Autodesk Revit Architecture – Tìm hiểu các tệp mẫu thư viện

1

Tệp mẫu Metric Site.rft

1. 2.

Mẫu thư viện này để gắn lên bề các mặt địa hình – Toposurfaces. Việc tạo hình khối như các mô hình khác.

3.

Chọn các phương án xác định vị trí và tư thế của mô hình khi đưa vào dự án:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

2

Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

Work Plane-Base: lấy mặt phẳng làm cơ sở, có hai phương án: o OFF (không đánh dấu): khi đưa vào dự án, nhấn chuột xác định vị trí trên mặt bằng, mô hình tự động nằm trên các cao độ của bề mặt địa hình tại vị trí đã chọn.

o

ON (có đánh dấu): khi đưa vào dự án, có các lựa chọn tiết theo:  Nhấn nút Place on Face: mô hình được đặt trên mặt phẳng bất kỳ, có thể là bền mặt của mô hình hoặc mặt phẳng làm việc. Nhấn chọn mặt phẳng, nhấn chuột.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture – Tìm hiểu các tệp mẫu thư viện 

3

Nhấn nút Place on Work Plane: mô hình được đặt trên mặt phẳng làm việc. Nhấn chọn mặt phẳng cao độ hoặc nhấn Pick để nhấn chọn mặt phẳng làm việc.

Always Vertical: luôn luôn ở tư thế thẳng đứng. Có 2 phương án: o ON (có đánh dấu): mô hình luôn ở tư thế thẳng đứng.

o

OFF (không đánh dấu): khi đưa vào d án, mô hình nghiêng theođộ dốc của địa ự hình.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful