The Kanji SITE - A guide for students of Japanese Kanji

http://www.kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html

AI - affection, love

ATSU - pressure

AN / kura(i) - dark

I - commit

I / kurai - rank, position

I / koromo - clothes, garment

I / kako(mu) / kako(u) - enclose

I - stomach

I / utsu(ru) / utsu(su) - move

I / era(i) - great

1 of 65

20/07/2011 13:48

The Kanji SITE - A guide for students of Japanese Kanji

http://www.kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html

I / chiga(u) / chiga(eru) - differ, violate

I - depend on

IKI - bounded area

IKU / soda(tsu) / soda(teru) - breed, raise

IN / hi(ku) / hi(keru) - draw, pull

IN / shirushi - mark, seal

IN / yo(ru) - cause

U / ha / hane - feather, wing

U - universe

UN / kumo - cloud

EI / oyo(gu) - swim

EI / saka(eru) / ha(e) / ha(eru) - flourish, glory

2 of 65

20/07/2011 13:48

The Kanji SITE - A guide for students of Japanese Kanji

http://www.kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html

EI / naga(i) - eternal

EI / itona(mu) - manage, barracks

EI / surudo(i) - sharp

EKI / I / yasa(shii) - easy, divination

EKI - liquid

ETSU / ko(su) / ko(eru) - go beyond

EN / too(i) - far

EN / sono - garden

EN / shio - salt

EN - perform

EN / no(biru) / no(basu) / no(beru) - extend, postpone

3 of 65

20/07/2011 13:48

Europe OU / o(su) / o(saeru) .inner part OKU .html EN / kemuri / kemu(i) / kemu(ru) .warm.hundred million ON / atata(ka) / atata(kai) / atata(maru) / atata(meru) .change into 4 of 65 20/07/2011 13:48 . temperature KA .side OU .king OU / yoko .dirty OU .smoke O / kega(su) / kega(reru) / kega(rawashii) / yogo(su) / yogo(reru) / kitana(i) .push.subject of study KA / KE / ba(keru) / ba(kasu) . press OU / oku .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.A guide for students of Japanese Kanji http://www.centre OU .The Kanji SITE .kanjisite.

kanjisite.shellfish KAI / E .A guide for students of Japanese Kanji http://www. exceed KA / kawa .possible.confectionery KA / kutsu . approve KA / su(giru) / su(gosu) / ayama(tsu) / ayama(chi) .load KA .river KA . goods KA .add KA / ha(tasu) / ha(teru) / ha(te) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.section.pass by.picture 5 of 65 20/07/2011 13:48 .fruit. lesson KA / kuwa(eru) / kuwa(waru) .shoes kai .money.html KA / ni .The Kanji SITE . end KA .

reform KAI / kokoroyo(i) .dissolve.angle.A guide for students of Japanese Kanji http://www.html KAI / mawa(ru) / mawa(su) .The Kanji SITE . times KAI .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.turn around.kanjisite. clarify KAI / hai .pleasant KAI / GE / to(ku) / to(kasu) / to(keru) .ashes KAI .floor.mediate KAI / mina . rank. step KAI .machine KAI / arata(meru) / arata(maru) .harm KAKU / kado / tsuno . horn 6 of 65 20/07/2011 13:48 .all GAI .

certain KAKU .active. forehead ka(keru) / ka(karu) / kakari .each KAKU / obo(eru) / sa(masu) / sa(meru) . status KAKU / kawa .divide KAN / samu(i) . catch.cold KAN .pipe.kanjisite.html KAKU / onoono . live KATSU / wa(ru) / wari / wa(reru) / sa(ku) . reform GAKU / hitai .The Kanji SITE . call KATSU . feel KAKU / tashi(ka) / tashi(kameru) .perceive.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. feel KAN / kuda .sense.norm.hang.A guide for students of Japanese Kanji http://www.amount.leather. control 7 of 65 20/07/2011 13:48 .

The Kanji SITE .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.habit KAN .dry KAN / wazura(u) .complete KAN / seki .government KAN . barrier KAN . volume KAN / ho(su) / hi(ru) .sickness.roll up.html KAN .sweet 8 of 65 20/07/2011 13:48 .dry KAN / kawa(ku) / kawa(kasu) .concern.simple KAN / ma(ku) / maki .publish KAN .view KAN / na(reru) / na(rasu) .kanjisite.A guide for students of Japanese Kanji http://www. affection KAN / ama(i) / ama(eru) / ama(yakasu) .

term.contain KI / shiru(su) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. expect 9 of 65 20/07/2011 13:48 .The Kanji SITE .html KAN / ase .rock GAN / kao .write down KI .exchange GAN / maru / maru(i) / maru(meru) .kanjisite.round GAN / iwa .shore GAN / nega(u) . ask a favour GAN / fuku(mu) / fuku(meru) .face GAN / kishi .A guide for students of Japanese Kanji http://www.wish.can KAN / ka(eru) / ka(waru) .sweat KAN .

pray GI . debate 10 of 65 20/07/2011 13:48 .machine.A guide for students of Japanese Kanji http://www. tool KI .happy KI .contribute KI / abu(nai) / aya(ui) / aya(bumu) .html KI / utsuwa .rare.The Kanji SITE . aspire KI / hata .desk KI / iku .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.discuss.season KI / yoroko(bu) .how many.regulation KI / yo(ru) / yo(seru) .vessel. occasion KI . some KI / ino(ru) .dangerous KI / tsukue .kanjisite.

seek KYUU / suku(u) .The Kanji SITE .guest. drink KITSU / tsu(meru) / tsu(maru) / tsu(mu) .save.inhale.A guide for students of Japanese Kanji http://www.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. rescue 11 of 65 20/07/2011 13:48 .cry KYUU .supply.reverse KYUU / tama . stuff KYAKU / KAKU .kanjisite.ball KYUU . customer GYAKU / saka(rau) / saka .html GI / waza .skill GI / utaga(u) .doubt KITSU .grade KYUU / na(ku) . pay KYUU / moto(meru) .reprimand.

A guide for students of Japanese Kanji http://www.together 12 of 65 20/07/2011 13:48 .permit KYO / i(ru) .html KYUU / hisa(shii) .honorific prefix KYOU / hashi .The Kanji SITE .bridge KYOU / KEI / kiso(u) / se(ru) .fish GYO / GO / on .former KYUU / su(u) .compete KYOU / tomo .long time KYUU .huge GYO / RYOU .reside KYO . breathe in KYO / yuru(su) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.kanjisite.suck.

segment KYOKU / ma(garu) / ma(geru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.fear KYOU / sake(bu) .cooperate KYOU / sakai .narrow KYOU / hasa(mu) / hasa(maru) . situation KYOU / mune . curve KYOKU / GOKU / kiwa(meru) / kiwa(maru) / kiwa(mi) .music. pole 13 of 65 20/07/2011 13:48 .A guide for students of Japanese Kanji http://www.bureau.extreme.conditions KYOU / sema(i) / seba(meru) / seba(maru) .offer KYOU / oso(reru) / oso(roshii) .hold between KYOKU .The Kanji SITE .kanjisite.boundary.chest KYOU / sona(eru) / tomo .html KYOU .shout KYOU .

The Kanji SITE .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.even.A guide for students of Japanese Kanji http://www. corner KUTSU / ho(ru) . couple GUU / sumi .service KU / kuru(shii) / kuru(shimu) / kuru(shimeru) / niga(i) / niga(ru) .ruler.dig KUN / kimi .suffering.html GYOKU / tama .district. you KUN . bitter KU .nook. level KIN / tsuto(meru) / tsuto(maru) .implement GUU .prohibit KIN .gem KIN .by chance.kanjisite.instruct 14 of 65 20/07/2011 13:48 . ward GU .

crowd KEI / GYOU / kata / katachi .A guide for students of Japanese Kanji http://www.scene KEI / kata .html GUN .group.manage. warn KEI / uyama(u) . in charge KEI / karu(i) / karo(yaka) .The Kanji SITE .kanjisite.respect KEI / katamu(ku) / katamu(keru) .light KEI .army GUN / mu(reru) / mu(re) .guard against.connect. passage KEI .incline 15 of 65 20/07/2011 13:48 .type KEI / KYOU / he(ru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.shape KEI / kaka(ru) / kakari .

com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.art.tie. skill GEI / muka(eru) .blood KETSU / ki(maru) / ki(meru) .danger.welcome GEKI .examine KEN . certificate KEN / kewa(shii) .decide KETSU / ka(keru) / ka(ku) .matter 16 of 65 20/07/2011 13:48 .html GEI . conclude KEN .ticket.drama KETSU / chi .lack KETSU / musu(bu) / yu(u) / yu(waeru) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.kanjisite. steep KEN .The Kanji SITE .prefecture KEN .

plain.door. appear GEN / he(ru) / he(rasu) .wise GEN / hara .right.kanjisite.The Kanji SITE .shoulder KEN / kashiko(i) . household KO / mizuumi .decrease KO / to .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.lake KO . power KEN / noki .actual.A guide for students of Japanese Kanji http://www.limit GEN / arawa(su) / arawa(reru) .firm KEN / kata .html KEN .eaves KEN / kata(i) .storehouse 17 of 65 20/07/2011 13:48 . original GEN / kagi(ru) .

firm KO .yellow KOU / hika(ru) / hikari .mistake GO / taga(i) .individual KO / yo(bu) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.kanjisite.solid.html KO / kata(meru) / kata(maru) / kata(i) .intercourse.wither KO / yato(u) .The Kanji SITE .A guide for students of Japanese Kanji http://www.reciprocal KOU / OU / ki .employ GO / ayama(ru) . cross KOU / mu(ku) / mu(keru) / mu(kau) / mu(kou) .turn toward 18 of 65 20/07/2011 13:48 .light KOU / maji(waru) / maji(eru) / ma(jiru) / ma(zaru) / ma(zeru) / ka(u) / ka(wasu) .call KO / ka(reru). ka(rasu) .

happy KOU / minato .lecture KOU / kama(eru) / kama(u) .The Kanji SITE .A guide for students of Japanese Kanji http://www. favourable KOU / tagaya(su) .navigate KOU / sourou .html KOU / saiwa(i) / sachi / shiawa(se) .construct.thick. kind KOU / beni / kurenai .good fortune.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.effect KOU / atsu(i) .kanjisite. mine KOU / ki(ku) . mind KOU .port KOU .ore. serve KOU / kono(mu) / su(ku) .like.crimson 19 of 65 20/07/2011 13:48 .season.till KOU .

html KOU / o(riru) / o(rosu) / fu(ru) . fit GOU .wild KOU / kata(i) .kanjisite.suburb KOU / ara(i) / a(reru) / arasu .A guide for students of Japanese Kanji http://www. signal.descend KOU / ka / kao(ri) / kao(ru) .engrave. carve 20 of 65 20/07/2011 13:48 . sign KOKU / tani .assent GOU / a(u) / a(wasu) / a(waseru) .The Kanji SITE .hard KOU .number.notify KOKU / kiza(mu) .valley KOKU / tsu(geru) .fragrance KOU / sara / fu(keru) / fu(kasu) .combine.renew KOU .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.

marry SA / sa(su) . be crowded KON / ne .mix KON / koma(ru) .slender.difference SA .kanjisite.A guide for students of Japanese Kanji http://www.look into SA / SHA / suna . minute 21 of 65 20/07/2011 13:48 .into. sit SAI / hoso(i) / hoso(ru) / koma(ka) / koma(kai) .bone ko(mu) / ko(meru) .be in trouble KON .seat.The Kanji SITE .html KOTSU / hone .sand ZA / suwa(ru) .root KON / ma(jiru) / ma(zaru) / ma(zeru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.

timber.kanjisite.settle.talent.The Kanji SITE . occasion SAI / tsuma .festival SAI / motto(mo) . stay 22 of 65 20/07/2011 13:48 .verge.A guide for students of Japanese Kanji http://www. gather SAI / kiwa .vegetable SAI / to(ru) . relieve SAI .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. again SAI / su(mu) / su(masu) .html SAI . age suffix SAI / matsu(ru) / matsu(ri) .another time. material ZAI / a(ru) .exist.most SAI / na .pick. age suffix ZAI .wife SAI / futata(bi) .year.

card.tag SATSU / SAKU .kanjisite. last SATSU / koro(su) .yesterday.crime sa(ku) .calculate 23 of 65 20/07/2011 13:48 .inspect. book ZATSU / zou .wealth ZAI / tsumi .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. guess SATSU / su(ru) .bloom SAKU . mixed sara . volume.A guide for students of Japanese Kanji http://www.kill SATSU .plate SAN .rough.html ZAI .print SATSU / fuda .The Kanji SITE .

kanjisite. produce SAN .A guide for students of Japanese Kanji http://www. point SHI / ha .remain.finger.The Kanji SITE .give birth.tooth SHI .approve.master 24 of 65 20/07/2011 13:48 .scatter SAN / mai(ru) .thread SHI / ichi .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. go to pray SAN / u(mu) / u(mareru) / ubu . praise ZAN / noko(ru) / noko(su) . market SHI / yubi / sa(su) .history SHI .attend.html SAN / chi(ru) / chi(rasu) / chi(rakasu) / chi(rakaru) .city. ruthless SHI / ito .

cure 25 of 65 20/07/2011 13:48 .stab SHI / ukaga(u) .ear JI / tera .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.Buddhist temple JI / SHI / tsu(gu) / tsugi .inquire SHI / abura .next JI / CHI / osa(meru) / osa(maru) / nao(ru) / nao(su) .govern.kanjisite.branch.html SHI / eda .branch SHI .magazine SHI / sa(su) / sa(saru) . support SHI .fat JI / mimi .words SHI .A guide for students of Japanese Kanji http://www.The Kanji SITE .resources SHI / sasa(eru) .

resign JI / SHI / shime(su) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.child JI / ya(meru) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.word.style. ceremony SHIKI .resemble SHIKI .kanjisite. slip SHITSU / shime(ru) / shime(su) .html JI . fruit SHA / su(teru) .lose.show JI / ni(ru) .know.young 26 of 65 20/07/2011 13:48 .The Kanji SITE .real.weak JAKU / waka(i) / mo(shikuha) .damp JITSU / mi / mino(ru) . discriminate SHITSU / ushina(u) .discard JAKU / yowa(i) / yowa(ru) / yowa(maru) / yowa(meru) .

com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.protect SHU / sake .alcoholic drink SHU / tane .The Kanji SITE .kanjisite. neck SHU / to(ru) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.receive SHUU / su .take in.head.small boat 27 of 65 20/07/2011 13:48 .take SHU / mamo(ru) / mo(ri) .variety.periphery SHUU / osa(meru) / osa(maru) .state SHUU / juu / hiro(u) .pick up SHUU / mawa(ri) . income SHUU / fune .html SHU / kubi . seed JU / u(keru) / u(karu) .

order.various 28 of 65 20/07/2011 13:48 . obey JUN .The Kanji SITE .lodge.first SHO .html JUU / NYUU / yawa(raka) / yawa(rakai) .practical art JUN . hot SHO / haji(me) / haji(mete) / hatsu / ui / so(meru) .place SHO / atsu(i) .celebrate JUTSU / no(beru) .pure SHO / tokoro .A guide for students of Japanese Kanji http://www.summer heat. inn SHUKU / iwa(u) .kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.state JUTSU .soft SHUKU / yado / yado(ru) / yado(su) .standard. semi JUN .

chapter.deal with SHO / o .prize SHOU / wara(u) / e(mu) . badge SHOU / ka(tsu) / masa(ru) .beginning JO / tasu(keru) / tasu(karu) / suke .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html SHO . spend SHOU .government office SHO .trade SHOU .illuminate 29 of 65 20/07/2011 13:48 .win.extinguish.kanjisite.laugh SHOU / te(ru) / te(rasu) / te(reru) . excel SHOU / ki(eru) / ke(su) .help JO / nozo(ku) .The Kanji SITE .remove SHOU / akina(u) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.

letter 30 of 65 20/07/2011 13:48 .form. floor SHOU / me(su) .burn SHOU / mane(ku) .A guide for students of Japanese Kanji http://www. elephant SHOU / ya(ku) / ya(keru) .ride.The Kanji SITE .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.introduce JOU / no(ru) / no(seru) .general officer SHOU / nobo(ru) .summon SHOU .invite SHOU / uketamawa(ru) .bed.kanjisite.ascend SHOU / toko / yuka .agree to SHOU . get on JOU .html SHOU / ZOU .image.

tatami. regular JOU / nasa(ke) . call SHIN / JIN / kami . condition JOU / shiro . fold up SHOKU / u(eru) / u(waru) . evaporate JOU / tatami / tata(mu) .castle JOU / mu(su) / mu(reru) / mu(rasu) .The Kanji SITE .touch SHIN / mori .forest SHIN / mou(su) .report.steam.html JOU / tsune / toko .god.normal.A guide for students of Japanese Kanji http://www.kanjisite.emotion.body.plant SHOKU .employment SHOKU / fu(reru) / sawa(ru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. self 31 of 65 20/07/2011 13:48 . mind SHIN / mi .

star 32 of 65 20/07/2011 13:48 . message SHIN / JIN .number SEI / hoshi .html SHIN / susu(mu) / susu(meru) .The Kanji SITE .A guide for students of Japanese Kanji http://www.deep SHIN .go to sleep SUI / fu(ku) .blow SUU / kazu / kazo(eru) .believe.kanjisite.needle SHIN / kara(i) .pungent.quake SHIN / ne(ru) / ne(kasu) .stretch SHIN / furu(u) / furu(eru) .advance SHIN / fuka(i) / fuka(maru) / fuka(meru) . hard SHIN / no(biru) / no(basu) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.retainer SHIN / hari .

rule SEI / SHOU . essence 33 of 65 20/07/2011 13:48 .kanjisite. reflect SEI / kiyo(i) / kiyo(maru) / kiyo(meru) .fine weather SEI / na(ru) / na(su) . achieve SEI / shizu / shizu(ka) / shizu(maru) / shizu(meru) .system. pure SEI / matsurigoto .power SEI .refine.voice SEI / ha(reru) / ha(rasu) .nature.The Kanji SITE .clear.html SEI / koe .form.politics. control SEI / ikio(i) .quiet SEI / SHOU / kaeri(miru) / habu(ku) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. sex SEI .ministry.A guide for students of Japanese Kanji http://www.

seat SEKI / se(meru) .register SEKI / ato .burden.accumulate SEKI .manufacture SEI / SHOU .one of a pair SEKI .stone SEKI / mukashi .The Kanji SITE .kanjisite.html SEI .surname ZEI .achievements SEKI .former times SEKI / tsu(mu) / tsu(moru) . blame SEKI .tax SEKI / ishi .A guide for students of Japanese Kanji http://www.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.trace 34 of 65 20/07/2011 13:48 .

set up ZETSU / ta(eru) / ta(yasu) / ta(tsu) .choose SEN / ikusa / tataka(u) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.ship SEN / asa(i) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.break off.html SETSU / yuki .war SEN / ara(u) .line SEN / fune . cut off SEN .wash 35 of 65 20/07/2011 13:48 .snow SETSU / to(ku) .The Kanji SITE . touch SETSU / mou .shallow SEN / era(bu) .contact. fold SETSU / tsu(gu) .die out.explain SETSU / o(ru) / o(ri) / o(reru) .kanjisite.

mutual SOU .contend 36 of 65 20/07/2011 13:48 .phase.state. assemble SO .spring SEN / moppa(ra) . divine ZEN / matta(ku) .kanjisite.html SEN / izumi .ancestor SOU / kusa .occupy. image SOU / araso(u) .organize.A guide for students of Japanese Kanji http://www.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.whole ZEN / NEN . as like SO / kumi / ku(mu) .exclusive SEN / shi(meru) / urana(u) .The Kanji SITE .grass SOU / SHOU / ai .conceive.

kanjisite.increase ZOU .html SOU .The Kanji SITE . fit out SOU / mado .dress.window SOU / saga(su) .make ZOU .total / general SOU .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.stratum SOU / SHOU / yosoo(u) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.set of two SOU .look for SOU / ha(ku) .internal organ 37 of 65 20/07/2011 13:48 .image ZOU / tsuku(ru) .sweep SOU / futa .dry up ZOU / ma(su) / fu(eru) / fu(yasu) .

rate.breathe SOKU / kawa .kanjisite.html ZOU / kura .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.rule SOKU / haka(ru) .The Kanji SITE .present a gift SOKU / haya(i) / haya(meru) / sumi(yaka) .tie up.measure ZOKU / tsutzu(ku) / tsutzu(keru) . bundle SOKU .graduate SOTSU / RITSU / hiki(ru) .continue SOTSU .side SOKU / taba .hate ZOU / oku(ru) . lead 38 of 65 20/07/2011 13:48 .A guide for students of Japanese Kanji http://www.store ZOU / niku(mu) / niku(i) / niku(rashii) / niku(shimi) .quick SOKU / iki .

loss. damage SON / tatto(i) / touto(i) / tatto(bu) / touto(bu) .exist TA .The Kanji SITE .retreat 39 of 65 20/07/2011 13:48 .great.opposite.strike TAI / TA / futo(i) / futo(ru) .kanjisite.honour SON / ZON .A guide for students of Japanese Kanji http://www.grandchild SON / soko(nau) / soko(neru) . thick TAI / TSUI .html SON / mura .belt.other DA u(tsu) .village SON / mago . oppose TAI / o(biru) / obi . wear TAI / shirizo(ku) / shirizo(keru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.

search DAN .bear.house. sack DAI .rinse TATSU .A guide for students of Japanese Kanji http://www.talk 40 of 65 20/07/2011 13:48 . home TAKU .html TAI / ka(eru) / ka(waru) . undertake TAN / sagu(ru) / saga(su) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.single TAN / katsu(gu) / nina(u) .replace TAI / fukuro .attain TAN / sumi .bag.kanjisite.probe.rank. number TAKU .coal.The Kanji SITE . charcoal TAN / mijika(i) .short TAN .

livestock 41 of 65 20/07/2011 13:48 .place CHI / ne / atai .pond CHI / o(ku) .value CHI / oku(reru) / oku(rasu) / oso(i) .slow.A guide for students of Japanese Kanji http://www.group.construct CHIKU .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.The Kanji SITE .step CHI / ike . body DAN / ta(tsu) / kotowa(ru) .warm DAN .cut off.shame CHIKU / take . late CHI / ha(jiru) / haji / ha(jirau) / ha(zukashii) . resolve DAN / atata(ka) / atata(kai) / atata(maru) / atata(meru) .kanjisite.bamboo CHIKU / kizu(ku) .html DAN .

lay up CHO / arawa(su) / ichijiru(shii) .stationed CHO .omen.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. conspicuous CHOU / shira(beru) / totono(u) / totono(eru) .insect CHUU / hashira .kanjisite. trillion CHOU / itada(ku) / itadaki .pillar CHUU / naka .author.tone.government agency 42 of 65 20/07/2011 13:48 . research CHOU / kiza(su) / kiza(shi) .intermediary CHUU .summit.The Kanji SITE .A guide for students of Japanese Kanji http://www.html CHUU / mushi . receive CHOU .space CHUU .

surpass CHOKU / jiki / tada(chini) / nao(su) / nao(ru) . span 43 of 65 20/07/2011 13:48 .sink TSUI / o(u) .bottom TEI / hodo .kanjisite.fix TEI / niwa .chase TSUU / ita(i) / ita(mu) / ita(meru) .The Kanji SITE .html CHOU / ko(eru) / ko(su) .low TEI .A guide for students of Japanese Kanji http://www. garden TEI / hiku(i) / hiku(meru) / hiku(maru) .court.extent.rare CHIN / shizu(mu) / shizu(meru) .halt TEI / soko .pain TEI / sada(meru) / sada(maru) / sada(ka) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. fix CHIN / mezura(shii) .straight.

The Kanji SITE .transmit DEN / TEN / tono / dono .point DEN / tsuta(waru) / tsuta(eru) / tsuta(u) .kanjisite.way 44 of 65 20/07/2011 13:48 .metropolis TO .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. lord TO / TSU / miyako .target TEKI .drop TETSU .iron TEN .html DEI / doro .apply on a surface TO .follower TO / nu(ru) .suitable TEKI / shizuku / shitata(ru) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.palace.mud TEKI / mato .

lamp 45 of 65 20/07/2011 13:48 .throw.get angry TOU / ZU / atama / kashira .the present.A guide for students of Japanese Kanji http://www.kanjisite.exert DO / ika(ru) / oko(ru) .cross DO / tsuto(meru) .html TO / wata(ru) / wata(su) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.hot water TOU / hi .climb TOU / na(geru) .island TOU / hito(shii) . hit TOU / shima .The Kanji SITE .head TOU / a(teru) / a(taru) . send in TOU / yu .equal. class TOU / TO / nobo(ru) .

html TOU .kanjisite.steal TOU / tsutsu .freeze TOU / ni(geru) / ni(gasu) / noga(su) / noga(reru) .party TOU .guide 46 of 65 20/07/2011 13:48 .topple DOU / warabe .escape TOU / tao(reru) / tao(su) .tube TOU / koo(ru) / kogo(eru) .arrive TOU / nusu(mu) .work DOU .copper DOU / michibi(ku) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.The Kanji SITE .tower TOU .child DOU / hatara(ku) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.

deliver.cloudy DON / nibu(i) / nibu(ru) .dull NAI / uchi .The Kanji SITE .poison DOKU / hito(ri) .html TOKU / e(ru) / u(ru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.kanjisite. thrust todo(keru) / todo(ku) .inside NAN / kata(i) / muzuka(shii) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.milk NIN / maka(seru) / maka(su) .acquire.soft NYUU / chichi / chi .difficult. entrust 47 of 65 20/07/2011 13:48 . disaster NAN / yawa(raka) / yawa(rakai) . gain DOKU .dash.alone TOTSU / tsu(ku) .office. reach DON / kumo(ru) .

kanjisite.recognise NETSU / atsu(i) .ability NOU .A guide for students of Japanese Kanji http://www.thick NOU / naya(mu) / naya(masu) .thoughts NEN / mo(eru) / mo(yasu) / mo(su) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.The Kanji SITE .brain NOU / ko(i) .burn NOU .html NIN / mito(meru) .break 48 of 65 20/07/2011 13:48 . hot NEN .wave HA / yabu(ru) / yabu(reru) .heat.suffer HA / nami .farming NOU .

humbly HAI / SE / SEI / somu(ku) / somu(keru) .be defeated HAI / oga(mu) . double HAKU / to(maru) / to(meru) .stay overnight HAKU / usu(i) / usu(meru) / usu(maru) / usu(ragu) / usu(reru) .html BA / uma .distribute HAI / yabu(reru) .back HAI / sakazuki .wheat BAKU .box 49 of 65 20/07/2011 13:48 .thin BAKU / mugi .times.The Kanji SITE .A guide for students of Japanese Kanji http://www.explode hako .kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.worship.horse HAI / kuba(ru) .cup BAI .

