 TurkStat. maliye. purchasing power parity.9 : Türkçe . social security.19 . satınalma gücü paritesi.691X : 978 .

health. industry. labour force.4868 . price. bilim. science. 2010 The first time published in 2005. turizm. nüfus. national accounts. building construction.975 . 2011 TurkStat. gelir dağılımı. seçim. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.7 : Türkçe : Ücretsiz İstatistiklerle Türkiye. tarım. consumer confidence index. kültür. gelir dağılımı. arazi.English : Free Ücretsiz 18 TÜİK. health. demografi. iklim. demography. fiyat. labour force. foreign trade. ulaştırma. income distribution. enerji.19 . transportation. this publication includes population. transportation. çevre. recent data comparison with the previous years interpreted. education. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . turizm. işgücü maliyeti. göç. enriched with graphs and pictures.4 : English : Free Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . Data Access and Publication Catalogue.5 : Türkçe . Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . ulusal hesaplar. tourism. iş istatistikleri. adalet. 2010 İlk kez 2006 yılında yayımlanan bu yayında. consumption expenditures. eğitim. tüketici güven endeksi.975 . sanayi.4945 . çevre. grafik ve resimlerle zenginleştirilmiştir. energy. climate. tüketim harcamaları ve mutlak yoksulluk. enriched with graphs and pictures. population. national accounts. price. hayati istatistikler. environment.4945 . labour cost. enerji. bilim ve teknoloji ile yaşam memnuniyeti konularına ilişkin bilgiler iki ve üç yıllık zaman serisi kapsamında tablolar halinde verilmiş. tourism. science and technology and life satisfaction data prepared tables in two and three years period. sağlık. maliye. bina inşaatı. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . 2011 . migration. election.975 . tarım. justice. adalet. consumption expenditures and absolute poverty.Genel Yayınlar Rakamlar Ne Diyor? 2010 İlk kez 2005 yılında yayımlanan bu yayında. General Publications Facts and Figures. nüfus. consumer tendencies and life satisfaction. grafik ve resimlerle zenginleştirilmiştir. sanayi. dış ticaret.975 . ulaştırma. labour cost and structure of earnings.5 : Turkish . technology and information communication. energy. foreign trade.4869 .19 . education. 2010 This publication published in 2006 for the first time includes land. business statistics. milli gelir.19 . teknoloji ve bilişim. culture. işgücü maliyeti ve kazanç yapısı. agriculture. income distribution. eğitim. industry. işgücü. dış ticaret. tüketici güven endeksi ve yaşam memnuniyetine ilişkin son yıl bilgileri geçmiş yıllarla karşılaştırılmalı olarak yorumlanmış.İngilizce : Turkey in Statistics. environment. agriculture. tüketim harcamaları. sağlık. fiyat.19 . justice. vital statistics. finance. işgücü.

fiyatlar. agriculture.0 : Türkçe . bankacılık. borrowing. The publication is supported with a brief explanation on analyses. education. mining.4883 . madencilik. foreign trade. sanayi ve iş istatistikleri. income-consumption.1 : Turkish . bütçe.English : 10 $ TÜİK. dış ticaret. beklentiler. labor. transportation.İngilizce : 5 TL Provincial Indicators. tarım. 2010/II Ulusal hesaplar. It covers annual indicators of the last five years and. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1304 . labour. Elde edilen son yıl bilgileri kullanılarak. banking.0 : Turkish .19 .3353 : 978 . gelirtüketim. sağlık. health. the presentation of data is for years 1980 to 2003 through the publication. building construction. monthly and quarterly indicators of last three years.2003 In order to demonstrate the diversities in the development of provinces. budget. çalışma. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1304 . maliye.İngilizce : Genel Yayınlar Economic Indicators. selected indicators have been calculated under the topics of population. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. graphs and related indicators in order to enable the transformation of statistics into information to facilitate the comprehension. tourism. foreign trade.19 .975 .2003 İller arasındaki gelişmişlik farklılıklarını ortaya koymak amacıyla nüfus. 2011 TurkStat. enerji. eğitim.975 . işgücü. 2011 19 . manufacturing industry. prices. ulaştırma istatistiklerine ilişkin son beş yıla ait yıllık göstergelerle. ulusal hesaplar. dış ticaret. turizm. haberleşme ve altyapı konularında seçilmiş göstergeler hesaplanmıştır. By using the last year’s data. grafik. Data Access and Publication Catalogue. analiz. imalat sanayi.1 : Türkçe . bina inşaatı. money-banking. national accounts.3574 .English : 20 $ 20 TL İl Göstergeleri. Generally. 1980 . Yayında çoğunlukla 1980 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Üç Aylık : 1305 . illere ait değerler beş farklı gruba bölünerek renklendirilmek suretiyle illerin gelişmişlik düzeyleri harita üzerinde gösterilmiştir.19 . son üç yıla ait aylık ve dönemlik göstergeler yer almaktadır. development levels of provinces have been demonstrated on maps by grouping the data into five groups and by giving colour to certain colours to each group. gösterge ve kısa değerlendirmelerle desteklenmiştir. 2010/II Covers data on national accounts. 1980 . ulaştırma. energy.3353 : 978 .General Publications Ekonomik Göstergeler. borçlanma.4883 . bina inşaatı. tarım.6292 : 975 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Quarterly : 1305 . transportation. agriculture.19 . para-banka. finance. expectations.2003 dönemine ait bilgiler yer almaktadır. İstatistiklerin kullanılarak bilgiye dönüştürülmesini ve kolay kavranılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan yayın. communication and infrastructure.3574 . building construction. industry and business statistics.6292 : 975 .

Yayında. enerji.975 . population. 2006 The publication enables comparison of developments with indicators at Classification of Statistical Regions Level 1 (12 Regions). 2. Türkiye. Level 2 (26 Regions). foreign trade. sağlık. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Düzey (12 Bölge). transportation. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. districts. grafiklerin çoğu 1996 yılından başlayarak zaman serileri şeklinde verilmektedir.6 : Turkish : 20 $ 10 $ 14 TL Bölgesel Göstergeler.975 . eğitim. Yayında ayrıca.4047 .2 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. The Publication consists of available current data starting 2000. most charts are prepared in time series starting from 1996.19 .4706 . charts and maps. Level 3 (81 Provinces) and the provinces. 2011 TurkStat. düzey İstanbul bölgesindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. 2011 . The indicators are displayed in tables. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Yayın.4047 . The publication presents available current data.0894 : 978 . Bunun yanısıra. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 .Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler. 2009 TR10 Istanbul The publication presents and compare developments of Turkey and region which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 İstanbul by using indicators. Düzey (26 Bölge). göstergeler tablo. It covers area. dış ticaret. Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . energy. national accounts. education. Data Access and Publication Catalogue. çevre.19 .6 : Türkçe : 7 TL General Publications Regional Indicators. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 1. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 .0894 : 978 . grafik ve haritalarla sunulmaktadır. health. 2009 TR10 İstanbul Yayın. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.2 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 20 TÜİK. alan. ulaştırma. 3. düzey (26 Bölge) ve 3. nüfus. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. in the Basic Indıcators part covers graphics.975 . ulusal hesaplar. mevcut en son yıl verilerini içermekle birlikte. Düzey (81 İl) ile bu illerin ilçelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. environment. labour force and agriculture indicators. imalat sanayii. Besides.19 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. işgücü ve tarım göstergeleri yer almaktadır. Yayında. In addition to this.19 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . manufacturing.4706 . 2006 Yayın.Türkiye.

4722 . Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . düzey (26 Bölge) ve 3. Çanakkale Yayın. The Publication consists of available current data starting 2000. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.0894 : 978 . Edirne. Edirne ve Kırklareli bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.19 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. in the Basic Indıcators part covers graphics. düzey Tekirdağ. Kırklareli The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Edirne region and Level 3 Tekirdağ. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.19 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. düzey Edirne bölgesi ve 3. Edirne. Yayında ayrıca. 2009 TR22 Balıkesir. Data Access and Publication Catalogue. 2011 TurkStat. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . düzey Balıkesir ve Çanakkale bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.9 : Türkçe : 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators.975 . düzey Balıkesir bölgesi ve 3. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.9 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. düzey (26 Bölge) ve 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.4722 .2 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators.2 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK.975 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Bunun yanısıra. 2009 TR21 Tekirdağ.0894 : 978 . Bunun yanısıra. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Türkiye. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.4710 . Türkiye.19 .19 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. In addition to this. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .0894 : 978 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. in the Basic Indıcators part covers graphics. Yayında ayrıca.975 . Kırklareli Yayın. 2011 21 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.General Publications Bölgesel Göstergeler. The Publication consists of available current data starting 2000. In addition to this. Edirne and Kırklareli provinces by using indicators.975 . 2009 TR22 Balıkesir.4710 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.0894 : 978 . 2009 TR21 Tekirdağ. Çanakkale The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Balıkesir region and Level 3 Balıkesir and Çanakkale provinces by using indicators.

0894 : 978 .0894 : 978 . Bunun yanısıra.4735 . Denizli ve Muğla bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. 2009 TR31 İzmir Yayın. Türkiye. düzey (26 Bölge) ve 3. 2011 .975 . Yayında ayrıca.7 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. Yayında ayrıca.975 .975 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . düzey Aydın. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.7 : Türkçe : 5 TL General Publications Regional Indicators.19 .4735 .2 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL 22 TÜİK.4730 .0894 : 978 . Denizli. Türkiye. in the Basic Indıcators part covers graphics. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. The Publication consists of available current data starting 2000. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. In addition to this. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Data Access and Publication Catalogue. düzey (26 Bölge) ve 3. Muğla The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Denizli region and Level 3 Aydın. Muğla Yayın. 2011 TurkStat. düzey Denizli bölgesi ve 3. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 .19 . düzey İzmir bölgesindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. 2009 TR31 İzmir The publication presents and compare developments of Turkey and region which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 İzmir by using indicators. The Publication consists of available current data starting 2000. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. 2009 TR32 Aydın. in the Basic Indıcators part covers graphics. Denizli. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.0894 : 978 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.4730 . Denizli and Muğla provinces by using indicators. In addition to this.2 : Türkçe : Regional Indicators. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 . 2009 TR32 Aydın. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.19 .19 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler. Bunun yanısıra.

Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.6 : Türkçe : 10 TL 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators.975 .4739 . Kütahya. Uşak The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Manisa region and Level 3 Manisa. 2009 TR41 Bursa. The Publication consists of available current data starting 2000.4737 . Uşak Yayın.19 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. 2011 TurkStat.19 . in the Basic Indıcators part covers graphics.19 . Ayfonkarahisar. Türkiye. Bilecik Yayın. Bilecik The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Bursa region and Level 3 Bursa.975 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Yayında ayrıca. Bunun yanısıra. Eskişehir. düzey (26 Bölge) ve 3. in the Basic Indıcators part covers graphics. Afyonkarahisar. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . düzey Bursa bölgesi ve 3.4739 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. 2009 TR33 Manisa.0 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL TÜİK.975 . Eskişehir ve Bilecik bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Eskişehir and Bilecik provinces by using indicators. 2009 TR41 Bursa. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. In addition to this.19 . Kütahya. 2011 23 .0894 : 978 . Yayında ayrıca. Eskişehir. 2009 TR33 Manisa. Data Access and Publication Catalogue. Ayfonkarahisar.General Publications Bölgesel Göstergeler. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. düzey (26 Bölge) ve 3. Kütahya ve Uşak bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.4737 . düzey Manisa. Türkiye. düzey Manisa bölgesi ve 3. Kütahya and Uşak provinces by using indicators. Bunun yanısıra. Afyonkarahisar. The Publication consists of available current data starting 2000. düzey Bursa.0894 : 978 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 .6 : Turkish : 20 $ 10 $ Bölgesel Göstergeler. In addition to this.0 : Türkçe : Regional Indicators. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .0894 : 978 .0894 : 978 .

0894 : 978 .975 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.4741 .4745 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Bolu and Yalova provinces by using indicators. The Publication consists of available current data starting 2000. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Türkiye.3 : Türkçe : General Publications Regional Indicators. Yalova Yayın. düzey Ankara bölgesindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. 2011 . 2011 TurkStat.4741 . Düzce. düzey (26 Bölge) ve 3.19 .975 .0894 : 978 .4745 . Düzce. Bunun yanısıra.0894 : 978 . 2009 TR51 Ankara Yayın.19 . In addition to this. in the Basic Indıcators part covers graphics. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .975 . Bolu. Bunun yanısıra. 2009 TR42 Kocaeli. The Publication consists of available current data starting 2000.19 . Yayında ayrıca. düzey Kocaeli bölgesi ve 3. Data Access and Publication Catalogue.19 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Sakarya. Bolu ve Yalova bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Sakarya. düzey Kocaeli. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. 2009 TR42 Kocaeli. 2009 TR51 Ankara The publication presents and compare developments of Turkey and region which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Ankara by using indicators. düzey (26 Bölge) ve 3.3 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL Bölgesel Göstergeler. Yalova The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Kocaeli region and Level 3 Kocaeli. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Bolu. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.1 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. in the Basic Indıcators part covers graphics. Sakarya. Düzce.1 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 24 TÜİK. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler. Sakarya. Türkiye. Düzce. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Yayında ayrıca.0894 : 978 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. In addition to this.

0894 : 978 . Bunun yanısıra. 2009 TR61 Antalya. Yayında ayrıca. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.0894 : 978 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.4749 . Isparta.975 . 2009 TR52 Konya. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Türkiye. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .General Publications Bölgesel Göstergeler.5 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. düzey Antalya. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 . The Publication consists of available current data starting 2000. Karaman The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Konya region and Level 3 Konya and Karaman provinces by using indicators. in the Basic Indıcators part covers graphics. 2009 TR52 Konya.19 . 2009 TR61 Antalya. Burdur Yayın. Isparta ve Burdur bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayında ayrıca.0894 : 978 . Isparta and Burdur provinces by using indicators.9 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK.19 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.19 . düzey (26 Bölge) ve 3. düzey Konya ve Karaman bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. The Publication consists of available current data starting 2000. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.975 . düzey (26 Bölge) ve 3.5 : Türkçe : 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. 2011 TurkStat. in the Basic Indıcators part covers graphics. Isparta.0894 : 978 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. düzey Konya bölgesi ve 3.19 .4749 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. 2011 25 . In addition to this. Türkiye. Data Access and Publication Catalogue.9 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Bunun yanısıra. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . In addition to this.4747 .975 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.4747 . düzey Antalya bölgesi ve 3. Burdur The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Antalya region and Level 3 Antalya. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Karaman Yayın.

Türkiye. 2009 TR63 Hatay. Türkiye.975 . Mersin Yayın.4 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler.19 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . 2009 TR62 Adana. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. düzey Adana bölgesi ve 3. Yayında ayrıca. 2011 TurkStat. Bunun yanısıra. Osmaniye Yayın. The Publication consists of available current data starting 2000. Yayında ayrıca. in the Basic Indıcators part covers graphics. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. 2009 TR62 Adana. Osmaniye The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Hatay region and Level 3 Hatay. Kahramanmaraş and Osmaniye provinces by using indicators. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. In addition to this. düzey (26 Bölge) ve 3.4744 . Bunun yanısıra. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Kahramanmaraş.975 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .975 . in the Basic Indıcators part covers graphics. Data Access and Publication Catalogue.4744 . 2011 . düzey Hatay bölgesi ve 3. Mersin The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Adana region and Level 3 Adana and Mersin provinces by using indicators. Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.19 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.4752 . Kahramanmaraş.975 .19 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.19 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.0894 : 978 . düzey (26 Bölge) ve 3. düzey Hatay. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.0894 : 978 .Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler.0894 : 978 . 2009 TR63 Hatay.4752 .9 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators.4 : Türkçe : 5 TL General Publications Regional Indicators.9 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 26 TÜİK. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. The Publication consists of available current data starting 2000. düzey Adana ve Mersin bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .0894 : 978 . In addition to this. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.

Niğde. Türkiye.19 . 2011 TurkStat. düzey Kayseri bölgesi ve 3.0894 : 978 .7 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. In addition to this. in the Basic Indıcators part covers graphics. 2011 27 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Kırşehir The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Kırıkkale region and Level 3 Kırıkkale. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Nevşehir and Kırşehir provinces by using indicators. Niğde. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Bunun yanısıra. In addition to this.975 .8 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK.7 : Türkçe : 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Aksaray. in the Basic Indıcators part covers graphics. Kırşehir Yayın. Aksaray. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.4704 . Yayında ayrıca. Niğde. The Publication consists of available current data starting 2000. Yayında ayrıca. 2009 TR71 Kırıkkale.19 . Nevşehir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. 2009 TR71 Kırıkkale.8 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators. 2009 TR72 Kayseri. Bunun yanısıra. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Nevşehir ve Kırşehir bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. düzey Kırıkkale. Yozgat The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Kayseri region and Level 3 Kayseri. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .0894 : 978 .19 . düzey (26 Bölge) ve 3.General Publications Bölgesel Göstergeler. Data Access and Publication Catalogue. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.19 .4701 . düzey Kayseri.4701 .975 . Türkiye. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Yozgat Yayın. Sivas and Yozgat provinces by using indicators. Nevşehir.975 . düzey Kırıkkale bölgesi ve 3. Aksaray. Sivas. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Sivas.0894 : 978 . Aksaray.975 . 2009 TR72 Kayseri. The Publication consists of available current data starting 2000. düzey (26 Bölge) ve 3.0894 : 978 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Sivas ve Yozgat bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.4704 . Niğde. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.

4708 .19 . 2009 TR81 Zonguldak. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. düzey Kastamonu. düzey Zonguldak. Bartın The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Zonguldak region and Level 3 Zonguldak. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . In addition to this.3 : Türkçe : Regional Indicators. Bunun yanısıra.4712 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. 2009 TR81 Zonguldak. The Publication consists of available current data starting 2000.0894 : 978 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.975 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. in the Basic Indıcators part covers graphics. Yayında ayrıca. Bunun yanısıra.Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler.6 : Türkçe : General Publications Regional Indicators. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Çankırı. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .19 .0894 : 978 . 2009 TR82 Kastamonu. 2009 TR82 Kastamonu. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Karabük. In addition to this. Çankırı. Sinop Yayın.0894 : 978 .19 .4708 . düzey Zonguldak bölgesi ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.4712 . Sinop The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Kastamonu region and Level 3 Kastamonu.975 . düzey Kastamonu bölgesi ve 3. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Türkiye. düzey (26 Bölge) ve 3. Çankırı ve Sinop bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. düzey (26 Bölge) ve 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Türkiye. The Publication consists of available current data starting 2000.0894 : 978 . Karabük ve Bartın bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Data Access and Publication Catalogue. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Karabük and Bartın provinces by using indicators. 2011 TurkStat.3 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL 28 TÜİK.975 . in the Basic Indıcators part covers graphics. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. Bartın Yayın. Yayında ayrıca.975 .6 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL Bölgesel Göstergeler.19 . 2011 . Çankırı and Sinop provinces by using indicators. Karabük.

Rize. in the Basic Indıcators part covers graphics. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.4715 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.975 . Tokat.0894 : 978 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. The Publication consists of available current data starting 2000.4715 .0894 : 978 . 2009 TR90 Trabzon. Çorum and Amasya provinces by using indicators. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Ordu. düzey Trabzon bölgesi ve 3. Rize. Türkiye. The Publication consists of available current data starting 2000. Türkiye. düzey Samsun. Artvin. Bunun yanısıra. in the Basic Indıcators part covers graphics. In addition to this. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.4 : Türkçe : 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators. Giresun.0894 : 978 . Rize.975 . Çorum. düzey (26 Bölge) ve 3. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Bunun yanısıra. Ordu. 2009 TR83 Samsun.975 . Artvin and Gümüşhane provinces by using indicators. 2011 29 . 2009 TR90 Trabzon. düzey (26 Bölge) ve 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.19 . Artvin ve Gümüşhane bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Rize.0894 : 978 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.4 : Turkish : 20 $ 10 $ TÜİK. Gümüşhane The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Trabzon region and Level 3 Trabzon. düzey Trabzon. Ordu. Giresun. 2011 TurkStat.19 . 2009 TR83 Samsun.19 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 . Çorum. Artvin. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Yayında ayrıca. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Gümüşhane Yayın. Tokat. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Yayında ayrıca. Çorum ve Amasya bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.4 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Giresun. Giresun. düzey Samsun bölgesi ve 3. Ordu. Tokat.General Publications Bölgesel Göstergeler. In addition to this.4 : Türkçe : 10 TL 5 TL Regional Indicators. Amasya Yayın.4728 .19 . Amasya The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Samsun region and Level 3 Samsun. Data Access and Publication Catalogue.4728 . Tokat.

Bayburt Yayın. Ardahan bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Ardahan provinces by using indicators. Iğdır. 2009 TRA1 Erzurum.975 .975 .0894 : 978 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Iğdır.5 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. Türkiye.5 : Türkçe : 5 TL General Publications Regional Indicators. 2011 . Erzincan. The Publication consists of available current data starting 2000. Kars. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.4720 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Bunun yanısıra. Erzincan.19 . The Publication consists of available current data starting 2000. Kars.8 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators. Türkiye. In addition to this. Kars. Erzincan ve Bayburt bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.975 . Bunun yanısıra.0894 : 978 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.0894 : 978 .19 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. in the Basic Indıcators part covers graphics. Data Access and Publication Catalogue. düzey (26 Bölge) ve 3. düzey (26 Bölge) ve 3.975 .19 . Yayında ayrıca. düzey Erzurum bölgesi ve 3. 2011 TurkStat. düzey Kars bölgesi ve 3.4720 .Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Bayburt The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Erzurum region and Level 3 Erzurum. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. düzey Erzurum. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 .8 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 30 TÜİK. Kars. In addition to this.0894 : 978 . in the Basic Indıcators part covers graphics. 2009 TRA1 Erzurum.4718 . Ardahan Yayın. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. düzey Ağrı. Erzincan and Bayburt provinces by using indicators. 2009 TRA2 Ağrı. Yayında ayrıca. Iğdır.4718 . Ardahan The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Kars region and Level 3 Ağrı. 2009 TRA2 Ağrı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Iğdır. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.19 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.

0894 : 978 . Bingöl ve Tunceli bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.4723 .19 . Hakkari The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Van region and Level 3 Van. düzey (26 Bölge) ve 3.0894 : 978 . Bingöl.975 . Yayında ayrıca. Bitlis. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Bitlis ve Hakkari bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. düzey Malatya.General Publications Bölgesel Göstergeler. Elazığ. Elazığ. 2009 TRB1 Malatya. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. 2011 TurkStat. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. düzey Van. Elazığ. The Publication consists of available current data starting 2000. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.0894 : 978 .975 . 2009 TRB2 Van. Bunun yanısıra.975 . in the Basic Indıcators part covers graphics.4725 .4723 .9 : Türkçe : 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators. 2011 31 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Muş. Bitlis and Hakkari provinces by using indicators.3 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators. 2009 TRB2 Van. düzey Van bölgesi ve 3.19 . Türkiye. In addition to this. Muş. Tunceli The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Malatya region and Level 3 Malatya. Bunun yanısıra. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Elazığ. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. In addition to this. Bitlis.9 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler.3 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. Data Access and Publication Catalogue. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. The Publication consists of available current data starting 2000. Bingöl. Tunceli Yayın. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .0894 : 978 . Hakkari Yayın. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . düzey Malatya bölgesi ve 3. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir.19 . in the Basic Indıcators part covers graphics. Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. Türkiye.4725 . Bingöl and Tunceli provinces by using indicators.19 . Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. Yayında ayrıca. Muş. 2009 TRB1 Malatya. Muş.975 . düzey (26 Bölge) ve 3. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.

in the Basic Indıcators part covers graphics.975 .4727 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. düzey Gaziantep bölgesi ve 3. düzey Şanlıurfa. Kilis The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Gaziantep region and Level 3 Gaziantep. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir.0894 : 978 . Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. düzey (26 Bölge) ve 3.Genel Yayınlar Bölgesel Göstergeler. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .19 . The Publication consists of available current data starting 2000. Data Access and Publication Catalogue. The Publication consists of available current data starting 2000. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. in the Basic Indıcators part covers graphics. düzey Diyarbakır bölgesi ve 3.0894 : 978 .1 : Türkçe : 5 TL Regional Indicators.4732 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Bunun yanısıra. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. Türkiye. 2009 TRC1 Gaziantep. Adıyaman ve Kilis bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Diyarbakır The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Diyarbakır region and Level 3 Şanlıurfa. Yayında ayrıca. Diyarbakır Yayın. In addition to this. Kilis Yayın.975 .19 .975 .4727 . Diyarbakır provinces by using indicators.19 . Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Bunun yanısıra. In addition to this. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions. 2009 TRC2 Şanlıurfa. Adıyaman.4732 . İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.975 . Yayında ayrıca.1 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 32 TÜİK.0894 : 978 . düzey Gaziantep.7 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Bölgesel Göstergeler. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge) ve 3. Adıyaman. 2011 . 2009 TRC2 Şanlıurfa. 2009 TRC1 Gaziantep. düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır.7 : Türkçe : 5 TL General Publications Regional Indicators. Diyarbakır bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. 2011 TurkStat.0894 : 978 . Türkiye.19 . Adıyaman and Kilis provinces by using indicators. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.

0894 : 978 . TRC3 (Mardin. Batman.5 Turkish 10 TL 20 $ 10 $ Bölgesel Göstergeler . düzey TRC Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şırnak. Siirt) and level 3 TRC11 (Gaziantep). Siirt) bölgeleri ve 3. düzey Siirt bölgesi ve 3.975 . Siirt bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Batman.5 : Türkçe : 5 TL Genel Yayınlar Regional Indicators. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : : : : : 1307 . 2. İBBS 2. Şırnak. TRC2 (Şanlıurfa. düzey Mardin. Batman.General Publications Bölgesel Göstergeler.975 . 2009 TRC3 Mardin. TRC33 (Şırnak) ve TRC34 (Siirt) bölgelerindeki gelişmeleri göstergeler ile karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.0894 978 . İBBS 3. düzey (81 il) bölgelerine ait göstergeler de yer almıştır. Bunun yanısıra. Şırnak.3 : Türkçe : 7 TL Regional Indicators.düzey TRC11 (Gaziantep).19 . 2011 33 . TRC31 (Mardin). 2011 TurkStat. Diyarbakır). Diyarbakır). TRC2 (Şanlıurfa. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Bunun yanısıra Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafik ve haritalara da yer verilmiştir.4734 . Siirt Yayın.3 : Turkish : 14 TL 20 $ 10 $ TÜİK. TRC13 (Kilis). TRC22 (Diyarbakır). TRC32 (Batman). TRC3 (Mardin.4585 . Also the publication covers indicators of other level 1 (12 Regions). Data Access and Publication Catalogue. Adıyaman. Yayında ayrıca. level 2 TRC1 (Gaziantep. Batman. Also the publication covers indicators of other level 2 (26 Regions) and level 3 (81 provinces) regions.19 .19 . Batman. Kilis). TRC12 (Adıyaman). Temel Göstergeler kısmında bazı göstergeler için grafiklere de yer verilmiştir. TRC31 (Mardin). Türkiye. 2008 TRC Güneydoğu Anadolu Yayın. Basic Indicators part covers graphics and maps. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .0894 : 978 . TRC33 (Şırnak) ve TRC34 (Siirt) provinces by using indicators. in the Basic Indıcators part covers graphics. Şırnak. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.4585 .975 .19 . Yayında ayrıca İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey TRC1 (Gaziantep. 2008 TRC South East Anatolia The publication presents and compares developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional level 1 TRC (South Eastern Anatolia). İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey (26 Bölge). düzey (26 Bölge) ve 3. TRC32 (Batman). TRC21 (Şanlıurfa). Yayında 2000 yılından başlayarak mevcut en son yıl bilgileri verilmektedir. In addition to this. Batman. TRC13 (Kilis). düzey (12 Bölge). düzey bölgelerine (81 il) ait göstergeler de yer almıştır. TRC22 (Diyarbakır).975 . TRC21 (Şanlıurfa).0894 : 978 . 2009 TRC3 Mardin. Siirt The publication presents and compare developments of regions which is one of Classification of Statistical Regional Level 2 Siirt region and Level 3 Mardin. Şırnak. level 2 (26 Regions) and level 3 (81 Provinces) regions. Türkiye.4734 . The Publication consists of available current data starting 2000. TRC12 (Adıyaman). In addition to this. Şırnak. Siirt provinces by using indicators. Adıyaman. Kilis).

Genel Yayınlar Bölgesel İzleme Göstergeleri TR 31 İzmir. karar alma ve uygulama süreçlerinde kullanabilecekleri tablolara yer verilmiştir. publication covers tables that especially usage for managers to compare İzmir and Aegean Region indicators to Turkey and using to get decision and application process. yaşam kalitesi.5 : Türkçe . özellikle yöneticilerin İzmir ili ve Ege Bölgesi bilgilerini Türkiye göstergeleri ile karşılaştırabileceği. sectorial production and income and employment figures about İzmir. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1306 . 2008 Yayında.1194 : 978 . gelir ve istihdam alanlarındaki gelişmeleri gösteren bilgiler kapsanmıştır.4510 .English : 20 $ 10 $ 10 TL 34 TÜİK. Also the publication presents social and economic status evaluation by official statistics of İzmir in our country in broad perspectives. Yayında. life quality.975 . bireysel ve kamusal yaşam olanakları. 2008 The publication covers developments in the population and natural resourches. 2011 TurkStat.4510 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1306 . In addition.19 .1194 : 978 . individual and public life facilities. İzmir ilinin nüfus ve doğal kaynakları. 2011 .975 .5 : Turkish .İngilizce : 5 TL General Publications Regional Indicators TR 31 İzmir.19 . Data Access and Publication Catalogue. İzmir ilinin ülkemizin sosyal ve ekonomik alanlardaki durumunu geniş bir perspektif içinde değerlendirerek resmi istatistikler ile kullanıcılara sunmaktadır. sektörel üretimi.

Geçmiş yıllara ait nüfus sayımı bilgileri ile karşılaştırmalı olarak verilen tabloların yanı sıra il bazında karşılaştırmaların da bulunduğu yayın grafiksel sunum ve haritalarla zenginleştirilmiştir.19 .English : Free Ücretsiz 2000 Genel Nüfus Sayımı. contains the information on population size by province and districts.2 : Türkçe . population of province/district centers and towns/villages. demographic and economic characteristics of population of Turkey are given and interpreted in detail. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sayım yılı : 978 .3 : Türkçe .975 . cinsiyet yapısı. marital status. 2011 35 . Data Access and Publication Catalogue.19 .4754 . sex structure.3 : Turkish . Periodicity ISBN Language Format and price : Census year : 975 . province of registration and educational status on 31 December 2009 and also the maps in which main indicators presented graphically. Publication that includes tables in comparison with the information obtained from previous censuses and also tables by provinces was enriched with graphical presentations and maps.19 .İngilizce : Nüfus ve Sosyal Koşullar Address Based Population Registration System Population Census. net göç hızı. in-migration.İngilizce : 10 TL Census of Population 2000. 2009 The publication. Türkiye Türkiye İstatistik Kurumu. rate of net migration. which includes the information of the country’s population structure based on the Address Based Population Registration System. eğitim durumu ile ilgili bilgilerin yansıra temel göstergelerin grafiksel sunumunun yapıldığı haritalara yer verilmektedir. Bu yayında. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sayım yılı : 975 . net migration. the results of 2000 Population Census regarding the social. Türkiye’deki nüfusun sosyal. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla il ve ilçelere göre nüfus büyüklüğü. demografik ve ekonomik niteliklerine ilişkin 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları ayrıntılı olarak verilmekte ve yorumlanmaktadır.English : 20 $ 10 $ 20 TL TÜİK. out-migration.3338 . age. Genel Nüfus Sayımını gerçekleştirmiştir. nüfusa kayıtlı olunan il. aldığı göç. 22 Ekim 2000 tarihinde 14.19 . 2000. population growth rate. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Periodicity ISBN Language Format and price : Census year : 978 . medeni durum. In this publication.2 : Turkish . Turkey Turkish Statistical Institute conducted 14th Population Census on October 22nd.4754 .975 . net göç. nüfus artış hızı. yaş. il/ ilçe merkezi ve belde/ köy nüfusları. 2011 TurkStat.3338 . Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri.Population and Social Conditions Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı. verdiği göç. 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu yayında. Social and Economic Characteristics of Population.

Census of Population. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sayım yılı : 1306 . Migration size by settlement. bölgeler ve iller arası göç ile göç eden nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. social and economic characteristics of population and comparisons with previous population censuses are included. Migration Statistics Covers data provided from 2000 General Population Census.3781 . Social and Economic Characteristics of Population (by Province) The results of demographic.İngilizce Formatı ve fiyatı : 14 TL. Yerleşim yerlerine göre göç büyüklüğü. Periodicity Language Format and price 7 TL. 2000 Genel Nüfus Sayımı’ndan elde edilen bilgiler ile geçmiş yıllara ait nüfus sayım bilgilerinin karşılaştırmaları da yer almaktadır.19 . Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (İl Yayınları) Nüfusun demografik ve ekonomik yapısındaki gelişmeleri. 2011 .1186 : 975 . inter regional and inter provincial migration. 2011 TurkStat.19 . 20 TL(*) (*) Population and Social Conditions Census of Population 2000.7 : Türkçe . Social and Economic Charateristics of Population has been provided to the users as a separate publication for each province.Nüfus ve Sosyal Koşullar 2000 Genel Nüfus Sayımı. social and economic characteristics of migrated population are also indicated. Yayımlanma süresi : Sayım yılı Dili : Türkçe .English : 20 $ 10 $ İllere göre fiyat farklılıkları vardır. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarından çıkarılan göç bilgileri yer almaktadır.English : 10 $ 36 TÜİK. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Census year : 1306 .7 : Turkish .3781 . Göç İstatistikleri Yayında. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri yayını her il için ayrı bir yayın olarak hazırlanmıştır.1186 : 975 . 10 TL(*) : Census year : Turkish . 2000 Genel Nüfus Sayımı. Data Access and Publication Catalogue.İngilizce : 7 TL Census of Population 2000.

2008 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması. kişilerin medya ve sağlık uyarıları konusundaki tutum ve algıları ile ilgili bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.8 : Türkçe : 5 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar Life Satisfaction Survey. and expectations. 2009 Yayın iki bölümden oluşmaktadır. Periodicity ISBN Language Format and price : Irregular : 978 .6 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. kişisel gelişim ve umut ile ilgili grafikler ve tablolar yer almaktadır. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1304 . yetişkinlerin tütün ve tütün mamulü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla Kasım 2008’de uygulanmıştır. First chapter is based on 2008 Life Satisfaction Survey for which 7 546 individuals at 18 years of age and over are interviewed.19 . İkinci bölümde. data was derived on use of tobacco and tobacco products.Population and Social Conditions Yaşam Memnuniyeti Araştırması.7272 : 978 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1304 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2011 37 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Düzensiz : 978 .4759 .8 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Küresel Yetişkin Tütün Araştırması. 18 ve daha yukarı yaştaki 7 546 bireye uygulanan 2009 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Birinci bölüm. personal development and hope are given.7272 : 978 .4759 . 2003-2009 yıllarına ait zaman serisi yer almaktadır.4597 . By this survey. 2009 The publication contains two chapters. 2008 Global Adult Tobacco Survey was applied in order to derive data on use of tobacco and tobacco products by adults and to compose data source for decision makers and researchers on November 2008. kamu hizmetlerinden memnuniyet ile beklenti. satisfaction from public services.19 .19 .975 . Data Access and Publication Catalogue. sigara dumanına maruz kalma durumu. bireysel mutlululuk ve memnuniyet. Araştırma sonucunda.4597 .19 .975 .6 : Türkçe : 5 TL Global Adult Tobacco Survey.975 . exposure to tobacco smoke. graphs and tables on household living conditions. it is aimed that. desire to quit use of tobacco and information of individuals’ attitudes and perceptions on media and health warnings. In this chapter. tütün ve tütün mamullerinin kullanımı. hanehalkı yaşam koşulları. 2011 TurkStat. tütün ve tütün kullanımını bırakma eğilimi. personal happiness and life satisfaction.975 . Bu bölümde. The second chapter contains time series for 20032009.

cinsiyet ve hizmet aldığı kurum bazında bilgiler yer almaktadır.975 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . 2006 “Health Satisfaction Survey” was carried out in 2006 by The Turkish Statistical Institute in cooperation with The Ministry of Health to measure of health satisfaction receiving from health institutions of the citizens in Turkey and to increase the health service quality according to the results getting from the survey.975 . ülke genelini yansıtan ilk çalışma olmasının yanı sıra hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir çalışma olma özelliğini taşımaktadır.) sağlık hizmetlerini alan bireylerin eğitim durumu. satisfaction levels from these services. Information related with person’s satisfaction and complaint from health institutions is also included. income level. age group. Araştırma ile 0-6. günlük aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir.5 : Türkçe-İngilizce : 5 TL Health Survey.7 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL Sağlık Araştırması. röntgen vb. gelir grubu. Yayında hanehalkı ve bireylere yönelik sorulara ait bilgiler ile son bir yıl içinde ayakta. In this publication.5 : Turkish-English : 20 $ 10 $ 10 TL 38 TÜİK. 2006 Türkiye’de vatandaşların sağlık kurumlarından almış olduğu sağlık hizmeti memnuniyetinin ölçülmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 2006 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliği ile “Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırması” yapılmıştır. This study has the specialty of being the first research held out to reflect the country in general and being comparable internationally.4066 .) in the last one year period by educational level. Araştırma.7 : Türkçe : 5 TL Population and Social Conditions Health Satisfaction Survey. Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . 2008 2008 Sağlık Araştırması ile toplum sağlığı konusunda idari kayıtlar yoluyla düzenli olarak elde edilemeyen göstergelerin hesaplanması ve bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.4820 .Nüfus ve Sosyal Koşullar Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırması. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . sex and health institution based were covered. yataklı ve diğer (laboratuar. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.19 . yaş grubu. inpatient treatment and other (laboratory.975 . The research derives many indicators on health including health conditions of 0-6 and 7-14 years old individuals and also the utilization of health services.4820 . X-ray etc. 2008 The aim of the 2008 Health Survey is to introduce the health profile of individuals by calculation of indicators which cannot be derived regularly from administrative registers. 7-14 yaştaki bireylerin sağlık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri. Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . questions related with households and individuals and questions of the individuals who receive health service as outpatient treatment.975 .19 .4066 . Sağlık kurumları ile ilgili memnuniyete ve şikayete yönelik bilgilere de yer verilmiştir.19 . 2011 TurkStat.19 . difficulties faced during daily activities and alcohol using habits for individuals 15 years old and over. 2011 . Data Access and Publication Catalogue.

7 coğrafi bölge ve kent-kır bazında Türkiye’de özürlülerin sayısı.19 . who is older than 15. In the scope of internationally comparable time use studies hold by EUROSTAT. 2006 Time Use Survey is the basic research for manifestation how people use their time in daily activities.31 Aralık 2006 döneminde Türkiye genelinde toplam 5070 örnek hanede uygulamıştır.19 . This publication covers tables on time use status of individuals by some personal characteristics such as gender.İngilizce : Nüfus ve Sosyal Koşullar Turkey Disability Survey. 2011 39 . Turkish Statistical Institute applied the survey to 5070 sample households for first time in 1 January-31 December 2006 period. Periodicity ISBN Language Format and price : Once in the scope of the project. This publication includes the number of disabled people.975 . bir hafta içi ve bir de hafta sonu olmak üzere iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10’ar dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla bilgiler derlenmiştir. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . hanehalkı büyüklüğü gibi hanehalkı özelliklerine göre bireylerin zaman kullanım durumunu yansıtan tablolara yer verilmiştir. özrün oluş sebebi ve süreğen hastalığa sahip olan nüfus ile ilgili bilgiler yer almaktadır. araştırmadan elde edilen cinsiyet. Each person completed two diaries.English : 14 TL 7 TL 20 $ 10 $ Zaman Kullanım İstatistikleri. 2002 With the aim of eliminating information and data deficiency on disabled people. : 975 .3596 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.4191 .19 . In the survey. “2002 Turkey Disability Survey” was carried out in December. Bu yayında.4191 . eğitim durumu gibi fert özellikleri ile kırsal ve kentsel yerlerde yaşama.one for a weekday and one for a weekend day. Data Access and Publication Catalogue. education and by some household characteristics such as living in urban or rural areas. 2002 Özürlüler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın işbirliği ile “2002 Türkiye Özürlüler Araştırması” 2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Proje kapsamında 1 kez : 975 . yaş. wrote down their activities during 24 hours on diary in ten-minute time slots.19 . EUROSTAT’ın başlattığı uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte zaman kullanım anketi çalışmaları kapsamında Zaman Kullanım Anketi’ni ilk kez 1 Ocak . oranı.2 : Turkish .3596 . disability proportion. causes of disability and also population having chronic illnesses according to the 7 geographical regions and urban-rural base. 2002 by The Turkish Statistical Institute in cooperation with The Presidency of Administration on disabled people.975 . 2011 TurkStat. beklentileri.Population and Social Conditions Türkiye Özürlüler Araştırması. expectations. household size etc. Türkiye İstatistik Kurumu. sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar. Yayında.2 : Türkçe . 2006 Bireylerin çeşitli günlük faaliyetleri içinde zamanlarını nasıl kullandıklarını ortaya koymak amacıyla uygulanan temel araştırma Zaman Kullanım Anketidir. age. type of disability. Ankette 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin. their soc io-economic characteristics. every person of household. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 .6 : Türkçe : 10 TL 5 TL Time Use Statistics. sosyo-ekonomik yapısı.6 : Turkish : 20 $ 10 $ TÜİK. their problems in social life. özürlülük türü.

31 December 2006 period. every person of household.975 . age. Bu CD’de. eğitim durumu gibi fert özellikleri ile kırsal ve kentsel yerlerde yaşama. hanehalkı büyüklüğü. 2006 Türkiye’de ailelerin yapısını. household size.0 : Turkish : 70 $ Aile Yapısı Araştırması. Turkish Statistical Institute applied the survey to 5070 sample households for first time in 1 January. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . Each person completed two diaries . konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin zaman kullanım durumunun analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır. EUROSTAT’ın başlattığı uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte zaman kullanım anketi çalışmaları kapsamında Zaman Kullanım Anketi’ni ilk kez 1 Ocak .4474 . 2006 Türkiye İstatistik Kurumu.4474 . Data Access and Publication Catalogue. In the survey.X : Turkish : Free Free Ücretsiz 40 TÜİK.Nüfus ve Sosyal Koşullar Zaman Kullanım Anketi Veri Seti.19 . Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . education and by some household characteristics such as living in urban or rural areas.19 .19 . wrote down their activities during 24 hours on diary in tenminute time slots.0 : Türkçe : 100 TL Population and Social Conditions Time Use Survey Data Set.one for a weekday and one for a weekend day.31 Aralık 2006 döneminde Türkiye genelinde toplam 5070 örnek hanede uygulamıştır. bir hafta içi ve bir de hafta sonu olmak üzere iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10’ar dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla bilgiler derlenmiştir. and covers explanations on these variables. who is older than 15. 2011 . features on dwelling etc. yaş.X : Türkçe : Ücretsiz Family Structure Research. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. yaşam biçimini. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1307 . aile içi sorunlarını ve aileye yönelik eğilimlerini gösteren tablo ve grafikler yer almaktadır. domestic problems and tendencies related to the families in Turkey.2056 : 975 . 2006 It contains tables and graphs indicating the family structure. This CD covers micro data sets can be used for analyzing the time use status of individuals by some personal characteristics such as gender. life style.3964 . 2006 In the scope of internationally comparable time use studies hold by EUROSTAT. Ankette 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1307 .19 . araştırmadan elde edilen cinsiyet.975 . 2011 TurkStat.2056 : 975 .3964 .

ortalama evlenme yaşı. evlenen çiftlerin yaşı. daimi ikametgah. cause of death. evlilik süresi ve dava süresine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 . duration of marriage and duration of divorce case.975 .1191 : 978 .İngilizce : : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ Ölüm İstatistikleri.1 : Türkçe . 2008 This publication includes information related to deaths by month of death.4659 . Province and District Centers. sex. İl ve İlçe Merkezleri.İngilizce : Death Statistics. Nüfus ve Sosyal Koşullar DEMOGRAPHY Marriage and Divorce Statistics.English : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ TÜİK.19 .5 : Türkçe . 2011 TurkStat. yaş. 2009 Bu yayında. mean age at first marriage. occupation group and infant deaths. medeni durum. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. evlenme ayı ve önceki medeni durumuna ilişkin bilgiler ile boşanan çiftlerin yaşı. cause of divorce.975 . ortalama ilk evlenme yaşı. place where cause of death was determined.975 .19 . yaş farkı. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 .1191 : 978 .19 .1 : Turkish . average age at marriage.19 .Population and Social Conditions DEMOGRAFİ Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 .English : Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . ölüm nedeninin saptandığı yer. Data Access and Publication Catalogue. marital status. meslek grubu ve bebek ölümlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. age difference.4862 . 2011 41 . age difference. cinsiyet.4659 . 2008 Bu yayında ölümün meydana geldiği ay. yaş farkı.4862 . boşanma nedeni. month of marriage and marital status before current marriage and also includes information related to couples gotten divorced by age. ölüm nedeni. permanent residence. age. 2009 This publication includes information related to couples gotten married by age.5 : Turkish .975 .

1159 : 978 . method of suicide and dependents. intihar nedeni.English : 20 $ 10 $ 10 TL 42 TÜİK. educational level. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2011 TurkStat.İngilizce : 5 TL Population and Social Conditions Suicide Statistics.975 . yaş. daimi ikametgah.19 . 2008 Bu yayında intiharın meydana geldiği ay.4620 .1159 : 978 . Data Access and Publication Catalogue. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 .Nüfus ve Sosyal Koşullar İntihar İstatistikleri. cause of suicide. 2011 . sex. age. marital status.975 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 .4620 . medeni durum. intihar şekli ve bakmakla yükümlü olunan kişilere ilişkin bilgiler yer almaktadır.1 : Türkçe .1 : Turkish .19 . eğitim durumu. cinsiyet. permanent residence. 2008 In this publication includes information related to suicides by month of suicide.

Annual results of the survey has been given by Classification of Statistical Regional Units (SRE) Level 1 (12 Regions) in urban and rural distinction and by (SRE) Level 2 (26 Regions) in total starting from 2004.4819 . bölge bazında daha ayrıntılı sonuçlar içeren tablolar. tablolaştırılmış özet sonuçları. Annual results of the household labour force survey. 2011 43 . including annual results of 2009 household labour force survey. düzey için kent ve kır ayrımında tahmin üretmeye elverişli olmadığından. studies could also be done in by regional breakdown. CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak.English : 70 $ TÜİK. 2009 2009 yılı hanehalkı işgücü anketi yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD. Annual and regional results are given in this publication.İngilizce : 100 TL Household Labour Force Survey Data Set. 2011 TurkStat. Bu yayında. However. bölge düzeyinde karşılaştırmaya olanak sağlayacak temel tabloların yanısıra.9 : Türkçe .5036 : 978 .5036 : 978 . metodolojik bilgi ve CD’nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. methodological information and principles of micro data use. bölgesel düzeyde işgücü verileri de yer almaktadır. istihdam edilenler ile işsizlerin sayısına ve temel karakteristiklerine yönelik yıllık sonuçların yer aldığı bu yayında. could be given by Statistical Regions of Europe (SRE) Level 1 in urban and rural detail and for total by SRE Level 2 besides the estimations given for Turkey and in urban rural distinction. Data Access and Publication Catalogue. Ancak.6 : Türkçe .19 . Since SRE level 1 and Level 2 codes are given in the CD. veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi.19 .4849 . Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları.İngilizce : 7 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar LABOUR MARKET Household Labour Force Statistics.975 .19 . This publication gives methodological information and summary tables for country comparisons are covered besides the main and detailed tables given by statistical regional units.4849 .Population and Social Conditions İŞGÜCÜ PİYASASI Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. 2009 Information on number and main characteristics of employed and unemployed are gathered through the labour force survey takes place in this publication.English : 14 TL 20 $ 10 $ Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Seti.975 . düzey ve 2. kent ve kır tahminlerinin yanısıra İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 0259 . 2009 Hanehalkı işgücü anketi ile derlenen. it should be noted that. according to the estimation level of household labour force survey. yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alınmalıdır Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . düzey için de verilebilmektedir. it is not reliable to produce estimations by urban/rural breakdown in SRE Level 2 Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. 2009 This CD.9 : Turkish . main tabulated data.19 . Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları. 2004 yılından itibaren istatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 1’e (12 Bölge) göre kent ve kır ayrımında Düzey 2’ye (26 Bölge) göre ise toplam için verilmektedir.975 .6 : Turkish .975 . It is possible to produce cross tables. 1. metodolojiye ilişkin açıklamalar ve ülke karşılaştırmasına yönelik özet tablolar da yer almaktadır. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 0259 . dört dönem toplamına ilişkin ham verileri.4819 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. araştırmanın tahmin boyutu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. make various statistical analysis and run econometric models by means of using micro data given in this CD.

5036 : 978 .975 . 2006 Kazanç yapısı araştırmasına ilişkin mikro verilerin CD ortamında dağıtımı yapılmaktadır.19 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Dört yılda bir : 978 . 2004-2008 is the first publication of the series of a four yearly interval. sosyal güvenlik ödemeleri ayrıntısının yanı sıra ekonomik faaliyet.1 : Türkçe : Structure of Earnings Survey Data Set.19 . işletmenin büyüklük grubu ve toplu iş sözleşmesi kapsamında olma durumu gibi bazı işyeri özellikleri ayrımında sunulmaktadır. 2004 ve 2008 yıllarına ilişkin işgücü maliyeti verileri. By means of using the micro data.5036 : 978 . Estimation on labour cost and components of labour cost like wage.6 : Turkish : 100 TL 70 $ 44 TÜİK. Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . methodological information and principles of using the CD. veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi.19 . metodolojik bilgi ve CD’nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları da içermektedir.4768 .19 . 2004-2008 İşgücü Maliyeti Araştırması. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 0259 . cross tables can be produced for each of the variables besides the various statistical analyses and models.0 : Türkçe . 2006 yılı kazanç yapısı araştırması mikro verilerinin yer aldığı bu CD. CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak. This CD including 2006 structure of earnings survey results in micro data format contains main tabulated data. earnings and social security payments for 2004 and 2008 are provided in this publication by the characteristics of establishment like economic activity. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 0259 . 2011 TurkStat.Nüfus ve Sosyal Koşullar İşgücü Maliyeti Araştırması. bileşenleri olan ücret.English : 20 $ 10 $ 14 TL Kazanç Yapısı Araştırması Veri Seti. çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. 2004-2008 yayını dört yıllık aralıklarla uygulaması devam edecek seriye ait ilk yayındır.975 .975 .İngilizce : 7 TL Population and Social Conditions Labour Cost Survey.4768 .0 : Turkish . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2011 . 2004-2008 Labour Cost Survey. the size of the enterprise and the collective aggreement status.975 . Data Access and Publication Catalogue. 2006 Micro data of the structure of earnings survey is disseminated through the CD’s.4849 . Bu yayında.4422 . veri setinin yanısıra tablolaştırılmış temel verileri. kazanç.

İngilizce : 5 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar Structure of Earnings Survey. methodological information and principles of micro data use.4420 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . toplu iş sözleşmesi kapsamında olma durumu. kişi başına ücret.4665 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . meslek grubu. Düzey’e göre de istenen analizlerin yapılması mümkündür. metodolojik bilgi ve mikro veri kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları da içermektedir.2 : Türkçe-İngilizce : 250 TL Household Labour Force Survey Data Set.975 . Besides giving information on wages. earnings. işyerinde çalışma süresi.19 . 2004-2008 Micro data of the household labour force survey have been disseminated by means of CD’s since 2004. Kazanç Yapısı Araştırması 2006 yayını ile. istihdam türü gibi ücretli çalışanların temel özelliklerinin yanı sıra ekonomik faaliyet kolu.19 . Dört yıl aralıklarla gerçekleştirilecek seriye ait ilk yayındır. eğitim durumu. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2004-2008 Hanehalkı işgücü anketine ilişkin mikro verilerin 2004 yılından itibaren CD ortamında dağıtımı yapılmaktadır. Structure of Earnings Survey 2006 also gives it by characteristics of the unit such as economic activity group. earnings and working time by the main characteristics of the employees and the establishment is included. yıllık sonuçlar üzerinden istatistiksel analizler yapılabileceği gibi.7 : Turkish .19 . veri setinin yanısıra tablolaştırılmış temel verileri. istatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1.975 . it is poosible to make statistical analyses at annual level and also considering the regional breakdown (by the Classification of Statistical Region Units Level 1 and Level 2). Periodicity ISBN Language Format and price : : 978 . yaş grubu.19 .4665 . type of the employment. information on wages. 2006 Bu yayında ücretli çalışanın ve işyerinin temel özellikleri ayrımında ücret.English : 20 $ 10 $ 10 TL Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Seti. length of service at the enterprise. This is the first publication of the series of a four yearly interval. collective pay agreement coverage and the size class of the unit. işyerinin bağlı olduğu işletmenin büyüklük grubu gibi işyeri özelliklerine göre de sunulmaktadır. CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak. Data Access and Publication Catalogue. 2011 45 . occupational group.2 : Turkish . and working time by main characteristics of the employees such as age group. By using the micro data given in this CD. kazanç ve çalışma saati bilgisi yer almaktadır. This CD. level of education.7 : Türkçe . 2006 In this publication.Population and Social Conditions Kazanç Yapısı Araştırması.975 . including annual results of household labour force survey between 2004 and 2008 revised by the renewed population projections contains main tabulated data. Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . kazanç ve çalışma süresine ilişkin bilgi. Düzey ve 2.English : 175 $ TÜİK.4420 . Yenilenen nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiş olan 2004 ile 2008 yılları arasındaki hanehalkı işgücü anketi yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD. 2011 TurkStat.975 .

1 Ocak 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında bir yıl boyunca 8 600 örnek hanehalkına uygulanan 2004 Hanehalkı Bütçe Araştırması’ndan Türkiye geneli.5572 : 978 . related to income distribution for whole Turkey as well as urban and rural settlements. SAS and SPSS data formats and explanations on survey methodology and definitions of variables covered in the CD are provided. Cd’de anketin yöntemine ve değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır. Bu yayın. kullanılabilir gelirin haneler ya da fertler arasında ne şekilde dağıldığının bilinmesi ve uygulanan sosyoekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla kullanılan en önemli kaynaklardan biridir.4117 .6 : Türkçe : 100 TL Household Budget Survey Data Set. fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na ilişkin mikro veriler. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . tüketim kalıpları hakkında bilgi veren ve toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi.19 .19 .19 . This publication has been prepared to provide users the main indicators. yaşam düzeyleri. kentsel ve kırsal yerler ayrımında elde edilen gelir dağılımına ilişkin temel göstergeleri kullanıcılara sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 2002 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen “Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu. to understand the distribution of the income among the households or individuals and to test the validity of the applied socio-economic policies. household composition.6 : Turkish . 2011 .English : 20 $ 10 $ 10 TL Hanehalkı Bütçe Araştırması Veri Seti. Periodicity ISSS ISBN Language Format and price : Annual : 1306 . 2004 Household budget surveys are one of the major sources which provide information on the socio-economic structures. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.975 .6 : Türkçe .975 . gathered from the 2004 Household Budget Survey conducted on 8 600 sample households for the period 1 January 2004 – 31 December 2004.975 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1306 . 2004 Hanehalkı bütçe anketleri.TÜKETİM Hanehalkı Bütçe Araştırması Gelir Dağılımı.4500 . 2011 TurkStat.4117 .975 .5572 : 978 . hanehalkı bileşimi.19 . Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . hanelerin sosyo-ekonomik yapıları.6 : Turkish : 70 $ 46 TÜİK. Data Access and Publication Catalogue. living standards and consumption patterns of the households and are used to determine the needs of the society. 2002 Micro data sets obtained from 2002 Household Budget Survey on “Socio-economic status of household. SAS ve SPSS formatlarında sunulmaktadır.4500 .Nüfus ve Sosyal Koşullar GELİR . ASCII. employment status of members and their monthly and annual incomes and monthly consumption expenditures by types of expenditure” in the form of ASCII.İngilizce : 5 TL Population and Social Conditions INCOME .CONSUMPTION Household Budget Survey Income Distribution.

975 .19 . employment status of members and their monthly and annual incomes and monthly consumption expenditures by types of expenditure” in the form of ASCII. SAS and SPSS data formats and explanations on survey methodology and definitions of variables covered in the CD are provided. household composition.4639 . ASCII. Cd’de anketin yöntemine ve değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır. 2007 Micro data sets obtained from 2007 Household Budget Survey on “socio-economic status of household. 2011 TurkStat. ASCII.975 . 2008 2008 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen “hanehalkının sosyo-ekonomik durumu. SAS ve SPSS formatlarında sunulmaktadır. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . household composition.975 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.975 . Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . SAS ve SPSS formatlarında sunulmaktadır.3 : Türkçe : 100 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar Household Budget Survey Data Set. hanehalkı bileşimi.19 .9 : Turkish : 100 TL 70 $ TÜİK.Population and Social Conditions Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti.19 . Data Access and Publication Catalogue. fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na ilişkin mikro veriler. fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na ilişkin mikro veriler.4639 .9 : Türkçe : Household Budget Survey Data Set.3 : Turkish : 70 $ Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti.4640 . hanehalkı bileşimi.4640 . 2011 47 . 2008 Micro data sets obtained from 2008 Household Budget Survey on “socio-economic status of household. employment status of members and their monthly and annual incomes and monthly consumption expenditures by types of expenditure” in the form of ASCII. 2007 2007 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen “hanehalkının sosyo-ekonomik durumu. Cd’de anketin yöntemine ve değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . SAS and SPSS data formats and explanations on survey methodology and definitions of variables covered in the CD are provided.19 .

employment status of members and their monthly and annual incomes and monthly consumption expenditures by types of expenditure” in the form of Excel.975 . örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. living conditions and social exclusion. kesit ve panel olmak üzere her yıl iki veri seti elde edilmesi hedeflenmektedir. Data Access and Publication Catalogue.4776 .19 . fertlerin istihdam durumu ile elde ettikleri aylık ve yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları”na ilişkin mikro veriler. basic indicators and methodological information. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . 2007 Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında. göreli yoksulluk. data guidance. Excel.19 .5 : Turkish : 70 $ Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti. 2006 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD. crosssectional and panel. 2009 Micro data sets obtained from 2009 Household Budget Survey on “socio-economic status of household.4935 . Two types of data sets are produced from this survey every year.5 : Türkçe : 100 TL Population and Social Conditions Income and Living Conditions Survey Data Set (Cros-Sectional). temel göstergeleri ve metodolojik bilgileri içermektedir. Araştırmadan. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2011 . Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na ilişkin mikro verilerin 2007 yılından itibaren CD ortamında dağıtımı yapılmaktadır. 2007 yılında uygulanmaya başlanan araştırma ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı.6 : Türkçe : Household Budget Survey Micro Data Set. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 .6 : Turkish : 100 TL 70 $ 48 TÜİK. household composition. 2007 Income and living conditions survey has been conducted within the scope of the studies compliance with European Union (EU) since 2007. SAS ve SPSS formatlarında sunulmaktadır. 2009 2009 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen “hanehalkının sosyo-ekonomik durumu. hanehalkı bileşimi. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 .4935 .4776 . including annual results of 2007 income and living conditions survey contains data set formed by SAS and CSV.975 . relative poverty. veri kılavuzunu. 2011 TurkStat. yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek amaçlanmaktadır. Micro data of the income and living conditions survey have been disseminated by means of CD’s since 2007.975 . Cd’de anketin yöntemine ve değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.19 . This CD. SAS and SPSS data formats and explanations on survey methodology and definitions of variables covered in the CD are provided.Nüfus ve Sosyal Koşullar Gelir ve Yaşam Koşulları Veri Seti (Kesit Veri). In this survey applied every year regularly and used panel survey method. The aim of the survey is to supply comparable annual data on income distribution.19 . the sample persons are traced during 4 years. SAS ve CSV olarak hazırlanan veri setini. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı araştırmada.975 .

Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . 2006 In this publication. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . 2006 Çocuk İşgücü Anketine ilişkin açıklama. income and expenditure groups.19 . sosyo-ekonomik gruplara.0 : Türkçe . kentsel ve kırsal yerler ayrımında elde edilen tüketim harcamalarına ilişkin temel göstergeleri kullanıcılara sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yayında yer alan tarihsel tablolarda Ekim 1994 ve Ekim 1999 Çocuk İşgücü Anketi sonuçları. 2006 Bu yayında.4833 . gathered from the 2007 Household Budget Survey conducted on 8 640 sample households for the period 1 January 2007 .19 .5 : Türkçe . Bu yayın. değerlendirme ve ayrıntılı tabloların yanısıra 1994 ve 1999 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına ilişkin sonuçları içeren tarihsel tablolar da yer almaktadır. related to consumption expenditures of the households for whole Turkey as well as urban and rural settlements. 2011 TurkStat. Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . In these tables. kır.19 . gelir türleri. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.5 : Turkish . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . 1 Ocak 2007 .Population and Social Conditions Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim Harcaması.19 . Data Access and Publication Catalogue.4122 . living standards and income levels of the households by socioeconomic groups and urban-rural settlements and regions. kent ve bölgelere göre ortaya çıkaran bir araştırmadır.English : 20 $ 10 $ 10 TL Çalışan Çocuklar. yaşam düzeyleri ve gelir durumlarını.English : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL TÜİK. This publication has been prepared to provide users the main indicators. 2011 49 . number of employed members in the household and many socio-economic characteristics of the reference person of the household are included in this publication. 2007 “Household Budget Survey” is one of the major sources providing information on expenditures patterns.975 . 2007 “Hanehalkı Bütçe Anketi”. historical tables containing 1994 and 1999 survey results take also place. çalışan fert sayısı ve hanehalkının referans kişisinin sosyo-ekonomik özelliklerine göre hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımına ilişkin tablolar yer almaktadır. Tables about distribution of consumption expenditures by lots of household characteristics such as household size and type. 31 December 2007. the results of 1994 and 1999 Child Labour Surveys are prepared according to the re-weighted data based on the population projections calculated by the 2000 General Census of Population.İngilizce : 5 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar Household Budget Survey Consumption Expenditures. Yayında hanehalkı büyüklüğü. evaluations and detailed tables concerning the 2006 Child Labour Survey. besides the explanations.4833 . hanehalkının gelir ve harcama grupları. hanehalklarının tüketim harcaması yapıları.975 .0 : Turkish . 2000 Genel Nüfus Sayımı esas alınarak hesaplanan nüfus projeksiyonlarına göre yeniden ağırlıklandırılmış verilere göre hazırlanmıştır.975 .İngilizce : Working Child.975 . 31 Aralık 2007 tarihleri arasında bir yıl boyunca 8 640 örnek hanehalkına uygulanan 2007 “Hanehalkı Bütçe Araştırması”ndan Türkiye geneli.4122 . hanehalkı tipi.

Nüfus ve Sosyal Koşullar EĞİTİM Milli Eğitim İstatistikleri Yaygın Eğitim. individuals. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. hanehalkı. 2011 . Koran courses. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1306 . number of courses and participants of practical trade schools for girls.8172 : 975 . 2011 TurkStat. firmalar. vocational training centers and adult education training centers. ministries and institutions’ to education and to produce comparable educational data with this survey according to national plan within the EU compliance studies. kurs ve kursiyer sayısına ilişkin tablolar yer almaktadır.8 : Turkish : 20 $ 10 $ 10 TL 50 TÜİK. şahıs. eğitim seviyelerine göre öğrenci başına düşen eğitim harcamaları. participants and teachers by province within non-formal education. foundations. AB uyum çalışmaları kapsamında ulusal plan gereği eğitim konusunda karşılaştırılabilir veri üretilmesi amaçlanmıştır. vakıf. Data Access and Publication Catalogue.1027 : 978 .975 .3867 .4835 . non-profit organizations. Population and Social Conditions EDUCATION National Education Statistics Non-Formal Education. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1306 . to calculate contributions of households.3867 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 . 2002 It is aimed to obtain total education expenditure. kursiyer ve öğretmen sayısı. kar amacı gütmeyen organizasyonların. diploma alan kursiyer sayısı. charities. olgunlaşma enstitüleri. maturation institutions. Ayrıca mesleki eğitim faaliyetleri. 2002 Bu araştırma ile toplam eğitim harcaması. hayır kurumları. the ratio of education expenditure at GDP. Additionally contains the detailed information about vocational training activities and the number of participants granted diploma.4835 .İngilizce : 5 TL 10 TL Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması.9 : Türkçe . private courses and private education centers.8172 : 975 . pratik kız sanat okulları.19 . özel şirket. dernek.19 .1027 : 978 .9 : Turkish .English : 20 $ 10 $ Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 . education expenditure per student by levels of education. Kuran kursları ve özel kurslar ve dershanelere ilişkin kapsamlı bilgiler de yer almaktadır. 2008/’09 Provides data on the number of training institutions. 2008/’09 İllere göre eğitim kurumu. Also covers tables involved in kind of course. eğitim harcamalarının GSYİH içindeki oranı. private firms.8 : Türkçe : 5 TL The Survey of Turkey’s Education Expenditure. associations. bakanlık ve kurumların eğitime yaptıkları katkının hesaplanması.19 . mesleki eğitim ve yetişkinler eğitim merkezlerinde kurs türü.19 .975 .

19 . data needed at the national level and comparable data at international level are obtained. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.English : 20 $ 10 $ 10 TL Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması. Araştırmada.4856 . the survey data also covers initial vocational training and training policy of enterprises. eğitim ve öğrenim faaliyetlerine katılanlar ile katılmayanlar arasındaki farkın ve katılım oranının belirlenmesine ilişkin tablolar verilmektedir. Yetişkin eğitimine katılan ve katılmayan bireylerin sosyoekonomik ve demografik profilinin çıkarılması. 1. işverenin yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecindeki konumu ile eğitim almak istediği halde alamayan bireylerin önündeki engellerin belirlenmesine yönelik kapsamlı bilgiler de yer almaktadır. mesleğe hazırlık eğitimi ile girişimin eğitim politikasına ilişkin bilgiler de elde edilmiştir Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 975 .6 : Turkish . Araştırma ile ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. 2011 TurkStat. bilgilere ulaşılması. In addition to collect detailed information on cost. vb. 1. hayat boyu öğrenme kapsamında girişimlerin çalışanlarına yönelik verdiği mesleki eğitim hakkında ayrıntılı bilgileri derlemektir. of vocational training courses provided by enterprises to persons employed.4 : Türkçe-İngilizce : 5 TL Continuing Vocational Training Survey In Enterprises. bireylerin aldığı eğitimin çeşidi. 2007 On the scope of lifelong learning activities the purpose of Continuing Vocational Training Survey is to determine detailed information on vocational training provided by enterprises to their persons employed. kind and coverage etc. As well as the participation rates on learning activities. Data Access and Publication Catalogue. Periodicity ISBN Language Format and price :: 975 . 2007 In this publication.19 .1 categories by using face-to-face interview method. With this research.6 : Türkçe . socioeconomic and demographic profiles of participants and non participants. has been performed with 10 or more persons employed and 20 NACE Rev.19 .. characteristics of learning activities as duration and kind of education together with employee support and willingness to participate to learning activities are covered in this publication.İngilizce : 5 TL Adult Education Survey. girişimlerde sağlanan mesleki eğitimin maliyeti. for the first time in Turkey.975 .4766 . süresi. 2007 2007 Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması’nın temel amacı. türü ve içeriği hakkında detaylı istatistiklerin yanı sıra. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık :: 978 .4 : Turkish-English : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. Ülkemizde ilk defa uygulanan Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması 10 ve daha fazla çalışanı olan ve seçilmiş 20 ekonomik faaliyet grubunda (EFİS Rev.4766 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual :: 978 .19 .4856 .975 . 2011 51 .Population and Social Conditions Nüfus ve Sosyal Koşullar Yetişkin Eğitimi Araştırması. Fieldwork of the survey.1) yer alan girişimlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 2007 Bu yayında. tables are related to data on participation and non participation rates on learning activities.

investment. vocational and technical junior high school. 2011 . okullaşma oranı. budget.11. okul türü. and number of classrooms. This publication includes comprehensive data on pre-primary education.975 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 1300 . genel. yatırım.3308 . students’ year of birth. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. yerleşim yeri.0093 : 978 . öğrencilerin doğum yılı. sex ratio. 2011 TurkStat. bütçe. Okul öncesi eğitim.11. school type. settlement place.3 : Türkçe : RİP National Education Statistics. number of students by province. il.Nüfus ve Sosyal Koşullar Population and Social Conditions Milli Eğitim İstatistikleri. Note: You can get this publication from the relevant institution.0993 : 978 . Formal Education. general high school and vocational and technical high school. 2009/’10 “National Education Statistics. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price :: 1300 . ilköğretim. Data Access and Publication Catalogue. 2009/’10 “Milli Eğitim İstatistikleri. Örgün Eğitim. education abroad and tertiary education.3 : Turkish : Not: Bu yayın ilgili kurumdan temin edilebilir. graduates. general junior high school.975 . Formal Education 2009/’10” publication is published by Ministry of National Education within the context of Official Statistics Programme. number of students in boarding houses and dormitories. 52 TÜİK. mesleki ve teknik liselerin.3308 . schooling rate. pansiyon ve yurtlardaki öğrenci sayıları yurt dışı eğitimi ve yükseköğretim bilgileri kapsamlı olarak verilmektedir. Örgün Eğitim 2009/’10” yayınını Resmi İstatistikler (RİP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlamaktadır. primary education. mezuniyetlerine göre öğrenci sayısı ile sınıf sayısı. cinsiyet oranı.

4496 : English : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK.4431 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 . 2011 53 . Data Access and Publication Catalogue. gösteri ve seyirci sayısı ile sinema salonlarında gösterilen film ve seyirci sayılarına ilişkin il düzeyinde bilgiler de yer almaktadır. temel kültürel alanlar ayrımında. cinsiyet ve sosyo-ekonomik niteliklere göre kültürel faaliyetlere katılım düzeyi. participation frequency in cultural activities by sex and socio-economic characteristics. Kütüphane istatistikleri kapsamında. 2011 TurkStat. Ayrıca. number of personnel and acquisitions belonging to foundations in the context of cultural heritage. number of performances at theaters. müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı.Population and Social Conditions KÜLTÜR Kültür İstatistikleri. kütüphanelerde bulunan kitap.English : 20 $ 10 $ 10 TL Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman. halk ve üniversite kütüphaneleri ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphane sayısı. and entertainment activities which are closely related to cultural activities are given as separate parts in the publication. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 .19 . internet use.5 : Turkish . public and university libraries.4606 . periodicals.19 . number of libraries belonging to institutions’ libraries. Ayrıca tiyatro. 2006 Yayında. non-book materials available in the libraries and users benefitting from libraries are covered in the context of libraries.4606 . some statistics on number of shows. number of visitors of museums and ruins. kültürel faaliyetlerle yakından ilişkili olan bilgisayar ve internet kullanımı ile eğlence faaliyetlerine katılım bilgisi de ayrı bölümler olarak hazırlanmıştır.975 . Periodicity ISBN Language Format and price :: 978 . number of books. there is information about participation level.19 . 2008 Provides information on number of museums and works of art in the museums. müze personeli ve vakıflara ait eski eser sayılarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. operas and ballets. süreli yayın. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı :: 978 . müze ve müzelerdeki eser sayısı. Milli Kütüphane. Detailed statistics on National Library.19 .3 : Türkçe : 5 TL Participation in and Time Spent on Cultural Activities. katılım sıklığı. kültürel faaliyetlere ayrılan ortalama süre bilgisi yer almaktadır. number of spectators and pictures shown at movie theaters are also presented in the publication. 2008 Yayında kültürel miras kapsamında. opera ve balede oynanan eser. In addition.1167 : 978 . 2006 In this publication.İngilizce : 5 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar CULTURE Cultural Statistics.975 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.5 : Türkçe . average time spent for cultural activities are given by main cultural activities.1167 : 978 .975 . kitap dışı materyal sayısı ve kütüphanelerden yararlananların sayısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. In addition.975 .

4325 . faal antrenör ve hakemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. öğrenim durumu. non-resident foreigner and citizen visitors profile. Son bölümde ise. General Directorate of Youth and Sports and sports facilities belonging to public and private institutions has been presented. konaklama bilgileri ve turizm geliri ile yurt içinde ikamet edip yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarımızın profili. gelir dilimine göre referans ayında spor faaliyetlerine katılım oranı ile spor faaliyetlerine bir ayda ayrılan zaman gibi istatistikler kapsanmıştır. medeni durum.19 . marital status.Nüfus ve Sosyal Koşullar TURİZM Turizm İstatistikleri. number of arriving and departing foreigners and citizens by the gate of arrival-departure. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile resmi ve özel kuruluşlara ait spor tesislerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. journey characteristics and to estimate the Turkey’s tourism expenditures. Population and Social Conditions TOURISM Tourism Statistics. distribution of medals won by federations. yurt dışında ikamet eden yabancı ve vatandaş ziyaretçilerin profili.975 . the information on sports clubs. state of health. illere göre ve federasyonlara bağlı lisanslı ve faal sporcu sayıları.4823 . 2007 The publication consists of 4 parts: In the sports clubs and facilities part. the data on number of licensed and active sportsmen under federations by provinces. active trainers and referees has been covered. licensed amateur footballers.19 . spor kulüpleri. the data on percentage of participation in sports activities in the reference month by sex. 2007 Yayın 4 bölümden oluşmaktadır: Spor kulüpleri ve tesisleri bölümünde. In the last part. sağlık durumu.4823 . In the last part. 2011 TurkStat. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Data Access and Publication Catalogue.975 . işgücü durumu.975 . yaş grubu. yerleşim birimi.English : 20 $ 10 $ 54 TÜİK. federasyonların harcamalarına yer verilmiştir. Sporcular bölümünde.5 : Turkish .6 : Turkish . employment status.6 : Türkçe . income quintiles and time spent for sports activities has been included. cinsiyet. aylara ve milliyetlere göre gelen-giden yabancı ve vatandaş sayıları. Spor faaliyetlerine katılım ve ayrılan zaman bölümünde. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1013 .975 . konaklama bilgileri ve turizm giderine ilişkin bilgiler yer almaktadır.6150 : 978 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 5 yılda bir : 1305 .19 .5 : Türkçe .İngilizce : 5 TL 10 TL SPOR Spor İstatistikleri. months and nationalities. the information on expenditure of federations has been included.0583 : 978 . educational status.19 -4325 .6150 : 978 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Every 5 years : 1305 .English : 20 $ 10 $ Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1013 . 2009 This publication includes. citizens arrived by visiting abroad with residence of Turkish Republic and having Turkish Republic’s passport profile.İngilizce : 10 TL 5 TL SPORT Sport Statistics.0583 : 978 . 2011 . accommodation characteristics and tourism income. In the sportsmen part. 2009 Giriş/çıkış kapılarına. age group. place of settlement. lisanslı amatör futbolcu sayısı. federasyonlara göre kazanılan madalyalar.

5 : Turkish . The Council of State. İzmir. Gaziantep. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar. Gaziantep. mağdur. çalışmanın veri derleme yöntemi ile coğrafi kapsamı değiştirildiğinden.19 . açılan dava. sanık. 2009 Bu yayın. Konya. Çorum. Yargıtay. Note: You can get this publication from the relevant institution. Samsun. Bu nedenle.975 – 7978 – 21 -3 : Türkçe . Ankara. In 2007. Kocaeli.). bu yayında yer alan 2007 yılına ait veriler Temmuz-Aralık dönemini kapsamaktadır. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Denizli. Bursa. 2007 yılında. Adli Tıp Kurumu vb. Antalya. davacı ve davalılar hakkında verileri kapsamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarla ilgili verileri kapsamaktadır. 2007 yılından itibaren 81 ilde uygulanmaya başlamıştır.9864 : 978 . Bursa. Kars. Tekirdağ. The study was applied in 27 provinces (Adana.4859 . Antalya. Mersin.19 . Muğla. The Supreme Court. Because of these reasons the first six months of 2007 was accepted as a pilot study. Trabzon. Cumhuriyet Savcılıklarının faaliyetleri ve ceza. Şanlıurfa. Tekirdağ. the published data from the year 2007 in the publication covers July-December period. Sakarya. Data Access and Publication Catalogue. Çalışma. the data compiling method and the geographical coverage of the study were chaghed. İstanbul. Sakarya. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . 2008 This publication covers the data on the activities of the judicial organizations (The Constitutional Court. 2007 yılının ilk altı ayı pilot çalışma olarak kabul edilmiştir. karar bağlanan dava.4859 . Danıştay. İzmir. 1997-2006 yılları arasında 27 ilde (Adana. Muğla. Zonguldak) between the years 1997 and 2006. Konya. Kars. Çorum. Kayseri. Erzurum. Denizli. Therefore.English : RIP Not: Bu yayın ilgili kurumdan temin edilebilir. Malatya. Kayseri. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1301 . Zonguldak) uygulanmış olup. hukuk ve idari mahkemelerinin iş durumu. Isparta. müşteki. Diyarbakır. 2011 55 . adalet teşkilatı kurumlarının (Anayasa Mahkemesi.9864 : 978 . Samsun.İngilizce : RİP Nüfus ve Sosyal Koşullar JUSTICE Judicial Statistics.975 – 7978 – 21 -3 : Turkish .) iş durumu. Diyarbakır.Population and Social Conditions ADALET Adalet İstatistikleri. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1301 . But it has been applied in the 81 provinces since 2007. Chief Public Prosecutors’ Office and the activities Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . Erzurum. Malatya. Manisa. Elazığ. Şanlıurfa. İstanbul. Trabzon. Isparta. Elazığ. 2009 This publication covers data on juveniles received into security units under the aegis of the General Commandership of Gendarmerie and General Directorate of Security. Kocaeli.975 . 2011 TurkStat.975 . Manisa. Mersin.İngilizce : 5 TL Juveniles Received Into Security Unit.English : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. 2008 Bu yayın. Ankara. The Council of Forensic Medicine etc.5 : Türkçe .

03.3 : Türkçe-İngilizce : 7 TL Periodicity ISBN Language Format and price : Election year : 978 .3 : Turkish. Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeleri Seçimi sonuçları ise belediyeler bazında yer almaktadır.2004 Bu yayın. ilçe ve belediye bazında 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarını kapsamaktadır.975 . 28.3685 .3685 .19 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.03. and municipality.975 .4687 . 2008 Bu yayın. ceza infaz kurumları ve personel yapısına ait veriler ile işlediği suç veya suçlardan dolayı. 2011 .4687 . Data Access and Publication Catalogue.Nüfus ve Sosyal Koşullar Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . mahkeme tarafından haklarında hürriyeti bağlayıcı ceza (hapis cezası) verilerek. 28.19 .2004 This publication covers data on the Election of Local Administrations held on March 28. 2008 This publication covers data on the prison and personnel status. The publication covers the results of the Election of Provincial General Council Members by province and district.English : 10 $ 56 TÜİK.975 . İl Genel Meclisi Üyeleri Seçimi sonucu.4 : Türkçe . ceza infaz kurumlarına hükümlü olarak giren ve ceza infaz kurumundan tahliye edilen hükümlülere ait verileri kapsamaktadır. and the Election of Municipal Council Members by municipality Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Seçim yılı : 978 . Büyükşehir Belediye Başkanlığı. covers the results of the Election of Mayor of Metropolitan Municipality.İngilizce : Population and Social Conditions Prison Statistics.English : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ SEÇİMLER Mahalli İdareler Seçimi. the Mayoral Election. Yayında. il ve ilçe bazında.975 . district. 2004 by province.19 . kent-kır ayrımında.19 . ELECTIONS The Election of Local Administrations.4 : Turkish . 2011 TurkStat. il. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . the convicts received into prison and discharged from prison because of deprivation of freedom sanction (imprisonment) by court.

1923 yılından 2007 yılına kadar geçen süreçte yapılmış olan milletvekili seçimlerine ait sonuçlar.İngilizce : 5 TL General Election of Representatives Province and District Results 2007. 2011 57 . November 3.2007 This publication covers information on the results of the representative elections held on the period of time from 1923 to 2007. 1995. 24 Aralık 1995.4270 . 1995.box level are presented to public users on TurkStat web site. sandık düzeyindeki seçim sonuçları. 1999. 1991. The election results by ballot . 2011 TurkStat.8 : Türkçe : 10 TL Nüfus ve Sosyal Koşullar The General Elections.975 . 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi sonuçları. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Özel yayın : 978 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Seçim yılı : 978 . seçimlere katılan partiler. December 24. 20 Ekim 1991.Population and Social Conditions Milletvekili Genel Seçimleri. Data Access and Publication Catalogue. April 18. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 1923 .19 . ilçe düzeyinde hazırlanmış olup.19 . 1999.19 .975 .1 : Türkçe . 18 Nisan 1999. Periodicity ISBN Language Format and price : Special publication : 978 . 2007 by district level. 2002. 1999. seçim kanunları ve seçim sistemlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.8 : Turkish : 20 $ 10 $ 20 TL Milletvekili Genel Seçimi İl ve İlçe Sonuçları 2007. 2002 and July 22.19 .4270 . Periodicity ISBN Language Format and price : Election year : 978 .2007 Bu yayın.1 : Turkish . TÜİK internet sitesinden kamuoyunun kullanımına sunulmaktadır. the election laws and the election systems. 1923 .4224 .4224 . the political parties participated in the elections. 2002.975 .975 . 1995.English : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. 1991 This publication covers the results of the General Election of Representatives held on October 20. 1991 Bu yayınımızda.

9 : Turkish : Ücretsiz Ücretsiz Free Free Mahalli İdareler Seçimi. şehir. ilçe ve belediye bazında 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarını kapsamaktadır. 1982. (İl Yayınları) 28. il ve ilçe bazında.19 . 1982.9 : Türkçe : Population and Social Conditions Referendum Results. kent-kır ayrımında.975 . 1987. 1987. Yayında. The Election of Local Administrations. covers the results of the Election of Mayor of Metropolitan Municipality. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. and municipality.2004 Bu yayın. 1961 Bu yayın. The publication covers the results of the Election of Provincial General Council Members by province and district. (by Province) 28. 1987. 2007. 1982.Nüfus ve Sosyal Koşullar Halkoylaması Sonuçları. 1961. 1988.English : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ 58 TÜİK. 1961 This publication has been preoared with the aim of comparison of the results of the referendum held in 1961. Büyükşehir Belediye Başkanlığı. 2011 TurkStat.2004 This publication covers data on the Election of Local Administrations held on March 28. il. bucak ve köyler ayrıntısında karşılaştırmasının yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Periodicity ISBN Language Format and price : Referendum year : 978 . 1988 and 2007 by district level in the details of city. Data Access and Publication Catalogue. 1982.19 .4244 . Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeleri Seçimi sonuçları ise belediyeler bazında yer almaktadır. 1988. 2011 . İl Genel Meclisi Üyeleri Seçimi sonucu.4244 .975 . and the Election of Municipal Council Members by municipality Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Seçim yılı : : Türkçe-İngilizce : Periodicity ISBN Language Format and price : Election year : : Turkish. 2004 by province. 1988 ve 2007 yıllarında yapılan halk oylaması sonuçlarının ilçe düzeyinde. the Mayoral Election. 2007.03. sub-district and villages. district.03. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Halkoylaması yılı : 978 .

1989-2008 döneminden itibaren “Tarımsal Yapı. fertilizer and pesticide usage. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 . Bu yayının kapsamı.4627 . 2005/06 ve 2006/07 piyasa dönemi için hazırlanan.1213 : 978 . supply.975 . crop production. Tarım alanları.4346 .English : 20 $ 10 $ 10 TL Tarım İstatistikleri Özeti.2006/’07 Tarımsal ürünlerin arz ve kullanım kaynaklarını ayrıntılı bir biçimde ortaya koymayı amaçlayan ürün denge tabloları üretimin yurtiçi kullanımı karşılama oranı ve kişi başı tüketimin tahmin edilmesinde önemli veri kaynaklarından birisidir. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 .İngilizce : 5 TL The Summary of Agricultural Statistics.0 : Türkçe . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . organik tarım) ait bilgiler ile cins ve ırklarına göre hayvan sayıları ile hayvansal üretime ilişkin bilgiler yer almaktadır.İngilizce : 5 TL Tarım. Data Access and Publication Catalogue.975 .2006/’07 Supply balance sheets that enable us analysing the supply of agricultural products with respect to their resources and uses are one of the most important data sources in estimating degree of self sufficiency and per capita human consumption of agricultural products. tarımsal üretimde ve tüketimde ağırlıklı seçilmiş bitkisel ürünlerin yer aldığı bu yayında ürünlerin toplam arzı. yemlik.0 Turkish . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : : : : : Annual 1300 . Fiyat. bitkisel ürünlerin üretimi.0 : Turkish . 2011 TurkStat.4346 . It includes data on agricultural land. This publication were prepared for the selected crop products which have highest share in production and human consumption for the marketing years 2005/06 ve 2006/07. gross domestic product. 1989-2008 In this publication. agricultural equipment and machinery. The coverage of this production has been expanded by adding “Agricultural Structure.975 . 2005/’06 .19 . foreign trade. gübre ve ilaç kullanımı. main agricultural indicators (employment. organic farming) together with livestock numbers by type and race and animal production data. industrial production and human consumption and degree of self sufficiency. Environment TARIM Bitkisel Ürün Denge Tabloları. 2005/’06 . data on crop and animal production are given in series of 20 years. Çevre AGRICULTURE Crop Products Balance Sheets.19 . Production.19 . The variables included in the publication are. tarımsal alet ve makine sayısı ile temel tarımsal göstergelere (istihdam. dış ticaret ve gayri safi yurtiçi hasıla. Değer” ile “Bitkisel Ürün Denge Tabloları” yayınlarındaki veriler de ilave edilerek genişletilmiştir. endüstriyel ve insan tüketiminde kullanımları ile yeterlilik derecesi bilgileri yer almaktadır.Agriculture. Price.1213 978 . Üretim.975 . uses in feed.19 . seed. tohumluk.0 : Türkçe . 2011 59 . 1989-2008 Yayında Türkiye’nin bitkisel ve hayvansal üretim bilgileri 20 yıllık seriler halinde sunulmaktadır. Value” and “Crop Production Balance Sheets” since 1989-2008 period.English 10 TL 20 $ 10 $ TÜİK. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.4627 .

Tarım, Çevre
Tarımsal Yapı; Üretim, Fiyat, Değer, 2007
Yayında, tarla ürünleri, meyveler, sebzeler, örtü altı tarımı, organik tarım, tarımsal alet ve makinalar, hayvan sayıları ve hayvansal ürünler, kümes hayvanları, arıcılık ve ipek böcekciliği bilgileri ve tarımsal ürünlerin fiyatları ve pazarlama oranları ile secilmiş tarımsal göstergeler, yer almaktadır.

Agriculture, Environment
Agricultural Structure; Production, Price, Value, 2007
This publication includes statistical data on field crops, fruits, vegetables, indoor, organic farming, agricultural equipment and machinery, number of livestock and animal produtcs, poultry, apiculture, sericulture, prices and the marketing ratios of agricultural produtcs and also selected agricultural indicators. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : : : : : Annual 1300 - 963X 978 - 975 - 19 - 4383 - 5 Turkish - English

Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı

: Yıllık : 1300 - 963X : 978 - 975 - 19 - 4383 - 5 : Türkçe - İngilizce : 7 TL

20 $ 14 TL

10 $

2001 Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı)
Bu yayında, her on yılda bir yapılan tarım sayımlarının 7.si olan 2001 Genel Tarım Sayımı çerçevesinde uygulanan Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Anketi sonuçları yer almaktadır. Tarımsal işletmelerin büyüklüğü, tipi, arazi tasarruf şekli, arazi parça sayısı, gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımı, hanehalkı kompozisyonu gibi bilgiler bu yayında verilmektedir. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sayım Yılı : 975 - 19 - 3620 - 9 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

2001 Census of Agriculture Agricultural Holdings (Households)
In this publication, the results of Agricultural Holdings (Households) Survey conducted in 2001 within the frame of the 7th General Agricultural Census that is conducted every ten years are presented. The information such as size and type of agricultural holdings, type of land tenure, number of parcels, use of fertilizer and chemicals, household composition is given in this publication. Periodicity ISBN Language Format and price : Census Year : 975 - 19 - 3620 - 9 : Turkish - English : 20 $ 10 $

10 TL

60

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011 TurkStat, Data Access and Publication Catalogue, 2011

Agriculture, Environment
2001 Genel Tarım Sayımı; Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Standart Hatalar ve Aralık Tahminleri
Bu yayında “2001 Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler, Hanehalkı’’ adlı yayında yer alan değişkenlere ait nokta tahmini, standart hata, alt sınır, üst sınır ve değişim katsayısı değerleri verilmiştir. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sayım Yılı : 975 - 19 - 3619 - 5 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

Tarım, Çevre
2001 Census of Agriculture; Agricultural Holdings (Households) Standard Errors and Interval Estimates
In this publication, the point estimation, standard error, lower limit, upper limit, and coefficient of variation are given for the variables given in the publication titles as “The 2001 Census of Agriculture Agricultural Holdings (Household)’’ Periodicity ISBN Language Format and price : Census Year : 975 - 19 - 3619 - 5 : Turkish - English : 20 $ 10 $

10 TL

2001 Genel Tarım Sayımı Köy Genel Bilgileri
Bu yayında, her on yılda bir yapılan tarım sayımlarının 7. si olan 2001 Genel Tarım Sayımı çerçevesinde uygulanan Köy Genel Bilgi Anketi sonuçları yer almaktadır. Yayında, bu anketin sonuçları, 1980 ve 1991 Genel Tarım Sayımları’nın sonuçları ile birlikte karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sayım Yılı : 975 - 19 - 3557 - 1 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

2001 General Agricultural Census Village Information
In this publication, the results of Village Information Survey conducted in 2001 within the frame of the 7th General Agricultural Census that is conducted every ten years are presented. The results of this survey are given together with comparisons of the results of 1980 and 1991.

Periodicity ISBN Language Format and price

: Census Year : 975 - 19 - 3557 - 1 : Turkish - English : 20 $ 10 $

10 TL

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011 TurkStat, Data Access and Publication Catalogue, 2011

61

Tarım, Çevre
Ormancılık İstatistikleri, 2008
Bu yayın , orman alanları, orman ürünlerinin miktarı ve satış fiyatları, silvikültür faaliyetleri, orman tesis çalışmaları, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı faaliyetleri, fidan ve tohum üretimi, orman yangınları, yol yapım ve bakım faaliyetleri, orman suçları, korunan alanlar, kooperatiflere ve orman köylüsüne verilen krediler ile orman köy sayısı ve nüfusu hakkında, yıllık seriler halinde bilgiler içermektedir. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978-605-393-047-1 : Türkçe - İngilizce :RİP

Agriculture, Environment
Forestry Statistics, 2008
In this publication data on forest land, forest products and selling price, silviculture activities, forest establishment activities, afforestation, rehabilitation, erosion control, range rehabilitation activities, seedling and seed production, forest fires, establishment and maintenance of road, rape of the forest, protection areas, individual credits for cooperatives and forest villager, number of forest village and population are included as yearly series.

Periodicity ISBN Language Format and price

: Annual : 978-605-393-047-1 : Turkish - English :

Not: Bu yayın ilgili kurumdan temin edilebilir.

Note: You can get this publication from the relevant institution.

Su Ürünleri İstatistikleri, 2009
Yayında, deniz ve diğer deniz ürünlerinin Türkiye ve bölge bilgileri yer almaktadır. Kültür ve tatlısu balıkçılığı üretim bilgileri ise il ayrımında verilmektedir. Ayrıca yayında balıkçılıkta kullanılan araç gereç ve bu alanda çalışanların durumu, balık fiyatları, ithalat ve ihracat bilgileri de yer almaktadır. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1013 - 6177 : 978 - 975 - 19 - 4905 - 9 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

Fishery Statistics, 2009
Covers data on Turkey and regional information of fisheries and other sea products. Data on culture and freshwater fishery production consists in province level. In addition, tool and equipment used for fishing and the situations of workers in this area, prices of fish, imports and exports data are also covered in this publication. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : : : : : Annual 1013 - 6177 978 - 975 - 19 - 4905 - 9 Turkish - English

10 TL

20 $

10 $

62

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011 TurkStat, Data Access and Publication Catalogue, 2011

3865 . II The publication is the main output of the second phase of the MEDSTAT-Environment project that was held between 2003-2006. National data on land.3865 . orman. Yayında Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer ilgili kurumlar tarafından üretilen arazi. su. biyoçeşitlilik. Periodicity ISBN Language Format and price : Once in the scope of the project : 975 . atık.1 : İngilizce : 5 TL Tarım. waste.Agriculture. atıksu. 2003-2006 yılları arası sürdürülen MEDSTATÇevre projesinin ikinci aşamasının somut çıktısı olarak hazırlanmıştır. Data Access and Publication Catalogue. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.19 . 2011 TurkStat. hava. Çevre ENVIRONMENT Environmental Statistics Compendium of Turkey. forest. air. wastewater. biodiversity. çevresel istihdam ve harcamalar ile sürdürülebilir kalkınma göstergeleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.1 : English : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. 2011 63 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Proje kapsamında 1 kez : 975 . Environment ÇEVRE Türkiye Çevre İstatistikleri Özeti. water. environmental expenditure and employment data and sustainable development indicators produced by Turkish Statistical Institute and other related organizations are all covered in this publication.19 . II Yayın.

turnover.1.English : 20 $ 10 $ 10 TL Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. İBBS2 düzeyinde ise yerel birimlere ait bilgiler verilmektedir.975 . fixed-capital investments and sales given by Statistical Classification of Economic Activities in the European Community. Yayında.İngilizce : 5 TL Industry. sabit sermaye yatırımları ve satışlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Türkiye geneli. 2005 This publications has been made available by evaluating data of all enterprises with 20 or more persons employed and operating in industrial sectors. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . toplam mal ve hizmet satın alışları. (NACE Rev.1) and Classification of Statistical Reginal Units (SRE2). ücretli çalışanların çalıştığı saat sayısı.Sanayi. number of hours worked by employees. Energy INDUSTRY Annual Industry Product Statistics. production data include volume or value of products produced within the reference year.4829 . satış bilgileri referans yılı içerisinde ve daha önceki yıllarda üretilen ürünlerden yapılan satışların miktar veya değerlerini içermektedir. In the publication. 2007 Ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırılmasına (EFİS Rev.English : 20 $ 10 $ 10 TL 64 TÜİK.19 . value-added at factor costs. 2007 Data on the number of enterprises. employment and payments. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 . Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 .1) göre girişim sayısı.975 . total purchases of good services.4342 .975 .8 : Türkçe . Ticaret ve Hizmetler. Trade and Services. 2011 . while sales from products produced within or before the reference year.8 : Turkish .19 . Enerji SANAYİ Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri.2 : Türkçe .975 . 2011 TurkStat.19 . Data Access and Publication Catalogue.İngilizce : 5 TL Annual Industry and Service Statistics. faktör maliyetiyle katma değer. üretim değeri. change in stocks. Türkiye’de sanayi sektöründe faaliyeti bulunan ve 20 ve daha fazla çalışanı olan tüm girişimlere ait verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır.2 : Turkish . 2005 Bu yayın. production value. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. stok değişimleri.4342 . istihdam ve ödemeler.19 .1. ciro.4829 . üretim bilgileri referans yılı içerisinde üretilen ürünlerin miktar veya değerlerini.

İller.İngilizce : 10 TL General Census of Industry and Business Local Units Provinces. 2002 Ekonomik faaliyet kısım ve bölümlerine göre yerel birim sayısı ve istihdama ilişkin bilgiler İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamalarına ve ilçelere göre verilmektedir.5 : Türkçe .Engilish : 20 $ 10 $ 10 TL Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı.975 .5 : Turkish . Data Access and Publication Catalogue.Industry.9 : Türkçe .3181 . 2002 Data on the number of local units and employment by economic activity branches are given by Classification of Statistical Region Units. 2011 65 .9 : Turkish .Engilish : 20 $ TÜİK.2010 : 978 .3927 .3927 . 2002 Ekonomik faaliyet kısım ve bölümlerine göre girişim sayısı.2010 : 978 . Ticaret ve Hizmetler. Periodicitiy ISSN ISBN Language Format and price : Years ending with (3) : 1301 .975 . 2002 Data on the number of local units.2010 : 975 .19 .3181 . Yayınlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sonu (3) ile biten yıllar : 1301 . Enerji General Census of Industry and Business Establishments. yerel birim sayısı ve istihdama ilişkin bilgiler Türkiye ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamalarına göre verilmektedir.2010 : 975 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.19 .19 . Energy Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı. 2011 TurkStat. employment and number of enterprise by economic activity branches are given by Classification of Statistical Region Units.İngilizce : 5 TL Sanayi. Yayınlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Sonu (3) ile biten yıllar : 1301 .19 . Periodicitiy ISSN ISBN Language Format and price : Years ending with (3) : 1301 . Trade and Services.

Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
İNŞAAT Yapı İzin İstatistikleri, 2009
Bu yayındaki bilgiler yapı izinlerine göre; İstatistiki bölge birimleri sınıflamasına, kullanma amacına, yapı sahipliğine, taşıyıcı sisteme, nüfus gruplarına ve aylara göre kapsamlı tablolarla verilmiştir. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1306 - 8180 : 978 - 975 - 19 - 4911 - 0 : Türkçe - İngilizce :

Industry, Trade and Services, Energy
CONSTRUCTION Building Permit Statistics, 2009
Information in this publication on building permits is given by detailed tables according to classification of statistical region units, use of building, types of investors, structural systems, population groups, and months. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : : : : Yıllık 1306 - 8180 978 - 975 - 19 - 4911 - 0 Türkçe - İngilizce

:

10 TL

5 TL

20 $

10 $

Bina Sayımı, 2000
2000 yılında gerçekleştirilen bina sayımında, 3212 belediyede, belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içindeki binalar kapsanmıştır. 2000 Bina Sayımı’nda binaların, bitiş yılı, binanın kullanım amacı, kimin tarafından yaptırıldığı, sahibi, taşıyıcı sistemi, alanı, kat sayısı, daire sayısı, pissu tesisatının bağlı olduğu ünite, binanın özellikleri, ısıtma sistemi, fiziki durumu gibi değişkenlere ait bilgiler derlenmiştir. Bu yayında “Belediye Sınırları” içindeki Bina Sayımı Sonuçları “il düzeyinde” yer almaktadır.

Building Census, 2000
2000 Building Census had been applied to buildings located inside “boundaries of 3212 municipalities” and in other areas outside of frontiers of those municipalities but under their responsibility. From this survey variables such as “completed year of building”, “use of buildings”, “financer of buildings”, “owner of buildings”, “structural system of buildings”, “area of buildings number of stories of buildings”, “number of dwelling units in buildings”, “waste water drainage system of buildings”, “facilities of buildings”, “heating system of buildings”, “physical case of building” are collected. In this publication, Results of Building Census by provinces are given in detail. Periodicity ISBN Language Format and price : Census Year : 975 - 19 - 2819 - 2 : Turkish - English : 20 $ 10 $

Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı

: Sayım Yılı : 975 - 19 - 2819 - 2 : Türkçe - İngilizce : 10 TL

20 TL

66

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011 TurkStat, Data Access and Publication Catalogue, 2011

Industry, Trade and Services, Energy
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME Trafik Kaza İstatistikleri; Karayolu, 2008
2008 yılında olan kazalara ait; kazanın olduğu saat, gün, ay, yıl ve taşıt cinsleri, kazanın meydana geldiği yer ve oluş şekillerine göre trafik kazaları hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmalar ise; yaş gruplarına, cinsiyete ve taşıt cinslerine göre verilmektedir. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 - 1175 : 978 - 975 - 19 - 4697 - 3 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION Traffic Accident Statistics; Road, 2008
Provides data on road traffic accidents by time of day, month, and year of occurrence; type of vehicle; place and type of accident; and persons killed or injured by age group, sex, and type of vehicle.

Periodicity ISSN ISBN Language Format and price

: Annual : 1300 - 1175 : 978 - 975 - 19 - 4697 - 3 : Turkish - English : 20 $ 10 $

10 TL

Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 2009
Motorlu kara taşıtlarının il, araç cinsi, marka, kullanım şekli, yakıt cinsi ve model yılına göre kapsamlı bilgileri verilmektedir. Ayrıca; motosiklet, özel amaçlı taşıtlar ve traktörlere ilişkin bilgiler ile bunların dışında illere göre yıl içinde kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları bilgileri de yer almaktadır. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 - 106X : 978 - 975 - 19 - 4826 - 7 : Türkçe - İngilizce :

Road Motor Vehicle Statistics, 2009
Comprehensive statistics of road motor vehicles is provided according to province, vehicle type, trademark, use, fuel type and model year. Also there is data on motorcycles, special purpose vehicles and tractors and registered and withdraw road motor vehicles during the year by province.

Periodicity ISSN ISBN Language Format and price

: Annual : 1300 - 106X : 978 - 975 - 19 - 4826 - 4 : Turkish - English :

10 TL

5 TL

20 $

10 $

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011 TurkStat, Data Access and Publication Catalogue, 2011

67

Sanayi, Ticaret ve Hizmetler, Enerji
Ulaştırma İstatistikleri Özeti, 2008
Taşıma sistemine göre yolcu ve yük taşımaları, petrol ve doğal gaz boru hattı uzunluğu ve taşınan miktar; devlet il yolları uzunluğu seyir ve taşımaları; kullanım amaçları, yakıt cinsine göre motorlu kara taşıtları, yıl içinde kaydı yapılan ve silinen motorlu kara taşıtları; sorumluluk bölgelerine göre trafik kazaları ve sonuçları; demiryolları uzunluğu, demiryollarında yolcu ve yük taşımaları; denizyollarında meydana gelen kazalar ve sonuçları; hava meydanlarına göre iç ve dış hatlarda uçak seferleri ve kazaları ile posta ve telefon haberleşmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 - 1019 : 978 - 975 - 19 - 4635 - 5 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

Industry, Trade and Services, Energy
Summary Statistics on Transportation, 2008
Includes statistics on the transport of freight and passengers by mode of transport, length of pipeline for petroleum and natural gas and transport volume of them, circulation and trafic volume on state and provincial roads, number of road motor vehicles by usage and kinds of fuel, number of road motor vehicles registrated and withdrawn, number of road trafic accidents and results by responsibility area, length of railways, freight and passengers carried in railroads, number of maritime accidents and results of them, scheduled flights and air accidents in domestic and international airlines by airports, and postal and telephone communications. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 - 1019 : 978 - 975 - 19 - 4635 - 5 : Turkish - English : 20 $ 10 $

10 TL

Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri, 2004 - 2005
Yayında 2004 ve 2005 yıllarına ait kabotaj ve uluslararası deniz taşımacılığı amacıyla limanlarımızda yükleme ve boşaltma yapan gemi sayıları, bu gemilerin bayrakları, gemilerin taşıdıkları yük grupları, taşımanın hangi ülkeden veya hangi ülkeye yapıldığı ve taşınan yolcu sayıları liman bazında yer almaktadır. Yayınlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 - 1698 : 978 - 975 - 19 - 4594 - 5 : Türkçe - İngilizce : 5 TL

Vessels and Sea Transportation Statistics, 2004 - 2005
In this publication, there is data on number of vessels entering and leaving our harbours with the aim of cabotage and international maritime transport, flags of this vessels, transported freight groups, origin-destination of the transportation and number of passengers transported.

Periodicity ISSN ISBN Language Format and price

: Annual : 1300 - 1698 : 978 - 975 - 19 - 4594 - 5 : Turkish - English : 20 $ 10 $

10 TL

68

TÜİK, Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu, 2011 TurkStat, Data Access and Publication Catalogue, 2011

2007 This publication. Financial Leasing. 2006 Data on economic activities of enterprises. Ticaret ve Hizmetler. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1301 . 2007 Yayında. cari harcamaları. related to institutions and values for variables such as production value and value added data are presented to use. current expenditures.3599 : 978 . economic activities. number of persons engaged. Sigorta.6 : Türkçe . kurum gelirleri. Finansal Kiralama. Enerji TRADE AND SERVICES Radio and Television Institution Statistics. Döviz Büroları.English : 20 $ 10 $ 10 TL Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri. Insurance. 2006 CD’de. işyeri büyüklüğü. cari harcamaları. size of broadcasting. Trade and Services. katma değer bilgileri kullanıma sunulmaktadır.English : 10 $ TÜİK. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1302 .19 . Sigorta Acentaları. Menkul Değerler.4663 . related to taxable Financial Intermediary Institutions (Banking. Factoring and Agricultural Credit Cooperatives) in public and private sector and calculated variables such as production value and value added are presented in this CD.4625 . katma değer bilgileri kullanıma sunulmaktadır. broadcasting times of programme etc.19 .İngilizce : 5 TL Financial Intermediary Institution Statistics.İngilizce : 5 TL Sanayi. Faktoring ve Tarım Kredi Kooperatifleri) kamu ve özel kesimde faaliyet gösteren girişimlerin ekonomik faaliyetleri. Yayınlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1301 . Energy TİCARET VE HİZMETLER Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri. current expenditures.0730 : 978 . Data Access and Publication Catalogue. Radyo ve Televizyon kesiminde faaliyet gösteren kurumlara ilişkin olarak derlenen.4625 . number of persons engaged.975 .19 . gelirleri vb. Foreign Exchange Offices. çalışanlar sayısı. Yayınlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1302 .4663 . revenues of institution.975 . veriler ve bu verilerden yararlanarak hesaplanan üretim değeri.0730 : 978 . program yayın süreleri vb. program türü. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. çalışanlar sayısı.975 .3599 : 978 . type of programmes. 2011 69 .8 : Turkish . broadcasting institutions data.19 . yayın kurumunun ekonomik faaliyeti. Mali Aracı Kuruluşlar (Banka.6 : Turkish . Mutual Funds.Industry. revenues etc.8 : Türkçe . veriler ve bu verilerden yararlanarak hesaplanan üretim değeri. 2011 TurkStat. Insurance Agency.975 .

2005 Dış Alem Hesapları.English : 20 $ 10 $ 10 TL DIŞ TİCARET Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 0259 .975 . chapter and firms are included. customs. dış alem hesaplarının “mal ve hizmetlerin dış işlemler hesabı”. “The external accounts of goods and services”. ülke. Rev’e göre aylık. chapter. quarterly. 2008 Yıl. ülke. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. ülkelere göre dış ticaret dengesi. 2011 . “the capital accounts” and “the financial accounts” which are the some tables of the rest of the world accounts are obtained from the balance of payments items. mode of transports in exports and imports. ay. Concentration ratio in exports and imports by country. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) beşinci el kitabına göre hazırlanan ödemeler dengesi istatistikleri esas alınmaktadır. 2011 TurkStat.3973 . “birincil gelirlerin ve cari transferlerin dış işlemler hesabı”.19 .İngilizce : 7 TL FOREIGN TRADE Foreign Trade Statistics Yearbook. Rev. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 5 yıl : 1307 . Dış alem hesapları oluşturulurken.19 .5338 : 978 . annually foreign trade indices by ISIC Rev. the balance of foreign trade by countries. fasıl ve firmalara göre ihracat ve ithalatın yoğunlaşma oranlarına ilişkin tablolar yer almaktadır.3.3.2005 Rest of the world account is a statistical statement that systematically summarizes for a specific time period. 2008 Exports and Imports by year. 2000 . ISIC Rev.975 .3973 . ISIC.4661 .2072 : 978 .4661 . fasıl. ve BEC sınıflamalarına göre ithalat ve ihracat. ISIC. month.. belirli bir dönemde bir ekonominin dış alemle arasındaki ekonomik işlemleri sistemli bir şekilde özetleyen istatistiksel tablolardır.9 : Turkish .4 : Türkçe . 3.5338 : 978 .4 : Turkish . Montly. SITC. “sermaye hesabı” ve “mali hesap” elde edilmektedir. ihracat ve ithalatın taşıma sistemleri. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 0259 . gümrük kapıları ile.3 and BEC.2072 : 978 . 3.975 . üç aylık ve yıllık dış ticaret endeksleri. the coverage ratio by years.975 .19 . Rest of the world accounts has been based on prepared balance of payments according to International Monetary Found (IMF) fifth manual by Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). Ödemeler dengesi istatistiklerinden.19 .9 : Türkçe . 3. SITC Rev. Data Access and Publication Catalogue.English : 20 $ 10 $ 14 TL 70 TÜİK. Rev. “the external account of primary incomes and current transfers”. 2000 . the economic transaction of an economy with the rest of the world. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : 5 years : 1307 .İngilizce : 5 TL Macro Economic Statistics REST OF THE WORLD ACCOUNTS Rest of the World Accounts. yıllara göre ihracatın ithalatı karşılama oranı.Makro Ekonomik İstatistikler DIŞ ALEM HESAPLARI Dış Alem Hesapları.

expenditure and province. il özel idareleri ve köylerin 2006 yılı gelir ve gider türleri ve illere göre bütçeleri verilmiştir. 2011 TurkStat. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 . 2006 Yayında.4777 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.19 . Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı İşyeri İstatistikleri.19 . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 .4777 . special administrations.1205 : 978 . 2009 This publication contains statistics on established and liquidated companies.4187 . Cooperatives and Trade Name Establishments.19 . Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 .4187 .2 : Türkçe . 2009 Şirket.975 .Macro Economic Statistics MALİYE Şirket. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 .1124 : 978 .2 : Turkish . Municipalities and Special Provincial Administrations and Villages. belediyeler.İngilizce : 5 TL Budgets.English : 20 $ 10 $ 10 TL Bütçeler.19 .975 . 2011 71 . and villages by type of revenue.975 .9 : Turkish .1124 : 978 . İl Özel İdareler ve Köyler. firms and cooperatives. 2006 This publication presents data on the budgets of municipalities.1205 : 978 .İngilizce : 5 TL Makro Ekonomik İstatistikler FINANCE Statistics on Companies. Belediyeler.975 .9 : Türkçe .English : 20 $ 10 $ 10 TL TÜİK. Data Access and Publication Catalogue. kooperatif ve ticaret ünvanlı işyerlerinin kuruluş ve kapanış kayıtları ile sayı ve sermayelerine ilişkin istatistikler izlenmektedir.

Avrupa Hesaplar Sistemi’nde (ESA’95) yer alan tanım. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.1221 : 978 .1 : Turkish . Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1304 .English : 20 $ 10 $ 10 TL Arz-Kullanım ve Girdi-Çıktı Tabloları. yurtiçinde üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlerin arzını.975 .1221 : 978 . Supply table shows the supply of domestic product by industry and imported goods and services. net vergi ve ithalat matrisi de yer almaktadır. kavram ve sınıflamalara göre hazırlanmıştır.19 . 2002 The supply and use tables shows the flows of goods and services by interindustries. Girdi-çıktı tabloları.4240 . Data Access and Publication Catalogue. endüstriler arası mal ve hizmet akımlarını gösterir. arz ve kullanım tablolarından ürün veya sanayi teknoloji varsayımlarına göre elde edilir.8740 : 978 . use table shows the intermediate consumption by products and industries and final demand categories. definitions and classifications of the Europen System of Account (ESA’95). Arz tablosu. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1300 . ticaret ve taşımacılık marjları. Tables are prepared by using the concepts.4240 . 2002 Arz ve kullanım tabloları.9 : Türkçe .4075 . expenditure and province. Bu yayında. 2005 Presents data on the 2005 final accounts of municipalities and special provincial administrations by type of revenue.975 .9 : Turkish .4075 .İngilizce : 5 TL The Supply-Use and Input-Output Tables. 2005 Belediyeler ve il özel idarelerinin 2005 yılı kesin hesapları ile illere göre gelir ve gider türleri verilmektedir.English : 20 $ 10 $ 10 TL 72 TÜİK.19 .19 . kullanım tablosu ise ürünlere ve kullanım yerlerine göre sanayilerin ara tüketimlerini ve nihai talep unsurlarının kullanımlarını gösterir.İngilizce : 5 TL Macro Economic Statistics Final Accounts Municipalities and Special Provincial Administrations. Yayımlanma süresi ISSN ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 1304 .975 . net taxes on products and import matrix are also included in this publication. The trade and transport margins.1 : Türkçe . 2011 . 2011 TurkStat. Periodicity ISSN ISBN Language Format and price : Annual : 1300 . Tablolar.8740 : 978 .19 .Makro Ekonomik İstatistikler Kesin Hesaplar Belediyeler ve İl Özel İdareleri. Inputoutput tables are derived from supply and use tables based on product or industry technology assumptions.975 .

2011 73 . re-construction and general trends in 19 th. 1500 – 1927. nüfusun etnik ve dinsel bileşimi ile resmi istatistiklere göre nüfus artışına ilişkin bilgiler verilmektedir. bazı Anadolu kent merkezleri için nüfus tahminleri. sakıncaları. Data Access and Publication Catalogue.8 : Turkish .19 .İngilizce (Özet) : 10 TL 5 TL The Population of the Ottoman Empire and Turkey.5 : Türkçe . estimates for the total and Muslim population of some Ottoman cities and growth of the population according to official statistics. alt dönemlere göre Osmanlı dış ticareti ile mal ve ülke gruplarına göre dış ticaret bilgileri yer almaktadır. Tarihi İstatistikler Dizisi. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti.Historical Statistics TARİHİ İSTATİSTİKLER 19. coverage. commodity composition and country. ISSN / ISBN Language Format and price : 975 .19 . 2011 TurkStat.İngilizce : 10 TL 5 TL Tarihi İstatistikler HISTORICAL STATISTICS Ottoman Foreign Trade in the 19th Century. 19. ISBN Language Format and price : 975 . century Ottoman foreign trade.1353 . population estimates for some Anatolian cities.5 : Turkish . Osmanlı vilayetlerinin nüfusu.8 : Türkçe . Cilt 2 Osmanlı öncesi dönemi için bazı nüfus tahminleri. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . genel eğilimler.1927. Historical Statistics Series Volume 1 This publication covers data on the content. Historical Statistics Series Volume 2. yeniden dökümü. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Cilt 1 Tarihi istatistikler serisinin ilki olan bu yayında. yüzyıl Osmanlı dış ticaret istatistiklerinin kapsamı.English (Summary) : 20 $ 10 $ TÜİK. Also Ottoman foreign trade by sub-period.English : 20 $ 10 $ Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500 . population of Ottoman vilayets. Tarihi İstatistikler Dizisi. the religious distribution of the population in Ottoman cities. Includes information on some population estimates for the Pre-Ottoman period.1178 . Osmanlı kent merkezleri nüfus tahminleri ve müslüman nüfus oranı.1178 . eksikleri. the problems and limitations of Ottoman foreign trade statistics.1353 .19 . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 .19 .

Tarihi İstatistikler Dizisi.19 . 1913 ve 1914 tarım sayımları ve coğrafi kapsamlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. soil products. 1913 and 1914.İngilizce (Özet) : Ottoman Industry. 1913. cildini oluşturan bu yayında. Industrial Census of 1913. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 .1699 . ağaç. Also includes information on industry of food.2 : Türkçe .6 : Turkish . Tarihi İstatistikler Dizisi.19 . and 1914 and the area covered by the censuses.1697 . 1913 ve 1914.İngilizce (Özet) : 10 TL 5 TL Historical Statistics Agricultural Statistics of Turkey During the Ottoman Period 1909. deri. 1915. toprak. Historical Statistics Series Volume 3 Presents information on Turkish agriculture in the 19 th Century. Cilt 4 Bu yayında. ISBN Language Format and price : 975 . Historical Statistics Series Volume 4 Covers statistics on explanation of the methodology followed in the industrial census of 1913 and 1915. Data Access and Publication Catalogue. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. dokuma. 1913 ve 1915 sanayi sayımının özeti ile gıda.19 .1697 . 2011 . chemical and metal goods. agricultural censuses during the Ottoman period. the agricultural censuses of 1909. 1913 ve 1915 sanayi sayımında izlenen usule ilişkin açıklama. kırtasiye. ISBN Language Format and price : 975 . leather. Cilt 3 Tarihi istatistikler dizisinin 3. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . textile.English (Summary) : 20 $ 10 $ 10 TL 5 TL 74 TÜİK. 1915 Yılları Sanayi İstatistiki. paper products. 20.English (Summary) : 20 $ 10 $ Osmanlı Sanayi 1913. kimya ve madeni eşya sanayine ilişkin bilgiler verilmektedir.19 .1699 .6 : Türkçe .2 : Turkish .Tarihi İstatistikler Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri 1909. wood. Osmanlı Dönemi tarım sayımları ile 1909. 2011 TurkStat. Yüzyılda Türkiye tarımı.

1924. At the begining of the volume a brief history of the modern education from Tanzimat to the declaration of the Republic is given in order to explain the data related to education. Public Debt Administration. Tehvid-i Tedrisat yani Eğitimin Birliği Yasasının kabulü sonrasına kadar gelen altı bölümden oluşmaktadır. sea and land transportation. Tarihi İstatistikler Dizisi. Historical Statistics Series Volume 6 1839 is year of the proclamation of the Tazimat Edict.9 : Turkish .2533 . sanayi. health. devlet gelir ve giderleri.9 : Türkçe .İngilizce (Özet) : 10 TL 5$ TÜİK. Cilt 5 Nüfus.İngilizce (Özet) : 10 TL 5$ Tarihi İstatistikler The First Statistical Yearbook Of The Ottoman Empire 1897.English (Summary) : 20 $ 10 $ Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839 1924. para ve madalyalar. ipek ve ipekçilik. Cilt 6 Bu çalışma. ISBN Language Format and price : 975 . Düyünu Umumiyye İdaresi.Historical Statistics Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897. Education Statistics In Modernization From The Tanzimat To The Republic 1839 . public finance and debts.19 . kütüphaneler ve eski eserler. communication and selected pages from the original volume of the 1897 Statistical Yearbook. which can be seen as the turning point of the Ottoman modernization. Historical Statistics Series Volume 5 Contains information on population. 2011 TurkStat. libraries and antiques. Tarihi İstatistikler Dizisi.2533 .X : Türkçe . maliye ve devlet borçları.1793 . sağlık. haberleşme bilgileri ile 1897 İstatistik Yıllığı’ndan tıpkı basım seçme sayfalar yer almaktadır. money and medals. The first public (non-military) schools were opened at this date.19 . 2011 75 . Data Access and Publication Catalogue. silk and silk production. We can also say that modern mass education began in 1839.English (Summary) : 20 $ 10 $ ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 .19 .19 . ISBN Language Format and price : 975 . adalet. Osmanlı modernleşmesinin milat noktası olarak kabul edilebilecek olan 1839 yılında Tanzimat’ın ilanından başlayarak Cumhuriyetin ilk yılına. industry. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . education. justice. eğitim. kara ve deniz taşımacılığı. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.X : Turkish .1793 . state revenues and expenditures.

Cilt 7 Bu yayında Tanzimat’ı izleyen yıllardan başlayarak 1841-1918 yılları arasındaki döneme ilişkin devlet gelir ve giderlerini içeren toplam 66 mali yıla ait bütçe verileri yer almaktadır. ISBN Language Format and price : 975 .9 : Türkçe . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.1918. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 .İngilizce (Özet) : 500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities 1469 .3503 . 2011 .9 : Turkish .2 : Turkish .Tarihi İstatistikler Osmanlı Mali İstatistikleri Bütçeler 1841 . tüm ham malzeme ve kaynakları ile birlikte yer almaktadır.19 .İngilizce (Özet) : Historical Statistics Ottoman Financial Statistics Budgets 1841. ISBN Language Format and price : 975 .19 . 2011 TurkStat. there are comments about the explanation of series composed.1998 In this publication.English (Summary) : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler 1469 . 500 yıllık fiyat ve ücret dizileri. Historical Statistics Series Volume 7 This volume covers data on expected revenues and planned expenditures of the central government for 66 fiscal years in the period between 1841 and 1918.1998 Bu yayında. Data Access and Publication Catalogue. series of 500 years of prices and wages are included together with all crude material and resources.19 . oluşturulan dizilerin anlamı hakkında yorumlar da yapılmıştır.3503 .2 : Türkçe . In addition. Tarihi İstatistikler Dizisi.2595 . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 .English (Summary) : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ 76 TÜİK.2595 . Ayrıca.19 .1918.

19 . 1831 Bu yayında. nüfus sayımının özellikleri ve sayılan yerler.1899 . segregation of Islamic population census. 2011 77 . the results of the census. characteristics of population census and placed counted.19 .2594 .5 : Turkish : 20 $ 10 $ TÜİK.English (Summary) : 10 TL 5 TL 20 $ 10 $ Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı. sayımın neticeleri yer almaktadır. Hristiyan tebaanın sayımında tefrik. İslam nüfusun sayımında tefrik.5 : Türkçe : 10 TL 5 TL The First Population Census of the Ottoman Empire.Historical Statistics Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik Bu yayın. process of the census. segregation of Christian population census. sayımın usulü.19 . ISBN Language Format and price : 975 . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . 2011 TurkStat.0 : Türkçe . 1831 This publication consists of first population census in the Ottoman Empire conducted in 1831.1899 .0 : Turkish . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. devletin idaresinde kullanımını ve bu konuda oluşan büyük birikimin içeriğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde bilgi ve istatistik üretimini.19 . their usage in the governance of the state and the content of great accumulation composed on this subject.2594 . Data Access and Publication Catalogue. ISBN Language Format and price : 975 .İngilizce (Özet) : Tarihi İstatistikler Data and Statistics in the Ottoman Empire This publication is prepared for explanation of production of data and statistics in the Ottoman Empire. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımı. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 .

Employment and Unemployment Statistics.19 . tartışılan.6 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Methodology and Classifications OFFICIAL STATISTICS WITH QUESTIONS Labour Force.Metodoloji ve Sınıflamalar SORULARLA RESMİ İSTATİSTİKLER İşgücü. Data Access and Publication Catalogue.4194 .4146 . eleştirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamaları içermektedir.2 This is a kind of supplementary publication including some practical explanations besides the technical and theoretical ones that are available both in the TurkStat web site and in related publications and covers the answers on commonly asked questions. gerekse basılı yayınlarda mevcut olan ayrıntılı metodolojik açıklamaları tamamlayıcı nitelikte olup.19 .4146 . İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . bu konularla ilgili merak edilen.975 .4194 . ISBN Language Format and price : 978 .2 Dış Ticaret İstatistiklerine ilişkin ayrıntılı metodolojik açıklamalar gerek internette. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Hanehalkı İşgücü Anketine ilişkin gerek TÜİK internet sayfasında. 2011 TurkStat.975 . ISBN Language Format and price : 978 .7 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Foreign Trade Statistics and Index.19 .19 . konuyla ilgili merak edilen. tartışılan. Series of Official Statistics with Questions . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 . Series of Official Statistics with Questions .6 : Turkish : Free Free Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 . gerekse basılı yayınlarda mevcuttur. debated issues and critics on foreign trade statistics and indices.975 . eleştirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve yayın hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.1 Bu yayın. dış ticaret istatistikleri ve endekslerine ilişkin teknik ve teorik açıklamaların ötesinde.7 : Turkish : Free Free 78 TÜİK. debated issues and critics on the labour force survey.975 . araştırmaya ilişkin teknik ve teorik açıklamaların ötesinde. 2011 .1 This is a kind of supplementary publication including some practical explanations besides the technical and theoretical ones that are available both in the TurkStat web site and in related publications and covers the answers on commonly asked questions. Hazırlanan bu yayında.

Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .19 . Series of Official Statistics with Questions . 2011 TurkStat. 2011 79 . the methos of index computations and the determination of weights for the items are given. indices in general. In this publication.19 . Ayrıca Kitapçıkta Haber Bülteni ile kullanıcılara duyurulan rakamların neleri ifade ettiği ve bu hesaplamaların nasıl yapıldığı da açıklanmıştır.975 . fiyat endekslerinin neler olduğu. price indices. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 .4 Bu yayın.19 .975 .4 This publication.975 . the purpose behind the index computation. fiyat endekslerinin ne amaçla hesaplandığı endeksin hesaplama yöntemleri ile endeks sepetinde kapsanan maddelerin ağırlıkları gibi endeks değişkenleri anlatılmıştır. Satınalma Gücü Paritesine ilişkin.3 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmaların kaynağını.4251 . Bu yayında endeksin ne olduğu. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.4217 . concepts and methods of the works. in addition to technical and theoretical explanations available both in the TürkStat web site and in related publications. ISBN Language Format and price : 978 .7 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Purchasing Power Parity. yöntemini ve kapsamını kullanıcıların daha kolay algılamalarını sağlamak amacıyla soru ve cevap şeklinde hazırlanan Sorularla İstatistikler dizisinin 3. Series of Official Statistics with Questions .3 This publication as the booklet of series “Statistics with Questions” was prepared for the Producer Price Index and Consumer Price Index. Data Access and Publication Catalogue.3 : Turkish : Ücretsiz Free Satınalma Gücü Paritesi. Kitapçığı Kurumumuzca hazırlanıp yayınlanmakta olan Üretici ve Tüketici Fiyatları Endeksleri kapsamaktadır. includes the answers on debated issues and commonly asked questions about Purchasing Power Parity. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 .4217 .4251 . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . ISBN Language Format and price : 978 . which are being carried out by Turkstat. The aim of this book is to give information about the sources.Methodology and Classifications Fiyat Endeksleri ve Enflasyon. TÜİK internet sayfasında ve basılı yayınlarda mevcut olan teknik ve metodolojik açıklamalara ek olarak konuyla ilgili merak edilen ve en çok sorulan sorulara cevap oluşturacak açıklamaları içermektedir. Moreover.975 .3 : Türkçe : Metodoloji ve Sınıflamalar Price Indices and Inflation.7 : Turkish : Free Free TÜİK.19 . explanations for the data given in the Monthly News Bulletin and the methods of their computation are given in detail.

Series of Official Statistics with Questions .4263 .4341 . bu konularla ilgili olarak merak edilen ve tartışılan hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamalar da bulunmaktadır.6 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen hane halklarının tüketim harcaması.19 . 2011 TurkStat.0 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Methodology and Classifications Agricultural Statistics.19 . poverty and income distribution statistics produced by TurkStat.975 .0 : Turkish : Free Free Tüketim Harcamaları. 2011 . Series of Official Statistics with Questions .Metodoloji ve Sınıflamalar Tarım İstatistikleri.6 The publication contains the technical and theoretical explanations about the household consumption expenditures.19 . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .5 Bu yayın. ISBN Language Format and price : 978 .5 : Turkish : Free Free 80 TÜİK.975 . published on TurkStat web page and printed publication contains matters in questions and explanations concerning frequently asked questions. beyond existing detailed methodological explanations.19 . Yoksulluk ve Gelir Dağılımı. TÜİK web sayfamızda ve basılı yayın olarak mevcut olan ayrıntılı metodolojik açıklamaların ötesinde merak edilen ve tartışılan hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamaları içermektedir. ISBN Language Format and price : 978 .975 .4263 . Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . Tarım İstatistiklerine ilişkin. And also it includes the explanations of the most frequently asked questions about the most interesting and discussed matters related to these issues. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 .4341 . Data Access and Publication Catalogue.5 This publication on Agricultural Statistics. yoksulluk ve gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin teknik ve teorik açıklamaların yer aldığı yayında. Poverty and Income Distribution.5 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Consumption Expenditures.975 . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 .

dört bölümden oluşmaktadır. hava istatistikleri. wastewater and waste statistics.7 Bu yayında.975 .975 . In the first part. tarihçesi. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .4508 . eleştirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. It is also carried out to introduce the new indices in Short Term Business Statistics and to explain the methodolojical works on Short Term Business Statistics which take place in Turkstat web site and in related publications. 2011 TurkStat. history.8 Bu yayında. environmental employment and expenditure statistics. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 .7 This publication covers the answers on commonly asked questions.19 . Trade and Services Series of Official Statistics with Questions .19 . Series of Official Statistics with Questions . ikinci bölümde.2 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Environment Statistics. çevre istatistiklerinin kapsamı. main concepts related to the subject. basic concepts and definitions and methodological explanations of environment statistics. Industry. Building Permits are included. ülkemizde ve AB ülkelerinde uygulamaların nasıl yapıldığı. Ticaret ve Hizmetler Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. in the third part. çevresel istihdam ve harcama istatistikleri ile çevre istatistikleri yayınları ve dağıtımı olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. debated issues and critics on Short Term Business Statistics. konu ile ilgili temel kavramlar. atıksu ve atık istatistikleri. The publication is composed of five sections including general environment statistics. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 . Birinci bölümde.975 . genel çevre istatistikleri. 2011 81 .Methodology and Classifications Kısa Dönemli İş İstatistikleri.4 : Turkish : Ücretsiz Ücretsiz Free Free Çevre İstatistikleri. Four Sections are included in this publication. su. water.4508 .4434 . Data Access and Publication Catalogue.2 : Turkish : Free Free TÜİK. ISBN Language Format and price : 978 .19 . Yayın.4 : Türkçe : Metodoloji ve Sınıflamalar Short .8 This publication covers scope. information about Short Term Business Statistics carried out in our country and in the fourth part.975 . and environment statistics publication and dissemination. ISBN Language Format and price : 978 . in the second part. üçüncü bölümde ülkemizde uygulanan Kısa Dönemli İş İstatistikleri ile ilgili bilgiler ve son olarak dördüncü bölümde Yapı İzinlerinden bahsedilmektedir.19 . temel kavram ve tanımları ile çevre istatistiklerinin üretilmesine yönelik metodolojik açıklamalar yer almaktadır. Construction. Ayrıca Kısa Dönemli İş İstatistikleri kapsamında yeni yayınlanan endekslerin tanıtılmasına.Term Business Statistics.4434 . air statistics. tartışılan. TÜİK internet sayfasında ve basılı yayınlarda mevcut olan Kısa Dönemli İş İstatistikleri ile ilgili metadolojik çalışmaları açıklamaya yöneliktir. the applications carried out in our country and also in EU Countries. Kısa Dönemi İş İstatistikleri kapsamında merak edilen. Sanayi. İnşaat. Yayın.

Data Access and Publication Catalogue. Series of Official Statistics with Questions .975 .19 . there are explanations on the coverage of and access to data and information disseminated by Our Institute and the frequently asked questions that the users are interested in. 2011 .19 .7 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz ISBN Language Format and price : 978 .4938 . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 .975 .7 : Turkish : Free Free 82 TÜİK.9 The volume 9 of Series of Official Statistics with Questions has been prepared in questions and answers form in order to ease the understanding of dissemination tools by the users about accession to information and data produced by Turkish Statistical Institute. Methodology and Classifications Information and Data Access. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. In this publication. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi .Metodoloji ve Sınıflamalar Bilgi ve Verilere Erişim . Bu yayında. 2011 TurkStat. en çok sorduğu sorulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.9 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen bilgi ve verilere erişim konusunda kullacıların yayım araçlarını daha kolay algılamasını sağlamak amacıyla soru ve cevap şeklinde Sorularla Resmi istatistikler Dizisinin 9. su hazırlanmıştır.4938 . Kurumumuzca yayımlanan bilgi ve verilerin kapsamı ve erişimiyle ilgili kullanıcıların merak ettiği.

hizmet gibi 21 kısımın (A’dan U’ya kadar) tüm faaliyetlerinin açık tanımları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tüm üye ülkeler tarafından faaliyetlerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. madencilik. National and regional accounts. kısa dönemli istatistikler.19 . madencilik ve sanayi ürünleri ile ticaret ve ulaştırma hizmetleri gibi tüm hizmetler kapsanmıştır. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . ulusal ve bölgesel hesaplar.19 . National and Regional Accounts. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre üye ülkeler tarafından üretilen ürünlerin ve verilen hizmetlerin sınıflandırılmasında kullanılır.8 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Statistical Classification Of Economic Activities In The European Community (NACE Rev. has been used to classify activities by all member countries according to the EU regulations. Data Access and Publication Catalogue. 2011 TurkStat.2) Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev. the Statistical Office of European Union has been used to classify the produced products and the given services by all member countries according to the EU regulations.4775 . other analyses requiring product data are the main application areas for this classification. imalat. ISBN Language Format and price : 975 . tarım. Business Registers. enerji ve atık istatistikleri ile ekonomik faaliyetlere atıfta bulunan diğer istatistikler bu sınıflama için temel uygulama alanlarıdır.4771 . This publication has covered all products and services such as agricultural. mining. 2011 83 .19 . Energy and Waste Statistics. mining and industrial products.2) This classification derived from International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.8 : Turkish : Free Free TÜİK. ormancılık. and transportation and other services. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Transportation. ISBN Language Format and price : 975 .4775 . Explanatory notes for 21 sections (from A to U section) such as agriculture. forestry. işgücü istatistikleri. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . avcılık.0 : Türkçe : Ücretsiz Ücretsiz Metodoloji ve Sınıflamalar CLASSIFICATIONS Statistical Classification Of Products By Activity In The European Economic Community (CPA 2008) This classification developed by EUROSTAT.4) temel alınarak Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EUROSTAT tarafından türetilen bu sınıflama.Methodology and Classifications SINIFLAMALAR Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin Istatistiki Sınıflaması (CPA 2008) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EUROSTAT tarafından geliştirilen bu sınıflama. manufacturing. Bu yayında. yapısal iş istatistikleri. ürün verisi gereken diğer analizler bu sınıflama için temel uygulama alanlarıdır. forestry. and Other Statistics referring to economic activities are the main application areas for this classification.19 . Labor force Statistics. Structural Business Statistics. transportation and services have been given in detailed way. input-output analizleri. Ulusal ve bölgesel hesaplar. ulaştırma. Bu yayında.0 : Turkish : Free Free Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.4) that is used by United Nations. ulaştırma.4771 . input-output analysis. ormancılık. İş kayıtları. Industrial Short-Term Indicators. tarım.

Birleşmiş Milletler tarafından 1991 yılında yayınlanan Geçici Merkezi Ürün Sınıflaması (CPC) temel alınarak EUROSTAT tarafından geliştirilmiştir.3742 .6 : Turkish . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Data Access and Publication Catalogue. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . In addition.İngilizce : Methodology and Classifications Business Demography Recommendations Manual Business Demography Manual has been constituted on according to the EU definitions of Business Registers and Business Statistics. building and housing censuses and construction price statistics on construction work and national accounts. İTS. bina ve konut sayımları ve inşaat fiyat istatistikleri konularındaki istatistikler gibi farklı amaçlara hizmet etmek üzere tanımlanmıştır. ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 975 . construction reports. 2011 .English : Ücretsiz Ücretsiz Free Free İnşaat Tipleri Sınıflaması (İTS) İnşaat Tipleri Sınıflaması (İTS). ISBN Language Format and price : 975 . This recommendation Manual has been constituted by the EUROSTAT demography working group after discussions. ISBN Language Format and price : 975 . inşaat işleri ve ulusal hesaplar ile ilgili inşaat faaliyetleri. İş Demografisi çalışma grubu tarafından tartışılarak oluşturulmuştur. This manual gives recommendations on methods that should be followed up to identify demographic changes happened in time on registers according to enterprises.19 .6 : Türkçe .2 : Türkçe : Classification of Types of Constructions (CC) The Classification of Types of Constructions (CC) has been developed by EUROSTAT on the basis of the provisional Central Product Classification (CPC) published in 1991 by the United Nations.2 : Turkish : Ücretsiz Ücretsiz Free Free 84 TÜİK.19 . inşaatların tanımlanabilmesi için kullanılacaktır. CC is to be used for the definition of constructions. inşaat raporları.19 . 2011 TurkStat.3839 .Metodoloji ve Sınıflamalar İş Demografisi Öneriler Kılavuzu İş Demografisi Öneriler Kılavuzu. İTS ayrıca. Bu kılavuz EUROSTAT. CC is designed to serve different purposes such as statistics on construction activities. İş Kayıtları ve İş İstatistikleri için AB tanım ve kavramlarına dayalı olarak oluşturulmuştur.3742 . Kılavuz işletmelere ait kayıtlarda zaman içerisinde meydana gelen demografik değişimlerin incelenmesinde izlenecek metotlar hakkında bir tavsiye niteliği taşımaktadır.3839 .19 .

harcamaların amaca göre dört farklı sınıflamasını kapsamaktadır.4022 .3974 .975 . both initial and continuing education. 2011 TurkStat. both general education and vocational training.975 . konu içeriğindeki yakınlıklarına göre gruplandırılır. hanehalkı. Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Amaca Göre Sınıflaması (COPNI) ve Amaca Göre Üretici Harcanmaların Sınıflaması (COPP). Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP). Data Access and Publication Catalogue. Hierarchical system consists of 9 broad fields. Bu dört sınflama devlet. temel ve sürekli eğitim. The four classifications are primarily designed to provide a wide range statistics pertaining to expenditures by government.3 : Türkçe : Ücretsiz Classification of Fields of Education and Training. The educational programmes are put together by closeness in subject matter content. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.Methodology and Classifications Amaca Göre Harcama Sınıflamaları Bu yayın. Amacı.3974 . ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 . kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile üreticiler tarafından yapılan harcamalara ilişkin geniş çapta istatistik sağlamak için kullanılmaktadırlar. FOET 99 Manual Classification of Fields of Education and Training (FOET 99) is the outcome of an EUROSTAT project carried out in close cooperation with UNESCO and OECD.19 . ISBN Language Format and price : 978 . Hiyerarşik sistem. Devlet Fonksiyonları Sınıflaması (COFOG). ISBN Dili Formatı ve fiyatı : 978 . genel eğitim ve mesleki eğitim ile ilgili tüm eğitim programlarının her birini yalnızca bir eğitim alanı içerisinde sınıflandırmak ve uluslararası veri karşılaştırmasını sağlamaktır.975 .6 : Turkish : Free Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması. non profit institutions serving households and producers. ISBN Language Format and price : 978 .975 . household. Bu sınıflamalar.6 : Türkçe : Ücretsiz Metodoloji ve Sınıflamalar Classification of Expenditure According to Purpose This publication covers the four different expenditure classifications by purpose. Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP). into one and only one field of education and training and to ensure international data comparison. FOET 99 El Kitabı Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması (FOET 99). 2011 85 . 9 geniş. Eğitim programları. These classifications are Classification of the Functions of Government (COFOG).4022 . EUROSTAT’ın UNESCO ve OECD ile işbirliği halinde yapmış olduğu bir projenin sonucunda ortaya çıkmıştır. 25 narrow fields and about 80 detailed fields.19 .19 .3 : Turkish : Free TÜİK.19 . Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI) and Classification of the Outlays of Producers by Purpose (COPP). Its aims are to classify all education programmes. 25 dar ve yaklaşık 80 ayrıntılı alandan oluşmaktadır.

Yayımlanma süresi : Beş yılda bir Dili : Türkçe . resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek. 2008 ve 2009 yıllarında Bakanlar Kurulu kararıyla 2 defa revize edilmiştir.2011 This publication includes mission. medium and long term goals. based on the Statistics Law of Turkey No 5429. ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel. 2007 . Rev.2 Resmi İstatistik Programı (2007-2011). Program.) of the institutions in the scope of the Programme. zamanlı. objectives and priorities of the organization. timely. etc.İngilizce Formatı ve fiyatı : Satılmamaktadır Satılmamaktadır Strategic Plan. dissemination frequency and data availability status.2011. güvenilir. hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. vision. Rev.) görüş ve öneriler doğrultusunda. Kurumumuzun misyonu. has been prepared for a 5-year-period in order to determine the basic principles and standards dealing with the production and dissemination of official statistics and to produce reliable. Periodicity Language Format and price : Every five years : Turkish . sisteme dahil kurumlardan gelen (yeni istatistiki çalışmaların eklenmesi.2 The Official Statistics Programme (2007-2011). Programme was revised two times by the decision of Council of Ministers in 2008 and 2009 in line with the opinions and offers (adding new statistical studies.2011 Bu yayında. Data Access and Publication Catalogue. yayımlama sıklığı ve tahmin düzeyi değişiklikleri vb.2011. changes for classification. şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak Türkiye İstatistik Sistemine dahil kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde beş yıllık bir dönem için hazırlanmıştır.English : Not for sale Not for sale 86 TÜİK. 2011 TurkStat. temel politika ve ilkeleri ile orta ve uzun vadeli amaçları. Yayımlanma süresi : Dili : Türkçe Formatı ve fiyatı : Satılmamaktadır Satılmamaktadır In-Service Publications Official Statistics Programme 2007 . Periodicity Language Format and price :: Turkish : Not for sale Not for sale Stratejik Plan. 2011 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. transparent and impartial data required at national and international level with the coordination of institutions/organizations in the Turkish Statistical System. basic principles and policies. 2007 . as well as the methods and the means to achieve these. sınıflama.Hizmetiçi Yayınlar Resmi İstatistik Programı 2007 . vizyonu.

Performans programı. kaynak ihtiyacını. No: 5018. performance objectives and performance indicators of the related public institution which constitutes a ground for the preparation of administration budget and administration activity report. Periodicity ISBN Language Format and price : Annual : 978 .19 .975 . 2010 Fiscal Year With the adoption of the Law of Public Finance Management and Control. bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyet ve projeleri. performans hedef ve göstergelerini içeren. Yayımlanma süresi ISBN Dili Formatı ve fiyatı : Yıllık : 978 . idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.975 .In-Service Publications Performans Programı 2010 Mali Yılı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri tarafından her yıl performans programı hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması zorunluluğu getirilmiştir.2 : Turkish : Not for sale Satılmamaktadır TÜİK. resource demands. performance program contains activities and projects. 2011 87 .4764 .4764 . Each fiscal year in accordance with strategic plan.19 . Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Data Access and Publication Catalogue.2 : Türkçe : Hizmetiçi Yayınlar Performance Program. yearly preparation and declaration of performance program has become obligatory for public organizations. 2011 TurkStat.

gov.tuik. Sözgelimi.Tablolar ve Metaveri Tablolar TÜİK http://www. Satınalma Gücü Paritesi (SGP) alt başlıklarında istatistiki tablolara ulaşabilirsiniz. “Enflasyon ve Fiyat” ana başlığı altında. For example. 2011 TurkStat. 88 TÜİK. Below.tr. Under the main heading of ‘Inflation and Price’ you can reach the statistical tables of sub-headings of Consumer Price Index (CPI) Producer Price Index (PPI) Price Statistics Purchasing Power Parity (PPP). 2011 . Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE). Tables Tables and Metadata You can reach easily statistical tables of the timely data and past data by main titles and subtitles on ‘Statistics’ page on our web site http://www. Aşağıda ise. Data Access and Publication Catalogue. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).turkstat. güncel verilere ve geriye dönük istatistiki tablolara kolaylıkla erişebilirsiniz. you can see the statistical tables of ‘Foreign Trade Statistics’ under ‘Foreign Trade’ heading. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Fiyat İstatistikleri. “Dış Ticaret” başlığında.gov.tr internet sayfasının “İstatistikler” bölümünde yer alan ana ve alt konu başlıklarından. “Dış Ticaret İstatistikleri”ne ait istatistiksel tabloları görebilirsiniz.

2011 TurkStat. üretilen ve sunulan bütün verilere ilişkin. temel veri kaynaklarının niteliği.gov.tr you can reach the metadata information like analytical framework. tanımlar ve sınıflamalar. 2011 89 . analitik çerçeve.tuik. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.tr internet sayfasından. coverage of data. derleme uygulamaları gibi metaveri bilgilerine ulaşabilirsiniz. kapsam. accounting conventions. Data Access and Publication Catalogue. verinin kapsamı. TÜİK. compilation practices of all the data produced and given. definitions and classifications.gov. Metadata Tablolar ve Metaveri Also. concepts. nature of the basic data sources.turkstat. on Turkstat web site http://www.Tables and Metadata Metaveri Yine TÜİK http://www. hesaplama kuralları.

Data Access and Publication Catalogue. İşsizlik ve Ücret Ulusal Hesaplar Çevre ve Enerji Dış Ticaret Ulaştırma ve Haberleşme Nüfus. 2011 Business Statistics Agriculture Inflation and Price Employment. istenen değişkenlerde sorgulama imkanı ve detaylı verilere erişim kolaylığı sağlamaktadır.tr internet sayfasında 16 ana konu başlığı altında veritabanı mevcuttur: Database Databases The databases of various statistical subjects provide you with the possibility of inquirying the variables requested and access to detailed data. TurkStat web page http://www.tuik. Unemployment and Wages National Accounts Environment and Energy Foreign Trade Transportation and Communication Population. Konut ve Demografi Adalet ve Seçim Turizm Tüketim Harcamaları. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 90 TÜİK.gov. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. TÜİK http://www.turkstat. Housing and Demography Justice and Election Tourism Income Distribution Consumption and Poverty .Veri Tabanları Veri Tabanı Çeşitli istatistiki konularda hazırlanan veritabanları.tr includes 16 main subject databases: İş İstatistikleri Tarım Enflasyon ve Fiyat İstihdam.gov. 2011 TurkStat.

Sosyal Güvenlik ve Sağlık. You can also reach “Regional Statistics”. Veri Tabanları You can reach databases through ‘Databases’ and also ‘Statistics’. TÜİK. 2011 91 . “National and International Selected Economic Indicators” and “Classifications” databases from home page. Spor. Ayrıca. Money. Veritabanlarına hem “Veritabanları”. hem de “İstatistikler” başlığından ulaşabilirsiniz. Kültür. 2011 TurkStat. “Ulusal ve Uluslararası Seçilmiş Ekonomik Göstergeler” ve “Sınıflamalar” veri tabanlarına da ulaşabilirsiniz. Education. Maliye. Teknoloji ve Bilişim.Databases Eğitim. Bank and Debt. Banka ve Borçlanma. Bilim. Technology and Information Finance. Para. Data Access and Publication Catalogue. Culture and Sport Social Security and Health Science. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. anasayfadan “Bölgesel İstatistikler”.

Data Access and Publication Catalogue. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.tr Release Calendar of News Releases for 2011 News Releases The statistics produced by our Institute are firstly openned to public by news bulletins at 10 a. öncelikle haber bültenleri yoluyla ilgili tarihte saat:10:00’da kamuoyuna duyurulmaktadır. and choose the news bulletins they are interested in. Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanmış olan haber bültenlerine ve yayımlanacak olanların yayımlanma tarihlerine Ulusal Veri Yayımlama Takviminden de ulaşılabilmektedir.gov. You can reach the news bulletins published and the release dates of the bulletins to be published in the content of Official Statistics Programme by National Data Release Calendar.tuik.tr üye olan ve ilgilendikleri haber bültenlerini seçen kullanıcıların e-posta adreslerine.gov. 2011 TurkStat. on the release date. bültenler güncel olarak gönderilmektedir.m. The news bulletins are timely sent to the e-mails of users that subscribe to the web page of our Institute http://www.turkstat.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Haber Bülteni Kurumumuz tarafından üretilen istatistikler. 2011 . 92 TÜİK. Kurumumuz internet sayfasına http://www.

TÜİK. cep telefonu yoluyla hizmet veren Mobil Bilgi Dağıtım Servisi’nden veya TRT Telegün yayını 590. günün Cumartesi yada Pazar olması durumunda ise Pazartesi günü yayımlanmaktadır. “Consumer Price Index News Bulletin” and “Producer Price Index News Bulletin” published on the third day of every month. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. the third day is Saturday or Sunday. 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi In addition. 2011 TurkStat. Kamuoyunu önemli ölçüde ilgilendiren TÜFE ve ÜFE. you can reach the summary of the news bulletins by Mobile Information Dissemination Service served through mobile phones and by page of 590 of TRT Telegün broadcasting. are announced by. sayfadan itibaren haber bülteni özet bilgilerine de ulaşılabilmektedir. gününde yayınlanan “Tüketici Fiyatları Endeksi Haber Bülteni” ve “Üretici Fiyatları Endeksi Haber Bülteni” ile duyurulmaktadır. Data Access and Publication Catalogue.Release Calendar of News Releases for 2011 Ayrıca. her ayın 3. which are the most common concern of public opinion. it is published on the following Monday. 2011 93 . In case. 3. CPI and PPI.

3. Ocak 2011 Hava Kalitesi İstatistikleri. 4. Kasım 2010 Hava Kalitesi İstatistikleri. Kasım 2010 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Aralık 2010 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Aralık 2010 Bina İnşaatı Maliyet Endeksi. Ocak 2011 Sanayi Üretim Endeksi. Kasım 2010 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Aralık 2010 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Aralık 2010 Dış Ticaret Endeksleri. 2009 MART 01 Mart 2011 02 Mart 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Ekim 2010 Tüketici Güven Endeksi. Aralık 2010 Tüketici Güven Endeksi. Dönem 2010 94 TÜİK. 2010 Dış Ticaret İstatistikleri. 2010 Dış Ticaret İstatistikleri. 2011 TurkStat. Aralık 2010 Hava Kalitesi İstatistikleri. Aralık 2010 Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması. Kasım 2010 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi OCAK 03 03 07 10 10 11 12 12 13 14 17 17 20 20 26 28 28 28 Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. Kasım 2010 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Dönem 2010 Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri. Kasım 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Ocak 2011 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması. 4. Kasım 2010 Sanayi Üretim Endeksi. 2009 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. 2011 . Dönem 2010 Release Calendar of News Releases for 2011 ŞUBAT 03 03 08 10 11 11 11 11 14 15 15 16 18 23 24 24 25 28 28 Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. Aralık 2010 Dış Ticaret Endeksleri. Kasım 2010 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Data Access and Publication Catalogue. 2009 Motorlu Kara Taşıtları. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Ocak 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Aralık 2010 Üretici Fiyatları Endeksi. Dönem 2010 Motorlu Kara Taşıtları. 4. Kasım 2010 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Dönem 2010 Konut Satış İstatistikleri. Aralık 2010 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Aralık 2010 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. 4. 2010 Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri. Ocak 2011 Girişimlerde Çevresel Harcama İstatistikleri. Aralık 2010 Turizm İstatistikleri. Aralık 2010 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri.

IV. January 2011 Income and Living Conditions Survey. IV. December 2010 Household Domestic Tourism Survey. November 2010 Industrial Production Index. January 2011 Industrial Production Index. January 2011 Environmental Expenditure Statistics of Enterprises. III. January 2011 Producer Price Index. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. November 2010 Red Meat Production Statistics. December 2010 Poultry Production Statistics. December 2010 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. November 2010 The Results of Address Based Population Registration System. 2011 95 .Release Calendar of News Releases for 2011 JANUARY 03 03 07 10 10 11 12 12 13 14 17 17 20 20 26 28 28 28 January January January January January January January January January January January January January January January January January January 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Consumer Price Index. December 2010 Foreign Trade Indices. November 2010 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. November 2010 Poultry Production Statistics. 2010 Foreign Trade Statistics. November 2010 Household Labour Force Survey Results. January 2011 Air Quality. Quarter 2010 TÜİK. December 2010 Building Construction Cost Index. IV. December 2010 Producer Price Index. Quarter 2010 House Selling Statistics. December 2010 Tourism Statistics. December 2010 Foreign Trade Indices. December 2010 Household Labour Force Survey Results. November 2010 Industrial Turnover and New Orders Indices. 2009 Industrial Turnover and New Orders Indices. 2009 MARCH 01 March 2011 02 March 2011 Household Labour Force Survey Results. October 2010 Consumer Confidence Index. December 2010 Consumer Confidence Index. December 2010 Foreign Trade Statistics. Data Access and Publication Catalogue. November 2010 Air Quality. November 2010 Milk Products Production Statistics. Quarter 2010 FEBRUARY 03 03 08 10 11 11 11 11 14 15 15 16 18 23 24 24 25 28 28 February February February February February February February February February February February February February February February February February February February 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Consumer Price Index. December 2010 Milk Products Production Statistics. 2009 Road Motor Vehicles. Quarter 2010 Road Motor Vehicles. IV. December 2010 Air Quality. December 2010 Red Meat Production Statistics. 2011 TurkStat. Quarter 2010 Waste Statistics of Health Institutions. 2010 Industrial Labor Input Indices.

4. Ocak 2011 Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri. Şubat 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Dönem 2010 Tüketici Fiyatları Endeksi. Aralık 2010 İşgücü Maliyeti Endeksi. Ocak 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Ocak 2011 Motorlu Kara Taşıtları. 4. Şubat 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi 02 03 03 07 08 10 10 11 11 11 11 14 15 16 16 18 24 25 25 31 31 Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart Mart 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Release Calendar of News Releases for 2011 Yapı İzin İstatistikleri. 2011 TurkStat. Şubat 2011 Sanayi Üretim Endeksi. Mart 2011 Bina İnşaatı Maliyet Endeksi. Şubat 2011 Ticaret ve Hizmet Endeksleri. Ocak 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. 2009 Hava Kalitesi İstatistikleri. Ocak 2011 Bitkisel Üretim İstatistikleri. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Şubat 2011 Motorlu Kara Taşıtları. Dönem 2010 Sanayi Üretim Endeksi. Şubat 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Dönem 2010 NİSAN 01 04 04 06 08 08 11 12 12 12 13 15 15 15 18 20 20 21 22 27 28 29 Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. 4. Dönem 2010 Tüketici Güven Endeksi. Dönem 2011 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri. Şubat 2011 Turizm İstatistikleri. 2010 Tüketici Güven Endeksi. 2010 Bitkisel Ürün Denge Tabloları. Şubat 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. “Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler”. 4. Şubat 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Şubat 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Şubat 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Dönem 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. Ocak 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Mart 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Dönem 2010 Tüketici Fiyatları Endeksi. Şubat 2011 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. 2010 Yaşam Memnuniyeti Araştırması. 4. 2011 . Mart 2011 İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri. Ocak 2011 İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri. Data Access and Publication Catalogue. 1. 2010 Kamu Sektöründe Çevresel İstihdam ve Harcamalar. Mart 2011 96 TÜİK. Şubat 2011 Hava Kalitesi İstatistikleri. Mart 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Ocak 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. 4. 2009 Dış Ticaret İstatistikleri. 4. Dönem 2010 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Dönem 2010 Dış Ticaret Endeksleri. Ocak 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. 1.

Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. March 2011 TÜİK. I. 2009 Foreign Trade Statistics. February 2011 Milk Products Production Statistics. February 2011 Road Motor Vehicles. January 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. IV. Data Access and Publication Catalogue. January 2011 Construction Labor Input Indices. Final Results. IV. February 2011 Gross Domestic Product. Quarter 2010 APRIL 01 04 04 06 08 08 11 12 12 12 13 15 15 15 18 20 20 21 22 27 28 29 April April April April April April April April April April April April April April April April April April April April April April 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Marriage And Divorce Statistics. December 2010 Labour Cost Index. I. February 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. March 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. 2011 TurkStat. January 2011 International Standart Book Number(ISBN) Statistics. January 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. Quarter 2010 Consumer Confidence Index. 2010 Crop Products Balance Sheets:”Cereals and Other Crop Products”. February 2011 Poultry Production Statistics. Quarter 2010 Consumer Price Index. January 2011 Crop Production Statistics. February 2011 Red Meat Production Statistics. Quarter 2010 Industrial Production Index. 2010 Consumer Confidence Index. IV. February 2011 Producer Price Index. Quarter 2010 Consumer Price Index. Quarter 2011 Foreign Trade Statistics. IV. February 2011 Air Quality. Quarter 2010 Foreign Trade Indices. March 2011 Construction Turnover and Production Indices. February 2011 Trade and Services Indices. 2011 97 . January 2011 Road Motor Vehicles. March 2011 Producer Price Index. Quarter 2010 Red Meat Production Statistics. 2010 Life Satisfaction Survey. February 2011 Foreign Trade Indices. January 2011 Milk Products Production Statistics. January 2011 Poultry Production Statistics. March 2011 Building Construction Cost Index. IV.Release Calendar of News Releases for 2011 02 03 03 07 08 10 10 11 11 11 11 14 15 16 16 18 24 25 25 31 31 March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Building Permits. February 2011 Tourism Statistics. IV. 2009 Air Quality. February 2011 Household Labour Force Survey Results. Quarter 2011 Prices and Production Value for Crop Products. IV. 2010 Environmental Employment and Expenditure of Public Sector. February 2011 Industrial Production Index. January 2011 Household Labour Force Survey Results.

Nisan 2011 Bitkisel Ürün Denge Tabloları. Nisan 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Nisan 2011 Ticaret ve Hizmet Endeksleri. 1. Mayıs 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Dönem 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. Nisan 2011 İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri. Mart 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. 2010 98 TÜİK. Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri”. Dönem 2010 Hava Kalitesi İstatistikleri. Dönem 2011 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri. Dönem 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. 2010 Dış Ticaret Endeksleri. Mart 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Şubat 2011 Tüketici Güven Endeksi. Mayıs 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Mart 2011 Hayvansal Üretim İstatistikleri. Nisan 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Dönem 2011 Tüketici Güven Endeksi. Mayıs 2011 Konut Satış İstatistikleri. Mart 2011 İşgücü Maliyeti Endeksi. “Meyveler. Mart 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. 2011 . Dönem 2011 Yapı İzin İstatistikleri. Nisan 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. Mayıs 2011 Sanayi Üretim Endeksi. Nisan 2011 Bitkisel Ürün Denge Tabloları. 1. Nisan 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Nisan 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Nisan 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 1. 2010-2011 Kış Sezonu Sektörel Güven Endeksleri. 2010 Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması. 1. Mart 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. Mart 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Mart 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. 1. 2010 Sanayi Üretim Endeksi. Nisan 2011 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi MAYIS 03 03 04 04 09 10 11 12 12 12 13 16 16 18 18 18 25 25 25 26 26 31 Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Release Calendar of News Releases for 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. Mayıs 2011 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. 2010 Motorlu Kara Taşıtları. 1. 2009 Hava Kalitesi İstatistikleri. 2011 TurkStat. Nisan 2011 HAZİRAN 02 02 03 03 08 09 10 10 10 13 13 13 14 14 15 16 16 17 23 24 Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri. “Sebzeler”. Data Access and Publication Catalogue. 2009 Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı. 4. Dönem 2011 Motorlu Kara Taşıtları. Mart 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri.

March 2011 Household Labour Force Survey Results. March 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. I. March 2011 Red Meat Production Statistics. Nuts and Bewerage Crops”. May 2011 Marriage And Divorce Statistics. Quarter 2010 Air Quality. 2010 Foreign Trade Indices.Release Calendar of News Releases for 2011 MAY 03 03 04 04 09 10 11 12 12 12 13 16 16 18 18 18 25 25 25 26 26 31 May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Consumer Price Index. Quarter 2011 Consumer Price Index. April 2011 Construction Labor Input Indices. April 2011 JUNE 02 02 03 03 08 09 10 10 10 13 13 13 14 14 15 16 16 17 23 24 June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Industrial Labor Input Indices. April 2011 Crop Products Balance Sheets:”Fruits. Quarter 2011 Consumer Confidence Index. March 2011 Milk Products Production Statistics. Quarter 2011 Poultry Production Statistics. 2009 Agricultural Holdings Wage Structure. April 2011 Milk Products Production Statistics. I. Quarter 2011 Building Permits. March 2011 Poultry Production Statistics. March 2011 Animal Production Statistics. April 2011 Crop Products Balance Sheets:”Vegetables”. May 2011 House Selling Statistics. 2010-2011 Winter Season Sectoral Confidence Indices. April 2011 Producer Price Index. Quarter 2011 Road Motor Vehicles. 2010 Road Motor Vehicles. April 2011 Red Meat Production Statistics. April 2011 Household Labour Force Survey Results. February 2011 Consumer Confidence Index. March 2011 Labour Cost Index. I. March 2011 Foreign Trade Statistics. March 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. I. 2009 Air Quality. Data Access and Publication Catalogue. 2010 Household Domestic Tourism Survey. April 2011 Foreign Trade Indices. April 2011 Main Labour Force Indicators by Province. 2011 TurkStat. 2010 TÜİK. Quarter 2011 Prices and Production Value for Livestock and Animal Products. April 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. May 2011 Industrial Production Index. 2010 Industrial Production Index. I. May 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. 2011 99 . I. April 2011 Trade and Services Indices. IV. May 2011 Producer Price Index. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.

Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2009 Dış Ticaret İstatistikleri. Haziran 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Mayıs 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. Haziran 2011 Hanehalkı Bütçe Anketi Sonuçları. 2011 100 TÜİK. Temmuz 2011 Sanayi Üretim Endeksi. 1. 1. Data Access and Publication Catalogue. Dönem 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. Haziran 2011 Sera Gazı Emisyon Envanteri. Dönem 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. Mayıs 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Haziran 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. 2. Mayıs 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. 2011 Konut Satış İstatistikleri. Mayıs 2011 Turizm İstatistikleri. Haziran 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Haziran 2011 Bina İnşaatı Maliyet Endeksi. Haziran 2011 Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması. 1. Mayıs 2011 Tüketici Güven Endeksi. Mayıs 2011 Sanayi Üretim Endeksi. 2011 TurkStat. Dönem 2011 Bitkisel Üretim 1. Haziran 2011 İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri. 2. Dönem 2011 Su Ürünleri İstatistikleri. Haziran 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Mayıs 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Temmuz 2011 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi. 1. Temmuz 2011 Motorlu Kara Taşıtları. 2010 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. 2010 Dış Ticaret Endeksleri. Haziran 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Mayıs 2011 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Mayıs 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Haziran 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Haziran 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. 2. Dönem 2011 Motorlu Kara Taşıtları. Temmuz 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Dönem 2011 Release Calendar of News Releases for 2011 TEMMUZ 01 04 04 06 07 08 08 11 12 12 12 13 15 18 20 25 28 28 29 Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Dönem 2011 Sektörel Güven Endeksleri. Temmuz 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri.Tahmini. 2011 .2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi 24 24 30 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2011 2011 2011 2011 Sektörel Güven Endeksleri. Nisan 2011 Tüketici Güven Endeksi. Haziran 2011 AĞUSTOS 03 03 08 10 11 11 11 12 12 12 15 16 18 24 24 25 26 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi.

July 2011 Road Motor Vehicles. June 2011 Household Labour Force Survey Results. April 2011 Consumer Confidence Index. June 2011 Greenhouse Gases Emission Inventory. June 2011 Building Construction Cost Index. 2010 Industrial Turnover and New Orders Indices. June 2011 Results Of Household Consumption Expenditures. June 2011 Producer Price Index. II. I. 2010 Foreign Trade Indices. I. II. May 2011 Industrial Production Index. June 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. Quarter 2011 Fishery Statistics. May 2011 Gross Domestic Product. 2009 Foreign Trade Statistics. Quarter 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi JULY 01 04 04 06 07 08 08 11 12 12 12 13 15 18 20 25 28 28 29 July July July July July July July July July July July July July July July July July July July 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Marriage And Divorce Statistics. II. Data Access and Publication Catalogue. 2011 TurkStat. May 2011 Household Labour Force Survey Results. July 2011 Poultry Production Statistics. 2011 101 . Quarter 2011 Foreign Trade Statistics. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Quarter 2011 Crop Production 1st Estimation. June 2011 Foreign Trade Indices. 2011 House Selling Statistics. May 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. July 2011 Producer Price Index. July 2011 Industrial Production Index. May 2011 Tourism Statistics. May 2011 Consumer Confidence Index. Quarter 2011 Consumer Price Index. May 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. May 2011 Red Meat Production Statistics.Release Calendar of News Releases for 2011 24 24 30 30 June June June June 2011 2011 2011 2011 Sectoral Confidence Indices. June 2011 AUGUST 03 03 08 10 11 11 11 12 12 12 15 16 18 24 24 25 26 August August August August August August August August August August August August August August August August August 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Consumer Price Index. Quarter 2011 Road Motor Vehicles. I. June 2011 Poultry Production Statistics. 2011 TÜİK. June 2011 Construction Turnover and Production Indices. I. July 2011 Information And Communication Technology (Ict) Usage Survey On Households And Individuals. june 2011 Milk Products Production Statistics. Quarter 2011 Sectoral Confidence Indices. june 2011 Red Meat Production Statistics. May 2011 Milk Products Production Statistics. June 2011 Household Domestic Tourism Survey.

Ağustos 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Ağustos 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Dönem 2011 Dış Alem Hesapları. Ağustos 2011 Yazılı Medya İstatistikleri. Temmuz 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. Dönem 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. 2. Ağustos 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. 2. 2011 TurkStat. 2. Dönem 2011 Tüketici Güven Endeksi. Eylül 2011 Motorlu Kara Taşıtları.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi 26 Ağustos 2011 26 Ağustos 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. Temmuz 2011 Tüketici Güven Endeksi. Ağustos 2011 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Ağustos 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Temmuz 2011 İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri. Temmuz 2011 Ticaret ve Hizmet Endeksleri. Eylül 2011 Bina İnşaatı Maliyet Endeksi. Ağustos 2011 Sanayi Üretim Endeksi. 2. Dönem 2011 Yapı İzin İstatistikleri. Haziran 2011 İşgücü Maliyeti Endeksi. 2010 Sektörel Güven Endeksleri. Temmuz 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Temmuz 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. 2010 Motorlu Kara Taşıtları. Ağustos 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Ağustos 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Data Access and Publication Catalogue. Dönem 2011 Doğum İstatistikleri. Dönem 2011 Sanayi Üretim Endeksi. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Dönem 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Dönem 2011 EKİM 03 03 07 10 10 11 12 12 13 17 17 20 21 26 26 Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. 2. 3. Dönem 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Ağustos 2011 Sektörel Güven Endeksleri. 2. Eylül 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Ekim 2011 102 TÜİK. Temmuz 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Eylül 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. Ağustos 2011 Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri. 2010 İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri. Ağustos 2011 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Temmuz 2011 Sektörel Güven Endeksleri. 2. 2. 2011 . Eylül 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. Temmuz 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Ağustos 2011 Release Calendar of News Releases for 2011 EYLÜL 05 05 07 07 08 09 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 20 21 26 28 30 30 Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi.

II. July 2011 Milk Products Production Statistics. Quarter 2011 Consumer Confidence Index. June 2011 Labour Cost Index. 2011 103 . August 2011 Print Media Statistics. Quarter 2011 Rest of the World Accounts. July 2011 Foreign Trade Statistics. Quarter 2011 Industrial Production Index. Quarter 2011 Building Permits. Quarter 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. II. July 2011 Trade and Services Indices. August 2011 Household Labour Force Survey Results. September 2011 Road Motor Vehicles.Release Calendar of News Releases for 2011 26 August 2011 26 August 2011 Foreign Trade Statistics. July 2011 Construction Labor Input Indices. August 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. September 2011 Foreign Trade Indices. II. II. August 2011 Red Meat Production Statistics. October 2011 TÜİK. II. July 2011 Household Labour Force Survey Results. August 2011 Producer Price Index. September 2011 Poultry Production Statistics. August 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi SEPTEMBER 05 05 07 07 08 09 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 20 21 26 28 30 30 September September September September September September September September September September September September September September September September September September September September September September September September 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Consumer Price Index. July 2011 Sectoral Confidence Indices. August 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. 2010 Construction Turnover and Production Indices. September 2011 Producer Price Index. 2011 TurkStat. August 2011 Sectoral Confidence Indices. III. Quarter 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. 2010 Road Motor Vehicles. II. August 2011 Industrial Labor Input Indices. July 2011 Foreign Trade Indices. Quarter 2011 Birth Statistics. II. August 2011 Industrial Production Index. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. July 2011 Consumer Confidence Index. Quarter 2011 OCTOBER 03 03 07 10 10 11 12 12 13 17 17 20 21 26 26 October October October October October October October October October October October October October October October 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Consumer Price Index. 2010 Sectoral Confidence Indices. Quarter 2011 Red Meat Production Statistics. August 2011 Gross Domestic Product. August 2011 Milk Products Production Statistics. September 2011 Building Construction Cost Index. Data Access and Publication Catalogue. July 2011 Poultry Production Statistics. II. August 2011 Marriage And Divorce Statistics.

Dönem 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Eylül 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. Dönem 2011 Ticaret ve Hizmet Endeksleri. Eylül 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Ağustos 2011 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri. Ekim 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Eylül 2011 Sektörel Güven Endeksleri. 3. Ekim 2011 Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması. Eylül 2011 Turizm İstatistikleri. Dönem 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. 2010 Konut Satış İstatistikleri. Dönem 2011 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri. Kasım 2011 Yenilik Araştırması. Eylül 2011 Tüketici Güven Endeksi. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2. Dönem 2011 ARALIK 01 01 02 05 05 06 07 08 09 12 12 12 13 13 13 14 15 15 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Bitkisel Üretim 2. Ekim 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. 2010 Sanayi Üretim Endeksi.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi 27 Ekim 2011 27 Ekim 2011 27 Ekim 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. 3. Dönem 2011 Sanayi Üretim Endeksi. Ekim 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. Kasım 2011 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. 3. 3. Eylül 2011 İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri. Dönem 2011 Türkiye Sağlık Araştırması. Ekim 2011 İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri. Kasım 2011 Yapı İzin İstatistikleri. 2010 Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri. Eylül 2011 Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel). Ekim 2011 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Anketi. Ekim 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Ekim 2011 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. Data Access and Publication Catalogue. 3. Ekim 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. 2011 TurkStat.Tahmini. 3. Dönem 2011 104 TÜİK. 2010 Dış Ticaret İstatistikleri. Ekim 2011 Süt Ürünleri Üretim İstatistikleri. Ekim 2011 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları. 3. Eylül 2011 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Kasım 2011 Üretici Fiyatları Endeksi. 2011 Yoksulluk Çalışması. Eylül 2011 Dış Ticaret Endeksleri. Dönem 2011 Motorlu Kara Taşıtları. 3. Mayıs 2010 Release Calendar of News Releases for 2011 KASIM 03 03 04 11 14 15 15 16 16 17 18 18 18 24 24 24 24 25 30 30 Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Tüketici Fiyatları Endeksi. 2011 Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri. 2011 .

2011 Poverty Study. September 2011 Construction Turnover and Production Indices. 2010 Foreign Trade Statistics. Quarter 2011 Red Meat Production Statistics. November 2011 Producer Price Index. II. October 2011 Foreign Trade Indices. September 2011 Red Meat Production Statistics. September 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. III. Quarter 2011 Industrial Production Index. Health Interview Survey. III. September 2011 Tourism Statistics. Quarter 2011 Road Motor Vehicles. September 2011 Household Consumption Expenditures (Regional). Quarter 2011 Trade and Services Indices. 2011 105 . September 2011 Sectoral Confidence Indices. October 2011 Household Labour Force Survey Results. 2011 TurkStat. Quarter 2011 Turkey. Quarter 2011 DECEMBER 01 01 02 05 05 06 07 08 09 12 12 12 13 13 13 14 15 15 December December December December December December December December December December December December December December December December December December 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Crop Production 2nd Estimation. Quarter 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices. III. October 2011 Milk Products Production Statistics. October 2011 Construction Labor Input Indices. September 2011 Consumer Confidence Index. 2010 Industrial Labor Input Indices. October 2011 Poultry Production Statistics. October 2011 The Rates of Real Profits Created by Means of Financial Investment. November 2011 Gross Domestic Product. October 2011 Research and Development Activities Survey. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.Release Calendar of News Releases for 2011 27 October 2011 27 October 2011 27 October 2011 Foreign Trade Statistics. Quarter 2011 Consumer Price Index. 2010 Industrial Production Index. III. October 2011 Household Domestic Tourism Survey. III. 2010 House Selling Statistics. III. May 2010 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi NOVEMBER 03 03 04 11 14 15 15 16 16 17 18 18 18 24 24 24 24 25 30 30 November November November November November November November November November November November November November November November November November November November November 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Consumer Price Index. September 2011 Use Of Information And Communication Technology (Ict) By Enterprises. 2011 Poultry Production Statistics. III. October 2011 Milk Products Production Statistics. September 2011 Foreign Trade Indices. October 2011 Producer Price Index. Quarter 2011 TÜİK. November 2011 Innovation Survey in Industry and Services Sector. III. October 2011 Household Labour Force Survey Results. November 2011 Building Permits. Data Access and Publication Catalogue. August 2011 Industrial Turnover and New Orders Indices.

Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Ekim 2011 Dış Ticaret İstatistikleri. 2010 Tarımsal İşletme Yapı Araştırması. 2011 TurkStat.2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Release Calendar of News Releases for 2011 16 16 19 21 23 26 28 30 30 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 İşgücü Maliyeti Endeksi. Kasım 2011 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması. Dönem 2011 Tüketici Güven Endeksi. Kasım 2011 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Aralık 2011 Motorlu Kara Taşıtları. 2011 Hava Kalitesi İstatistikleri. 2011 . 3. Ekim 2011 Sektörel Güven Endeksleri. Dönem 2011 106 TÜİK. 3. Data Access and Publication Catalogue.

Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Data Access and Publication Catalogue.Release Calendar of News Releases for 2011 2011 Yılı Haber Bülteni Yayımlama Takvimi 16 16 19 21 23 26 28 30 30 December December December December December December December December December 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Labour Cost Index. 2010 Agricultural Holding Structure Survey. III. 2011 TurkStat. III. October 2011 Foreign Trade Statistics. December 2011 Road Motor Vehicles. 2011 107 . November 2011 Marriage And Divorce Statistics. October 2011 Sectoral Confidence Indices. November 2011 Income and Living Conditions Survey. Quarter 2011 TÜİK. Quarter 2011 Consumer Confidence Index. 2011 Air Quality.

CD 108 TÜİK. Data Access and Publication Catalogue. CD Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri. 2006-2007 MART Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı. 1990-2009 TEMMUZ Ekonomik Göstergeler. 2010 HAZİRAN İntihar İstatistikleri. 2009. 2011 TurkStat. 2009 Turizm İstatistikleri. 2011 I.Dönem Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri. 2010 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri. 2009 NİSAN 19. 2010 Ekonomik Göstergeler. 2010 Türkiye İstatistik Yıllığı. 2010 TÜİK Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Dönem MAYIS Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Seti. 2010. 2009 Ulusal Seragazı Emisyon Envanteri Raporu. 2010 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Veri Seti (Kesit veri).Dönem. 2010 Hanehalkı Tüketim Harcaması. 2006 Trafik Kaza İstatistikleri. 2011 ŞUBAT Ekonomik Göstergeler. 2011 . 2007 Yaşam Memnuniyeti Araştırması. 2010 IV. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 2010 III. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. CD Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri. Karayolu.2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi Release Calender of Publications for 2011 OCAK İstatistiklerle Türkiye.

2010 TurkStat Data Access and Publication Catalogue. Data Access and Publication Catalogue. 2011 TurkStat. CD Prison Statistics. 2010 Income and Living Conditions Survey Data Set (Cross-sectional). Road. CD TÜİK. 2009 APRIL Proceedings of 19. 2007 Life Satisfaction Survey. 2010 JUNE Suicide Statistics.Period. 2010 III. 2010 IV. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2009. 1990-2009 JULY Economic Indicators.Release Calender of Publications for 2011 2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi JANUARY Turkey in Statistics. 2010 Income Distribution and Living Conditions Statistics. 2011 I. Period Vessels and Sea Transportation Statistics. CD Income Distribution and Living Conditions Statistics. Statistical Research Symposium. 2010 Economic Indicators. 2009 Tourism Statistics. 2011 FEBRUARY Economic Indicators. 2010 Household Consumption Expenditures. 2006-2007 MARCH Address Based Population Registration System Population Census. 2009 National Greenhousegases Emission Inventory Report. 2010. 2006 Traffic Accidents. 2011 109 . 2010 Turkey’s Statistical Yearbook.Period MAY Household Labour Force Survey Data Set.

CD Yaygın Eğitim İstatistikleri. 2010 EYLÜL Rakamlar Ne Diyor?. 2010. 2005-2009 Dış Alem Hesapları. 2010 Hanehalkı Bütçe Araştırması Mikro Veri Seti. 2006-2010 EKİM Ekonomik Göstergeler. 2011 TurkStat. 2010 ARALIK İstatistik Göstergeler. 2010 Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması. CD Kültür İstatistikleri. 2011 II. 2010 Dış Ticaret İstatistikleri. 2010 İşgücü İstatistikleri. 2010 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri. 2010 Ulaştırma İstatistikleri Özeti.ISCO 08 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. 2010 Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması .Dönem. 2009/’10 Tarım İstatistikleri Özeti. 2011 .2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi Release Calender of Publications for 2011 AĞUSTOS Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2011 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. CD Hanehalkı Sağlık Harcamaları. 2010 KASIM Su Ürünleri İstatistikleri. 2010 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri. 2009 110 TÜİK. Data Access and Publication Catalogue. 2010 Yapı İzin İstatistikleri. 1923-2010.

2010 Labour Force Statistics.Period. 2009 TÜİK. 1923-2010. CD Cultural Statistics.Release Calender of Publications for 2011 2011 Yılı Yayın Yayımlama Takvimi AUGUST Juveniles Received Into Security Unit. 2010 Building Permit Statistics. 2009/’10 The Summary of Agricultural Statistics. 2010 Road Motor Vehicles. 2011 111 . CD Household Health Expenditure. 2010 Sustainable Development Indicators. 2005-2009 Rest of the World Accounts. 2011 Marriage and Divorce Statistics. 2006-2010 OCTOBER Economic Indicators.ISCO 08 Annual Industry and Service Statistics. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. 2010 SEPTEMBER Facts and Figures. Data Access and Publication Catalogue. 2011 TurkStat. 2010 Foreign Trade Statistics. 2010 International Standard Classification of Occupations . CD Non-Formal Education Statistics. 2011 II. 2010 DECEMBER Statistical Indicators. 2010 Household Budget Survey Micro Data Set. 2010 Problems and Expectations of Disabled People. 2010 Summary Statistics on Transportation. 2010. 2010 NOVEMBER Fishery Statistics.

06100 Çankaya / Ankara . Yayın/Haber Bülteni Talepleri için Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tel: + + + Faks: + 90 90 90 90 (312) (312) (312) (312) 425 410 410 417 34 05 02 58 23 96 85 86 Bilgi/veri istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel : + 90 (312) 410 02 15 + 90 (312) 410 02 44 Faks : + 90 (312) 417 04 32 E-posta : bilgi@tuik.tr adresini ziyaret ediniz.tuik.tr Yayın Satış Ofisi Hafta içi her gün : 09:00 . Data Access and Publication Catalogue.Yayınların yurtiçi ve yurt dışı fiyatlarına gönderim ücretleri ayrıca eklenecektir. Necatibey Caddesi No : 114.gov.gov. 112 TÜİK. 2011 .16:30 Yücetepe Mah.Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim Dissemination Services and Access to Publications Türkiye İstatistik Kurumu Bilgi Dağıtım Hizmetleri Türkiye İstatistik Kurumu bilgi dağıtım hizmetleri Merkez Ofisi ve Bölge Müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Bilgi Dağıtım Servisi tarafından sunulan hizmetler şu şekildedir: İstatistiki bilgi sağlanması Haber Bültenleri ile ilgili sorular Yayın talepleri Yayınların Excel dosyalarının sağlanması Çeşitli veri ve bilgilere abonelik hizmetleri Detaylı bilgi için http://www. 2011 TurkStat.

2011 TurkStat.Dissemination Services and Access to Publications Data Dissemination Services of Turkish Statistical Institute Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim Data Dissemination Services of the Turkish Statistical Institute are carried out both by Central Office and Regional Offices. TÜİK. No : 114. For Publication/News Bulletin order Revolving Fund Management Tel: Fax: + + + + 90 90 90 90 (312) (312) (312) (312) 425 410 410 417 34 05 02 58 23 96 85 86 For data/information requests Data Dissemination Group Tel : Fax: + 90 (312) 410 02 22 + 90 (312) 410 02 35 + 90 (312) 417 04 32 E-mail : info@tuik.16:30 Yücetepe Mah. Necatibey Cad.tr Publication Shop Monday-Friday: 09:00 .TURKEY .gov.turkstat. 2011 113 .tr web site. Services provided by Data Dissemination Services are as follows: Providing statistical information Answering questions about news bulletins Meeting publication requests Providing Excel formats of the publications Subscriptions to statistical data and information Relevant information is also available on http://www. 06100 Çankaya / Ankara .gov.Delivery costs will be charged to the domestic and overseas publication prices. Data Access and Publication Catalogue. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.

ekonomi. 2011 TurkStat. Kayıtlı materyal adedi 31 585’dir.html web adresinden temin edebilirsiniz.gov. Ayrıntılı bilgiyi http://www.tr web sayfasında da bulunan çevrimiçi katalog sayesinde kullanıcılara uzaktan erişim ve kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Tüm yayınlara erişim imkanı sağlayan ve http://www. 598 tez. Web sayfası ile ilgili görüş ve önerilerinizi webmaster@tuik.Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim Dissemination Services and Access to Publications Otomatik Telefon Bilgi Hattı: Genel bilgilere erişim için +90 312 410 04 10 santral numarasından 8 tuşlanmalıdır. iktisat.gov. konulardaki materyaller çeşitli yollarla Kütüphaneye sağlanmaktadır. Haber Bültenleri özet bilgileri TRT Telegün yayınında.tuik.tr/jsp/3737/mobilIst3737. Mobil Bilgi Dağıtım Servisi Haber Bülteni özet bilgilerinin yer aldığı Mobil Bilgi Dağıtım Servisi cep telefonu yoluyla hizmet vermektedir. 2011 1 2 3 4 5 6 7 .gov. Web sitesi TÜİK’in yeni çalışmalarına ve güncel bilgiye erişim imkanı sağlamaktadır. bilgi ve iletişim teknolojileri vb. sayfadan itibaren yer almaktadır. Bunların içinde 4 434’ü TÜİK yayını olmak üzere 18 602 kitap. TRT Telegün Yayını Haber Bülteni Yayınlama Takvimi’ne paralel olarak. işletme. Daha sonra yönlendirmeler doğrultusunda ve isteğe bağlı olarak. 590. Data Access and Publication Catalogue. 114 TÜİK.tuik. ulusal ve uluslararası ilişkiler. matematik.tr e-posta adresine yönlendirebilirsiniz. konularına göre aşağıdaki numaralar tuşlanmalıdır: Fiyat Dış Ticaret Milli Gelir Sanayi Üretim Nüfus Çalışma İstatistikleri Ayrıntılı Bilgi ve Kullanıcı Şikayetleri Kütüphane TÜİK Kütüphanesi’nde istatistik. 526 süreli yayın. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. maliye. 1 336 CD-ROM bulunmaktadır.

In line with the directions and upon request. The registered material number is 31 585.gov. after dialing +90 312 410 04 10 telephone number. there are 18 602 books.tr/jsp/3737/mobilIst3737. Please direct your comments to: webmaster@tuik.Dissemination Services and Access to Publications Automated Telephone Information Line: Dağıtım Hizmetleri ve Yayınlara Erişim In order to provide quick access to information.tr . Mobile Data Dissemination Service Detailed information on Mobile Data Dissemination Service. 598 thesis.turkstat. summary data of the News Bulletins are also available in TRT Teletext Broadcast beginning from page 590. which is available also on web page http://www. 2011 1 2 3 4 5 6 7 115 . 526 periodicals.gov. 1 336 CD-ROMs. please press following numbers by subjects: Prices Foreign Trade National Accounts Manufacturing Industry Population Labour Force Statistics Detailed Information and Comments Library TurkStat Library is provided through various ways with materials about statistics. 2011 TurkStat. management. 4 434 are TurkStat publications. economics. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. which provides summary data of the News Bulletins and giving service via mobile phones. Web site The web site provides information on recent data and new studies of TurkStat. information and communication technologies etc. finance.tuik. can be reached from http://www.gov. mathematics. national and international relations. The access and usage facility to all the publications is provided with the help of online catalogue. Among them. please press number 8.tr Teletext Broadcast In parallel with the Release Calendar of the News Bulletins.html web site. Data Access and Publication Catalogue. TÜİK.

Md. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.tr Gez Mah. Md.gov.tr 0 224 361 84 88 0 224 360 34 27 0 224 364 89 08 0 258 266 65 23 Eskişehir. Md. Azizmahmutoğulları tuik.gov. Necatibey Cad. Osmaniye İstanbul 0 212 258 75 20 0 212 258 36 76 0 212 327 57 99 116 TÜİK.TÜİK İletişim Bilgileri TÜİK TurkStat ANKARA (Merkez-Center) http://www.tr BALIKESİR tuik. 0 342 335 17 24 Santral 0 342 336 94 00 Santral 0 326 216 00 77 Böl. 0 224 361 75 25 Santral 0 258 266 65 22 Santral TurkStat Information Services Faks Fax 0 312 425 33 87 0 312 481 94 01 0 322 457 64 19 Ankara Mersin Bölge Alanındaki İller Responsible Area 0 242 243 45 62 0 242 243 45 63 0 242 243 45 64 0 266 244 90 23 0 266 244 53 88 Burdur. Günaydın Sk. Md. Nakış Sok.gov. Md.denizli@tuik.gov.tr Adres Address Yücetepe Mah. No:20 25100 Yakutiye/ERZURUM 0 442 234 46 40 Böl. Talatpaşa Caddesi No: 236 22020 EDİRNE 0 412 224 70 74 Böl. Barbaros Bulvarı No:108 Bağbaşı Belediye Binası Kat:2 20225 Merkez/DENİZLİ 07040 Telefon Telephone 0 312 410 04 10 Santral 0 312 481 94 00 Santral 0 322 456 11 61 Böl. Sk.gov. Kat:2 31070 ANTAKYA Cihannüma Mah. No:15 10100 BALIKESİR Şükraniye Mah. 1. tuik. Kazım Karabekir Cad. Isparta Çanakkale BURSA tuik.gaziantep@tuik. Bayburt Adıyaman.gov.bursa@tuik.edirne@tuik. Çankaya Sk. Data Access and Publication Catalogue. 0 442 235 20 15 Santral 0 342 336 50 30 Böl. 0 212 258 92 96 Santral 0 442 234 40 32 0 342 336 16 22 0 342 335 17 26 0 326 216 70 78 Erzincan. 0 266 244 99 45 Santral 0 266 244 10 56 Santral 0 224 360 36 07 Böl. 0 242 243 45 60 Santral 0 242 243 45 65 Santral 0 266 244 81 71 Böl.gov. No:41 06460 Çankaya/ANKARA Reşat Bey Mah. No:2/A (Kültür Sarayı) Kat:6 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR EDİRNE tuik.tr ANTALYA tuik. Muğla DİYARBAKIR Yenişehir Mah.tr ADANA tuik. Md. Bilecik Aydın. Gazipaşa İş Mrk.balikesir@tuik. Md.tr İSTANBUL tuik. No:4 01120 Seyhan/ADANA Kışla Mah.hatay@tuik. 53.tr DENİZLİ tuik.tuik. 62017 Sk.tr No:43 27060 Şahinbey/GAZİANTEP HATAY tuik.tr Zenginler Mah.gov. 0 322 457 65 56 Santral 0 322 457 65 24 Santral 0 242 243 45 66 Böl.tr Cad.tr ANKARA tuik. 0 284 225 31 47 Santral 0 284 212 28 65 Kırklareli.tr Çavuşbey Mah. 2011 . No:114 06100 Çankaya/ANKARA Harbiye Mah.adana@tuik.antalya@tuik.gov.gov. No:8 Muratpaşa/ANTALYA Eski Kuyumcular Mah. 0 326 216 70 40 Santral 0 212 258 69 46 Böl. 2011 TurkStat. Md. Tekirdağ ERZURUM tuik. Ankara Cad. Md. No:226 16330 Yıldırım/BURSA Kervansaray Mah.gov.erzurum@tuik.istanbul@tuik.gov. Kilis GAZİANTEP Öğretmenevleri Mah.gov. Barbaros Bulvarı No:53 34353 Beşiktaş/İSTANBUL Kahramanmaraş. 0 412 223 80 24 Santral 0 412 223 87 14 0 412 228 47 12 0 412 224 14 93 0 284 212 03 51 Şanlıurfa 0 284 213 64 48 Böl. Md.ankara@tuik.diyarbakir@tuik.

2011 TurkStat. Atatürk Meydanı 0 462 321 46 74 Böl. Md.izmir@tuik. Hakkari. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu. Md.tr NEVŞEHİR tuik.gov.gov. 0 332 353 25 61 Böl. No:3 61100 Merkez/TRABZON 0 462 321 57 49 Santral Vali Mithat Bey Mah. No:54 41200 İzmit/KOCAELİ 0 352 233 59 75 0 352 233 59 76 0 262 332 52 28 0 262 331 08 48 0 332 350 16 40 0 332 353 74 57 0 422 323 07 84 0 422 353 39 76 Sivas.tr Adres Address İsmet Kaptan Mah. Md.tr KARS tuik. 0 372 253 79 70 Santral 0 462 322 57 44 0 462 322 57 83 0 432 216 30 06 Artvin. No:8 55030 İlkadım/SAMSUN Yeni Mah.gov. 0 474 223 26 02 Santral 0 366 215 50 91 Böl. Çorum. Düzce. No:10/D 37100 KASTAMONU KAYSERİ tuik. Md. 1 No:4 44100 Merkez/MALATYA 0 422 323 31 96 Böl. 0 384 212 70 72 Böl. No:139 36100 KARS Telefon Telephone 0 232 489 09 54 Böl. Muş 0 372 253 71 28 Bartın. Kırıkkale. Md. No:15/1 45020 MANİSA Kapucubaşı Mah. 2011 117 . 1370 Sk. Elazığ. Yozgat Bolu. Aksaray Cad. Data Access and Publication Catalogue. Md. Md.kars@tuik. tuik.tr TRABZON tuik. Uşak Aksaray.tr ZONGULDAK tuik. 0 352 233 42 32 Santral 0 262 325 77 94 Böl. Md. Md.gov. 0 262 321 52 86 Santral Faks Fax 0 232 483 70 81 0 232 445 19 49 0 232 441 86 23 0 474 223 58 41 0 366 215 50 89 TÜİK İletişim Bilgileri Bölge Alanındaki İller Responsible Area İzmir Ardahan. Hikmet Fırat Sk. Tunceli MANİSA tuik.gov. Kütahya. 0 422 323 30 41 Santral 0 422 323 06 64 Santral 0 422 325 80 05 Santral 0 236 232 51 00 Böl. No:5 38030 Melikgazi/KAYSERİ Hacıhızır Mah.manisa@tuik. Md. 0 236 232 51 64-65 Sant. Karabük TÜİK.gov.kayseri@tuik.tr SİİRT tuik.kocaeli@tuik.nevsehir@tuik.tr VAN tuik.gov. 0 484 223 49 00 Santral 0 484 223 59 00 Santral Bingöl. Koçibey Cad. Rize. Kırşehir Amasya. Iğdır. Cumhuriyet Cad.gov. 0 432 215 20 56 Santral 0 372 253 42 67 Böl. Sinop KASTAMONU Kuzeykent Mah. Dr.gov. Şırnak İskenderpaşa Mh.kastamonu@tuik. Cumhuriyet Cad. 0 366 215 50 92 Santral 0 366 215 50 93 Santral 0 352 233 54 64 Böl. 0 232 483 14 54 Santral 0 232 483 85 61 Santral 0 474 212 35 82 Böl.konya@tuik. No:33 42030 Karatay/KONYA 0 332 353 25 60 Santral 0 332 353 30 78 Santral Zafer Mah. 0 384 212 82 23 Santral 0 362 431 21 78 Santral 0 362 431 25 08 Santral 0 362 433 09 26 Santral 0 484 223 28 66 Böl.tr Alparslan Mah.tr Peker Mah. Niğde. Sakarya.tr Miralay Halitbey Cad.tr MALATYA tuik.siirt@tuik.samsun@tuik. Md.trabzon@tuik.gov. Alemdar Cad.malatya@tuik.TurkStat Information Services TÜİK TurkStat İZMİR tuik. Md. Tokat Mardin. Ağrı Çankırı. Yalova Karaman Şems-i Tebrizi Mah. No:38 35230 Konak/İZMİR Ortakapı Mah. Giresun.tr KONYA tuik. No:36 Kat:3 67100 ZONGULDAK 0 432 216 92 62 Böl. Gümüşhane.gov. Mevlana Cad.gov. Atatürk Cad. Batman. Ordu Bitlis.gov. Cumhuriyet Cad. No: 2/3 56100 Merkez/SİİRT 0 236 232 85 10 0 236 232 85 12 0 384 212 82 24 0 384 212 66 71 0 362 432 50 88 0 362 435 30 73 0 484 223 28 77 Afyon. No:2/71 65100 Merkez/VAN Terakki Mah. No:14 Kat:4 50100 Merkez/NEVŞEHİR Kale Mah. Güres Cad.tr SAMSUN tuik.tr KOCAELİ tuik.van@tuik. Farabi Cad.zonguldak@tuik.gov. Md.

Data Access and Publication Catalogue. 2011 .2011 Yılı Takvimi OCAK / JANUARY Pt Mon Sa Tue Ça Wed Pe Thu Cu Fri Ct Sat 1 3 10 17 24/31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Pa Sun 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Pt Mon Sa Tue 1 8 15 22 Calendar 2011 ŞUBAT / FEBRUARY Ça Wed 2 9 16 23 Pe Thu 3 10 17 24 Cu Fri 4 11 18 25 Ct Sat 5 12 19 26 Pa Sun 6 13 20 27 7 14 21 28 Pt Mon Sa Tue 1 8 15 22 29 MART / MARCH Ça Wed 2 9 16 23 30 Pe Thu 3 10 17 24 31 Cu Fri 4 11 18 25 Ct Sat 5 12 19 26 Pa Sun 6 13 20 27 NİSAN / APRIL Pt Mon Sa Tue Ça Wed Pe Thu Cu Fri 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Ct Sat 2 9 16 23 30 Pa Sun 3 10 17 24 2 9 16 3 10 17 Pt Mon Sa Tue MAYIS / MAY Ça Wed Pe Thu Cu Fri Ct Sat Pa Sun 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 6 13 20 27 7 14 21 28 Pt Mon Sa Tue HAZİRAN / JUNE Ça Wed 1 8 15 22 29 Pe Thu 2 9 16 23 30 Cu Fri 3 10 17 24 Ct Sat 4 11 18 25 Pa Sun 5 12 19 26 23/30 24/31 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü 25 April Turkish Statistics Day TEMMUZ / JULY Pt Mon Sa Tue Ça Wed Pe Thu Cu Fri 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Ct Sat 2 9 16 23 30 Pa Sun 3 10 17 24 31 Pt Mon 1 8 15 22 29 2 9 AĞUSTOS / AUGUST Sa Tue Ça Wed 3 10 17 24 31 Pe Thu 4 11 18 25 Cu Fri 5 12 19 26 Ct Sat 6 13 20 27 Pa Sun 7 14 21 28 5 12 19 26 6 Pt Mon EYLÜL / SEPTEMBER Sa Tue Ça Wed Pe Thu 1 7 14 21 28 8 15 22 29 Cu Fri 2 9 16 23 30 Ct Sat 3 10 17 24 Pa Sun 4 11 18 25 16 23 30 13 20 27 EKİM / OCTOBER Pt Mon Sa Tue Ça Wed Pe Thu Cu Fri Ct Sat 1 3 10 17 24/31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Pa Sun 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Pt Mon 1 8 KASIM / NOVEMBER Sa Tue Ça Wed 2 9 16 23 30 Pe Thu 3 10 17 24 Cu Fri 4 11 18 25 Ct Sat 5 12 19 26 Pa Sun 6 13 20 27 5 12 19 26 Pt Mon ARALIK / DECEMBER Sa Tue Ça Wed Pe Thu 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Cu Fri 2 9 16 23 30 Ct Sat 3 10 17 24 31 Pa Sun 4 11 18 25 15 22 29 118 TÜİK. 2011 TurkStat. Veriye Erişim ve Yayın Kataloğu.

TÜİK bilgi@tuik.tr .gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful