You are on page 1of 3

Nr 24

21 sierpnia 2011r.

CREDO
XXI Niedziela Zwyka

Biuletyn Polskiej Parafii na High Street w Dublinie


ROK A

Psalm Responsoryjny
I bd sawi Twe imi za ask Twoj i wierno. Wysuchae mnie, kiedy Ci wzywaem, pomnoye moc mojej duszy. Pan, ktry jest wysoko, patrzy askawie na pokornego, pyszaka za dostrzega z daleka. Panie, Twa aska trwa na wieki, nie porzucaj dziea rk Twoich.

aska Panie, Twa aska trwa po wszystkie wieki Bd Ci sawi, Panie, z caego serca, bo usyszae sowa ust moich; bd piewa Ci psalm wobec aniow. Pokon Ci oddam w Twoim witym przybytku.

Czytanie z listu w. Pawa do Rzymian


O gbokoci bogactw, mdroci i wiedzy Boga! Jake niezbadane s Jego wyroki i nie do wyledzenia Jego drogi! Kto bowiem pozna myl Pana, albo kto by Jego doradc? Lub kto Go pierwszy obdarowa, aby nawzajem otrzyma odpat? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwaa na wieki. Amen.

Aklamacja
Alleluja, alleluja, alleluja Ty jeste Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduj mj Koci, a bramy piekielne go nie przemog.

Ewangelia wedug witego Mateusza


Gdy Jezus przyszed w okolice Cezarei Filipowej, pyta swych uczniw: Za kogo ludzie uwaaj Syna Czowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z prorokw. Jezus zapyta ich: A wy za kogo Mnie uwaacie? Odpowiedzia Szymon Piotr: Ty jeste jeste Mesjasz, Syn Boga ywego. Na to Jezus mu rzek: Bogosawiony jeste, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiy ci tego ciao i krew, lecz Ojciec mj, ktry jest w niebie. Ot i Ja tobie powiadam: Ty jeste Piotr [czyli Skaa], i na tej Skale zbuduj Koci mj, a bramy piekielne go nie przemog. I tobie dam klucze krlestwa niebieskiego; cokolwiek zwiesz na ziemi, bdzie zwizane w niebie, a co rozwiesz na ziemi, bdzie rozwizane w niebie. Wtedy surowo zabroni uczniom, aby nikomu nie mwili, e On jest Mesjaszem.

Ojciec wity na 26. wiatowych Dniach Modziey w Madrycie


Sobota, 20 sierpnia 2011r. Drodzy modzi, Pozdrawiam was wszystkich, szczeglnie tych modych, ktrzy zadali mi swe pytania, i dzikuj im za szczero, z jak przedstawili swe niepokoje, wyraajce w pewnym stopniu gorce pragnienie was wszystkich, aby osign co wielkiego w yciu, co, co da wam peni i szczcie. Ale jak mody czowiek moe by wierny wierze chrzecijaskiej i nadal dy do wielkich ideaw w dzisiejszym spoeczestwie? W Ewangelii, ktrej wysuchalimy, Jezus udziela nam odpowiedzi na to wane pytanie: Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem. Wytrwajcie w mioci mojej (J 15,9). Tak, drodzy przyjaciele, Bg nas kocha. Jest to wielka prawda naszego ycia i to ona nadaje sens caej reszcie. Nie jestemy owocem przypadku czy nieracjonalnoci, ale u pocztkw naszego istnienia znajduje si plan mioci Boga. Trwanie w Jego mioci oznacza wic ycie zakorzenione w wierze: wiara bowiem nie jest prost akceptacj pewnych oderwanych prawd, ale gbok wizi z Chrystusem, ktra prowadzi nas do otwarcia naszych serc na t tajemnic mioci oraz do ycia jako osoby, ktre wiedz, e s kochane przez Boga. Jeli pozostaniecie w mioci Chrystusowej, zakorzenieni w wierze, napotkacie nawet wrd sprzecznoci i cierpie rdo wesela i radoci. Wiara nie przeciwstawia si waszym najwyszym ideaom, ale przeciwnie, uwzniola je i doskonali. Drodzy modzi, nie dostosowujcie si do czego, co jest mniejsze od Prawdy i Mioci, nie dostosowujcie si do kogo, kto jest mniejszy od Chrystusa. Wanie dzisiaj, gdy panujca obecnie kultura relatywistyczna odrzuca i gardzi poszukiwaniem prawdy, ktra jest najwyszym deniem ducha ludzkiego, musimy zaproponowa z odwag i pokor powszechn warto Chrystusa jako zbawiciela wszystkich ludzi i rdo nadziei dla naszego ycia. On, ktry wzi na siebie nasze udrki, zna dobrze tajemnic blu ludzkiego i ukazuje swoj pen mioci obecno we wszystkich cierpiych. Oni za ze swej strony, zjednoczeni z mk Chrystusa, uczestnicz znacznie bliej w Jego dziele odkupienia. Ponadto nasza bezinteresowna uwaga powicona chorym i potrzebujcym bdzie zawsze pokornym i milczcym wiadectwem o penym wspczucia obliczu Boga. Drodzy przyjaciele, niech adne nieszczcie was nie paraliuje! Nie lkajcie si wiata ani przyszoci, ani swej saboci. Pan pozwoli wam y w tej chwili dziejowej, aby dziki waszej wierze nadal rozbrzmiewao Jego Imi na caej ziemi. W czasie tego czuwania modlitewnego zapraszam was, abycie prosili Boga, aby pomg wam odkry na nowo wasze powoanie w spoeczestwie i w Kociele oraz abycie trwali w nim z radoci i w wiernoci. Warto przyj w gbi swego wntrza wezwanie Chrystusa oraz kroczy odwanie i wielkodusznie drog, ktr On nam proponuje! Wielu Pan powouje do maestwa, w ktrym mczyzna i kobieta, tworzc jedno ciao (por. Rdz 2, 24), speniaj si w gbokim yciu wsplnoty. Jest to widnokrg wietlany i wymagajcy zarazem. Plan prawdziwej mioci, ktra codziennie si odnawia i pogbia, dzielc radoci i trudnoci i ktra odznacza si darem peni osoby. Dlatego uznanie pikna i dobra maestwa oznacza bycie wiadomymi, e tylko kontekst wiernoci i nierozerwalnoci, jak rwnie otwarcia si na boski dar ycia, jest odpowiedni dla wielkoci i godnoci mioci maeskiej. Innych dla odmiany Chrystus powouje, aby szli za Nim bliej w kapastwie lub w yciu konsekrowanym. Jake piknie jest wiedzie, e Jezus ci szuka, kieruje swj wzrok na ciebie i swym niepowtarzalnym gosem mwi take tobie: Pjd za mn! (por. Mt 2,14). Drodzy modzi, aby odkry i pj wiernie za t form ycia, do ktrej Pan wzywa kadego z was, niezbdne jest trwanie w Jego mioci jako przyjaciele. A jak si podtrzymuje przyja, jeli nie przez czsty kontakt, rozmow, trwanie w jednoci i dzielenie nadziei lub niepokojw? wita Teresa od Jezusa mawiaa, e modlitwa jest to przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o ktrym wiemy, e nas miuje (por. Ksiga ycia, 8). Zapraszam was zatem, abycie trwali teraz na adoracji Chrystusa, rzeczywicie obecnego w Eucharystii. Do rozmawiania z Nim, do przedkadania Mu waszych pyta i do suchania Go. Drodzy przyjaciele, modl si za was z caej duszy. Bagam was o modlitw take za mnie. Promy Pana w t noc, pocigani piknem Jego mioci, abymy yli zawsze wiernie jak Jego przyjaciele. Amen!

Uroczysto NMP Czstochowskiej

Pielgrzymka do Sanktuarium w Knock

Pitek, 26 sierpnia 2011r., godz. 19:00

Sobota, 3 wrzenia 2011r. Koszt 20/osob.

Msze wite Dni powszednie

Niedziela
Godz. 9:30, 11:00 (rodzinna), 12:30, 18:00, 21:00

Pon pt Sobota

godz. 13:15 (w jz. ang.) godz. 19:00 godz. 10:00, 19:00

Arclow & Rush

Blanchardstown & Clondalkin

Chrzest
W kad III niedziel miesica po Mszy w. o godz. 12:30.

Katechezy przedchrzcielne
W kad II niedziel miesica po Mszy w. o godz. 12:30.

Spowied
Spowiadamy codziennie 30min. przed Msz w.

Rozmowy duchowe
Prowadzimy rozmowy duchowe z indywidualnymi osobami w umwionym wczeniej terminie.

Kurs Przedmaeski 16 18 wrzenia 2011r.


Kurs przygotowujcy do sakramentu maestwa odbdzie si wg nastpujcego porzdku: Pitek 10.06 godz. 20:00-22:00 Sobota 11.06 godz. 14:00-18:00 Niedziela 12.06 - godz. 12:30 Msza w. Na kurs naley si zapisa przesyajc email na adres: duszpasterstwo@polish-chaplaincy.ie Wszelkie formalnoci zwizane z sakramentem maestwa naley dokonywa w Biurze Duszpasterstwa najpniej 3 miesice przed lubem.

Kancelaria Parafialna Kancelaria parafialne jest czynna w kad rod i pitek w godz. 15:00 18:00 oraz po kadej Mszy w. Tel: 087-2393235 Email: duszpasterstwo@polish-chaplaincy.ie www.polish-chaplaincy.ie

Kancelaria znajduje si na plebanii.