The Kanji SITE - A guide for students of Japanese Kanji

http://www.kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html

hata / hatake - field

hada - skin

HATSU / kami - hair

BATSU / nu(ku) / nu(keru) / nu(kasu) / nu(karu) - pull out, stand out

HAN / saka - slope

HAN / BAN / ita - board, plate

HAN / HON / TAN / so(ru) / so(rasu) - counter

HAN / oka(su) - offense

HAN / BAN - judge

HAN - print, publishing

HAN - sort

HAN - sell

50 of 65

20/07/2011 13:48

The Kanji SITE - A guide for students of Japanese Kanji

http://www.kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html

BAN - order, watch

BAN - evening

HI / kawa - skin

HI / kana(shii) / kana(shimu) - sad

HI / tsui(yasu) / tsui(eru) - expense

HI / to(bu) / to(basu) - fly

HI / kura(beru) - compare

HI - not, not good

HI / ina - say no, or not

HI / kare - he, that

HI / tsuka(reru) / tsuka(rasu) - tired

51 of 65

20/07/2011 13:48

The Kanji SITE - A guide for students of Japanese Kanji

http://www.kanjisite.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html

HI / koumu(ru) - be subject to

BI / utsuku(shii) - beautiful

BI / hana - nose

BI / sona(eru) / sona(waru) - provide

HITSU / fude - brush, writing

HITSU / kanara(zu) - without fail

HITSU / hiki - comparable

HYOU / koori / hi - ice

HYOU / omote / arawa(su) / arawa(reru) - surface, table

BYOU - second

BYOU / neko - cat

HIN / BIN / mazu(shii) - poor

52 of 65

20/07/2011 13:48

widespread FU .prefecture.adult woman FU / u(ku) / u(kareru) / u(kabu) / u(kaberu) .husband.kanjisite.fearful FU .skin 53 of 65 20/07/2011 13:48 . lose FU / tsu(keru) / tsu(ku) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.The Kanji SITE .float FU / kowa(i) .html BIN .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. agency FU / otto .bottle FU / ma(keru) / ma(kasu) / o(u) . spread FU / to(mu) / tomi .cloth.bear.rich FU . man FU / nuno .attach FU .

width 54 of 65 20/07/2011 13:48 .belly FUKU / haba .seal FUKU .fortune FUKU .return to FUKU / hara .symbol BU .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.compound FUKU .The Kanji SITE .military BU / ma(u) / mai .A guide for students of Japanese Kanji http://www.secondary FUKU .section BU / MU .html FU .dance FUU / HOU .kanjisite.

kanjisite.close BEI / MAI / kome . pay FUTSU / wa(ku) / wa(kasu) . America HEN / kae(su) / kae(ru) .return HEN / ka(waru) / ka(eru) . abnormal HEN / ata(ri) / be .boil BUTSU / hotoke .rice. calm HEI / HYOU .soldier HEI / nami / nara(beru) / nara(bu) / nara(bini) .change.Buddha FUN / ko / kona .powder HEI / BYOU / tai(ra) / hira .A guide for students of Japanese Kanji http://www.line up HEI / to(jiru) / to(zasu) / shi(meru) / shi(maru) .flat.clear away.vicinity 55 of 65 20/07/2011 13:48 .html FUTSU / hara(u) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.The Kanji SITE .

let go HOU .dusk.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.compile. requite 56 of 65 20/07/2011 13:48 . envelop HOU / yuta(ka) . post HO / ogina(u) .kanjisite. one-sided BEN / BIN / tayo(ri) . knit HEN / kata .A guide for students of Japanese Kanji http://www. live BO / tsuno(ru) .plentiful HOU / muku(iru) .html HEN / a(mu) .catch BO / ku(reru) / ku(rasu) .fragment.The Kanji SITE .supplement HO / to(raeru) / to(rawareru) / to(ru) / tsuka(maeru) / tsuka(maru) .raise HOU / hana(su) / hana(tsu) / hana(reru) .inform. method HOU / tsutsu(mu) .law.wrap.convenient.

com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.hug BOU / MOU / nozo(mu) .html HOU / otozu(reru) / tazu(neru) .headgear 57 of 65 20/07/2011 13:48 .violent BOU . look after BOU / aba(ku) / aba(reru) .trade BOU / fuse(gu) .forget BOU / na(i) .treasure HOU / da(ku) / ida(ku) / kaka(eru) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.rod BOU / wasu(reru) .prevent BOU .decrease BOU .visit HOU / takara .kanjisite.hope.The Kanji SITE .

busy BOU . nothing MU / yume .polish MAI .bury MATSU / BATSU / sue .without.A guide for students of Japanese Kanji http://www.people MIN / nemu(ru) / nemu(i) .sleep MU / BU / na(i) .full MI .not yet MIN / tami .html BOU / isoga(shii) .dream 58 of 65 20/07/2011 13:48 .last part MAN / mi(chiru) / mi(tasu) . priest MA / miga(ku) .The Kanji SITE .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.counter for sheets MAI / u(meru) / u(maru) / u(moreru) .boy.kanjisite.

promise.kanjisite.face MEN / wata .The Kanji SITE .order.daughter. sound MEI / MYOU / inochi .perplexed MEN / omo / omote / tsura .hair MON / kado .gate YAKU / kusuri .duty musume .service YAKU . girl MEI / na(ku) / na(ru) / na(rasu) . life MEI / mayo(u) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.cry.drug YAKU / EKI .html MU / tsuto(meru) .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.cotton MOU / ke . contract 59 of 65 20/07/2011 13:48 .

transport YUU / aso(bu) .deposit YO / ama(ru) / ama(su) .in advance.The Kanji SITE .A guide for students of Japanese Kanji http://www. I YO / azu(keru) / azu(karu) .oil YU / YUU / yoshi .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.html YU / abura .give 60 of 65 20/07/2011 13:48 .play YUU / isa(mu) .superior.mail YUU / yasa(shii) / sugu(reru) .kanjisite.brave YUU . actor YO .reason YU . excess YO / ata(eru) .remaining.

the following 61 of 65 20/07/2011 13:48 .dissolve.sun.A guide for students of Japanese Kanji http://www.waist YOU / odo(ru) / odo(ri) .html YOU / ha .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.leaf YOU .appearance. positive YOU / sama . contain YOU / osona(i) .The Kanji SITE .require. formal title YOU / i(ru) .mode.dance YOKU / a(biru) / a(biseru) .desire YOKU .very young YOU / to(keru) / to(kasu) / to(ku) .bathe YOKU / hos(suru) / ho(shii) .kanjisite. melt YOU / koshi . summarize YOU .

strategy RYUU / naga(reru) / naga(su) . profit RI / ura .advantage.flow.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.A guide for students of Japanese Kanji http://www.fall RAKU / kara(mu) / kara(maru) .law.rear RIKU .land RITSU . current.kanjisite.disordered RAN / tamago .rely on.The Kanji SITE .entwine RAN / mida(reru) / mida(su) .abridged.egg RI / ki(ku) . ask RAKU / o(chiru) / o(tosu) .html RAI / tano(mu) / tano(moshii) / tayo(ru) .keep. style RYUU / to(meru) / to(maru) . rhythm RYAKU . stay 62 of 65 20/07/2011 13:48 .

treat RYOU / suzu(shii) / suzu(mu) . forest RIN / wa .quantity RYOU .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert.territory RYOU .grain RYOU .The Kanji SITE . comprehend RYOU .wheel.both RYOU / yo(i) .html RYUU / tsubu .woods.cool RYOKU / midori .good RYOU / haka(ru) .finish. ring 63 of 65 20/07/2011 13:48 .green RIN / hayashi .kanjisite.A guide for students of Japanese Kanji http://www.

zero REI .example REI / tsume(tai) / hi(eru) / hi(ya) / hi(yasu) / hi(yakusu) / sa(meru) / sa(masu) .A guide for students of Japanese Kanji http://www.return REKI .html RUI .cold REI .personal history RETSU .kanjisite.command REI / tato(eru) .row REN / ne(ru) .train 64 of 65 20/07/2011 13:48 .kind RUI / namida .etiquette.com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. rite REI .age REI / modo(su) / modo(ru) .The Kanji SITE .tear REI / RAI .

Japan WAN .bay WAN / ude .html REN / tsura(naru) / tsura(neru) / tsu(reru) .love RO / ji .The Kanji SITE .com/html/start/jlpt/2/print/2kallvert. theory WA / yawa(ragu) / yawa(rageru) / nago(mu) / nago(yaka) .arm 65 of 65 20/07/2011 13:48 . in succession REN / ko(u) / koi / koi(shii) .labour ROU / o(iru) / fu(keru) .road ROU .record RON .peace. sum.link.A guide for students of Japanese Kanji http://www.old ROKU .kanjisite.argue.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful