7 ö±^ 1418, õÔý¦ó¿îÂõ±õþ F õø¸Ç 9 üÑàɱ 5 F 25 Õሠ, 2011 F 8 ó±î± F ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

thinktank.org.in

ñ||ñþ
ñ|
||ñþù›ùï
ù››ùŠñ
›ùïŠñ||ñþ
ññ||ñþ‰āñþ
‰ ñþ)o
o

¥|$•āÿ
¥|$•
$• ™|÷|‰ā|āž
$•āÿ 
|÷|‰ā|āž•āÿ
|÷|‰ | ž•āÿ
ž•
ž J(
J ùïùï˜ā|‰āVì
˜ā|‰āVì
| ‰ V|ùï
|ù›
ùï›ñþ
›ñþ˜ā¤|îþ
ݖ
˜ ¤|î

îûîî#w
#w
# xÄy!èþ!l
x
xÄy!èþ!l’þz
!l’þz _ôy¡˜y
ô
ôy¡˜y

COMING
COM
MING SOO
SOON
ON

ôy¡˜yë
ôy¡˜yëû
yëû
§ñÈ
µÏð÷
§ñµÏð÷
ð÷
EXCLUSIVE
E
EXCLUS
SIVE

Laptop
La
L
ap
pt
to
op
p
Demo
Dem
mo Shop
S
Sho
op

Laptop
Lap
ptop
p !†þl%%l ly ö†þl
ö öë‡yll öíöì†þ– ›Sé¨ †þîû&l ~†
~†þôye
†þôye netclub-2
netclub-2
c
öíöì
öíöìì†þ
OFFIC
OFFICIAL
CIAL
P
A
ARTN
NER
PARTNER

thinktank.org.in

93ì108

) response@aamadermalda.in

7 ö±^ 1418, õÔý¦ó¿îÂõ±õþ F õø¸Ç 9 üÑàɱ 5 F 25 Õሠ, 2011 F 8 ó±î± F ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ß±ûDZùûþ

% 03512 - 220522

ü£Ó˚ G˛úÑ˛
õɱÂóß ÂÛ¶ú±ü¿òß õþðõðù

å¿õ Ð ÷ÅßÅ ù ýß

n õð¿ù ýËùò Îæù± ÂóÅ¿ùú üÅÂó±¿õþËKéÂË`ÂKéÂ Ý Õ¿î¿õþM ÂóÅ¿ùú üÅÂó±¿õþËKéÂË`ÂKéÂ/
Ûü ¿Âó öÅÂõòäÂf ÷`Âù û±ËBåò õþ±æÉ Îá±Ëûþj± ðlËõþ/ îÒ±õþ æ±ûþá±ûþ Õ±üËåò
æûþ™Là Âó±ù/ ¿î¿ò õîÇÂ÷±Ëò ¿ú¿ù&¿h Îõþù ÂóÅ¿ùËú ßÂ÷ÇõþîÂ/ ÕòÉ¿ðËßÂ
Õɱ¿ëÂúò±ù Ûü ¿Âó ßÂùɱí ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ û±ËBåò Âó¿}Â÷ Î÷¿ðòÏÂóÅËõþ/ îÂÒ±õþ
¦š±ò±¿ö¿ø¸M ýËBåò ÷±ùð±õþ Û¶±Mò ¿ë Ûü ¿Âó úɱ÷ ¿üÑ/à ÕòÉ¿ðËß Îæù±ú±üßÂ
õþ±ËæúßÅÂ÷±õþ ¿üòý±õþ Âó¿õþõËîÂÇ ձüËåò ÕäÂÇò± ÷Ïò±/

õ±òö±¿ü

æ±îÂÏûþ Âó±êÂÉS÷ õþ+ÂóËõþà±
n

æ±îÂÏûþ Âó±êÂÉS÷ õþ+ÂóËõþà± ’05-Ûõþ ÎÛ¶±ûþ ¿ò÷DZí÷ÅàÏ ¿úàò Û¶í±ùÏ
ü¥ó¿ßÇÂî Ûß¿é ßÂ÷Çú±ù±õþ Õ±Ëûþ±æò ßÂËõþò Îæù± ¿õðɱùûþ Âó¿õþðúÇßÂ
•÷±ñÉ¿÷ß— ¿õ÷ù Âó±Ë`Â/ ÷±ùð± ë±Ëûþé Îú±ö±òáËõþ ¿îÂò¿é ÂóûDZËûþ ¿îÂò¿ðò
ñËõþ ¿õðɱùËûþõþ Û¶ñ±ò ¿úÂßÂ-¿ú¿Âß±Ëðõþ ¿òËûþ äÂËù Ûý× ßÂ÷Çú±ù±/ áî 14
Õ±áˆÂ Îúø¸ ýûþ Ûý× ¿ú± Õ¿öÂ÷ÅàÏßÂõþí ßÂ÷Çú±ù±¿éÂ/

õþ±©†˜Âó¿î ÂóÅõþ¦¨±õþ Âó±ËBåò Îæɱ¿îÂöÓÂø¸í
n 27 õåËõþõþ ¿úÂßÂæÏõËò Îæɱ¿îÂöÓÂø¸Ëíõþ òîÅÂò öÓÂø¸í/ ÕõüõþæÏõò ÛàòÝ
10 õåõþ ðÓËõþ/ Õ±á±÷Ï 5 ÎüË›I×¥õ¤ þ, ¿úÂß¿ðõËü ¿ð¿{¡õþ ¿õ:±òöÂõËò õþ±©†Â˜ ó¿îÂ
Û¶¿îÂö± Âó±¿éÂù îÒ±õþ ý±Ëî îÅÂËù ÎðËõò îÒ±õþ ðÏâÇ ¿úÂßÂæÏõËòõþ Îüõþ± ü¥œ±ò¿éÂ/
ö±õþî üõþß±Ëõþõþ ÷±òõü¥óð ëÂ×i§ûþò ðÃlõþ ÎïËß Ûý× àõõþ æ±ò±õþ ÂóËõþý×
Õ±òËj Õ±›−Åî Îæù±õþ ÷±¿òßÂäÂß ¿ú±¿òËßÂîÂËòõþ Û¶ñ±ò ¿úÂß Îæɱ¿îÂöÓÂø¸í
Âó±êÂßÂ/ 1984 ü±Ëùõþ 3 æÅù±ý× õ±Ñù±õþ ¿úÂß ¿ýËüËõ Ûý× ¦Å¨Ëùý× ûÅM ýò/
ÛõþÂóõþ 2002-Ûõþ 1 ÷±äÇ ÎïËß Û¶ñ±ò ¿úÂËßÂõþ &ð±¿ûþQ/ Õßv±™Là Âó¿õþ|÷
ßÂËõþ ¦Å¨ùËß Îæù±õþ ¿ú±æáËî Ûß ÕòÉ æ±ûþá±ûþ ¿òËûþ ÛËòËåò/ ÷ÓùîÂ
¿õ¿ÂóÛù ùß±öÅÂM å±Så±SÏËðõþ üÑàɱ Îõ¿ú ýËùÝ, Û¶¿îÂõåõþý× Ûý× ¦Å¨Ëùõþ
å±Så±SÏõþ± æËûþKé ÛKé˜Â±k ¿ðËûþ Î÷¿ëÂßÂɱù-ý׿?¿òûþ±¿õþÑ Âóh±õþ ¿òûþ¿÷î üÅËû±á
ÎÂóËûþËå/ 2010 ü±Ëùõþ ÷±ñÉ¿÷Ëß Îæù±õþ Û¶ï÷ Ý îÔÂîÂÏûþ ¦š±ò±¿ñß±õþÏÝ Ûý×
÷±¿òßÂäÂß ¿ú±¿òËßÂîÂËòõþý× Âóh³Âûþ±/

ÂóÅËæ±üÑàɱûþ ‘ÂóÅËæ± ý×òËô±’ÂßÂù±Ë÷ ۶߱Ëúõþ æòÉ Îæù±õþ
ü±õÇæòÏò ðÅËáDZÈüõ ß¿÷¿éÂõþ üðüÉËðõþ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ± ýËBå, î±Ëðõþ
ßv±õ Îùé±õþËýËë ÂóÅËæ± ß¿÷¿éÂõþ ò±÷, ÂóÅËæ±õþ õûþü, Û¶¿îÂ÷± ¿úŠÏ,
÷`ÂÂó Ý Õ±Ëù±ßÂü#±õþ ¿õõõþí, ÂóÅËæ±õþ õ±ËæéÂ Ý ÂóÅËæ± ß¿÷¿éÂõþ
ÎüËS鱿õþõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ 10 ÎüË›I×¥¤õþ,’11 ÷ËñÉ Õ±÷±Ëðõþ
Âó¿Sß± Õ¿ôÂËü æ÷± ßÂò/

úýËõþ ¿õþ'±õþ±æ
qö±¿úü Îüò
ü÷ûþ Ð üß±ù 6.30 ¿÷¿òéÂ/
ÎáÌh Û'ËÛ¶ü ÎïËß ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúËò ÎòË÷ ¿òËæõþ õ±¿hÂËî ÎÂóÒÌåËî ä±ý×Ëùò
Õ±Âó¿ò/ Ãñõþ± û±ßÂ, Õ±Âóò±õþ á™LÃõÉ Õ¿öÂõþ±÷ÂóÅõþ/ ü±õþ ÎðÝûþ± ¿õþ'± Îüà±Ëò/ ö±h± ¿æ:±ü±
ßÂõþËîÂý× û± ö±h± õùù, î±Ëî Ýý× ü±îÂüß±Ëùý× Õ±Âóò±õþ äÂÅÂ-äÂhÂßÂá±å/ ÷±S 1-1“2
¿ß¿÷ ÂóËïõþ ö±h± 40 é±ß±¯
Õ±õ±õþ, õþ±ËS üõþß±¿õþ õ±üˆÂ±Ë` ÎòË÷ Õ±Âó¿ò û¿ð ß±¿ùîÂù± Ûù±ß±ûþ ÎûËî ä±ò, 15
é±ß± ö±h±/ ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÂóÅõþüö±õþ ¿õþ'±ö±h±õþ ùß± ÕòÅû±ûþÏ ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúò
ÎïËß տöÂõþ±÷ÂóÅËõþõþ ¿õþ'±ö±h± 25 é±ß± Ý üõþß±¿õþ õ±ü ¿ëÂËÂó± ÎïËß ß±¿ùîÂù±õþ ö±h±
9 é±ß±/ Ûý× üõþß±¿õþ ö±h±Ëß õþÏ¿îÂ÷î ëÂ×ËÂó± ßÂËõþý× ÂóÅõþüö± Ûù±ß±ûþ û±SÏËðõþ ß±å
ÎïËß ¿õþ'±Ýûþ±ù±õþ± Îæ±õþ ßÂËõþ Õ¿î¿õþM ö±h± Õ±ð±ûþ ßÂËõþ äÂËùËå/ ÛËðõþ ð±Âóé ÛîÂé±ý×
Îû ¦š±òÏûþ Û¶ú±üòÝ ÛËðõþ ¿õËX ý™¦¸ËÂÂó ßÂõþËî ä±ûþ ò±/ ëÂ×ËVúÉ ÛßÂé±ý×, õþ±æÍò¿îÂßÂ
ô±ûþð± Îî±ù±/ Ûý× æÅùÅ÷õ±æ ¿õþ'±Ýûþ±ù±Ëðõþ ð±ÂóËé ò±¿ö«±ü ëÂ×ËêÂËå ¦š±òÏûþ ÷±òÅËø¸õþ/
ö±h±õþ ùß± ü¥óËßÇ ¿õþ'±Ýûþ±ù±Ëðõþ Û¶Ÿ ßÂõþ± ýËù, î±Ëðõþ õMõÉ, üõþß±¿õþ ö±h±
ÕòÅû±ûþÏ î±õþ± äÂùËî õ±ñÉ òûþ ß±õþí üõþß±õþ î±Ëðõþ üÑü±Ëõþõþ Õi§ Îû±á±ò Îðò ò± î±ý×
î±õþ± Îüý× ö±h±õþ ùß± ÕòÅû±ûþÏ äÂùËî õ±ñÉ òûþ/ Õ±õ±õþ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× ^õÉ÷ÓùÉ õÔ¿X Ý
Îõý±ù õþ±™¦¸±õþ ÕæÅý±î Îðà±ûþ/
÷Óùî ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÂóÅõþüö± Ûù±ß±ûþ ¦š±òÏûþ û±î±ûþ±î õÉõ¦š± õùËî ÛßÂé±ý×, ¿õþ'±/
ÂóÅõþüö±õþ ¿ýü±õ ÕòÅû±ûþÏ 3200 ¿õþ'± î±Ëðõþ ùß±ûþ ò¿ïöÅÂM/ ¿õáî ßÂËûþß õåËõþ
Îß±òÝ Õ¿î¿õþM ¿õþ'±õþ ù±ý×Ëük ÎðÝûþ± ýûþ¿ò/ úýËõþ Õõ±Ëñ âÅËõþ Îõh±ËBå ÂÝ‹ ÷±ùð±
ÂóÅõþüö± Ý ü¿i§¿ýî ¿õ¿öÂi§ áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ ÕñÏò ¿õþ'±&¿ù/ ¿õþ'±õþ ù±ý×Ëük òõÏßÂõþí
¿õö±á üÓËS æ±ò± ¿áËûþËå, úýËõþ Û¶¿î¿ðò ÂóÒ±äÂý±æ±ËõþõþÝ Îõ¿ú ¿õþ'± äÂù±äÂù ßÂËõþ/
ÛËß úýËõþõþ õþ±™¦¸±&¿ù Âóû±Çlà äÂÝhÂþ± òûþ, î±õþ ëÂ×Âóõþ Õ¿î¿õþM ¿õþ'± ôÂËù úýËõþ û±òæéÂ/
Õ±õ±õþ ò¿ïöÅÂM ¿õþ'±õþ Õ¿ñß±Ñú ÷±¿ùËßÂõþ± ¿õþ'±õþ ù±ý×Ëük òõÏßÂõþí ßÂËõþò ò±/
Ûå±hÂ±Ý Õ±Ëå Û¶äÅÂõþ ÎõÕ±ý׿ò ¿õþ'±/ ÷±Ëç ÷±Ëç ÛËðõþ ¿õËX տöÂËû±á ýËùÝ
Û¶Ëûþ±æòÏûþ Îù±ßÂõËùõþ Õö±Ëõ üõü÷ûþ î± õg ßÂõþ± ÕüyÂõ õËù 汿òËûþËåò
ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÂóÅõþüö±õþ ¿õþ'± ¿õö±Ëáõþ ð±¿ûþQÛ¶±l ß±ëÂ׿kùõþ îÂï± ëÂ×Âó ÂóÅõþ¿Âóî± ðÅù±ù
üõþß±õþ/ ÕËòßÂü÷ûþ ÕüŦš Îõþ±¿áËß ¿ä¿ßÂÈü±õþ æòÉ úýËõþõþ õ±ý×Ëõþõþ Ûù±ß± ÎïËßÂ
¿õþ'± úýËõþ Û¶Ëõú ßÂËõþ/ ÷±ò¿õßÂî±õþ ß±õþËí î±Ëðõþ Õ±éÂß±Ëò± üyÂõ òûþ/ Õ±õþ Îû üõ¸
õ±ý×Ëõþõþ ¿õþ'± úýËõþ âÅËõþ Îõh±ËBå ¿õ¿öÂi§ ß±õþËí î±Ëðõþ ¿õËX տöÂËû±á ßÂõþ± üyÂõ
ýËBå ò±/ õîÇÂ÷±Ëò Îû üÑËú±¿ñî ö±h±õþ ùß± Æî¿õþ ßÂõþ± ýËûþËå, î± ÷±òËî õ±ñÉ
¿õþ'±ä±ùËßÂõþ±/ Õ¿öÂËû±á ð±Ëûþõþ ßÂõþ± ýËù üÑ¿−©† ¿õþ'±ä±ùß õ± ÷±¿ùËßÂõþ ¿õËXÂ
Õ±ý¿×ò õÉõ¦š± ÎòÝûþ± ýËõ õËù 汿òËûþËåò, ðÅù±ù üõþß±õþ, ëÂ×Âó ÂóÅõþÿÂóî±/ ¿î¿ò Õ±õþÝ
õËùËåò, òîÅÂò üÑËú±¿ñî ¿õþ'±ö±h±õþ ùß± ۶߱ú ßÂõþ± ýËûþËå/ Îüý× üÑËú±¿ñîÂ
ö±h±õþ ùß± ÕòÅû±ûþÏ ¿õþ'±ä±ùßÂËðõþ ö±h± ¿òËî ýËõ/ û¿ð Îß±òÝ ¿õþ'±ä±ùß ü¿êÂßÂ
ö±h± ¿òËî տòBåÅß ýûþ ÛõÑ û±SÏ Îüý× ¿õþ'±õþ ò¥¤õþüý ÂóÅõþüö±ûþ ¿ù¿àî տöÂËû±á
ßÂËõþ, ÎüËÂËS ¿õþ'± ÷±¿ùßÂËß ÎëÂËß üîÂßÇ ßÂËõþ ÎðÝûþ±õþ æòÉ ¿òËðÇú ÎðÝûþ± ýËõ/
ÕòÉï±ûþ Îüý× ä±ùËßÂõþ ù±ý×Ëük Ý ÷±¿ùËßÂõþ ¿õþ'±õþ òõÏßÂõþí ßÂõþ± ýËõ ò±/ Îß±òÝ
ß±õþí å±h± ¿õþ'±ä±ùß û±SÏ ¿òËî զ¤Ïß±õþ ßÂõþËù ÎüËÂËS Îüý× ä±ùßÂËß 100 Âé±ß±
æ¿õþ÷±ò± ¿ðËî ýËõ/ Õ¿ñß±Ñú ¿õþ'±ä±ùß áè±÷ ÎïËß ձËü, ôÂËù ügÂɱõþ Âóõþ úýËõþ
¿õþ'±õþ Õö±õ Îðà± û±ûþ/ úýËõþõþ ¿õ¿öÂi§ &QÂóÓíÇ ¦š±Ëò Îüý×ü÷ûþ ¿õߊ û±òõ±ýËòõþ
õÉõ¦š± ßÂõþ± û±ûþ ¿ßÂò± Îüý× ¿òËûþ ¿õ¿öÂi§ |¿÷ßÂ Ý Âó¿õþõýò üÑáêÂò&¿ùõþ ü˼ Õ±Ëù±äÂò±
ßÂËõþ ÛßÂé± ü÷±ñ±ò ßÂõþËî ýËõ/

òîÅÂò üÑËú±¿ñî ö±h±õþ ùß± ÕòÅû±ûþÏ ¿õþ'±ä±ùßÂËðõþ
ö±h± ¿òËî ýËõ/ û¿ð Îß±òÝ ¿õþ'±ä±ùß ü¿êÂß ö±h± ¿òËîÂ
Õ¿òBåÅß ýûþ ÛõÑ û±SÏ Îüý× ¿õþ'±õþ ò¥¤õþüý ÂóÅõþüö±ûþ ¿ù¿àîÂ
Õ¿öÂËû±á ßÂËõþ, ÎüËÂËS ¿õþ'± ÷±¿ùßÂËß ÎëÂËß üîÂßÇ ßÂËõþ
ÎðÝûþ± ýËõ/ Îüý× ä±ùËßÂõþ ù±ý×Ëük Ý ÷±¿ùËßÂõþ ¿õþ'±õþ
òõÏßÂõþí ßÂõþ± ýËõ ò±/ Îß±òÝ ß±õþí å±h± ¿õþ'±ä±ùß û±SÏ
¿òËî զ¤Ïß±õþ ßÂõþËù ÎüËÂËS Îüý× ä±ùßÂËß 100 Âé±ß±
æ¿õþ÷±ò± ¿ðËî ýËõ/
ß±æÏ òæù ý×üù±÷ •ý×òé±ß Îòî±—
¿õþ'±ä±ùßÂõþ± ÂóÅõþüö±õþ ¿òûþ¿Laî ö±h± ¿òËî õ±ñÉ/ ÕòÉï±ûþ
ÂóÅõþüö±õþ ¿õ¿ñ ÕòÅû±ûþÏ Õ±ý׿ò õÉõ¦š± ¿òËî õ±ñÉ ÂóÅõþüö±/
õþ±¿Sß±ùÏò ¿õþ'±õþ Õö±õ ÂóÓõþËíõþ ¿õø¸Ëûþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂËõþ úýËõþõþ
&QÂóÓíÇ ¦š±ò&¿ùËî ¿õþ'± õþ±à±õþ ëÂ×ËðÉ±á ¿òËî ýËõ/
÷±òõ õɱò±æÇÏ •îÔÂí÷Óù |¿÷ß üÑáêÂËòõþ Îòî±— ÂóÅõþüö±õþ ü¿ðBå±õþ
Õö±Ëõ Ûý× ü÷üɱ/ áî æÅù±ý× ÷±Ëü òîÅÂò üÑËú±¿ñî ¿õþ'±ö±h±õþ
ùß± ä±ùÅ ßÂõþ±õþ ßÂï± ï±ßÂËùÝ ÂóÅõþüö± ÛàòÝ ß±áËæ ßÂùË÷
î± ßÂËõþ ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ ¿ò/ Õ¿õùË¥¤ Ûõþ æòÉà ›¶ä±õþ Ý õÉõ¦š± ß±ûÇßÂõþ
ßÂõþ± ëÂ׿äÂîÂ/
Û¶ú±™Là ê±ßÅÂõþ •¿üéÅ Îòî±—
Ûý× ü÷üɱõþ æòÉ ð±ûþÏ ÂóÅõþüö±/ ¿êÂß ¿åù, ¿õ:±ÂóËòõþ ÷±ñÉË÷
üÑËú±¿ñî ö±h±õþ ùß± ü¥óËßÇ æòü±ñ±õþíËß üËäÂîÂò ßÂõþ±
ýËõ/ Ûå±h± Û¶ËîÂÉß ¿õþ'±ˆÂɱË` ö±h±õþ ùß± 鱿ãËûþ ÎðÝûþ±
ýËõ/ ¿ßÂc î± ß±ûÇßÂõþÏ ò± ýÝûþ±ûþ æòü±ñ±õþí Ý ¿õþ'±Ýûþ±ù±
ëÂ×öÂËûþõþý× ü÷üɱ ýËBå/Ã
›¶ðÏÂó üõþß±õþ •Õõüõþ›¶±l ßÂ÷Ç䱿õþ—
Õ±÷±Ëðõþ ÷î õÔXÂËðõþ û±î±ûþ±ËîÂõþÂÛ¶ñ±ò ÷±ñÉ÷ ¿õþ'±/ ¿ßÂc
¿õþ'±Ýûþ±ù±õþ± ÎûõþßÂ÷ ÕòɱûÉö±Ëõ ö±h± ð±¿õ ßÂËõþ, î±õþ ôÂËù
Õ±÷±Ëðõþ ÷î ü±ñ±õþí ÎÂóòúòËö±áÏ ÷±òÅËø¸õþ ÂóË ¿õþ'± õÉõý±õþ
ßÂõþ±ý× ß¿êÂò ¿ßÂc ð±Ëûþ óËh տî¿õþM ÷±qù ¿ðËûþ ¿õþ'± äÂhÂËîÂ
ýûþ/ ÂóÅõþüö±Ëß ÕòÅËõþ±ñ, ÛßÂéÅ òæõþ ¿ðò/
ðÏÂó±¿i¤î± ¿õ«±ü •ßÂËùæ å±SÏ—
Õ±÷±õþ õ±¿h ÎïËß ßÂËùËæõþ ðÓõþQ õh Îæ±õþ 500 ¿÷é±õþ/ òÓòÉîÂ÷
üÑËú±¿ñî ö±h± 8 é±ß±õþ õðËù 10 é±ß± ä±Ýûþ± ¿õþ'±Ýûþ±ù±Ëðõþ
¦¤ö±õ¿üX ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþËå/ ¿ßÂåÅ õùËùý× õËù, 10 é±ß±õþ ßÂË÷
ö±h± ýûþ ò±/ õþ±æÍò¿îÂß ðù&¿ù üõ ÎæËòÝ äÅÂÂó ßÂËõþ Õ±Ëå
ß±õþí Îö±é õh õ±ù±ý×/ ÂóÅõþüöÂ±Ý Ûý× ¿õø¸Ëûþ Û¶Båi§ ÷ðî Îðûþ
¿õþ'±Ýûþ±ù±Ëðõþ/
Õ±ú±ùî± õþ±ûþ •áÔýõñÓ—
Õ±÷±õþ õ±¿h ¿õ÷ù ð±ü Î÷±h ÎïËß ¿äÂMõþ?ò ÂóÅõþõ±æ±õþ ÎûËî 10
é±ß± ¿õþ'±ö±h± ¿ðËî ýûþ/ ü±ñ±õþí Îõþ±æËáËõþ üÑü±Ëõþ Ûé± àÅõý×
Îõ¿ú/ Õ¿õùË¥¤ ÂóÅõþüö±Ëß Ûõþ æòÉ õÉõ¦š± ¿òËî ýËõ/

›yœ”y ö›!vþ„þÄyœ
yœ ö¢rÝþyîû ç ~›.~
~›.~›.!¢.
~›.!¢. vþyëûyöì@Ày!ÞÝ
Ày!ÞÝþ
!ÞÝþ„þ ö¢rÝþyîû
21

You
BCA Cou r Dream
rse Avail
able at
Financia
l Assistan
ce

PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY
Recognised by UGC, approved by AIU and DEC.

4D UL
ULTRASONOGRAPHY
LTTRASON
NOGRAPHY & C
COLOR
OLOR
DOPPLAR (A
Apex Sc
an Cen
tre)
(Apex
Scan
Centre)

4

n õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

fl¬˜«√õ∂±Ôœ«

üõþß±õþ , Îî¿ùü±ý±, 29+,
5’4’’, Õ±`±õþ áè±æÅËûþéÂ,
üÅÛ¶¿î¿‡Âî õÉõü±ûþÏ, ¿ò榤
õ±¿h“᱿hÂ Ý ÆÂóîÔÂßÂ
ü¥ó¿M, õ±õ± ÎÂóòúòËö±¿á
ÂóÅËSõþ æòÉ üÅ|Ï, ëÂ×Ð ÷±Ð õ±
îÂðÅñÇ, Õò¿ñß 24 õåËõþõþ
üГÕüÐ Âó±SÏ ä±ý×/ Îô±òÐ
97331 22928 “
94342 19578

õ±¿hÂËî ¿áËûþ ûPüýß±Ëõþ
ÂóÅø¸ Ý ÷¿ýù±Ëðõþ Îû±á
õɱûþ±÷ Îúà±Ëò± ýûþ / Î÷± Ð
9126887451

ü±ý±, 34“5’7’’,
Ãüõþß±¿õþ ä±ßÅ¿õþæÏõÏ
Âó±ËSõþ æòÉ ÕòÅñTÇ
27, ¿ú¿ÂîÂ, üÅjõþÏ,
Âó±SÏ ß±÷É/ Îô±òÐ
94348 18735

92327 90070

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

25 Õሠ, 2011

ø‰¬øfl¬»¸±

ø˙é±

‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù
Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ/
03512 - 220522

fl¬˜«‡±ø˘
One Apprentice/ Final
yr. Student for assign‐
ment of Legal Jobs at
Malda/Kolkata.
Salary: ` 2500 + T.A.
Call 89817 17158 for
Walk in Interview.

ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëü ¿òûþ¿÷î Ã25 î ±¿õþËà ›¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ
Î ó ó±õþýß±õþ õgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±/

ø˙é±
fl¬˜«‡±ø˘

EIILM UNIVERSITY
A STATE UNIVERSITY Recognised by UGC, DEC (IGNOU) & AICTE
JORTHANG, SIKKIM

¿ë¿é¿Âó ÕÂó±ËõþéÂõþ

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò±
æÅ¿òûþõþ ¿ë æ±ý×ò±õþ óËð
ÕÂó±ËõþéÂõþ ä±ý×/ õ±Ñù±
é±ý×Âó æ±ò± ï±ßÂËù
Õá豿ñß±õþ/

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ

Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§,
ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñßÂ
35 õåõþ, áèɱæÅËûþéÂ
÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/
ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
ÂóËðõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ
å¿õ Ý õ±Ëûþ±ë±é± üý
Õ±Ëõðò ßÂò

(Exam. Centre in home town)

ø‰¬øfl¬»¸±

÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ

÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ ‘...Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’,
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ,
÷±ùð± 732101
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
ý×-Î÷ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
aamadermalda
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
@gmail.com
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Sê˚˛ øıSê˚˛
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
Laptop on Sale
ßÂõþ± ýûþ/
A Laptop, HCL Core 2
Duo, 2 GB RAM, 160
HDD, Card Reader,
Bluetooth, Web Cam
on Sale. Contact:
94341 54440

Total
Amount
Per Year
ϭĞƌƟĮĐĂƚĞŝŶEƵƌƐŝŶŐƐƐŝƐƚĂŶƚϭϬнϮϭzĞĂƌϵ͕ϭϬϬ
ϮŝƉůŽŵĂŝŶ>ŝǀĞ^ƚŽĐŬĂŶĚϭϬнϮϮzĞĂƌƐϭϭ͕ϭϬϬ 
sĞƚĞƌŝŶĂƌLJ^ĐŝĞŶĐĞ
ϯŝƉůŽŵĂŝŶŝǀŝůŶŐŐϭϬƚŚͬƋϯzĞĂƌƐϭϯ͕ϭϬϬ
ϰŝƉůŽŵĂŝŶDĞĐŚĂŶŝĐĂůŶŐŐϭϬƚŚͬƋϯzĞĂƌƐϭϱ͕ϭϬϬ
ϱŝƉůŽŵĂŝŶůĞĐƚƌŝĐĂůŶŐŐϭϬƚŚͬƋϯzĞĂƌƐϭϱ͕ϭϬϬ
ϲŝƉůŽŵĂŝŶƵƚŽŵŽďŝůĞϭϬƚŚͬƋϯzĞĂƌƐϭϯ͕ϭϬϬ
ϳD͘͘WŚLJƐŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϭϭ͕ϬϬϬ
ϴŝƉůŽŵĂŝŶ,͘DΘĂƚĞƌŝŶŐϭϬƚŚͬƋϯzĞĂƌƐϭϯ͕ϭϬϬ 
dĞĐŚŶŽůŽŐLJ
ϵ͘͘'ĞŶĞƌĂůϭϬнϮϯzĞĂƌƐϰ͕ϭϬϬ
ϭϬ͘͘ĞŶŐĂůŝϭϬнϮϯzĞĂƌƐϲ͕ϬϬϬ
ϭϭD͘͘'ĞŽŐƌĂƉŚLJ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϱ͕ϭϬϬ
ϭϮD͘͘^ĂŶƐŬƌŝƚ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϱ͕ϭϬϬ
ϭϯD͘͘ĞŶŐĂůŝ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϲ͕ϱϬϬ
ϭϰD;džĞĐƵƟǀĞͿ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϭzĞĂƌƐϭϲ͕ϲϬϬ 
нϯzĞĂƌƐ 
tŽƌŬŝŶŐdžƉ͘
ϭϱD͘^Đ͘WŚLJƐŝĐƐ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϵ͕ϭϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϭϲD͘^ĐŚĞŵŝƐƚƌLJ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϵ͕ϭϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϭϳD͘^Đ͘ŽŽůŽŐLJ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϵ͕ϱϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϭϴD͘^Đ͘ŽƚĂŶLJ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϵ͕ϱϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϭϵD͘^Đ͘ŶǀƐ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϵ͕ϭϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϮϬD͘^Đ͘DĂƚŚƐ͘'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϵ͕ϭϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϮϭŝƉůŽŵĂŝŶ&ŝŶĞƌƚƐϭϬƚŚͬƋϯzĞĂƌƐϭϯ͕ϭϬϬ
ϮϮ͘^Đ͘;WDͿϭϬнϮϯzĞĂƌƐϳ͕ϭϬϬ
Ϯϯ͘^Đ͘;ͿϭϬнϮϯzĞĂƌƐϳ͕ϭϬϬ
ϮϰDĂƐƚĞƌŽĨ>Ăǁ;>>DͿ'ƌĂĚƵĂƟŽŶϮzĞĂƌƐϭϱ͕ϭϬϬ 
ŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ϮϱD>dϭϬнϮ;^ĐŝĞŶĐĞͿϮzĞĂƌƐϭϭ͕ϭϬϬ

Sl
No.

fl¬ø•Ûά◊Ȭ±ı˛

ø˙é±

Name of the Course

Eligibility 

ƵƌĂƟŽŶ

Ύ^ƉĞĐŝĂůŽŶĐĞƐƐŝŽŶĨŽƌ^͕^d͕D/EKZ/dzΘ&D>E/d^
Ύ Ϯ zĞĂƌƐ 'ƌĂĚƵĂƚĞ ;ŶLJ ^ƚƌĞĂŵͿ ĂƌĞ ůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ĚŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶ Z/' 
ŽƵƌƐĞ ĂŶĚ ϭƐƚ ͬ ϮŶĚ zĞĂƌ ŝƐĐŽŶƟŶƵĞĚ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ĚŝƌĞĐƚ 
ĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶϮŶĚͬϯƌĚzĞĂƌ͘
Ύ ůů ŽƵƌƐĞƐ ĂƌĞ ƉƉƌŽǀĞĚ ďLJ h'͕ ͕ D,Z͕ 'Žǀƚ͘ KĨ /ŶĚŝĂ͘ ůů the 
'Z^ͬ/W>KD^ͬZd/&/d^ĂƌĞϭϬϬйsĂůŝĚĨŽƌĂŶLJ'Žǀƚ͘ΘEŽŶ
'Žǀƚ͘:ŽďƐ͘

ÛΡ ±ÀÓ ‰ ±˝◊
ó=Á÷ ÎïËß թ†÷ ü÷™¦¸
¿õø¸ûþ, òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿íõþ
õ±Ñù±-ý׿îÂý±ü-öÓÂËá±ù àÅõ
ûP üýß±Ëõþ Âóh±ò ýûþ/
Îû±á±Ëû±á Ð üÅõèî ÎäÂÌñÅõþÏ,
Û÷. Û •ý׿îÂý±ü— 89676
39385

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

IMGS

EŽ͘ϭ'Žǀƚ͘ŽůŽŶLJ͕DĂůĚĂ

Phone No- 9851482620 / 9434050409

ά◊»¸ı - ’Ú≈ᬱÚ
ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ
ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ë ¿¦šîÂ
ðÅ¿é âõþ •8 X 9— ö±h±
ÎðÝûþ± ýËõ •Î÷æ±ò±ý×ò
Îôv±õþ—/ Îù±ý±õþ Îâ±õþ±Ëò±
¿üÒ¿hÂõþ ÷±ñÉË÷ û±î±ûþ±ËîÂõþ
õÉõ¦š± õþËûþËå/ Îû±á±Ëû±áÐ
99337 16764

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…
’±·±˜œ ı˝◊À˜˘±˚˛ ı˝◊ √õ∂fl¬±À˙ ˝◊BÂ≈fl¬

øı:±¬ÛÚ

ŒÊ˘±ı˛ fl¬øı ›
¸±ø˝øÓ¬…fl¬·Ì

˜±S 40 Ȭ±fl¬±

Œ˚±·±À˚±· fl¬èÚ

Œ|øÌıX¬

õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú

94341 54440

õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ø‰¬øfl¬»¸±

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n 25 Õሠ, 2011 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

5

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

Size
Size (01-04)(11-13)
(01-04)(11
1-13) # N12
N12

Size
Size (3-8)
(3
3-8) # 783

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n 25 Õሠ, 2011

Sizee (3-9) # 171
Siz

Size
Size (6-10) # 158

Size
Size (6-10) # 151

Size
Size (3-9) # 115
5

Sizee (6-11)
(6 11) # 039

Size
Size (3-8) # 591

Size
Size (3-9) # 162

Size
Size (3-8) # 270
270

Siz
13) # 401
Sizee (1-5)(7(1-5)(7-13)

Size
Size (3-9) # 200

Size
Size (3-9) # 728

Size
Size (3-9) # 592
2

Size (1-4)(1113) # K
32
Size
(1-4)(11-13)
K32

Size
Size (6-10) # 164

Sizee (31-36)
Siz
(31-36
6) # K37

Size
Size (36-41)
(36--41) # Babuji

¥|$•āÿ
• ™
™|÷|‰ā|āž•āÿ
|÷|‰ā|āž•āÿJ(ùï˜ā|
ā|‰āVì
‰āVì|ùï›ñþ˜ā¤|îþ

îûî#w
î#w
w xÄy!èþ!l’þz
xÄy!èþ!l’’þzz– ôy¡˜y

Size
Size (36-41)
(36
6-41) # P11

Size
Size (25-30)
(25-3
30) # K16

Size
Size (36-41)
(36--41) # Babuji

Size
Size (6-9) # Spd

Ladies Bag

Ladiess Pur
Purse
LLadie
se

Belt
Be
lt

Sizee (1-4)(10-1
(1-4)(10-13)
Siz
13) # 746

Sizee (6-9) # FUEL

Size
Size (6-10) # 5429
5429

Sizee (1-5)(11-1
(1-5)(11-13)
Siz
13) # TRZ

Size
Size (5-10) # 988

Size
Size (5-10) # 082

Size
Size (5-10) # 3080

Size
Size (6-10) # 5432
2

Sizee (31-36
(31-36)
Siz
6) # KK25

Size
S e (6-9) # SPEEDO
Siz

Size
Size (6-9) # Spd

Size
Size (6-9) # SPEEDO

Size (6-9) # AdX

Sizee (31-36)
Siz
(31-36
6) # KK27

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n 25 Õሠ, 2011 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

2

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚

õø¸Ç 9 üÑàɱ 5
7 ö±^ 1418
õÔý¦ó¿îÂõ±õþ

¿õöÂÏ¿ø¸ß± Û'ËÛ¶ü
ß±ùß± Î÷Ëùõþ Õ±îÂË‚Âõþ Îõþú ß±éÂËî ò± ß±éÂËîÂý× ¿îÂò
ül±Ëýõþ ÷ËñÉ Õ±õ±õþ... &ûþ±ý±¿éÂ-Îõ¼±ùÅ Û'Ë›¶ü Õ±õþ
Õ±¿æ÷á?-÷±ùðý ÂóɱËü?±õþ ðÅâÇéÂò±õþ ßÂõËù/ ß±ùß± Î÷ù
ù±ý×òäÅÂÉî ýËûþ ÃÎßÂËh ¿òËûþ¿åù ¿òõþÏý 60 ¿é Û¶±í/ æà÷ Ý
Âó¼Å Õ±õþÝ Îõ¿ú/ ¦¤¿™¦¸õþ ßÂï±, Ûõ±õþ Õ±õþ Îúø¸ ÂóûÇ™Là áí
Û¶±íý±¿òõþ àõõþ Îòý×/ ¿ßÂc îÂð™L ÿõþËÂó±éÇ ÕòÅû±ûþÏ, ðÅâÇéÂò±á虦¸
ß±÷õþ±&¿ù û±SÏõ±ýÏ ýËù ÛõÑ ÷±ùðý ÂóɱËü?±õþ ^nîÂá¿îÂËîÂ
ï±ßÂËù :±Ëò«õþÏ ß±`ÂËßÂÝ å±¿ÂóËûþ Îûî Ûõ±Ëõþõþ ýî±ýËîÂõþ
üÑàɱ/ Îõþù Âó¿õþËø¸õ±õþ ü˼ ðÅâÇéÂò±õþ çÒÂÅ¿ß Ûàò ëÂ×Âó¿õþ
Âó±Ýò±/
ö±õþîÂÏûþ Îõþù Îî± qñÅ÷±S Âó¿õþõýËòõþ ÷±ñÉ÷ òûþ, üöÂÉî±õþ
Õáèá¿îÂõþ Û¶¿îÂõþ+Âó/ Ûý× Âó¿õþËø¸õ±ûþ õåËõþ Û¶±ûþ 10 ¿õ¿ùûþò
û±SÏ û±î±ûþ±î ßÂËõþò/ Û¶¿î¿ðò äÂËù 15 ý±æ±õþ Îéªò ÛõÑ
ÛîÂüõ ¿ßÂåÅõþ Âó±ú±Âó±¿úý× õåËõþ Û¶±ûþ ßÂËûþßÂËú± Û¶±í û±ûþ
ðÅâÇéÂò±ûþ/ üõ ¿÷¿ùËûþ ö±õþîÂÏûþ Îõþù ü¿îÂÉý× ÎõþßÂëÇÂËû±áÉ/
áî ü±îÂ÷±Ëüõþ ÷ËñÉý× Ã›¶±ûþ ü±î¿é õhÂüh ðÅâÇéÂò± âËé ÎáËå/
ðÅöDZáÉõúî տñß±Ñú ÎÂËSý× ÷±òÅø¸ ¿ßÂÑõ± Û¶±¿î‡±¿òßÂ
᱿ôÂù¿îÂý× Ûõþ ß±õþí/ 2009-’10 ü±Ëù qñÅ÷±S Îõþù
ðÅâÇéÂò±ûþ Û¶±í ý±¿õþËûþËåò Û¶±ûþ 200 ÷±òÅø¸/ 2010 ÎïËßÂ
Ûõåõþ ÂóûÇ™Là Û¶±ûþ 300 ÷±òÅø¸/ ÎõþËùõþ ý׿îÂý±Ëü Ûî ðÅâÇéÂò±,
Ûî Âûþ¿îÂ, Ûî ýî±ýËîÂõþ üÑàɱ ÕîÂÏËî Îðà± û±ûþ ¿ò/
ÕîÂÏËî Ûî ëÂ×i§î Û¶ûÅ¿M Ý ÷ɱËòæË÷Ké ò± ï±ßÂËùÝ ÛîÂ
ðÅâÇéÂò± âéÂî ò±/ ðÅ¿òûþ±æÅËh ÎõþùõÉõ¦š±ûþ Û¶ûÅ¿Mõþ ûÅá±™LÃß±õþÏ
ëÂ×i§¿î ýËùÝ ö±õþîÂÏûþ Îõþù Îüà±Ëò ßÂËûþßÂËû±æò ¿Âó¿åËûþ/

Îõþù ¿òõþ±ÂóM± à±Ëî ö±õþîÂÏûþ Îõþù ÕËòß Îõ¿ú ÕË‚Âõþ ÕïÇ
¿õ¿òËûþ±á ßÂõþ± üËMWÝ Ã›¶±íý±¿òõþ üÑàɱ S÷ú ÎõËhÂý× äÂËùËå/
Û¶¿îÂõåõþ õõþ±V ÕËïÇõþ ÕËòßÂé±ý× ÕõÉõý+î ¿ýËüËõ ÎôÂõþîÂ
Âó±ê±ûþ Îõþùðlõþ/ û±õþ ÛßÂé± õh ÕÑú ÎôÂõþî ձËü Îõþù
¿òõþ±ÂóM± îÂý¿õù ÎïËßÂ/ ö±õþîÂÏûþ ÎõþùõÉõ¦š±ûþ Ûß վ³îÂ
âõþ±ò±/ Îûà±Ëò S÷±áî ÎéªËòõþ üÑàɱ õ±Ëh ¿ßÂc ß±÷õþ± õ±ËhÂ
ò±/ õ±¿îÂËùõþ ùß±ûþ äÂËù û±Ýûþ± ß±÷õþ± ¿ðËûþ òîÅÂò òîÅÂò
Îéªò/ ÛßÂý× ù±ý×Ëòõþ ëÂ×Âóõþ ¿ðËûþ Û¶äÅÂõþ Îéªò û±Ëõ ¿ßÂc Îüý×
ù±ý×Ëòõþ &íáî ÷±ò õ±h±Ëò±õþ ðõþß±õþ Îòý×/ Õ±ñÅ¿òßÂ
¿üáòɱ¿ùÑ õÉõ¦š±Ý Îòý×/ Õ¿î¿õþM òîÅÂò Îéªò ä±ù±Ëò±õþ æòÉ
Îû õ±h¿î ßÂ÷ÇÏ õ± ä±ùßÂ, õþÂí±ËõÂËíõþ ßÂ÷ÇÏ Ã›¶Ëûþ±æò, î±Ý
¿òËûþ±á Îòý×/ ¿òËûþ±á ýûþ ò± ¿òõþ±ÂóM±ßÂ÷ÇÏõþÝ/ ÛßÂý× ßÂ÷ÇÏõþ
ëÂ×ÂóËõþ õ±h¿î ß±Ëæõþ Îõ±ç± ä±Âó±Ëò±/ Õïä î±Ëðõþ ðÂî±
õ±h±Ëò±õþ æòÉ Ã›¶Ëûþ±æòÏûþ Û¶ûÅ¿M üý±ûþî± Îòý×/ ëÂ×Âóõþc
ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß òîÅÂò Âó¿õþߊò±õþ ¿úù±òɱü/
›¶ËîÂÉß Îõþù÷LaÏý× Â÷î±ûþ ÛËü õåËõþõþ Âóõþ õåõþ ÎõþËùõþ
Îõþ±æá±õþ ¿òËûþ üáËõÇ õh õh ßÂï± õËùò, ¿ßÂc ÎßÂëÂ×ý× Îüý×
Îõþ±æá±Ëõþõþ Õ±h±Ëù ï±ß± ᱿ôÂù¿î ձõþ Âûþ¿îÂõþ ßÂï±
۶߱ËúÉ Õ±Ëòò ò±/ ÎõþËùõþ Îõþ±æá±õþ õ±h±Ëò±õþ æòÉ ÕËòßÂ
Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ Õô±õþ ¿òËûþ Õ±Ëü Îõþù÷LaßÂ/ ¿ßÂc Ûõþ ¿òõþ±ÂóM±ËßÂ
¿ò¿}Âî ßÂõþËî Îß±òÝ áêÂò÷Óùß Îû±æò± Îòý×/ Û¶¿î¿é Îõþù
ðÅâÇéÂò±õþ æòÉ õåËõþ ÎðËúõþ Õ±¿ïÇß ¿î Û¶±ûþ 1000 Îß±¿éÂ
é±ß±/ Õ±õþ î±õþ ÎäÂËûþÝ õh ðÅöDZáÉ, Û¶ú±ü¿òß ᱿ôÂù¿îÂËîÂ
Îúø¸ ýËûþ û±ûþ Õæ¦Ú ¿òõþÂóõþ±ñ Û¶±í/ Âó¿õþí¿îÂËî ձ÷õþ± Âó±ý×
ö±õþîÂÏûþ Îõþù ò±÷ß ¿õöÂÏ¿ø¸ß± Û'ËÛ¶ü/ ßÂËõ âÅ÷ ö±ãËõ·

ý+¿ð÷±ç±Ëõþý× ÎïËß±
õ¿jî± &l
30 æÅù±ý× üg±ûþ ÷±ùð± ü±ò±ýëÂ×{±¡ ÷Ë=Á, ý+¿ð÷±ç±Ëõþ ëÂ×Â󦚱Âóò
ßÂõþù Ûß ¿öÂi§¦¤±Ëðõþ Õòұò, û± Õ±÷±Ëðõþ ÕîÂÏËîÂõþ Îüý×
¦œÔ¿îÂËß ëÂ×üÄËß ¿ðËûþ Îáù... Îûà±Ëò ý×òùɱ`Â-ÎÂó±ˆÂß±ëÇ õ±
ü±ð± ôÅÂù˦¨ËÂóõþ ¿ä¿ê ùˆÂ Õ±éÇ ¦œÔ¿îÂ-ß±îÂõþî±/ Ûý× ß±îÂõþî±
ÎïËß Ûß±™Là õÉ¿Máî ÕòÅöÓ¿îÂõþ ‘ý׿î ձ¿÷’ ûË渚 ÎÂóú±ð±¿õþ
ðÂî±õþ Âü±Ëïý× õþ+Âó±¿ûþî ýËûþËå üÅð¿Âí±õþ ý±ËîÂ/
ü¥óÓíÇ Õòұò¿é á±ò ¿ðËûþ á񱕱 ¿ßÂåÅ ¿ä¿êÂõþ ÷±ù±/ Îß±òÝé±
ú¿M äÂËA±Âó±ñɱûþËß ëÂ×ËVúÉ ßÂËõþ, Îß±òÝé± õ± Ûß ò±÷ ò±
æ±ò± õ±ëÂ×Ëùõþ ëÂ×ËVËúÉ, Îü±ò±çÅ¿hÂõþ ý±Ëé Îû á±ò q¿òËûþ¿åù/
¿ä¿ê Âóh±õþ ÷±Ëç üÅð¿Âí± ÛõÑ üÅà÷ûþ ÎáËûþËåò ¿ßÂåÅ Âó¿õþ¿äÂîÂ
ÛõÑ æò¿Ã›¶ûþ õ±Ñù± á±ò, û± åÅÒËûþ ¿áËûþ¿åù Î|±î±Ëðõþ ÷ò/
õ±¿äÂß ¿úŠÏ õíDZùÏõþ ß±Ëå Õ±õþ ÛßÂéÅ Æõ¿äÂSÉ Õ±ú± ¿åù/
Õ±ËùàÉ¿éÂõþ q ÎïËß Îúø¸ ÂóûÇ™Là ÕòÅõþ±ñ± ßÅÂ`±õþ ü=Á±ùò±
¿åù ûË渚 ü±õùÏù/ ÎúËø¸ ðúÇßÂ-Î|±î±Ëðõþ ü˼ ¿ä¿ê ¿òËûþ
õÉ¿Máî ÷î ¿õ¿ò÷ûþ ÕõúÉý× ÕòÉ ÷±S± Îû±á ßÂËõþ¿åù
ý+¿ð÷±ç±Ëõþõþ Õòұò¿éÂËßÂ/

22 ü…Ïfy πí¦œõþí
õþõ

¿úŠÏ üÑüËðõþ õþõÏf¦œõþí
õþõÏf æiœ ü±ñÇúîÂõËø¸Ç õþõÏf¦œõþËí 9 ÕáˆÂ, ü±ò±ëÂ×{¡±ý ÷Ë=Á
Îæù±õþ ¿úŠÏ üÑüð Õ±Ëûþ±æò ßÂËõþ Ûß ÷Ëò±: õþõÏf±òұò
Ý Õ±Ëù±äÂò±äÂS/ Û¿ðËòõþ ÕòұËò õþõÏfò±Ëïõþ Îðúö±õò±
¿õø¸Ëûþ Ûß üÅáöÂÏõþ õMõÉ õþ±Ëàò ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ
ëÂ×Âó±ä±ûÇ Îá±Âó± ðM/ ßÂï±ûþ-ß¿õî±ûþ-òÔîÂÉ-áÏËî ÷Åàõþ ÝËê ¿úŠÏ
üÑüËðõþ õþõÏf¦œõþí ügÂɱ/

13 ÕáˆÂ, ú¿òõ±õþ ügÂɱûþ ðÅáDZ¿ßÂÑßÂõþ
üðËò ÷= ¦š ýù, ¿ô¿òË'Tþ ÃÕ©†÷
Û¶ûþ±ü ÕòÅõþ±ñ± ßÅÂ`±’õþ Âó¿õþä±ùò±ûþ
¿õæûþ ÎîÂ`ÅÂùßÂËõþõþ ‘ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±’
¿÷¿ëÂûþ± Âó±éÇÂò±õþ Ð Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±

ÛßÂ
õÔMÏûþ
ó¿õþS÷í

õ±ý×Ëú |±õí/ üß±ù ü±îÂé±/
ÂóõþÂóõþ ü±î¿ðò áõþý±¿æõþ õþ±i§±¿ð¿ðËß âÅ÷ ÎöÂËã ðõþæ±
àÅùËîÂý× Ã›¶Ÿ... ‘ÛàòÝ Ýê¿ò¯ ßÂËùæ Îòý×·’
ò±ýÄ.../ Õ±æ åÅ¿éÂ/
áõþý±¿æËõþõþ Îä±Ëà àÅ¿úõþ ¿ç¿ùßÂ, ¦¤¿™¦¸õþ «±ü...
‘Ý, Õ±æ Îî± õ±ý×Ëú |±õí/ î±ý× ò±· õþ±™¦¸±ûþ Îðàù±÷,
¿÷¿åù Îõ¿õþËûþËå üõ ýצŨËùõþ/ Îî±÷õþ± û±Ëõ ò±·’ üÅðúÇò ¿õ«±ü
ò±ý..., õËùý× Âó±ú ß±¿éÂËûþ Æðò¿jòî±ûþ ¿ô¿õþ/
¿ð¿ð ¿ß æ±Ëò õ±ý×Ëú |±õí åÅ¿é ÎßÂò· ¿÷¿åù òûþ,
Õ±Ëù±ßÂËô¿õþ/ õ±ý×Ëú |±õí åÅ¿é Îâ±ø¸í± ßÂËõþËå õþ±æÉ
üõþß±õþ/ qñÅ åÅ¿é òûþ, ¿ðòé±Ëß æ±îÂÏûþ åÅ¿é Îâ±ø¸í±õþ æòÉ ÎßÂËfõþ ß±Ëå Æúùõþ±¿òõþ ÛßÂËä±Ëà æù Õ±õþ ÕòÉËä±Ëà ý±¿üõþ
Õ±¿æÇ æ±¿òËûþËå Âó¿}Â÷õ¼ üõþß±õþ/ ûÒ±õþ± |±õËíõþ Õ±÷LaËí ü±h± ¿ðËûþ Õ±Ëù±ßÂËô¿õþËî Îõ¿õþËûþ Ýý×
¿ç¿ùß¼ÂÛ¶±ûþ ü±Ëh ¿îÂò õåËõþõþÝ Îõ¿ú Ûý×
ÂÕ±Ëù±õþ ÂóËïõþ ü¼Ï ýËûþ¿åËùò, îÒ±õþ± Îî± îÂõÅ ¿ßÂåÅ ßÂõþËùò/ Õ±õþ Õ±÷õþ±· û±õþ± ¿é¿öÂËß ü¼Ï ßÂõþù±÷, Æúùõþ±¿òõþ ðÅ’Ëä±Ëàý× ¿åù Õ¿õõþ±÷ Õ|n¼ Õ±ù±ð±
î±õþ±· æiœ ü±ñÇúîÂõËø¸Ç |X±ý× Îðà±Ëò± ýù ò± Îû/ Õ±õþÝ ÛßÂé± ¿òåß åÅ¿éÂõþ ¿ðò ß±¿éÂËûþ ¿ðù±÷/
õþ±ËæÉõþ ð±¿õËß ü±÷Ëò ÎõþËà Ûý× ¿ðò&Ëù± ¿åù
ÂóÒ±äÂîÂù±õþ æ±òù± ¿ðËûþ Îðàù±÷ Õ±Ëù±ßÂËô¿õþ... Ûý× Õ±ß±Ëú Õ±÷±õþ ÷Å¿M Õ±Ëù±ûþ Õ±Ëù±ûþ/
ΦÚô Æòõþ±ËæÉõþý× ü÷±ïÇß¼ ð±¿æÇ¿ùËãõþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ
õÅ¿òûþ±ðé±ý× ýù ÂóûÇéÂò¼ áî ü±Ëh ¿îÂòõåõþ Îüý×
õ±ý×Ëú |±õí/ üËg ü±îÂé±/
÷Óù ¿úŠé±ý× ÛËßÂõ±Ëõþ Âó/Å ýËûþ ÂóËh¿åù¼
‘ßÂËûþßÂæò’ õËü¿åù±÷ õþ¿õ¦œõþËí/ ÕßÇÂ’õþ ÂóËõþ ëÂ×#¿ûþòÏ ßÔÂøß¿ù ‘ßÂõþ¿åù’... •ý×ËBå ßÂËõþý× á±ý׿åù
Õ±Ëj±ùËòõþ ò±Ë÷ ûàò îÂàò ¿ßÂÑõ± é±ò± õòñÄ
õùù±÷ ò±/— Õ¿òõDZí Û¶äÂ` ձÂó¿M æ±ò±¿Båù... õ±ý×Ëú |±õËí ÎßÂò qñÅ õþõÏfò±ï· ÕòÉ ¿ßÂåÅ ‘ßÂõþËù’
ÂóûÇéÂßÂËðõþ ð±¿æÇ¿ùÑ ¿õ÷Åà ßÂËõþ ¿ðËûþËå¼
¿ß |X± ßÂË÷ û±Ëõ· Õß±éÂÉ ûÅ¿M/ û¿ðÝ îÂËßÇ Ýõþ ü±Ëï Õ±÷õþ± ÎßÂëÂ×ý× ÎîÂ÷ò ÎÂóËõþ ëÂ׿ê ò±, Û¶±ûþý× ð±¿æÇ¿ùÑËß Âó±ú ß±¿éÂËûþ Âó±Ëúõþ õþ±æÉ ¿ü¿ßÂ÷ õ±
Î÷ËõþñËõþ ï±÷±Ëî ýûþ/ ßÂËûþßÂæËòõþ Û¶ï÷ Û¶ûþ±ü ‘õþ¿õ÷ýËù’õþ Âóõþ ÕßÇÂ-ëÂ×#¿ûþòÏ õ± Õ¿òõDZí ÷Ëò ýûþ
ëÂ×MõþõË/õþ ëÅÂûþ±üÇËß ÎõËå ¿òËûþËåò îÂÒ±õþ±¼ õòñÄ
ÎßÂëÂ×ý× Õ±õþ ÎîÂ÷ò ÕËäÂò± òûþ Õ±Âóò±Ëðõþ ß±Ëå/
å±h± Îû ßÂ’¿ðò Âó±ý±h Îà±ù± ÎïËßÂËå, îÂàòÝ
...äÂù¿åù Îõú/ ý±õþ Î÷Ëò Õ±÷õþ± áæÿùÝ qò¿åù±÷... Õɱûþ¿ü ù±¿á ùáò... ö±Ëù±ý× á±ý׿åù/
ÎSî±õþ Õö±Ëõ ý±-Uî±ú ßÂËõþËåò ÂóûÇéÂò ¿òöÇÂõþ
... çÂËhÂõþ ÎõËá Õ±ËõþßÂæò ìÅÂËß ÂóhÂù/
õÉõü±ûþÏõþ±¼ Âó±ý±h ÎåËh ÕòÉS äÂËù ¿áËûþËåò õU
Ûî Îð¿õþ· Æß¿ôÂûþÈ îÂùõ ßÂõþ±õþ Õ±Ëáý× ëÂ×Mõþ Ûù, ‘...Ûî¿ðËò õþõÏfò±ï ÷õþËùò/’
õ±¿üj± ÎÂóËéÂõþ ñ±j±ûþ, Âóh±Ëú±ò±õþ ¦¤±ËïǼ qñÅ Îî±
Õ±÷õþ± Îî± ýÒ±/ ...÷±Ëò· Ûî¿ðËò· î±ýËù Õ±æËßÂõþ åÅ¿éÂé±· Õ±õþ õ±ý×Ëú |±õí·
õÉõü±ý× òûþ, ¿ú±-ëÂ×i§ûþò üõ¿ßÂåÅý× ï÷Ëß ¿åù
Ûî¿ðò¼ ¦Å¨ù, ßÂËùæ Îà±ù± ï±ßÂËùÝ Âóh³Âûþ±Ëðõþ
‘õÅç¿ù, õþõÏfò±ï-òæù Õ±õþ ¿õËúø¸É òò, ÛÒõþ± üõ±ý× Ûàò ö±õÇ/’
Õ±ù±ð± õþ±ËæÉõþ ð±¿õËî ¿÷¿åù ßÂõþ± ÛßÂõþßÂ÷
÷±Ëò··· Ûý× Âó¿õþõîÇÂò Õ±õ±õþ ßÂËõ ýù· ßÂÏ æ±¿ò õ±õ±, õ±Ñù±õþ ¿ð¿ð÷¿í õËù ßÂﱯ õ±Ñù± õ±ò±ò¿õ¿ñõþ
Âó±êÂÉüÓäÂÏõþ ÕÑú ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþ¿åù¼ Õ±ý×Ëòõþ ú±üò
÷î ÛÝ õÅ¿ç Âó¿õþõîÇÂò ýËûþ Îáù/
‘ýÒɱ Îõþ, Õ±÷õþ± õþõÏfò±ï ßÂõþ¿å/ Õ±÷õþ± òæù ßÂõþõ/ Õ±÷õþ± üõ±ý× õþ±æ±, Õ±÷±Ëðõþ Ûý× õþ±æ±õþ õþ±æËQ... Îòý×, ¿õËõþ±ñÏ ÷î Û¶ß±Ëúõþ æ±ûþá± Îòý× Û Õõ¦š±
û¿ðÝ ÛàòÝ äÂùËå, îÂõÅÝ î± Õ±õþÝ ÕËòß Îõ¿ú
Õ±æ õ±ý×Ëú |±õËí ý+ðûþ Õ±÷±õþ ò±Ëä Îõþ Õ±¿æËßÂ.../
ßÂËõþ ÎäÂËÂó õËü¿åù îÂàò¼
... Õü±÷±òÉ/

Âó±ý±h ¿âËõþ ä±Âó±òëÂ×Ëî±õþ

õþ±ËæÉ Â÷î±õþ Âó¿õþõîÇÂËòõþ õþ±Ëûþ Âó±ý±Ëh ÛßÂ
ÛßÂü÷ûþ Îä±à îÅÂËù Îðàù±÷, å¿õõþ ÷±òÅø¸é±õþ Õ÷ò áöÂÏõþ Îä±àé± ¿äÂßÄ ¿äÂßÄ ßÂõþËå/ ü¿îÂÉý× îÂÒ±õþ ßÂï± ¿ßÂ
¦¤ú±¿üî Âóø¸Çð áêÂËòõþ äÅ¿MÝ ¦¤±¿õþî ýù¼
Ûý× ü±ñÇúîÂîÂ÷ æiœõ±¿ø¸ÇßÂÏ Âó±ùËò ÷ú&ù õ±ã±¿ù ö±õËå· ò± ö±õÅßÂ, ¦Å¨ù-ßÂËùæ-Õ¿ôÂü åÅ¿é ¿ðËûþ
õþ±ËæÉõþ üõ ÷±òÅø¸Ëß õ±ý×Ëú |±õËí ß¿õõþ ÷ÔîÂÅÉ¿ðËòõþ ÷Ëý±ÈüËõ ü±¿÷ù ßÂõþ±õþ ÷ËñÉÝ ÛßÂé± Õ¿öÂòõ Õ±ù±ð± õþ±æÉ Âó±Ýûþ± û±ûþ¿ò ¿êÂßÂý×, ßÂAõþËðõþ ÷ËñÉ
¿ßÂÑõ± õþ±æÍò¿îÂß Â÷î±Ëù±öÂÏËðõþ ÷ËñÉ ÛàòÝ
äÂ÷ß ձËå Æõ ¿ß· ö±Ëù± ï±ßÅÂò üõ±ý×, ¿÷¿åËù ü±¿÷ù ýý× õ± ò± ýý×//
¿ßÂåŠαö ձËå ÛéÂ±Ý ¿êÂß¼ ¿ßÂc Õ±Âó±îÂî àÅ¿ú
08.08.2011 Âó±ý±ËhÂõþ Õ±÷æòî±, õÉõü±ûþÏ÷ýù¼ ß±õþí îÂÒ±õþ±
mail2chirasree@gmail.com
æ±Ëòò, Õ±Âó±îÂî õþ±ËæÉ õîÇÂ÷±ò üõþß±õþ ûî¿ðò 
Â÷î±ûþ ï±ßÂËõ îÂî¿ðò Û¶ñ±ò Õ±Ëj±ùòß±õþÏõþ±
õh ñõþËòõþ üÑâ±Ëî Âû±Ëõ ò±, õh Îß±òÝ ü÷üɱÝ
Æî¿õþ ßÂõþËõ ò±¼ Õ±õþ ûî¿ðò î± ò± ýËBå,
üÅ÷±¿ùß± õþ±ûþ •¿ú¿Âß±—
îÂî¿ðòý× õɱõü± &¿åËûþ ÎòÝûþ±õþ ü÷ûþ¼ îÂÒ±Ëðõþ
Ûý× ñ±õþí± Õ±ËðÌ Õ÷Óùß òûþ¼ õU¿ðò Âóõþ ÂóÅËæ±õþ
àÅ-ëÂ×-ëÂ×-õ ö±Ëù± ýËûþËå... Õ¿öÂòûþ
÷õþqË÷ Âó±ý±Ëh ÂóûÇéÂßÂõþ± û±Ëõò Û¶äÅÂõþ üÑàɱûþ¼
ð±í/ Õ±Ëù± Õ±õþÝ ö±Ëù± ýËîÂ
w÷í üѦš±&¿ùõþ ß±Ëå Îû ÎàÒ±æ-àõõþ Õ±ü± q
Âó±õþîÂ/ ¿E÷-¿õþûþɱ¿ù¿éÂõþ Û÷ò ðÅõþ™LÃ
ßÂùɱí ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ
ýËûþËå î±õþ ¿ö¿MËîÂý× Ûý× ñ±õþí±¼ Âó±ý±ËhÂõþ ÂóûÇéÂò
ÎÛ¶ËæÿËKéÂúÄò¯
¿úËŠõþ üË/ ûîÂæò æ¿hÂËûþ Õ±Ëå, Û¶ËîÂÉËßÂý× àÅ¿ú¼
ÂóðDZ Îî±ù±õþ ü˼ ü˼ý× Õ±÷±õþ
¿ÂóåËòõþ Ûß öÂ^÷¿ýù± õËù ëÂ×êÂËùò,
›¶Ëüò¿æÈ Âó±ù •¿úÂß—
ÛîÂüËõõþ ÕïÇ ¿ß· Âó±ý±ËhÂõþ ü÷üɱ ¿ß ÛËßÂõ±Ëõþ
¿ðß ¿òíÇûþé± öÅÂù Õ±Ëå, ò±¿ß ëÂ×ˌ±
¿÷Ëé ¿áËûþËå· ò±¼ Âó¿õþ©¨±õþ ò±¼ õõþÑ Âó±ý±ËhÂõþ
¿ô¿òË'õþ
‘ü±ý×
Ë
ßÂùÝûþ
±
ù±’
÷Ëò
ù±¿áËûþËå· Âó±Ëúõþ æËòõþ üÑ¿Âl
ü÷üɱõþ ¿ZîÂÏûþ ÂóËõÇõþ üÓäÂò± ýËûþËå üËõ¼ Ûî¿ðò
ßÂõþ
±
ûþ
ú¿M
äÂËA±Âó±ñɱËûþ
õ
þ
æõ±õ, Ýé± ý×ËBå ßÂËõþý× ßÂõþ±/ ÛõþÂóõþ
ñËõþ Õ±ù±ð± õþ±ËæÉõþ ð±¿õËî ձËj±ùò ßÂËõþ
‘æõþ±ügÂ’... Õ±÷±Ëß îÅÂý× Õ±ò¿ù
Îüý× Ã›¶îÂÏ¿Âî Âó¿õþS÷±, ÷ñÉ¿õM õ±ã±¿ùõþ ¦¤›Ÿû±S±/ Õïõ±
Õ±ü±õþ ÂóËõþ ¦¤ú±¿üî Âóø¸ÇËð Îá±àDZ æò÷Å¿M Î÷±äDZõþ
ÎßÂò,
¿ô¿õþ
Ë
ûþ
Îò.../
¿òîÂÉß±Ëùõþ ÷±ò¿õß æÏõòÂóï ÛõÑ ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý× Û Îß±òÝ üõþùÍõþ¿àßÂ
ÎòîÔÂËQõþ àÅ¿ú ýËûþ û±Ýûþ±é±Ëß î±Ëðõþ ÂóËÂ
w÷í òûþ/ üÅ¿l ÎïËß üÅ¿lËîÂ, ¦¤›ŸÂÎïËß ¦¤Ë›Ÿ/ Âóï úýõþ ÎïËß Îõ¿õþËûþ
Âó±ý±Ëh õþ±æÍò¿îÂß æ±ûþá± ßÂËõþ ÎòÝûþ±ûþ üÅËû±á
úýËõþý× ¿ôÂËõþ Õ±Ëü/Â
Õ±S÷ •å±S—
¿ýü±Ëõý× Îðà±ËBå ÕòɱòÉ õþ±æÍò¿îÂß ðù&Ëù±¼
ý׿îÂ÷ËñÉý× îÒ±õþ± Õ±Ëj±ùËòõþ ßÂ÷ÇüÓ¿ä ¿òËûþËå¼
ò±éÂËßÂõþ õU üÑù±Âóý× Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëòõþ ßÂï±/ Õ±÷±õþ Ûß ¿úÂß •ÂóÅ¿ùú— ò±éÂß àÅõ... àÅõ ö±Ëù± ýËûþËå/
Õ±õþ ÷±ü ÂóÒ±ËäÂËßÂõþ ÷ËñÉý× ¿æ ¿éÂ Û áh±õþ æòÉ
õùËîÂò, Îò± ÎÂó±¿ù¿üÑ ý×æÿ ÎõˆÂ ÎÂó±¿ù¿üÑ/ Îüý× ßÂï±ý× q¿ò ò±éÂËßÂõþ
Âó±ý±Ëh Îö±é ýÝûþ±õþ ßÂï±¼ Îû ßÂËõþý× Îý±ß Îüý×
õ±õ±õþ ßÂï±ûþ, ‘¿ßÂåÅý× Îß±Ëõþ± ò±, ¿ßÂåÅ ò± ßÂõþ±é±ý× ü÷±ñ±ò/’
Õ±õÅ
üÖð
¿÷Û±
•¿úÂß—
¿òõDZäÂËò ¿æËî ¿æ ¿éÂ Û Âó¿õþä±ùò±õþ Îß±òÝ
ßÂÏ öÂÏø¸í õ±™¦¸õ Ý ü÷ü±÷¿ûþß Ûý× ò±éÂßÂ/ Õ±õ±õþ ÎîÂ÷¿ò ÷ò™¦¸±¿QßÂ/
üÅ
Ë
û±áý×
Îû Î÷±äDZ Îòî±õþ± ý±îÂå±h± ßÂõþËõ ò±, î±
á±ùÇËôèÂ` öÂÏ¿î ÎïËßÂý× Îî± ¦¤Ë›Ÿ Ýý× Î÷Ëûþ¿é ձËü, Îû î±õþ ÎÂó±ø¸±ß ¿áËù ý×éÄ ý×æÿ òé ý׿æÿ éÅ ôÂõþËáé ðÉ
õù±ý× õ±Uùɼ Õ±Ëáõþ ÷îÂý× ¿õËõþ±ñÏßÂ_ Îõþ±ñ
Õɱ¿"Ñ
ÕôÂ
ðÉ
ü±ý×
Ë
ßÂùÝûþ
±
ù±
ÎôÂËù, î±Ëß Îõ-Õ±õèn ßÂËõþ, î±õþ ¿õ«w÷Ëíõþ Û¶¿îÂõgÂß ýûþ/ •üõ ö±õþîÂÏûþ
ßÂõþ±õþ Î䩆±Ý Îû äÂùËõ îÂ±Ý ¿ò¿}ÂË™LÃý× õù± û±ûþ¼
ÂóÅø¸ý× Îõ±ñýûþ ÛßÂü÷ûþ ö±Ëõ, ¿õËûþ ßÂËõþ Îü Õ±éÂËß Îáù/— ÎîÂ÷¿ò ßÂî Õɱ` ðÉ ß¿÷ß Î᱈Â...
î±õþ ëÂ×Âóõþ Õ±Ëå ëÅÂûþ±üÇ ÛõÑ îÂõþ±ý× Ûù±ß±õþ
Îõh±ù Îû õ±â ÎüËæ Îâ±Ëõþ¯ Õïõ± ßÂî õ±âËß Îõh±ù ö±õËùý× Îü &¿éÂËûþ
ÎòÂó±¿ù ö±ø¸± Ûù±ß±&¿ùõþ ëÂ×Âóõþ Î÷±äDZõþ
û±ûþ¯ ¦¤Ë›Ÿõþ ØíÇò±ö ձ÷õþ±/ æ±ù õÅ¿ò/ õÔM±ß±õþ/ ¿ôÂËõþ ¿ôÂËõþ Õ±¿ü/
ó±ïÇÛ¶¿îÂ÷ Îâ±ø¸ •å±S—
ð±¿õæ¿òî ü÷üɱ¼ õ±™¦¸Ëõ ¿æ ¿éÂ Û äÅ¿M ÕòÅû±ûþÏ
î±õþ ÂóïÝ Îà±ù± õþËûþËå¼ îÂõÅÝ Æúùõþ±¿ò ð±¿æÇ¿ùÑ
üÅjõþ Õ±ñÅ¿òß Ûß¿é ÂóËS ¿ò÷Laí/ õ±UùÉõ¿æÇîÂ/ Û¶Ëû±æò±Ý Î÷ðýÏò/ ¦¤›ŸõÅ¿hÂõþ Îü±ò±õþ ß±¿êÂõþ ÎåÒ±Ýûþ±ûþ
Ûàò òîÅÂò ßÂËõþ ü±æËî õËüËå¼ Âó±ú±Âó±¿ú
Õ¿öÂòûþÝ Îõú/ ›¶¿îÂËõúÏõþ ä¿õþS¿é û¿ðÝ î±õþ ý±îÂðÅ¿é ¿òËûþ ¿Zñ±á虦¸/ አÎà±ù±õþ ÷î õ±Bä± Î÷Ëûþ¿éÂõþ &¿éÂ
Õ¿ò¿}Âî Ûß ö¿õø¸ÉËîÂõþ Õ±ú‚± Îû õþËûþý× û±ËBå¯
îÂËõ Îõú ýËûþËå/ Ûý× ¦¤›Ÿö±㱠ä¿õþS¿é ձ÷±õþ õõþ±õËõþõþ ÕÂóåËjõþ/ Ûõþ± Âó±Ëûþ ÛËü ä±ðõþ Îî±ù± Ý ÂóÅòõþ±ûþ
÷Ëò ßÂõþ±ûþ, ü±ý×ËßÂËùõþ Îî± ä±ß±ý× Îòý×/ îÂõÅ ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±õþ û±S±ûþ ¿õõþ±÷ ÎìÂËß ÎðÝûþ± ¿ðËûþ ò±éÂß q Ý Îúø¸
Îß±ï±ûþ· ÷Óù ò±éÂß¿éÂËî ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù± ¿ß ձõþÝ Ã›¶±lõûþ¦¨· ¿õËúø¸ ßÂõþ±õþ õɱÂó±õþé± Îõú ö±Ëù±
ßÂËõþ û±S±õþ Îúø¸ ¿ðËß· Õ±÷õþ± ¿ßÂåÅ üÑù±ÂóÝ ¿ß õ±ð ¿ðËûþ¿å· îÂËõ ÎùËáËå... Õ±õþ öÓÂËîÂõþ ðÔËúÉ Õ±Ëù±
û± ßÂËõþ¿å Îõú ßÂËõþ¿å/ üõ ¿÷¿ùËûþ ¿òËæËß Îõú àÅÒËæ ÎÂóËûþ¿å/ äÂ÷Ëß ÎðÝûþ±õþ ÷îÂ... üõ ¿÷¿ùËûþ
¿ô¿ò' Ûß Õü±ñ±õþí Û¶Ëû±æò±
Îüà±Ëòý× ü±ïÇßÂî±/
ÎõõþËò±õþ ü÷ûþ ÕËòß ÂóÅËø¸õþ ÷ÅËàý× ÛßÂé± ÕðÔúÉ îÔ¿l ÎðàËî ëÂ×Âóý±õþ ¿ðù/
ÎÂóù±÷... ‘îÂËõ Îû Õ±÷±ûþ õËù±· Ýý× Îî±, üõ±ý× ¦¤›Ÿ ÎðËà/’
û±ý× õùÅò, ò±éÂß¿é ¿ßÂc Îõú ÂóÅø¸ËâÒø¸±/ û±ßÂ, Û÷òý× ¦¤›Ÿ ÎðàÅßÂ
ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±/ Õ±õþ ëÂ×h±ò äÂùËî ï±ßÅÂß ¿ô¿òË'õþ/

ÕòÉ ÕòÅöÓ¿îÂõþ Âó¿õþäÂûþ
‘ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±’ ó¿õþäÂûþ ß¿õþËûþ ¿ðù
Ûß վ³î ÕòÅöÓ¿îÂõþ ü˼/ ÛßÂæò
÷±òÅø¸ ßÂàòÝ ýËûþ ÝËê ¿õË^±ýÏ,
Õ±õ±õþ ßÂàòÝ ¿ôÂËõþ û±ûþ î±õþ
ÆúúËõõþ ü±õþËùÉ/ ¦¤›Ÿ ÎöÂËã û±Ýûþ±õþ
ðÅÐËà Îü ¿òËæËß &¿éÂËûþ Îòûþ üõ
ä±Ýûþ±-Âó±Ýûþ± ÎïËßÂ/ ö±Ëù± ÎùËáËå
÷±Ëûþõþ öÓ¿÷ß±ûþ ÷ɱ¿òù±Ëß ÛõÑ
ÂóŒÅÂß±ßÅÂ, ðÏÂó‚ÂõþËßÂ/ ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±, Õ¿öÂËø¸ËßÂõþ ß±Ëå
Û¶îÂɱú± ÛßÂéÅ Îõ¿úý× ¿åù/ ÎúËø¸ ‘Õ±¿÷ qËò¿å qËò¿å...’
á±ò¿é ö±Ëù± ù±á±õþ Îõþú ÎõþËà û±ûþ/

¿ò!ÂËíõþ õþõÏf¿òËõðò
õþõÏfæiœ ü±ñÇúîÂõËøÇ |X±?¿ù ¿ðù ¿ò!Âí/ 14 ÕáˆÂ,
ðÅáDZ¿ßÂÑßÂõþ üðËò ¿ò!Âí òÔîÂÉ ¿ú±ËßÂËfõþ ¿ú±ïÇÏËðõþ ‘õþõÏf
òÔîÂɱòұËò’ ÕòұËòõþ üÓäÂò±/ ÕòұËòõþ ¿ZîÂÏûþ ÂóËõÇ Ã›¶àɱîÂ
òÔîÂÉ¿úŠÏ Õ¿÷î± ðËMõþ ë±káènÂó Õ±òjä¿fß±õþ ÕòÉõðÉ
¿òËõðò ‘ö±òÅ¿üÑËýõþ Âóð±õùÏ’/ Õü±÷±òÉ ¿òËõðò/

|n¿îÂòjËòõþ õ±¿äÂßÂügÂɱ
Õ±õÔ¿M-|n¿îÂò±éÂß ձõþ ¿úqò±éÂßÂËß ü˼ ¿òËûþ Âóï äÂùËîÂ
äÂùËîÂý× 14 õåõþ/ |n¿îÂòjò Ûàò ¿ßÂËú±õþ/ 15 ÕáˆÂ,
ðÅáDZ¿ßÂÑßÂõþ üðËò üѦš±õþ õ±¿ø¸Çß ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ügÂɱûþ ¿úqò±éÂßÂÕ±õÔ¿M-òÔîÂÉ-áÏ¿îÂ-Õ±ËùàÉ å±hÂ±Ý ¿õËúø¸ Õ±ßÂø¸Çí ¿åù ¿õ¿ú©†
Õ±õÔ¿Mß±õþ Âó¿õþäÂûþ õüÅõþ •ß¿õ Õ±õþíÉß õüÅ— ÛßÂß ձõÔ¿M
Õòұò/ ý×ËBåë±ò±ûþ öÂõþ ßÂËõþ ¦¤Ë›Ÿõþ ÷î Âó±õþ ýËûþ Îáù
Îü¿ðËòõþ |n¿îÂòjò ügÂɱ/

ëÂ×#¿ûþòÏ äÂSõîÇÂÏ

ëÂ×ð±üÏ ý±Ýûþ±ûþ ÎöÂËü

Õ±õ±õþ æiœ ¿òß ¿ô¿ò'

ÎöÂËüý× Îáù±÷, õùËî Âó±Ëõþò/ |±õí Îúø¸ ýËùÝ î±õþ Îõþú
ÎõþËà ÎáËùò æûþîÂÏ, ëÂ×ð±üÏ ý±Ýûþ±ûþ ÂóËï ÂóËï/ õ¼Ïûþ áè±÷Ïí
¿õß±ú õɱ‚ Û÷›−¿ûþËæÿõþ ÷òËò ù±¿ùî ëÂ×Èü±õþËíõþ ë±Ëß ü±h±
¿ðËûþ 21 ÕáˆÂ ßÂËùæ Õ¿ëÂË鱿õþûþ±Ë÷ ÛËü¿åËùò Û¶àɱî ¿úŠÏ
æûþîÂÏ äÂSõîÇÂÏ/ æiœ ü±ñÇúîÂõËø¸Çõþ ëÂ×Âó±Ë™Là Ûý× õþõÏf›¶í±Ë÷õþ
ügÂɱ Ûî üÅËõþù± ßÂËõþ ¿ðËùò ¿úŠÏ... õþ¿õ ê±ßÅÂËõþõþ á±ò ÎïËßÂ
üý¿æûþ± õ±ëÂ×ù ýËûþ ÝÂó±õþ õ±Ñù±õþ ¿úŠÏõþ á±ËòÝ àÒæ
Å Ëùò ¿î¿ò
Îüý× ÷Ëòõþ ÷±òÅø¸, Û¶±íÂóÅø¸ËßÂ... ¿û¿ò ¿äÂõþ¿ðò Õ±Ëåò Õ±÷±Ëðõþ
¿öÂîÂõþ-õ±¿ýËõþ, Õ™LÃËõþ Õ™LÃËõþ/ æûþîÂÏõþ ÛßÂß ¿òËõðò öÅ¿ùËûþ
¿ðËûþ¿åù |±õí Îúø¸/ Õ±õ±õþ ¿ôÂËõþ Ûù Õ±ø¸±ìÂÿ, ձ߱ú ÎåËûþ/
ÙX ëÂ×Bä±õþËí, áöÂÏõþ ÷òËò, üÅËõþõþ æ±Ëù ÎõÒËñ ÎôÂËù ÷Ëò
Âó¿hÂËûþ ¿ðËùò, ö±Ëù±õ±ü± ß±Ëõþ ßÂûþ/ ¿úŠÏõþ Õ±™Lÿõþß ձýW±Ëò
ü±h± ¿ðËûþ¿åù±÷ Õ±÷õþ±Ý/ î±Òõþ üÅËõþ üÅõþ Î÷ù±Ëî ¿áËûþ õ±õþõ±õþ
ÎßÒÂËÂó ëÂ×Ëê¿å ö±Ëù±ù±á±ûþ, æ¿hÂËûþ Îáù±÷ Ûß ÕËäÂò± õÒ±ñËò/
öÅÂËù Îáù±÷, ü÷±æ -üÑü±õþ... üÅËõþõþ Îòú±ûþ õÒðÅ ýËûþ Îúø¸ á±Ëò
ý±îÂù ¿ðËîÂÝ öÅÂËù ¿áËûþ¿åù±÷/ ñòÉõ±ð òûþ, ßÔÂîÂ: õþËûþ
Îáù±÷ ëÂ×Èü±õþËíõþ ß±Ëå Ûý× ÙX ձËûþ±æËò/

ò±éÂßÂé± ÎðËà áËíú Õ±õþ ß±¿îÇÂËßÂõþ ¿õ«w÷Ëíõþ áŠé±
÷Ëò ÂóËh Îáù/ Õ±æ ÎïËß ձ¿÷ ßÅÂËûþ±õþ õɱã ýËûþÝ
ü±áËõþõþ ¦¤›Ÿ ÎðàËî ü±ýü ß¿õþ/ Õü±ñ±õþí ¿S›I×× Õ±õþ
¿òËðÇúò±/ ¿ô¿ò' Õ±æ qñÅ ¿òËæý× ÂóÅhÂù ò±, Õ±÷±ËßÂÝ
æ;±¿ùËûþ-ÂóÅ¿hÂËûþ ¿ðù ús-õíÇ Õ±õþ ¿úŠ ¿ðËûþ/ Õ±õ±õþ
æiœ ¿òß ¿ô¿ò' Âó±¿à òîÅÂò Îß±òÝ áŠ õ± ò±éÂß ¿òËûþ/

õþ±Uù ßÂ÷Çß±õþ
ÕùÑßõþò Ð ÝÑß±õþ ÎäÌñÅ¿õþ | å¿õ Ð üÅõþ¿æÈ õþ±ûþ

7

Õ¿õþS õþ±ûþ •õɱ‚ÂßÂ÷ÇÏ—
Û¿ß ÎõËßÂéÂÏûþ... ò±¿ßÂ... ò±ÎõËßÂéÂÏû· ëÂ×ÒU¯ Îõ±ñýûþ Õ¿îÂÎõËßÂéÂÏûþ/ Î÷±ËéÂõþ ëÂ×Âóõþ Îõɱ÷Ä Î÷Ëõþ
Îá¿å... Ûý× ÛÒËð± æ±ûþá±ûþ Îûà±Ëò
ëÂ×ò¿õÑúÏûþ úî±sÏõþ ñÒ±Ëä ò±éÂß ýûþ,
Îüà±Ëò ¿ô¿òË'õþ Ûý× Ã›¶Ëû±æò±¯
õùËîÂý× ýûþ... ñßÄ ձËå/

úîÂõþ+Âó± üõþß±õþ •áÔýõñÓ—
óÅËõþ± ò±éÂßÂé± ö±Ëù±
ßÂËõþÂò±ÂõÅçÂËùÝ ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù±õþ
ß©†é± õÅçÂËî Âó±õþ¿åù±÷/ Û ß©† Îî±
Õ±¿÷Ý Âó±ý×/

Õòòɱ ¿üÑý •å±SÏ—
¿÷ëÂ׿æÿß ձõþ Õ±Ëù±õþ ¿éÂëÂ׿òÑé±
Õ±õþ ÛßÂËÂóÒ±ä ö±Ëù± ýËù Ûý×
Û¶Ëû±æò±Ëß ßvÂɱ¿üß ýÝûþ± ÎïËßÂ
ÎßÂëÂ× Õ±éÂß±Ëî Âó±õþËõ ò±/

ü±ý×ËßÂùÝûþ±ù± Ð ÂóËïõþ ý¿ðú
ÎäÂò± ÂóËï äÂù±, ÎäÂò± õÅ¿ù õù±, ÎäÂò± ¿æ¿òü Îðà±, ÎäÂò± ¿æ¿òü¸
ëÂ×Âóù¿t ßÂõþ±... üõ¿ßÂåÅ Ýý× ÎäÂò±ËîÂý× üÏ÷±õXÂ/ ßÂàòÝ û¿ð ÕËäÂò±õþ
¿ðËß Âó±ú ¿ôÂõþËîÂý× ýûþ, ¿õ¿ñ-¿òËø¸Ëñõþ Îõh± Îû ÎÂóËõþ±ËîÂý× ýËõ,
îÂàò î± â±h ñËõþ Îõ±ç±Ëî ÎßÂëÂ×ý× Õ±õþ õ±¿ß õþ±Ëà ò±/ ÕËäÂò± ÎïËßÂ
û±ûþ ÕËäÂò±ËîÂý×/
Îå±éÂËõù±ûþ ü±ý×ËßÂù Îúà±é±ý× Îî± Û¶±ý×ËöÂé ¿éÂëÂ×éÂËõþõþ ß±å ÎïËßÂ
ÎôÂõþ±õþ ÂóËï õ± ¦Å¨ù¿ôÂõþ¿î ÂóËïõþ ÕòÉ ý¿ðú Îðûþ, ¿ßÂc ÂóŒÅÂß±ßÅÂõþ±ý×
Îû ¿æËî û±ûþ üõü÷ûþ... ‘ä±ß±é±ý× Îî± Îî±õþ õ±õ± ù±á±ûþ¿ò¯’
Âó±¿õþ ò± ¿òËæËðõþ Õg ¿õ«±Ëüõþ Îõh±æ±ù ¿åÒËh Îõõþ ßÂËõþ Õ±òËîÂ/
Õ±õþ î±ý× Âó±¿õþ ò± ÎäÂò± Âóï, ÎäÂò± õÅ¿ù, ÎäÂò± ¿æ¿òü å±h± ÕòÉ ¿ßÂåÅ ö±õËîÂ/

ÕíÇõ ð±ü

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ n 25 Õሠ, 2011

ò±÷ßÂõþí

ÕËòËßÂý× õùËåò, ý±¿ò÷Åò ¿Âó¿õþûþë äÂùËå ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱËûþõþ/ Ûý× ¿Âó¿õþûþëÂ
Õ±ËðÌ äÂùËå ¿ß ò±, äÂùËùÝ ßÂî¿ðò äÂùËõ... Îüüõ õþ±æÍò¿îÂß ¿õËúø¸:õþ±
õùËõò/ îÂËõ ÛéÅÂßÅ õù± û±ûþ, ÎÛ¶¿÷ËßÂõþ ü˼ Ûý× Îû ý±¿ò÷Åò ¿Âó¿õþûþËëÂõþ
Û¶ü¼, î±õþ ò±÷ Âó¿}Â÷õ¼/ ýÒɱ, ý×ÑËõþ¿æ ýõþËôÂÝ ‘Âó¿}Â÷õ¼’/ ÎÛ¶Ë÷õþ ü˼
ò±÷ßÂõþËíõþ ü¥óßÇ ¿äÂõþß±ùÏò/ ‘ÎúËø¸õþ ß¿õî±’õþ Õ¿÷î õþ±ûþ Õ±õþ ù±õËíÉõþ
ßÂï±ý× ñõþ± û±ßÂ/ Õ¿÷î ù±õíÉËß ë±ßÂî õòɱ õËù, Õ±õþ ù±õíÉ ö±Ëù±ËõËü
Õ¿÷ËîÂõþ ò±÷ ¿ðËûþ¿åËùò ¿÷î±/ ö±ùõ±ü±õþ ÷±òÅø¸Ëß ձðõþ ßÂËõþ òîÅÂò ò±÷
ÎðÝûþ±õþ ÕËöÂÉüé± ¿äÂõþß±ùÏò/ Îüý× éªɱ¿ëÂúò äÂùËå Îî± äÂùËåý×/
¿ðòßÂËûþß ձËá ÎôÂüõÅËß Ûß ßÂËùæ å±SÏ Ûß¿é å¿õ Õ±ÂóËù±ë ßÂËõþËå/
õûþËôèÂË`Âõþ æiœ¿ðËò Îü Ûß¿é ÎßÂß ëÂ×Âóý±õþ ¿ðËûþËå å¿õ¿é Îüý× ÎßÂËßÂõþ/
ÎßÂËßÂõþ ÝÂóõþ äÂËß±Ëùé ¿ðËûþ Æî¿õþ ßÂõþ± ÛßÂé± å±áù/ Î÷Ëûþ¿é ÎßÂËßÂõþ ÝÂóõþ
¿ùËàËå, ýɱ¿Âó õ±ïÇËë å±áù/ Õ±õþ û±ý× Îý±ßÂ, ÎåËù¿é æiœ±Ëò±õþ Âóõþ î±õþ
õ±õ±-÷± õ± &æòõþ± ¿ò}Âûþ ÎßÂëÂ× å±áù ò±÷ ¿ðËûþ õ±ïÇ ü±¿éÇ¿ôÂËßÂé Îõõþ
ßÂËõþò¿ò/ Õïõ± Îü ûàò ý±÷±&¿h ¿ðËBå, îÂàò ¿ò}Âûþ ÎßÂëÂ×× î±Ëß å±áù õËù
ë±Ëß¿ò, û± î±õþ ë±ßÂò±Ë÷ Âó¿õþíî ýËî Âó±Ëõþ/ üÅîÂõþ±Ñ, å±áù ò±÷¿é ÎÛ¶¿÷ß±ý×
¿ðËûþËå î±Ëß ÛõÑ ö±ùËõËü/
ÎåËù¿é ¿ß Ûý× å±áù ë±ß Âóåj ßÂËõþ ò±¿ß Î÷Ëûþ¿é ë±ßÂËå õËùý× î±õþ ÛîÂ
Õ±òj· Õ±¿÷-Õ±Âó¿ò î±Ëß å±áù õËù ë±ßÂËù ¿ò}Âý× î±õþ Õ±Rü¥œ±Ëò
ù±áËõ, Î÷ËõþÝ ¿ðËî Âó±Ëõþ/ î±ýËù Î÷Ëûþ¿é ë±ßÂËù î±õþ õþ±á ýûþ ò± ÎßÂò·
ß±õþí ÎÛ¶÷ õ± Îû Îß±òÝ ü¥óßÇÂý× Æî¿õþ ýûþ õ¿`ÂÑ ¿ðËûþ, üË¥¤±ñò ¿ðËûþ òûþ/
å±áù æ±îÂÏûþ ò±÷ ¿ðËù ü¥óËßÇÂõþ Û¶¿î ü¥œ±ò æ±ò±Ëò± ýûþ, ¿ßÂò± î± ¿öÂi§
îÂßÇÂ/ îÂËõ ÛéÅÂßÅ ÷±òËîÂý× ýËõ, Ûý× ò±÷ßÂõþËíõþ ëÂ×Èü ÎÛ¶÷ ÛõÑ î±Ëî Îß±òÝ
ÕüîÂî± Îòý×/
ÕüîÂî± ýûþî Îòý× Õi§± ý±æ±Ëõþõþ ü÷ïÇËò õõ ¿ëÂù±ò Õ±õþ Îæ±ûþ±ò õ±ËûþËæÿõþ
÷î ¿áé±õþ õ±¿æËûþ á±ò ÎáËûþ Û¶¿îÂõ±ð æ±ò±Ëò± ÎåËùË÷Ëûþ&Ëù±õþÝ/ Îß±ï±Ý
ò± Îß±ï±Ý ö±Ëù±õ±ü± Îî± Õ±Ëå/ ¿ßÂc ö±ùõ±ü±õþ ۶߱ú û¿ð ò±÷ßÂõþËíý×
Õ±éÂËß û±ûþ, î±ýËù ¿ä™Lñõþ/ òîÅÂò ÎÛ¶Ë÷õþ òîÅÂò ò±÷ ýËîÂý× Âó±Ëõþ/ ÎÛ¶¿÷ËßÂõþ
ß±Ëå ¿õ«±üËû±áÉî± Âó±Ýûþ± û±Ëõ îÂàòý,× ûàò ÎÛ¶¿÷ß± ÷Ëò ÷Ëò Îß±òÝ
1984 ü±ù, ÕË"±õõþ ÷±Ëüõþ Îúø¸/ Ûß ügÂɱûþ Õ±÷±Ëðõþ õ±¿hÂËî ¿é¿ö Ûù/
ò±÷ ò± ñËõþ ë±ßÂËùÝ ü±h± ÎðËõ Îü/
ßÂËûþß¿ðò ÂóËõþý× ÎðýõþÂÏõþ &¿ùËî ¿òýî ýËùò ý׿jõþ± á±gÂÏ/ Îá±é± Âó±h±ûþ
îÂàò ä±õþ ¿ß ÂóÒ±äÂé± ¿é¿öÂ/ ý׿jõþ±õþ ÕË™LÃÉ¿©† ÎðàËõ õËù Âó±h±õþ Îù±ËßÂõþ±
¿òËæõþ±ý× ¿êÂß ßÂËõþþ¿åù, Îß ß±õþ õ±¿hÂËî û±Ëõ/ ßv±ü ¿üË' Âóh³Âûþ± ¿òî±™LÃ
Ûß ò±õ±ùËßÂõþ Îüý× ÕË™LÃÉ¿©† Îðà±õþ Û¶Ëûþ±æòÏûþî± ÎßÂëÂ× ¿õËúø¸ ëÂ×Âóù¿t ò±
ßÂõþ±ûþ, ôÂËù ¿öÂËh ê±ü±ê±¿ü âËõþ Õ±÷±õþ
¿òËæõþý× æ±ûþá± ýûþ¿ò/ ëÂ×ˌ ð±¿ûþQ ÂóhÂù,
Î÷±ËhÂõþ ä±Ëûþõþ Îð±ß±Ëò âKé±ûþ âKé±ûþ ä±Ëûþõþ
ÕëDZõþ ÎðÝûþ±õþ/ ßÂàòÝ 20 é± ðÅñ, ü±îÂé±
ù±ù Îî± ßÂàòÝ 15 é± ðÅñ, ðúé± ù±ù/
¿ßÂc Ûàò· ôvÂɱé ß±ùä±Ëõþ ÕöÂÉ™¦¸ Õ±÷±Ëðõþ
Ûý× Ã›¶æiœ Õ±÷õþ± ¿ß ¿òËæõþ±ý× ÷Ëòõþ ¿öÂîÂõþ
Ûß ÕðÔúÉ ü±ý×òËõ±ëǠ鱿ãËûþ õþ±¿à¿ò· û±Ëî õh õh ßÂËõþ Îùà± Âóh¿úõþ
ßÂh± ò±h± õ±õþí/ î± ò±¿ß ձæËßÂõþ Ûý× Âó¿õþúÏ¿ùî ò±á¿õþß ۿéÂËßÂËéÂõþ
Âó¿õþÂóLšÏ¯ ëÂ×ˌ±ö±Ëõ Õ±÷õþ±Ý Îõ±ñýûþ ä±ý× ò± ÎÂóÂó±õþ-ðÅñ Õ±õþ ß±Ëæõþ ÷±¿ü
å±h± ÕòÉ ÎßÂëÂ× õ±æ±ß ձ÷±Ëðõþ ôvÂɱËéÂõþ ß¿ùÑËõù/ •û¿ðÝ Õ±÷±Ëðõþ ôvÂɱËéÂ
ß±õþÝ ðõþæ±ûþ õ±Ëæ ¿õËé±ËôÂËòõþ ò±ý×Lš ¿ü¥£Â¿ò Îî± ß±õþÝ ðõþæ±ûþ ùî±õþ
ßÂË_ ÝÒ æûþ æáðÏú ýËõþ/—
Õ±¿÷ Ûß ò±÷ßÂõþ± •¿éÂëÂ×ú¿òËî— ÕñɱÂóßÂËß ¿ä¿ò, îÂÒ±õþ âËõþ ßÂh± ò±h±
Õ±¿õþß ÕËïÇý× õ±õþí/ ¿î¿ò öÂÏø¸í õÉ™¦¸ ÷±Ëç ÷±ËçÂý× ÎðËú-¿õËðËú ¿õ¿öÂi§
¿õ«¿õðɱùËûþ ÎÂóÂó±õþ ÂóhÂËî û±ò/ ÛßÂõ±õþ ¿î¿ò ß±ò±ë±ûþ û±Ëõò Îß±òÝ
Ûß Îü¿÷ò±Ëõþ ÕÑú ¿òËîÂ/ î±õþ ¿ðò¿îÂËòß ÂóËõþ Õ±¿÷ ð±¿æÇ¿ùÑ Î÷Ëù
¿ú¿ù&¿h û±¿Bå/ üß±Ëù ë±òßÅ¿ò ΈÂúËò Âó¿õþ©¨±õþ Îð¿à, Îüý× ÕñɱÂóßÂ

ü±÷±¿õþé±ò Û¶¿îÂËõúÏ ÎÂóËûþ¿åËùò/ Ûàò ß¿é¿Âó¿üõþ± ÷±ý×ËS±Ë¦¨±¿ÂóßÂ/
Îß±é±õþ ô±ý×ôÂõþ÷±ü à±é±ûþ/
ÛßÂð± Ûý× Âó±h±ËîÂý× ¿åù õ±Ëõþ±âõþ Ûß ëÂ×Ëê±ò/ ÷±òÅø¸&Ëù± Îß Îß±ò
Ûý× õ±Ëõþ±âõþ Ûß ëÂ×Ëê±Ëòõþ Ûß±i§õîÇÂÏ Âó¿õþõ±õþ&Ëù±Ëî ÎùËáËå âÅí/ ÕòÅ
õ±¿hÂõþ üðüÉ, ëÂ×Âóõþ ÎïËß ÎðËà Îõ±ç± ÷Åú¿ßÂù
ÎïËß Âóõþ÷±íÅËî ö±á±ö±¿á ýù üÑü±õþ&Ëù±/ ö±á ýËîÂ
¿åù/ Îüòõ±¿hÂõþ Î÷Ëûþ õþ±ûþõ±¿hÂõþ ÎýÒËüù
¿úÛ¶± õü±ß ÎöÂÌ¿÷ß ù±áù õ±õ±-÷±, ÎåËù-õëÂ×, ò±¿îÂ-ò±î¿ò/ Îö±áõ±¿ð ðÅ¿òûþ±õþ
ü±÷ù±Ëî± ý±Ë÷ú±ý×/ Õ±õ±õþ ÎäÂÌñÅ¿õþõ±¿hÂõþ
¿õ:±ÂóòÏ ›¶ä±õþ ÷±òÅËø¸õþ ü±÷Ëò õɱò±õþ çÅ¿ùËûþ ¿ðù/ Õ÷ÅßÂ
ðÅ)±ÂóÅËæ± Îá±é± Âó±h±õþ ëÂ×Èüõ ýËûþ ëÂ×êÂîÂ/ äÂË!±¿îÂõ±¿hÂËîÂ
Îö±áÉÂóíÉ ò±¿ß Âóh¿úõþ Öø¸Ç±¯ Õ±õþ Âóh¿úÝ Îö±áõ±Ëðõþ ý×ÒðÅõþËðÌËh åÅéÂËîÂ
Âó±ß± Îðà± ýËûþ Îûî ð±üõ±¿hÂõþ Î÷æË÷Ëûþõþ/ Õ±õ±õþ
åÅéÂËî öÅÂËù Îáù Φ§ý-÷±ûþ±-÷÷î±-Õ±™LÿõþßÂî±... ÛßÂü±Ëï õ±ÒäÂËî Îúà±...
üõþß±õþõ±¿hÂõþ ð±ðÅ-¿ð¿ð÷± îÂÏïÇ ÎüËõþ ÂÂóÅíÉßÂË÷Çõþ à±Ýûþ± à±ý×Ëûþ áÔýËß±í ýËûþ ëÂ×êÂù Ûß±™Là ձÂóò±õþ/ ßÂ÷±-Îü¿÷Ëß±ùËòõþ ä±ËÂó ðõþ汿ðËîÂò Îá±é± Âó±h±ËßÂ/ ¿ôÂ-õåõþ úÏËî ðMõ±¿hÂõþ õ±á±Ëò
æ±òù±&Ëù± ÛËßÂõ±Ëõþ ÎüÒËé Îáù/ ÕËòß é±ò±é±¿ò ßÂËõþÝ ôÅÂüôÅÂËü
Îá±é±Âó±h±õþ ÎåËùõÅËh± ¿÷Ëù õòËö±æò äÂùî ÷ý±òËj/
ëÂ×iœÅM õ±î±ü Îì±ß±õþ õþ±™¦¸± ï±ßÂù ò±/
ÛßÂõ±õþ öÂûþ‚Âõþ õòɱûþ ä±õþ¿ðß ëÅÂËõ ¿áËûþ¿åù/ Âó±h±õþ õhÂõþ±
Õ±õþ ß¿é¿Âó¿üõþ±, û±õþ± üÑü±Ëõþ ÕËòÉõþ æËòÉ ÎõÒËä ï±ßÂËîÂò üÑü±Ëõþõþ
¿êÂß ßÂõþËùò, æù÷¢Ÿ ÷±òÅø¸Ëðõþ ß±Ëå à±õ±õþ ÎÂóÒÌËå ¿ðËîÂ
ÕõÉõý+î ¿éÂò-Îî±õþ˼õþ ÷î æ?±ù õþ±à±õþ âËõþ ÛßÂËß±Ëí Û¶Ÿ¿äÂËýõþ ÷îÂ
ýËõ/ ß±õ±¿ë Îàù±õþ ÷±Ëê Æî¿õþ ýù õhÂõh ëÂ×òÅò/ äÂùËîÂ
çÅÂËù ï±ßÂËùò/ Û¶¿îÂ÷ÅýÓËîÇ îÂÒ±Ëðõþ äÂ÷Ëß ¿ðËûþ äÂé±ü äÂé±ü ßÂËõþ ÷ÅËàõþ
ù±áù û¿:õ±¿hÂõþ ÷î ձé±÷±à±, ¿éÂö±æ±, ¿àäÅ¿h õþ±i§±/ ÷Ëò
ëÂ×Âóõþ õg ýËûþ ÎûËî ù±áù Âóh¿úõþ ðõþæ±-æ±ò±ù±&Ëù±//
ÂóËhÂ, ß¿äÂßÒ±ä±õþ±Ý ÎùËá ÂóËh¿åù±÷ Îù¿ä Æî¿õþ, ßÅÂéÂËò±

Îü ¿åù Ûß¿ðò/ ß±õþÝ õ±¿hÂËî Îõþ¿ëÂÝ
äÂùËù õÅçÂî±÷ ä± õü±Ëî ýËõ ß±õþÝ õ±¿hÂõþ
æš±òÏûþ üÑõ±ð õùËî± â¿h Î÷ù±Ý, â¿hÂ
Î÷ù±Ý/ æ±ò±ù±õþ ôÒ±Ëß Îä±à ÎõþËà Îðà±,
ß±õþ õ±¿hÂËî ÛùÂÛ¶÷±í ü±ý×æÿ ¿÷¿©†õþ õ±'/
Û Û÷ò Ûß Îðú û±õþ æiœý× ýûþ, ¿ßÂåÅ
÷±òÅËø¸õþ ߊò±ûþ/ Ûý× ßŠõþ±ËæÉõþ
÷±òÅø¸&Ëù±ý× Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþ Âóh¿ú,
Îûà±Ëò Îß±òÝ ÷±ò¿äÂËSõþ ¿õ:±ò Îòý×/
Îüý× ÷±òÅø¸&Ëù±õþ ßÂï± õþý×ù Ûà±Ëò/

ßÂh± ò±h± õ±õþí

ü±õþ ü±õþ ÂôvÂɱéÂõ±¿h ձß±Ëú ÷±ï± îÅÂËùËå, Îõ¿úõþö±Ëáõþý× æ±òù±-ðõþ汿áèù Õ±ÒËé±üÒ±Ëé± õgÂ/ ÛßÂËâÒËûþ ÛßÂé± ß±i§±õþ ús ÎÂóËûþ ß¿é¿Âó¿ü
ëÂ×Ò¿ßÂçÒÂÅ¿ß Î÷Ëõþ ÛßÂé± ôvÂɱËéÂõþ æ±òù±õþ Îå±A ôұߠ¿ðËûþ Õ±¿õ©¨±õþ ßÂõþËùò,
Sjòõþî± õåõþ ÂóÒ±ËäÂËßÂõþ Ûß¿é ß¿ä ÷Åà/ 楜ý×™¦¸ß ßÂéÄÂßÂéÄ ßÂËõþ ßÂï±
õù± ß¿é¿Âó¿ü îÂÒ±õþ ¦¤ö±õ¿üX ö¿¼Ëî õËù ëÂ×êÂËùò... Õ±ý±-Îõþ¯ ÛîÂéÅÂßÅÂ
ðÅËñõþ õ±å±Ëß âËõþ Õ±é¿ßÂËûþ õ±õ±-÷± Õ±¿Âóü ÎáËå¯ ¿ðòß±ù ßÂÏ ýù¯
ü±õþ±¿ðò îÂË! îÂË! ÎïËß üËgÂÉËõù± Õ¿ôÂüËôÂõþî õ±Âó-÷±’Ëûþõþ ëÂ×Âóõþ
çÒ±¿ÂóËûþ ÂóËhÂò... ‘ýÒɱËá± Îî±÷±Ëðõþ Û¶±Ëí ¿ß ÛîÂéÅÂßÅ ðûþ±÷±ûþ± Îòý×...·’
ßÂï± Îúø¸ ßÂõþËî ò± ¿ðËûþ Îüý× ÕòÅ-üÑü±Ëõþõþ ßÂM±-¿á¿i§õþ ç±÷±âø¸± ëÂ×Mõþ...
‘ÎßÂò ÷±ï± â±÷±ËBåò ÷±¿ü÷±· Õ±÷±Ëðõþ Î÷Ëûþ Õ±÷±Ëðõþý× ü±÷ù±Ëî ¿ðò/
Õ±Âó¿ò ¿ß Ýõþ Û¶¿î¿ðËòõþ ð±¿ûþQ ¿òËî Âó±õþËõò·’
ü¿îÂÉý× Îî±/ ÕɱË!Âõ±Ëõþ àÒ±¿é ßÂï±/
üÂó±Ëé ä±õÅß±â±Ëî ß¿é¿Âó¿üõþ ¿õh¿õh±¿ò... ‘ý± Ö«õþ, ßÂî¿ðò Õ±õþ Ûý×
öÂõß©†· îÅÂËù ò±Ý... îÅÂËù ò±Ý.../’
Îæÿæÿ±Ëù÷ ÎïËß Îæÿ¿õþËß± û±Ýûþ±õþ ÂóËï Îüý× Îù±ß¿é Ûß¿é üð±úûþ

âËõþõþ Âó±Ëúý× Âóh¿ú

8 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

Îù±ß±ù ÎéªËòõþ ÕËÂó±ûþ ðÒ±¿hÂËûþ/ âéÂò±¿é ÂóËõþ õù±ûþ ¿î¿ò
Õ±÷±Ëß Û¶±ûþ ÷±õþËî ÝËêÂò/
Õ±üËù Õ±÷õþ± üõ±ý× ¦aÏ-ü™Lñòüý öÂÏø¸í õÉ™¦¸ ¿ßÂc ÎßÂò·
û¿ðÝ î± ü¿êÂß 汿ò ò±/ ñÅüÄ... õÉ™¦¸î± ò± å±ý×/ Õ±üËù üõé±ý×
Ûß ÂñõþËíõþ ýÏò÷òÉî± õÉ™¦¸î±õþ ö±ò ßÂËõþ ÂóhÂúÏËß ëÂ×ËÂó±
ßÂËõþ Õ±÷õþ±
¿òËæËðõþ
ýî±ú±&Ëù±ËîÂý× Ã›¶ËùÂó
¿ðËî ä±ý×, õù¿åù
¿õþKéÅÂð±/ ¿ú¿ù&¿hÂõþ
ò±÷ßÂõþ± ÎÛ¶±Ë÷±é±õþ
¿ßÂc Õ±Ëá ¿åù
Õ±&òËàËß± ¿õ›−õÏ/ òõTý×-Ûõþ qËî ¿õ«æÅËh ü÷±æîÂËLaõþ ÂóîÂËò ýî±ú
ýËûþ ÷Ëòõþ ðÅÐËà ÎÛ¶±Ë÷±é±¿õþËî ÎòË÷ ÂÛàò ßÂËûþß Îß±¿é é±ß±õþ ÷±¿ùßÂ/
Îú±ò ö±ý×, ¿õþKéÅÂð± õËù ‘Îü¿ðò ÛßÂæòËß ձ÷±õþ ôvÂɱËé ձüËîÂ
õù±ûþ ¿ß õùù 汿òü· ÎßÂò ÷ú±ý×, Õ±¿÷ Õ±Âóò±õþ ôvÂɱËé Îðõõþ±æ
û±õ· Õ±÷±õþ Îß±òÝ ß±æ Îòý×· ýËî Âó±Ëõþò Õ±Âó¿ò õh ÎÛ¶±Ë÷±é±õþ ¿ßÂc
Õ±¿÷ ¿ß ôÂɱùò±· Îõ±ç Õõ¦š±é±/ ÝõþßÂ÷ ÎßÂüÄ ÎàËûþ Õ±¿÷Ý ÎßÂ÷ò ¿òËæËßÂ
&¿éÂËûþ ¿òù±÷, ¿ßÂc î±õþ ôÂù ýù Õ±õþÝ ÷±õþ±RßÂ,’ ¿õþKéÅÂð± õËù äÂËù/ ÛßÂé±
æ¿÷õþ á`ÂËá±Ëùõþ õɱÂó±Ëõþ Îðà± ßÂõþËî ¿áËûþ¿å Ûù Õ±õþ Ý ü±ËýËõõþ
Õ¿ôÂËü/ õÅçÂù±÷ Õ¿ôÂËü ß±æ ýËõ ò±, õ±¿hÂËî ÎûËî ýËõ/ ¿êÂß±ò±é± æ±òËîÂ
¿áËûþ Õ±¿÷ Îî± ÂóÅËõþ± éÂɱò ÎàËûþ Îáù±÷/ öÂ^Ëù±ß Îî± Õ±÷±õþ ôvÂɱËéÂý× ï±ËßÂò
îÂ±Ý Õ±÷±õþý× Îôv±Ëõþ Ýò±õþ 7 Õ±÷±õþ 2, ÷±ü¿îÂËòß ýù ö±h± ÛËüËåò/

...Îòý×õ±üÇ Ûò¿ö Ýò±üÇ Ã›¶±ý×ë¼ Îüý× Ã›¶ï÷
Õ±÷±Ëðõþ ÷ËñÉ ¿òåß ÂóíÉ òûþ, ÛßÂé± ¿ëÂæÿ±ûþ±õþ
¿õ¿S ßÂõþ± q... Âóh¿úËß ÎéÂ!± ÎðÝûþ±õþ ¿ëÂæÿ±ûþ±õþ,
ëÂ×üÄËß ÎðÝûþ± ýù Õ±÷±Ëðõþ ¿÷ËïÉ ý×Ëá±...

õù Îî± ßÂÏ ù#±õþ õɱÂó±õþ¯
ÛüËõõþ ÷ÓËù 汿òü Îî±, Îüý× ü÷±æîÂËLaõþ ÂóîÂò Õ±õþ ëÂ×ð±õþ ÕïÇòÏ¿îÂ,
¿õþKéÅÂð± Îõ±ç±Ëî ä±ûþ Õ±÷±ËßÂ/ 90-Ûõþ Îá±h±ËîÂý× ÷ñÉ¿õM õ±ã±¿ù ü±ËÂóõþ
ÂóÒ±ä Âó± Îðàù, üõ±ý× ¿òËæËß ÛßÂé± ÎßÂëÂ×ËßÂé± ÷Ëò ßÂõþËî q ßÂõþù/
ö±õù±÷, ¿õú±ù î±Ëùõõþ ýËûþ¿å/ Ûõþ ü±Ëï ëÂ×ð±õþ ÕïÇòÏ¿î õ± ü÷±æîÂËLaõþ
ü¥óßÇ· Û¶Ÿ ß¿õþ/ ‘Õ±Ëõþ áËõéÂ, Ýý×ü÷Ëûþõþ ¿é ¿öÂ’õþ ÕɱëÂ&Ëù± ÷Ëò ÂóËh·’
¿õþKéÅÂð± ÎàÒ¿ßÂËûþ ÝËêÂ... ‘Îüý× õ±õ±-÷± Õ±õþ å±ò± ¿òËûþ ý±÷±õþ± õ±æ±æ ¿ßÂÑõ±
Ý¿òë± ¿é¿öÂõþ Îüý× æâòÉ ÕɱëÂ鱯 ...Îòý×õ±üÇ Ûò¿ö Ýò±üÇ Ã›¶±ý×ëÂ/ Îüý×
Û¶ï÷ Õ±÷±Ëðõþ ÷ËñÉ ¿òåß ÂóíÉ òûþ, ÛßÂé± ¿ëÂæÿ±ûþ±õþ ¿õ¿S ßÂõþ± q...
Âóh¿úËß ÎéÂ!± ÎðÝûþ±õþ ¿ëÂæÿ±ûþ±õþ, ëÂ×üÄËß ÎðÝûþ± ýù Õ±÷±Ëðõþ ¿÷ËïÉ ý×Ëá±
Õ±õþ Ûàò Îî± Îüé± ôÅÂËù-ÎôÒÂËÂó ¿õú±ù ձ߱õþ ñ±õþí ßÂËõþËå/ Õ±÷õþ± ¿é¿öÂ
õ± ý×Ké±õþËòËé Û¶¿î¿ðò ¿õèËéÂËòõþ ð±¼±õþ ù±ý×ö ձÂóËëÂé ¿òý× ¿ßÂc Âó±Ëúõþ
ôvÂɱËéÂõþ ¿òÐü¼ õÔX± Îû ÷Ëõþ ÂóËh ձËåò, î±õþ àõõþ õþ±¿à ò±/ õ±¿ü ÷h±
ÂóËä ðÅáÇg ò± ÎõõþËò± ÂóûÇ™Là éÂòß òËh ò± Õ±÷±Ëðõþ/’ ...õÅçÂù±÷, ¿õþKéÅÂð±ËßÂ
ï±÷±Ëò± û±Ëõ ò±/ ö±ý× ûîÂý× õ±ËîÂù± ÷±¿õþ, î±ù± ¿ðËûþ
õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ Õ±æ
õþ±¿à ôvÂɱËéÂõþ ðõþæ±ûþ Õ±õþ î±õþ ü±Ëï ÷ËòõþÝ
Îß±ù±Âó¿üõÄËù, ßÂàòÝ õþ±ËS ÎßÂëÂ× ¿ß ßÂh± ò±Ëh ò± õÅË߯ ë±Ëß ò± ¿ß ÕõòÏ
õ±¿h ձËå±·
ûîÂý× Õ±÷õþ± üõ±ý× üõ±ý×Ëß ÛßÂâËõþ ßÂËõþ ¿ðý×, õþ±ËîÂõþ Îß±òÝ ¦¤Ë›Ÿ ¿ß àÅÒ¿æ
ò± Õ±õþÝ ðÅËé± ý±î· ëÂ×ð±ü ýËûþ õËù äÂËù ¿õþKéÅÂð±, î±õþ ðÅËé± Õ±éÂîÂù± Û¶Ëæ"
äÂùËå/ ¿õþKéÅÂð± äÂËù ÎáËå/ ÛîÂÂí î±õþ ü±÷Ëò ¿êÂß õùËî Âó±¿õþ¿ò, Õ±¿÷Ý
ÛßÂé± ôvÂɱËé ﱿß Îüà±Ëò Õ±÷±õþ Âóh¿úõþ± ßÂh± ò±h±õþ ñ±õþ ñ±Ëõþ ò±, üé±ò
ðõþæ± ÎêÂËù Û¶Ëõú ßÂËõþ ÕjËõþ, ò±¿ß ՙLÃËõþ·

website: http://www.sabujabujhshishuangan.net

$µÏì¢ìo|§È|ñþ&Jo|§È|ñþ&ùڗ&ùï˜āëā$˜Èā2 §ñ({ñ(Yā$¥Ù{Gùïo5345$¥Êā|ñùï¦ïÈ$µÏì¢ìo|§È|ñþ&J
o|§È|ñþ&ùڗ&ùï˜āëā$˜Èāñþ{|ùïñ›oāžhâ(ô¤{$éā§ùðùï‰āù›Jîþ|¨ùïñ{|‹|÷&;¨}J<¨}ù§ùïµZ}Ľñþ
5344ùñ¤|45“ā|ùðùï‰ā›(āž(ñþ5“ā|āžîÈkvĀÓ$¥Ùñþñîþ§4¤||o(îþ|ñþ&™5345˜ā|$ñþùïŠ5+J
3+ ¨Jîþ|µÏùïîþ|oÓ{Õ$‰āV(ì$›o‰ā÷ñîþ§&$¥Ùùï›ñþ ùÊāùïh{$ëāëā|ñ‰ā‹—ý$›oùî|‹|ùïî|‹
‰āñþùï˜āāž|ùïñþoÓ
{|ùïñ›oāžh§…CĀÏùï¨ñþ§÷îþµÏùïîþ|o¨ùïñ$¥Ùñþo|÷™ñ|ñ|J÷|ùïîþñþo|÷™ùéā|ooĽñþ§¨§Äž,—È
$”ā‰ā|o|ñ…ªÆ˜ā|$ñþùïŠñþµÏ÷|—āžùïhñþ{Ç|ùï“āùïá“ā•āéāùï“ā|‰ā$āžÓ{|ùïñ›oāžùïhñþ›|÷83“ā|‰ā|Ó
$¥$Êā‰ā|$oùïîþ|‹2 §ñ( {ñ(Yā $¥Ù {Gùïo $¥$Êā‰ā| āžùï› {|CĀϨ& µÏ|ðÈ&ñþ| {|ùïñ›o žh™
&ñoāžR&™ ñ… §|Ä´$˜ā‰ā ñþ1&o āž|§ùïāž|“Èā Vì$ñ§¨ ùñ¤| 45“ā| ùðùï‰ā 5“ā|ñþ ÷ùïœÇ ‰ā|îÈ|¤ùïîþ
ùî|‹|ùïî|‹‰āñþùï˜āāž|ùïñþoÓ
58{|‹á“ā5344²Ì™yl!¢!Çþ†þy

48¨}{|‹á“ā•ā}›çî|āžùïo$¥Ùñþ|J$›$›ëā|¨}ñþ|

µÏ‰ā|$¥˜ā¨¤â(ôùï¤ñþ{o¤|¨}o÷Ç|‹|$o
ŚƩƉ͗ͬͬƐĐŚŽŽůŵĂŐ͘ƐĂďƵũĂďƵũŚƐŚŝƐŚƵĂŶŐĂŶ͘ŶĞƚ

Warmest
W
aarmest Eid Greetings with W
Wishes
ishes
i for you

ΎŽŶĚŝƟŽŶƉƉůLJ

Mubarak
M

1

201

rv

al

*

id

st

O īe

FREE
GIFT
Ɵ ll 3 0 A u g

u

Planet
Pla
anet Wheels Pv
P
Pvt.
t. Ltd.
Ltd. N.H. - 34,
34
4, Gabg
Gabgachi,
achi, Malda - 732103
Mob.
94349
Mob. : 94344 20957/ 94347
9
43066 / 9434
49 31993

9 õø¸Ç 5 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342, Postal Regn. No. WB/MDA‐77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful