MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie: Komisie školstva, kultúry a športu MZ MČ Bratislava – Rača Návrh na rokovanie Návrh všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača Predkladateľ: Mgr. Bc. Michal Drotován Odôvodnenie: Všeobecná časť V nadväznosti na čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 2 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 písm. f) a § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení navrhujeme pre posilnenie participácie obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača prijatie všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Rača. V súčasnosti viaceré obce/mestá majú upravené zhromaždenie obyvateľov obce/mesta vo všeobecne záväzných nariadeniach (napr. Rožňava, Banská Bystrica, Martin, Alekšince), časť z nich má spôsob konania zhromaždenia upravený v štatúte (napr. Vrútky, Borová, Horné Orešany, Spišský Štvrtok). Z praktického hľadiska prehľadnosti a podrobnejšej úpravy zhromaždenia obyvateľov mestskej časti je všeobecne záväzné nariadenie vhodnejší spôsob právnej úpravy. Zvyšovanie participácie obyvateľov na rozhodovaní o dôležitých otázkach v mestskej časti je dôležitým inštitútom priamej demokracie, ktorý napriek tomu, že je zakotvený aj v Ústave SR, nie je stále dostatočne docenený. Pri návrhu právnej úpravy sme vychádzali zo všeobecne záväzných nariadení o organizácii verejného zhromaždenia občanov v Rožňave, Banskej Bystrici, Alekšinciach a v Martine. Z uvedených obcí a miest má Rožňava približne rovnaký počet obyvateľov ako MČ Bratislava – Rača (18 718 k 31.3.2011). Dá sa konštatovať, že uvedené všeobecne záväzné nariadenia sú približne rovnaké čo do formy aj obsahu. Osobitná časť K § 1: Pre miestne špecifiká Mestskej časti Bratislava - Rača je potrebné upraviť a umožniť aj zhromaždenia týkajúce sa konkrétnej územnej časti zodpovedajúcej volebnému obvodu, t.j. Rače, Krasnian a Východného. Čo sa považuje za územnú časť je upravené v § 1 ods. 2. K § 2: Kompetentným orgánom na zvolanie zhromaždenia je Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača, pričom toto ustanovenie upravuje podmienky, ktoré musia byť splnené, aby miestne zastupiteľstvo v tejto veci konalo. Tretina poslancov potrebná k požiadaniu o zvolanie zhromaždenia je podľa nášho názoru dostatočná, jedná sa o rovnaký počet, aký je potrebný na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Rovnako tak v sledovaných VZN mesta Banská Bystrica a obce Alekšince je potrebná 1/3 poslancov. Rožňava a Martin tento počet neupravuje, čo považujeme za chybu, nakoľko podľa ich VZN môže zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie de facto aj na základe žiadosti jedného poslanca.

Naopak v štatútoch obcí je tento počet nižší, postačuje ¼ poslancov. Kvórum 5 % obyvateľov mestskej časti oprávnených voliť považujeme za adekvátny počet vyžadovaný k podpísaniu petície na zvolanie zhromaždenia (k 1.8.2011 mala Rača 17 477 obyvateľov oprávnených voliť [bez cudzincov s trvalým pobytom, pri posledných komunálnych voľbách ich bolo 372), 5 % je cca 874 obyvateľov bez zohľadnenia počtu cudzincov]. Banská Bystrica požaduje 5 % obyvateľov, Rožňava a Martin nemajú počet upravený (čo de facto umožňuje povinnosť zvolať zhromaždenie už pri minimálnych počtoch občanov podpísaných pod petíciou). Danú hranicu považujeme za adekvátnu, aby sa eliminovalo zneužívanie tohto inštitútu a bol vyhradený pre skutočne dôležité požiadavky občanov. V ostatných prípadoch zostáva možnosť osloviť s problémom miestnych poslancov, resp. miestny úrad. Navrhovaná právna úprava umožňuje zvolať zhromaždenie aj v prípade, ak o tom rozhodne uznesením miestne zastupiteľstvo bez nutnosti, aby o hlasovanie požiadala 1/3 poslancov. Rozhoduje sa podľa rokovacieho poriadku. K § 3: Dané ustanovenie o zvolaní zhromaždenia miestnym zastupiteľstvom je štandardizované aj v sledovaných mestách/obciach. Určujú sa lehoty, v ktorých je povinné miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie, pričom lehoty sú stanovené tak, aby bolo možné pripraviť zhromaždenie najmä po organizačnej stránke. Považujeme za vhodné priamo v uznesení MZ uviesť meno, kto bude poverený vedením zhromaždenia, aby nevznikali prípadne nezrovnalosti. Nepovažujeme za vhodné poveriť automaticky vedením starostu (v nami sledovaných mestách a obciach je táto možnosť iba v prípade Rožňavy), nakoľko je potrebná neutralita osoby, ktorá bude viesť zhromaždenie a prejednávaná otázka sa môže priamo týkať štatutára mestskej časti, resp. miestneho úradu. K § 4: Považujeme za vhodné uviesť ako prednostné miesto zvolania zhromaždenia Nemecký kultúrny dom, pričom dané ustanovenie umožňuje určiť uznesením miestneho zastupiteľstva aj iné miesto. Druhá veta umožňuje prioritu výberu miesta konania zhromaždenia v prípade ak prerokovávaná vec súvisí s miestnou časťou (napr. KS Impulz v prípade Východného). K § 5: Jedná sa o štandardizovanú formu priebehu zhromaždenia. K § 6: Pre overenie zápisnice považujeme stanovenie hranice 5 dní za dostatočné. Martin má vo VZN lehotu 2 dní, naopak Banská Bystrica alebo Alekšince 8 dní. K § 7: Upravuje sa ďalší postup po konaní zhromaždenia a vyhotovení a overení zápisnice. Tá sa stane súčasťou materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, na základe čoho sa budú môcť poslanci oboznámiť s výsledkom zhromaždenia týkajúceho sa daného bodu programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. K § 8: Upravujú sa podmienky, za ktorých je možné akceptovať zápisnicu z rokovania zhromaždenia, ktoré nebolo zvolané podľa návrhu nariadenia, ako súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Účinnosť návrhu nariadenia sa navrhuje od 01. novembra 2011.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Kubačova ul. 21, B r a t i s l a v a

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Rača č. 2/2011
z ........................................... o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Rača

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača v nadväznosti na čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 2 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 písm. f) a § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 27 štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Rača o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej len „nariadenie“). §1 Účel nariadenia (1) Účelom tohto nariadenia je posilnenie účasti verejnosti na rozhodovaní o veciach Mestskej časti Bratislava – Rača alebo jeho územnej časti (ďalej len „mestská časť“), a to spresnením podmienok výkonu samosprávy obyvateľov mestskej časti prostredníctvom inštitútu zhromaždenia obyvateľov mestskej časti, na ktorom obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor k prerokovanej veci, ktorá sa týka dôležitej otázky života mestskej časti (ďalej len „zhromaždenie“). (2) Za územnú časť mestskej časti sa považujú volebné obvody Rača, Krasňany a Východné. (3) Nariadenie upravuje podmienky zvolávania, organizovania a uskutočňovania zhromaždenia. §2 Základné ustanovenia (1) Na prerokovanie vecí mestskej časti môže Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) zvolať zhromaždenie. (2) Miestne zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie vždy: a) ak o to požiada aspoň tretina poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej len „žiadosť poslancov“),

b) ak je v tejto veci predložená petícia aspoň 5 % obyvateľov mestskej časti oprávnených voliť podľa stavu oprávnených voličov k 1. januáru príslušného roka (ďalej len „petícia“); v podpisových hárkoch petície sa čitateľne uvedie k osobe podporujúcej petíciu aj dátum jej narodenia. (3) Miestne zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2. §3 Zvolanie zhromaždenia (1) Miestne zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie na ktoromkoľvek svojom riadnom zasadnutí, alebo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva zvolaného starostom mestskej časti na základe žiadosti poslancov do 15 dní odo dňa jej doručenia alebo na základe petície do 15 dní odo dňa jej predloženia Miestnemu úradu mestskej časti (ďalej len „úrad“), ak žiadosť poslancov alebo petícia neobsahuje iný termín. (2) Miestne zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo nie skôr ako 10 dní odo dňa podpísania uznesenia o jeho konaní starostom (ďalej len „podpísanie uznesenia“), najneskôr však do 30 dní odo dňa podpísania uznesenia, ak žiadosť alebo petícia neobsahuje iný termín, ktorý nesmie byť skôr ako 10 dní odo dňa podpísania uznesenia a neskôr ako 30 dní odo dňa podpísania uznesenia. (3) Súčasťou uznesenia miestneho zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia je dátum a čas konania zhromaždenia, miesto konania zhromaždenia, predmet zhromaždenia a meno a priezvisko poslanca miestneho zastupiteľstva alebo zamestnanca mestskej časti alebo inej osoby, ktorá je poverená vedením zhromaždenia. (4) Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením uznesenia miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli mestskej časti a na internetovej stránke mestskej časti, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín odo dňa podpísania uznesenia. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť mestskej časti oznámiť zvolanie zhromaždenia aj ďalšími spôsobmi v mieste obvyklými. §4 Organizovanie zhromaždenia (1) Všetky organizačné záležitosti súvisiace s konaním zhromaždenia, vrátane jeho primeranej propagácie v rámci mestskej časti, zabezpečuje úrad. (2) Miesto konania zhromaždenia sa určuje pri jeho zvolaní podľa § 3 ods. 3. Zhromaždenie sa prednostne uskutočňuje v Nemeckom kultúrnom dome, resp. v inom vhodnom priestore. Ak predmet zhromaždenia súvisí s konkrétnou územnou časťou v rámci mestskej časti, zhromaždenie sa uskutočňuje v zariadení čo najbližšie situovanom k danej miestnej časti. (3) Toto nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie alebo jeho časť konali na verejnom priestranstve. Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov týmto zostávajú nedotknuté. §5 Uskutočňovanie zhromaždenia (1) Priebeh zhromaždenia vedie osoba určená v uznesení miestneho zastupiteľstva, ktorá vedie zhromaždenie nezávisle a tak, aby splnilo svoj účel.

(2) Zhromaždenie sa spravidla začne predstavením jeho predmetu a pokračuje verejnou diskusiou účastníkov zhromaždenia, ktorými môžu byť len obyvatelia mestskej časti oprávnení voliť (ďalej len „účastníci“). Každý účastník má právo vyjadriť svoje stanovisko. Účastníci môžu na začiatku zhromaždenia prijať rokovací poriadok zhromaždenia, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov. Zhromaždenie sa spravidla končí prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov. (3) Po ukončení verejnej diskusie dá osoba, ktorá vedie zhromaždenie hlasovať o záverečnom vyhlásení účastníkov. Ak si to povaha zhromaždenia vyžaduje, zabezpečí úrad na túto časť konania skrutátorov. Prítomní účastníci zároveň môžu o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne. Na prijatie záverečného vyhlásenia účastníkov alebo každej jeho časti sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov. §6 Zápisnica a záznam zo zhromaždenia (1) Z rokovania zhromaždenia vyhotovuje prednostom úradu poverený zástupca úradu zápisnicu. V zápisnici sa uvedie stručný prepis vystúpení jednotlivých účastníkov a tiež úplné znenie záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté spolu s uvedením hlasovania o ňom alebo o jednotlivých bodoch, ak sa o nich hlasovalo osobitne. Prílohou zápisnice je prezenčná listina prítomných účastníkov. Prezenčná listina musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a vlastnoručný podpis účastníka. Prezenčná listina musí byť prístupná počas celého konania zhromaždenia. (2) Obsah zápisnice overuje zástupca poslancov miestneho zastupiteľstva, ak je zhromaždenie zvolané na základe žiadosti poslancov alebo osoba poverená pre styk s orgánmi samosprávy, ak je zhromaždenie zvolané na základe petície. Druhým overovateľom je zástupca úradu určený prednostom úradu. Overovatelia overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do 5 dní odo dňa konania zhromaždenia. (3) Zápisnica sa bezodkladne, najneskôr do 2 dní po jej overení zverejní na internetovej stránke miestnej časti a jej skrátená verzia, vrátane úplného znenia záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté, aj na úradnej tabuli mestskej časti. Ustanovenie § 3 ods. 4 druhá veta platí primerane. (4) Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si zo zhromaždenia vlastnú zápisnicu alebo záznam. §7 Ďalší postup (1) Zápisnica podľa § 6 tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie miestneho zastupiteľstva. (2) Za spracovanie materiálu o zhromaždení a jeho zaradenie do programu rokovania miestneho zastupiteľstva zodpovedá prednosta úradu v zmysle Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti. §8 Spoločné a záverečné ustanovenia (1) Za zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a požiarnej ochrany počas konania zhromaždenia zodpovedá miestny úrad.

(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb zúčastnených zhromaždenia podľa iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti. (3) Na podrobnosti neupravené týmto nariadením sa primerane použije zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, s výnimkou § 5, na ktorý sa primerane použije rokovací poriadok zhromaždenia. (4) V prípade, že je miestnemu zastupiteľstvu predložená zápisnica z rokovania zhromaždenia nezvolaného podľa tohto nariadenia, postup podľa § 7 zostáva zachovaný, avšak len ak sa rokovania zhromaždenia podľa prezenčnej listiny pripojenej k zápisnici zúčastnilo aspoň 5 % obyvateľov mestskej časti oprávnených voliť podľa stavu oprávnených voličov k 1. januáru príslušného roka. (5) Toto nariadenie schválilo miestne zastupiteľstvo dňa ................. 2011 uznesením UZN č. .................a nadobúda účinnosť 01. novembra 2011.

Mgr. Peter Pilinský starosta

Stanovisko kancelárie starostu: Odporúčame, aby Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača prijalo všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Rača. Zhromaždenie obyvateľov obce je ako jeden z troch rovnocenných zákonných spôsobov vykonávania samosprávy mestskej časti upravený v zákone č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. Samosprávu mestskej časti vykonávajú obyvatelia mestskej časti: a) orgánmi mestskej časti (starosta, miestne zastupiteľstvo), b) hlasovaním obyvateľov mestskej časti (tzv. miestne referendum), c) zhromaždením obyvateľov mestskej časti. Pre využívanie tejto formy priamej demokracie je potrebné stanovenie pravidiel pre organizovanie zhromaždení formou všeobecne záväzného nariadenia. Preto podporujeme prijatie novej právnej úpravy v tejto oblasti, ktorá dosiaľ v Mestskej časti Bratislava – Rača absentovala. Mgr. Ivana Luptáková Urbanová – vedúca kancelárie

Záver z rokovania komisie: ................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................

August 2011