Ψαλμοὶ ἀνὰ περίπτωση

Ψαλτήριον
Παλαιὰ Διαθήκη & Ψαλμοί.............................................................1
Ψαλμοὶ ἀνὰ περίπτωση..................................................................1
Ἀλφαβητικὸ Θεματολόγιο Ψαλμῶν..............................................27
«Ανάπαυσις κόπων ημερινών».....................................................37
Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσα μας....................................................40

Παλαιὰ Διαθήκη & Ψαλμοί
Τὸ βιβλίο τῶν ψαλμῶν μαζὶ μὲ τὸν Ἰώβ – Παροιμιῶν – ᾌσμα
ᾈσμάτων – Ἐκκλησιαστής – Σοφία Σειράχ καὶ Σοφία Σολομῶντος
ἀποτελοῦν τὰ Ποιητικὰ – Διδακτικὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Τὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ περιεχόμενο
του, ποὺ εἶναι μία συλλογὴ ἀπὸ 150 ψαλμούς. Συγγραφέας τοῦ
μισοῦ βιβλίου εἶναι ὁ Προφήτης καὶ βασιλιᾶς Δαβὶδ καὶ τὸ ἄλλο
μισὸ τὸ ἔχουν γράψει ὁ Ἄσαφ, οἱ υἱοὶ Κορὲ καὶ ἕνας ἄγνωστος
συγγραφέας.
Χρόνος συγγραφῆς τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ εἶναι τὰ ἔτη 1005966π.Χ. ἐνῶ οἱ υπόλοιποι ψαλμοὶ ἔχουν γραφεῖ σὲ διάφορες
ἐποχές.
Οἱ ψαλμοὶ χωρίζονται συνοπτικῶς κατὰ εἶδος ὡς ἑξῆς:
1) Ὕμνοι: Ψαλμοί 8, 19, 29, 33, 46, 47, 48, 76, 84, 87, 93, 96,
100, 103-106, 113, 114, 117, 122, 135, 136, 145-150
2) Δεήσεις: α) Συλλογικές: ψαλμοί 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83,
85, 106, 123, 129, 137 β) Ἀτομικές: ψαλμοὶ 3, 5-7, 13, 17, 22,
25, 26, 28, 31, 35, 38, 42, 43, 51, 54-57, 59, 63, 64, 69-71, 77, 86,
102, 120, 130, 140-143
3) Δοξολογίες: ψαλμοὶ 18, 21, 30, 33, 34, 40, 65, 67, 68, 92, 116,
118, 124, 129, 138, 144
4) Μικτὰ εἴδη: ψαλμοὶ 27, 31, 28, 57, 89, 119, 1, 112, 127, 25,
32, 37, 73, 2, 50, 75, 81, 82, 85, 95, 110
www.enoriaplateos.gr/efhmerida_dekembrioy_2002.htm

Οἱ ψαλμοί· ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς.
Οἱ ψαλμοὶ εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης
Γέροντας κρατώντας τὸ ψαλτήρι ἔλεγε:"Ὁ Θεός ἔσκυψε καὶ εἶπε
στὸ παιδί του τὸν Δαβίδ αὐτά ποὺ θέλει ν' ἀκούη"!
"Τὰ νοήματα τῶν ψαλμῶν ἀθόρυβα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τὰ
ἀποτυπώνει στά πιό βαθειά ἱερά βάθη τῆς καρδιᾶς. Ἔτσι ἡ καρδιά
φωτίζεται καὶ μὲ τὴ σειρά της θερμαίνει πνευματικὰ τὸ
συναίσθημα, τὴ λογική καὶ τὴ θέληση, ἐνῶ παράλληλα ἐπηρεάζει
θετικὰ τὶς σχέσεις μὲ τὸν Θεό καὶ μὲ τὸν ἔξω κόσμο, γι' αὐτό ἡ
Ἐκκλησία μας, φιλάνθρωπα σκεπτόμενη περιέλαβε τοὺς ψαλμούς
στίς καθημερινές προσευχές. Στίς Ἱ. Μονές μέσα στή ροὴ τῶν
ἀκολουθιῶν1 σ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἡμερονυκτίου, διαβάζονται
περίπου ἑξήντα ψαλμοί.
Ἀνάλογα μὲ τὴ θεολογική τους σύσταση καὶ τὴ θεολογική τους
ἰδιομορφία διακρίνονται γενικά σὲ δοξολογικούς, εὐχαριστίας,
πένθους,
μετανοίας,
διδακτικούς,
μεσσιακούς
καὶ
ἐσχατολογικούς. Κέντρο τους εἶναι ὁ Ἅγιος Θεός, ἐνῶ στὸ
φωτεινό ὁρίζοντα τῆς περιφερείας τους "ὁ ἄνθρωπος εἶναι
κατενώπιον τοῦ Θεοῦ".2
Σὰν γλυκὺς συνοδοιπόρος, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, τοῦ
ἀνθρωπίνου βίου ὁ προφήτης Δαβίδ βρίσκεται σὲ ὅλους τοὺς
δρόμους τῆς ζωῆς καὶ ἀναστρέφεται πρόσφορα μὲ ὅλες τὶς
πνευματικές ἡλικίες καὶ εἶναι κοντά σὲ κάθε παράταξη ποὺ
προκόβει. Παίζει μὲ ὅσους νηπιάζουν, ὅπως θέλει ὁ Θεός, μὲ τοὺς
ἄνδρες συναγωνίζεται, παιδαγωγεῖ τὴ νεότητα, ὑποστηρίζει τὰ
γηρατειά, γίνεται στούς πάντες τὰ πάντα. Γίνεται τὸ ὅπλο τῶν
στρατιωτῶν, ὁ προπονητής τῶν ἀθλητῶν, ἡ παλαίστρα ὅσων
γυμνάζονται, τὸ στεφάνι τῶν νικητῶν, ἡ χαρά τοῦ τραπεζιοῦ, ἡ
παρηγοριά στίς κηδεῖες. Δέν ὑπάρχει τίποτε ἀπό τὴ ζωή μας ποὺ
νά εἶναι ἀμέτοχο ἀπό αὐτὴ τὴ χάρη".3
Ὁ Μ. Βασίλειος λέγει ὅτι:" Ὁ ψαλμός ἀποκοιμίζει τὴν ἀγριότητα
τῆς ψυχῆς... εἶναι γαλήνη τῶν ψυχῶν μας· μᾶς δίδει ὡσάν ἕνα
βραβεῖον τὴν εἰρήνην, μὲ τὸ νά καθησυχάζη τὴν ταραχήν καὶ τὰ
1

"...τῶν ἀκολουθιῶν, ἑσπερινοῦ, μεσονυκτικοῦ, ὄρθρου, ὠρῶν, Θ.
Λειτουργίας.
2
Πληροφόρηση, Πειροδικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, Ἰάνουάριος
2000
3
Γρηγορίου Νύσης ἅπαντα τὰ ἔργα, τόμ. 11, Ε.Π.Ε. Θεσ/κη 1991, σελ.39

κύματα τῶν λογισμῶν μας. Διότι καταπραΰνη τὸν θυμόν τῆς
ψυχῆς καὶ χαλιναγωγεῖ τὴν πρὸς τὴν ἀσωτίαν καὶ ἀκολασίαν
κλίσιν τοῦ ἀνθρώπου... Ὁ Ψαλμός εἶναι συμβοηθός τῆς φιλίας,
ἕνωσις τῶν χωρισμένων, μέσον πρὸς συμφιλίωσιν τῶν
ἐχθρευομένων. Μᾶς δίδει καὶ τὸ μέγιστον ἀπό ὅλα τὰ ἀγαθά, μᾶς
δίδει τὴν ἀγάπην. Διώκει τοὺς δαίμονας καὶ προσκαλεῖ τὴν
βοήθειαν τῶν Ἀγγέλων. Εἶναι ὅπλον ἐναντίον τῶν νυκτερινῶν
φόβων μας καὶ ἀνάπαυσις ἀπό τοὺς ἡμερινούς κόπους".4
Σέ αὐτό τὸ πόνημα καταχωροῦνται οἱ περιπτώσεις ποὺ
βασανίζουν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ οἱ ψαλμοὶ ποὺ εἶναι ἡ
καρδιά ὅλης τῆς ἁγίας Γραφῆς καὶ ὁ ἀναγνώστης θά βρῆ
ἀνάπαυση καὶ λύτρωση ἀνάλογα μὲ τὴν πίστη του.
Τά θέματα τὰ ὁποῖα διαπραγμνατεύονται εἶναι ἀπό κείμενα ἁγίων
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καταγράφονται σὲ διάφορα
ἔντυπα, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ
μεμονωμένα θρησκευτικά περιοδικά.
Ὁ κάθε ψαλμός διαπραγματεύεται πολλά θέματα καὶ ἐκτός αὐτοῦ
μέσα του "κρύβει" καὶ τὴν πνευματικὴ ἑρμηνεία ἀναγωγική (ἀπό
τὰ ὁρατά σὲ ἀνεβάζει στά πνευματικά).
Ὁ στάρετς τῆς Ὅπτινα Ὅσιος Νεκτάριος, ἑρμήνευε π.χ τὰ λόγια
τοῦ πρώτου ψαλμοῦ· "Μακάριος ἀνήρ..." ὡς ἑξῆς: "Αὐτός ὁ
ψαλμός κατά γράμμα σημαίνει πώς ἕνας ἄνθρωπος εἶναι μακάριος
καὶ εὐλογημένος, ὅταν ἀποφεύγη τὶς ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλές
συναθροίσεις καὶ δὲν λαμβάνει μέρος σὲ αἱρετικές ἤ
ἀντιεκκλησιαστικές διδασκαλίες.
Σύμφωνα μὲ ἄλλη πνευματικὴ ἑρμηνεία ὁ μακάριος ἄνθρωπος
εἶναι ὁ νοῦς, ποὺ δὲν δέχεται τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς (σκέψεις
μὲ εἰκόνες). Βέβαια εἶναι ἀδύνατον νά ἐμποδίση κανείς τὴν
ἐπίθεση αὐτῶν τῶν λογισμῶν· εἶναι ὅμως δυνατόν νά μήν
ἀσχολεῖται καὶ νά μὴ συζητῆ μαζί τους, ἀλλὰ νά λέη συνεχῶς:
"Κύριε ἐλέησον". καὶ τότε κάθε ὑλικό καὶ γήϊνο ἐξαφανίζεται.
Αὐτός ἀκριβῶς ποὺ ἐνεργεῖ ἔτσι ἀποκαλεῖται μακάριος
ἄνθρωπος".5
Ὁ μακαριστός γέροντας Παΐσιος ἔλεγε γιὰ τοὺς ψαλμούς:
"Εὐλογημένη ψυχή, τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο στὸ Θεό. Ζήτα του
μὲ εὐγένεια αὐτό ποὺ θέλεις. Ἐάν δυσκολεύεσαι, διάβασε τοὺς
ψαλμούς τοῦ Δαβίδ. Θὰ δῆς ἐκεῖνος μὲ τί τρόπο ζητοῦσε ἀπό τὸ
Θεό καὶ ἐλάμβανε αὐτό ποὺ ποθοῦσε".
4

Ψαλτήριον, ἔκδ. Βίκτωρος Μοναχοῦ & Ματθαίου Λαγγῆ, Ἀθῆναι, 2001
Ἐπιστολές - διδαχές καί ἀποφθέγματα τοῦ ὁσίου Νεκταρίου, ἐκδ.
Ὀρθόδοξος Κυψέλη, σελ. 21.
5

"Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τὸ Χριστό, στεροῦνται τὸν θεῖο
φωτισμό, γιατὶ ἄφησαν τὸ προσήλιο σάν τοὺς ἀνοήτους καὶ
πηγαίνουν στὸ ἀνήλιο... Βλέπετε τὸ Ψαλτήρι ποὺ εἶναι γραμμένο
μὲ θεῖο φωτισμό, τί βαθειά νοήματα ἔχει! Μάζεψε, ἄν θέλης ὅλους
τοὺς θεολόγους, ὅλους τοὺς φιλολόγους, καὶ θά δῆς ὅτι ἕναν
ψαλμό μὲ τέτοι βάθος δὲν μποροῦν νά φτιάξουν! Ἐνῶ ὁ Δαβίδ
ἦταν ἀγράμματος, ἀλλὰ βλέπεις καθαρά πῶς τὸν ὁδηγοῦσε τὸ
πνεῦμα τοῦ Θεοῦ".
"Πῆγε κάποιος οἰκογενειάρχης στὸν Γέροντα καὶ τοῦ εἶπε γιὰ τὶς
κτηματικές ἀδικίες ποὺ ἔγιναν εἰς βάρος του:"Ἐγώ δὲν
στενοχωριέμαι γιὰ τὴν ἀδικία γιατὶ διαβάζω τὸ Ψαλτήρι. Ἕνα
Κάθισμα τὸ ἀπόγευμα καὶ δυό Καθίσματα πρίν ξημερώση. Σχεδόν
τὸ ἔμαθα ἀπ' ἔξω. Κανένας Ψαλμός δὲν λέει ὅτι οἱ ἄδικοι ἔκαναν
προκοπή. Ἐνῶ τοὺς δικαίους τοὺς σκέφτεται ὁ Θεός. Ἐγὼ Πάτερ
μου δὲν λυπᾶμαι τὰ κτήματα ποὺ ἔχασα, ἀλλὰ λυπᾶμαι τὰ ἀδέλφια
μου ποὺ χάνουν τὴν ψυχή τους".6
Ὁ δέ Γέροντας Πορφύριος σὲ ἐρώτηση ἑνός συνομιλητή του τί
κάνει τὶς νύκτες, ἀπάντησε: "Διαβάζω τοὺς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ,
ἀλλὰ μὲ πίστη στὸ νόημα τῶν λέξεων ποὺ διαβάζω. Πῶς νά στὸ
πῶ, ἔχουν δύναμη οἱ ψαλμοί, πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί
γράφτηκαν μὲ πολλά δάκρυα καὶ πολλὴ ταπείνωση. Τέτοια
ταπείνωση, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶπε: "βρῆκα ἀνάπαυση μόνο στὴν
καρδιά τοῦ Δαβίδ".
Γιά τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν ἔλεγε ὁ Γέροντας:
"Ἡ μητέρα πρέπει νά προσεύχεται πολύ κατά τὴν περίοδο τῆς
κυήσεως καὶ ν' ἀγαπάη τὸ ἔμβρυο, νά χαϊδεύη τὴν κοιλιά της, νά
διαβάζη ψαλμούς, νά ψάλλη τροπάρια νά ζῆ ζωὴ ἁγία".7
Γιά τὴν μεγάλη πνευματικὴ ἀξία τῶν ψαλμῶν ὁ ἀναγνώστης θά τὸ
διαπιστώση ὅταν τοὺς μελετᾶ, μὲ ταπείνωση. Γιὰ τὴν καλύτερη
κατανόησή των σχολιάζουμε ψαλμούς σύμφωνα μὲ τὴ γνώμη τῶν
ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στό τέλος καταχωροῦνται ἀλφαβητικά τὰ θέματα τὰ ὁποῖα
ἀναφέρονται σὲ ψαλμούς, ὥστε ὁ ἀναγνώστης εὔκολα νά βρῆ τὴ
λύση τοῦ θέματος τὸ ὁποῖο τὸν ἀπασχολεῖ.

6

Γέροντος Παϊσίου Λόγοι, Α τόμος, Μέ πόνο καί ἀγάπη, Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον
"Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης

Θεολόγος,
Σουρωτὴ
Θεσσαλονίκης, 1998, σελ. 208 - 9
7
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί λόγοι, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοπηγῆς, Χανιά, 4, 2003, σελ. 415

Συντομογραφίες
α1. Ἐξήγηση ψαλμῶν, σύμφωνα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων.8
α2. Χρήση τῶν ψαλμῶν σύμφωνα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων.
β. Μ. Ἀθανασίου ἔργα, Ἑρμηνευτικά Α, ψαλμοί,πρός Μάρκελλῖνον
εἰς τὴν ἑρμηνεία τῶν ψαλμῶν. Ε.Π.Ε. τόμος 5ος, Θεσσαλονίκη,
1975.
γ. Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. Ἱερομ. Χρυσοστόμου "ὁ Γέρων
Παΐσιος, Ἅγιον Ὄρος 1994, σελ. 227
δ. Περιοδικό· "Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου", Ἱ. Μ. Ὁσίας Εἰρήνης
τῆς Χρυσοβαλάντου, Λυκόβρυση Ἀττικῆς, τεῦχος 323, 1988
ε. Μον. Εὐθ. Ζυγαβηνοῦ, ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου·"Ἑρμηνεία
εἰς τοὺς ΡΝ (150) ψαλμούς τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ. ἔκδ.
"Ὀρθόδοξος Κυψέλη", Θεσσαλονίκη, 1972
στ. Χ. Τσολακίδη, Οἱ ψαλμοί γιὰ κάθε περίσταση, β, ἔκδ.
Τσολακίδη, 2, Ἀθῆναι 2003
ζ. Ιεροῦ Χρυσοστόμου, ὁμιλίαι εἰς τοὺς ψαλμούς, ἔκδ. Ὠφελίμου
βιβλίου, Ἀθῆναι 1973, τόμοι 53 -60
η. Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ, καθηγουμένου Ι.Μ.Σίμωνος Πέτρας,
Κατηχήσεις καὶ λόγοι "Ἀγαλλιασώμεθα τῶ Κυρίῳ", τ. 3, Ὁρμύλια
Χαλκιδικῆς, 1999
θ. Ἁγίου Νεκταρίου, "Ψαλτήριον τοῦ Παντάνακτος Δαυΐδ", ἔκδ. β,
ἔκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, Ἀθῆναι 2003

Παράθεση Ἀναλύσεως Ψαλμῶν
1
α1. Ἡ εὐλογία ποὺ ἔρχεται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς μελέτης καὶ τῆς
τήρησης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.
α2. Γιὰ ἀποφυγὴ κακοῦ ἀπό τοὺς συναθρώπους μας, γιὰ τὴν
ἀποφυγὴ τοῦ μίσους.
β. Γιὰ τὸν μακαρισμό, ὅσοι ἐλπίζουν στὸν Χριστό
γ. Γιὰ τὴν καρποφορία δένδρων καὶ τῶν ἀμπέλων.
ε. "Περιέχει μακαρισμόν μέν καὶ ἔπαινον τῶν εὐσεβῶν καὶ
δικαίων, ταλανισμόν, δέ καὶ κατηγορίαν τῶν ἀσεβῶν καὶ
ἁμαρτωλῶν".9
8
9

Ἱστοσελίδα Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων: www. holylight.gr/psalm.html

"Μᾶς δείχνει τόν δρόμο τῆς εὐτυχίας. Τονίζεται ἡ ἀνάγκη τῆς ὑπακοῆς
στόν νόμο τοῦ Κυρίου,γιά νά γίνουμε ἀρεστοί στὸ Θεό. "Ἡ Δρᾶσις μας"

θ. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν
ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν.

2
α1. Ὁ ἐπαναστάτης ἄνθρωπος - Ὁ κυρίαρχος Θεός.
α2. Διαβάζεται πρίν ἀπό κάθε ἐργασία.
β. Γιὰ νά κατακρίνῃς τὴν κατά τοῦ Χριστοῦ ἐπιβουλή.
γ. Γιὰ νά φωτίσει ὁ Θεός αὐτούς ποὺ πηγαίνουν σὲ συνέδρια.10
θ. Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας.
"Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς
μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον
τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου".

3
α1. Μιά φωνὴ πρὸς τὸν Θεό σὲ ὥρα κινδύνου.
α2. Γιὰ νά λυθοῦν, φιλικῶς, οἰκογενειακές διαφορές.
β. Περί θλίψεων καὶ ὅταν καταδιώκεσαι
γ. Γιὰ νά φύγη ἡ κακία ἀπό τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νά μὴ βασανίζουν
καὶ θίβουν ἄδικα τοὺς συνανθρώπους τους.
ε. "Ἁρμόζει καὶ εἰς κάθε χριστιανόν ὁπού πολεμεῖται ἀπό ἐχθρούς
ὁρατούς καὶ ἀοράτους, ἤτοι ἀπό ἀνθρώπους καὶ δαίμονες".
στ. Ὅταν ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του μᾶς στενοχωροῦν, μᾶς
ἀπελπίζουν καὶ φέρουν ἐμπόδια στὴ ζωή μας.
ζ. Ἑωθινὴ προσευχή.
θ. Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν
περιπετειῶν καὶ θλίψεων.

Φεβρουάριος, 2004, τεῦχος 416, σελ. 56
10
Μᾶς παρουσιάζει τόν Σωτῆρα Χριστό ὁ ὁποῖος μᾶς ἐξασφαλίζει τὴν
μακαριότητα. "Ἡ Δρᾶσις μας" Φεβρουάριος, 2004, τεῦχος 416, σελ. 56

411
α1. Μιά προσευχὴ γιὰ τὴν νύχτα.
α2. Πρίν ἀπό τὸν ὕπνο. Γιὰ μιά δύσκολη βραδιά. Γιὰ τὴν ψυχικὴ
ἡρεμία.
β. Γιὰ τὴν εὐχαριστία ἐπειδὴ σὲ βοήθησε ὁ Θεός ὅταν σὲ
καταδίωκαν.
γ. Γιὰ νά θεραπεύσῃ ὁ Θεός τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, ποὺ
ἀρρώστησαν ἀπό μελαγχολία ἀπό τὴ συμπεριφορά τῶν
σκληροκάρδιων ἀνθρώπων.
ε. "Ἁρμόζει εἰς κάθε Χριστιανόν, ὁπού ἐλευθερωθῇ ἀπό
κινδύνους".
ζ. Ἑσπερινὴ προσευχή.
Προσευχὴ ἀπευθυνθεῖσα μετά ἀπό τὴν ἀπομάκρυση τοῦ
κινδύνου.
Φαίνεται ἡ έλπίδα καὶ ἡ περιποίηση στὸ Θεό.
Ἡ ὑψίστη χαρά προέρχεται ἀπό τὴν μετά τοῦ Θεοῦ ἐπικοινωνία.

512
α1. Μιά πρωϊνὴ προσευχή.
α2. Ὅταν σὲ πολεμοῦν μὲ ψέμματα. Ὅταν προσπαθοῦν νά σοῦ
καταστρέψουν τὴν ἐργασία σου.
β. Ὅταν θέλης νά προσευχηθῆς καὶ νά εἰσακουσθῆ ἡ προσευχή
σου.
Ὅταν θέλης νά δεηθῆς καὶ νά προσευχηθῆς.
γ. Γιὰ νά θεραπεύσῃ ὁ Θεός τὰ πληγωμένα, χτυπημένα, μάτια ἀπό
τὸν κακό ἄνθρωπο.

11

"Εκεῖνος ποὺ ἀσχολεῖται μέ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων ἤ καί ἀπό ὑποψίες
μόνοι κρίνει τόν ἀδελφό, δὲν ἔκαμε ἀκόμη ἀρχή στή μετάνοια, οὔτε
ἐξετάζει νά βρεῖ τὶς δικές του ἁμαρτίες, πούν εἶναι πράγματι πιό βαριές
κι από τ' ἀσήκωτο μολύβι. Οὔτε κατάλαβε ἀκόμη πῶς ὁ ἄνθρωπος
γίνεται ἀναίσθητος, ἀγαπᾶ τὰ μάταια καί ἐπιδιώκει τὸ ψεῦδος". (Ψ.4,
στίχ. 3).(Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, φιλοκαλία ἔκδ. Περιβόλι τῆς
Παναγίας,τβ, παρ.55, σελ. 83
12
"Ἀπόφευγε νά ἐξαπατᾶς τόν πλησίον σου μέ δόλια γλώσσα, γιὰ νά μήν
ἐξαπατηθεῖς ἀπό τόν ἐξολοθρευτή. Γιατί ἄκουσα ἀπό τόν προφήτη ὅτι
"τόν αἱμοχαρή καί δόλιο ἄνθρωπο ὁ Κύριος τόν ἀποστρέφεται (ψ.
5,7).Ἐπίσης ἀπόφευγε νά ἐπιπλήξεις τὸ παράπτωμα τοῦ ἀδελφοῦ σου, γιὰ
νά μήν ξεπέσεις ἀπό τὴν καλωσύνη καί τὴν ἀγάπη". (Ἅγιος Θεόδωρος
Ἐδέσσης, Φιλοκαλία, τ. β, παρ.81 σελ. 28.

στ. Πρωϊνή παρακλητική προσευχή νά μᾶς φυλάη ἡ παντοδυναμία
τοῦ Θεοῦ ἀπό τὶς παγίδες τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων καὶ νά μᾶς
ὁδηγῆ μὲ ἀσφάλεια στὸν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
ζ. Γιὰ κάθε θεοφιλή ψυχή, ποὺ καλεῖται νά κληρονομήση, ὡς
νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τὰ οὐράνια ἀγαθά.
θ. Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν.
Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας.
"Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν
ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν.

6
α1. Μιά κραυγή ἀγωνίας.
α2. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση δύσκολων ἀσθενειῶν.
β. Ἐάν αἰσθάνεσαι τὴν ἀπειλή τοῦ Κυρίου λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν.
γ. Γιὰ νά ἐλευθερώσῃ ὁ Θεός τὸν μαγεμένο ἄνθρωπο.
δ. Ἄν εἶσαι ἄρρωστος ἤ πονᾶς.
στ. Παρακλητική προσευχή νά μή μᾶς τιμωρήση ὁ Θεός γιὰ τὶς
ἠθικές παρεκτροπές μας καὶ νά ἐπισπεύση τὴ λύτρωσή μας ἀπό
τὰ πάθη ποὺ μᾶς βασανίζουν.
ζ. Παρουσιάζει ἁμαρτωλό βαρειά ἔνοχο καὶ αὐστηρά τιμωρημένο,
συντετριμμένο ψυχικά καὶ σωματικά, ποὺ ζητεῖ τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ.
θ. Αἴτηση παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν.

7
α1. Μιά προσευχή γιὰ τὴν προστασία καὶ γιὰ τὴν δίκαιη κρίση τοῦ
Θεοῦ.
α2. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μοχθηρῶν καὶ τῶν κακῶν
ἀνθρώπων. Ἀντιμετώπιση τῆς πονηριᾶς των. Κατά τῆς
μαγείας.
β. Ὅταν πληροφορηθῇς τὴν ἐπιβουλή ἐναντίον σου, νά ἔχῃς
ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό.
γ. Γι' αὐτούς ποὺ ἔπαθαν φοβία ἀπό τὶς φοβέρες καὶ τὶς ἀπειλές
τῶν κακῶν ἀνθρώπων.
ε. Εἶναι ἱλαστήριος ψ., μὲ τὸν ὁποῖον ἐξιλεώνει τὸν Θεόν καὶ
παρακαλεῖ αὐτόν εἰς βοήθειαν".
στ. Διά νά μᾶς σώσει ὁ Θεός ἀπό τὸν διάβολο καὶ τὶς παγίδες του.

39) β. γ. μή λιποψυχεῖς. στ. α2. Ἡ δύναμις. Ὅταν πᾶνε στραβά οἱ διάφορες ὑποθέσεις μας β. στ. Γιὰ αὐτούς ποὺ ὁδηγοῦνται ἄδικα στά δικαστήρια. στ. 12 α1. β. Γιὰ τὴν Κυριακή θ. δὲν σὲ λησμόνησε ὁ Θεός. Γιά αὐτούς ποὺ ἔχουν μεγάλη πίκρα. Γιὰ αὐτούς ποὺ πάσχουν ἀπό μελαγχολία. Ὅταν μᾶς ἀδικοῦν καὶ μᾶς στενοχωροῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κακοῦ. Μιά προσευχή γιὰ νά ὑπερασπιστῆ ὁ Θεός τὸν ἀδύνατο. Γιὰ τρελλούς ποὺ ἔχουν καὶ κακότητα καὶ κάνουν κακό στούς ἀνθρώπους. 22 . νά ἔχης ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο. 13 α1. θ. ἀναπαύει καὶ ξεκουράζει τοὺς κεκοπιακότα". γ. Ἀντιμετώπιση τῆς ὑπερηφάνειας καὶ κακίας πολλῶν ἀνθρώπων γιὰ νά μήν ὑπάρχη εὐσέβεια. Γιὰ νά πάψουν νά σὲ φοβερίζουν οἱ δαίμονες στὸν ὕπνο ἤ μὲ φαντασίες τὴν ἡμέρα. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. κατηφείας. Θεός . "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. Γιὰ σκληρόκαρδα ἀνδρόγυνα. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος". α2. ε. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". Προσευχή Ὑμνολογίας καὶ Δοξολογίας γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ. 8 α1.. α2.νά διαβάζεται τρεῖς φορές τὴν ἡμέρα ἐπί τρεῖς ἡμέρες. 11 α1. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. "Ἐν καταστάσει βαθυμίας. θ. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. α2. Γιὰ τὸ ξεκίνημα κάποιας ἐργασίας. Ἕνα τραγούδι δοξολογίας.13 θ. ". Νά εὐχαριστήσῃς τὸν Κύριο. Γιά νά φεύγουν οἱ δαίμονες. 10 α1. θ.θ. Ὅταν ἡ ψυχή διακατέχεται ἀπό τὴν ἀπελπισία. γ. θλίψεως. Κατά τῆς ἐγκατάλειψης. Γιὰ φοβερό δαιμόνιο. 9 α1. Γι' αὐτούς ποὺ ἔπαθαν κακό ἀπό δαίμονα ἤ κακούς ἀνθρώπους. 13 (στίχ. β. ζ. γ. Ὅταν σὲ συνταράσσουν. . β.. ποὺ μαλώνουν καὶ χωρίζουν. γ. Ὅταν διαρκῆ ἡ ἐπιβουλή ἐναντίον σου. μελαγχολίας. γ. Γι' αὐτούς ποὺ πάσχουν ἀπό τὸ συκώτι.καὶ ἄνθρωπος. θ. Γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ἐχθροῦ (διαβόλου) καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ Ὅταν ἔχης ἀνάγκη νά ἐξομολογηθῆς. α2. Ὅταν βλασφημεῖται ἡ θεία Πρόνοια. Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. ἡ μεγαλειότης. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. Μιά διάκριση πίστης. α2. Ὅταν βασανίζη ἄδικα ὁ σκληρός ἤ ἡ σκληρή τὸν εὐαίσθητο. Ἀπό τὴν ἀπόγνωση στὴν ἐλπίδα. σὲ περιπτώσεις πανικοῦ. Μιά προσευχή γιὰ βοήθεια ἀπό τὸν Θεό.ἐξυπνᾶ τὴν ἀμέλειαν τῶν ραθύμων. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". βλέποντας τὴ Χάρη Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. "Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". β.

Ὅταν γίνεται σεισμός ἤ Θεομηνία. Διά τὴν Πρόνοια τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐλπίδα μας πρὸς Αὐτόν. Γιά νά κυβερνοῦν δίκαια οἱ ἄρχοντες. γ. (Ἅγιος Θεόδωρος Ἐδέσσης. β. ὡς καὶ ἡ ὑπέρβασις αὐτῶν διά τῆς θέας τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ".Φιλοκαλ. α2. Γιά τὸ κακό μάτι (βασκανία). ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". β. Ἄν ὅμως προσηλώσει κανείς τὸ νοῦ του χωρίς περισπασμούς στόν Κύριο καί Θεό μας. Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση διαλυμένων σχέσεων. "Ἁρμόζει καὶ εἰς κάθε ἐνάρετον. παρ. ἡ μεγαλειότης. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. . Ποιός ὁ πολίτης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. στ.β. "Ποῖος πρέπει νά εἶναι ὁ κατά τὴν ἀρετήν τέλειος". α2.Ἡ δύναμις. 1514 α1. "Προφητικοί. Γιὰ νά ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα τους. "Ὁ Ψαλμωδός εὑρισκόμενον εἰς κίνδυνον φοβερόν ζητεῖ τὴν ἐξ ὕψους βοήθειαν διά τὴν ἀπαλλαγήν ἐκ τῶν ἐχθρῶν. ἡ μόνη πρὸς τὸν οὐρανόν ὁδός. ε. β. η. Γιά νά μαλακώσουν οἱ πεισματάρηδες καὶ οἱ ἐγωϊστές β.. Γιὰ νά ἀλλάξουν γνώμη οἱ ληστές καὶ νά ἐπιστρέψουν ἄπρακτοι καὶ μετανοημένοι. ἔχομε συχνά τὴν ἀπορία. Νά πάψουν νά κατηγοροῦν ἄδικα.14 α1. θ.. Ὁ δρόμος τῆς πίστης. μᾶς συμβαίνουν τέτοιες αἰχμαλωσίες. Ἐπίκληση μιᾶς καθαρῆς καρδιᾶς πρὸς τὸν Θεό. Κατά τῶν πονοκεφάλων. Ἡ ἀνοησία τοῦ ἄθεου. νά διαβάζεται τρεῖς φορές τὴν ἡμέρα ἐπί τρεῖς ἡμέρες. Γιὰ τὴν εὐημερία τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ. γιατί τὰ ὑποφέρουμε αὐτά. 30. ὅτι ἦταν στά δεξιά μου γιὰ νά μήν κλονιστῶ". τ. γ. η. ὅπως λέει ὁ προφήτης:" Ἔβλεπα τόν Κύριο πάντοτε μπροστά μας. Κατά τῆς γλωσσογαγιᾶς. θ. Κατά τῶν σατανικῶν πομπῶν. Ἰδιότητες τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. θ. Ὑπέρ τῶν πτωχῶν συνανθρώπων μας.90 σελ. 16 α1. 'Επειδή ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τὴν θεωρία τοῦ Θεοῦ. Ὁ πόνος καὶ τὸ πάθος. 17 α1. Γιὰ νά βρεθῆ τὸ κλειδί ὅταν χαθῆ. "Εἶναι δοξολογικός Ψαλμός". "Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". Δέηση πρὸς τὸν Κύριο νά μᾶς προστατεύη καὶ νά μᾶς γλυτώνη: α) ἀπό τὸν κόσμο τῆς ἀσεβείας καὶ β) ἀπό ἀνθρώπους πονηρούς καὶ ἄδικους. νά λυτρώσει τὴν ψυχή ἀπό κάθε ἐμπαθή αἰχμαλωσία. α2. θ. 14 "Ὅταν τυραννιούμαστε καί αἰμαλωτιζόμαστε ἀπό τὰ πάθη. α2. εἶναι ἀξιόπιστος αὐτός ὁ Σωτήρας τῶν ὅλων. Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων. ε. Ὅταν ἐχθροί κυκλώνουν τὴν ψυχή σου. Γιὰ νά θαυμάζης τὴν τάξη τῆς κτίσεως καὶ τὴν φροντίδα τῆς θείας Πρόνοιας. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. Γιὰ τοὺς τυφλούς ψυχικά ἀνθρώπους μας. γ. Γιά τὴ σωτηρία τῶν δαιμονισμένων. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. α2. Ὅταν διέφυγες ἀπό τοὺς διῶκτες σου. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" 18 α1. Γιὰ τοὺς συκοφάντες. γ.ὁπού ἐπιβουλεύεται ἀπό ὁρατούς καὶ ἀορτους ἐχθρούς". Γιὰ μεγάλη συκοφαντία. γ. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". θ. Προσευχή στὸν Θεό γι' ἀπελευθέρωση.

Ἡ δύναμις. β. θ. β. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. θ. Δοκιμασία καὶ σωτηρία. ἀπογοητευμένος. α2. Γιά εὐχαριστία τὴν Κυριακή. "Παρουσιάζει τὸ βίωμα τῆς λελυτρωμένης ψυχῆς. Γιὰ νά ἐμποδίση ὁ Θεός τὴν (ἐπέκταση) τῆς πυρκαϊᾶς. γιὰ νά μήν γίνη κακό. ἡ πόλη τὸ χωριό. δ. Γιὰ νά ἔχη σωστή πορεία ἡ χώρα. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. τὰ πρόβατα καὶ ὁ βοσκός. ποὺ θλίβουν τοὺς γονεῖς των. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. 22 α1. τῆς ἰδικῆς της υἱότητος ἀλλὰ καὶ ἁμαρτωλότητος". Γιὰ νά ἀνοίξη ὁ Θεός τὴν πόρτα ὅταν χαθῆ τὸ κλειδί. Γιὰ νά θαυμάζεις τὴν τάξη τῆς κτίσεως καὶ τὴν φροντίδα τῆς θείας Πρόνοιας. β. θ. γ. μελαγχολίας. Γιὰ νά σταματοῦν οἱ πόλεμοι. "Προφητικοί. θλίψεως. Γιά νά ἐπιστρέψουν οἱ αἱρετικοί στὴν ὀρθή πίστη. 20 α1. ἡ μεγαλειότης. α2. Ὅταν ἡ ψυχή διακατέχεται ἀπό ἀπελπισία. γ. Γιὰ νά μαλακώσουν οἱ καρδιές τῶν σκληρόκαρδων ἀνθρώπων β. α2. . β. α2. α2. γ. Ὅταν οἱ ἐχθροί σὲ περιτριγυρίζουν. Αἴτηση παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἡ προστασία ἀπό ἐχθρούς ἰσχυρούς θ. Λατρεία. Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φθονεῖ ὁ πειρασμός καὶ τοὺς φέρνει συνέχεια ἀναποδιές στὴν ζωή τους. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! η. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου".Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". κατηφείας. Ἡ θαυμαστή δημιουργία τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ τέλειος νόμος Του.ἤ ἀδυναμίας ὥστενά τοὺς βοηθήση ὁ Θεός γιὰ νά μήν χωρίσουν. στ. νά κάνουν ἐλεημοσύνες στούς φτωχούς. α2. Προσευχή γιὰ νίκη τοῦ βασιλιᾶ. 19 α1. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. ὅπου ζητεῖται ὁ φωτισμός καὶ ἡ καθοδήγηση. "Ἐν καταστάσει βαθυμίας. Γιὰ νά συμφιλιωθοῦν οἱ μαλωμένοι. Γιὰ ἐπιτυχία συμφωνιῶν."Ἐκθείασις τῆς ἐξοχότητος καὶ σημαντικότητος τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ". Εὐχαριστία γιὰ τὸν βασιλέα. Ὅταν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ὁ Κύριος σὲ ποιμένει καὶ σὲ ὁδηγεῖ σὲ προκοπή. ἡ ὁποία ἔχει τὴν συνείδησιν τῆς πατρότητος τοῦ Θεοῦ. Γιὰ παρηγορία τῶν θλιβομένων. θ. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος". Γιὰ νά συγχωρέση ὁ Θεός τὶς ἁμαρτίες μας. ἐπίκληση καὶ προβολή μεσιτείας. στ. στ. Γιὰ τὴν βασιλεία καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ γ. Γιὰ ἀνδρόγυνα ποὺ δὲν γεννοῦν λόγω ἀναπηρίας. 21 α1. γ. Γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου. Γιὰ νά μαλακώση ὁ Θεός τὶς καρδιές τῶν πλουσίων. Δοξολογία. Γιὰ νά ἡμερέψει ὁ Θεός τὰ ἄτακτα καὶ ἀνυπάκουα παιδιά. Πρωϊνή δέηση καὶ ἱκεσία πρὸς τὸν Κύριο. γιὰ νά γογγύσουν. 23 α1. γ. Ἄν νοιώθης μόνος. 24 α1.

στ. θ. χωρίς νά τὸν βλάψη. γιὰ νά τοῦ δώση. θ. γ. Δοξολογητική προσευχή κατά τὴν Ἁγία Πεντηκοστή. θ. Ἡ βροντή τοῦ Θεοῦ. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". Προσευχή μετά τὴν ἐξομολόγηση.νά τοὺς φυλάξη ὁ Θεός καὶ νά φωτίση νά ἡμερέψουν καὶ νά γνωρίσουν τὸν Θεό. "Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". ἀλλὰ κράζε στὸν Θεό. β. "Ἁρμόζει καὶ εἰς κάθε ἄνθρωπον ὁπού πέσῃ εἰς συμφοράς". α2. "Προστάζει ὁ ψ. Κατά τῆς ἐπιβουλῆς τῶν κακῶν ἀνθρώπων. α2. ἀπογοητευμένος. σὲ κάθε δυσκολία. Ὅταν κάνης ἐγκαίνια στὸ σπίτι σου ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ποὺ ὑποδέχεται τὸν Κύριο. 26 α1. σπαρτῶν καὶ καρπῶν στά δένδρα. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς νευρασθενεῖς καὶ τοὺς νευρόπονους. ἤτοι διά τὸν θάνατον". "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" 30 α1. μήν τοὺς προσέχεις. "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δειτῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων". Γιὰ νά σταματήσουν οἱ Θεομηνεῖες. Γιά νά σταματήσουν νά μᾶς ἐπιτίθενται οἱ συνάνθρωποί μας. α2. τί πρέπει νά κάμνωμεν καὶ πῶς πρέπει νά ἑτοιμαζώμεθα διά τὴν ἔξοδον τὴν ἀπό τοῦ σώματος. Ἡ προσευχή καὶ ἡ ἀπάντηση. θ. θ. Προσευχή ἑνός δίκαιου ἀνθρώπου α2. Γιά νά δῆ κάποιος μὲ καθαρά μάτια τὴν ἀλήθεια. β. Γιὰ νά ἔχουμε καλό ταξίδι. μέσα σὲ βαρβάρους καὶ ἀπίστους λαούς. Γιὰ νά προστατεύση ὁ Θεός τὰ ὑπάρχοντά μας. β. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Κατά τῆς μαγείας. "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων". Γιά οἰκογενειακή καὶ κοινωνική γαλήνη. ε. Πῶς πρέπει νά προσφέρης εὐχαριστία στὸν Κύριο. 27 α1. γ. Προσευχή ἑνός ἀνθρώπου ποὺ βρίσκεται σὲ δυσκολία. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός ἀφθονία. νά μήν τοὺς λεηλατήσουν. Γιὰ μακαρισμό. 28 α1. ὅταν ὁ καιρός δὲν εἶναι εὐνοϊκός. Ἄν νοιώθης μόνος. Ὅταν ἐπιτίθενται μὲ σφοδρότητα οἱ ἐχθροί καὶ σὲ καταφρονοῦν. Δοκιμασία καὶ ἐμπιστοσύνη. γ. Ἐμπιστοσύνη καὶ ἀφιέρωση στὸν Θεό. 29. Εὐχαριστία γιὰ τὴν παράταση τῆς ζωῆς. Ὅταν ἡ ψυχή μας διακατέχεται ἀπό δειλία. β. ε. γ. α2. θ. Γι' αὐτούς ποὺ τοὺς πειράζει ἡ θάλασσα καὶ φοβοῦνται στὴν πολλή φουρτούνα. Ὅταν μισεῖσαι καὶ καταδιώκεσαι χάριν τῆς ἀληθείας. Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί. Γιὰ νά ξεπερνιέται ὁ κίνδυνος θανάτου μετά ἀπό ἀτυχήματα. γ. . Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σὲ κακοποιήσουν. δ. στ. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". α1.Ἡ δύναμις. Γι' αὐτούς ποὺ ζοῦν μακριά.. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" 31 α1. β. β. γ. α2.25 α1. Γιὰ νά προστατέψη ὁ Θεός τοὺς χωρικούς ἀπό ἐχθρικά στρατεύματα. σκεπτόμενος πνευματικῶς. Γιὰ νά ἐπιστρέψουν τὰ ἄσωτα παιδιά στὸ σπίτι τους. ἡ μεγαλειότης. α2. β. Ὅταν ζητᾶ κανείς κάτι καλό ἀπό τὸν Θεό.

Γιὰ νά ἐλευθερώση ὁ Θεός τοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους ἀπό τὶς παγῖδες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". Οἱ ἀσεβεῖς ἐξαφανίζονται ταχέως. "Νουθετεῖ καὶ συμβουλεύει κάθε ἄνθρωπον νά ὑποφέρῃ μέν μακροθύμως καὶ εὐχαρίστως ὅσα ἐναντία ἤθελαν τῷ . Ὅταν συμβαίνουν ἀναποδιές στή ζωή σου. Γιά νά λυτρωθοῦν οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων. β. Ὅταν σὲ καταδιώκουν ἄδικα δικαστικά.Ἡ δύναμις. Γιὰ βαρειά πληγωμένους ἀνθρώπους ἀπό κακοποιούς ἐγκληματίες δ. α2. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". Γιὰ νά ὑμνῆς μὲ ἄλλους δικαίους καὶ ἐναρέτους τὸν Θεό. Γιὰ καλές κοινωνικές σχέσεις. 34 α1. 36 α1. πεσών εἰς διαφόρους λογισμούς καὶ πειρασμούς". (Καί ὡς βραδυνή καθ' ἑκάστην ἡμέραν). ποὺ ἐκμεταλλεύονται τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. θ. "Αἴτησις παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. Προσευχή μετανοίας. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. γ. γ. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. β. γ. Ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν λαό Του. στ. β. Γιὰ νά φανερώση ὁ Θεός τὴν ἀλήθεια στούς ἀδικοφυλακισμένους. στ. θ. "Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν". Ὑπέρ τῶν ἄδικα διωχθέντων γιὰ νά λάμψη ἡ ἀλήθεια. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". 32 α1. α2. γιὰ νά ἐλευθερωθοῦν. β. 35 α1. θ. Ὅταν σὲ ἀπειλοῦν ἐχθρικά στρατεύματα καὶ παραβιάζουν τὰ σύνορα γιὰ νά κάνουν κακό. θ. Γιὰ νά βροῦν οἱ ὁδοιπόροι τὸν δρόμο ὅταν χαθοῦν καὶ νά μήν ταλαιπωροῦνται. Κατά πάσης ἀτυχίας. Προσευχή στὸν Θεό γιὰ νά ὑπερασπιστῆ τὸ δίκαιο.Νά θαυμάζης τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. α2. Οἱ παράνομοι εἶναι οἱ αἴτιοι τῆς ἁμαρτωλότητός των. ε. Πρίν τὴν ἱερή ἐξομολόγηση. Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σὲ κακοποιήσουν. σὲ ψυχορραγοῦντες. Γιὰ νά ἐξαλειφθῆ τελείως ἡ ἔχθρα μετά ἀπό μαλώματα καὶ παρεξηγήσεις. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". α2. Γιά παραίνεση γ. Ἡ ἐξομολόγηση καὶ ἀπόλαυση τῆς συγχώρησης (ἀπό) τὸν Θεό.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". γ. "Ἁρμόδιος μετά ἀπό ἁμαρτήματα. Γιὰ νά καρποφορήσουν τὰ σπαρτά καὶ τὰ δένδρα. Ὅταν διαφύγης ἀπό τοὺς ἐχθρούς σου καὶ ἀπό τὶς ἐνέδρες των καὶ νά εὐχαριστήσης τὸν Θεό. 33 α1. Γιὰ νά ἡμερέψουν οἱ φανατισμένοι Χριστιανοί καὶ νά καταλάβουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι πλήρης ἀγάπης. ὅταν βασανίζονται ἀπό τοὺς δαίμονες τὴν ὥρα τοῦ θανάτου. ε. Ἡ αἰώνια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. ἡ μεγαλειότης. Νά ψάλλετε ὅλοι. α2. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. θ. β. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. Γιὰ νά συγχωρέση ὁ Θεός τὶς ἁμαρτίες μας. Ὅταν ἀλαζονεύονται οἱ πονηροί κατά τῶν μικροψύχων. γ.

αἱ μεταπτώσεις. τόσο θά ἀνεβεῖς. . α2. 41 α1. Ὅταν λογαριάζεις τόν ἑαυτό σου σάν ἕνα τίποτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου (στίχ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος". Διαγράφονται τὰ στάδια τῆς πορείας τοῦ μετανοοῦντος. δὲν θά ἀκολουθήσει τὸ δεύτερο. Φιλοκ. αἱ ἀλλοιώσεις. θ. Ὅταν διακατεχόμαστε ἀπό θλίψεις καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται μκράν τοῦ Θεοῦ μᾶς εἰρωνεύονται. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". β. τ. θ. Θεόγνωστος. "Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν". τὸ δράμα τῆς ἁμαρτίας. γιὰ νά γίνεις θεόπλαστος. 15 (στίχ. Ὅταν πονᾶνε οἱ σιαγόνες ἀπό σάπια δόντια.23) "Νά θεωρεῖς συνειδητά τόν ἑαυτό σου μυρμήγκι καί σκουλήκι. οἱ σπαραγμοί τοῦ πόνου. Γιὰ νά μονιάσουν οἱ χωρισμένοι. Ὅταν αἰσθάνεσαι τὴν ἀπειλή τοῦ Κυρίου λόγω τῶν ἁμαρτιῶν σου. γιὰ νά μήν θλίβονται. "Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου". Β. νά μή προσέχῃ δέ εἰς τάς εὐτυχίας ὁπού ἔχουν οἱ πονηροί ἄνθρωποι εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν". "Εἶναι Ψ. Γιά νά μάθης τὴν ὠφέλεια τῆς ὑπομονῆς. θ. γ. θ. β. γ. 40 α1. σὲ μεγάλη στενοχώρια. 3816 α1. Γιά νά ἐπαινῆς τοὺς ἐλεήμονες καὶ νά προτρέπης τοὺς ἄλλους νά ἐλεοῦν. Γιὰ αὐτούς ποὺ πεθαίνουν καὶ φοβοῦνται καὶ δὲν βγαίνει ἡ ψυχή τους. αἱ διακυμάνσεις τῆς ζωῆς. Προσευχή σὲ περίοδο ἐπώδυνης σωματικῆς ἀρρώστειας. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". Γιά αὐτούς ποὺ δὲν νοιάζονται γιὰ τὸ σπίτι τους. Ἡ σύντομη ζωή τοῦ ἀνθρώπου. παρ. γ. δ. 6) τότε γίνεσαι μέγας ἀπό μικρός χωρίς νά τὸ καταλαβείνεις". Ὅταν πολεμεῖσαι καὶ ὑπομένης θλίψεις. (Ἅγ. Ὅταν σὲ κοροϊδεύουν οἱ ἐχθροί γιὰ τὸν θεῖο ζῆλο καὶ νά παρηγορῆς τὴν ψυχή σου. θ. σὲ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς. Γιὰ νέους ποὺ ἀρρωσταίνουν ἀπό ἔρωτα. α2. Γιὰ νά τιμωρηθοῦν ἀπό τὸν Θεό οἱ ἄδικοι ποὺ βλάπτουν τοὺς συνανθρώπους τους καὶ δὲν μετανοοῦν. β. Γιὰ νά ἐπανέλθη ἡ ἀγάπη μεταξύ τοῦ ἀφεντικοῦ καὶ τῶν ὑπαλλήλων ἤ ὅταν δημιουργοῦνται προστριβές. γ. α2. Γιατί ἄν δέ συμβεῖ τὸ πρῶτο. Ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται ὁ ἐχθρός καὶ ἐσύ θέλεις νά τὸν ἀντιμετωπίσης γ. στ. Μιά προσευχή γιὰ συγχώρηση. Ἄν εἶσαι ἄρρωστος ἤ πονᾶς. Γιὰ ἀρρώστους ποὺ βρίσκονται στά νοσοκομεῖα. Γιὰ νά ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στή γέννα ἀπό πρόωρο τοκετό. 3 -11. β. 3. αἱ μεταβολαί. Καλό καὶ κακό. Γιὰ νά βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καὶ δυστυχισμένοι. Καί ὅσο κατεβαίνεις. Ἀναφαίρεται στή μακοθυμία τοῦ Θεοῦ. ἕως ὅτου ἀναστηθῇ ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης ἐν τῆ καρδίᾳ". σελ. α2.15 η. στ. ζ. α2. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. νά θεραπευτοῦν γρήγορα. Ἡ δοξολογία καὶ προσευχή ἀπό ξέχειλη καρδιά. 22 . Προσευχή ἑνός ἀρρώστου καὶ μοναχικοῦ ἀνθρώπου. "Προφητικοί. Περί πράξεως καλι θεωρίας.ἀκολουθήσουν. β. ἤ ὅταν τραυματίζεται τὸ ἕνα πρόσωπο καὶ θλίβεται. Γιὰ μακαρισμό. 37 α1. 327) 16 39 α1. μετανοίας.

43 α1. στ. ἡ μεγαλειότης. Γιὰ νά προστατεύη ὁ Θεός τὸν τόπο καὶ τοὺς κατοίκους. Νά ἀλαλάξατε καὶ νά ψάλλετε. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. Ὅταν εἶσαι ἀπογοητευμένος. "Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου". γ. Γιὰ νά ἐλευθεωθοῦν οἱ αἰχμάλωτοι ἀπό τὶς φυλακές τοῦ ἐχθρικοῦ ἔθνους. γ. Ἡ δύναμις. δ. 45 α1. Ὁμαδική προσευχή γιὰ νά ὑμνηθῆ ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφές καὶ ληστεῖες ἀπό βαρβαρικές συμμορίες (πειρατῶν). "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. ἡ ἔνδοξη πόλη τοῦ Θεοῦ. β. Γιὰ νά φανερώση ὁ Θεός τὴν ἀλήθεια στά παρεξηγημένα ἀνδρόγυνα καὶ νά συμφιλιωθοῦν.π. Γιὰ νά ἐλευθερωθοῦν οἱ δαιμονισμένοι. 44 α1. Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν".42 α1. θ.. Ἡ Σιών.λ. Ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὸν Θεό. θ. γ. ἀπογοητευμένος. β. 48 α1. γ. "Ἐν παραλήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων. Γι' αὐτούς ποὺ κάνουν ἐπικίνδυνη δουλειά. Γιὰ νά ἐλευθερωθοῦν οἱ δαιμονισμένοι. σὲ περιόδους καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων (σεισμῶν. Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σὲ κακοποιήσουν. (νά παντρευτοῦν).) καθώς καὶ τῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν ποὺ κινοῦνται ἀπειλητικά κατά τῆς χώρας μας. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ὅταν νοιώθης μόνος καὶ ἀπογοητευμένος. α2. (Ὁμαδική προσευχή). . θ. Γιὰ νά μή νικηθῆ ὁ στρατός μας. Νά διαβάζεται ἐπί σαράντα ἡμέρες. α2. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. β. α2. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". Γιὰ νά εἰρηνεύση ὁ ὑπηρέτης ἤ ὁ δοῦλος ὅταν φύγη ἀπό τὸ ἀφεντικό του καὶ νά βρῆ δουλειά. α2. Νά ὑμνῆς τὸν Θεόν τὴν Δευτέρα (ἡμέρα) γ. δ. θ. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". "Προφητικοί. Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σὲ κακοποιήσουν. Ἕνας βασιλικός γαμήλιος ὕμνος. 46 α1. β. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". Γιὰ τοὺς νέους ποὺ ἐμποδίζει ὁ ἐχθρός ἀπό φθόνο νά μήν δημιουργήσουν οἰκογένεια. Γιὰ νά εὐχαριστήσης τὸν Θεό ποὺ σὲ διέσωσε ἀπό θλίψεις καὶ νά διαλαλῆς τὴν φιλανθρωπία Του. οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. 47 α1. Γιὰ ὅσους πάσχουν ἀπό καρδιά ἤ νεφρά. γ. Ἄν νοιώθεις μόνος. Ὁ Θεός τὸ φρούριον ἡμῶν". Γιὰ νά πηγαίνουν καλά τὰ οἰκογενειακά θέματα. πλημμύρω κ. οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. Γιὰ νά ἀνακόπτη ὁ Θεός τὶς φυσικές καταστροφές. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". δ. ὁ ἐθνικός θρῆνος. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. θ. θ. Ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὸν Θεό. γ. α2. α2. α2.

. ἔκοψε καί τὴν ἀρχή καί τὸ τέλος τῆς κακίας του. στ. ε. β.ἀχαρίστων. θ. Πρίν τὴν ἱερή ἐξομολόγηση. ἀρρώστεια καὶ θανατικό στούς ἀνθρώπους ἤ στά ζῶα). Ὁ Θεός καλεῖ τὸν ἄνθρωπο γιὰ ἀπολογισμό. 53 α1. Γιὰ τὴν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. "Αἴτησις παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν.6. ἀδικίας καὶ ἀδίκων. Φιλοκ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογ.4917 α1. Γι' αὐτούς ποὺ ἔχασαν τὴν ζωή τους ἀπό βίαιο θάνατο. Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". γ. Προσευχή μετανοίας. Γιὰ καταπολέμηση πάσης ἀχαριστίας . Προσφέρει στὸ Θεό θυσία δοξολογίας καί εὐχαριστίας".ἄ. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. ζ. Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν". β. (ἀτυχήματα. Ἐξομολογητικός ψαλμός. Γιὰ νά μετανοήσουν οἱ σκληροκάρδιοι ἄρχοντες καὶ νά γίνουν εὐσπλαχνικοί. γ. Γιά τὴν τιμωρία τῶν ὑποχθόνιων ἀνθρώπων. Ὅταν σὲ καταδιώκουν καὶ σὲ διαβάλλουν. Ἡ δύναμις. 51 α1. περιπετειῶν καὶ θλίψεων". "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν. νά τοὺς ἐλευθερώσουν.96.121). ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". Ὅταν συκοφαντῆσαι καὶ ὁ συκοφάντης καυχᾶται ἀλαζονικῶς. β. Γιὰ νά τύχης τοῦ θείου ἐλέους. α2. ἐσύ νά ἐμπιστεύεσαι στὸν Κύριο.Α΄ ἑκατοντάδα πρὸς Θαλάσσιο. σελ. παρ. "Ἁρμόζει εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὁπού ἁμάρτησαν". γ. γ. Γιὰ νά τιμωρηθοῦν οἱ μάγοι καὶ αὐτοί ποὺ καταφεύγουν . 3 . 18 (στίχ. Γιὰ νά εὐλογήση ὁ Θεός τὰ δίχτυα νά γεμίσουν ψάρια. σὲ αὐτούς. Ἡ ἀνοησία τοῦ ἄθεου. Ὑποδεικνύεται ἡ διά τῶν ἔργων δοξολογία τοῦ Θεοῦ ὡς ἡ μόνη ἀσφαλής καὶ προσήκουσα στὸ Θεό λατρεία.β. α2. στ. δολοφονίες κ. Ὅταν μᾶς καταδιώκουν οἱ ἰσχυροί τοῦ παρόντος αἰῶνος. Ἡ καταδίκη τοῦ πονηροῦ α2. 52 α1. θ. 17 "Ἐκεῖνος ποὺ ἀκολουθεῖ μέ γνησιότητα τὴ εὐαγγελική ζωή. ἡ μεγαλειότης.. Γιά τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν μετάνοια. ἔρθη ἡ παιδαγωγική ὀργή τοῦ Θεοῦ (ἐπιδημία. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. ε. Γιὰ τὴν βασιλεία καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νά μετανοήσουν καὶ νά ἐπιστρέψουν στὸ Θεό καἰ νά σωθοῦν. πόλεμοι. γ. β. 50 α1. Σκέψεις ἐπάνω στή ζωή καὶ στὸ θάνατο. Ὅταν βλασφημεῖται ἡ θεία Πρόνοια. θ.) β. καί ἐργάζεται κάθε ἀρετή μέ τὸ ἔργο καί μέ τὸ λόγο. ".(Ἅγ. γιὰ νά μή βασανίζουν τὸν λαό. 8 . Ἡ παράκληση γιὰ τὴν ἀναγνώριση α2. (Καί ὡς βραδυνή καθ' ἑκάστην ἡμέραν). θ.ὅτι συνετοῦ ἀνδρός εἶναι ἴδιον τὸ εἰς τοῦτον καιρόν κινδύνων νά ὑμνῇ καὶ νά εὐχαριστῇ τὸν Θεόν καὶ τοῦτον νά ἐπικαλῆται ὡς κριτήν καὶ ἐκδικητήν τῶν αὐτῶν ἐπικαλουμένων".18 θ.9) .τ. Γιὰ νά φωτίση ὁ Θεός τοὺς πλούσιους ποὺ ἔχουν ἀγορασμένους δούλους.

Γιὰ ξεκαθάρισμα τῶν συναισθημάτων καὶ νά ἰδωθοῦν καθαρά τὰ πράγματα. Γιὰ νά ἀποκατασταθῆ ἡ ὑπόληψη τῆς δυσφημισμένης οἰκογένειας ποὺ ἔχει συκοφαντηθεῖ. Ἀπογευματινή προσευχή γιὰ προστασία. Ἐνῶ εἶσαι περικυκλωμένος καὶ διαφύγεις νά εὐχαριστῆς τὸν Κύριο. θ. Γιὰ νά μήν βλάπτουν οἱ ἐχθροί μὲ τὰ ἔργα τους. γ. 19 "Φρόντισε πολύ νά μήν πληγώνεις τὴ συνείδηση κανενός. Χωρίς ἁγιότητα μήν τολμᾶς ν' ἀγγίξεις τὰ ἅγια. θ. 59 α1. θ. Φιλοκ. παρ. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". ὑπάλληλοι καὶ ἐργάτες. 70. Γιά νά φανῆ ἡ καθαρή ἀλήθεια χωρίς συναισθηματισμό. α2. γιὰ νά μήν καεῖς σάν χορτάρι ἀπό τὴ θεία φωτιά καί ἐξοντωθεῖς σάν κερί ποὺ ἔλιωσε". Ἡ προσευχή τῆς ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό νά μᾶς προστατεύη . β. β. θ. εὐχαριστίας δηλαδή καὶ ὑπομονῆς". Ὅταν σὲ καταδιώκουν καὶ σὲ διαβάλλουν. "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων". β. 58 α1. Ἡ κραυγή γιὰ βοήθεια. Γιὰ τοὺς βωβούς νά δώση ὁ Θεός λαλιά. 342) . Ἡ προσευχή γιὰ προστασία καὶ τιμωρία. Θεόγνωστος. γ. γ. τ. β. καὶ ἄλλο δέ διά νά συμβουλεύσῃ τὸν κάθε ἕνα μὲ αὐτό νά μή διαφθείρῃ τὴν ἀνεξικακίαν καὶ μακροθυμίαν του". 60 α1. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". Κατά τῶν δαιμονικῶν ἐπιβουλῶν ποὺ προέρχονται ἀπό ἀπόσταση καὶ ταράζουν τὴν γαλήνη. 5719 α1. τὸ ἔθνος σὲ ἦττα. ε.(Ἅγ. "Στόν Θεόν ἤλπισα" α2. Γιὰ εὐαίσθητους ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ψυχικά ἀπό τοὺς συνανθρώπους τους. θ. " Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". Γιὰ νά μή προδίδονται μυστικά. ε. Γιὰ νά ἔλθουν εὐνοϊκά τὰ πράγματα σ' ἐκείνους ποὺ ἐνεργοῦν γιὰ τὸ καλό. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. γ. Ἡ προσευχή ἀνάμεσα σὲ ἄγριους ἐχθρούς. Γιὰ νά φανερώση ὁ Θεός τὴν ἀλήθεια. "Αὐτός διδάσκει ὅτι πρέπει νά μήν ἀποκάμνωμεν καὶ μικροψυχῶμεν εἰς τοὺς πειρασμούς. Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου ποὺ βρίσκεται σὲ δυσκολία. "Διά ἐνθύμησιν τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ. "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων. Ἄν σὲ θλίβουν καὶ σὲ ὑβρίζουν καὶ σὲ συκοφαντοῦν. γ. γ. Γιὰ τοὺς ἐπικριτές καὶ καυχωμένους. στ. ἀπό κάθε κακό καὶ ἐπίβουλο ἐχθρό μας. καὶ οὕτω νά μή διαφθείρωμεν τὴν ὑπομονήν". Ὅταν διώκεσαι καὶ κρύπτεσαι νά μήν ταραχθῆς. στ. καί μάλιστα δίχως λόγο. α2. ὅταν συκοφαντῆται σύνολον ἀνθρώπων. νά ἐμποδίση ὁ Θεός κάθε πονηρή ἐνέργεια τῶν δαιμόνων ἤ τῶν φθονερῶν ἀνθρώπων. ἀλλὰ νά ἀποβλέπωμεν εἰς τὸ τέλος αὐτῶν. Γιὰ νά διορθωθοῦν οἱ διεφθαρμένοι πολιτικοί. β. "Ὑπάρχει ὁ Θεός ποὺ κρίνει". εἰς διδαχήν δέ. Προσευχή ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό νά μᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κακό καὶ ἐπίβουλο ἐχθρό μας. νά παρηγορηθῆς ἀπό τὸν Θεό. α2. σελ. "Διά νά διδάξῃ (ὁ Δαβίδ) μὲ ποῖον τρόπον αὐτός ἐκράτησε τὸν θυμόν του. β. θ. Γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν ἀπό πονοκεφάλους ἀπό τὴν πολλή στενοχώρια. α2. α2. 56 α1. ἐσύ νά ἐμπιστεύεσαι στὸν Κύριο.54 α1. 55 α1. ε.

θ. Διαβάζεται μετά ἀπό κάθε πετυχημένη συμφωνία γιὰ νά εὐοδωθῆ τὸ μέλλον. ε. ε. γ. 65 α1. 61 α1. στ. "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. Γιὰ νά ἀπαλλάξη ὁ Θεός ἀπό δοκιμασίες τὸν ὁλιγόψυχο ἄνθρωπο. Ἡ προσευχή ὁλοκληρωτικῆς ὑποταγῆς καὶ ἀκράδαντης ἐλ πίδας στὸν Θεό καὶ ὄχι σὲ ἀνθρώπους. πλοῦτο καὶ ἄλλα ὑλικά πράγματα. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". στ. Γι' αὐτούς ποὺ δυσκολεύονται στὴν ἐργασία. Ὅταν μᾶς συκοφαντοῦν καὶ μᾶς ἐπιβουλεύονται. ἕως οὗ ἡ θέα τοῦ Θεοῦ καταστῇ πραγματικότης". Περί ἀναστάσεως. ἡ μεγαλειότης. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". Γιὰ νά μή φέρη αναποδιές ὁ πονηρός στά σπίτια καὶ θλίβει τὶς οἰκογένειες. "Ἐν παραλήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων. Ἕνας ψαλμός ἀγάπης καὶ ἐπανάστασης. Ἡ προσευχή ἑνός κουρασμένου βασιλιᾶ. 63 α1. Ὕμνος εὐχαριστίας. 62 α1. γιὰ νά μή φλυαροῦν καὶ ἀδικοῦν τοὺς ἁπλούς ἀνθρώπους. . Γιὰ νά ἔχουν οἱ ἔμποροι εὐλογία. Γιὰ τοὺς ἐργοδότες ποὺ δὲν πᾶνε καλά οἱ δουλιές τους. β. β. κατά τὸν ὄρθρον. Ὅταν ὁρμοῦν μὲ ἄγριες διαθέσεις ἐναντίον σου.α2. εἴτε ἀπό τεμπελιά εἴτε ἀπό δειλία. θ. α2. γ. γ. Γιά νά ὑμνῆς τὸν Θεό. Γιὰ νά πάρου θάρρος οἱ διστακτικοί ἄνθρωποι καὶ νά βροῦνε προκοπή. γ. βέβαια ἐξολοθρεύονται οἱ ὁρατοί καὶ ἀόρατοι ἐχθροί μας καὶ τίποτε νά μᾶς βλάψουν δὲν ἠμποροῦν". α2. στ. θ. ποὺ δὲν ἔχει ὑπομονή καὶ γογγύζει. Ἡ διψασμένη καρδιά. β. 'Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων. Γιὰ νά καρπίσουν τὰ χωράφια καὶ τὰ δένδρα. Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". "Ὁ Ψ.Ἡ δύναμις. δέ οὗτος εἶναι μία παρακίνησις εἰς τὸ νά ὑπομένῃ τινάς τοὺς πειρασμούς καὶ εἰς τὸ νά ἐλπίζῃ πρὸς τὸν Θεόν". Γιὰ νέους ποὺ δὲν βρίσκουν ἐργασία. ἐσύ νά ὑποτάσσεσαι περισότερο στὸν Κύριο γ. α2. η. στ. ἤ σκῦλο λυσσασμένο. κατά τὸν ὄρθρον. Ὅταν καταδιώκεσαι σὲ ἔρημο μή φοβηθῆς. "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων". Ἡ προσευχή γιὰ προστασία. Ὅταν καταδιώκεσαι σὲ ἔρημο μή φοβηθῆς. ψάλλε τὸν παρόντα Ψ. ἐάν καὶ ἡμεῖς εὑρισκώμεθα εἰς τὴν ἐρημίαν τῶν ἡδονικῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων καὶ ἔχωμεν διάπυρον ἔρωτα πρὸς τὸν Θεόν. ε. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. Γιὰ νά τιμωροῦνται οἱ συνωμότες καὶ οἱ προδότες. "Παρουσιάζει τὸν θεῖον ἔρωτα καὶ τὴν ἐναγώνιον ἀναζήτησιν τοῦ Θεοῦ ὑπό τῆς ψυχῆς. Ἡ προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ. όταν στερούνται νερό. β. γ. καὶ εἰς κάθε Χριστιανόν. Γιὰ νά πᾶνε καλά τὰ σπαρτά. Ὅταν βρισκόμαστε ξενιτεμένοι σὲ ξένο καὶ ἄγνωστο τόπο. τοὺς ἔδινε καὶ διαβασμένο νερό. ὁπού μεθίσταται καὶ μεταβαίνει ἀπό τὴν ἁμαρτίαν (εἰς τὴν ὁποίαν ἔπεσε κτυπηθείς ἀπό τάς σαΐτας τῶν παθῶν καὶ σκλαβωθείς ὑπό τῶν δαιμόνων) καὶ ἔρχεται εἰς τὴν μετάνοιαν καὶ τὴν ἀρετήν". ψάλλε τὸν παρόντα Ψ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. οὗτος καὶ εἰς ἡμᾶς τοὺς Χριστιανούς. διά τί. Ὅταν δαγκωθῆ ὁ ἄνθρωπο ςἀπό λύκο. 64 α1. "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. α2. α2. στ. Ἡ πρωϊνή προσευχή πρὸς τὸν Κύριο.

. Ἐν καταστάσει βαθυμίας. "Προφητικοί. "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. α2. ὁπού πολεμεῖται τόσον κατά τὸ σῶμα. 71 α1. β. "Δοξολογία. στ. "Σωτηρίαν δέ ὁ Ψ. Ὅταν ζητῆς τὸ θεῖον ἔλεος. 72 α1. Γιὰ νά προστατεύειὁ Θεός ὅλο τὸ ἔθνος. α2. ἐσύ νά μήν κλονισθεῖς. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. Αἶνος καὶ λατρεία. γ. Γιὰ ἐγκαταλελειμμένους ἀνθρώπους ποὺ γίνονται βαρετοί ἀπό φθόνο τοῦ διαβόλου καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση. ὕμνησέ τον. "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων. κατά τὸν ὄρθρον. Γιὰ νά ἀποδίδεται ὀρθή δικαιοσύνη. 66 α1. Ἡ προσευχή γιὰ τὸ βασιλιᾶ. β. Γιὰ τοὺς γέροντες ποὺ βρίσκονται σὲ μοναξιά νά μήν θλίβονται. Γιὰ νά ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες ποὺ δυσκολεύονται νά ἀποβάλλουν. θ. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 67 α1. μελαγχολίας. θ. θ. Γιὰ νά νικήση ὁ στρατός τοὺς ἐχθρούς μας.. ὅταν παθαίνουν κακό. Ὅταν γίνονται θεομηνίες καὶ πλημμυρίζουν τὰ ποτάμια καὶ παρασέρνουν σπίτια καὶ ἀνθρώπους. γ. Μιά ἐπείγουσα κλίση γιὰ βοήθεια. γ. κατηφείας. 68 α1. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". β. 70 α1. Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου ποὺ βρίσκεται σὲ δοκιμασία. Ὅταν καταδιώκεσαι σὲ ἔρημο μή φοβηθεῖς. γ. α2. θ. α2. γ. ε. θλίψεως. α2.. ἐπίκλησις καὶ προβολή μεσιτείας'. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". Ὅταν καταδιώκεσαι σὲ ἔρημο μή φοβηθεῖς. α2. στ. οὗτος ζητεῖ παρά Θεοῦ καὶ ἐλευθερίαν ἀπό τοὺς πολεμοῦντας. "Προφητικοί. Γιὰ νά εὐλογήση ὁ Θεός τὰ ἀγαθά τῆς νέας ἐσοδιᾶς ποὺ μετέφεραν στά σπίτια τους οἱ γεωργοί. Γιὰ νά προσετατεύη ὁ Θεός τὰ ἀγαθά τῆς γῆς ἀπό Θεομηνεῖες καὶ ληστεῖες. καὶ εἰς κάθε Χριστιανόν. ψάλλε τὸν παρόντα Ψ. παντοῦ καὶ πάντοτε ἀπό τὴ νεότητά μας ἕως τὰ βαθιά γηρατειά μας. διά τοῦτο ἁρμόζει νά λέγεται καὶ ἀπό ἡμᾶς τοὺς Χριστιανούς ἐναντίον τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν ἐχθρῶν. γιὰ ἔλεος ἀπό τὸν Θεό καὶ περίθαλψη. β. α2. καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση νά τοὺς ἐνισχύει ὁ Θεός. Γιὰ νά εὐλογηθοῦν τὰ πουλερικά (ὀρνιθοτροφεῖα).θ. γ. Ἡ προσευχή πρὸς τὸν Κύριο νά εἶναι ὑπερασπιστής μας σὲ κάθε τι. Ἡ προσευχή στά γηρατειά. ὁπού μᾶς πολεμοῦν". ε. ὅσον καὶ κατά τὴν ψυχήν". Ὅταν εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς καὶ θλίβονται οἱ δίκαιοι. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. Ὁ θερισμός. θ. 69 α1. τὸ θριαμβευτικό τραγούδι τοῦ Ἰσρήλ. Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφές. σὲ καταστάσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης. Γιὰ εὐαίσθητους ἀνθρώπους ποὺ θλίβονται γιὰ τὸ παραμικρό. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". ψάλλε τον κατά τὸν ὄρθρο. Προσευχή Ἀναστάσιμη. Ἐθνική καὶ ἀτομική.

ἡ μεγαλειότης. α2. στ. Γιὰ νά ἀποδώση ὁ Θεός δικαιοσύνη. γ. "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. παραβλέπει δέ τοὺς καλούς ἀνθρώπους ὁπού δυστυχοῦν!. ἡ μεγαλειότης. 74 α1.γ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. θ.. Ἕνας ὕμνος ἀπελευθέρωσης.. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς!20 η. Γιὰ νά σταματήσουν οἱ συκοφαντίες. ε. Ὅταν σὲ στενοχωροῦν οἱ ἐχθροί μή ταραχθῆς ἀλλὰ νά προσεύχεσαι καὶ ἐάν εἰσακουσθῆς εὐχαρίστησε τὸν Κύριο. Ἡ δύναμις. Κατά ὅλων τῶν εἰδῶν τῆς μαγείας. Θρῆνος γιὰ τὴν καταστροφή τοῦ ναοῦ. γιὰ νά ἀκοῦνε τὰ παιδιά τοὺς γονεῖς. ε. β. Προσευχή πρὸς τὸν Κύριον νά μή ἐγκαταλείψη τὸν λαό του καὶ τὴ χριστιανική χώρα μας καὶ ἐπιτρέψη δοκιμασίες ἀπό τοὺς ἐχθρούς της. μελαγχολίας". Γιὰ νά μετανοήσουν οἱ κακοποιοί ἄνθρωποι. Γιὰ νά ἡμερέψη τὸ βάρβαρο ἀφεντικό. 75 α1. ὅταν ἐχθροί ἔχουν κυκλωμένο τὸ χωριό. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". θ. γ. β. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. καὶ εἰς κάθε Χριστιανόν μικρόψυχον. Προσευχή πρὸς τὸν Κύριον νά μᾶς ἀποκαλύπτεται παντοιοτρόπως." "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. θ. β. α2.δηλαδή πῶς ὁ Θεός ὑποφέρει μέν τοὺς κακούς ἀνθρώπους ὁπού εὐτυχοῦν. α2. Νά ἀποδείξεις ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες καὶ αἱρετικοί δὲν ἔχουν Θεογνωσία. Ἡ δύναμις. Γιὰ εὐχαριστία γιὰ τὴν βοήθειά Του ὅταν σὲ καταδίωκαν. Βλέποντας τὴν ὀργή τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν λαό ἐσύ νά παρηγορήσης μὲ τὰ λόγια τοῦ ψαλμοῦ. Ἡ ἀδικία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. θλίψεως. 77 α1. 12 -21) . γιὰ νά τὴν ἐνθαρρύνει καὶ νά τὴν προστατεύση ὁ Θεός. ὁπού σκανδαλίζονται διά τὰ ἀκατάληπτα κρίματα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νά προφυλάξει ὁ Θεός τοὺς χωρικούς ποὺ ἐργάζονται στά χωράφια τους. Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σὲ κακοποιήσουν. β. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". θ. Ὁ Θεός εἶναι Κριτής. 76 α1. νά τοὺς φωτίση ὁ Θεός. θ. ἔχει σχέσιν μὲ τὸν πόνον τῆς ψυχῆς τῆς βιούσης τὴν ἀπουσίαν τοῦ Θεοῦ". β. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". γ. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. "Ὁ Ψ. καὶ οἱ γονεῖς νά δείχνουν ἀγάπη. κατηφείας. γ. "Διδάσκει νά ἀποβλέπουν εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς ταύτης καὶ νά μή διαφθείρουν τὸν ἑαυτόν τους μὲ τάς ἁμαρτίας".. σὲ μητέρα ποὺ φοβᾶται στὴν γέννα της. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. α2.. ἐπειδή καὶ παρατηρεῖ τὴν μικροψυχίαν του". ὑπαλλήλους. Κατά τῆς γλωσσοφαγιᾶς. "Ἐν καταστάσει βαθυμίας. Παρελθόν καὶ παρόν. Ὅταν αἰσθανόμαστε ἐγκαταλελειμμένοι ἀπό οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους. Γιὰ παρηγοριά ἀπό τὶς θλίψεις. οὗτος ἀποβλέπει καὶ ἰατρεύει ἐκείνους τοὺς μικροψύχους. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. α2. νά μήν βασανίζη τοὺς συνανθρώπους του.. στ. καὶ νά βαδίζουμε στὸ δρόμο τοῦ θελήματός Του. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος. στ. 73 α1. "Ὁ Ψ. Ὅταν δὲν ὑπάρχη κατανόηση μεταξύ γονέων καὶ παιδιῶν. 20 (στίχ. ἔτσι ὥστε νά φωτίζεται ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά μας.

Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τὸν ἄνθρωπο.μακάριος ὅστις εὕρεν τὰ ἀγαπητά σκηνώματα τοῦ Θεοῦ". ἵνα μή καὶ αὐτός ἀποβληθῇ ὡς ὁ παλαιός τῶν Ἑβραίων καὶ ἵνα μή μιμηθῇ τὴν ἐκείνου κακίαν καὶ ἀπείθειαν". "Συμβουλευτικοί καὶ διδακτικοί εἰς τοὺς ἡγεμόνας". Προσευχή γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ Ἰσραήλ. θ. γ..20) 81 82 α1. Ὁ μέν γάρ λαλῶν ἐν τῷ Ψ. Γιὰ νά ὑμνῆς τὸν Θεό σὲ ἑορτάσιμη ἡμέρα. Γιὰ νά συνετιστοῦν οἱ ἀχάριστοι ἄνθρωποι.Γιά νά ἐνθυμῆσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. τούτῳ εἶναι ὁ Προφήτης Δαβἰδ. 21 (στίχ. Γιὰ νά ἐμποδίση ὁ Θεός τοὺς κακούς ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νά κάνουν δολοφονίες. ε. Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". Γιὰ νά φωτίση ὁ Θεός τοὺς δανειστές νά μήν πιέζουν τοὺς συνανθρώπους των γιὰ τὸ χρέος καὶ νά εἶναι εὐσπλαχνικοί. Γιὰ νά προφυλάξη ὁ Θεός τὰ χωριά ἀπό ληστεῖες καὶ καταστροφές ἀπό ἐχθρικά στρατεύματα. Γιὰ νά οἰκονομήση ὁ Θεός τοὺς φτωχούς. ὅταν πρήζεται τὸ πρόσωπό τους καὶ πονάη ὅλο τὸ κεφάλι του. θ. τὰ ζῶα καὶ τὰ προϊόντα τῶν παραγωγῶν. ἐκεῖνοι δέ πρὸς τοὺς ὁποίους λαλεῖ εἶναι οἱ πιστεύοντες τῷ Χριστῷ Χριστιανοί· καὶ νόμος δέ ὁ ἐν αὐτῷ ἀνεφερόμενος εἶναι ὀ τοῦ Εὐαγγελίου". Ὅταν πληροῦσαι ἀπό θεῖο πόθο. β. θ. γ. Γιὰ ἀποκοπή τῆς μαζικῆς ἐπίθεσης. 78 α1. α2. γ. 8 . καὶ νά ἐλπίζης στά λόγια του. Γιὰ νά βάλουν μυαλό οἱ πεισματάρηδες καὶ νά σκεφτοῦν σωστά. Γιὰ νά πᾶνε καλά οἱ ἀγροτικές σοδειές. Γιὰ νά διατηρηθοῦν ἀπό τὸν Θεό τὰ ὑπάρχοντα τοῦ σπιτιοῦ καλά. 79 α1. στ.21 θ. Ἡ προσευχή γιὰ βοήθεια α2. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν".. ἵνα ἀσφαλίσῃ τὸν νέον λαόν τῶν Χριστιανῶν. Ὅταν οἱ ἐχθροί θέλουν νά βεβηλώσουν τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ ἐσύ νά προσευχηθῆς μὲ αὐτόν τὸν ψ. βλέποντας τὴν Χάρη Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. ἐν οἷς ἐκτίθενται ἁπλῶς ἱστορικα γεγονότα". Γιὰ νά μήν ἀδικοῦν οἱ δικαστές τοὺς ἀθώους. θ. σὲ εἰλικρινή μετάνοια. ποὺ στεροῦνται καὶ στενοχωροῦνται ἀπό τὴν ἀνέχεια καὶ θλίβονται. γ. "Ἱστορικοί. Προτροπή γιὰ ἀνδρεία. θ. ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. Γιὰ νά ἀγοράσουν οἱ ἄνθρωποι τὰ προϊόντα τῶν γεωργῶν γιὰ νά μήν στενοχωροῦνται καὶ θλίβονται οἱ χωρικοί. 83 α1. Γιά νά φύγουν οἱ ἐχθροί μας ἄπρακτοι. β. α2. α2. 80 α1. "Διά νά γνωρίσουν ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁπού λαλεῖ ἐδῶ καὶ πρὸς ποίους λαλεῖ· καὶ ποῖος εἶναι ὁ νόμος ὁ ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενος. Ἡ Ἱεροσουλήμ σὲ ἐρείπια. β. α1. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". α2. Προσευχή γιὰ τὸν ὑπό δοκιμασία πνευματικό ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. α2. γ. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. γ. ε. β. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Νά εὐχαριστήσῃς τὸν Κύριο. "Διδάσκει πῶς ἔχουνοἱ ἀχάριστοι νά ἀποβληθοῦν. η. Μαθήματα ἀπό τὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ. γ. τὸ μήνυμα τοῦ Θεοῦ κατά τὸν θερισμό. ". . Ὅταν οἱ ἐχθροί θέλουν νά βεβηλώσουν τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ ἐσύ νά προσευχηθῆς μὲ αὐτόν τὸν ψ.

"Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 87 α1. θ. γ. β. ποὺ ἔχουν ἀκόμη οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις. Γιὰ νά βοηθήση ὁ Θεός νά παραταθῆ ἡ ζωή κάποιου ἀνθρώπου β. (Προτείνεται ὡς βραδυνή προσευχή) η. Γιὰ τὴν οἰκογενειακή γαλήνη. Ἡ κραυγή ἑνός ἀπελπισμένου ἀνθρώπου. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. Γιὰ νά παρατείνει ὁ Θεός τὴν ζωή στούς οἰκογενειάρχες. ἤ ὅταν στερέψουν τὰ πηγάδια γιὰ νά βγάλουν νερό. θ. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. στ. Γιὰ νά βοηθήση ὁ Θεός νά βγοῦμε ἀπό τὰ ἀδιέξοδα καὶ ἄλλες δυσκολίες τῆς καθημερινότητας. ὅταν πέφτη χολέρα στούς ἀνθρώπους καὶ πεθαίνουν. α2. "Ἐν παραλήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων". Γιὰ νά γνωρίσεις τὴν διαφορά τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ σχίσματα. "Εν καταστάσει βαθυμίας. γιὰ νά μποροῦν νά ἐργάζονται χωρίς νἀ κουράζονται καὶ νά θλίβονται. Γιὰ νά συγχωρέση ὁ Θεός τὰ παραπτώματά μας. ὡς καὶ πᾶσα ψυχή αἰσθανομένη ὡς μέλος αὐτῆς. τὴν προτύπωσιν τῆς Ἐκκλησίς. 89 α1. Γιὰ νά βρέξη ὁ Θεός. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". παρίσταται πάσχουσα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. ὅταν ὑπάρχει ἀνομβρία. η. Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σὲ κακοποιήσουν. Καθημερινή προσευχή. α2. α2. β. θλίψεως. στ.θ. εἴτε ἔγιναν ἐν γνώσει. Ἡ προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς!22 θ. γ. Γιὰ τὴν χάραξη μιᾶς σωστῆς πορείας μέσα στή ζωῆς. Πώς προσευχήθηκε ὁ Μωϋσῆς. γ. α2. "Διηγεῖται ὁ Δαβίδ τὰ δικά του πράγματα καὶ ὑμνεῖ τὸν Θεόν ὡς εὐεργέτην του. Προσευχή σὲ περιόδους μεγάλων θλίψεων. συμφορῶν καὶ ἐγκατάλειψης. "Προφητικοί. "Δι' αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". Γιὰ νά προστατεύση ὁ Θεός ὅλους τοὺς ἀπροστάτευτους ἀνθρώπους ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπό σκληρούς ἀνθρώπους. "Ἀναφέρεται εἰς τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὕμνος καὶ ἡ προσευχή α2. τὴν Σιών. σμίγει δέ ἀναμεταξύ καὶ τὰ περί τοῦ Χριστοῦ προφητεύων τὴν γέννησιν αὐτοῦ καὶ βασιλείαν καὶ τὸ πάθος". 85 α1. κατηφείας.18) . β. 86 α1. Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου σὲ δυσκολία. γ. γ. Εὐχαριστία καὶ προσευχή. "Διδάσκει πῶς πρέπει νά προσεύχεται κάθε ἄνθρωπος. εἰς τὴν ὁποίαν θά προστέξουν πάντα τὰ ἔθνη". α2. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. θ. 88 α1. ε. β. Γιὰ νά δυναμώση ὁ Θεός τοὺς φιλάσθενους καὶ ἀδυνάτους ἀνθρώπους. γ. ἀναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν τέκνων της". οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. τὸ τραγούδι ἑνός προσκυνητή. Γιὰ νά σώση ὁ Θεός τὸν κόσμο. Ὅταν οἱ ἐχθροί κυκλώνουν τὴν ψυχή σου. στὴν πόλη τοῦ Θεοῦ. 22 (στίχ. β. Ὅταν ἐχθροί κυκλώνουν τὴν ψυχή σου. 84 α1. εἴτε ἐν ἀγνοία. θ. ε. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πληγωθῆ ἀπό ληστές καὶ πάσχουν ἀπό φοβία. ὁπού εὑρίσκεται εἰς ἀνάγκας". "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων". Ὅταν ἐλευθερώνεσαι ἀπό τὴν αἰχμαλωσία νά εὐχαριστήσεις τὸν Κύριο. μελαγχολίας. 2 .

94 α1. Νά σταματήσει ὁ Θεός αὐτούς ποὺ πηγαίνουν στούς μάγους γιὰ νά βλάπτουν ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ. α2. α2. β. γ. α2. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. "Διδάσκει δέ ὁ Ψ. γ. Ἄν εἶσαι ἄρρωστος ἤ πονᾶς. (ὁ ἅγιος Ἀρσένιος ἔρριχνε δέ καὶ ἁγιασμένο νερό στά τέσσερα σημεῖα τοῦ πλοίου). στ. γ. Βραδυνή προσευχή πρὸς τὸν Κύριο. (ψυχορραγοῦν). Βραδυνή προσευχή πρὸς τὸν Κύριο.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". 92 α1. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. Γιὰ νά φωτίση ὁ Θεός τοὺς ἄτακτους ἀνθρώπους ποὺ δημιουργοῦν προβλήματα στὸ ἔθνος καὶ ἀναστατώνουν τὸν λαό καὶ ταλειπωροῦν μὲ ἀκαταστασίες καὶ φαγωμάρες. θ. θ. α2. οὗτος πῶς πρέπει νά παρακαλοῦμεν τὸν Θεόν εἰς τὸν καιρόν ὁπού ἔχομεν θλίψεις". στ. "Διδάσκει δέ ὁ Ψ. Γιὰ νά μή πλησιάζουν μάγια στά ἀνδρόγυνα. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". Προσευχή νά εὐοδώσει ὁ Κύριος τὰ βιοποριστικά μας ἔργα. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. ε. Προτροπή γιὰ ἀνδρεία. Νά αἰνέσης τὸν Κύριο τὴν Παρασκευή. Ὠδή γιὰ τὸ Σάββατο. καὶ δημιουργοῦνται θέματα καὶ προστριβές. γ. Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βασανίζονται ἄδικα ἀπό σκληρούς συνανθρώπους μας. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". Ἡ προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ. Γιὰ νά τιμωρηθοῦν οἱ ἄδικοι ἄνθρωποι. οὗτος τῆς εἰς Θεόν ἐλπίδος τὸ ἄμαχον". "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". γ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Γιὰ τὸν πονοκέφαλο καὶ ἄλλους σωματικούς πόνους. ἡ μεγαλειότης. Νά ὑμνήσης τὸν Θεό τὸ Σάββατο. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". στ. . α2. 90 α1. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". στ. Σύντομη καὶ σκληρή ἡ ζωή. ὅταν παρουσιάζεται σὲ ἄνθρωπο καὶ τὸν τρομάζη. Γιὰ νά ἐνθαρρύνεις τὸν ἑαυτό σου καὶ τοὺς ἄλλους στὴν πρὸς τὸν Θεό εὐσέβεια. στ. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός σύνεση στούς ἀνθρώπους καὶ νά προκόβουν πνευματικά. Γιὰ νά μᾶς δίνη ὁ Θεός τὰ εὐλογημένα ἀγαθά Του. β. ἀπό μεγάλη φουρτούνα. καθώς καὶ κάθε ἔργο τῶν χειρῶν μας. Γιά ὅσους δὲν βγαίνει ἡ ψυχή. ἡ μεγαλειότης. Γιὰ νά ἐξαφανισθῆ ὁ διάβολος. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς.ε. δ. 91 α1. θ. 93 α1.Ἡ δύναμις.Ἡ δύναμις. β. Γιὰ νά χαρίση φώτιση ὁ Θεός. Γιὰ νά προφυλάξη ὁ Θεός τὸ πλοῖο ὅταν κινδυνεύη. Γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἡ γυναίκα κατά τὴν ἐγκυμοσύνη. Γιά νά ὑμνῆς τὸν Θεό. Ἐμπιστέψου τὸν Θεό καὶ μεῖνε ἥσυχος. "Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου". θ. "Ὁ Κύριος βασιλεύει". β. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Γιὰ νά ὑμνῆς τὸν Θεό σὲ ἑορτάσιμη ἡμέρα.

1 . "Συμβουλευτικός καὶ διδακτικός εἰς τοὺς ἡγεμόνας". Ἡ προσευχή γιὰ κάθε Τρίτη. στ. Προσευχή γιὰ κάθε Σάββατο. ε. Γιὰ νά φέρονται οἱ ἄνθρωποι ἔντιμα στίς συναλλαγές τους. ἡ μεγαλειότης. τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός παρηγοριά στούς στενοχωρημένους ἀνθρώπους γιὰ νά μήν θλίβονται. θ. θ. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". Ἡ προσευχή γιὰ κάθε Πέμπτη. "Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεός". γ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ὅταν θέλης νά ὑμνῆς τὸν Θεό. α2. ἡ μεγαλειότης. Ἡ διακήρυξη τοῦ βασιλιᾶ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. σελ. 23 (στίχ. γιὰ νά βοηθοῦν τοὺς συνανθρώπους των. Μάξιμος ὁ Ὁμολογ. στ. Γιὰ νά εὐλογήση καὶ νά χαριτώση ὁ Θεός τοὺς νέους ποὺ θέλουν νά ἀφιερωθοῦν στὸ Θεό. 24 "Πρέπει νά εἴμαστε ὄχι μόνο φονευτές τῶν σωματικῶν παθῶν. γ. γιὰ νά ἐξολοθρεύσω ἀπό τὴν πόλη τοῦ Κυρίου ὅλους ὅσοι κάνουν ἄνομα ἔργα". Γιὰ νά φύγουν τὰ μάγια ἀπό τοὺς ἀνθρώπους. 96 α1. Γιά τὰ μάγια. Αἶνος στὸν Θεό. Ἡ προσευχή γιὰ κάθε Τετάρτη.Φιλοκ. Ἡ προσευχή γιὰ κάθε Δευτέρα. παρ. Ἡ προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς!23 θ. α2. θ. Ἡ προσευχή γιὰ κάθε Παρασκευή. σύμφωνα μέ τόν ἅγιο ποὺ λέει:"Τά πρωϊνά σκότωνα ὅλους τούς ἁμαρτωλούς τῆς γῆς. α2. 10024 α1. "Ὁ Δαβίδ συνέγραψε τὸν παρόντα Ψ. γ. 98 α1. β. Γιὰ νά κριθῆς μὲ εὐσπλαχνία. διηγούμενος ἐκ προσώπου ἐκείνου τὴν ἐνάρετον ζωήν του καὶ βάλλοντας αὐτόν εἰκόνα ἔμπροσθεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τῆς ὀρθῆς πολιτείας καὶ παράδειγμα τῆς τελειότητος". β. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". ἀλλὰ καί ἐξολοθρευτές τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν τῆς ψυχῆς. καὶ νά βασιλεύη ὁ Θεός. Ἕνα τραγούδι στὸ Θεό. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". α2. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. 99 α1. Γιὰ νά δίδη ὁ Θεός χαρίσματα στούς καλοκάγαθους ἀνθρώπους. β. Ἡ προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ. 101 α1. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". (Ἅγ. 97 α1. Ἡ λατρεία στὸν Πλάστη μας. γ. Νά ὑμνεῖς τὸν Θεό ὅταν ἡ χώρα διάγη ἐν ἡρεμία. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. β. τὴν ὑπακοή καὶ νά (ὁδηγηθοῦν) στὴν ἐξομολογηση. Ὁ Θεός συγχωρῆ τὸν λαό Του. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός τὴν ἀκοή στούς κωφούς. ε. "Παρακινεῖ τοὺς Χριστιανούς διά τοῦ Ψ. θ.97. β. β. α2. τούτου νά μελωδήσουν εἰς τον Θεόν ὕμνον εὐχαριστήριον". 145) .95 α1. 2α ἑκατ. α2. α2. Ὅταν οἰκοδομηθῆ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ γ.Ἡ δύναμις. τ. Γιὰ νά εὐλογήση καὶ ἐκπληρώση ὁ Θεός τοὺς θείους πόθους τῶν ἀνθρώπων. Βλέποντας τὴν θεία Πρόνοια νά διδάξης τὴν πίστη.Ἡ δύναμις. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. ἡ μεγαλειότης.6) γ.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του".Ἡ δύναμις.

στ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Γιὰ νά ἐνθυμεῖσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός.Ἡ δύναμις. α2. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ. Γιὰ νά μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νά ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους. "Ἱστορικοί. β. "Δια τοῦ παρόντος πάλιν αὐτόν ὑπερθαυμάζων μάλιστα τὴν παρ' αὐτοῦ γενομέην δημιουργίαν τῆς κτίσεως". ἐν οἷς ἐκτίθενται ἁπλῶς ἱστορικά γεγονότα". στ. Γιὰ νά δώση φώτιση ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους νά μήν ξεκλίνουν ἀπό τὴν ὁδό τῆς σωτηρίας. Προσευχή σὲ περιόδους μεγάλων θλίψεων. "Ἱστορικοί. 103 α1. Ὅταν θέλης νά εὐχαριστήσης τὸν Θεό καὶ νά τὸν εὐλογήσης. ἀλλὰ νά δοξάζουν τὸν Θεό. Ὁμαδική προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. "Παρακινεῖ δέ ὁ ψ. ναυτικούς. φτωχό καὶ βασανισμένο ἄνθρωπο. Ἡ κραυγή ἑνός ἀνθρώπου σὲ δοκιμασία. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. Γιὰ νά ἔλθουν τὰ ἔμμηνα. Νά ὑμνήσης τὸν Θεό τὸ Σάββατο. ε. Οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. γ. α2. ἀεροπόρους καὶ ἐπιβάτες. ε. Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπει νά λέγουν τὸν ὕμνο. ἡ μεγαλειότης. Οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. γιὰ νά μήν στεροῦνται καὶ θλίβονται. γ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". β.. 2 . Ὅταν δυσκολεύεσαι καὶ θέλης νά βρῆς παρηγοριά.β.ἁρμόζει ἡ προσευχή τοῦ παρόντος ψ. ἤτοι ὁ παρών ψ. γ. Ὅταν θέλης νά εὐχαριστήσης τὸν Θεό καὶ νά τὸν εὐλογήσης. 104 α1. ". "Ὁ ψ. ". συμφορῶν καὶ ἐγκατάλειψης. Νά ὑμνήσης τὸν Θεό τὸ Σάββατο. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. οὗτος τοὺς ἀνθρώπους νά δοξολογοῦν τὸν Θεόν καὶ διδάσκει τοὺς ἐξ ἐθνῶν Χριστιανούς διά τάς εὐεργεσίας ἐκείνας μὲ τάς ὁποίας εὐεργέτησεν ὁ Θεός τὸν παλαιόν λαόν τῶν Ἑβραίων· καὶ ποῖος ἦταν ὁ λαός αὐτός πρότερον καὶ ποῖον ἔκαμεν αὐτόν ὁ Θελός ὕστερον". Γιὰ κάθε θλιμμένο. Γιὰ τὶς ψυχολογικές ἀσθένειες.12) θ. ἤτοι ὀλιγοψυχήσῃ. β. 102 α1.παρακινεῖ ὁ Δαβίδ νά δοξολογῇ τὸν Θεόν καὶ τὸ ὄνομά Του τὸ ἅγιον.. (Προτείνεται ὡς βραδυνή προσευχή). ὅταν καθυστεροῦν. τὸν Μεγάλο Δημιουργό. τὸ ὁποῖον ἁγιάζει ἐκείνους ὁπού τὸ δοξολογοῦν". γ. Γιὰ νά εὐλογήση ὁ Θεός τὰ ὑπάρχοντα τῶν ἀνθρώπων.25 θ. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". ἐν οἷς ἐκτίθενται ἁπλῶς ἱστορικα γεγονότα". Διά τοῦ ψ. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν".. ε.. Γιὰ νά εὐλογήση ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φέρουν ἀξιώματα.. Γιὰ νά ἐνθυμεῖσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. α2. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! 25 (στίχ. Ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ α2. στ. . ὅταν αὐτός ἀκηδιάσῃ.. Ὕμνος στὸ Θεό γιὰ τὴν διαθήκη Του μὲ τὸ Ἰσραήλ. θ. ὁδηγούς. θ. οὗτος διηγεῖται τὰ θαυμάσια καὶ τὴν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ. γ. στὸ Θεό. Προσευχή γιὰ τοὺς ταξιδεύοντες. γιὰ νά βοηθοῦν τὸν κόσμο μὲ καλωσύνη καὶ κατανόηση. β.. 105 α1. ε. πολεμούμενος ἀπό τοὺς ἀοράτους ἐχθρούς καὶ προσφέρῃ τὴν δέησίν του ἔμπροσθεν εἰς τὸν Θεόν". ε. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του".

Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς.". ε. Εὐχαριστήριος γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων . β. α2. α2. Δοξολογία στὸ Θεό. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. 112 α1. ε. 109 α1. Ἀναφαίρεται στή δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. "Εἶναι ἠθικότατος. Γιὰ νά λύση ὁ Θεός τὴν στείρωση τῶν γυναικῶν. Ὕμνος στὸ Θεό. Περιγράφεται ὁ θρίαμβος τοῦ δικαίου. Γιὰ νά ἐνθυμεῖσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. ε. Γι' ἀνθρώπους καὶ εἰδικά γιὰ παιδιά ποὺ ἔχουν φοβίες. Γι' αὐτούς ποὺ πάνε νά διαγωνιστοῦν σὲ ἐξετάσεις μαθημάτων. Οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. γ. Προσφέρειν τοῖς βουλομένοις (ὅσοι τὸ ἐπιθυμοῦν) διδασκαλίαν εὐσεβείας". α2. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς σεληνιασμένους (ἐπιληπτικούς) ἤ γιὰ νά ἐλεήση τοὺς ψευδομάρτυρες νά μετανοήσουν. ὅταν πηγαίνουν στὸν πόλεμο. ἡ μεγαλειότης. οὗτος διηγεῖται τάς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ". Γιὰ νά μετανοήσουν οἱ ἄδικοι κριταί καὶ νά κρίνουν δίκαια τὸν λαό τοῦ Θεοῦ. τὸν αἰχμάλωτο. ζ. Γιά ἐπίδειξη προθυμίας. Ἄν ἀνησυχῆς γιὰ ἀγαπητά σου πρόσωπα. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος ποὺ σέβεται καὶ ὑπακούει στὸ Θεό. Προσευχή γιὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς. Γιὰ νά ἔχουν σεβασμό οἱ νεώτεροι στούς μεγαλυτέρους. "Ὁ ψ. Γιὰ νά βροῦν προκοπή οἱ διστακτικοί ἄνθρωποι. θ. 1 . θ. γ.106 α1. α2.. γ. τὸν ἄρρωστο β. 26 (στίχ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" 108 α1. Κραυγή γιὰ ἐκδίκηση. τὸν Λυτρωτή. Γιὰ μακαρισμό. α2. Ὕμνος στὸ Θεό. "Εὐχαριστήριος ψ. Ἡ ἀνυπακοή τοῦ Ἰσραήλ. 111 α1.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του".Ἡ δύναμις. Γιὰ νά φυλάξη ὁ Θεός τοὺς στρατιῶτες. 107 α1. Γιὰ τοὺς αχάριστους ποὺ μὲ τὰ ἔργα τους καὶ τὰ λόγια τους ἀδικοῦν τοὺς εὐεργέτες τους γ. Γιὰ νά ταπεινώση ὁ Θεός τοὺς ἐχθρούς γιὰ ν' ἀλλάξουν τὶς κακές των διαθέσεις. . "Βασιλιᾶς καὶ ἱερέας γιὰ πάντα". ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". Διαβάζεται κάθε Κυριακή. β. δ. θ.26 θ. τοῦ ἐναρέτου καὶ ἁγίου ἀνθρώπου καὶ ἰδιαίτερα τὸ ἔργο τῆς ἐλεημοσύνης. 110 α1. γ. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". ὡς ἔργου ἀληθοῦς λατρείας. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. γ. α2. Προσευχή γιὰ τοὺς φυλακισμένους. στ. "Προφητικοί. Νά ὑμνήσης τὸν Θεό τὸ Σάββατο. β.22) α2. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. ζ. θ. Εἰδική προσευχή γιὰ τὸν ταξιδιώτη.

α2. Ἡ ὁμαδική προσευχή γιὰ κάθε κακό. "Εὐχαριστήριος ψ. 225) . 27 "Ἐκεῖνος ποὺ ὑπομένει τὶς προσβολές τῶν ἀθέλητων πειρασμῶν μέ ἀκλόνητο φρόνημα. Γιὰ νά βροῦνε θεραπεία οἱ ἀδύναμοι ἄνθρωποι. Ἡ δύναμις. 116 α1.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". Γιὰ νά ταπεινώση ὁ Θεός τοὺς βαρβάρους. "Εὐχαριστήριος ψ. στ. σελ. πλοῦτο καὶ ἄλλα ὑλικά πράγματα. Οἱ δέ ἄνθρωποι εἶναι ἀχάριστοι γ. β. καὶ ἀνυμνεῖ μέν τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 6η ἑκατοντ. στ. Γιὰ νά ἐνθυμεῖσαι τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγαθός. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός στή φτωχή χήρα. Διηγεῖται δέ τάς εὐεργεσίας. θ. 113 α1. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ.". Διαβάζεται κάθε μέρα β. παρ. 11727 α1 Κάλεσμα γιὰ δοξολογία.". Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τὰ καθυστερημένα διανοητικά παιδιά. Μάξιμος ὁ Ὁμολ. Ὁ ἀσύγκριτος Θεός μας. α2. "Εὐχαριστήριος ψ. Ἡ δύναμις. ὅταν κυκλώνουν τὸ χωριό καὶ τὸ ἀπειλοῦν.". Ἡ δύναμις. κατηγορεῖ δέ τὴν ἀσθένειαν τῶν εἰδώλων". Εὐχαριστήρια προσευχή. τὰ ἄψυχα εἴδωλα.γ. 115 α1. ε. θ. Ὁ ὕμνος τοῦ Πάσχα. γ. Προσευχή ὁλοκληρωτικῆς ὑποταγῆς καὶ ἀκράδαντηςἐλπίδας στὸν Θεό καὶ ὄχι σὲ ἀνθρώπους.β. "Εὐχαριστήριος ψ.. στ. 78. ε. γ. ἡ μεγαλειότης. εἶναι λυχνάρι δυνατό καί διατηρεῖ ἄσβηστο τὸ φῶς τῆς σωτηρίας μνέ ἀνδρεία καί ὑπομονή. "Εὐχαριστήριος ψ. καὶ νά ἀπαλλαχτῆ ἀπό τὴ φυλακή. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". ἡ μεγαλειότης. γ. συμφορῶν καὶ ἐγκατάλειψης. θ. Ὅταν πιστεύης ὅπως θέλη ὁ Θεός. ὅστις εὐεργέτησε μὲ τόσας καὶ τόσας εὐεργεσίας καὶ χάριτας ὅλα τὰ ἔθνη διά τῆς ἐνσάρκου του οἰκονομίας". "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος". γ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. ε. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τὸ φοβερό πάθος τοῦ ψεύδους. Ὁ Θεός μαζί μὲ τὸν λαό Του. ε.Φιλοκ. "Εὐχαριστήριος ψ.". ε. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του".. α2. Ὁ ὕμνος εὐχαριστίας. Γιὰ νά δίνη ὁ Θεός εὐλογίες καὶ παρηγοριά στά δυστυχισμένα φτωχά παιδάκια. διά τάς εὐεργεσίας ὁπού ἔλαβεν ἀπό τὸν Θεόν". καὶ νά ἀνατρέψη τὶς κακές διαθέσεις των.τ. γιὰ νά μήν περιφρονοῦνται ἀπό τὰ παιδιά τῶν πλουσίων καὶ θλίβονται. πρὸς τὸν Θεόν. β. Γιὰ νά διατηροῦν ἀγάπη καὶ ὁμόνοια οἱ οἰκογένειες καὶ νά δοξολογοῦν τὸν Θεό. Γιὰ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό γιὰ τὴν βοήθειά Του ὅταν σὲ καταδίωκαν. Γιὰ νά βοηθήση ὁ Θεός νά σωθῆ ἡ ζωή κάποιου ἀνθρώπου. Προσευχή σὲ περιόδους μεγάλων θλίψεων. (Προτείνεται ὡς βραδυνή προσευχή). ὅπως ὁ μακάριος Ἰώβ καί οἱ γενναῖοι μάρτυρες. νά πληρώση τὰ χρέη της.(Ἅγ. α2. ε. ἡ μεγαλειότης. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. θ. ὁπού παλιά ἔκαμεν ὁ Θεός εἰς τοὺς Ἰουδαίους. Καλεῖ ὅλα τὰ ἔθνη πρὸς δοξολογίαν καὶ εὐχαριστίαν τοῦ Χριστοῦ.. Ὁ ζωντανός Θεός. ἐπειδή ὁ Κύριος εἶναι ἡ δύναμή του καί ὁ ὕμνος του". 114 α1.

θ. Ἱκεσία γιὰ ἔλεος. β. Κατά τῆς γλωσσοφαγιᾶς. 123 α1. α2. 120 α1.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". ἐπίκληση καὶ προβολή μεσιτείας. α2.". 122 α1. Δοξολογία. Γιὰ νά βοηθήση ὁ Θεός γιὰ νά βγοῦμε ἀπό κάθε ἀδιέξοδο. Ὁ Θεός ὁ φύλακας. θ. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπό βασκανία. Ὁ ὕμνος στή γιορτή τῶν Σκηνῶν. λέγονται "ἀναβαθμοί. θ. Γιὰ νά πατάξη ὁ Θεός τοὺς βαρβάρους καὶ νά ταπεινώση τὴν θραύσει τους. Γιά νά θεραπευτοῦν οἱ ψυχασθενεῖς. ε. α2. Ὅταν φεύγης ἀπό τὸ σπίτι σου γιὰ δουλειά ἤ ταξίδι. ὅστις εἶναι σκλαβωμένος εἰς τὴν δουλείαν τῶν παθῶν. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. γ. ὅταν τὰ ἀθῶα γυναικόπαιδα. Νά ὡφελήσης τὸν πάσχοντα καὶ θά δῆ ὁ Κύριος τὴν πίστη σου καὶ θά παράσχη τελεία θεραπεία. " Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας".28 θ. 119 α1. γ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Κατά ὅλων τῶν εἰδῶν τῆς μαγείας. τόν λαόν τοῦ Θεοῦ. γ. Γιὰ νά φυλάη ὁ Θεός κάποια πόλη ἤ χωριό ἀπό κάθε συμφορά. εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ". 28 Οἱ ψ. κατά τὴν ἀναγωγήν ἐξηγούμενοι. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός τὸ φῶς στούς τυφλούς καὶ νά θεραπεύση τὰ πονεμένα μάτια. γ. "Προφητικοί. Γιὰ νά σταματήσουν οἱ ἐξεγέρσεις καὶ οἱ ἐθνικές συμφορές. 118 α1. ε. νά μήν τοὺς κακοποιήσουν μέχρι νά ἐλευθερωθοῦν δ. εἶναι ἄρτιος καὶ τέλειος· διατί καὶ τοὺς ἐναρέτους φέρει εἰς τελειότητα καὶ τοὺς ζῶντας μὲ ἀμέλειαν ἐξυπνᾷ εἰς ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς". Προσευχή ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεό νά μᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κακό καὶ ἐπίβουλο ἐχθρό μας. θ. Γιὰ μακαρισμό. ἐπιγράφονται ἀναβαθμοί. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". θ. Προσευχή κατά τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων.. στ. α2. διότι ἀναβιβάζουν ἀπό τὴν σύγχυσιν τῆς παρούσης ζωῆς.. Γιὰ νά προστατεύση ὁ Θεός τοὺς σκλάβους ἀπό τὰ ἐχθρικά χέρια. Κατά τῶν συκοφαντῶν. γ. γ.στ. Γιὰ νά δίνη ὑπομονή καὶ ἀνεκτικότητα ὁ Θεός στούςἀνθρώπους. Ἐνάντια στούς συκοφάντες. Πρός δόξα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν".. Γιὰ νά φυλάξη ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ἀπό τὰ φίδια νά μήν τοὺς δαγκώνουν . στ. ἐν οἷς προλέγονται καὶ προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". "Ὁ παρών ψ. 119 -133. α2. Προσευχή διά τὴν τήρησιν τῶν ἁγίων καὶ σωτηρίων ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νά συνευρίσκονται μὲ δόλιους καὶ ἄδικους ἀνθρώπους. Γιὰ νά βοηθήση ὁ Θεός νά ἐπιτευχθῆ κάποιος καλός σκοπός. 121 α1. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος". "Ἐκθείασις τῆς ἐξοχότητος καὶ σημαντικότητος τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ". Ἱερουσαλήμ ἡ πόλη τοῦ Θεοῦ. α2.θερμαίνει καὶ ἀνάπτει εἰς ἔρωτα καὶ ἀγάπην τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ. ".

ἡ ἐργασία καὶ τὰ παιδιά. β. 127 α1. 29 30 (στίχ. τὸ γέλιο καὶ τὰ δάκρυα. Γιὰ νά μή πλησιάση ἡ κακία τοῦ ἐχθροῦ ποτέ στά σπίτια. 126 α1. θ. Προσευχή νά εὐοδώση ὁ Κύριος τὰ βιοποριστικά μας ἔργα.29 θ. α2. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. Γιὰ τὴν εὐημερία καὶ τὴν προκοπή ἑνός τόπου. γ. στ. α2. ὅπου ζητεῖται ὁ φωτισμός καὶ ἡ καθοδήγηση. Πρίν ἀπό τὸν ὕπνο. στ. Προσευχή πρὸς τὸν Κύριο διά τὴν ἀπαλλαγή ἀπό τὴν αἰχμαλωσία. γ. α2. Γιὰ νά δώση ὁμΘεός θάρρος καὶ ἐλπίδα στούς ἀρρώστους γιὰ νά μή δυσκολεύονται στή δουλειά τους. Γιὰ νά εἰρηνεύση ὁ Θεός τὴν οἰκογένεια ὅταν μαλώνουν. Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μᾶς κατατρέχουν ἀσταμάτητα. θ. θ. 31 (στίχ. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. Προσευχή ποὺ διαβάζεται στίς ἐθνικές γιορτές. καθώς καὶ κάθε ἔργο τῶν χειρῶν μας. στ. 1 -2). ἤτοι. καὶ νά ἐπικρατήση ἡ εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκογένεια. Ἡ ματαιότητα τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας χωρίς τὸ Θεό. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". θ. 1 -2). Ὅταν κάνης ἐγκαίνια στὸ σπίτι σου ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ποὺ ὑποδέχεται τὸν Κύριο. α2. Παρέχεται τὸ τρίπτυχο μιᾶς εὐτυχισμένης οἰκογένειας. ζ.31 ζ. Οἱ εὐλογίες τοῦ ἀνθρώπου. ποὺ σέβεται καὶ ὑπακούει στὸν Θεό. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". Γιά νά μᾶς φυλάη ὁ Θεός ἀπό νυχτερινές ἐπιθέσεις δαιμόνων. ὁ Σωτήρας. γ. θ. Γιὰ κάθε καινούργιο ξεκίνημα. Πεποίθηση στὸ Θεό. ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἡ προστασία ἀπό ἐχθρούς ἰσχυρούς. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα".στ. 2 . "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". γ. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπό συνεχεῖς πονοκεφάλους. Γιὰ μακαρισμό. "Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν".30 θ. ποὺ μᾶς ἐφύλαξε καὶ μᾶς γλίτωσε ἀπό τὶς παγίδες τῶν κακῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός. Θεός. Ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεό. γ. Προσευχή εὐχαριστίας πρὸς τὸν Κύριο. 128 α1. Προσευχή νά εὐοδώση ὁ Κύριος τὰ βιοποριστικά μας ἔργα. Γιὰ νά προφυλάξη ὁ Θεός τὰ κτήματα τῶν δικαίων ἀνθρώπων ἀπό τοὺς κακούς ἀνθρώπους. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. στ. Γιά νά πᾶνε καλά οἱ δουλειές. α2. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπό ἡμικρανία καὶ πονοκεφάλους καὶ νά ἐλεήση τοὺς σκληρόκαρδους καὶ ἀδιάκριτους ἀνθρώπους ποὺ στενοχωροῦν τοὺς αὐαίσθητους. 125 α1. Γιὰ νά ἐπιλύονται χωρίς προβλήματα οἱ οἰκονομικές διαφορές. Ἡ προσευχή γιὰ τὴν πτώση ὅλων ἐκείνων ποὺ κατέθλιψαν τὸν λαό τοῦ Θεοῦ. . καθώς καὶ κάθε ἔργο τῶν χειρῶν μας. α2. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". "Αἴτησις παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν". γ. β. Πρωϊνή δέηση καὶ ἱκεσία πρὸς τὸν Κύριο. 129 α1.8) (στίχ. 124 α1.

"Εὐχαριστεῖτε λοιπόν. "Εὐχαριστήριος ψ. στ. Εὐχαριστήριος ψαλμός . ζ. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. 131 α1. τὸν ἀγαπᾶ αὐτόν διά τῶν ἀρετῶν". α2. Ἡ προσευχή. θ. Γιὰ νά φωτίση ὁ Θεός τὰ ἔθνη νά συμφιλιωθοῦν καὶ νά εἰρηνεύσουν οἱ ἄνθρωποι. θ. Ἡ οἰκογενειακή ἑνότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴ λύτρωση ἀπό τὸ Θεό. Πρόσκληση πρὸς δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νά προστατεύση ὁ Θεός τοὺς πρόσφυγες ὅταν ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους καὶ φεύγουν γιὰ νά σωθοῦν ἀπό τοὺς βαρβάρους. 134 α1. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς!32 ζ. "Διδάσκει πῶς ὀφείλει ἡ κάθε ψυχή νά βιοῖ τὴν ζωήν της εὐγνωμονούσα καὶ ὁρῶσα πέραν τῆς καθημερινότητος αὐτόν τοῦτον τὸν Κύριον. Δοῦλος δέ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνος ὁπού πείθεται καὶ ὑπακούει εἰς τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καὶ θεραπεύει τὸν λατρεύει. Γιὰ νά ἡμερώση ὁ Θεός τὰ ἀνήσυχα καὶ ἄτακτα παιδιά. γ. 136 α1. 135 α1. Ἕνας ψαλμός γιὰ ἐκείνους ποὺ φυλᾶνε τὸν ναό τὴν νύχτα. ἐσεῖς οἱ δοῦλοι καὶ θεράποντες τοῦ Θεοῦ. β. Γιὰ τὰ νεογέννητα παιδιά νά μήν ἀρρωσταίνουν. Δοξολογία. Πρόσκληση πρὸς ὕμνο τοῦ Κυρίου. γ. η. θ. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ἀποτελεῖ εἰσέτι προφητείαν περί τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος". ἐπίκληση καὶ προβολή μεσιτείας. "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. ἡ προσμονή. β. Ἕνας ψαλμός ἁπλῆς πίστης. Ὕμνος δοξολογίας γιὰ τήνδημόσια λατρεία. 32 (στίχ. ὅταν ἐξ' ἁμαρτιῶν μας γίνονται συνεχεῖς πόλεμοι. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". γ. 133 α1. α2. Γενική προσευχή.κάθε ἡμέρα. ε. ε. α2. Ὅταν αἰχμαλωτισθῆς ὑπό σκέψεων γιὰ νά μετανοήσης. Ἐξαίρεται ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης.Ἡ δύναμις. Γιὰ νά σταθεροποιήση ὁ Θεός τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἄστατο χαρακτήρα. "Χαρακτῆρες καὶ ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων καὶ περί τῆς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας αὐτῶν". θ. ἡ μεγαλειότης. Γιὰ νά συγκεντρώνονται οἱ ἄνθρωποι τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς καὶ νά ἑνώνεται ὁ νοῦς των μὲ τὸν Θεό. Γιὰ ν' ἀφήνουμε τὶς ὑποθέσεις μας στὸν Κύριο. β. θ. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. θ. ζ. "Ἡ μεγάλη δοξολογία". γ.130 α1. α2. τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα". Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπει νά λέγουν τὸν ὕμνο. γ. 132 α1. γ.γιὰ κάθε ἡμέρα. Εὐχαριστήριος ψαλμός . γ. Γιὰ νά λυπηθῆ ὁ Θεός τὸν κόσμο.". 25 -26) . Γιὰ νά φυλάξει ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ἀπό κάθε κίνδυνο. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του". στὴν ἀνάμνηση τῆς ἡμέρας ποὺ ἡ κιβωτός μεταφέρθηκε στὴν Ἱερουσαλήμ. α2. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός μετάνοια καὶ παρηγοριά μὲ ἐλπίδα στούς ἀνθρώπους γιὰ νά σωθοῦν. α2. "Περιέχων λαμπρόν μάθημα ταπεινοφροσύνης".

"Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". Ὅταν διώκεσαι καὶ κρύπτεσαι νά μήν ταραχθῆς. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. .στό μέτρο ποὺ εἰρηνεύουμε μέ τούς ἀνθρώπους.θ. 22) καί ἀσυμφιλίωτο πόλεμο. (Ἅγιος Θεόδωρος Ἐδέσσης. 140 α1. ε.33 θ. Ὁ Θεός ποὺ βρίσκεται ἐκεῖ. μέ τούς ὁποίους ἔχομε διδαχθεῖ νά ἔχομε τέλειο μίσος (στίχ. Ὁ θρῆνος τῶν ἐξορίστων στή Βαβυλώνα. θ. δ. "Εὐχαριστήριος ψ. γιὰ νά βρίσκουν κατανόηση οἱ ἄνθρωποι στά αἰτήματά τους. Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου μόνου καὶ σὲ δυσκολία. Γιὰ νά παύση ὁ διάβολος νά πειράζη τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους μὲ βλάσφημους λογισμούς.. 7 . Ὁ ὕμνος εὐχαριστίας. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του".Φιλοκαλ. 27. γ. Γιά νά φύγεη ἡ διχόνοια καὶ νά ἔρθη ἡ ὁμόνοια. Κατ' αὐτῶν ποὺ τρέχουν στά μάγια. Ὅταν βίσκεσαι σὲ πειρασμό. ἡ μεγαλειότης. στ. Βραδυνή προσευχή πρὸς τὸν Κύριο. Γιὰ νά θεωρῆς τοὺς πειρασμούς ὡς δοκιμασίες καὶ ἐάν θέλης νά εὐχαριστήσης τὸν Θεό μετά τὴν προέλευσή των. α2. Γιὰ ὅλους τοὺς κατατρεγμένους. Γιὰ νά ἡμερέψη ὁ Θεός τὸν ἐπαναστάτη νά μήν κάνη κακό· καὶ Κούρδης ἐάν εἶναι γίνεται ἀρνί. Ὅταν οἱ ἐχθροί κυκλώνουν τὴν ψυχή σου. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. α2. Γιὰ νά φυλάη ὁ Θεός τὰ γυναικόπαιδα ποὺ βρίσκονται κάτω ἀπό πόλεμο ἤ διωγμό. Γιὰ νά ἡμερέψη ὁ Θεός τὸν δύστροπο οἰκογενειάρχη ποὺ ταλαιπωρεῖ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια.. 139 α1. Προσευχή σὲ περιόδους μεγάλων θλίψεων. συμφορῶνκαί ἐγκατάλειψης. β. Γιὰ νά μήν μᾶς μισοῦν ἄνευ λόγου οἱ συνάνθρωποί μας. γ. α2. Κατά πασῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῶν ὑπηρετῶν τους. Ὅταν σὲ ἐνοχλοῦν οἱ ἐχθροί καὶ θέλης νά ἀπαλλαγῆς. "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν".Ἡ δύναμις. Προσευχή σὲ περιόδους μεγάλων θλίψεων. (Προτείνεται ὡς βραδυνή προσευχή). ζ. Γιὰ νά ἡμερέψη ὁ τὸν βάρβαρο ἄρχοντα τοῦ τόπου. ἐπίκληση καὶ προβολή μεσιτείας. 33 (στίχ. 142 α1. συμφορῶν καὶ ἐγκατάλειψης. β. ἡ ἀπανταχοῦ παρουσία. Γιὰ νά ἐπιστρέψουν οἱ ἐξόριστοι καὶ οἱ αἰχμάλωτοι στά σπίτια τους. θ.". β. γ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" 13834 α1. παρ. πολεμοῦμε τούς δαίμονες· ἐνῶ ὅταν μνησικακοῦμε καί πολεμοῦμε τούς ἀδελφούς μαςμ ἔχουμε εἰρήνη μέ τούς δαίμονες. ἡ τελεία γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντιπαραβάλλεται ἡ κακία τῶν ἀσεβῶν. α2. Κατά τῆς μαύρης μαγείας. α2. β.. Γιὰ νά προστατεύση ὁ Θεός τὴν μητέρα στὸν καιρό τῆς ἐγκυμοσύνης νά μήν ἀποβάλλη. Προσευχή γιὰ σωστές ἀντιδράσεις. γ.8) 34 ". θ. β. 141 α1. Ὅταν διώκεσαι καὶ κρύπτεσαι νά μήν ταραχθῆς. Προσευχή γιὰ βοήθεια. Γιὰ νά φωτίση ὁ Θεός τοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου. τ. στ. Κατά τῆς σκληρῆς γλωσσοφαγιᾶς. α2. θ. Δοξολογία.. β. γ. 137 α1.80 σελ. στ. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". (Προτείνεται ὡς βραδυνή προσευχή).β. ποὺ βασανίζη τοὺς συνανθρώπους του. Ἐγκωμιάζεται ἡ παγγνωσία. " Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας". γ.3.

"Εἶναι μία αἴνεσις καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Θεόν". "Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν".Ἡ δύναμις. 147 α1. α2. Γιὰ νά σταματήση ὁ Θεός τὶς αἱμορραγίες. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καὶ χάριτος" 144 α1. ε. 148 α1. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του".35 θ. "Εἶναι μία αἴνεσις καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Θεόν". Γιὰ νά εὐλογήση ὁ Θεός τὶς ἐργασίες τῶν ἀνθρώπων. Προσευχή ὁλοκληρωτικῆς ὑποταγῆς καὶ ἀκράδαντης ἐλπίδας στὸν Θεό καὶ ὄχι σὲ ἀνθρώπους. 145 α1. γ. στ. β. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. 35 (στίχ. 146 α1. γ. Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπη νά λέγουν τὸν ὕμνο. β.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". πλοῦτο καὶ ἄλλα ὑλικά πράγματα. Δοξολογία. Ἀτομική δοξολογία.15) β. Γιὰ κατάθλιψη καὶ γιὰ κακό μάτι. "Ἐν καταστάσει βαθυμίας. ε. α2. ἡ μεγαλειότης. β. θ. Ὅταν μᾶς καταδιώκουν οἱ ἰσχυροί τοῦ παρόντος αἰῶνος. γιὰ νά εἶναι εὐάρεστες στὸ Θεό. Γιὰ νά ποῦμε ἕνα ἐλάχιστο εὐχαριστῶ στὸν πανάγαθο Θεό. α2. ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἡ προστασία ἀπό ἐχθρούς ἰσχυρούς. Παγκόσμια δοξολογία. "Εὐχαριστήριος ψ. Γιὰ νά καταπραΰνη ὁ Θεός τὸν ἀναστατωμένο λαό νά μήν γίνη ἐμφύλιος πόλεμος. γ. Γιὰ νά εὐημερῆ ὁ λαός. γ. "Εἶναι μία αἴνεσις καὶ δοξολογία εἰς τὸν Θεόν. ὅπου ζητεῖται ὁ φωτισμός καὶ ἡ καθοδήγηση. ἐπίκληση καὶ προβολή μεσιτείας. μελαγχολίας. α2. ἥτις ἁρμόζει κοινῶς εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους".στ. γ. στ. γιὰ νά μήν κάνουν κακό στούς ἀνθρώπους καὶ ζημιές στά σπαρτά.Ἡ ἀγαθότης καὶ τὸ ἔλεός Του". θλίψεως. Ἐθνική δοξολογία. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. 143 α1. ε. κατηφείας. Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπη νά λέγουν τὸν ὕμνο. α2. Ὅταν θαυμάζης τὶς εἐργεσίες καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καὶ νά τὸν δοξάζης. θ. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός εἰρήνη. . "Ὁ Κύριος εἶναι Μέγας". Γιὰ νά μήν καταστρέφουν οἱ ἀνεύθυνοι ἄνθρωποι τὸ φυσικό περιβάλλον. Ὅταν ἐπιτίθεται ὁ ἐχθρός μή φοβηθῆς πίστευε ὅπως ὁ Δαβίδ. στ. Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπεη νά λέγουν τὸν ὕμνο. Γιὰ νά θεραπεύση ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κτυπηθῆ καὶ πληγωθῆ στίς σιαγόνες ἀπό κακούς ἀνθρώπους. β. α2. Γιὰ τὴν ἀναπτέρωση τοῦ πεσμένου ἠθικοῦ.5 . Γιὰ νά ἡμερέψη ὁ Θεός τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἄγρια ζῶα τοῦ βουνοῦ. Ὁ ὕμνος γιὰ τὴ νίκη τοῦ Θεοῦ. ε. "Εἶναι μία αἴνεσις καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Θεόν". ε. Πρωϊνή δέηση καὶ ἱκεσία πρὸς τὸν Κύριο. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.". Προσευχή γιὰ βοήθεια ἀπό τὸν Θεό. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ.

Ὁμαδική προσευχή γιὰ νά δοξάσουμε τὸν Θεό.19.810.α.τ. ὁ θυμός.10). Γιὰ νά κάνη καιρό εὐνοϊκό ὁ Θεός γιὰ νά ἔχουν ἀφθονία εἰσοδημάτων οἱ ἄνθρωποι καὶ νά δοξάζουν τὸν Θεό. 150 α1. Γιὰ νά δώση ὁ Θεός χαρά καὶ παρηγοριά στούς θλιβομένους ἀδελφούς μας. "Πρός δοξολογίαν καὶ ἐν γένει πρὸς λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Αἰτία εἶναι ἡ ἀμέλεια καί ἡ θεραπεία γιὰ νά βρῆ ἡ ψυχή παρηγοριά εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδιᾶς.(ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Ψ.6. 309) 39 Ἄγχος. 182) 37 Εἶναι ἐνέργεια τῆς ἀκτίστου θείας Χάριτος. 51(στ. β. Παναγία μου. ἡ βλασφημία. (Ἅγιος Ἡσύχιος.1986. στ. 117(5). πρίν κάνης ὁτιδήποτε. Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία. 328) 38 (Ἅγιος Μακάριος. 36 "Στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά παρακινεῖται ἡ καρδιά σου ὅταν δὲν ξεχνᾶς ὅλες τὶς εὐεργεσίες Του. Θεσ/κη.1. ἡ δόξα καὶ ἄλλαι ἰδιότητές Του".Τήν ἀσφάλεια τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ξέρεις. 36)36 – (ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἔλεός Του. ἀντιμετώπιση. Ἡ βίωση τοῦ ἄγχους εἶναι διασκορπισμός τῆς ψυχῆς καί ἄγνοια τῆς ἐσωτερικότητος. Συζήτηση μέ τόν Γ. τ. 33(5).οἱ διεστραμμένοι λογισμοί. σελ.198. γ. βοήθησέ με". σελ. 118(109)39. νιώθω μιά ἀνασφάλεια. στ. φιλοκ. Ψ. ἡ μετακίνηση ἀπό τόπο σὲ τὸ πο. γ. Ἁγίου Πνεύματος.4. ψυχικός πνιγμός ποὺ εἶναι γεύση τῆς γέενας.(ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὡς ἀρετή. 168). Εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία στὸν Θεό γιὰ τὶς μεγάλες του καλωσύνες καὶ γιὰ τὴν πολλή Του ἀγάπη ποὺ δὲν ἔχει ὅρια καὶ μᾶς ἀνέχεται.β. Κυριακίδη. ἡ ταπείνωση συνάγει τὴν ψυχή ἐντός αὐτῆς. 149 α1. 1986 σελ. Ἄγχος. 12(4).(Ἀρχ.Κάνε τόν σταυρό σου καί. ἐκδ. 4 (7). νά προ . Παΐσιος).Ἡ Θεοποιός δωρεά τοῦ Πα ναγίου Πνεύματος ποὺ εἶναι Φῶς ἀπόρρητο. γ.38 Ἀγροτικές σοδιές νά πᾶνε καλά.Ὅσο μπορεῖς.14.102 (στίχ. 1. ποὺ βρίσκονται στὴν ξενητειά καίστούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ἀνάλογα μέ τὸ μέτρο τῆς ταπ/νης σοῦ δίδεται καί ἡ ὑπομονή στίς συμφορές σου". Παΐσιος) ε.(λόγ. πές: "Χριστέ μου. Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπη νά λέγουν τὸν ὕμνο. ἐκδ. κατά τόν ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο εἶναι. Θεραπεία: "Ἡ ταπείνωση συνάζη τὴν ψυχή στὴν ἡσυχία καί τὴν κάμνει νά συνελίσσεται στόν ἑαυτό της. Ἱερ. 118(18).μστ). 16(15). Μόνον τὴν ἀσφάλεια τοῦ αὐτοκινήτου ξέρεις. -Ἀσφαλίσου. (Ἰωάν. Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! Ἀλφαβητικὸ Θεματολόγιο Ψαλμῶν Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ (εἶναι αἰώνια. πα). ἡ εἴσοδος στὸ σκοτισμό τοῦ νοῦ -πνίγεται ἡ ψυχή μας· (λόγ. Εἶναι ἡ δόξα τῆς θείας φύσεως. (π.τ.Κορναράκης. 65.106(στ. 132). "Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν τὸν ἰσχυρόν. 80. Βλάχου. Ἡ ὠδή τῶν πιστῶν τοῦ Θεοῦ.62) . σελ. "Ὁ παρών ψ. ἔλλαμψη (ἄκτιστο Φῶς)37. νά προσέχης. ἔχω ἄγχος. Ἔδεσσα. φιλοκ. δέχεται συνέχεια ἀπό τόν Θεό βενζίνη "σοῦπερ" καί τὸ πνευματικό του ὄχημα δὲν σταματάει ποτέ· τρέχει συνέχεια. ἡ μεμψιμοιρία.5-7).νζ). βρέ παιδάκι μου.96(10). τὸν βοηθόν καὶ σώζοντα".α. "ἀνταύγειες τῆς πατερικῆς ἐρήμου". 62) Τό ἄγχος δημιουργεῖται ἀπό τὴν ἀπομάκρυση ἀπό τὴν Πατρική διδ/λία. ποὺ βρίσκονταιστήν πιό μακρινή ξενιτειά. ἄκτιστο. 103) . Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στόν Θεό. μᾶς διδάσκει νά εὐχαριστῶμεν τὸν Θεόν διά ὅλας τάς εὐεργεσίας ἤ δυστυχίας ὁπού ἤθελε δώσει εἰς ἡμᾶς. Περιβόλι τῆς Παναγίας. (π. Ἀπό αὐτό ἐπέρχεται τὸ πνεῦμα τῆς παραφροσύνης ἀπό τὸ ὁποῖο πηγάζουν μύριοι πειρασμοί· ἡ σύγχυση. ἀπό τὴν ἀρχήν ἕως τέλους τοῦ κάθε μας πράγματος". Προσευχή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! θ. Ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀσφάλεια ἀπό τὴν ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. α2. ἐκδ.Ἡ δύναμις. Χορωδιακή συμφωνία δοξολογίας.28). (λόγ. ἡ καλλονή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἱ. σελ. στόν Θεό. 31(στ. ἡ μεγαλειότης. Ψ. θ. γ.Μονή τιμίου Σταυροῦ. Πῶς θά ὑμνῆς τὸ Θεό καὶ γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπη νά λέγουν τὸν ὕμνο. α2. Παΐσιο: -Γέροντα. Γιὰ νά κρίνει ὁ Θεός αὐτούς ποὺ μᾶς ἀδικοῦν. "Νά μισεῖτε τὰ πονηρά". φιλοκ.2) (Ἅγιος Μάρκος Ἀσκητής.

74.5). ὅταν ἡ ἁμαρτία ἐπαναλαμβάνεται συχνά καί ἐμφωλεύει πολύ καιρό μέσα στή ψυχή μας. 110)45 Ἀνομβρία. 68) (ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ χαρακτηριστικά. 97) Αἱρετικοί νά ἐπιστρέψουν στὴν ὀρθοδοξία.(ἄδικα ὅταν μᾶς στενοχωροῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κακοῦ. 62) . 3. 31(1) (Ἅγ. 1986.. β. φιλ.δ. Ε. 80) . 32) . σελ. ὅτι: "ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὴν ἀδικία μισεῖ τὴν ψυχή του. 65 Ἀνδρείας.(ἀδικοφυλακισμένοι νά δικαιωθοῦν. καταστρέφει καί καταξεσχίζει ἀθλιότατα τὴν ἔμφυτη καλλονή του". 42 "Θά σκεπαστοῦν οἱ ἁμαρτίες ἀπό τόν Θεό.(ἀνθρώπου κραυγή σὲ δοκιμασία. 6 Ἀδιεξόδων λύτρωση. κλεῖσε τὰ αὐτιά σου καί νά μιμηθῆς τόν προφήτη ποὺ λέγει: "Ἐκεῖνον ποὺ κακολογοῦσε κρυφά τόν πλησίον του. 120) (δούλων ἐλευθερία. (Ἅγιος Ἡσαΐας φιλ. 42) Ἀνεύρεση τοῦ δρόμου. σ.270). στολισμό τῆς ψυχῆς του.(ἀνδρείας χάρισμα. λόγοι. τόμ.α. 145 Αἶνος . Ἄς ἀνοίξουμε τὴ συνείδησή μας. ἀλλὰ μέ τὰ δικά μας. 53 Ἀνάθεση τῶν ὑποθέσεών μας στὸν Κύριο. Ἱ. 10) .Π.307). 23 Ἄνθρωπος. εἶναι ζόφωση καί ἀχρείωση τοῦ κατ' εἰκόνα. (ἐπαναστάτης. 95 Ἀλήθειας. Σουρωτή Θεσ/κη 1999. 100 (στίχ. 69) . αὐτόν τόν ἔδιωχνα". Ἀνδρόγυνα (ἄκληρα νά μήν χωρίσουν. τῆς καλλονῆς τοῦ Θεοῦ".ἄς θυμηθοῦμε ὅλη μας τὴ ζωή. εὐαίσθητος νά μή θλίβεται.(ἄνθρωπος ἐγκαταλελειμμένος. λόγο καί πνεῦμα).(6) 44(ἀνθρώπου δικαίου καὶ ἐναρέτου. Ἱ. 73) .(ὁ ἄνθρωπος νά κριθῆ μὲ εὐσπλαχνία κατά τὴν βα παρουσία.62) 44 "Ἡ θεία Χάρη χαρίζεται ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινώνεται καί ὅσο ταπεινώνεται τόσο καί χαριτώνεται καί γίνεται υἱός κατά χάριν".(δούλων προστασία. 84. ὅταν δὲν φανερώσης στούς ἀνθρώπους ὅτι ἔχεις ἀρετές".τ.15) . 123 Ἄδικα. μ. λόγῳ τῆς ἔλλειψης τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ.τ.100) . 42. ξεσχίζοντας καί ἀχρηστεύοντας τὸ κατ' εἰκόνα Θεοῦ" ποὺ ἔχει. 113 Ἀθέου ἡ ἀνοησία. 14. (ἄδικα διωχθέντες νά ἀποκατασταθοῦν.31) 43 "Δέν θά ἁμαρτήσης ὅταν σὲ κάθε πράγμα ποὺ κάνεις νά πιστεύης ὅτι βλέπει ὁ Θεός τὴν κάθε σκέψη σου ". (προτροπή. καταστρέφει καί κατεσχίζουν ἐλεεινά τὶς σάρκες τους. 149) . 93) .("ὁ δέ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν". 94).Κυρίαρχος ὁ Θεός.(ὅταν πολεμεῖται ἀπό τοὺς ἐχθρούς. Ἀναμαρτησία. 51)42 . 73). 10. Τιμίου Σταυροῦ. 35) (ἄδικη μήνυση. 87. ε.65 Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. καί Ἐκεῖνος θά σὲ βοηθήση σὲ κάθε σου δυσκολία.(αἶνος καὶ λατρεία ἐθνική καὶ ἀτομική. 55. 43. 52) .(ἀνδρόγυνά συμφιλιωθοῦν. 232). 106 Ἄνθρωποι καὶ Θεός. Ἀδυνάμων ἀνθρώπων θεραπεία. 6 Αἰχμαλώτων (ἐλευθερία.. ἀμετανόητοι νά τιμωρηθοῦν. Γιατί κι' αὐτός χωρίς νά τὸ αἰσθάνετα. θρίαμβος.(ἀνθρώπων ὑποχθονίων τιμωρία. Ἔδεσσα. 138 (7)43 Ἀναποδιές στή ζωή. 111) . 102) .(λέγεται τὴν Παρασκευή. 381). Βλάχου. 14. "Πάθος λέγεται.(ἄδικοι. 31 Ἀνησυχία γιὰ τὰ ἀγαπητά σου πρόσωπα. 103) Ἀμφιβολίες. ἀπροστάτευτος.(ἁμαρτιῶν συγχώρηση 19.α. (Φιλοκ.(ἀλήθειας φανέρωση.τ.ἄς ἐξετάσουμε καλά κάθε σφάλμα μας καί ἄς μή κακολογοῦμε μόνο τούς ἄλλους. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος". σελ. ὁρατούς καὶ ἀοράτους. γιὰ νά ἐλευθερωθῆς ἀπό τὸ ἄγχος καί τὴν ἀγωνία. (οι) (. 59) σεύχεσαι καί νά ἐμπιστεύεσαι στόν Θεό.Ε.(ἁμαρτιῶν βάρος 51. 137). Μ. 130. 36. Παϊσίου. Ἁμαρτιῶν (ἔνοχος ὁ ἄνθρωπος.Ἀγωνίας κραυγή σὲ ὥρα κινδύνου. 40 "Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει γιὰ τὰ πάθη. 10(5)40. 23 Αἴσθηση ὀργῆς τοῦ Κυρίου λόγω τῶν ἁμαρτιῶν σου. Ἁπλοποίησε τὴν ζωή σου μέ τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. τ. 114.(γιατί ὁδηγοῦνται στὸν γκρεμό. (Ἀρχ. 89 41 "Νά μήν ἀσχολούμαστε μέ ξένα ἁμαρτήματα.κατασυντρίβοντας ἀνόητα τόν ἐσωτερικό τριαδικό καί ὑπερκόσμιο τριαδικό (νοῦ.κία). 90) . σελ. 90 (15). (Φιλοκ. (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.(ἡ ἀδικία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 19) .(ἄδικοι βασανισμοί.παρ. 10) . (π. 35)41 . 53) Ἀκοή νά δοθῆ στούς κωφούς.(ὁ ἄνθρωπος ποὺ φροντίζει γιὰ τὸν Θεό θά τοῦ προσφέρη τὴν σωτηρία του.Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία. Πνευματική ἀφύπνιση.(ἀντιμετώπιση. 94) .38.(νά ἀναλάβη ὁ Θεός.(ἀνδρόγυνα σκληρόκαρδα νά μήν χωρίζουν. Μάρκος ὁ Ἀσκητής. 1) . 10) . 1. 31 . σελ. 66. 37. τόν ὁποῖο δημιουργεῖ ἡ ἀγάπη. 53 Αἱμορραγιῶν θεραπεία.Ἡσυχαστήριον ἁγ. Ἱερ. παθαίνει κάτι παραπλήσιο μ' ἐκείνους ποὺ ἀπό παραφροσύνη χωρίς νά τὸ αἰσθάνεται.

Ε.γ. Δολοφονιῶν ἀποτροπή. 67) -(γυναικῶν στείρωση νά λυθῆ. 13. 41) . 101 Βιαίως ἀποθνήσκοντες. 93 Ἀποκατάσταση καταφρόνησης. Διαβολή καὶ καταδίωξη ἀπό τοὺς ἰσχυρούς. νά διαβάζεται τρεῖς φορές τὴν ἡμέρα ἐπί τρεῖς ἡμέρες. 78) . 22.α.(δαιμόνιο. 65 Γλωσσοφαγιά. Ἱ. 139) (οἱ δαιμονισμένοι νά ἐλευθερωθοῦν. 48(13)50 Διαλυμένων σχέσεων νά γίνη συμφιλίωση. γιὰ τὸ κακό μάτι.α. 52. 72. 143. 42. Ἀχαριστίας (-οι). 15 Δικαιοσύνη (τοῦ Θεοῦ. 105.70) . 69 Ἀπογοήτευση.2)46 Ἀρχάριοι νά λάβουν δύναμη γιὰ νά μή δυσκολεύονται στή δουλειά τους.50) . (Ἅγ.25 46 "Ἀπαλλαγή βιωτικῶν ὑποθέσεων καί παραμονή στόν κόσμο τοῦ Φωτός". 120. "Ὅταν μᾶς πολεμοῦν νά ἀναπνέομε τόν Θεό. 80) Βαθυμίας. 15).(πού ἀδικοῦν τοὺς εὐεργέτες τους.Ε. 21. σ. 106) Δάγκωμα ἀπό σκύλο ἤ λύκο. 22. 40. 70. 87. 1.(ἀσθενεῖς ποὺ νοσηλεύονται στά νοσοκομεῖα. Γεωργικές ἀσχολίες νά πᾶνε καλά. 60).33). 14) . 17. 17. 84 Ἀρετῆς.Ε. 63 Δαιμόνων (καί φθονερῶν ἀνθρώπων ἐνέργεια νά ἐξαφανισθῆ. 94) . (Ἅγ. 50 Ἀποτυχία. 31. 90. Παϊσίου. 11. 56. 24). Ἡσυχαστήριον "Εὐαγγελιστής Ἰωάννης". ὅσοι τὴν ἔχασαν. 68. 1) . 16. 83(3)47 Βασιλέως διακήρυξη.(διαφύλαξη ἀπό βλάσφημους λογισμούς. 36) Ἀσθένεια (-εῖς) (καί πόνο.(δικαστική ἀποκατάσταση. σελ. (Ὅσιος Φιλόθεος. 26. 44.(δαιμόνων φθόνος. Γρηγόριος Νύσσης. 93) 47 "Τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς τὴν φέρνει στή ψυχή μας". (καί πονηρίας ἀντιμετώπιση. 73. 126 (2).(δικαιοσύνης ἀπόδοση. 139(12)48. γιὰ νά μένουμε ἄτρωτοι. (Ἅγ. 4.πώς νά ἀντιμετώπιστῆ.(ἀχάριστοι ἄνθρωποι νά συνετιστοῦν. 90) . 125) . 138 Γυναικῶν (ἐλευθερία ὅταν ἀποβάλλουν. Λόγοι. σ. ἀντιμετώπιση. 3. 76 Γυναικοπαίδων φύλαξη. 57.339) 48 "Γλωσσᾶς δὲν βαδίζει στὸ σωστό δρόμο. σελ. Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ποιά εἶναι. 140 Γονέων καὶ παιδιῶν ἀποκατάσταση σχέσεων.43) .(δέηση πρὸς τὸν Κύριο νά μᾶς προστατεύη ἀπό τὴν ἀσέβεια καὶ τὴν πονηριά τῶν ἀνθρώπων. τ. 34 Ἀϋπνία.(ἀσεβῶν ἐξαφάνιση. 49 Βουβοί νά μιλήσουν. 6. 121. (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος. 55) Δοκιμασία καὶ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό. 142 Διχτυῶν εὐλογία. 12. 84 (10). 139) . 58 Γέροντες ποὺ βρίσκονται σὲ μοναξιά.142 Βασκανία. (καί ἀδικίας καταπολέμηση.(δαιμόνων φυγή. νά ἔλθη ἡ ἡρεμία. 30 . 82 . 58 Διστακτικοί ἄνθρωποι νά ἐνθαρρύνονται. 59 Ἀπελπισία ψυχῆς. 26 Ἀπολογισμός πνευματικός. 62(6). 90) . μελαγχολίας.α.(ἀσθένεια δύσκολη.τ. 77. 71.(διώξεων ἀντιμετώπιση. φιλ. 109) . 73. 52 Διωκόμενος (νά αἰσθάνεσαι ἀσφάλεια. 90 (14). θλίψεως. Ἰσαάκ ὁ Σῦρος.(ἀρετή νά θεμελιώσης.Ἀπάτης θῦμα ὅταν γίνεσαι. 118). 13)49 (διαφύλαξη ἀπό δαιμονικές δυνάμεις καὶ ὁργάνων των. 82 45 π.(ἀσέβεια βασανισμός. σελ.Π. ἔκδ.88 Ἀπόγνωση. α. Ἀτυχιῶν ἀπεσόβηση.75) Δικαστές νά κρίνουν δίκαια.(δειλία στὴν ἐργασία. 9. 60 Διχόνοιας ἀπαλλαγή. 24) Δέηση (ἐγκαινίων σπιτιοῦ. 3. 34) Διόρθωση διεφθαρμένων πολιτικῶν καὶ ὑπαλλήλων. 103.(διαβόλου κατάργηση καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ε. 49 50 " ἐξομοιώνεται μέ τὰ ἀνόητα κτήνη. 51 Ἀσέβεια (-ῶν). 129 Ἀρχόντων μετάνοια.τ. 12. 36. Δειλία. 277) . 21.8.(οἱ ἀχάριστοι θά ἀποβληθοῦν. 141) . τ.Π. Ἰσαάκ ὁ Σῦρος τ. 126) . νά ψαρεύουν. φάρμακο ἡ ἐλπίδα. 76.κατηφείας. 15) . 53 Διάκριση. (τέλειος καὶ ποιά τὰ χαρακτηριστικά. τ. 37.

Ἡ μαρτυρία τῆς διανοίας ἔχει τὴν προέλευσή της στὸ νά μή κατακρίνεται κανείς ἀπό τὴν συνείδησή του γιὰ τὴν ἀμέλεια νά ἐκτελέση τὰ καθήκοντά του.35). 34) .(ἐλεημοσύνη πώς νά γίνεται. Κύριέ μου. παρ. 90) .(123).13) . 128 Ἐλεημοσύνη (καί ἀληθινή λατρεία.Δοξολογία (στό Θεό. λόγ.(δυσκολιῶν ἀντιμετώπιση.(Ἅγιος Ἰσαάκ. 146) .(ἔγκυος γυναίκα νά λάβη θάρρος κατά τὸν τοκετό. 34) . 19. κστ. Ἐμπιστοσύνη (στό Θεό ὅταν σὲ διαβάλλουν.(δοξολογητική προσευχή κατά τὴν ἁγία Πεντηκοστή. εἶναι ἀλήθεια. Ἔπειτα θέλει νά ἐξερευνᾶ (στ. 3) . 32(22). Ε. τὸ σῶμα". τὸ μονοπάτι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ζητώντας μάλιστα ἀπό τόν ἴδιο τὴ σχετική χειραγωγία" (στ. Ἀγαλλίαμα .22. (τοῦ Θεοῦ ἀπόκτηση.(νά εἰρηνεύση ὁ δύστροπος ἄρχοντας. Δυσφήμιση οἰκογένειας. Ὅποιος λίγο πολύ αἰσθάνεται τὴν ἐλπίδα πρὸς τόν Θεό. "λυπήσου με.142. σελ.(ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νά ἔλθη. 118. 136. 18. Ἔλεος.2.Π.39. 128 51 "Ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 270) . Νά εὐλογηθῆ ὁ ἄνθρωπος ποὺ σέβεται καὶ ὑπακούη στὸν Θεό.(ἐλ/ρία καλοκάγαθων ἀνθρώπων. δὲν θά πεισθῆ ἀπό καμμία δύναμη νά δουλεύη καταναγκαστικά σὲ τοῦτον τὸ σκληρό αὐθέντη. Ἐγωϊστές καὶ πεισματάρηδες νά ἡρεμήσουν.27. Γιατί ἡ ἐλπίδα πρὸς τόν Θεό καί ἡ ἀνδρεία τῆς καρδίας γεννῶνται ἀπό τὴν μαρτυρία τῆς συνειδήσεως καί διά τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας μας ἔχομε τὴν πεποίθηση πρὸς τόν Θεό. Τά ἱερά συναισθήματα τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ ἔναντι τοῦ θείου νόμου (118 Ψ. 144) . (νά εἰρηνεύση τὸ βάρβαρο ἀφεντικό.139. 25.(εἰρήνη σὲ ὅλο τὸ κόσμο. 291) Ἐλπίδα (στό Θεό. 12. 111) . τόσο τὴν λειώνει ὁ πόθος καί ἡ λαχτάρα γι' αὐτόν". 75). α.94. 7.(ὁ ἐνάρετος ἄνθρωπος ὅταν ἐπιβουλεύεται ἀπό ὁρατούς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς.(ἀποκατάσταση λόγω πολέμου ἀπό δαίμονες καὶ τὰ ὅργανά των. Ἡ παρρησία γεννᾶται ἀπό τὴν ἐπίτευξη τῶν ἀρετῶν καί τὴν καλή συνείδηση. Ἐάν δὲν μᾶς κατακρίνη ἡ καρδία. 22). Ἐγκατάλειψη (ἀπό συγγενεῖς καὶ φίλους. 102. 25) . 117. Ἐγκυμοσύνης ἐλευθερία. σελ. Ἐμπόρων εὐλογία. 27) .130) (ἐμπιστοσύνη καὶ ἀφιέρωση στὸν Θεό. Ἔννοια τῆς οἰκογένειας.(εἰρήνη μὲ τοὺς συνανθρώπους μας.34. 147 . 43) .151)53 52 (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος.δηλ. νά μήν βασανίζη.(ἐλ/ρία ἀνθρώπων ποὺ κατατρέχονται ἀσταμάτητα.(ἐλευθερία ἀπό κακοποίηση. 61.) ἀκολουθοῦν μιά ἀνιοῦσα κλίμακα. 82.τόν ἁμαρτωλό. 64 Ἐμφύλιος πόλεμος νά σταματήση.Ε. 91. ὥστε νά μήν εἶναι πιά δυνατόν νά ἐκφραστοῦν μέ λόγια.160. 149 Εἰρήνη. 100) . στὴν ἐλεεινή κατάσταση ποὺ βρίσκομαι.131). τὴν ὁποία πρέπει νά ζητοῦμε ἀπό τὸ Θεό ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί καί νά φωνάζουμε ἀκατάπαυστα τὸ "Κύριε ἐλέησον". 55. 44).(Φιλοκαλία.52 Ἔμμηνα νά ἔλθουν ὅταν καθυστεροῦν. (ἀπό ἐχθρούς.(ἔλεος τοῦ Θεοῦ ζήτηση.(τήν ἐλπίδα τὴν ἔχει ἐκεῖνος ποὺ παραμένει διαπαντός στὸ Θεό. 91 . 27). 14 Ἔθνους προστασία. 53.τ. τ. Ἔτσι ὁ ἱερός ὑμνωδός ἀρχικά πιστεύει στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ 118 (στ.ἄν πρωτύτερα δὲν ἐκτελέσεi ὁ ἄνθρωπος τὸ θέλημά Του κατά τὸ χρέος του. 100. 128. 40). 70) .(τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ χορηγεῖται ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμό τῆς ἐλπίδος πρὸς Αὐτόν. 129).51 Ἐλευθερία. Εὐσεβίου.(δοξολογία καὶ λατρεία διά τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ.(δοξολογικός Ψ. 143 Ἐναγώνια ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. 66.(εἰρήνη μὲ τοὺς ἐχθρούς ποὺ ἐπιμένουν στή γνώμη τους. 60 Εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεό. (Ἀρχ. 54. 140) . 49) . 62 Ἐνάρετη (πολιτεία. 50) .29) Δυσκολεμένος (ἄνθρωπος. Ἐκκλησιαστική γνώση. 111.45. καί δέξου με πάλι στή Χάρη Σου". 17) 53 "Γι' αὐτό δόθηκαν(οἱ ἐντολές) ὥστε μέ τὴ σοφή τους καθοδήγηση φθάνουν στὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στὸ Θεό γιὰ μιά μόνιμη ἕνωση μαζί Του. 70 Νά ἐλεηθοῦν οἱ σκληρόκαρδοι καὶ ἀδιάκριτοι.(ἡ ἐλπίδα εἶναι φάρμακο γιὰ τὴν ἀπόγνωση. Εἶναι σκληρό τὸ νά δουλεύει κανείς στὸ σῶμα.33.(ἐθνικός θρῆνος. 54. 66) καί πιστεύοντες σ' αὐτές θέλει νά βαδίση τὴν "τρίβον. ἔχομε παρρησία πρὸς τὸ Θεό.349) "Δέν μπορεῖ νά ἀποκτηθῆ ἡ ἐλπίδα πρὸς τόν Θεό. 4. Ἀρχίζουν ἀπό ἕνα χαμηλό σκαλοπάτι καί σιγά σιγά ἀνεβαίνουν καί ἀνυψώνονται ὅλο καί πιό πολύ ὥστε κορυφώνονται στὸ μή περαιτέρω. Ἐθνική δοξολογία. 6.69) μέ ζῆλο τὸ θεῖο νόμο γιὰ νά τόν καταλάβη καλλίτερα καί φθάνη στὸ σημεῖο νά ἐκ ζητῆ διά παντός τὴν ὁδόν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ (στ. 118(6.129) καί ὅσο πιό πολύ τόν ἀναζητάει τόσο καί πιό πολύ "ἐπιποθεῖ τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ ἐν παντί καιρῷ" (στ.20. 40). 38 Ἐντολές Θεοῦ.73. 74) . 33) .41. 70). 9. 86 Ἔκληση θείας βοηθείας. Εἰρωνείας ἀντιμετώπιση. 41. 119. ε.74)(ἐγκαταλελειμμένοι ἄνθρωποι νά ἐνθαρρύνονται. 15).

ἐσύ νά μήν κλονισθῆς. λέξη "σχολάσατε". .Εἶ ναι ἡ προσπάθεια ποὺ καταβάλλουμε γιὰ νά ὑποταγῆ ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου στὴν θέληση τοῦ Θεοῦ".(εὐχαριστία στὸν Κύριο. 103(15).126.61) . 28) .140) . 119 Ἐξομολογήσεως (ἀνάγκη. 107(2). 90) . 22 (2). 1985. 147) Eὐλογία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μελέτης καὶ τήρησης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.(ἐργασίας εὕρεση 38. (Ἅγιος Ἀναστάσιος Ἐρωταποκρίσεις. 71) (εὐλογία γιὰ κάθε νέο ξεκίνημα. 107.45.71. Ἱ.(εὐχαριστία γιὰ τὸ ξεκίνημα κάποιας ἐργασίας. σελ. 106. λόγ. 72 Εὐχαριστία.Θεόληπτος φιλ.(ἔκκληση τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ.43. 1 (εὐλογία γιὰ διατήρηση τῆς νέας ἐσοδειᾶς. 9. 88) Ζωντανός ὁ Θεός.53) .79. ὡς αἰτία γνώσεως τοῦ Θεοῦ. "Ἡ τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν κατά τούς Πατέρες λέγεται ἡ ἄσκηση.133.137) (ἐξομολογητικός ψ. Εὐτυχία ἀσεβῶν καὶ ὅταν θλίβονται οἱ δίκαιοι. Ἐπαναστάτου ἡρεμία.(ζήτηση θείας βοηθείας.(εὐχαριστία στὸν Θεό γιὰ τὴν ἀπαλλαγή ἀπό τὶς θλίψεις.Βλάχου.27) βλ. Μ. 102) . 115. σελ. 148. 60) Ἔργων σωτηρία ἀπό ἐχθρούς.(εὐχαριστία καὶ προσευχή.(ἐχθρῶν ταπείνωση.(Εὐχαριστήριος ψ. 92) . Ἱερ. (Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. 57 Ἐργασία.δ. Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία. Κλῖμαξ. "Ἀστήρ.88.33)(εὐχαριστία γιὰ παράταση ζωῆς.(κίνδυνος θανάτου.δ.54 Θανάτου (ἑτοιμασία. γιατί σκέφτεσαι πνευματικά.193) .(Ἅγ. 25) . 148) Εὐόδωση τῶν καλλιεργειῶν. 74.(ἐργασιῶν δυσκολίες νά ξεπεραστοῦν."Ἡ ἡσυχία ἔγινε ἡ πιό μεγάλη τῶν ἀρετῶν. 1986. 57 Ἔρωτος (ἀσθένεια. Ζῆλος θεῖος.(ἡ ζωή εἶναι σκληρή. 41) . σελ. γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 83 Ἐπιληψίας θεραπεία. 45). 118 (103)55.104. ἄψυχα εἶναι τὰ εἴδωλα.66) (ἐργασίας εὐόδωση. 110.30). 77 Εὐαίσθητοι νά ἐνισχύονται.(εὐλογία καὶ εἰρήνη στίς οἰκογένειες. (Ἅγ.74. 147 Ἡ ζωή (τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σύντομη. 38) (ἐχθρῶν ἀπαλλαγή. 107). 8. 41.(εὐνοϊκές καιρικές συνθῆκες γιὰ τὴν ἀφθονία τῶν εἰσοδημάτων. 110). 128) . 54. Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης.120) . φιλ. νά ξεπεραστῆ. 146 Ἡμικρανιῶν θεραπεία. 18. ἡ θυσία (ἄσκηση). 62) Εὐαγγελίου πίστη. 90 τῆς καρδίας.(ἐργασίες νά πηγαίνουν καλά. λόγω ἀτυχήματος. 39) .γιὰ κάθε ἡμέρα. Τιμίου Σταυροῦ. 54 "Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός".(ἐπικίνδυνη. Ἀθῆναι 1962. 108 Ἐπικριτές ποὺ καυχώνται.(ὅταν πηγαίνης γιὰ ἐργασία ἤ ταξίδι.139) . 24.(εὐχαριστία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή σου. Ζήτηση (ἀγαθοῦ.τ. Ρηγοπούλου σελ.(ἐχθρῶν ἀντιμετώπιση. Ἀθωνικά ἄνθη. σελ.22) 55 "Τά θεῖα λόγια τρέφουν καί κατεφραίνουν τὴν ψυχή". 69 Εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ ἐνθύμηση. 51). δὲν σὲ λησμόνησε ὁ Θεός. (γιά τὴν λύτρωση ἀπό τοὺς διῶκτες σου.(εὐχαριστίας ὕμνος.144) . 61) . 58. σελ 152) "Τά θεῖα λόγια προσφέρουν πολλά ἐδέσματα".1.(εὐημερία τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ.Ἐξέγερσης καταστολή. 83) . Σιδηρόκαστρον.107) . 23) . 16) Ζῶα ἄγρια νά ἡμερέψουν καὶ νά μήν κάνουν ζημιές. 36. 85) . 141 Ἐπιβουλή ἐναντίον σου. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐβόησε δυνατά καὶ καθαρά.46.77. 4. (Ἀρχ. 126) . νά μή λιποψυχήσης. 135).τ. 103. 65 Εὐσέβειας ἐνθάρρυνση. ἡ θεία Χάρη. 127) Εὐνοϊκά (νά ἔρθουν τὰ πράγματα.107. ἐκδ. Ἔδεσσα.8)(εὐχαριστία στὸν Κύριο. 118. Θεία λόγια.(ἐχθροί ὅταν σὲ κυκλώνουν νουν τὴν ψυχή σου. 12 Ἐπίθεση (ἐναντίον σου. 114) (εὐχαριστία στὸ Θεό γιὰ τὴ χάρη Του.49). 87.(ζωῆς καὶ θανάτου σκέψεις. Ἐχθροί(νά φύγουν ἄπρακτοι.(ζωῆς παράταση. Συνοπτικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ βασικές προϋποθέσεις πρὸς τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς εἶναι: ἡ θέληση. 115 Ἡδονῶν τοῦ κόσμου ἀπαλλαγή. 17).(εὐχαριστία στὸν Θεό γιὰ τὴν διαφυγή σου. 128 Ἡσυχία.99. 30). (αστής).(ἐπίθεση ἐχθρῶν νά ἀποτραπῆ.(ἔρωτας διάπυρος πρὸς τὸν Θεό. 62 Ἠθικοῦ ἀναπτέρωση.135. 85. 42. 31. 49) .105. 57) . 28)(εὐχαριστία γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς -ἡμέρα τῆς ἀναστάσεώς Του. (Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτης. Εὐημερία (καί προκοπή ἑνός τόπου. 124). 48) . ἐσύ νά ὑποτάσσεσαι στὸν Θεό.

3 Κακολογία. (8)"58 Θεομηνεῖες. Ἱ.42. Ἡ ὅραση τοῦ ἀκτίστου Φωτός εἶναι ἡ θέωση. 24) .τ. 61 Καρδιά εἶναι ἀφ' ἑνός μέν τὸ σαρκικό ὄργανο. 37 Καρδιά (σκληρόκαρδων. Μ. Ἱερ. 118(143. Εἶναι ὁ χῶρος ὅπου ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός ὡς ἀγάπη καί Φῶς. Βλάχου.(καλή καρδιά γιὰ ἐλεημοσύνη. 7 Ὅταν καταδιώκεσαι. σελ.68. ἁγιαστικό ἔλαιο ἀγαλλιάσεως" 44 (8). 44 Καρποφορία (δένδρων καὶ ἀμπέλων. νά μαλακώσουν. 1986. σελ. Θυσία εὐάρεστος.(σέ καιρό θλίψεων προσευχή. ἀφ' ἑτέρου δέ τὸ κέντρο τῆς ὑπάρξεώς μας. 68. 87) (Θεοῦ προστασία κατοίκων.τ. 2 Νά καταπραΰνη ὁ Θεός τὸν ἀναστατωμένο λαό. Ὁ ἱερός Ψαλμωδός στόν 118 δὲν λησμονεῖ ποτέ ἕνα ἱερό χρέος του· νά μελετάη διαρκῶς τὸ θεῖο νόμο. σελ.(Θεοῦ θέα.138) . 3. .(εἶναι ὁ Κύριος 100) . 82) . (Ὅσιος Θεόληπτος.(Θεοῦ δόξα καὶ μεγαλεῖο.142).52) .(Θεοῦ θαυμασμός. νά σταματήση νά μή βασανίζουν καὶ θλίβουν τοὺς συνανθρώπους των.149). ποὺ προσφέρει τὴν ἀληθινή γνώση τοῦ Θεοῦ.(Θεογνωσία. 30. 87. Ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ Θεοῦ λέγεται καί θεία Χάρη. 74) .(Θεοῦ πόλη. πρὸς τὸν Θεόν γιὰ ἔκληση θείας βοηθείας.(Θεοῦ μνήμη 104(3) 59. 12.124.33) Κατάκριση γιὰ τὴν κατά τοῦ Χριστοῦ ἐπιβουλή.96) . σελ.21.(καρδιά διψασμένη γιὰ καλωσύνες. "Αὐτή ἡ θεωρία τοῦ Φωτός. 76. 56. 144) .Θεία Πρόνοια (ὅταν βλασφημεῖται. μέσα στὸ ὁποῖο γίνεται ἡ κοινωνία καί ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. 167) 60 Τοῦ Θεοῦ μνήμη ἡ καθαρή. 31.(θλίψεις λόγω καταδιώξεως. 75) . 4) . 47.(Ἅγιος Ἰσαάκ. δόξα θείας φύσεως. 1) . 21.(Θεοῦ ἐγκωμιασμός τῆς παγγνωσίας. σελ. 152). (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος. 124) (εἶναι ὁ Κριτής. 1. 173).ε. 68 Θυμοῦ συγκράτηση. Ἱερ. (Ἀρχ. 153) .76.τ. 41.144 (18). σου ἐν παντί καιρῷ".353) "Εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ".(ὁ Θεός εἶναι ὁ φύλακας. Κατηφείας.α.(Θεοῦ βροντή. 29.. τ.(Θεοῦ εὐσέβεια καὶ ἐνθάρρυνση.37)61 Καρδιοπαθειῶν θεραπεία. 50 (19). τὸ καθ' ὁμοίωση". ἡ ἀπανταχοῦ παρουσία. 103 (29) 56 Θεία Χάρη57 εἶναι τὸ "ἁγιαστικό ἔλαιο ἀγαλλιάσεως" 44. (Φιλοκ.δ.142.55) . 62) (Θεοῦ μακροθυμία καὶ ἀνεξικακία. 12.88) .129. 13. 49). Αὐτή ἡ βίωση τῆς θείας Χάριτος σὲ πολλούς θεουμένους φαίνεται ὡς Φῶς.(εἶναι ὁ Σωτήρας μας. 23. Βλάχου. 143. τὰ σαλεύει. 74(4). 67 Θλιμμένος καὶ βασανισμένος ἄνθρωπος νά παρηγορηθῆ. σελ.(Θεοῦ ἐπιθυμία.α. 8) .45) . 143 Καθυστερημένων παιδιῶν θεραπεία. σελ. 47. σελ. Καταστροφές ἀπό ληστές. Ἔδεσσα.58) . 50. 42.(καί ἄνθρωπος. Κατάθλιψη καὶ γιὰ τὸ κακό μάτι.21) (Ἀρχ.δ.29) (Θεοῦ βασιλεία καὶ ἐξουσία.(Θεοῦ φιλανθρωπία. 123 Ἱλαστήριος ψ. φωτιά θεϊκή.291) 59 "Θεοῦ μνήμη.(χωραφιῶν. 48. Θρῆνος (γιά τὴν καταστροφή τοῦ ναοῦ. θαυμασμός. 84) Θερισμός.43. (Φιλ. Εὐσεβίου.35 (10) . Σιδηρόκαστρον 1985. 69 Καλό καὶ κακό. σελ. 147. 3) .. Ἑπομένως.Συζητήσεις γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία τ.20) .Ἔτσι ἔχει διαρκῶς νωπή τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ θελήματος μέσα του:"ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου τὰ κρίματά Θεραπεία (ἀπό κακίες δαιμόνων καὶ τῶν ὁργάνων των. 20. 87. 113 Κακία ἀνθρώπων. φιλοκ. τὰ ρυθμίζει καί τὰ οἰκονομεῖ".(θεραπεία τῶν πληγῶν. 15. 121) (ο Θεός εἶναι τὸ φρούριό μας. 56 " τὴν Θεία Πρόνοια πολλή δείχνει σ' αὐτούς ποὺ παρέδωσαν τόν ἑαυτό τους στὴν εὐαρέσκειά Του". 46. (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος.(θρῆνος τῶν ἐξορίστων στή Βαβυλώνα. 4. ἀκολουθεῖ ἡ γνώση καί ἡ κατάνυξη". 92.(Θεοῦ δικαιοσύνη. τ. 43) (Θεοῦ εὐεργεσιῶν ἐνθύμηση. Ἱκεσία γιὰ ἔλεος. (στίχ. 155) "Ὁ Κύριος κινεῖ τὰ πάντα μέ ἕνα νεῦμα. "Ἀγαλλίαμα καρδίας".63)(ἡ καρδιά εἶναι ἡ κατοικία τοῦ Θεοῦ. Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία. εἶναι ἀνάλογη μέ τὴν πνευματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. (Ἀρχιμ.(θεία πρόνοια καὶ ἐλπίδα πρὸς Αὐτόν. τ. ἡ θεωρία τοῦ ἀκτίστου Φωτός δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ μέθεξη καί ἡ ὅραση τῆς θείας Χάριτος". 105 Θλίψεων (ἀντιμετώπιση.69 Θεός (113) .α. 8) (θεραπεία εὐαίσθητων ἀνθρώπων.135) 58 Ὁ Μέγας Μακάριος τὴν (θεία Χάρη) ὀνομάζει τροφή τῶν ἀσωμάτων. 46) . 123) 57 "Στό Θεό ὑπάρχει οὐσία καί ἐνέργεια καί ἐμεῖς μετέχουμε τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ.(Θεός εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καὶ τοῦ Φωτός. 55(10)60). ἀπό τὴν ἄφθονη παρουσία της ὁ ἄνθρωπος μεταστρέφεται ἀπό τὴν ἔκπληξη καί τόν θαυμασμό". 17.68. 90) . 137) Θριαμβευτικό τραγούδι τοῦ (νέου) Ἰσραήλ.. ἡ τελεία γνώση Του καὶ ἀντιπαβάλλεται ἡ κακία τῶν ἀσεβῶν. ἔθνους 66) . 53. Τιμίου Σταυροῦ.

178) 70 (Ὅσιος Ἡλίας. βλάπτονται.(λογισμῶν καὶ πειρασμῶν ἀντιμετώπιση. Μοῦ ἔλεγαν γιὰ ἕνα παιδί ὅτι εἶχε πάει σὲ ἕναν μάγο.(γιά μακαρισμό καὶ ἔπαινο τῶν εὐσεβῶν καὶ τῶν δικαίων.75) (Κυρίου ἀπειλή ἀπεσόβηση.44) . τοῦ Δαβίδ. σελ. 31.φιλ. 6. (π.4. 50) . (31.87. σελ. (Ἀρχιμ. Μαγείας. Ἱ.σελ.96.Σταυροῦ. Ὅταν ἔφθασε στόν στίχο "θυσία τῷ Θεῷ" (19) πετοῦσε τούς ξηρούς καρπούς.π.(εἶναι Μέγας.Κεκοιμημένων συγχώρηση. 7.(λογισμοί παράλογοι. 15.γ.δ.127) .γ.(Ἅγιος Ἰσαάκ τ. 65 Τούς λογισμούς νά τούς κτυπᾶμε ὅσο εἶναι ἀκόμη νήπιοι ἐπάνω στή πέτρα ποὺ εἶναι ὁ Χριστός". Τί εἶχε κάνει ὁ μάγος. Ἱερ. 1979.111. Μνήμη Θεοῦ70 χαρίζει εὐφροσύνη. 67 (36)68 Μετάνοια τί εἶναι.τ.Ἔπειτα ὅμως ἀπό λίγο καιρό ἄρχισε νά σβήνη. Κόλαση αἰώνια.. 48(15). 67) (ὅταν δυσκολεύεται νά ἀποβάλλει. ἀλλὰ καθιστᾶ ταυτοχρόνως τόν ἄνθρωπο αὐτόν δοῦλο τοῦ δικοῦ του δαιμονίου καί ἔτσι συνεχίζεται ἐπ' ἄπειρον ἡ κυριαρχία τοῦ σατανᾶ.(εἶναι ὁ Θεός. 97.(Κυρίου ὑποδοχή στή ψυχή. (στόν Πλάστη μας. Γεώργιος.λ. 46. 95)63 Ληστῶν ἀλλαγή γνώμης.101. 93).α.21. γ. σελ.(ὅταν φοβᾶται στὴν ὥρα τοῦ τοκετοῦ. γιὰ νά πετύχη κάτι. ἀλλὰ "ἡ πέτρα".76.(ἐλευθερία. Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. 142) . 37) . 122 Μελαγχολίας. 121) . 52) . τ. Παΐσιος) 150.181.(ἀλλαζονεία. 110 Κυβέρνηση νά εἶναι δίκαιη ἀπό τοὺς ἄρχοντες."τ. 112) Ματιῶν ἀσθένειες. σελ..Ἱερ. Μητέρας προστασία τὸν καιρό τῆς ἐγκυμοσύνης νά μήν ἀποβάλλει. Ἔδεσσα 1986.(μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση. 15). 1) . ἔκδ.203) Τούς λογισμούς νά τούς θανατώνουμε μέ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ". 145) . 65) . ἐπικαλούμαστε τὴν θεία Χάρη.(μακάριοι ὅσοι ἐλπίζουν στὸν Χριστό. μέ τόν τρόπο ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν.129.138) . Ὅσιος Γρηγόριος τ. 72) . 1) . Μελλόντων ἀγαθῶν. φιλοκ. φιλοκ.40. νά λειώνη τὸ φουκαριάρικο.201) 63 Τί εἶναι οἱ γητευτές (Γέροντα). 33. σελ.(Ἄρχ. Χρησιμοποιοῦν τούς ψ. 76(4). 5. 54 Κύριος (βασιλεύει. ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία. 100 (8)64. 12. 177) 68 "Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ". σελ. ἔκδ. καί ἀνακατεύουν ἐπικλήσεις δαιμόνων. 140). 31. 1) . 27.(μίσους ἀποφυγή. 25. ὁ θαυμασμός των μετά τὴν ἀνάσταση. 23 Κοινωνικῶν σχέσεων ἐπιτυχία. (ἐλευθερία. Κασσιανός. Βλάχου.τ. 72) . Τ.(Ἀπό τὸ βιβλίο Γέρ.68. 121. ἀρνοῦνται τὴν θεία Χάρη. Λυπημένος. (Ἀρχιμ. 9(18).118. 14 Λογισμῶν (βλάσφημων. Κλειδιοῦ εὕρεση. γιὰ νά τοῦ κάνουν τὸ χατίρι.(ἄνθρωποι ὅσοι τοὺς ἐπισκέπτονται. 36) Μισεῖσαι (καί καταδιώκεσαι χάριν τῆς ἀληθείας. 18 Λατρεία 24. σελ.50(19)69-(μετάνοια εἶναι νά ἐργάζονται τὶς ἀρετές. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς συνιστοῦν νά καταφεύγουμε στούς ἱερεῖς καί ἀνάλογα μέ τὴν πίστη μας καί τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ θά δοῦμε ἀποτελέσματα".(μετάνοια κα κοποιῶν. 78 Μακαρισμό. 76) Μάγων66 (καί ὑποχθόνιων ἀνθρώπων τιμωρία. Μάγοι εἶναι.142).37. Εἶχε πάρει κάτι ξηρούς καρπούς στά χέρια του καί ἄρχισε νά τοῦ διαβάζη τόν 50ο Ψ.Ἐνῶ ἐμεῖς διαβάζοντας τούς Ψ. (Ἅγ. 64 "Λογισμοί εἶναι εἰκόνες καί παραστάσεις μέ σκέψεις".67 Μαθήματα ἀπό τὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ.Θεοῦ μνήμη) 67 62 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτη. (βλ.269) 69 (Ἅγιος Ἰσαάκ. (Ἅγ.(μαγείας μαύρης θεραπεία.50. φιλοκ.λ..142. 141). Βλάχου. 140) .34). 118. Κινδύνου ὥρα. α.(μακάριος ὁ ἄνθρωπος ποὺ σέβεται καὶ ὑπακούει στὸ Θεό. Μία Τουρκάλα πίσω ἀπό τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔβαλε μία πέτρα καί ἔλεγε:"Ἡ πέτρα ποὺ βοηθάει τόν κόσμο"! Δέν λέει "ἡ Παναγία". θεραπεία.τ. Παϊσίου " Πνευματικός ἀγώνας. Σουρωτή Θεσ/κης 2001. ὀνόματα Ἁγίων κ. καί ἕνας μάγος μπορεῖ νά βγάλη τὰ ἄλλα δαιμόνια. Ἐκεῖνος τοῦ διάβασε κάτι ἀπό τὸ ψαλτήρι καί τὸ παιδί πέτυχε αὐτό ποὺ ἤθελε.(μετανοίας ψαλμοί καὶ κατοικία τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά. καί ἔτσι τούς κάνουν τὰ δαιμόνια τὸ χατίρι.τ. 31(7)65).Συζητήσεις γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία τ. 29) Κριτῶν φωτισμός νά κρίνουν δίκαια.62 Κραυγή γιὰ βοήθεια.Ἔτσι ἔβριζε τόν Θεό μέ τὸ ψαλτήρι". κάνοντας θυσία στούς δαίμονες.α.(μαγείας ἀντιμετώπιση. Φιλόθεος. 3.127) Μικροψυχίας (θεραπεία.94) 66 "Οἱ σύγχρονοι ἀσκητές μᾶς ἔχουν ἀποκαλύψει ὅτι ὁ κάθε μάγος κατευθύνεται ἀπό ἕνα εἶδος δαιμόνων. βρίζουν τόν Θεό. ἐκεῖ νοι. 30) . σελ. "Στήν ἐκκλησιαστική λατρεία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά μπολιάζεται στή θεανθρώπινη ζωή καί αὐτή ἡ ζωή μπορεῖ νά μεταμορφώνη ἔπειτα ὅλες τὶς πτυχές τῆς καθημερινῆς του ζωῆς ".

92. ἐντολή (4. 1985. Ἱερ. 23(37). 22) -(παιδιά ἄσωτα νά ἐπιστρέψουν. 116) (οἰκογενειάρχης δύσκολος νά ἡρεμήση. 142. 143) . 58 Ὁμόνοια (ἀφεντικοῦ καὶ ὑπαλλήλου. 3.(ὁμόνοια νά ἔλθη στούς χωρισμένους.43 Μοχθηρῶν.(πίστη θεοφιλής.45) (Ἔννοια οἰκογένειας. δικαίωμα. 87) (ἑνότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 118(90). 5. (Ἅγιοι Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος οἱ Ξανθόπουλοι.σελ.131) 72 Ἡ μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι θεωρία ποὺ μαθαίνει κανένας γιὰ λόγους γνωσιολογικούς. 91). 3.27.(νά μήν βεβηλωθῆ.115) . Νά εὐχαριστήσης τὸν Θεό μετά τὴν προέλευσή των.42.(παρηγοριά νά δοθῆ στή φτωχή χήρα.308. 128) .8. β. 65. λόγος (9.8.54. 61. τρίβοι. Πεισματάρηδες νά φωτισθοῦν. Πειρασμός (-οί) (ὑπομονή. τόμ. 125 Περιβάλλον νά μή τὸ καταστρέφουν.(οἰκογενείας ἠθική ἀποκατάσταση λόγω συκοφαντείας.κή (γαλήνη ἀπό ἀναποδιές τοῦ διαβόλου. 51 Παρελθόν καὶ παρόν. Ε.(Ἅγ.(παιδιά καθυστερημένα διανοητικά νά θεραπευτοῦν.16). (Ἀρχιμ. 31) .(πίστεως διάκριση 11) .ε.39. σελ.Μοναξιά καὶ ἀπαγοήτευση.54. ἀποκατάσταση. Ἆσμα. Εὐσέβιου.138) . σελ. 148 Παιδιά (ἀνυπάκουα νά ἡρεμήσουν. Νοῦ ἕνωση μὲ τὸν Θεό. 11 Παράκληση γιὰ ἀναγνώριση σφάλματος.33)72. κυρίως δέ ἡ θεωρία τοῦ ἀκτίστου Φωτός. (5. κρίμα. Ἀγαλλίαμα καρδίας.74 16 71 "Θά τὸ ἔννοήσουμε ὅταν κατορθώσουμε ὅλες τὶς ἐντολές Του".(πίστεως ἔλευσηνά μήν φοβηθῆς ὅταν πολεμεῖσαι.σελ. 44.76 (πίστεως διδαχή 99) .15). 149) Πληγωμένο (οι) (προσώπου θεραπεία.(νά εὐτυχῆ. ὁ πόθος γιὰ τὴ θέα τοῦ Θεοῦ.413.150) . 131.143) 75 Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. 138) . ἡ μετοχή τῆς θείας Χάριτος. ἀλλὰ ὁδός. Νόμος Θεοῦ. 147 Πεποίθηση στὸ Θεό. 126.(πίστεως δρόμος. 127. 61 Ὁμιλία νά δοθῆ σὲ βωβούς.71.Ε.73) 74 "Θέα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θέωση. 10) Πίστεως 131. 86 Οἶκος Θεοῦ (ὅταν οἰκοδομηθῆ.(παρηγοριά εὐαίσθητων ἀνθρώπων.τ. 97) (παρηγοριά ὅταν διώκεσαι.(δημιουργία.(στ. 14. 54 Νεφρῶν ἀσθενειῶν.Συζητήσεις γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία τ.(εἰρήνη.(πειρασμοῦ καιρό νά παρηγορηθῆς.12). 76 Ἅγιος Ἰσαάκ. 145 Περιγραφή θριάμβου τοῦ δικαίου καὶ ἐναρέτου ἀνθρώπου. 86 Οὐράνιος δρόμος. Ἡ θέωση εἶναι ἡ ὅραση τοῦ Θεοῦ καί αὐτή ἡ ὅραση εἶναι ἡ ἕνωση μέ τόν Θεό καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Παγκόσμια δοξολογία. 213) 73 "Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέγει:"ἡσυχαστής εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται νά περιορίζει τὸ ἀσώματο (τό νοῦ) στὴν καρδιά. 610. 133) . φιλ. ἀπό νέους.2). νά πληρώση τὰ χρέη της. (Ἀρχ.Βλάχου. φιλ. (εἶναι ἀψεγάδιαστος.132. 73.(ὀνομάζεται ἀλήθεια. 78) Ὁλιγόψυχο ἄνθρωπο νά τοῦ δώση ὁ Θεός ὑπομονή.55.35. 138). ὁ Σῦρος.5.(οἰκογενειακές καὶ φιλικές διαφορές. τρόπος ζωῆς.Π.(παρηγοριά νά δοθῆ σὲ δύσκολες ὦρες.45) . 81 Πένθος καὶ συμφορά. 9.(πληγωμένοι ἄνθρω ποι. 22) ὁδοί. Θεοῦ". 60 Οἰκογένεια.18(13-14)75 Πανικοῦ ἀντιμετώπιση. . 3). 7 Μυστικά νά μήν φανερώνονται. διάταξη (στίχ. Μάρκος Ἀσκητής. 113 Πάθη ποὺ κρύβονται μέσα στή ψυχή. 18(8). 27.(οἰκογενειαρχῶν παράταση ζωῆς.(πίστεως ὠδή. 83 Πικρίας (αἴσθημα.τ. 139) .15.101.τ.139) . (92. σελ. 24 (14).(παρηγοριά καὶ εὐλογία τῶν παιδιῶν παρά τοῦ Θεοῦ.7). 39) . 50 Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ ἄλλες.(πειρασμούς νά τοὺς θεωρῆς ὡς δοκιμασίες.112) . σελ.143) .α. 19.(πικρία ἀπό ἀνθρώπους.(παρηγοριά νά δοθῆ στούς ξενητεμένους 150). (121. "Ἐγώ κοιμᾶμαι καί ἡ καρδιά μου ξαγρυπνᾶ". 114) . 16) . (θλιβομένων. μαρτύρια.97. 38) Ὁργῆς Θεοῦ ἀναστολή λόγω τῶν ἁμαρτιῶν μας. ἐλέηόν με". 36) Πλοίου προφύλαξη λόγω φουρτούνας.(πειρασμοί ποὺ δημιουργοῦν ἀναταραχή. 77 Παρηγοριά. 73) .(διδαχή καὶ ὑπακοή στή θεία Πρόνοια. 95). 146) .77) . Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τὴν νοερά προσευχή:"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. 38) . Σιδηρόκαστρον.Καί αὐτό εἶναι ἡ πιό φυσική συνέπεια τῆς ἀγάπης ποὺ νιώθει ἡ ψυχή γιὰ τὸ νόμο Του . 13473 Ξενητεμμένων τακτοποίηση. 111 Περιουσίας προστασία. πονηρῶν καὶ κακῶν ἀνθρώπων ἀντιμετώπιση. 54) .γιά νά καταπιεῖ ἡ καρδιά τόν Κύριο καί ὁ Κύριος τὴν καρδιά καί νά γίνουν τὰ δύο ἕνα".(παρηγοριά λόγω στενοχώριας νά μή θλίβονται.

120) . 76) . 141) .140. 85) 79 "Ὅταν ὁ νοῦς προσεύχεται χωρίς περισπασμό καί ἐπίπονα.(πρ/χή γιὰ νά ἑνωθῆ ὁ νοῦς μετά τοῦ Θεοῦ. 87) .123) .150. 66).γιὰ κάθε Δευτέρα.(πρ/χή εἰδική γιὰ τὸν ταξιδιώτη.86.115) . 92.80.γιὰ κάθε Τρίτη.89) . 93. 58. 125. 134) .(πρ/χή γιὰ ἔκκληση τοῦ θείου ἐλέους.143) (πρ/χή γιὰ τὴν ἔλευ ση προθυμίας γιὰ πνευματικό ἀγώνα καὶ ἱεραποστολή.(πρ/χή γιὰ τὴν φύλαξη τῶν ὑπαρχόντων μας. καὶ ἑξάψαλμο78) (πρ/χή ἀπογευματινή καὶ γιὰ προστασία.114.120) (πρ/χή γιὰ τὰ γη-ρατειά. (Πρ/χή γιὰ νά εὐοδώση ὁ Κύριος τὰ βιοποριστικά μας ἔργα. τ. (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. 107) . 37ος.100 104. 12.(πρ/χή ποὺ διαβάζεται στίς ἐθνικές γιορτές. συμφορῶν καὶ ἐγκατάλειψης. Μιά καρδιά γεμάτη συντριβή καί ταπεινή ὁ Θεός δὲν θά τὴν ἐξουθενώσει". 52). 41) .(πρ/χή γιὰ προστασία τῶν ἀδυνάτων ἀνθρώπων. 107) .(πρ/χή γιὰ προστασία ἀπό τοὺς ἐχθρούς. 16.(πρ/χή γιὰ τὴν βοήθεια τῶν πτωχῶν συνανθρώπων μας. 98.101. 15) . 6) . Προϊόντα τῶν γεωργῶν νά πωλοῦνται.127) .γιὰ κάθε Πέμπτη. 22 Προσευχή 77(Καθημερινή.(πρ/χή γιὰ τοὺς φυλακισμένους. Λόγοι.(πρ/χή γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου πρὸς ἐμᾶς! 22. 87ος.(πρ/χή γιὰ προστασία καὶ γιὰ τὴν δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ. 141. 102) . . "Ἅγ.129. 25. πιέζει καί συντρίβει τὴν καρδιά. 80.69.94.(πόθων ἐκπλήρωση. 370) . 83) . Ἡσυχαστήριον.142) -(πρ/χή ὁμαδική γιὰ κάθε κακό. 26) . 144.(ὅταν βλασφημεῖται ἡ θεία Πρόνοια.103. 140.ἔκ.. 97.5. 89.50. 87.(πρ/χή εὐχαριστίας. 96.(πρ/χή γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν προσφύγων.69.61. (Πρ/χή μετανοίας. 7) .73) . 134)79 . 137.114. 89) .(πρ/χή πρὸς τὸν Κύριον νά μή ἐγκαταλείψη τὸν λαό Του καὶ τὴ χριστιανική χώρα μας καὶ ἐπιτρέψη δοκιμασίες ἀπό τοὺς ἐχθρούς της.β σ.(πρ/χή γιὰ νά τηροῦμε τὸν Εὐαγγελικό νόμο. 1999 (πρ/χή καὶ ἀπάντη ση. 142) .24. 85). τὸν αἰχμάλωτο.(πρ/χή στὸν Θεό γιὰ νά ὑπερασπιστῆ τὸ δίκαιο.118) . 81) . 50 (19) . 54.. 141.(πρ/χή ὁμαδική γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 62ος. Θεσ/ κη. 124) . 106) .(πρ/χή βραδυνή.(πρ/χή νά μᾶς φυλάη ὁ Θεός ἀπό κάθε κακό καὶ ἐπίβουλο ἐχθρό μας.(ἡ προσευχή τοῦ Μωϋσέως. 99. καὶ γιὰ δύσκολη βραδιά.(πρ/χή ὅταν καταδιώκεσαι.(πρ/χή δοξολογική. 5. 28) . 135. ἔλεγε ὁ π. 26) . 57) . 28. 31) . 130.83. Πονόδοντος.59) . (Πρ/χή σὲ περιόδους μεγάλων καὶ ἐπώδυνων σωματικῶν ἀσθενειῶν. καί τέλος τῆς προσευχῆς εἶναι ἁρπαγή τοῦ νοῦ πρὸς τόν Κύριο". 129) - 77 Ἀρχή προσευῆς εἶναι νά ἀποκρούη ὁ νοῦς τὴν προσευχή τῶν λογισμῶν. 137. 15.72).(πνευματική σωστή πορεία.26.(πρ/χή ἐωθινή.54.(πρ/χή γιὰ τοὺς ταξιδεύοντες.142) . 10) . καθώς καὶ κάθε ἔργο τῶν χειρῶν μας.47. 3. φιλ.(πρ/χή γιὰ νίκη τοῦ βασιλιᾶ. 5.105) . 121 Ὁ πολίτης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.(πρ/χή γιὰ τοὺς κατατρεγμένους. 79). Πόθος-(ων) (Θεῖος.96) 78 Εἶναι οἱ: 3ος.(πρ/χή καθα-ρῆς καρδιᾶς πρὸς τὸν Θεό.(πρ/χή μετά τὴν ἐξομολόγηση. Παίσιος.(πρ/χή κατά τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων. Κατά τόν ἑξάψαλμο δὲν καθόμαστε γιατί συμβολίζει τὴν Κρίση.(πρ/χῆς ὑπόδειγ μα.(πρ/χή ἑνός ἀνθρώπου ποὺ βρίσκεται σὲ δοκιμασία θλίψεων.(πρ/χή γιὰ ὁλοκληρωτική ὑποταγή καὶ ἀκράδαντης ἐλπί δος μόνον στὸν Θεό.(πρ/χή γιὰ τὴν πτώση ὅλων ἐκείνων ποὺ κατέθλιψαν τὸν λαό τοῦ Θεοῦ. 4) . 91) .Πνευματική πρόοδο καὶ σύνεση.(πρ/χή παρακλητική νά μή μᾶς τιμωρήση ὁ Θεός καὶ νά ἐπισπεύση τὴ λύτρωσή μας ἀπό τὰ πάθη ποὺ μᾶς βασανίζουν. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος.γιὰ κάθε Σάββατο. 5) . σελ.142. καὶ τὸν ἀδύνατο. Μεσότητά της εἶναι νά παραμένη ἡ διάνοια στά λόγια.. 18) . 17) (πρ/χή γιὰ σωστές ἀντιδράσεις. 71) . 20.ἀναστάσιμη. 126.101.(πρ/χή ὅταν τὸ προσώπου πρήζεται καὶ γιὰ πονοκέ-φαλο. 56. 35. 142ος.(πρ/χή γιὰ τὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.70) (Προσευχή γενική 132) . 92.79. 90.67. 124) . Ἱ. 66 Πρόνοια τοῦ Κυρίου (τήν ἐλπίδα μας πρὸς Αὐτόν.40. 135) .(πρ/χή γιὰ κατά τὸν καιρό τοῦ θερισμό.(ἡ πρ/χή σου νά εἰσακουστῆ. 117). 88. 70. 112. 95. τὸν ἄρ-ρωστο.(πρ/χή ἑνός δίκαιου ἀνθρώπου.ε. ὡς πρότυπο. 4. 64.γιὰ κάθε Παρασκευή.106.) (Προσευχές:γιά κάθε Κυριακή.84) .55.115.τ.(πρ/χή στὸν Θεό γι' ἀπελευθέρωση...145) (πρ/χή ὅταν θέλης νά προσεύχεσαι. 77. 38) .γιὰ κάθε Τετάρτη. 9. 8. Πόλεων καὶ χωριῶν διαφύλαξη. 37 Πονοκέφαλοι. 104.(πρ/χή ἑνός ἀρρώστου ἀλλὰ καὶ μοναχικοῦ ἀνθρώ-που. 114. 31. 81 Προκοπή καὶ ποίμανση παρά Θεοῦ. 125 Πουλερικῶν εὐλογία.96.62. 14 Πολιτικοί νά διορθωθοῦν. 91. 64.142. 29) (πρ/χή γιὰ συγχώρηση. 103) (πρ/χή γιὰ βοήθεια ἀπό τὸν Θεό. 99). 102ος. Σουρωτή.(πρ/χή γιὰ προστα-σία τῆς ἐργασίας σου.(πρ/χή νά διαφυλαχθῆς ὅταν ζῆς ἀνάμεσα σὲ ἄγριους ἐχθρούς.

αὐτό λέγεται φωτισμός τοῦ νοῦ καί τότε ὁ νοῦς βρίσκεται στὴν φυσική του κατάσταση. τ. σελ.25) πιό βαθιά ἀπό ἄλλοτε. ἡ ἀποβολή τῶν λογισμῶν καί ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τὴν ὀδύνη καί τὴν ἡδονή". Ἑλληνισμός μαχόμενος.κι αὐτός "ἐκ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου οὐκ ἐπλανᾶτο". Ἐκεῖνοι τοῦ ἔστηναν ἔντεχνα παγίδες καί κατάφερναν ἀκόμα καί νά πε ριπλέκουν στά βράχια τους. (Ἄσκηση. Συκωτιοῦ ἀσθένειες. 35). στ. αὐτή ἡ κατάσταση λέγεται σκοτασμός καί αἰχμαλωσία τοῦ νοῦ. ὥστε θεωροῦσε τιποτένια καί μιδαμινή τὴ ζωή του. λέγει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος. "Ἡσυχάστε καί γνωρίσατε". (τ. 51.γ.Ἡ κάθοδος τοῦ νοῦ ἐπιτυγχάνεται μέ τὴν νοερή ἀδιάλειπτη προσευχή τό:"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ.Καί ἔτσι σιγά-σιγά ἀνεβαίνοντας στίς θεωρίες. 20. ταυτιζόμενος ἀκριβῶς μέ αὐτό ποὺ περικλείει καί ἐκφράζει ὁ ὅρος Ὀρθοδοξία. (πρωτ. Κάθαρση συνιστᾶ τὴν πρακτική ζωή. Τῆνος. τόμ. Κάθαρση. καί αὐτός ἀδιάφορος γι' αὐτούς μόνο "ἀπό τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ ἐδειλίαζε" (στ. 87). (Καί γιὰ τὴν κατάθλιψη) 54 Συναλλαγῶν ἐντιμότητα. 9 Σατανικῶν πομπῶν ἀντιμετώπιση. νά διαβάζεται τρεῖς φορές τὴν ἡμέρα ἐπί τρεῖς ἡμέρες. 21 Ραθυμία καὶ ἀμέλεια νά σταματήσουν καὶ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν κουρασμένων ἀνθρώπων. μέ πανουργία. Ὁ ἡσυχασμός.110) καθόλου. "τά μαρτύρια τοῦ Κυρίου συνῆκε" (στ. ἔκδ. Ἱερ. συνιστᾶ τὴν πεπτουσία τῆς ἐκ κλησιαστικῆς παραδόσεως.δ΄.. "Κάθαρση εἶναι μεταμόρφωση τῶν ψυχικῶν δυνάμεων. Βλάχου.. 91 Συνωμοτῶν καὶ προδοτῶν τιμωρία. Ἱερ. μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ "ἀσκητική θεραπευτική ἀγωγή". Ἀθῆναι 1995). Πελαγίας. ποὺ διαχέεται διά τῶν αἰσθήσεων στὴν κτίση καί ἀπό τὴ λογική. 12 Συμπεριφορά ἔναντι τῶν ἁμαρτωλῶν ποὺ τὸν πιέζουν. Στρατιωτῶν φύλαξη στὸν πόλεμο. καί αὐτός ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασι τοῦ Κυρίου"(στίχ.23).Ἔτσι ὁ νοῦς βρίσκεται στὴν καρδιά(ἐν τῇ καρδία μου ἔκρυψα τὰ λόγια σου (118. "Ἐκεῖνος ποὺ ἀξιώθηκε νά σχολάζει πάντοτε καί ὁλοκληρωτικά." (Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός.11880 80 'Ἐκεῖνοι "κατ' αὐτοῦ κατελάλουν".Μόνον ἡ ἡσυχία γεννᾶ τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ. φωτισμός καί θέωση εἶναι τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἱ. "Ὁ ἡσυχασμός ὡς ζωή ἐν ἁγίῳ Πνεύματι. τὴν ὁποία εὐχαρίστως θυσίαζε. ἡ ἔνδοξη πόλη τοῦ Θεοῦ. 16. 17) .Μεταλληνοῦ. καί νά προσπίπτη σ' Αὐτόν ὁλόψυχα. 16 Σεβασμό τῶν νεωτέρων στούς μεγαλυτέρους. πέτυχε τὸ τελειότατο ἀγαθό.(συκοφαντίες καὶ οἱ ἀδικίες νά σταματήσουν. Ἐκεῖνοι τόν κατεδίωκαν.63 Συναισθημάτων τακτοποίηση. 136 Σκοποῦ καλοῦ ἐπίτευξη. Σκοπός τῆς ἡσυχίας εἶναι ἡ ἐπιστροφή τοῦ νοῦ στὴν καρδιά.68 Συγχώρηση ἁμαρτιῶν. 89 Συκοφαντία (-ῶν) (μεγάλη. "Νά μελετᾶ πάντοτε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ περισσότερο καί ἀπό τὴν ἀναπνοή του σὲ κάθε καιρό. ἀρκεῖ νά μή γινόταν καί ἡ παραμικρότερη παράβαση τοῦ θείου νόμου".94. Βλάχου. σ. ἐκδ. μά καθόλου! Ἐκεῖνοι τόν πλησίαζαν ἄνομα μέ σκοπό νά τόν θανατώσουν. κι αὐτός "οὐκ ἐγκατέλιπε τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου". 111 Στρατός μας νά μή νικηθῆ. σελ. (Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.(στ. Συζητήσεις γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία.(στ. Μ. τόπο καί ἔργο.161) Ἐκεῖνοι τόν ἀπέπεμπαν ἀπό τὶς συναθροίσεις τους τόν ἔθλιβαν σκληρά. (Ἀρχ.96).ἐκεῖνοι περίμεναν εὐκαιρία νά τόν ξεκάνουν καί αὐτός πρό πάντων τότε. Σιδηρόκαστρον 1985.Πυρακαϊά. μυστηριακή καί ἡσυχαστική ζωή). ζωή μετανοίας. Τόση ἦταν ἡ εὐσέβειά του καί ἡ ἐξάρτησή του ἀπό μόνο τὸ Θεό! Τόσο ἀκλόνητη ἦταν ἡ πίστη καί ἡ προσκόλησή του στὸ θεῖο νόμο! Ὑπελόγιζε τόσο πολύ τὸ θεῖο νόμο.120) (συκοφαντιῶν καὶ ἐπιβουλή. 64 Σχολάσατε καὶ γνωρίσατε (ἡσυχάσατε καὶ γνωρίσατε). 1998. τότε ζοῦμε τὴν πτωτική κατάσταση. (Ἀρχ.(συκοφαντίας ἀποκάλυψη. 106 Στενοχώριας ἀντιμετώπιση.ἀντιμετώπιση. β΄ σελ. Βλάχου. 91 καρδίας". 3 Ἱ. 239). 1988.α. 29 Στείρωση τῶν γυναικῶν νά λυθῆ. ἐλέησόν με". Γ.157).. Ἱερ.θεραπευτική ἀγωγή. ἡ ὁποία .Μ. 121. 81 Μείνατε σὲ πνευματική ἐγρήγορση καί γνωρίσατε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.73. Καιρός τοῦ ποιῆσαι. 101 Σύνεση νά δοθῆ.36). Εὐσεβίου. ἔκδ. 125). σελ. 109 Σιών. 59). σελ. 38 Στερήσεις χάριν τοῦ Χριστοῦ. ἀνταποκρινόμενος στόν σκοπό τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος Χριστοῦ στόν κόσμο. 45 (11)81 Σωματικοί πόνοι καὶ πονοκέφαλοι νά θεραπευτοῦν. 44. " Ἡσυχία εἶναι ἡ κατά Θεόν "σχόλη". "Ἀγαλλίαμα Συμφωνιῶν ἐπιτυχία. (Ἀρχ. Πελαγίας. μέχρις ὅτου φτάσουν στὴν εἰρήνη τῶν λογισμῶν. φιλ.11) ὅπου γίνεται ἡ προσευχή καί παρακολουθεῖ τὴν νοερά προσευχή. 48 Σκέψεων αἰχμαλωσία. καί αὐτός ἐκ τῶν μαρτυρίων τοῦ Κυρίου οὐκ ἐξέκλινεν". (στίχ. 63) . μαζεύοντας τὸ νοῦ ἀπό ὅλα τὰ νοήματα τοῦ κόσμου καί μόνο νά ζητῆ νά γίνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.41). 118 Σπιτιοῦ ἐγκαίνια.

82 Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης.80..18(10).(ψυχασθενεῖς ποὺ κάνουν κακό. 83 "Ταπείνωση. 84.(ὕμνος κατά στὴν γιορτή τῶν σκηνῶν.α.9.(ὅταν σὲ πολεμοῦν μὲ ψεύδη. 33. 63) . 118) Ὑπάλληλοι νά διορθωθοῦν. 16(5).68) Ταξίδι καλό.α. 62) . θεραπεία. 58) . 107.(τραγούδι ἑνός προσκυνητή. 189. Ε.τ.84 Τυφλῶν νά δοθῆ ἡ ὅραση. σελ. 10 Τιμή ἀνθρώπων νά τὴν ἀποφεύγης γιατί τὸ τέλος της εἶναι ντροπή καὶ ἀτιμία. 14.(φωτισμός διαγωνιζομένων.(ὕμνος γιὰ ποιά πράγματα ἀλλὰ καὶ ποιοί πρέπει νά τὸν λέγουν.(φόβου θεραπεία.146. τὸν Λυτρωτή.353.Ε. 78) Φωτισμός ἀνθρώπων νά μήν ξεκλίνουν. 84) (φόβου θαλάσσης. 126 Ὑποθέσεις μας νά εὐλογηθοῦν.86 Χωρικῶν διαφύλαξη.(ὕμνος δοξολογίας γιὰ δημόσια λατρεία. 27. 84. 111(1). Φιλάσθενοι νά ἐνδυναμωθοῦν.Π. γ.(φοβίες καὶ φαντασίες ἀπαλλαγή. 29) (φύλαξη χωριῶν ἀπό καταστροφές.305. 135) . 9) (φόβων ἐλευθερία λόγω καταδίωξης. Ε. "Ὁ τόπος του βρίσκεται σὲ εἰρηνικό μέρος".(φωτισμός τῶν δανειστῶν νά εἶναι εὐσπλαχνικοί. Τρυφή λόγω κακοπαθείας γιὰ τὰ (αἰώνια) ἀγαθά. 77) .)85 Φτωχοί νά οἰκονομηθοῦν καὶ νά μή θλίβονται. 81) .63. 122 Ὕμνος (πρός τὸν Θεό. 118. σελ.5). Σουρωτή.145. 84) (τραγούδι θριαμβευτικό. 80 Φύλαξη (ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν μὲ βαρβάρους νά φωτισθοῦν.105. 91 Ψυχασθενῶν (θεραπεία.82 Τραγούδι (τοῦ Θεοῦ. 125 (6). 133.135) .108) . 96) . 89) .94) . Ψεύδους (πάθους..(χριστιανός πώς νά πολιτεύεται.(ὕμνος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα.83 Τοκετός (εὐόδωση.(ψαλμός ἁπλῆς πίστεως. 61 εἶναι ὁ τόπος τοῦ Θεοῦ. 3. ἔκδ. 28) . 11) 85 Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός. 104. 33. 120 Ταπείνωση τῶν βαρβάρων.97. 3. 104. 80. 20 Χωραφιῶν παραγωγή λόγω ἀνομβρίας. σελ. 112) .) . 148. ὅπως λέει ὁ ἅγιος Νεῖλος.30. θεραπεία.46. σελ. 132) .(Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός. 47). 53) Χαρά ὑψίστη προέρχεται ἀπό τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεοῦ. "Πνευματικοί λόγοι. νά κατανοοῦν τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Ἱ.(ὕμνος καὶ προσευχή.143) 86 .(φωτισμός πλουσίων. 8. Ψευδομάρτυρες νά ἐλεηθοῦν. 144) . 58 Ὑπαρχόντων εὐλογία νά μή θλίβονται οἱ ἄνθρωποι. 21. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. 114) -(ὕμνος γιὰ τὴ νίκη τοῦ Θεοῦ. Παΐσιος. 75(3). φιλ. σελ.Ε.(ὕμνος γιὰ ἡρεμία στή χώρα.(ὕμνος τοῦ Σάββάτου.(τοκετός πρόωρος νά ἀπελευθῆ ἡ γυναίκα. τ. 108 Ψυχορραγοῦντα.γ. 115) . 100 Χολέρας. 50 (19). 36) .(φωτισμός πεισματάρηδων. Ὁ Θεός μαζί μὲ τὸ λαό Του. φιλοκ. 105) . 88 Φόβος-(ίες) (παιδιῶν καὶ ἀνθρώπων. πόλεως χωριοῦ. 62 Ψαλμός (ἀγάπης καὶ ἐπανάστασης. 85 Χορωδιακή συμφωνία δοξολογίας. 150 Χριστιανός (οί) (φανατισμένοι εἰρηνεύσουν.137) . 119) .150) .(καί ἀπειλῶν ἀντιμετώπιση. 61) -(ὑπομονῆς ὠφέλεια 39).τ.Ταραχή ἀπό ἀνθρώπους καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο. 131) Χώρας. τόμος α. 26. 59. σελ. 73 Χαρακτήρας ἄσταστος νά σταθεροποιηθῆ. 40-(ἡ χαρά τοῦ Θεοῦ σὲ χορταίνει (π.147. 40).(ὕμνος κατά τὴν ἑορτάσιμη ἡμέρα. καλή διοίκηση.355) 84 Ἅγιος Ἰσαάκ. τ.(φωτισμός ἀξιωματούχων καὶ ἀρχόντων.(ὑπομονή στίς θλίψεις καὶ στούς πειρασμούς. 121) . 131) .93. 93) .(φωτισμός ἀτάκτων ἀνθρώπων. τ.106) -(ὕμνος στὸ Θεό.7. 96(10).Π. 11 Ὑποδοχή τοῦ Κυρίου στίς ψυχές μας. Ὑποταγή στὸν Κύριο γιὰ προστασία. 93. 101.117.69. ἀποκτᾶται μέ τούς τρόπους ποὺ ἡ καρδία συντρίβεται. 111) (φωτισμός ὥστε νά συμφιλιωθοῦν μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι.(Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος. 18.56) (φόβος τοῦ Θεοῦ.97).(ὑπομονή στούς πειρασμούς καὶ νά ἀποβλέπουμε στὸ τέλος αὐτῶν. 64. 136 Χαρισμάτων χορήγηση γιὰ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων. 103 Ὑπερηφανείας ἀντιμετώπιση καὶ κακίας τῶν ἀνθρώπων γιὰ νά μήν ὑπάρχη εὐσέβεια.37. 57 Ὑπομονή (καί ἀνεκτικότητα ὅταν βρίσκεσαι ἀνάμεσα σὲ ἄδικους ἀνθρώπους. 98) .(ψαλμός καὶ αἶνος στὸ Θεό.(ὦρες φόβου. 9 Ὑποκριτές καὶ καυχώμενοι νά ἐντραποῦν.) .

Ακόμα. Σπίτι. κάνοντας ταξίδια ή παίρνοντας χάπια. επαγγελματική δραστηριότητα. κοινωνικές εργασίες. Και το τραγικό είναι. Πώς ξεκινάει κάθε Δευτέρα η εβδομάδα μου. 4) . Από που να αντλήσεις τον ενθουσιασμό που απαιτείται για να πλάσεις την ήρεμη και ευσυνείδητη γυναίκα. κοσμική ζωή. που περνάει η κοινωνία μας ολόκληρη. πόσο πελαγώνουμε στις δυσκολίες του επαγγέλματος και πόσο ανυπόφοροι μας γίνονται μερικές φορές και οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι. Νιώθεις συχνά όχι μόνο κούραση αλλά και εξάντληση κι αδυναμία να τα βγάλεις πέρα με την καθημερινή ζωή. 76) . Από που η κούραση. είναι όμως αποδεδειγμένο. Συχνά δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Την αιτία τη βρίσκεις στο ότι έχεις αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις. Ὠδή τῶν πιστῶν τοῦ Θεοῦ.(ψυχῆς λυτρωμένης. Μήπως όλα αυτά. από τις πάμπολλες απειλές που μας περιβάλλουν.(ψυχική παρηγοριά. μια επέμβαση να εγκαταστήσουμε μέσα μας τη λήθη. τη Δευτέρα ή το πρωινό.(ψυχική κούραση. Νομίζουμε πως η αντοχή μας έφτασε στην άκρη της. 5) . Αλλά αυτή η λησμονιά δεν έρχεται μόνιμα. που είναι ριζωμένα μέσα στην ψυχή μας.(ψυχῆς ζωή. η αεικίνητη πολυπραγμοσύνη είναι μια εκδήλωση αυτού του ίδιου του κόπου. 2. χρειάζονται ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις. που τα ακολουθείς με όσο γίνεται μεγαλύτερη φροντίδα και συμμετοχή. Τόσα προβλήματα μας ταλαιπωρούν. με κέφι και φρεσκάδα ή με δυσκολία και βαριεστιμάρα.Ψυχή (-ές -ική) (κεκοιμημένων λύτρωση. Έχετε ακόμη προσέξει πόσο ευαίσθητοι γίναμε στις αλλαγές του καιρού. ότι η έλλειψη ύπνου οδηγεί γρηγορότερα και ασφαλέστερα στο θάνατο παρά η έλλειψη τροφής. Μία ερώτηση που μπορεί κανείς να υποβάλλει στον εαυτό του είναι: Πώς ξυπνάω το πρωί. δεν λύνεται το θέμα ούτε με μια διασκέδαση των ίδιων μας των σκέψεων μέσα σε μια συντροφιά. Αυτό είναι το πρώτο απλοϊκό συμπέρασμα. που κάνει κέφι και επιφανειακές συζητήσεις. Αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να εξουδετερώσουμε αυτή την κούραση. μια προσπάθεια να ναρκωθούν τα ψυχολογικά αίτια. 1. 160) .(ψυχῆς πόνου ὅταν βιώνη τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ..(ἡ ψυχή εἶναι νύμφη καὶ συγκληρονόμος Χριστοῦ. http://www. . 17/03/2003. αλλά προκαλείται από βαθύτερα αίτια. 32) . ότι είναι φυσική μια τέτοια κατάληξη. έχουμε τόση ανησυχία. 116(5-14). Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. βασικό θα έλεγα. Αυτό όμως είναι ένα αναμφισβήτητο σημάδι ότι δεν πρόκειται για κούραση σωματική. φυσιολογική. παιδιά. 22) . Υπάρχει μια στενή και αμοιβαία σχέση ανάμεσα στους ψυχολογικούς παράγοντες και στα σωματικά αίτια της κούρασης και της δυσθυμίας. από τη σκοτεινιά που έχει στον ορίζοντά της η Γη των ανθρώπων.gr/qu_article/030317001/darticle] Σε προηγούμενα θέματα ασχοληθήκαμε με "το χάρισμα να είσαι γυναίκα". και τόσα άλλα. 149 «Ανάπαυσις κόπων ημερινών» [Γράφει η Αγλαΐα Μπούθα. Εφημερίδα Ημερησία. από την κρίση της εποχής μας. Μήπως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Όλα αυτά είναι απλώς μια μετάθεση της προσοχής μας. τέτοιες. Που να βρεις κουράγιο και δύναμη και αισιοδοξία.(ψυχική ἐλευθερία ἀπό κακίες δαιμόνων καὶ τῶν ὀργάνων των. εσένα κι εμένα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά γιατί αυτή η κούραση. Αυτό σε κάνει πιο ευερέθιστη και πιο ευέξαπτη. Γι' αυτό δεν είναι δυνατό να λυθεί το πρόβλημα αναπτυγμένων. Και τον επιβεβαιώνεις. Όλα αυτά φέρνουν κούραση. Είναι μια τραγική πλάνη να νομίζουμε ότι είναι δυνατό να ξαναβρίσκουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις. πολιτισμένων ανθρώπων με μόνη τη σωματική ξεκούραση. ύστερα από την υπέρμετρη κούραση που σε καταβάλλει.. μήπως αποδεικνύουν μάλλον μια υπάρχουσα κούραση. ότι μπορεί να αισθανόμαστε έτσι το φθινόπωρο. Από μας αποτελείται το σύνολο και η δική μας κατάσταση επηρεάζει τους γύρω μας. που οδηγεί στην έντονη προς τα έξω ζωή. 41)(ψυχῆς τύφλωση. Και η πιο μεγάλη δυσκολία είναι η αίσθηση της κούρασης που νιώθουμε όλοι μας. Για να ζήσεις αυτό το "χάρισμα". Γι' αυτό είναι το βασικότερο να αρχίσουμε από κει. Για να βαθύνουμε περισσότερο αποτελεσματικά πρέπει να δούμε όχι το σύνολο. Το δίδαγμα της Ιατρικής Φαίνεται περίεργο.imerisia-ver. τόσες αγωνίες μας μαστίζουν. αυτή την ψυχική αυταπάτη. θα έχουμε τη δύναμη να επέμβουμε ήρεμα και δυναμικά και στη γενικότερη καταστρεπτική κρίση. αλλά συγκεκριμένα και ξεχωριστά τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα είναι η καταθλιπτική κούραση με την οποία δε μπορούμε εύκολα να τα βγάλουμε πέρα. που να μπορούν να εξουδετερώσουν τις δυσκολίες που συναντάμε διαρκώς. 132) . πίνοντας.(ψυχική ἡρεμία. κουρασμένη ή ξεκούραστη. 14) .

Έχετε προσέξει. Θα αρχίσουμε μια σοβαρή δουλειά εναντίον της κούρασης όταν προσέξουμε κάτι: Στην εργασία μας τη βασική. Λέμε συχνά: να έφευγα και δεν ήθελα τίποτε άλλο. είναι διαφορετικός από τη φυγή σ' άλλους τόπους. Υπάρχει όμως και δεύτερο: Σε άλλους η κούραση επιδρά με ένα διαφορετικό τρόπο: τους κάνει ευερέθιστους και ευέξαπτους. πιο σταθερά και πιο γρήγορα. Είναι σημαντικό! Είμαστε από τους ανθρώπους. Θα είναι πάλι το ίδιο! Θα πουν για κάποιον που τους αδίκησε ή τους αδικεί. Εάν τους συναντήσετε πάνω από τρεις φορές θα ξέρετε την τέταρτη για ποιο πράγμα θα σας μιλήσουν. Οι λειτουργίες της θέλησης και της γνώσης εξαντλούνται και καταλήγουν στο να μην έχουν επίγνωση. που μας στρώνει σε ονειροπολήσεις για τον τόπο της απόλυτης αποδέσμευσης από όλα. από την ψυχική καταπόνηση. Μέσα στην κούραση μειώνεται η σωματική και η ψυχική μας απόδοση. Πρέπει λοιπόν λειτουργίες που για πολύ χρόνο ενεργούν να σταματήσουν για λίγο και να τεθούν σε κίνηση. Τι θαυμάσια να φεύγαμε! 3. Θέλουμε να φύγουμε για να απαλλαγούμε από αυτό το μπερδεμένο κουβάρι των περιπλεγμένων υποθέσεων. Να καταλαβαίνουμε σε ποια μορφή κούρασης πέφτουμε. μια. Από τα συμπτώματα θ' αρχίσουμε για να φτάσουμε το δημιουργικό αίτιο. H κούραση φέρνει υπερένταση. Είναι αξιόλογο να προσέξουμε πόσο αυτά τα δυο συνυφαίνονται και μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. κάποια ανάπαυση. Κολλάνε θα έλεγα στο νου μας σαν έμμονες ιδέες και σιγά . που διαρκώς επανέρχονται και επαναλαμβάνονται μέσα μας.σιγά όλο μας το είναι στρέφεται σταθερά σαν γύρω από έναν πόλο. Δεν είναι ανεξήγητη αυτή η διάθεση φυγής. Δεν είμαστε ικανοί να υπερνικήσουμε την κούραση και τη δυσθυμία. παρά από το σωματικό κόπο. Ένας περιορισμένος αριθμός λειτουργιών από το σύνολο που διαθέτει ο οργανισμός μας. πολυπραγμοσύνη και την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν ανεξάντλητες δυνάμεις. Τότε είναι γνωστό ότι αυξάνει η ποσότητα εργασίας και ελαττώνεται η ποιότητα. για διασκέδαση. μια έντονη διάθεση να τα ξεχάσει όλα κανείς μ' ένα ταξιδάκι ή μια εξωτερική μεταβολή και στο τέλος δε γίνεται παρά μια μεγαλύτερη και αξεπέραστη παρεξήγηση των πάντων. Έχουν υποστεί μια εσωτερική πόλωση. Αυτό οδηγεί σε λάθη. Δε μπορούμε να γλυτώσουμε από ορισμένες εικόνες και σκέψεις. Και δεν πρόκειται για το θέμα αυτό καθ' αυτό. Και για τα δυο αυτά συμπτώματα κούρασης αποκτάμε καινούργιες δυνάμεις αν προσπαθήσουμε να καταστείλουμε αυτή τη νοσηρή "πλεονεξία" θα έλεγα για δράση και ενεργητικότητα. αποτέλεσμα της γνώσης των εσωτερικών μας γεγονότων θα φέρει ένα αποτέλεσμα απροσδόκητα καλό. δραστηριότητα. όταν βλέπετε και ξαναβλέπετε μερικούς ανθρώπους. H μνήμη. Ακολουθεί ένας φαύλος κύκλος. ακολουθούν διαπληκτισμοί με τους γύρω. η φαντασία παραλύουν. O δρόμος πηγαίνει αντίστροφα Πράγματι. σ' αυτή που δίνεται ο πιο πολύς χρόνος της ζωής μας. σπασμωδικές κινήσεις όπως τις λέμε συνήθως. 'H πάλι ζούμε κάτι ανάμεικτο. αλλά πρόκειται για μια ψυχική εκδήλωση κούρασης. Είναι σοφό να γνωρίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εαυτού μας ως προς την έκφραση της κούρασης. Με αυτές τις πρώτες μικρές δυνάμεις θα μπορέσουμε να κάνουμε αξιόλογο βήμα. ο δρόμος που φέρνει σε μια απαλλαγή από όλα. που απλώς κρεμάστηκε από το ένα και το ίδιο μόνο θέμα. για τον πόνο στη μέση τους. που είναι τόσο ζωτικής σημασίας. Είναι συνεχώς το ίδιο μοτίβο. σε λανθασμένες εκτιμήσεις των συνθηκών και των πραγμάτων. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα. ή για τη δίαιτα που συνεχίζουν χωρίς να χάσουν γραμμάριο. ότι επαναλαμβάνουν διαρκώς το ίδιο θέμα. Μπορεί να οδηγήσει και μέχρι του σημείου να νιώθει κανείς μια μέθη στη δραστηριότητά του. Κάνουν μηχανικές και αυτόματα αντανακλαστικές κινήσεις. αυτοπροστασίας από την πολυπραγμοσύνη ή την παραλυτική απάθεια. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε οργανισμοί ψυχοσωματικοί και αποτελούμαστε από πολλές λειτουργίες. γιατί δε μπορούμε να διαβλέψουμε την ψυχική επίδραση όλων αυτών των καταστάσεων. που η κούραση αρχίζει σιγά-σιγά στην αρχή της ημέρας ή της εβδομάδας και φτάνει στο κορύφωμά της προς το τέλος ή είμαστε από εκείνους που ξεκινάνε με την αίσθηση της κούρασης και μέρα με τη μέρα χαλαρώνουν και ηρεμούν στο τέλος. από τον εσωτερικό μας κόπο. H κούραση κάνει έτσι τον άνθρωπο απαθή προς όλα τα άλλα γύρω του και ευαίσθητο και ξύπνιο μόνο σ' ένα θέμα. άλλες που έμειναν ανενεργές. για εξωτερικές διασπάσεις. χάνουν την ίδια τους την προσωπικότητα και μαζί μ' αυτή το αίσθημα της ευθύνης. Είναι ένας δρόμος όπου πρέπει να κυριαρχήσει μια προσπάθεια περιστολής. και γι' αυτό διαρκώς μένουν στο ίδιο σημείο. συγκράτησης.Προχωρούμε στην αυτοκαταστροφή μας. Με την περιστολή και την συσπείρωση στον εαυτό μας θα εξοικονομήσουμε δυνάμεις και θα έχουμε για λίγο. Αυτή η προσπάθεια. . απαιτούνται ορισμένες λειτουργίες. που μέσα του χανόμαστε και δεν έχουμε την δύναμη να ξεμπερδέψουμε.

τότε μόνο θα ξαναβρούμε τις δυνάμεις μας. 4. έξω από το σπίτι. H χαλάρωση. Το σκέφτομαι όμως σοβαρά ως εξής: Μέσα στο σπίτι η πνευματικά εργαζόμενη γυναίκα θα βρει το αντίβαρο των χειρωνακτικών εργασιών που της λείπει. Πάντως όλες μπορούν να βρουν το αντίβαρό τους. H ψυχή μας. Πώς βλέπουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τις δουλειές του σπιτιού. Ξαναγινόμαστε ακέραια ανθρώπινα όντα. επειδή. θα πλύνει. Ανάλογα με το είδος της πνευματικής εργασίας μπορεί να είναι και η δραστηριότητα που θα ασκήσουμε. ανήκουν σε μία ορχήστρα. η ξεκούραση που θα θελήσουμε. θα ήταν βρισιά κάτι τέτοιο για την προσωπικότητα της γυναίκας. ή γίνονται τόσο καλοί. Και η εργασία είναι δυο ειδών: άλλες δουλεύουν σε τεχνικές δουλειές. Κάθε εξωτερικός ερεθισμός σ' αυτά τα βάθη εισχωρεί. Ίσως πολλές σκεφτούν ότι κάνω ένα κακόγουστο χιούμορ. Δεν αρκεί το να κάνουμε τα καθήκοντά μας ως προς το σπίτι και τα παιδιά. Αυτό μπορεί να είναι ένας περίπατος. Δουλεύοντας απρόσωπα σε κάποιες μηχανές. Αλίμονο. μάλλον προβλήματα και δυσκολίες αντιμετωπίζουμε συχνότερα. μια επαφή γενικά με τον κόσμο του πνεύματος.. πάντως όλες στο τέλος καταλήγουν στο σπίτι! Εδώ είναι το πρόβλημα.. Υπάρχει μέσα μας αυτή η καρδιά που ανταπαντά με έναν οδυρμό σε κάθε ανθρώπινο πρόβλημα ή με μια κραυγή χαράς σε κάθε πνευματική πανδαισία.. Αλλά. ο ίδιος ο πυρήνας της ύπαρξής μας. χρειάζεται μια μέτρια πνευματική εργασία.Ας δούμε μερικά παραδείγματα: Όταν για ένα διάστημα της ημέρας κουραζόμαστε σωματικά. Θα μαγειρέψει. θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει την καρδιά της και να κάνει το νοικοκυριό της ένα ζεστό προσωπικό δώρο σε συγκεκριμένα πρόσωπα. ένα μυθιστόρημα. ένα ελαφρύ άθλημα. πρέπει να περιλαμβάνει όλο μας το είναι. Αποκαρδιωνόμαστε με τη ρουτίνα του νοικοκυριού και πετάμε τα πάντα στην άκρη. σε μια ανελέητη δίνη. κούραση αμέτρητη. Εκεί ακριβώς είναι που η ζωή φαίνεται αβάσταχτη. που οργανώνουν και δικά τους ρεσιτάλ! Δεν είναι περίεργο πια. Κάθε ανησυχία τρυπώνει εκεί μέσα και κάθε οδύνη φυτεύεται στα απαλά αυτά χώματα. Μια τέτοια προσπάθεια θα έβρισκε ανταπόκριση μόνο σ' ένα μηχανικό κατασκεύασμα και όχι στα φυλλοκάρδια ενός ανθρώπου. Είναι θαυμάσια η εναλλαγή σωματικής προσπάθειας και πνευματικού εμπλουτισμού. Λίγη μελέτη είναι αναγκαία. Είναι ο χώρος της "πνευματικής μας καρδιάς". Κάποτε που έκανε εντύπωση και δε μπορούσα να το καταλάβω το ότι πολλοί γιατροί και κυρίως χειρούργοι. Στις τεχνικά απασχολημένες χρειάζεται μια πνευματική ξεκούραση και στις πνευματικά μια χειρωνακτική απασχόληση. το: να ξεκουράσουμε τα πνευματικά μας βάθη. δακτυλογράφοι.. θα κάνει τις δουλειές αυτές σαν προσωπική σχέση με τους λίγους αγαπημένους ανθρώπους της οικογένειάς της. δουλειές. ασχολούνται με τη ζωγραφική. ο πνευματικός μας χώρος μένει διψασμένος. πωλήτριες κλπ. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε σε ίσως σαφείς. που μπορεί να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Αν πάλι εργαζόμαστε πνευματικά. που προσπαθεί να γνωρίσει το σύνολο του ανθρώπου και την ψυχή και το σώμα του. Αρκεί να είναι μια έρευνα. η φαντασία μας. παρακολούθηση ενός ωραίου έργου. Άλλοι πάλι επιστήμονες. για να ξαναβρούμε την ισορροπία μας. Σκέφτομαι ακόμη τη γυναίκα ξεχωριστά. κάθε πρόβλημα εκεί κατασταλάζει. όσο κι αν τακτοποιήσουμε με πρακτικότητα και σύνεση τις ασχολίες μας. H κάθε ομάδα από αυτές τις γυναίκες έχει τη δική της ξεχωριστή μορφή κούρασης. όπως επιστήμονες διάφοροι. ωραία σωματική άσκηση. Αντίστροφα η σωματικά εργαζομένη. Και λίγα για την εργαζομένη Εκεί όπου η κούραση φαίνεται τρομερά μεγάλη. Είναι το δυσκολότερο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. και άλλες σε πνευματικές εργασίες. Όταν είναι νοικοκυρά ίσως της λείπει μια πνευματική τροφοδοσία. συμβουλές δραστηριότητας καλά ζυγισμένης. Όταν τα βλέπουμε σαν ένα μόνο σύνολο. Τους καταλαβαίνω απόλυτα! O καθένας μπορεί να βρει ύστερα από μικρούς πειραματισμούς την εξισορροπούσα δική του απασχόληση. Πάντοτε μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο. θα σφουγγαρίσει. 5. όταν ακολουθεί μια μέτρια σωματική άσκηση. Κάτι τέτοιο δε γίνεται. τότε προχωρούμε σε βάθος. τόσο βασανιστικά απότιστος. γι' αυτό . θα προσέξουμε. που νιώθουμε δυσφορία. Οι οδυρμοί της ανθρώπινης καρδιάς Αλλά. όσο κι αν ισοσταθμίζουμε τη σωματική και τη διανοητική κούρασή μας. νοσοκόμες. όπως είναι η αγορά. παρ' όλα αυτά μονομερείς. επιχειρηματίες κλπ. παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. είναι στα μάτια και στις νευρικές κινήσεις της εργαζομένης γυναίκας. λίγη κηπουρική. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η εργαζόμενη γυναίκα δουλεύει για "δυο". Μια άλλη περιοχή της ύπαρξής μας ακόμη δεν έχει ξεκουραστεί. ο τόπος του είναι μας. όπου συνενώνεται η καρδιά και το πνεύμα μας. ασφυξία. και πάλι ότι δε βρίσκουμε τέλεια ξεκούραση και χαλάρωση. Πώς είναι δυνατόν μόνο με ένα λογικό ισολογισμό των διαφόρων δυνάμεών μας να έχουμε και την εσωτερική γαλήνη. Εκεί μέσα τα πάντα βρίσκονται σε μία ταραχώδη κατάσταση.

αλλά πολύ λίγο γνώριμο στην καρδιά και στο πνεύμα μας. Ανάπαυσις κόπων ημερινών Είναι η απάντηση του Μεγάλου Βασιλείου στο θέμα μας. η πιο αληθινή είναι: στο Θεό! Ναι. Ου της ανδρείας το μεγαλοπρεπές. Ου της σωφροσύνης το σεμνόν. τας αγοράς σωφρονίζει. 87. 21. ανθρωπιστικό και πάρα πολύ βοηθητικό: "H των Ψαλμών βίβλος προφητεύει τα μέλλοντα. Κρατήστε το και με προσοχή αρχίστε να περνάτε ανάμεσα από τα φύλλα του. την κατά Θεόν λύπην δημιουργεί. Ας μη θεωρήσουμε απρόσιτη αυτή τη διέξοδο. Ας ασχοληθούμε μαζί τους κι αυτοί θα μας προσφέρουν άφθονη πνευματική τροφοδοσία. Τους σημειώνω εδώ: είναι οι ψαλμοί 12. τις μέριμνες. Ψαλμός γαρ εκ λιθίνης καρδίας δάκρυα επικαλείται. όπως ακόμη και τη δύναμη του Θεού.. Ούτως τας εορτάς φαιδρύνει. είναι συνειδητή ενοχή και θρήνος όσων μετανοούν. Ανάμεσα σ' αυτά αναφέρονται ποιοι ασχολούνται πιο πολύ με την κούραση. μια ανάπαυση που φτάνει ως τα τρίσβαθά μας. αρχαρίοις στοιχείωσις. την καταπόνηση. την κατήφεια από τις ταλαιπωρίες. Οι οδυρμοί της καρδιάς σας θ' ακούσουν τον απόηχό τους και ορίζοντες γεμάτοι ελπίδα θα ξανοιχτούν στα μάτια σας. Τι μπορεί να μας βοηθήσει τότε. Τα παλαιά τραύματα εξιάται (αποθεραπεύει).. είναι το να σκεφτούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε σ' Αυτόν. Βασιλείου. Ίσως μπορούμε και μερικούς στίχους να τους μάθουμε απέξω. Να μην αρχίσουμε να διαβάζουμε όπως όπως το ψαλτήρι. Ου μετανοίας τρόπον.. με τις οποίες αναταράζονται οι ανθρώπινες ψυχές". Σιγά σιγά θα αντιληφθείτε ότι περιέχει ένα πλούτο αστείρευτο και φέρνει μία ξεκούραση απροσδόκητη. ποὺ μπορούμε να στραφούμε. ιστορίας υπομιμνήσκει (υπενθυμίζει). το νενασηκός (αρρωστημένο) περιποιείται. Εκεί μέσα θα μάθουμε και τον τρόπο που προσεύχονται και την ανθρώπινη κατάστασή μας. Είναι δοξολογία του Θεού. με τι λόγια. υποτίθεται τα πρακτέα. αλλά ανήκουν σε κάθε ανθρώπινη ψυχή. τις ελπίδες. τα δροσίζει.. Ενταύθα ένεστι θεολογία: Απειλή κρίσεως. υπάρχει και με απόδοση στη νέα Ελληνική γλώσσα. Κανένας δε μπορεί να βρει τον εαυτό του. "Φωνή μου προς Kύριον εkέκραξα. Ουχ υπομονής μέτρα. τις αμφιβολίες. τελειουμένων στήριγμα... τη μελαγχολία. προκοπτόντων αύξησις. Ου της δικαιοσύνης το ακριβές. που η σκιά του να μην αντικατοπτρίζει σ' αυτόν εδώ τον καθρέφτη. Μήπως θα ήταν ωραίο να τους μελετήσουμε. τις τρικυμιώδεις αψικαρδίες και συγκινήσεις. νομοθετεί τω βίω. μονάχα στην πιο δυνατή μας ελπίδα θα βρούμε την ανταπόκριση που ζητάμε.ακούμε πιο πολλές φορές τον "οδυρμό της καρδιάς". εκκλησίας φωνή. Είναι το βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ. Να προσευχηθούμε. αναστάσεως ελπίς. γυναιξί κόσμος αρμοδιώτατος (το πιο ταιριαστό στολίδι)! Tας ερημίας στολίζει. τις θλίψεις. πρόρρησις επιδημίας Χριστού". που προσπάθησαν να ζωγραφίσουν με την πένα τους την απήχηση που είχε μέσα τους. Τι να πούμε. και κάνω αυτή την πρόταση. Είναι αληθινά η μόνη σωτήρια και βοηθητική και υπάρχει ένα μικρό σε μέγεθος.. των νεοτρώτω ταχείαν επάγει (επιφέρει) την διόρθωσιν. το ακέραιον διασώζει και όλως εξαιρεί (αφαιρεί) τα πάθη. που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν βάση και σαν ξεκίνημα. φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Θα μείνω μόνο σε κάτι που αφορά κυρίως το θέμα της κούρασης που μέχρι τώρα συζητούσαμε.". Μέσα στους ψαλμούς κρύβεται η ανάπαυση από τους καθημερινούς κόπους. O Καλβίνος γράφει: "Το βιβλίο των Ψαλμών συνήθισα να το λέω ανατομία όλων των μερών της ψυχής. το Ψαλτήρι.. εκχεώ ενώπιον αυτού την δέησίν μου.. είναι ευχαριστία προς Εκείνον. 142. Πάρετε ένα μικρό ψαλτήρι. 68. όσων νιώθουν απομακρυσμένοι από το Θεό. στον οποίο απευθυνόμαστε. Ανατομία της ψυχής Οι ψαλμοί δεν ανήκουν μόνο στους Ιουδαίους ή στους Χριστιανούς. Σκέφτομαι όμως κάτι. την θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Είναι έξι στο σύνολο οι ψαλμοί. Είναι ένα απόσπασμα του M. τα ξεκουράζει και τα εμπνέει. . να εμβαθύνουμε στα νοήματά τους. φόβοι κολάσεως. Ίσως μια συναίσθηση βασικά της ύπαρξης αυτού του οδυρμού. 76. Σοφοί Πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν κατατάξει τους ψαλμούς σε διάφορα είδη. Θα είναι το πνευματικό μας αντίβαρο. 6. τη βαρυθυμία. παρά την ευχαριστημένη της ιαχή. τους φόβους. αλλά απίστευτα ασύγκριτο σε δύναμη βιβλίο. το λεγόμενο Ψαλτήρι. Δε θα αναφέρω τώρα τίποτε από όλα αυτά. Ψαλμός ανάπαυσις κόπων ημερινών. όσων υποφέρουν. Σε μία τέτοια στιγμή συνειδητοποίησης η πρώτη ενδόμυχη κίνηση που κάνουμε. Τι γαρ ουκ αν μάθοις εντεύθεν (και τι δεν έχεις να μάθεις). Υπάρχουν πάμπολλοι συγγραφείς. Αλλά κι αν το καταλάβουμε αυτό. 7. Ου το της φρονήσεως τέλειον. H πιο απλή απάντηση. Εδώ το Άγιο Πνεύμα μας παρουσιάζει ζωντανές όλες τις πίκρες.. Γνωστό σε όλους μας. έστω και ένα συναίσθημα.

τον υπηρετούν και νιώθουν ότι του ανήκουν και εκείνος τους ανήκει. βασιλεία. Μεταξύ τους είναι δεμένοι με πίστη. βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγματικό θησαυρό και η ζωή μας ολόκληρη επηρεάζεται και αλλάζει. και θέλω είσθαι υιοί Μου και θυγατέρες.. Όχι. Εκείνος αντίστοιχα όταν βλέπει το βασίλειό του νιώθει χαρά. Τα χέρια μας. μόνον κάτω από αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις. επάνω μας. η ζωή μας.. Αυτός τη διοικεί. γύρω μας. Το σώμα μου είναι το Βασίλειό Του και στο Βασίλειό Του και στο Βασίλειό Του ο Θεός κάνει ότι θέλει. Πηγαίνουν στην εκκλησία. στη ζωή μας. Εάν δεν υπάρχει μέσα μας.Όλα είναι του Βασιλιά μας. που όταν μας τα αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. συμφωνούν στα βασικά. ούτε χρόνο. (Εφεσίους 3:17). τον υπακούν και δίνουν δόξα και τιμή στο βασιλιά τους. Δεν είναι ούτε στα ουράνια ώστε να ησυχάζουμε ότι βρίσκεται πολύ μακριά από μας και ότι αργεί να μας φτάσει. είναι το σώμα μας. εννοούμε το χώρο ή την περιοχή που ανήκει στο βασιλιά. ο χρόνος μας. "Δια να κατοικήση ο Χριστός δια της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών". Ας μεταφέρουμε τώρα όλα αυτά στο εδάφιο που έχουμε μπροστά μας και μελετάμε. Στο βασίλειό του ο Θεός κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι είναι σωστό.. αυτός την ελέγχει. 6:16-18). η ύπαρξή μας. Όλα είναι του Βασιλιά μας.. Αυτό που τους συνδέει είναι η αγάπη. αλλά Βασίλειο του Θεού δεν έγινε ποτέ στη ζωή τους. γιατί δεν έχουμε μάτια δικά μας.. ούτε πόδια. τις εντολές Του. η ψυχή μας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και αυτή η φράση που μελετάμε και που είναι ο τίτλος μας. τους νόμους Του. τα πόδια μας. τον τιμούν. Δεν είναι φαινόμενο να το παρατηρούμε. Εγώ θέλω σας δεχθή. τα χρήματα μας ανήκουν όλα στο Βασιλιά μας. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τους τα πράγματα.Ο Βασιλιάς μας κρατάει τη ζωή μας στα χέρια Του και κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. τι ζητάνε και γιατί το ζητάνε. γιατί τα πόδια μας. εμπιστοσύνη. Εκείνος κανονίζει που θα πάμε. Άλλωστε αυτό ακριβώς είναι το νόημα και των δύο τόσο σημαντικών εδαφίων: "Ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί' και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθε λαός Μου. Τον αγαπούν. νιώθει ευθύνη. νιώθει δόξα να προέρχεται από το βασίλειο που του ανήκει. δεν υπάρχει πουθενά για μας η Βασιλεία του Θεού.. δική του είναι αποκλειστικά. οι οποίοι Τον υπακούν. η υγεία μας. στην όπερα. και εμείς και τα παιδιά μας και τα σπίτια μας και το μέλλον μας και η κάθε στιγμή της ζωής μας. νιώθει αγάπη. τον σέβονται. Ο Κύριος είναι ο Βασιλιάς μας και εμείς του ανήκουμε. ο χρόνος μας είναι του Βασιλιά μας.Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσα μας Είναι μερικές εκφράσεις του Λόγου του Θεού γεμάτες μεγάλα και βαθιά νοήματα. Όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του ξέρουν το βασιλιά τους. όχι. η κάθε μας μέρα Του ανήκει και εμείς δεν έχουμε τίποτα δικό μας. που είναι ο Κύριός μας. Μόνο έτσι έρχεται η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Η βασιλεία του βασιλιά είναι εκεί που ο βασιλιάς τιμάται. ούτε αυτιά. έτσι ξεκίνησε. Θα το χαρίσει ο Κύριος όταν είμαστε έτοιμοι να τον δεχθούμε Κύριο και Βασιλιά στη ζωή μας. ούτε αντικείμενο μελέτης ώστε να το ερευνούμε. επάνω μας. στο θέατρο. αγάπη. η απάντηση είναι απλή. Ο χώρος αυτός.. να γίνουμε κτήμα Του. Εάν μας ρωτήσουν βλέπετε τηλεόραση. Αυτό είναι το Βασίλειο του Θεού και αυτή είναι η Βασιλεία Του. λέγει Κύριος Παντοκράτωρ" (Β'Κορινθίους. ο Άρχοντας της καρδιάς μας. να μας κάνει ο Κύριος κουμάντο όπως λέμε. Στο Βασίλειο Του ο Βασιλιάς Κύριος λατρεύεται από τους πιστούς Του. ο σεβασμός και η υπακοή. άρα μπορούμε να συνεχίσουμε ανενόχλητοι τη ζωή μας. λατρεύεται. η ζωή μας. Αντιλαμβάνεστε πόσο μακριά από την κατάσταση αυτή ζουν οι περισσότεροι χριστιανοί των ημερών μας. να το ζητήσουν επίμονα και συνειδητά. πιστότητα.. πόσο και αν. να το ψάχνουμε.Θα απαντήσουμε πολύ απλά. ροκ μουσική. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από μέσα μας. Ο χρόνος μας. Τον σέβονται. Γιατί το πρώτο που χρειάζεται είναι να το ποθήσουν με όλη τους την καρδιά. Αυτό θα πει είναι ο Κύριος Βασιλιάς μου και η Βασιλεία Του είναι μέσα μου. από μέσα μας. ακούνε κηρύγματα. απόκτημά Του.. τον σέβονται. Η βασιλεία του Θεού μέσα μας σημαίνει ότι στη ζωή μας γίνεται το θέλημά Του. Είναι η επικράτειά του. . μέσα μας. Όπου υπάρχει. απόλυτα συμμορφούμενοι με το θέλημά Του. αυτό που θέλει. αληθινό και δίκαιο. υπήκοοί Του πιστοί στο Βασίλειο Του. του Κυρίου μας. Εάν μας ρωτήσουν πηγαίνετε στον κινηματογράφο. πότε. η ψυχή μας.. να ξέρουν τι θέλουν. εκεί που οι άνθρωποι τον υπακούν. Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας. Του τα δώσαμε να είναι Βασιλιάς μας και εμείς να είμαστε το Βασίλειό Του. πιστεύουν στο Χριστό. ακούτε τραγούδια. Όταν λέμε βασίλειο.. η περιοχή που περιγράψαμε.

ο Κύριος είναι έτοιμος να μας το χαρίσει.. ταπείνωση και πίστη. η Βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. όπως νομίζουν πολλοί. και η εκζήτησή μας. στη δόξα του Ιησού Χριστού με αιώνια ζωή. αιώνες πριν. Πολλοί κάνουν το λάθος και νομίζουν πως όλα αυτά είναι προαιρετικά και δεν αφορούν τη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. ο Κύριος μας.. Πόσο όμορφα περιγράφει αυτήν την ευλογημένη κατάσταση ο Ψαλμωδός. η Σωτηρία του δεν βασιλεύει ακόμα στη ζωή μας. Αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ξεκινούν όλα. τη σωτηρία Του. εάν δεν τον ζούμε έτσι. λατρεία και αφιέρωση στο πρόσωπο του Κυρίου. ο Σωτήρας μας. Είναι η ώρα της δικής μας καρδιάς. το τι θέλουμε. Αυτή είναι μια από τις καλύτερες και ακριβέστερες εικόνες του τι είναι Βασιλεία του Θεού και πως τη βιώνει ο άνθρωπος με αγάπη. Αυτό άλλωστε υπονοεί στην τόσο όμορφη αλλά και περιεκτική Του φράση ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη: "Ζητείτε πρώτον τη Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Αυτού ' και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί" (Ματθαίος 6:33). υπάρχει κάτι τελευταίο. πάνω μας.Είναι μεγάλο ψέμα αυτό. από επάνω μας. Είναι η ώρα της δικής μας απάντησης. θα το ποθήσουμε. αναπνέει μόνο για τον κύριο. Εάν ναι. Εάν δεν έγινε ο Κύριος Βασιλιάς μας.Μετά από όλα όσα αναφέραμε. Και αν δεν τον απολαμβάνουμε έτσι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά. ιδιαίτερα πνευματικούς και ζηλωτές. η δόξα του Κυρίου στη ζωή μας. από μέσα μας και συνεχίζει αιώνια στην παρουσία του Θεού. σε όσους ενδιαφέρονται. και να επισκέπτομαι τον Ναόν Αυτού" (Ψαλμός 27:4). ο κύριος θα το χαρίσει πλούσια. αλλά πολύ κρίσιμο. Θα καταλάβουμε την αξία αυτής της τόσο ευλογημένης κατάστασης και θα κάνουμε το παν για να το απολαύσουμε.για ένα καλύτερο βαθμό. η μόρφωση του Ιησού Χριστού επάνω μας.. Ας το προσέξουμε γιατί είναι κάτι με αιώνιες προεκτάσεις και συνέπειες. Εάν δεν έχουμε τη Βασιλεία Του μέσα μας. Δεν είναι ούτε προαιρετικά όλα αυτά ούτε για τους. Νομίζουν πως είναι για όσους ενδιαφέρονται και για κάτι παραπάνω. ούτε τη Σωτηρία Του έχουμε αποκτήσει..σιγά-σιγά και προσεκτικά.. ζει και μας αγιάζει καθημερινά. έχει παραδοθεί στο Βασιλιά του και υπάρχει μόνο γι' Αυτόν. όταν η καρδιά το θελήσει δυνατά. ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ . αναστήθηκε. στο βιβλίο των Ψαλμών στην Παλαιά Διαθήκη: "Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. θα το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να γίνει ο Βασιλιάς της καρδιάς μας. γύρω μας και να γίνουμε δικό Του Βασίλειο εμείς και το σπίτι μας ολόκληρο. αν έρθει.. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού και η Βασιλεία Του μέσα μας δεν είναι δύο ξεχωριστές καταστάσεις ούτε τη μία την αποκτούμε αυτόματα ενώ η άλλη έρχεται. που λέει αυτά τα λόγια. να μας αξιώσει να απολαύσουμε τη δική Του Βασιλεία μέσα μας. ώστε να απολαύσουμε αυτή τη Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας. Όταν η ψυχή το ποθήσει ειλικρινά. Ας το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. στην ουσία ζει μόνο για τον Κύριο. δεν την πήραμε ποτέ. το τι προκρίνουμε στη ζωή μας.. ειλικρινής. Από το τι ζητάμε.. να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου. τούτο θέλω εκζητεί ' το να κατοικώ εν τω οίκω του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Η Βασιλεία Του αρχίζει από τώρα. Θα το θελήσουμε. Η σωτηρία μας είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση. Αρκεί η καρδιά μας να είναι ευθεία.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful