KOMPONEN-KOMPONEN DALAM KAJIAN KEMUNGKINAN Bagi pembangunan projek perumahan, diantara komponen-komponen yang penting dalam

laporan kajian kemungkinan adalah seperti kajian rekabentuk pembangunan dan analisis kewangan (Badiru dan Pulat, 1995). Selain itu, kajian tapak atau lokasi, kajian ekonomi dan kajian pasaran juga merupakan komponen-komponen yang penting dalam penyediaan laporan kajian kemungkinan yang menyeluruh (Norhaya dan Rosadah, 1993). Setiap komponenkomponen yang dikaji dalam kajian kemungkinan boleh menyumbang kepada kejayaan sesuatu projek pembangunan. Oleh yang demikian, kesemua faktor-faktor tersebut perlu diberi pertimbangan yang mendalam. Tanpa maklumat-maklumat yang mencukupi, pelaksanaan kajian kemungkinan adalah tidak efektif (Faizul Azli, 2006).

i.

Kajian Tapak/Lokasi

Sebelum pembelian sesebuah tapak, adalah penting kerana kajian tapak dapat mengenalpasti kesesuaian pembangunan yang hendak dilaksanakan pada tapak berkenaan dengan melihat kepada keadaan fizikalnya (Cadmandan Topping, 1995). Setiap tapak mempunyai ciri-ciri yang unik dan ini boleh mempengaruhi kesesuaian tapak tersebut untuk pembangunan sesebuah projek (Norhaya dan Rosadah, 1993). Selain itu, ciri-ciri pada tapak boleh mempengaruhi kos pembangunan pada tapak berkenaan (Thrall, 2002). Nilai bagi sesebuah tapak dipengaruhi oleh lokasi tapak tersebut dan kegunaan tapak dari segi jenis-jenis pembangunan yang boleh dilaksanakan dalam tapak itu (Ashworth, 1997). Oleh itu, kajian tapak adalah penting bagi menentukan sama ada tapak tersebut boleh dibangunkan dari segi fizikal dan mengikut kehendak undang-undang (Cheong, 1994).

Kajian tapak perlu dilaksanakan supaya dapat mengenalpasti potensi pembangunan pada tapak selain dapat mengoptimumkan kegunaan tapak berkenaan (Fisher, 1994). Halanganhalangan yang akan mempengaruhi proses pembangunan di tapak pembinaan juga akan dipertimbangkan (Johnson, 2001). Lokasi sesebuah tapak pembangunan adalah penting kepada pemaju dalam menentukan jenis pembangunan yang hendak dilaksanakan. Tapak yang terletak di kawasan yang padat akan menghadapi masalah seperti ruang pembangunan yang terhad dan masalah pembinaan akan wujud kerana berdekatan dengan struktur ±struktur dan bangunan sedia

Ini kerana ianya dapat membantu pemaju untuk menganalisis dan meramal permintaan terhadap jenis-jenis harta tanah di pasaran pada masa akan datang dan menganalisis jumlah permintaan tersebut dengan jumlah penawaran yang wujud pada masa kini. iii. Pemaju memerlukan kajian kemungkinan untuk mengetahui tahap permintaan. ii. Ciri-ciri yang unik pada pasaran harta tanah menyebabkan kajian pasaran menjadi semakin penting dalam proses pembangunan. tahap pendidikan. data-data mengenai keadaan ekonomi yang terdahulu haruslah dikaji semula supaya unjuran terhadap pembangunan masa hadapan dapat dilakukan (Lukens. saiz isi rumah. Kajian Ekonomi Dalam membuat kajian ekonomi. Selain itu. 1972). . 1994). Oleh itu. Disamping itu. analisis ke atas statistik perniagaan yang dijalankan pada sekitar kawasan yang hendak dibangunkan adalah penting. keadaan sosial dan halangan fizikal yang berkemungkinan wujud selain meramalkan jumlah unit yang boleh dijual dalam tempoh masa tertentu. analisis trend kepadatan penduduk adalah penting kerana kejayaan projek yang bakal dibangunkan itu akan bergantung kepada trend permintaan penduduk di kawasan tersebut. Peningkatan jumlah penduduk dan pembentukan isi rumah merupakan satu faktor yang penting dalam menentukan aktiviti pembinaan projek perumahan. 1972). 1997).ada. analisis yang terperinci ke atas statistik jumlah penduduk adalah penting untuk menilai daya maju sesebuah projek pembangunan yang akan dibina. Ciri-ciri yang ada pada penduduk seperti agihan umur. 1994). Manakala tapak yang terletak berjauhan dari kawasan bandar akan menghadapi masalah untuk mendapatkan sumber-sumber seperti bahan binaan dan buruh (Ashworth. jumlah pendapatan boleh mempengaruhi potensi kejayaan projek yang hendak dibangunkan (Lukens. persaingan yang wujud dan menentukan harga yang patut ditawarkan di pasaran itu (Lee. Ini kerana hasil dari analisis tersebut boleh mengenalpasti kestabilan ekonomi tempatan bagi sesuatu kawasan (Lukens. 1972). Kajian Pasaran Kajian pasaran merupakan komponen yang paling penting dalam kajian kemungkinan selain mampu menyokong projek yang hendak dibangunkan itu (Cheong.

Analisis pasaran yang lengkap merangkumi faktor-faktor seperti kajian demografi. 1994). 1977). politik. Kawalan kepadatan adalah penting bagi pemaju perumahan kerana unit-unit kediaman merupakan µelemen jualan¶ yang akan menentukan pembangunan itu berdaya maju atau tidak (Abdul Rahim. menurut Shahabudin (1999) komponen-komponen bagi kajian pasaran yang dipraktiskan di Malaysia hanyalah tertumpu kepada: ‡ Keadaan ekonomi semasa. pemaju haruslah menentukan susun atur pembangunan perumahan yang telah dirancangkan selain menetapkan jenis dan rekabentuk perumahan yang hendak dibina. . Kepentingan kajian pasaran juga digunakan sebagai panduan kepada pemaju dalam merancang pembangunan penjanaan modal. ekonomi. Pada kebiasaannya. Kajian Rekabentuk Pembangunan Peruntukan kepadatan pada tapak merupakan salah satu daripada alat kawalan pembangunan yang digunakan oleh pihak berkuasa tempatan dalam membuat pertimbangan meluluskan permohonan pemaju untuk menjalankan aktiviti pembangunan pada sesuatu kawasan. 1999). sosial. 2002). Oleh yang demikian. Ini kerana institusi-institusi kewangan akan memberi pertimbangan untuk membiayai projek pemaju dengan melihat kepada kajian pasaran bagi projek yang hendak dibangunkan itu (Greendale dan Knock. Walaubagaimanapun. citarasa dan keadaan-keadaan lain yang boleh mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan bagi sesuatu jenis harta tanah (Fisher. 1976). 2001). kajian pasaran mementingkan aspek-aspek seperti saiz. Kepadatan pada tapak dikira dalam bentuk bilangan orang atau unit rumah/unit kawasan. politik dan trend demografi ‡ Analisis terhadap potensi permintaan ‡ Analisis penawaran dan unjuran iv.Kajian pasaran boleh dilakukan secara in-house atau dengan melantik perunding pakar ekonomi (Best dan Valence. trend. ciri-ciri dan potensi pada pasaran sedia ada (Clifton dan Fyffe. Selain ianya dapat memberi gambaran keseluruhan keadaan pasaran serta menunjukkan trend pasaran bagi jenis harta tanah yang hendak dibangunkan (Thrall.

Pertimbangan adalah perlu ke atas sumber-sumber yang boleh diperolehi bagi pembiayaan projek (Kwok. 1996). Apabila projek pembangunan difasakan. penawaran rumah mungkin berlebihan pada masa yang tidak sesuai dan menimbulkan masalah mendapatkan pembeli (Soo. 1993). tempoh pembayaran balik dan risiko . 1982). analisis pasaran dan analisis rekabentuk pembangunan adalah penting dalam menyediakan analisis kewangan (Faizul. Di antara aspek-aspek yang dikaji dalam analisis kewangan adalah seperti pulangan dari pelaburan. Selain itu. 1996). Analisis kewangan membenarkan penilaian dari segi keuntungan yang akan diperolehi serta menentukan jenis pembiayaan yang diperlukan bagi projek pembangunan tersebut (Clifton dan Fyffe. Oleh itu. 2001). Kajian ini akan melibatkan analisis ke atas hasil dan perbelanjaaan yang dijangkakan bagi sesebuah projek. 2006). v. 2006). Objektif utama dalam menyediakan analisis kewangan adalah untuk mengenalpasti keuntungan yang boleh diperolehi dan daya maju sesebuah pembangunan (Shahabudin. Maklumat-maklumat seperti analisis tapak. 2001). Kajian Analisis Kewangan Kajian analisis kewangan merupakan satu lanjutan daripada analisis pasaran dan ianya dapat menentukan kejayaan bagi sesebuah projek yang hendak dibangunkan (O¶Mara. 1999). Pembangunan berfasa membantu pemaju dalam mendapatkan pembeli bagi unit-unit rumah yang dibina. ini bermaksud pelancaran penjualan rumah dapat dilakukan pada masa-masa yang sesuai bagi menarik pembeli. pemaju boleh menentukan fasa-fasa pembangunan bagi projek tersebut (Norhaya dan Rosadah. 1977). pembangunan berfasa dilakukan untuk menguji pasaran dan sambutan pembeli terhadap jenis dan harga rumah yang mereka minati. keputusan dalam menentukan sama ada projek pembangunan hendak dipecahkan kepada fasa-fasa boleh ditentukan dalam analisis rekabentuk pembangunan (Faizul. analisis ekonomi. 2003).Bagi pembangunan projek yang besar. Fasa yang telah siap dibina akan dijual dan ini membolehkan pemaju membuat pusingan modal untuk membina fasa yang seterusnya (Blake dan Golland. Strategi pemasaran yang berlainan juga dapat dirancang dan dinilai bagi setiap fasa demi memastikan kejayaan penjualan (Soo. Tanpa pembangunan berfasa. Kajian ini mesti dilakukan supaya dapat menentukan daya maju kewangan bagi sesebuah projek (Kwok.

E. Rujukan: Badiru. Jr. (1977). Comprehensive Project Management. Lancaster: Technomic Publishing. The Importance of Information During a Feasibility Study. (1995).E.S. D. A. Apres Conference.yang perlu ditanggung oleh pemaju. and Fyffe.11-331 . Soo. Tesis Sarjana. Clifton. Feasibility Studies on Housing Development in Johor Bahru. The Urban Land Institute. O¶Mara. Business Geography and New Real Estate Market Analysis. Economic & Financial Analysis for Engineering & Project Management. and Fyffe. Project Feasibility Analysis: A Guide to Profitable New Ventures. D. New Jersey: Prentice Hall. 16-17. Universiti Teknologi Malaysia. Pim Ning. (1977). (1999). Malaysia. Project Feasibility Analysis: A Guide to Profitable New Ventures. Langkawi: APRES. (2001).I. Ardalan. and Pulat. The Malaysia Surveyor. Feasibility Study: Theory and Practical Usage in Malaysia. D. D. Langkawi. Pembangunan Berfasa: Pelaksanaannya Dalam Projek Perumahan. Universiti Teknologi Malaysia. Rahim.S. Mengikut Norhaya dan Rosadah (1993).S. Tesis Sarjana. Norhaya Kamarudin dan Rosadah Mahmud (1993). elemen yang paling penting dalam membuat analisis kewangan adalah untuk mendapatkan gambaran ke atas pembangunan yang hendak dilaksanakan. (2002). New York: Oxford University Press. (2006). Canada: John Wiley and Sons Inc. Thrall G.B. Analisis kewangan disediakan untuk menentukan kos dan faedah yang boleh diperolehi dari pembangunan sesebuah projek dengan membuat perbandingan diantara alternatif-alternatif yang ada (Ardalan. P. Community Builders Handbook Series: Office Development Handbook. 30-35. November 6-7. A. (2000). Clifton. 2000). (1985). Faizul Azli Mohd. Shahabudin Abdullah. Jr. Canada: John Wiley and Sons Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful