You are on page 1of 87

KATA-KATA ALVAN

MUFI'l KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

S g. 1

i All h P n ipta dan P ngua luruh alamo Inl k at junj ungan rN i Muh mmad .a.w., ahli k III r anya, para ahabat, P fa tabiIn d n luruh umat Islam yang n 1 giku unnahny hingga k khir z man.

uai i aca 1 h mua I n an p rti p lajar k Iah, gu r 1 an ju a i ubapa. K edahnya ialah m ng n 1 Allah m lalui 11. Lan k p da hakikat, "siapakah diri kita yang b narnya" n nya angat diruntut L h I lam. Hal ini b r uaian d n an k a.. ata hikmah "Se iapa yang m ngenal dirinya, nescaya dia k

In ng nal Allah".
kidah umat ang ran ari p I az i udut. 1 h iru u aha m mbangunkan mereka m tilah b rtitik t lak aripad akidah y' I g 1 h van ti ak t rg lin ir d ripa a i iplin yangt I h it ta kan I h Allah an R ul-Nya. II sil ] ripad dilakuk n, mg m ndapat k b rkatan daripada Allah WT. ba aan dan kajian van pemb a

InN

r

S· ian .1. hibu am h h M I u K r ja n N g ri
at' H ji M h Murtadz

bin H ji Ahmad,

mbilan.

2 7 lhijj h 1429H / 22 Oi

mb r 2008

KATA.. ATA ALUAN K MENTERI BESAR NEGERI SEMBILAN

yukur k had rat Allah WT an t hniah ya ue pkan p n r itan buku if: 20 dan M ng nal Hakikat In an.

d ngan

D n an

buku ini tidak hanya m m l hkan umat I lam untuk m ndalami p 1 agai a p k ilmu agama, mala han clap t pula m mp r anyakkan jumlah uku van m m eri ruang k ada umat I lam m ndalami Ilmu m n ru i p mba a n.
p n rbitan

D ng n t knik p ny mpaian buku yang mud h in i, saya b rhar p ia akan m m ri banyak m nfaat khu u nya, k p da p lajar d n r maja untuk m ndal mi ilm u gama. Buku ini nj di anduan b rgun dalam u h a ama an m nambahkan la 'i k intaan t rha ap Ilahi. Slam ng nal ilmu

h rmat,
I

/

~T

' ERI UTAMA HAJl MOHAMAD BIN HAJI HA AN
v

@ etakan Pertama 20 9

© Hakcipta t rpelihara.

ana-mana bahagian dalam buku ini ti ak b 1 h die tak mula eli alin atau dipindahkan d ngan apa jua cara kalipun ama ada ngan k mput r, ~ tok pi fil m dan dan ba ainya b lum m ndapat k b naran cara b rtuli daripada penerbitnya.

P rpu takaan

ara alay ia Data P n katal

an-dalarn- P n rbitan

hd Halim bu awar if at 2 dan M ng nal akikat In an dan eli rtar 1 h al-Ma'thurat dan utah a in dan Wirid 1 pa lat 978-9 3-43427- -8 1. Malay fiction i. Judul. 899.2333

KANDUNGAN

K ta-kata Aluan Menteri B ar N geri Kata-kata Aluan Mufti N gen embilan Kata Pengantar

mbilan

iv v
Vi

1. Mari Kit M ngenal Allah 2. Tujuan M ng nal Allah3. M ng na1 Diri Sendiri S benarnya M ng nal Allah 4. Pengenal Kepada Diri 14 P rkara5. Enam P r amaan Pada Semu MakhLuk6. P ng nal Kepada Diri 19 P ringkatL. Dua puluh ifat yang wajib bagi manu ia u. Yang Ditunjukkan Bang a, Keadaan dan K lakuan Diri lLl. Makna B ngsa Diri rv. Makna Keadaan D iri v. Makna K lakuan Diri Vi. Yang Ditunjukkan 01 h Bang a Diri VlL. Yang Ditunjukkan 01 h Kelakuan Diri VlL1- Yang Diarnbil Daripa a Bangsa Did IX. P ng nal Kepada K 1 kuan Diri x. Diambi] Dari K adaan Did Yang TujuhXl. K I bih n Kelakuan Did xu. tinggi-Tinggi K lakuan Drri xur. K tiadaan Yang Tujuh -

1
2

4 5 9 9
10

13 14 15 16 17 18 19

20
21 23 24

ltL

Y: ng Tiada Dapat 01 h Bang a Diri ~ Yang Tiada Di ntuh 01eh K lakuan Diri ~ 1. Ha K lakuan SiBaharu.~ It. Y: ng Tiada Dapat 01 h K 1akuan Diri ~ iii. j ik lau Tiada Zat Mu tahil Jadi Kelakuan ~ I . Pengambilan Daripada Kaji Diri D n P ng nalan Kepa a Allah.. 7. Puluh (20) Sifat Yang WAJIB Bagi Allah (Pada Aka1) H. rintah M ng sakan Allah. .1 Makn ESA M nurut 3 Hukum .2 Mak ud Zat Allah Ta'ala Tidak B rbilang-Bilang Mak ud Zat Allah Ta'ala Tidak B rl pi .4 Mak ud Zat Allah Ta'ala Tidak B r u un .5 ifat Yang Mu tahil Bagi Allah Ringka an ifat 20 Rumu an l
IV.

25

26 27
28 29 0

30
32 37 9

40
41 42 45 48

Rumu
I

n2
al-Quran al-Quran

49
51 52

M kn In an M nurut 1 .1 M kna Allah Menurut

up 1 h KANAN lat Wlrid Surah Y: in
1 nri I Mn ' hurat

53 53

lV

KATA PENGANTAR Assalamualaikum

P rtama s kali dipanjatkan k yukuran k hadrat Allah WT k rana di ri-Nya k empatan kepada aya untuk m nvel aikan buku yang k il ini bagai bahan bacaan untuk difahami dan mengh yah tuntutan ilmu tasawwuf. Di amping itu, buku ini ju am ngajak umat 11m m n hayati amalan zikir s 1 pa mbahyang P rti yang t lah diarnalkan 1 h p nduduk Madinah u tu rna a dahulu yang dinamakan Wirid al-Madaniah.

K

rangan lanjut dan hut ian yang 1 ih m nd 1 In t ntang buku ini akan dit mui dalam buku K dua yang b rtajuk "Hukum Akal dan Makrifatullah'' .
t

Mudah-mudahan uku ini kan dapat dirnanfaatkan I h umat I lam tanpa m n ira p ringkat umur t rutarna p lajar s k lah, alarn u aha untuk m mupuk k intaan k pada ilmu makrifat dan kecintaan k ada Allah. ki n, Wa alam

vii

1. MARl KITA MEN GENAL ALLAH
Mak ud ringka b i m n nal Allah ialah m m z kan diri ndiri dari ada V ng m nj dikan diri iaitu ALLAH. bagai nt hnya i lah diri kita atu, Allah ju a atu. Kita m lihat Allah ju a m lih t d n againya. Apakah r zaan antar diri bra yang" am" dan "rn lihat" daripada Allah WT van juga (( atu" dan "rn liha ". ti p rnukallaf wajib m ngetahui p rb zaannya. S tiap makhluk m mpunyai p r amaan d ngan makhluk lain tanpa ad van TERKECUALI. Hanya Allah V ng TIDAK m mpuny i p r amaan d ngan barang makhluk. Dari p juga u ut ep rti ru p , warn , t mpat, rna a d n ba inva , Allah WT M ha u i daripa a m mpunyai p r amaan. Aru 1 ktr ik tidak k lihatan dan tidak 1 h did ngar, hanya apat d ik an 1 h alat p ng an. Maha uci Allah arip da ump tua ngan ru 1 ktrik. Udara tidak k lihat n t t i dir a I h kulit. Maha uei All h ripada umpam ngan udara. Hantu y itan tidak k lihatan t tapi kita n mpak angguannya. Maha uci Allah drip da umpama dengan h ntu yaitan. Matahari kita nampak r ah ya tapi tid k at i ntuh. M ha U 1 Allah daripa a umpam d n n m tah rio kalian makhluk ma a zahir t u batin ad lah j ru van b ) h dicapai 01 h pan ain ra, ada yang umpamanya dan 1 h d ifikirkan. Maha u i Allah daripada umpama d ngan m khluk. Akal m nu ia tidak mampu m mikirkanNva , m m bavarigka n-Nya , m mbine ngka n-Nva atau
1

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

r n k n-Nya. Hany tand -Nya yang mam u d ifik irn irk n , i avarig-bava n kan d ib in ca ng-b in an kan dan lit r n kan k rana tanda-tanda itu ahaj a yang da t di apai Ih n aind ra. Tand yang paling h mpir ial h d ir i :5 n liri. Lihat daliLnya dalam urah Yunus : 101.
J11

I'in

n All h SWT:
lITidak Kami jadikan b ribadah kepada-Ku" jin dan manusia, melainkan

( urah Yunus 51 :56) "tid k dikatakan m ng nal" Allah, j ik tidak rn ~n gunakan akalnya, untuk m mikirk n tanda-tanda pa 1ir i rid iri , bahawa d ngan ungguh-Nya ((Allah WT tiada >umpama dengan sesuatu." Dalam Baha a Arabnya i lah "L i akamislihi syaiun."

M nu i

Mr
c

at [ 1 In yang paling r ndah ialah rang yang u ah kurang-kur ngnya had fardu in. Mening lkan yang rclu ain p rti m ng nal Allah a alah b rdo d n b 1h abkan t rk luar aripada I lam. rang y ng tid k n 1 Allah b rmakna elum ai f rdu In. rang ikan kur n -~kurangnyafardu ain ialah r ng y ng zalim pa a d ir i n ir i, m nz limi ahli 1 Ie r anya d n b r ifat rnuriafik.

2

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

2.
A.
1.

TUJUAN MENGENAL ALLAH

TAHU:
M n ucikan zat Allah at u narna-Ny atau p k rjaa nNya darip da gala p rkara yang th bit pada van bah ru p r ti van di ifatkan leh egala yang kafir. M ng akan Allah. M rnuji Allah. M mbe rk n Allah. M ndatangkan p ra aan takut k pad Allah.

2.

3.

4. 5.

B. DAPAT MENJAUHKAN DIRI
D p t Menjauhk n d ir i drip da if t-sifat tria "rn rnp rdaya" Allah rta u m at , m ni ta m ringan-ringankan p rkara van m ny knd a (syir ik) atau yang mem atalkan I lam p rti : 1. M n uakan Allah. 2. M n y rikatkan Allah atau Hukum,Nya. 3. M ny mbah b rhala. 4. M m arkan ir i k pada Allah. 5. M ny mb ngkan d iri k pada Allah. 6. M ngingk rkan Allah at u Hukum-Nya. 7. Mem antah Ay t Allah atau Hu kurn-Nya. 8. M n u tak n Ayat All h tau Hukum-Nya. 9 _ B rpaling daripad Allah atau hukum-Nya. 10. M ngada-ada akan Allah atau H'ukurn-Nya. 11. M n hina Allah, Ay t-Nya atau Hu kurn-Nya. an ar

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

12. M ny nda-ny

ndakan

All h

tau H'ukurn-Nva. tau

1 . M ny rupak 15.

n Allah pad

m khluk

uku m-Nya.

14. M mbandingkan

Allah atau Hukurn-Nya.
dalam hal m ngen

rang yang ikut-ikutan

1 Allah.
urru.

1. rang yang m mbuat k I kan di muka 17. M ny mb h yaitan atau t nter yaitan. 1 . M nj di rang yang j hit mur kka .
19. M nja i Dajjal tau t ntera Dajjal. 20. M nja i rrurnafik. atau murtad.

3.

MENGENAL DIRI SENDIRI SEBENARNYA MENGENAL ALLAH
hadith

ihat dalilnya,

Qu

I:

egala makhluk yang dijadikan ini (yang terhampir adalah diri endiri) dan jangan kamu fikir pada yang menjadikan makhluk itu (iaitu Allah) dan tiada meliputi fikir kamu akan dia"

"Fikit oLeh kamu pada

I I dith ini m nyuruh kita meng nal hakikat insan atau hakikat liri manusia iaitu bangsa, keadaan n k 1 kuan diri. B gitu juga an manakah z t, if: t dan k laku n d iri rid iri. mua itu III nunjukk n ng a, k daan dan k lakuan Allah. BUKAN
I l rmakna zat Allah tidak boleh dikenal ama sekali, bukan b rmakna
/HI1tya
I

ifatnya yang boleh dikenal. P rkat an itu membatalkan
a dan iktikad Allah SWT M ha pai a. Maksud akhir ay t

akna

j t II t

i lah "zat Allah tidak mampu difikirkan arna ekali" k r na

i III P rnah di

1 h mana-m na pane ind r . Yan mam u
4

Sifat 20 dan MengenaL Hakikat In. an

clifikirkari

1 h akal manu ia hanyalah tanda-tanda Allah M 1 a
rn ta. Mafhun

E sahaja yang b rt bur n di eluruh alam Ha ith Nabi :

('Awal-awal agama ialah ma'rifatullah." Mak ud b ri ar makrifatullah ialah rnengena1 Allah dan ega1a hukurn.-Nya yang terkandung d i dalam al-Qur'an, ekurang-kurangnya untuk t tap bagai mu lim atau y ng ter le ih b ik, tetap bagai rnukmin. Rujuk urah 20 : 14

4. PENGENAL KEPADA HAKIKAT INSAN
14PERKARA
Mafhurn ha ith Nabi : (hakikat insan)

((Barang esia.pa mengenal dirinya n s aya dia mengenal Allah" 1.

P ng nal yang dikata WUJU 0 kit itu iaitu yang t lah naik aksi gala pan aind r a mendapat akan d ia dan hati, kerana ada ia rnaka dik a ada. j ik kira-kira ti da ia , iada ikata da. Dan ji ka k.urarrg ia , kurang adanya d n jika I ngk pia, rn pu r n a a anya dan jika akit ia, akit adanya dan jika nang 1, nang adany . Qi kan olehmu. Esa diriku itu berlapi dan er usun.

2. 3.

Asal diriku itu mani yang air rn njadi tuLang k ra , urat an darah yang t guh an sempurna k jadianny i -dalarn

5

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

p rut i u. Ia tan a p d akal bahawa tiada lem.ah Allah Ta'ala rn nyik a y ng hancur bu uk. 4. d ir irn u iru s jujur hati bahawa, k duduk n kalian angg ta m.u, erupa ebagaiInana k banyak n rri nu ia, dan angat di ayangi. S kira-kir k dudukannya diubah, n aya tidak dip r tujui rnelainkan bb t rpak . Maka itulah tanda ia pada ak al , Yang M njadikan itu angat adil.

K

ri alil a h

5.

K nalilah dirimu itu, iaitu tangan dijadikan pen apai, a a
yang di ap i, ij d ikannya p ru t lapar m ak a ada y n im.akan an s bagainya, ia kan L hmu. Mak ia rn njadi tanda pada kal bahaw , egala puji pa a Y: ng M njadikan itu.

6.

K nalilah i r i rn u , iaitu tiada e k.al i-k al i engkau rn ng t hui n dapat In ny but gala nama n p rkataan mel inkan k ra a ngkau t h rn n n ar-nya daripada ran yang t rdahuLu daripada rrru, Maka irul h tanda pada akal bahawa, al-Qur' an yan rnu Iia itu tidak p t if harni rnelainkan d ng n b rguru p da r ng yang In rnaharninya. Kenalilah d ir irn u , tiada hatimu s kali-kali rn. nget hui ak n uatu p rkataan, rupa d n u r k r atau 1 rnb'ur, ra a rna in atau rnani dan b gainy rn lainkan yang d pada hati ialah, b rfikrr an rn Hlp rtimbangk n rta m ngingat yang didapati leh g 1 pancaind r ju a , 6

7.

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

8.

K nalilah irimu, bahawa engkau ti k menyampaikan gala p r a aan pancaind ra mu i u k pada rang lain, waLaupun dia sangat hampir k p d mu. Maka itulah tanda pada akal bahawa, tiada b 1 h mengikut kata kitab atau fatwa melainkan d ng ri mendengar dalilnya atau melihat segal dalil yang tiga itu. Telah terdahulu dalilnya daripada firm n, t ntang p nglihatan ma in g-ma ing, bagi d ir i masing rna rng, maka butanya pun emikian ju .

9.

K nalilah d ir imu it u , iaitu tidak dapat

ngk utahan

nafa mu turun naik, dan muda mu agar jangan tua dan s bagainya pad hal ia dirirnu sendiri. Maka irulah tanda pada akal bahawa, tidak b 1 h i tahari-tahari k kua aan Allah.

10. K nalilah dirimu itu, iaitu

gala k h ndakmu lengkap d: bumi dan karnu sekali-kali tidak 1epa satu perkara jua pun drip da 5 perkara iaitu :
1.

11. 111.

tv.

v.

Padanya kamu mengambil temp t walau k mana dalam b rang k adaan. Padanya s gala r z k.i. Ke sungai. Padanya d iarn il air yang uei lagi dapat m nyueikan. Padanya karnu ikuburkan sebagai mana yang t lah dilihat dan ira ak n. Maka itulah tand pa a kal bah wa, tiada iapa yang t rlepa daripa a hukum Allah yang dis but dal m al-Qu r 'a n yang mulia.

7

Silo! 20 dan Mengenal Hakikat In an

11. K nalilah dirimu, iaitu tiap-tiap yang thabit rigkau Iihat pada dirimu itu thabit pula ngkau lihat pada diri yang lain. Tak dapat tiada sama dirirnu itu dengan dia. Sarna yang dijadikan daripada t iad a kepada ada. Maka itu tand nya kamu ama- rna dihukumkan d ngan dia, dan arna- ama tia a t rl pas daripad gala hukum yang di ebut di dalam al-Quran yang mulia. 12. K n lilah d ir irn u , iaitu ngkau berasa akit ap ab il a disakiti 01 h orang lain, sarna ada dengan perkataan atau p rbuatan. Maka ia tanda pada akal bahaw jangan ngkau kata atau engkau p rbuat e uatu, ekiranya rang lain mengatakan demikian atau mernbuatnya, sakit hatimu. Thabit ed rnikian itu, t gah i dalam al-Quran yang mulia. 13. K nalilah dirimu itu entia a h nd k nang d n takut akan s gala k sakitan. Maka itulah tanda pada akal b hawa gala angg t mu itu erkehend k menuntut yang diridh i Allah d i dunia dan akhirat. 14. K nalilah dirimu, ia iru lidah digagahi upaya m ngatak n p rkata n yang iad a dip r tujui Ih pancaind ra dan ekalian angg ta rta hati perti Firaun dan Dajjal buta k dua lah pada hal angat u ah lagi payah m ninggalkan p nd pat pancaind ra , pada hal ng t mudah lagi d i ukai. Maka itulah t nd pada kita bah wa, ad t ru , ia itu i Kh n n a namany yang t rd iri darip da j in dan manu ia. Firman Allah yang rm k ud :
I

8

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

"Daripada segala jin dan manusia" (An-na : 4)

5. ENAM PERSAMAAN PADA SEMUA MAKHLUK
rnua yang makhluk rb za-beza (z.ah ir dan ad an

gh i ) m mpunyai
y ng seumpamanya m mpunyai Tuan

ifat yakni ifat, Guru

m mpunyai

p r amaan

iaitu b rtempat,

warria, j ih t d n rupa rna irig-rna ing. Menurut

Sh ikh Abdul Ka irn,

tiap yang baharu, waj ib thabit

b gin ya enam p r ka ra iai tu.
1. Wujudnya dapat tiadanya. 2. Ada p rmulaan. 3. B rubah-ubah. 4. eumpama dengan kalian alamo

5. Ada kekurangan. 6. B rl pi dan

TU

un.

6. PENGENAL KEPADA HAKlKAT INSAN 19 PERINGKAT
M nurut riar-b Pn rp
ra n

Tuan

Guru

h ikh A dul Kim,

pengenal

kepada .

nar d ir i (at au hakikat

in an) itu 19 p ringkat

nal ini ju a d i bu s bagai KAJI DIRI. Tuan Guru an upaya kaji diri ini Iulang-ularig pagi dan p tang, dan malam, u ah an nang h in g a FAHAM dan TAHKIQ gala yang ditunjukkannya

k

impulannya

9

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

(yakni dapat men r ngkan k irnpulan-nya faham kesimpulan kalirnah Tauhi ).
Pertama:

dan

ehingga

20 perkara yang WAJIB iaitu bangsa diri, keadaan diri dan kelakuan diri. 6 sifat yang dinam.akan BANG A diri

1 Ada aku d pat tiadanya.
2 Ada permulaan. 3 Beru ah .. ah. u 4 eurnpama aku d ngan 5 K kur ngan. 6 B rLapi dan ber u un.

k lian

lam.

7 ifat yang dinarnakan KEADAAN diri

7 B rkuasa d ng n tulang,
b nak.
8 9 10 11 12 13

u ra t, darah,

daging

an

tk

Berkehendak ngan hawa naf u. Meng tahui dengan hati dan p rguruan. Hi up dengan nyawa. M nd ngar ngan lubang t linga. M Iih t d ngan biji mata. Berkata ngan Iidah , huruf dan uara. 7 ifat yang dinatnakan KELAKUAN diri

14 Kelakuan kuasa dapat aku erkua a 15 K lakuan b rkehendak dap t aku m ngh ndaki.
10

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

1 kuan 1 ku n lakuan laku n 20 K lakuan

16 K 17K 18 K 19 K

tahu dapat kum ngetahui. hidup ap t aku rn m lih ra rri. m nd ngar apat aku mend ngar. melihat apat aku m lihat b rkata d at aku rkata.
Kedua:

Yang Ditunjukkan

Bang a, Keadaan dan Kelakuan Diri.

6 Bangsa Diri Manu ia, Menunjukkan 6 Bang a Zat Allah

1

Ada aku apat tiadanya, m nunjukkan bahawa Allah SWT tidak dapat tiadanya.
(Iaitu wajib Wujud)

pa a akalku

2

3
4

Ada perrrmlaan, menunjukkan pa a akalku bahawa, Allah WT tiada perrrurlaa.n. (Iaitu wajib Qidam) B rubah-ubah, m nunjukkanlah pa a ak lku bahawa, Allah WT tia a berub h. (laitu wajib Baqo) A eu'rrrparnarrva d ngan kalian al ill, ill riurijuk-kan pa a ak lku bahaw , Allah WT ti a umpama-Ny d ngan khan alarn ,
(laitu wajib Mukholafatuhulilrhawadith)

5

A a kekurangan ku, In nunj kkan pada akalku AlLah SWT tiada k kurangan.
(laitu wajib Qiyamu~hubinaf ih) E a d iriku itu b rl pi n b r u un m nunjukkan

ahawa,

6

pada

lku

ahawa, E a All h SWT tiada b rlapis

an tiada

b r u un. (Iaitu wajib Wahdaniat)

11

ifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

7 Keadaan Diri Manu ia, Menunjukkan 7 Keadaan Zat Allah 7 Kua a aku d ng n tulang, urat, darah, daging dan otak benak, menunjukkanpada akalku bahawa, Kua a Allah WT TlADA dengan tulang, urat, dar h,daging an tak b nak. (laitu wajib Qudrat). Aku berkehendak d ngan hawa naf u, m nunjukkan pada akalku bahaw Allah WT b rk h ndak TIADA dengan hawa nafsu. (laitu wajib lradat) Aku mengetahui d ngan hati dan perguruan, m nunjukkan a akalku bahawa, Allah WT meng tahui TIADA dengan hati an p r uruan.
(Iaitu wajib Ilmu)

] 0 Aku hidup ngan nyawa, m nunjukk n ad kalku bahawa Allah WT hi up TIADA dengan nyawa.
([aitu wajib Hayat)

11 Aku mendengar d ngan lubang telinga, m nunjukk n pada ak lku bahawa Allah WT m n n ar TlADA dengan lubang t ling . (Iaitu wajib ami') 12 Aku m.elihat d ngan biji mata, m nunjukkan pada akalku h wa, Allah WT rnefib at TlADA dengan biji mata.
(Iaitu wajib Basar)

1

Aku b rkata d n n lid h, huruf dan uara m nunjukk n pada akalku bahawa, ALLah WT berkata TIADA dengan lidah huruf dan uara. (laitu wajib KaLam) 7 Kelakuan Diri Manu ia, Menunjukkan 7 Kelakuan Zat Allah

14 K 1 kuan kuasa dapat aku b rkuasa, rn nunjukk n p d
12

ifat 20 dan MengenaZ Hakikat In an

7 Keadaan Diri Manu ia, Menunjukkan 7 Keadaan Zat Allah Kua a aku d ngan tulang, urat, darah, daging dan otak benak, menunjukkanpada akalku bah wa, Kua a Allah WT TIADA d ngan tulang, urat, dar h,daging an tak benak. (Iaitu wajib Qudrat). Aku berkehendak d ngan hawa naf u, m nunjukkan pada akalku bahaw Allah WT b rk h ndak TlADA dengan hawa nafsu. (Iaicu wajib Iradat) Aku m.engetahui d ngan hati dan perguruan, In nunjukkan pa kalku bahawa, Allah WT meng tahui TIADA dengan hati dan p r uruan. (Iaitu wajib Ilmu) ] 0 Aku hidup ngan nyawa, m nunjukkan ada kalku bahawa Allah SWT hidup TIADA dengan nyawa. (Iaitu wajib Hayat) 11 Aku rn.endengar d ngan lubang telinga, m nunjukk n pada akalku bahawa, Allah WT m n ngar TlADA dengan lubang t ling . (Iaitu wajib ami') 12 Aku rn.elihat d ngan biji rnata, m nunjukkan pad ak lku b hawa, Allah WT melihat TIADA dengan biji Illata. (laitu wajib Basar} 1 Aku b rkata d ngan lid h , huruf d n uara, m nunjukk n pacla akalku bahawa, Allah WT berkata TIADA dengan lidah, huruf dan su ara. (Laitu. wajib Kalam) 7 Kelakuan Diri Manu ia, Menunjukkan 7 Kelakuan Zat Allah 7

14 K 1 ku n kuasa

apat aku berkuasa, 12

rn nunjukk

npd

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

akalku bahawa, Allah SWT terlebih berkua a.
(Iaitu wajib Kodirun)

15 Kelakuan berkehendak dapat aku menghendaki, m nunjukkan pada akalku ahawa, Allah WT t rl ih menghendaki. (laitu wajib Muridun) 16 K lakuan tahu dapat aku mengetahui, m nunjukkan pada akaLku bahawa, Allah SWT terl bih mengetahui.

iLaicu. wajib 'Alimun)
17 K lalcuan hidup dapat aku memelihara diri, m nunjukkan pada akalku bahawa, Allah SWT t rl bih memelihara.
(Iaitu wajib Haiyun)

18 Kelakuan mendengar dapat aku mendengar, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah SWT t rl bih mendengar.
(Iaitu wajib ami 'un)

19 K lakuan melihat dapat aku melihat, menunjukkan pada akaLku bahawa, Allah SWT t rl bih III lihat.
(laitu wajib Basirun)

20 K lakuan berkata dapat aku berkata-kata, m nu njuk-kan pa a akalku bahawa, Allah SWT terl bih berk ata-kata.
(Iaitu wajib Mutakallimun)

Ill. MAKNA BANGSA DIRI 1. Makna dapat tiadarrva, dahulu tiada kemudiannya ada. Ia menunjukkan pada akalku bahawa, Allah WT Itu MU TAHIL d ar i ada tiada kepada ada, Di a m mang ada. Makna a perm.ulaan, terbit daripada ibu bapa. la m nunjukk n pada ak lku bahawa, Allah WT itu tiada t rbit, tiada m nerbitkan dan tiada agi-Nya ibu ap . 13

2.

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

Makna berubah ..ubah, daripada keeil kepada be ar, daripada rrruda kepada tua, d r i a a hid up kepada mati. I m nunjukkan pada akalku ah awa, Allah WT itu TIADA bagi.. ya k cil, be ar, tua, muda an DlA h idup N slam -lamanya. 4. Makna seurnparna, ama men rima g rak atau dram. Ia m nunjukk n pada akalku ahawa, Allah WT itu tiada bagi.. ya g rak at u d.iarn. N 5. Makna kekurangan, ta 3 p rkara. Pertama, berk h ndak k pada Yang M njadikan. Ke-2, b rk h ndak k pada t mpat. Ke-3, b rk h ndak k pada yang m n mpati. Ia menunjukkan pada akalku bah wa, Allah SWT itu riada k kurangan pada m nj dikan uatu at u t mpat atau yang menempati. Allah WT berdiri dengan sendirinya. . Makna ber'lapis, ada bahagian dalam, ada b h gi n luar. Makna bersusun, ada bahagian atas, ada baha ian bawah dan ada bahagian tengah. I m nunjukkan pada akalku bahawa, Allah WT itu tiada bagi-Nya luar, dalam, ata , awah dan t ngah. IV. MAKNA KEAVAAN VIR!

'3.

1.

2.

Makna berkuasa, dapat m mp rbuat y ng dik h nd ki. I m nunjukkan pada k lku bah wa, Allah WT t r l bih b rkuasa. Makna berkehendak, d pat m ngk h nd ak i. Ia m nunjukkan ada k lku bahawa All h WT t rl b ih rk h ndak. M kn tahu, dapat m ng tahui. Ia m nunjukkan pa a k Lkubahawa, Allah WT t rl ih m ng tahui. 14

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

4.

5.

Makna hidup, dapat m m lihara d ir i ri 1 k bina aan. Ia menunjukkan ada akalku bahawa, All h SWT t rl bih m melihara. Makna m.endengar, dapat m nd n ar uara y n p rlahan dan yang kuat. I m nunjukkan pada akalku

bahaw , All h SWT terl bih m ndengar.
6. Makna m.elihat, da at m lihat rupa yang putih dan yang hitam. Ia m nunjukk n pad akalku bahawa, Allah SWT terl bib. m lihat. Makna berkata .. ata, dapat b rk ta-kata. Ia menunjukkan k pada akalku bahawa, Allah SWT t rl bib. b rk ta .. ata. k

7.

V. MAKNA KELAKUAN DIRI
Makna mernperb'uat, dapat In njadik n uatu daripada tiada k pada ada, pada adat. Ia m nunjukkan pada akalku bahawa, makna kuasa Allah itu adalah, dijadikan .. Nva dari ada tiada kepada ada, pada akal. 2. Makn berkehendak, dap t m nghen ki e u a t u daripad tiada k pa a ada, pada adat. la m nunjukkan pada ak lku bahawa makn b r..keb. ndak Allah itu adalah, dik h n aki-Ny daripada tia a k pada ada, pada akal. . Makna rnengetahui, dapa m ng luarkan yang ghaib k pa a yang zah ir, pada adat. Ia m nunjukk n pada aka lku bahawa, ma kria m ng tahui Allah i u a alah, diketahui-Nya yang haib n yang zahir, pada akal. 4. Makna mernelihara, a t m I takkan r aan b nei dan ka ill ayang, pada adat. Ia m nunjukkan pada akalku bahawa, m kna pemelihara Allah itu adalah dikasih i.. Nya 1.

15

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

5.

6.

7.

yang In ng rjakan u r uh a.n-Nva dan ib n i-Nya yang In lampau i t g h-Nya, pada akaL Makna rn ndengar, apat memb za uara yang p rlahan dengan yang nyaring pada ad at. Ia m nunjukkan pada akalku bahawa,makna pendengar Allah itu adalah, did rigar-Nya khabar ama ada dengan Iidah. huruf, suara at u yang tiada dengan lidah, huruf an uar pada akal. Makna rnelihat, dapat m mb za rupa yang h i ta m daripada yang putih pada adat. Ia m nunjukkan pada akalku bahawa rnakna pelihat Allah itu adalah, d il ib.atNya rupa dan yang tiad rupa pada aka!. Makna berkata, dapatku khabarkan hal yang t lah Lalu dan yang lagi akan d tang. ap tku faharni p rkataanku itu, rt difaharni I h diri yang lainnya, pada adat. Ia m nunjukk n pada akalku hawa, makna b rkat Allah itu adalah dikhabarkan-Nya y ng t lah 1alu dan yang lagi k n d tang erta tiada p rlu In mah m pada akal.

VI. YANG DlTUN]UKKAN
1.

OLEH BANGSA DIRI

2.

Ada aku dapat tiadanya, menunjukkan pada ak lku bahawa, adaku harus pada Allah. Yang dikata harus, jika h ndak dijadikan-Nya rnaka d ij d ika n-Nya. j ika tidak, maka TIDAK. Makna haru , dijadik n-Nya pun, Dia tiada m ngambil untung. j ika tidak d ijad ika n-Nva, Dia juga tiada rugi. Hal ini In nunjukkan pada akalku bahaw ,Allah WT wajib ada. A a perrnulaan, m nunjukkan pada akalku bahawa, ada tukang b gi diriku. Hal ini m nunjukkan pada akalku bahaw , tiada tukan b gi Allah DIA-lah tukang. 16

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In 'an

Diriku berubah .. bah, m nunjukkan u pada a kr lk 1 bahawa, diriku ini ak n bina a. Hal ini m riu nju kk: 1 pada akalku bahawa, Allah WT tiada bina a. 4. Ada eum.pama aku pada kalian alarn, menunjukk n pa akalku ahawa, tiada dapat ekehendakku p de d.iriku itu , Hal ini m nunjukkan pada akalku bahawa, Allah WT berbuat ekehendak .. ya. N 5. Kekurangan aku, m nunjukkan pa a akalku bahawa, adanya Tuhan b gi diriku. Hal ini menunjukkan pada akalku bahawa, tiada Tuhan ba i Allah, DIA..ah Tuhan. l 6. ESA diriku b rlapi dan b r u un, m nunjukkan pa a akalku bahawa, d pat tercerai .. rai dan dapat tekumpul .. c kumpul. Hal ini menunjukkan pa la akalku bah wa E a Allah WT itu tia a dapat t r rai-c rai dan tiada dap t t rkumpul-kumpul. 3.

VII. YANG DlTUN]UKKAN

OLEH KELAKUAN DIR!

1. Kua a aku d ng n tul ng, u r at , da ra h , daging, o rak
b nak, m nunjukkan pa a akalku bahawa aku b 1 h I mah. Hal ini m nunjukkan p da akalku bahawa, kua a Allah SWT iru tidak akan lem.ah. Berkehendak aku d ngan hawa nafsu, m nunjukk n pada akalku bahawa, aku b 1 h t rgagah. Hal in i m nunjukkan pa a akalku ahawa, k h n ak Allah WT tidak akan tergagah. M ngetahui aku d ngan hati dan p rguruan, m nunjukkan ada akalku bahawa, aku b 1 h b b 1. H 1 i ru m nunjukkan pada ak lku bahawa, n ta h ur n All h WT tidak boleh bebal. 17

2.

3.

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

4. Hidup

5.

6.

7.

ku d ngan nyawa, m nunjukk n pada akalku 1 h mati. Hal ini m nunjukkan ada akalku bah wa, aku bahawa, h idu Allah WT TIDAl< b l h mati. Mendengar aku d ng n lubang telinga, m nunjukkan pada kalku bah w , aku b 1 h tuli. Hal in i menunjukk n pada ak lku ahawa p nd ngar Allah WT tidak 1 h tuli. MeLihat aku ngan biji rnata, menunjukk n pa a akalku ba h awa, aku b leh but . Hal ini m nunjukkan p da akalku hawa, pel ihat Allah SWT tidak b 1 h buta. Berkata aku ngan lidah, huruf dan uara, m nunjukkan pada kalku b h wa, aku 1 h k Iu. H 1 rru m nunjukkan p a akalku bahawa, p rkat Allah itu tidak 1 h k Iu.

VIII. YANG DIAMBIL DARIPADA BANGSA DIR1
1. Diarn i] daripada dapat tiadanya itu, tiada yang qodirn i dalam at u di luar diriku. Pada akal, diriku itu ek Ii ja i. ~ rt 1akkata rang: ada yang ebenar-benar diri di dalam at u di luar diri yang tidak akan bina a. Hal in i menunjukkanlah ia pada ak lku bahawa Allah WT itu Qodim. Diam iI d ripada ada permulaan, terbit lagi m n rbitkan. T rt lak k ta rang: Tuhan itu b ranak lagi diperanakkan. H l ini m nunjukkan a a k lku b hawa, Allah WT it ti t r it an ti da m n rbitkan. Diambil aripada berubah .. bah, k adaan u iriku itu tiada tetap. 'T r to l k k ar: rang y ng p njarig angan ...
18

2.

3.

ifat 20 dan Men genal Hakikat Insan

4.

5.

6.

angan yang ti da rnemb r i rn nafaat k p cia ak h ir M nunjukkan ia pada akalku, bahawa Allah WT t t tiada 'bagj-Nva arigari-arigarr. Diarnbil daripada ada eum.parna, baharu y ng d p t ku ketahui, baharu yang dapat ku dengar, baharu yan clap t ku lihat, baharu yang apat ku khabarkan. T r t lak kata Tang: Tuhan clapat clicari di dalam ke1arnbu. Hal ini m nunjukkan pada akalku ahaw, Allah SWT d ik t hui-Nya yang b haru dan yang tiada baharu, dilihat-Nya yan baharu an yang tia a baharu, ikhabarkan-Nya y ng baharu an yang tia a baharu. D'ia m b il daripacla kekurangan, bahawa tiada dap t ek h ndakku pada d.ir ik.u. 'T r to lak kata rang: boleh diikut kitab atau fatwa yang dada dalilnya daripada alQuran, hadith atau daHl akal. H 1 ini m nunjukkan pada akalk 1 bahawa, Allah WT b rbuat k h rrd ak-Nva. Kita yang diturunkan-Ny ituLah yang wajib iikut. Diambil aripada a diriku yang berlapi dan b rsu un, ada kalanya yang aku clengar itu, tiada dapatku 1ihat, ada kalanya yang aku ketahui itu, tiada dapatku perbuat, ada kal nya y ng aku khabarkan itu, tiada dapatku kehendaki. T, r t lak kata ran : dapat dilihat sik a di da1am kubur pada adat. H 1 in i m nunjukkan akalku hawa, p lih t All h WT itu tidak t rdin in . j ikalau ud h d ik tahui-Nva, mak udah di n r-Ny an udah d ilih at-Nv . Demikian.lah, qiaskan pada yang lainnya hingga yang tujuh itu. 19

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

IX. PENGENAL KEPADA KELAKUAN VIRl
1. P ngen I k pad kuasa dengan kehendak, kua a m ngikut hawa naf: u, hawa nafsu m m rintahkan kua a. Hal in i m nunjukkan pada ak lku bahawa p ng 0 1 k pa kua a d ng 0 k h ndak Allah itu, jikal u di rbu t-Ny udah dik h 0 aki-Nya. P ng nal k p d peng tahuan, p r tama : fikir, k dua : rnernbicarakan, k tiga: rnengingat. Hal in.i rn nunjukkan p da kalku b h wa, p ng nal k p da p ng tahuan All h iru, ti d p rlu k pa a m rnik.ir tau m rnb icar kan at u m ngingat. Yang d ia d ik t a h u i-Nya i t u l h , y ng dip rbuat-Nya . P ng nal k pada hidup, p rtama: hidup berikhtiar, k du a. hi up ketiadaan ikhtiar. H 1 ini m nunjukkan pa akalku bahawa, p ng nal k pada hidup Allah Ta ala itu , tiada bagi-Nya k tia a n ikhtiar, ahkan ikhtiar mata.. ata. m pendengar d ngan pelihat. Dari ada P ng nal k p apa yang did n r an il ih a t , t mp t t r it timbangannya ialah hati. Hal ini m nunjukkan pa akalku bahawa, p ng nal k pada p nd ngar d n p lihat Allah itu, jikalau di dengar .. ya, rnaka telah dilihat .. ya N N an t lah edia diketahui .. ya tim an annya itu. N P ng nal k pad b il ngan yang tujuh itu, lidah itunya yang pandai berdu ta m nunjukkan a ak lku b ah awa , p ng nal k p da rkat an Allah itu , tiada di lahiny j nji-Nya d n t lah m urnalah kalimah-Nya.

2.

3.

4.

5.

20

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

x.
1.

DIAMBIL DARI KEADAAN DIRI
Kua a ngan tulang, urat, darah,

YANG TUJUH
daging dan tak

2.

benak. Diambil daripada kua a d.en ga n tuiang, ur a , dar h, d ging tak b n k, bahwa dapat dip rbu tny yang baik pada dirinya n upay pat ditinggalkan b rbuat p k rjaan yang jahat pada dirinya. B rkehendak dengan hawa nafsu. Diambil daripada berkeh ndak dengan hawa n f u bahwa, dapat dik h nd kinya yang b ik pada dirinya d n upaya dapat ih ntikan yang jahat a a rr mya. Mengetahui ngan hati dan perguruan. Diambil aripada tahu d ngan hati bahwa, ik tahu inya yang baik pada dirinya maka, diperbuat dan upaya diketahuinya, yang jahat pad dirinya, maka ditinggalkan. Hidup ngan nyawa. Dian"l il aripa hidup d n an ny wa hwa, cliriny d pat hidup al m k bajikan dan upaya dapat m matikan c i t a- ita yang jahat pada diriny, hingga mati, t ta di dalam agam I-I ill. Mendengar d ng n lubang telinga. Di rnbil daripad mend ngar d ngan lubang telinga b a hw a , apat d i ngar van baik pad dirinya dan upay pat ditulikannya laripada m nd n a r yang jahat pada dirinya. MeLihat d ngan b ij i mata. Diambil aripada rri lihat cleng n rnata bahwa, dapat dilih t yang baik pada diriny an u ay da t In rij u h i m lihat yang jah t irinya. Berkata dengan lidah huruf dan uara. ia rn b i l d ripada b rkata ngan lidah huruf d n u r hw

3.

4.

5.

6.

7.

21

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan.

dapat rnenyatakan yang baik pada rr rnva an upaya dapat menjauhi m ngata yang jahat p da dirinya.

XI. KELEBIHAN KELAKUAN VIR!
1. Kelebihan kua aku k pada yang ku jadikan pada adat ialah, dapatku perbuat Dia rnengikut kehendak-ku. Tiada d ia d pat m Hlp rbuat k h ndaknya ata ku. Hal ini menunjukk n pad akalku bahaw kel bihan kua Allah WT itu , Dia jua yang b rkua a m njadik n ku m ngikut k h ndak-Nya, aku tiada b rkua a In njadikan Dia m ngikut k h ndakku. Kelebihan kehendakku k p a van aku jadikan pada dat ialah , dapatku kehendaki Dia m ngikut k h ndakku. Dia tiada d pat In ngh nd ki aku, mengikut k h ndaknya. Hal ini m nunjukkan pada akalku bahawa k lebihan keh ndak Allah WT i t u , Dia jua yang m ngh ndaki aku m ngikut sek h ndak-Nya, aku tiada dapat mengk h ndaki Dia m n ikut keh ndakku. Kelebihan pengetahuanku k pada yang ku jadikan pa a ad t ialah, dapat ku ketahui Dia bagairnanapun. halnya, Di tiada dapat m ng ta h ui bagaimana haIku. H I in i m nunjukkanlah pada ak Lku ahawa, k 1 bihan p ng tahuan Allah WT itu, DIA ju yan m ng tahui b rang ba airnana haIku, aku tiada dapat k t hui hal-Nya barang bagaiman . K lebihan hidupku k pa a yang ku jadik n pada dat i 1 h, dapatku pelihara Dia rnengikut k h ndakku. Di ti da a t rn m lihara aku, m ngiku t k h n aknya. Hal ini m nunjukk n pada kalku b haw, k lebihan h id u Allah WT it u , Dia ju yang 22

2.

3.

4.

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In. an

5.

6.

m m lihara aku m ngikut k h n d ak-Nva ak i Ie k dapat mem Iihara DLA m ngikut sekehendak ku. Kelebihan pendengar ku k pada yang ku jadikan aI ad t ialah, dapatku dengar halnya rrre rrg i k u t kehendakku. Da tiada dapat m ndengar haIku mengiku ek h ndaknya. Hal ini m nunjukkan pada akalku bah wa, kele than p nd ngar Allah WT itu , OlA ju a yang mendengar haIku In ngikut kehendak .. va , Aku N tiada dapat mend ngar hal-Nya In ngikut k h n akku. Kelebihan pelihatku k pada yang aku jadikan pada adat ialah, dapatku lihat halnya mengikut kehendakku. Ia tia a dapat m lihat hal ku, In ngikut k h ndaknya. Hal ini m nunjukkan pad akalku bahawa, k 1 bihan pel ihat Allah WT itu , Oi jua yang rn el ih a t haIku mengikut k h rid ak-Nva , aku tiada dapat m lihar DIA mengikut kehendakku. Kelebihan perkataan ku k pada yang ku jadikan pada adat ialah, apat ku khabarkan halnya rnengikut kehendakku. Dia tiada dapat mengkha ark n haIku, m ngikut keh ndaknya. Hal ini m nunjukkan pada kalku b hawa, k 1 b ih.an p rkataan Allah WT itu Dia jua yang mengkhabarkan haIku m ngikut k h n ak-Nya, aku tiada dapat U1 ngkhabarkan hal-Nya m ngikut k h ndakku.

7.

XII. SETINGGI .. INGGI KELAKUAN DIRl T
1. Setinggi .. inggi kuasa, h t
atu er k. M nunjukkan p akalku bahawa, tinggi kuasa Allah itu TIADA had dan tiada bagi .. ya gerak. N Setinggi·tinggi kehendak, had yang dapat di dunia.
2

2.

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

3.

4.

5.

6.

7.

M nunjukkan p a akalku bahawa, tinggi k h ndak P_.llahitu TIADA terhad dan tiada yang tiada DIA dapat. Setinggi .. inggi pengetahuan, had yan dapat dicapai I h t pan aind r a yang lima. M nunjukkan pa a akalku bahawa, ting i p n tahu n Allah itu TlADA terhad dan tiada yang DIA tidak tahu. etinggi .. inggi hidup, ha y n t apat t rpakaikan dunia. M nunjukkan pa a kalku bah wa, ting i hi u Allah itu TIADA terhad n DIA tiada mengam it untung pada m nja ika n , daripada tiada kepada ada atau pada m nghukumk n kalian makhluk. etinggi-tinggi pendengar, h d uar y n rna uk k dalam lu n t linga. M nunjukkan pa a akalku bahawa tinggi p n ng ran Allah itu TIADA terhad n tiada bagi-Nva lubang telinga. Setinggi .. inggi pelihat, had rupa yang b rh dapan. t M nunjukkan pada akalku ah wa, tinggi p n lihatan Allah iru TIADA terhad dan tiada yang tiada DIA lihat. S tinggi .. inggi perkata, h t atu h ur uf. M nunjukkan pada k lku bah wa, tin gi p rkata n Allah itu TIADA t rhad, tiada berhuruf atau suara.

XIII. KETIADAAN
1.

YANG TU]UH

2.

Ketiadaan tulang, urat, darah, daging dan otak benak, k tiadaan kua a, m nunjukkanl h p ak lku ahaw, Allah WT ti a ba i.. Ny rulari , ur t, d r h a m n t k b nak. IA jua y n t rl bih rkua. K tiadaan hawa naf u, ketiadaan b rkehendak. M nunjukkan p d k lku bah wa, Allah WT ti d agi-

24

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat in 'an

Nya hawa naf u. DIA jua yang t rl bib. b rk h n k. Ketiadaan hati dan perguruan ketiadaan m ng tahui, m nunjukkanlah pada akal ku bahawa Allah WT ti de bagi-Ny hati. DlA ju yang t rl ih m ngetahui. 4. Ketiadaan nyawa, ketiadaan hidup, m nunjukkan ak lku bah wa, Allah WT tiad bagi-Nya nyawa. jua yang t rl bi h hidup. 5. Ketiadaan lubang telinga, ketiadaan mendengar, m nunjukkan p a akalku ahawa, Allah WT tiad bagi-Nya lubang t linga. DrA jua yan erl ih m nden r. 6. Ketiadaan biji rnata, ketiadaan melihat, m nunjukkan pada akalku ahawa, Allah WT tiad bagi-Ny iji rnata. OIA jua yang t rl bih m lihat. 7 . Ketiadaan lidah, huruf dan uara, ketiadaan berkata-kata, menunjukkanl h pa a akalku hawa, Allah SWT tiad ba i-Ny Ii ah, huruf dan uar . DIA jua yang terl ih erkata-kata. XIV. 1. YANG TIADA DAPAT OLEH BANGSA DIRl

2.

3.

Y: n (( dapat tiadanva" itu tidak apat m njadikan y n "r iad a dapat tiadanya" m lainkan y ng "tiada dapat tiadanya" itulah yang clap t menj ikan yang' dapat tiadanva" . Yang ada p rmulaan itu tidak ap t m njadikan y n tia a p rmulaan, m lainkan y ng tia p rrnul an it I h y n pat m nja ik n y n a a p rmulaan. Yang b rubah itu tia dapat ia menjadikan yang tiada berubah, melainkan yang tiada berubah itulah y n at

25

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat lnsan

4.

5.

6.

m njadikan yang b ru bah. Yang ada umpam itu, tid k dapat m nj dikan yang tiada eumpama, m laink n yang tiada umpama itulah y ng dapat menjadikan yang ada umpam nya. Yang k kurangan itu tidak dapat m nja ikan yan dada kekurangan, m lainkan yan tiada k kuran an itulah yang dapat m njad ikan yan kekurang n. Yang b rlapi dan r u un itu tidak d p t m njadik n yang tiada berlapi dan her u un, m 1 inkan y ng ti da berlapi d n r u un itu yang d pat m njadikan yang b rlapi dan btu un .

xv.
1.

YANG TIADA DISENTUH OLEH KELAKUAN DIRI

2.

Tia a yang di ntuh 1 h yang b rkua ng n tulang, ur t, darah aging, tak, b nak m lainkan zat i haharu. Hal ini m nunjukkan p da akalku bahaw , tia tr ntuh kekuasaan Allah. DIA jua yang m njad ikan kua a yan m ny ntuh d ngan yang d i nruh. Tiada yang di ntuh 1 h k h nd k hawa naf u rn I inkan k adaan i baharu. Hal in i m nunjukkan pa a ak lku bahawa, tiad ter ntuh keh ndak Allah. DIA jua yang m njadikan k hen ak y ng m ny n tu h d ngan yan
i nruh.

3.

Tiada yang di entuh leh p m lainkan k ran k rnulia i aharu. H l ini menunjukkan t r ntuh p ng tahuan Allah.

ng tahuan d n an hati n, k tinggian dan k adaan pada ak lku bahaw , tiada DIA ju yang m njadikan

26

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

4.

5.

6.

7.

p ng tahuan yang m ny nruh d ngan yan i ntul. Tia a yang d i ntuh 1 h yang hidup d ng n rivawu m lainkan k uka n d n k b n i n i baharu. H I ini m nunjukk n p a akalku ahawa, tiad t r ntuh hi Allah. OlA jua yan m nj dikan hidup yang m ny ntuh d ngan y ng di ntuh. Tiad yang di ntuh 1 h p nd ngar d n an lubang t lin a m Lainkan uara i b haru. H 1 ini III nunjukkan pada ak lku haw, tia a t r ntuh p nd ngar Allah. DIA jua van m nja ikan p n n ar yang m ny ntuh ng n yang di ntuh. Tia a y ng i ntuh 1 1 p l.i h at d n an lJl mat , melainkan rupa i baharu. Hal ini m nunjukkan p kalku bahawa, ti d: t r ntuh p lihat All h. OIA jua yan m nj ikan p lihat yang meny ntuh d ng n yang di enruh. Tiad yan i ntuh 1 h p rkataan d ngan li ah, huruf d n u r m 1 inkan m n khabark n 11. 1 i ah ru. Hal ini rn nunjukk n ad k lku h awa , tia t r ntuh p rkataan Allah. OIA jua yan m njadikan p rkataan van m ny ntuh d ngan yan di ntuh.

XVI.. HAD KELAKUAN 81 BAHARU
1. Had Kua a yan b h r h yang da at ku r ua unia m nunjukkan ad akalku bah w ti b rind h k bajikan kua a van lain k pad k Jl, n kua ku, jahatnya pun d m ik.i n juga. 2. Had K h ndak y ng aharu h d yan ap t ku nikm t dunia menunjukk n pad k lku hw rpm h k bajikan k h ndak yang lain k da jik n 27

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

kehendakku, jahatnya pun d mikian juga. 3. Had Pengetahuan yang baharu had van dapat aku k tahui di dunia m nunjukkan pada akalku bahawa tiada erpindah k bajikan p ngetahuan y ng lain k pa a k bajikan p ng tahuanku jahatnya pun demikian jug . 4. Had Hidup yang baharu had van dapat aku p lihara diri m nunjukkan pada akalku bahawa tia a b rpindah k bajikan k h id u p a n y ng lain k pada k bajikan h idupku, jahatnya pun d rnikian juga. 5. Had Pendengaran yn aharu had yang apat aku ngar m nunjukkan pa a akaLku bahawa tiada b rpin ah k bajikan kua a van lain k p da k bajikan p nd n arku, jah tny pun d miki n juga. 6. Had Pelihat yang bah TU had yang dap t aku Iihat duni m nunj ukkan pada akalku bahawa tiada b rpindah kebajikan p lihat yang 1 in k pada k ajikan p lihatku, jahatnya pun d mikian juga. 7. Had Berkata yang baharu had yang dapat aku p rkatakan di dunia m nunjukkanpada ak lku ah wa ti da berpindah kebajikan p rkataan yang lain k pada k bajikan p rkataanku, jahatnya pun demikian juga.

XVII.

YANG TIADA DAPAT OLEH KELAKUAN VIRl

1. Yang

rkua a d ngan tuLang, urat, darah, daging, t k, b nak itu tidak d pat m njadik n y n rkua a tanpa tulang, urat, darah daging, otak, benak, m 1 ink n yang b rkua a tanpa rulang, urat, arah d ging, otak, b nak itu ju lah van dapat III njadikan yang b rku a d ngan tulang, urat, darah aging, tak b nak.

28

ifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Y ng rk h n ak d ngan hawa naf u, ti kd m njadikan yang berkehendak bukan dengan hawa nafsu, m lainkan yang b rk hendak bukan d ngan h W' naf: u itu jualah yang da at m njadikan yang erk h nd k d ng n h wa naf u. Yang tahu d n an hati, tid k dapat m njadikan yang tahu bukan dengan hati m lainkan yang tahu bukan engan hati itu ju lah yang dapat m njadikan yang tahu d ngan hati. Yang hidu d n an nyaw , tidak dapat menjadikan yang hidup bukan dengan nyawa m lainkan yang hidup bukan d ngan ny wa ju lah yang d p t menjadikan yan hidup d ng n nyawa. Y ng In nd ngar d ngan lubang t linga, tidak dapat m nja ika n yang rnendengar tanpa lubang t linga rn lainkan yan m nd ngar tanpa Iubang t linga itu jualah yang apat m njadikan yan m n ngar d ngan Iu ng telinga. Yang m lih t d ng n biji mata, ti ak dapat m nja ikan yang In lihat tanpa biji rnata m lainkan yang melihat tanp iji mata jual h yang apat m rijadikan yang m Iihat d n n ij i mata. Yang b rkat -k.ata ngan lid h, huruf dan u ar a, ti k apat m njadik n yang ber kata-kata tanpa lidah, huruf dan uara m lainkan yang rkata-kata tanpa Ii h huruf u ara jualah yang da at m nja ikan yang b rk ~ at d ngan Iidah, huruf an uara.

29

ifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

XVIII.
1. 2.

JIKALAU TIADA ZAT, MUSTAHIL JADI KELAKUAN

3. 4.
S.

6. 7.

Jikalau tiada zat tulang urat d rah da rng tak b nak, mustahil jad i k lakuan kua . J ikalau tia a zat hawa naf u, mu t h il ja i kelakuan k h ndak. J ikalau tia a zat hati dan p rguruan, mu tahil ja 1 keLakuan tahu. Jikalau ti da zat ny wa, mu tah il jad i k laku n hi up. Jikalau ti a zat lubang t linga, mu tahil jad i k lakuan m nden ar. J ikaLautiada zat biji rnata, mu tahil jadi k I k an m Iihat. J ikalau ti da z t lid h, huruf an uara , mu tahil ja i k lakuan b rkata-kata.

XIX.

PENGAMBlLAN DARIPADA KAJI DIRl DAN PENGENALAN KEPADA ALLAH

1. Diambil aripad 2.

.

4.

Esa Allah WT ah w , ekaLian alarn, tiada yang mernber'i bekas. Diambil daripa a tiada eumpama Allah WT dengan kalian alam bahawa, tiada Dia m njad ik n kalian al m d ngan perkaka . Diarn il daripa a berkehendak Allah SWT tanpa hawa naf u , ahawa Dia tid k m n g m b i l laba ada m nj drkan khan alarn. Diambil d ripada "tiada rnengambillaba pada rnenjadikan ekalian alam" b hawa, HARUS gi AlLah menjadikan kali n al m n m nghukumkannya.

o

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat III an

5.

Diarn il daripad "h.ar us" bagi-Nva m njadikan .. kc liat alam dan m nghukumkannya, maka TETAP baharu ekalian alam, ESA-Nya tiada urnparna akan uatu. Demikianlah, qiaskan pada yang lainnya hingga yang tujuh itu.

7.

20 SIFATYANG WAJIB BAGI ALLAH
(PADAAKAL)

20 sifat yang wajib bagi All h bukan b rmakna Allah SWT itu if t. T'i ak ada dalil daripada l-Qur 'an atau hadirh van
m ngatakan ada bagi All h ifat. Dikata ifat hanyalah kadar ia dit rima 1 h ak 1 (rn nurut ak 1). 6 Hat yang dinatnakan bang a zat Allah
1 2

4
5 6

Wujud (wajib da) Qid m ( dia ada, Dia yang awal, tiada p rrnulaan) B q (k kal, ia yang akhir, tiada k udahan) Mukh 1 fatuhulilhawadith (B rsalahan Allah WT d n an g la y ng baharu) Qiyamuhu in f ih (Berdiri d ngan ndirinya) Wahd niat (E a z t.. ya ukan berlapi dan b r u u n) N
J

7 Hat yang dinatnakan k adaan zat Allah 7 8 9 Qudrat (Ku a, ukan n an tulang, urat 11) lradat (B rk h ndak, uk n d ngan hawa ru f u) Ilmu (M ng t hui, bukan d ngan h til r uru)
1

Sifat 20 dan Meng nal Hakikat in an

10 Hayat (Hidup, bukan d ngan nyawa) 11 Sarna' (M nd ngar, bukan dengan t Iinga) 12 Basar (M Iihat, bukan deng n mat ) 13 Kalarn (B rkata-kata bukan d ngan lidah, huruf
uara)

dan

7 sifat yang dinamakan kelakuan zat Allah 14 Q dirun (Yang B rkua a bukan d n an tulang, urat dll)
15 Muridun (Yang B rk hendak bukan d ng n h wa naf: u) 16 'Al imun (Yang M ng tahui bukan d ngan hati/b rguru) ] 7 Haiyun (Yang Hidup bukan d ng n nyawa) 18 S mi'un (Y: ng M nd ngar bukan deng n t lin a) 19 Ba irun (Yang M lihat bukan den an mara) 20 Mutakallimun (Yang b rkata-kata bukan dengan Iidah , huruf uara)

8.0 PERINTAH MENGESAKAN ALLAH
Dalilnya iaLah urah al-Ikhla 1. 2. 3. ayat 1-4 yang m fhumnya :

4.

KATA olehmu Allah Ta'ala Esa, KATA olehmu Allah Ta'ala Lengkap, KATA olehmu Allah Ta'ala tiada beranak dan KATA olehmu Allah Ta'ala dada diperanakkan. KATA olehmu Allah Ta'ala tiada eBANGSA akan e uatu.

Meng akan All h an b rkata "Allah Ta' al E a" adalah dua p rkara yang rbeza. tiap rnukall f w jib mengenal, mengatakan an mengiktikadkan b hawa any Allah Ta'al

32

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

ESA. Dalam rtikata lain, perkataan (hdah), perbuatan (angg t L) dan iktikad (hat!) waj ib erentak m ngatakan Allah T nln Maha E a. P r alannya karang ialah dakah cukup ka 1 r a b rkata "Allah Ta'ala Esa " t tapi mak ud emua i tilah y ng b rkaitan tidak difahami? Apakah m ak na Allah? Ap k h makn e a? Apakah p rkataan yang berlawanan d ng n maksud sa? Ap k h makna m ng sakan? Apak h perkataan yang berlawanan dengan maksud rnengesakan? Apakah yang m mbatalkan makna sa? Apakah mak ud 1 ngkap? Apakah maksud b ranak dan dip ranakkan? Apakah mak ud tiada eBANGSA akan sesuatu? Apakah pula rn ak ud " akan s suatu" dalam ayat itu? Apakah maksud BANGSA d i sini? Maksud BANGSA di ini ialah 6 p rkara yang pa ti ba i manu ia dan yang wajib bagi Allah. (Lihat k t rangan urah al-Ikhla pada buku k -3). Itulah beberapa b ntuk persaalan yang p rlu difahami 1h tiap mukallaf. Untuk tujuan m m haminya atu p r atu sara ringka , kita lihat cant h b r ik u t , Cont h van mudah d i ini ial h m.enaikkan hujung jari telunjuk k tika m maca kalimah rauh id s rna a du uk rahyat akhir, dalam lat. Lidah melafazkan LAILAHAILLALLAH hati yang be n ar-b en ar makrifat, faham mak ud sebenar kalimah LAILAHAILLALLAH dan anggota pula membuktikannya rn.elalui SATU hujung jari. S ti p p rk taan yang b rmaksu m ng akan Allah ti k m ngandungi rnakna k dua atau makna t r irat. P rkataan it u WAJIB JELAS an UCI daripada m kn 'U;1 I
33

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

ANDINGAN" atau UCI daripad makna "wujud yang UMPAMANYA". B rkataan y n m n andun i m kna k dua (wal u un buk n di"ko ad" atau d i ng j kan) bukanlah rn n kan Allah. B 1 h jadi, rkataan itu kan jatuh k pada makna m m andingkan Allah d ngan makhluk dan e a mya. All h SWT jua yang t rl bih t hu. Aka bagi a ialah m n u k n Allah atau Y1RIK. Makna du rikut : atau bany k m nurut hukum ad lah p r ti

P

Makn

M nurut
HukumAdat

M nurut Hukurn Aka! Dan Hukum Svara'

ua a tau Banyak

]ika zat h gian i~ am il, tidak m ro akkan aha i n zat yang lain.

J ika

bukan atu/ ,ia b rm kn ua atau any k. "Adekeb tuluui-tulisn yang bercerai-b rai (yakni b r-

bels) 1 bib baik atau Allah
yang MahaEsa Jagi B rkussel" (Yusuf 12 : 39)

Lam rti k t I in, 1 wan ba i rang yang m ng k n All h ialah ran yang m Lakukan syirik k pada Allah. jika makna a tidak d ik ahui, m k ud m ng kan idak iketah ui , p rkara yang m m at lkan makn tidak d ik tab u i, m kna yirik ti ak d ifah am i, adakah 5 p rintah "KATA" eperti kata olehmu (va Muhammad) Allah Ta'aLa Maha Esa" a at diLakuk n??? J w bny p ti, "ridak bol h." M kna EArn nurut hukum i lah p rri rikut :

4

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

Makna

Menurut HukurnAdat
Esa

H'ukurn Akal Dan Hukum yarn'

Menurut

1. Esa

rrnaksud SATlJ iaitu Zat,Nya, sijat-Nv a dan j ika ahagi n zat iam iI, nama-Nva TIA A b rrnak tidak sernpurn usun dan tiada b rlapis. bahagian yan lain. Mafhurn k tiga-tiganva

Ban a, k a aan da Allah kelaku n iri adalah a. lainan. [ika tiada bang a diri mak
tiada k adaan dan k lakuar
diri. tu zat ter d ir i dari a b b rapa zat. Zat y ng ayat

itu

alah

sarna i i u bukan b r la i n-

Dalilnya d id a la m a lQu r' n ialah mafhum
rikut:

''Allah, tiada Tuhan pa a a at adal h dala m lainkan Via, yang ntuk k tuan zat yan hidup, yang be rd ir i, aling rkaitan, b rlaina tiada m ngantuk, tiada fun i dan saling m lengkapi, pula t idu r. Begl-Nye apa .. pa a yang di nt h: Bum un rumal langit..... Via Maha d ngan rum h a alah Tinggi .... U (a~Baqarah j ik a d i a ut urn un 2 : 255) rum h, maka zat ruma t Lah m njad i t id a Allah i la h nama za t. empurna. Y: n Hi u , Yang B rdir i, Yang Tidak M ng-

ntuk. ... adalah k a I ari
z
t

Allah. Mafhurn

k'

m u nya it u a a L h ama, iaitu All h. 1 lit. I

makna Allah WT M<I (

Yt ng B rd iri ..... iru t h 1hi, rl ir an.
I( ,

E a. Yang Hid

5

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat lnsan

Makna

Menurut

Menurut Hukurn

HukwnAdat

Aka! Dan Hukurn Syara'

2. Lengkap

mu p rkaka d ir i atau p neaind r al m keadaan sempurna, tidak a yang k ur a n g atau eaeat. Dalam r ti kata la in, 20 sifat yang pasti bagi manu i.a iaitu dapat ti danya, ada p r m u la a n b e r u b a hubah hingga berkata-kata n an li ah huruf suara, s mpurna pada dirinya. 20 ifat inilah yang dikatakan r ilang-

tiada berbilangbilang y kni: tidak lain zat pendengar daripa a zat pelihac) t id a k lain zat pelihat d ripada zat yang berkehendak, tidak lain zat

Zat-Ny

yang

rezeki darip da z t (yang Maha Menyik a) , tid k lain zat

memberi

nang. Walaupun gitu, k s muanya adalah d lam b ntuk ke atuan
yang a pa a dar. Yang m lihat d ng n biji mata itulah yang dapat tia a' nya, yang ada p rmulaan dn againya, rnp u r n a m n rima p erintah r ip a Allah g i mukall f.

yang wajib Wujud daripada za y ng Qudrat, tidak lain zat yang Qudrat darip da zat Qodirun, tidak lain zat yang Iradat daripada zat yang Mu-

takaLlimun;

tidak lain zat

Ar-Rahrnari d r ipa zt Ar-Rah irn, tid k lain zat A -Sob u r dari ada

ALlAH.

36

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

Makna

Menurut

Hukurn. Adat
. Tia a ranak dan tiad ip 'r nakkan. Yang eran k akan m n luarkan uatu zat y ng rup tau m mpunyai p n ama n d ng n induknya. nt hny iaLah 'r ng ibu yang m ng ndung. Bayi yan lum lahir "t rkan ung" al m uatu b k di dal m " p rut " L unya. ib

M nurut 'Htrkurn Aka! Dan Hukum vara'
Zat-Nya tiada b rt m (luar atau alarn).
t

Zat-Nva tiada rpih k (TIADA Iu r , d lam,
atas, awah, kiri, kanan, d pan atau b lakan . Zat-Nya b rdiri (tidak m t mpat Zat-Nya tiada p rrriulaan , ti da ru hubah, tia a urn ama dn n kalian hingga 20 p rk ra ia itu tiada brat -k.ara fengan lidah, huruf, u ra.

nt h lain ialah

tan

mangga pkk m ng lu ar k n u ah . Buah III ti III mpunyai k ndungan g n tik van ama ngan in uknya.

7

Sifat 20 dan MeJ'6 nal Hakikat Insan

Makna

M nurut HukumAdat
6 Hat yang d rnarna-

Menurut Hukurn

Aka! Dan Hukurn

yara'

kan
uatu yakni ( i d

BANG

A diri

rnanusia iaitu :

6 Hat yang dinarnakan BANGSA zat Allah
iaitu :

umpam d ngan
uatu)

1.

t

2. 4.
an,

tiadanya, rmulaan,

1. Wuju

ru ah-u ah,

,Nya (tiada eumpama dengan uatu)

k kur n ump rna kalian alam
rlapi

2.

o. arn-Nv
a

5. Y n
ngan
n

(tiada umpama dengan e uatu)

-Nya

6. Y

11.

zatnya

(dada umpama dengan e uatu)

4.Mukh

1 fatuhulil-

h wadirh-Nv
6 ifat inilah yang dalarn keadaan 7 p rkara iaitu : 1. B rkua a
tulan
ing

u r at
t

(tiada eumpama dengan sesuatu) 5. Qiyamuhu in f ih-Ny (tiada umpama dengan se uatu)

k
n
11.

W hd rriat-Nya
(tiada umpama dengan uatu)

2. B rk h n k hawa nafsu
3. M n

tahui d n
n

11.

h
4.

ti

d

6 Hat inilah yang juga dalarn k adaan 7 p rkara iaitu :

n

n
LJ L

1.

6.
mat.

u ra -Ny (tiada eumpama den an uatu)

8

Sifat 20 dan Men enal Hakikat In an

Makna

M nurut
HukurnAdat

M nurut Hukum Akal Dan Hukum Svara' 2. Iradat-Nya
tiada eumpama suatu) dengan

7. B rkata d ng n lidah,
huruf dan uara.

6 ifat inilah j ugalah yang k lakuannya 7 p rkara iaitu :

3. llmu-Nya

4. Hay t-Nya
(tiada eumpama se uatu)

(tiada eumpama s uatu)

dengan

d ngan

ap t b rk h ndak D t m ngetahui 4. Dapat b idup 5. at m n n ar 6. Da at m lihat

1. 2.

a at b rkua a

5.

ma'~Nya
(tiada seumpama s uatu) dengan

6. Ba ar-Nya
(tiada eumpama s uatu) dengan

7.

apat

r k ta

7. KIm-Ny
(tiada eumpama e uatu) 6 dengan

ifat yang dinamakan BANGSA, 7 ifat yang d inamakan KEADAAN dan 7 ifat yang dinarnakan KELAKU AN itulah yang (L umpama d n an atu) yakni zat All h SWT

b rlapis-lapis. b rsusun usun. berbilang-bilan . 4. b rtem at. 5. bukan b rpihak.

1. 2.

ukan uk n ukan ukan

39

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

8.2

MAKSUD ZAT ALLAH SWT TlDAK
BERBILANG,BILANG, 3 PERKARA

Lihat dahl ak 1: Manu ia A. Zat (d ir i) h d ibi larig tau m ngikut fung iny yang t r 1. M ta untuk m l ihat 2. T linga untuk m nd ngar . . Nyawa untuk hrd.up. 4. Jantung untuk m ng pam 5. Naf: u untuk b rk h nak d ih ituri atau ndi ri p rti
is naraikan

rikut:

arah.
an b g mva.

Yang Menjadikan Alam S me ta (Allah)

A. Dalil akal rn nunjukkan b h wa, MU TAHIL y ng W jib Wuju "I in' aripad Ba ir, ami' dan gainya k rana
m mb talkan Makna E A. lni m nunjukkan bahawa MUSTAHIL ifat Allah yang 20 perkara itu "lain' daripada zat-Nya t u p rbu tan-Nva. Manusia

B. S tu z t t

daripad r b il ng zat perti z t pan in r a , zat m ta untuk m lihat, zat t h (nvawa) untuk hid u p, zat hati un uk r fi k ir , z t kaki untuk b rj Ian dan g iny . Yang M njadikan Alam Serne ta (Allah)

r d ir i

B.

Iil kal MU TAHIL b r il n ' il ng zat a a z t y n atu. MU TAHIL b rlainan i am Baq hingga Mutakkallimun itu. M nunjukkan haw Wujud, id m B hingga 20 p rk r it ad lah E A. 40

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

Manusia C. Bang a za t, ke daan zat dan r u tan zat adalah ntuk k atu n at u atu yakni a pad adat. Yang Menjadikan Alarn Sem . Dalil akal m nunjukk n p r uat n Allah ta (Allah) da n za

n bahawa, ang a zat, k lah a pa a kaL

8.3 MAKSUD ZAT ALLAH SWT TIDAK BERLAPIS,LAPIS DaHl Akal : Manu ia
A.Zat (d ir i) ada baha ian luar d n da b ha i n dal m , ont h ahagian luar p rti ku lit tubuh dan ahagian dal m ial h tulang n bag iny . B h gi n lu ar dan al m a al h a pada adat atau atu ada at. Yang M njadikan Alam S me ta (ALlah) A.Dalil akal MU TAHIL b r il ng- il n zat p zat van atu. MU TAHIL rlainan Qidam, Ba hingga Mutak l-limun itu. M nunjukk n ahawa WUjud, Qi am hingga 20 p rk ra itu ad 1 h E A ad aka1. DaHl Aka! : Manu ia B. atuan zat yang zahir Z h ir rti 5 j ni an aind ra , kaki dan Batin p rti r h, kal dan p ra aan. Ke atu n van z hir an tin itu ad lah pada d t.
tu z t t rd iri daripa

k

n m

In. z

41

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

Yang Menjadikan Alam Semesta (Allah) B. Dahl akal menunjukkan bahawa, bang a z t, k adaan zat dan p rbuatan Allah adal h a pada akal.

8.4

MAKSUD ZAT ALLAH SWT TIDAK BERSUSUN~SUSUN

DaHl Akal : Manusia
K dudukan bahagian-bahagi n z t t r u un ngan baik. K pala di atas, p rut i t ngah k ki di b w h , m ta d i hadapan dan agarnya. Yang Menjadik.an Alam Sern ta (Allah)

D ltl ak l m nunjukkan ah wa , MU TAHIL zat All h WT bTU un mikian k rana membatalkan rnakn a. D IiI m nunjukk n bahawa, Wuju , Qid m Ba hin g Mutakallimun adalah ESA, tiada yang urnparna-Nva.

42

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

8.5 SIFAT YANG MUSTAHIL BAGI ALLAH
Wajib Penjelasan Mustahll Wajib WUJU mu tahil 'adam (t ia a). M nu i rta al mini t lah ada dan t lah d i.l ih t daripada k ci l-kec il b nda, rnustah il ia t rjadi ndiri. Allah yang awal tiada rmulaan dan All h yang akhir ti da k udahan. Mu tahil pa a-Nya 3 ma a yang t rbata iaitu: 1. Ada p rmulaan d n ada k sudahan p rti manu ia dan alam iru. 2. Ada p rmulaan tapi tiada k udahan p rti n raka. 3. Tiada p rmulaan dan da k udahan iaitu yang mu t hi! m nurut hukum akaL Wajib s ia ada. Mu tah il huduts yakni mu tahil ada yan m ndahului yang Qidam. T lah kita l ih a t bahawa any mu t a hi l 'r mp r' y n menj ikan" rang y ng rn m rlukan t mp r". D IiI ak 1 y n m nunjukk n Allah WT s dia ada mu r hit duduk di ata ara h, A[lah Maha Meng tahui ala-gal a ny ,zahir an batin 1 ij dikan-Nya alam s m ta, uh rl ku n mu rk ra yang akan rl k

1. WUjud

2. Qi

m

43

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

. Baq

,

Waji k kal mu tahil rubah ..ubah. Mu t hil ak n m lihat Allah d ngan biji mata pada hari kiamat atau m nd ngar fir m an Allah d ngan t linga. T lah kita lihat, mua y ng b ru ah .. ah itu p ti u akan h n ur t u bina .

4. Mukh la..
fatuhulil .. hawa ith

Wajib b r alahan Allah SWT dengan segala yang baharu, rnu tah il ada agi.. va N
rupa (j i irn), w rn , uar , jihat, t rnpat, g r k atau diarn an b ainya y n tha it pada ala y n haru. T Lah kita lihat mua yang ada i lam ini akan bin

Wajib berdiri dengan sendirinya, mu tahil 5. Qiyamuhu bin fsih
Dia ifat atau m merluk n k p da "rrrukh a i h" y kni zat yang m nja ika n , .. Kita t 1 h m l ih at k pada ifat itu p r lu k pa "mah I" yakni zat t mpat rdrri dan zat yang m njadikan.

. W hdani

Wajib E a zat .. ya, ifat .. ya dan rrarria.. N N Nya. Diarnb il daripada Allah WT E rnaka
t

MU TAHIL
Lain (makna) if trip atau lain (m kn ) n rna ifat atau lain (rnakria) (makna) zat. (m kn ) z t ripad (m kn ) nama daripada

44

Sifat 20 dan M ngenal Hakikat In an

Zat Allah b rl pi n b r u un. B r il ng- ilang z t pad zat y ng tu. Ad 2 zat atau 1 ih Y n m ny rup 1

Allah. A a 2 yang m ny rupai p k rjaa n Allah
pa a m nj dikan.

7. Qudr

Wajib kuasa (ku
t

ur t

11) InU

, bukan ta h il 1 rn h.

ngan tulang

8. Ir dat

Wajib berk hendak (buk n d ngan hawa riaf u) rnu tahil rn n arn il untun atau rugi pa a gala yang d ija ikari-Nya (Allah Maha
Kava).

9. l lm u

Wajib Meng tahui (buk n dengan hati / ergu ru) rrru t hil ti ak ik tah ui-Nva zahir dan atin alam m ta, m u a yang udah
rlaku, y ng ang b rlaku d n yang akan

rlaku. Wajib 10. H y r
(bukan deng n ny w a ) InU t hi! rn ti at u k n mati k rana Di van akhir tiad k udah ri. ( ukan d n n Iing: ) 1 t lah n r-Nv kalian y n I) lik 1 tia a z hire

Hidup

11.

Wajib Mendengar
In

mu t hi! rul i k ran u r a, dan ukan Ny , zahir n van 45

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

12. Ba ar

Wajib Melihat ( ukan dengan mat ) mu tahil buta k r na t lah dilihat ... Nya rupa dan ti da ru pa, ifat an yang tiada ifat, z hit dan yang tiada zah ir. Wajib Berkata ... kata (bukan d ngan lidah, huruf dan suara), mu ta h il bisu kerana t lah dikhabarkan ... Nya yang zahir an yang ghaib.

13. Kalam

8.6 RINGKASAN SIFAT 20
an DIKETAHUI 1 h tia mukallaf dan A1lah WT itu Maha E a, ti da umpama Suci dan Maha Tinggi daripada rnua y s gala kafir.

20 sifat zat manu ia (h kikat ins an)

Allah y ng W:A.JIB
m nja

alii akal kan uatu. Maha ng d i ifatkan 1h

i

20 Sifat Diri Manu

ia

20 Sifat Allah (Pada Akal)

6

ifat yang dinamakan bang a zat

1. Dapat ti

nya

Wujud (W jib ada) Qidam Caw I tiada p rmulaan, akhir tiada ke udah n)

2. Ada p rmulaan

46

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

3. B ru ah ... ah u
4. urn amad ng n kalian lam

Baqo (kekal

lam -lam.anya)

MukhoLafatuhuLilhawadi th (ber lah n Allah SWT d ngan gala yang aharu) Qiyamuhubinafsih (B r d ir i d ngan

5. K kurangan
6. E a diriku itu

ndirinya)

b rlapi

an r u un ...u un

Wahdaniat (E a zat... Nya, tidak b rlapi tidak b r u u n)

dan

20 Sifat Diri Manu ia 7

20 Sifat Allah

ifat yang dinamakan keadaan zat Qudrat (Kua a tidak d ngan rulang, urat darah, d ging tak nak)
[yadat

7. Kua

d ngan tulang,

ur t, darah, daging dan tak b nak.

8. B rk h n ak
ngan haw naf: u

(B rk h n

k tidak dengan

hawa naf: u)

9. M ng tahuid
hati an

ng n rguruan

ILmu (M ng tahui tidak b rguru)

n an hati/

47

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat lnsan

1 . Hi up d ngan nyawa ng r n an ng t linga

Hayat (Hidu

ti ak

n an nyawa)

ama (M nd ngar buk n deng n t liriga) Ba ar

,

12. M lihat d ngan
ij i mata

(M lih t
n an

ukan d ng n m ata)

1 . B rk ta-k ta Ii ah huruf
uara

Kalam (8 rkata-k ta bukan d ngan lidab , huruf an u ra)

7 ifat yang dinamakan kelakuan zat

14. Kel kuan kua a d p t aku rku

Qodirun (Kua -Ny

tiada had)

15. K lakuan
rk h n
ku ].
ill

kd p ngh nd k.i

t

Muridun ( mua k h n k-Ny ti yngd t rnerighala ng) (Alimun (Ilmu-Nya tia t rh 1m yur, n dn ill ta, Dia m ng tahui y ng u ah rlaku , y n d ng an y ng k n rlaku)

1 kuan tahu p t aku m ng t hui

48

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat In an

17. Kelakuan hidup dapat aku m m lihara diri

Haiyun

(Yang hidup dan mernelil ar kalian alam)
czrru un
.

18. K lakuan
rn nd ng r clap t

,

aku m n

ngar

(Yang rn n ngar hal kalian 7 lapi lang it dan 7 tnakhlukny I pi b u m i)
Basirun

19. K lakuan In lihat dapat aku m lihat

(Yang rn lihat k adaan kali n rnakb luk-Nva yang zahir d n yang ghaib) Mutak Ilirnu n (Yang In ngkhabarkan s kalian makhluk-Nya zah ir dan yang ghat

20. Kel kuan rkatakata da par aku b rkata-kata

hal y ng

9.0 RUMUSAN 1 1. Mafh u m
a i bang , k ad n an k lakuan a al h am ia itu k atuan r h an ja y ng dina akan ba i manu ia BUKAN r h t u ja d rn a ta-rn I ulah lil m nunjukkan p d a k 1 ahawa m f11.U bagi ng a, k d n d n k 1 ku n Allah a al h sarna BUKAN rlainan Mafhum bagi nama, if a zat an k 1 ku n lTI rnanusia a 1 h arna BUKAN b rlainan m n nj 1 n p akal bahaw mafhum bagi n rna, if t, zat d n k lakuan AlLah a al h arna BUKAN rl in 49

2.

Sifat 20 dan Men genal Hakikat In an

d ir i manu ia adalah a ada adat. Ia a alah Iil rn nunjukkan bahawa if t, z t dan k 1 kuan Allah adalah sa pada akal.

if

t, zat dan k lakuan

9.1
Manusia

RUMUSAN 2
Yang M njadikan Manusia (Menurut Hukum Akal)

(Menurut Hukum Adat) 1

Yang kua a dengan tulang, ltulah a l il p d akalku u.rat, darah, daging dan otak m nunjukkan b hawa Qudrat b nak itulah y ri e pt an Qodirun itul h y n waj i
tiadany , yang r rn u l an, yang u ah, yang s umpama kalian Wujud, w ji Qidam, w jib a , waji Mukh 1 fatuhu lilh w d ith , waj ib Qiyamuhu binaf ih an w j i Wahd n iat

2

Yang berk h ndak d ngan hawa naf u itul h y n da at tiadanya, v a ng da p r rn u la a n , yan r ub a hu ah, van kalian k kurangan n yang zatny a b rlapi Yang rneng

It u l a h dahl m nunjukkan

pa

a akalku hawa Iradat

an Muridun irulah yang wajib Wuju , w j i Qi m , waji Ba ,w ji Mukh 1 fatuhu lilh wadi h, w j i Qiyamuhu brnaf ih an wajib Wah aniat

had

tahui d ngan dan perguruan itulah

yn pat ti anya, y n p rmu Iaa n , yang r-u

ada a h-

ltul h m n unj u an an A'lirnun itulah yan W
jll

IiI kk

ak lku ahaaw Hrn u
waji

bah, yang

ump m d g n kalian lam, yang k kuran an n yang zatnya b rlapi u un.

, w jib Qi am, wajib ) waj ib Mukh lafa u h u

ilh with, in f ih

waj ib Qiyamuhu d an w ji Wah ani

t

50

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

Manusia (M nurut Hukurn .Adat)

Yang Menjadikan Man ra (M nurut Huluun Akal) It la h IiI pa a akalku m nunjukkan bahawa Hayat n Haiyun itulah van waji Wuju , waji Qi am, w jib Ba ,waji Mukh lafatuhu lilhawadith, wajib Qiyamuhubiriaf ih dan w ji Wahdaniat pada akalku m nunjukkan ahaw Sarna' d n Sarni'un itulah y n wajib Wujud, w ji id rn, w ji B Mukh 1 fatuhu lilhawadith, w ji Qiy rnuhu iriaf ih dan w ji W hdaniat Itul h datil aa k lku m nunjukkan h wa Ba ar an Basirun itul h yang waji W ju , waji Qidam, waji B , waji Mukh laf tuhu lilh with, waji iy muhu btnaf ih dan waji W hd niat

4

Yang hidup d ngan nyawa itulah y n dap t iadanya, yang a a rmulaan, van TU h-ub h, van ump rna kalian a larn, y ng k kuran nd n yang z tnya a b rlap i

It u l h d lil

5

7

Yang b r k.at a-k at a d lidah huruf dan suara y n d pat tia P r m u l n, y ng ub h, y ng urn rna kali n al rn , k urangan an yang a rlapi n.

ngan
i

van
zatny

Itul h dahl pa k lku m n unj ukk n hawa Qalalll n Mutakallirnun itulah yang Wujud, w ji Qi rn , waji Ba , w aj ib Mukh 1a fatuhu l ilh aw a d ir h wajib Qiyamuhu iriaf ih an waj i W h aniat

51

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat lnsan

10.0 MAKNA INSAN MENURUT AL~QUR' N A
T r pat bany k gantinama i dalam al-Qu r ' n d n hadith yang mak u b narnya ialah h kikat in an. Antara g ntinama t r but ial h uDIRI ". uMANUSJA.11, uSETIAP

VIRI", IlORANG", uMEREKAn, ~~MEREKA SEMUA", ~~NAK ADAM", uKAMI", ~~KAMU", uENGKAU", uHAMBA ... HAMBA,.KU" , uYANG KAFIR" , uYANG ISLAM", "MUKMIN", uULAMA" atau uNABI" dan istiiah:
istilah lain. atu p r alan yang mpai at iru J wa anny blum mampu m roua kan hati manu ia iala h , apakah eben rny hakikat in an at u pak h s b narnya h kikat wujud manusia? Apakah wujud manu ia hanya ongkah ja ad atau juga m mb wa mak ud lain jasad atau lainnya? C nt hnya lihat mak ud ayat b riku t :
ClKemudian meniupkan Di a menyempurnakan (kejadiannya) dan untuk eaikit:

Tuh~Nya ke dalamnya dan Dia menjadikan

kamu p ndengaran, p nglihatan dan hati tetapi ekali diantara kamu yang bersyukur."

( aL~ ajdah : 9)

Tiga p rkara p nting y ng ad d lam ayat i ata i itu (( empurna" kejadian man ia , Allah roeng tak n , "Aku tiupkan ruh-Ku" dan sedikit: ekali "kamu" yang bersyukur. Apa mak ud sempurna dal m y t it ? Ap k h pul mak udny Allah meniupkan h ian ruh-Ny k pa a rnarru ia? n i pakah n rnya van rm k udkan ngan k a lirn t kamu" pada ayat itu dan p yat-ay t y ng t ru ny ? Yan j la Allah ukan ruh dan uk n b rrnak ud "k Iu r S s It" d ri zat Allah k d al a m tu uh manu i car
Ie

52

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat Insan

kan t tapi yang dimak ud 1 h l-Qu ran d p nj la an in i a alah kemuli an d n k p ntingan ruh i tu ridir i. Yakni ruh arnat-amat rnil i b gi m nu ia hin gL All h m n hubungkan ruh d ngan d ir i-Nva endiri dan m ngat k n, "Aku m niupk n k padanya ruh-Ku". Untuk m mahami kalimat itu , kita p rlum rnahami kalim t "rnasjid adalah rum.ah Allah". Kita tahu ahwa Allah ukan ji im d n tidak m m rlukan t mpat akan t tapi mak udnya dal h peri mulia dan p ntingnya m jid hingga dis but b gai rum hAllah. Dalam rri kata lain, ayat itu dal h ayat muta vabihat yang m n r ngkan p rbuatan Allah. Akal manusia tidak mampu memikirkan perbuatan Allah jauh ekaLi untuk menerangkannya. Ak 1 manu ia h nya mampu m mikirkan p r u tan makhluk. 01 h bab itu ianya tidak b 1 h d it f irk n s p rti m ntaf irkan ayat muhk m t. Ju t ru k yakinan ahawa b hagi n ruh Allah rna uk k dalam tu uh m nu ia b nar- narnya tanpa ar t 1 h m 1 takkan p rbuatan Allah am tarafny d n an p r uatan makhluk d n t rk lu r ar ip ikrikad ah li Sunnah wal Jamaah. Cub kita fik ir kari b r arna mak ud ay t d lam urah al- ajd h ayat 11 b rikut :
Katakanlah, ny wamu mematikan Malaikat akan kamu
m

t iu pa n,

maut yang di erahi men abut kamu (yatawaffakum: Luruhan) k mudian hanya
(aL- ~ajdah: 11)

matikan cara k

k pada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Kat

" tawa t~.£k urn " rs
Luruhan yakni

k

rtinya m rnatikan diri manu sia r ar ke tu n , uk n m In tikan

5

ha i n zat aripada k tu n zat. Bukan m matikan ruh h ja, ukan m matikan ja ad ahaja ukan mem tik n lih t sahaja, ukan m matikan p nd ngar h ja t tapi m matikan kes Luruh nnya yakni k a tu a n r h, ja ad, lihat, p nd n ar, hati, yang zahir p d mata dan yang tidak z hir. Ad kah ja ad atau r h mata-rnata dinam kan b ai wujud m nu i at u k atuan k dua- uanya ? Kalau r h atau jam t ... ta, ia ti ak din m k n manu ia, tidak ju m dinarnak n mukaLlaf, tid k inam kan I lam, tid k dinamak n kafir dan tid k In n rim tan gungjawa b gai kalif h. j ika r h itulah h kikat in an, m ka al-Quran kn m ny but "yatawaffa be+dh ak.u m" yakni mematikan ebahagian daripada di ri auin u ia. Al ... Quran tidak In ngat kn d rn ikian k rana m matik n bahagian d ir i rb n an m m rik n rr i c ra ke eluruh n. Lih at ul mak ud ay t rikut:

M reka b rkata, apabHa kami telah hancur dalam
tanah, apakah kami akan menjadi makhluk yang baru (hidup kembaLi)? Bahkan mereka ingkaT akan menemui Tuhannya. (As- ajdah : 10)

Ay

itu m n r ngkan bahawa ja a dan r h a alah d lam k atu n y ng a m a- am ip rtan gungjaw p k an 1 k anakan p rintah Allah. a m a- am m n r rrn a I la an ar rp Allah. r n y ng b riktika kan 1 hawa ja a yang h ur tid k k n m n rim p m al n lar i d Allah adalah . rrna uk golo n an van KAR. M re ( inil h yang b rgantung k p p n arn ra m taL

54

Sifat 20 dan Men enal Hakikat In an

mata i itu hukum at an m nafikan hukum yT (Lihat p r z an hukum ad t, hukum kal dan hukum ada buku yang t TU nya.)

y rz

Ju t r u r h ah ja tidak din m kan in n ( t u manu i ) k ra n a tidak empurna TANPA j ad. Ja a ahaja tidak dinamakan in an k r na tidak sempurna TANPA r h. Apakah mak ud tid k m urna? "Tidak sempurna" rm

ku
1.

ll.
ill.

IV.

mua ngg ta , am' pa a zat yan atu. Ti k da baha ian an a at, kit, atau

rna t y ng

rtan

gu rigj awa

r iri p da zat.

v. Dalam

M
rti kat

ti.

lain," LTL yang erripur na" y ng im k udkan ial h y ng i apai 1 h pan aind ra yan tujuh p rkara iaitu yang kua a dengan tulang urat darah daging, yang b rkeh ndak d ngan hawa nafsu yang m ngetahui d ngan hati, yang hidup d ngan nyawa (roh), yang mendengar d ngan t linga, yang meLihat d ngan mata, yang berkata d ngan lidah huruf dan suara. K muany itulah van p rmula n, van b ru rupa ( urn parna), yang k kur ng n n y ng r u un. 20 Hat itu, aLah iri kit (y n tu u pad adat ukan lain d ri ada zat kira, " ifat' k rana i makhluk yang diiktibarkan rupa ( ng n ru a m irig-m in). W: 1 u un lain tangan daripada kaki, 1 in m ta d r ipada t ling ,lin rh rrpa ja ad n ainy , itu

55

Sifat 20 dan MengenaL Hakikat Insan

. n uanya d lah if: t baharu, berbilang-bilang zat pada zat yang 'atu t tapi s muanya adalah atu atau un a pa a adat. mua 'if: t itulah yang WUJUD atau yang dikatakan eb nar-b nar diri Ian ip rtanggungjawabkan 1 hAllah bagai khalifah di muka umi. K muany rna- ama m nd pat la n baik taupun jab. t, m nurut pilihan masing-masing tanpa a a yang t rdahulu u yang terk mu ian. ju t ru, in an atau m nu ia yang lim k udk n 1 h al-Qur'an dan hadith ialah k atuan ROH d n JA AD yan m mpunyai 20 ifa t y ng pa t i yang m n rima perint h dari ada All h (yakni muk 11 0. Lihat dalilnya al-Ha yr : 4

10.1 MAKNAALLAH MENURUT AL.. UR'AN Q
P rlu dik t hui b hawa anya, memb rikan makna ALLAH uk n rmak ud m n fina ikan ALLAH k r na akal manu ia hanya mampu m nd fin a ik n rnakhluk. All h T ) la mu ta hi l id finasikan. Menurut hukum syara' ALLAH ialah nama zat y ng m njadik n kalian alam y ng tic da umpama akan u tu. Dalilny l ihat pada ur h 1tihah : 1.

KESIMPULAN
I I kikat in an ialah ke atu n r h an j ad y ng mpurna L ukannya roh em ata-m ata. R h d n ja ad itu lah yang Ii rintahkan m ng nal Allah an m ny kan-Nya. Itul h h: k ikat in n yang irn k udkan 1 h I-Qur n agai manu ia y ng dip rtanggungjawabkan k hidup nnya rna Ii I mi d n m n rima p mala n pad at k m ti n. Lihat I: lil: y, di d lam al-Quran an p buku yan 56

PENUTUP
Tuan Guru h ikh A ul Ka im t lah r p an, kaji clir i 1 p r in kat ini h n aklah diulan -ularig hin ga tahkiq yang ditunjukkannya. M 1 lui u h yang ert ru an, d n an izin All h, k impul nnya, akan ik tahui dan m njad i b tu asa ~ k pa a m mah mi hukurn akal, ifat 20, Asrna al.. u na L n H
tuntutan urah

al.. khl i

(Allah SWT Maha E a), vakrri zat,
ebang a yan dapat

ifat, a rna dan perbuatan .. ya adalah ESA, tiada N
dengan e uatu. m n rangkan k

Pada zaman Tuan Guru, ill rek impulannya, akan iaj rkan ul ke impulan k ali muh Tauhid van j u a din mak n ZIKRIL MAUT. (K impulan kalimah tauh id, tid k dituli kan eli dalam buk in i). M nurut rang; rang tua, zik ir r h. TI AK b 1 h i am aikan ar t rbuk . Ia ump rna rmat yang amat rn t b rharga dan TlDAK b 1 h dip r t nt nk n dikhaL yak rarnai. I p rlu dij g dari da "jaruh" k tan n rang- rang jahil y n ti ak tabu m n h rainy. Ia p rlu d iru nrut if h rn i, d ih fal dan d iarnalkan hing mati. Zikir inilah van n ia a iu] ng-ul ng, si ng J n nang, dalarn I par atau k ny ng, h in a mati. Untuk rn maharni k irn pu l nnya, s ti ap rang p r lu m n n hi sikap Irnarn yafi k tika m n ar i il m u. Apa il muridny b r ta nya , b aimanakah ra aan t Ian jika m nd ngar, a a hadith nr bi rt ng? Maka Irn m yafi m njawab.: " aya c. k n rn n - rinya i c rat rang 1 II m n ari anak ruriggal nvt Yc. ng

h ila ng" .
P riu lis rbs rt dapar m ns rik minat k luarga aya mruk p , sua tu yang tidak b uku k it yang banyak k 1 mahru iru d n p rh tian t rutam an, k.. I k 1 n rid i iikan a ama yang asas. j ik: t r 1 t ra a t u bot h m m irn Ike. n lah ,

57

Sifat 20 dan Mengenal Hakikat lnsan

ada rna yarakat maka dapat kiranya ip rb tulkan t 11. dim klumkan SEGERA k pada p nuli . Mudah-mudahan I riu li dan p mbac t rp lihara dar ip da ilrnu-ilrnu at u I en lapat y ng rn ny atk n. Wallohua'lam

ft ham k

58