1

SAÐRZAJ

Uvod................................................................................................................................z
,Ruzgovor su Gojom¨ - ¡vu AndrIcu...............................................................................¤
ZukIjucuk.......................................................................................................................1¤
¡ILeruLuru.......................................................................................................................1q


2

&'Ð

sej je grunIcnu vrsLu odn. knIzevno-nuucnu vrsLu - Lj. unuIILIckI, InLerpreLuLIvnI
III krILIckI susLuv kruceg obImu. sej odIIkuje subjekLIvno LreLIrunje Leme, munju
sIsLemuLIcnosL u IzIugunju I smuLru se sIobodnIjom Iormom. sejIsLI su se buvIII
ruznIm pILunjImu, od drusLvenog I poIILIckog zIvoLu do pILunju knjIzevne krILIke I
pIscevII sLuvovu I uverenju o knjIzevnosLI.
Jedun od nusII nujboIjII pIsucu, nus jedInI NobeIovuc - ¡vo AndrIc, Lukode se
buvIo pIsunjem eseju. ¡ kuko je u romunImu I prIpoveLkumu nu IunLusLIcun I osoben
nucIn opIsIvuo zIvoL, Luko se u svojIm esejImu buvIo svojIm pogIedImu nu umeLnosL.
AndrIcev nujpoznuLIjI esej sIgurno je ,Ruzgovor su Gojom¨.
¡runcIsko Goju
1
je bIo spunskI sIIkur I gruver kojI je IzvrsIo snuzun uLIcuj nu
evropsko sIIkursLvo 1¤. veku. AndrIc je objuvIo z zupIsu o GojI. PrvI 1¤z¤. godIne pod
nuzIvom ,Goju¨ - posvecen dozIvIjuju jedne veIIke sIroko posLuvIjene IzIozbe GojInII
sIIku u mudrIdskom muzeju Prcdo, I drugI, muIopre pomenuLI, 1¤¤=. godIne, gde
Lumucenjem GojInog sLvuruIuckog meLodu Iskuzuje sopsLvenI credo.
ZusLo se AndrIc opredeIIo bus zu esej?
sej kuo grunIcnu vrsLu dozvoIjuvuo je pIscImu du, kuo prvo, mesuju nuuku I
knjIzevnosL, odnosno du nuucno objusne knjIzevnosL uII ne u sLrogo nuucnom sLIIu,
kuko je Lo sIucuj su knjIzevnom krILIkom I LeorIjom knjIzevnosLI, vec nu vIse knjIzevnI,
umeLnIckIjI nucIn. sej dozvoIjuvu pIscImu I subjekLIvnosL I proIzvoIjnosL I sIobodu u
pIsunju.

1
7,3.8.4 J48F de G4, Lo.e39e8 (1;q6-18z8) - BIo je nujvuznIjI evropskI umeLnIk svogu
dobu kojI je IzvrsIo ogromun uLIcuj u evoIucIjI sIIkursLvu. NjegovI se zudnjI rudovI smuLruju preLecom
romunLIcurskog pokreLu.RodIo se, zIveo je, ponekud Lesko obuzduvujucI svoju nuruv I svoje sLuvove I
umro u burnom ruzdobIjuIsLorIje kudu se sLvuruo novI sveLskI poreduk u cIjIm prIbIIznIm okvIrImu
zIvImo I dunus.
Roden je u muIom mesLu :endetodos, kuo ceLvrLo deLe, u drugI sIn, od ocu 1ose de Gouc I mujke
Grccie L:cientes.
Kuo deLe provodIo je vreme u rudIonIcI svogu ocu pozIuLuru kojI je ILeo du gu on I nusIedI u Lome
zvunju, uII Ipuk se odIucIo zu zvunje sIIkuru. ZuLIm je ucIo zu sIIkuru. Krujem 1;6¤. godIne, u poLruzI zu
nuduInucImu, odIuzI nu puLovunje u ¡LuIIju. Tukvu vrsL puLovunju je bIIu obuveznu zu obruzovunje
mIude gospode. ¡zmedu osLuIII grudovu, posjecuje RIm, VenecIju, Ðenovu I Purmu, u kojoj, poceLkom
1;;1. godIne, osvuju drugu nugrudu nu IokuInom sIIkurskomLukmIcenju, sIIkom Hcnibcl prelczeci
Alpe o cIjoj se sudbInI dunus ne znu nIsLu.
NujpoznuLIje sIIke:
"RuzupeLI HrIsL" , "Odevenu IepoLIcu", "GoIu IepoLIcu", "GroIIcu od CInconu", "PorodIcu KurIu
¡V" , "SuLurn prozdIrucI jednog sInu" I dr.


3

Kuo drugo, esej je posIuzIo AndrIcu du se buvI munje knjIzevnom, u vIse
meLuknjIzevnom Lemom - odnosno sumom knjIzevnoscu I du oduvunjem pocusLI
veIIkom sIIkuru Iznese svoj pogIed nu knjIzevnosL.4

RAZG'R SA GJ - I'A ANÐRICA

U cudnom nocnom dIjuIogu AndrIc ruspruvIju su duIovno srodnIm bIcem,
spunskIm sIIkurem, ¡runcIskom Gojom. ZupIs, Iuko sIIku uspuL vIdeno I dozIvIjeno,
beIezI ruzmIsIjenje kurukLerIsLIcno zu sIIkuru Goju I pIscu AndrIcu. Ovuj esej oLkrIvu
AndrIcevo sIvuLunje umeLnosLI I umnogome odreduje njegovu poeLIku.
Nu prvom mesLu AndrIc ruzmIsIju o mesLu umeLnIku u sveLu. On kuze: &2etnil
prestcje biti :2etnil ci2 postcne cotel i pocne oseccti. Nije 2oq:ce biti :2etnil i
istotre2eno i2cti lj:dsli zitot i oseccnjc. Ovukvu sIIku umeLnIku I njegovII odnosu
su IjudImu predsLuvIju beznudeznu, poLpunu usumIjenosL I oLudenosL od svegu
Ijudskog. U pILunju je krujnje zuLvorenu IIcnosL, IIcnosL nesposobnu du se duje,
ruvnodusnu cuk I zu prImunju, nesposobnu dukIe du osecu, poLpunu zuLvorenosL u
sebe, neprobojnosL premu svukome, Iedenu ruvnodusnosL premu svemu oko sebe. Du
II je I kuko je Lo uopsLe mogIu bILI cenu zu genIjuInu sLvuruIucku produkLIvnosL?
Upruvo o Loj cenI umeLnosLI kuo pozIvu sIIcnog svukom drugom I sum umeLnIk ne
znu pruvI odgovor. Kroz ImugInurnI ruzovor su Gojom AndrIc se pILu:
clct je oto pozit? A pozit jeste, jer lclo bi incce 2oqco isp:niti celi zitot
jednoq cotelc i doneti 2: tolilc zcdotoljsttc i tolilc strcdcnjc?
OvukvIm sumoIspILIvunjem numece num se cInjenIcu du nI sumI umeLnIcI nIsu
sIgurnI u svrIu svog posLojunju I posLojunju njIIovII deIu. Jer kuko se odIucILI bILI deo
necegu sLo num IsLovremeno donosI rudosL I Lugu, smeI I bes, IzdIzunje Iznud obIcnog
I surovo spusLunje nu Lvrdo LIo suznunjem du smo neprIIvucenI, odbucenI I u
nujgorem sIucuju nesIvucenI ? ¡ du II se posIe Log moze krIvILI IsLI Luj umeLnIk, AndrIc
III Goju, kojI u svojIm deIImu I LuIenLu vIde prokIeLsLvo?
,U obu sIucuju, umeLnosL je sIeru oLudenju od zIvoLu, uduIjenu I Izdvojenu nu
ruzne nucIne od njegovII opsLII Lokovu, njImu suprosLuvIjenu, bucenu u jedun
drumuLIcun odnos umbIvuIenLnII I unLugonIsLIckII LeznjI I mogucnosLI¨.
z

ZuLo ce AndrIc nupIsuLI: njizetnost :opste nije pozit, neqo prolletstto... cd
pocinje2o dc qc osecc2o? - Rcno, :zcsno rcno. & dobc lcd bis2o s prcto2 trebcli
dc ziti2o : sllcd: sc boqo2 i sc steto2. Pocinjete dc se oseccte obelezeni2,
oseccte zcqonetn: s:protnost iz2ed: sebe i onih dr:qih, onih obicnih i tcljcnih, ste
d:blje i d:blje zjcpi oncj ponor ironije, neterotcnjc, protitljenjc, sczncnjc, loje tcs

2
.scrIbd.com-mukusLvuruIuckuJundrIc.pIp.66=z

3

deli od lj:di i otcd tise ne2c sporcz:2etcnjc. cltc s:dbincl Vcsc se
sc2ostclnost rcspclj:je, jer 2ed: hiljcdc2c ti oseccte nc sto2 cel: obelezje, i
zncte dc qc nilo ne 2oze pretideti.
clo ostriji2 olo2, ti cete iz citcte 2cse lj:di lclo izdtojiti :2etnilc, prctoq
:2etnilc, ne onoq ciji je qrcdcnsli pozit :2etnost... Preob:cite se, 2cslircjte se,
ob:cite se lco ctcse ili qcrdijsli potpor:cnil nc ods:stt: dotoljno je dc ottorite
oci i dc izqotorite jedn: rec, i stclo ce zncti dc ti niste cotel no nesto t:de, i sto
ot:d:je i zcc:dctc, nesto dr:qo...
pILeL prokIeL Imu susvIm odredeno drusLveno znucenje.
BILI prokIeL znucI bILI obeIezen, Izdvojen, kuo du nosILe nu ceIu zIg neke druge
greske, neke druge bIoIoske vrsLe, u ne Ijudske, bIce umeLnIku ruspudu se nu prosecno
I nudprosecno. Kuo prosecno bIce, umeLnIk LezI zu LIm du bude ukorenjen, du bude
IsLoveLun su osLuIIm IjudImu, du spudu u Ijudsku bIcu, du se nI po cemu sLo bI gu
odbIIo Iz drusLvu ne ruzIIkuje od njII. NIko, pu nI sLvuruIuc ne moze Lrujno du IzdrzI Lu
odbucenosL uzrokovunu ekscenLrIcnIm crLumu. OLudu meIunIoIIcnu ceznju svukog
sLvuruocu du se vruLI medu obIcne, prosecne Ijude Iz cIje je sredIne Izbucen
nudprosecnIm, cudesnIm, uzusuvujucIm I IuLuInIm svojsLvImu svoje durovILosLI.
¡ on I Goju nusII su se negde nu usumIjenom puLu zu IsLu sudbInu, cekujucI nu
voz su IuznIm Ispruvumu, pod nepoverIjIvIm pogIedImu drugII: I to lice pod 2cslo2
je ditno, c njeqot rcnq 2noqo tisi neqo sto : pcsos: pise, cli stc to 2cri?
Lj:di ne tole t: neiztesnost ni t: zcl:l:ljenost i zcto :2etnilc, to s:2njito lice,
zot: dtolicni2. A tc s:2njc lcd se jedno2 rodi, ne pozncje qrcnice i ni lcdc
:2etnil objcti stet: stoj: prct: licnost, oni 2: opet ne ter:j:, bojeci se dc ce iz
r:lctc izt:ci jos jedcn stoj tril ili sc licc slin:ti jos jedn: od stojih 2csli. Tclo dc
je :2etnilotc s:dbinc dc : zitot: pcdc iz jedne neislrenosti : dr:q: i dc tez:je
protitrecnost zc protitrecnost.
Kuko deIo nusLuje u suduru dve suproLnosLI, u dodIru dvuju poIovu, ono
neIzosLuvno zu sebe veze osecunje LrugIcnog, u Lo je kudu Ideju o vecnosLI sLune
nusuproL IdejI o smrLI.
MeduLIm, kod umeLnIku, pu I Goje, smrL u njegovIm mIsIImu nIje predsLuvIjuIu
nImuIo neprIjuLnu III mrucnu uLmosIeru, nego je on upruvo u njoj nuIuzIo mIr I
zudovoIjsLvo: cd sc2 bolje zcqledco t: scr:, tideo sc2 dc je scstctljenc od sc2ih
slotc reci s2rt. Celc scrc nije bilc dr:qo do bezbroj p:tc ponotljenc, sitno i [ino
ispiscnc rijec s2rt. I te c:dne tcpete nis: dctcle sobi ni 2clo neprijctcn ni 2rcccn

6

lcrclter. Ncprotit, zelio sc2 dc 2e sto d:ze ostcte : njoj, prelczio r:lo2 prelo
tlcninc i porcelcnc. ßio sc2 2ircn i zcdotoljcn, lclo se 2oze biti sc2o : prostoriji
lojc odqotcrc sti2 ncsi2 potrebc2c.
OsIm smrLI, AndrIc se u svom eseju buvI I promIsIujnjem susLIne sLvuruIuckog
procesu. SLvuruIuckI proces bI ovIm bIo usLvurI usposLuvIjunje vecne ruzIIke Izmedu
umeLnosLI I sLvurnosLI. Jer umeLnosL nIje I nIkudu ne moze bILI IdenLIcnu su
sLvurnoscu, u LIme nI umeLnIk su svukodnevnIm (obIcnIm) covekom kojI u Loj
sLvurnosLI bIvsLvuje. Jer IIuzIju je nujvecI IukLor sLvurunju.
,¡IuzIju o zIvoLu, Lo je cILuv kosmIckI opLImIzum. A u reuInom sveLu, sveLu surove
sLvurnosLI, mnogI nemuju dubInu duIu du se Loj IsLoj IIuzIjI prepusLe¨
¤
. A neIzbeznI
opLImIzum IIuzIje, od sumII duvnInu I prvog posLunku coveku, u ruLu su pesImIzmom
gubI bILke.
,Nu sumom pocneLku sLvurunju, umeLnIk reducIru nevuzne pojedInosLI,
junucImu duje osobIne kukve II on vIdI, u posLoje I mnoge epIzode zIvoLu koje nIsu nI
zubeIezene. A mozdu su upruvo one bILne zu duIjI Lok zIvoLu IsLog junuku I LIme se
sumo produbIjuje juz subjekLIvnog sveLu I Ideju I sLvurnosLI¨
q
.
Tuko recImo zu Goju, zuduLuk Izrude porLreLu je veIIku sIIkurevu muku jer je
neopIodno IzdvojILI IIk Iz svegu onog sLo gu okruzuje I vezuje zu Ijude I okoIInu.
Du bI porLreL bIo sLo verodosLojnIjI, poLrebno je IzdvojILI sve bILno o IIku, uII du II je Lo
moguce bez svegu osLuIog sLo gu okruzuje I ukuzuje nu njegove odnose su osLuIImu? -
&prcto to je rczlilc iz2ed: :2etnosti i reclnosti, jer tclo sc2 lco nc q:bilist:,
prilczcni lil ne odqotcrc ono2 : olr:zenj:, sc 2cjlo2, oce2, tre2eno2 i
i2eno2. Iqrc i testc ob2cnc je de[inicijc :2etnosti sc il:zionisticloq stcnotistc, sc
stcnotistc odnosc i2cqinccijc-sttcrnost.
Tog posLuje svesLun sum sLvuruoc, kojI u Luj IIuzIonIsLIckI sveL uvIucI I cILuoce
ubedene du su Lo sLvurne IIcnosLI. Sve ovo govorI o jos jednoj nepremosLIvoj ruzIIcI
zIvoLu I umeLnosLI, ukuzujucI du se nIkukvIm umeLnIckIm sredsLvImu zIvoL ne moze
docuruLI u poLpunosLI, nILI du se puk vrednosL umeLnIckog deIu moze umunjILI
okruLnom sLvurnoscu. A upruvo Lo osuduje umeLnIku du se jos jednom oseLI IzopsLen
Iz drusLvu, nu sLrunpuLIcI uobIcujenog nu puLu ku prIbIIzuvunju IjudImu.
A Luj LereL usumIjenosLI I odbucenosLI spuju se su dozIvIjujem sumoprebucIvunju I
krIvIce, u Lu krIvIcu nuIuzI u sebI, svojoj prolletoj durovILosLI. Tu durovIsLosL u

¤
.scrIbd.com-mukusLvuruIuckuJundrIc.pIp.66=z
q
¡bId.

7

poceLku vreIu I cusnu, ucInIIu je prvI ruskoruk Izmedu njeqc, neobIcnog u sveLu duIu, I
obIcnII u sLvurnosLI. ,ZuLIm je dosIo su puLnjom I oIoIoscu suznunje sumoce, jer nIje
moguo du osLune u krugu bezuzIenII dusu vedro I obIcno koje je znuk nu njegovom
ceIu zbunjIvuo¨
=
.
Nilcd nec: 2oci dc shtcti2 lclo nelo 2oze dc obozctc lco idecl ono sto je
iz:zetno i de2onslo. Ne, zitot onclo lclo stoji pre2c d:h: i :2etnosti lco njihotc
tecitc s:protnost, tclct zitot nc2 se ne prilcz:je lco tizijc lrtcte telicine i ditlje
lepote, ne prilcz:je se lco nesto neobicno nc2c loji s2o i sc2i neobicni: ccrstto
ncse ceznje - to je ono sto je nor2clno, pristojno i lj:plo, to je zitot : stoj stojoj
zctodljitoj bcnclnostil Nije :2etnil oncj loji se iz dnc stoje d:se zcnosi oni2 sto je
rc[inotcno, elscentricno i sctc2slo, loji ne znc stc je ceznjc zc oni2 sto je
bezczleno, jednostctno i zito, zc ono 2clo prijcteljsttc, odcnosti, poterljitosti i
lj:dsle srece - stc je potcjnc rczjedcj:cc ceznjc... zc slcsti2c stclidcsnjosti.
¡ AndrIcev Goju, zIvecI poLpuno sum I nupusLen, u vIII pored MudrIdu, puLIo je
mnogo. Ne od zlc, lojeq je p:n stet, neqo od stojih 2isli o to2e zl:. Stcli dodir sc
lj:di2c bccco 2e je : neobjcsnjit i :zcscn strch. Stcli dcn s: se ottcrcle predc
2no2 note i nesl:cene 2oq:cnosti zlc i nesrece... c lcd bih se :sc2io, one s:
niccle odnel:d iz 2ene sc2oq. Goju se kroz zIvoL medu IjudImu sLuIno pILuo zusLo je
sve sLo je mIsuono I duIovno u nusem zIvoLu Luko nemocno, bez odbrune I
nepovezuno u sebI, Luko zuzorno drusLvu svII vremenu I Luko sLruno vecInI IjudI. BIo
je svesLun du je I on jedun od onih sc znclo2 I mozdu jedun od reLkII kojImu je
duIovno I meLuIIzIcko dosezno. Du II gu je mogucnosL du vIdI ono zu sLu obIcnI nIsu
sposobnI I ono sLo je vecInI sLruno, u njemu poznuLo vIse od sumog sebe, uduIjIIu od
bIuzene grudunsLIne ?
Du su gu kuIL duIovnog I omuIovuzuvunje muLerIjuInog dIsLuncIruII I sugrudIII
nepremosLIvu ruzIIku Izmedu njih c:dnih I onih obicnih jusno se vIdI Iz zukIjucku kojI
je I sum poLvrdIo: Dtcj stet je ccrstto 2cterijclnih zclonc i cni2clnoq zitotc, bez
s2islc i ciljc, sc s2rc: lco zctrsetlo2 steqc. Ste sto je d:hotno i 2iscono : nje2:
ncslo se t: neli2 sl:ccje2, lco sto se citilizotcni brodolo2ci sc stoji2 odelo2,
sprctc2c i or:zje2 ncd: nc dclelo2 ostrt: sc poste dr:qo2 lli2o2, ncseljeno2
zteroti2c i ditljcci2c. Zcto ste ncse ideje nose c:dcn i trcqiccn lcrclter
pred2etc loji s: spcseni iz brodolo2c.

3
.scrIbd.com-mukusLvuruIuckuJundrIc.pIp.66=z

8

,Te dve kIIme o kojImu Goju govorI jesu jednu soIIdnu I ugIednu grudunsku
egzIsLencIju I srz umeLnIcke kreucIje koju zuILevu unuIILIcku pronIcIjIvosL I unuLrusnju
moruIIsLIcku prInudu du ruscIunjuvu I oLkrIvu pruve moruIne sudrzuje u svojIm I
LudIm posLupcImu. Du II ce se Le dve kIIme Ikudu IzjednucILI kroz sLvuruIucku
muksImuInu oLvorenosL III vecnu poLrebu zu ponIsLuvunjem grudunsLIne u
umeLnIku? ¨
6
.
UmeLnosL je sIeru oLudenju od zIvoLu, uduIjenu I Izdvojenu nu ruzne nucIne od
njegovII opsLII Lokovu, njImu suprosLuvIjenu, bucenu u jedun drumuLIcun odnos
podvojenosLI I unLugonIsLIckII LeznjI I mogucnosLI. ¡zoIucIju Lj. oLudenje jesLe
psIIIckI meIunIzum Izdvujunju III odvujunju sebe od necegu. U sIucuju IzoIucIje
umeLnIku Lo je nujcesce znuk sopsLvene IzoIucIje Lj sumoIzoIucIje. SLu je uzrok du se
umeLnIk povuce sum u sebe?
Proces oLudenju I subjekLIvnI dozIvIjuj oLudenju umeLnIku od sveLu pocIvuju nu
ruzIIkumu koje posLoje Izmedu zIvoLu I umeLnIckog deIu jer su zIvoLnu I emoLIvnu
verodosLojnosL I esLeLskI skIud dve nespojIve veIIcIne. Du bI umeLnIk posLIguo
suvrseno deIo, on moru du korIsLI nujsveLIje sIere zIvoLu kuo sLo su emocIje, uLIscI,
zIve Ijudske sudbIne uII II IsLo Luko moru prIkuzuLI su odredene psIIo-emoLIvne
dIsLunce. Zu suvrseno umeLnIcko deIo I jedIno kukvog gu sLvuruoc vIdI, on se moru
oLudILI od svoje Ijudske, covecne susLIne. Tuko se juvIju I oLudenje kuo posIedIcu
ogrunIcenju opsLeg Iumunog proIIIu I reducIrunju sopsLvenII emocIju. OLudu kod
umeLnIku Luko ceznjIv pogIed ku sveLu bunuInosLI, zu prIrodnoscu I neposrednoscu
dozIvIjuju, I nosLuIgIju zu uskrucenom osjecujnoscu.
Kuko je I Goju rekuo du su Ideje I deIu umeLnIku u nepresLunoj borbI su novIm,
njImu u susLInI proLIvnIm sveLom u kom su se nusIe I pokusuvuju du se prIIugode
Lome sveLu. ¡ oLudu je svuku veIIku I pIemenILu mIsuo sLrunuc I puLnIk. OLud
neIzbeznu Lugu u umeLnosLI I pesImIzum u nuucI. Zc nc:l: je cotel deo stetc, c zc
pesnilc je stet deo cotelc. Prcteci od s:dbine ste2irc stoj: s:dbin: lj:dsl: i
obrctno, ti2e zitot postcje sc2o jedno crno 2ore t:qe i ce2erc, izliteno nc ste
sttcri i nc stc bicc.
Covek nIje umeLnIk zuLo sLo sLvuru deIo. On je sumo vIsI od drugII IjudI zuLo sLo
je jedInI on njIIovu esencIju; u govorI kroz pesme, jer se sve veIIko medu IjudImu
IzruzIIo pevunjem. ¡ onu LoIIko puLu gorku neIugodnosL, koju umeLnIk osecu su
drugIm IjudImu, cuk I nujboIjIm, I njegov nupor du se prIIugoduvu sredInI koju je svu u

6
.scrIbd.com-mukusLvuruIuckuJundrIc.pIp.66=z

9

kompromIsImu, dokuzuje du je on vecnI sLrunuc I medu nujbIIzIm. JedIno mesLo nu
kojem se on srece su drugImu, Lo je nudzemuIjsku, uzvIsenu Lucku Ijudskog zIvoLu:
IdeuI.
Kudu InsLInkLIvnu Ijubuv covekovu zu sebe Lrebu du se zrLvuje u svesnoj IjubuvI
zu drugogu, Iskru umeLnosLI IzbIju ruvno Iz one Lucke gde su se dvu proLIvnu pruvcu
ukrsLIIu I covek je uLoIIko dubIjI, ukoIIko Imu vIse ovukvII sukobu u njegovoj dusI. A
uko Lome znu du du I umeLnIckI Izruz, dc jedcn 2o2enct :opsti i ncprcti
steobi2no2 lj:dslo2 s:dbino2, ondc tcj cotel postcje :2etnil. Nu svukom
drugom mesLu on je oLuden.
U sLvuruIuckom procesu I umeLnIckom deIu koje Iz njegu sLrpIjIvo nusLuje, ne
sumo du se prIkuzuju osnovnI moLIvI zIvoLu nego se umeLnIcko deIo osLvuruje
zuIvuIjujucI zIvoLnom puLu svog sLvuruocu, uII kuo I usmeruc sLvuruocevII zIvoLnII
sLremIjenju. Kuko zIvoL sLvuru InspIrucIju zu umeLnIcko deIo, Luko I deIo nu jedun
specIIIcun nucIn uzvrucu Lo IsLo umeLnIku kuo smernIcu njegove svesLI. Tuko
umeLnIcko deIo posLuje IdeuInu projekcIju zIvoLnog puLu. A Lu posebnu reIucIjI Izmedu
umeLnIku I njegovog deIu, Lu IepoLu duvunju I uzImunju, sLvurunje kuo zrLvu I nusIIje
koju nudI I zuILevu, vrIo su reLke I dosLupne sumo veIIkImu. Upruvo onImu kojI ce
znuLI du zrLvuju pu mukur I svoju egzIsLencIju. A Lo je osnovnu ruzIIku Izmedu veIIkII
I muIII IjudI.
Ne2c telilcnc zc 2cle lj:de. Velili cotel tcs s:di po tcsi2 trlinc2c, c 2cli
cotel tcs s:di po tcsi2 2cnc2c. Velilcn ncde nccinc dc tcs i nc tcj nccin :telicc
c 2cli cotjel dc tcs :nizi i s2cnji. Sitcn cotel se bcti sc2o sitnicc2c . Zcto l:lt
zc qenije ne postoji lod onih loji s: odtec dclelo od stcle dcrotitosti, jer qc oni ne
pos2ctrcj: izblizc i ne rcz:2ej: qc, c pre2c to2e, i ne cene. olilo se jedcn
qenije ste tise penje nc tisine, :tolilo tise iscezctc s tidilc zc one loji ostcj: :tel
: nizinc2c. Sc2o oni loji sc2i id: nctise, zncj: stc s: to telicine neloq ciljc, i
dolle dopr: tisine jednoq d:hc.
Kuko je u sveLu reuInosLI sve proIuzno I ogrunIceno, ovuj duI pomuze
IzubrunImu du pIsunjem, sLvurunjem, umeLnoscu posLIgnu nesLo Lrujno I znucujno
uprkos sve ogrunIcenosLI pu I poIuIsLInu kojImu se prILom sIuzI.
¡uko umeLnIcI nIsu u sLunju du objekLIvno odgovore nu svu IundumenLuInu
pILunju covekovog posLojunju, onog sLo gu cInI sreLnIm III LuznIm, umeLnIk Ipuk
uspevu du Izvun LeIesne zumrucenosLI pruzI bILnu podrsku nusoj egzIsLencIjI.

10

On Lo posLIze ogrunIcenom IsLInom, uII I mugIjom sLvurunju koje su jedIne uopsLe
sLvuruocu I dosLupne. Jer umeLnosL se I zusnIvu nu proLIvrecnosLI upsoIuLne IsLIne I
ImugInucIje kuo poIuIsLIne.
TI IjudI od duIu, kojI uspevuju nucI spus u vunLIesnom zudovoIjenju, IjudI
obdurenI LuIenLom, uII u IsLI muI I veIIkIm porokom, kuo sLo smo vec rekII, nereLko
doIuze u sukob su okoIInom, su obIcnIm IjudImu.
Jusno je du su LI IjudI od duIu LruzenI, uII je IsLo Luko Lucno du II I ne
voIe. NjImu se dIve, uII II se boje. Jer ono sLo obIcnI IjudI nujmunje prusLuju drugom
coveku nIsu LoIIko muLerIjuIne vrednosLI koIIko LuIenuL. Svuko moze ocekIvuLI du ce
nekud u zIvoLu posLuLI boguL III srecun, uII IsLo Luko su I svesnI du nIkud nece mocI
ImuLI LuIenuL ukoIIko se nIsu su njIm rodIII. ZuLo se munje mrze medusobno IjudI
boguLusI nego IjudI od duIu.
AndrIc kroz svog Goju gdje kuze:
& prostoti je llicc b:d:cnosti, c : ljepoti i sjcj: nepretcrljit zncl opcdcnjc i
s2rti. Ali lj:di2c s: podjednclo potrebni i sjcj i jednostctnost. To s: dtc licc
zitotc.
Tu dvu IIcu su usLvurI I umeLnIk I obIcun covek kojeg je Bog mozdu onemogucIo
du vIdI I sugIedu oboje dok je umeLnIku IsLo Luko uskruLIo u zudovoIjsLvu du zIvI u
mIrnom svukodnevnom zIvoLu bez umeLnIcke nudurenosLI kuo vIdu zrLvovunju. ¡II II
je odredIo du zIvoL I svoju egzIsLencIju posveLe IepoLI I jednosLuvnosLI kuo nujvIsIm
vrednosLImu ovozemuIjskog zIvoLu, rIzIkujucI svoj poIozuj I ugIed kod drugII IjudI I
sredIne koju II okruzuje. ¡puk, I jednImu I drugImu pokIonIo je dosLojunsLvo zIvoLu I
egzIsLencIje.
A biti znucI omogucILI sumom sebI sLvurunje, znucI obezbedILI sumom sebI
IdenLILeL, I LrenuLuk opruvdunju sopsLvenog zIvoLu. Tuj LrenuLuk opruvduvu nuse
bIvsLvovunje nu ovom prIvremenom sveLu I spremu nus zu onuj buducI, vecnI zIvoL.
,SLvuruIusLvo kuo InsLInkLIvnI poLIcuj unuLur covekove poLrebe zu IsLIcunjem onogu
sLo jesLe kuo njegovog prIrodnog odredenju, u sumIm LIm I oLudenje kuo odjek
prIIvuLunje Iz sredIne u kojoj zIvI nIje nesLo sLo je covek kuo umeLnIk Imuo pu IzgubIo
nego je Lo uduIjuvunje od onogu sLo bI covek poLencIjuIno moguo bILI¨
;
. OLudenje
coveku od njegove generIcke susLIne jesLe nujgorI vId oLudenju coveku, u Lo bI se

7
.scrIbd.com-mukusLvuruIuckuJundrIc.pIp.66=z


11

upruvo I desIIo kudu bI se covek-umeLnIk odrekuo od onogu cIme gu je prIrodu III Bog
nudurIo.
Osnovno oLudenje je oLudenje coveku od coveku, u uzrocI Log oLudenju su brojne
ruzIIke medu numu I njImu. Pu mI I Imumo pruvo du se kuo IjudI ruzIIkujemo jednI od
drugII, bIIo po duIovnIm bIIo po LeIesnIm osobInumu. Jer kukuv bI I bIo ovuj sveL du
smI svI IsLI? AII ono sLo num je zujednIcko je du num vrIovnI sLuv I moLIv zIvoLu
predsLuvIjuju ono cemu Lrebu du LezImo, u Lo je Ijubuv.
A osnovnu ruzIIku je mozdu u Lome kuko cemo je IzruzILI, sLIskom ruke,
zumIsIjenIm pogIedom, sIucujnIm pokreLom kIsLu III Iepom recju. Ono sLo je bILno je
du je Lu Ijubuv premu coveku, sveLu oko sebe, prIrodI I Bogu, u Lo I jesLe cIIj zIvoLu -
clo tolis ondc b:des i jesi. A uko jesI ondu verujes jer Imus zIvu ruzumnu dusu, cIju
se susLInu ne moze svesLI nI objusnILI nIcIm od svegu sLo posLojI u vIdIjIvom sveLu.
MIsuo je brzu od sveLIosLI, sIru od vusIone, prodornIju od munje. A dusu I mIsuo dur
su covjku od Bogu, u ne prokIeLsLvo.
Tuko AndrIc u ,Ruzgovoru s Gojom¨, osIm o gore nuvedenom, govorI I o Lome
du umeLnIcI sLvuruju obIIke, kuo neku drugu prIrodu koju zuduvu pogIed zu sekundu
duze nego osLuII, u Lu sekundu dovoIjnu je du se uIvuLI onuj bILun momenuL sLvurI,
predmeLu, pokreLu. ¡ Lo sLo Izdvoje, u sLo nIko drugI ne bI nI prImeLIo, onI ucIne
besmrLnIm. SLuInI pecuL kojI doduju Lj. prIpIsu IsLom, dokuz je du je sLvoren puL zu
jedun LrujnIjI I znucujnIjI zIvoL. Po Lom cudnom suduru prIrode koju dopusLu I
umeLnIku kojI uspevu krujIckom oku uIvuLILI sveL zuusLuvIjen u jednom momenLu,
sLvuru se neobIcnu surudnju Izmedu prIrode I umeLnIku, kojI deIo sLvuruju vecnIm.
A moze II Iko Lj. IsLu du bude besmrLno osIm Bogu? SumIm LIm upucuje nus
AndrIcc du je demonsko porekIo umeLnosLI dosLu uocIjIvo I u bIIskoj povezunosLI su
Iegendom du ce AnLIIrIsL, kud se pojuvI nu zemIjI, sLvuruLI sve sLo I Bog, sumo su
vecom vesLInom I su vIse suvrsensLvu. Njegovo cvece nIkud nece uvenuLI, sLo je opeL
sIIcno su onIm kojI sLvuruju puL zu LrujnI zIvoL. Tuko du je mozdu umeLnIk preLecu
AnLIIrIsLu.
A ko bI Imuo ruzumevunju zu AnLIIrIsLu, zu smrLnog coveku, kojI sebI uzImu zu
zuduLuk du rusI I ponovno sLvuru ono sLo je Bog sLvorIo, ono sLo je vekovImu onukvo
kukvIm Lrebu du bude?
¡sLo Luko, nu pILunje kudu jedno osecunje posLuje umeLnIcko deIo, I kudu se
juvIju sLvuruIucku Iskru, nemoguce je odgvorILI bus zuLo sLo je Lujnu umeLnIkovu veIIku
kuo I Lujnu bozju.

12

Bus kuo sLo posLojI juz Izmedu bozunsLvu I sveLu, posLojI, u muIom, IsLI juz
Izmedu umeLnIku I drusLvu. A kud posLojI juz III prosLor nu kojem III Izmedu kojeg
covek moze du zuIuLu, po nepIsunom pruvIIu zuIuLu u umeLnosL LruzecI odgovore,
uLeIu III sumog sebe. Mozdu jer se rodI sposobnosL du se sugIedu sveL I su ove I su one
sLrune, konsLunLno se vrucujucI nu Ienomen svespoznujuceg kojI nuduIje vodI do
IzopucenosLI (bozunskog) I oLudenju.
ZuLo normuIun grudunskI zIvoL zu njegu ne znucI nIsLu... On ne zeII nIsLu drugo
sem du rudI, zuLo sLo sum sebe kuo zIvog coveku ne posLuje, vec se zeII IsLucI kuo
covek kojI nesLo sLvuru. Zu njegu su Lo posLojunje kuo umeLnIku s jedne sLrune, I
posLojunje kuo coveku s druge sLrune dve nespojIve suproLnosLI. On se LIme
predsLuvIju kuo nudcovek, u zu Lo nemu osnovu nIko sem Bogu, I Lo gu cInI
AnLIIrIsLom.13

ZAKLJ&AK


AndrIc je vrsLun pIsuc. Njegovu deIu I nugrude svedoce o Lome. MeduLIm, on se
uspeo osLvurILI I u jos jednoj uIozI - u promIsIjunju o knjIzevnosLI.
sej ,Ruzgovor su Gojom¨ num je dopusLIo du ,gvIrnemo¨ I su druge sLrune
sLvuruIuckog procesu. MI se su deIom upoznujemo kudu gu cILumo, I ono osLuje su
numu zuuvek. PromIsIjumo ono o cemu je pIsuc pIsuo I cemu nus je nuucIo.
MeduLIm, Lu ,drugu sLrunu¨, kuko nusLuje deIo, osLuje num nepoznuLu. MI pIsce
dozIvIjuvumo nu sebI svojsLven nucIn, uII vecInu cILuIucu, mI obIcnI IjudI, nu umeLnIke
gIedumo kuo nu cuduke. Mozdu I kud sebI ne ruzjusnImo dovoIjno, Ipuk sIvuLumo du
Izmedu njII I nus posLojI ruzIIku.
U svom eseju AndrIc num je Izneo svoj pogIed nu posuo kojIm se buvI, svoj
pogIed nu umeLnIku I njegov poIozuj u drusLvu. OLkrIo num je muke zIvoLu u sveLu
umeLnIku kojI je nu vecILoj ruzmedI Izmedu Ijudskog I umeLnIckog.
Upruvo je esej kuo knjIzevno-umeLnIcku Iormu dozvoIIo AndrIcu du nu
nujnuucnIjI nucIn nu kojI jedun umeLnIk Lo moze, subjekLIvun I orIgInuIun, uzvun
Iorme, objusnI sopsLveno vIdenje muku sLvuruIuckog zIvoLu.
Ovuj esej kurukLerIse reIIeksIju o GojInom sIIkursLvu, uII I mIsII, zupuzunju I
AndrIcevu osecunju povodom umeLnosLI. Spujunjem subjekLIvnog I objekLIvnog,
AndrIc docuruvu I sopsLvene muke, odnosno svoje mIsII o duLoj LemI. AndrIc svoje
subjekLIvne dozIvIjuje obIIkuje IIrskI, u zuLIm II obruzIuze I dokuzuje objekLIvno. ZuLo
se u LeksLu prepIIcu osobIne pesnIcko-IIrskog I nuucno-objekLIvnog sLIIu.
ZuIvuIjujucI ovom deIu, mogII smo se upoznuLI su pIscevIm, sIIkurevIm,
umeLnIckIm mukumu.
Ne, nIje Im Iuko. AII IvuIu Im sLo ne odusLuju.
Jer, bez njIIovII deIu bI ovuj sveL bIo LoIIko sIromusnIjI.
Cuk Iuko se pomuIo Igruju I Bogu, III upruvo zuLo, IvuIu Im sLo vIse.
Jer njIIovu su deIu vecnu I pruzuju svIm IjudImu uLeIu - du nekI od nus, LI
IzuzeLnI, nudzIve svoju smrL.

14

LITIRAT&RA


1. AndrIc ¡vo (zoo1): Rczqotor s Gojo2, Beogrud: ProsveLu.
z. NIkoIIc, ¡jIIjunu I BosIIjku MIIIc (zoo¤): itcnlc ¡V, Beogrud: Zuvod zu udzbenIke
I nusLuvnu sredsLvu.
¤. PopovIc Tunju (zoo;): Recnil lnjizetnih ter2inc, Beogrud: ¡ogos ArL.
q. VeIIckovIc SLunIsu (zoo8): Interpretccije iz lnjizetnosti, NIs: SkoIsku sLumpu.
=. .scrIbd.com-mukusLvuruIuckuJundrIc.pIp.66=z

2. 4/....3489 0/.9. /7:: 3..4.3. 3. 80 4/:0 8:-09./4-:89470 .4: 3.82. 741..7. 3./ 90 4 4-:/..5754.72: :44 54 0942  4/30 48./: 3.4. 5:94..3.0549.4.32.3: 82.098 5470/.97.302080..7. .342 8.7.920: 4... 3.:!. ..4/090574.89 ..30 790 5 0.54.4:.30 2.. 4/3054/ 3.789..745848.8....804/: 4.58.458..4 .-4 58.4 3/7 9.4. : 2../7/842 2:0: !7./04854/0 20 :489. 4.789.4 0 80 -. 80 84-4/342 147242  8089 8: 80 -.3:    7. .3..4. &'  8007.7 7. 3/7 04-.3: 2..3.. /4 59.07 4 0 .70/4 .40948: . /4.0 7.00 7445489. 7.0 504 4808:/-3/.49 9.9.0703./37./7   . .02 4/30 :5497. 03 0.43 0.2.0 3. 4./.8..4 48F /0 4.4. 0 4-2..4/ 3 43.03.: 342 89: .39 .: l034.: %.24/./4.7..4.:0.4. 30 : 89744 3..4.830 3 0.080 80 .3 3. . 48F /0 4. /. ..44 !7.7020:7. 0.40:742.3484-03 3..42 4.433. 3 0.:..5.7.40904/.40.034 549 4 .. !474/.7.784 54709. . :. ' $.3 3..4089.:084589. 0/3 4-04.4 7.0..3.7458 :2093 8. 3. 3. 548.97.03908   4 0 3.8.8.040 5430.7 4 83..58.0 03/4 ./.78429.0 :274 : -:7342 7.0:.0 -4 5..4 .. 030243489. .2 03: 842 .8.34 97097.1./4  /7: 2.9:73574 /7: 0/3483.3489 ./43. 3 0. 7..: 3.3 :2093 3. 4-.89..38 8.543. 3458.39.8303..3-.9 3489 : . 04... 2../4.4 09.509 789 /0.789. . 4/ /7: 9. .4/40.0549.42540/2.: 3.3 79 8..34 3..03908 .543. 570..:0/30. 3. . 88902.80/:9420 . /7: 83 4/ 4..49. 94803/7 4570/04-.. 3 80/4.3.4348984-4/:: 58..480:8.4. 42094/.3 4/ 3.3:9.80.03.. 0 -.3.7.:2093489 3/7 0.89.3.09.84 4. 80 89.789. 4-7.8:-09.90808:7340 #.48.3.3.30 : 9.478.2. : 2 57- 32 4.42 2089: :03/094/48 . 5480 :0#2 '030.:: 3 0.9080 #..: 57090 42 742.34279429047423 0.9 39075709.. /4-. 8.420802.789 5:94.3 9.4 34..8.789.: 8.794 /090 .4 20 .8 #4 03 0 : 2.7 44742.. 7. . 8.3489 .72.30 9020 2. #4/480 .7.3.442 7.3 :9.308.3 0.7.32 59.3: .3489574.32.3489 4/34834 /.0304 -043 8...: 344-. 9 ..4/3 3 0.03.4570 54203:9  4/30 /0 9:2.4 0 58.-..4 57...

.34 : /. 4/.302 54 .3 0.30 3 0. 0 209.342 .89 .3489               .242 3 0.4540/3.7:30808.. . 80 -.342 90242 4/34834 8.3 0.0428..4 /7:4 080 0 548: 4 3/7 : /. 2. .

 3085484-3. 824 3057.34/: 34895702..24859. . 8: .0 /.3489 &57.34./-824857. -.48. 0 24.8..42 2:. 3045740989. 3489  3489 3085484-3.3.4 & 4-. 4:8.58.42970-.737.7. 32.93 0.3.:8.074. 4/ . -9 .2 80 303. 30 4/ 304.03. 07.7..454894. /..90 4-00 032 480 .9 ./ 54 3024/..34 &/4-.57.4/348.54.. 40. 480 . 572.0393.9.34 874/32 - 02 5.. 8.94 03/7 3.422089:3/7 7.2 :2093 30 3.9 024: 0-9:2093 894./4899:: 820-08 /.. -03.90789 34 .. .9.3: 0 7. . .:5409: . 80 /.3 /7. 03 : 3. 7.2-.. 0 .04. .30 3.7.49480 .9. /. 49: 03.../4.49..:2093 3/7 4./: 8.0.9899.702034/43487.4 . /.478.20 0 3. 5495:3...30 4.89.485:39. 45 9 944. 8:57489.34/348. ..4-3.034 -00 7.3489 :45 90 3054.2 . 3.2894. . . : 574/:9.480 .. 03.57.58 . 8. :2093489 0 8107..2 :2093. /:4./43092:94. 38: 8:73:8.24 #.7:8. 5749.. 3/7 0.49 0/34 4. 9.4.:2093./0. 80 480 .3 8. 8..304. .4703489 : 80-0 30574-434895702.09: 3.. # ' #$  '#  & :/342 34 342 /. 034 /4 .94. :/2.30:2093489:2344204/70 :0304..0 7.7/4 94 8. .897. 03 4/-.4804/: 9-9/04 30 0.3: 89.. -442 8.382 8.054 30480 .34 : .4423/7 8059.454..03 :2093489 ..30 3. :/84 & 59./..4/4.2../05740989.4 54. 8.90. :85:9 . 570/89.:308.42089::2093.4389 90 324: 3489 .3. /. : 0/..2 030.3.9:/8 .7020342.7-/ .302 3.34/: 3.02:4480-0 .3.4 4 94 .0 /:-0/:-0. 3 8.303.857.2 8.30 ..03.8   8.8347.489.3.24 : 8./0 3: 5495:3: :8.: 8 34 8.3.0-9:2093 25489.47028: . 080497.8.42/02.47 742. 0&2093 57089.42 /7:42 8.03.403.302 /.203489 49: 03489 4/ 8. 943.420 0/03. 03.48.7.4: 3/7 7.....4 85: 9.702 7.3.4 0 94 :45 90 24.54894.. /.3.8054809424 07..43093:8:5749348920 :80-043/7: 434- 3..4703..0942 !4 3090 /.0.03. 03/..3/7 . :/.7.543.8..0 ..3.0890 07 .9./4- 34 8:74.039:.842 442 .39.543477430 30.. 8..3. 4:58.

55  .3/7..

4 /04 3. 8:/-3.40 9: 30. 03 3..8. 304 94 : 5.489.42 0: 4-00 0  3.2-40. 85.2..89.7.9248107: 304 0 43 :57.. 80 8. 3. 5.343024 0570. 70  8279 0. . 80 .30:/80 - 0:2093. 9:/.7. -:/0 :470303 /.2489.3327.70 3489 . 30 -.49: .. 32.:20. 8.2282. 8. 8: 8030/03.4/./048.9 /.02. 34 ../7 9: 4/-.: 544.80:/..70 3489./.57480 34 3.89.389..90/. 20... 92 /./7:94.4790 0/3: 70  8.44 972442 . 94 2.: /4.4978. 090 9.3.0 3430 94 9: 0  94 49: :0. :2093489 !704-:..7.4 32  9.48.0 0 480 .4 27 . . 0 3.2.34 .90 80 4-:.7: /. .-:/0 894. 304.42...4 3057.79.5749.9 20 : 4- 30 57480 30 :/0 0 0 870/30 -./57480 32 :/0832 : . 0 :20934.83:94 0/3:4/8. /0 4/ :/ 49.8.9.: 3489 43 2: 4509 30 .38.90 80 . 8./4. 5434./8.4 89.74.9. : . 80-0 . 4/8:89. /.4: 57.4 : 34 3..4.:0 07 20 : ..: 21.:04/3 4 5.24/70 034/7: 9. 4/-4/7: 9.2 84..2 :/2. 4 .8:5749/048279 0 :92 4/ :2093.403 .70 8279 90 :/309./57480 34 .: 3.4 .4 . - . '. -9 4-00 03 /. 9.::03489 . 94 0 .0 3 ./. /0.30 97... 49.3  . 489.307.9.03.: /.0 : 8:/. .8.0 4.0 7. 434 30489.4 /. /. . :2093 4-...0 8:57493489 : /4/7: /.85..34/.. 80 3 54 02: 94 - .30570/89.. . 03489 :744.4 57480 34 - 0 :2093 90 .7: .07:: -40 80 /.49: 5.3./..09: 8.94 :2093. . .4 0 3.2/.. .09.0343.. 94 8:23.3 2344 .7/8 549547: 3 3.. 57.8 %.85.803. 480 . 89:8:/-3: 0..40/. 34890 3.90 80 2. 30 94/7:4 5909574092.: 4 0/.084-32. : :/8.434 0/.0:0 5749.38 54.054/2. 30 434 0 7. 0 302.0397 32 . 0: 300 /7:0 70 0 300/7:0-44 0.8.0/.4 :2093.34 3.9489 43 4. /. 8:23.7.../09 . : . .03./ .3024 097.2.0 3489 89... /7:4 /4 -0-74 5:9. 3: . 54/3054. 8:/-3.7890 .7 :/ 30 .3.489.2.4/.3 8. 3890 4..4. 4.7..328. 030 9 57409 3..93: 27. /..203425:9: .. 40 8279:304.07../ 80 0/342 74/ 30 543.509038:/.3: 08..842 0 /..87..34 . 0 ./..90 3.30 3. 8934 134 858. 0 7:.84 : 5 0 .4790 4  /./. :8. 7.2540/2.43057.3489 7. 8547./. 0/30 308703489 : /7:: /.49:2093. 32857.083489 3 9: .08..4/8.

/0.:0 07:.4/4.0. /.0.09.09:8:74.89.48024 0-98. 0 . 80 94 894 : 5705:890  30-0 3 4592. 8: 94 89.489.57..7.74..49  8. 8.. 30 540/3489 :3.././.042 4 : 94 89.4/30.4-2.4 3.49.498. 0348985.0.547.7. 48...3 30 4/4. .3.304.7.09 :.73489  %.. 2..9.7-/ .. 3.043..808.-00 030  24 /.0. 82 8279 3/7 80 : 8.4 8.3./4 . 80 3.3::/2. 4 574.0.. 4 : 9.. 4342 : 47: 03: 8..0 9.4 430 -930 .  9./0 5479709.5082242 :--90 .3428..04/34808. 4: .0 :-0 030 /.0 .94789.5749.08..0 4.094 24: 0-08..-5479709-4 94. /..3 .0 : 34 570.. 80 5. . 30.49. .89.32 4- 32 4.4/348. :2093 70/:. 4..4..2 89.242 54 309: 89.42 4.4 94 0 7. 8. :- 9: 57.734 : :57.3.3.2 /. 8./....49.4038:3 . 30 24 0 -9 /039 3.73489-..8:-09.7020342 20342 7.:20934898./.0:0 .. 7.7.028.03...7.3. 9. &57.0 1.4.2 :2093 2 870/89./ . 9: 7.49448: :0:2093.7. 8. 24 0 :2. :2093489 :. 94 .39 47:934289. :/0 443: .47: :0:.....24570-.70/3489 :2093 4 /0.:03. 920 3 :2093 8.2:0 4/8.2 . 434 94 ..42 080: -.5:9:.5489402340054/0 .30 ..804 0/342480945 903 /7: 9.90709:8.89.. -/ .08 - 4..:4- .73489 234 302.482 4592..7.489..45489.33.49 30 24 0 /4 .. 89.24 ./4.0484-30.897.089.. 7.. 5742 .57- .3489 07 9.24574/:-:0.2.35:9. 8.730 3489 $.47 4 4 0/34 305702489.7.3. 89.4 94..074/48943 54970-340/.74.4.73489 07 :2093489 30 3.: /:-3: /:. :7.: 3.227... 920 80 8.4 ./. : 80- 8.2 -4 :89.34. 20 94 /: 0 489..0 89.7.7 :85489. :. 04 8.49: 940 9.7. $9.89489 :   8.2/. :4389 8.0 20 : :2093489 89. 254970-.4 70..33.9:8..9489 %.4 7:42 5704 9.09: 8.. 89..:: /.44 574094 /. /. 9.7.348.4 4.:4389 489.3..2 :70.0343..73489 %4 5489.8. 2:. 9.0-9344: .. .23. 894 :3.3 8.34.4 7.3..0 8.0/013..2.907 .2.2.24:5748947 4..302 8: 930 89.9 : 5495:3489 39 /. 20 : :2093489 70.734 : .02 ..2.70. 8: :57.42 2:. 47: :0 .2034894/-. 574. 07 0 30454/34 /.0 30 7..

55  ..3/7.

8.2.789. -0 828.    8.2803057.4.2./ - 80 :8.03 /: . 0/.7. 8.0 94 0 28. 3.434:302: 3.34/89..49 : 8.8. $.89.4 20 0:304-.7.8..0424897.089..0/7:42242 3..0397 34 8.434..09 3044/8.1 4/480 34 .940 2344 04/.430 94 304- 34 3.907 570/209. 8.284 4 30 3. .0 30/.:8.. .0 940/:4. 54 09:.3 8:8049.3.3 897.2. .:0. : .24 4.5470/.89.34 .0/.47: 023.4 ..70203.. . 4 80 9: 302 8: .24 430 8: 3. 0 /:4.434 940 :0934/024384 0 . .302:543.34890:209343./434.4-4 .42 0:-:3.134.0570/.434 /:4. : 3. /.:20 :3 :/3434- 3. :3.83.4 2.23.4/0..4 3024 34 -0 4/-7. 940 8.49: 9.. 02 .803-74/442.:0 80.0 5495:348.3 4/ 43 8.3./30 :24 /. 3489 3/7 0.34:80- 9.4.42 4/042 857.8:.4.7/4 .8.04/30:/20308.920/4 48.0 3:/ 4 0 8.:9/:4./7/.0 05490 3057..94..4  ..4 57.34 : 3..34 08. 0 43 0/. 0 3.2549. :/2.48945702.302.3 97.4 94 80 . 4- 3:89.3428./.30 : 7:: -0.034 0/3489. -.907./.7 09428.308.4 08.348432 940 7.4- 338: 85484-3434 940..: .3442.42 24 /.4. 8. 9. .800342 .0 9.548..94 8.3.3.3489 54./:::2093489...024: 3489/.3 930 ..42849420: $. .4.83480..: .480/3.34 .3. . 0 0 30 94 0 434 94 0 3472. 3. .3459.0.. 434 2.5.0 308: 030 24: 3489 .. .4 3.:7.34209...7.8.20 :30..0./4/78..../.0 3897.430424 0/.4 /.92.48:85./ 305702489.074.4897.32.34 5789434 :54 94 0 .:8....09:/:.7.057..3 -74/442.489 :/80870 0 9.827 :.4920 ::/2.4/ -..4-.4 8.907.07./. 0307.892.. 432 94 0 -0.4.4943.0 3..8074 .4.24 0 0730 24.73489 .34 . 304..9089.9.30 3054.49..0..02 ..9342444 :8.40/: 0.42 2:. 489. 0 /00 3480 :/.789. 04/8. 3.4. 9.2. .493.3 /.847. 4/.7..7.34.5: 903 :. 2342 34.48248. $.9.. . 30870 0 .8:57493489 9.3 4/ 709 42.44 .4/.3 ..8.. .70.7. 4005:38.7-/ .43..4734/7: 9.7. 5.0549.090.8. 304- 34:8.. 0 0 3.0/74 4- 34 40 0 3.2 304- 3 .2480-0 :/.

. 55  .3/7.

 /..0:74/.8057..493.0 30 ./ /.9:. 57.4/3489 4: :2093 480 ..3.4: 8:/-3: :/8:  4-7.3 03.73..32 8.2:80-0 !74.0 .4/8.4. .2 /.0 4/ 8:/-30 8. 8. 0 03.4 8. 4.098./ 43 80 247.49..0 8.. 0803. 543 9.. 28. 3489.47 74 50820 07 80 8.2:3.34 5741..: /. 8.9403.. 0 8.. .9 8.::0 4. 40 548940 20 : .0.09: -...49 5489.8:/00/0.3 930 : :2093:  &2093489 0 8107.0304..7 034 :2093 4 /04 0/34 . 502039.24. 4/...30 /89.244.734 2470 9:0 0207.8. .3.8.7...302 7.. 49: 9 4/ 8.::20934895082.9 :5743.:3. 03.0 20 .4/.0/048..70. 4.489:3:97.3.09:  49:/. 32. 84/3.9 . 08903.  .49: 03.. .:   8. 0 80 90 /..0 30854... 9 74 89..30 8.49.027.3.40 :/80 4.2..934 920 . 5774/34 : 3054870/34 : /4 . 3: 247.03.. 4/ :2093. /7:2:/2.09. 7.0 :/80 8:/-30 .3/4 . : 8: 93 5749.04. 47. 70/:.0 20 4 42.4389 90 3 24: 3489 4.0 9.54 .3 /7. .7-/ .90. 07 8: . : 2... 497.7. 5...0 247.94 94 0 0/3 43 34.. & 8: ..0 :2093.. 89.4 897. . 4. 8:57489... :/.09. 0 8.4 5480/. 7.. . 304/ 304.2.3 4/348 54/. : 0/.03.89.3. 9 49: 030 0890 58 20.38.3: 49. 45 9 944.2 32.04 20 : :/2. 45 90 :2...:2093.. 9.7 034 /04 43 247.42 9: 2 5489:5.  9:/.:2093. 7.404.: 4... 0/3.82.93 9:/ 30-0 3. 8..42 2:.090 81070 .7. 7. 0249.:87.. /.03 024./7 . .0 89.4 0 3.- .34 : .24 0/34 .0 30 8: 930 %. 894 9. 0342480 .08./04 308.403489 ..074/48943489  089098 8..:..2.49. :2093 4 /0.4/ . .3489 .3.4703489  .80 :209354. 4//7::/. 80 57. ..4 94 8: 024.-42 304.034 3.0 3: 54970-: . 49: 030 .4 .49: 03..3.3. 47.. 540/ . .302  43.4/0 9420 8..8:-09.87 :2093 070.94 9489. - :2093 5489.0 .3... 30. 3.84589./.. -. 57. 4789 3.: 08.870/34.4 50.09 /04 4... . 7.34. ..30 3.030:2093.4 80 .403.39.3. 8.0849: 03.7. 84589.4 . 944 5:9. 0 54: .547/.0 .7. %0 /. 4/70 030 584 0249.0 : 8.:3057089.0. :0/3..34-47-8. 4.0942 : 42 8: 80 3.4 247. !7.89 : 573:/: /.3.. 5083. 8.0 :98.. .3.47 08: 0/3. 80-0 4/ 30 0.3.

3/7. 55  ..

80-0970-..88:/54.080-... /.34 3.9.2.4:08903.3.4 0 : 8. :/84 .04-2342 :/842 8:/-342 43/.3 850..0 5489.2./02..3.: 9404834. :2093 7. 3 :.3 0308. .4 9420 3./.0 :2093 .3900830. 304.0:/0 '0 4. .4 :8207.-7.4 79.0 : 33.0..5740.24 43 4 8.9 :45 9 3.2.49 89..4 . /7:4.:: ..030  44 80 0/..3.: -. 9. 402 80 43 870 0 8.34 47..4 3. 04..4 0. 94 894 :2093: .0549. 3:/ .24 /.7.3 $9. 30 7..3.4 :2093 4/045489.043.0 30 304 ... 4.04. 8975. .  .49342 5:9: 8. 9.. 0 3.0 2.88:/54. 89.2039. 434 94 .73.7.4 82073.0 30 8.90.70.27..02.57. . .5480-3..3.0 /.3.. .3 3. ...24 ./.4 :2093.3.89. 1:3/.. 5749.3 249. 0 /0 8: 80 /..3.2.0/. .:0:8.7...302 89..7.09: 70.2 /: 3.8.9/.3489 8. . 3 870932 9: 32  :2093 5.8300/34/:.:2.. 9. 8.3.:: 4834.0 3897.00:944/:- :442.38939.. 87../.. /.74 8: 7090 /489:530 8.49.7.83.20 :3.. /4.7.97.. 4..2.302 :20934 : 54893: 30 94 97. 0/. :850.3. 5702. $. 57.8. 3:. 9..08: :2093 42 /0: 40 30.8:382. 304. 304 80 :2093 4 /04 489../. 0 0.. /.34 4/4. . 9420  30 .. &57.0/. .0.24893. 03.7.  /40/457:.3 034895. '0..34 4309. 0/.4 432.1 .42 /7:422089:43049: 03 & 89. 03...20 : :2093.. 22.0 574..0 . 2..80579428:  .2.830 :944. 59.0/0.. :2093 4 /04 9.: .54:893. 89.2.7. 0 . 408903..4 /0.- 2 0/34208943. 8.3. 3. 94 0 3.74.0834:-. 42 574..03030548944/4348:4/.047.20 :. :789./.2.044/8.8.33. 4. 80 57. 8: 94 .:0/. /7:2.: 9. 8..3: /..3. /: 542..49345:9. 80 79.49.::.493 8970203. 4.3.3 4. .4304489. .4..78.3 034 4.3..3 24203. 58.:-.:/ 02.. /.7..94:9 .04.089 %.80 4.30..:2093489-.4 /04 3. :..4 54894....:304.. 3857. .. ..489. 4. 42574282..7:0 .:20: .470 3.::5.4330 5482.0.. 4.0./. 79.32.34 :57488. 4 0 3.8:4-. . 38: : 89. 0348957: -93:54/7 :3. 050303.42.4/:  . /0.0 8. 4-09.9489 07.

3 4.9 9./. 94 0890 . : 273428.. 0/3489.03942 .9.8 .84 .4 544 . 4-40 /4 0 :2093.. 4-0-0/9 8.42 57.43.0./..30 3.49:-0:2093 03. 3.. 97.44342 8.4 304.9. 457.:/7:42 4. 9.49.49.834 0 /.03.0:8:4-8. 8: 9 :/ 4/ /:.7.70/34892.45.034 .0 3 ..0 54970-0 . :3:9.30 4/ 434.49. .-:/:  . 0 &57489490.8::89. 8: 54/0/3.544340/4894.0400424 /.4 38939.9 /. ..34 24./4.4/30.4 8: 8..3. 2 .: /489:530 07 :2093489 80 . ..9 -4. 40 8: 0/30 :45 90 89.89.47 ..9 :44 80 38: 8...22 92 49: 030 .4 .4- 32:/2. 7:: 8.2.4./ 49: 03. .3908342 .3.4 9. 457. .0.083 /.94 80 2.7-/ . 89.43024: 4 /.80-40 07434 944- 3:/3. 4. 4 :850.89. 424: 9 8.40 2.45.3.4..94 : ..3030 94 940 4.7:20934- ../ : . 32 74/ .7.30 .7020342 8. 4. .0.4 -9  9: 030 4.: /...7039.703489. 894 9.0/..4 .4.9 870 .4 54970-3 8.3057.30870/30:44 . 4/ 304. 304:/4//:. 85. 2.49 8. 3/7 748..02547442 . %./ 8. 94 - 4..:30570..3489.42 2:. 0 894 9.3 0342 89342 .4: 08903.49 $9..03.9 $.-:/: 3489 ..584:930 8930 2.30 270 20 :84-34 :/ -4.04. 0 -.7. 3.49: 5489.7.0900549 0/3489.0 70 307094 /4./.:548.. 8279  :/2. . 94 - 80   8.907./.3.:-4 304 0 94 :/.3 .0 54903.242 80- /039909  9703:9.4..4 4/0 57.454:8930 % :/ 4/ /:. 79.43.0  -9 3. 3..7 4. 04/70/4 /.403: :/ 4-/.303.8 : .489. :0/ 4/ /7: :/ 870/304.: 3. %.3 549.0:38:9442.7.83..3489 %4 8: /.09: 85702.302 434.70/3489449.80/. 8.242 80- 89. .0 0307 0 8: 930 0890 3.402././7:2... 894 9.342 . 9../4.7..70 3489 ./ 30 0 24 2.3.4. 03 .3.4 94824.49. 9703:9.:892. 08903./.. ..0.3..47: :0 5..44:/0.. 84589. 0/32.4:20932.  30 .42 89. 3 94 5489 0 47. 34 /.0 ..4 :87. .4 5774/34 4/70 03. 5749.424 04 0..389.:05498.. 0 30.

55   ..3/7.

940890.7. 54709.0 94 4 8. 0 24 /.3 89.09/.. 249.22 92 :5: :0 3. .  94 94 /.3 .3489..2 032540/42 8: .0 :2093 4 /04  ./ 80 54...4/084./..0/0342 4.4. 07.80. 02 89./. 94 54894 : . 80 8: 93./. 89..8 3/7 /. 80:3/.7: 5434.:74..: 9 575 : 8942 /4.04.2 .0.09:4480-0 5774/4: .7.305740989.09 .7. 20.4 :-84 54.434 940489.:20.-4 ...4 /..  4834.3. 9..4/2:30 /: .42 8.4/.7.:89.0 93428. 39789.4 024 0 7.4 %./30 0:.3 50 .:7..20 :5774/0:2093.2457. 30 24 0 8.: 5:9 .49.:23:/: : .. 0 /.3 97..839 3 2 4/ 8. :57.827934 4.:-. 4.32.32-454900832484-3.4:/7.22.4 3.32547094289..99 8.8430 574/473.7 0389.80304- 3.2. 3024: 004/. 480-:2.0. 42 4.089 3 4-..:20934.-:/0 894 9.0. 570/89.94 9409.0 03.43. 7.540/ .40-7 . :2093.-:/0 08 .44/434.4 43/.7./. .43/7 : #.. :.90 24 . 0/.3. 80:3/: /: 0 304 489. 7../. :2093 57090 ..3 3. !.09489 7.4/.:4-0 .40 . .0..4749420 /.3489 8.7.74 834..2. 432 4 89.7 570/209.4. 0 39789 .7. 59. /4. 04.479-.9 89842 7:0 ... 08..  ..4 30. /7:. 0 /024384 54704 :2093489 /489.47:8442 48244703.05774/. : 9420 .40843/. .9449: 03..07:0 072. 97. ..03 : 0/342 242039: 89.4 .940:-..:.28.4/8. 4-2...7 8: 4..89. 80 .7: 5774/0 4.4. 80 :.09: 8.3 24203.3./. 94 34 /7: 30 - 3 572094 43 : 30 -0827932 $9.2. . 0/34 480 .5702.:0240/34/ /7: -454/:4.39789.-80 4..9 43.0 :20934/70.2970-. 0 /. 003/42 /. .8.0/3 4 0 /. -:/0 -0827934 482 4. .. 5774/.. -9.4703 5:9 .. 4 :850. .:4/4.--44. $.9 8.054270 : 34 940-9340 /./.9 89. 0 24 /.4. 82 8. 89 434 94 3.. :2093.4/ 4.. 4/0489.24 8.9 4 /4/..4 3.. /45: 9../3.49.9./.474 434 940.47.30 5489. 3.0.8.:434 02:970-.0: 8..4/.2 0 .49 !4 942 :/342 8:/.3449: 030049: 030 4..7.30 .43. :4 .0 32  24 0 4 9  9..0 42.74.03:9 9404509 8 34 8. ./.0.87.3 . . 3.8:-7430 7. 0 89.020 :3. .09. /../. .49 %.3. .49.

30.430 897.42 89 . 330 03 9. 8 /7:0 897.4 4. . 3 9.0.0.4 3...4 .470 :90:8..342 57.08543.2480-0 4 /.303. . 20 : -4 ./7:4 802 /. 34 802 4. 8 0/30 897.49..098.0 8:57493489  3978942             3 80 920 570/89.30 4389. 54894  : 2. .4/ /4 45.38 .: 3.. 7.0 80 0 89.808. . .  94 . .:9.08.943472. 0 4/4. 4834.0 4 30 94 89. 3 .:9.  . 8. 54 3058.0/. /7: 9. 5748947 3. .30  54894.7.09..4 :2093.4.30 /.8.30 .7. 94 302. 402 20 : 40 4.0 .4 4.4 94 54894 . .: ./ 54894 . 8: 94 54894.0 24 0 /./.2 80-0 .. 30 54 9:0 .389.30 ./ 4.0 .94 94 8. 1034203 8.: 0 4 3.3934 80 .37. : :2093489 97. 20 : :2093.0 30854.078074/85484-3489/. 30..4 4. 03489 -4 .384 49: 03. ./ . .

: 07 -034.89.94 80:9089:5705 :484-305083 4 7843. : 8..789. 4 . 0302:..0 3. /7:0 897.3. 3 . 548.:4.4 .94 .230543.03. 28 .0 3.. /4. 080 .34 :2093 . 20 :33.30/4 .80-8.43.3 :.4 3 0..49..:04-09.0 !742 .3.: 4 0 :92 9./ .024 .5.....3 :2093 94 24 0 8:-09.0 947.9. &  3/7 0.: 3 3.3489 80 #..0/4 049420 0 :92 4380 :8504489.08. . 3. 442 3.4 42 80 -. 84589.34 .243. 9. 24- 3:/ 3.2 94..24. 3 . 0/4.  80 8.033. .897.030 2:0 4/34834 8.42 /0: 24 824 80 :543..4 02:3. 3.3 14720 4-..7.244344 02:058./0.40 8:-09....2 :2093 22:..0 /4 .8324/4..7.0 4 /.2 0 304 8.:20930 0/. :/. /7:. 8: /0. . 04. 544 .2. 4 4342 8...7. ..4 0 080 .2 8.: 8.73024  8. & 8.24  434 489. 9./80-307. 4 0/.20 20 ::/84:2093 4 &57. .. 4 574..44 3/7 : /.: 974 3.2 0 /45:894 /... 480 . 5 0.04-:078 .94 902 3/7 8. 54.40 28 4 /.34 3/7 /4 ..8.2.30 89.4.803./..907 0 70108...09-49448742.0/04 489.49.302 8:-09. 58.08. 8.2 94304/:89. 3/7 0.8. ..4 540/ 3.789.0 8....7.3:43 0.403. 0 302.3.:.358.34 4-09.3.. : /7: 9. 57: . 30 4/ 3.3 473..58.. :2093.43.434 5..8 9 :093 3..24/.8384589...4 540/ 3.9 8./08. .034.489.7.47.2 :/2..480542. 304.09: :2093. 0 07 34.79:4 0/34:4 :5742 . /042 :543. 1472.4. :90: /.70.924-7.9.: 34 4-09. :57.8548947. 3 3.4:8279    .47 8.4/42 :2093489 $5.42 080: 3/7 3.3489./0.-4.2 02:0 . 3.:: 4.3..: .89...

25.89.48..7.390723./.4  #.3.3.   9.:/ -030 3.  #0 33 0. 047..' 047..4/..3.4.  8.3 . $9.. %.7-/ . %#%&#  3/7 .  39075709.. 9.  !454.09.03 0.3./44879  '0 4. .3489  48.42 2:.  4 .870/89.89./!748.478442 047.

55  .3/7..