Solu ii pentru logistica verde Clien ii firmei beneficiaz deja de programul Go Green care are ca i obiectiv reducerea dioxidului

de carbon cu 30 % prin serviciile oferite de c tre DHL pân în anul 2020. În timp ce compania face eforturi continuue, pentru a îmbun t i eficien a de CO2 în propriile sale opera iuni i re elele pe care le ofer , clien ii acestora li se ofer posibilitatea de a reduce i mai mult impactul asupra mediului în timpul activit ilor lor logistice. Cu acest serviciu, li se ofer clientilor rapoarte cu privire la toate emisiile de carbon generate de produsele si serviciile DHL. DHL Global Forwarding i DHL Freight a introdus oferta GOGREEN în 2010,care cuprinde inclusiv raportele clientilor i o oferta de compensare a carbonului: y DHL Global Forwarding / Raportul aprentei carbonului în transport

Acest raport de CO2 ,este u or de în eles c ofer clien ilor transparen atunci când vine vorba de emisiile generate de logistic . Raportul amprentei de carbon este preg tit pentru clien ii pentru o perioad convenit (lunar, trimestrial, anual), i este bazat pe o metod de calcul extern certific faptul c ofer clien ilor cu cifre fiabile de CO2.

y

DHL Global Forwarding / Compensarea carbonului în transport

Este un produs complementar al raportului precedent, care permite consumatorilor s i s fac neutru consumul de carbon al lan ului de aprovizionare, prin achizi ionarea unor a a-numite ,, credite de carbon´ , provenite de la proiectele de protec ie a climei.Clientul prime te un certificat verificat extern în care este trecut cantitatea de emisii de carbon compensat dintr-un an. Tot în anul 2010 DHL Global Forwarding a dezvoltat i a implementat un instrument pentru clien ii s i (Echipamentde Recreere, Inc), care este o cooperativ a comer ului cu am nuntul exterioar . Aceast a a-numitul ,,Tablou de bord cu consumul de carbon´ (Carbon Dashboard maps CO2) cuprinde h r i cu consumul de CO2 generat pe parcursul întregului lan de aprovizionare.

care s permit decizii benefice în lan ul de aprovizionare. care se va schimba dincolo de influen a REI. fondat i condus de c tre Deutsche Post DHL. În anul 2010 firma a derulat proiecte de consultan întreprinderi. o companie cu tehnologie diversificat care deserve te clien ii i comunit ile cu produse i servicii inovatoare. este Serviciul de mediu i comformitate (Environmental & Compliance Service) al lan ului de aprovizonare DHL. Strategiile de carbon sunt bazate pe analiza lan ului de aprovizionare.. Cu acest proiect de consultan . Consultan GOGREEN ale programului GOGREEN se concentrez pe reducerea i pentru alte Serviciile de consultan dioxidului de carbon i pe strategii eficiente atât pentru clien ii firmei cât unor m suri de reducere a carbonului i pe optimizarea lan ului de aprovizionare. Astfel firma va produce . de-a lungul lan ului de aprovizionare: aspectele eficien ei de carbon prin optimizarea re elei. Partenerii de la compania DHL au fost provoca i s construiasc un instrument care s nu aibe numai o raportare a consumului de CO2 . a fost de a oferi consultan cu privire la consumul de carbon pentru clien i-o parte specific a lan ului lor de aprovizionare. ci s permit o planificare i flexibilitate pentru opera iunile din viitor. astfel DHL este motivat s creeze un instrument inovator. cuno tiinte¶¶ pentru viitoarele proiete de consultan GOGREEN. pentru a reduce emisiile de CO2. Scopul studiului 3M. unde au fost selecta i clien i cum ar fi 3M. compania a sprijinit restructurarea planificat a lan ului de aprovizionare a re elei europene 3M. care a contribuit la proiectul GOGREEN. Studiul acoper consolidare. Acesta a ar tat poten ialele reducere de carbon prin cre terea transportului de . Excelen în administrare este ceea ce a teapt clien ii de la companie i sunt foarte încânta i s aib un partener care împ rt e te perspectiva CSR. Acesta a stabilit un pachet de solu ii care ajut clien ii s cunoasc cerin ele de mediu."REI este oarecum un instrument unic de gestionarea mediului i prin intermediul c ruia se fac eforturi continuue. Un alt serviciu de succes. pe dezvoltarea pentru GCS(Global Costumer Solutions).

