You are on page 1of 32

யாைனததபபாககிையத தககி தனகக இைணயாக நிறததிக ொகாணட தைர

எனைனப பாரததக கணைணசசிமிடடனான. ொபரமபாலான தைரகளககக
கணகைளச சிமிடடம பழககம உணட. சினனவயதில நானம எனன
ொசயவொதனற ொதரயாமல பதிலககக கணகைளச சிமிடடக காடடேவன. அத
தைரகளககக ேகாபதைத உரவாககம எனற சீககிரேம பரநதொகாணேடன.
அதனபின மபபதவரட ேவடைடததைணவனின வாழகைகயில நான மிகமிக
அைமதியாக இரககக கறறக ொகாணேடன. ேவடைட நாய எபபட இரககேமா
அபபட இரபேபன. நான கடசொசலவேத ொதரயாத. ேதைவயான இடததில
மடடம ைசைக ொசயேவன. ைசைக மலம ொசாலலமடயாத விஷயததகக
மடடம கரல. அதவம ஒர ொசால அலலத இரணட ொசால. எனகக ஆஙகிலம
ொசாறகளாகத தான ொதரயம. ஆகேவ எனைன ‘ஊைமசொசநநாய’ எனற
அவரகள அைழததாரகள.
“எனைன விலசன எனற கபபிட” எனறான தைர. அவனகக நாறபத
வயததான இரககம. ஆனால நமமரல நாறபதவயதில இரபத வயதான
மகன வநத அவனககம பிளைள பிறநத தாததா ஆகி மிசசமிரககம
நாடகைள எணண ஆரமபிததிரபபாரகள. ொதாபைப சரநத தாைடககக கீ ேழ
சைத ொதாஙகி கணணககக கீ ேழ கைற விழநத ொதரவாரகள. தைர
இறககமாக பைனநாரால பினனிச ொசயதவனேபால இரநதான. நரமபகள
பசைச நிறமாக ேதாளிலம கழததிலம ைககளிலம ொதரநதன. உதேட
கிைடயாத. காடடப பைனயின கணகள. இர பககஙகளிலம ைககைளக
ொகாடதத அழததிச சபபியத ேபானற மகம அவனகக. மகக நீளமாக
வயதான கழகின அலக ேபால. ேதஙகாய நாரேபானற தைலமட. ேசறறப
பாைற ேபால மடபப மடபபாக இறகி இரநத அவன வயிறைறப பாரபபவரகள
அவன ஒேர ேவைளயில இரணட காடடசேசவலகைளத தினபவன எனற
நமப மாடடாரகள.
தைரயளவகக உயரம இரநதத தபபாககி. அதன கடைடகக நலல ஈடடைய
ேபாடடரநதாரகள. ைகபடட ைகபடட எணைண ஊறி வழவழபபாகக
கறததிரநத அநதததட ராஜநாகம ேபாலிரநதத. அதனமீ த நலல

மினமினககம உரககில இரடைடககழாயகள. தபபாககியின விைசகொகாணட
பிததைள. அதில விரலபடம இடம ொபானனிறமாக இரநதத. ொசாநதத
தமபிையக கட நிறததி அைணததகொகாளபவனேபால தைர நினற
பளியஙொகாடைடகள ேபானற பறகைளக காடட சிரததான. “எபபட
இரககிறத?” எனறான. நான பனனைக ொசயேதன. “ஒேர கணட ேபாதம.
மததகம பிளநத மைள ொவளிேய ொகாடடம . . . ொவணைணபபாைன
உைடவத ேபால” நான அவன ொசானனைதப பரநத ொகாணடாலம அேத
பனனைகைய மடடம காடடேனன.
“நாம நாைளககாைல கிளமபேவாம. விடவதறக மனபாக . . .” எனறான தைர.
நான அதறகம பனனைக மடடேம ொசயேதன. தபபாககிைய ொமலல
சாறறிவிடட அவன நாறகாலியில அமரநதான. காலேமல கால
ேபாடடகொகாணட ஒர ொவளளி சமபடதைத எடததத திறநத உளளிரநத
ஒர சரடைட எடதத வாயில ைவததகொகாணடான. கரய ஆணகறி ேபால
ொபரய சரடட. அைதப பறறைவகக அவனிடம ஒர கரவி இரநதத. அைதப
பலமைற ொசாடககவான. சிடடக கரவி சிைலபப ேபானற அநத ஒலி
எனககப பிடபபதிலைல. என மதக சிலிரததகொகாணடரககம. அதில சடர
அடயில சிவபபளள நீலநிறததில சஙகபஷப இதழ ேபால எரய ஆரமபிதததம
அதில சரடைடக கரககவான. சரடட பைகய ஆரமபிபபத எனககப
பிடககம. பினனர பைகைய ஊதி உளளிழதத மகக வாய வழியாக ொவளிேய
விடவான. அவன வரம ேமாடடாரன பினபககம அேத ேபாலததான பைக
எழகிறத.
நான நினறொகாணடரநேதன. தைர எனைனப பாரதத “ஒர சரடட
எடததகொகாள” எனறான. நான அைத மறதேதன. மறகக ேவணடம எனறதான
தைரகள எதிரபாரபபாரகள. ஆனால அநதச சரடட அதன காகிதச சரள வைர
வநததம எனககத தநதவிடவாரகள. நான அபபட நிைறய சரடட
ைவததிரநேதன. என மடயில கட இரணட சரடடததணடகள இரநதன.
தினம இர மைற நான சரடட பிடபேபன. சாராயம கடததபின சரடைட
இழகக மிகவம பிடககம. தைரயின பறகளில சரடடககைற அடபபககல
ேபாலப பழததிரநதத. அவன சரடட பிடககமேபாத ஏதாவத ஒர
திைசையக கரநத பாரபபான. ொமலல ஆஙகிலததில மனகிக ொகாளவான. அத
ொபரமபாலம ஏதாவத பாடடாக இரககம.
தைர எனனிடம மிஞசிய சரடைடத தநததம நான அைத வாஙகி கததி
அைணதத மடயில ைவததக ொகாணேடன. ொமதவாகப பினனகக நகரநத
பஙகளாவின பின பககம சைமயலைறககச ொசனேறன. ேதாமா சைமயல
ொசயதொகாணடரநதான. நான ொவளிேய நினேறன. “எநதா ேகாணா, எநத

காரயம?” எனறான. நான ொமலல “ேசாற?” எனேறன. “இரொயேட . . . சாயிபப
உணடடடலல . . . நினகக நாயககம பினன ீட ஆவாம . . .” எனறான.
நான சைமயலைறயின சிறிய வராநதாவிேலேய அமரநதிரநேதன.
பஙகளாவின மனனால நினற ொபரய இலநைத மரததின உசசியில ஒர
ேதனகட, அலல அத பழ உணணி. ொபரயத. நிதானமாக, ொகாடககயிறறில
மைழததளி ேபாவதேபால, கிைளவழியாகச ொசனறத. பழ உணணிையப
பிடகக ேவணடொமனறால அதன வழிைய நனறாகக கவனிததபின அஙேக
ொபாறி ைவகக ேவணடம. அதன வழிையக கணடபிடபபத எளியத.
மகரநதபாரததால ேபாதம. பழ உணணி தைலகீ ழாகக கிைளயில நகரநத
இைலகளககள ொசனறத.
ொபரய தடடல மழதாகப ொபாரதத இரணட வானேகாழிகளடன ேதாமா மன
அைறககச ொசனறான. பிறக சீைமபபலாவம பனறியிைறசசியம
ேபாடடசொசயத கறி, ொசஙகல ேபானற ொபரய ொராடட, ஒர ொபரய கணணாடக
கடைவ நிைறய நிைறயப ொபானனிறமான அனனாசிப பழசசாற. ொபரய
ொவளைளததகரப பாததிரம நிைறய ொவஙகாயம ொவளளரககாய உபப ேபாடட
மளளஙகித தணடகள. அவன உளேள அவறைறப பரபபி ைவபபைத எனனால
காண மடநதத. பஙகளாவின ஜனனலகள மிகவம ொபரயைவ. தாழ
வானைவயமகட. ேதாமா அஙேக ொதாஙகிய ஒர நாழிமணியின நாைவப
பிடதத ஒரமைற அடததான.
தைர எழநத வநத ஒர ொவணணிறத தணைடக கழததில கடடக ொகாணட
அமரநத ொகாணடான. மைனவி ேபால ேதாமா அரேக நினற தைரகக
மதலில காயகறிகைளப பரமாறினான. தைர பைனககால கரணடயால
அவறைறக கததி எடதத வாயிலிடட உதடகைள மடகொகாணட ொமனற
தினறான. அவனத சவரம ொசயயபபடட தாைட உரதத ேகாழியின ொதாைட
ேபால சிவபபாக இரநதத. அவன ொமலவைத நான பாரததக
ொகாணடரநேதன. அதன பின வானேகாழிகைளக கததியால ொவடட
பைனககால கரணடயால கததிப பியததத தினறான. அவன பழசசாைறக
கடதத மடதததம அரேக நினற ேதாமா அவன வாையத தைடததான.
நான காததிரநேதன. ேதாமா தடடகளடன வநதான. அவறறில
வானேகாழியின எலமபகளம ொகாஞசம சைதயம இரநதன. ேதாமா
தனககாகச ேசாற ொபாஙகவான. ேதஙகாய ேபாடட வான ேகாழிக கழமபம
ைவபபான. ொகாஞச ேநரததில எனகக சடடயில ேசாற வநதத. வான ேகாழிக
கழமப ஊறறபபடடரநதாலம தணடகள இலைல. தைர மிசசம ைவதத
ொபாரதத ேகாழி எலமபகைளச ேசாறறடன ேசரததப ேபாடடரநதான. நான

ஆவலடன ேசாறைற வார வாரத தினேறன. நான காைலமதேல ஒனறம
சாபபிடவிலைல. ேமலம எனகக ேவகமாகத தினறதான பழககம.
சரடைட எடதத மககில ைவதத அதன வாசைனைய மகரநத பிறக நான
ொமலல நழவி கககஸ சவரகக அரேக அமரநத என கசைசயில இரநத
சிககிக கலைல எடதத உரசி நங ொகணைண ேதாயதத பஞசப பிசிைறப பறற
ைவதத சரடைடக ொகாளததிேனன. அைத ஆழமாக இழதத ொமலலொமலல
விடேடன. என மனதில சிநதைனகள நிைறநதன. ஆனால நான எைதபபறறிச
சிநதிககிேறன எனற எனககத ொதரயவிலைல.
ேதாமா எனைன அைழதத ஒலி ேகடட ஓடசொசனேறன. “சாயிபபின ொபணண
ேவணம . . . ஓடபேபா.” நான ொகாலைலபபககம பளளததில இறஙகி ஊட
வழிைய அைடநத அதனவழியாகக காடடககள ொசனேறன. காடடககள மதிய
ொவயில ஆறவதன ொவகைக இைல மணததடன கலநத வசியத.

ஒர கீ ர
என வழிையக கடநத ொசனறத. ொசளைளபபாைற ஏறி மறபககம ொசனற
ஓைடககைரயில இரநத கடகைள அைடநேதன. எனைனக கணடதம அஙேக
கைவககாைய உரலில இடததகொகாணடரநத ொபணகள ேவைலைய நிறததி
கரநத பாரததாரகள.
“தைரயின கடட வரணம” எனற ொசானேனன. அவரகள ஒனறம
ொசாலலவிலைல. தைரயில இரநத ேசவபொபணைணப பாரததாரகள.
ேசவபொபணைண நானைபயனாக இரநதேபாத பாரததிரககிேறன. அபேபாத
அவள மைலகள ேதஙகாய ேபால இரககம. இபேபாத அைவ தககணாங
கரவிககடகள ேபால இரநதன. ேசவபொபணண எனைனப பாரதத
“நீயலலடா எரபப நாயி?” எனறாள. நான பனனைகதேதன. “ேசாதி நீ ேபாயிடட
வாொயட” எனறாள கிழவி. “ேசாதி ேவணடா . . .” எனேறன. “தைர அடபபான.”
கிழவி த எனற தபபி “ேசாதி மதி. . . நீ ேபாட ொபணேண” எனறாள
ேசாதி எனனடன வரமேபாத தைல கனிநத ொமலல அழதபடேய வநதாள.
விசமபல ஒலி ேகடட நான “நீ எநொதட கடட கைரயநேந?” எனேறன. அவள
த எனற தைரயில தபபினாள. நான அதனபின அவைளப பாரககவிலைல.
நாஙகள மீ ணடம பஙகளாைவ அைடநதேபாத ேதாமா வாசலிேலேய நினறான.
“இவளா? இவைள அநந சாயிபப சாடைட ொகாணட அடசசாேன” எனறான.
ேதாமா ேசாதிையக கடடச ொசனற மறறததில ைவதேத அவளைடய
மணடேகாநதைலைய அவிழதத நிரவாணமாக ஆககினான. அவள தன
ைகயால மைலகைளப ொபாததியபட கணண ீரடன எனைனப பாரததாள.
அவளைடய பினபககம பரதத இர பலாககாயகைளச ேசரதத ைவததத
ேபால இரநதத. ேதாமா அவள படடததில படொரனற அடதத “ேபா ேபா”

எனறான. அவள தயஙகி உளேள ொசலவதறக மன எனைன ஓரககணணால
பாரததாள.
நான வராநதாவில மீ ணடம கால மடதத அமரநதொகாணேடன. ேதாமா
பககவாடடல ொசனற நினற ஜனனல வழியாக உளேள பாரதத சிரததான.
திரமபி எனைனப பாரதத வா வா எனற ைககாடடனான. நான எழநத
ேதாமாவின அரேக நினேறன. உளேள தைர நிரவாணமாக நினற தைரயில
அமரநதிரநத ேசாதியின மகதைத தன இடபபடன ேசரதத, அவள
தைலமயிைரப பிடதத இறககி ேவகமாக அைசததான. அவள மசசததிணறி
தடததக ொகாணடரநதாள.
ேதாமா எனனிடம ொபரய பறகைளக காடடச சிரததான. நான ேபசாமல
நினேறன. ொகாஞச ேநரததில தைர மாடடதேதால சாடைடயால ேசாதிைய
அடததக ொகாணேட நர கழறவத ேபால ஏேதா ொசானனபட அவைளத
தரததி வநதான. அவள மைலகள கலஙக “எனேற ேதேவ . . . எனொற ேதேவ”
எனற அலறியபட ஓட வநத மறறததில நினறாள. நிரவாணமாக வநத தைர
மறறததில தபபிவிடட உளேள ேபானான. ேசாதி தைரயில கநதி அமரநத
ஓஙகரதத ேகாைழையத தபபினாள.
ேதாமா அவைள தைலமடையப பிடததத தககி சைமயலைறககள
இழததகொகாணட ொசனறான. அவள "எனொற ேதேவ எனொற ேதேவ" எனற
ொசாலலி அழதொகாணடரநதாள. அவன உளேள ொசனறதேம அவைளக கீ ேழ
தளளிப ேபாடட ேமேல படததக ொகாணடான. நான அவன ொசயவைதக
ொகாஞச ேநரம பாரததக ொகாணடரநேதன. அபேபாத அநதப பழ உணணி கீ ேழ
இறஙகி வரவைதக கணேடன. அத அடதத மரம ேநாககி ேவகமாக
ஓடபேபாய ஏறிக ொகாணடத.
நிரவாணமாக ேசாதி வநத எனனிடம அவளைடய மணட தணிைய
எடததத தரசொசானனாள. நான எடததக ொகாடதததம அைத அவள ேதாளில
மடசசிடட தறறடததக ொகாணடாள. ேதாமா பீட பறற ைவததபட உளளிரநத
வநத “இநநாட , இொதடதேதா” எனறான. அவன சடடககாடடய ொபரய
சடடயில பைழயேசாறம வானேகாழிககறியம ேசரததக ொகாடடபபடடரநதத.
ேசாதி அநதச சடடைய எடததகொகாணடாள.
நாஙகள நடநத ொசலலமேபாத அவள தைலகனிநேத வநதாள. நான சடடைய
ைவததகொகாளளலாமா எனற ேகடேடன. அவள திரமபிேய பாரககவிலைல.
மசசேலாைட அரேக வநதேபாத அவள சடடையக கீ ேழ ைவததவிடட
மணடசறைற அவிழதத கைரயில ைவததவிடட நீரல இறஙகினாள.
அவளைடய மைலகள நீரல மிதபபைதப பாரததகொகாணட இலஞசி மரதத

ேவரல அமரநதிரநேதன. அவள எனைனப பாரககவிலைல. நீரல
இரநதபடேய ேசறறமண எடதத பல ேதயததாள. பிறக எழநத வநத
எனைனத தாணடச ொசனற உைடைய எடததாள. அவைள நான திரமபிப
பாரததேபாத அவள கநதல படடததில நீைரச ொசாடடகொகாணடரநதத.
சடொடனற ேசாதி எனைனப பினனாலிரநத வநத அைணததக ொகாணடாள.
அவளைடய களிரான கனதத மைலகைள நான என மதகில உணரநேதன.
உடேன நான அவைள திரமபித தழவிக ொகாணேடன. அவளைடய ைககளம
காலகளம எனைன இறககிக ொகாணடன. அவள எனைன “நாேய நாேய” எனற
திடடகொகாணடம என மதைகத தன நகஙகளால பிராணடகொகாணடம
இரநதாள. கைடசியில என ேதாளில அததைன பறகளம பதிநத ரததம வரம
அளவககக கடததாள.
பினனர நாஙகள இரவரம ஓைடயில இறஙகிக களிதேதாம. இலவமபஞச
ொவடதததேபால சிறிய ொவணபறகள காடட அவள சிரதத என மீ த
வணடைல வார வசினாள.

நான களிததபின எனனைடய காககி நிககைரேய
மீ ணடம அணிநதொகாணேடன. எனகக ஒேர நிககரதான உணட. அவள எழநத
தன உைடகைள அணிநத ொகாணட சடடைய எடததாள. எனனிடம
“பயிககிணா?” எனறாள. எனககப பசிததத. “ஆநேந” எனேறன.
அவள ஒர ேதககிைலையப பறிததப பரபபி அதில கழமப கலநத பைழய
ேசாறைறப ேபாடடாள. நான ேவகமாகத தினேறன. “ேதாேன ேவணமா?” எனற
ேகடட ேபாத தைலயாடடேனன. நாேன எலலா ேசாறைறயம தினறவிடேடன.
அவள சடடைய ஓைடயில கழவினாள. நான “நினகக நான மானிைறசசி
தரம” எனேறன. “எபேபா?” எனறாள. “ொநலாவ கறககமேபா . . . நாைளயிொல
நான ஆைன ேவடைடககப ேபாகம” எனேறன. அவள எனைனப பாரததபட
ொகாஞச ேநரம இரநதவிடட “காரகொகாமபைனயா?” எனறாள. “ஓ” எனேறன.
ேசாதி “காரகொகாமபனகக மல ொதயவம மாதி தைணயணட... தீயணைட
அவனொட ேமேல ொகாளளகிலல” எனறாள. நான மைலொதயவஙகள
தைரகைளப பாரததால பயபபடம எனேறன. மைலொதயவஙகொளலலாம
இபேபாத மைலதாணட பாணடநாடடககப ேபாயவிடடன எனற ேதாமா
எனனிடம ொசானனான. சததிய ேவத ொதயவம மடடமதான இனி மைலகளகக
ொதயவம. அத தைரகளககக கடடபபடட ொதயவம. அநத ொதயவம
யாைனகளககக காபப அலல. ஆகேவ காரக ொகாமபைன தைர கணடபபாகக
ொகாலவார.
ேசாதி ேபசாமல எழநத சடடயடன நடநதாள. நான அவள பினனால
ொசனேறன. அவைளப பினொதாடரநத ொசனற சததியேவத ொதயவதைதபபறறி

ேதாமா ொசானனைதச ொசாலல விரமபிேனன. ேசாதியின கழநைதகளககத
ேதன ொகாணட ொகாடககேவணடம எனற நிைனததகொகாணேடன. அதன
பினனர நான அநதப பழ உணணிையபபறறி நிைனகக ஆரமபிதேதன.
ேசாதிையவிடடவிடட நான திரமபி வநேதன. ேதாமா சைமயல அைறககள
வாையத திறநத ைவதத கனதத கறடைட விடடக ொகாணட
தஙகிகொகாணடரநதான. நான அவைனப பாரததபின ொமலல உளேள ேபாய
சடடையத திறநத மிஞசியிரநத ேகாழிககறியின தணடகைள எடததத
தினேறன. அதனபினனர பஙகளாவகக வநேதன. தைர உளேள கறடைட
விடம ஒலி ேகடடத. நான ொமலல நடநத உளேள ொசனேறன.
தைரயின ேமைஜமீ த நீலநிறமான வாததககழதத கபபியில சீைமசசாராயம
இரநதத. ொமலலிய கணணாடயால ஆன ொகாககக கால ேகாபைபயில
ொகாஞசம சாராயம மிசசம இரநதத. நான சாராயதைத ஊறறி நாைலநத
மைற கடதேதன. பின அநதக கபபியில இரநதம ொகாஞசம கடதேதன.
காடடல அமமசசிபபலா அரேக பலாபபழம பழதத உதிரநத அழகி நாறவத
ேபால ஒர இனிைமயான கமடடல அதறக.
அதன பின ொமலல உள அைறககச ொசனேறன. அஙேக அநத
யாைனததபபாககி சவரல மாடடபபடட நினறிரநதத. அைதக ைகயில
எடததப பாரதேதன. ொபணணின ைக ேபாலேவ ொமனைமயாக இரநதத. அதன
கழாயில எனனைடய பிமபம சபபிபேபாயத ொதரநதத. அைதத திறநத கழாய
வழியாகக கணைண ைவததப பாரதேதன. இரணட கணடகைள அதில ஒேர
சமயம ேபாட மடயம. கழாயகக ஒர கணட. அதன வழியாக நான
ஜனனலகக அபபால ொதரநத காடைடப பாரதேதன. எனககப பாட ேவணடம
ேபாலிரநதத. எனககச சினன வயதில என தாததா ொசாலலிததநத பாடைடப
பாடேனன.
கனனஙகறததிடட பாைறயாேண

-ஓேள

ொபனனமொபரொயார பாைறயாேண
தமபிகைக உளொளார பாைற
அமபரம ேபாலதேத பாைற

யாேண -ஓேள
யாேண...

2
மறநாள அதிகாைலயில நான களிரககள எழநத ேதாமாைவ எழபபிேனன.
அவன எனைன "பைலயாட ேமாேன" எனற திடடயபட எழநத சிலைவ
ேபாடடபினப ேபாய அடபபில ஒர சிலலாடைடையப பறறைவதத
காபபிககத தணண ீர ேபாடடான. நான ொசனற தைரயின சபபாததகைள
எடதத ைவதேதன. அவறைற ேநறேற பாலஷ ேபாடட ைவததிரநேதன.
வராணடாவில நான காதத நினறேபாத ேதாமா ைகயில ொபரய

ொவளைளததகரக ேகாபைபயில சடான காபபியடன ொசனற தைரைய
எழபபினான. தைர தைலககேமல கமபளிைய இழததபேபாரததிகொகாணட
தஙகிக ொகாணடரநதான.
அவனரேக நினற ேதாமா "கடமானிங! கடமானிங!" எனற நிைறய தடைவ
ொசானனான. ேபார ைவககள இரநத தைர கழறலாக ஏேதா ொசானனான.
ேதாமா அதறகம "கடமானிங!" எனறான. தைர ேபாரைவைய விலககி எழநத
அமரநத ேதாமாவின கனனததில அைறநதான. "டாமிட ஸடபிட . . . கணர
ஃபல . . . ஃபக யவர ஆஸ" எனற அவன வழககமாகச ொசாலவைதச
ொசானனான. அடபடட ேபாதம ேதாமா காபிையத தளமப விடவிலைல. "காபி
சாயேப" எனற பவயமாக நீடடனான.
தைர ஒனறம ொசாலலாமல காபிைய ஊதி ஊதிக கடகக ஆரமபிததான.
ேதாமா அதறகள பககதத அைறகக ஓடனான. தைர ட கடதத பினனர
நிரவாணமாக எழநத பினபகக அைறககச ொசனறான. அஙேக ஒர மர
மககாலியில ஓடைட ேபாடட ைவததிரநதான. அதன கீ ேழ ேதாமா
நாைலநத ேதககிைலகைளப பரபபி ைவததிரநதான. தைர மககாலியில
அமரநத மலம கழிகக ஆரமபிததான. அபேபாத ேதாமா அவனகக,
பைனேயாைல ேபாலிரநத ொமனைமயான கரய கததியால ேஷவ
ொசயதவிடடான. மகதைதத ைதலமேபாடடத தைடதத மடதத பினனர
தைரயின பினபககதைத ஒர ொபடடயில இரநத எடதத இலவமபஞசால
நனறாக நாைலநத மைற தைடததான.
தைரைய ஈரமான டவலால ேதாமா தைடததவிடவைத நான
பாரததகொகாணட நினேறன. அநத பஙகளாவில எலலா கதவகளம மிக
அகலமானைவ. உயரமானைவ. மனவாசல கதைவ மடடேம இரவில
மடவாரகள. எலலா அைறயம எலலா இடததிலம ொதரயம. தைர எழநத
ஒர மரதொதாடடயில ேதாமா ொகாணட வநத ைவதத ொவநநீரால தன
மகதைதயம ைககைளயம அககைளயம கழவிக ொகாணடான. அதன பின
ேதாமா அவைனத தைடததான.
தைர தன காககி காலசடைடககள காலகைள நைழதத அதன மீ த நிைறய
ைபகள ைததத காககி சடைடைய அணிநத உளேள ொசலததினான. அபேபாத
அவன ஒர மரபொபாமைம ேபால ஆகி விடடதாக எனககத ேதானறியத.
மழஙகாலகளடனகடய ொபரய ரபபர சபபாததகைளப ேபாடட பின
யாைனததபபாககிைய எடததான. அதன கழாையத திறநத உளேள
கணவிடடப பாரததான. சவர அடககபொபடடயில இரநத சிறிய
அலமினியபொபடடைய எடதத அதில இரநத சிறிய கரய படடைய எடததத
திறநதேபாத எரயம ைதலமணம எழநதத. அநதக கரய கழமைப பஞசில

ேதயதத கசசியில ொபாரததி உளேள விடட இழததான. அேத எணைணக
கழமைப தபபாககியின விரல வைளயததகக உளேள இரநத
இைடொவளிவழியாக விடட உளேள இரநத சிறிய சககரஙகளில பசினான.
எனனிடம "இவள ொராமப அழகி இலைலயா?" எனற ேகடட கணைணச
சிமிடடனான. அபேபாததான தைர அநதத தபபாககிையப ொபணணாக
நிைனபபத எனககப பரநதத. அைத ொமலல மததமிடட விடட "அவள ொவட
நிைறநதவள.." எனற எனனிடம ொசாலலி மடயில கிைடமடடமாக
ைவததகொகாணடான. அதன வைளவில என ேதாறறம ஒர நிறமாகத
ொதரநதத.
ேதாமா ொராடடயம ொபாரதத ேகாழியம பால இலலாத காபியம
ொகாணடவநத பரமாறிவிடட மணிைய அடததான. தைர சாபபிட
ஆரமபிததேபாத நான ேபசாமல நினேறன. தைர எனகக ஒர
ொராடடததணைட எடதத வசினான.

நான அைதப ொபாறககி மணேபாக
ஊதிவிடட ேவகமாகததினேறன. அதறகள எனககக ேகாழிதொதாைட ஒனைற
அவன எறிநதான. தைர சாபபிடட எழநததம நான ொவளிேய ொசனேறன.
எைட கைறவான ொபரய மரப ொபடடயில தைரககத ேதைவயான ொபாரடகள
நானக நாடகள மனனேர எடதத ைவககபபடடரநதன. ொமனைமயான
காகிதஙகளில சறறபபடட நனறாக ொவயிலில உலரததிய ொராடடகள.
டபபாககளில காறற பகாமல அைடககபபடட ொவணைண. சாராயக கபபிகள.
மாறற உைடகள. இனனம ஒர சபபாதத. கடாரம கடடம தணி எனற
பலவைகயான ொபாரடகள. அவறைற மைறயாக உளேள அடககவம திரபபி
எடககவம எனனால மடடமதான மடயம.
தைர தன ேதாளில மாடடய ேதாலவார ொகாணட கிததான ைபயில
வடககேநாககிக கரவி, பாடடபொபடட ஆகியவறைறயம தபபாககிககரய
அலமினியப ொபடடையயம பைகயிைல டபபாைவயம ைவததான. தைலயில
கடடகொகாளளம விளகககள. ைகயில பிடததகொகாளளம விளகக
ஆகியைவயம அவனிடமதான இரநதன. எனனைடய ொபடடககள பதத
ேபடடரகள ேமலதிகமாக ைவததிரநேதன. தைர ஒர தவாைல, பததக
ைகககடைடகள ஆகியவறைறயம எடததகொகாணடான. கழததில
தரேநாககிக கழாையத ொதாஙகவிடடான. தபபாககி ேதாளில கறககாகத
ொதாஙகியத. இடபபில கடடபபடட ேதால படைடயில ஒரபககம
ேதாலைறககள சிறிய ைகததபபாககியம இனொனார பககம கடநீரப ைபயம
ொதாஙகின. அலமினியததால ஆன ஊனறகமப. அைத விரததக கததி விடட
மககாலிேபால உடகாரநதம ொகாளளலாம. தைர தயாரானதம ேதாமா

ொகாணடவநத இனொனார காபபிைய சடாகக கடததவிடட தனனைடய
காககி நிறமான சடடதொதாபபிையயம ைவததக ொகாணடான.
நான ொபடடைய என ேதாளில வாரகைளப ேபாடட பினபககம
தககிகொகாணடதம நாஙகள

கிளமபிேனாம. நான மநைதய நாேள நனறாகக

கர தீடட ைவததிரநத எனனைடய நீளமான கததிைய எடததகொகாணேடன.
தைரபடகளில கால ைவதததம "ஜீஸஸ!" எனற ொசாலலி சில ைவககறி
ேபாடடகொகாணடான. பஙகளாவில இரநத இறஙகி இடஙகலான பாைத
வழியாக நாஙகள காடடககள நைழநேதாம.
காைலேநரததில காட தைலகக ேமல பறைவகளின ஒலியால
நிைறநதிரநதத. இரடட விலகாத இைலயடரவின உளேள இளமைழ ேபால
பனிததளிகள ொசாடடன. நானம தைரயம சில கணஙகளிேலேய நனறாக
நைனநதவிடேடாம. களிரல என உடமப சிலிரதத அைசநதத. தைர
இரபககமம பாரததபட தனககள ஏேதா மனகியபட நடநத வநதான. தைர
அவவளவ எளிதில மசசவாஙகவதிலைல எனபைத நான
கவனிததிரககிேறன. ஊரல வாழபவரகள எனறால சீராக ேமேடறிச
ொசனறொகாணேட இரககம இநத ஒறைறயடபபாைதயில இதறகள மசசத
திணறி நினறிரபபாரகள.
காடடல அபபகதி மழகக காடடலநைத, சீலாநதி, ொபரொநலலி, ொகாடநைத
மரஙகளம தவிடைடபபதரகளமதான. எைவயேம காேயா கனிேயா
ொகாடைடேயா தரவதிலைல. ேமேல ொநடநதரததகக ஏறிய பினப
காடடசொசடகளின அடரததிககள சழலிபபாைற ொதரநதத. பாைறயின ொவடபப
வழியாகத தணண ீர கசிநத வழிநதத. பாைறைய அைடநததம தைர
மசசவிடடபட சறற அமரநதொகாணடார. நான ொபடடையத தைரயில
ைவததவிடட அமரநத ொகாணேடன. அபேபாொதலலாம உடனடயாகத
தஙகிவிடேவன. எனககத ொதரயாத எஙொகலலாேமா ொசனறொகாணடரநத
விடட கரல ேகடடதம திரமபி விடேவன. அபபட நான ேபாகம இடஙகளம
காடகளதான. ஆனால நான அஙேக நனறாகேவ ஆஙகிலம
ேபசிகொகாணடரபேபன.
தைர ஒர சரடைடப பறற ைவததான. சில நிமிடஙகள ஆழமாக
இழததவிடட உடேன அைதக கததி அைணதத திரமபி தன இடபபப
ைபககள ைவததக ொகாணடபின "ேநறற அநதப ொபணைண நீயா கடட
வநதாய?" எனறான. நான "அவளதான இரநதாள" எனேறன. "அவளகக ேநாய
இரககிறத. அவைள வரககடாத எனற நான ொசாலலியிரநேதன. . ."எனறான.
நான ஒனறம ொசாலலாமல பாரதேதன. "ொபரசசாளி ேபாலப பாரககாேத . . .
இநதியக கறபபப ொபரசசாளி. . ." எனற ொசாலலி தைர என மீ த ஒர கலைல

எடதத எறிநதான. "கரட ேபால நாறறமடககிறாள அநத ேவசி . . . அவைள
இனிேமல கடடவநதால உனைனயம அவைளயம சடடவிடேவன" தைர என
கணகைளப பாரதத "டாமிட" எனறான.
மீ ணடம நாஙகள கிளமபி பாைறகக அபபால சரநத இறஙகம
காடடசசாைலயில ொசனேறாம. அத யாைனபபாைத. அவவபேபாத
ேதொனடககம காணிகளம ொசனறிரககலாம. மைழொபயதொகாணேட
இரபபதனால இைலகள வளரநத வழிைய மடயிரநதன. சில இடஙகளில
காடட ஈஞைசயம தடலியம மளொகாடகைள நீடடயிரநதன. அவறைற
ொவடடததளளி தைர வரவதறக வழிொசயதொகாடதேதன. தைர ஒர ொசடயில
இரநத பசைசபபாமப ஒனைற சடொடனற பிடததான. மிகவம சினனப பாமப.
பசைசநிறமான அரககால ொசயதத ேபால இரநதத.
"பார பசைசககணணாடக கழாய ேபால இரககிறத . . ." எனறான தைர. அத
அவன பிடயில நினற ொநளிநத நாகைகப பறககச ொசயதத. அவனத
மழஙைகயில வாைலசசறறி ைவததகொகாணடத. நான மனனால
ொசனறேபாத பினபககம அநதப பாமபடன தைர ொமலல ஏேதா ொசானனபடேய
வநத ொகாணடரநதான. எனகக அநதக கரைல விடட கவனதைத நீககேவ
மடயவிலைல. ொமலல ொமலல என பதறறம அதிகரததத. ஒர கடடததில
நான அவன ைகயில ொநளியம பாமைபபபறறி மடடேம
எணணிகொகாணடரநேதன.
காடடககள ஈரம உலரநத நீராவி எழ ஆரமபிததத. எனகக வியரததக
ொகாடடயத நான நவரப பசசிைலகைளப பறிதத ொமனற சாறைறக கடதத
சகைகைய உமிழநத தாகதைதத தணிததக ொகாணட நடநேதன. தைர தன
படடயில இரநத தணண ீர கடததகொகாணடான. பாைதையக கடநத ொசனற
ொகாட காடடகமபளம எனற கணடதம நான அைதத ொதாடரநதொசனற ஒர
கமபளக காையப பறிதேதன. அதன சாறைறக கடதத மடதததம
எனனைடய தாகம மழைமயாக நீஙகியத.
நாஙகள மீ ணடம அமரநதேபாத தைர எனனிடம "இவள நலல நடனககார
இலைலயா?" எனறான. பசைசபபாமப அதன வாையத திறநத மசசககாக
ஏஙகியபட எரயம கயிற ேபால மறகியத. தைர அைதக கீ ேழ ேபாடட தன
சபபாததால அதன தைலைய அழததித ேதயததான அதன வால தீயின நாகக
ேபால தடதடதத சபபாததின பககவாடட ரபபரல அைறநத பின ொமலல
ொசாடககிச ொசாடககி அைசவிழநதத. தைர மீ ணடம அநத எஞசிய சரடைடப
பறற ைவதத இழததான.

நாஙகள மீ ணடம கிளமபி சணடமைல ேநாககிச ொசனேறாம. காடடககள
ொவயில கணணாடக கழாயகள ேபாலவம, திைரசசீைலகள ேபாலவம,
காடடரவி ேபாலவம, ொபரய அடமரஙகள ேபாலவம, சில இடஙகளில
ொவளைளச சவர ேபாலவம விழநதகிடநதத. ொவயில காறறில ஆடவைதக
காடடலதான காணமடயம. இைலகள மீ த விழநத பசைசநிற ஒளிவடடஙகள
காறறில களதத நீரன ஆமபல இைலகள ேபால அைலயடததன. ொவயில
எஙகளமீ த அடககவிலைல எனறாலம நனறாகப பழஙகியத. களிரநத காறற
ேமேல படடேபாத ொமலல பலலரததத.
மதிய உணவகக எனற தைர ஒர சிறிய ஓைடயின கைரயில நினறான.
ஓைடயில ொதளிநத நீர பாசிபடநத உரைளபபாைறகள நடேவ சததேமதம
இலலாமல சாைரபபாமப ேபால வழககிச ொசனறொகாணடரநதத. தணண ீர
ேதட வநத காடடசொசடகள நீைர ேநாககி அடரநத வரமபிடடரநதன.
பாைறகள நடேவ ொகாககககால விரலகள ேபால ஏராளமான ேவரகள
ொதரநதன. தைர ஒர பாைற ேமல அமரநத ொகாணடான.
நான என வாளடன காடடககள பகநேதன. ஒர நீளமான மஙகிைல ொவடட
நனிையச ொசதககி அதன மீ த என இடபபில இரநத கரய ஈடடநனிைய
எடதத ஒர மைற பாைறயில ேதயததவிடட இறகபொபாரததிேனன.
ஈடடயடன தைழகள நடேவ ொமலல ொமலல ஊரநதொசனேறன. எனைன ஒர
சிறதைதயாகக கறபைன ொசயத ொகாணேடன. சிறதைத ொசலலம ேபாத மண
அதிரககடாத. பல அைலயககடாத. சிறதைத, மீ ன நீரல ொசலவத ேபால
காடடப பதரககள ொசலலககடயத.
பதரககள என எதிேர நான ஒர மாைனககணேடன. ொகாமப விரயாத
ேகைழமான. அத படததிரநத இடததில இரநேத எனனைடய வாசைனையக
ேகடட காதகைள என பககமாகக கவிதத மனனஙகாைலத தககி ைவததத.
எனைன அத பாரதத உடல சிலிரதத எழவதறகள நான ஈடடைய எறிநேதன.
ஈடடயடன அத பாயநத ஒர மரததில மடட விழநத களமபகைள
உைதததக ொகாணடத. நான ஓடசொசனற அைத ொநரஙகி ஈடடையப பிடஙகி
அதன இதயதைதபபாரதத இரமைற கததிேனன. உைடநத கரங கலசிலல
ேபால ஈரம மினனிய கரய கணகளால அத எனைனப பாரததத. ேநறற நான
ேசாதியின ேமேல மரடடததனமாக இயஙகிக ொகாணடரநத ேபாத அவள
கணகள அபபடததான இரநதன எனற ேதானறியத. அவளகக உசசம
வநதேபாத அநத மாைனப ேபாலததான உலககிகொகாணட ொதாணைட கமறம
ஒலிைய எழபபினாள. அதன பின அவள கணகள அபபடததான ொமலல இைம
மடன.

நான அநத மாைன அஙேகேய ேபாடட என வாளால அதன ேதாைல
உரதேதன. சைதயில இளஞசடம தடபபம இரநத ொகாணேட இரநதத.
ொதாைட நரமைப ொவடடயதம ரததம என ைககைள நைனததத. இதயதைத
ொவடட எடததேபாத ஊறறப ேபால ரததம என மீ த பீறிடட அடததத.
ொதாைடசசைதகைளயம மாரபசசைதகைளயம எலமப இலலாமல ேபாதிய
அளவ ொவடட எடதத பரபபிய ேதககிைல மீ த ைவததவிடட கீ ேழ கிடநத
கமகப பாைள ஒனைற எடதத ைபயாகக ேகாடட அதில இைறசசிைய
நிைறதத எடததகொகாணட ஓைடக கைரகக வநேதன.
காடடல எபேபாதம ஓைடக கைரயிலதான காயநத விறக கிைடககம.
ஓைடவழியாகச ொசனறேபாத பாைறகள ஓைடைய திைச திரபபிய இடததில
நீரல வநத மடகி உலரநத சளளிகளம மரஙகளம சிககி இரநதன. உலரநத
மரஙகைளப ொபாறககிக ொகாணட வநத கவிதேதன. ேதககிைலயில
மானகறிைய நனறாகப ொபாடடலஙகளாகக கடட அைத ஓைடயில எடதத
களிமணணில ொபாதிநத உரடட உரைளகைள அடககி விறக ேபாடட தீைய
மடடேனன. காடடககள ொசனற இைலகைள ஆராயநத காயசசிைலக கணட
பிடதத, அதன ொகாடையத தககி ேவைரக கணடபிடதத, கிழஙைகத ேதாணட
எடததக ொகாணடவநத தீயில ேபாடேடன.
தீயரேக அமரதத ொகாணட கிழஙககைளயம இைறசசி உரணைடகைளயம
பரடடபேபாடட சடேடன. களிமண சிவநத கரகியதம உரடட எடதத ஓரமாக
ைவதேதன மனற உரணைடகைளக ொகாணடொசனற தைர அரேக
ேதககிைலயில ைவதேதன. தைர அைதச சிறிய கலலால உைடததான.
உளளிரநத ொவநத வாசைனயடன மானின ொநய வழிநதத. கறி உரகி ொவநத
ொவணைம ொகாணடரநதத. தைரகக என ொபடடயில இரநத உலரநத ொராடட
விலைலகைளயம சாராயக கபபிையயம எடததக ொகாணட ொசனற
ைவதேதன. அவன மானிைறசசியின ொநயயில உலரநத ொராடடையத
ேதாயததக கடதத ொமனற தினன ஆரமபிததான. நடநடேவ சாராயதைதயம
ஓரர வாய கடததான.
தைரகக உபபிலலாத கறி பிடககம. எனககக ொகாஞசம உபபம மிளகாயம
ேதைவபபடம. வரம வழியிேலேய காநதார மிளகாய பறிதத
ைவததிரநேதன. எனனிடம எபேபாதேம உபப இரககம. மிளகாையயம
உபைபயம ேசரதத பாைறயில ைவதத இடதத பைசயாக ஆககி ைவததக
ொகாணேடன. காயசசிலககிழஙைக உைடதத சடாகப பியதத எடதத
மானகறியில கலநத பிைசநத உபப மிளகாயில ொதாடடகொகாணட தினேறன.
எனனால இரணட இைறசசி உரைளகைள மடடேம தினன மடநதத. தைர
இனனம ஒர இைறசசி உரைள ேகடடான.

தைர சரடைட தீயில மீ ணடம பறறைவதத இழததான. நான தணண ீரவிடட
அைத அைணதத விடட ஓைடயில தணண ீர அளளிக கடததவிடட பறபபட
ஆயததமாக என ொபடடைய நனறாக மடக கடட அதன வாரகைளத ேதாளில
மாடடயபட அமரநதிரநேதன. மிஞசிய எடட இைறசசி உரைளகைளப
பாைளபைபயில ேபாடட ைகயில எடததக ொகாணேடன. தைர ஏபபம விடட
தபபிய பட எழநததம நானம ொபடடயடன எழநதொகாணேடன.
நாஙகள ொமலலொமலல இறஙகிச ொசனறொகாணேட இரநேதாம.
சணடமைலயின உசசி மரஙகளகக ேமல சாயநத ொவயிலில ஒளிவிடட
மடமபகள மடகககளடன ொதரநதத. அதன ஒரபககம மைழநீர வழிநத கரய
தடம. ேமேல நீல வானததில இரணட ேமகபொபாதிகள மாொபரம
ொவணமயலகள ேபால நினறன. மயலகளின காதகைளககடப பாரகக
மடநதத.
மைலைய ேநாககிச ொசனற ொகாணேட இரநேதாம. மைல நாஙகள எததைன
நடநதாலம அைதப ொபாரடபடததாமல அஙேகேய இரநதத. காடடககள
ொமலல ொமலல ொவளிசசம அைணய ஆரமபிததத. பறைவகளின ஒலிகள
கனதத ஒலிததன. வானததில கடடம கடடமாகக ொகாகககள ேமறக
ேநாககிச ொசனறன. களததில பரலமீ னகடடம ொசலவதேபால இரநதத.
ொகாசககள பைகபபடலம ேபாலப பறநதவநத எஙகள மகஙகளில அபபின.
தைர தபபிகொகாணேட இரநதான.
காடடககள இரடட கனததக ொகாணேட வநதத. அபேபாதம சணடமைல
தரததிலதான இரநதத. அதன ேமல இனொனார ொபரய ேமகம வநத படநத
தன சிறககைளத தாழததி அமரநதிரநதைதக கணேடன. வவவாலகள
கைலநத, சிவநத ஒளி பரவிய வானததில பறகக ஆரமபிததன. பலவைகயான
பறைவகள ொபரய கலவர ஒலியடன கடைணநத மாொபரம அயனி மரம
ஒனைறத தாணடசொசனேறாம. அதன கீ ேழ பறைவ எசசததின காரவாசைன
நிைறநதிரநதத.
காடடககள ஒர தடைடயான பாைறையக கணடதம தைர அஙேக தஙகலாம
எனற ொசானனான. நான ேமேல ஏறி இடம பாரதேதன. ொபடடயில இரநத
கடாரததணிையயம கயிறகைளயம ஆணிகைளயம எடதேதன. பாைற
இடகககளில ஆணிைய கல ைவதத அைறநத இறககிய பினனர அவறறில
கயிற கடட இறககி கடாரககாமைப நிறததிேனன. கடாரததணிைய விரதத
அநதக காமபகளில இறகக கடட இழதத கடாரதைத நிறகசொசயேதன.
உளேள ொமதைதவிரபைபப ேபாடட பககவாடடத தணிகைளயம
ொதாஙகவிடேடன. ஊரம பசசிகள உளேள ொசலலாமலிரகக பககவாடடக
கிததாைன நனறாக மடதத உளேள ொசரகிேனன. கடாரம தயாராகம வைர

தைர பாைற ேமல மலலாநத படததிரநதான. அவனரேக
யாைனததபபாககிபடததிரநதத.
தைர கடாரததககள ொசனற பாரததவிடட தனனைடய உறககபைபைய
எடதத உளேள ேபாடடக ொகாணடான. நான காடடககள ேபாய ொபரய
உலரநத மரஙகைளத தககி வநத ேபாடட தீப ொபாரததிேனன. காடடககள
இரநத இரடட வநத எஙகைளச சழநதொகாணடத. இரடடககள தீ பலியின
நாகக ேபால சிவபபாக எரநத பைக விடட ொவடதத கஙககைள ேமல
ேநாககி உமிழநத ொநளிநதத. ொபடடயில இரநத ொமலலிய கமபிைய எடதத
தீயின இரபககமம நடட மரததணடகளில கடட அதில அலமினிய
ொகடடைலத ொதாஙகவிடேடன.
தைர வநத தீயரேக அமரநத ொகாணடான. நான எனனிடமிரநத இைறசசி
உரைளகைள அவனககக ொகாடதேதன. அவன அைத வாஙகி உைடதத
அதில உலர ொராடடையத ேதாயததத தினறான. படடயில இரநத
சாராயதைதத தீயில ேலசாகக காடட அதனள இரநத ஆவி கிளமபியதம
அநத ஆவியடன ேசரதேத கடததான. நான டைய ொவளைளத தகரப
ேபாணியில ஊறறிக ொகாடதததம சாராயதைத அநத டயில விடட ஊதி
ஊதிக கடததான.
நான உடகாரநதபடேய தஙக ஆரமபிததேபாத தைர ஏேதா ேகடடான. நான
விழிதத பனனைக ொசயேதன. "நீ அநத ேவசிையக ொகாணட ொசனற அவள
கிராமததில விடடாய அலலவா?" என தைர ேகடடான. நான அதறகப
ேபசாமல பாரதேதன. சடொடனற தைர எழநத எனைன ஓஙகி உைதததான "நீ
அவைள அனபவித தாய . . . நீ அவைள அனபவித தாய. . . நீ என நாய . . . நீ
என நாய" எனற கவியபட நாைலநதமைற உைதததான.
நான பககவாடடல சரநத விழநத அநத உைதகைள என விலாவிலம
ேதாளிலமாக வாஙகிக ொகாணேடன. தைர என மீ த தபபிவிடட திரமபி
கடாரததககள ொசனறவிடடான. நான எழநத தீைய நனறாகத தணட
விடடகொகாணேடன. தீயரேக என உடைலக காடடகொகாணட அமரநேதன.
வானில கரய பரபபில நடசததிரஙகள ொமாடடகள ேபாலத ொதரநதன.
அவறறில இரநத நணைமயான மைழேபால களிர என மீ த ொகாடடயத. என
மதகில களிரம மாரபில கனலம இரநதன. நான தீையேய
பாரததகொகாணடரநதவிடட தஙகிவிடேடன.
3
மறநாள காைல நான இரடடககளேளேய எழநத கஙகவிடடரநத தீையத
தணட எரயவிடடவிடட ொகடடலடன பககததக ேகாைடககசொசனற கசசி

ஒடதத பல ேதயதத மலமகழிததவிடட ொகடடலில தணண ீர அளளி வநத
தீயில ொதாஙகவிடடவிடட கடாரததககள ொசனற தைரைய எழபபிேனன.
எழநததேம அவன எனைன அடபபான என எணணி நான காதத நினறாலம
அவன எனைன ொவறிததப பாரததவிடட பறகைளககாடட "கடமானிங"
எனறான. நான அவைன ேபசாமல பாரதேதன. "நீ ஒர மிரகம . . ." எனற
அவன ொசானனான. நான அதறகம ஒனறம ொசாலலவிலைல. "ட
இரககிறதா?" எனறான. நான ஆமாம எனேறன.
தைர எழநத ொவளிேய வநத ேசாமபல மறிததான. இர மைற ொகாடடாவி
விடடபின ேநராகச ொசனற தீயரேக அமரநதொகாணடான. நான அவனகக ட
கலநத ொகாடதேதன."என பிராநதிைய எடததவா" எனற அவன ொசானனான.
அதில ொகாஞசதைத டயில விடடக கடததான. பினனர எழநத யாைனத
தபபாககிைய மடடம எடததகொகாணட அவேன நடநத காடடககள
ொசனறான. நான அவன பினனால ொசனேறன. அவன தபபாககிையத தைரயில
ைவததவிடட ஒர சிறிய பாைறமீ த ஏறி அமரநத மலம கழிததான. எனைனப
பாரததக கண சிமிடடனான. நான அவனககத தைடதத விடடதம அவன
எழநத ஓைடயில இறஙகி வாையக ொகாபபளிதத கழதைதயம மகதைதயம
கழவிக ொகாணடான.
தைலககேமல பறைவகள கைலநத கசசலிடடகொகாணடரநத காைலயில
மஙகலான ஒளியில காடடசொசடகளின இைலகள எலலாம ொதளிவான பசைச
நிறம ொகாணடரநதன. எஙகைளத தாணட ஒர ொபரய மிளா உடல மழகக
சரககள ஒடடயிரகக திமிர ொதரயம தைசயைசவகளடன ொசனறத. தைர
அைத ேநாககி தபபாககிையக கறி ைவததான. சடவதறகாக அலல எனற
ொதரநதத. சாயவாக காடடககள விழநத இளொவயிலில காட தளபாசியம
நலபாசியம நிைறநத நீர ொகாணட ஒர பசைசநிறத தடாகம ேபாலத
ொதரநதத. உளேள இறஙகிய ொவயிலில இைலகள பளபளொவன அைசவைத
நான கனவகளிலம கணடரககிேறன.
ஒரமைற அமரநத சரடட பிடததவிடட எழநத மீ ணடம நடநேதாம. தைர
ஒர நவர இைலையப பறிதத "இைத நான சாபபிட மடயமா?"எனறான.
"இைதச சாற மடடமதான கடககேவணடம. சக ைகையத தினறால ேபதி
ேபாகம" எனேறன. "உனகக ஆஙகிலம ேபச வரகிறேத"எனறான. நான ஒனறம
ொசாலலவிலைல.
சணடமைல அரேக ொதரய ஆரமபிததத. அதன சிகரததகக விலாவில
இரநத காட அதன மடகககளககள கசிநத பசைமயாக
இறஙகியிரநதைதயம மரஙகள சிறிய பறபணடகள ேபாலத ொதரவைதயம
கணேடன. கரநத கவனிதத ேபாத மைலபபாைறயில ஒர மடபபவழியாகத

தைலவகிடடல ேபனகள ொசலவத ேபால வைரயாடகள ொசலவைதக
கணேடன. தைர எனனிடம "எனன?" எனறான. நான வைரயாடகைளச சடடக
காடடேனன. தைர தன தபபாககிையத தககி அநத ஆடகைள
விைளயாடடாகக கறி ைவததபின எனைன ேநாககி கணகைளச சிமிடடனான.
நாஙகள பாைத இலலாதபட வளரநத கிடநத யாைனபபல பரபைப
வநதைடநேதாம. உளேள ொசலலேவணடமானால பலைல சரதத பாைதைய
உரவாகக ேவணடம. நான ஒர ொபரய கசசிைய எடதத பலைல அடதத
சரதத வகிட எடதத அதன வழியாகச ொசனேறன. காலில சதபபசேசற
மிதிபடடத. யாைனபபலலின விளிமப படட எனனைடய உடொலஙகம
கீ றலகள விழநதன. சில கீ றலகளில ரததம கசிநத எரநதத.
நான மதலில வாசைனைய உணரநேதன. தைரககக ைகையக காடடேனன.
தைர அபபடேய சிைல மாதிர நினறான. மிகொமலல தபபாககிையத திரபபி
அதன கடைடைய தன அககளசைதேமல ைவததகொகாணட விைசயில
விரைல நைழததான. தைரயில மணடயிடட மனனால ொசனற நான
யாைனபபிணடதைதக கணடைடநேதன. சிலமணி ேநரம மநதிய பிணடம
அத. சகைகயின மீ த இரககம சாணிபபைச உலர ஆரமபிததவிடடரநதத.
இனனம சிலமணி ேநரததில அதில வணடகள தைளேபாடட மடைட
ேபாடடரககம. பிணடததின அரேக இரநத யாைனயின காலடததடஙகைளப
பாரதேதன.
தைர அரேக வநத "அததானா?" எனறான. நான ைசைகயால ஆமாம
எனேறன. அநத அளவகக அகலமான இைடொவளியளள ேவற யாைனக
காலடத தடம காடடககள ேவற இலைல. தைர அரேக வநத அநதக
காலடத தடதைதக கரநத ேநாககினான. நான அநதப பிணடதைதக காலால
பரடடப பாரதேதன. ஈஞைசச சகைகயாக இரநதத. சணடமைலயின ொதனபறம
ஈஞைசககாட அடநதிரககம. இரவ அஙேக தஙகி விடட காைலயில
அஙகிரநத இஙேக வநதிரககிறத. ொவயில ஏறி விடடதனால திரமபி
ஈஞைசககாடடகேக ொசனறிரககம. நான அநத பலலடரவ மழகக ஊடரவி
ேவற பிணடஙகள கிடககினறனவா எனற பாரதேதன. ொகாமபன ஒறைற
யாைன. அத இரககம இடததில பிற யாைனகள வராத. மதம ொகாணட
இளகமேபாத மடடேம அத பிடயாைனகைளத ேதடப பிற
யாைனபபறறஙகளககச ொசலலம.
"இபேபாத எஙேக இரககம அத?" எனற தைர ேகடடான. "ஈஞைசககாட . . ."
எனற நான ொசானேனன. "அஙேக மள அடரநதிரககம. இஙேக திறநத ொவளி
இரககிறத. இஙேகேய தஙகேவாம. காைலயில இஙேக வரம..." எனற தைர
ொசானனான. ஆனால அஙேக மரஙகள ஏதம இலைல. ேநரடயாக

ொவடடொவளியில நினற யாைனைய எதிரொகாளவத சிரமம. நான அைதச
ொசாலலவிலைல. தைரேய ஊகிததகொகாணட தன தபபாககிையக காடட
கணகைளச சிமிடடனான.
ொகாமபனின பிணடதைத அளளி சதபபககழியில இரநத நீரல கலககி
உடலமீ த ொதளிததக ொகாணேடாம. சரடட பிடககக கடாத. சாராயம
கடககககடாத, ொராடட இைறசசிையத தினபதம கட சரயிலைலதான.
ஆனால நான எஞசிய இைறசசி உரணைடைய உைடததக ொகாடதேதன. நான
இரணட உரணைட தினேறன. தைர மிஞசிய நானக உரணைடகைளத
தினறான.
நாஙகள பலநடேவ அமரநத ொகாணேடாம. எஙகளேமல தவைளகள எமபிப
பாயநதன. கணணாடவிரயன இரககககடம எனற நான ேமாபபம
பிடததகொகாணேட இரநேதன. ொகாசககள எஙகள ேமல பரவி ேபாரைவ
ேபால ஒடடக ொகாணடன. தைர தபபிக ொகாணேட இரநதான. தவாைலயால
மகதைத மட அைவ மககககள ேபாவைதத தடததான.
இரடடகொகாணேட வநதத. நடசததிரஙகள ொகாஞசம ொகாஞசமாகத ொதரய
ஆரமபிததன. ேமறக வானில சரபாதிப பிைறநிலவ எழநதவநதத. ஒர
தமமல ஒலிைய அரேக ேகடேடன. ொபரய மிளா ஒனற எனனரேக நினற
எனைன உறறப பாரததத. அதன கணகளின ொமலலிய மினமினபைபக
கணேடன. அத மீ ணடம தமமியத. தைர "மடடாள மிரகம" எனற
ொசானனான. மிரகஙகளில மடடாேள இலைல.
தைர அமரநதவாேற தஙக ஆரமபிதத பினனர மழஙகாைலக கடடைவதத
நனறாகேவ தஙகி விடடான. அவனேமல ொகாசககள ரஙகாரமிடடன. நான
தஙகாமல நிலைவயம நடசததிரஙகைளயம பாரததகொகாணட நிைறய
விஷயஙகைள நிைனததகொகாணட அமரநதிரநேதன. எனனைடய
அமமாைவப பறறியம என ஊரான ொநட மஙகாடைடப பறறியம நிைனதேதன.
சிற வயதில அமமா ஃபொளடசர தைரயின வடடல

சைமயலொசயதாள.
அபேபாததான நான பிறநேதன. எனைனச சிற வயதில என மைலககடயில
காடடபபைன எனற அைழததாரகள. அபேபாத என கணகள நீலமாகவம
எனனைடய ேதால கறபபாகவம இரநதத. பிறக என கணகள ஓநாயின
கணகள ேபால ஆகிவிடடன.
என அமமாவகக சீகக வநத உடமொபலலாம பண ஆகியேபாத நான அமமா
ொசானனைதக ேகடட பிொளடசர தைரயிடம பணம ேகடகச ொசனேறன. அவர
எனைன "ேபா ேபா" எனற ொசாலலித திடட கைடைய என மீ த எறிநதார.
அமமா ொசததபேபானபிறக நான சிமஸன ேதாடடததில ேவைலககச

ொசனேறன. அஙேக நான காடடேலேய இரநேதன. எனனடன எவரேம
ேபசவதிலைல. ொசநநாயக கணகள ொகாணடவன தீய ொதயவஙகளகக
ொநரககமானவன எனற ொசானனாரகள. நான தீய ொதயவஙகைளக
கணடேதயிலைல.
மதலமைறயாக நான ொசநநாையக கணடேபாத அத எனைன அைடயாளம
கணடொகாளளம எனற எதிரபாரதேதன. மபபததிரணட வரடம மனப கார
மைலககாடடககள நான பதரககள கநதியமரநத தஙகிகொகாணடரநதேபாத
அத எனனரேக மிக ொநரஙகி வநதிரநதத. நான அதன சீறல ேகடடக
கணவிழிதேதன. மாைலேநர மஞசள ொவளிசசததில அதன ேதஙகாய நிறமான
பிடரமட சிலிரதத நிறபைதக கணேடன. கணகள எனைன விழிததப
பாரததன. வாையத திறநத கரய ஈறகளில ொவணணிறபபறகள ொதரய ரரர
எனறத. நான ொமலல ைகைய என இடபபில இரநத கததிைய ேநாககிக
ொகாணடொசனேறன. அத பாயநத ஓட பதரககள வால சழறறி தாவி
மைறநதத. பதரககள இரநத ேமலம பல ொசநநாயகள அைததொதாடரநத
ஓடன.
காைலயில நனறாகக களிர ஆரமபிததத. நான ைககைள என ொவறறடல
ேமல கடட இறககிக ொகாணேடன. வானததில நடசததிரஙகள
இடமமாறிவிடடரநதன. கீ ழவானில ொவளளி ொதரநதத. எனகக நனறாகேவ
பசிததத. ஆனால அபேபாத எைதயாவத உணபைதபேபால மடடாளதனம
ஏதமிலைல. அபேபாத நான நிலம அதிரவைத உணரநேதன. காறற மற
திைசேநாககி வசியதனால

ேமாபபம கிைடககவிலைல. ஆனால அத
நலலததான எஙகள ேமாபபமம அதறகக கிைடககாத.
நிலம அதிரவத ொநரஙகிவநதத. நான எழநத பாரததேபாத இரளககள
ொகாமபனின உயரமான மததகதைதப பாரதேதன. ொசமமண மீ த ொகானைறப
பககள உதிரநத கிடநதன. ததிகைக மடபபகளில மண வரயடதத உலரநத
ேசற ொவடததத ேபால இரநதத. ேதாணி ேபானற இர ொபரம தநதஙகளம
கீ ழ ேநாககி சரநதிரநதன. தைரைய ொமலல உலககிேனன. அககணேம அவன
விழிததக ொகாணட ேதாளில சரநத தபபாககிைய சரயாகப பிடததக
ொகாணட ொமலல எழநதான. இரவரம யாைனையப பாரததபட அைசயாமல
நினேறாம.
தைர தபபாககிைய யாைனயின மததகதைத ேநாககி நீடட கறி ைவததான.
அநதக கணஙகள மிக ொமலல அடவயிறைற தைரயில ஒடட தவழநத
மனேனறம பலி ேபால நீணடன. எனன ொசயகிறான எனற நான வியநேதன.
அவன மீ ணடம மீ ணடம கறி பாரததால. கணமன நிறகம யாைனையச
சடவதறக ஏன கிைளயில அமரநத பறைவையச சடவதறகப பாரபபத ேபால

கறிையத தீடடக ொகாளகிறான? அவன விரலகள தபபாககிக கடைடயில
நடஙகியபட பறறியிரபபைதக கணேடன. அவன மனம பதறகிறத எனற
ஊகிதேதன.
மைலொதயவமான மாதி காடடககளேளேய மிகவம தைலொயடபபமிகக
யாைனமீ த அமரநதிரபபாள எனற கடகளில ொசாலவாரகள. சினனஞசிற
கழநைதகள மடடேம அவைளப பாரகக மடயம. மாதி தைரயின ைககைளப
பிடககிறாளா? தைர இதயம உைடநத விழநத ரததம கககிச ொசததபேபாகப
ேபாகிறானா? நான அவைனேய பாரதேதன. என இதயம தடதத வாயககள
அதன அதிரவ ொதரநதத.
தைரயின விரல விைசைய அழததியதம தபபாககியின படட
விடவிததகொகாணட 'லிலிக' எனறத. அநத ஒலியிேலேய ொகாமபனின காதகள
நினறன. அதன மததகம திரமபி எஙகைளப பாரததத. கணகைளச சநதிகக
மடயவிலைல. காதகைள அைசயாமல நிறததி அத எஙகைளப பாரததத. ஒர
ொபரம காடடபபாைற உயிர ொகாணட எனைனப பாரபபத ேபால உணரநேதன.
பலலாயிரம ேகாட வரடஙகளகக மனேப இரநத ொகாணடரககம பாைற.
ொதயவஙகள பிறபபதறக மநதிய பாைற.
ஆனால ொகாமபன அைசயவிலைல. மனனால வரவம இலைல. தைர சில
அடகள பினனால நகரநதான. அவன மதகில சடைட வியரைவயில
ஒடடயிரநதத. கனனஙகளில வியரைவ வழிநதத. ொநறறியில நீல நரமப
பைடததத. ொகாமபன மீ ணடம காதகைள ஆடடகொகாணட பலைலப பிடஙகி
சழறறி தன மனவலதகாலில அடதத மண கைளநத, வாைழபப ேபாலத
ொதாஙகிய வாயககள ேபாடட ொமலல ஆரமபிததத
தைர ொபரமசச விடடான. பினனர ஒர அட மனனால ைவததான. நான
யாைனையேய பாரததகொகாணடரநததனால எனனரேக யாைனததபபாககி
ொசவி பிளகக ொவடதத ஒலியில திடககிடட அதிரநேதன. என ொசவிகளில
ேதன ீ ரஙகாரம ஒலிததத. யாைன திைகதத நினறத அதன மன காலகக
ேமல கணடபடட இடததில சிவநத கழி உரவானைதக கணேடன. பாைற
பிளககம ஒலியடன பிளிறியபட ொகாமபன எஙகைள ேநாககி ஓட வநதத.
நான தைரைய ேநாககி "ஓடஙகள . . ." எனற கவியபட யாைனைய ேநாககி
ஓடேனன. தைர பினபககமாக விலகி ஓடனான. நான யாைனைய ேநாககிச
ொசனற அதனிடம "ேஹா!" எனற ைக நீடட ஆரபபரததபின வலப பககமாகத
திரமபி பலைல ஊடரவி ொவறி பிடததவன ேபால ஓடேனன. ொகாமபன
பிளிறியபட எனைனத தரததி வநதத.

யாைனைய மனிதன ஓட ொவலலமடயாத. இனனம சில கணஙகளில எனகக
ஒர மரம கிைடததாக ேவணடம. மரம மரம மரம எனற எனனைடய மனம
எணணிகொகாணடரகக நான ஓடக ொகாணேட இரநேதன. ஒர ொபரய பலா
மரம எனைன ேநாககி வநதத. அதில கனதத ொகாடவளளிகள அடரநத பினனி
ேமேலறியிரநதன. நான ேபானேவகததிேலேய அைதப பறறி ேமேலறி
மனறாமடககக கிைளககச ொசனறவிடேடன. என உடொலஙகம
பலகீ றலகளம மள காயஙகளமாக ரததம கசிநதத. என உடலில வியரைவ
ஆவி பறநதத. நான வாயாலம மககாலம காதகளாலம மசச விடேடன. என
ொநஞச உைடநத விடவத ேபாலிரநதத.
யாைன மரததரேக வநத ஆேவசமாக மரததில மததகததால மடடயேபாத
மரம அதிரநத ேமலிரநத சரககள அதன ேமல உதிரநதன. அதன வலதகால
மழகக ரததம ேசறாக கமிழிகளடன வழிநதிரபபைதக கணேடன. மறபககம
தைர ஒர பாைற மீ த ைககைள ஊனறி ஏற மயனறொகாணடரநதான.
தபபாககியடன அவன ஓடயதனால ஏற மடயவிலைல. தபபாககிைய
உதறிவிடட ஓட அககணம அவனால எணண மடயவிலைல.
எனைனப பிடகக மடயாத என யாைன பரநதொகாணட ேவகம எனைன
ஆசசரயம ொகாளளசொசயதத. நானறிநத எநத யாைனயம அபபட சிநதைன
ொசயததிலைல. அத திரமபி பல கடடதைத மிதிதத ஒர பிளைவ
உரவாககியபட தைரைய ேநாககிச ொசனறத. தைரையப பிடததவிடொமனத
ொதரநததம நான கவியபட பலாமரததில இரநத கதிதத கீ ேழ கிடநத
கறகைள எடதத யாைன ேமல வசிேனன.

யாைன நினற வால சழலத
திரமபி ொவறியடன எனைன ேநாககி வநதத.
நான மீ ணடம பலா மரததில ஏறிகொகாணேடன. யாைன என மரததின அடயில
வநத நினறேபாத ொவமைமயான கரதி வசசதைத

நான உணரநேதன. யாைன
மரததில சாயநத அடபடட காைலத தககியபட நினறத. ததிகைக
மைலபபாமப ேபால மாொபரம தநதஙகள ேமல ஏறிச சறககியத. அநதத
தநதஙகளககாகத தான தைர வநதிரககிறான. ொதந திரவிதாஙகரேலேய
ொபரய தநதஙகளாக அைவ இரககம. தைரயின யாைன இலலாத நாடடல
ஏேதா சீமாடடயின ொபரய நிைலககணணாடயின இரபககமம அத இரககம.
இரணட ொவளைளககார ேவைலககாரரகைளபேபால.
நான மசச அடஙகி என உடல எரசசைல உணரநதபட யாைனையப
பாரததகொகாணடரநேதன. அத ொமலல எழநத ேமேல ததிகைக நீடட
எனைனப பிடகக மயலவத ேபால அலலத எனனிடம எைதேயா ொசாலல
மயலவத ேபால நனிைய அைசததத. ைகக கழநைதயின சிவநத வாய
ேபானற ததிகைக மைன.

ொகாமபன ொமலலத திரமபி வாைலச சழறறியபட பலலககள ொசனற
மைறநதத. அத ேபான பாைத பலலில ொதரநதத. ேமேல மரககிைளகள
விரநத இரணட காடடககள ொசனறதம அத 'பபாயயங' எனற ஒலிைய
எழபபியத. காடடொலஙேகா ஒர பாைற அைத எதிொராலி ொசயதத. சறறத
தளளி மீ ணடம அநதப பிளிறல எழநதத.
தைர பாைற ேமல இரநத ைக காடட எனைன அைழததான
"ஊைமசொசநநாேய..." நான ைகையத தககிக காடடயபட இறஙகி அவைன
ேநாககிச ொசனேறன. யாைன எஙகள ொபடடைய எதவம ொசயயவிலைல.
தைரயம இறஙகி எனைன ேநாககி வநதான. ". . . மிரகம . . . தபபிவிடடத . . ."
எனறான தைர. "படடன ஒலிையக ேகடட அத திரமபாவிடடால இநேநரம
மணைட பிளநதிரககம."
தபபாககிையப ேபாடடவிடட அவன ொபடடயிலிரநத சாராயதைத எடதத
ேநரடயாகேவ மடமடொவனக கடததான. ஏபபம விடட தைலையக கனிநதான.
இரமைற ஆவிைய உமிழநதான. "ஜீஸஸ!" எனற தைலைய உலககினான.
நான ொபடடைய மட நனறாகக கடடேனன.
"அைத விடககடாத. அத அதிக தரம ேபாயிரககாத. சீககிரேம அதன ரததம
தீரநத விடம . . ." எனறான தைர. "அத சிநதிககிறத..." எனேறன. "டாமிட"
எனறான தைர. "நாம அைத பின ொதாடரநத ொசலகிேறாம . . . ரதததைதப
பாரதேத அத ேபானவழிையக கணடபிடகக மடயம . . ."
நான ஒனறம ொசாலலாமல ொபடடைய எடததகொகாணேடன.
4
நாஙகள ொசனற வழி மழகக சிறிய கடடகளாக ரததம ைகேயநதி நினற
இைலகள மீ த ொகாடடயிரநதத. ரதத வாசைனைய ைவதேத தடம பாரததச
ொசலல மடநதத. ஒர நணா மரததில ொகாமபன சாயநத நினறிரகக
ேவணடம. அநத மரத தடயில ரததம ொகாடட தாமைரயிைலகளின வடவில
கிடகக அதன ேமல படலம உரவாகி சிறிய பசசிகள வநத சறறிபபறநத
ொகாணடரநதன.
"அத எவவளவ மடயேமா அவவளவ தரம ஓடம . . . எபேபாத அதன ரததம
வறறி உடல தளரகிறேதா அபேபாத விழநத கிடககம . . ." எனறான தைர.
நான அவைனப பாரததவிடட மனனால ொசனேறன. அநத யாைன ொவறம
மிரகம அலல எனறம அதறக நாஙகள பின ொதாடரநத வரேவாம எனறம
ொதரயம எனறம ொசாலல விரமபிேனன. அநத யாைன இநேநரம எஙகைள
எதிர பாரதத அதறக மிக வசதியான இடததில நினறிரககம. ஆனால நான
ொசாலலவிலைல. என ொசாறகள ொபரமபாலம உதடகளகக வரவதிலைல.

"நீ ஒர ஆஙகிேலயைனபேபானற இயலபொகாணடவன . . ." எனறான தைர.
நான திரமபி அவைனப பாரதேதன. "நீ எபேபாதம எைதயம ொசாலவதிலைல.
ஆனால நீ நிைனபபத என கணணகேக ொதரகிறத."
அவன ொசாலல வரவொதனன எனற எனககப பரயவிலைல. தைர, "நீ இரவில
என தபபாககிைய எடததப பாரததாய . . . அைத நான கணேடன எனபைத
இபேபாத தான நிைனவகரநேதன. அத கனவ ேபால இரநதத . . . இபேபாத
நான சடமேபாத நீ என தபபாககிையப பாரததைத எணணிபபாரதேதன.
உனனால ஒேர பாரைவயிேலேய என தபபாககியின விைசையபபறறியம
கணடேபாடம மைறையப பறறியம பரநதொகாளள மடநதிரககிறத எனற
ொதரநதத . . . உன அமமாைவப பணரநத அநத ொவளைளயன உனககள அநத
அறிைவ அளிததிரககிறான."
நான ேபசாமல நடநேதன. தைர ேபசியபடேய என பினனால வநதான
"ஆனால நீ ஒர நாய . . . ஆஙகிேலயன ஒரேபாதம ஒர ேபாதம அடைமயாக
இரபபதிலைல. அைத நீ மறநதவிடடாய. நீ என காைல நககம ஒர நாய
மடடமதான. உனனைடய ொசந நாயககணகைளப பாரககம ேபாொதலலாம உன
தைலையக கணடகளால சிதறடகக எனகக ொவறி வரகிறத..." தைர
மசசிைரத தான "நீ ஆஙகிேலயைர உன இரபபின மலேம அவமானம
ொசயகிறாய . . .கடவேள! உனைனக ொகாலல நான எததைன தரம
விரமபகிேறன ொதரயமா?"
நான அவன ஏறி வரவதறகாகக காதத நினேறன. "இநதத தபபாககிைய நீ
ொதாடககடாத . . . இனி இநதத தபபாககி ேமல உன ைகபடடால நான உன
மைளையச சிதறடபேபன . . . கணடபபாக அைதச ொசயேவன" எனறான. ேமேல
ஏற நான ைக ொகாடதேதன. "நீ ொவளைளபொபணைண எபேபாதாவத
பணரநதாயா?" நான ஒனறம ொசாலலவிலைல "ொசாலலித ொதாைல
ஊைமசொசநநாேய . . . உனைனக ொகாலலமபட ொசயயாேதÓ நான இலைல
எனேறன. "உன கணகைளப பாரததால அவரகள கபபிடவாரகள. நீ
எபேபாதாவத ொவளைளபொபணணடன படததாய எனற ொதரநதால நான
உனைனத ேதடவநத ொகாலேவன. . ."
ொபரய ேவஙைகமரதத ேவரகள பரவி சிறிய இறககததில ொமௌனமாக
இறஙகிேனன. பளளததில நினற கரநத பாரதேதன. ரததம ொசாடடயிரநதத
கைறநதிரநதத. ஆஙகாஙேக சில இைலகளில கரஞசிவபப மததகள
மடடேம ொதனபடடன "நீ எனககத ேதைவபபடகிறாய . . . இலைலேயல
உனைனகொகாலவேத எனககக ொகாணடாடடம" எனறான தைர. நான வாயில
ைகைவததக காடடேனன. அவன தபபாககிையத ேதாளில ஏறறிகொகாணடான.
"நீ மனதககள ஆஙகிலததில ேபசிகொகாளகிறாய. அைத எஙகளிடமிரநத

மைறககேவ நீ ேபசவேத இலைல . . . மடடாள. மடடாளதனமான
ஊைமசொசநநாய" எனற பலைலககடததபட அவன கிசகிசததான.
நான என ைககைள ஊனறி கிடடததடட தவழநத மனேன ொசனேறன.
பதரகளகக அபபால மண மீ ணடம ேமேலறிசொசனறத. ேமடடல இர
பாைறகள இைணநத நிறகம யாைனகள ேபால நினறன. அதறக அபபால
தான எனற எனககத ொதளிவாகப பரநதத. நான ொமலல ொமலலக காலட
எடதத ைவதத பினனால வநேதன. ைகநீடட "அஙேக" எனேறன.
"எஙேக?" எனற தைர கிசகிசததான. "அநத இர பாைறகளகக நடேவ . . ."
எனேறன. அவன உடேன அைதப பரநதொகாணடான. "அத ஒர சாததான . . .
சாததானதான மிரக வடவில வநதிரககிறத . . . மிரகஙகள ஒரேபாதம
இபபடச சிநதிபபதிலைல!" எனறான. தபபாககியின எடடம ொதாைலவககள
எஙேக ொசனறாலம ேமடடல இரநத யாைன ேவகமாகக கீ ேழ பாயநதவநத
தாககமடயம. நாஙகள பினவாஙக ேவணடொமனறால எஙகளககப பினனால
உளள ேமடடல ஏற ேவணடம. அதறகள அத எஙகைளப பிடததவிடம.
"ேமேல ஏறிகொகாளேவாம . . ." எனறபட தைர பினபகக ேமடடல
ஏறிகொகாணடான. "இபேபாத ொசயயககடயத ஒனறதான. ொபாறைமச
சீடடாடடம . . ." எனறான தைர "வா . . . ேவசிமகேன..வா விைளயாடேவாம"
எனற பாைறகக அபபால நினற ொகாமபைன ேநாககிச ொசாலலிவிடட
ேவரமீ த ஏறி அமரநதொகாணடான. தபபாககிையத ேதாளேமல
ஏநதிகொகாணடான.
தபபாககிககணடத ொதாைலவகக அபபால இர பாைறகளம மிக
அைமதியாகக காதத நினறன. இபபால தைர ொமலலிய கரலில
ைவதொகாணடம தபபிகொகாணடம காததிரநதான. ேநரம ொசனற ொகாணேட
இரநதத. ொபாறைம விைளயாடடல மிரகஙகைள ொவலல எநத மனிதனாலம
மடயாத எனற ொசாலல நான விரமபிேனன.
தைர தபபாககிையத ேதாள மாறறினான. "உனைன ஏன உன கடபொபணகள
மணநதொகாளவதிலைல?" எனறான. நான பாைறையேய
பாரததகொகாணடரநேதன. "உன கணகைளக கணட அவரகள அஞசகிறாரகள
அலலவா?" நான பாைறைய விடட கணகைள எடககவிலைல.
ொநடேநரம கழிதத தைர "ஜீஸஸ . . . இத எனைனக ொகாலகிறத" எனறான.
"என பிராநதிைய எட" நான பிராநதியடன ொராடடையயம அவனககக
ொகாடதேதன. அவன ொராடடையத தினற பிராநதிையக கடததான. அவன

மகம ொவநத சீனிககிழஙக ேபாலச சிவநதத. மகக காரடகிழஙக
ேபாலிரநதத.
இரவகக மனனால யாைன ொவளிேய வநதாக ேவணடம. இரளில
யாைனகக ஆயிரம கணகள. இரடடவிடடொதனறால மரஙகளில ஏறி அமரநத
இரைவக கழிகக ேவணடயததான. உணவம மதவம எலலாம இனனம
மனற நாடகளகக இரநதன. இததைன சீககிரம ொகாமபைனக காணேபா
ொமன நான எதிரபாரககவிலைல. சணடமைலகக அபபால ொதறகக காடடல
பலாமரஙகள அதிகம. அஙேகதான இரககம எனற எணணியிரநேதன.
காடடககள ஒலிகள மாறபட ஆரமபிததன. நிழலகள எஙகைள ேநாககி சரநத
வநதன "சாததானககப ொபாறைம அதிகம . . ." எனறான தைர. தபபிவிடட
ைககைள உரசிக ொகாணட மீ ணடம தபபாககிைய எடததான. "சர, இபேபாத
ஒேர வழிதான. நீ மனனால ொசல . . . அைதக கபபிட" எனறான.
கீ ேழ உரைளககறகளம சரககளம நிைறநத பளளம. அத மைழக
காலதைதய ஓைடகளில ஒனறாக இரககலாம. அதில நான ஓடததபப
மடயாத. நான தைரையக கரநத ேநாககிேனன. தைர எனைன ேநாககி
தபபாககிையத திரபபினான "ேபா . . . இலலாவிடடால உனைனச சடேவன . . .
கணடபபாகச சடேவன . . ."
நான அவனைடய கணகைளப பாரதத ஒர கணம நினறபின ொமலல
பளளததில இறஙகிேனன. பாைறகளில என காலகள இடறின. ொகாடகளில
பாதஙகள பினனிக ொகாணடன. நான ஒவொவார உறப பாலம ேமேல நினற
யாைனையப பாரததபட மனனால ொசனேறன. தபபாககியின எலைல
வரமவைர என பினனால வநதபின தைர நினறொகாணடான. "மம ேபா"
எனறான. நான ேமலம மனனகரநேதன. என காலகள மிகமிகக கனமாக
இரநதன.
நான பககவாடடல ஓடத தபபி விடடாொலனன எனற எணணியதேம தைர
"ஓடனால உனைனச சடேவன . . . நீ தபபிவிடடாலமகட எலலா காடடககம
ஆளனபபி உனைனப பிடததவநத சடேவன . . ." எனறான.
நான ொமலலொமலல மனேனறிேனன. பாைறகக அபபால ஒர அைசவ
நிகழவைத என காத ேகடகவிலைல, சரமம ேகடடறிநதத. "மம . . . ேபா
. . .ேமேல ேபா" எனறான தைர. நான ேமலம மனனால ொசனேறன. எனககப
பினனால தைர தபபாககியின படைட விடவிததான. அபபால யாைனயின
காதகள நிைலககினறன எனற அறிநேதன.

நான எதிரபாரதத நினற அக கணததில காடடமரம சரயம ஓலம ேபால
பிளிறியபட ொகாமபன ததிக ைகையத தககிச சழறறிப பாயநத எனைன
ேநாககி வநதத. நான உைறநத ேபாய அத வரவைத அணஅணவாகப
பாரததபட நினறிரநேதன. பினனர என உடல தைசகள எலலாம தடகக
திரமபி ஓட மயலவம கழாஙகலலில கால தடககி விழநதவிடேடன. அேத
கணததில தபபாககி ொவடதத காடடககள பல இடஙகளில எதிொராலி
மழஙகியத.
யாைன பிளிறியபட அேத ேவகததில வநத மனகாைல மடதத மனனால
விழபேபாயிறற. கனதத ொகாமபகள நிலததில ஊனறின. தைர மீ ணடம
சடடான. யாைன பககவாடடல சரநத விலா மணணில அழநதி மறபககம
வயிற பைடதொதழ விழநத ததிகைகையயம இர காலகைளயம
உைதததகொகாணடத.
நான எழநத யாைனைய ொநரஙகிேனன. அத எனைனக கணடதம பிளிறியத.
ததிகைக அடபடட மைலபபாமப ேபால பழதியில பரணட ொநளிநதத.
பினனஙகால மடடம நீணட அதிரநதொகாணடரநதத. ொகாமபனின கணகளில
இரநத கணண ீர வழிநத அதன மததகம வழியாக மணணில ொசாடடயத.
அதன அைசவகள அடஙகவைதேய பாரததகொகாணடரநேதன.
பினபககம "ொசநநாேய . . ." எனற தைரயின கரல ேகடடத. ைகயில
தபபாககியடன ேகாணலான பனனைகயடன தைர ொநரஙகி வநதான
"பயமறததபபடடால நீ மிகவம ைதரயமாகச ொசயலபடகிறாய . . ." எனறான.
யாைனைய ொநரஙகி அதன மீ த தன சபபாததக காைலத தககி ைவததான.
யாைனயின வயிறறிலம ததிகைக நனியிலம ொமலலிய அைசவ
மிசசமிரநதத. அதன கணகள ொமலல மடகொகாணடரநதன, அநத விழிகள
கரய உடலககள ொமலல ொமலலப பைதநத மைறவதேபால உணரநேதன.
தைர அதன தநதஙகைளத தபபாககியால தடடபபாரத தான. "அேனகமாக
இததான இநதியாவிேலேய ொபரய யாைனத தநதம" எனறான. "ஆபபிரகக
யாைனகளின அளவகேக ொபரயத . . . ஆமாம, இத ஒர மனனன. யாைனகளில
ஒர மனனன" எனறான. யாைனயின மனனஙகால ேமல அமரநத ொகாணட
தன ஒர சபபாதைதக கழறறினான.
"மிகபொபரயத...கனன எலமைபப பாரததால எணபத வயத கடச
ொசாலலலாம. மததவர" எனறான தைர எனனிடம. நான அவன கணகளிலம
பனனைகயிலம மகிழசசிேய இலலாதைதக கவனிதேதன. அைத எனனால
பரநதொகாளள மடநதத. ொபரய ேவடைடையக ொகானறதம ஏமாறறம
வநதவிடகிறத. ஏொனனறால அதறகேமல ேவடைடயாட ஏதமிலைல. ஆனால

அத மடடமலல. மிரகம எபேபாதேம சாவினமலம மனிதைன
ொவனறவிடகிறத. ேவற ஒர உலைகச சாரநததாக ஆகிவிடகிறத. அைத
மகததானதாகவம ொபரநதனைம மிககதாகவம நாம நிைனகக
ஆரமபிததவிடகிேறாம எனற சிமபஸன ொபரய தைர ஒரமைற ொசானனார.
பலி ஒனைறக ொகானறபின அவர அதனரேக நினற பிராரததைன ொசயத
ொகாணேட கணண ீர விடடார.
தைர எனனிடம "நான பதரககள விழநதவிடேடன. என ொதாபபிைய
எடததவா" எனறான. என உடமொபஙகம மள. நான பதைர ேநாககிசொசனேறன.
தடலிமள அடரநத கடைடயான பதரககள தைரயின ொதாபபி கிடநதத.
அைத எடககச ொசனறேபாத என மகக அதிரநதத. ைகையப பினனகக
இழததகொகாணட தைரைய ேநாககித திரமபிேனன.
தைர யாைனமீ திரநத எழநத ைகைய ஆடட ஏேதா ொசாலல மயனறான.
தபபாககி நழவிக கீ ேழ விழநதத. அவன வாய இழததக ொகாணடத. அவன
கழதத அறபடட ேகாழி ேபால நடநத, சில அட தரம மனனால வநத,
கபபற விழநதான. நான அவைன ேநாககி ஓட அவன சபபாததகைள உரவி
எடதேதன. அவன சபபாததகக சறறேமல கணணாட விரயனின கடததடம
இரநதத.
நான இைடயில ைவததிரநத ஈடட நனியால அநத இடதைதக கிழிதேதன.
பிளநத ரததம ொகாடடய காயதைத அழததிப பிழிநத பினனர காடடககள
ஓடேனன. இைலகளககள மழநதாளிடடத தழாவியபட ொவறியடன
அைலநேதன. ைகநீலிச ொசடையக கணட பிடதததேம ைகநிைறய
இைலகைளப பறிததகொகாணட ேவகமாக ஓடவநேதன. அநத இைலகளில
ஒர தளிைர வாயிலிடடப பாரதேதன. என கடலகள வைர கடம கசபப பரவி
உடல அதிரநதத.
பசசிைலையக கசககி ொவடடக காயததில சாறைறச ொசாடடேனன. பலா
இைலையக ேகாடட அதில பசசிைலையச சாற பிழிநேதன.
கிடடததவிடடரநத தைரயின வாைய ஈடட நனியால ொநமபித திறநத
உளேள சாறைறச ொசலததி வாயில வாய ைவதத ஊதி உளேள பகததிேனன.
கணகளிலம மககிலம காதகளிலம பசசிைலசசாறைறச ொசலததியபின
தைரையத திரபபிபேபாடட எஞசிய சகைகைய அவன கதததககள
ொசரகிேனன.
தைரயின ரததம ொகடடபபடாமலிரகக அவன ைககாலகைள மடககி
நீடடயபட இரநேதன. ைககாலகள இறகியபடேய வநதன. பினனர ொமலல
அைவ இலகவாயின. தைரயின மகக வழியாக ொகாஞசம கரய ரததம

வநதத. ொவடடககாயததில வழிநத ரததம கரய பைசயாகவம ொதளிநத
நீராகவம பிரநத ொவடடககாயம மாஙகாய பிளநதத ேபால ொவளிறித
ொதரநதத. மீ ணடம பசசிைல ொகாணடவநத தைரககக ொகாடதேதன.
ொமலல தைரயின இைமகளில அைசைவ உணரநேதன. அத பிரைமயா எனற
எணணம எனகக ஏறபடடத. ஆனால இைம ொமலல ொமலலத தடதத பிளவ
விடட ொவண விழிகாடட பினப திறநத ொகாணடத. "தணண ீர . . .
தணண ீரககள . . . ஆழம: எனறான தைர. அவன பாரைவ தணண ீரககள
இரபபத ேபால அைலயடககிறத எனற ொதரநத ொகாணேடன. மீ ணடம
கணகளில இர ொசாடட பசசிைலைய விடேடன. தைர "கபபலில . . . ஒர
ஸகல . . . கபபல . . . ஆனால நீ எனைன . . ." எனறான. அவன உதடகள
தடததக ொகாணேட இரநதன "நான வநத விடேவன...ொபரயமைம ஜீஸஸ"
எனற உளறிகொகாணடரநதான.
சடொடனற தீபபடடவன ேபாலத தடதொதழநத தன தபபாககிககாகக ைக
நீடடனான. நான தபபாககிகைள ஏறகனேவ எடதத அகறறியிரநேதன. அவன
எனனிடம "நான உனைனக ொகாலேவன ஊைமசொசநநாேய . . ." எனறான.
வறணட வாயில நான மீ ணடம சாறைறப பிழிநேதன ". . . இத மிகவம
திததிபபானத" எனற நககினான. கணகைள மடகொகாணடான.
இர சடலஙகள ேபால யாைனயம தைரயம மணணில கிடநதாரகள.
யாைனயின ரணததில சிறிய பசசிகள வர ஆரமபிதத விடடரநதன. நான
ொபடடயில இரநத தணிைய எடதத யாைன ரததததில ேதாயததபின சிறிய
கிழிசலகளாக ஆககிகொகாணேடன.
தைர மீ ணடம கணவிழிதத ேபாத ேசாரவாகவம ொதளிவாகவம இரநதான.
ொமலலிய கரலில "எநத இடம?" எனறான. "காட" எனேறன. அவன ைகைய
ஊனறி எழநத ொகாணடான. தைல சழனறதனால மீ ணடம படததான "எனகக
மிகவம தாகமாக இரககிறத . . ." எனறான. நான அவனககப பசசிைலச சாற
பிழிநத ேசரதத தணண ீர ொகாடதேதன. "இனிககிறதா?" எனேறன.
"ொகாஞசம . . ." எனறான. "இனனம விஷம ேபாகவிலைல . . ." எனேறன. தைர
"என தைல சழலகிறத" எனறான. "உஙகள ரததததில பாதி நீராக மாறிவிடடத
. . . இனி நீஙகள நனறாக ஆவதறக ஒர வரடமகட ஆகம . . ." எனேறன.
தைர மழபலததாலம எழநத அமரநதவிடடான. "இஙேக இரகக மடயாத. . .
இனனம சறற ேநரததில ொசநநாயகளம நரகளம வநத விடம." நான "ஆம"
எனேறன. "எனைனப பிடததகொகாணட ொமலல நடநதால ேபாயவிடலாம . . ."

"கிளமபேவாம" எனறான தைர. ொபடடைய நான சமகக மடயாத எனபதனால
அைத நனறாக மட தககி ஒர மரததடயில ைவதேதன. தைரகக ஒர கமப
ொவடட ஊனறிகொகாளளக ொகாடததவிடட யாைனததபபாககிைய எடததக
ொகாணட நடநேதன. தைர ஒர ைகைய என ேதாளில ைவதத மறைகயில
கசசி ஊனறி ொமலல நடநதான.
"நாம அதிக தரம வநதவிடவிலைல, நலல ேவைள . . ." எனேறன. யாைன
ரததம ேதாயநத கிழிசலதணிகைள ொசடகளில கடடயபட நடநேதன.
சிலநாடகளககப பினனர ஒர ேவடைட நாய தைணயடன
ேவைலயாடகளடன வநத தநதஙகைள எடததக ொகாணட ேபாகலாம.
அழகிய சைதயில இரநத தநதஙகைள ொவடடஎடபபத எளித. யாைனயின
உடலில சிற பகதிதான அபேபாத மிஞசியிரககம.
5
இரவாகம வைர நாஙகள நடநேதாம. தைர ஒனறம ேபசாமல உரகக
மசசவிடடபட, அவவப ேபாத "ஜீஸஸ!" எனற கரொலழபபி அழதபட, என
ேதாளில எைடைய அளிதத தளளாட வநதான. நானக இடஙகளில அமரநத
ஓயொவடததகொகாணட எஞசிய மதைவக கடததான. இரவ ரஙகாரததடன
வானில இரநத ொபாழிநத காடைட மடயத. தைரகக நான மீ ணடம
மீ ணடம பசசிைலச சாறைறக ொகாடதேதன. அதன இனிபப கைறநத வநதத.
கசபப ொதரய ஒர வாரமகட ஆகம.
"நாம ஏதாவத மரததினேமல ஏறிகொகாளளலாம" எனேறன. தைர "எனனால
மரேமற மடயாத . . . பாைற மீ த தஙகேவாம" எனறான. "இனறிரவ இஙேக
நிைறய ொசநநாயகளம நரகளம திரணட வரம . . ." எனேறன. ஒர
யாைனயின சடலம அவறறககப பலநாள உணவாகம. தைர ொபரமசச
விடடான.
நான அவைன அமரசொசயத விடட மரததில ஏறி ொகாடகைள ொவடடக
கயிறாககித ொதாஙகவிடேடன. அவன பலதத மனகலகளடன ொமலலொமலல
ஏறிவநதான. அவைன என பலததால தககி மரககிைளயில அமரசொசயேதன.
அதனபின காடடகொகாடகளால அவைனக கிைளகளடன ேசரததக கடடேனன.
"நீஙகள தஙகினாலம பிரசசிைன இலைல. நான விழிததிரபேபன" எனேறன.
தைர ொமலல "ஜீஸஸ" எனறான. நான இனொனார கிைளயில அமரநத என
ேதாைள அடமரததில சாயததகொகாணேடன. காடடககள பனறிககடடம
ஒனற ொசலலம உறமலொதாைககள ேகடடன. சிலவணடகளின ரஙகாரததடன
காறற ொசலலம ஓைசயம இைணநதொகாணடத. நான காடடகக ேமல
இைலககைரகக அபபால கரயவானில மினனியபட விரநதிரககம

நடசததிரஙகைள எணணிகொகாணேடன. தைர தஙகிவிடடானா எனற
ொதரயவிலைல.
தைர அைசயம ஒலி ேகடட நான "ம?" எனேறன. தைர "ஊைமச ொசநநாேய"
எனறான "நீ எனைன ஏன காபபாறறினாய?'' நான இரடடககள ேபசாமல
இரநேதன. "நீ எனைன விடடவிடடப ேபாயிரககலாேம" நான ஒனறம
ொசாலலவிலைல.
தைர சறறேநரம ேபசவிலைல. பினப "எனைனபபறறி நீ எனன
நிைனககிறாய?" எனறான. நான அதறகம பதில ொசாலலவிலைல. "ொசால." நான
ொமலலக கைனதததடன சர. "நீ ொசாலல மாடடாய எனத ொதரயம" எனறான
தைர. "ஆனால நீ ஒனற ொதரநதொகாளள ேவணடொமன நான விரமபகிேறன
. . . நான ொகடடவன அலல. ஆணவம பிடததவனாக இரககலாம.
இனொவறியனாக இரககலாம. ஆனால நான உளளர ொகடடவன அலல . . ."
அவன நான ஏேதனம ொசாலலககடொமன எதிரபாரததான. பினனர
ொதாடரநதான "ஊைமச ொசநநாேய, நாடவிடட இநத ொவபப நாடடகக
வநதிரககம நானம எனைனப ேபானறவரகளம எஙகள சமகததில
உனைனப ேபாலேவ கைடபபடடவரகள. எஙகைள எவரம மனிதரகளாக
மதிபபதிலைல. ஒர நலல கடமபததப ொபண எஙகைள ஏறிடடம
பாரககமாடடாள. ஒர சாதாரண விரநதிலகட நாஙகள கலநதொகாளள
மடயாத. எஙகள கழததககடைடகைளயம காலைறகைளயம
ொதாபபிகைளயம பாரதத அவரகள சிரபபாரகள. அவரகள சிரககம ேதாறம
நாஙகள ேமலம ேகாமாளிகள ஆேவாம . . . நாஙகள எஙகள சமகததில உளள
பழபபசசிகள ொதரயமா?"
ேபச ஆரமபிதததம அவனககப ேபசச வநதத "எலலாவறைறயம உதறிவிடட
இநத ொவயில காடகளககள வநத பதஙகிகொகாளகிேறாம. எஙகைள
ொவறபபவரகைள நாஙகள ொவறகக மடயாத. அவரகள எஙகள எஜமானரகள.
ஆகேவ உஙகைள ொவறககிேறாம. சாடைடயால அடககிேறாம.
அவமானபபடததகிேறாம. நீேய பாரததிரபபாய, அடைமகள அைனவரேம நாய
ைவததிரபபாரகள."
ொநடேநரம இரவர நடேவ இரள மடடம இரநதத. பினபதைர "நீ
அசாதாரணமான மனிதன. எனைனவிட நீ எததைனேயா ொபரயவன. நான
சாதாரணமானவன . . . ஆனால நான உனகக ஏதாவத தரேவணடம . . .
பதிலகக நான ஏதாவத ொசயய ேவணடம. உனகக எனன ேவணடம?" அவன
எனைன ேநாககி ைக நீடட என மழஙகாைலத ொதாடடான. அவன ைக சடாக
நடஙகிகொகாணடரநதத "ொசால . . . உனகக நான எனன ொசயய ேவணடம?"

நான ஒனறம ொசாலலாமேலேய இரநேதன. என மழஙகாைலப பிடதத
அவன உலககினான "ொசால . . . நிைறய பணம தரகிேறன. கீ ேழ கிராமததககப
ேபாய ஒர ொபணைணக கலயாணம ொசயத ொகாணட நிலம வாஙகி வடகடட

விவசாயம ொசய . . ." அவன ேமலம உலககினான "ொசால எனன ேவணடம
உனகக? அநத ேசாதிையத திரமணம ொசயதொகாளகிறாயா? அவைளக
கடடாயபபடததி உனைன மணககச ொசயகிேறன . . ."
நான ேபசாமலிரநததம அவன ொவறிொகாணடான "ொசால, மடடாேள, ொசால
. . . ஊைமசொசந நாேய . . . உனகக நான எனன ொசயய ேவணடம? ொசால.
வாையத திறநத ொசால . . . ஏன ேபசாமலிரககிறாய?"
நான ொமலல, "ஏொனனறால நான ஒர ஊைமசொசநநாய" எனேறன. அவன
தளரநத ொமலல சாயநதொகாணடான. "நான உனனிடம ொசாலவொதலலாம
இவவளவதான. நீ என நணபன. என சேகாதரன. என வாழநாொளலலாம நான
உனைன நிைனததிரபேபன . . . ஒர நாளம உன நிைனைவ நான
இழககமாடேடன" அவன கரல தழதழததிரநதத.
அதனபின அவன ேபசவிலைல. ஆனால அவன இரொவலலாம தஙகவிலைல.
ொபரமசச விடடபடயம ொநளிநதபடயமதான இரநதான. இரமைற தணண ீர
ேகடடான. விடயறகாைலயில அவன சறறத தஙகிவிடடரநதான.
தைலககேமல பறைவகளின ஒலி ேகடடேபாத நான எழநத அவைன எழபபி
அவன கடடகைள அவிழதேதன. அவன மகம ொதளிவாக இரநதத. அத
தஙகியதனால இரககலாம. அலலத இரவ அவன ேபசியதனாலம
இரககலாம. எனனிடம "இனற நாேன நடபேபன எனற
நிைனககிேறன"எனறான. நான பனனைக ொசயேதன.
காடடககள இறஙகி இரவரம ொசனேறாம. அவன சறற திடமாகேவ
நடநதான. ஏறறஙகளில மடடம நான சறறப பிடகக ேவணடயிரநதத.
மைலபபாைத ொபரய கனறின விலாவில வைளநத ொசனறத. கீ ேழ மிக
ஆழததில பாமபச சடைட ேபால ஆற ஓடம பளளம ொதரநதத. "அத
காேராைடயா?" எனறான. நான ஆம எனத தைலயைசதேதன.
அவைன மரததடயில நிறததி விடட நான காடடககள ொசனேறன.
பாைதேயாரததில சிறிய பாைற ஒனறின இடககில ஊறற கசிநத அபபால
பளளம இறஙகவைதக கணேடன. நீைர அளளிச ொசலல ஒர கமகபபாைள
எடதத ேகாடடகொகாணடரநதேபாத சீறல ஒலிையக ேகடேடன. என
மனனால மாஙொகாடைட நிறதத உடலடன ஒர ொசநநாய நினறத. அதன

பழபபககணகைளப பாரததக ொகாணேட நான காைலத தககிப பினனால
ைவதேதன.
பதரகளககள ொமலலிய அைசவகளாக நான ொசநநாயகைளக கணேடன. எநத
திைச ேநாககி விலகவத என நான கணகைள மடடம திரபபிப பாரபபதறகள
ொசநநாய ஒனற என விலாபபககமிரநத எனைனத தாககியத. யாைனரததம
ேதாயநத தணி அஙேக இரநதத. அைத மகரநத பினனால வநத கடடம
அத. நான என இடபபத தணிைய உரவிவிடடகொகாணட பாயநத அநதப
பாைறயில ஏறிேனன. என அலறல ேகடட தைர திரமபிப பாரதத "ஜீஸஸ!"
எனற பட தன ைகததபபாககிைய உரவி இரமைற சடடான.
காேட ஒலியில அதிர ொசநநாயகள வால சழறறி எமபிபபாயநத பதரகளககள
விலகி ஓட தைர எனைன ேநாககி வரவைதப பாரததிரநதேபாத காடசி
சறேற ஆடவைத உணரநேதன. அைதப பரநத ொகாளளம சில
கணஙகளககள நான நினறிரநத சிறிய பாைற மணணடன ொபயரநத சரவில
இறஙகியத.
நான அதிலிரநத கதிதத ஒர தவிடைடசொசடையப பறறிேனன. பாைற
ொபயரநத உரணட ேவகம ொகாணட தமமம எனற ஒலியடன
ஆழததககாடைட அைடநதத. தவிடைடசொசட என எைடையத தாஙகாமல
பிடஙகபபடட வநதத. நான பலேவற ொசடகைளப பிடகக மயனற
ஈரமணணில வழககி வழககி கீ ழிறஙகி ொசஙகததான சரவின விளிமபில
நினற ஒரேவைரப பறறிகொகாணட ொதாஙகிேனன. மணணில ஊனற மயனற
வழககிய என காலகளககக கீ ேழ ஆழதைதப பாரககாமேலேய உணரநேதன.
தைர ஓடவநத ேமேல கபபறபபடததகொகாணட "பயபபடாேத . . . பயபபடாேத
. . . ஒர நிமிடம. . ." எனற கவினான. தன இடபபில இரநத ொபலடைட உரவி
அதன ஒர நனிையத தன ைகயில சறறிபபிடததகொகாணட அைத
நீடடனான.
ொபலட என மகததரேக வநதத. என வலகைகைய நீடட அைதப பிடததபட
ேமேல பாரதேதன "பிடததகொகாள...நான இழககிேறன" எனற அவன
கவினான.
நான "நரகததககப ேபா!'' எனற அவன கணகைளப பாரததச ொசாலலி காறித
தபபிவிடட என பிடகைள விடேடன. அடயாழததில விரநதிரநத பசைமயான
காட ொபாஙகி எனைன ேநாககி வர ஆரமபிததத.