CAIET DE SARCINI PENTRU DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A LUCRARILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECIVUL

:
INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI
COM. VATRA MOLDOVITEI, JUD. SUCEAVA

1

10482 / 2009 - SF

CAIET DE SARCINI

PROIECT:

NR. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA:

INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE

MEMORIU GENERAL
DATE GENERALE 1. Denumirea Obiectivului de Investitii:
INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI

2. Amplasamentul:
Sat Vatra Moldovitei, com. Vatra Moldovitei, jud. Suceava

3. Titularul investitiei:
COMUNA VATRA MOLDOVITEI

4. Beneficiarul investitiei:
COMUNA VATRA MOLDOVITEI

5. Elaboratorul Studiului:
S.C. PROIECT BUCOVINA S.A., B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR. 10, MUN. SUCEAVA

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea serviciilor turistice in cele doua medii urban si rural - prin integrarea in circuitul turistic national a unor obiective noi cu caracter traditional si modern, puncte de atractie care completeaza cererea de locuri de cazare aflata in crestere in aceasta perioada, precum si crearea de posibilitati de informare si promovare turistica. Se urmareste exploatarea resurselor geografice si etnografice ale zonei precum si completarea cu elemente de factura moderna (asigurarea gradului de confort la standardele actuale). Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Vatra Moldovitei, jud. Suceava. Forma de proprietate: Proprietate publica. Prezentarea situatiei existente Terenul pe care este amplasat obiectivul se afla in proprietatea comunei Vatra Moldovitei, are o suprafata de 293 mp - intravilan, este liber de orice sarcini domeniu public conform HCL nr. 95 / 22.10.2009. Adresa investitiei : Sat Vatra Moldovitei, com. Vatra Moldovitei, jud. Suceava Folosinta actuala a terenului : curti constructii. Destinatia terenului conform PUG : zona centrala de institutii si servicii publice .

2

CAIET DE SARCINI

PROIECT:

NR. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA:

INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE

2. Descrierea Investitiei
Date de necesitate si oportunitate; Prezentul Studiu de Fezabilitate este parte a unui proiect integrat ce cuprinde dou ac iuni din cadrul M surii 313 Incurajarea activit ilor turistice si anume din Componenta c Infiin are Centru Local de Informare si Promovare Turistica Vatra Moldovi ei, judetul Suceava si componenta d- Elaborarea de Materiale Promo ionale cu Scopul Promov rii Ac iunilor Turistice din Comuna Vatra Moldovi ei, jude ul Suceava . Prin Infiintarea Centrului Local de Informare si Promovare Turistica Vatra Moldovi ei se are în vedere promovarea tradi iilor culturale din comuna, facilitarea accesului turi tilor la evenimente, festivaluri culturale tradi ionale, serb ri pastorale, folclorice, la atelier ele me te ug re ti i la expozi iile cu obiecte tradi ionale. Frumuse ea peisajului, diversitatea gastronomic , tradi iile, ospitalitatea proverbial a locuitorilor, existen a unui num r mare de atrac ii turistice pe un spa iu restrâns, existen a structurilor de cazare turistic moderne explic num rul mare de turi ti care viziteaz anual jude ul Suceava. Aflata la 5 km in aval de Moldovita, comuna Vatra Moldovitei, este situata la 26 km prin pasul Trei Movile de orasul Campulung si la 42 km de orasul Radauti. Atestata documentar in 1402, istoricul comunei se confunda cu cel al Manastirii Moldovita, obiectiv turistic aflat in patrimoniul UNESCO. Relieful este de o deosebita frumusete, valurit mioritic, cu paduri de conifere, trece rar de 1200m (Scoruset 1223 m). Peste 3500 de locuitori, populatia romaneasca din satul Vatra Moldovitei se cumpaneste cu cea hutula din satele Ciumarna si Paltin. Principalele atractii: - Manastirea Moldovita ctitorita de Petru Rares la 1532. Este inconjurata cu ziduri pu ternice de 1,20 m grosime si inalte de 5 m, cu turnuri in ambele colturi ale fatadei si un turn puternic al portii, frumos marcat de o imposta cu tor in torsada. Alaturi de Voronet, Sucevita, Arbore si Humor, Moldovita face parte din salba de monumente de notorietate universala pentru ceea ce specialistii numesc "genul picturii exterioare medievale din Moldova". - Rezervatia Ciumarna cu raritatea Trientalis europaea si rezervatia paleontologica pe paraul Senator (Paltin). - Acces montan spre Sucevita, 25 km, cu opriri in punctele de belvedere Palamania 1059 m si Poiana Ciumarnei. Posibilitati de cazare si masa la pensiuni agroturistice. - Ateliere mestesugaresti de incondeiat oua in satele Paltin si Vatra Moldovitei. Pornind de la importan a deosebit a Bucovinei din punct de vedere istoric, religios, cultural i turistic, consider m c înfiin area unui centru de informare turistic în comuna Vatra Moldovitei este imperios necesar . Acesta va oferi oferi informa ii pre ioase turi tilor care ajung în zon sau care doresc s viziteze jude ul Suceava, precum i suport continuu pentru cei ajun i aici. Necesitatea înfiin rii unui centru de promovare i informare turistic este justificat , pe de o parte de aplicarea unor politici ra ionale de dezvoltare i modernizare durabil pe plan local în vederea eficientiz rii actului de administrare a resurselor turistice, iar pe de alt parte de obiectivele pe care un astfel de serviciu i le propune: y promovarea sus inut a dezvolt rii turistice în scopul cre terii beneficiilo r ob inute de pe urma valorific rii resurselor turistice pentru comunitatea local (Francesco Frangialli, secretar general al Organiza iei Mondiale a Turismului); 3

deloc de neglijat.complementaritatea i corelarea investi iei cu alte ini iative aflate în derulare sau propuse strategic pe orizontul de timp 2007 -2013.realizarea unei abord ri unitare. Acest tip de promovare turistic a zonei Sucevei este un motiv important pentru înfiin area unui centru de informare turistic .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. este faptul c o ofert turistic cu un raport bun calitate/pre este de dorit în locul unei vacan e ieftine. lipsa programelor turistice. y realizarea unor programe în parteneriat cu oficiile de turism din regiunile înfr ite cu comuna Vatra Moldovitei. turi tii se mai pot bucura. dac este cazul. lipsa TV în camer sau a cur eniei zilnice necesare. de personalizarea sejurului i asisten turistic de specialitate (sugestii de petrecere a timpului. Investi ia realizata prin implementarea proiectului constituie valoare ad ugat deoarece: y Sprijin principiile unei dezvolt ri durabile a turismului prin: . turi tii ajun i într -o anumit zon . bazat pe o combinare a investi iilor în infrastructura turistic i sprijinirea valorific rii resurselor locale. obiective turistice. îns cu multe lipsuri i condi ii slabe de cazare/mas . trasee.). cu efecte multiplicatoare ce vizeaz dezvoltarea regional echilibrat i durabil . Misiunea agen iilor de turism sau a centrelor de informare turistic este de a oferi recomand ri i garan ii pentru sejururile dorite de fiecare client. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE y promovarea imaginii reale a Bucovinei atât pe plan na ional. pentru aceea i structur turistic . y abordarea sistematic a pie ei i infrastructurii existente. . . turi tii sper c vor ob ine un pre mai bun decât cel ob inut printr -o agen ie. în acela i tarif. pe o baz local i zonal . a ternuturi i prosoape neschimbate m car la 2-3 zile. Pe lâng aceast garantare a condi iilor de cazare/mas . centrul de informare va pune la dispozi ia turi tilor materiale informative care s cuprind obictivele turistice ale zonei i modalit ile de practicare a diverselor forme de turism. Un alt aspect. De foarte multe ori. plat suplimentar pentru alte servicii care în mod obi nuit erau trecute în tarif. În acest sens. programe turistice incluse în tarif etc. vin cu un scop anume i nu se informeaz despre ce alte posibilit i mai ofer zona. consider m înfiin area unui centru de informare i promovare turistic a fi absolut necesar în zona. fapt care nu cincide cu realitatea. Contactând direct administratorii structurilor turistice. y identificarea resurselor turistice antropice i naturale al c ror grad de exploatare este sc zut i înaintarea de propuneri în vederea introducerii cât mai rapide a acestora în circula ia turistic . trebuie avut în vedere faptul c vor exista inconveniente sau lipsuri. Apelând la serviciile unui astfel de punct de informare. În aceste condi ii. lipsa înc lzirii. care s grupeze într-un cadru coerent. turistul nu pl te te mai mult fa de situa ia în care negociaz direct cu administratorul unit ii turistice pentru care opteaz . y ini ierea unor investi ii publice directe pentru restaurarea atrac iilor turistice cu grad ridicat de importan . strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici i priva i implica i în turism.cre terea rolului turismului în economia local i sporirea atractivit ii turis tice a zonei si implicit a jude ului Suceava. mese cu mai pu ine feluri de mâncare i mai pu in consistente. 4 . dintre care cele mai des întâlnite sunt: func ionarea apei calde doar între anumite ore sau chiar lipsa ei. în vederea rezerv rii. cât i pe plan interna ional. y Pune în valoare i promoveaz bog iile generate de o mo tenire natural i cultural autentic . Dac vor ob ine un pre mai mic decât cel propus de c tre o agen ie. stabilirea unor circuite. etc.

Avand in vedere faptul ca in prealabil nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate sau un plan de dezvoltare pe lunga durata. deoarece aceast institu ie va administra infrastructura nou creat Centrul Local de Informare i Promovare Turistic Vatra Moldovitei.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. precum si alegerea scenariului adecvat pentru realizarea obiectivului de investitii. prin utilizarea de materiale ecologice. prezentul studiu de fezabilitate va cuprinde scenariile tehnicoeconomice prin care poate fi atins obiectivul INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI. comuna Vatra Moldovitei. îmbun t irea condi iilor de munc i asigurarea accesibilit ii pentru persoanele cu mobilitate redus . prin abordarea unui concept modern de prestare a serviciilor de informare i promovare turistic . promovarea i diseminarea unui stil de via prietenos mediului înconjur tor. Beneficiile aduse comunit ii prin dezvoltarea turismului în comuna Vatra Moldovitei ca urmare a înfiin rii Centrului Local de Informare i Promovare Turistic Vatra Moldovitei sunt: y Atragerea turi tilor cre terea num rului de turi ti i a duratei de sejur. locuitorii i agen ii economici din domeniul turismului la nivelul comunei.prin dezvoltarea general pe care o angreneaz atât în celelalte ramuri ale economiei. în num r de 229. Beneficiarii indirec i ai proiectului vor fi popula ia comunei. Efectul indus . deoarece atât veniturile celor ce lucreaz nemijlocit în turism.procesul de multiplicare a cererii agregate la scar macroeconomic (întreaga economie na ional în general i zonal în special). Grupul int care va beneficia de rezultatele proiectului este reprezentat de turi tii români i str ini care viziteaz jude ul Suceava.i sus ine oferta turistica la parametri competitivi. y Dezvoltarea economic a comunei Vatra Moldovitei. Efectul indirect: impactul cre terii cheltuielilor pentru serviciile turistice asupra ramurilor produc toare de bunuri de consum la care firmele turistice apeleaz în mod inevitabil pentru a.068 persoane (conform INS. 5 . judetul Suceava . PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE y Conduce la o mai bun imagine pe plan na ional i interna ional i atragerea unui volum mai mare de turi ti prin crearea unei infrastructuri turistice moderne. y Ofer un model de bun practic în zon . y Efectul multiplicator al turismului . cu rol esen ial în promovarea turismului în zon . y Implementeaz solu ii prietenoase cu mediul înconjur tor . y Cre terea nivelului de trai al locuitorilor comunei Vatra Moldovitei. y Îmbun t irea imaginii zonei si implicit a jude ului Suceava în ar i în str in tate. la nivelul anului 2008). a echipamentelor cu un consum energetic eficient. y Promoveaz principiile egalit ii de anse având în vedere criterii legate de îmbun t irea accesului pe pia a muncii a categoriilor dezavantajate. Poten ialii beneficiari ai proiectului/ grupul int Beneficiarul direct al proiectul ui este Comuna Vatra Moldovitei. cât i cele ce revin sectorului produc tor de bunuri de consum sunt reinvestite în vederea procur rii altor m rfuri i servicii de care au nevoie. cât i pe plan social: Efectul direct: cre terea veniturilor directe din turism.

. . indicativ P100/1 -2006. B) Scenariul 2: Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice (grinzi si stalpi) cu inchideri exterioare din panouri sandwich de 10 cm (100 mm) grosime. pe langa conditiile functionale si cele referitoare la evitarea unor interactiuni necontrolate sau defavorabile cu structura principala de rezistenta precum si limitarea degradarii lor in cazul actiunilor seismice de intensitate corespunzatoare nivelului de protectie antiseismica precizat de normele specifice.realizarea peretilor din materiale cu deformabilitate ridicata sau cu alcatuiri care sa conduca la separarea lor de cadre. comuna Vatra Moldovitei. La distributia si alcatuirea peretilor despartitori se vor avea in vedere. independente de structura de rezistenta. In acest mod. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivul de investitii INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI. Rigiditatile structurii pe directiile principale vor fi cat mai apropiate valoric. indicativ NP007 -97. cu distibutie uniforma a maselor si rigiditatilor in plan si pe inaltimea constructiei.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. asfel incat sa se previna degradarea peretilor de umplutura si sa se evite avarierea elementelor cadrelor (stâlpi si rigle) ca urmare a conlucrarii acestora. cu inchideri (pereti portanti) din caramida si inchideri interioare din pereti de carton gipsat (rigips) pe schelet metalic usor si cu izolatii din vata minerala pe interior. La demisol se prevad pereti din beton armat cu plasa sudata. Din punct de vedere al formei si alcatuirii de ansamblu a cladirii se recomanda o forma in plan regulata. A) Scenariul 1: Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre de b eton ar mat Structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat monolit este solutia clasica de construre si asigura un grad ridicat de flexibilitate functionala prin posibilitatea de realizare a compartimentarilor fara rol structural. utilizarea compartimentarilor cu pereti din ghips carton montati pe structura metalica ofera asigurarea unor functiuni ale spatiului interior. In acest caz. Distributia stâlpilor in planul constructiei va fi cat mai uniforma. Cladirea va fi pe fundatii din beton cu centuri din beton armat. compacta si simetrica.realizarea unei alcatuiri de ansamblu care sa asigure limitarea deplasarilor orizontale produse de actiunea seismica. 6 . judetul Suceava poate fi atins: Scenarii propuse: A) Scenariul 1: Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat (stalpi si grinzi din beton armat). Planseul va fi realizat din beton armat cu bare independente. precum si a prevederilor specifice din "Codul de proiectare seismica". si inchideri interioare din carton gipsat (rigips).acceptarea degradarii peretilor de compartimentare in cazul cutrem urelor puternice. proiectarea structurala se va face cu respectarea prevederilor "Codului de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat". In acest sens se vor examina si se va decide asupra apl icarii uneia din urmatoarele solutii posibile: . cu luarea masurilor corespunzatoare pentru evitarea prabusirii acestora. Cladirea va avea in plan o forma dreptunghiulara.

fiind necesara contractarea acestora cu firme de profil si care au o mare experienta in acest domeniu. modificarea unor goluri de usi si ferestre. . de tip talpa si elevatie. . In situatia unor structuri neregulate se recomanda calculul spatial al structurii. cabinet medical). - Aceasta structura permite realizarea unei compartimentari interioare extrem de flexibila. cat si a unor camere cu suprafete mici (birouri. Calculul poate fi facut pe cadre plane doar in anumite conditii de conformare structurala. Nu se recomanda executarea lucrarilor in regie proprie. beneficiarul sa poata modifica functionalul acesteia in functie de eventuale noi cerinte de configurare si chiar de schimbare a destinatiei cladirii. Este astfel posibila realizarea unor compartimentari care sa delimiteze atât spatii de mari dimensiuni (sali de clasa sau de festivitati).structurile in cadre de beton armat sunt mai pretentioase atât din punct de vedere al proiectarii cat si a executiei lucrarilor de constructii.este necesara o dotare corespunzatoare cu cofraje de buna calitate. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Se vor proiecta fundatii continue sub stâlpi si ziduri. oficiu. realizarea unor noi compartimentari. Structurile in cadre de beton armat mai prezinta si avantajul ca ofera posibilitatea unor lucrari ulterioare de reamenajare a spatiilor interioare. Astfel este posibil ca dupa un timp de la darea in exploatare a cladirii. conditii precizate de normative.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Dezavantajele scenariului 1 : . iar elevatia va fi insotita pe tot perimetrul de 2 centuri din beton armat clasa C12/15. 7 .calculul structurilor in cadre de beton armat se face cu programe speciale de calcul structural. astfel incat lucrarile de cofraje sa asigure dimensiunile sectionale pevazute in proiect pentru elementele structurale. . una la partea superioara si una la partea inferioara a elevatiei. indicativ P100/1 -2006 impun utilizarea de betoane de clasa superioara (minim C20/25) la realizarea structurilor in cadre de beton armat. Avantajele scenariului 1 : structurile in cadre de beton armat sunt destul de flexibile din punct de vedere al satisfacerii cerintelor de functional cu amendamaentul ca se poate ivi necesitatea realizarii de grinzi aparente ce nu satisfac intotdeauna cerintele de estetica arhitecturala. neavand rol portant (structural). Prepararea in statii de betoane si transportul betonului pe santier sporesc costurile de executie.lucrarile de executie trebu ie executate cu personal calificat. fiind posibila reconfigurarea unor spatii prin desfiintarea unor pereti de compartimentare. Daca la structurile cu pereti portanti s -a admis ca in mediul rural betonul din stalpisori sa fie preparat pe santier (cu respectarea unor conditii de calitate). Se pot proiecta si fundatii de tip retea de grinzi de fundare sub stâlpi. cu spatii de forme si dimensiuni diferite. Peretii de inchidere perimetrala si peretii interiori sunt autoportanti si au doar fun ctiuni de inchidere si compartimentare. moderne. Prevederile "Codului de proiectare seismica". solutie mai scumpa dar sigura din punct de vedere al comportarii la eventuale tasari diferentiate. structura de rezistenta este alcatuita din stâlpi si grinzi de beton armat. pentru structuri in cadre se impune aprovizionarea cu beton preparat in statii centralizate. realizarea unor noi goluri si obturarea altor goluri.

pot aparea probleme de calcul si dimensionare a elementelor structurale care depasesc in dificultate proiectarea structurilor cu cadre din beton armat. dar viteza de executie dupa aducerea cladirii la cota ± 0. . Toate profilele sunt Europrofile HEA.Izolare fonica dificila. tinci). .rezistenta slaba la coroziune conduce la cheltuieli de întretinere mai mari. fara a fi limitate de conditii structurale.structurile in cadre din metal sunt sensibil mai pretentioase din punct de vedere al proiectarii. Se pot astfel asigura suprafete vitrate mari pe fatadele cladirii.Durata de viata mai mica decat la o casa clasica de zidarie. metalul conduce usor sunetul. . Scenariul recomandat de catre evaluator: Evaluarea celor doua scenarii propuse: In analiza si evaluarea celor doua scenarii propuse s -au luat in considerare urmatorii parametri: y y y y 8 parametru tehnic: parametru economic: parametru de riscuri: parametru legal: flexibilitatea din punct de vedere functional si estetica pretul de excutie rezistenta la actiuni seismice prevederile Normativelor de proiectare . Avantajele scenariului 2: . . IPE. . care se executa in timp scurt si nu necesita finisajele laborioase specifice peretilor din zidarie (tencuieli in trei straturi-sprit.00 este foarte mare.Pret mai mare decat la o casa pe structura clasica de zidarie. . legaturile cu structura metalica realizandu-se prin conectori sudati in santier de talpile superioare ale grinzilor si tabla cutata trapezoidala ce serveste ca si cofraj pierdut.pentru realizarea compartimentarilor se pot utiliza solutii moderne (gips carton pe structura metalica). Acestea din urma presupun atât timpi mari de executie cat si anumite conditii de temperatura si protejare in timpul si imediat dupa executie). Scara este formata din doua rampe inegale cu podest intermediar realizate din beton armat si este ancorata de planseele din beton armat de peste subsol si peste parter. mai ales ca majoritatea grinzilor si stalpilor nu se executa in santier si in ateliere specializate.structurile metalice sunt structuri cu o larga raspândire in România in ultimii ani pentru majoritatea cladirilor de anvergura si industriale dar si pentru cladirile a caror estetica modernista necesita o flexibilitate mai mare a suprafetelor vitrate etc. . PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE B) Scenariul 2: Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice Structura de rezistenta este alcatuita din cadre metalice necontravantuite si este realizata din ansambluri de stalpi si grinzi imbinate in santier prin buloane. Prescriptiile tehnice in vigoare impun realizarea delimitarii cu pereti de zidarie doar pentru casa scarii si pentru camera in care este amplasata centrala termica. . grund.pentru realizarea in conditii satisfacatoare a acestui tip de structuri este necesar un personal de executie de inalta calificare. Planseele se vor realiza din beton armat. golurile de fereastra putând fi dimensionate in functie de necesarul privind iluminatul natural. .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Dezavantajele scenariului 2 : . dar executia se realizeaza usor prin montarea grinzilor si stalpilor.totodata aceasta solutie permite realizarea unui numar mare de goluri de orice dimensiuni in peretii de inchidere si cei de compartimentare.

61 m la etaj. care la randul lor se sprijina pe grinzi. Avantajele scenariului recomandat: Structura "in cadre" din beton armat este unul din cele mai folosite tipuri de structura si care consta in principal din plansee.21x18.c. conditii ridicate de confort higrotermic (aparitia condensului la peretii exteriori este redusa). astfel ca peretii interiori usori se pot amplasa practic oriunde. Clasa de importanta a cladirii este normala « C » (conform P100/2006). precum si a unei camere cu functiune administrativa camera pentru centrala termica.55 m. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Analizand toti acesti parametri din punctul de vedere al tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei. functionala si tehnologica: Constructia este situata in zona seismica de calcul E conform Normativ P100/2006. este intalnita adeseori la cladiri de locuit si este in principal alcatuita din ziduri de caramida (de caramida. respectiv clasa C20/25) . compuse din talpa continua si elevatii (beton clasa C16/20.). Nivelul de inaltime al cladirii este D+P. grinzi si stalpi. care se sprijina pe ziduri prin intermedi ul centurilor. respectiv : beneficiar proiectant constructor. se constata faptul ca varianta optima de realizare a investitiei este SCENARIUL 1. acestea se sprijina pe stalpi. inchiderile exterioare pot fi din orice material.2g si perioada de colt Tc = 1. Avantajul consta in faptul ca procurarea materialelor este usoara si montarea relativ simpla.14 m la parter si 2. Avantajul folosirii acestui tip de structura consta in faptul ca organizarea spatiului este flexibila. stalpii pe fundatii. Chiar si peretii exteriori pot fi perforati sau inlocuiti oricand. acesta faciliteaza accesul la centrala termica aflata la demisol. iar accesul secundar se va realiza prin partea opusa pe fatada laterala stanga intre axele 1-2/B-C. blocuri de beton. c) Descrierea constructiva.. o bu na izolatie acustica. 9 . oricand. avand in vedere avantajele si dezavantajele fiecarui scenariu propus in parte. Functionalul presupune existenta la demisol a grupurilor sanitare. piatra etc.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Structura de rezistenta este compusa din : INFRASTRUCTURA Infrastructura este alcatuita din fundatii continue sub peretii demisolului. La parter se afla doua incaperi cu urmatoarele functii: birou director. 3. De la parter separata de zona de intrare este casa scarii cu scari din beton armat pentru acces la demisol. b. Inaltimile de nivel sunt de 2. iar fundatiile pe pamant.74 m la demisol. Destinatia cladirii este de CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA.a. zidurile pe fundatii. rezistenta buna la actiunea cutremurelor. Forma in plan a constructiei este dreptunghiulara. Accesul la demisol se realizeaza prin fatada laterala stanga cu ajutorul unei scari din beton armat. având acceleratia terenului de proiectare a g = 0. Accesul principal in cladire este situat intre axele 1-2 / A-B. Accesul de la demisol la parter se va realiza prin scara din beton armat. iar acestea pe pamant. plansee de beton armat si centuri de beton armat. Structura din zidarie portanta alaturi de structura in cadre. Principiul de baza este urmatorul: greutatea este preluata mai intai de planseele de beton. cu dimensiunile exterioare de 6. birou de informare + zona pentru expozitii cu suprafete vitrate mari pentru o iluminare foarte buna. Principiul de baza este urmatorul: greutatea este preluata de planseele din beton.6 sec. La parter accesul se realizeaza prin fatada princi[ala (accesul principal).

7 p f f f t`e dec ee` dp` twt dvu ƒ ‚ Q Q f f t`e dec ee` dp` Xba ` Xba ` Xba ` Ho a a ar ro r e or o ex o e YY Y Ys f YV qR i r X Yh b Yg i X W V P UT m m m f e` c d`c ƒ ‚ G x €H W   Q Q Q   ( f e`c d`c G x €H W Q   PH gy x I   A FF E 1 28 ) 4 rup ani ar ar a i rup ani ar e ei en rala er ica a a carii + l    © © ¨ © ) 7 6 43 2 )0) 1 1 1 5 1 © uc uc uc uc 6.6 s (P100/2006) C . PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE STRUCTURA Structura de rezistenta este alcatuita din: .(conf P100/2006) conf.1.6 p p p p 6. p p p p p S IHR P IHG Q ¨ ¨ £ § £ m m m m . Fluxurile de circulatii si functionalul cladirii respecta toate exigentele de verificare necesare conform normelor in vigoare C (Siguranta la foc).incarcarea data de vant : .6 67.3/2006 D II Din punct de vedere functional. . . cladirea va cuprinde: Demisol:        ( !% ¡ & &¤'¤ &¤&  & $ & ¤' ¤       !% ¡ &¤&  & $ ¡#"!¢ £ © ¨ § ¦¢¡¥ ¢¡ ¤£   Parter: Din punc de vedere e n l gic .(conf. Sapatura va fi una generala taluzata. formate din grinzi si stalpi si plansee din beton armat.incarcarea data de zapada : . .1. .zona de amplasare seismica . . 10 D D C@ B @9 = . cladirea asigura spatii optime pentru activitati de informare si promovare a turismului in judetul Suceava. 6 .Fundatii continue sub stalpi si pereti din beton armat. NP082/2004 C conf. 6 6.categoria de importanta .Pereti si cadre din beton armat la demisol. Constructiia se incadreaza conform normativelor in vigoare P 100/2006.R.Acoperis de tip sarpanta din lemn.Cadre din beton armat pe ambele directii. HG768/97: .gradul de rezistenta la foc E .Tc=1. 6 6. cu accese facile a turistilor la informatiile necesare si cu indrumare obiectiva din partea personalului Centrului. HG 766/97 anexa 3) II . STAS 1100/0 -75. C.clasa de importanta . 6 .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.

are o suprafata de 293 mp . PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE B (siguranta in exploatare a constructiilor).10.2009.2009. Destinatia terenului conform PUG: zona centrala de institutii si servicii publice. com. Conform PUG al comunei Vatra Moldovitei terenul este in UTR ZONA CENTRALA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE. D (igiena si sanatatea oamenilor) E (Izolatia termica si hidrofuga a constructiilor) F (Izolarea fonica a cladirilor de locuit. respectandu-se tema de proiectare. De asemenea din punct de vedere al structurii de rezistenta cladirea propusa va respecta exigentele de verificare A1 (rezistenta si stabilitatea cladirilor din beton armat). masuratorile pentru aceasta investitie facandu-se in luna martie 2009. 3. la birou au fost intocmite planurile de situatie la scara 1:500. gradinitelor etc).Date tehnice ale investitiei a) Zona si amplasamentul. Conform temei data de beneficiar s-a executat ridicarea topografica in vederea intocmirii lucrarii. Terenul pe care urmeaza a se amplasa cladirea de fata este proprietatea comunei Vatra Moldovitei domeniu public conform HCL nr. c) Situatia ocuparilor definitive de teren. Terenul pe care este amplasat obiectivul se afla in proprietatea comunei Vatra Moldovitei. scolilor. este liber de orice sarcini domeniu public conform HCL nr. 11 . reprezentand terenuri din intravilan/extravilan. In teren. masuratorile au fost efectuate cu statia totala ELTA 13CM. Folosinta actuala a terenului: curti constructii. Terenul in suprafata de 293 mp este amplasat in intravilanul satului Vatra Moldovitei.intravilan. Jud. suprafata totala. In total s-a masurat o suprafata de 393.10. sistemul de coordonate in care s-a lucrat fiind STEREO 70 iar sistemul de cote fiind Marea Neagra. 95 / 22. Suceava. 95 / 22.00 mp . Adresa investitiei: Sat Vatra Moldovitei. d) Studii de teren: Studiul topografic A fost intocmit pentru amplasamentul investitiei va fi anexat documentatiei ce va insoti proiectul. b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat. Dupa prelucrarea datelor din teren. In teren s-au ridicat punctele specifice necesare obtinerii profilului terenului si conturului suprafetei acestuia.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Vatra Moldovitei.

pietri si bolovanis. 12 . Conditii de fundare In perimetrul cercetat. in exclusivitate din roci sedimentare cu matrice alc tuita din nisipuri si nisipuri argiloase sau argile nisipoase.vartoas. constituit. analize i determin ri de laborator) sunt de re inut urm toarele aspecte: perimetrul studiat este situat pe arealul comunei Vatra Moldovitei. ocupat de c tre incinta. Din punct de vedere fizici -geograficsectorul mentionat este amplasat in zona Obcinelor Bucovinei. caracteristicile geotehnice ale acestuia i prescrip iile standardelor în vigoare privind adâncimea maxima de înghe . amplasamentul fiind. rar decimetrice. fiind reprezentate în general de argile. apartinand regiunii Carpatice. luîndu-se în considerare presiunea conven ional Pconv=170 kPa. depozitele acoperitoare ale fundamentului. observa ii detaliate de teren.vartoasa ce au. rocile din substrat sunt constituite predominant dintr -o alternan de argile. subrotunjite sau subangulare. respectiv Fusaru. în zona amplasamentului obiectivului. Pe baza datelor de cunoa tere ob inute cu lucr rile de cercetare executate (sondaje. de roci sedimentare. perimetrul studiat se afla pe cursul inferior al bazinului raului Moldovita. deci un risc geotehnic moderat. La executarea lucrarilor atit in faza de teren cit si in faza de birou s-a folosit aparatura din dotare si s-au respectat: Normativul C110/1969 STAS 7488/1975 Normele tehnice pentru intocmirea planului topografic de baza Atlasul de semne conventionale pentru scara de ridicare. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Planurile au foste elaborate in programul de grafica AUTOCAD si au fost predate pe suport electronic si pe suport de hartie in 3 exemplare. în compozi ia lor. in special gresii de tip Kliwa sau de tip Fusaru. func ie de litologia terenului stabilita prin lucr rile executate.verzui.Pentru Df = 1. obiectivul care se proiecteaz se poate funda incepand de la la adâncimea Df = 1. încadrate în grupa rocilor tari. rotunjite. din punct de vedere geologic perimetrul este situat pe aria de dezvoltare a forma iunilor sedimentare apar inând Zonei Fli ului paleogen. ce au în compozi ia lor.La partea superioara a acestora. nisipuri argiloase sau argile nisipoase cu rare elemente subrotunjite sau rotunjite. reprezentate prin sol brun cenu iu sau cenu iu -negricios. se dispune un nivel de depozite de tip coluvial. în stratul de argile cenu iu -negricioase. elemente centimetrice de roci sedimentare. pentru sarcini de calcul din gruparea de înc rc ri fundamentale. cu elemente de roci sedimentare. stabile. rare elemente centimetrice de roci sedimentare.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. intregul complex de procese se afla sub controlul ariei montane. plastic . la aceast dat . si din punct de vedere morfogenetic. Pentru amplasamentul studiat se prelimina un punctaj total aproximat de 7 puncte. Pe suport electronic planurile de situatie au fost suprapuse pe un plan background relizat prin georeferentierea foilor de plan scara 1:5000 pentru zonele studiate. silturi cenu ii sau cenu ii . pentru sarcini de calcul di n gruparea de înc rc ri fundamentale. slab nisipoase plastic la plastic . slab nisipoase. însumeaz o grosime de circa 9 m. centimetrice. gresii calcaroase sau silicioase de tip Kliwa.20 m. respectiv o încadrare în categoria geotehnic l.50 m se va lua în considerare presiunea conven ional Pconv =190 kPa. Studiul geotehnic Din punct de vedere morfologic.

fisuri.negricioase.negricioase. prin realizarea unei perne de balast. stratul acvifer este alimentat din precipita iile pluvio-nivale ce vin de pe versantii de stânga ai râului Moldovita cat si direct din râul Moldovita. caracteristicile construc iei ce urmeaz a fi edificate i litologia terenului existent în zona amplasamentului obiectivului. deci un risc geotehnic redus. incepand de la 1. terenul va fi nivelat si apoi se va trece la realizarea funda iilor sau se va realiza suprainaltarea acestuia. slab nisipoase plastic la plastic . iar pentru Df=1.vartoasa ce au în compozi ia lor rare elemente centimetrice de roci sedimentare. s paturile pentru funda ii urmând a se executa în teren uscat. în zona cotei de fundare s-a constatat prezen a unui nivel de argile cenu iu . 13 . care poate prelua în condi ii corespunz toare sarcinile ce urmeaz a fi transmise de construc ia proiectatâ. pân la 3. neexistând. pentru amplasamentul studiat se prelimina un punctaj total aproximat de 7 puncte. rare elemente centimetrice de roci sedimentare. rare elemente centimetrice de roci sedimentare) este Pconven ionala=170 kPa. f r o prealabil îmbun t ire a terenului de fundare. in oarecare m sura.coluvial si aluvial. sau brun cenu ii. se remarc existen a unor frecvente varia ii de facies caracteristice proceselor de sedimentare din mediul proluvial . la aceast dat alunec ri de teren. rotiri.20 m. în lucr rile executate. din punct de vedere geomorfologic perimetrul studiat apar ine teraselor superioare. Acest fapt este confirmat i de comportamentul favorabil al construc iilor situate în imediata vecin tate a amplasamentului proiectat. în compozi ia lor. cr p turi. fenomenele erozionale. terenul de amplasare al construc iei este înclinat slab spre est .50 m.vartoasa ce au. slab nisipoase plastic la plastic . nefiind nevoie de hidroizoiatii speciale. din datele existente si analizele efectuate se constata ca apele subterane nu prezint agresivitate fa de betoane i metale. slab nisipoase plastic la plastic -vartoasa ce au. presiunea conven ionala a stratului în care se propune fundarea. la aceasta data. stratul de fundare este format preponderent din argile cenu iu -negricioase. la adâncimi de cea 6 m sub cota actuala a terenului din zona amplasamentului sondajelor. versantii sunt stabili. la care nu s-au constat tasâri. respectiv o încadrare în categoria geotehnic 1. pct 4. mâluri sau s ruri solubile. în compozi ia lor.6. ce au grosimi cumulate ce ajung. terenul din zona amplasamentului si versantii din zona de nord si nord-est sunt acoperi i de vegeta ie ierboas . po t fi formulate urm toarele recomand ri: având în vedere adâncimea de înghe . Recomandari: fa de cerin ele impuse prin tem .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. în compozi ia lor elemente centimetrice de roci sedimentare. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE în cuprinsul rocilor de suprafa a nu exista goluri carstice. 10/86. în zona cercetat s-a constatat prezenta unui nivel continuu de argile cenu iu . p uni. livezi si p dure de rasinoase. terenul studiat nu este supus pericolului inunda iilor datorita amplas rii pe terasa superioara a râului Moldovita. pana la cota drumului jude ean Vama -Moldovita. slab nisipoase plastic la plastic-vartoasa ce au.1 -4.sud-est. cu respectarea prevederilor normativului P. propunem adoptarea adâncimii de fundare incepand de la 1. ceea ce demonstraz stabilitatea terenului de fundare.negricioase. fapt care diminueaz . turb rii.5m Pconven ionala=190 kPa. nivelul hidrostatic al apelor subterane este situat. terenuri agricole. pe baza datelor ob inute în urma studiului.2 m (argile cenu iu . de pe pa rtea stânga ale râului Moldovita.

stabilite in laborator pentru materialul utilizat. la infratirea.55 mp S construita desfasurata 177. cheltuielile aferente find suportate de beneficiar. Inaltimile de nivel sunt de 2. in strate sucesive.00 mp „ Caracteristici constructive principale: Suprafata teren : Suprafata construita propusa pe teren (CLIPT) Suprafata desfasurata propusa pe teren (CNIPT) Procent de ocupare teren existent Coeficient de utilizare existent At =293mp Sc = 88. fundarea se va realiza prin dep irea obligatorie a stratului de sol vegetal. Accesul de la demisol la parter se va realiza prin scara din beton armatStructura de rezistentã este alcatuita astfel: Structura de rezistenta este compusa din : INFRASTRUCTURA Infrastructura este alcatuita din fundatii continue sub peretii demisolului. cu dimensiunile exterioare de 6. e.00 mp Sd=0. cu recomandarea variantei optime pentru aprobare. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii. dup caz. cu terenul natural. specifice domeniului de activitate. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE se va proceda la compactare si depunerea balastului. Nivelul de inaltime al cladirii este D+P. geotehnician in vederea intocmirii proceselor verbale de lucrari ascunse privind natura terenului de fundare. in trepte. prin adaptarea la sistemul de fundare ce urmeaz a fi adoptat. ce vor avea grosimi de 10 15 cm.55 mp Sd = 177. Concomitent se va proceda.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. in raport cu valorile PROCTOR.25 m S construita la sol 88. respectiv clasa C20/25) .77 m la demisol si 2. NOTA: La atingerea cotei de fundare va fi solicitat ing.54 m. Situatia e istenta pe teren: Suprafata teren : Suprafata construita existenta pe teren Suprafata desfasurata existenta pe teren At=293 mp Sc=0.10 mp Categoria de importanta C Clasa de importanta II Gradul de rezistenta la foc II Forma in plan a constructiei este dreptunghiulara.103 mp POT = 30% CUT = 0. si variantele constructive de realizarea investitiei. 14 … … ‡ † .54 x 13.6 STRUCTURA DE REZISTENTA Sistem constructiv: Regim de inaltime D P ma 6. Condi ia de trecere de la un strat la altul va fi ob inerea unui grad de compactare Dmediu>98% respectiv Dminim>95%. compuse din talpa continua si elevatii (beton clasa C16/20.85 m la parter.

Cadre din beton armat pe ambele directii.Pereti si cadre din beton armat la demisol. incarcarile s -au stabilit in conformitate cu onstructiilor de locuinte.Acoperis de tip sarpanta din lemn. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: ˆ“ ˆ  ˜ ’ ‘ ˆ ”ˆ‘— – – – – “‘ ’‘ • ˆ” “‘ ’‘‰ ˆ CAIET DE SARCINI A VA CA VA A L V 10482 / 2009 C NA VA A L V AB L A N a 3) k k p us r w q sl r lp d gdj d ih o n m m l l lm l gefd fed k .efectul pe structura al actiunii variabile ce are ponderea predominanta 0. STAS 1100 -75. s-au folosit programe de calcul automat. luata cu valuarea sa caracteristica Qki .Starea limita Ultima { z in care : Gki . Sapatura va fi una generala taluzata.efectul pe structura al actiunii variabile i.7 Gruparea speciala Starea Limita Ultima Pentru calculul eforturilor in elementele structurilor. . . t t t tyt t no ll t t l l o o n m n l m o pl s s is i “ ˆ ˆ ™“‰ — ˆ˜— ” – – ˆ“ ˆ  ˜ ’– ‘ —’ – – NR. Pentru calculul eforturilor din actiunea seismica. HG768 97: vt t n Zon d sm l IPOTEZE DE CALC L STRUCTURAL: Calculul static s-a facut conform Cod de proiectare CR 0-2005. Pentru dimensionarea si verificarea starii limita ultime si starii limita a e ploatarii normale s-au avut in vedere urmatoarele grupari de incarcari: Gruparea fundamentala . 0 Constructiia se incadreaza conform normativelor in vigoare P 100 2006. | } in care : Aek valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de recurenta. formate din grinzi si stalpi si plansee din beton armat. luata cu valuarea sa caracteristica Qk1 .efectul pe structura al actiunii permanente i. IMR=100ani 15 xm ( =0 20 ( f 100/2006) Tc=1 6 s (cf P100/2006) C t o i d i p o t nt C no l (conf HG 766/97 an Clasa d i po tanta II (conf P100/2006) Incarcarea data de vant C (conf NP082/2004) Incarcarea data de zapada D (conf C 1 1 3/2006) Gradul de rezistenta la foc II (conform P118/2004) Compartimentarile interioare sunt din pereti din zidarie si gips carton.Fundatii continue sub stalpi si pereti din beton armat. .STRUCTURA de re s e es e alcatuita din: S c . 0.1=0. social culturale.1 factor de simultaneitate. Normativul P100-1 06 pentru "proiectarea antiseismica a c agrozoote nice si industriale".

Tipul Actiunii Actiuni din vant si Actiuni din variatii de temperature Actiuni din zapada si Actiuni datorate e ploatarii Incarcari in depozite 1 coeficientul de importanta al structurii Starea Limita de Serviciu Gruparea Caracteristica de efecte structurale ale actiunii 2.i 0 0.2 Actiuni din zapada si Actiuni din variatii de temperature 0. avand valorile recomandate in tabelul urmator. Lucrarile de ancorare a structurii proiectate.1 Actiuni din vant 0.NR.9 Dispozitii generale si concluzii: Lucrarile de e ecutie vor trebui sa aiba toate avizele si autorizatiile solicitate prin legislatia in vigoare precum si acordul proprietarului cladirii. avand valorile recomandate in tabelul urmator : Tipul Actiunii 1. normele de protectie contra incendiilor. In aceasta carte se va include un capitol privind urmarirea in timp a constructiei atat pe perioada de execu cat si dupa tie punerea in functiune.i coeficient pentru determinarea valorii cvasipe rmanente a actiunii variabile Qi. In cazul aparitiei unor degradari ale structurii.7 Incarcari in depozite 0. se vor opri lucrarile de executie si se va c ema proiectantul de rezistenta precum si expertul lucrarii.4 0.1 coeficient pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile Q1. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: 2.5 Actiuni datorate e ploatarii 0. in stalpii si parapetele cladirii existente. Executia va fi urmarita de un diriginte de specialitate si se va intocmi o Carte a Constructiei pentru lucrarile executate precum si un program de control pe faze determinate.  €  16 ~ CAIET DE SARCINI IN ORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE . se vor face utilizand ec ipamente care sa nu produca socuri sau vibratii structurii derezistenta a imobilului existent. Inainte de inceperea executiei constructiei proiectate se v debransa toate utilitatile in or vederea prevenirii producerii de accidente. normele de protectie a mediului etc. In perioada executiei lucrarilor se vor respecta normele de protecdtie a muncii.8 Gruparea frecventa de efecte structurale ale actiunilor Gruparea Cvasipermanenta de efecte structurale ale actiunilor 1.

tamplarie din lemn cu ferestre termopan. . .placaje cu gips carton. Izolatia impotriva zgomotului. mai ales ca momentan terenul pe care va fi amplasata constructia nu este exploatat la nivelul maxim al posibilitatilor.pardoseli din podea de lemn natural molid.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. cat si indeplinirea rolurilor pentru care au fost proiectate: Finisaje interioare: . .tamplarie din lemn stratificat. Incadrarea sa intre cele doua cladiri de interes public va accentua caracterul public si cultural al acestei noi cladiri.Proiectant) la urmatoarele cerinte: A1 Rezistenta si stabilitate constructii pe structuri din beton). D.placari cu lambriu de lemn tratat pentru exterior .art. -Beton simplu: C16/20 -Mortar de subturnare -Armatura: OB37. Rezistenta si stabilitate. Conform HRG 925.pardoseli din gresie. B. cladirea va fi executata cu finisaje moderne.soclu de piatra.zugraveli cu var lavabil culoare alb. Siguranta In e ploatare. electrica si hidrofuga. . C.zugraveli cu var lavabil. F. Izolatie termica. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Materiale folosite: -Beton armat: C20/25. Constructia cladirii de fata va crea un centru de interes atat pentru locuitorii comunei Vatra Moldovitei cat si pentru turistii aflati in tranzit ce intentioneaza sa viziteze judetul nostru.placaje cu faianta la grupurile sanitare.Proiectant) la urmatoarele cerinte: A. .pardoseli din piatra naturala. Siguranta la foc. Finisaje e terioare: . . . … „ ƒ 17 . ‚ AR ITECTURA Din punct de vedere arhitectural imobilul construit se va incadra bine in peisajul urbanistic local si va ameliora vecinatatile. 6 PROIECTANTUL va asigura verificarea proiectului prin verificator atestat MLPAT (deoarece asa se specifica in relatia contractuala Beneficiar . 6 PROIECTANTUL va asigura verificarea proiectului prin verificator atestat MLPAT (deoarece asa se specifica in relatia contractuala Beneficiar . care sa asigure atat un aspect vizual atragator. Din punct de vedere al finisajelor. PC52.balustrada metalica( fier forjat) Conform HRG 925. . .art. Igiena si sanatatea oamenilor. E.

. .suport pentru hârtie nichelate.pentru terase circulabile.care colecteaza apele uzate de la obiectele sanitare si le evacueaza in retelele exterioare de canalizare.iar evacuarea din cladire are loc pe la plafonul demisolului.robineti de colt cu sfera si mufe pentru Intreruperea alimentarii cu apa la obiectele sanitare. .aparenta simpla.Conductele orizontale. .montate pe pedestal din portelan.piesa de curatire pentru canalizare din PVC D=110mm. . .catre caminul de racord amplasat la exteriorul cladirii. Colectarea apelor meteorice provenite de pe terasa cladirii se face cu receptoare de terasa.conform planurilor anexate. .sifoane de pardoseala din polipropilena. s-au proiectat instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si canalizare si de stingere a incendiului cu hidranti interiori . marimea 600.ventil de scurgere tip.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. . Echiparea grupurilor sanitare: Grupurile sanitare vor avea urmatoarea echipare: .Conducta de a limentare a hidrantului trebuie sa fie din OL -Zn cu diametrul de 2 . marimea 600 x 500 mm. Instalatiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se compun din conducte din PP. Ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare se executa din alama. cu monocomanda si racorduri flexibile. Coloanele pentru scurgerea apei meteorice se vor realiza din t uburi din PVC. Alimentarea cu apa calda a grupurilor sanitare din cladiri se face de la centrala termica amplasata intr-o incapere separata de la demisol. A fost prevazut un hidrant interior. echipate cu ventile de scurgere tip .Inaltimea de montaj a echipamentului instalatiei de stingere a incendiului cu hidrant interior fata de pardoseala este de 1m-1. Colectarea apelor uzate provenite de la grupurile sanitare se va realiza in fosa septic monobloc existent.la parter. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE INSTALATII SANITARE Avand in vedere ca aceasta cladire este nou construita.baterii sanitare pentru lavoar nichelate. sub tencuiala .sapuniera din portelan sanitar.Presiunea ce trebuie asigurata unui hidrant interior este de 32mCA. Legaturile pentru alimentarea cu apa la obiectele sanitare se vor realiza din tevi PEHD cu montaj Ingropat In sapa pardoselii.lavoare din portelan sanitar. . Conductele instalatiilor interioare de distributie a apei reci si calde pentru consum menajer se executa din tevi PEHD.se monteaza in sapa sau aparent. .cu panta corespunzatoare. Alimentarea cu apa a grupurilor sanitare si a hidrantilor interiori se va face din putul forat existent aflat in apropiere care deserveste nsi necesarul de apa al Primariei( cladire invecinata). .pisoar din portela sanitar. montat pe dibluri din lemn.mascate.amplasat pe culoar.oglinzi din semicristal.etajera din portelan sanitar marimea 600 mm.de la obiectele sanitare la coloane.prin intermediul unei conducte din PEHD cu diametrul de ½ .vase pentru closet din portelan sanitar in marime normala cu rezervoare de spalare montate pe vas complete. 18 .cu panta de curgere corespunzatoare. Conductele de evacuare a apelor uzate din cladiri catre fosa septica de racord sunt conducte PVC tip U.5m.

Prevederi generale.5 x presiunea de regim. prin intermediul consolelor sau altor dispozitive de sustinere. La executarea instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile normativelor I9/1994.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Lucrarile de termoizolare a conductelor se va face dupa efectuarea probelor de presiune. In scopul de a evita deteriorarea obiectelor sanitare. la apa rece. extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri pe durata probelor. calitatea materialelor si executiei). La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor monta tevi de protectie fixate cu mortar de ciment. precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate In STAS 1504. verificându-se daca apa ajunge la fiecare punct de consum In parte. La iesirea din pereti a conductelor de apa si scurgere care deservesc obiectele sanitare. La executarea lucrarilor de izolatie se vor respecta prevederile din Instal atiile tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elemente de instalatie . Conductele se vor mentine sub presiune pentru timpul necesar verificarii tuturor traseelor si Imbinarilor. fie indirect. Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum.C 142. C 56/2002. caietul de sarcini si celelalte acte normative la care se refera. Executarea termoizolatiilor. rozete nichelate sau cromate de mascare. Conditii tehnice pentru verificarea si receptia instalatiilor sanitare. vor fi Insotite de certificate de calitate care se vor atasa la cartea instalatiei. Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de constructii se vor face fie direct. Conductele de canalizare se vor monta cu panta obligatoriu Inscrise In desenele de executie. Toate circuitele de apa rece se vor termoizola cu tuburi din elastomer de 9 mm. Realizarea gaurilor pentru trecerea conductelor prin pereti si plansee se va face cu masini rotopercutante. . Incercarile de etansietate la presiune la rece. In acest interval nu se admite scaderea presiunii. Conductele de apa rece vor fi supuse la urmatoarele Incercari: . aplicate la fata finita a peretelui.de functionare. dar nu mai putin de 1 ora. obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pâna la terminarea lucrarilor respective. NP 086/2005. Pentru toate lucrarile care devin ascunse se vor Incheia procese verbale de lucrari ascunse (faze determinate pentru pante. 19 . Conductele de apa rece. Distantele minime de amplasare. precum si Incercarea de etansietate si rezistenta la cald se vor efectua Inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. prin suruburi. care se va amplasa In punctul cel mai jos al conductelor. Toate materialele vor corespunde standardelor In vigoare.de etanseitate la presiune la rece. Se va verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare. Presiunea de Incarcare la etansietate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda va fi egala cu 1. pe timpul executiei lucrarilor de finisaj la constructie. se va monta pentru mascarea golului. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Montarea obiectele sanitare. C 300. iar spatiul dintre conducte si teava de protectie se va etansa cu snur de vata minerala. Presiunea In conducte se va realiza cu o pompa de Incercari hidraulice si se va citi pe manometrul montat pe pompa. respectiv de 9 bar.

din partea beneficiarului. Conducte de canalizare. Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la urmatoarele Incercari: . STAS 1343/2 si STAS 1478. Date necesare breviarului de calcul pentru instalatii sanitare a) Date despre constructie . Vatra Moldovitei. Obiectivul propus spre construire are destinatia de centru de informare si promovare turistica. Incheindu-se procese verbale pentru toate fazele de lucrari prevazute.11.dirigintele de santier autorizat pentru aceste domenii de activitate. Incercare de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere. Urmarirea Executiei Calitatea executiei va fi urmarita permanent de catre: .68 m . aprobat de MTCT cu Ord.Suceava si va avea un regim de Inaltime D+P. Necesarul de apa se calculeaza pentru nevoi igienico -sanitare si de baut. Breviar de calcul instalatii sanitare Necesar de apa Prezenta lucrare trateaza la nivel de SF. Presiunea si temperatura de regim se vor pastra In instalatie pentru timpul necesar verificarii etansietatii Imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse dilatarii. atestat din partea executantului.Cota pardoselii ultimului nivel folosibil +0. 900/25. se va face prin punerea In functiune a instalatiilor de apa calda la presiunea de regim de 4 bar si la temperatura de 50 550C. starea pieselor de sustinere si de fixare. inclusiv cele de recirculare. este amplasat in com.de etansietate. . existenta pieselor de curatire. dar minim 6 ore. Incercare de etansietate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel: .conductele de canalizare a apelor menajere pâna la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala sau ale obiectelor sanitare. conform programului de urmarire a calitatii executiei lucrarilor.de functionare. Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform prevederilor Normativului pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de instalatii aferente constructiilor indicativ C 56/2002. precizarilor din proiect.jud. Inainte de executarea lucrarilor de mascare.responsabilul tehnic cu executia.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Rezultatele probelor se consemneaza Intr un proces verbal semnat Intre reprezentantul tehnic cu executia al constructorului si dirigintele de santier al angajatorului. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda. Necesarul de apa de alimentare al obiectivului se calculeaza In conformitate cu STAS 1343/0. Incercare de etansietate se va efectua prin verificarea etansietatii pe traseul conductelor si la punctele de Imbinare. cf.Destinatia Centru de informare si promovare turistica 20 . .Regim de Inaltime D+P . La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor. Se vor pune In opera numai materiale verificate si Insotite de certificate de calitate sau de inspectie si argumente tehnice. instalatiile sanitare aferente imobilului cu destinatia de centru de informare si promovare turistica. 2003.

clienti si numarul de ore de functionare descrise mai sus sunt conditiile ma imale ale cladirii si nu reprezinta indicatorii proiectului de fata.debitul mediu zilnic: Q nzimed ! § K P ™ q SP ™ N p 1000 ( m 3 / zi ) unde K P .15 .14 ore/zi .coeficientul de pierderi = 1. presiuni necesare Necesarul de apa pentru consum menajer In functie de specificul fiecarui spatiu al cladirii si de informatiile obtinute de la beneficiar.8 Prelucrând datele de mai sus cu formulele mentionate rezulta (tabelul 2): TOTAL (apa rece) Nr.1 . Determinarea cantitatilor de apa pentru consum.coeficientul de neuniformitate orar = 2. Cant.coeficientul de neuniformitate zilnic = 1.debitul orar maxim: Qnorarmax ! § K P K O K ZI ™ qSP ™ N p nO ™ 1000 ( m3 / h ) unde K O .10 persoane .personal administrativ . (UR) (mc/zi) (mc/zi) (mc/h) Consum la grupuri sanitare 21 † . Deci numarul de persoane personal administrativ.administrativ + clienti Numar de persoane estimat / zi Np 90 necesar specific de apa (litri / persoana) q SP din care apa total apa rece calda la 60°C 20 5 Debitele necesare de apa.centru de informare si promovare turistica Numar persoane: . se considera urmatorul grafic de ocupare si necesar specific de apa rece si calda (tabelul 1) (conform STAS 1343-91 si STAS 1478-90): Tip spatiu 1.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. .debitul maxim zilnic: Q nzimax ! K zi ™ Q nzimed ! § K P ™ K ZI ™ q SP ™ N p 1000 ( m 3 / zi ) `unde K zi . PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE b) Date despre utilizatori Regim de functionare: . DESTINATIA UR Qzi med Qzi max Qmax orar crt.clienti . conform STAS 1343 vor fi: .80 persoane † Nota: Calculul debitelor de apa si canalizare menajera s-a realizat pentru numarul ma imal de persoane ce pot utiliza cladirea de fata.

administrativ+clienti pers/zi TOTAL Nr.2*1*1.35 0. este: qc= abc E unde: E = suma echivalentilor de debit ai punctelor de consum n E ! §ej ™nj j !1 In functie de regimul de furnizare a apei reci = regimul de furnizare este de 14 ore b coeficient adimensional In functie de felul apei b = 1. administrativ pers/zi TOTAL Debitul de apa rece pentru alimentarea obiectelor sanitare Debitul de calcul pentru dimensionarea statiei de hidrofor s-a calculat functie de echivalentii de debit ai punctelor de consum.066 Consum la grupuri sanitare 1. Având In vedere numarul de obiecte sanitare deservite.17 apa cala AC 0.35 - §E AR 0.27 2. este (tabelul 3): Echivalenti de debit Nr.56 0. c coeficient adimensional In functie de destinatia cladirii: . crt.pentru pensiune turistica cu § E 2.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.57 Debitul de apa rece de calcul qc=0.17 1.57=0.6 a = 0. conform STAS 1478.066 0. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE 1.49 0. (UR) 20 TOTAL (apa calda) Qzi med Qzi max Qmax orar (mc/zi) (mc/zi) (mc/h) 0.7 0.27 0. debitul de calcul pentru conducta de alimentare cu apa rece a constructiei.26 DESTINATIA UR Cant.2 ej = echivalentul de debit al unei baterii sau al unui robinet. 1 2 3 Denumirea punctului de consum Baterii pentru lavoar Robinet rezervor WC Robinet pisoar U.M buc buc buc Cantitate 2 2 1 TOTAL apa rece AR 0.98 1. Formula de calcul a debitului de apa rece. ctr.50 0.56 0.6* 2.0c=1.7 1 0.26 0.7 E = E1+E2 = 2.51 [l/s] Gospodaria de apa Pentru instalatia de apa de consum curent Hnecesar = Hg + Hu + Hr unde: Hg ± este cota geodezica a punctului de consum a apei din pozitia cea mai dezavantajata hidraulic Hg = -2 m H2 O 22 .49 0. 20 1. tinând cont de tipul predominant al cladirii.87 §E AC 0. nj = numarul bateriilor sau robinetilor de acelasi tip.98 2.

In l/s.96 l/s Pentru debitul de calcul. qsmax debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge la reteaua de canalizare considerata.15 2 2 1 TOTAL § E 6 0. debit ce se scurge In reteaua de canalizare considerata.96 + 2 =2.M.00 + 5. c coeficient determinat In functie de destinatia cladirii: .015 mm/m   din nomograma de calcul D = 110 mm.pentru institutie de invatamant c = 0. Determinarea debitului de calcul pentru conducte de canalizare se determina conform STAS 1795: q = a x 0. Conform STAS 1846 83.96l/s q s max ! 2l / s ( vas closet) qc = qs + qsmax = 0.pentru regim de furnizare a apei de14 ore/zi   a = 0.326 = 0. debitele de apa uzata menajera sunt: Debitul maxim zilnic de ape uzate menajere va fi: Quz z d = 0.8 x 0. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Hu ± presiunea de utilizare necesara la consumatorul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic Hu = 3 m H2 O (alimentare la nivelul centralei termice) hr ± suma pierderilor totale (lineare si locale)de sarcina din instalatie hr = 5 m H2 O Hnecesar = 3 .26 3/h Determinarea debitului de calcul .7 x 13.38. In l/s. 6. qc = 2. 1.38 x 0.In care a coeficient determinat In functie de regimul de furnizare a apei In reteaua de distributie. qs este debitul corespunzator sumei echivalentilor Es ai obiectelor sanitare si ai punctelor de consum.15 = 0.5 0.7 x E .47 = 1.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.96 l/s viteza de autocuratire v = 0.86= 2.264 3/z Debitul orar maxim de ape uzate menajere: Quz o a ax = 0. ‹ ‰  Ž Œ Œ ‹ ‹ ‡ Š‰ ˆ ‰ˆ Nr. 2.2.8 x 2. . buc Cantitate Echivalent de debit E Es §E 12 1 0.8 m/s si pentru panta de 0.7. Denumirea punctului de consum Closet cu rezervor montat pe vas Lavoare Pisoar U.8 x 2.00 = 6 mH2 O Debite ape uzate Ape uzate menajere care nu necesita preepurare) Acestea sunt apele uzate cu Incarcari care se Incadreaza In prevederile Normativului NTPA 0002-97. 23  .15 q = 0.96 l/s qc = 2. crt. Buc. Buc.976 3/z Debitul mediu zilnic de ape uzate menajere: Quz z ax = 0.15 13. Acestea sunt apele uzate de la grupurile sanitare.

Producerea energiei termice pentru incalzire si preparare apa calda de consum cu costuri reduse.Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. .Normativ pentru proiectarea. Siguranta In e ploatare. C. Igiena si sanatatea oamenilor. Conform HRG 925. cuprinde solu ii tehnice necesare pentru execu ia instala iilor termomecanice din centrala termic . INSTALA II TERMOMECANICE ÎN CENTRALA TERMIC 1. Izolatie termica. cu respectarea prescrip iilor tehnice aflate în vigoare.STAS 1343-91 . F. E. Norme si standarde de referinta .Economie de energie.  ‘ 24 . necesarul de energie termica calculate este de 29 kw. Siguranta la foc. INSTALATII TERMICE Criteriile care au stat la baza stabilirii solutiilor tehnice pentru realizarea instalatiilor de incalzire si producere a apei calde de consum in CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI sunt: . Rezistenta si stabilitate. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi din PP.Proiectant) la urmatoarele cerinte: Is Instalatii sanitare .Indicativ NP24-97 . 6 PROIECTANTUL va asigura verificarea proiectului prin verificator atestat MLPAT (deoarece asa se specifica in relatia contractuala Beneficiar . Obiectul documenta iei Prezenta documenta ie întocmit în faza de Studiu de fezabilitate. Pe baza acestor criterii s-a ales urmatoarea solutie de incalzire a spatiilor aferente cladirii propuse: . Determinarea cantitatilor de apa de alimentare .ce va cuprinde e igentele A.Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare . B. . sistem clasic Pentru producerea energiei termice necesara functionarii instalatiei de incalzire in sistem clasic precum si pentru prepararea apei calde de consum. pentru producerea apei calde pentru înc lzire 90/70°C i a apei calde menajere cu t=60°C. aferente obiectivului PUNCT DE INFORMARE TURISTIC . executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor .art. In acest scop se va instala o centrala termica pe combustibil solid lemn. D.STAS 1478-90 . Prescriptii fundamentale de proiectare.Normativ de siguranta la foc a constructiilor .Indicativ NP086-05 . Racordul de canalizare se va realiza din tuburi din PVC SN 4 pentru canalizare exterioara.Obtinerea unui inalt confort termic.Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.Instalatia de incalzire cu panouri radiante.Alimentari cu apa. Dn 110 mm. electrica si hidrofuga.Indicativ I9-94 . Izolatia impotriva zgomotului.Indicativ P118/99 .

Toate circuitele i echipamentele vor avea acelea i caracteristici tehnice cu cele prev zute în punctele ini iale.05 m 2/m3 din volumul s lii cazanelor). U i: . 4. .se vor realiza cel pu in 2 ferestre cu ochiuri mobile. PT C1/2003 PT C2/2003 PT C10/1 2003 PT C7/2003 I13/2002 PTC 110/199 C 56/2002 Norme generale de prevenirea i stingerea incendiilor aprobate cu OMI 775/22. având dimensiunile de 1. Descrierea func ional i tehnologic Lucr rile proiectate cuprinde: a) montarea utilajelor aferente centralei termice de producere ap cald pentru înc lzire i ap cald menajer . cu geam din sticl clar de 3 mm. se vor realiza din evi pentru instala ii OLT 32 STAS 7656. iar protec ia termoizola iei se va realiza din tabl de aluminiu de 0. etan ate cu garnitur . iar pentru 25 ’ . necesar de 0. Date privind sala cazanelor i cl dirile învecinate Sala cazanelor este organizat într-o înc pere special amenajat în acest scop la demisolul cl dirii.ferestre exterioare metalice simple cu geam din sticl clar de 3 mm etan at cu garnitur .2 x 2.00 m2. . Bazele documenta iei La baza întocmirii prezentei documenta ii au stat urm toarele: Fluxul tehnologic i tema de arhitectur . Situa ia proiectat 4.ferestrele vor avea o suprafa minim de 5. în scopul realiz rii iluminatului natural i realizarea suprafe ei vitrate (de comprimare. 4.1 m ce se va folosi pentru introducerea i scoaterea utilajelor termomecanice din centrala termic . Situa ia e istent Terenul pe care urmeaz a se construi obiectivul Centru Local Informare si Promovare Turistica Vatra Moldovitei este amplasat în localitatea Vatra Moldovitei pe domeniul public.4 mm. pentru instalarea cazanului de prepararea agentului termic pentru înc lzire cu ap cald 90/70°C i pentru prepararea apei calde menajere. Preaplinul rezervorului de acumulare ap potabil va fi racordat la recipientul de pardoseal . s-a prev zut o u cu deschiderea c tre exterior. Toate conductele i confec iile metalice se vor proteja anticorosiv cu grund miniu plumb în dou straturi.1998 Norme generale de protec ia muncii.2. îmbinate prin sudur . legea 319/2006 3.u ile de acces în centrala termic vor fi metalice. protejate anticorosiv cu grund miniu de plumb. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE 2.07.1. Conductele de distribu ie pentru circuitele de înc lzire cu ap cald tur retur din centrala termic .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Conductele se vor termoizola cu cochilii din vat mineral cu grosimea de 40 z 50 mm. Ferestre: . b) realizarea instala iilor termomecanice din centrala termic .

Ventila ia natural i artificial a) Ventilarea natural a s lii cazanelor se va realiza prin: . . se va face printr-un co de fum din tabl din o el inoxidabil dublu perete termoizolat. cu h = 8 m.20 m fata de pardoseala demisolului. urmând a se instala pe pozi ie i efectuarea racordurilor la instala ii i la co urile de fum. amplasat în u a de acces. P = 8 W ce se va instala deasupra u ii de ie ire din sala cazanelor.5.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. instalat pe peretele exterior la cota + 2. Agentul termic preparat în cazanele de înc lzire va fi distribuit la instala iile interioare de înc lzire prin intermediul unui distribuitor colector D = 133 x4 mm. 4.priza de aer cu jaluzele fixe.se va face cu un ventilator axial. siguran i automatizare.5 m fa de baza co ului i un element de eliminarea condensului. cu dimensiunile de 600x600 mm.4. pentru iluminatul local din zona aparatelor. artificial de siguran i pentru verificarea cazanelor a) Iluminatul natural se va realiza prin ferestre i u . la cota + 0. cu deschidere c tre hol.6. 4. asigurându-se o iluminare medie de 100 lx pentru iluminatul general i corpuri de iluminat etan e cu l mpi cu incandescen de 60 W. 4. Alimentarea cu combustibil Combustibilul folosit: combustibil solid (lemne). cu sticl clar . reglare. Cazanul va fi echipat cu toate echipamentele de deservire. cu debitul de aer de 500 mc/h. tipizat. 4. cu Dn = 250 mm. Iluminatul natural.50 m (op ional). montat cu pant de 10 % spre co ul de fum. Alimentarea cu combustibil a cazanului se va face manual.ferestrele mobile. Prepararea apei calde menajere Prepararea apei calde pentru înc lzirea i prepararea apei calde menajere se va face cu un cazan pe lemne cu gazeificare Qn=30 Kv. Iluminatul de siguran i evacuare se va realiza cu un corp de iluminat cu abajur de culoare galben . înzidit cu zid din c r mid . Evacuarea gazelor de ardere de la cazane Evacuarea gazelor de ardere de la cazanul rev zut a se instala. Co ul de fum va fi prev zut la partea inferioar cu o gur de vizitare etan (element de vizitare). livrate monobloc.3. monobloc cu acumulator. . b) Iluminatul artificial se va realiza cu o instala ie electric cu tensiune de 230 V prin corpuri de iluminat fluorescente etan e. tip IPCT 63/015. Priza de aer i gura de ventilare vor fi realizate conform det. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE accesul personalului de exploatare s-a prev zut o u metalic cu dimensiunile de 90 x 210 cm. a) Ventilarea artificial : . a. iar racordul canalului de fum la co ul de fum se va face cu un unghi de 45°. 4. amplasat la 0. Racordarea cazanului la co ul de fum se va face cu un canal de fum cu Dn = 180 m.8. Pentru iluminatul pentru verificarea i revizia interioar a cazanelor s-a prev zut un circuit pentru iluminat cu tensiune redus de 24 V c. dispuse pe frontonul din fa a cazanelor.gura de ventilare 600x600 mm cu jaluzele fixe ce se va monta în peretele exterior. 26 .

10.1.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. un de rezerv i una în caz de întreruperea curentului alimentat cu curent continuu). Date privind supapele de siguran i sistemul de expansiune Protec ia cazanului contra dep irii accidentale a presiunii maxime admisibile se va face cu supape de siguran .seria i anul de fabrica ie. cf. .indicativul de conformitate a certific rii.boilerul de preparare ACM. Supraveghetorul (fochistul) va verifica i supraveghea func ionarea instala iilor termomecanice permanent.presiunea reglat Pr. . Vor fi alimentate cu ap potabil urm toarele: .se vor canaliza la c minul de canalizare existent. instalate. 6 zile/s pt mân cu supraveghere continu 24 ore din 24 ore.sec iunea de scurgere A. 4. printr-un racord din eav din polietilen cu D =3/4 mm. Pe racordurile supapelor de siguran nu se vor monta arm turi de închidere sau reglare. Instala iile de siguran se vor verifica conform instruc iunilor din c r ile tehnice ale cazanelor. Controlul i verific rile func ionale vor fi efectuate de c tre personal tehnic de specialitate al utilizatorului. .distribuitorul-colectorul de înc lzire. care vor fi livrate împreun cu cazanul i vor fi regalate de c tre fabricant. 5. Supapele de siguran vor fi omologate. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Circula ia agentului termic de înc lzire se va face cu 3 electropompe de circula ie cu montaj pe conduct (una activ . cu reglarea automat a presiunii i temperaturii. 27 . .8. Evacuarea apelor uzate conven ionale curate Apele uzate provenite de la preaplin i scurgerile provenite de la robine ii de golire .sigla unit i constructoare. colec ia ISCIR. .temperatura maxim a fluidului. . 5. Regimul de func ionare a centralei termice este de 24 ore/zi.2.diametrul nominal Dn. verificate i exploatate conform.cursa de desc rcare hd. . Supapele de siguran vor fi marcate vizibil pe placa indicatoare. . cu personal de exploatare autorizat. Alimentarea cu ap potabil a centralei termice Alimentarea cu ap potabil a centralei termice se va face din instala ia de distribu ie a apei potabile. .presiunea nominal Pn. PT C7/2003. C7/2003 cu urm toarele date: .cazanul pentru prepararea apei calde menajere. Dispozitivele de control i limitatoarele vor fi independente unele fa de altele i fa de instala ia de reglare. . 4. Date privind func ionare centralei termice 5. Cazanul va fi dotat cu sistem de ardere automatizat.simbolul de tip al supapei de siguran . Comanda electropompelor de înc lzire va fi dat de termostatele de ambian sau de tabloul de comand al cazanului. .

golire u d înch d vo : a a ob n cu u p n u circuitele de ap rece.vor i robinete cu er i mu e cu racord pentru urtun i dop.3. DC3. cu membran elastic . în dou straturi pentru conductele care se termoizoleaz i cu vopsea ulei în dou straturi pentru circuitele aparente. o La execu ia lucr rilor se vor respecta normele de protec ia muncii i PSI cuprinse în fi a anexat i actele normative aflate în vigoare. o Conductele se vor monta pe suporturi metalice. .PE 013/1994 Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in functionarea instalatiilor energetice. o Sudorii folosi i la efectuarea îmbin rilor sudate vor fi autoriza i cf. 7.5 bar. . For a de munc temporar .1.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. o Începerea execu iei lucr rilor de instalare a instala iilor termomecanice se va face dup ob inerea avizului obligatoriu de instalare.sudor instalator = 1 persoan .diriginte antier : 3 luni x 1 persoan .2. o La sudare se vor folosi procedee de sudare omologate cf. . PT -CR9/1-2003.coeficientul de scurgere. arm turi de golire: . For a de munc permanent Locuri de munc pentru exploatare i între inere: . executate pe baza detaliilor tip de subansambluri tipizate IPCT vol.asisten tehnic : 3 luni x 1 persoan . 28 . Prevederi finale Protec iile anticorosive se vor efectua prin grunduire cu grund miniu plumb rezistent la temperatur G55. 5. cu presiune de preînc rcare de 1. reglaj.P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. conform fi ei tehnologice de protec ie anticorosive.PE 006/1981 Instructiuni generale de protectie a muncii.instalator termic = 1 persoan . manometru indicator. cla a de precizie 1. ap cald . anexat . cu domeniul de m urare: 0÷1 bar 0÷6 bar 6. rezistente la temperatur 100 °C. PT C7/1 2003. . Pentru preluarea excedentului de volum al apei din sistemul de înc lzire s-a prev zut un vas de expansiune închise hidropneumatice. . Arm turile pentru închidere. Probleme specifice privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea riscului de incendiu. având capacitatea de 80 l.personal de execu ie: 3 luni x 6 persoane. Date privind for a de munc dup realizarea investi iei 7. La intocmirea prezentului capitol se vor lua in considerare urmatoarele normative: . aparatele de m ur i control vor i: termometru indicator cu cal rotund (manometru) cu racord lateral cu domeniul de m urare 0÷120 °C. š ™ š ™ ™š ™ ™ “• ˜ ˜ ” – ™ ˜ “˜ – š š – “ ™ š “˜ ˜ •˜ – “ ™š ˜ ˜—– “ • ” “ 7. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE . Pn=6 bar. .PE 009/1993 Norme de prevenire stingere si dotare impotriva incendiilor.5.

.OGR nr.HG 1048 din 09.Ordinul MI nr.Ordinul nr.HG 1425 din 11.2006 privind apararea impotriva incendiilor. echipamente si instalatii tehnologice industriale.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. in special de afectiuni dorsolombare.IT 14-007 Masuri de siguranta pentru prevenirea riscurilor industriale in documentatiile aferente sistemelor de conducte si termoficare.art.ce va cuprinde e igentele A.HG 1048 din 09. 1023/1999 privind aprobarea dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG PSI-001. . .2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Izolatie termica.HG 300 din 02.Legea nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de constructii si instalatii generatoare de riscuri tehnologice.2006 a securitatii si sanatatii in munca.10. .2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. Se pecizeaza ca materialele folosite in realizarea lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii nu sunt combustibile.07. . B. . 1080/2000 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stinger ii incendiilor DG PSI-002.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri in special pentru lucratori. . Siguranta In e ploatare.Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. Siguranta la foc.07.08.2001 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind organizarea actuvitatii de aparare impotriva incendiilor DG PSI 005. . solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118/1999 Siguranta la foc a constructiilor. C. 10/1995 privind calitatea in constructii.02.HG 971 din 26.Proiectant) la urmatoarele cerinte: It si Ig Instalatii termice si instalatii gaze naturale . detelieri.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.Legea 319 din 14. Conform HRG 925. 307 din 12. D. .07. .08. . electrica si hidrofuga. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE MP 008/2000 Manual privind exemplificari.2006 priv ind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca. 319/2006. Igiena si sanatatea oamenilor. . instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea incendiilor.IT 13-042 Probleme cu specific de prevenire si stingere a incendiilor.09. - 29 › œ .HG 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii. 138 din 05. .Legea nr. . 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje.Ordinul MI nr. Rezistenta si stabilitate. F. . . 6 PROIECTANTUL va asigura verificarea proiectului prin verificator atestat MLPAT (deoarece asa se specifica in relatia contractuala Beneficiar . Izolatia impotriva zgomotului. E.

Puterea instalata Pi =25 kW . Corpurile de iluminat se vor alege de catre beneficiar. se va tine seama de proprietatile corpurilor de iluminat date In proiect (puterea lampii si gradul de protectie IP al corpului de iluminat). de catre beneficiar. Instalatii electrice de iluminat si prize La baza proiectarii iluminatului au stat temele de specialitate precum si Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP-061-02 .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.Tensiune U = 380 V . complet echipat.Frecventa f = 50 Hz . 30 . Conductorul este protejat de tuburi de protectie tip IPY (tratate ignifug) pozate ingropat sub tencuiala. cu lampi tubul are fluorescente ( 2 lampi de 36 W). La alegerea corpurilor de iluminat. Corpurile de iluminat utilizate sunt: . cu lampa incandescenta de 60 W.1 m fata de pardoseala. .corp de iluminat pentru interior cu grad de protectie IP65. tip FIDA 03 -236. Racordul electric de alimentare a tabloului electric TD aferent receptorilor electrici trebuie sa satisfaca urmatorii parametri privind furnizarea energiei electrice: . se vor alimenta din tabloul general TD aflat in golul de serviciu conform plansei E-02. complet echipat . Tabloul general TD aflat la parter conform plansei E02 va alimenta toti consumatorii electrici din cladire. Nivelele de iluminare prevazute vor fi In functiile de spatiile de iluminat si vor fi cele prevazute In normativul sus mentionat. complet echipat. Solutia finala de alimentare cu energie electrica a obiectivului. si cu un intrerupatoar automat 4 poli de 32 A pentru tabloul de la centrala termica . Circuitele de iluminat se executa cu conductoare din cupru de tip FY 1. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE INSTALATII ELECTRICE Alimentarea cu energie electrica Receptorii electrici din obiectivul CENTRUL LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI . iluminat si iluminat de siguranta. tip FIRA 03 -236. cu lampa incandescenta de 60 W. cu lampi tubulare fluorescente ( 2 lampi de 36 W). .5 kW . complet echipat. tip aplica 2x60 W.5 mmp. tip aplica 2x60 W.Puterea absorbita Pa = 17. dupa depunerea documentatiei de catre beneficiar. De asemenea s-a urmarit ca sursele de iluminat sa de Incadreze In conceptia de arhitectura a spatiilor pe care le ilumineaza. se va definitiva prin avizul de racordare ce va fi emis de SC E-on SA.corp de iluminat pentru interior cu grad de protectie IP44. la o inaltime de 1.corp de iluminat pentru interior cu grad de protectie IP44.corp de iluminat pentru interior cu grad de protectie IP65. Fiecare corp de iluminat se va lega la nulul de protectie.Curentul Ia = 34 A Tabloul electric TD va fi echipat cu un intrerupatoar automat 4 poli de 50 A pentru separare generala si cu intrerupatoare automate cu protectie diferentiala la un curent de 30 mA pentru protectia instalatiilor electrice de prize. . Comanda iluminatului se face local cu intrerupatoare si comutatoare montate ingropat. S-au utilizat corpuri de iluminat care sa asigure un confort vizual la consum minim de energie electrica.

pozat in tup IPY (tratat ignifug) montat ingropat.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. La folosirea altor corpuri de iluminat cu alte puteri. unde se vor monta posturi telefonice. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Circuitul de alimentare pentru centrala de climatizare se va face cu cablu CYAbY 5x10 mmp pozat ingropat alimentat din tabloul TD de pe circuitul C7. la o centrala internet situala la intrare in holul principal. Se propune realizarea unei instalatii pentru internet. corpul de iluminat functioneaza doar cand nu mai este prezenta tensiunea de retea. in regim de functionare nepermanent.instalatie de internet. Instalatia va fi executata de o firma de spacialitate si care va tine cont la executarea lucrarii de proiectul electric. autonomia de functionare este de 3 ore. Conectarea prizelor se face prin cablu de cupru 4x(2x0.5 mmp. Instalatia de telefonie S-a prevazut o centrala telefonica (CTf) ce se monteaza in biroul directorului. consultandu-se si proiectantul acestor instalatii.5). montate ingropat sub tencuiala. Gradul de protectie al corpului de iluminat este IP42.instalatie de telefonie. timpul de incarcare a bateriei este 12 ore. Se executa urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi: . cu prize duble de conectare in fiecare birou de la CI. .a. Din aceasta centrala telefonica se duc circuitele telefonice in locurile precizate de catre beneficiar. Circuitele se vor executa cu cablu cu 2 conductoare 2x0. Instalatia de internet Se prevede o centrala de internet CI ce se monteaza in biroul directorului. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aibe o distanta minima de 20-40 cm fata de traseele aferente instalatiilor de iluminat si priza. Daca folosirea noilor corpuri de iluminat duce la depasirea puterii pe circuitul respectiv se va cere consultanta tehnica proiectantului. alimentat de la acumulatori. Instalatia electrica de iluminat de siguranta Instalatia electrica de iluminat de siguranta a fost proiectata pentru cai de evacuare si iesiri. circuite separate de prize pentru utilizare generala. Instalatii electrice de curenti slabi Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme atestate pentru acest gen de lucrari. Inainte de executarea lor se va consulta proiectul de instalatii electrice de iluminat si prize pentru corelare. S-au folosit corpuri de iluminat tip CISA-02 cu doua lampi fluorescente de 8 W si cu acumulator propriu. 31 . Circuitele de prize se vor executa cu conductoare de cupru tip FY 2.5 protejate de tuburi de protectie tip IPY (tratat ignifug) de 12 mm. altele decat cele date in proiect. Toate prizele se vor lega la nulul de protectie. se va tine seama sa nu depaseasca puterea pe circuitul unde se folosesc noile corpuri de iluminat. Conduc toarele vor fi protejate prin tuburi de protectie tip IPY (tratat ignifug) pozate ingropat sub tencuiala. La racordarea firidei telefonice se va solicita avizul de la ROMTELECOM sau proprietarului societatii de telefonie la care se racordeaza. . Corpurile de iluminat sunt alimentate de la tabloul electric secundar TD circuitul 1. S-au prevazut prize la tensiunea de 230V c.

ce va cuprinde e igentele G. Toate circuitele de priza au fost prevazute cu conductoare de cupru care se conecteaza la pamant prin tabloul care le alimenteaza.art. mediul inconjurator al constructiei 2. I. tipul constructiei 3. Rezistenta prizei de pamânt aferenta instalatiei de protectiei Impotriva tensiunilor de atingere accidentale va avea o valoare mai mica de 4 ohmi. electrica si hidrofuga. Siguranta la foc. Se va verifica priza de pamânt si daca valoarea prizei de pamânt este mai mare de 4 ohmi se va completa priza de pamânt cu electrozi pâna când valoarea va ajunge sub 4 ohmi. Izolatie termica. obiectivul CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA instalatie de protectie impotriva trasnetului este optionala. si alegerea nivelului de protectie se bazeaza pe determinarea frecventei prevazute de lovituri de trasnet directe pe constructie sau pe volumul de protezat Nd si a frecventei anuale acceptate de lovituri de trasnet Nc si pe compararea valorilor obtinute pentru Nd si Nc. 6 PROIECTANTUL va asigura verificarea proiectului prin verificator atestat MLPAT (deoarece asa se specifica in relatia contractuala Beneficiar .Proiectant) la urmatoarele cerinte: Ie Instalatii electrice . igiena muncii si prevenire incendiilor. Siguranta In e ploatare. L. Se vor folosi mai multe piese de separatie PS pentru racordul la tabloul TD. Igiena si sanatatea oamenilor. J. Protectia cladirii impotriva trasnetului La evaluarea riscului de trasnet se tine seama de urmatorii factorii: 1. Rezistenta si stabilitate. gradul de ocupare a constructiei 5. 32 . continutul constructiei 4. Se va executa o priza de pamant artificiala cu electrozi din teava zincata cu diametrul de 2 si lungime de 3 m introdusi In pamânt prin batere si legati Intre ei cu banda OLZn 40x4 mm. Conform breviarului de calcul. consecintele trasnetului Stabilirea necesitatii de a se prevedea IPT . Sarcini pentru beneficiar Conform HRG 925. K.  Ÿ ž Norme de protectia muncii si PSI In timpul executiei lucrarilor si montajului se vor asigura prin gija executantului toate masurile de protectie. Izolatia impotriva zgomotului.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Protectia Impotriva tensiunilor accidentale de atingere Pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere tabloul electric TD se va lega printr-un cordon OLZn 25x4 mmp care se racordeaza la o priza de pamânt printr-o piesa de separatie. legatura facându-se prin sudura. .

6. Executantul va lua toate masurile necesare de protectia muncii. controleaza si conduc procesele de munca. Este interzisa indentificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Efectuarea instructajului de protectia a muncii revine acelora care organizeaza. STAS 12604/87 Protectia Impotriva electrocutarilor. 5. 3. a. Materialele si echipamentele electrice utilizate pentru realizarea tabloului vor fi Insotite de fise tehnice si certificate de calitate emis de catre furnizorii acestora. covor electroizolant. Este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor electrice neverificate sau provizorii. STAS 12604/5/90 Protectia Impotriva electrocutarilor.c. ast fel Incât la punerea lor in functiune sa nu apara pericolul electrocutarii. aceasta facându-se prin etichetarea circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite. Executarea. o chelari de protectie. Toate tablourile de executie se vor echipa In lipsa tensiunii de alimentare cu energie electrica. si 1500 V c. 17/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pâna la 1000V c. trebuie sa fie legate la instalatia de protectie. 2. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Pentru executarea instalatiilor electrice. MMPS Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. formatia de lucru va fi dotata cu urmatoarele mijloace de protectie individuala: indicatori de tensiune de joasa tensiune. Este interzisa legarea la tablou a lampilor portative. 4. Uneltele si lampile portative trebuie sa fie alimentate la tensiuni reduse In conformitate cu 17/2002. executii si verificare. Prescriptii de proiectare. PE 124/95 Normativ pentru alimentarea cu energie elctrica a consumatorilor industriali si similari. Nu se vor monta materialele si echipamentele care nu corespund normelor. de prevenire si combatere a incendiilor cu mijloace financiare proprii. Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse In timpul lucrului si care ar putea sa intre accidental sub tensiune. Verificarea se face cu instalatia scoasa de sub tensiune. La executarea instalatiilor electrice se vor respecta masurile de protectia a muncii cuprinse In urmatoarele: 1. 33 . Aparatele si utilajele electrice trebuie verificare in special In privinta starii izolatiei.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Instalatii electrice fixe. Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre personalul calificat si autorizat in instalatii electrice. STAS 2612/87 Protectia Impotriva electrocutarilor. casca de protectie. Limite admise. Presciptii principale.

etc. Colectarea apelor uzate provenite de la grupurile sanitare se va face in fosa septic monobloc existent.conform planurilor anexate. 34 . cat si cele de telefonie.prin intermediul unei conducte din PEHD cu diametrul de ½ . Situatia e istenta a utilitatilor si analiza de consum Instalatia electrica In zona propusa exista retele electrice dimensionate corespunzator pentru a asigura si necesarul de energie electrica. Instalatiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se compun din conducte din PP. c are colecteaza apele uzate de la obiectele sanitare si le evacueaza in retelele exterioare de canalizare. Instalatia electrica va asigura iluminatul artificial al intregii cladiri. In interiorul spatiului verde ramas spre DJ176 in suprafat de aproximativ 20 mp(zona accesului principal in cladire) se va amenaja o alee din piatra naturala pe fundatie din balast de 15 cm. cablu. Din acest motiv Sistematizarea Verticala nu necesita realizarea de alte strazi sau trotuare care sa deserveasca cladirea nou construita. amplasata la exteriorul cladirii. internet. Pentru a asigura acest numar de locuri de parcare nu este necesara creearea lor. Pentru cladirea CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA sunt necesare un numar de 10 locuri de parcare din care minim doua locuri p entru autovehicule de tip autocar.   Apa rece si canalizarea menajera Alimentarea cu apa a grupurilor sanitare si a hidrantilor interiori. De asemenea se va realiza un iluminat exterior de noapte pentru punerea in valoare atat a functiunii cladirii noi cat si a esteticii sale moderniste. nisip 5 cm. conform cu functiunile impuse si conform normativelor in vigoare.Zn Dn 2 1/2 .Conductele de evacuare a apelor uzate din cladiri catre fosa septica PVC tip U. marginita de borduri ce imita piatra naturala pe fundatie din beton simplu B150 (C12/15). Dupa realizarea cladirii si aducerea terenului la starea initiala se vor reamenaja trotuarele atat pietonalul din zona fatadei principale a cladirii. se face din putul forat alcomunei Vatra Moldovitei existent in apropiere. panouri de afisaj.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. Conductele instalatiilor interioare de distributie a apei reci si calde pentru consum menajer se executa din tevi PEHD. Instalatiile electrice cu care va fi dotat CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA vor asigura atat instalatia de iluminat si prize. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE SISTEMATIZARE VERTICALA Cladirea CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE A TURISMULUI va fi amplasata intr-un spatiu aflat intre Primaria Comunei Vatra Moldovitei( N-E) si terenuri private (V) avand deschidere la DJ176 Vama-Moldovita( in partea de S-V). prin intermediul unei conducte realizat din teava OL. Alimentarea cu apa calda a grupurilor sanitare din cladiri se face de la centrala termica amplasata intr-o incapere separata de la demisol. ele existand in parcarea comunei Vatra Moldovitei (pe domeniul public) vicinala cu amplasamentul cladirii noi. f. In functie de posibilitatile financiare se vor putea folosi si piese de mobilier urban cum ar f i banci.

. tigle si materiale ceramice. g. se poate considera ca nefiind pamânt contaminat.pamantul din sapatura va fi transportat si imprastiat in depozite autorizate fara a se afecta vegetatia arboricola. . 17. sistem classic Pentru producerea energiei termice necesara functionarii instalatiei de incalzire in sistem clasic precum si pentru prepararea apei calde de consum. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului In timpul e ecutarii lucrarilor de construire se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia mediului : . Intrarea si iesirea masinilor cu materiale In santier se va face In conditii de curatenie pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice si mediului In imediata apropiere a santierului. . PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE Apa calda si instalatiile termice Criteriile care au stat la baza stabilirii solutiilor tehnice pentru realizarea instalatiilor de incalzire si producere a apei calde de consum in CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA Suceava sunt: . caramizi. cât si a aprobarilor obtinute.Instalatia de incalzire cu panouri radiante. Executantul lucrarii. respectiv .se va evita depozitarea pamantului rezultat din sapatura in preajma apelor sau pe cursul acestora. 35 ¡ .Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente contaminate). etc. Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt Incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002. .01 beton.M. 17.03.Se vor respecta cu strictete normele sanitare. .04 pamânt si pietre altele decât cele specificate la punctul 17.P. corelate cu cele de protectia mediului. Pe baza acestor criterii s-a ales urmatorul mod de incalzire a spatiilor: .CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.Producerea energiei termice pentru incalzire si preparare apa calda de consum cu costuri reduse.05.Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie. dupa ce va obtine aprobarile n ecesare In conformitate cu legislatia In vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate si va transmite o copie dupa Macheta cu Evidentele gestiunii deseurilor HGR 856 / 2002 la responsabilul de mediu de la nivelul C. protectia muncii si de prevenire a incendiilor. NOTA: Consumurile de apa.la punctul de lucru se vor asigura prin Organizarea de Santier doua WC-uri ecologice care sa deserveasca personalul din echipele de executie. mobilier urban. Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi : cod 17.Se va asigura Imprejmuirea santierului precum si pastrarea curateniei In santier. energie electrica.04. . necesarul de energie termica calculate este de 29 kw. Pamântul excavat pentru sistematizarea verticala. Imprejmuire incinta.Obtinerea unui inalt confort termic.09 alte deseuri de la constructii si demolari.Economie de energie. . .sunt descrise in breviarele de calcul de la capitolul e) Caracteristicile constructiilor.

Of. Ordonanta de urgenta nr. partea I.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase publicata In M.Lucrarile pentru protectia mediului In timpul executiei cuprind valori evidentiate In obiectul corespunzator din Devizul general.39 materiale plastice. nr.01.01 hârtie si carton.01. 78/16. 411/25. 2/211/118 al ministerului ag riculturii.08 deseuri biodegradabile. Ordinul nr. inclusiv fractiuni colectate separat.01.07.1997. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE In timpul e ploatarii constructiei noi se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia mediului : Punctul gospodaresc este prevazut cu doua pubele de 110 litri capacitatea pentru depunerea si Indepartarea zilnica sau periodica a deseurilor menajere. ¢ Intocmit. Lucrarile si materialele cuprinse in cadrul acestei investitii nu au un impact negativ asupra mediului. Of. 20.07. Legislatia de mediu care se va avea In vedere: Legea protectiei mediului nr. nr. nr. 20.08.01.02. Legea 465 din 18.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. .2000 si completarile ulterioare OUG 91/2002. 712/08.01. 283/22.04. Tudor Danila 36 . Costurile alocate pentru protectia mediului cuprind: . 20. padurilor.01 fractiuni colectate separat (cu exceptia 15. Of.Costurile aferente activitatilor de colecatre. pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei publicat In M. Of.01. nr. 20. nr. 324/15. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la Punctul gospodaresc (P. 137/1995 republicata In M. nr. Legea 608 /31. 536/23. Legea nr.06. 70/17. al ministrului transporturilor.) sunt Incadrate la capitolul 20. deseuri din gradini si parcuri.06.2000 privind regimul deseurilor publicata In M. 20. Of. Of. Of. cod 20. 140/03. constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României.02 sticla.G. 78/2000 privind regimul deseurilor publicata In M. Legea 426/18. 20.07.11 textile.97.09. Ordinul nr.01 privind evaluarea conformitatii produselor publicata In M.01.07.10 Imbracaminte. Of.01 deseuri municipale amestecate. 20.10. nr. 294/2003.06.03. .2004.11.Costuri pentru refacerea si Imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie s au prevazut fonduri pentru spatii verzi re prezentând 3% din costurile prevazute pentru investitie. 422/30. apelor si mediului.01. 856/16. transport si depozitare vor fi prevazute In Proiectul tehnic la capitolele cu articolele RpCT (demolari desfaceri) si articolele notate cu TRA (transporturi). pub licat In M. industrie. institutii.01. 20. 659/05.Tot In pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul rezultat din curatenia incintei.02. 20. Subgrupele de deseuri rezultate pot fi: Deseuri municipale si asimilabile din comert. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile publicata In M.01). NOTA SE INTERZICE UTILIZAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE CARE CONTIN SUBSTANTE RADIOACTIVE.07. nr.CAIET DE SARCINI PROIECT: NR.03 alte deseuri municipale.00. HG nr.02.

Pentru scenariul 1 de investitie. SAU ALTE SITUATII NEPREVAZUTE. Arh. Orest Mirvald 37 10482 / 2009 . O P E R A T IE I II III IV V VI V II V III IX X XI X II X III X IV XV XVI X V II X V III X IX XX 2 S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 § ¨ ¦§ «¥ ¥ ¨© § § ¦ ¨ ª ¥ ¥§ ¬ ª § ® «« ¬ ª© © «¬ © § ¨¬ « e e c sv e e e e es e s e e s c 1 e e e e ¥¤ e) §­ «¥ ¶ «¥ ¶ ª§ ª§ ¥ ¥ · § ¨¬ ¨ ­ © ±ª © © ¦¥ © ª ² ª¯ «ª © §³ ¨© e s ¥ ´ ± °² µ§ ¥§ ¥ ¥ «ª ² «ª ² § ³¨© § ³¨© «¶ ­¬ ¨© © es e s «¶ § ¨¬ ­© se ¦¥ © © ¥ª § ¥ ª¯ es e e ±¸ ª¨ ­¬ ¨ ­ e e e © e e e ce e ch ch e e e ª¹ ¥© ©³ ª© ª¹ ¥© ª ©¨ ©³ e ¥© ±§ ¥ ¯© ³ e §³ ¥© ¥¤ ¥ ¨© §¶ §¥ ¬© e ±¸ ª¨ 21 F 22 23 24 25 26 ª© © ª© ³ §» ±¥ NOTA GRAFICUL DE EXECUTIE AL LUCRARII ESTE INFORMATIV DETALIEREA ACESTUI GRAFIC SE VA REALIZA IN MOMENTUL INTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC. ¥ ¨© § ª ¥¦ ¬ © ±¥ µª «¥ ³© §§ §­ ¥ © § º¨ §ª ¥± © § ¬ §¥ ² ª§ © c c c e e e e ec c ´ §» ¬ ´ ° « ³ «§¥ ¨ ¥ ª© §¨ §© ¥ ª ª« §ª « ¬© ¥ ¨© §¬ §¬ ² §¥ ¨ ª§ © § ¯ ¬© ª ©©¨ §¥ § ©¬ § ce e j e e s e e e e e e e ¥© § ±§ ¨ s ¥ ¤ ±ª ¸ § ¬ ¨§ §¥ ¥ ­ § ·¬ §¥ ³ « ± ¥§ ¨ ©¬ ³ « ­© §¨ ¥§ §ª ¨ «¥ §¬ § e s e s je e e e e ¹ ¤ §¬ ±¸ ª¨ ª¨ §¬ §¥ § § ¨© º ¨ « ¨©¬ ¨ § ¥ ¥© ±§ ­ µ © ¥§ ¨© © ­© ª¨ ª¨ §¨ §¬ ¥© ¥§ § ¨ ± ª§ © §¥ ¨ ¥«§ ¬ § j je s c c ee e e se c ª¹ ª¹ § ¨¬ § ¨¬ § ¨© § ¨© © §ª ¬ ©¨ ¨ §¥ ¥ © ª ©¨ ª © ¥ © ¥ ¨© ±§ ± ¥ §¥ s s s e e e ce e e s §¨ e ec §¥ ¬© §¥ µ­ ª ©¬ ¦§ µ­ ³ µª ¥¨ e §¥ §ª « ­§ ¥ µ© ³ © ±¬ § § ¥ª § ¥ ­ ¥ ¯§ ¥ Intocmit.5 luni (18 saptamani : £ SAPTAM ANA N r. durata de realizare efectiva a proiectului este de 12 lunidin care lucrari de constructii -montaj 4. IN CAZUL UNOR INTARZAIERI CAUZATE DE CONDITIILE ATMOSFER ICE. CONSTRUCTORUL DE COMUN ACORD CU BENEFICIARUL SI DIRIGINTELE DE SANTIER VOR INTOCMI UN ALT GRAFIC DE EXECUTIE CE VA FI TRANSMIS PROIECTANTULUI. graficul de realizare a investitiei.SF . Durata de realizare si etapele principale. NERESPECTAREA ACESTUI GRAFIC SI INTARZAIEREA SAU DEVANSAREA SA ESTE STRICT RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI SI DIRIGINTELUI DE SANTIER CA REPREZENTANT AL BENEFICIARULUI.4.

CAIET DE SARCINI PROIECT: NR. PROIECT: BENEFICIAR: FAZA: INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VATRA MOLDOVITEI 10482 / 2009 COMUNA VATRA MOLDOVITEI STUDIU FEZABILITATE 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful