4 Peis: programma

8 Peis: vertrek
9 8ezoek aan Londen
11 Peis: activiteiten
13 Peis: terugkeer
14 u was weer geweldig ...
16 Jamboreespullen
17 Rome Rospitalitv
18 0ceanie

2O Paadsels
22 Column Tv
24 ^genda
Werkten mee: willem Ruvsmans, 8las 0allego lrles,
Mathias Michiels, Miet Lassuvt, Tine Lassuvt, Johannes
Cannoodt, Tim van Loov, wouter van Lspen, 0riet
Moonen, Lvelien Pogier, Lode van Schaeren, Pieter van
den Poel, wouter Jennes, 0livier 0e 8aere, Thijs
0eschildre, Toon vandenbranden, Tom van den 8orne,
Pieter 8uvsse, Rannah Corbett, Stijn 0aniels.
Poofd· en eindredactie: Tine, Tim en Johannes
vormgeving: willem

F·mail Jambloid: communicatie.jamboree©gmail.com
Adres:
Scouts & 0idsen vlaanderen
Ploeg Jamboree
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen
O3 231 16 2O
jamboree@vvksm.be
verantwoordelijke
uitgever:
Pudv verhoeven
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen

Illustraties: Miet

3 woord vooraI

3
0ag lieve Jambloid'ers,

uitgeput maar dolgelukkig ben ikzelI
thuis gekomen van het minikamp. Ret heeIt veel energie gevraagd van
alle leiding, service en het C0T, maar ons eigen minikamp is een groot succes
geweest. Toch was dat nog steeds niet het Ieest waarop wij allen wachten.

0e Jamboree zelI komt met rasse schreden dichterbij en ook bij mij begint het
reeds te kriebelen. 0ver de voorreis lees je alles verder in deze Jambloid, maar
voor de laatste inIo over de Jamboree verwijs ik je door naar de volgende.
0aarom hier toch weer een tipje van de sluier.

van de 161 verschillende landen zullen wij een van de best vertegenwoordigde
zijn. Zo kunnen we nog maar eens bewijzen dat het goed gaat met scouting in
8elgie. Len van de belangrijkste redenen daarvoor zal je daar met je eigen ogen
kunnen vast stellen. Jullie leiding zal gemiddeld de jongste leiding zijn. ln de
meeste landen geloven ze nog steeds dat ervaring het belangrijkste is om goed
aan scouting te kunnen doen terwijl wij juist geloven in de kracht van jongeren.
0at leiding samen met jou activiteiten doet is dan ook in veel landen niet zo
evident. Ze hebben veelal leiding die gewoon instructies geeIt.

Je zal ook geconIronteerd worden met iets wat bij ons veel minder aanleiding
geeIt tot Iierheid. 0e traditionele dienst binnen scouting staat bij velen van ons
op een laag pitje. 0p Jamboree zal je leren hoe scouts zich nuttig maken in de
maatschappij. 0at kan niet alleen door de toiletten te reinigen, maar ook door
concrete acties voor de natuur oI voor mensen die niet meer voor zichzelI
kunnen zorgen.

0at zijn slechts twee voorbeelden van ervaringen die je kunnen voorbereiden
op je eigen toekomst binnen scouting. lk ben er dan ook van overtuigd dat de
Jamboree de ideale voorbereiding is om later zelI in leiding te gaan. 0eeI dus je
ogen en oren de kost en breng die bagage mee naar huis. Len leuke Jamboree
kan ook een leerrijke Jamboree worden!

verwachtingsvolle scoutsgroeten,

Pieter 8uvsse
Coördinator Jamboree

4
0e voorreis, 0e Jamboree is
meer dan de Jamboree zelI.
Samen met het minikamp is onze grootste
eigen organisatie de voorreis. ln deze tekst krijg je een overzicht van
wat ons te wachten staat. ^ndere artikels in deze Jambloid nemen je mee
naar het vertrek, Londen en de activiteiten. 8egin nu maar al te genieten.

Wie7
0p de voorreis gaan alle 8elgen mee die deelnemen aan de
wereldjamboree. Zoals jullie al weten, zijn we met een 9OO·tal van
Scouts en 0idsen vlaanderen en veruit de grootste 8elgische Iederatie.
van F0S 0pen Scouting gaan er een 2OO·tal leiding, leden en service
mee en de drie Franstalige Iederaties brengen samen ook een 2OO
landgenoten op de been. Peken daarbij nog een vijItigtal mensen die
niet op Jamboree gaan maar ons ondersteunen op de voorreis en je
komt tot een clubje van 13bO personen. ln totaal zijn er 27 troepen en
22O servicers die deelnemen aan de voorreis.

Wanneer7
ledereen wordt verwacht op maandag 23 juli op de Reizel in 8russel.
we komen aan op het Jamboreeterrein op vrijdag 27 juli. 0e vier
nachten daartussen ben je dus op stap met enkel je 8elgische
lotgenoten.

voor service duurt de voorreis slechts 2 dagen. Zij gaan al op 24 juli
naar het Jamboreeterrein om getraind te worden voor de troepen daar
arriveren. voor hen wordt de voorreis dus echt kort en krachtig.

Waar7
^ls alles goed gaat, bezoeken we twee kampterreinen. 0e eerste van
onze twee pleisterplaatsen ligt halIweg tussen 0over en 0eal aan de
Lngelse Zuidoostkust. Kingsdown is het kleine dorpje dat wij onveilig
zullen maken van 23 tot 2b juli. 0e bevolking zal er die dagen dan ook
meer dan verdubbelen.

5


we verblijven twee dagen en nachten op Kingsdown Campsite. 0at was
vroeger de trots onder de Lngelse scoutsdomeinen (na 0ilwellpark
natuurlijk), maar is uit geldnood enkele jaren geleden in prive·handen
overgegaan. Momenteel hebben we echter problemen om het contract
van de eigenaar vast te krijgen. Roe mooi het terrein dus ook is, het
zou kunnen dat we op 23 juli rechtstreeks doorreizen naar het tweede
kampterrein. Meer inIo vind je in de volgende Jambloid.

Rier een luchtIoto
van het dorp en
het terrein.
ln de witte lijn is
het kampterrein
aangeduid.
Pechts op de Ioto
zie je een smal
keienstrand en de
zee.

6
0nze tweede verblijIplaats ligt in Chigwell Pow. 0at is een dorp
halIweg tussen het centrum van Londen en het Jamboreeterrein in
ChelmsIord. 0p de kaart zie je de locatie. Links onder op de kaart zijn
we in de buurt van het centrum van Londen en onderaan herken je
misschien de Thames, de rivier die Londen doorkruist. 0e voetbalIans
herkennen zeker ook Tottenham als een van de wijken van de
grootstad die bekend zijn door hun voetbalclub.7
0p de luchtIoto zie je het immense
kampterrein aangeduid.
we hebben het bijna volledig tot
onze beschikking en zullen het
dan ook gebruiken voor
activiteiten en om te
overnachten.
Pechts beneden zie je al een
glimp van het grote bos dat
we zullen gebruiken voor
een van de activiteiten.
Niet ver van het
kampterrein is er een
metrostation van
waaruit we de
hooIdstad zullen
bezoeken.Wat7
Rieronder krijg je een voorlopige
versie van het programma op de voorreis.
0e activiteiten worden nog iets meer voorgesteld op
pagina 11 in deze Jambloid.

23/7: vertrek en transport, troepsmoment en Iederatiespel
24/7: Tocht en massaspel
2b/7: 8ezoek aan Londen en kampvuur
26/7: Troepsmoment, bosspel en keuzeactiviteiten
27/7: Naar het Jamboreeterrein!

8
0p 23 juli is het dan eindelijk zover. 0ie
dag vertrekken we op Jamboree. Ret
vertrek is gepland op parking C van de Reizel in
8russel. 0ie parking is speciaal aIgehuurd voor ons vertrek.

0m 7 uur 's ochtends komen de bussen aan op de parking, ze worden
alle 32 op de juiste plaatsen gezet, zodat iedereen z'n bus gemakkelijk
kan vinden (als je met zoveel bent, en je wilt alles wat vlot laten
verlopen, dan vraagt dat veel organisatie). Per troep oI team zit je op
een bus. Zo weten wij op voorhand wie op welke bus zit. 0at is
belangrijk om snel door de douane te geraken. Pemember, het
verenigd Koninkrijk hoort nog niet bij de Schengenlanden. Steek je
identiteitskaart dus maar niet te ver weg.

Leiding, leden en service worden verwacht vanaI halI 8 zodat iedereen
tijdig door de check·in geraakt. Je rugzak gaat de bus in, er is een
oIIiciele opening en nog wat randanimatie.

0aarna moeten we dan echt vertrekken om onze Ierrv te halen in
Calais. Normaal zit iedereen samen op 1 Ierrv. 13OO scouts op 1 Ierrv,
plezier verzekerd dus.
0e bussen vergezellen ons de hele heenreis, hopelijk komt de
politiebegeleiding in orde, want een sliert van 32 bussen is echt
gigantisch.


9


0nce upon a time in the Citv...

0e Lngelse dichter Samuel Johnson zei ooit: "who's tired oI London, is
tired oI liIe." 0I dat waar is, is weer een andere zaak. Ropelijk komen
jullie zelI niet in de positie om ze te beoordelen. Roe dan ook, het lijkt
ondenkbaar om naar Lngeland te gaan, zo dicht bij Londen te verblijven
en dan naar huis te gaan en te moeten zeggen dat je die trotse 8ritse
stad niet hebt kunnen aanschouwen. 0aarom wordt jullie die kans wel
geboden.

Kunst en cultuur, sport en spel, industriele en wettelijke macht.zowel
in heden als verleden heeIt Londen een belangrijke rol
gespeeld in de wereld en was het een voortrekker op vele
gebieden. Riervan getuigen nog steeds de talrijke
opvallende gebouwen, de vele prachtige parken en dan
spreken we nog niet over musea met hun
wereldvermaarde collecties. 0at alles ligt gegroepeerd
aan de oevers van de Thames, die zich als een zilveren
lint een weg baant doorheen alle verschillende
Iacetten van deze parel van 0root·8rittannie.
Roe zullen we dit nu concreet aanpakken? 0ndanks het Ieit
dat Londen een wereldstad is, kunnen we er moeilijk zomaar met z'n
allen tegelijk op aIstormen. 0aarom wordt de groep opgesplitst volgens
de bekende troepen en teams.

• 0p 2b juli zal de eerste groep vertrekken vanaI Kingsdown en zich
's avonds voor het avondeten naar het tweede terrein, Chigwell
Pow, begeven. 0eze groep zal bestaan uit Troepen ^·J en de
troepen van 0C8, S0P en Les Scouts.
• 0p 26 juli is het de beurt aan Troepen K tot S. Zij zullen zowel
vertrekken als aankomen op Chigwell Pow.

9

10 10
Ret blijIt natuurlijk de vraag wat er precies te zien zal
zijn. Jullie zullen achteraI zeker iets hebben om met
vrienden uit andere troepen over te praten.
Ret programma zal immers verschillend zijn per troep.
Len ding zullen jullie zeker allemaal meemaken: de
verplaatsingen via de Londense 'underground' zijn al
een attractie op zich. 0ie buiten beschouwing
gelaten zullen jullie nog drie andere activiteiten doen.
0at begrip mag je heel ruim invullen: van Ilaneren in Londense buurten
tot de wisseling van de wacht. wat behoort er onder andere nog tot de
mogelijkheden? Len verkenning van de iconenbuurt met de 8ig 8en,
8uckingham Palace en westminster ^bbev oI de tvpische buurten als
Chinatown en Covent 0arden, een duik in de geschiedenis van het 8ritse
rijk in het 8ritish Museum, het bezichtigen van de 'Crown Jewels' in de
beruchte Tower, lunch in Rvde Park.het aantal mogelijkheden is bijna
onuitputtelijk. Laat het gewoon op je aIkomen en geniet ervan.

0m je des te meer te kunnen inleven zullen jullie ter plaatse een gids
krijgen (uiteraard ook verschillend per troep!) met bovendien richtlijnen
i.v.m. verloren lopen, metro, hoe vraag je in het Lngels naar het toilet als
je dringend moet enzovoort.

voor de service ziet het programma er een beetje anders uit.
Zij bezoeken Londen op 24 juli, worden 's avonds opgepikt en meteen
naar het Jamboreeterrein gevoerd. vanzelIsprekend dineren ze dan ook
in Londen, het voorrecht van 'hun rang'. voor zij die het er moeilijk mee
hadden hun teamgenoten te moeten verlaten en op te gaan in de grote
8elgengroep: jullie bede werd verhoord! voor deze ene dag krijgen jullie
nog eens de kans om er samen op uit te gaan.

Ten slotte nog dit: mocht je geen Lngels kennen, er zijn enkele woorden
die men zeker zal verstaan en waardoor je warm zal onthaald worden:
Scouts en Jamboree. London, here we come!!!


11wat zullen we spelen, zeven dagen lang, wat zullen we spelen.,

0p de voorreis ligt voor het laatst de nadruk op groepsvorming, zodat je op
Jamboree al je aandacht kan besteden aan het leren kennen van nieuwe
mensen. Je troep moet daar echt je thuis zijn. Toch zal je ook al nieuwe mensen
leren kennen op de voorreis. we zullen kennis maken met de andere 8elgische
Iederaties en dat weerspiegelt zich in de activiteiten. Rieronder krijg je een kort
woordje uitleg over wat je te wachten staat.

Troepsmomenten
0eze momenten breng je enkel met de mensen van je troep door. Je leiding
bepaalt wat er zal gebeuren, maar je krijgt zeker tijd om bij te praten en
plannen te smeden voor op Jamboree. Misschien moet de perIormance wel nog
op punt worden gesteld?


Federatiespel
0e eerste dag spelen we een spel met alle troepen van Scouts en 0idsen
vlaanderen. Ligenlijk kan je dat ook al een massaspel noemen, maar omdat er
ook een Iederatie met slechts 1 troep ons vergezelt, is die naam toch wat
overdreven.
Met Scouts en 0idsen vlaanderen staat er een activiteit op het programma
waar kleine groepjes tegen elkaar zullen strijden. 0p welke manier is nog niet
helemaal duidelijk maar het zal vreedzaam zijn.
12
Tochten
0e tweede dag van de voorreis ga je op tocht. Twee patrouilles van
verschillende troepen (indien mogelijk ook van verschillende Iederaties)
worden door de bussen gedropt en zoeken hun weg terug naar het
kampterrein. Je mag je ook aan speelse opdrachten verwachten, zodat
het geen hele dag stappen zal worden.

Massaspel
0p dinsdagavond zal je kunnen proeven van de massa. 0p een kleine
oppervlakte zullen alle troepen elkaar een tegen een bekampen. Telkens
zal 1 patrouille strijden en kunnen de overige leden van de troep
supporteren. Schraap je keel en maak je borst maar nat want ook
Franstaligen weten wat actie is.

8osspel
ln de buurt van Chigwell Pow ligt een immens bos. 0p een speelse
manier zul je in een klein groepje een orientatieloop doen. Ret is een bos
met vele paadjes, maar voor een keer mag je die ook verlaten. Ropelijk
zorgt het mooie Lngelse weer voor verkoeling in de schaduw van de
bomen.

keuzeactiviteiten
ledereen zal een avond individueel
kunnen kiezen wat hij/zij wil doen.
Len twintigtal kleine, rustige,
uitdagende, spannende, creatieve en
speelse activiteiten zoals massage,
dans, muurklimmen, bodvpainting
maken,. ledereen zal wel iets
vinden dat hem oI haar ligt. Je zal
een drietal keuzes mogen maken.

13
kampvuur
0mdat er op het Jamboreeterrein bijna geen vuurtjes mogen worden
gemaakt, compenseren we dat op de voorreis. voor de Service houden
we op de eerste avond en voor de anderen op een van de twee laatste
avonden een groot kampvuur.
we hopen dat de 8ritse
boswachters minder streng zijn
dan die op de Kluis.
ledereen die gebuisd is voor het
mondeling examen Frans krijgt
hier de kans om de mooiste en
meest gewaagde Franstalige
kampvuurnummers te leren. wij
van onze kant zullen onze
landgenoten leren zingen in het
Nederlands. ^ls dat geen uitdaging is.


0p de laatste dag van
Jamboree, na het opruimen
van het troepsterrein,
brengt de Lngelse organisatie ons per troep
naar 0over. Rier komen we allemaal samen, ook onze
RoRo·vrienden zullen we hier ontmoeten. we zullen daar
dus met ongeveer 16OO scouts en gidsen staan. 0eze keer
gaan we als voetpassagier de overzet wagen. 8elangrijk is dus
dat je je bagage zo goed mogelijk inpakt.. Je moet er zelI voor zorgen.

vanaI Calais wordt de hele groep opgesplitst naargelang de provincie.
Per provinciehooIdstad zijn er een aantal bussen voorzien. Ret precieze
uur en de precieze plaats waar je aIgezet wordt, is nog niet bekend.
Ret uur van onze Ierrv ligt namelijk nog niet 1OO% vast. Maar we
kunnen je al zeggen dat het voor de kortbij gelegen steden rond een
uur oI 6 zal zijn, voor de verdere provincies zal het eerder na 8 uur zijn.
ln de volgende Jambloid komt alle praktische inIormatie daarover.

14 14

15


16
Na een onwaarschijnlijk Iijn
minikamp vind je hier nog een
beetje praktische inIo over alle Jamboreespullen die je kreeg.


Normaal gezien zou je het volgende ontvangen moeten hebben op minikamp:
· een minikampdas (voorlopig, in aIwachting van de 8elgische das)
· een Jamboreedasring
· 2 8elgische T·shirts
· 1 Jamboreeregenjas
· 1 contingentbadge
(enkel als je in orde was met je uniIorm, anders krijg je deze later)
· b swopbadges (= een halve contingentbadge)
· een aItel·Jamboreelintmeter: op naar Jamboree!

^ls jij een van de Jamboreanen bent die zijn/haar regenjas XS nog niet in ontvangst kon
nemen vanwege het stocktekort: geen paniek, je krijgt van ons later een bericht om de
jas op te halen.

Jammer genoeg waren de bijbestelde troeps· en service T·shirts en de 8elgische dassen
niet tijdig klaar voor het minikamp. 0ok die worden later verdeeld. Roe dat gebeurt,
wordt nog bekeken, meer inIo volgt later.

Mocht je buiten dat alles nog niet in orde zijn, stuur dan gerust een e·mail naar:
'zachtelogistiek.jamboree©gmail.com'.
Nu nog T·shirts bijbestellen oI maten omwisselen is echter onmogelijk.

0e aIwezigen op minikamp kunnen hun zakje op naam met alle spullen erin aIhalen op
het verbondscentrum in ^ntwerpen.
0eeI vooraI even een teleIonisch seintje: O3/231 16 2O

Iets verloren op minikamp7
Net zoals voorheen zijn alle verloren voorwerpen van het minikamp geïnventariseerd en
staat de lijst met de omschrijvingen op 'www.sjors.be/jamboree'. Ret loont zeker de
moeite om eens een kijkje te nemen oI er misschien iets van jou tussen zit! 0e items
liggen op het verbondscentrum in ^ntwerpen en kunnen na aIspraak (O3/231 16 2O)
ook daar aIgehaald worden.

Nu maar aItellen tot het grote moment: haal maar elke dag die schaar boven en knip
jezelI naar de climax!

17


0oe jij mee aan Rome Rospitalitv?

0an wordt het je binnenkort meegedeeld oI jij een van de gelukkigen
bent die buitenlandse gasten zal ontvangen na de Jamboree. Je krijgt
hun namen en e·mailadressen zodat je samen al wilde plannen kan
maken en een aIspraakje kan regelen op Jamboree zelI. 0p minikamp
ontving je al toeristische inIobrochures als hulp om een cultureel
uitstapje voor te bereiden.

Maar er is meer om naar uit te kijken. 8egin alvast te dromen van een
bezoek aan je eigen scoutsgroep, het tonen van je Iavoriete plekje, het
delen van een pak echte 8elgische Irieten,.
Je zou natuurlijk ook kunnen oeIenen om hun nationaal gerecht
Ieilloos te kunnen serveren.
0e 0ostenrijkse keuken wordt meteen geassocieerd met de schnitzel,
die enkele varianten kent · ooit gehoord van een Zigeunerschnitzel oI
een Jagerschnitzel?. Len tvpisch Chileens gerecht is dan weer de
empanada: een ovengerecht van vlees, ui en olijven in deeg.


wees creatieI, laat je Iantasie de
vrije loop en voor je het weet is het
moment dat je je gastvrijheid kan
betonen aangebroken. voor het
zover is zal je natuurlijk nog een
brieI van ons ontvangen met alle
Roho·knowhow erin!


18

Staatkundig is 0ceanie een
heuse warboel.
Ret continent telt tienduizenden eilanden, verspreid over een
enorme oppervlakte. 0e meeste landen vallen nog onder heerschappij
van hun kolonisator. Ret spreekt dan ook vanzelI dat het een hele
onderneming is om scouting in zo een gebied georganiseerd te krijgen.

0e 0ceanische scouts worden verenigd in de ^sia·
PaciIicregio van de w0SM (world 0rganisation oI
the Scout Movement).

0e meeste landen zijn nog sterk aIhankelijk van
de scoutsorganisatie van hun vroegere oI huidige
kolonisator. Lnkele bekende voorbeelden zijn
Papoea·Nieuw·0uinea, Nieuw·Zeeland, de
Cookeilanden en zelIs ^ustralie. ^angezien vele
van deze staten door 0root·8rittanie
gekoloniseerd werden, was scouting hier reeds
aanwezig vanaI het prille begin, rond 19O8.

Scouting is in deze landen sterk staatgebonden:
de 0overnor 0eneral, de vertegenwoordiger van
0ueen Llizabeth ll in de kolonies, staat er aan het
hooId van de scoutsbeweging. Sommige
onaIhankelijke landen, zoals vanuatu, de
Salomonseilanden, Tuvalu en Tonga zijn zelIs
volledig aangesloten bij de 8ritse Scout
^ssociation. Kenmerkend voor de 8ritse manier
van scouting is de verschillende onderscheidingen
die men kan verdienen. Scouting is hier vooral een
erezaak: scouts worden beoordeeld en beloond op
basis van hun verwezenlijkingen in de
gemeenschap, in de natuur, etc.


19
Rawaï, de vijItigste staat van de vS, heeIt ook een
belangrijk deel van de 0ceanische scouts onder haar
hoede. 0e ^loha Counsil, de scoutsorganisatie in
Rawaï, omvat naast het land zelI ook 0uam en de
Noordelijke Marianen (sowieso al onder ^merikaans
bewind) en ^merikaans Samoa, Palau, de
Marshalleilanden en Micronesie. 0ok hier werd
scouting in 19O8 door de 8ritten geïntroduceerd,
maar onder de invloedssIeer van de vS is scouting in
Rawaï meer in de richting van de ^merikaanse
manier van aan scouting doen geevolueerd. Lr wordt
veel belang gehecht aan karakterontwikkeling,
burgerschapstraining en persoonlijke conditie.


Len derde grote groep is de lndonesische scoutsbeweging, 0erakan
Pramuka. 0e Nederlanders brachten de lndonesiers in 1912 in contact
met scouting. 0p de verschillende eilandjes werden lokale scoutsgroepen
gesticht, maar een overkoepelende organisatie ontbrak er. 0ie kwam er
pas twaalI jaar na de onaIhankelijkheid. ln 1961 werd de 0erakan
Pramuka gesticht. Ret hooIddoel van scouting in lndonesie is het
opvoeden van de jongeren, maar daarbij gaat veel aandacht naar
gemeenschapshulp.20

l¦¦ l| |eo ooo cteeoc aao
|et zoe|eo oaac oe
oe|occ|oo .ao o| e caoo|a
.ao oe m|o||ame'
0p een oI andere vreemde manier zijn er in de
sudoku van 0ailv Jambloid 4 Ioutjes geslopen.
Zie hier de juiste opgave.
8art en Jan vormen samen een team.
8art is net zo oud als Jan zal zijn
wanneer 8art twee keer zo oud is als
Jan was toen 8art halI zo oud was als
de som van hun huidige leeItijden.
Jan is net zo oud als 8art was toen
Jan halI zo oud was als hij over tien
jaar zal zijn.

Roe oud zijn 8art en Jan?

21
8over
Len rover besluit een kasteel te beroven.
Rij vermomt zich als muzikant om binnen te
geraken, maar eerst verbergt hij zich nog even
in de bosjes, want hij moet nog uitvissen welk
wachtwoord je moet kennen om op de
binnenplaats te geraken. Net als hij achter een boom
wil kruipen, stuiIt er hem een ridder op een paard
voorbij, naar de poortwachter.

'Zo Fredo, wat een haast, zeg', lacht de poortwachter. '0een tijd, geen tijd, zeg
nou maar!', hijgt de ridder. 'TwaalI', zegt de poortwachter, 'Zes', zegt de ridder.
0e poortwachter knikt en de ridder mag naar binnen.

'Zo, zo', denkt de rover, 'volgens mij moet je de helIt berekenen van het getal
dat de poortwachter noemt. Ja, ik weet het wel zeker. Maar ik zal toch nog maar
even wachten, voor alle zekerheid'. 0us hij wacht, tot er een oud vrouwtje bij de
poort aankomt.

'0ag Maria', zegt de poortwachter, 'nog lekkere eieren uit je kippenhok
vandaag?' 'Jazeker', antwoordt het vrouwtje. '^cht', zegt de wachter. 'vier', zegt
het vrouwtje. Ln ze mag naar binnen.

0e rover weet nu wat hij weten moet, maar net als hij opstaat, komt er een
koopman aan.

'0oedendag, beste man', zegt de wachter, 'wat kom je hier doen?' 'lk heb
mooie koopwaar voor de koning en zijn vrouw. Kettingen en sieraden.' '0oed',
zegt de wachter , 'maar eerst moet ik het wachtwoord van je hebben. Zes.'
'0rie', zegt de koopman. '0oed, je kunt naar binnen.'

Nu komt rover uit zijn schuilplaats. Rij groet de poortwachter. 0ie is wat
achterdochtig. 'weet je het wachtwoord?', vraagt hij. 'Jep', verklaart
de rover. '0ke... tien', zegt de wachter. 'vijI', gooit de rover er
zelIverzekerd uit. Maar dan roept de wachter: ' Soldaten, gooi deze
bedrieger in de kerkers!' 0e rover wordt gepakt, zijn antwoord was Iout.

wat had hij dan wel moeten zeggen?

22

Kabouterdal


0e zon scheen hard. Freddv de boskabouter smeerde een dikke laag vettige creme op
zijn armen. 0p het Ilesje stond 'kabouterIactor 4O' te lezen. ln de verte hoorde hij zijn
kaboutervrouwtje roepen "vergeet je gezicht niet!". 0ezwind smeerde hij nog een
klodder open op zijn gezicht. Rier en daar bleeI er wel een brokje hangen, maar dat
deerde Freddv niet.

Met zijn iets te grote gummilaarzen aan trok hij naar een heuveltje om zijn bos te
aanschouwen. Maar in tegenstelling tot de vorige dagen zag hij niets. Lr trok stiekem
een wolkje dauw voorbij en er heerste een mvthische stilte. Lnkel in de verte zag hij
een rood gevaarte. Ret blonk en kwam met een denderende vaart op hem aI. Net op
het moment dat hij dacht opzij te springen, sloeg het gevaarte met een bulderend
geluid rechtsaI.

Rij had er in de kabouterbar over horen praten. "Mani me" noemden sommigen het.
"Mani we" volgens anderen. Maar Freddv wist dat het Manitou was. Ret was immers
niet de eerste keer dat hij met dit wezen in aanraking was gekomen. Len paar dagen
ervoor had het gevaarte een van zijn zorgvuldig gegraven tunnels vernietigd. 0ertien
jaar oI zo'n 632 vrije woensdagmiddagen had hij er aan gegraven zonder zijn
kaboutervrouwtje ervan wist. Samen met zijn kaboutermaat Frankv had hij er soIa's,
posters (van naakte zeehonden) en zelIs een voetbaltaIel geïnstalleerd. Toen het
instortte dacht Frankv even dat het einde van de wereld was gekomen, maar Freddv
kon hem snel van het tegendeel overtuigen toen hij zijn kaboutervrouw hoorde
zagen aan de ingang van de tunnel.

Met het gevaarte weer uit hun put getrokken en nu dus zonder geheim clubhuis
zonnen de kaboutervrienden op wraak. Ze wilden eerst duizend kleine pinguïns
loslaten in het bos, maar dat plan werd snel aIgevoerd omdat het niet het seizoen
was voor ijsjes. Frankv kwam met een ander geniaal plan toen hij een pot verI vond
die ze hadden gebruikt om hun kabouterclubhuis te verven. 0ewapend met een roller
en veel goede moed begonnen ze aan hun heroïsche opdracht.
Len uur oI acht waren ze in de weer en tegen het einde van de
nacht waren hun baardjes roze. Maar belangrijker was dat ook
het Manigevaarte een ander tintje had gekregen. Moe maar
voldaan gingen ze slapen, hopend op een rooskleurige
vakantie en een nieuw clubhuis.
(tv)


HInncnLnvt tc Lnnp np www.sjnvs.bc/jumbnvcc23·27 juli 2007: bezoek Londen en training op Jamboreeterrein
>>> service

23·27 juli 2007: voorreis >>> leden en leiding
8egin oktober 2007: Peünie >>> iedereen

9·11 augustus 2007: Rome Rospitalitv >>> vrijwilligers

27 juli - 8 augustus 2007: Jamboree >>> iedereen

30 juni 2007: 12·uren >>> leiding en service

16 mei 2007: inIoavond reis >>> leiding en service

2 mei 2007: JamboPub 3 >>> leiding en service