PR-plan

Marketing- en communicatieplan Culturele Vleugel Slot Zeist

Plaats, datum: Opgesteld door: Mirelle Nunes

Zeist, 1 februari 2011 Project PR-plan m.nunes-peeters@zeist.nl mo.nunes@casema.nl

INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave Inleiding Context van het project 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 De Doelgroep 2.1 2.2 De keuze voor de doelgroep Wie is de doelgroep ? 2.2.1 55+ 2.2.2 Jongeren 2.3 2.4 3.1 3.2 Leeftijd versus levensfase De Culturele Vleugel en de doelgroepbenadering 14 De stad Zeist Concurrentieanalyse regionaal 3.2.1 Commerciële activiteiten 3.2.2 Commerciële activiteiten gesubsidieerd 3.2.3 Commerciële activiteiten ongesubsidieerd 3.3 4.1 4.2 5.1 Conclusie Literatuurlijst Bijlagen Concurrentieanalyse nationaal 19 SWOT-analyse Te volgen marketingstrategie 23 43 45 47 Alle adviezen op een rij (A t/m P) Marketingstrategie De opdrachtgever, projectmedewerker en de opdracht Contactgegevens Het eindproduct Globale aanpak Structuur van het document 7 1 2 4

Concurrentieanalyse

Adviezen voor implementatie

1

INLEIDING

Wie Zeist zegt, denkt aan de bossen, de historie en landgoederen. Al ruim drie eeuwen bezit Zeist een adellijk Slot opgericht door Graaf Willem Adriaan van Nassau Odijk, de eerste bewoner. Anno 2010 heeft het pand meerdere functies, waarvan de culturele functie er één van is, nl. de stijlzalen van Slot Zeist en de Culturele Vleugel. Wat niet veel mensen weten is -en dat schept verwarring bij de bezoeker- dat met Slot Zeist, met haar 17e eeuwse barokke stijlzalen, iets anders bedoeld wordt, dan de Culturele Vleugel, de tentoonstellingsruimte voor tijdelijke exposities. De Culturele Vleugel is gehuisvest in de rechterzijvleugel van het Slot, waar de bezoeker op de begane grond een balie voor informatie en kaartverkoop aantreft, de tentoonstellingsruimte voor tijdelijke exposities op de eerste verdieping, een filmtheater op de tweede verdieping en tenslotte “Brasserie Marot” beneden naast de balieruimte. De tentoonstellingsruimte is verdeeld in drie aaneengesloten zalen en aangepast aan de klimaat- en lichtvereisten gesteld door de Nederlandse Museumvereniging zoals o.a. particuliere bruikleengevers en musea stellen voor hun bruiklenen. De Culturele Vleugel bezit geen eigen collectie of depot. Er worden ca. vijf tot zeven exposities per jaar georganiseerd van uiteenlopende aard van vooraanstaande (Nederlandse) kunstenaars. Jaarlijks ontvangt de Culturele Vleugel vele duizenden bezoekers. Een hele prestatie gezien het uitgebreide vrije tijdsaanbod voor een ieder van ons. Om een betere koppeling te kunnen maken tussen Zeist, Slot Zeist en de Culturele Vleugel en het vergroten van een brede deelname aan culturele activiteiten -met als basis een stabiele en hoge kwaliteit van het aanbod- zal een uitgebreid PR-plan (marketing- en communicatieplan) opgesteld worden. Mirelle Nunes zal dit PR-plan (marketing- en communicatieplan) opstellen; een basis voor de toekomst in de gewenste groei van bezoekersaantallen door de kracht van de drieeenheid: Zeist, het Slot en de Culturele Vleugel.

2

1. Context van het project

In dit PR-plan (marketing- en communicatieplan) richt ik mij op het functioneren en de activiteiten van de Culturele Vleugel van Slot Zeist. Deze culturele afdeling heeft sinds 1964 jaarlijks vele tentoonstellingen en exposities van verschillende aard georganiseerd. De tentoonstellingen worden geruime tijd van te voren ingepland en georganiseerd vaak in samenwerking met een kunsthandelaar of een museum. De Culturele Vleugel bezit geen vaste collectie. Dit houdt in dat het geen eigen objecten bezit of in depot heeft staan. De Culturele Vleugel wordt bezocht door bezoekers en liefhebbers van kunst en cultuur. Jaarlijks trekt het vele bezoekers. 1 De grootste groep vormt de 55+ers, die samen met hun partner langskomen. Jongeren en kinderen bezoeken de tijdelijke tentoonstellingen niet of nauwelijks. Dit is een beeld dat herkenbaar is voor de gehele museale sector: de oudere, hoger opgeleide, cultuur actieve autochtoon. Het aandeel 50-plussers blijft de laatste jaren steken op 55%, het aandeel tieners en jongeren op 10%, het aandeel hoger opgeleiden op 60% en er zijn aanwijzingen dat het lijkt om eens steeds minder cultureel ervaren publiek te gaan. Het onderwijs wordt echter steeds slechter bereikt. Trend is wel een groeiende toeloop onder nieuwe generaties. De 55+er vormt een omvangrijke en trouwe achterband, want uit onderzoek is gebleken dat het aandeel publiek dat kinderen meeneemt naar tentoonstellingen groeiende is, zoals de combinatie grootouders en kleinkinderen.
2

Op dit moment zijn er enkele samenwerkingsverbanden tussen de Culturele Vleugel en commerciële instellingen, zoals de Utrechtse U-pas en de Zeist-pas en enkele afspraken met het plaatsen van advertenties in tijdschriften. Een samenwerking met de ondernemers van Zeist zou positief kunnen uitwerken op de naamsbekendheid van beide partijen bij een breed publiek onder de inwoners van Zeist en zou zeker uitgebouwd kunnen als innovatieve oplossing voor de komende vijf jaar.

1 2

Telling bezoekersaantallen 1 januari 2010 t/m 28 september 2010: 16.860. http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (p. 3) (geraadpleegd op 21-10-2010).

3

1.1. De opdrachtgever, projectmedewerker en de opdracht
De coördinator Tentoonstellingen van de Culturele Vleugel, Dick Bouma, is de directe opdrachtgever van dit project. De indirecte opdrachtgever is Marius Jan Breugem, afdeling Leefomgeving en Welzijn, teammanager Maatschappelijke Zaken. Concreet bestaat de opdracht uit het opstellen van een PR-plan (marketing- en communicatieplan) voor de komende vijf jaar. Bij het ontwikkelen van de diverse plannen en voorstellen zal de missie van de Culturele Vleugel als leidraad dienen. Op die manier is het beleid van de gemeente c.q. tentoonstellingsmaker gewaarborgd in het eindresultaat.

De missie luidt als volgt: “ De missie van de Culture Vleugel van Slot Zeist is om vijf tot zeven wisseltentoonstellingen per jaar te organiseren met als voorwaarde het behouden van een stabiele en hoge kwaliteit, alsmede het vergroten van een brede deelname –m.n. van de inwoners van Zeist- aan de Culturele Vleugel.”

In het kader van het invullen van de openstaande werkervaringsplek op de afdeling Maatschappelijke Zaken heeft tussen Dick Bouma en Mirelle Nunes een gesprek plaatsgevonden, waarbij besproken is om vanuit de Reinwardt-achtergrond van Mirelle Nunes het huidige PR-plan door te lichten en een nieuw PR-plan (marketing- en communicatieplan) op te stellen, dat door de opgestelde adviezen waarbij eenvoudig geïmplementeerd kan worden in de organisatie.

1.2 Contactgegevens
Culturele Vleugel van Slot Zeist p/a Gemeente Zeist Het Rond 1 Postbus 513 3700 AM Zeist 030 6987911 Dick Bouma Marius Jan Breugem d.bouma@zeist.nl m.breugem@zeist.nl

4

Projectmedewerker Mirelle Nunes-Peeters m.nunes-peeters@zeist.nl mo.nunes@casema.nl

1.3 Het eindproduct
Wat is de doelstelling van de Culturele Vleugel ? Streven naar een bezoekersaantal van 20.000 – 30.000 bezoekers per jaar. 3 Een brede doelgroep benaderen: - inwoners van Zeist - 55+-ers. PR-plan (marketing- en publiciteitsplan) voor de komende vijf jaar. Pers- en publiciteitsplan opstellen. Eindproduct: PR-plan (marketing- en communicatieplan) voor de komende vijf jaar. Aanbevelingen aan de Culturele Vleugel: - Doelgroepbenadering. - Gerichte communicatievoorstellen. - Mediavoorstel. - Praktische oplossingen voor pers- en publiciteitsplan. Eindproduct voor de Culturele Vleugel: PR-plan waarin op operationeel niveau wordt beschreven hoe de Culturele Vleugel het marketing en communicatieplan kan toepassen.

1.4 Globale aanpak
Contact opdrachtgever. o o o Verzamelen en bestuderen informatie. Opvragen en zoeken extra informatie. Gesprek opdrachtgever iedere éérste dinsdag van de maand.

3

Uitgaande van het bezoekersaantal van 2009: 14.000.

5

Deskresearch voor PR-plan. o o o o o Doelgroeponderzoek Marktonderzoek Concurrentieanalyse Onderzoek naar mogelijke partners Mediaonderzoek

Uitwerken PR-plan o o o o o SWOT-analyse. Stakeholders. Marketingmix. Communicatieplan. Indicatie kosten PR-voorstel (marketing en communicatieplan).

Uitwerken en aanleveren van een implementeerbaar PR-plan (marketing en communicatieplan). Projectgrenzen: o o o o Culturele Vleugel heeft een begroting van € 60.000,-- op jaarbasis. Culturele Vleugel heeft beperkte mankracht, nl. 1,8 fte‟s. Vrijwilligers (47) beperkt inzetbaar – zgn. gastvrouwen en rondleidsters. Beperkte financiële middelen voor het uitvoeren van het PR-plan (marketing- en communicatieplan). o o PR-plan (marketing- en communicatieplan) voor de duur van vijf jaar. Praktische uitvoering van het PR-plan (marketing- en communicatieplan) ligt bij de Culturele Vleugel. Randvoorwaarden: o Gemeente moet voldoende materiaal (documentatie) aanleveren aan de projectmedewerker. o Plan wordt gerealiseerd in ca. 18 weken (van 9 september 2010 – 31 januari 2011) door één projectmedewerker (exclusief Kerstvakantie). o Plan moet voldoen aan de eisen die zijn gesteld bij voorgaande PR- & communicatieplannen, zoals eerder uitgevoerd in opdracht van de Reinwardt Academie te Amsterdam. o Geen financiële middelen om mediabestanden in te zien of aan te kopen.

6

Projectgrenzen, wat levert de projectmedewerker niet: o o o Kant-en-klaar advertenties of persberichten. Database van personen of instellingen. PR-plan (marketing- en communicatieplan) wordt geschreven op basis van vooronderstellingen en onderzoek gemaakt ter plaatse op de afdeling Leefomgeving & Welzijn, team Maatschappelijke Zaken.

1.5 Structuur van het document
Ten eerste wordt in hoofdstuk 2 de keuze van de projectmedewerker toegelicht ten aanzien van het doelgroepbeleid. In hoofdstuk 3 wordt de marketingstrategie uit een gezet aan de hand van een opgestelde concurrentieanalyse. In hoofdstuk 4 wordt door middel van de marketingtool en de SWOT-analyse de keuze voor de geadviseerde marketingstrategie onderbouwd. In hoofdstuk 5 volgen de uitgewerkte adviezen en wordt er per advies een uitgebreide toelichting gegeven met bijbehorend implementatieadvies. Tenslotte wordt een conclusie opgemaakt uit het gehele uit te voeren PR-plan (marketing- en communicatieplan).

7

2. De doelgroep

2.1 De keuze voor de doelgroep

De keuze voor de doelgroep is afhankelijk van de missie van de Culturele Vleugel, nl. het organiseren van vijf tot zeven tentoonstellingen per jaar met als voorwaarde het behouden van een stabiele en hoge kwaliteit voor een brede doelgroep. Een speerpunt van de gemeente Zeist is om meer inwoners van Zeist met kunst en cultuur in aanraking te laten komen.4 Vandaar dat in dit PR- plan (marketing- en communicatieplan) het accent ligt op het laten bezoeken van de Culturele Vleugel door de inwoners van Zeist. Momenteel bedraagt dit aandeel zo‟n 10 tot 15 % op het totale bezoekersaantal; met het PR-plan wordt de doelstelling gesteld op 30 tot 40 %. Vrij voor de hand liggend is dat de Culturele Vleugel gericht blijft op de vaste doelgroep die ook nu reeds de tijdelijke exposities bezoekt. Dit is het type “de van zijn vrije tijd genietende” 55+er, die er graag een dagje op uittrekt en een bezoek aan Zeist met zijn mooie winkelstraten of een wandeling in de uitgestrekte bossen combineert met een bezoek aan de Culturele Vleugel. Aangezien in de missie wordt aangegeven om een brede doelgroep te bedienen in de ruimste zin van het woord en het daarbij de hoofddoelstelling van de gemeente Zeist is om een levendig kunst- en cultuurklimaat te bevorderen, wordt de onderbouwing onderzocht om naast de 55+ers te kijken naar een tweede doelgroep bezoekers van de Culturele Vleugel, nl. onder de inwoners van Zeist de jongeren van Zeist. De jeugd heeft de toekomst, maar dat geldt ook zeker voor de Culturele Vleugel: als de jongeren al tijdig in hun ontwikkeling kennis maken met cultureel erfgoed uit hun omgeving, zoals het Slot Zeist en de Culturele Vleugel, wordt de drempel lager om nogmaals een herhalingsbezoek te brengen doordat zij er al eens geweest zijn en het herkennen. Hierdoor is de kans op een herhalingsbezoek in de toekomst vele malen groter dan wanneer een bezoek in een vroeg stadium niet aangeboden wordt en/of zijzelf en hun referentiekader niet aangesproken worden en/of zij niet gestimuleerd wordt door ouders of school.5

4 5

Cultuurnota Zeist 2008-2012, p. 5 http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010)

8

2.2 Wie is de doelgroep

2.2.1 55+
In Nederland leven nu 4,6 miljoen mensen ouder dan 55 jaar en dat aantal wordt voor 2035 geschat op 6 miljoen 55+ers. (795.000 mensen van 55+ tot 64 jaar in 2004 telde als beroepsbevolking). Totaal aantal inwoners van Nederland bedroeg in oktober 2010, 16.636.958 mensen en voor 2035 wordt dit aantal op 17,4 miljoen geschat.6 Het aandeel 55+ers bedraagt in 2010 ca. 36% van de totale bevolking van Nederland en voor 2035 zou dat aantal ca. 40% van de totale bevolking bedragen.7

2.2.2 jongeren
Iedere leerling in het voortgezet onderwijs is voor het schooljaar 2010/2011 krijgt verplicht cultuur in zijn onderwijsprogramma, onder- en bovenbouw. Het kabinet Rutte heeft onlangs besloten de Cultuurkaart af te schaffen, een kaart waarmee de leerlingen gestimuleerd werden door middel van kortingen culturele instellingen te bezoeken.
8

De leerlingen in de onderbouw krijgen het vak cultuur algemeen. De leerlingen in de bovenbouw worden onderwezen in het vak CKV (= Culturele Kunstzinnige Vorming). Uitzondering op de regel zijn de leerlingen die één of beide vakken Grieks en/of Latijn in hun profiel volgen. Zij krijgen het vak KCV (= Klassieke Culturele Vorming). In het kader van het vak CKV dienen de leerlingen een aantal culturele instellingen zelfstandig te bezoeken en een verslag van het bezoek te maken. Dit geldt dus ook voor de leerlingen van een aantal grote scholengemeenschappen in Zeist, zoals „het „Herman Jordan‟, „de Breul‟ en het Openbaar Zeister Lyceum „Schoonoord‟. Bij elkaar zo‟n 3.300 potentiële bezoekers.9

2.3 Leeftijd versus levensfase
Zoals hiervoor aangegeven in de missie zal de Culturele Vleugel zich op de doelgroep 55+ers blijven richten met het op te stellen PR-plan. Belangrijkste reden is, omdat het overgrote deel van de huidige bezoekers (bijna 70%) uit deze doelgroep afkomstig is.

6

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm (geraadpleegd op 12-102010) 7 http://www.scp.nl/dsresource?objectid=20617&type=org, (geraadpleegd op 02-10-2010) p. 14 8 de Cultuurkaart zal i.v.m. de bezuinigingen van het kabinet Rutte verdwijnen, informatie van Museumcongres Enschede op 07/09-10-2010 (12-10-2010).
9

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71450ned&D1=0&D2=0&D3=0&D4=a&D5=0&D6=5 55&D7=a&HDR=T,G2,G4,G1,G6,G5&STB=G3&CHARTTYPE=1&VW=T (totaal aantal voortgezet onderwijs leerlingen Zeist 2008/2009: 3.338) (geraadpleegd 05-10-10)

9

Daarnaast zal de Culturele Vleugel zich richten op een nieuwe doelgroep, nl. jongeren en dan vooral de jongeren uit de gemeente Zeist en directe omgeving. Kenmerken 55+er: Een grote groep van voornamelijk 55+ers die bezig is het werkende leven af te sluiten. Zij worden door de onderzoekbureaus de zgn. „traditionele empty nesters‟ genoemd (de kinderen zijn of gaan het huis uit en een leeg nest blijft over). Ze zijn gehecht aan nostalgie, zekerheid en ze zijn plichtsgetrouw. Ook zijn ze lokaal georiënteerd en gefocust op passief vermaak. Ze hebben relatief veel vrije tijd (54 uur per week) en een gemiddeld inkomen.10 Omdat de Culturele Vleugel de doelgroep niet heeft gesegmenteerd en is in dit onderzoek gekeken naar leeftijdsfase en/of levenskenmerken. Zodoende kan het marketingbeleid afgestemd worden op iedereen uit de doelgroep 55+, ongeacht de exacte leeftijdscategorie. De doelgroep 55+ onderneemt graag dagjes-uit en is gewend zich hierover vooraf goed te informeren, ook via bronnen als digitale kranten en informatie van internet. Internet is de belangrijkste informatiebron: driekwart van het publiek geeft aan informatie over musea van het internet te halen.11 Uit onderzoek van de Nationale Senioren Barometer 2008 komt naar voren dat ouderen graag blijven leren en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de maatschappij. Meer dan de helft van de ouderen (53%) is geïnteresseerd in musea. Bijna 75% van hen bezoekt minimaal eenmaal per maand een museum.
12

De conclusie van de Museummonitor 2009 is dat musea vooral bezocht worden door de „grijze golf‟: de oudere, hoger opgeleide, cultureel actieve blanke Nederlander. Vastgesteld is in de Museummonitor dat de vergrijzing en elitisering van het publiek is stopgezet. Het aandeel 55+ers blijft de laatste jaren steken op 55% en het aandeel tieners en jongeren op 10%. In kunstmusea (en de Culturele Vleugel van Slot Zeist wordt hier door de projectmedewerker ook onder geschaard) (kunnen) komen relatief veel jongeren en 55+ers, vanwege het actieve tentoonstellingsbeleid.
13

10

http://museumeducatie.nl/doelgroepen6.html (over ouderen in musea “De toekomst verzilvert”) (2006 Marieke Peters) (geraadpleegd op 12-10-2010) 11 http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010) 12 http://www.seniorenbarometer.nl/barometer-2008/10008-resultaten-nationale-senioren-barometer-deel-4vrije-tijd-en-mediaconsumptie.html (informatie onderzoek naar senioren in Nederland) (geraadpleegd 12-102010) 13 http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010)

10

Het feit dat weinig inwoners van de gemeente Zeist de Culturele Vleugel bezoeken, kan gelegen zijn in de trend om een museumbezoek buiten de regio te verkiezen. Vandaar dat er een groot aandeel bezoekers van buiten de regio Zeist de tentoonstellingsruimte bezoekt, maar de eigen inwoners liever een museumbezoek plannen buiten hun regio. Andere reden kan zijn dat de communicatie naar de inwoners van Zeist niet voldoende toereikend is. Het Slot en tuinen van Slot Zeist alsmede de pleinen van de Broedergemeenschap staan op de vierde plaats in de top 5 van attracties op de Utrechtse Heuvelrug met 150.000 bezoekers op jaarbasis.
14

Ook uit het publieksonderzoek van onderzoeksbureau Beerda
15

blijkt dat Slot Zeist een sterk merk is.

Kenmerken jongeren: Senioren vormen een omvangrijk en vaak trouw publiek voor musea, maar jongeren worden steeds belangrijker als doelgroep. Om de groei van bezoekers te activeren betrekt de projectmedewerker voor het onderzoek van de Culturele Vleugel naast de 55+er ook de jongeren.16 Een breed begrip, maar om hier meer vat op te krijgen voor het PR-plan, zou de randvoorwaarde gedefinieerd kunnen worden door te stellen, dat met deze doelgroep „jongeren‟ mensen in de leeftijd van 14 tot 24 jaar bedoeld wordt. Jongeren zijn scholieren van het voortgezet onderwijs, Vmbo-Havo-VWO, en studenten van het vervolgonderwijs, MBO en HBO. Deze groep is trendgevoelig, flexibel en heeft vrije tijd, die wordt opgeslokt door sport, uitgaan, vrienden, „chillen‟ en baantjes. Voor jongeren geven aanbevelingen van anderen, het internet en informatie van school het vaakst aanleiding tot een museumbezoek. Voldoet een instelling aan het referentiekader van de jongeren dan is dat een schot in de roos. Uit onderzoek is gebleken dat met schriftelijke media vooral onervaren publiek bereikt wordt, de jongeren dus ook. Echter de trend is dat deze informatiestroom elk jaar minder wordt en een alternatief zal gezocht moeten worden.
17

Jongeren geven aan dat zij de bewegwijzering en de informatieoverdracht vaak voor verbetering vatbaar achten. Aantrekkelijk wordt hierbij gevonden mondelinge informatie

14 15

Utrechtse Heuvelrug Brandbox, facts and figures van de promotiecampagne 'Uit in de Heuvelrug' (2010) Hendrik Beerda Brand Consultancy, Rapportage Cultuursector Merkenonderzoek Utrecht, hand-out 101115handout slot zeist.pptx.doc (geraadpleegd op 25-11-2010) 16 http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010) 17 http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010)

11

van rondleidsters en verhalenvertellers. Het optimaliseren van deze aspecten is cruciaal voor de Culturele Vleugel om de publieksverjonging na te streven.
18

Te denken valt aan lezingen, rondleidingen en stadswandelingen van het Gilde die aansluiten op het bezoek. Jongeren zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in m.n. de eerste twee randactiviteiten.
19

In de praktijk blijkt dat bij de georganiseerde arrangementen de bezoekers (niet gespecificeerd) graag een zo compleet mogelijk pakket aangeboden willen krijgen. Op dit moment bestaan de arrangementen van de Culturele Vleugel uit: een ontvangst met koffie en gebak, een rondleiding of een lezing door de kunstenaar, een film van ongeveer 15 minuten in het filmtheater en het bezoek aan de expositie. De prijzen per persoon per arrangement bedragen ca. € 19,50. De arrangementen zijn altijd uitverkocht. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de praktijk heeft uitgewezen dat deze prijsstelling het beste werkt; lager en/of hoger prijzen resulteert niet in een gewenste uitkomst, nl. dat er meer bezoekers komen.
20

2.4 De Culturele Vleugel en de doelgroepbenadering
Samenvatting 55+er: º º º º uit onderzoek blijkt dat vooral „jonge‟ ouderen heel actief zijn geen homogene groep, het is de leeftijd die bindt 75% van de 55+ers bezoekt eenmaal per maand een museum 55+er is een interessante doelgroep: ze nemen in aantal toe (vergrijzing neemt toe), ze beschikken over veel vrije tijd, ze zijn leer- en kennisgierig º º een tentoonstelling kan hen plezier, ontmoeting en uitdaging bieden belangrijk voor de 55+er is de bereikbaarheid van de Culturele Vleugel, parkeermogelijkheden, openbaar vervoer, comfort van het gebouw, leesbaarheid tekstuele informatie en bewegwijzering en de horecafunctie.21

18

http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010) 19 http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010) 20 Ibidem. 21 http://www.slotzeist.nl, (informatie over Slot Zeist) (geraadpleegd 12-10-10)

12

Waar moet je rekening mee houden in de communicatie met deze doelgroep ? º drukwerk blijft essentieel element voor geslaagde campagne (flyer, (driehoeks)posters) en freecards zijn wervende communicatiemiddelen) º º º zorg voor een groter, leesbaar lettertype, vergroot de regelafstand let op kleurgebruik van het drukwerk (blauw, groen, paars leveren problemen) een groot deel van de ouderen besteedt veel tijd aan mediagebruik: lokale of regionale dagbladen, radio en tv, internet en websites, maar ook op de doelgroep gerichte tijdschriften. Deze zijn ideale middelen om een aanbod te promoten.

Samenvatting jongeren: º º º º geen homogene groep, het is de leeftijd die bindt zijn ontvankelijk voor nieuwe ervaring, maar gevoelig voor groepsdruk activiteit moet passen in hun referentiekader hoe jonger een kind vertrouwd wordt gemaakt met kunst en cultuur, hoe groter de kans op een later cultuurherhalingsbezoek º º jongeren bezoeken tentoonstellingen juist in groepsverband jongeren gaan voor mondelinge overdracht, zoals lezingen en rondleidingen

Waar moet je rekening mee houden in de communicatie met deze doelgroep ? º º º º º º gebruik geen jongerentaal jongerenkortingen zijn effectief vermeld de korting duidelijk op een flyer of in marge van een poster communiceer eerder met beelden dan met tekst communiceer eerder met cartoons dan met foto‟s jongeren ontvangen liever een brief dan een mail

13

3. Concurrentieanalyse

3.1 De stad Zeist
Zeist is een groot dorp met 60.383 22 inwoners op een gebied van 48,5 km² op de Utrechtse Heuvelrug in de provincie Utrecht. Het gebied kenmerkt zich door bossen, heide en zandverstuivingen, een breed opgesteld stratenplan met (villa)wijken afgewisseld met weiden en graslanden. Per jaar komen vele toeristen naar Zeist. een bovengemiddeld bezoek voor openluchtrecreatie (wandelen en fietsen) en attractiebezoek. Het aantal toeristische overnachtingen wordt geraamd op 370.000 in Zeist.
24 23

Het aantal dagtochten op jaarbasis bedraagt voor Zeist 2.970.000 met de aantekening

Er bestaat geen concreet City Marketing Plan voor Zeist. Er wordt wel aan een plan gewerkt. In 2010 is Annemiek Verstappen als Centrum Manager voor het Platform Centrummanagement Zeist (tevens vice voorzitter Zeist Onderneemt) aangesteld. Een oriënterend gesprek zal medio december 2010 plaatsvinden tussen de Tentoonstellingscoördinator van de Culturele Vleugel en de Centrum Manager om onderlinge samenwerkingsverbanden te bespreken. Volgens de resultaten van een eerder project “Jan, Jans en de kinderen” is de kans groot dat een samenwerking succesvol kan zijn.
25

Zeist heeft sinds 2008 een VVV-agentschap, behorend bij de VVV Utrechtse Heuvelrug. Dit informatiepunt is gevestigd in de kaarsenwinkel annex kaarsenatelier van Stichting Reinaerde aan de Slotlaan 24 te Zeist. Er zijn een aantal reclame uitingen om de Culturele Vleugel te promoten via de VVV, nl. de Uitagenda, Shoppen in Zeist en Schitterend Zeist. Gezocht zal worden met de Centrum Manager naar samenwerking met de winkeliers van Zeist om een aantrekkelijk arrangement te kunnen aanbieden aan de inwoners van Zeist.

22 23 24 25

http://home.planet.nl/~pagklein/gemprov.html, (geraadpleegd 02-10-2010) informatie van VVV Zeist 12-10-2010 Utrechtse Heuvelrug Brandbox, facts and figures van de promotiecampagne 'Uit in de Heuvelrug' (2010) mondelinge informatie D. Bouma, 06-10-2010

14

3.2 Concurrentieanalyse regionaal
Als mogelijke concurrenten voor de Culturele Vleugel kunnen genoemd worden de musea en erfgoedinstellingen in de regio, arrangementen en kant-en-klaar georganiseerde dagjes-uit in de omgeving en fiets- en wandelroutes in en om Zeist.

Bron: plattegrond provincie Utrecht met straal 10-km rond Zeist In de regio rond Zeist liggen de plaatsen Driebergen-Rijssenburg, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Doorn, Austerlitz, Bosch en Duin, De Bilt-Bilthoven, Soesterberg. Zeist schamt in een straal van 10-km rond Zeist aan de westzijde aan Utrecht en aan de noordzijde aan Amersfoort. Deze steden hebben meer mogelijkheden tot toeristisch vermaak en een groter en diverser aanbod in vrije tijdsbesteding dan Zeist en zijn dus concurrenten van de Culturele Vleugel. Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg blijkt dat mensen die een dagje uit zoeken, kiezen voor een stad met potentie. Dit hangt sterk samen met het beeld en het imago van een stad dat mensen daarvan hebben. Het hangt

15

dus mede af van de gezamenlijke inspanning van de diverse organisaties in Zeist om de gemeente Zeist op de kaart van de potentiële bezoeker te zetten.
26

Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de inwoners van Zeist en directe omgeving (zoals Austerlitz en Odijk).

3.2.1 commerciële activiteiten
Straal van 10 km: o o o o o o o winkelgebied Zeist Pyramide van Austerlitz Bioscoop en theater Figi Winkelgebied in Zeist (Slotlaan e.d.) Woonwarenhuis Het Kabinet Bunnik Midgetgolf „Het Jagershuis‟ in Zeist Midgetgolf „Het Rosarium‟ in Doorn

Utrechtse Heuvelrug: o o o o o o Dierenpark Amersfoort (700.000 bezoekers per jaar) Ouwehands Dierenpark Rhenen (800.000 bezoekers per jaar) CineMac in Ede (410.000 bezoekers per jaar) Mac Donalds Huis ter Heide „Lage Vuursche‟ Pannenkoeken en Midgetgolf Winkelgebied Amersfoort en Utrecht

Ten aanzien van de commerciële activiteiten in de nabije omgeving van Zeist heeft de Culturele Vleugel een ander imago dan deze grote concurrenten. Zij begeven zich meer op het terrein van beleving en experience. De doelgroep 55+ is zeker ook te porren voor een bezoekje aan de dierentuin met hun kinderen en kleinkinderen, evenals een overdekte gezamenlijke familieactiviteit in CineMac of een bezoekje aan MacDonalds. Deze twee laatste gelden uiteraard ook voor de doelgroep jongeren.

26

N. van den Broek, Tiel, de stad van Flipje, Onderzoek voor de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Tilburg (Tilburg augustus 2005).

16

3.2.2 culturele activiteiten gesubsidieerd:
Straal van 10 km: o o o o o o o Huis Doorn in Doorn Arboretum in Doorn Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg (125.000 bezoekers per jaar) Beauforthuis, Austerlitz Galerieën in de omgeving, bijv. Zeist, Odijk, Soest, Bosch en Duin (tot 2011) Paleis Soestdijk in Soest Schaapskooi Heidestein

Utrechtse Heuvelrug: o o o o o Musea in stad en provincie Utrecht Musea in Amersfoort Landschap Erfgoed Utrecht Wandelingen onder begeleiding van de boswachter Kastelen e.d. in de provincie Utrecht

Aantrekkelijk is om bij grote landelijke cultuurevenementen als Open Monumentendag, het tweede weekend van september, het Museumweekend (2 en 3 april 2011, 14 en 15 april 2012, 13 en 14 april 2013, 5 en 6 april 2014) en het Jaar van de Historische Buitenplaats (2012) de naamsbekendheid van Zeist, Slot Zeist en de Culturele Vleugel te vergroten, zowel in de gemeente Zeist zelf, bij de plaatselijke inwoners, als bij de bezoekers buiten de regio.

3.2.3 culturele activiteiten ongesubsidieerd:
Straal van 10 km: o Diverse fiets- en wandelroutes, op eigen gelegenheid te maken

Utrechtse Heuvelrug: o Diverse fiets-, mountainbike- en wandelroutes, op eigen gelegenheid te maken

17

3.3 Concurrentieanalyse nationaal
Hieronder volgt de informatie over een drietal musea elk voor de twee doelgroepen genoemd in dit PR-plan, 55+ en jongeren. Drie museale instellingen die zich specifiek richten op de doelgroep 55+    Stichting Nederlands Museum „Kinderwereld‟, seniorenarrangement Naturalis in Leiden, seniorenarrangement op vrijdagmiddag De Hermitage in Amsterdam, div. seniorenarrangementen

Drie museale instellingen die zich specifiek richten op de doelgroep jongeren    Twentse Welle in Enschede (open depot natuurhistorische collectie) Gemeentemuseum in Den Haag (de Wonderkamers) Stedelijk Museum Amsterdam (Blikopeners) / Van Gogh (Vrijdagavonden)

18

4. Marketingstrategie

4.1. SWOT analyse
Sterke punten
I n t e r n e a n a l y s e
USP=Unique Selling Point

Zwakke punten
• Weinig medewerkers / fte's • Onduidelijkheid tussen Slot Zeist en Culturele Vleugel t.a.v. activiteiten, openingstijden, onder wie wat valt, zoals zaalverhuur etc. • Informatieve website • Educatief aanbod CKV-leerlingen

• USP: imago Slot Zeist • USP: imago Zeist (bossen en natuur) • Ligt nabij centrum van Zeist, gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, met auto, fiets of als wandelaar • Grote parkeerplaats aanwezig • Geen eigen collectie en depot

Kansen
E x t e r n e a n a l y s e
• Door crisis veel NL-dagjesmensen • Citymarketingplan wordt ontwikkeld, evt. samenwerking met middenstand aangaan • CKV-leerlingen is een groeiende doelgroep • Stijgend internetgebruik bij 55+ • Samenwerking aangaan met culturele verenigingen / instellingen in Zeist, seniorenorganisaties, banken en verzekeraars • Samenwerking met instellingen van het Museumkwartier/gemeentelijke afdelingen • Samenwerking met Slotconcerten • Samenwerking met Slottuintheater

Bedreigingen
• Concurrentie van Figi • Concurrentie van Slotconcerten • Concurrentie van Slottuintheater • Doelgroep voornamelijk 55+ (probeer breder te trekken/niet alleen grijze golf • Economische crisis evt. gevolgen voor bezoekersaantal en hoogte wat bezoeker besteedt in de Culturele Vleugel • Groeiende vrijetijdsmarkt / aanbod voor 55+

19

4.2 Te volgen Marketingstrategie
Als de uitkomst van de SWOT-analyse wordt vertaald naar de Ansoff-matrix, waarbij een organisatie vaststelt wat de beste manier is om groei van bezoekers te genereren richt de Culturele Vleugel zich op het huidige product (tentoonstellingen) en op de huidige markt (doelgroep 55+). De te volgen marketingstrategie wordt Marktpenetratie genoemd.

Binnen de marktpenetratie kan de Culturele Vleugel gebruik maken van de methode Marktverdieping om het aantal van minimaal 20.000 bezoekers te behouden. Marktverdieping – Hierbij wordt getracht meer omzet te genereren bij de bestaande bezoekers (55+er). Dus de bestaande groep wordt nog meer geactiveerd en benaderd om een bezoek af te leggen. Het fundament ligt bij deze doelgroep en kan nog verder uitgebouwd worden.

o

Richt de Culturele Vleugel zich op het huidige product (tentoonstellingen) en op een nieuwe markt (doelgroep jongeren) dan wordt de marketingstrategie Marktontwikkeling genoemd.

Marktpenetratie

Marktontwikkeling

20

Binnen de marktontwikkeling kan de Culturele Vleugel gebruik maken van de methode Marktverbreding om het aantal van minimaal 20.000 bezoekers te verhogen. Marktverbreding – Hierbij zal de Vleugel proberen om nieuwe bezoekers te verleiden tot een bezoek (jongeren) door het gebruik van diverse PR-instrumenten toe te passen. Zowel bij de marktverdieping als bij de marktverbreding zal het bij de marketingstrategie voor de Culturele Vleugel voornamelijk gaan om het aanpassen van het promotiebeleid.27 Een promotiebeleid dat nauw aansluit bij de doelgroepen 55+ en jongeren. Een promotioneel beleid voor de Culturele Vleugel heeft een aantal randvoorwaarden: o o o beperkte financiële middelen 1,8 fte‟s (smalle bezetting) aansluitend bij de doelgroepen 55+ en jongeren

o

Uitgaande van de randvoorwaarden en de marketingstrategieën komt de projectmedewerker tot de volgende aanbevelingen:

Marktverdieping off-line marktverdieping; traditioneel promotiebeleid:     Communicatieboodschap toespitsen op doelgroepen. Het bevorderen van herhalingsbezoek; door het organiseren van: lezingen, rondleidingen en arrangementen. De doelgroep jongeren door middel van korting op de toegangsprijs te verleiden tot een bezoek. Nieuwe inwoners van Zeist verleiden met een bon voor een gratis bezoek aan de tentoonstelling in de Culturele Vleugel van Slot Zeist of een gratis rondleiding door de stijlzalen. on-line marktverdieping; hierbij adviseren wij om:   Lijst moederbestand up-to-date houden voor mailings. Contact gelegd met Focus Cura; via hun PAL4-systeem de Culturele Vleugel promoten (contactpersoon: Nicole Snel, n.snel@pal4.nl).
27

Bronislaw Verhage, Inleiding tot de marketing, (3e druk; Groningen/Houten 2005) p. 49.

21

Marktverbreding off-line marktverbreding; traditioneel promotiebeleid:       Contact leggen met Annemiek Verstappen, Centrum Manager voor het Platform Centrummanagement Zeist. Contacten aanhalen met jongerenorganisaties in Zeist en omgeving (bijv. MeanderOmnium, middelbare scholen e.d.) (Meer) Publicaties in landelijke- en regionale dagbladen (zie: lijst moederbestand). Kortingen organiseren met Zeisterpas en Utrechtse U-pas. Kortingen organiseren met Slotstad Radio. Ludieke actie (bijv. mensen die Van Dokkum heten, mogen gratis naar binnen bij Marius van Dokkum tentoonstelling, Klik-en-Win-actie van de Nieuwsbode, veiling bij een opening).   Samenwerking aangaan met andere culturele instellingen in Zeist. Samenwerking aangaan met culturele instellingen in de provincie, bijv. Singer Laren. on-line marktverdieping; hierbij adviseren wij om:      Facebook + LinkedIn pagina openen voor de Culturele Vleugel. Website helder en overzichtelijk maken voor bezoeker. Landingspagina maken in de website www.slotzeist.nl, waardoor de Culturele Vleugel vindbaar is in de zoekmachine Google. Adverteren op www.marktplaats.nl. Toegangskaarten veilen op internet.

22

5. Adviezen voor implementatie

De Culturele Vleugel is een kleine organisatie met een aantal betaalde krachten en een grote hoeveelheid vrijwilligers. In de adviezen voor implementatie van het PRplan (marketing- en communicatieplan) is gebruik gemaakt van onderstaand organigram.

Tentoonstellings coördinator 100% Assistent coördinator 60%

Medewerker 15%

Stagiair 40%

ca. 47 vrijwilligers

gastvrouwen (41)

rondleidsters (7)

5.1 Alle adviezen op een rij
Algemeen (randvoorwaarde voor het uitwerken van de marketingstrategie) A. Interne organisatie De communicatie en PR tussen Slot Zeist (Figi) en Culturele Vleugel is voor verbetering vatbaar met als einddoel: helderheid, duidelijkheid en klantvriendelijkheid voor de bezoeker.

23

Off-line adviezen: B. Adressenbestanden up-to-date houden voor e-mailmarketing De projectmedewerker adviseert om het adressenbestand „PR-overzicht moederbestand‟ up-to-date te houden door wijzigingen die zich voordoen bij verzendingen en mailings direct te verwerken. C. Aanhalen contacten met Centrum Manager Mogelijkheden tot samenwerking met de Centrum Manager, Annemiek Verstappen, bespreken. De ondernemers van Zeist kunnen baat hebben bij het aangaan van een relatie tussen hen en de Culturele Vleugel en daar in te investeren. D. Gratis kennismaking met het Slot voor nieuwe inwoners van Zeist Ter kennismaking met het Slot en de Culturele Vleugel wordt geadviseerd een gratis toegangsbewijs voor een bezoek aan de Culturele Vleugel in het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van de gemeente Zeist te voegen. E. Informatiebord Een klassiek informatiebord bij de ingang van het hek van Slot Zeist. Juist voor de toevallige passant (en voor de bezoeker) is een bekendmaking van openingstijden en welke tentoonstelling er geëxposeerd wordt van groot communicatief belang. F. Stimuleren basisonderwijs Geadviseerd wordt het basisonderwijs via de Cultuurcoördinator te stimuleren een bezoek af te leggen aan de tentoonstelling in de Culturele Vleugel. G. Stimuleren voortgezet onderwijs Om leerlingen van het voortgezet onderwijs in de culturele instelling te krijgen zal eerst het contact met de Cultuurcoördinatoren aangehaald of verbeterd moeten worden. Zij zijn de verwijzers voor hun leerlingen naar de tentoonstelling. Het tijdig opsturen van PRmateriaal naar deze Cultuurcoördinatoren is een must. Daarnaast zal het helpen de Culturele Vleugel één middag in de maand open te stellen voor CKV-leerlingen. H. Samenwerking met andere culturele instellingen in Zeist Gelijksoortige doelgroepen van de Culturele Vleugel bezoeken andere culturele instellingen in Zeist, zoals Beauforthuis en Werkschuit. Wanneer een (intensieve) samenwerking wordt aangegaan tussen de instellingen, zal door de uitwisseling een grotere onderlinge naamsbekendheid worden opgebouwd bij de inwoners van Zeist.

24

On-line adviezen: I. Verbeteren website www.slotzeist.nl Voor een optimale communicatie van de boodschap van de Culturele Vleugel is het noodzakelijk een overzichtelijke website te hebben. J. Een landingspagina in de website maken Geadviseerd wordt een landingspagina‟s maken in de website. Door op een gekozen rubriek te klikken, zoals contact of activiteiten, „landt‟ de bezoeker direct op de goede pagina van de website en komt hij dus meteen aan bij de gewenste informatie. Doorklikken vanuit de homepage is nu niet meer aan de orde. Het gebruik van landingspagina‟s gekoppeld aan trefwoorden verhoogt de effectiviteit van de website. K. Hoog scoren in de zoekmachine van Google Google is de meest gebruikte zoekmachine door internetgebruikers ter wereld. Bijna 90% van de zoekacties in Europa verloopt via deze weg. bezoekers bereikt kunnen worden. L. Aansluiting vinden bij on-line communities Ter promotie en marketing van het product van de Culturele Vleugel wordt geadviseerd aan te sluiten bij on-line communicaties (social networks), zoals Facebook en LinkedIn. M. Adverteren op www.marktplaats.nl Plaats gratis een aankondiging van de nieuw te open tentoonstelling op de site van www.marktplaats.nl onder “musea” in de rubriek “tickets en kaartjes”. Dagelijks wordt deze site daadwerkelijk bezocht door ca. 265.000 Nederlanders (bekeken door ca. 3,2 miljoen).29 N. Kaartjes arrangementen veilen op internet via eigen website Om de exclusiviteit te verhogen bij het publiek kunnen de arrangementen extra onder aandacht gebracht worden door toegangskaarten voor deze bijeenkomsten met ontvangst en toelichting van de kunstenaar te veilen op internet via de eigen website.
28

Bij goed gebruik van trefwoorden is

de zoekmachine Google een uitermate geschikt medium waarmee veel potentiële

28

http://www.nu.nl/internet/2053835/bing-snoept-van-marktaandeel-google.html (over marktaandeel Google en concurrent Bing) (geraadpleegd op 14-10-2010) 29 http://bizinformatie.nl/www.marktplaats.nl (informatie actieve bezoekers website Marktplaats) (geraadpleegd 14-10-10)

25

O. Direct Mailing Goed bijhouden van het e-mailadressenbestand van de bezoekers die geweest zijn in de Culturele Vleugel. Deze e-mailadressen worden gebruikt om de mensen op de hoogte te houden van nieuws en aankondigingen van exposities en openingen. P. Giftshop Uit onderzoek blijkt dat bezoekers graag een aandenken willen aanschaffen van de bezochte expositie. Gift/museumshops genereren veel inkomsten bij musea. Geadviseerd wordt om het assortiment c.q. afbeeldingen op de voorwerpen per tentoonstelling aan te passen.

26

Advies A. Interne organisatie Beschrijving Een aspect dat tot nu toe buiten het PR-plan werd gehouden zijn de reguliere rondleidingen door de stijlzalen van het Slot. Aangezien dit in het takenpakket van de afdeling Maatschappelijke Zaken van de Gemeente Zeist valt, wil de projectmedewerker dit onderdeel aan de orde stellen, omdat het de PR en communicatie raakt. De rondleidingen zijn een visitekaartje voor het Slot. Wanneer een prettige ervaring wordt geboden, zal zich dat terugverdienen in een herhalingsbezoek of positieve mond-totmond reclame. Er gaan drie schijven in werking om de rondleidster op de hoogte te stellen of de ingeplande rondleiding doorgang zal vinden. Mijn advies is om de gezamenlijke coördinatie tussen de twee organisaties (gemeente Zeist en Hotel Theater Figi) te verbeteren. Sinds 2007 is er een wijziging in organisatiestructuur, doordat de gemeente haar beheerderstaken contractueel heeft overgedragen aan Hotel Theater Figi. Om bezoekers niet teleur te stellen voor een geannuleerde reguliere rondleiding (zaterdag en zondag om 13.30u en 14.45u), wordt op de website verwezen naar de mogelijkheid om zich te voren telefonisch aan te melden. De rondleidingen voor groepen bij een arrangement of gehuurd zaaldagdeel in het Slot worden verwerkt door Figi. Zij heeft hiervoor een eigen rondleidster in dienst. Echter, als in de praktijk blijkt, dat er een dubbele boeking is gedaan, die op het laatste moment aan het licht komt, kan de rondleiding niet doorgaan. Om bezoekers professioneel tegemoet te treden dienen protocol en afspraken tussen gemeente en Figi helder te zijn met vaste afspraken en regels, verdeelt over zo min mogelijk schijven. Reden van advies Onprofessionele houding naar de bezoeker/klant toe. Implementatie Hoe Overleg voeren op het hoogste niveau tussen beide organisaties. Benodigdheden Een goede kop koffie. Wie De Tentoonstellingscoördinator en Teammanager Maatschappelijke Zaken. Kosten Manuren aan vergadertijd en herverdelen van de taken van de organisatie. Tijd Minimaal twee vergaderingen, afhankelijk van de voortgang meer tijd inplannen.

27

Advies B. Adressenbestanden up-to-date houden voor e-mailmarketing Beschrijving Een adressenbestand, het zgn. “moederbestand” is opgebouwd met relaties uit de afgelopen jaren en wordt gebruikt voor e-mailmarketing. Bij iedere nieuwe tentoonstelling wordt dit document gekopieerd en daar waar nodig aangepast of namen toegevoegd. Het bestand vormt daarom de basis voor alle PR-activiteiten. Het moederbestand is door de projectmedewerker opgesplitst in rubrieken waardoor er een heldere structuur ontstaat. Met ingang van de tentoonstelling Marius van Dokkum is het bestand helemaal up-to-date gemaakt met de meest recentste adresgegevens van de contacten. Rubrieken toegevoegd aan het bestaande document “moederbestand” (zie: Bijlagen): - lijst Basisonderwijs in Zeist - lijst Voortgezet onderwijs in Zeist - lijst (nieuwe-) kunstbladen - lijst van kunstwebsites - lijst kranten (landelijk en regionaal) - lijst zorginstellingen / Focus Cura - lijst van culturele instellingen in Zeist - lijst van banken en financiële instellingen /verzekeraars

Reden van advies Het moederbestand vormt de basis voor de PR- en communicatie activiteiten van de Culturele Vleugel van Slot Zeist. Implementatie Vanaf september 2010 aanvullingen ingevoerd en uitgevoerd. Hierdoor een werkbaar bestand en zeer doeltreffend. Hoe Door alle teruggekomen mails te checken en te traceren welk e-mailadres de adressant op dit moment gebruikt. Deze nieuwe gegevens verwerken in het “moederbestand” èn in het bestand van de tentoonstelling-in-voorbereiding. Benodigdheden De PC en toegang tot s://schijf. Wie De medewerker of de stagiair. Kosten Manuren. Tijd Half uur per week.

28

Advies C. Aanhalen contacten met Centrum Manager Beschrijving Afgetast is in een gesprek tussen Dick Bouma, de projectmedewerker en Annemiek Verstappen, de Centrum Manager van Zeist of er samenwerkingsmogelijkheden zouden kunnen worden ontwikkeld tussen de Culturele Vleugel en de plaatselijke ondernemers. Mes snijdt aan twee kanten: interessant voor de ondernemers om de bezoekers van buiten Zeist kennis te laten maken met Zeist en aan de andere kant de promotie voor de inwoners van Zeist zelf om de Culturele Vleugel te bezoeken. Volgens Annemiek werkt de samenwerking alleen als er hap-klare-producten worden aangeleverd aan de winkeliers. Reden van advies Beide partijen kunnen voordeel hebben bij het aangaan van een relatie tussen hen en de Culturele Vleugel vanwege het vergroten van naamsbekendheid en naamsassociatie met het Slot en het aanboren van nieuwe doelgroepen. Implementatie Hoe Uitnodigen van de winkeliers van Zeist voor een informatieve ontvangst in de Culturele Vleugel. Daarna actie op touw zetten om samenwerking te bestendigen. Bijv. bedrijven/bedrijfjes en kantoren rond het Slot, Broeder- en Zusterplein, winkeliers Laan van Cattenbroeck en de Clomp, Zeist Onderneemt, Zakelijk Zeist, Stichting Zeist Promotie, Zeist Onderneemt !, avondopstelling, Slotstad Radio. Benodigdheden Een kop koffie en inspiratie. Wie De Tentoonstellingscoördinator Dick Bouma en Centrum Manager Annemiek Verstappen. Kosten Manuren aan vergadertijd en budget om activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Tijd Tweejaarlijks een afspraak plannen en uitwerktijd van het ontplooien van activiteiten.

29

Advies D. Gratis kennismaking met het Slot voor nieuwe inwoners van Zeist Beschrijving Ter kennismaking met Zeist als nieuwe woonplaats voor de kersverse inwoner wordt een gratis toegangsbewijs in het welkomstpakket gevoegd. Dit toegangsbewijs geeft recht op een bezoek aan de Culturele Vleugel. Het welkomstpakket –zo‟n 600 op jaarbasis- wordt verstrekt aan mensen die zich inschrijven als nieuwe bewoner van Zeist. Het pakket wordt samengesteld door de afdeling sociale werkplaats. Jacqueline Winkelman van het Contactcentrum (Publiekshal, afdeling P&D) is coördinator van de pakketen. Op 7 december is de uitwerking hiervan besproken: de Culturele Vleugel stelt een brief op, deze wordt opgenomen in het pakket etc. N.B. medio februari 2011 zal het tasje vervangen worden door een mok. De Culturele Vleugel zal even moeten afwachten hoe de uitwerking er dan uit zal zien, bijv. alleen een gratis toegangskaartje op formaat creditcard. Reden van advies Eén van de doelstellingen van de missie van de Culturele Vleugel is dat er meer inwoners uit Zeist de Culturele Vleugel en het Slot bezoeken. Met het gebaar van gratis toegang tot de expositie of gratis deelname aan de rondleiding door de stijlzalen krijgt de nieuwe inwoner een warm welkom èn hij/zij maakt kennis met een onderdeel van het culturele erfgoed van zijn nieuwe stad. Implementatie Hoe Stel een welkomsbrief op Geef een toegangsbewijs vorm, bijv. ter grootte van een creditcard Via Jacqueline / de sociale werkplaats het toegangsbewijs in het welkomstpakket voegen  Zorg dat de afdeling Publiekszaken het welkomstpakket uitreikt aan de nieuwe bewoners  Noteer hoeveel mensen gebruik maken van het gratis toegangsbewijs Benodigdheden Een fraai toegangsbewijs met daarop vermeldt alle benodigde informatie. Wie ? De Medewerker. Kosten Kostprijs per toegangsbewijs € 5,--, alsmede de manuren en de kosten van het materiaal. Tijd Eénmaal uitdenken en vormgeven, regelmatig checken bij de voorraad via Jacqueline of aantal exemplaren voldoende is voor de welkomstpakketten en regelmatig nagaan bij de balie van de Culturele Vleugel of er belangstelling is.   

30

Advies E. Informatiebord Beschrijving Een helder informatiebord bij de ingang van het hek van Slot Zeist. Juist voor de toevallige passant (en voor de bezoeker) is een bekendmaking van openingstijden en informatie over de geëxposeerde tentoonstelling van dat moment van groot belang. Het bord dient voorzien te zijn van een QR-code. QR staat voor Quick Response, een code vergelijkbaar met een barcode. De code wordt gescand met de mobiele telefoon en de persoon wordt direct doorgelinkt naar de website van de Culturele Vleugel met de actuele informatie over expositie, openingstijden etc.

Reden van advies Een informatiebord ontbreekt op dit moment. Geen communicatie over openingstijden en onderwerp expositie en inlooprondleidingen. Implementatie Hoe    Stel de tekst op Laat een informatiebord maken Regel toestemming gemeente en Figi voor plaatsing informatiebord

Benodigdheden Een klassiek, informatief en goed leesbaar informatiebord (zie: Buro Kloeg uit Bunnik
http://www.burokloeg.nl/index.php/landingspagina/53-landingspagina/283-informatieborden)

Wie ? Tentoonstellingscoördinator. Kosten ca. € 350 Tijd Een dag + levertijd bord

31

Advies F. Stimuleren basisonderwijs Beschrijving Geadviseerd wordt de Cultuurcoördinatoren van de basisscholen in Zeist bij iedere nieuwe tentoonstelling aan te schrijven en hen uit te nodigen de Culturele Vleugel op afspraak te bezoeken in groepsverband. Een bij de tentoonstelling behorende kijkwijzer zou als ondersteuning van het bezoek een informatief communicatiemiddel kunnen zijn. Reden van advies Eén van de doelstellingen van de missie is inwoners c.q. jongeren van Zeist naar de Culturele Vleugel te bewegen. Implementatie Hoe Schrijf de Cultuurcoördinatoren van de basisscholen aan. Nodig hen uit voor een bezoek onder leiding van een vrijwilliger/gids of stel een kijkwijzer op. Tot het bezoek behoort het bekijken van een film, een bezoek aan de tentoonstelling en een kijkwijzer/kleurplaat. Kunst Centraal, steunfunctie instelling uit Bunnik kan de organisatie uit handen nemen en een educatief programma maken. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Benodigdheden     Wie De Tentoonstellingscoördinator, de stagiair en een vrijwilliger/gids. Kosten Manuren en budget om activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Tijd Twee dagen: project uitzetten en gegevens verwerken. 21 basisscholen in Zeist, 14 geïnteresseerden volgens enquête. 30 Uitnodigingsbrief Format voor een kijkwijzer, aan te passen aan de dan lopende tentoonstelling. Een kleurplaat Draaiboek (is reeds opgemaakt)

30

Stand van zaken op 16 november 2010.

32

Advies G. Stimuleren voortgezet onderwijs / Aanhalen contacten met Cultuurcoördinatoren Beschrijving Tijdig informatie opsturen bij elke nieuwe tentoonstelling aan de Cultuurcoördinatoren van het voortgezet onderwijs in Zeist. De informatie bevat minimaal twee posters, twee persberichten en een aantal flyers. Jaarlijks in februari op voorhand de tentoonstellingsagenda toesturen van het nieuwe aankomende schooljaar. Zo kunnen de docenten en leerkrachten tijdig de tentoonstelling opnemen in hun lesprogramma en aansluiting zoeken bij de CKV-lesstof. Reden van advies Uit onderzoek is gebleken dat er belangstelling is vanuit de scholen om de Culturele Vleugel te bezoeken. Bij het vak CKV worden de leerlingen gestimuleerd zelfstandig keuzes te maken. Prettig voor de docent is daarbij als hij zijn leerlingen gericht kan stimuleren naar een culturele instelling die is ingesteld op CKV-leerlingen. Geadviseerd wordt daarom om één CKV-middag in de maand te organiseren in de Culturele Vleugel juist bedoeld voor de CKV-leerlingen van de gemeente Zeist. De leerlingen kunnen alleen of onder begeleiding van de docent in groepsverband komen. Ze worden opgevangen door een rondleider voor informatie en vragen te beantwoorden. Een kijkwijzer op maat dient als ondersteuning het doel van hun bezoek. Een format voor een kijkwijzer kan op verzoek aangeleverd worden door de projectmedewerker. Implementatie Hoe Organiseer één middag in de maand voor CKV-leerlingen. Benodigdheden Een rondleidster en een kijkwijzer. Wie Een rondleidster. Kosten Manuren en budget om activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Tijd Eén middag in de maand. 12 voortgezet onderwijsscholen in Zeist, 9 geïnteresseerden volgens enquête. 31
31

Stand van zaken op 16 november 2010.

33

Advies H. Samenwerking met andere culturele instellingen in Zeist Beschrijving Gelijksoortige doelgroepen van de Culturele Vleugel bezoeken ook andere culturele instellingen in Zeist, zoals Beauforthuis en Werkschuit. Wanneer een (intensieve) samenwerking wordt aangegaan tussen de instellingen, zal door de uitwisseling een grotere onderlinge naamsbekendheid worden opgebouwd bij de inwoners van Zeist. Reden van advies Vergroten culturele draagvlak in de gemeente, alsmede verbeteren onderlinge samenwerking, uitwisselen van ervaringen en verbreden van de doelgroep. Implementatie Hoe Deze samenwerking bewerkstellingen door overleg te voeren binnen de gemeente welke instellingen in aanmerkingen zouden kunnen komen, alsmede het benaderen van culturele instellingen. Per tentoonstelling de samenwerkingsverbanden bekijken en opnieuw in de markt (uit)zetten. Benodigdheden PR- en marketingmateriaal om uit te wisselen. Wie De tentoonstellingscoördinator en PR- en marketingmedewerkers van de instellingen. Kosten Manuren en budget om activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Tijd Samenwerking onderhouden door een aantal keer per jaar contact te hebben met elkaar om o.a. PR- en marketingmateriaal om uit te wisselen.

34

Advies I. Verbeteren website www.slotzeist.nl Beschrijving Voor een optimale communicatie van de boodschap van de Culturele Vleugel is het noodzakelijk een overzichtelijke website te hebben. Zorg dat alle contactinformatie op de eerste pagina staat, de zgn. „homepage‟ en werk met trefwoorden waardoor bezoeker in Google de landingspagina kan aangeven (zie: Advies J). Scheiding van zaken voor wat betreft de gezamenlijke activiteit Slot Zeist voor Hotel Theater Figi en de Culturele Vleugel.

NB. Denk aan het doorlinken naar een eigen website www.culturelevleugelslotzeist.nl of www.slotzeist.nl//culturele vleugel met een herkenbaar logo.

Reden van advies Onduidelijke communicatie naar de potentiële bezoeker van de Culturele Vleugel en de potentiële klant van Hotel Theater Figi. Implementatie Hoe Link <Cultuur> stijlzalen Slot en tentoonstelling Culturele Vleugel Link <Rondleidingen> stijlzalen Slot en tentoonstelling Culturele Vleugel Link <Agenda> scheiden activiteiten Figi en stijlzalen/Culturele Vleugel Link <Tentoonstellingen> wijzigen in <Culturele Vleugel> Link <Culturele Vleugel> uitsplitsen in Tentoonstellingen en Stijlzalen Link <Contact> scheiden gegevens Figi en stijlzalen/Culturele Vleugel Benodigdheden Input ideeën en een PC met toegang tot de website. Wie De Tentoonstellingscoördinator en de website bouwer. Kosten Volgens offerte website bouwer. Tijd Onder offerte.

35

Advies J. Landingspagina in de website maken Beschrijving Het voordeel van landingspagina‟s maken in de website is dat de bezoeker via de zoekmachine Google op items kan klikken, bijv. openingstijden of contact. Door op een gekozen rubriek te klikken, „landt‟ de bezoeker rechtstreeks op de goede pagina van de website en komt dus meteen aan bij de gewenste informatie. Doorklikken vanuit de homepage is nu niet meer aan de orde en de kans dat een bezoeker afhaakt of verdwaalt op de site, wordt hiermee zo klein mogelijk gemaakt. Het gebruik van landingspagina‟s gekoppeld aan trefwoorden verhoogt de effectiviteit van de website. Reden van advies Professionele uitstraling en klantvriendelijk. Implementatie Hoe Landingspagina‟s inbouwen in de website en trefwoorden toevoegen aan de landingspagina. Benodigdheden Een PC en toegang tot de website. Wie De tentoonstellingscoördinator en de website bouwer. Kosten Volgens prijsopgave van de website bouwer. Manuren en budget om activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Tijd Twee dagen.

36

Advies K. Hoog scoren in de zoekmachine van Google Beschrijving De zoekmachine Google is de meest gebruikte zoekmachine ter wereld door internetgebruikers. Bijna 90% van de zoekacties in Europa verloopt via deze weg. waarmee veel potentiële bezoekers bereikt kunnen worden. Wanneer bepaalde zoektermen regelmatig ingetoetst worden, zal Google vanwege de relevantie van de trefwoorden deze hoog laten eindigen in de zoekmachine. Geadviseerd wordt het aantal trefwoorden uit te breiden en toe te voegen, zodat de site van de Culturele Vleugel telkens hoog in Google eindigt en dus eerder geraadpleegd zal worden. Reden van advies Vergroten naamsbekendheid en hierdoor eerder in het vizier van de potentiële bezoeker te komen. Implementatie Hoe Het bedenken van relevante zoektermen en trefwoorden. Dit per tentoonstelling aanpassen en up-daten. Benodigdheden Een PC en toegang tot de website. Wie De Medewerker of stagiair. Kosten Volgens prijsopgave van de website bouwer. Tijd Eén dag voor het wijzigen van zoektermen en trefwoorden.
32

Bij

goed gebruik van trefwoorden is de zoekmachine Google een uitermate geschikt medium

32

http://www.nu.nl/internet/2053835/bing-snoept-van-marktaandeel-google.html (over marktaandeel Google en concurrent Bing) (geraadpleegd op 14-10-2010)

37

Advies L. Aansluiting vinden bij on-line communities Beschrijving Ter promotie en marketing van het product Culturele Vleugel is het gebruik van social networks, zoals Facebook en LinkedIn een handig middel. Voordeel is dat het een gratis medium is en het een enorm bereik heeft: 300 miljoen mensen zijn aangesloten bij Facebook.33 Bij LinkedIn zijn dat er ongeveer 80 miljoen wereldwijd. In Nederland zijn er 3,6 miljoen actieve gebruikers van Facebook gemeten in september 2010 en 2 miljoen LinkedIn-ers.34 Reden van advies Gratis groot bereik onder mensen met dezelfde interesse. Daarbij werkt het deelnemen aan sociale media positief voor de natuurlijke zoekmachine. De organisatie komt over als modern en met de tijd meegaand. Implementatie Hoe Facebook-pagina aanmaken via www.facebook.com en verwijzen naar de lopende tentoonstelling in de Culturele Vleugel. Ook de Facebook-pagina vermelden op de website van de Culturele Vleugel. Idem voor een LinkedIn-account. Daarbij zelf een groep aanmaken en daar de informatie van de tentoonstellingen op plaatsen. Benodigdheden Een PC en toegang tot internet. Boek van Annemarie van Gaal, Ambitie, adviezen voor ondernemers. Wie De stagiair. Kosten Free publicity Tijd Max. half uur per dag.

33

A. van Gaal, Ambitie, adviezen voor ondernemers (Amsterdam, 2010) p. 113. http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-groeit-700 (over aantal gebruikers LinkedIn in Nederland) (geraadpleegd op 16-11-2010)
34

38

Advies M. Adverteren op www.marktplaats.nl Beschrijving Plaats gratis een aankondiging van de nieuw te openen tentoonstelling op de site van www.marktplaats.nl onder “Musea” in de rubriek “Tickets en kaartjes”. Dagelijks wordt deze site daadwerkelijk bezocht door ca. 265.000 Nederlanders en bekeken door ca. 3,2 miljoen.35 Onderzocht is door Bizinformatie en uitgelegd door Paul Postma van Paul Postma Marketing Consultancy, tijdens het Museumcongres 2010 in Enschede dat het adverteren op Marktplaats een beproefd middel is, ook voor musea, die hun tentoonstellingen zichtbaar willen maken onder een breed publiek. Door de werken met extra zgn. “banners” in de advertentie met vermelding van een korting wordt succes nog eerder bereikt. Reden van advies Vergroten naamsbekendheid onder een breed publiek. Implementatie Hoe Plaats een gratis advertentie op de site www.marktplaats.nl > rubriek Tickets en kaartjes > Musea. Eventueel met een zgn. banner (= gemarkeerd blok, waardoor het extra opvalt). Benodigdheden Een PC en toegang tot internet. Wie De Medewerker of stagiair. Kosten Manuren Tijd Eénmaal per tentoonstelling een advertentie plaatsen op de site. Regelmatig „verversen‟ om weer bovenaan te staan !! (verversen = oude advertentie eraf halen, nieuwe erop plaatsen)

35

http://bizinformatie.nl/www.marktplaats.nl (informatie actieve bezoekers website Marktplaats) (geraadpleegd 14-10-10)

39

Advies N. Kaartjes arrangementen veilen op internet via eigen website Beschrijving Om de exclusiviteit te verhogen bij het publiek kunnen de arrangementen extra onder aandacht gebracht worden door toegangskaarten voor deze bijeenkomsten met ontvangst en toelichting van de kunstenaar te veilen op internet via de eigen website. Reden van advies Spelelementen of in dit geval bieden op een veiling wekken interesse en nieuwsgierigheid op bij de bezoeker. Implementatie Hoe Aangeven via een banner op de site dat er ingeschreven kan worden voor te winnen toegangskaarten van een arrangement. Op een vastgestelde datum, die ook vermeld wordt op de banner, een loting verrichten onder het aantal inschrijvingen. De winnaar berichten en melding maken op de site, dat er een winnaar is. N.B. Andere mogelijkheid is om via de Nieuwsbode aan de Klik-en-Win-actie deel te nemen om per tentoonstelling een aantal kaartjes beschikbaar stellen. Benodigdheden Kennis van het inbouwen van een banner op de eigen website. Wie Websitebouwer of de medewerker. Kosten Geen extra kosten als eigen medewerker deze vaardigheid heeft. Anders volgens offerte websitebouwer. Tijd Tweemaal een uur: eenmaal informatie op site zetten, eenmaal trekking + afhandeling.

40

Advies O. Direct Mailing Beschrijving Goed bijhouden van het e-mailadressenbestand van de bezoekers die geweest zijn in de Culturele Vleugel. Deze e-mailadressen worden gebruikt om de mensen op de hoogte te houden van nieuws en aankondigingen van exposities en openingen. Reden van advies Goedkoop instrument om een grote doelgroep te bereiken. Implementatie Hoe Direct Mailing is een bestaand bestand op dit moment. Koester het en zorg voor voldoende inschrijfformulieren voor NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) bij de balie van de Culturele Vleugel. Houd invoer van nieuwe adressen en mutaties goed bij. Benodigdheden Inschrijfformulieren. Wie Medewerker. Kosten Tijd Half uur per week.

41

Advies P. Giftshop Beschrijving Uit onderzoek blijkt dat bezoekers graag een aandenken willen aanschaffen van de bezochte expositie. Museumshops genereren veel inkomsten bij musea. De bezoekers willen graag een klein aandenken aan de tentoonstelling aanschaffen na afloop van het bezoek. Kaarten doen het altijd goed. Gebleken is dat brillenkokers bij de doelgroep 55+ een gewild artikel is, evenals het artikel museummokken. Dit zijn twee goed verkopende producten en eveneens realiseerbaar voor de Culturele Vleugel. Geadviseerd wordt om het assortiment c.q. afbeeldingen op de voorwerpen per tentoonstelling aan te passen. Reden van advies Een tweeledig doel wordt bereikt met het verkopen van museumproducten, nl. door het verpakken in een tas of papieren insteekzakje met logo van de Culturele Vleugel, wordt de naamsbekendheid vergroot èn het aangeschafte „souvenir‟ is een met zorg ingepakt product dat aan de bezoeker mee wordt gegeven. Implementatie Hoe In ieder geval altijd ansichtkaarten blijven aanbieden. Daarnaast brillenkokers, mokken en plastic tassen en papieren insteekzakjes voor de kaarten laten ontwerpen en laten produceren. - Verkoopprijs metalen brillenkoker: € 6,95
http://www.attentie.nl/Opdruk/index.php

- Verkoopprijs mok: € 7,95 / maken ca. € 1,00 voor 250 stuks
http://www.zintuig.nl/subcategory/4189/Mokken%20-%20speciaal%20custom%20made

- Plastic tassen: € 0,88 per 500 stuks Benodigdheden Logo en afbeelding. Wie

http://www.bannercompany.nl/Bedrukte-tassen

Tentoonstellingscoördinator en medewerker. Kosten Ca. € 750,00. Tijd Kwart dag (uitzoeken en offertes aanvragen en bestellen)

42

6. Conclusie

De Culturele Vleugel van Slot Zeist is een expositieruimte met een sterke binding aan Slot Zeist, waar met beperkte middelen een bezoekersgemiddelde van 20.000 per jaar gehaald wordt. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Culturele Vleugel drie belangrijke sleutels in handen heeft, nl. 1) de krachtige naamsbekendheid van het Slot, 2) de in de toekomst groeiende en welvarende doelgroep 55+ en 3) de potentiële nieuwkomers, de jongeren. Als de Culturele Vleugel met deze drie sleutels zich op de markt profileert, kan daarmee aan de doelstelling van de gemeente Zeist voor de Culture Vleugel voldaan worden: meer bezoekers, meer bezoekers afkomstig uit Zeist en een grotere (landelijke) naamsbekendheid. Het streven is om op 1 mei 2011 een bezoekersverhouding van 30-40% inwoners van Zeist en 60-70% mensen van buitenaf (zie: Bijlage Planning Implementatie) te hebben bereikt, gemeten door middel van een publieksonderzoek (zie: Bijlage Publieksonderzoek). In het PR-plan (marketing- en communicatieplan) is gezocht naar wegen om de komende vijf jaar met een beperkt budget –mede gezien in het kader van de economische recessie- toch de tentoonstellingen van de Culturele Vleugel op het publiek over te brengen. Dit kan gerealiseerd worden door ervoor te zorgen dat de online 55+er en de CKV-jongeren de weg, zowel virtueel (via de landingspagina, Google en culturele websites), als fysiek (via mailings, advertenties, samenwerking met culturele instellingen, samenwerking met winkeliers en ondernemers, posters, plastic tasjes, papieren zakjes en gadgets) de Culturele Vleugel van Slot Zeist weten te vinden. Gezien de huidige actuele technologische ontwikkelingen en mogelijkheden die daaruit voortvloeien, wordt geadviseerd constant alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie verzamelen en het gebruik van media en daar waar mogelijk op in te spelen. In dit PR-plan is uitgegaan van de huidige stand van zaken van on-line communicatie.

43

Hopelijk brengt dit PR-plan de Culturele Vleugel dichterbij haar missie en heeft zij een goed beeld gekregen van de mogelijkheden op het gebied van marketing en communicatie. Met de uiteenzetting over de doelgroepbenadering en de mogelijkheden op zowel on-line als off-line gebied zal een brede publieksgroep kennis nemen van al het moois dat de Culturele Vleugel van Slot Zeist te bieden heeft.

44

7. Literatuurlijst

Geraadpleegde literatuur Beerda, H., Brand Consultancy, Rapportage Cultuursector Merkenonderzoek Utrecht, (hand-out 101115-handout slot zeist.pptx.doc) (Amsterdam november 2010). Broek, van den, N., Tiel, de stad van Flipje, Onderzoek voor de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Tilburg (Tilburg augustus 2005). Gaal, van, A., Ambitie – Adviezen voor Ondernemers, (Nieuw Amsterdam Uitgevers 1e druk 2010). Utrechtse Heuvelrug Brandbox, facts and figures van de promotiecampagne 'Uit in de Heuvelrug' (2010). Verhage, B., Inleiding tot de marketing, (3e druk; Groningen/Houten 2005) p. 49. Geraadpleegde literatuur overig Cultuurnota Zeist 2008-2012 Overzicht tentoonstellingen Slot Zeist 1964 – heden (2009) Tentoonstellingen Slot Zeist 2008 Tentoonstellingen Slot Zeist 2009 Geraadpleegde websites
http://bizinformatie.nl/www.marktplaats.nl (informatie actieve bezoekers website Marktplaats) (geraadpleegd 14-10-10) http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm (geraadpleegd op 12-10-2010) http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-groeit-700 (over aantal gebruikers LinkedIn in Nederland) (geraadpleegd op 16-11-2010)

45

http://home.planet.nl/~pagklein/gemprov.html, (geraadpleegd 02-10-2010) http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (samenvatting) (geraadpleegd op 12-10-2010) http://www.lettyranshuysen.nl/museummonitor 2009 IJzeren wetten en regels, (p. 3) (geraadpleegd op 21-10-2010). http://www.scp.nl/dsresource?objectid=20617&type=org, (geraadpleegd op 02-10-2010) p. 14 http://www.nbtc.nl/corporate/nl/marketingstrategie/bezoekersprofielen, (informatie bezoekersprofielen) (geraadpleegd 06-10-10) http://museumeducatie.nl/doelgroepen6.html (over ouderen in musea “De toekomst verzilvert”) (2006 Marieke Peters) (geraadpleegd op 12-10-2010) http://www.nu.nl/internet/2053835/bing-snoept-van-marktaandeel-google.html (over marktaandeel Google en concurrent Bing) (geraadpleegd op 14-10-2010) http://www.seniorenbarometer.nl/barometer-2008/10008-resultaten-nationale-seniorenbarometer-deel-4-vrije-tijd-en-mediaconsumptie.html (informatie onderzoek naar senioren in Nederland) (geraadpleegd 12-10-2010) http://www.slotzeist.nl, (informatie over Slot Zeist) (geraadpleegd 12-10-10) http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71450ned&D1=0&D2=0&D3=0&D4=a& D5=0&D6=555&D7=a&HDR=T,G2,G4,G1,G6,G5&STB=G3&CHARTTYPE=1&VW=T (totaal aantal voortgezet onderwijs leerlingen Zeist 2008/2009: 3.338) (geraadpleegd 05-10-10)

Geraadpleegde mondelinge bronnen Bouma, D., Gemeente Zeist, Tentoonstellingscoördinator, 06-10-2010 Verstappen, A., Centrum Manager, 09-12-2010 VVV Zeist, 12-10-2010 Winkelman, J., Gemeente Zeist, Medewerker Dienstverlening C, 07-12-2010

46

8. Bijlagen

               

Format Publieksonderzoek Lijst Banken en Financiële instellingen / verzekeraars Lijst Zorginstellingen Lijst (Nieuwe-) Kunstbladen Lijst van Kunstwebsites Lijst aanvulling landelijke kranten Lijst aanvulling regionale kranten Lijst basisonderwijs Zeist Lijst voortgezet onderwijs Zeist Lijst andere culturele instellingen Zeist Planning Implementatie adviezen A t/m P Suggesties ter verbetering website www.slotzeist.nl Concept draaiboek basisscholen voor tentoonstelling Marius van Dokkum Protocol Rondleidsters Slot Zeist Format Kijkwijzer Basisonderwijs (op aanvraag) Format Kijkwijzer Voortgezet onderwijs (op aanvraag)

47

Bijlage 1

Publieksonderzoek Slot Zeist Voor optimalisatie van de tentoonstellingen Naam tentoonstelling: Karel Appel 15 januari t/m 3 april 2011

01. Waar komt u vandaan? Woonplaats: ………………………………………..

02. Wat is de belangrijkste reden dat u vandaag naar het Slot Zeist bent gekomen? a. Voor de tentoonstelling b. Voor een rondleiding op het Slot Zeist c. Voor de tuin d. Voor een congres / bijeenkomst e. Voor een huwelijk f. Anders, namelijk…………………………………….

03. Heeft u het Slot Zeist al eens eerder bezocht? a. Ja, 1x b. Ja, 2 tot 4x c. Ja, minimaal 5x d. Nee

04. Hoe bent u op de hoogte gebracht over deze tentoonstelling in het Slot Zeist? a. Via een VVV kantoor b. Via www.slotzeist.nl c. Via een andere website, namelijk…………………… d. Via een lokale krant e. Via een landelijke krant f. Via de radio g. Via de TV h. Via een tijdschrift, namelijk………………………….. i. Via familie/kennissen j. Anders, namelijk………………………………………

05. Is er bij u al iets bekend over het Museumkwartier Slot Zeist? a. Ja b. Nee

06. Heeft u behoefte aan een jaarlijkse tentoonstelling over de historie van Zeist? a. Ja b. Nee

48

Bijlage 2

Banken en financiële instellingen / verzekeraars

Instellingen die in aanmerking zouden kunnen komen:
ABN Amro (Amev/ Fortis ASR) (eigen kunstcollectie) C&E Bankiers / van Lanschot Bankiers (arrangementen voor rekeninghouders) Van Lanschot Bankiers (arrangementen voor rekeninghouders) Triodos Bank (Triodos Cultuurfonds) GE Banque Artesia Nederland N.V. (vestiging Zeist) Rabobank Utrechtse Heuvelrug (doen ook Sintfeest Figi) Zorgverzekeraars Nederland Vereniging voor Arts en Auto (rubriek Kunst en Cultuur)

Conclusie:
 Contacten aanknopen met: ABN Amro/Fortis (bestaat reeds contact mee ? > anders hernieuwen), C&E Van Lanschot Bankiers, GE Artesia Zeist, Triodos Bank, Rabobank Zeist, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging voor Arts en Auto

Contactgegevens: Amev/Fortis Bank Mevr. drs. J.A. Ruitenberg (Astrid) Utrechtseweg 88 3702 AD Zeist astrid.ruitenberg@nl.abnamro.com 030-6924811 C&E Bankiers / van Lanschot Bankiers Herculesplein 5 3584 AA Utrecht 030-6599090 Van Lanschot Bankiers Jaap-Pieter Elenbaas Driebergseweg 1 3708 JA Zeist

49

Tel 030 693 44 44 Fax 030 693 44 40 Zie site: http://www.vanlanschot.nl/vanlanschot/kantorenboek/nederland/zeist/ontmoeting-met-martijnschuppers

Triodos Bank Utrechtseweg 60 3704 HE Zeist 030 6936511 GE Banque Artesia Nederland N.V. Boulevard 19 3707 BL Zeist 030 6984242 Rabobank Utrechtse Heuvelrug (doen ook Sintfeest Figi) Afd. marketing en communicatie Postbus 82 3700 AB Zeist Zorgverzekeraars Nederland Sparrenheuvel 16 3708 JE Zeist 030 698 8911 info@zn.nl Vereniging voor Arts en Auto Redactie verenigingsmagazine Arts & Auto: Postbus 8153 3503 RD Utrecht Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht tel 030 247 4341 email redactie@artsenauto.nl

50

Bijlage 3

Zorginstellingen Instellingen die in aanmerking zouden kunnen komen:
Verpleeghuizen Verzorgingshuizen Revalidatiehuizen Woon/zorgcentra Particuliere verzorgingshuizen

Conclusie: alle zorginstellingen in Zeist e.o. aanschrijven

Contactgegevens: Verpleeghuizen De Wijngaard / Bosch en Duin Het Zonnehuis / Doorn Zorgpalet Baarn-Soest (Daelhoven, Wiekslag Boerenstreek, Wiekslag Smitsveen) Axion Continu / Utrecht (3 vestigingen) Reactiverings- en Verzorgingshuizen Bovenwegen / Zeist Heideweg 2 3708AT Zeist Tel: 030-6928511 Nassau Odijckhof Verpleeghuis Nassau Odijcklaan 3 3971BN Driebergen-Rijsenburg Tel: 0343-555855 Revalidatiehuizen Revalidatiecentrum De Hoogstraat‟‟ Rembrandtkade 10 3583 TM Utrecht info@dehoogstraat.nl

51

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg Korte Molenweg 3 3941 ZV Doorn Postbus 185 3940 AD Doorn 0343 598 445 mrc@mindef.nl Woon/zorgcentra Accolade Zorggroep / Bilthoven (Amandelboom) Rijnheuvel / Bunnik, Doorn (Bunninchem, Beatrix) Zorgpalet Baarn-Soest, (Groot Engendaal, Molenschot, Heijbergh) Axion Continu / Utrecht (Huis a.d. Vecht, Bijnkershoek, Wartburg, Tolsteeg) Zeisterwoude / Zeist (Amandelhof, Looborch, Mirthehof)

Particuliere verzorgingshuizen Sparrenheuvel / Bosch en Duin Bloemendael / Baarn Brandsen / Baarn Poort van Wijk / Cothen Nimmerdorgroep / Doorn (twee locaties) Dennehof / Driebergen Zonneburg / Driebergen Horst / Huis ter Heide L‟Abri / Zeist

52

Bijlage 4

(Nieuwe -) + Kunstbladen
Atelier Tableau Fine Arts Kunstbeeld Dada Origine Hollands Diep Zin Onze Wereld Ode Nestor (Magazine van de Unie KBO)

Bladen die in aanmerking zouden kunnen komen:
Mzine (voor NL Marokanen en mede-NL-ers) Psychologie Magazine, Flow, Happinez Geschiedenis Magazine, Historisch Nieuwsblad Plus Magazine, Ook, Vorsten Nouveau, Talkies Magazine, Beau Monde, Joie de Vivre, Linda, Elegance J/M (= Jongen/Meisje met dagjes uit tips voor ouders en kinderen), Quest, National Geographic Opinie (Elsevier, VN, HP/de Tijd, Groene Amsterdammer), Telegraaf, AD, NRC, VK, Trouw, ND, FD Programmabladen (KRO, VPRO, VARA, etc.), RTV Utrecht, NOS, Avro, BNR Woonbladen (At Home, VT Wonen, More than Classic, Home & Garden etc.) Buitenleven, Landleven, Noorderland, Seasons, Grasduinen Op Pad, Reizen, ToerActief, Fiets Actief, Te Voet, KCK, Caravan, Libelle, Esta, Marie Claire NVvHuisvrouwen, NBvPlattelandsvrouwern NB dikgedrukte tijdschriften staan in Top 5 Senioren, Vrouwen en Mannen-bladen! NB de onderstreepte tijdschriften staan in “moeder”-bestand PR

Conclusie:
  Aanmelden bij de nieuwe tijdschriften: Atelier, Tableau Fine Arts, Hollands Diep, Dada, Origine, Onze Wereld, Ode, Nestor Aanmelden bij tijdschriften van de Top 5: Plus Magazine, Ook, J/M, Quest, National Geographic,

53

Contactgegevens: Atelier Havinghastraat 58 1817 DA Alkmaar Postbus 272 1800 AG Alkmaar 072-515 26 66 atelier@terburg.nl Tableau Fine Arts Magazine Delflandlaan 4 1062 EB Amsterdam 020-7581000 tableau@pelicanmags.nl Hollands Diep Raamgracht 4, 1011 KK Amsterdam Postbus 1679 1000 BR Amsterdam tel (020) 551 85 87 fax (020) 622 26 15 redactie@hollandsdiep.nl Dada Stichting Plint Postbus 164 5600 AD Eindhoven 040 - 245 40 01 informatie@plint.nl ORIGINE KUNST, ANTIEK EN DESIGN Uitgegeven door : Kunst en Antiek Initiatieven bv Postbus 5220, 2000 GE Haarlem tel. +31(0)23 532 42 33 email: redactie@origine.nl

54

Advertentie-expl. : Kunst en Antiek Initiatieven bv Postbus 5220, 2000 GE Haarlem tel. +31(0)23 532 42 33 email: redactie@origine.nl Onze Wereld Spuistraat 239-d 1012 VP AMSTERDAM Tel: (020) 4621620 Fax: (020) 6936889 email: reageren@onzewereld.nl Ode Postbus 2402 3000 CK Rotterdam Veerhaven 12c 3016 CJ Rotterdam t 010 436 0995 f 010 436 0871 email: ode@ode.nl Plus Magazine Postbus 44 3740 AA Baarn 035 - 692 52 60 email: redactie@plusmagazine.nl Ook Postbus 1752 2130 JD Hoofddorp 088-556 7244 email: lezers@tijdschriftook.nl J/M Het redactiesecretariaat van J/M is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur tel. 020-551 84 06 Postbus 2813 1000 CV Amsterdam

55

Raamgracht 4 1011 KK Amsterdam Adverteren in J/M: Weekbladpers Tijdschriften bv Postbus 2994 1000 CZ Amsterdam Tel: 020-5518538 fax: 020-4212476 Quest Myrthe van Houten: 020-7943546 Adverteren in Quest? Bel 020-3140917, mail naar advertenties@genj.nl of neem contact op met onze sales afdeling. National Geographic Uitgever Eric Blok CEO & uitgever G+J Publishing CV Gebouw Stede Dalsteindreef 82 t/m 92 1112 XC Diemen Advertenties Magazine Ab van Vlaardingen, Ad Verhoef email: advertenties@genj.nl Tel.: +31 (0)20 794 3500 Fax: +31 (0)20 794 3577 Nestor (Unie KBO = katholieke bond ouderen) Julianaplein 2 5211 BC „s-Hertogenbosch Postbus 325 5201 AH „s-Hertogenbosch email: nestor@uniekbo.nl

56

Bijlage 5

Lijst van kunstwebsites

Instellingen die in aanmerking zouden kunnen komen:
Artnieuws.nl Art Deco Magazine.nl > Alleen Art Deco Kunstconsult.nl > Art Nouveau en Art Deco + 20e eeuwse kunst Jisperweg 5 1463 ND Beemster, info@kunstconsult.nl Kunsthuis Utrecht Idea Cultuurnet.nl, voor kunst, historie en cultuurgenoten Kunst.startpagina.nl DePers.nl. Sapsite.nl > Cultuuragenda voor Jongeren in Utrecht en omgeving CK-plus.nl > Tentoonstellingsagenda voor jongeren in heel Nederland

Conclusie:
 Aanmelden bij de nieuwe website: Artnieuws.nl, Cultuurnet.nl, DePers.nl en Sapsite.nl, Kunsthuis Utrecht Idea, CK-plus.nl

Contactgegevens: Artnieuws.nl via de site: info@artnieuws.nl kunststartpagina voor de kunstliefhebber. ART NIEUWS beschikt over een uitgebreide kunstdatabase waarin alles over kunst is te vinden. Cultuurnet.nl via de site: rubriek Agenda/Laatste Nieuws à € 12,00

De Pers.nl

Contact redactie dagblad DePers Anthony Fokkerweg 61 1059 CP Amsterdam T 020 - 346 05 60 F 020 346 05 96

57

Redactie redactie@depers.nl Webredactie webredactie@depers.nl Sapsite.nl Domplein 24 3512 JE Utrecht redactie@sapsite.nl Contactgegevens: http://www.sapsite.nl/contact.php Kunsthuis Utrecht Idea conciërge@kunsthuisutrecht.nl aankondiging tentoonstelling op de site van kunsthuisagenda.nl, een verzamelsite voor culturele activiteiten in de provincie. CK-plus.nl > expositie.nl : www.ck-plus/extra Aanmelden bij: webmasters@ckplus.nl

58

Bijlage 6

Aanvulling landelijke kranten Landelijke kranten die in aanmerking zouden kunnen komen:
AD Kunst Financieel Dagblad Nederlands Dagblad Noord Holland Dagblad Metro Nederlands Dagblad NRC Kunst Pers Kunst Parool Kunst Reformatorisch Dagblad Spitsnieuws Telegraaf Trouw Kunst Volkskrant Kunst * dikgedrukte staan reeds in het bestand

Conclusie: kranten die overblijven, benaderen om een goede verspreiding over
Nederland te krijgen: Financieel Dagblad, Noord Hollands Dagblad, de Pers Kunst, Parool Kunst.

Contactgegevens: Financieel Dagblad Prins Bernhardplein 173 1097 BL AMSTERDAM Postbus 216 1000 AE Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 (0)20-5928888 Persberichten@fd.nl (Persberichten voor Het Financieele Dagblad en FD.nl)

59

De Pers Kunst Anthony Fokkerweg 61 1059 CP Amsterdam 020-3460560 redactie@depers.nl Parool Kunst Jacob Bontiusplaats 9 1018 LL Amsterdam Postbus 433 1000 AK Amsterdam Tel. 020-558 44 44 Fax 020-558 43 51 / 558 43 52 kunst@parool.nl

60

Bijlage 7

Aanvulling regionale kranten Regionale kranten die in aanmerking zouden kunnen komen:
AD Regionaal AD / Haagse Courant AD / Rotterdam AD / Utrecht Brabants Dagblad Friesch Dagblad Gelderlander Gooi & Eemlander „t Groentje Haarlems Dagblad Leidsch Dagblad Leeuwarder Courant Dagblad de Limburger Noord Hollands Dagblad De Stentor – Apeldoorn De Stentor – Deventer De Stentor – Salland De Stentor – Veluwe De Stentor – Zwolle * dikgedrukte staan reeds in het bestand

Conclusie: kranten die overblijven benaderen om een goede verspreiding over
Nederland te krijgen: AD Regionaal, AD / Rotterdam, Brabants Dagblad, Gelderlander, ‟t Groentje, Dagblad de Limburger, De Stentor

Contactgegevens: AD Regionaal Salesteam Regio Groene Hart AD Groene Hart 010 - 406 6236 salesadgroenehart@persgroep.nl

61

AD / Rotterdam Salesteam Regio Rotterdam AD Rotterdams Dagblad, AD De Dordtenaar en AD Rivierenland 010 - 406 62 36 salesadrotterdam@persgroep.nl Brabants Dagblad Emmaplein 25 5211 VZ Den Bosch Postbus 235 5201 HB Den Bosch Telefoon: 073 – 615 71 57 Fax: 073 – 615 71 81 Gelderlander Voorstadslaan 2 Postbus 36 6500 DA Nijmegen T: 024 365 0611 Dagblad de Limburger Mercator 3 6135 KW Sittard Telefoon: 046-411 6000 ‟t Groentje Achterdijk 22A 3981 HB Bunnik Postbus 89 3980 CB Bunnik tel. 030-6561305 / 030-6562029 info@groentje.nl www.groentje.nl kopij aanleveren in Word De Stentor Hoofdkantoor Apeldoorn Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn

62

Postbus 99 7300 AB Apeldoorn redactiesecretariaat@destentor.nl Stadskantoor Apeldoorn Coda Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn Postbus 795 7301 BA Apeldoorn 055 - 538 83 88 redactiesecretariaat@destentor.nl Kantoor Deventer Keizerstraat 22 7411 HH Deventer Postbus 18 7400 AA Deventer 0570 - 68 64 40 stadsredactiedeventer@destentor.nl Kantoor Dronten De Helling 11 8251 GH Dronten 0321 - 31 64 93 flevoland@destentor.nl Kantoor Epe Pastoor Somstraat 6 8162 AK Epe 0578 - 61 30 63 redactieveluwe@destentor.nl Kantoor Kampen Hofstraat 25 8261 BW Kampen 038-3756020 redactiekampen@destentor.nl

63

Kantoor Harderwijk Deventerweg 1 3843 GA Postbus 316 3840 AH Harderwijk 0341 - 36 90 40 redactieveluwe@destentor.nl Kantoor Raalte Botermakerstraat 7 8102 CW Raalte Postbus 16 8100 AA Raalte 0572 - 35 66 66 redactiesalland@destentor.nl Kantoor Zutphen (redactie Zutphen en Lochem) Burg. Dijckmeesterweg 12 7201 AL Zutphen 0575 - 58 54 40 redactiezutphen@destentor.nl Kantoor Zwolle De Weezenlandstaete Assendorperdijk 7 8012 EG Zwolle 038 - 45 59 455 zwolle@destentor.nl

64

Bijlage 8

Andere culturele instellingen in Zeist Instellingen die in aanmerking zouden kunnen komen:
Kunstenaarsorganisatie P‟Arts - Luchthaven Zeist - Lint vol Lust Sociaal Cultureelcentrum “de Clomp” Pop- en Cultuurpodium “de Peppel” Kunstenhuis „De Werkschuit‟ Bilthoven/Zeist Utrechtscentrum voor de Kunsten Stichting Culturele Activiteiten Heuvelrug Bibliotheek Zeist/Bunnik Volksuniversiteit Utrecht Zeister Historisch Genootschap Van de Poll-stichting Hernhutterhuis Stichting de Zilver-Kamer Organisatie Austerlitz Organisatie Den Dolder Organisatie Huis ter Heide Organisatie Bosch en Duin Kunstencentrum “Nieuwe Vaart” Vleuten Volksuniversiteit Utrecht

Conclusie:
 Contacten aanknopen met: Sociaal Cultureelcentrum “de Clomp”, Kunstenhuis „De Werkschuit‟, Bibliotheek Zeist/Bunnik, Utrechtscentrum voor de Kunsten, Stichting Culturele Activiteiten Heuvelrug, Volksuniversiteit Utrecht, Kunstencentrum Nieuwe Vaart

Contactgegevens: Stichting Kunstenaarsorganisatie P‟Arts Antonlaan 185 3707 KA Zeist Postbus 529 3700 AM Zeist

65

Sociaal Cultureel Centrum ‟t Hollebloc De Clomp 33-04 3704 KB Zeist Telefoon 030 6976720 fax 030 6976729 info@meanderomnium.nl Sociaal Cultureel Centrum ‟t Noorderpunt Laan van vollenhove 1014 3706 AH Zeist Telefoon 030 6976700 info@meanderomnium.nl Kerckebosch BZOgebouw Buurt en Belangenvereniging Zeist-Oost Prinses Irenelaan 71e 3708 EB Zeist Telefoon 030 6914829 of 030 6915110 Activiteitencentrum Noord Laan van Vollenhoven 2193 3706 GW Zeist Telefoon 030 6953668 fax 030 6992653 Buurt en belangenvereniging Staatsliedenkwartier Thorbeckelaan 5 3705 KJ Zeist Telefoon 030 6960886 Pop- en Cultuurpodium “de Peppel” Montaubanstraat 106 3701 HZ Zeist Telefoon 030 2283411 info@peppel-zeist.nl

66

Kunstenhuis „De Werkschuit‟ Postbus 327 3700 AH Zeist Tel: (030) 695 83 93 Fax: (030) 699 22 90 email: info@werkschuit.nl Locatie de Bilt Beatrixlaan 1 Locatie Zeist Egelinglaan 2B

Utrechts Centrum voor de Kunsten Domplein 4 Postbus 65 3500 AB Utrecht 030-2339933 info@uck.nl

Stichting Culturele Activiteiten Heuvelrug Schellingerlaan 12 3971 BX Driebergen-Rijsenburg www.scauh.nl Bibliotheek Zeist Markt 1 3701 JZ Zeist Tel. (030) 691 69 44 Fax (030) 691 32 25 email: info@bibliozeist.nl Volksuniversiteit Utrecht Nieuwe Gracht 41 3512 LE Utrecht 030 2313395 utrecht@volksuniversiteit.nl

67

Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting Middellaan 6 Zeist Telefoon (030) 691 63 88 Hernhutterhuis Hans van der Linde, conservator Zusterplein 20 3703 CB Zeist Telefoon 030-6922213 Stichting de Zilver-kamer Thorbeckelaan 60 3705 KN Zeist

Kunstencentrum Nieuwe Vaart Vleuten Postbus 123 3450 AC Vleuten info@nieuwevaart.nl (Maarssen, Vleuten, De Meern, Breukelen, Leidsche Rijn) Volksuniversiteit Utrecht Nieuwe Gracht 41 3512 LE Utrecht 030 231 3395 utrecht@volksuniversiteit.nl

68

Bijlage 9 Planning adviezen A tot en met P (2010 – 2011) met als peildatum medio 2011 “Is de doelstelling van 30 à 40 % inwoners uit Zeist gehaald.” A. Interne organisatie B. Adressenbestanden up-to-date houden voor e-mailmarketing C. Aanhalen contacten met Centrum Manager D. Gratis kennismaking met het Slot voor nieuwe bewoners van Zeist E. Informatiebord F. Stimuleren basisonderwijs G. Stimuleren voortgezet onderwijs H. Samenwerking met andere culturele instellingen in Zeist I. Verbeteren website www.slotzeist.nl J. Landingspagina in de website maken K. Hoog scoren in de zoekmachine van Google L. Aansluiting vinden bij on-line communities M. Adverteren op www.marktplaats.nl N. Kaartjes arrangementen veilen op internet via eigen website O. Direct Mailing P. Giftshop

Planning adviezen A t/m P 2010 okt nov A B C E F G I J K L heeft de aandacht is nu up-to-date contact is gelegd is besteld contact is gelegd contact is gelegd wordt aangewerkt doorgeven aan Kerckbosch doorgeven aan Kerckbosch nog uitvoeren D O E L S T E L L I N G 2011 dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

D per 1/2/11 in gang

H contact is gelegd

M nog uitvoeren N klik-en-win in jan.'11 O is nu up-to-date P nog uitvoeren

legenda gedeeltelijk in gang dient nog uitgevoerd is al uitgevoerd

69

Bijlage 10

Suggesties verbeteringen website Slot Zeist.nl
Zorg dat alle contactinformatie op de eerste pagina van de website staat: de homepage ! Duidelijk voor bezoeker en maak een duidelijke knop “Home” om naar die pagina terug te keren. Homepage: Slot Zeist - Historie Nieuws Organisatie = Figi organisatie Omgeving = Figi Vacatures = Figi Cultuur - duidelijker scheiding maken tussen de stijlzalen en de culturele vleugel

Kopje: Rondleidingen: scheiding aanbrengen tussen de stijlzalen en de rondleidingen tijdens exposities in de culturele vleugel + eventueel het arrangement van Figi erbij noemen Kopje: Agenda: nu activiteiten Figi/Slot > beter alleen activiteiten stijlzalen en culturele vleugel Kopje: Tentoonstellingen : aanduiden als culturele vleugel Kopje: Brasserie : arrangement met rondleiding ergens anders vermelden (staat zowel bij Particulier als bij Zakelijk) Kopje: Contact & reserveringen : Aanvraagformulier voor wat ? om informatie te krijgen over de stijlzalen, reservering te maken voor de stijlzalen. Waar kan bezoeker terecht met vragen over de culturele vleugel ? Staat nu niet helder onder aan weggemoffeld.

NB. Alert zijn op “oude informatie”, houd website up-to-date !!

70

Kijk voor een goed voorbeeld naar: www.streekmuseumtiel.nl

Mogelijke aanpassingen n.a.v. website Flipje & Streekmuseum Tiel: kopje: Geschiedenis Slot kopje: Culturele Vleugel kopje: Arrangementen kopje: Bezoekers > die splitsen in: home         agenda geschiedenis vrijwilligers links tentoonstelling tentoonstellingen uit verleden winkel (boeken, kaarten, litho‟s etc.) contact wanneer een radio of tv-spot uitgezonden gaat worden   wat is er nieuw in de winkel uitzonderlijke openingstijden, zoals met Open Monumentendag kopje: Educatie : rondleidingen in de stijlzalen     rondleidingen in de Culturele Vleugel basisonderwijsproject: Aart en Antoinette, inlichtingen via Kunst Centraal Bunnik + adres en contactgegevens voortgezet onderwijsproject: Kunstendag, inlichtingen via Kunst Centraal Bunnik + adres en contactgegevens kleurplaat Slot Zeist om te downloaden

kopje: Nieuws > uitsplitsen in: recenties van a.s. tentoonstelling 

71

Bijlage 11

Concept draaiboek basisscholen voor tentoonstelling Marius van Dokkum
Ontvangst in de Culturele Vleugel van Slot Zeist. Jassen en tassen ophangen. Naar boven, 2e verdieping, film bekijken. Het bezoek houdt in dat de leerlingen eerst de film over Marius van Dokkum en zijn werk gaan bekijken (20 min.) en daarna de tentoonstelling bezoeken. Naar tentoonstellingsruimte, 1e verdieping. Het bezoek aan de tentoonstelling zal begeleidt worden door een rondleidster die een mondelinge toelichting zal geven en op vragen kan ingaan. Marius van Dokkum zal -helaas- niet in eigen persoon aanwezig zijn tijdens het bezoek van de kinderen. Welke groep? Hoe groot is de groep? Aantal begeleiders (1 per 5 leerlingen) Geen leskist of educatief programma ontwikkeld Kleurplaat / tekening maken > wel kortsluiten de kunstenaar i.v.m. © Randvoorwaarden: Bezoek altijd tevoren aankondigen Met reductie € 1,00 per leerling In de ochtend vanaf 9.00 u. tot 9.50 u. en van 10.00 - 10.50 u. (vanaf 11.00 u is de tentoonstelling geopend voor publiek)

72

Bijlage 12

PROTOCOL RONDLEIDSTERS SLOT ZEIST
Rondleidster Donderdagmiddag krijgt rondleidster door van Dick Bouma of Marijke Badings of de rondleidingen het aanstaande weekend doorgang vinden. In geval dat de rondleiding gaat door: Rondleidster op haar beurt checkt vrijdagmiddag –wellicht ten overvloede, maar in de praktijk werkend- bij de gastvrouwen/Brasserie of de rondleidingen inderdaad door kunnen gaan en welke partijen gepland staan. Begin reguliere rondleiding zaterdag/zondag Aankomst een half uur voor aanvang rondleiding van 13.30 u.:     Figi-medewerker waarschuwen Figi-medewerker loopt met rondleidster mee om deur te openen Rondleidster gaat zelf door de zalen om te checken Vaak heeft Figi-medewerker dit ook gedaan op een eerder moment niets aan de hand Figi-medewerker waarschuwen Figi-medewerker dient zalen in orde maken Rondleidster checkt nogmaals de zalen  Ondertussen: navragen bij Figi-medewerker of er nog zaken zijn die de rondleidster moet weten: wie de zalen huurt diezelfde dag/middag    Zijn er opstellingen, tafeldekkingen, podia, zalen niet toegankelijk ? Zijn er nog andere rondleidingen tegelijkertijd gepland ? Moet er rekening gehouden worden met een bepaalde tijdsdruk ?

Zalen checken: in orde:  Zalen checken: niet in orde:   

13.25 u. Groep verzamelen bij kassa balie Culturele Vleugel Als de groep te groot is en in de weg staat bij de kaartverkoop voor de tentoonstelling, dan mensen -als het mogelijk is- buiten laten verzamelen. Bij slecht weer de mensen in de kelder verzamelen om daarna via de trap binnendoor naar de stijlzalen te kunnen gaan. Dit wordt wel gecommuniceerd met Figi. 13.29 u. Sleutel opvragen:   Figi-medewerker waarschuwen Figi-medewerker loopt met rondleidster mee om de voordeur te openen

73

Figi-medewerker sluit deur als groep binnen is

13.35 u. Rondleiding kan beginnen Duur rondleiding afhankelijk van div. factoren: ongeveer 50 minuten 14.25 u. Rondleiding klaar:   Rondleidster laat groep uit Rondleidster sluit voordeur Rondleidster gaat terug naar balie Culturele Vleugel (0,25 uur pauze)

14.30 u. 

Volgende rondleiding van 14.45 kan beginnen: 14.40 u  groep verzamelen bij kassa balie Culturele Vleugel Als de groep te groot is en in de weg staat bij de kaartverkoop voor de tentoonstelling, dan mensen als het mogelijk is buiten laten verzamelen. Bij slecht weer de mensen in de kelder verzamelen om daarna via de trap binnendoor naar de stijlzalen te kunnen gaan. Dit wordt wel gecommuniceerd met Figi. 14.44 u. Sleutel opvragen:    Figi-medewerker waarschuwen Figi-medewerker loopt met rondleidster mee om de voordeur te openen Figi-medewerker sluit deur als groep binnen is

14.50 u. Rondleiding kan beginnen Duur rondleiding afhankelijk van div. factoren: ongeveer 50 minuten 15.40 u. Rondleiding klaar:    Rondleidster laat groep uit Rondleidster sluit voordeur Rondleidster blijft zelf nog binnen om de zalen te checken en het gordijn van het wandtapijt Grote Slotzaal te sluiten  Rondleidster verlaat het Slot en sluit voordeur Rondleidster gaat terug naar balie Culturele Vleugel Rondleidster meldt zich af bij Figi-medewerker Indien er onvolkomenheden zijn, dan worden die gemeld aan de Figi-medewerker 15.45 u.  15.50 u.  

Einde reguliere rondleiding.

74