You are on page 1of 2

Cuestionario de Avaliacion da Satisfacción dos Estudantes -ASAfp- (2023)

A túa opinión conta. É a base para tomar decisións de mellora e formará parte da Memoria do centro.

Valora o teu grao de satisfacción (marca con X) -- Curso e grupo:____________________________

Preguntas 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10

1.- A atención en Secretaría (admisión, matrícula, certificados, etc)

2.- O servizo de Conserxería (fotocopias, material escolar, xustificantes, etc)

3.- As explicacións do profesorado (en xeral)

4.- A relación cos teus compañeiros de aula

5.- A relación co profesorado en xeral

6.- O meu grao de atención e de participación na aula

7.- O meu rendemento académico

8.- O traballo do teu titor ou titora en xeral


9.- A imaxe do centro cara ó exterior

10.- O meu comportamento na aula

11.- O ambiente xeral do centro

12.- O prestixio do centro en xeral

13.- As distintas actividades extraescolares que se realizan

14.- A formación que recibes

15.- As actividades de orientación (titorías individualizadas) -2º curso-

16.- Satisfacción global co centro

17.- A maneira de avaliar do profesorado

18.- O meu traballo en casa

19.- A maneira de motivar do profesorado

20.- A páxina do centro en Instagram

21.- O traballo do equipo directivo

22.- A situación da convivencia entre todos os membros do centro

23.- As instalacións e equipamentos (aulas, talleres, equipos informáticos, etc)

24.- O servizo de Biblioteca do centro.

25.- A atención e respecto co que te tratan

Moitas grazas pola túa colaboración--------------------------------------------Febreiro de 2023

Para saber dos resultados doutros cursos:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesgarciabarbon/node/862

You might also like