Magazin verde de comutare´ cu un dispozitiv portabil pentru fiecare eveniment. În anul 2010. durabilitate i CSR. DHl a sus inut acest .y Britanie.. i în schimbul lor puteau s aleag alte obiecte donate gratuit. Marea Britanie.servicii de reducere a dioxidului de carbon Compania ofer pentru clien i s i produse i servicii cu emisii de carbon mai reduse decât serviciile i produsele standard. y WEEE: gestionarea eficient i prelucrarea de eurilor electrice provenite de la sediile de afaceri. site-uri locale de autoritate civic de agrement i de la gospod riile din Marea Waste (de euri): furnizarea de solutii totale de gestionare a de eurilor care s Energy (energie): un serviciu de consultan care recomand mai multe moduri în sprijine i s adauge valoare la opera iunile companiei DHL i clien iilor. responsabilit ii produc torului¶¶ în numele clien iilor .. GOGREEN. depunerea documenta iei la autoritate de reglementare i achitarea obliga iilor . lan ul de aprovizionare DHL a folosit pentru condus o solu ie telematic de la Microlise pentru unul dintre clien ii s i. y Data (date): colectarea i confruntarea datelor care atunci când sunt combinate cu rapoartele de vânz ri. Modulul . M surile de reducere a carbonului sunt adi ionale în compara ie cu afacerile obi nuite. y Consultancy (consultan ): furnizarea unor solu ii interne i externe de mediu. care verifica func ionalitatea obiectelor electrice. y care se poate reduce consumul de energie. permit clien iilor s calculeze obliga iile care le revin în temeiul legisla iei responsabilit ii produc torului. care oferea îndrumare electronic vânz torului cu am nuntul din Bristol. y companiei. Cele dou p r i au sponsorizat o serie de evenimente unde oamenii puteau s aduc electrocasnice care nu mai erau dorite. Una dintre cele mai bune practici referitoare la WEEE este colaborarea dintre DHL i City of London..The Vehicle Activity and Driver Behavior´ a fost testat pe o period de 12 luni pentru a determina dac gestionarea modului de condus a Compliance (conformitate): calcularea. astfel economisind bani i carbon.

Prin serviciul Global Hybrid Print & Mail sistemul interna ional de coresponden este simplificat.. relanti timp.oferului ar putea îmbun t ii costul i utilizarea eficient a carbonului. De acolo ele sunt transmise sub forma unui e-mail printat. Acesta îi permite firmei s înlocuiasc coresponden a documentelor sale de peste m ri cu un transfer electronic. prin reducerea distan ei de transport aerian i rutier. În afar de logistic .mam ´ DHL a aplicat cele mai bune practici pentru mediul înconjur tor atât în domeniul transportului cât i în logistica durabil . cât i reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu pân la 80% per scrisoare. în compara ie cu modul tradi ional de imprimare i expediere global . . DHL Global Mail preg te te documentele. mai ales în ceea ce prive te sistemul de frânare i accelerare brusc . Deutsche Post World Net (DPWN) a derulat o ini iativ axat pe reducerea amprentei de carbon cu 30 de procente pân în anul 2020. Pe baza rezultatelor. Compania . Prin acest serviciu se reduce atât timpul de livrare i taxele de expediere. permi ând companiilor s î i optimizeze costurile de tip rire i taxele po tale în timp ce timpul de livrare este mai rapid. Acest pilot opera ional a f cut ca Microlise s devin pentru DHL furnizorul preferat de telematic pentru Marea Britanie i Irlanda. de exemplu facturile. Pe perioada testului. au fost identificate nevoile de formare pentru a aborda felul de ofat al conduc torului auto. Global Hybrid Print & Mail ´ care combin avantajele po tei electronice cu cea tradi ional .. Este înc o modalitate prin care Global Mail promoveaz protejarea climei. LOGISTICA VERDE ± REDUCEREA AMPRENTEI DIOXIDULUI DE CARBON CU 30 % Compania de transport DHL a stabilit obiectivele de compensare a carbonului prin programe logistice de dezvoltare durabil . compania ofer pentru clien ii s i i alte servicii .5%. consumul de combustibil a fost redus cu pân la 6.. frâna de motor i pilotul automat. cum este de exemplu serviciul .verzi´. dup care le imprim cât mai aproape de destina ia lor final .

denumit Programul GOGREEN. prin includerea a 48 aeronave Boeing 757 Special Freighter moderne de marf .Ini iativa DPWN. y y Utilizarea motoarelor hibride Utilizare unor tehnologii de planificare a traseului pentru a reduce consumul de Realizarea unor schimb ri în metodele de transport sau . container de transport i pentru fiecare metru din spa iul folosit pentru depozitare. y aerian la rutier. se concentrez pe reducerea aprentei de carbon pentru fiecare scrisoare livrat . DPWN au con tientizat c responsabilitatea lor este de minimalizare a impactului asupra în beneficiul societ ii. pentru a spori cantitatea de ridicare generat la vârful aripii. DPWN a lansat mediului prin folosirea competen ele lor de baz activit ile sale de durabilitate i programul lor de protec ie a climei în februarie 2008. de la maritim la ferovial i de la rutier la ferovial y inteligent de orientare în trafic. DHL este o companie de logistic care are pest 500. cu sedii în peste 220 de ri . y Cre terea gradului de utilizare a combustibililor alternativi i a unit ilor de propulsie cu bio-gaz pentru camioanele grele. y procente.care consum cu 20 % mai pu in combustibil pe tona transportat fa Boeing 727.000 de angaja i. Pa i pentru reducerea amprentei carbonului y Înlocuirea a 90 % din flota lor aerian cu aeronave moderne.. prin care cre te eficien a de carbon de la 2-5 combustibil pentru flot . transport modal´ de la Utilizarea unei aplica ii pentru optimizarea rutelor prin folosirea unui sistem Ata area unor aripioare aerodinamice la aeronavele de marf . cu un consum mai de predecesorii eficient de combustibil. dubi ele de livrare i camioanele grele cu amestec de combustibil biodiesel. .

Asisten a lan ului de aprovizionare O nou filial DPWN.Compania de asemenea urm re te îmbun t irea utiliz rii eficiente a energiei în centrele de sortare i depozite: y Prin cre terea propor iei de energie regenerabil utilizat în opera iunile globale la Prin folosirea panourilor solare pentru producerea de energie electric pentru a i generatoare de curent electric. Se depun aceste eforturi pentru a le oferii clien iilor ob iuni i beneficii în transport. Cunoa terea acestor m sur tori este important deoarece este primul pas în dezvoltarea sistemului de contabilizare a carbonului. i energie de r cire-prin utilizarea unor combinate de c ldur Metodele utilizate de programul GOGREEN pentru reducerea carbonului vor analiza.DHL Neutral Services( Servicii intermediare-neutre)-va oferi servicii de consultan clien iilor interesa i de aprenta lor de carbon. i compensa(elimina) emisiile de dioxide de carbon. de înc lzire. de la . O provocare mare pentru DPWN este m surarea amprentei de carbon deoarece m sur torile standard i m surile sunt înc în curs de dezvoltare. în special acelora care au un angajament puternic pentru sustenabilitate i care a teapt partenerii i furnizori s i de logistic s demonstreze un angajament similar. care permit clientului s compenseze emisile de carbon produse atunci când trimit colete i bunuri prin intermediul proiectelor interne i externe de protec ie a climei. reduce. centrul aerian de marf DHL. Metoda va aduce beneficii atunci când este alineat cu organismele de standarizare cum ar fi ISO. DPWN de asemenea i i va extinde serviciile intermediare de clim oferite prin programul GOGREEN. Fiecare diviziune a identificat diferite m suri specifice de afaceri. M surarea amprentei de carbon va fi urmat de realizarea unui sistem de contabilizare a carbonului (carbon-accounting system). care vor intra în vigoare în viitor i sunt concepute pentru a reduce emisiile de carbon. y acoperii nevoile interne-în termeni de energie electric .

y Compensarea ajut persoanele i organiza iile s i i conecteze ac iunile lor la emisiile de gaze cu efect de ser (GHG) Este foarte u or pentru majoritatea persoanelor i organiza iilot care au o în elegere limitat a schimb riile de clim .compensare´ este singura cale viabil pentru transportatorii pentru a aborda schimb rile climatice în termen scurt. . Compensarea m soar emisiile i .logistica verde în lume Europa/ Orientul Mijlociu/ Africa de nord. Compensarea emisiilor are trei beneficii primare: y problem y Compensarea prin alocarea de fonduri pentru proiecte prietenoase cu clima-ca cele regenerabile-vor deveni coloana vertebral a unei economii bazate pe reducerea de carbon. este gestionat´ prin cuantificarea emisiilor i identificarea surselor. ce este m surat..Transportul DHL a oferit înc dou produse noi prietenoase cu mediul (ecologice). Este vital deoarece infrastructura in sistemul logistic de transport se va baza în mare parte pe combustibilii de fosili în viitorul apropiat. astfel ace tia pot s cear rapoarte detaliate a emisiilor de carbon din care pot vedea amprenta de CO2 a transportului lor pentru fiecare rut . în afar de transportul maritim. Banii vor putea fi utiliza i pentru conservarea p durilor care absorb în mod natural carbonul. Clien ii pot beneficia de serviciile PTL (part-truckload) i de FTL(full-truckload) în Europa.. companiile pot lua m suri pentru a rezolva aceast DHL. este principiul unui sistem durabil de transport.Compensarea carbonului pentru transportatori Conceptul de . s se gândesc numai la ac iuni evidente cum ar fi conducerea proprilor vehicule sau opera iuni directe. Orientul Mijlociu i Africa de Nord . Compania ofer deasemene ob iunea de a compensa emisiile de carbon generate în timpul transportului prin intermediul programelor de protejare a climei certificate extern. astfel contribuind la emisiile de (GHG).

hidrocentralele din Brazilia sau centralele cu biogas din Turcia. Clien ii DHL pot solicita un raport detaliat lunar. u or de folosit. inclusiv centralele cu energie de bioamas din India. Datorit produselor oferite de firm pentru o dezvoltare durabil .Pe baza cre terii pre ului la carburant. Acest serviciu a fost lansat pentru prima dat în Ianuarie 2007 la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a ajuta Forumul s î i realizeze angajamentul de neutralizare a carbonului. parcurile eoliene din China. trimestrial sau anual a amprentei de carbon pentru fiecare traseu efectuat în perioada solicitat . DHL GOGREEN EXPRESS este o parte a proiectului GOGREEN care ofer servicii de neutralizare a carbonului i de reducere a emisiilor de CO2. a legiilor cu privire la emisiile de carbon i a con tientiz rii clien iilor. DHL prezint industriei primul serviciu de neutralizare a carbonului din transport(Carbon Neutral Shipping) în Asia Pacific. ti din . care are ca i scop abordarea în mod direct a provoc rii de schimbare a climei. Deoarece este important pentru clien ii firmei s î i gestioneze propria lor amprent de carbon. compania a furnizat acestora produse i servicii care le permite s reduc impactul asupra mediului înconjur tor. Metoda de calcul urmeaz principii de standarde recunoscute interna ional cum ar fi Greenhouse Gas Protocol (Protocolul de gaze cu efect de ser ) de la Institutul de Resurse Mondiale (World Resources Institute). protec ia mediului i oferta de produse ecologice au devenit din ce în ce mai importante în afacerea companiei. clien ii pot opta pentru compensarea emisiilor de carbon prin programul de conservare certificat extern. clien ii î i pot face propriul lan de aprovizionare mai ecologic. Acest serviciu este disponibil în 17 regiunea Asia-Pacific. Pe baza raportului de CO2. DHL GOGREEN EXPRESS este un serviciu de neutralizare a carbonului.

În plus fiecare client va primi un certificat anual de la DHL care precizeaz suma total de cabron compensat în numele lor pe perioada acelui an. DHL calculez emisiile de carbon generate de transport pentru fiecare expediere efectuat de fiecare client în parte de la ara de origine la destina ie. a fost introtucerea unor vehicule hibride i vehicul care folosec combustibil bio în cadrul activit ilor sale. . Prin ad ugarea a 3 % la costul de livrare standard. Pentru a asigura contabilizarea i transparen a acest program este verificat de un organism independernt certificat. O alt ini iativ recent pentru dezvoltare durabil din Asia-Pacific. DHL are ca obiectiv de a veni în întâmpinarea nevoilor clien iilor care doresc op iuni de transport mai responsabile i ecologice pentru mediu. În Japonia. cum ar fi: tehnologia vehiculelor cu propulsie alternativ . Logistica Verde´ printr-o utilizare combinat a ma inilor hibride. Acest lucra a f cut ca DHL s fie prima i singura companie de transport care a ob inut întreaga palet de certificare pentru mediul înconjur tor din Asia Pacific. acoperind 188 de loca ii din 15 ri. Aceste proiecte au fost identificate prin func ia managementul carbonului a DHL.. ma ini pe celule de combustibil i biciclete în re eaua lor de operare. DHL EXPRESS opereaz peste 200 de vehicule cu gaz natural compensat (Compressed Natural Gas). Compania DHL a ob inut de asemenea certificare pentru Sistemul de Management de Mediu ISO14001:2004 în toate opera iunile sale din Asia Pacific. Acest certificat este utilizat ca un instrument folositor în raportarea la mediu înconjur tor a companiilor care se str duiesc s reduc emisiile de CO2 cauzate de activit iile lor de transport. Clien ii pot s aleag dac doresc transportarea tuturor coletelor sau s selecteze expedierile interna ionale ca parte a DHL GOGREEN EXPRESS.Prin acest serviciu cu valoare ad ugat . i compenseaz aceste emisii prin reinvestirea în programe de gestionare a carbonului certificaye. panouri solare i proiecte de reîmp durire. care avea ca obiectiv compensarea emisiilor generate de transport prin expedierile realizate de clien ii de pe tot globul. De exemplu în India. DHL EXPRESS încurajeaz activ .Société Générale de Surveillance din Elve ia.

Bazat pe conceptul creativ de expunere a celor mai bune practici. Fujitsu este un partener de afaceri de lung durat a companiei DHL i cele dou companii colaborând pentru ini iativele de logistic verde înc din anul 2007. Colaborarea DHL cu Fujitsu prin furnizarea celor mai bune practici .verzi´ de afaceri. Stabilit pe un laborator Fujitsu cu produse avansate tehnologic. celor mai bune solu ii în procesul de aprovizionare au condus la îmbun t irea avantajului lor competitiv într-un mod responsabil fa de mediu.verzi´ cheie ale parteneriatului i demonstreaz cum DHL a lucrat cu produc torul IT japonez pentru protejarea climei. The Economist. The Time. anun ul con ine imagini reale cu angaja ii Fujitsu i DHL. Asia Pacific. Reflectând elementele-cheie de pozi ionare a brandului DHL. solutii proactive i puterea local pe pie ele mondiale. ca urmare a colabor rii strânse dintre Fujitsu i DHL. National Geographic.solu ii de logistic .. inclusiv Fortune. campania de publicitate eviden iaz câteva inti iative . în ziare i publica ii comerciale în peste 150 de ri din Africa.PARTENERIATUL DHL CU FUJITSU DHL a încheiat un parteneriat cu Fujitsu pentru o campanie global de publicitate în care au fost eviden iate realiz rile lor în domeniul logisticii verde i continuarea angajamentului pentru durabilitate. Distributia la nivel mondial s-a realizat prin publicarea acestora în revistele de afaceri interna ionale. Aceast campanie a exemplificat colaborarea de lung durat dintre DHL i Fujitsu în logistica verde i pentru reducerea amprentei de carbon pe tot parcursul procesului de aprovizionare. Campania de imagine a companiei DHL s-a derulat pe o perioad de trei luni la nivel mondial în anul 2009 i cuprindea cinci reclame diferite. Harvard Business Review. Orientul Mijlociu i America. i anume angajamentul personal. reclama aduce în prim-plan parteneriatul de încredere i de succes. Europa.. .

servicii de furnizare a pieselor. Unele dintre aceste bune practici au fost impementate pentru Fujitsu i cuprindeau m suri de optimizare a lan ului de aprovizionare cum ar fi transportul transmondal de la rutier la ferovial. În anul 2007 Fujitsu i DHL au format un parteneriat denumit. care include opera iunile de livrare. Refolosirea i Reciclarea) a materialelor utilizate la ambalare. companii au fost . Pentru compania Fujitsu protejarea mediului este o problem important de management. instalarea utilajelor grele i reciclarea echipamentelor de tehnologie a informa iilor. DHL a impementat programul de protec ie a climei GOGREEN. servicii de logistic invers .cap la coad ´ . de la punctul de plecare a produsului pân la destina ie.Green Logistic Partnership Promotion Project´ prin intermediul c ruia Fujitsu a reu it cu succes reducerea emisiilor de carbon cu 20% sau cu 300 de tone pe an prin utilizarea unui sistem de control a vehiculelor pe întreg lan ul de aprovizionare. Comer ului i Industriei. Prin intermediul acestui program compania a dezvoltat cu success numeroase bune practici.i atinge scopul de reducere a emisiilor de transport. Pentru atingerea acestui obiectiv de reducere a emisiilor de carbon cu 30% pân în anul 2020 pentru fiecare scrisoare sau colet expediat. compania va dezvolta un model avansat de logistic verde prin folosirea numeroaselor capacit i din domeniul IT împreun cu compania DHL.DHL a fost prima companie de logistic care i-a stabilit ca obiectiv specific eficientizarea emisiilor de carbon. fiecare container transportat i fiecare metru p trat de spa iu folosit. În prezent compania DHL asigur comaniei Fujitsu o solu ie de logistic integrat de la . la fel i practica celor de 3R( Reducerea. Pentru a contribui la o dezvoltare durabil a societ ii i pentru a. design-ul materialelor pentru ambalare.. managementul de depozitare.. Cu aceste rezultate pozitive în urma folosirii acestui program eforturile celor dou recunoscute de ministrul japonez al Economiei.

pentru a vedea tendin ele .verzi ³ În cadrul ultimului raport emis de c tre Deutsche Post DHL. Câteva dintre rezultate au fost: 1. confrunt Poate p rea surprinz tor faptul c interesul cu privire la schimbarea climei este mai lumea. marketingul sau percep ia brandului (m rcii) este motivul cel mai pu in important (7. 66% din responden ii din China i India consider c este important. lipsa de mâncare i ap potabil ´ (58%) i cu (42% prin alegeri multiple) o criz economic major global . . 3. verde´ (8. Clien ii de afaceri din Asia i din Statele Unite ale Americii consider c o solu ie .aceasta a ajuns foarte i în afaceri: reducerea costurilor sunt la fel de importante ca i solu iile pentru un de cei din europa: 73% din responden ii din SUA i Brazilia.3). În acest studiu au fost ruga i 1800 de parteneri de afaceri i 1800 de clien i finali din aceste ri s î i spun punctul lor de vedere cu privire la modul în care se va dezvolta durabil industria de logistic . din Europa numai 45% sunt de transport . Brazilia.. verde´ pentru transport este important . În contrast.5). i Germania... responsabilitatea corpora iei (8.verzi´ în ase pie e cheie la nivel mondial: India. important Durabilitatea nu este doar o campanie de marketing.3 puncte din 10). intangibile´ : reputa ia companiei (8. 2. Market Research Service Center (Centrul de servicii de cercetare a pie ei) a efectuat o ancheta online ..Compania DHL a publicat un studiu cu privire la tendin ele afacerilor . Statele Unite ale Americii . Locuitorii Europei nu acord o importan foarte mare logisticii durabile. s r cie. lipsa hranei i a apei potabile´.s r cie. mare în Asia: 70% dintre cei chestiona i au sus inut c este cea mai important problem cu care se În Europa schimb rile climatice i s r cia sunt la acela i nivel iar în Statele Unite ale Americii schimb rile climatice sunt u or în spatele s r ciei. ca i motivele . cu 18 puncte procentuale în plus fa de. 4.. China.. "Spre Logistica durabil ". Schimbarea climatic este cea mai mare preocupare a responden ilor care au fost întreba i de cele mai grave probleme cu care se confrunt lumea: 60% din consumatorii finali chestiona i consider c este una din problemele cele mai presante. urmat de .. Marea Britanie..9) de ce cred clien ii de afaceri c logistica verde este vital sau va deveni astfel în anii viitori. fa acord cu aceast afirma ie.

Logistica este perceput tot mai mult ca o strategie important pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon: aproximativ dou treimi. în compara ie cu 57% din clien ii de afaceri care spun c vor favoriza un furnizor ..5.verde´ fa de unul mai ieftin. 12. numai 41% din clien ii de afaceri care desf oar activit i independete simt la fel. În mai mult de dou treimi din acele companii. Clien ii de afaceri a teapt o schimbare în peisajul logisticii: 63% recunosc c vor vedea mai multe abord ri de colaborare în industrie i 64% cred c etichetarea de CO2 va deveni un standard. Marile companii deschid cale pe glob: cheia este m rimea companiei... 8. în sensul importan ei pe care o acord transpotului. Este de Afaceri care au o atitudine proactiv : nu este suprinz tor faptul c o mare majoritate dintre clien ii de afaceri chestiona i. urm tori. se a teapt ca legiile de mediu s devin mai stricte în anii . În timp ce transportul . Clien ii finali spre deosebire de cei de afaceri conteaz mai pu in pe ac iunile guvernului: numai 53% dintre consumatorii chestiona i cred c legiala ia va deveni mai strict . Clien ii de afaceri au a tept ri uria e fa de guvern: 70% dintre responden i consider c legisla ia este necesar pentru a aduce o schimbare substan ial pentru o industrie logistic durabil . 11. 7. respectiv (63%) dintre clien ii de afaceri consider c firmele de transport vor lua în considerare reducerea amprentei de carbon cauzat de activitatea lor.verde´. Clien ii de logistic sunt înclina i s foloseasc logistica verde: în timp ce 51% din consumatorii finali i-au exprimat preferin a pentru transportul verde în detrimentul unei solu ii mai ieftine. verde´ este important pentru 77% din companiile care angajeaz mai mult de 500 de persoane la nivel mondial. 10.i doar jum tate din responden i consider c ac iunile politice vor avea un impact semnificativ asupra schimb rilor climatice. în urm torii ani. 52% din consumatorii finali spun c vor acorda aten ie etichetei de CO2 de pe produse i servicii. De asemenea. 9. sunt în vigoare obiective concrete sau planuri de reducere a carbonului. Consumatorii se a teapt s li se ofere solu ii: dou treimi din consumatorii finali se a teapt ca serviciile de logistic verde s aibe acela i pre ca i cele conven ionale. 6. Reducerea dioxidului de carbon este deja un subiect dezb tut în 50% din companiile celor chestiona i.

Durabilitatea.remarcat totu i. Acest lucru este o ans dar în acela i timp i o provocare pentru furnizorii de logistic : companiile cotate cel mai bine în ceea ce prive te practicile de mediu. în special reducerea emisiilor de carbon este un aspect foarte important în activit iile firmei a devenit o parte integrat în strategia corpora iei. Studiul de asemenea demonstreaz c reducerea semnificativ a carbonului se poate realiza în sectorul logisticii f r s se mai a tepte progrese tehnologice majore. În plus fa de importan a economic strategic . Industria de logistic poate realiza o reducere semnificativ a CO2 prin realizarea unei re ele de distribu ie mai eficiente folosind cele mai bune modalit i de transport i prin gestionarea mai eficient a capacit ii de înc rcare i a traseului. Logistica verde nu va mai fi privit ca un produs care ofer cele mai ieftine solu ii pentru norme. Realizarea unei dezvolt ri durabile va transforma industria de logistic . Delivering Tomorrow: Towards Sustainable Logistics´(Livrarea Mâine: C tre logistica durabil ) lansat ca o continuare a topului tendin elor viitoare. logistica este v zut ca fiind esen ial în reducerea emisiilor de carbon din toate sectoarele economice. sociale i guvernamentale le-au dep i pe cele care sunt mai pu in verzi cu pân la opt procente. Acest raport con ine 150 de pagini i se concentreaz pe logistica verde . atât în ceea ce prive te modelul s u de afaceri. Clien ii din toat lumea au început s cear servicii de logistic verde din ce în ce mai mult. c 56% dintre clien ii de afaceri cred c serviciile verzi sunt preferate de clien i în detrimentul celor mai ieftine.. precum i gama de solu ii i tehnologii avansate care vor fi utilizate de c tre furnizorii de servicii de logistic .. Conform acestui studiu industria de logistic va fi esen ial pentru eforturile globale de reducere a carbonului în majoritatea sectoarelor datorit expertizei sale unice i a pozition rii sale de-a lungul lan ului de aprovizionare. Majoritatea clien iilor de afaceri consider c logistica verde va deveni o pârghie important pentru reducerea de CO2. . Scopul acestiu studiu este de a crea o dezbatere mai concentrat asupra acestui aspect i de a ar ta cum inovarea în afaceri corelat cu cererea tot mai mare pentru . Ca urmare în viitor cele mai importante companii de logistic vor fi cele care ofer servicii durabile. Aceasta este o concluzie ob inut din raportul .verde´ pot duce la o industrie eficient în ceea ce prive te CO2 i la o economie cu un nivel de carbon sc zut.pe viitorul industriei i pe identificarea evolu iilor majore din anii urm tori.

reducerea de eurilor. refolosirea materialelor..Majoritatea companiilor au con ientizat c nu mai este o op iune a nu face nimic în privin a schim rii climatice de aceea firme precum: Marks & Spencer a realizat un . Plan A´ care are ca i scop lupta înpotriva schimb rilor de clim . . Procter & Gamble a f cut o investi ie uria pentru produse durabile cum ar fi praful de sp lat.

. improving the quality of life in cities.CONCLUZII Significant carbon reduction results can already be achieved today. implementing a comprehensive set of city logistics solutions can also lead to carbon savings while. using the right modes of transportation and eficiently managing load capacity and routes can all be very effective instruments to cut carbon emissions as well as costs. Furthermore. at the same time. this is not only true for sourcing and manufacturing strategies. but even more so for goods distribution. optimizing the design of a distribution network.

which committed to increase the carbon efficiency of the company¶s operations and those of its subcontractors by 30% by 2020. Deutsche Post DHL launched an environmental protection program. and offsetting solutions where emissions cannot be reduced further. DHL Supply Chain sets annual carbon efficiency targets to drive progress each year towards our 2012 and 2020 goals. and in 2010 achieved our interim carbon efficiency target of 7. We are well on our way to achieving our 10% goal by 2012.5%. hard economic warning of the escalating cost of dealing with climate change if we fail to act. Embedding sustainability into operations can make a real difference to the bottom line. The aim is to understand customers¶ specific environmental goals and provide support through our capabilities in carbon measurement. research by the Carbon Trust has found that many British businesses seriously underestimate the value of energy efficiency. with financial returns from energy efficiency investments undervalued reading . while also helping customers achieve their sustainability goals. Lord Stern¶s widely quoted 2006 report outlined how 100 million people could be displaced and 40% of the world¶s species wiped out by global warming. GoGreen. A key pillar in DHL¶s GoGreen program is its approach to partnering with customers.In 2008. which is an important stepping stone towards our target to achieve a 30% carbon efficiency by 2020. However. but it also contained a cold. Related To read more about DP DHL¶s GoGreen program click here. advice and implementation on carbon abatement programs.

Working with DHL. In total. Sustainability Programmes Manager at DHL Supply Chain. Just raising employee awareness with initiatives like µSwitch Off¶ campaigns can save upwards of 20% of your energy costs. this has resulted in substantial savings so far. Research shows that energy efficiency projects deliver an average ROI of 48%. there has to be a strong business case for any new initiative or investment. comfortably ahead of most companies¶ expectations. ³Not all programs require large investments. They also generate positive PR.by more than half. it has cut the maximum speed of its trucks to 53mph and overhauled its fleet to maximise efficiency. delivering an average 25-35% carbon and cost saving.´ says Gordon Mackenzie. The supply chain is a key area of focus for reducing carbon emissions ± and transport is the factor with the largest impact on the environment. ³If you become more carbonefficient.1% of global greenhouse gas emissions.8bn every year. while eco-driver training can deliver around 5% reduction on fuel bills.´ DIY giant Homebase is currently reaping the benefits of introducing sustainable practices. energy-saving policies and staff training. DHL Supply Chain is at the forefront of industry initiatives to train commercial drivers in carbonfriendly techniques and tackle carbon across the transport sector. reduce cost and demonstrate our commitment to reducing our impacts on the environment. pre-empt tighter legislation and give products a boost in the eyes of eco-aware consumers. accounting for 13. ³They improve operational efficiency. reducing running costs by 20%. The costs can be mitigated by the savings . ³Sustainability and profitability go hand in hand.´ DHL Supply Chain has implemented more than 125 carbon-efficient lighting programs in its own and customers¶ warehouses. Imposing speed limits on vehicles and introducing more aerodynamic vehicles such as the teardrop trailer are practical ways to cut into these statistics. ³As with all business decisions. ³These initiatives aren¶t greenwashing´ says Chamberlain. leading to waste of at least ¼1. Missed opportunities include heating and lighting upgrades. As part of a range of operational efficiencies. it usually means you¶re operating more efficiently and that tends to keep costs down.´ explains Amanda Chamberlain. General Manager of Operations at Homebase. 11 green initiatives have seen Homebase reduce its carbon footprint by 30% over the last four years.

but ultimately businesses need to accept their responsibility for the wellbeing of the planet.related to green initiatives.´ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful