You are on page 1of 7

MIESTNY RAD MESTSKEJ ASTI BRATISLAVA - RAA

Materil na rokovanie: Komisie kolstva, kultry a portu MZ M Bratislava Raa Nvrh na rokovanie Nvrh veobecnho zvznho nariadenia Mestskej asti Bratislava Raa . 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutoovania zhromadenia obyvateov Mestskej asti Bratislava Raa Predkladate: Mgr. Bc. Michal Drotovn Odvodnenie: Veobecn as V nadvznosti na l. 67 ods. 1 a l. 68 stavy Slovenskej republiky a v slade s 3 ods. 2 psm. c), 4 ods. 2 psm. c), 6, 11 ods. 4 psm. f) a 11b zkona . 369/1990 Zb. o obecnom zriaden navrhujeme pre posilnenie participcie obyvateov mestskej asti Bratislava Raa prijatie veobecne zvznho nariadenia o podmienkach organizovania a uskutoovania zhromadenia obyvateov Mestskej asti Bratislava - Raa. V sasnosti viacer obce/mest maj upraven zhromadenie obyvateov obce/mesta vo veobecne zvznch nariadeniach (napr. Roava, Bansk Bystrica, Martin, Alekince), as z nich m spsob konania zhromadenia upraven v tatte (napr. Vrtky, Borov, Horn Oreany, Spisk tvrtok). Z praktickho hadiska prehadnosti a podrobnejej pravy zhromadenia obyvateov mestskej asti je veobecne zvzn nariadenie vhodnej spsob prvnej pravy. Zvyovanie participcie obyvateov na rozhodovan o dleitch otzkach v mestskej asti je dleitm intittom priamej demokracie, ktor napriek tomu, e je zakotven aj v stave SR, nie je stle dostatone docenen. Pri nvrhu prvnej pravy sme vychdzali zo veobecne zvznch nariaden o organizcii verejnho zhromadenia obanov v Roave, Banskej Bystrici, Alekinciach a v Martine. Z uvedench obc a miest m Roava pribline rovnak poet obyvateov ako M Bratislava Raa (18 718 k 31.3.2011). D sa kontatova, e uveden veobecne zvzn nariadenia s pribline rovnak o do formy aj obsahu. Osobitn as K 1: Pre miestne pecifik Mestskej asti Bratislava - Raa je potrebn upravi a umoni aj zhromadenia tkajce sa konkrtnej zemnej asti zodpovedajcej volebnmu obvodu, t.j. Rae, Krasnian a Vchodnho. o sa povauje za zemn as je upraven v 1 ods. 2. K 2: Kompetentnm orgnom na zvolanie zhromadenia je Miestne zastupitestvo Mestskej asti Bratislava Raa, priom toto ustanovenie upravuje podmienky, ktor musia by splnen, aby miestne zastupitestvo v tejto veci konalo. Tretina poslancov potrebn k poiadaniu o zvolanie zhromadenia je poda nho nzoru dostaton, jedn sa o rovnak poet, ak je potrebn na zvolanie mimoriadneho zastupitestva. Rovnako tak v sledovanch VZN mesta Bansk Bystrica a obce Alekince je potrebn 1/3 poslancov. Roava a Martin tento poet neupravuje, o povaujeme za chybu, nakoko poda ich VZN me zastupitestvo zvola zhromadenie de facto aj na zklade iadosti jednho poslanca.

Naopak v tattoch obc je tento poet ni, postauje poslancov. Kvrum 5 % obyvateov mestskej asti oprvnench voli povaujeme za adekvtny poet vyadovan k podpsaniu petcie na zvolanie zhromadenia (k 1.8.2011 mala Raa 17 477 obyvateov oprvnench voli [bez cudzincov s trvalm pobytom, pri poslednch komunlnych vobch ich bolo 372), 5 % je cca 874 obyvateov bez zohadnenia potu cudzincov]. Bansk Bystrica poaduje 5 % obyvateov, Roava a Martin nemaj poet upraven (o de facto umouje povinnos zvola zhromadenie u pri minimlnych potoch obanov podpsanch pod petciou). Dan hranicu povaujeme za adekvtnu, aby sa eliminovalo zneuvanie tohto intittu a bol vyhraden pre skutone dleit poiadavky obanov. V ostatnch prpadoch zostva monos oslovi s problmom miestnych poslancov, resp. miestny rad. Navrhovan prvna prava umouje zvola zhromadenie aj v prpade, ak o tom rozhodne uznesenm miestne zastupitestvo bez nutnosti, aby o hlasovanie poiadala 1/3 poslancov. Rozhoduje sa poda rokovacieho poriadku. K 3: Dan ustanovenie o zvolan zhromadenia miestnym zastupitestvom je tandardizovan aj v sledovanch mestch/obciach. Uruj sa lehoty, v ktorch je povinn miestne zastupitestvo zvola zhromadenie, priom lehoty s stanoven tak, aby bolo mon pripravi zhromadenie najm po organizanej strnke. Povaujeme za vhodn priamo v uznesen MZ uvies meno, kto bude poveren vedenm zhromadenia, aby nevznikali prpadne nezrovnalosti. Nepovaujeme za vhodn poveri automaticky vedenm starostu (v nami sledovanch mestch a obciach je tto monos iba v prpade Roavy), nakoko je potrebn neutralita osoby, ktor bude vies zhromadenie a prejednvan otzka sa me priamo tka tatutra mestskej asti, resp. miestneho radu. K 4: Povaujeme za vhodn uvies ako prednostn miesto zvolania zhromadenia Nemeck kultrny dom, priom dan ustanovenie umouje uri uznesenm miestneho zastupitestva aj in miesto. Druh veta umouje prioritu vberu miesta konania zhromadenia v prpade ak prerokovvan vec svis s miestnou asou (napr. KS Impulz v prpade Vchodnho). K 5: Jedn sa o tandardizovan formu priebehu zhromadenia. K 6: Pre overenie zpisnice povaujeme stanovenie hranice 5 dn za dostaton. Martin m vo VZN lehotu 2 dn, naopak Bansk Bystrica alebo Alekince 8 dn. K 7: Upravuje sa al postup po konan zhromadenia a vyhotoven a overen zpisnice. T sa stane sasou materilu predloenho na najbliie zasadnutie miestneho zastupitestva, na zklade oho sa bud mc poslanci oboznmi s vsledkom zhromadenia tkajceho sa danho bodu programu zasadnutia miestneho zastupitestva. K 8: Upravuj sa podmienky, za ktorch je mon akceptova zpisnicu z rokovania zhromadenia, ktor nebolo zvolan poda nvrhu nariadenia, ako sas materilu predloenho na najbliie zasadnutie miestneho zastupitestva. innos nvrhu nariadenia sa navrhuje od 01. novembra 2011.

MESTSK AS BRATISLAVA-RAA
Kubaova ul. 21, B r a t i s l a v a

Nvrh Veobecne zvzn nariadenie


Mestskej asti Bratislava Raa . 2/2011
z ........................................... o podmienkach organizovania a uskutoovania zhromadenia obyvateov Mestskej asti Bratislava - Raa

Miestne zastupitestvo Mestskej asti Bratislava Raa v nadvznosti na l. 67 ods. 1 a l. 68 stavy Slovenskej republiky a v slade s 3 ods. 2 psm. c), 4 ods. 2 psm. c), 6, 11 ods. 4 psm. f) a 11b zkona . 369/1990 Zb. o obecnom zriaden v znen neskorch predpisov a l. 27 tattu hlavnho mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vydva toto veobecne zvzn nariadenie Mestskej asti Bratislava Raa o podmienkach organizovania a uskutoovania zhromadenia obyvateov Mestskej asti Bratislava Raa (alej len nariadenie). 1 el nariadenia (1) elom tohto nariadenia je posilnenie asti verejnosti na rozhodovan o veciach Mestskej asti Bratislava Raa alebo jeho zemnej asti (alej len mestsk as), a to spresnenm podmienok vkonu samosprvy obyvateov mestskej asti prostrednctvom intittu zhromadenia obyvateov mestskej asti, na ktorom obyvatelia mu vyjadri svoj nzor k prerokovanej veci, ktor sa tka dleitej otzky ivota mestskej asti (alej len zhromadenie). (2) Za zemn as mestskej asti sa povauj volebn obvody Raa, Krasany a Vchodn. (3) Nariadenie upravuje podmienky zvolvania, organizovania a uskutoovania zhromadenia. 2 Zkladn ustanovenia (1) Na prerokovanie vec mestskej asti me Miestne zastupitestvo Mestskej asti Bratislava Raa (alej len miestne zastupitestvo) zvola zhromadenie. (2) Miestne zastupitestvo zvol zhromadenie vdy: a) ak o to poiada aspo tretina poslancov miestneho zastupitestva (alej len iados poslancov),

b) ak je v tejto veci predloen petcia aspo 5 % obyvateov mestskej asti oprvnench voli poda stavu oprvnench voliov k 1. januru prslunho roka (alej len petcia); v podpisovch hrkoch petcie sa itatene uvedie k osobe podporujcej petciu aj dtum jej narodenia. (3) Miestne zastupitestvo me zvola zhromadenie aj bez splnenia podmienok poda odseku 2. 3 Zvolanie zhromadenia (1) Miestne zastupitestvo me zvola zhromadenie na ktoromkovek svojom riadnom zasadnut, alebo na zasadnut miestneho zastupitestva zvolanho starostom mestskej asti na zklade iadosti poslancov do 15 dn odo da jej doruenia alebo na zklade petcie do 15 dn odo da jej predloenia Miestnemu radu mestskej asti (alej len rad), ak iados poslancov alebo petcia neobsahuje in termn. (2) Miestne zastupitestvo zvol zhromadenie tak, aby sa uskutonilo nie skr ako 10 dn odo da podpsania uznesenia o jeho konan starostom (alej len podpsanie uznesenia), najneskr vak do 30 dn odo da podpsania uznesenia, ak iados alebo petcia neobsahuje in termn, ktor nesmie by skr ako 10 dn odo da podpsania uznesenia a neskr ako 30 dn odo da podpsania uznesenia. (3) Sasou uznesenia miestneho zastupitestva o zvolan zhromadenia je dtum a as konania zhromadenia, miesto konania zhromadenia, predmet zhromadenia a meno a priezvisko poslanca miestneho zastupitestva alebo zamestnanca mestskej asti alebo inej osoby, ktor je poveren vedenm zhromadenia. (4) Zvolanie zhromadenia sa oznamuje uverejnenm uznesenia miestneho zastupitestva na radnej tabuli mestskej asti a na internetovej strnke mestskej asti, a to bezodkladne, najneskr do 48 hodn odo da podpsania uznesenia. Tmto zrove nie je dotknut monos mestskej asti oznmi zvolanie zhromadenia aj almi spsobmi v mieste obvyklmi. 4 Organizovanie zhromadenia (1) Vetky organizan zleitosti svisiace s konanm zhromadenia, vrtane jeho primeranej propagcie v rmci mestskej asti, zabezpeuje rad. (2) Miesto konania zhromadenia sa uruje pri jeho zvolan poda 3 ods. 3. Zhromadenie sa prednostne uskutouje v Nemeckom kultrnom dome, resp. v inom vhodnom priestore. Ak predmet zhromadenia svis s konkrtnou zemnou asou v rmci mestskej asti, zhromadenie sa uskutouje v zariaden o najbliie situovanom k danej miestnej asti. (3) Toto nariadenie nevyluuje, aby sa zhromadenie alebo jeho as konali na verejnom priestranstve. Povinnosti vyplvajce pri tom z osobitnch veobecne zvznch prvnych predpisov tmto zostvaj nedotknut. 5 Uskutoovanie zhromadenia (1) Priebeh zhromadenia vedie osoba uren v uznesen miestneho zastupitestva, ktor vedie zhromadenie nezvisle a tak, aby splnilo svoj el.

(2) Zhromadenie sa spravidla zane predstavenm jeho predmetu a pokrauje verejnou diskusiou astnkov zhromadenia, ktormi mu by len obyvatelia mestskej asti oprvnen voli (alej len astnci). Kad astnk m prvo vyjadri svoje stanovisko. astnci mu na zaiatku zhromadenia prija rokovac poriadok zhromadenia, a to nadpolovinou vinou prtomnch astnkov. Zhromadenie sa spravidla kon prijatm zverenho vyhlsenia astnkov. (3) Po ukonen verejnej diskusie d osoba, ktor vedie zhromadenie hlasova o zverenom vyhlsen astnkov. Ak si to povaha zhromadenia vyaduje, zabezpe rad na tto as konania skruttorov. Prtomn astnci zrove mu o jednotlivch bodoch hlasova osobitne. Na prijatie zverenho vyhlsenia astnkov alebo kadej jeho asti sa vyaduje shlas nadpolovinej viny prtomnch astnkov. 6 Zpisnica a zznam zo zhromadenia (1) Z rokovania zhromadenia vyhotovuje prednostom radu poveren zstupca radu zpisnicu. V zpisnici sa uvedie strun prepis vystpen jednotlivch astnkov a tie pln znenie zverenho vyhlsenia astnkov, ak bolo prijat spolu s uvedenm hlasovania o om alebo o jednotlivch bodoch, ak sa o nich hlasovalo osobitne. Prlohou zpisnice je prezenn listina prtomnch astnkov. Prezenn listina mus obsahova meno, priezvisko, adresu trvalho pobytu, dtum narodenia a vlastnorun podpis astnka. Prezenn listina mus by prstupn poas celho konania zhromadenia. (2) Obsah zpisnice overuje zstupca poslancov miestneho zastupitestva, ak je zhromadenie zvolan na zklade iadosti poslancov alebo osoba poveren pre styk s orgnmi samosprvy, ak je zhromadenie zvolan na zklade petcie. Druhm overovateom je zstupca radu uren prednostom radu. Overovatelia overia zpisnicu bezodkladne, najneskr do 5 dn odo da konania zhromadenia. (3) Zpisnica sa bezodkladne, najneskr do 2 dn po jej overen zverejn na internetovej strnke miestnej asti a jej skrten verzia, vrtane plnho znenia zverenho vyhlsenia astnkov, ak bolo prijat, aj na radnej tabuli mestskej asti. Ustanovenie 3 ods. 4 druh veta plat primerane. (4) Tmto zrove nie je dotknut monos astnkov vyhotovova si zo zhromadenia vlastn zpisnicu alebo zznam. 7 al postup (1) Zpisnica poda 6 tvor sas materilu predloenho na najbliie zasadnutie miestneho zastupitestva a je podkladom pre rozhodnutie miestneho zastupitestva. (2) Za spracovanie materilu o zhromaden a jeho zaradenie do programu rokovania miestneho zastupitestva zodpoved prednosta radu v zmysle Rokovacieho poriadku miestneho zastupitestva mestskej asti. 8 Spolon a zveren ustanovenia (1) Za zabezpeenie verejnho poriadku, ochrany zdravia a poiarnej ochrany poas konania zhromadenia zodpoved miestny rad.

(2) Tmto nariadenm nie s dotknut prva a povinnosti osb zastnench zhromadenia poda inch prvnych predpisov a veobecne zvznch nariaden mestskej asti. (3) Na podrobnosti neupraven tmto nariadenm sa primerane pouije zkon . 84/1990 Zb. o zhromaovacom prve v znen neskorch predpisov a zkon . 85/1990 Zb. o petinom prve v znen neskorch predpisov, s vnimkou 5, na ktor sa primerane pouije rokovac poriadok zhromadenia. (4) V prpade, e je miestnemu zastupitestvu predloen zpisnica z rokovania zhromadenia nezvolanho poda tohto nariadenia, postup poda 7 zostva zachovan, avak len ak sa rokovania zhromadenia poda prezennej listiny pripojenej k zpisnici zastnilo aspo 5 % obyvateov mestskej asti oprvnench voli poda stavu oprvnench voliov k 1. januru prslunho roka. (5) Toto nariadenie schvlilo miestne zastupitestvo da ................. 2011 uznesenm UZN . .................a nadobda innos 01. novembra 2011.

Mgr. Peter Pilinsk starosta

Stanovisko kancelrie starostu: Odporame, aby Miestne zastupitestvo Mestskej asti Bratislava Raa prijalo veobecne zvzn nariadenie o podmienkach organizovania a uskutoovania zhromadenia obyvateov Mestskej asti Bratislava - Raa. Zhromadenie obyvateov obce je ako jeden z troch rovnocennch zkonnch spsobov vykonvania samosprvy mestskej asti upraven v zkone . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znen neskorch predpisov. Samosprvu mestskej asti vykonvaj obyvatelia mestskej asti: a) orgnmi mestskej asti (starosta, miestne zastupitestvo), b) hlasovanm obyvateov mestskej asti (tzv. miestne referendum), c) zhromadenm obyvateov mestskej asti. Pre vyuvanie tejto formy priamej demokracie je potrebn stanovenie pravidiel pre organizovanie zhromaden formou veobecne zvznho nariadenia. Preto podporujeme prijatie novej prvnej pravy v tejto oblasti, ktor dosia v Mestskej asti Bratislava Raa absentovala. Mgr. Ivana Luptkov Urbanov vedca kancelrie

Zver z rokovania komisie: ................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................

August 2011