SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 874

Ocjena kvalitete algoritama za šifriranje statističkim testiranjem generatora pseudo-slučajnih brojeva
Miroslav Štampar

Zagreb, prosinac 2005.

Mentor rada: Doc. dr. sc. Krešimir Fertalj

Voditelj rada: Doc. dr. sc. Željka Mihajlović

Sadržaj Uvod ........................................................................................................................................... 1 1. 2. OPĆI POJMOVI ................................................................................................................ 2 KRATKA POVIJEST KRIPTOGRAFIJE......................................................................... 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. Rani počeci................................................................................................................. 5 Srednji vijek ............................................................................................................... 8 Razdoblje od 1800. g. do početka II. svjetskog rata .................................................. 9 Drugi svjetski rat ...................................................................................................... 10 Moderno doba .......................................................................................................... 13 Klasični kriptosustavi............................................................................................... 17 Transpozicijski kriptosustavi............................................................................ 17 Supstitucijski kriptosustavi .............................................................................. 20 Značajniji predstavnici ..................................................................................... 23 Feistelova struktura .......................................................................................... 26 Supstitucijsko-permutacijska mreža................................................................. 28 Blokovski načini rada....................................................................................... 29 Značajniji predstavnici ..................................................................................... 31 Linearni posmačni registar s povratnom vezom .............................................. 36 Značajniji predstavnici ..................................................................................... 38 Značajniji predstavnici ..................................................................................... 43 Merkle-Damgårdova struktura ......................................................................... 45 Davies-Meyerova struktura .............................................................................. 46 HMAC.............................................................................................................. 46 Digitalni potpis................................................................................................. 47 Značajniji predstavnici ..................................................................................... 48 Generator slučajnih brojeva ............................................................................. 50 Generator pseudoslučajnih brojeva .................................................................. 51 Kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva................................ 54 Značajniji predstavnici ..................................................................................... 54

TEORIJSKE POSTAVKE KRIPTOGRAFIJE................................................................ 17 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.4.1. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4.

Blokovski kriptosustavi............................................................................................ 25

Nizovni kriptosustavi ............................................................................................... 34

Kriptografija javnog ključa ...................................................................................... 39 Funkcije sažetka poruke ........................................................................................... 44

Generatori (pseudo)slučajnih brojeva ...................................................................... 50

4.

PROGRAMSKA PODRŠKA .......................................................................................... 56 4.1. 4.2. Utility ....................................................................................................................... 56 CryptoLibrary.NET .................................................................................................. 59 Simetrični kriptosustavi.................................................................................... 60 Asimetrični kriptosustavi ................................................................................. 64 Klasični kriptosustavi....................................................................................... 66 Funkcije sažetka poruke ................................................................................... 67 Generatori slučajnih brojeva ............................................................................ 68 Generatori pseudoslučajnih brojeva ................................................................. 69 Kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva ............................... 71 Statistički testovi slučajnosti ............................................................................ 73 Programska struktura........................................................................................ 76 Šifriranje datoteke ............................................................................................ 79 Dešifriranje datoteke ........................................................................................ 84 Računanje sažetaka datoteke............................................................................ 85 Sigurnosno brisanje datoteke ........................................................................... 86 Analiziranje sadržaja datoteke ......................................................................... 86 Pregledavanje sadržaja datoteke....................................................................... 90 Testiranje brzine............................................................................................... 91 Generiranje slučajnih i pseudoslučajnih brojeva.............................................. 92 Statističko testiranje slučajnosti ....................................................................... 93 Ostalo ............................................................................................................... 94

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9. 4.3.10. 4.3.11. 5. 5.1.

Cipher.NET .............................................................................................................. 75

VREDNOVANJE KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA ............................................. 95 Statistički testovi za testiranje slučajnosti................................................................ 97 FIPS.................................................................................................................. 99 NIST ............................................................................................................... 100 5.1.1. 5.1.2. 5.2.

Rezultati empirijskog testiranja.............................................................................. 103

Zaključak................................................................................................................................ 112 Literatura ................................................................................................................................ 113 Skraćenice .............................................................................................................................. 117 Dodatak .................................................................................................................................. 119

Uvod
Šifriranje (engl. encryption) je proces u kojem se sadržaj izvornog teksta (ili bilo koje druge informacije) sakriva, odnosno prikazuje na nerazumljiv način svim osobama, osim onima koji poznaju ključ za obrnuti postupak – dešifriranje (engl. decryption). Kriptografija je znanost koja koristi (prvenstveno) matematičke metode u svrhu šifriranja i dešifriranja podataka. Kriptografija nam omogućuje pohranjivanje i prijenos "osjetljivih informacija" preko nesigurnih komunikacijskih kanala, bilo to u obliku papirnatog pisama, radio-valova, ili u binarnom obliku preko Interneta, na način da nitko ne može pročitati sadržaj tajne informacije, osim osobe kojoj je ona stvarno namijenjena. Osnovni ciljevi kriptografije su: • • • • očuvanje tajnosti podataka – podacima smije pristupiti samo za to ovlašteno osoblje očuvanje integriteta podataka – onemogućuje se neprimjetna promjena podataka provjera identiteta – provjerava se da li su stranke u komunikaciji zaista one koje tvrde da jesu osiguranje neosporivosti – onemogućuje se sudioniku komunikacije osporavanje svoje prethodne poruke

Kriptografija ima dugu i fascinantnu povijest. Postoje čak podaci da su Egipćani prije više od 4000 godina koristili vlastite kriptografske metode za zaštitu informacija. Razdoblje do 20. stoljeća pamtimo po brojnim i zanimljivim metodama šifriranja uporabom olovke i papira. Tijekom II. svjetskog rata kriptografija se počela ubrzano razvijati. Jedno od poznatijih kriptografskih postignuća tog vremena je bio njemački kriptografski stroj Enigma. To je bio mehanički stroj za šifriranje koji je pomoću rotora i mehaničkih sklopki šifrirao poruke te tako omogućavao Nijemcima da tajno razgovaraju sa svojim vojnim postrojbama. Početkom 60-ih je sa razvojem elektroničkih računala došlo do sve većih zahtjeva za zaštitom informacija, a time i za novim metodama šifriranja. Dok je klasična (primitivna) kriptografija bila u javnoj upotrebi već dulje vrijeme, računalna je kriptografija bila u potpunosti u vojnoj domeni još od II. svjetskog rata. Američka sigurnosna agencija NSA (engl. krat. za National Security Agency) i njezini pandani u bivšem Sovjetskom savezu, Engleskoj, Izraelu, Francuskoj i drugdje, potrošili su milijarde dolara na razno razne igre osiguranja svojih komunikacija, dok su pritom željeli onesposobiti tuđe. Običan čovjek sa manjom kvantitetom znanja i novaca bio je bespomoćan u zaštiti svoje privatnosti od takvih vlada. Trenutno je situacija bitno drukčija. U današnje doba postoji veliki broj kriptografskih sustava, među njima i besplatnih, koji omogućuju vrlo visoki nivo kriptografske zaštite svakome tko to zaželi. Doduše u nekim državama (poput SAD-a) i danas postoje zakoni o ograničenju korištenja kriptografskih alata, no sve je to poprilično uzaludan ("Sizifov") trud pošto se na Internetu danas mogu pronaći programske implementacije gotovo svih kriptografskih metoda. U ovom će radu biti iznešena kratka povijest kriptografije, opisane značajke najvažnijih grana kriptografije, predstavljena vlastita računalna kriptografska aplikacija, te će se na kraju iznijeti rezultati empirijskog istraživanja nad pojedinim vrstama kriptografskih algoritama.

1

1. OPĆI POJMOVI
Reverzibilan postupak transformacije podataka iz originalne razumljive u nerazumljivu formu, kao mehanizam zaštite tajnosti, integriteta i (ponekad) autentičnosti informacije, naziva se šifriranje (engl. encryption), dok se reverzni postupak naziva dešifriranje (engl. decryption). Naziv za originalnu formu je izvorna poruka (engl. plaintext), dok se nerazumljiva forma naziva šifrirana poruka (engl. ciphertext). Pri šifriranju poruke koristi se funkcija za šifriranje, dok se kod dešifriranja koristi funkcija za dešifriranje. U računalnom žargonu, naziv za prvu funkciju je algoritam za šifriranje (engl. encryption algorithm), dok je naziv druge algoritam za dešifriranje (engl. decryption algorithm). Funkcija za dešifriranje mora biti inverzna funkciji za šifriranje, dok obrat ne mora vrijediti. Par algoritam za šifriranje i algoritam za dešifriranje naziva se kriptosustav (engl. cipher). Valja napomenuti da se u literaturi često izjednačavaju pojam algoritam za šifriranje i pojam kriptosustav, što je naime krivo. Kriptosustav je širi pojam od algoritma za šifriranja, utoliko što se u njemu nalazi još i algoritam za dešifriranje. Nema smisla koristiti algoritam za šifriranje ukoliko ne poznajemo inverzni algoritam, odnosno algoritam za dešifriranje. Pri (de)šifriranju se može koristiti jedan, više ili nijedan ključ. Tijekom (de)šifriranja u kriptosustav ulaze dvije veličine: poruka (izvorna ili šifrirana) i ključ (engl. key). Ključ se unutar kriptosustava koristi po istom principu kao i u stvarnom svijetu. Prilikom šifriranja ključ se koristi kako bi se izvorna poruka "zaključala", dok se tijekom dešifriranja ključ koristi kako bi se poruka "otključala". Ukoliko ključ pri postupku dešifriranja ne odgovara šifriranoj poruci ("prostorija sa zaključanim vratima"), tada se dešifriranje smatra neuspješnim. No, ukoliko ključ odgovara šifriranoj poruci ("ključ odgovara bravi"), tada se poruka iz šifriranog oblika pretvara natrag u izvorni ("čitljivi") oblik. U većini kriptosustava, ključ za dešifriranje mora biti identičan korištenom ključu za šifriranje, no postoji i iznimka. Naime, u tzv. asimetričnim (engl. asymmetrical) kriptosustavima koristi se poseban ključ za šifriranje i poseban ključ za dešifriranje. Ključ za šifriranje se naziva javni ključ (engl. public key), dok se ključ za dešifriranje naziva privatni ključ (engl. private key). Javni ključ se može dati svakome tko želi s vlasnikom ključa sigurno komunicirati, dok se privatni ključ čuva u tajnosti. Sigurnost te vrste kriptosustava se zasniva na činjenici da je praktički nemoguće iz svima dostupnog javnog ključa dobiti tajni ključ – zasnovano na nekom teškom matematičkom problemu. Postoje također kriptosustavi koji ne zahtijevaju uporabu ključeva. Naime, u prošlosti se sigurnost nekih kriptosustava zasnivala na tajnosti dizajna, odnosno korištenih algoritama. Ukoliko napadač nije poznavao korišteni kriptosustav, tajnost poruke je ostajala sačuvanom. Zapravo, na apstraktnoj razini, tajni ključ je upravo bio korišteni algoritam za šifriranje. Tko god ga nije poznavao nije mogao dešifrirati šifriranu poruku. Današnji kriptosustavi se mogu podijeliti ugrubo na simetrične (grč. symmetria = sklad, jednakost) i asimetrične (grč. asymmetria = nesklad, nejednakost). Za razliku od već spomenutih asimetričnih kriptosustava, simetrični kriptosustavi zahtijevaju jednakost ključeva za šifriranje i za dešifriranje. Simetrični kriptosustavi se mogu dalje podijeliti na blokovske i nizovne. Glavna razlika među njima je veličina osnovnog elementa poruke nad kojim se vrši procesiranje (šifriranje/dešifriranje). Nizovni kriptosustavi obrađuju binarnu poruku bit-pobit, ili češće bajt-po-bajt, dok blokovski kriptosustavi obrađuju podatke u većim skupinama 2

slijednih bitova koji se nazivaju blokovi (npr. skupina od 128 susjednih bitova). Nizovni kriptosustavi su zbog svoje male veličine procesiranog podatka pogodniji sklopovskoj implementaciji, dok su blokovski kriptosustavi pogodniji programskoj implementaciji na današnjim (osobnim) računalima. Ovdje valja napomenuti jednu vrlo bitnu pojedinost. Pojavom modernih kriptosustava namijenjenih radu na računalima, promijenio se smisao pojma "ključ za šifriranje". Naime, premda se u laičkom žargonu ustalio pojam tajni ključ (engl. secret key) za zapamćeni niz (abecednih) znakova potrebnu pri (de)šifriranju poruke, to je s teoretskog gledišta potpuno krivo. Kod modernih kriptosistema, tajna riječ/fraza koja se koristi za zaštitu šifrirane poruke naziva se lozinka (engl. password ili passphrase), dok se njezin binarni oblik prilagođen korištenom kriptosustavu naziva ključ za šifriranje (engl. cipher-key). Primjerice, niz znakova "miro123" predstavlja lozinku, dok (ovisno o kriptosustavu) ključ za šifriranje može biti npr. 10A4C2F96316. Kriptosustav prima (tekstualnu) korisničku lozinku varijabilne veličine, koja u većini slučajeva nije prikladna za proces (de)šifriranja. Stoga se takav niz znakova pomoću posebne funkcije sažima ili proširuje, ovisno o željenoj veličini, u oblik binarnog ključa za šifriranje.

Slika 1.1 Hijerarhijska podjela kriptosustava

Svi kriptosustavi nastali prije pojave prvog modernog kriptosustava Lucifer (mnogi pogrešno misle da je prvi moderni kriptosustav zapravo DES (1976.), koji je nastao poslije na temelju upravo Lucifera (1971.)) smatraju se klasičnima. Prema svojoj praktičnoj izvedbi, klasični kriptosustavi se mogu podijeliti na sustave olovka-papir te na kriptografske strojeve (nastale prije pojave elektroničkih računala); no prema načinu šifriranja poruke, klasični kriptosustavi se dijele na transpozicijske i supstitucijske. Kod transpozicijskih se kriptosustava poruka šifrira premještanjem pojedinih dijelova poruke, odnosno ispremiješanjem (engl. mixing) slova, dok se kod supstitucijskih vrši zamjena pojedinih slova (pandan današnjim nizovnim kriptosustavima), korištenjem neke vrste supstitucijske abecede i/ili tablice. Primjerice, ukoliko klasični kriptosustav poruku ab šifrira u ba tada on (za)sigurno spada u transpozicijski, no ukoliko tu poruku šifrira u vp tada on sigurno spada supstitucijske kriptosustave. Uz kriptosustave, za kriptografiju su od bitnog značaja i funkcije sažetka poruke (engl. hash functions) te generatori (pseudo)slučajnih brojeva. Funkcija sažetka na temelju poruke neodređene veličine vraća tzv. sažetak (engl. digest), odnosno (brojevni) niz predefinirane veličine, koji ju u potpunosti određuje. Ukoliko dođe do promjene u bilo kojem dijelu poruke, tada će se sažetak poruke promijeniti. To je osnovni princip očuvanja integriteta poruke. Kvaliteta funkcije sažetka se očituje u njezinoj osjetljivosti na promjenu poruke (broj bitova koji se promjeni u sažetku ukoliko se promjeni samo jedan bit poruke) i u otpornosti na tzv. kolizijski napad (engl. collision attack), u kojem se traže dvije različite poruke s jednakim sažecima. 3

Generatori (pseudo)slučajnih brojeva se u kriptografiji dosta često koriste kod generiranja slučajnih lozinki te kod asimetričnih ključeva. Što je generator nepredvidljiviji, to je poželjniji za kriptografsku namjenu; pritom se predvidljivi generatori zaobilaze u širokom luku. Na sreću postoje računalni testovi nepredvidljivosti, koji usporedbom svojstava generiranog niza brojeva s apstraktnim slučajnim nizom daju ocjenu predvidljivosti korištenog generatora (pseudo)slučajnih brojeva. Naziv za takvu vrstu testova je: "statistički testovi slučajnosti". U ovom će se radu opisati i uporabiti dvije skupine takvih testova FIPS [41] i NIST [55]. Kvaliteta generatora (pseudo)slučajnih brojeva se očituje u njegovoj nepredvidljivosti – za dani dosadašnji generirani niz brojeva nemoguće je odrediti sljedeći generirani broj. U slučaju da je generator (pseudo)slučajnih brojeva dovoljno kvalitetan, odnosno, ukoliko je funkcija sažetka dovoljno kvalitetna, tada oni dobivaju prefiks "kriptografski (siguran)". Ovdje bih htio napomenuti da se ovako napisan izraz: "generator (pseudo)slučajnih brojeva", koristi u dva slučaja, s različitim značenjima ovisno o kontekstu. Ukoliko se generator (pseudo)slučajnih brojeva nalazi u kontekstu programskih generatora, tada se oznaka (pseudo)slučajan koristi s dozom sarkazma. Naime, do sad nije osmišljen takav algoritam (makar bio i kriptografski), čiji se generirani niz ne bi mogao raspoznati u usporedbi s pravim slučajnim nizom (poredba rezultata na statističkim testovima slučajnosti); iako je to činjenično stanje, nedovoljno upućeni kvazi-stručnjaci, koji žele progurati svoj "nema bolje" generator, uporno klasificiraju svoje algoritme/generatore kao "slučajne". Drugi slučaj korištenja je kod smanjivanja obima teksta. Ukoliko se generator (pseudo)slučajnih brojeva nalazi u općem kontekstu generatora brojeva, tada on predstavlja sažeti oblik za: "generator slučajnih brojeva ili generator pseudoslučajnih brojeva". Od ostalih stvari koje bi ovdje trebalo spomenuti tu je svakako kriptoanaliza (engl. cryptanalysis). Kriptoanaliza je znanost o "zaobilaženju" kriptografske zaštite, odnosno, znanost o "nadmudrivanju" kriptografije, dok se za kriptoanalitičke metode koristi još i izraz kriptoanalitički napadi (engl. cryptanalytic attacks). Kriptoanaliza se može zamisliti kao "zla mlađa sestrica" kriptografije. Prve kriptoanalitičke metode se mogu pronaći u enciklopediji "Subh al-a’sha" Al-Kalka-Shandija (1412.), kao metode za pronalaženje skrivenog značenja šifriranih poruka. Svrha kriptoanalize je pronalaženje bilo kakve slabosti ili nesigurnosti u kriptografskim dizajnima/shemama. Kriptoanaliza se može sprovesti od strane napadača, koji namjerava "probiti" određenu kriptografsku zaštitu, no također se može sprovesti od strane samog dizajnera (ili drugih) kako bi se sam uvjerio u sigurnost vlastitog sustava. Kriptoanalitički napadi variraju po snazi i prijetnji koju predstavljaju pojedinim kriptografskim metodama. Većina rezultata današnjih kriptoanalitičkih istraživanja su zapravo teoretski napadi koji nisu korisni u stvarnoj primjeni. U osnovi, praktična važnost svakog napada ovisi o odgovorima na sljedeća tri pitanja: koja su saznanja i sposobnosti potrebni kao preduvjet napadu(?), kolika je dobivena korist(?), te koliko je truda potrebno uložiti u sve to(?). Ukoliko je dobivana korist manja od vrijednosti uloženog truda, tada je lako moguće zaključiti da napad nema previše smisla (izvoditi). Ukoliko se kao preduvjet napadu traži nerazumno velika količina poznatih šifriranih poruka (engl. ciphertext-only), tada napad također nema prevelikog smisla. Uglavnom, neka općeprihvaćena formula za ocjenjivanje ozbiljnosti kriptoanalitičkog napada je:
Ozbiljnost kriptoanalitičkog napada = |Dobivena korist| – |Kompleksnost| – |Preduvjeti|

pri čemu zagrade | | označavaju apstraktnu operaciju kvantifikacije. Formula se iščitava na sljedeći način: ukoliko je dobivena korist manja od ukupnog uloženog truda (kompleksnost) i potrebne količine poznatih informacija (preduvjeti), tada se kriptoanalitički napad smatra neozbiljnim. Gorka je činjenica da je većina današnjih kriptoanalitičkih napada upravo neozbiljna (tzv. "objavljivanje radi objavljivanja"). 4

2. KRATKA POVIJEST KRIPTOGRAFIJE
Povijest kriptografije datira tisućama godina unatrag. Do prošlog stoljeća, to je bila povijest klasične kriptografije – metode šifriranja olovkom i papirom, nekim jednostavnim pomagalom ili strojem. Početkom 20. stoljeća, izumom složenih mehaničkih i elektromehaničkih uređaja, poput rotorskog stroja Enigme, omogućeno je sofisticiranije i efikasnije šifriranje. Daljnjim izumom elektroničkog računala došlo je do uporabe još složenijih kriptografskih metoda. Razvoj kriptografije, znanosti o sakrivanju značenja poruka, uvijek je bio paralelan s razvojem kriptoanalize, znanosti o otkrivanju sakrivenog značenja poruka. Pronalazak i primjena frekvencijske analize, u svrhu probijana šifriranog teksta, promijenila je tijek povijesti u mnogo navrata. Pretpostavlja se da je II. svjetski rat skraćen za par godina, pošto su Saveznici uspješno dešifrirali mnoge poruke Nacističke Njemačke. Do 1970. godine, sigurni kriptosustavi su bili uglavnom privilegija državnih vladara. Dva događaja su od tad kriptografiju učinila dostupnu svima: donošenje javnog standarda za šifriranje – DES (1976.), te izum kriptografije javnog ključa (također 1976.).

2.1. Rani počeci
Čovjek je pokušavao sakriti značenje poruka otkad je i izumio pismo. Dokaz toj tvrdnji ostao je uklesan u kamenu i zapisan na papirusu, pokazujući nam da su mnoge drevne civilizacije, uključujući Egipćane, Hebreje i Asirane, razvile svoje kriptografske metode.

Slika 2.1 Počeci kriptografije se mogu pronaći u staroegipatskim hijeroglifima

Najstarija poznata upotreba kriptografije može se pronaći u obliku hijeroglifa, uklesanih u staroegipatske spomenike (piramide) stare oko 4500 godina. Premda se hijeroglifi ne smatraju pismom čija je namjena bila tajna komunikacija, pokušaji njihovih tvoraca da u svoje uklesane tekstove unesu dozu mističnosti smatraju se počecima kriptografije. 5

Hebrejski su učenjaci, oko 600. g. pr. Kr., koristili jednostavan monoalfabetski supstitucijski kriptosustav, poznat pod imenom Atbash. Sastojao se od zamjene prvog slova hebrejskog pisma – ‫"( א‬alef"), s zadnjim slovom – ‫"( ת‬tav"), drugog slova – ‫"( ב‬bet"), s predzadnjim slovom – ‫"( ש‬shin"), itd. – obrtanje slova hebrejske abecede. Spartanci su 400. g. pr. Kr. koristili kriptografsko pomagalo nazvano Scytale, kako bi slali tajne poruke između svojih vojskovođa. Sastojalo se od podebljeg štapa oko kojeg se namatao komad papirusa (ili životinjske kože) s napisanom porukom. Jednom kad bi se papirus odmotao sa štapa, poruka bi bila nečitljiva, no ukoliko bi se namotao na štap jednakih dimenzija, izvorna poruka bi ponovno postala čitljiva.

Slika 2.2 Kriptografsko pomagalo Scytale

Prvi transpozicijski kriptosustav se spominje u djelu Grka Aeneas Tacticusa – "O obrani utvrda", koje datira iz razdoblja 4. st. pr. Kr. Još je jedan Grk, Polybius, (poslije) izumio kriptosustav za šifriranje slova u parovima pomoću pomagala poznatog pod imenom "Polybiusova ploča", koje je sadržavalo mnoga svojstva kasnijih kriptosustava. Osim kod Grka, postoje slični oblici primitivnih supstitucijskih te transpozicijskih kriptosustava i kod drugih civilizacija tog doba. Polybiusova ploča je sadržavala 24 slova grčkog alfabeta, raspoređenih u tabličnom obliku veličine 5x5. Svako se slovo izvorne poruke pretvaralo u broj s dvije znamenke, pri čemu je prva znamenka predstavljala stupac, dok je druga znamenka predstavljala redak u kojem se slovo moglo pronaći na ploči. Tako se prvo slovo grčkog alfabeta α ("alfa") pretvaralo u broj 11, dok se drugo slovo β ("beta") pretvaralo u broj 12, i tako redom. Herodot u svojim djelima spominje tajne poruke fizički sakrivene ispod voska na drvenom stolu, ili u obliku tetovaže na glavi roba sakrivene pod kosom. Premda je ovo prije primjer sakrivanja poruke (znanost steganografija), nego sakrivanja njenog sadržaja (znanost kriptografija), stari Rimljani su ipak poznavali i određene metode šifriranja. Cezarov kriptosustav je jedan od najjednostavnijih i najpoznatijih izumljenih kriptosustava ikad. Nazvan je po rimskom vojskovođi Gaju Juliju Cezaru, koji ga je koristio kako bi tajno komunicirao sa svojim generalima. U njemu se svako slovo izvorne poruke zamjenjuje sa pripadnim slovom na fiksno udaljenoj poziciji u abecedi. Tako primjerice, ukoliko je ta udaljenost jednaka 3 (korištena u originalnom Cezarovom kriptosustavu), slovo A se zamjenjuje sa slovom D, B postaje E, itd. U Indiji je kriptografija također bila poznata u staro doba (oko 500. godine). Primjerice, šifriranje se spominje djelu "Kama Sutra", kao preporučena tehnika tajne komunikacije među ljubavnicima. Kriptografija ima dugu tradiciju u djelima vjerskog karaktera, koja su u to doba lako mogla uvrijediti dominantnu kulturu i/ili trenutnu političku vlast. Po tom pitanju, možda je najpoznatiji pojam "Broj Zvijeri" iz "Knjige Otkrivenja" u Kršćanskom Novom Zavjetu. Pretpostavlja se da je taj famozni broj 666 vjerojatno predstavljao šifrirani oblik neke opasne 6

poruke za to doba; mnogi učenjaci vjeruju da se iza tog broja krije pokazatelj na Staro Rimsko Carstvo, ili što je još vjerojatnije, na Rimskog cara Nerona, koji je sustavno progonio Kršćane u 1. st.

Slika 2.3 Jedno od tumačenja značenja mističnog biblijskog broja 666

Od poznatijih vjerskih spisa, ovdje također spada i židovska sveta knjiga "Tanakh", za koju pripadnici vjerske sekte "Qabbala" (židovski misticisti) smatraju da je sva ispunjena skrivenim značenjem, čije potpuno "razumijevanje" vodi k sjedinjenju s Bogom.

Slika 2.4 Židovska sveta knjiga Tanakh

7

2.2. Srednji vijek
Arapi su prvi postavili temelje kriptografije kao znanosti, te su među prvima počeli primjenjivati kriptoanaličke metode za pronalaženje sakrivenog značenja unutar šifrirane poruke. Osmislili su i koristili vlastite supstitucijske i transpozicijske kriptosustave. Al-KalkaShandi je 1412. godine u svojoj enciklopediji Subh al-a’sha opisao nekoliko kriptosustava, te je također dao vrlo jasne upute (s jednostavnim primjerima) kako kriptoanalizirati šifriranu poruku korištenjem frekvencije slova. Vjerski motivirana tekstualna analiza Kurana je vjerojatno dovela do otkrića frekvencijske analize, tehnike za probijanje monoalfabetskih supstitucijskih kriptosustava. To je zasigurno bilo najveće otkriće na području kriptoanalize sve do II. svjetskog rata. U suštini su svi (klasični) kriptosustavi bili ranjivi na ovu kriptoanalitičku tehniku, do izuma prvog polialfabetskog kriptosustava (1465.) od strane Leone Battista Albertia. Za vrijeme Srednjeg vijeka, u Europi se kriptografija pojavljuje u talijanskim gradovima – držav(ic)ama. Najraniji kriptosustavi tog razdoblja su koristili samo zamjenu samoglasnika, dok su suglasnici ostajali nepromjenjeni. Oko 1379. godine, Gabriele de Lavinde od Parme je napisao prvi europski kriptografski priručnik, koji je služio Papi Clementu VII. Priručnik je sadržavao popis svih mogućih ključeva, zamjenskih simbola za slova izvorne poruke, te skraćenice za neke riječi i imena, koje je mogao koristiti svatko tko je htio sakriti pravo značenje vlastite poruke. Leon Battista Alberti je 1470. godine opisao svoj vlastiti izum – kriptografski disk, u djelu "Trattati in cifra", dok je Blaise de Vigenère 1586. godine u djelu "Traicté de chiffres" opisao kriptografsku tablicu autora Giovan Batista Belasa, čije se zasluge za otkriće pripisuju zabunom Vigenèreu. Vjerojatno najsofisticiraniji kriptosustav tog doba, predstavio je Giovanni Battista della Porta u svom djelu "De Furtivis Literarum Notis" (lat. za "O sakrivanju znakova pri pisanju"), u kojem se koristi za to doba vrlo napredna višeabecedna zamjena (engl. polyalphabetic substitution),

Slika 2.5 Kriptografski disk Giovanni Battiste della Porte

8

Kriptografija je postala još bitnija kao posljedica političkih previranja i vjerskih revolucija. Tako na primjer u Europi tijekom i poslije kulturno-umjetničkog pokreta Renesanse dolazi do ubrzanog napretka kriptografije. No, novi kriptosustavi nisu bili ni upola toliko sigurni kao što su za njih to tvrdili njihovi izumitelji. Ta preoptimističnost je jedna od negativnih ostavština klasične kriptografije te je i dandanas teško utvrditi/saznati koliko je uistinu (ne)siguran pojedini kriptosustav. Za razliku od Europe i Bliskog Istoka, u ostalim je dijelovima Svijeta kriptografija dosta vremena bila u veoma zakržljaloj fazi. Tako se primjerice u Japanu kriptografija nije upotrebljavala sve do 1510. godine, dok (im) napredne kriptografske tehnike nisu bile poznate sve do "otvaranja" zemlje Zapadu 1860. godine.

2.3. Razdoblje od 1800. g. do početka II. svjetskog rata
Iako kriptografija ima dugu i bogatu povijest, tek je u 19. stoljeću započet razvoj prvih složenih kriptosustava i napredne kriptoanalize. U to doba su Charles Babbage i Friedrich Kasiski izumili vlastite kriptoanalitičke metode koje se i dandanas upotrebljavaju. Poznato je da su se tijekom Američkog građanskog rata šifrirale mnoge poruke. Dok su snage Konfederacije koristile (za to doba slabi) Vigenèreov kriptosustav, snage Unije su koristile supstituciju odabranih riječi (tzv. kodove), za kojom je slijedila stupčasta transpozicija. Snage Konfederacije su (za razliku od snaga Unije) bile toliko neefikasne i očajne u probijanju šifriranih neprijateljskih poruka, da su u svim dnevnim novinama molili svoje građane da im pomognu u vlastitim nastojanjima.

Slika 2.6 Kriptografska knjižica s kodovima korištenim tijekom Američkog građanskog rata

Pisac Edgar Allan Poe je u današnje vrijeme poznat po svojim slavnim (gotičkim,"mračnim") pjesmama, dok je manje poznat po svojoj neskrivenoj ljubavi prema kriptografiji i kriptoanalizi. Sustavno je razvijao vlastite kriptoanalitičke metode s kojima je rješavao brojne šifrirane zagonetke 1840-tih. Čak je i objavio članak u tjedniku "Alexander's Weekly (Express) Messenger" u kojima je pozvao sve čitatelje da mu šalju vlastite šifrirane poruke, koje je on potom (s lakoćom) rješavao. Stoga je vrlo brzo postao slavan po svojim kriptoanalitičkim sposobnostima. Poslije je napisao djelo u kojem je objasnio svoje metode "probijanja" šifriranih poruka, koje su se poslije pokazale vrlo korisnima kod dešifriranja njemačkih poruka tijekom I. svjetskog rata. 9

Slika 2.7 Jedna od dvije šifrirane poruke koje E. A. Poe nikad nije uspio riješiti

Kriptografske metode su se ubrzano razvijale u doba neposredno prije II. svjetskog rata. Među (naj)značajnijim predstavnicima tog razdoblja su bili William F. Friedman, sa svojim radom na primjeni statističkih tehnika za potrebe kriptoanalize, te Marian Rejewski, s prvim uspješnim probijanjem njemačkog kriptografskog stroja Enigme. Od tad su kriptografija i kriptoanaliza postale matematički (vrlo) orijentirane.

2.4. Drugi svjetski rat
Do II. svjetskog rata, mehanički i elektromehanički kriptografski strojevi su se počeli masovno koristiti u vladine svrhe, premda, gdjegod su bili nepraktični za uporabu, tamo je nastavljena uporaba dotadašnjih manualnih sistema. U to doba je došlo do velikog napretka u probijanju kriptosustava, što se držalo u velikoj tajnosti. Podaci iz ovog perioda su se počeli "otkrivati" tek nakon pedesetak godina. Tajne arhive Britanije i SAD-a počele su se polako otvarati, te su na vidjelo došli brojni pisani memoari i članci na tu temu. Nacisti su u to doba koristili nekoliko varijanti elektromehaničkog rotorskog stroja poznatog pod imenom Enigma. Poljski matematičar Marian Rejewski je, radeći za poljski Odjel za šifriranje (engl. Cipher Bureau), u prosincu 1932. rekonstruirao Enigmu Njemačke vojske, koristeći matematičke metode i vrlo šturu dokumentaciju koju mu je priskrbio Kapetan 10

Gustave Bertrand iz Francuske vojno-obavještajne službe. Ovo je bilo najveće kriptoanalitičko otkriće u dotadašnjoj povijesti kriptografije. Rejewski, te njegove kolege Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, ušli su su korak s evolucijom stroja i promjenama u postupku šifriranja, sve do početka rata 1939. Tad su, zbog nacističke invazije na Poljsku, svi rezultati rada na probijanju Enigme predani u ruke britanskim i francuskim obavještajnim krugovima.

Slika 2.8 Njemački kriptografski stroj Enigma

Netom nakon izbijanja II. svjetskog rata 1. rujna 1939. godine, svi ključni ljudi iz poljskog "Odjela za šifriranje" evakuirani su malo jugoistočnije. 17. rujna 1939. godine, preko Sovjetskog saveza i Rumunjske, napokon su došli u Pariz (Francuska). U mjestašcu PC Bruno, neposredno pored Pariza, nastavili su s radom na probijanju Enigme, no ovaj put u suradnji s britanskim kriptoanalitičarima iz Bletchley Parka, koji su ih naposljetku i prestigli u vlastitim istraživanjima. Tijēkom događaja, britanski kriptoanalitičari, među kojima su se posebno isticali Gordon Welchman i Alan Turing (konceptualni začetnik modernog računarstva), nadgradili su i poboljšali tehnologiju probijanja Enigme. Kriptografi Američke mornarice (engl. US Navy) su, u suradnji s britanskim i nizozemskim kriptografima, nakon 1940. godine probili nekoliko kriptosustava Japanske mornarice. Posebice, probijanje jednog od njih – JN-25 – dovelo je do slavne pobjede u bitci kod Midway atola (engl. Battle of Midway) na Pacifiku. Odjel američke vojske, SIS (engl. krat. za Signals Intelligence Service), uspio je probiti kriptosustav japanske diplomacije, elektromehanički stroj poznat pod imenom Purple, čak i prije nego što je započet II. svjetski rat. Amerikanci su za sve probijene poruke, posebice stroja Purple, koristili kodno ime Magic, dok su Britanci koristili kodno ime Ultra (prethodna verzija – Boniface), posebice za stroj Enigma. Jedna od zanimljivosti tog doba jest ta da su Japanci u tom bezkrupuloznom 11

obavještajnom ratu izvukli najdeblji kraj. Naime, smatra se da su američke snage sve japanske pokušaje za očuvanjem tajnosti vlastite komunikacije više-manje osujetili.

Slika 2.9 Japanski kriptografski stroj Purple

Njemačka vojska je također napravila nekoliko mehaničkih strojeva za praktičnu izvedbu teoretski neprobojnog tzv. kriptosustava jednostruko šifrirajućeg niza (engl. one-time pad). Britanski kriptoanalitičari iz Bletchley Parka su te pokušaje nazivali Fish kriptosustavima. Max Newman je sa svojim kolegama, u tu svrhu, dizajnirao i konstruirao prvo programabilno elektroničko računalo na svijetu – Colossus, kako bi im pomoglo u kriptoanalizi. Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova je započelo s upotrebom Fish kriptosustava još 1919. godine; neke od poruka šifrirane ovim kriptosustavom su uspješno probijene tijekom II. svjetskog ratu, što je uglavnom rezultat prethodne nabave starog korištenog ključa, koji je nepažnjom ostavio (neki) njemački glasnik u Južnoj Americi. Saveznici su u II. svjetskom ratu koristili britanski kriptografski stroj TypeX te američki stroj SIGABA. Obadva su stroja bila elektromehanička (s rotorima), dizajnirani po uzoru na njemačku Enigmu, no sa znatnim poboljšanjima. Do danas nije poznat nijedan slučaj probijanja ijednog od njih tijekom rata. Poljske snage su koristile vlastiti stroj Lacida, no pošto su naknadno pronađeni bitni sigurnosni nedostatci, prestali su s njegovom daljnjom uporabom. Terensko osoblje je koristilo strojeve iz porodice M-209 i nešto manje sigurne M94. Britanski SOE (engl. krat. za Special Operations Executive) tajni agenti su u početku koristili tzv. "kriptosustav pjesme" (engl. poem cipher), u kojem se kao tajni ključ koristila 12

zapamćena pjesma, no kasnije su se tijekom rata prebacili na kriptosustav jednostruko šifrirajućeg niza.

Slika 2.10 Američki kriptografski stroj SIGABA

2.5. Moderno doba
Doba moderne kriptografije vjerojatno započinje s Claude Shannonom, po mnogima, ocem matematičke kriptografije. 1949. godine objavio je članak: "Komunikacijska teorija tajnih sistema" (engl. "Communication Theory of Secrecy Systems"), te nedugo zatim knjigu: "Matematička teorija komunikacije" (engl. "Mathematical Theory of Communication"). Ovim dvjema knjigama je, zajedno s njegovim ostalim radom na području teoriji informacije i komunikacije, postavio čvrstu teoretsku osnovicu moderne kriptografije i kriptoanalize. Nakon toga je kriptografija mahom nestala u tajnim organizacijama – poput američkog NSA (engl. krat. za National Security Agency). Vrlo se malo toga "serviralo" javnosti sve do sredine 1970-ih, kada se dosta toga promijenilo. Sredinom 1970-ih su se dogodila dva velika događaja koja su u potpunosti promijenila daljnji tijek "javnog" korištenja kriptografije. Prvi događaj je bio objava prijedloga "Standarda za šifriranje podataka", poznatog pod svojim akronimom DES (engl. krat. za Data Encryption Standard), 17. ožujka 1975. godine. Prijedlog standarda je poslan iz ureda IBM-a, na poziv Nacionalnog ureda za standarde (engl. krat. NIST – National Institute of Standards and Technology) SAD-a, u svrhu razvoja sigurnosne osnove za komunikacijske potrebe banaka i ostalih velikih financijskih organizacija. Poslije "savjeta" i manjih promjena od strane NSA-a, standard je prihvaćen 1977. godine (zanimljivo je da se za njegov "rođendan" službeno uzima 1976. godina – sredina između 1975. i 1977. godine). DES je prvi javno dostupan kriptosustav koji je dobio "blagoslov" neke svjetske sigurnosne agencije (konkretno od NSA). Javna objava DES-a rezultirala je neviđenom eksplozijom interesa za kriptografijom, unutar javne i akademske zajednice. 13

DES je dizajniran, između ostalog, kako bi bio otporan na određenu vrstu kriptoanalitičkih napada, u to doba poznatate samo NSA-u. Taj tip napada je danas poznat pod imenom diferencijalna kriptoanaliza, te se smatra kao jedan od rijetkih općenitih kriptoanalitičkih napada usmjerenih protiv (svih) blokovskih kriptosustava. Mnogi su promatrači 1970.-ih kritizirali veličinu ključa od (samo) 56 bita; naime, smatrali su da je premala. Kako je vrijeme prolazilo, tako su i nedostaci postajali sve očitiji, posebice nakon pojave specijaliziranog računala za probijanje DES-a. Organizacija EFF (engl. krat. za Electronic Frontier Foundation) je 1998. godine svijetu predstavila računalo "DES Cracker" (engl. za "Probijač DES-a"). Izrada je ukupno trajala godinu dana, dok je cijeli projekt koštao oko 220.000$. Računalo je na demonstraciji uspjelo u 56 sati razbiti poruku šifriranu DESom. Sadržavalo je 1536 specijaliziranih tzv. "Deep Crack" čipova, koji su zajedno mogli testirati oko 88 milijardi DES (mogućih) ključeva u sekundi. Sličnih prijedloga za izradom ove vrste računala bilo je i ranije, no ljudi u EFF-u su prvi to proveli u djelo. Tek nakon izrade DES Crackera moglo se definitivno ustvrditi da DES nije siguran kriptosustav.

Slika 2.11 Specijalizirani čip namijenjen probijanju DES šifriranih poruka

DES je 2001. godine službeno zamijenjen "Naprednim standardom za šifriranje", poznatog pod svojim akronimom AES (engl. krat. za Advanced Encryption Standard). Poslije otvorenog natječaja, organizacija NIST je izabrala kriptosustav Rijndael, djelo dvaju belgijskih kriptografa Joan Daemen i Vincent Rijmena, kao novi standard – AES. DES, kao i njegove sigurnije varijante (poput 3DES i TDES-a), su još uvijek u uporabi; sadržani su u mnogim nacionalnim i organizacijskim standardima. Danas se izvorni DES kriptosustav smatra (bez sumnje) nesigurnim za praktičnu uporabu, te su također i sve dosad DES šifrirane poruke pod rizikom. Drugi, možda i bitniji događaj modernog doba, zbio se 1976. godine, kada su Whitfield Diffie i Martin Hellman objavili članak "Novi smjerovi u kriptografiji" (engl. "New Directions in Cryptography"). U njemu su detaljno opisali radikalno novu metodu, kojom se pokušao riješiti fundamentalni problem kriptografije – distribucija ključeva; ta metoda je postala kasnije poznata kao Diffie-Hellmanova metoda razmjene (kriptografskih) ključeva. Članak je gotovo trenutno potaknuo razvoj novog razreda kriptosustava – tzv. "kriptosustava s asimetričnim ključem".

14

Do tog vremena, svi praktični kriptosustavi su bili simetrični, odnosno, isti (tajni) ključ se koristio i kod šifriranja i kod dešifriranja poruke. Svi kriptografski elektromehanički strojevi korišteni tijekom II. svjetskog rata pripadaju ovoj vrsti kriptosustava, kao i svi klasični kriptosustavi; u osnovi, svi kriptosustavi korišteni do 1976. godine, spadaju u ovaj razred kriptosustava. Ključ u svakom takvom kriptosustavu mora biti distribuiran između komunikacijskih strana na neki predefinirani način, preko tzv. "sigurnog kanala" (engl. secure channel) – poput vjernog dostavljača ili osobnog kontakta (sastanak "u četiri oka"). Praktična provedba ovog zahtjeva nikad nije trivijalna i vrlo brzo postaje (skoro) nemogućom kako se povećava broj komunikacijskih strana, te ukoliko se korišteni ključ često mijenja. Diffie-Hellmanova metoda razmjene ključeva omogućila je lakši i sigurniji način funkcioniranja kriptosustava, nego što je to bilo ikad prije moguće. U suprotnosti, kod asimetričnih kriptosustava postoji par matematički povezanih ključeva, pri čemu se jedan koristi kod šifriranja, dok se drugi koristi kod dešifriranja. U većini se slučajeva ključ za šifriranje može dati u javnost svima, dok se ključ za dešifriranje čuva u tajnosti. Ključ za šifriranje se (uobičajeno) naziva javni ključ (engl. public key), dok se ključ za dešifriranje naziva privatni ključ (engl. private key); stoga su asimetrični kriptosustavi poznati i pod imenom kriptosustavi javnog ključa. Bitno je napomenuti da se sigurnost asimetričnog kriptosustava zasniva na nekom matematičkom problemu u kojem je moguće na jednostavan način iz jedne veličine (u našem slučaju privatnog ključa) izvesti drugu veličinu (u našem slučaju javni ključ), no obrat praktički nije moguć – zbog težine obrata problema. Kod asimetričnih kriptosustava, potreban je samo jedan par ključeva po primaocu poruke (bez obzira na broj pošiljatelja), pošto se posjedovanjem javnog ključa ne kompromitira sigurnost poslanih poruka. To vrijedi sve dok primaočev (tajni) privatni ključ nije poznat napadaču. Ovim (začuđujuće) korisnim svojstvom, ujedno se povećala i praktičnost i sigurnost (inače praktički nespojivih pojmova) modernih kriptografskih aplikacija. Kriptografija javnog ključa je razvijana i prije 1976. godine, i to u britanskoj obavještajnoj agenciji GCHQ (engl. krat. za Government Communications Headquarters). Razni (tada) povjerljivi dokumenti su kasnije došli na vidjelo javnosti te se iz njih jasno može zaključiti da se asimetrična kriptografija razvijala iza očiju javnosti (uvijek jedan korak ispred). Zbog toga se danas smatra da su zapravo pravi izumitelji kriptografije javnog ključa zapravo ljudi koji su u to doba radili za GCHQ: James Ellis, Clifford Cocks i Malcolm Williamson. Dok se neki moderni kriptosustavi (poput AES-a) smatraju "neprobojnima" (engl. unbreakable), loš dizajn (glavni krivac zbog kojeg je došlo do značajnih kriptoanalitičkih proboja) je i dalje najveći sigurnosni problem. Prateći primjeri su: kriptosustav WEP (engl. krat. za Wired Equivalent Privacy) korišten u Wi-Fi tehnologiji, kriptosustav CES (engl. krat. za Content Scrambling System) korišten kod zaštite DVD filmova od kopiranja, te A5/1 i A5/2 kriptosustavi korišteni u GSM mobilnim uređajima. Nadalje, nijedna matematička ideja na kojoj se baziraju kriptosustavi javnog ključa nije dokazano "neprobojna", te bi se u budućnosti neki od njih mogli proglasiti nesigurnima. Najbolji primjer je (izumrli) MerkleHellmanov Knapsack kriptosustav javnog ključa, koji se bazirao na problemu podsuma niza (engl. subset-sum problem). Sve je savršeno funkcioniralo dok se nisu umiješali kriptoanalitičari poput: Eier i Laggera, te Desmedt, Vandewalle i Govaertsa. U svojim su radovima iznijeli vrlo bitna zapažanja o (ne)sigurnosti ovog kriptosustava. Posljedično je nakon toga A. Shamir objavio krucijalni članak: "Algoritam polinomnog vremena namijenjen probijanju osnovnog Merkle-Hellman kriptosustava" (engl. "A Polynomial Time Algorithm for Breaking the Basic Merkle-Hellman Cryptosystem"), u kojem je "zabijen zadnji čavao u lijes" Merkle-Hellmanovog kriptosustava. 15

Predložene veličine korištenih ključeva u kriptosustavima se povećavaju proporcionalno s isplativošću procesorske snage, te sa matematičkim napretkom – poput pronalaska novih i bržih metoda za faktorizaciju velikih cjelobrojnih vrijednosti. Iz svega ovoga se može zaključiti da je natjecanje između dizajnera kriptosustava i kriptoanalitičara još daleko od svršetka.

16

3. TEORIJSKE POSTAVKE KRIPTOGRAFIJE
3.1. Klasični kriptosustavi
U klasične kriptosustave spadaju svi kriptosustavi (iz prošlosti) koji se više ne koriste (bar ne u praktične svrhe). Općenito, klasičnim se kriptosustavima obrađuju tekstualne poruke pisane abecednim slovima. Primjenjuju se uporabom olovke i papira, ili pomoću nekog jednostavnog mehaničkog stroja. U suprotnosti, moderni kriptosustavi se implementiraju na računalima i namijenjeni su obradi binarnih poruka. Klasični kriptosustavi su posebice ranjivi na kriptoanalitički napad poznavanjem samog šifriranog teksta (engl. ciphertext-only attacks), ponekad i bez poznavanja tipa kriptosustava, korištenjem kriptoanalitičkih metoda poput frekvencijske analize. Ponekad se u klasične kriptosustave svrstavaju i napredniji mehanički i/ili elektromehanički kriptografski strojevi, poput njemačke Enigme. Klasični kriptosustavi se uobičajeno dijele na transpozicijske i supstitucijske. Kod supstitucijskih kriptosustava, slova se izvorne poruke (ili grupe slova) sustavno zamjenjuju sa pripadnim zamjenskim slovima, tzv. supstitutima. Kod transpozicijskih kriptosustava, sama slova ostaju nepromijenjena, dok se njihov poredak mijenja na neki predefinirani način. Napredniji se kriptosustavi mogu dobiti kompozicijom supstitucije i transpozicije, čime se dobiva tzv. produktni kriptosustav (engl. product cipher). Tako primjerice, moderni blokovski kriptosustav DES vrši nekoliko uzastopnih ponavljanja supstitucije i transpozicije, što je dokaz da moderni kriptosustavi imaju svoje temelje upravo u klasičnim kriptosustavima.

3.1.1.

Transpozicijski kriptosustavi

Transpozicijski kriptosustav kod šifriranja uzima slova izvorne poruke i mijenja njihov raspored kako bi se dobio šifrirani oblik. Kod dešifriranja se koristi obrnuti postupak. Matematičkim žargonom govoreći, prilikom šifriranja se koristi bijektivna funkcija, dok se kod dešifriranja koristi inverzna funkcija, nad pozicijama pojedinačnih slova. Railfence U railfence (engl. za "pružna ograda") kriptosustavu, izvorni tekst se prilikom šifriranja zapisuje u izmjenjujućem (engl. alternating) dijagonalnom obliku. Šifrirana poruka se dobiva iščitanjem poruke po pojedinim retcima. Primjerice, ukoliko se koriste tri pruge/retka, tada se poruka "NAPAD U ZORU" šifrira na sljedeći način: 1. Uklanjanju se svi znakovi interpunkcije i moguće praznine, te se takva poruka zapisuje u obliku jednog dugačkog niza:
NAPADUZORU

2. Poruka se potom zapisuje u izmjenjujućem dijagonalnom obliku:
N A A U O U P Z D R

17

3. Na posljetku se šifrirana poruka dobiva iščitanjem slova po retcima iz prethodnog dijagonalnog oblika:
NDRAAUOUPZ

Route U route (engl. za "put") kriptosustavu, izvorni tekst se zapisuje u tabličnom obliku predefiniranih dimenzija, te se potom sva slova (iz takve tablice) iščitavaju po nekom zadanom redoslijedu/putu. Primjerice, ukoliko je izvorna poruka "NAĐEMO SE NA TRGU BANA JELAČIĆA U DEVET SATI", te ukoliko je je dogovoreni redoslijed čitanja poruke "spiralno u smjeru kazaljke na satu, počevši od gornjeg-desnog slova", tada se šifriranje izvodi na sljedeći način: 1. Uklanjanju se svi znakovi interpunkcije i moguće praznine, te se takva poruka zapisuje u obliku jednog dugačkog niza:
NAĐEMOSENATRGUBANAJELAČIĆAUDEVETSATI

2. Poruka se potop zapisuje po stupcima (u npr. tri retka):
NESAGAJAĆDEA AMETUNEČAETT ĐONRBALIUVSI

3. Na posljetku se šifrirana poruka dobiva iščitavanjem po dogovorenom redoslijedu:
ATISVUILABRNOĐANESAGAJAĆDETEAČENUTEM

Stupčasta transpozicija Kod stupčaste transpozicije (engl. columnar transposition), izvorna se poruka zapisuje u retke fiksne duljine, te se potom iščitava (iz dobivenog oblika) stupac po stupac, pri čemu se duljina redaka i redoslijed čitanja stupaca određuje po zadanom ključu. Na primjer, ukoliko je dogovoren tajni ključ "DRVO", tada je duljina redaka jednaka 4 (duljina ključa), te je redoslijed čitanja stupaca: 1 3 4 2 (abecedni redoslijed slova ključa). Izvorna poruka "OTKRIVENI STE. BJEŽITE KUDA VAS NOGE NOSE." se šifrira na sljedeći način: 1. Uklanjanju se svi znakovi interpunkcije i moguće praznine, te se takva poruka zapisuje u obliku jednog dugačkog niza:
OTKRIVENISTEBJEŽITEKUDAVASNOGENOSE

Iregularna stupčasta transpozicija 2a.Niz dobiven u prethodnom koraku zapisuje se u retke duljine ključa:
OTKR IVEN ISTE BJEŽ ITEK UDAV ASNO GENO SE

18

3a. Šifrirana poruka se dobiva iščitavanjem gornjeg oblika po retcima, redoslijedom određenom po ključu:
OIIBIUAGSTVSJTDSEEKETEEANNRNEŽKVOO

Regularna stupčasta transpozicija 2b.Niz dobiven u prethodnom koraku zapisuje se u retke duljine ključa, s time da se zadnji redak, ukoliko je nepotpun, proizvoljno nadopunjuje:
OTKR IVEN ISTE BJEŽ ITEK UDAV ASNO GENO SEKJ

3b. Šifrirana poruka se dobiva iščitavanjem gornjeg oblika po retcima, redosljedom određenom po ključu:
OIIBIUAGSTVSJTDSEEKETEEANNKRNEŽKVOOJ

Dvostruka transpozicija Jednostruka stupčasta transpozicija se može kriptoanalitički napasti pogađanjem moguće duljine korištenog ključa, kombinirajućim zapisivanjem poruke po stupcima, te traženjem mogućih anagrama. Kako bi se napadaču posao dodatno otežao, obično se koristi(la) dvostruka transpozicija. Dvostruka transpozicija je ništa drugo doli dvostruka primjena jednostruke transpozicije. Može se koristiti isti ključ u oba slučaja, premda je sigurnija varijanta s dva različita ključa. Ovaj kriptosustav se dosta koristio tijekom I. svjetskog rata, i to posebice kod Njemačke vojske. No, kako su Francuzi bili u stanju probiti ovaj kriptosustav u roku od par dana, za bilo koji korišteni ključ(!), Nijemcima nije trebalo dugo vremena kako bi prestali s njegovom daljnjom uporabom. Tijekom II. svjetskog rata koristio ga je Nizozemski pokret otpora, te (neke) britanske i francuske tajne službe. Do otkrića VIC kriptosustava, dvostruka transpozicija je smatrana kao jedna od najoptimalnijih kriptosustava koje je korisnik (tajni agent) mogao primjeniti u teškim terenskim uvjetima. Poremećena transpozicija Kod ove se vrste transpozicije pojedina polja u matrici transpozicije ostavljaju namjerno nepopunjenim tijekom popunjavanja izvornom porukom. Na ovaj se način donekle razbijaju prepoznatljivi anagrami, što dodatno otežava posao kriptoanalitičarima. Detekcija i kriptoanaliza Pošto transpozicija sama po sebi ne mijenja frekvenciju pojavljivanja pojedinih slova, njezina se primjena (u većini slučajeva) može jednostavno prepoznati prebrojavanjem slova i usporedbom dobivene frekvencije s uobičajenom frekvencijom korištenog prirodnog jezika. Ukoliko je uočeno korištenje transpozicije, tada slijedi kriptoanalitički napad anagramiranjem, u kojem se komadi teksta premještaju naokolo sve dok se ne prepoznaju pojedini anagrami (grč. anagramma – "premetaljka"), koji se potom rješavaju. Jednom kad je anagram pronađen i riješen, tada se kriptosustav praktički smatra probijenim. 19

Jednostavnije varijante transpozicije također imaju tzv. "problem sličnih ključeva". Naime, ukoliko se pri kriptoanalitičkom napadu isproba dešifriranje ključem sličnim pravom ključu, tada će se moći jasno razaznati jedan dio poruke koji je uspješno dešifriran, dok će ostatak poruke biti popunjen nečitljivim tekstom – slijedi daljnje isprobavanje "sličnih" ključeva. Kombiniranje i razdjeljivanje Transpozicija se često koristi u kombinaciji s drugim kriptografskim tehnikama. Tako se na primjer korištenjem jednostavne supstitucije u kombinaciji sa stupčastom transpozicijom izbjegavaju njihove pojedinačne slabosti. Tako se slabost supstitucije na frekvencijsku kriptoanalizu znatno smanjuje stoga što se transpozicijom raspršuje struktura izvorne poruke, dok se slabost transpozicije na anagramiranje smanjuje stoga što se supstitucijom sakrivaju uočljivi anagrami. Glavni nedostatak kombiniranja je znatno povećanje posla te povećanje mogućnosti ljudske pogreške kod šifriranja poruke. Ova tehnika je posebno djelotvorna ukoliko se koristi zajedno s razdjeljivanjem (engl. fractionation), gdje se svako slovo izvorne poruke proširuje na nekoliko slova. Najpoznatija i najčešće korištena metoda razdjeljivanja je prevođenje izvorne poruke u Morseovu abecedu. Kada se nad takvom (proširenom) porukom izvrši transpozicija, elementi pojedinih slova se raspršuju po cijeloj šifriranoj poruci. Na ovaj način rade kriptosustavi poput Bifid, Trifid, ADFGVX i VIC kriptosustava.

3.1.2.

Supstitucijski kriptosustavi

Kod supstitucijskih se kriptosustava prilikom šifriranja uzima jedno ili više slova izvorne poruke, te se potom vrši zamjena s određenim zamjenskim (supstitucijskim) parom po nekom zadanom pravilu. U usporedbi s transpozicijskim kriptosustavom, supstitucijski kriptosustav ostavlja strukturu originalne poruke nepromijenjenom, dok transpozicijski kriptosustav tu istu strukturu mijenja. Također, kod transpozicijskog se kriptosustava ne mijenjaju pojedini elementi poruke (jedno slovo ili više njih), dok se kod supstitucijskog mijenjaju – vrši se zamjena. Postoji više vrsta supstitucijskog kriptosustava. Ukoliko kriptosustav obrađuje poruku slovo po slovo, tada je riječ o jednostavnom supstitucijskom kriptosustavu; ukoliko obrađuje skupine slova tada je riječ o poligrafskom supstitucijskom kriptosustavu. Monoalfabetski kriptosustav koristi jednu i nepromjenjivu supstituciju nad cijelom porukom, dok polialfabetski kriptosustav koristi više supstitucija. Jednostavna supstitucija Supstitucija nad svakim pojedinim slovom, odnosno jednostavna supstitucija, može se najbolje demonstrirati usporednim ispisivanjem normalne i zamjenske abecede. Zamjenska (supstitucijska) se abeceda dobiva pomicanjem pozicija slova za određen broj mjesta u jednu stranu, osnom zamjenom (prvo slovo zamijenjuje mjesto sa zadnjim, drugo s predzadnjim, itd.), ili na neki drugi složeniji način u čijem se slučaju dobivena zamjenska abeceda naziva izmiješana (engl. mixed) ili uneređena (engl. deranged) abeceda. Tradicionalno, izmiješana abeceda se dobiva prethodnim ispisivanjem tajnog ključa, te potom ostalih slova abecede. Primjerice, ukoliko je korišteni tajni ključ "DRVO", tada se dobiva: Normalna abeceda: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Zamjenska abeceda: DRVOABCEFGHIJKLMNPQSTUWXYZ 20

U tom se slučaju izvorna poruka:
OTKRIVENI SMO

šifrira u:
LSHPFUAKF QJL

Tradicionalno, šifrirani tekst se piše u blokovima, odnosno grupama fiksne duljine, pri čemu se izostavljaju znakovi interpunkcije i praznine – ovo se čini kako bi se izbjegle pogreške pri prijenosu te kako bi se sakrile granice pojedinih riječi izvorne poruke. Blokovi su tradicionalno duljine pet slova, što potječe još iz doba kada su poruke bivale prenošene telegrafom. Ukoliko duljina izvorne poruke nije djeljiva s pet, tada se ona nadopunjava (engl. pad) sa što slučajnijim znakovima, tako da ih primatelj poruke pri dešifriranju lako uoči i otkloni. Bitno je napomenuti da zamjenska abeceda ne mora biti sastavljena od istih slova kao i abeceda izvorne poruke, odnosno, dozvoljena je uporaba bilo kojeg skupa simbola, sve dok postoji bijekcija između izvorne i zamjenske abecede. Veliki nedostatak korištenja zamjenske abecede dobivene na (spomenuti) tradicionalan način jest u tome da zadnja slova abecede imaju tendenciju ostanka na kraju novodobivene abecede. Jasno se može vidjeti da su zadnja četiri slova u prethodnom primjeru identična u obadvije abecede (WXYZ). Svaki ljudski jezik (i dijalekt) ima svoju jedinstvenu frekvencijsku razdiobu korištenja pojedinih slova abecede. Korištenje frekvencijske analize, u kojoj se frekvencijska razdioba slova šifrirane poruke uspoređuje s već poznatom razdiobom korištenog prirodnog jezika, najbolji je poznati napad protiv ove vrste kriptosustava. Naime, ukoliko se zna da je izvorna poruka pisana na engleskom jeziku, te ukoliko se u šifriranoj poruci najčešće pojavljuje slovo P, tada se s vrlo velikom vjerojatnošću može pretpostaviti da to slovo upravo predstavlja najčešće korišteno slovo u engleskom jeziku – slovo E. U teoriji, potrebno je 27.6 slova (podatak za engleski jezik) šifriranog teksta kako bi se probio bilo koji jednostavni supstitucijski kriptosustav. U praksi, obično je potrebno oko 50-ak slova, premda se neke šifrirane poruke mogu probiti i s manje slova, ukoliko se uoče (neki) karakteristični uzorci. Homofona supstitucija Rani napori da se poveća sigurnost supstitucijskih kriptosustava protiv učinkovitosti frekvencijske analize su rezultirali homofonijom. Kod ove vrste kriptosustava, slovo izvorne poruke se može preslikavati u više mogućih slova šifrirane poruke. Najčešće, slovima koja se najčešće pojavljuju u izvornom tekstu se daje više mogućih zamjena, za razliku od slova koja se pojavljuju rijeđe. Na ovaj način se frekvencijska distribucija izravnava, čime se kriptoanaliza otežava. Interesantna varijanta ove vrste kriptosustava je nomenklator (engl. nomenclator). Dobila je ime po zanimanju ljudi koji su najavljivali imena i titule posjetioca. Kod ovog kriptosustava se koristila mala kodna knjižica (engl. codebook) u kojoj su bili sadržane velike homofone supstitucijske tablice. Pošto su na početku bile ograničene samo na imena bitnih ljudi tako su i dobili ime nomenklatori. Koristili su ih diplomati, špijuni i konspiratori, od početka 15. do kraja 18. stoljeća. Iako su vladini kriptoanalitičari sistematski probijali nomenklatore od sredine 16. stoljeća, te iako su napredniji kriptosustavi bili na raspolaganju, uobičajen odgovor na taj problem je bilo znatno povećanje tablica.

21

Polialfabetska supstitucija Leone Battista Alberti je po prvi put opisao ovu vrstu kriptosustava (1467. godine) u varijanti s "pomičnim diskovima". Johannes Trithemius je u svojoj knjizi "Steganographia" opisao tablićnu varijantu, koja je kasnije postala standard za praktičnu primjenu polialfabetske supstitucije. Kod polialfabetske supstitucije koristi se više zamjenskih abeceda. Prije samog postupka šifriranja, sve se korištene zamjenske abecede zapisuju u obliku velike tablice – tradicionalno zvane tableau. Tablica je obično dimenzija 26x26 i popunjena s 26 različitih zamjenskih abeceda. Metoda kojom se određuje korištena abeceda, te način na koji se popunjavaju pojedina polja tablice, određuju svaku pojedinu varijantu polialfabetske supstitucije. Jedan od najpopularnijih varijanti je zasigurno ona koju je osmislio Blaise de Vigenère. Objavio ju je 1585. godine, te se do 1863. smatrala neprobojnom. Od tuda joj i potječe jedan od naziva: "le chiffre indéchiffrable" (fran. za "neprobojni kriptosustav"). U Vigenèreovom kriptosustavu prvi se redak tablice popunjava s nepromijenjenom kopijom korištene (prirodne) abecede izvorne poruke, te se potom svaki naredni redak popunjava s pomaknutom varijantom (za jedno mjesto ulijevo) abecede prethodnog retka. Prilikom šifriranja koristi se tajni ključ kako bi se odredilo trenutno korištena zamjenska abeceda, odnosno redak tablice. Ukoliko je prvo slovo ključa npr. B (drugo slovo abecede) tada će se koristiti drugi redak tablice kako bi se odredilo zamjensko slovo za prvo slovo izvorne poruke. Kada se iskoriste sva slova tajnog ključa, tada se ona ponovno uzimaju ispočetka. Friedrich Kasiski je 1863. godine objavio metodu, koju je vjerojatno osmislio Charles Babbage par godina ranije, kojom se mogla izračunati duljina korištenog ključa u Vigenèreovom kriptosustavu. Kada se pronađe duljina ključa, tada se mogu napasti pojedine korištene zamjenske abecede. Naime, ukoliko znamo da je duljina ključa 3, tada su se zasigurno koristile samo tri jednostavne zamjenske abecede, odnosno retka tablice polialfabetske supstitucije. U tom slučaju svako treće slovo šifrirane poruke dijeli identičnu zamjensku tablicu. Moderni nizovni kriptosustavi mogu se (na apstraktnoj razini) promatrati kao polialfabetske supstitucije, u kojima se korišteni tajni ključ nastoji produljiti koliko je god to moguće. Poligrafska supstitucija Kod ove vrste kriptosustava, slova izvorne poruke se obrađuju u skupinama (tipično parovi slova – digrafski kriptosustav). Na ovaj se način znatno otežava kriptoanaliza; u tom slučaju frekvencijsku analizu više nema smisla provoditi nad pojedinačnim slovima, već ju je potrebno obaviti nad skupinama slova. U tom slučaju vrijede potpuno druga pravila frekvencijske distribucije, te je potrebno znatno veći broj slova kako bi se uspješno probila šifrirana poruka. Najraniju varijantu ovog kriptosustava je osmislio Sir Charles Wheatstone 1854. godine, pod imenom Playfair kriptosustav. U njemu je koristio 5x5 tablicu, koja se popunjavala ovisno o tajnom ključu (obično su slova I i J dijelila isto mjesto). Digrafska supstitucija se izvodila tako što bi se uzeo par slova izvorne poruke, koji bi predstavljali zamišljene vrhove jedne stranice kvadrata u tablici, dok bi se kao šifrirani par uzeli vrhovi nasuprotne stranice.

22

Mehanička supstitucija Od I. svjetskog rata do masovne upotrebe elektroničkih računala, koristile su se mehaničke implementacije (strojevi) polialfabetskih supstitucijskih kriptosustava. Najvažniji i najpoznatiji kriptografski stroj tog vremena je zasigurno Enigma Njemačke vojske. Saveznici su također razvili svoje rotorske kriptografske strojeve: SIGABA (Amerikanci) i TypeX (Britanci). Svi su ti strojevi dijelili isti princip rada. Supstitucijsko slovo se biralo korištenjem velikog broja mogućih zamjenskih abeceda, rotiranjem nekoliko slovčanih diskova. Povećanjem korištenih diskova, broj zamjenskih abeceda je znao biti i više nego ogroman (astronomski). Unatoč tome, skoro je sav šifrirani promet zaštićen njemačkim Enigmama probijen od strane Saveznika tijekom II. svjetskog rata. No, poruke zaštićene strojevima SIGABA i TypeX, nisu nikad bile probijene (barem se tako pretpostavlja). Supstitucija u modernim kriptosustavima Klasični supstitucijski kriptosustavi, posebno oni bazirani na upotrebi olovke i papira, više nisu u upotrebi, barem ne u ozbiljnijoj. Svejedno, koncept supstitucije je i dandanas živ. Moderne kriptosustave (na apstraktnoj razini) možemo sagledati kao supstitucijske kriptosustave nad velikim brojem binarnih abeceda, pogotovo blokovske kriptosustave. U prilog toj tezi ide i činjenica da se u današnjim blokovskim kriptosustavima često koriste tzv. "S-kutije" (engl. S-boxes), čija je svrha ništa drugo doli supstitucija.

3.1.3.

Značajniji predstavnici

Cezarov kriptosustav Poznato je da se Julije Cezar (101–44 g. pr. Kr.) pri izmjenjivanju pisama sa svojim generalima Opisunom, Kornelijem, Ciceronom, te nekim svojim rođacima, služio supstitucijskim kriptosustavom koji danas poznajemo pod imenom Cezarov kriptosustav. Šifriranje se vršilo zamjenom slova izvorne poruke s pripadnim slovima supstitucijske abecede dobivene pomakom prirodnog redoslijeda abecednih slova za tri mjesta unaprijed. Tako se primjerice slovo A izvorne poruke zamjenjivalo sa slovom D šifrirane poruke, slovo B sa slovom E, itd. Jedan je od najjednostvanijih i najpoznatijih kriptosustava uopće. Od onda se pojavila i modificirana verzija ovog kriptosustava, koja umjesto abecednog pomaka za tri mjesta unaprijed koristi bilo koji broj pomaka (npr. najpoznatija je varijanta ROT13 kriptosustav, često korišten na Usenet grupama, u kojem se vrši pomak za 13 mjesta unaprijed). Nije poznato koliko je Cezarov kriptosustav služio svrsi u to doba, no vrlo je vjerojatno da se smatrao vrlo sigurnim iz vrlo jednostavnog razloga; naime, rijetko je tko od njegovih neprijatelja bio pismen, a i za te rijetke (sretnike) nema pisanog traga da su uspjeli probiti ovaj kriptosustav. Vigenèreov kriptosustav Vigenèreov kriptosustav je izumio i objavio Giovan Batista Belaso 1553. godine u svojoj knjizi "La cifra del. Sig. Giovan Batista Belaso". Francuski diplomat Blaise de Vigenère (1525-1596) je ovaj kriptosustav opisao francuskom kralju Henriju III. Nakon toga su u 19. stoljeću zasluge za izum ovog kriptosustava pogrešno pridjeljene Vigenèreu. Iz tog nesporazuma i potječe ime ovog kriptosustava.

23

Vigenèreov kriptosustav je ništa drugo doli kompozicija nekoliko Cezarovih kriptosustava s različitim brojem abecednih pomaka. Pri obradi prvog slova izvodi se šifriranje uporabom prvog Cezarovog kriptosustava, nad drugim slovom izvodi se šifriranje drugim Cezarovim kriptosustavom, itd. U trenutku kad se iskoriste svi Cezarovi kriptosustavi, započinje njihova ponovna upotreba (ispočetka). Također postoji i tablična verzija ovog kriptosustava, u kojem se na temelju trenutnog slova ključa izabire određena zamjenska abeceda za šifriranje trenutnog slova izvorne poruke. Snage Konfederacije su koristile ovaj kriptosustav tijekom Američkog građanskog rata. Također je zanimljivo spomenuti da je poznati autor i matematičar Charles Ludwidge Dodgson (poznat pod svojim pseudonimom Lewis Carroll - "Alisa u zemlji čudesa") proglasio ovaj kriptosustav "neprobojnim" 1868. godine u svom djelu "Abecedni kriptosustav" (engl. "The Alphabet Cipher"). Unatoč toj reputaciji, ovaj kriptosustav je probijen (nedugo zatim) krajem 19. stoljeća. Playfairov kriptosustav Ovaj kriptosustav također ne nosi naziv po svom izumitelju, već po imenu Lorda Lyon Playfaira (1818-1898), koji je taj kriptosustav preporučio oko 1890. britanskom Ministarstvu vanjskih poslova, tako da i dandanas nosi njegovo ime. Pravi izumitelj ovog kriptosustava je istaknuti britanski fizičar Charles Wheatstone (18021875), manje poznat po konstrukciji ovog kriptosustava, a više po izumljenoj metodi mjerenja električnog otpora – tzv. "Wheatstoneov most". Zanimljivo je da se ovaj kriptosustav nije koristio za njegova života ni u vojsci ni u diplomatskim krugovima Velike Britanije. Posebno dobre karakteristike omogućile su njegovu uporabu znatno kasnije; koristile su ga britanske snage tijekom Burskog rata i I. svjetskog rata, te australske snage tijekom II. svjetskog rata. Pri šifriranju se koristi tablica veličine 5x5 polja, u koju se slijedno unose slova ključa, te potom ostala slova abecede. Pri šifriranju se vrši supstitucija parova slova izvorne poruke s pripadnim parovima šifrirane poruke. Par slova izvorne poruke, svojom pozicijom unutar spomenute tablice, čini vrhove stranica zamišljenog kvadrata. Šifrirani par su upravo slova na pozicijama nasuprotna dva vrha zamišljenog kvadrata. Ukoliko je par slova izvorne poruke jednak, tada se umjesto drugog slova uzima slovo X [16]. Kriptografski stroj Enigma Poučeni iskustvom iz I. svjetskog rata, u kojem su se bitke dobivale ne samo na bojnom polju, već i probijanjem neprijateljskih šifriranih poruka, svjetske velesile su pristupile radu na stvaranju "neprobojnih" kriptosustava. U tom trenutku na scenu stupaju kriptografski strojevi.; no, prethodno je trebalo stvoriti odgovarajući kriptosustav, a tek zatim postupak (de)šifriranja realizirati odgovarajućim strojem. Time se dobivalo na brzini izvođenja, dok bi korišten kriptosustav osigurao potrebnu tajnost. Prvi ozbiljni poduhvat su ostvarili Nijemci konstrukcijom čuvenog kriptografskog stroja Enigma. Vjeruje se da je Enigma prvi put proizvedena 1920. godine. Usavršavana je u više navrata uvođenjem novih tehničkih i kriptografskih elemenata. Osnovna zamisao korištenog kriptosustava se nije bitno mijenjala. Za vrijeme II. svjetskog rata došlo je do masovne uporabe Enigme. Nosila je oznaku specijalnog stroja za šifriranje i dešifriranje poruka najvećeg stupnja tajnosti. Za savezničke kriptoanalitičare predstavljala je jednu od najvećih zagonetki II. svjetskog rata na polju kriptografije (no ipak je uspješno probijena).

24

Enigma je namijenjena šifriranju i dešifriranju poruka elektromehaničkim putem. U njoj se vrši polialfabetska supstitucija korištenjem tzv. "recipročnih neuređenih" zamjenskih abeceda. Postupak (de)šifriranja se vrši uporabom tipkovnice, uz prethodno postavljenje početnog stanja određenog tajnim ključevima. Rezultat operacije se dobiva na ploči sa sijalicama, paljenjem sijalice na mjestu koje određuje šifarsku zamjenu, odnosno, slovo izvorne poruke. Stroj se koristi(o) izvorom istosmjernog napona od 4V ili naizmjeničnog napona od 220V. Brzina rada je 20-40 slova u minuti, ovisno o obučenosti osobe koja s njime rukuje. Težina stroja je 10 kg, odnosno 11.5 kg, ovisno o varijanti [23].

3.2. Blokovski kriptosustavi
U kriptografiji, blokovski kriptosustavi spadaju u skupinu sustava sa simetričnim ključem. Bitna je karakteristika da obrađuju podatke u skupinama stalne veličine, zvanim blokovima (engl. blocks), koristeći jedinstvenu i nepromjenjivu transformaciju. Blokovski kriptosustav se sastoji od dva algoritma, jednog za šifriranje, E, i drugog za dešifriranje, E-1. Oba algoritma primaju dva ulaza: ulazni blok veličine n-bita i tajni ključ veličine k-bita, te vraćaju izlazni blok veličine n-bita. Za bilo koji stalni ključ K, dešifriranje je (valjana) inverzna funkcija šifriranju, tako da vrijedi:

E K −1 ( E K ( M )) = M
za svaki blok podataka M i ključ K. Za svaki ključ K, EK predstavlja bijektivno preslikavanje u skupu ulaznih blokova. Svaki od ključeva određuje jednu od mogućih 2n! bijekcija. Kod šifriranja, blokovski kriptosustav uzima blok izvorne poruke predefinirane veličine (nbita), obrađuje ga korištenjem algoritma za šifriranje, te vraća odgovarajući izlazni blok šifriranih podataka (također veličine n-bita). Sama transformacija ovisi o vrijednosti druge ulazne veličine – tajnom ključu. Dešifriranje je inverzni proces od šifriranja: blokovski kriptosustav uzima ulazni blok šifrirane poruke predefinirane veličine (n-bita), korištenjem algoritma za dešifriranje obrađuje podatke, te vraća odgovarajući izlazni blok dešifrirane izvorne poruke (također veličine nbita). Kako bi se šifrirala poruka veličine dulje od predefinirane veličine bloka, koristi se odgovarajući blokovski način rada. Nizovni kriptosustavi obrađuju podatke slijedno i pojedinačno na razini bita, te se sama transformacija mijenja ovisno o trenutnoj poziciji unutar ulazne poruke. Blokovski kriptosustavi obrađuju podatke u (velikim) grupama susjednih bitova, te se sama transformacija ne mijenja ovisno o trenutnoj poziciji unutar ulazne poruke. Razlika između ta dva tipa kriptosustava nije uvijek najjasnija: tako, blokovski kriptosustavi, kada se nalaze u određenom načinu rada, ponašaju se efektivno kao nizovni. Kaže se da je blokovski sustav "n-bitni" ukoliko mu je veličina bloka n bita. Danas je uobičajena veličina bloka 128 bita, dok je do sredine 90-ih godina prošlog stoljeća, bila 64 bita.

25

Jedan od blokovskih načina rada, zajedno s načinom popunjavanja praznina, koristi se kako bi se mogla šifrirati izvorna poruka proizvoljne duljine. Svaki od blokovskih načina rada ima drukčije karakteristike, ovisno o propagaciji pogrešaka, mogućnosti pristupa slučajno odabranom bloku, te o ranjivosti na određene vrste kriptoanalitičkih napada. U tipične veličine ključeva (k) spadaju 40, 56, 64, 80, 128, 192 i 256 bita. Trenutno (2005.) se 80 bita smatra najmanjom veličinom ključa dovoljnom za efektivno sprečavanje pretraživanja cjeloukupnog prostora ključeva (veličine 2k) – tzv. kriptoanalitički napad "grubom silom" (engl. brute force attack) Većina je blokovskih kriptosustava dizajnirana kao struktura s velikim brojem ponavljanja jednostavnije funkcije. Ovako se konstruirani blokovski kriptosustavi nazivaju ponavljajući (engl. iterative), pri čemu se svako ponavljanje naziva kolo (engl. round), dok se ponavljajuća funkcija naziva funkcija kola (engl. round function). Korišteni ključ se u tom slučaju proširuje na veliki broj tzv. podključeva kola (engl. round subkeys) Ki. Uobičajeni broj kola se kreće u rasponu od 4 do 32. Rani blokovski kriptosustav DES (engl. krat. za Data Encryption Standard), razvijen je u IBM-u te proglašen standardom za šifriranje podataka 1977. godine. DES je vrlo bitan za razvoj cjeloukupne kriptografije, što pokazuje i činjenica da je njegov nasljednik, AES (engl. krat. za Advanced Encryption Standard), prihvaćen tek 2001. kao zamjena.

3.2.1.

Feistelova struktura

U kriptografiji, Feistelovim kriptosustavom nazivamo blokovski kriptosustav sa specifičnom strukturom, nazvanoj po IBM-ovom kriptografu Horst Feistelu; također se koristi izraz Feistelova mreža. Velika većina blokovskih kriptosustava spadaju u ovu (pod)vrstu, uključujući i DES. Prednost korištenja Feistelove strukture u dizajnu blokovskih kriptosustava je u tome da su operacije šifriranja i dešifriranja (u tom slučaju) vrlo slične, čak i identične u nekim slučajevima, jedino sa obrnutim redoslijedom korištenja podključeva u pripadnim kolima. Stoga je veličina potrebnog programskog koda, odnosno električnih sklopova, pri implementaciji kriptosustava skoro prepolovljena s obzirom na ostale kriptosustave. Feistelova struktura se prvi put pojavila u komercijalnom IBM-ovom kriptosustavu Lucifer, kojeg su dizajnirali Feistel i Don Coppersmith. Postala je vrlo popularan izbor pri dizajniranju novih blokovskih kriptosustava, stoga što je Vlada SAD-a standardizirala kriptosustav DES, koji je upravo bio baziran na spomenutom kriptosustavu Lucifer. Feistelova struktura u sebi sadrži velik broj kola s ponavljajućim operacijama, sadržanim u tzv. Feistelovoj funkciji (engl. Feistel function), poput: • • • Premještanja bitova (permutacijske kutije ili kraće P-kutije) Korištenja jednostavnih nelinearnih funkcija (supstitucijske kutije ili kraće S-kutije) Linearnog miješanja bitova korištenjem logičke operacije ekskluzivno-ILI

Prema Claude Shannonu, u svojstva dobrog kriptosustava spadaju konfuzija (zbunjenost, zbrka) i difuzija (raspršenost). Upravo u Feistelovoj strukturi operacije premještanja bitova stvaraju efekt difuzije, dok se korištenjem jednostavnih nelinearnih funkcija unosi konfuzija.

26

Osnovi princip šifriranja u Feistelovoj strukturi je sljedeći: • • Blok izvorne poruke se dijeli na dva dijela jednake veličine (L0, R0) Za svako se kolo i = 1, 2, 3, ..., n, računa

Li = Ri −1 Ri = Li −1 ⊕ f ( Ri −1 , K i )
pri čemu je f funkcija kola (Feistelova funkcija), dok je Ki podključ kola i. • Šifrirani blok jednak je (Ln, Rn)

Slika 3.1 Šifriranje unutar Feistelove strukture

Osnovi princip dešifriranja u Feistelovoj strukturi je sljedeći: • • Blok šifrirane poruke se dijeli na dva dijela jednake veličine (Ln, Rn) Za svako kolo i = n, n-1, n-2, ..., 1, se računa:

Ri −1 = Li Li −1 = Ri ⊕ f ( Li , K i )
pri čemu je f funkcija kola (Feistelova funkcija), dok je Ki podključ kola i. • Dešifrirani blok izvorne poruke jednak je (L0, R0)

Slika 3.2 Dešifriranje unutar Feistelove strukture

27

Jedna od velikih prednosti ovog modela je ta da funkcija f ne mora biti invertibilna, te stoga može biti vrlo složena.

Slika 3.3 Primjer Feistelove funkcije f

3.2.2.

Supstitucijsko-permutacijska mreža

Supstitucijsko-permutacijska mreža (SPN – engl. krat. za Substitution-permutation network) je naziv za povezani niz nelineanih supstitucijskih (engl. krat. S-boxes) i permutacijskih (engl. krat. P-boxes) "kutija", odnosno tablica, koje transformiraju ulazni blok u izlazni blok bitova. Supstitucijske kutije vrše supstituciju, odnosno zamjenu, sadržaja ulaznog bloka bitova. Dobra supstitucijska kutija ima svojstvo da se u slučaju promjene samo jednog ulaznog bita mijenja oko pola (ili više) izlaznih bitova. Također, ima svojstvo da je vrijednost svakog izlaznog bita zavisna o vrijednosti svakog ulaznog bita. Permutacijske kutije vrše permutaciju, odnosno premještanje, sadržaja ulaznog bloka bitova. Obično se postavljaju na izlaz supstitucijskih kutija. Dodatno, prilikom svakog kola (engl. round) se ključ kombinira s procesiranim blokom korištenjem neke jednostavne binarne operacije, poput ekskluzivno-ILI (⊕).

Slika 3.4 Osnovni princip rada supstitucijsko-permutacijske mreže

28

3.2.3.

Blokovski načini rada

Napomena: u pripadnim dijagramima pojedinih blokovskih načina rada ulazni blok rednog broja i označen je s mi, izlazni blok rednog broja i označen je s ci, algoritam šifriranja bloka podataka (u ovisnosti o ključu k) označen je s Ek, algoritam dešifriranja bloka podataka (u ovisnosti o ključu k) označen je s Dk, dok je s c0 označen inicijalizacijski vektor (odnosno sa s0 kod OFB načina rada). ECB (engl. krat. za Electronic Code Book) U načinu rada ECB, svaki se ulazni blok izvorne poruke šifrira neovisno jedan o drugome. Korištenje načina rada ECB sigurno je koliko i pripadni blokovski kriptosustav, no, ponavljajuća struktura ulazne poruke ostaje nesakrivena. Svaki identični blok izvorne poruke rezultira jednakim šifriranim blokom. Stoga je moguća jednostavna manipulacija šifrirane poruke uklanjanjem, ponavljanjem i/ili premiještanjem pojedinih blokova. Brzina izvođenja ovog načina rada je identična brzini pripadnog blokovskog kriptosustava. Blokovski način rada ECB omogućuje jednostavnu paralelizaciju u svrhu dobivanja boljih performansi.

Slika 3.5 Osnovni princip blokovskog načina rada ECB

CBC (engl. krat. za Cipher Block Chaining) U načinu rada CBC, nad svakim se blokom izvorne poruke vrši operacija ekskluzivno-ILI (⊕) s prijašnjim šifriranim blokom, te se (tek tada) takav blok šifrira. Inicijalizacijski vektor c0, odnosno neki slučajno generirani blok podataka, koristi se kao početni šifrirani blok.

Slika 3.6 Osnovni princip blokovskog načina rada CBC

29

Korištenje načina rada CBC je sigurno koliko i pripadni blokovski kriptosustav (protiv standardnih kriptoanalitičkih napada). Prednost ovog načina rada je ta da svaka ponavljajuća struktura u izvornoj poruci biva sakrivena za razliku od načina rada ECB. Također, sa šifriranim blokovima direktna manipulacija nije moguća, osim uklanjanja blokova s početka i/ili kraja šifrirane poruke. Inicijalizacijski vektor bi trebao biti različit za svake dvije šifrirane poruke kod kojih se koristi isti ključ; po mogućnosti bi se trebao svaki put (prije šifriranja) izabrati slučajnim odabirom iz skupa svih mogućih vrijednosti blokova veličine n bitova. Obično se nad njim ne vrši šifriranje, te se može slobodno slati u izvornom obliku zajedno s šifriranom porukom. Brzina izvođenja ovog načina rada je identična brzini pripadnog blokovskog kriptosustava, no nije ga moguće paralelizirati. PCBC (engl. krat. za Propagating Cipher Block Chaining Mode) je jedna od modifikacija načina rada CBC, u kojem je proširena propagacija (moguće) pogreške u šifriranoj poruci – omogućuje bolju detekciju pogrešaka prilikom prijenosa poruke. Šifriranje kod ovog načina rada je opisano s izrazom:
ci = E k (ci −1 ⊕ mi −1 ⊕ mi )

dok je dešifriranje opisano s izrazom:
mi = ci −1 ⊕ mi −1 ⊕ Dk (ci )

CFB (engl. krat. za Cipher Feedback) U načinu rada CFB, šifrira se prehodno šifrirani blok te se tako dobiveni blok kombinira s blokom izvorne poruke korištenjem operacije ekskluzivno-ILI (⊕), kako bi se dobio trenutni šifrirani blok. Inicijalizacijski vektor c0, odnosno neki slučajno generirani blok podataka, koristi se kao početni šifrirani blok.

Slika 3.7 Osnovni princip blokovskog načina rada CFB

Korištenje načina rada CFB je sigurno koliko i pripadni blokovski kriptosustav; s njim se također sakrivaju ponavljajuće strukture izvorne poruke. S blokovima šifrirane poruke direktna manipulacija nije moguća, osim uklanjanja blokova s početka i/ili kraja šifrirane poruke. Prilikom biranja inicijalizacijskih vektora c0 vrijede iste preporuke kao i kod načina rada CBC. Brzina izvođenja ovog načina rada je identična brzini pripadnog blokovskog kriptosustava, no nije ga moguće paralelizirati.

30

OFB (engl. krat. za Output Feedback) OFB način rada je vrlo sličan CFB načinu rada, osim što se veličina s kojom se kombiniraju blokovi izvorne poruke dobiva neovisno o izvornoj i o šifriranoj poruci. Inicijalizacijski vektor s0, odnosno neka slučajno generirana vrijednost, koristi se kao početni blok sekvence blokova si, pri čemu je svaki blok si dobiven šifriranjem prijašnjeg bloka si-1. Šifrirani blok podataka ci dobiva se izvođenjem operacije ekskluzivno-ILI (⊕) trenutnog ulaznog bloka mi s pripadnim blokom si.

Slika 3.8 Osnovni princip blokovskog načina rada OFB

Prednost ovog blokovskog načina rada nad naćinom CFB jest ta da se (moguće) pogreške prilikom prijenosa podataka više ne propagiraju prilikom dešifriranja poruke. Prilikom biranja inicijalizacijskih vektora vrijede iste preporuke kao i kod CFB načina rada. Problem kod ovog načina rada je taj da je moguće relativno jednostavno manipulirati ovako šifriranom porukom. Napadač koji poznaje jedan od blokova izvorne poruke mi može ga zamijeniti s lažnim blokom podataka x izvođenjem operacije ekskluzivno-ILI (⊕) pripadnog bloka ci s mi⊕x. Kriptoanalitički napadi ove vrste mogu se vrlo lako spriječiti korištenjem digitalnog potpisa ili (jednostavnijeg) MAC-a. Brzina ovog načina rada je identična brzini pripadnog blokovskog kriptosustava. Iako proces nije moguće paralelizirati, vrijeme može biti značajno ušteđeno prethodnim generiranjem niza si, i to prije nego što je sama izvorna poruka spremna za šifriranje. Zbog (sigurnosnih) nedostataka načina rada OFB, poznati kriptograf Whitfield Diffie [39] je predložio dodatan blokovski način rada, nazvan CTR (engl. Counter) način [43]. Razlikuje se od OFB načina u načinu na koji se generira niz si – umjesto šifriranja prethodnog bloka si-1, Diffie je predložio šifriranje veličine (i + IV) mod 264 za dobivanje vrijednosti bloka si, pri čemu je s IV označen inicijalizacijski vektor.

3.2.4.

Značajniji predstavnici

AES (engl. krat. za Advanced Encryption Standard) AES, također poznat kao Rijndael, je blokovski kriptosustav prihvaćen kao kriptografski standard Vlade SAD-a. Standardizirala ga je američka vladina agencija NIST (engl. krat. za National Institute of Standards and Technology) u studenom 2001. godine, nakon pet godina natječaja.

31

Kriptosustav su dizajnirali dva belgijska kriptografa Joan Daemen i Vincent Rijmen te su ga poslali na natječaj pod originalnim imenom Rijndael. Nastao je kao poboljšana inačica njihovog ranijeg kriptosustava Square, koji je opet nastao na temelju Shark kriptosustava. Za razliku od svog prethodnika, DES-a, Rijndael je po strukturi supstitucijsko-permuitacijska mreža, a ne Feistelova mreža. Razlika je u tome što se umjesto nelinearne funkcije f u ovom slučaju koristi veliki broj supstitucijskih (engl. S-boxes) i permutacijskih (engl. P-boxes) "kutija", odnosno tablica. AES je brz i u programskoj i u sklopovskoj implementaciji. Relativno je jednostavan za implementaciju te mu je za normalan rad potrebno vrlo malo memorije. AES ima fiksnu veličinu bloka od 128 bita i moguće veličine ključeva od: 128, 192 i 256 bita. Nakon što je postao kriptografski standard, AES je postao predmetom brojnih kriptoanalitičkih napada. Posebno mu se zamjera njegova matematička (pre)formalnost. Dosad nije pronađen nijedan efektivni kriptoanalitički napad koji bi iskoristio to svojstvo, no neki kriptografi strahuju da bi se u budućnosti to moglo dogoditi. Od svih dosad objavljenih napada nijedan nije bio posebno značajan, osim jednog. Naime, sve je započelo u travnju 2005. godine kad je D.J. Bernstein predstavio kriptoanalitički napad na vrijeme procesorskog keširanja podataka (engl. cache timing attack). Za njegov je napad bilo potrebno 200 milijuna odabranih izvornih poruka, što za današnje prilike ne smatra vrlo praktičnim. Pola godine kasnije, u listopadu 2005. godine, poznati kriptograf Adi Shamir [39] je s druga dva istraživača prezentirao znatno poboljšanu verziju ovog napada. Naime, u tom su napadu, na temelju mjerenja vremena izvršavanja samo 800 procesorskih naredbi pisanja tijekom šifriranja, pronašli cjeloviti korišteni AES ključ. Zanimljivost je ta da je cijeli taj postupak trajao samo 65 milisekundi (Adi Shamir, Dag Arne Osvik, Eran Tromer: "Cache Attacks and Countermeasures: the Case of AES"). Blowfish Blowfish blokovski kriptosustav je 1993. godine dizajnirao kriptograf Bruce Schneier, autor poznate knjige "Applied Cryptography" [15]. U njemu je kombinirao Feistelovu mrežu, supstitucijske S-kutije ovisne o ključu i ne-invertibilnu funkciju f, kako bi stvorio jedan od trenutno najsigurnijih kriptosustava. Bitna značajka ovog kriptosustava je da nije patentiran te je stavljen u javnu domenu kako bi bio slobodno korišten od bilo koga. Do danas (2005.) nije pronađen efektivni kriptoanalitički napad protiv ovog kriptosustava, premda se njegova veličina bloka od 64 bita trenutno smatra premalom – šifriranjem više od 232 podatkovnih blokova može se prouzročiti odavanje informacija o izvornoj poruci. Unatoč tome, Blowfish je vrlo siguran kriptosustav. Blowfish je jedan od bržih blokovskih kriptosustava, osim kod postavljanja ključa; vrijeme potrebno za postavljanje svakog novog ključa ekvivalentno je sa šifriranjem teksta veličine 4KB, što je vrlo sporo u usporedbi s drugim kriptosustavima. GOST (rus. krat. za Gosudarstvennyi Standard) Ovaj kriptosustav je 1990. godine prihvaćen kao sovjetski standard GOST 28147-89. Sovjetski je pandan američkog kriptosustava DES, dok su i strukturno vrlo slični. GOST obrađuje podatke u blokovima veličine 64 bita, dok je veličina ključa 256 bita. Sadržaj supstitucijskih S-kutija može biti tajan, čime se efektivna veličina ključa povećava na 768 bita. U originalnoj specifikaciji nije naveden sadržaj S-kutija, no svakako ih se mora nekako popuniti. Ova pojedinost je dovelo do špekulacija o tome da su organizacijama, koje je sovjetska vlada htjela špijunirati, date namjerno "oslabljene" S-kutije. 32

Objavljen je vrlo mali broj radova na temu kriptoanalitičkih napada na GOST te se na prvi pogled doima sigurnim. Velik broj kola (32) i "tajne" supstitucijske S-kutije dodatno otežavaju rad kriptoanalitičarima. IDEA (engl. krat. za International Data Encryption Algorithm) Blokovski kriptosustav IDEA dizajnirali su Xuejia Lai i James L. Massey te ga prvi put predstavili 1991. godine. Osmišljen je s namjerom da zamijeni tadašnji standard DES. Patentiran je (do 2011.) u mnogim državama svijeta, no slobodan je za neprofitnu uporabu. IDEA obrađuje podatke u 64-bitnim blokovima koristeći 128-bitni ključ. Koristi 8 kola (engl. rounds) i jednu završnu transformaciju (tzv. polukolo). Sami dizajneri su analizirali ovaj kriptosustav i zaključili da je otporan na diferencijalne kriptoanalitičke napade. Nakon toga također nije pronađen nijedan uspješan linearni napad. Premda je pronađen razred slabih ključeva (engl. weak keys), njihova vjerojatnost pojave je zanemarivo mala. Čak je i poznati kriptograf Bruce Schneier 1996. godine za ovaj kriptosustav izjavio: "Po mojem mišljenju, IDEA je najbolji i najsigurniji blokovski kriptosustav danas dostupan javnosti" [15]. RC2 (engl. krat. za Rivest Cipher 2) Dizajner ovo kriptosustava je poznati kriptograf Ron Rivest [39]. Razvoj RC2 kriptosustava sponzorirala je tvrtka Lotus, koja je u to doba tražila vlastiti kriptosustav. Jedna od zanimljivosti vezana uz ovaj kriptosustav jest ta da je danas poznata varijanta zapravo okrnjena verzija originalnog kriptosustava. Naime, pošto su u Lotusu htjeli implementirati RC2 u svom novom softveru "Lotus Notes" te ga potom distribuirati u zemlji i inozemstvu, za to su trebali dobiti dopuštenje američke sigurnosne agencije NSA. Poslije nekoliko malih modifikacija, zajedno sa skraćenim 40-bitnim ključem, RC2 je odobren kao prikladan za korištenje izvan SAD-a. U početku su detalji kriptosustava držani tajni, pod vlasništvom tvrtke RSA Security, no 29. siječnja 1996. godine netko je anonimno poslao programski kod na Usenet grupu sci.crypt. Ista se stvar dogodila i s nizovnim kriptosustavom RC4 nekoliko godina poslije. Dandanas nije poznato da li su autori obje poruke zapravo jedna te ista osoba, te da li su imali pristup specifikacijama kao zaposlenici tvrtke RSA Security. Druga moguća verzija događaja jest ta da su do programskog koda došli reverznim injženjerstvom (engl. reverse engineering). RC2 je 64-bitni blokovski kriptosustav s varijabilnom veličinom ključa. Po svojoj strukturi je Feistelova mreža. Od kriptoanalitičkih napada jedini je značajniji napad sličnih ključeva (engl. related-key attack) korištenjem 232 odabranih izvornih poruka (engl. chosen plaintext). RC5 (engl. krat. za Rivest Cipher 5) Za razliku od mnogih drugih blokovskih kriptosustava, RC5 uz varijabilnu veličinu ključa (0 do 2040 bita) ima i varijabilnu veličinu bloka (32, 64 ili 128 bita), te varijabilni broj kola (0 do 255). Po svojoj internoj strukturi je Feistelova mreža. Izvorni preporučeni parametri su: veličina bloka 64 bita, veličina ključa 128 bita te broj kola 12. Jednostavnost algoritma, zajedno s novitetom – podatkovno zavisnim rotacijama, učinila je RC5 atraktivnim predmetom proučavanja kriptoanalitičara. RC5 varijanta s izvorno preporučenim brojem kola 12 te 64-bitnom veličinom bloka, ranjiva je na diferencijalni kriptoanalitički napad korištenjem 244 odabranih izvornih poruka (engl. chosen plaintext attack); stoga se preporučuje povećanje broja kola na 18-20. 33

Tvrtka RSA Security, koja je i patentirala RC5, nudi novčane nagrade za probijanje poruka šifriranih ovim kriptosustavom (10000$ po poruci), pri čemu su korištene različite veličine ključeva. Dosad je organizacija Distributed.net uspjela probiti poruke za ključeve veličine 56 i 64 bita: • • RC5-56 probijena poruka: "It's time to move to a longer key length" RC5-64 probijena poruka: "Some things are better left unread"

RC6 (engl. krat. za Rivest Cipher 6) RC6 blokovski kriptosustav je nastao na temelju svog prethodnika, RC5. Dizajnirala ga je skupina autora 1998. godine: Ron Rivest, Matt Robshaw, Ray Sidney i Yiqun Lisa Yin. Poslali su ga na natječaj za napredni kriptografski standard (AES – engl. krat. za Advanced Encryption Standard) na kojem se našao među pet finalista, no na kraju ipak nije izabran za pobjednika. Veličina mu je bloka 128 bita te su podržane veličine ključeva: 128, 192 i 256 bita; premda, poput RC5, može biti parametriziran kako bi podržavao različite veličine blokova, ključeva i broj kola. RC6 je toliko sličan svom prethodniku da se čak može promatrati kao spoj dviju RC5 struktura, iako su neke stvari promijenjene. Dosad nije pronađen nijedan efektivni kriptoanalitički napad protiv ovog kriptosustava. TEA (engl. krat. za Tiny Encryption Algorithm) Blokovski kriptosustav TEA poznat je po svom jednostavnom dizajnu i lakoći implementacije. Dizajnirali su ga David Wheeler i Roger Needham te po prvi put prezentirali 1994. godine. Trenutno nije pod zaštitom nijednog patenta. Koristi veličinu bloka od 64 bita, dok mu je veličina ključa 128 bita. Po strukturi je Feistelova mreža s (preporučenih) 64 kola. TEA ima par slabosti. Među najbitnijim, tu je tzv. "jednakost ključeva" – za svaki ključ postoje tri funkcionalna ekvivalenta, što smanjuje efektivnu veličinu ključa na 126 bita. Ova slabost je osnova napada na Xbox igraću konzolu, gdje je ovaj kriptosustav korišten za dobivanje sažetka poruke (engl. message digest). TEA je također ranjiv na kriptoanalitički napad sličnim ključevima (engl. similar keys attack) za koji je potrebno 223 odabranih izvornih poruka, s vremenskom složenošću izvođenja od 232 [78]. S obzirom na navedene slabosti, nastale su brojne revizije ovog kriptosustava, među kojima je najpoznatija XTEA (engl. krat. za Extended Tiny Encryption Algorithm).

3.3. Nizovni kriptosustavi
Nizovni kriptosustav spada u simetrične kriptosustave, odnosno u kriptosustave s jedinstvenim ključem za šifriranje i dešifiranje. U njemu se vrši šifriranje slijedno nad svakom jedinkom (jedan bit ili jedan bajt) pojedinačno. Alternativno ime mu je kriptosustav stanja (engl. state cipher) stoga što se tranformacija mijenja poslije svake obrađene jedinke. Blokovski kriptosustavi, za razliku od nizovnih, obrađuju podatke u većim blokovima bitova, bez promjene transformacije, no razlika između njih nije uvijek najjasnija. Tako se primjerice blokovski kriptosustav u nekim načinima rada efektivno ponaša kao nizovni kriptosustav (CFB i OFB). Nizovni kriptosustavi se obično izvode brže od blokovskih te imaju manju kompleksnost sklopovske implementacije. Međutim, nizovni kriptosustavi su izrazito podložni ozbiljnim sigurnosnim problemima ukoliko se ne koriste pravilno. Konkretno, isto 34

početno stanje nizovnog kriptosustava se nikad ne smije koristiti više od jednom. Naime, postoji kriptoanalitička metoda kojom napadač, ukoliko dođe do često korištenog početnog stanja nizovnog kriptosustava, može probiti bilo koju šifriranu poruku. Na temelju zadanog ključa generira se niz pseudoslučajnih vrijednosti, koji se može kombinirati s izvornom porukom na sličan način kao i kod kriptosustava jednostruko šifrirajućeg niza (engl. one-time pad), poznatog i pod nazivom Vernamov kriptosustav. Naime, u tom se kriptosustavu jedinstveni niz slučajnih vrijednosti, tzv. niz ključa (engl. keystream), kombinira s izvornom porukom korištenjem neke jednostavne binarne operacije, poput ekskluzivno-ILI (⊕). U slučaju da niz ključa iskoristi samo za jedno šifriranje (i pripadno dešifriranje), tada je takav kriptosustav dokazano neprobojan [50]. U slučaju nizovnih kriptosustava, generirani niz ključa je popunjenjen sa pseudoslučajnim vrijednostima, odnosno sadržaj mu nije u potpunosti slučajan. Iz tog se razloga dokaz sigurnosti Vernamovog kriptosustava ne može proširiti i nizovne kriptosustave.

Slika 3.9 Primjer nizovnog kriptosustava (A5/1)

Nizovni kriptosustavi se, s obzirom na ovisnost izvorne i/ili šifrirane poruke te generiranog niza ključa, mogu podijeliti na sinkrone i asinkrone. Sinkroni nizovni kriptosustavi su oni u kojima se niz ključa generira neovisno o izvornoj te o šifriranoj poruci. Za njih je karakteristično to da pošiljatelj i primatelj poruke moraju biti sinkronizirani pri prijenosu podataka, te nisu podložni propagaciji pogrešaka. Ukoliko se sinkronizacija pri komunikaciji između sudionika izgubi (zbog umetanja i/ili brisanja pojedinih šifriranih znakova), tada se koriste odgovarajući mehanizmi za ponovnu uspostavu sinkronizacije. Ti sinkronizirajući mehanizmi su često predmet aktivnih kriptoanalitičkih napada (engl. active attacks), u kojima osoba u sredini (engl. man in the middle) namjernom promjenom šifriranih podataka pokušava dobiti dodatne informacije o internom stanju kriptosustava. Asinkroni nizovni kriptosustavi, poznati i kao "samo-sinkronizirajući" (engl. selfsynchronizing), su oni u kojima se niz ključa generira kao funkcija ključa i fiksnog broja prijašnjih šifriranih (ili izvornih) znakova. Svojstva su im samo-sinkronizacija, ograničena propagacija pogrešaka te raspršivanje statistike izvorne poruke. Samo-sinkronizacija (engl. self-synchronization) je svojstvo koje osigurava kriptosustavu da se, nakon pojave bilo kakve pogreške u prijenosu, može sam sinkronizirati nakon primitka određenog broja šifriranih znakova. Ukoliko se jedan znak šifrirane poruke promijeni, izbriše ili umetne, tada je moguće da će sljedećih t šifriranih znakova rezultirati netočnim rezultatom pridjeljenih t dešifriranih 35

izvornih znakova; no nakon toga se nastavlja s ispravnim dešifriranjem. To svojstvo se naziva ograničena propagacija pogreške (engl. limited error propagation). Pošto svaki znak izvorne poruke (indirektno) utječe na ostatak šifrirane poruke, statistička svojstva poruke se raspršuju, što predstavlja svojstvo raspršivanja (difuzije) statistike izvorne poruke. Ova vrsta nizovnih kriptosustava je podložnija aktivnim napadima od sinkronih, stoga što je zbog svojstva samo-sinkronizacije puno teže detektirati promjene pojedinih dijelova šifrirane poruke. Ovo iziskuje uporabu dodatnih sigurnosnih mehanizama kako bi se osigurali autentičnost i integritet zaštićene poruke. Do danas nijedan nizovni kriptosustav nije postao de facto standardom. No, od svih današnjih kriptosustava, najčešće se koristi RC4. Interesantno je da se blokovski kriptosustavi u nekim načinima rada efektivno ponašaju kao nizovni; kao u npr. CFB i OFB načinima rada. Nizovni kriptosustavi se često koriste u situacijama kad veličina izvorne poruke nije unaprijed poznata – npr. kod bežične komunikacije. Ukoliko bi se u tom slučaju koristio blokovski kriptosustav, došlo bi do smanjenja efikasnosti prijenosa podataka ili bi se kriptosustav morao nadograditi, stoga što blokovski kriptosustavi u svojoj osnovi ne mogu procesirati podatke u blokovima manjim od predefinirane veličine. To znači da, ukoliko bi se koristio 128-bitni blokovski kriptosustav za prijenos 32-bitne informacije, tada bi 3/4 prenešenih podataka bilo potpuno beskorisno. Naravno, postoje blokovski načini rada koji otklanjaju ovaj problem, poput "krađe šifrirane poruke" (engl. ciphertext stealing), no nizovnih kriptosustavi otklanjaju ovaj problem tako što procesiraju podatke u najmanjim jedinkama prijenosa (bit ili bajt). Još jedno korisno svojstvo nizovnih kriptosustava je njihova pogodnost uporabe u vojne svrhe, gdje se generiranje niza ključa (engl. keystream) može obavljati u posebno zaštićenim "crnim kutijama". Dobiveni niz ključa se potom dovodi u drugi uređaj, poput prijenosne radio-stanice, gdje se vrši neka jednostavna binarna operacija (npr. ⊕) sa sigurnosno osjetljivim porukama prije samog prijenosa. Kako bi nizovni kriptosustav bio što sigurniji, period izlaznog niza ključa, odnosno potreban broj generiranih jedinki (bitova ili bajtova) prije nego se niz počne ponavljati, mora biti što veći. Ukoliko se niz počne ponavljati, tada se relativno uspješno može izvesti kriptoanalitički napad na kriptosustav. U praksi, ovo može predstavljati vrlo velik sigurnosni problem, a da toga nismo ni svjesni. Naime, u početku je kod primjene DES blokovskog kriptosustava bio dozvoljen OFB način rada, koji mu je davao efektivna svojstva nizovnog kriptosustava. U mnogim slučajevima korištenja period tako generiranog niza ključa je (samo) reda veličine 232 bitova. To znači da će u slučaju da se šifriranje podataka obavlja brzinom od 1MB/s, generirani niz ključa ponavljati svakih otprilike osam i pol minuta.

3.3.1.

Linearni posmačni registar s povratnom vezom

Linearni posmačni registar s povratnom vezom (LFSR – engl. krat. za Linear Feedback Shift Register) je mehanizam za generiranje pseudoslučajnog binarnog niza. Sastoji od serijski povezanih binarnih memorijskih ćelija, koje se u početku rada postavljaju na neku početnu vrijednost – tzv. inicijalizacijski vektor (engl. initialization vector). Kada se LFSR koristi u kriptografske svrhe, njegov inicijalizacijski vektor je najčešće tajni ključ.

Slika 3.10 Primjer LFSR registra

36

Internim satnim mehanizmom (engl. clock mechanism) upravlja se ponašanje LFSR registra. Okidanje sata je najčešće uzrokovano nekim vanjskim događajem, poput dolaska novog bita izvorne poruke. Pri svakom okidanju, sadržaj ćelija registra se pomiče (engl. shift) za jedno mjesto u stranu, pri čemu se (krajnja) ulazna ćelija puni tzv. povratnom vrijednošću (engl. feedback) dobivenu izvođenjem operacije ekskluzivno-ILI (⊕) nad sadržajem odabranih ćelija. Obično je rezultat cijelog tog procesa jedan generirani pseudoslučajni bit izlaza. LFSR registarski mehanizam je poprilično jednostavan za sklopovsku i programsku implementaciju, premda je u sklopovskoj verziji zamjetno brži. Ovisno o izboru povratnih spojeva (engl. feedback taps), odnosno o bitovima čija se vrijednost koristi pri računanju povratne vrijednosti, generirani pseudoslučajni nizovi bitova mogu imati vrlo dobra statistička svojstva. No, nizovi generirani s jednim LFSR registrom se ne smatraju kriptografski sigurnima za uporabu stoga što je dosad pronađen matematički postupak, konkretno Berlekamp-Masseyev algoritam za računanje linearne složenosti binarnih nizova, u kojem se kao rezultat doslovno dobiva cjeloukupna struktura korištenog LFSR registra [44]. Unatoč tome, vrlo se često koristi u složenijim nizovnim kriptosustavima kao njihova sastavna komponenta. LFSR registri se već dosta dugo koriste pri generiranju pseudoslučajnih brojeva korištenih u nekim nizovnim kriptosustavima (pogotovo u vojnoj kriptografiji). Korisna svojstva su im jednostavnost sklopovske implementacije, dugački period, te uniformna razdioba izlaznih vrijednosti. No, generirane izlazne vrijednosti su u potpunosti linearne, što ih čini vrlo ranjivim na kriptoanalitičke napade. Stoga što mu je struktura linearna, jedna od osnovnih tehnika za uklanjanje (prikrivanje) te linearnosti je paralelno korištenje nekoliko LFSR registara u kombinaciji s proizvoljnom nelinearnom Booleovom funkcijom, odnosno s izlaznim nelinearnim filtrom.

Slika 3.11 Paralelna struktura LFSR registara u kobinaciji s nelinearnom funkcijom f

Još jedna od tehnika za uklanjanje linearnosti je i satno okidanje LFSR registra s drugim LFSR registrom. "Stani-kreni" (engl. stop-and-go) generator koristi dva LFSR registra, pri čemu se izlaz jednog od njih koristi kao satni mehanizam drugog. Ukoliko mu je izlaz na visokoj razini (binarno "1"), tada se vrši okidanje drugog registra, dok se u suprotnom stanje 37

drugog LFSR registra ne mijenja. Prvi LFSR registar se regularno okida sistemskim satnim mehanizmom (signal CLK).

Slika 3.12 Osnovni dizajn "stani-kreni" generatora

"Sažimajući" generator (engl. shrinking generator) koristi sasvim drukčiji pristup. U njemu se koriste dva LFSR registra, gdje se oba regularno okidaju sistemskim satnim mehanizmom. Ukoliko je izlaz prvog registra "1" tada izlaz drugog registra postaje izlaz generatora. U protivnom, izlaz se drugog registra odbacuje te se cijeli postupak ponavlja ispočetka. Veliki nedostatak ovog mehanizma je njegova slabost na kriptoanalitičke vremenske napade (engl. timing attacks), stoga što je brzina izlaza varijabilna, odnosno ovisi o trenutnom stanju prvog registra.
CLK

LFSR1 Ki Generirani izlazni bit

LFSR2

Slika 3.13 Osnovni dizajn "sažimajućeg" generatora

3.3.2.
A5

Značajniji predstavnici

A5 nizovni kriptosustav koristi se pri šifriranju telekomunikacijskih veza korištenih u GSM mobilnim uređajima. Baziran je na kombinaciji četiriju LFSR registra s nepravilnim okidanjem i nelinearnim izlaznim filterom. Dosad mu je pronađen velik broj sigurnosnih nedostataka i mana. Varijanta A5/1 se koristi u Europi i SAD-u, dok se oslabljena varijanta A5/2 koristi u državama gdje je lokalna telekomunikacijska infrastruktura nedovoljno razvijena. Obje varijante A5 kriptosustava su razvijene 1989. godine te su u početku detalji dizajna čuvani u tajnosti. Njihov opći dizajn je "procurio" u javnost 1994. godine, dok su korišteni algoritmi u potpunosti otkriveni reverznim injženjerstvom (engl. reverse engineering) 1999. godine od strane Marc Bricena. Samo se u 2000. godini oko 130 milijuna GSM korisnika pouzdavalo u A5/1 kriptosustav zaštite privatnosti vlastitih mobilnih razgovora. 38

Pronađen je velik broj različitih kriptoanalitičkih napada na ovaj kriptosustav. Neki od njih zahtijevaju vrlo zahtjevnu prekalkulacijsku fazu, nakon koje se kriptosustav može napasti i probiti u minutama (ili čak u sekundama). Kriptosustav je moguće napasti pasivnim napadom pretpostavljanjem izvorne poruke (engl. known plaintext assumption), dok je aktivni napad poznavanjem samo šifrirane poruke (engl. ciphertext-only scenario), otkriven 2003. godine, još opasniji. RC4 (engl. krat. za "Rivest Cipher 4") Ovaj je nizovni kriptosustav 1987. godine dizajnirao Ron Rivest, djelatnik tvrtke RSA Security. RC4 (također poznat i pod imenom ARCFOUR) je najčešće korišteni programski nizovni kriptosustav. Koristi se u brojnim popularnim protokolima, kao u npr. SSL-u (engl. krat. za Secure Sockets Layer) – zaštita internetskog prometa, te u WEP-u (engl. krat. za Wired Equivalent Privacy) – zaštita bežičnih mreža. Ne podliježe visokim sigurnosnim standardima postavljenim od strane kriptografske zajednice, dok se neki primjeri uporabe smatraju vrlo nesigurnim (poput WEP protokola). Ne preporuča se njegova uporaba u novijim sustavima. No, bilo kako bilo, neki se sustavi bazirani na RC4 kriptosustavu smatraju dovoljno sigurnim za praktičnu uporabu. Pri generiranju niz ključa (engl. keystream), RC4 je blago naklonjen nekim sekvencama bitova. Najbolji napad zasnovan na toj činjenici je onaj autora Fluhrer i McGrewa, u kojem se generirani niz ključa može prepoznati u usporedbi sa slučajnim nizom veličine jednog gigabajta (Scott Fluhrer, David McGrew: "Statistical Analysis of the Alleged RC4 Keystream Generator"). SEAL (engl. krat. za Software Encryption Algorithm) SEAL nizovni kriptosustav dizajnirali su djelatnici IBM-a: Phillip Rogaway i Don Coppersmith. Posebno je optimiziran za programsko izvođenje na današnjim 32-bitnim procesorima. Pogodan je za uporabu u stvarnom vremenu (engl. real-time) kod šifriranja i dešifriranja podataka smještenih na čvrstom disku. Memorijski je vrlo zahtjevan stoga što se njegova velika brzina obrade podataka zasniva na poprilično velikim prekalkuliranim tablicama. Do danas su objavljene tri verzije – prva (1.0) 1994., a zadnja (3.0) 1997. godine. Trenutno ne postoji nijedan ozbiljniji kriptoanalitički napad protiv ovog kriptosustava (zadnja verzija 3.0). Zanimljivo je napomenuti da se njegov autor Don Coppersmith smatra trenutno jednim od najboljih svjetskih kriptoanalitičara, što dodatno podiže "kvalitetu" ovog kriptosustava [15].

3.4. Kriptografija javnog ključa
Kriptografija javnog ključa je dio kriptografije kojim se korisnicima omogućuje sigurna komunikacija bez potrebe za prethodnom razmjenom dijeljenog tajnog ključa. To je omogućeno korištenjem para matematički povezanih kriptografskih ključeva, poznatih pod imenima javni ključ (engl. public key) i privatni ključ (engl. private key). Sinonim za kriptografiju javnog ključa je kriptografija asimetričnog ključa, ili kraće asimetrična kriptografija. U kriptografiji javnog ključa, privatni ključ se obično čuva u tajnosti, dok se javni ključ dijeli svima koji njegovu vlasniku žele sigurno poslati poruku. Jednostavnim jezikom rečeno, javni ključ je namijenjen šifriranju poruka, dok je privatni ključ namijenjen njihovom dešifriranju. 39

Bitno je napomenuti da je jedna od osnovnih sigurnosnih pretpostavki kriptografije javnog ključa ta da je (praktički) nemoguće izvesti tajni privatni ključ iz poznatog javnog ključa.

Slika 3.14 Osnovni princip šifriranja javnim ključem

Postoji mnogo praktičnih primjena kriptografije javnog ključa, među kojima su najbitnije: • • Šifriranje poruka (javnim ključem) – sadržaj poruke je tajan za svakoga tko ne posjeduje odgovarajući privatni ključ; ostvaruje se povjerljivost (engl. confidentiality) poruke Digitalno potpisivanje (privatnim ključem) – svakome se omogućuje provjera autentičnosti poruke korištenjem pošiljaočevog javnog ključa; ostvaruje se autentičnost (engl. authenticity) poruke Dogovaranje ključa – omogućuje se siguran dogovor oko tajnog ključa, koji će se kasnije koristiti u primjerice nekom simetričnom kriptosustavu

Digitalno potpisivanje je metoda koja se koristi u situacijama kada je potrebno dokazati autentičnost poslane poruke. U slučaju komunikacije preko nesigurnog komunikacijskog kanala, ranije korisnik nikad nije bio u potpunosti siguran s kim on zapravo komunicira. Taj problem je (donekle) riješen izumom digitalnog potpisa. Digitalni potpis je naziv za podatak dobiven dešifriranjem sažetka poruke privatnim ključem pošiljaoca (proces izvodi sam pošiljatelj). Ukoliko primaoc prilikom usporedbe sažetka primljene poruke i dešifriranog digitalnog potpisa javnim ključem prošiljaoca ustvrdi da su te dvije vrijednosti jednake, tada on može biti u potpunosti siguran da je poruku poslala upravo osoba čiji javni ključ posjeduje. Ovaj proces funkcionira upravo iz razloga što su algoritmi šifriranja i dešifriranja inverzni u oba smjera (E(D(x))=D(E(x)=x, pri čemu je s E označeno šifriranje, dok je s D označeno dešifriranje), te stoga što postupak dešifriranja može izvesti samo vlasnik privatnog ključa.

Slika 3.15 Osnovni princip digitalnog potpisivanja

40

Obično su kriptografski algoritmi javnog ključa procesorski dosta zahtjevniji od simetričnih algoritama, no njihova im razumna uporaba omogućuje široku primjenu. Kroz veći dio povijesti kriptografije, ključ za šifriranje je morao biti čuvan u tajnosti te se morao prethodno razmjeniti između komunikacijskih stranaka na neki siguran nekriptografski način (npr.: sastankom "u četiri oka"). Postoji mnogo bitnih praktičnih problema koji se mogu pojaviti prilikom distribucije tajnih ključeva. Kriptografija javnog ključa je izumljena upravo kako bi se stalo na kraj tim problemima – kod nje korisnici mogu sigurno komunicirati preko nesigurne komunikacijske veze (npr. Interneta), bez potrebe za prethodnim dogovorom oko zajedničkog tajnog ključa. Prvi kriptografski algoritam javnog ključa izumio je Clifford Cocks u ranim 1970-ima, kao djelatnik britanske obavještajne agencije GCHQ (engl. krat. za Government Communications Headquarters). Ova činjenica je (nažalost) čuvana u tajnosti sve do 1997. godine. Whitfield Diffie i Martin Hellman su 1976. godine objavili prvi javnosti poznat asimetrični kriptosustav, nastao pod utjecajem djela Ralph Merklea o javnoj distribuciji ključeva, namijenjen javnom dogovaranju tajnog ključa (engl. public key agreement). Ova metoda, danas poznata kao Diffie-Hellmanova metoda razmjene ključeva, je prva javnosti poznata praktična metoda za dogovaranje zajedničkog tajnog ključa preko nezaštićenog komunikacijskog kanala. Merkleova metoda javnog dogovaranja ključa, poznata pod imenom "Merkleovi problemi" (engl. Merkle's Puzzles), je prvi put objavljena 1978. godine. Spomenuti algoritam Clifford Cocksa je ponovno izumljen 1977. godine, od strane trojca s MIT-a (engl. krat. za Massachusetts Institute of Technology): Rivest, Shamir i Adleman. Autori su ga javnosti predstavili u svom radu iz 1978. godine te je algoritam danas poznat pod imenom RSA. RSA kriptosustav pri šifriranju i dešifriranju koristi modularnu eksponencijaciju nad umnoškom dvaju (vrlo) velikih primitivnih brojeva. Sigurnost mu se zasniva na pretpostavci da je velike brojeve (praktički) nemoguće faktorizirati. Od razdoblja 1970.-ih, pojavio se velik broj asimetričnih kriptografskih algoritama za šifriranje, digitalno potpisivanje, dogovaranje ključa, te za druge primjene. Neki od njih su teoretski sigurniji od drugih, neki su brži od drugih, dok su neki toliko nepraktični da su korisni samo u glavama autora. Kriptosustav ElGamal se bazira na problemu diskretnog logaritma (velikih brojeva), kao i DSA koji je namijenjen samo digitalnom potpisivanju poruka. Sredinom 1980.-ih, Neal Koblitz je predstavio novu porodicu kriptografskih algoritama javnog ključa; iako su matematički puno kompleksniji od npr. RSA, kriptosustavi bazirani na eliptičnim krivuljama (ECC – engl. krat. za Elliptic Curve Cryptography) omogućuju efikasnije iskorištavanje problema diskretnog logaritma, pogotovo s obzirom na veličinu korištenih ključeva. Sa stanovišta sigurnosti, asimetrični kriptosustavi nisu ništa sigurniji od simetričnih. Postoje popularniji i manje popularniji. Postoje probijeni i oni koji (još) nisu probijeni. Na nesreću, popularnost nije pouzdan indikator sigurnosti. Neki od njih imaju dokaze sigurnosti različitih svojstava te (vremenski) promjenjive kvalitete. U mnogim se dokazima tvrdi da je probijanje određenog asimetričnog algoritma ekvivalentno rješavanju nekog od "nerješivih" matematičkih problema, poput faktoriziranja ili diskretnog logaritmiranja vrlo velikih brojeva. Neki od tih "neoborivih" dokaza su s lakoćom opovrgnuti ubrzo nakon njihove objave; među njima je najpoznatiji Knapsack kriptosustav baziran na problemu podsuma niza (engl. subsetsum problem), koji je kasnije postao vrlo slavan po lakoći kojom je probijen [85]. Kao i sa svim kriptografskim algoritmima, asimetrični kriptosustavi se također moraju odabrati i koristiti s velikom dozom opreza.

41

Općenito, niti za jedan od asimetričnih algoritama za šifriranje ne postoji dokaz apsolutne sigurnosti, kao što je to slučaj kod kriptosustava jednostruko šifrirajućeg niza (engl. one-time pad) [50]. To znači da se trenutno ne može sa sigurnošću ustvrditi da li je (ne)moguće izvesti tajni privatni ključ iz poznatog javnog ključa, ili da li postoje neke slabosti pri korištenju algoritma koje bi omogućile dešifriranje poruka bez potrebe za posjedovanjem privatnog ključa. Sigurnost kriptosustava s javnim ključem zasniva se na procjenama težine rješavanja određenog matematičkog problema. Takve se procjene svakim danom mijenjaju, paralelno s padom cijena procesorske moći i novim matematičkim otkrićima. No, asimetrični algoritmi za šifriranje u većini slučajeva pružaju dovoljnu sigurnost. Ukoliko je procijenjeno vrijeme probijanja šifrirane poruke grubom silom (engl. brute force) npr. 1000 godina, tada su šifrirani podaci o detaljima kreditne kartice savršeno sigurni. Naime, ukoliko je vrijeme potrebno za probijanje šifrirane poruke dulje od korisnog života iste, tada se poruka može smatrati prilično zaštićenom (kreditna kartica ističe nakon samo par godina). Jedna od potencijalnih slabosti kriptografije javnog ključa je mogućnost napada čovjeka u sredini (engl. man-in-the-middle attack), u kojem se podaci presreću i mijenjaju od strane napadača. Tako na primjer, napadač može presresti poslati javni ključ i zamijeniti ga sa svojim. Nakon toga se presreće šifrirana poruka, koja se nakon dešifriranja napadačevim privatnim ključem nanovo šifrira, no ovaj put s presretenim javnim ključem, te se šalje dalje vlasniku tog istog ključa. Ovom se problemu pokušava doskočiti uvođenjem u primjenu autoriziranih tijela (engl. certificate authority) za generiranje i razmjenu javnih ključeva, no ni taj sustav nije bez mana. Naime, napadač može takav web poslužitelj javnih ključeva izbaciti iz primjene korištenjem napada uskraćivanjem usluge (engl. krat. DoS – Denial of Service), te se potom lažno predstaviti kao isti. Nedavno su objavljeni radovi o novoj vrsti kriptoanalitičkih napada na asimetrične kriptosustave, zasnovani na vrlo preciznom mjerenju potrošenog procesorskog vremena prilikom šifriranja poruke, korištenjem ključeva različite složenosti (Paul C. Kocher: "Timing Attacks on Implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems"). To je trenutno vrlo aktivno područje zanimanja kriptoanalitičara te se u budućnosti mogu očekivati novi i neočekivani napadi. Većina je kriptografskih algoritama javnog ključa procesorski relativno vrlo zahtjevna u usporedbi s mnogim simetričnim algoritmima, koji omogućuje ekvivalentnu sigurnost šifriranih podataka. Ova činjenica je posljedično rezultirala uporabom tzv. hibridnih kriptosustava (engl. hybrid cryptosystems), koji su ništa drugo doli kombinacija asimetričnog i simetričnog kriptosustava. U njima se slučajno generiran tajni ključ koristi kod šifriranja poruke (brzim) simetričnim algoritmom, dok se on sam šifrira (sporim) asimetričnim algoritmom. Na taj se način povećava efikasnost uporabe kriptografije javnog ključa, bez dodatnih negativnih sigurnosnih posljedica. Treba očekivati da je javni ključ vrlo vjerojatno poznat velikoj i vjerojatno nepoznatoj grupi ljudi. Opozivanje i zamjena javnog ključa, koje zahtijevaju neki sigurnosni događaji (poput krađe pripadnog tajnog privatnog ključa), mogu trajati jako dugo. Imajući to u vidu, u sistemima koji zahtijevaju reakciju u stvarnom vremenu – sigurnosno kritičnim sistemima (engl. safety-critical systems), metode kriptografije javnog ključa moraju se koristiti s velikom pažnjom. Ovdje se nameću četiri bitna pitanja: • Tko može opozvati javni ključ? – pošto je uloga opozivatelja vrlo moćna, korišteni kontrolni mehanizam bi trebao uključiti što je veći broj sudionika, kako bi se obranili od mogućih napada, dok ih u isto vrijeme treba biti što manje, kako bi se osigurao što brži opoziv Kako distribuirati javni ključ? – poslije opoziva starog ključa, novi se ključ mora distribuirati na (neki) predefinirani način 42

• •

Kako raširiti opoziv? – obavijest o opozivu ključa, odnosno o nevaljanosti istog, mora se raširiti što je brže moguće svima koji (možda) posjeduju stari ključ Kako se oporaviti od "curenja" privatnih ključeva? – ukoliko je došlo do gubitka tajnosti i/ili autentičnosti na sistemskoj razini, tada se mora primjeniti predefinirana strategija (tko ima ovlasti za opoziv starih/probijenih ključeva, kako raširiti opoziv, te što postupiti s porukama koje su šifrirane nakon trenutka "curenja")

Veza javnog ključa i vlasnika mora biti bezgrešna, inače savršeno siguran asimetrični kriptosustav može funkcionirati besprijekorno i u isto vrijeme biti savršeno nesiguran u primjeni. Kao i u svoj kriptografiji, od iznimne je važnosti korištenje protokola kako bi se uspostavila i provjerila takva vrsta veze. Asociranje javnog ključa sa svojim vlasnikom obično se izvodi protokolima tzv. infrastrukture javnog ključa (engl. krat. PKI – Public Key Infrastructure). Na ovaj se način ispravnost asocijacije formalno provjerava od strane pouzdanog posrednika (engl. trusted third party), koji strukturno može biti: hijerarhijska autorizacijska struktura (engl. hierarchical certificate authority) (poput X.509), lokalni model povjerenja (engl. local trust model) (poput SPKI) ili statistička mreža povjerenja (engl. statistical web of trust) (poput PGP-a ili GPG-a).

3.4.1.

Značajniji predstavnici

Diffie-Hellman Diffie-Hellmanova metoda razmjene ključeva (engl. key exchange) je kriptografski protokol kojim se omogućuje dvjema strankama da zajednički uspostave zajednički tajni ključ preko nesigurnog komunikacijskog kanal (poput Interneta). Ovaj se ključ potom može koristiti za šifriranje daljnje komunikacije korištenjem nekog simetričnog (ili nizovnog) kriptosustava. Metodu su prvi put javno objavili Whitfield Diffie i Martin Hellman 1976. godine, premda je kasnije izašlo na vidjelo da je nekoliko godina ranije, u britanskoj obavještajnoj agenciji GCHQ (engl. krat. za Government Communications Headquarters), do istog otkrića došao njihov djelatnik Malcolm J. Williamson. Diffie i Hellman su prije svog otkrića bili pod snažnim utjecajem Ralph Merkleovog djela o javnoj distribuciji ključeva, te je 2002. godine sam Hellman predložio da se ime promjeni u Diffie-Hellman-Merkleova metoda razmjene ključeva (Martin E. Hellman: "An Overview of Public Key Cryptography"). RSA RSA je prvi javnosti poznati asimetrični kriptosustav primjeren za uporabu u šifriranju i digitalnom potpisivanju poruka. Također je poznat kao jedan od prvih velikih otkrića u kriptografiji javnog ključa. RSA se još uvijek često koristi u elektroničkim poslovnim protokolima te se vjeruje da je poprilično siguran uz korištenje dovoljno velikog ključa. Algoritam su 1977. godine opisali Ron Rivest, Adi Shamir i Len Adleman s američkog sveučilišta MIT (engl. krat. za Massachusetts Institute of Technology); akronim RSA predstavlja inicijale njihovih prezimena. Clifford Cocks, britanski matematičar i djelatnik GCHQ-a, opisao je ekvivalentni algoritam (još) 1973. godine, u tada povjerljivim internim dokumentima. S obzirom na procesorski relativno velike zahtjeve algoritma, u to je vrijeme sve ostalo na samo zanimljivoj ideji. No, njegovo otkriće se ipak javno objavilo 1997. godine, i to zbog isteka roka trajanja oznake povjerljivosti tajnog dokumenta (25 godina u Velikoj Britaniji).

43

Algoritam je u SAD-u 1983. patentirao MIT (patentni broj: 4,405,829). Zaštita patenta je istekla 21. rujna 2000. godine. Zanimljivo je napomenuti da je prethodnom javnom objavom algoritma u SAD-u onemogućeno njegovo patentiranje u ostalim dijelovima svijeta. Da je Cocks javno objavio svoj rad par godina ranije, zadesila bi ga ista sudbina. ElGamal ElGamal asimetrični kriptosustav je zasnovan na Diffie-Hellmanovoj metodi razmjene ključeva. Opisao ga je Taher Elgamal 1984. godine. Implementiran je u brojnim aplikacijama i sustavima, među kojima su najpoznatije besplatne aplikacije "GNU Privacy Guard" te PGP (engl. krat. za Pretty Good Privacy). DSA (engl. krat. za Digital Signature Algorithm) je varijanta ElGamal metode, koja se koristi za digitalno potpisivanje poruka. ElGamal algoritam je probabilistički/vjerojatnostni, što znači da se izvorna poruka može šifrirati u više različitih oblika. To svojstvo ima za (negativnu) posljedicu povećanje veličine šifrirane poruke, naspram veličine izvorne poruke, u omjeru 2:1.

3.5. Funkcije sažetka poruke
Funkcija sažetka poruke (engl. hash function) H je transformacija koja za poruku m vraća niz h (h=H(m)) predefinirane veličine, koji nazivamo sažetak poruke (engl. hash, message digest). Funkcije koje imaju samo ovo svojstvo imaju široku primjenu, no za primjenu u kriptografiji moraju imati i određenadodatna svojstva. Osnovna svojstva kriptografskih funkcija sažetka poruke su: • • • • • Ulazna poruka može biti proizvoljne duljine Izlazna vrijednost mora biti fiksne veličine H(x) je jednosmjerna funkcija H(x) je relativno jednostavna za računanje H(x) je slobodna od kolizije (engl. collision-free)

Za funkciju H se kaže da je jednosmjerna ukoliko ju je teško invertirati, pri čemu se pod "teškim invertiranjem" smatra da je za dan sažetak poruke h (praktički) nemoguće pronaći poruku m takvu da vrijedi H(m)=h. Ukoliko je za bilo koju poruku m (praktički) nemoguće pronaći njoj različitu poruku n takvu da vrijedi H(m) = H(n), tada kažemo za funkcija H da je slobodna od kolizije (engl. collision-free). Vrijednost h jedinstveno predstavlja poruku i/ili dokument za koju je ona izračunata.

Slika 3.16 Primjer sažetaka različitih nizova

44

Glavna uloga kriptografskih funkcija za računanje sažetka poruke je provjera integriteta i digitalno potpisivanje poruka. Dodatno, sažetak poruke se može dati javno bez opasnosti o otkrivanju sadržaja poruke. Tipičan primjer uporabe kriptografske funkcije sažimanja bi bio sljedeći: Ana postavlja Ivanu težak logički problem, pri čemu tvrdi da ga je ona dotad riješila. Ivan bi rado htio probati riješiti problem, no ujedno želi biti siguran da je Ana uistinu našla rješenje zadanog problema. Stoga, Ana zapisuje svoje rješenje u obliku poruku, računa njezin sažetak te sažetak daje Ivanu, pri čemu rješenje problema ostaje tajno. Na ovaj način, ukoliko Ivan nakon par dana i sam dođe do rješenja, Ana može provjeriti njegovo rješenje, a ujedno i dokazati da je znala rješenje od ranije. U stvarnosti, Anu i Ivana najčešće predstavljaju računalni programi. Navedeni primjer korištenja predstavlja shemu potvrde (engl. commitment scheme). Još jedna vrlo bitna primjena sigurnosnih sažetaka je provjera integriteta poruke. Određivanje da li je došlo do bilo kakve izmjene originalne poruke može se utvrditi usporedbom sažetka poruke prije i poslije njezinog prijenosa (ili nekog drugog događaja). Sažetak poruke također može poslužiti kod identifikacije datoteka, pri čemu sve datoteka s jednakim sažetkom imaju identičan sadržaj. Sličan slučaj korištenja je verifikacija lozinki. Obično se lozinke ne spremaju na medij u "čitljivom" obliku, zbog sigurnosnih razloga, već u obliku njihovih kriptografskih sažetaka. Kako bi se izvršila autentifikacija korisnika, računa se kriptografski sažetak unešene lozinke te se rezultat uspoređuje s već spremljenim sažetkom valjane lozinke. Ukoliko su sažetci identični tada je autentifikacija uspješno obavljena.

3.5.1.

Merkle-Damgårdova struktura

Ralph Merkle i I. B. Damgård su 1989. definirali funkciju sažetka poruke pomoću tzv. "funkcije sažimanja" (engl. compression function), koja kao ulaznu veličinu prima niz fiksne duljine te vraća izlaznu vrijednost manje fiksne duljine (I. B. Damgaard: "A design principle for hash functions"). Tim su dosta utjecali na daljnji razvoj funkcija sažetka poruke. Pomoću funkcije sažimanja, sažetak poruke se može dobiti uzastopnim računanjem njezine vrijednosti nad pojedinim blokovima poruke. U ovom postupku, poruka proizvoljne veličine se dijeli na blokove čija je duljina ovisna o funkciji sažimanja, te je poruka popunjena tako da je njezina duljina djeljiva s duljinom bloka. Potom se blokovi slijedno procesiraju pomoću funkcije sažimanja, pri čemu se kao ulazne veličine uzimaju dosad izračunat sažetak i trenutni blok poruke. Zadnja dobivena (izračunata) vrijednost se uzima kao sažetak cijele poruke.

Slika 3.17 Merkle-Damgårdova struktura

Mnoge današnje kriptografske funkcije sažetka poruke posjeduju upravo ovu strukturu, među kojima su najpoznatije MD5 i SHA-1. Popularnost ove konstrukcije leži u činjenici, koju su dokazali Merkle i Damgård, da ukoliko je funkcija sažimanja f otporna na koliziju (engl. collision-resistant), tada je to svojstvo tranzitivno na cijelu funkciju računanja sažetka poruke 45

u kojoj se ona koristi. Na nesreću, ova struktura također posjeduje i neka manje poželjna svojstva, među kojima je najbitnija "multikolizija" – može se pronaći više različitih poruka s identičnim sažetkom sa samo malo više truda od onog potrebnog za pronalaženje obične kolizije između dvije poruke.

3.5.2.

Davies-Meyerova struktura

Davies-Meyerova struktura [44] je podvrsta Merkle-Damgårdove strukture, osmišljena s namjerom uporabe blokovskih algoritama za šifriranje u svrhu dobivanja sažetka poruke.

Slika 3.18 Davies-Meyerova struktura

Funkcija sažimanja f(H,M) uzima kao parametre dosad izračunati sažetak H za obrađeni dio poruke, te trenutni blok poruke M. Ukoliko s E(K,P) označimo šifrirani blok podataka P korištenjem ključa K, tada se Davies-Meyerova struktura može opisati sljedećim izrazom:
f ( H , M ) = E (M , H ) ⊕ H

Moguće su i varijacije, pri čemu se operacija ekskluzivno-ILI (⊕) može zamijeniti s bilo kojom drugom binarnom operacijom, poput zbrajanja (+) ili oduzimanja (-).

3.5.3.

HMAC

MAC (engl. krat. za Message Authentication Code) je naziv za autentifikacijsku oznaku (engl. authentication tag) dobivenu korištenjem neke od autentifikacijskih shema. Za razliku od digitalnog potpisa, autentifikacijska oznaka poruke se računa i verificira s istim ključem, tako da verifikaciju može obaviti samo osoba za koju je ona namijenjena. Jedan od tipova autentifikacijskih shema je HMAC (engl. krat. za Hash function-based Message Authentication Code). U njemu se pri računanju koristi tajni ključ (ili više njih) zajedno s kriptografskom funkcijom sažetka poruke. Kao i kod svih MAC autentifikacijskih shema, istovremeno se koristi za verifikaciju integriteta podataka te za autentifikaciju poruke. Pri računanju se može koristiti bilo koja funkcija sažetka poruke, poput MD5 ili SHA-1; rezultirajući MAC algoritam se u ovom slučaju naziva HMAC-MD5, odnosno, HMAC-SHA-1. Kriptografska snaga HMAC algoritma ovisi o korištenoj funkciji sažetka poruke te o veličini i kvaliteti ključa. HMAC se definira kao:

HMACK ( M ) = h(( K ⊕ opad ) || h(( K ⊕ ipad ) || m))
pri čemu h predstavlja funkciju sažetka poruke, K tajni ključ popunjen nulama do veličine L bitova, te m procesiranu poruku. L predstavlja veličinu bloka koju funkcija sažetka poruke koristi pri procesiranju poruke. Simbol || predstavlja binarnu operaciju spajanja (engl. 46

concatenation) binarnih nizova, dok ⊕ predstavlja binarnu operaciju ekskluzivno-ILI. Konstante opad i ipad, svaka duljine L bitova, definirane su kao ipad = 0x363636...3636 i opad = 0x5c5c5c...5c5c. Ukoliko je L=512, tada su opad i ipad svaki veličine 64 bajta, pri čemu je ipad popunjen vrijednošću 0x36, dok je opad popunjen s 0x5c.

3.5.4.

Digitalni potpis

Digitalni potpis (engl. digital signature) je naziv za grupu kriptografskih metoda koje se koriste za autentifikaciju digitalnih podataka, analogno običnom (fizičkom) potpisu na papiru. U metodi digitalnog potpisa, obično se definiraju dva komplementarna algoritma, pri čemu se jedan koristi kod potpisivanja (engl. signing), dok se drugi koristi kod verifikacije (engl. verification) potpisa. Digitalni potpis, u širem smislu, obuhvaća digitalne potpise javnog ključa i MAC (engl. krat. za Message Authentication Code) autentifikacijske oznake. Najvažniji razlozi za upotrebu digitalnih potpisa u računalnoj komunikaciji su sljedeći: • Autentičnost – kriptosustavi javnog ključa omogućuju svakom korisniku sigurno slanje poruka korištenjem javnog ključa, dok se digitalnim potpisom omogućuje provjera identiteta pošiljaoca poruke. Važnost provjere autentičnosti pošiljaoca poruke se najbolje može primjetiti u financijskom kontekstu. Primjerice, ukoliko središnja banka pošalje svojoj podružnici (digitalni) nalog za uplatom određene svote novca na neki korisnički račun, tada u tom procesu obje komunikacijske strane moraju biti sigurne da su zatražene transakcije te njihove potvrde autentične. Integritet – obje komunikacijske strane žele biti apsolutno sigurne da su poslate poruke ostale nepromijenjene tijekom prijenosa. Šifriranjem se napadaču otežava čitanje sadržaja poruke, no to ga ne spriječava u mijenjaju poruke na neki njemu koristan način. Digitalnim se potpisom čuva integritet originalne poruke. Neosporivnost – riječ osporavanje se u kriptografiji odnosi na čin poricanja povezanosti s poslanom porukom. Primaoc poruke može od pošiljatelja inzistirati na prilaganju digitalnog potpisa poruci, kako bi se spriječilo eventualno naknadno osporavanje (od stranje pošiljatelja). Predočenjem digitalnog potpisa trećoj osobi, dokazuje se porijeklo poruke.

Metode digitalnog potpisa se zasnivaju na kriptografiji javnog ključa. U kriptografiji javnog ključa, svaki korisnik ima svoj par ključeva: jedan javni (za šifriranje) i jedan privatni (za dešifriranje). Javni ključ se slobodno distribuira, dok se privatni ključ čuva u tajnosti. Bitno je napomenuti da se cijela sigurnost kriptografije javnog ključa zasniva na (praktičnoj) nemogućnosti izračunavanja tajnog privatnog kjuča iz poznatog javnog ključa. Metode digitalnog potpisa obično sadrže tri algoritma: • • • algoritam za generiranje ključeva algoritam za potpisivanje verifikacijski algoritam

Primjerice, zamislimo situaciju u kojoj Ivan želi Marku poslati poruku, te želi da Marko bude u mogućnosti provjere da li je poruka uistinu stigla od njega. Digitalni potpis poruke se računa pomoću Ivanovog privatnog ključa korištenjem algoritma za potpisivanje. Pri zaprimanju poruke, Marko provjerava da li je poruka uistinu došla od Ivana, tako što izvršava verifikacijski algoritam pomoću Ivanovog javnog ključa nad zaprimljenom porukom. Ukoliko 47

se priloženi digitalni potpis slaže s rezultatom verifikacijskog algoritma, tada Marko može biti u potpunosti siguran da je poruka uistinu došla od Ivana. Najčešće se, zbog efikasnosti, digitalno potpisivanje izvodi nad sažetkom poruke. Na ovaj se način veličina digitalnog potpisa znatno smanjuje, te se znatno štedi na vremenu, pošto su funkcije za dobivanje sažetka poruke bitno brže od algoritama digitalnog potpisa. Najpoznatije i najčešće korištene metode digitalnog potpisa su: RSA-PSS, DSA, EDSA i ElGamal.

3.5.5.

Značajniji predstavnici

CRC (engl. krat. za Cyclic Redundancy Check) CRC je naziv za čitavu obitelj funkcija sažetka poruke, najčešće korištenih u svrhu detekcije pogrešaka nastalih tijekom prijenosa i/ili skladištenja podataka. Obično pošiljatelj izračunati CRC sažetak dodaje na početak poruke, koji se naknadno provjerava od strane primaoca, kako bi se utvrdilo da li je došlo do pogreške pri prijenosu poruke. CRC funkcije sažetka poruke izrazito su popularne stoga što su vrlo jednostavne za sklopovsku implementaciju (npr. modemi), jednostavno ih je matematički analizirati, te su posebno dobre kod detekcije čestih pogrešaka uzrokovanih "šumom" u komunikacijskim kanalima. Iako su korisne kod detekcije pogrešaka, CRC funkcije sažetka se ne mogu smatrati sigurnima za upotrebu kod verifikacije integriteta podataka, zbog linearne strukture korištenog algoritma. Jednostavnim jezikom govoreći, to znači da je moguće namjerno promijeniti poruku, bez da se promijeni njezin CRC sažetak. Ova skupina funkcija ne spada u kriptografski sigurne funkcije sažetka poruke. MD2 (engl. krat. za Message Digest Algorithm 2) MD2 je kriptografska funkcija sažetka koju je Ronald Rivest dizajnirao 1989. godine. Algoritam je optimiziran u svrhu izvođenja na (za to doba popularnim) 8-bitnim računalima. Iako je od onda osmišljeno dosta novih funkcija (poput MD4, MD5 i SHA), čak se i dandanas MD2 koristi u infrastrukturama javnih ključeva (engl. public-key infrastructures) kao dio certifikata generiranih u kombinaciji s RSA algoritmom za šifriranje. MD2 procesira poruku u blokovima veličine 128 bita te vraća izračunatu vrijednost sažetka kao 128-bitnu vrijednost. Vrijednost sažetka se obično predstavlja u heksadekadskoj bazi. Tako na primjer za dani znakovni niz dobivamo sažetak poruke:
MD2("0123456789") = 46148200A1C137CB918812F2EB08597C

Čak i mala promjena originalne poruke će rezultirati totalno različitim sažetkom poruke:
MD2("0123446789") = 2BACFE612C21F3CBB81B80AAAF90F95B

Ovo svojstvo, pri kojem promjena jednog bita ulazne veličine ima velik utjecaj na promjenu izlazne veličine, naziva se efekt lavine (engl. avalanche effect). Nepisano je pravilo da svaka kriptografski sigurna funkcija sažetka poruke mora imati ovo svojstvo. MD4 (engl. krat. za Message Digest Algorithm 4) MD4 kriptografsku funkciju sažetka poruke (četvrta u nizu) dizajnirao je profesor Ronald Rivesta s MIT-a 1990. godine. Veličina rezultirajućeg sažetka je 128 bita. Sam algoritam je dosta utjecao na kasnije dizajne, poput MD5, SHA i RIPEMD algoritama.

48

Neke od slabosti u MD4 dizajnu su 1991. godine demonstrirali Den Boer i Bosselaers (B. den Boer, A. Bosselaers: "An attack on the last two rounds of MD4"). Kasnije je 2004. godine skupina kriptoanalitičara objavila da je uspjela pronaći koliziju dviju različitih poruka "ručnim računanjem" MD4 sažetaka [18]. Za dani znakovni niz dobivamo sažetak poruke:
MD4("0123456789") = A695EA9F14A89C4E82CA5CF52A28D45D

MD5 (engl. krat. za Message Digest Algorithm 5) MD5 kriptografsku funkciju sažetka poruke (peta u nizu) dizajnirao je profesor Ronald Rivest 1991. godine. Kao Internet standard (RFC 1321), MD5 se koristi u širokom spektru sigurnosnih aplikacija. 1996. godine je pronađen propust u ovoj funkciji naslijeđen od prethodne MD4 (Hans Dobbertin: "Cryptanalysis of MD5 compress"); premda nije bilo riječi o fatalnoj mani, stručnjaci su počeli preporučivati uporabu ostalih funkcija, poput SHA-1. No, u 2004. su joj pronađene još ozbiljnije mane, tako da se samim tim dovodi u pitanje njezina daljnja uporaba u kriptografske svrhe (Dan Kaminsky: "MD5 To Be Considered Harmful Some Day"). Za dani znakovni niz dobivamo sažetak poruke:
MD5("0123456789") = 781E5E245D69B566979B86E28D23F2C7

HAVAL HAVAL je kriptografska funkcija sažetka poruke s varijabilnom veličinom sažetka. Dizajnirali su ga Yuliang Zheng, Josef Pieprzyk i Jennifer Seberry 1992. godine. Sažetci poruke mogu biti: 128, 160, 224 i 256 bitova. Također sadrži i varijabilan broj kola: 3, 4 ili 5. Istraživanjima su se pronašle slabosti koje dovode njezinu daljnju uporabu u pitanje. U rujnu 2004. godine, skupina istraživača je objavila pronađene kolizije za HAVAL varijantu s 128 bita i 3 kola [18]. Za dani znakovni niz dobivamo sažetak poruke:
HAVAL("0123456789",128,5) = 466FDCD81C3477CAC6A31FFA1C999CA8

SHA (engl. krat. za Secure Hash Algorithm) SHA je naziv za čitavu obitelj kriptografskih funkcija sažetka poruke. Najčešće korištena funkcija u obitelji, SHA-1, implementirana je u mnoštvu (današnjih) popularnih aplikacija i sigurnosnih protokola, među koje spadaju TLS, SSL, PGP, SSH, S/MIME, i IPSec. SHA-1 se smatra nasljednikom MD5, ranije često korištene kriptografske funkcije sažetka. Sve SHA funkcije je dizajnirala američka sigurnosna agencija NSA (engl. krat. za National Security Agency), te su objavljene kao standardi Vlade SAD-a. Najstariji član ove obitelji, objavljen 1993. godine, službeno se naziva SHA; no, danas se sve češće koristi naziv SHA-0 kako bi se izbjegli mogući nesporazumi. Dvije godine poslije, objavljen je prvi nasljednik SHA-0 funkcije sažetka, SHA-1. Nakon toga su uslijedile još četiri varijante, većeg sažetka i malo izmijenjenog dizajna: SHA-224, SHA-256, SHA-384 i SHA-512 – ponekad se sve zajedno nazivaju SHA-2 varijante (dizajn im je u potpunosti jedank, osim što imaju različite izlazne veličine). Dosad su pronađeni vrlo uspješni kriptoanalitički napadi na SHA-0 (Xiaoyun Wang, Hongbo Yu, Yiqun Lisa Yin: "Efficient Collision Search Attacks on SHA-0") te na SHA-1 (Xiaoyun 49

Wang, Yiqun Lisa Yin, Hongbo Yu: "Finding Collisions in the Full SHA-1"). Varijante SHA-2 se trenutno smatraju vrlo sigurnima za uporabu. Primjerice, za dani znakovni niz dobivamo sažetak poruke:
SHA-1("0123456789") = 87ACEC17CD9DCD20A716CC2CF67417B71C8A7016

3.6. Generatori (pseudo)slučajnih brojeva
Generiranje (pseudo)slučajnih brojeva se koristi u mnogim kriptografskim aplikacija, kao kod npr. generiranja slučajnih asimetričnih i simetričnih ključeva te kod tzv. izazov-odgovor (engl. challenge-response) protokola. Generator (pseudo)slučajnih brojeva je funkcija koja vraća binarni niz, takav da se u svakom trenutku vrijednost sljedećeg izlaznog bita ne može predskazati na temelju prijašnjih bitova. Prave generatore slučajnih brojeva je gotovo nemoguće dizajnirati za rad na računalu, pošto su računala deterministički strojevi. Obično se za tu potrebu proizvode posebni uređaji, koji kao ulaznu vrijednost uzimaju uzorkovane vrijednosti neke mjerljive veličine iz stvarnog svijeta – poput temperature, jačine svjetlosti ili atmosferskog pritiska.

3.6.1.

Generator slučajnih brojeva

Generator slučajnih brojeva (engl. krat. RNG – random number generator) je uređaj ili algoritam koji kao izlaz vraća statistički potpuno nezavisne i nepredvidljive vrijednosti u obliku brojevnog niza. U svrhu generiranja (pravih) slučajnih brojeva potrebno je promatranje i bilježenje neke nepredvidljive prirodne pojave. Dizajniranje sklopovskog uređaja i/ili računalnog programa kojim bi se prikupljale uzorkovane vrijednosti mjerljive veličine neke promatrane pojave, slobodnih od korelacija i predvidljivosti, vrlo je težak zadatak. Za korištenje u kriptografske svrhe također je potrebno da takav generator bude otporan na moguća promatranja i manipulacije unutarnjeg stanja od strane vanjskog napadača. Sklopovski generatori slučajnih brojeva koriste nepredvidljivost koja se pojavljuje kod nekih fizikalnih pojava, poput: • • • • • • termički šum poluvodičke diode ili električkog otpornika vrijeme između dviju čestičnih emisija tijekom radioaktivnog raspadanja nestabilnost frekvencije (engl. frequency instability) slobodnog oscilatora naboj kondenzatora nakon zadanog perioda punjenja promjene latentnog vremena čitanja uzrokovane zračnim turbulencijama unutar kućišta čvrstog diska zvuk iz mikrofona ili slika iz kamere

Procesi na kojima se mogu bazirati programski generatori slučajnih brojeva: • • • • očitavanje sistemskog sata vremenski interval između dvaju pritisaka tipki tipkovnice i/ili miša sadržaj ulazno-izlaznih spremnika pojedinih računalnih komponenti (tipkovnica, čvrsti disk, ...) sadržaj radne memorije 50

• •

sadržaj procesorskih registara stanje operacijskog sustava, poput trenutnog opterećenja procesora i/ili mreže

Dobro dizajniran generator slučajnih brojeva koristi više izvora slučajnosti. Time se zaštićujemo od mogućih neočekivanih problema kod pojedinačnih izvora, poput prestanka (normalnog) rada, te znatno otežavamo promatranje i manipulaciju vanjskom napadaču. Svaki izvor bi se trebao pojedinačno uzorkovati, te bi se tako dobiveni nizovi trebali kombinirati korištenjem složene funkcije miješanja (engl. mixing function); za tu namjenu se preporučuje korištenje kriptografskih funkcija sažetka poruke, poput SHA-1 ili MD5. Ova tehnika se naziva iskrivljavanje (engl. "skewing") generatora slučajnih brojeva. Glavni problemi generatora slučajnih brojeva su njihova sporost i neponovljivost. Brzina im može bitno varirati, od 10 do 106 bitova u sekundi, no općenito se smatra da su kvalitetni generatori slučajnih brojeva dosta spori [87] .

Slika 3.19 Primjer sklopovskog generatora slučajnih brojeva

Elektronički sklop s gornje sheme koristi šum efekta lavine (engl. avalanche noise) kod reverzno polariziranog PN-spoja, kojeg u našem slučaju predstavlja spoj emiter-baza tranzistora s otvorenim kolektorom (OC – engl. krat. za Open Collector). Drugi tranzistor pojačava signal-šum. Prva dva ALS04 invertora se nalaze u linearnom području rada, gdje se ponašaju kao operacijska pojačala, dodatno pojačavajući signal. Treći invertor također pojačava signal te ga još dodatno ograničava na TTL (engl. krat. za Transistor-Transistor Logic) izlazne razine, pri čemu izlazni napon od 0 do +0.8V predstavlja logičku razinu 0, dok napon od +2.3 do +5V predstavlja logičku razinu 1.

3.6.2.

Generator pseudoslučajnih brojeva

Zbog determinističke prirode računala, naziv za generiranje slučajnih brojeva na računalu obično dobiva prefiks "pseudo" (lat. za laž). Generator pseudoslučajnih brojeva (PRNG – engl. krat. za Pseudorandom Number Generator) je deterministički algoritam koji za datu slučajnu vrijednost veličine k bitova, vraća brojevni niz veličine l >> k , koji se ponaša kao da je slučajan. Ulazna vrijednost se obično naziva "sjeme" (engl. seed), dok se izlazni niz naziva pseudoslučajni brojevni niz (engl. pseudorandom number sequence). Jedna od dobrih svojstava ove vrste generatora je ponovljivost rezultata, odnosno, za jednake vrijednosti sjemena dobivaju se identični izlazni nizovi, što nam omogućuje ponavljanje simulacija. Stoga što je generator pseudoslučajnih brojeva deterministički algoritam, te se izvodi na determinističkom računalu, njegovi generirani nizovi brojeva sadržavaju jedno neželjeno svojstvo, koje se ne može pronaći kod pravih slučajnih nizova: periodičnost (engl. 51

periodicity). Sigurno je da će se generator, ukoliko koristi konačnu veličinu memorije, nakon određenog broja iteracija naći u (istom) početnom stanju, poslije čega će se generirani niz ponavljati ispočetka. Periodičnost predstavlja ograničen problem; očekivani period se udvostručuje sa svakim dodatnim bitom korištene memorije. Vrlo je jednostavno dizajnirati generator pseudoslučajnih vrijednosti s periodom tako velikim da ga nijedno računalo na svijetu ne bi moglo cijelog prijeći u očekivanom životu svemira.

Slika 3.20 Periodičnost generatora pseudoslučajnih vrijednosti

Neriješeno je pitanje, vrlo bitno u kriptografiji: da li postoji način da se generirani niz dobiven iz dobro dizajniranog generatora pseudoslučajnih brojeva razluči od savršeno slučajnog šuma, bez poznavanja početnog stanja (sjemena)? Većina kriptosustava se bazira na pretpostavci da takav način ne postoji – najjednostavniji primjer su nizovni kriptosustavi, gdje se velikoj većini slučajeva vrši operacija ekskluzivno-ILI (⊕) ulaznog niza izvorne poruke s generiranim nizom pseudoslučajnih brojeva. Dizajn takvih generatora pseudoslučajnih brojeva je vrlo težak, dok se u većini ostalih slučajeva koriste jednostavniji generatori. U primjeni, mnogi često korišteni generatori pseudoslučajnih brojeva u svojim generiranim nizovima sadrže nepoželjne smetnje (engl. artifacts), koje mogu uzrokovati pad na nekim statističkim testovima slučajnosti. Ovdje spadaju, između ostalih: • • • • • Manji period od očekivanog (za neka početna stanja) Slaba dimenzionalost Zavisnost susjednih elemenata niza Neki nizovi bitova su manje slučajni od drugih Nedostatak uniformnosti

Nedostatci slabo dizajniranih generatora pseudoslučajnih brojeva mogu varirati od onih rezultiranih nepažnjom dizajnera do onih gotovo smiješnih. RANDU algoritam je jedan od najozloglašenijih generatora ikad korištenih. Sam generator bi ostao neopažen da se nije koristio desetljećima na velikim tzv. mainframe računalima. Zbog toga što su ga koristili mnogi znanstvenici, značajan dio istraživačkog rada tog doba se smatra manje pouzdanim. Prvi generator pseudoslučajnih brojeva osmislio je John von Neumann 1946. godine, poznatog pod imenom "metoda srednjeg kvadrata" (engl. middle-square method). Generator je bio vrlo jednostavnog dizajna: ulazni broj se kvadrira te se kao rezultirajući broj (proizvoljno) uzimaju znamenke iz sredine; generirani broj se koristi kao ulazna vrijednost sljedeće iteracije. Tako na primjer, kvadriranjem broja 3432 dobiva se broj 11778624, dok se kao generirani broj može uzeti 7786. Problem ove metode je taj da se nizovi vrlo brzo počnu 52

ponavljati, dok pojedini brojevi, poput 0, odmah uništavaju proces. Von Neumann je bio svjestan ovih problema te je stoga unutar svog programa, prilikom detekcije neželjenog stanja, koristio brze ("prljave") ispravke. Danas su zasigurno najpoznatiji linearno kongruentni generatori (engl. krat. LCG - Linear Congruence Generators). Osnovna jednadžba linearne kongruencije glasi:
xn = (k ⋅ x n −1 + a ) mod m ( n = 0,1,2,...)

pri čemu su svi faktori cjelobrojne vrijednosti; s k je označen množitelj, s a inkrement (obično se uzima vrijednost 0), s n redni broj iteracije, dok je s m označen modul. Početnu vrijednost (sjeme) predstavlja x0. U n-tom koraku generirana vrijednost xn se dobiva na sljedeći način: prethodna vrijednost xn-1 se množi s parametrom k, dobiveni umnožak se zbraja s parametrom a, te se kao vrijednost xn uzima ostatak dijeljenja rezultata iz prethodnog koraka s parametrom m. Generirani brojevi se kreću u rasponu od 0 do m-1. Generator ovog tipa može generirati najviše m-1 različitih brojeva prije nego što se niz počne ponavljati. Kako bi se osigurao ispravan rad generatora, parametri k i m nikako ne smiju imati zajedničkih djelitelja, odnosno mora vrijediti: GCD ( k , m) = 1 . Stoga se obično kao vrijednost jednoga (ili oba) od njih uzima proizvoljni primitivni broj. Bitno je napomenuti da je vrlo teško naći dobru kombinaciju LCG parametara, te je stoga prije same uporabe generator potrebno temeljito istestirati statističkim testovima na slučajnost. m 231 231-1 231-249 231-1 231-1 232 248 264 k 65539 (RANDU) 16807 40692 48271 62089911 69069 31167285 6364136223846793005

Tablica 1 Primjer parametara popularnih LCG generatora

Generatori s većim periodima i boljim statističkim svojstvima su (naravno) poželjniji. Jedna od mogućih alternativa LCG generatorima su više rekurzivni generatori (engl. krat. MRG Multiple Recursive Generator) koji su bazirani na rekurziji višeg reda:
xn = (a1 ⋅ xn −1 + ⋅ ⋅ ⋅ + a k ⋅ xn − k ) mod m

Za razliku od LCG generatora s periodom m, MRG generatori mogu imati period duljine mk-1, te u praksi imaju puno bolja svojstva. m 231-1 231-1 231-1 263-25 247-115 247-115 k a1 a2 a3 2 337190270 268152554 0 2 524824023 488461699 0 3 518175991 510332243 71324449 2 2975962250 2909704450 0 2 11138366 11808124 0 3 11209406 0 11721934

Tablica 2 Primjer parametara popularnih MRG generatora

53

3.6.3.

Kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva

Statistički testovi čije vrijeme izvođenja polinomno ovisi o duljini testiranog brojevnog niza nazivamo statističkim testovima polinomnog vremena (engl. polynomial-time statistical tests). Za generator pseudoslučajnih brojeva se kaže da zadovoljava test idućeg bita (engl. next-bit test) ukoliko ne postoji takav statistički test kojim se može u polinomnom vremenu, na temelju generiranog niza duljine l, predvidjeti sljedeći (l+1). bit niza sa sigurnošću većom od ½. Ukoliko generator pseudoslučajnih brojeva zadovoljava test idućeg bita, tada se naziva kriptografski sigurnim (engl. krat. CSPRNG – Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator). Kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva je generator pseudoslučajnih brojeva s dodatnim svojstvima koji ga čine prikladnim za uporabu u kriptografske svrhe. Potrebna "kvaliteta" slučajnosti varira od slučaja do slučaja. Što je proces sigurnosno osjetljivi, to je potrebnija veća kvaliteta. Kod generiranja trenutnih vrijednosti, koje se neće opetovano upotrebljavati, potrebna je samo jedinstvenost, dok je kod, primjerice, generiranja administratorskog ključa potrebna znatno veća kvaliteta. Također, teoretska neprobojnost Vernamovog kriptosustava zajamčena je samo ukoliko je prilikom generiranja niza ključa upotrebljen pravi izvor slučajnosti [50]. U idealnom slučaju, prilikom generiranja slučajnih brojeva koristi se entropija (neuređenost) dobivena iz nekog nedeterminističkog izvora, poput specijaliziranog sklopovskog generatora slučajnih brojeva ili nekog nepredvidljivog sistemskog procesa. S teoretskog gledišta, količina slučajnosti koja se može generirati iz jednog izvora je jednaka ukupnoj entropiji koja se u tom trenutku nalazi u promatranom sistemu. No ponekad je u praksi potrebna veća kvantiteta slučajnosti, odnosno generiranih slučajnih brojeva, nego što je entropije u izvoru. U tom se slučaju može koristiti kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva, koji može svu entropiju rastegnuti (engl. stretch) na što više bitova. Ukoliko je sva entropija dostupna samo prilikom započinjanja algoritma, tada zapravo govorimo o nizovnom kriptosustavu; u tom je slučaju entropija predstavljena u obliku kriptografskog ključa. Većina generatora pseudoslučajnih brojeva (PRNG) se ne može koristiti u kriptografske svrhe (CSPRNG). Iako im generirani nizovi prolaze većinu statističkih testova slučajnosti, nisu dizajnirani kako bi izdržali matematičke metode obrnutog injženjerstva (engl. mathematical reverse engineering). Kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva se dizajniraju posebno s namjenom da izdrže ovaj tip kriptoanalize, te ukoliko nema pogrešaka u dizajnu, postaju praktički neprobojnim. Kriptografski sigurni generator pseudoslučajnih brojeva može koristiti bilo koji (sigurni) kriptosustav. Tako se primjerice za tu namjenu može iskoristiti neki od modernih blokovskih kriptosustava (AES, IDEA,...), korištenjem odgovarajućeg blokovskog načina rada – poput CBC ili OFB načina. Također, iteriranjem kriptografske funkcije sažetka poruke, dobivamo kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva, s jedinim uvjetom da početna vrijednost iteracije, odnosno sjeme, mora biti slučajno i tajno.

3.6.4.

Značajniji predstavnici

Mersenne Twister Mersenne Twister (engl. za Mersenne uvijač) generator pseudoslučajnih brojeva razvili su 1997. godine Makoto Matsumota i Takuji Nishimure. Omogućuje brzu generaciju vrlo 54

kvalitetnih pseudoslučajnih brojeva, dizajniran posebno s namjerom da se isprave brojne greške i mane koje se mogu naći u starijim algoritmima. Postoje (barem) dvije poznate varijante algoritma, različite samo u veličini korištenih tzv. "Mersenneovih prim-brojeva" (primitivni brojevi oblika 2m-1). Novija i raširenija verzija je MT 19937 (engl. krat. za Mersenne Twister); ima sljedeća korisna svojstva [4]: • • • • Dokazano vrlo velik period od 219937-1 Vrlo velik red dimenzionalne ekvidistribuicije – serijska korelacija (međuzavisnost) susjednih elemenata generiranog niza je gotovo beznačajna Brži je od većine poznatih generatora pseudoslučajnih brojeva Statistički je "slučajan" u svim izlaznim bitovima te prolazi na svim strogim statističkim testovima slučajnosti (poput Diehard [88] i/ili NIST [55] paketa testova)

ANSI X9.17 ANSI X9.17 je naziv za standard u kojem se opisuje (sigurnosno) poželjno upravljanje kriptografskim ključevima unutar financijskih ustanova (engl. financial institution key management) [4]. U njemu se definiraju protokoli koji bi se trebali koristiti unutar ustanova tog tipa (poput banaka) pri svakodnevnom radu s kriptografskim ključevima (generiranje, distribucija,...). U jednom dijelu tog dokumenta je opisan kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva, kasnije poznat pod nazivom "ANSI X9.17 PRNG". U originalnoj se verziji koristi blokovski kriptosustav DES, dok je u novoj varijanti zamijenjen s blokovskim kriptosustavom 3DES. U varijanti implementiranoj u aplikaciji PGP (engl. krat. za Pretty Good Privacy), koristi se blokovski kriptosustav IDEA. Trenutno se smatra vrlo sigurnim i pouzdanim te ga njegova modularnost (prilagodljivost) prema različitim blokovskim kriptosustavima čini nezamjenjivim. Najčešće se koristi pri (sigurnosno osjetljivoj) generaciji ključeva u asimetričnim kriptosustavima. Yarrow Yarrow (engl. za hajdučka trava, stolisnik) spada u kriptografski sigurne generatore pseudoslučajnih brojeva, no još je interesantniji u svojoj varijanti generatora (pravih) slučajnih brojeva [72]. Ime je dobio po vrsti biljke čije se sasušene stabljike (štapići) koriste pri metodi I Ching proricanja budućnosti; bacanjem štapića se dobiva slučajna forma, koja se kasnije interpretira po zadanim pravilima. Dizajnirali su ga Bruce Schneier, John Kelsey i Niels Ferguson 1999. godine, kao djelatnici tvrtke Counterpane Labs. Algoritam je eksplicitno nepatentiran i besplatan u sve svrhe. Implementiran je u MacOS X i FreeBSD (/dev/random uređaj) operacijskim sustavima. Uz to što se može koristiti kao (obični) generator pseudoslučajnih brojeva, korištenjem entropije s analognih računalnih ulaza (poput mikrofona) pretvara se u moćni generator slučajnih brojeva. Poboljšani dizajn se može pronaći u obliku generatora Fortuna, predstavljenog u knjizi "Practical Cryptography" (engl. za "Praktična kriptografija"), autora Bruce Schneier i Niels Fergusona.

55

4. PROGRAMSKA PODRŠKA
Svrha prateće programske podrške je (bila) konstrukcija kriptografske programske potpore te na njoj zasnovana izvedba korisničkog sučelja. Projekt je realiziran u programskom jeziku C#, korištenjem programskog alata Microsoft Visual Studio .NET 2003. Tri se paketa mogu naći u programskoj podršci (praktičnom projektu): • • •
Utility – sadrži sve nekriptografske pomoćne razrede i metode korištene u projektu CryptoLibrary.NET – sadrži sve kriptografske razrede i metode korištene u projektu Cipher.NET – predstavlja korisničko sučelje projekta

«framework» Utility

«uses»

«uses» «uses»

«facade» Cipher.NET

«framework» CryptoLibrary .NET

Slika 4.1 UML dijagram praktičnog uratka

4.1. Utility
Svrha projekta Utility je skladištenje nekriptografskih razreda i metoda često korištenih u ostala dva projekta (CryptoLibrary.NET i Cipher.NET), u obliku programske knjižnice potpore izvođenja. Na taj se način uklanja neželjena zalihost te se znatno smanjuje složenost (mogućeg) naknadnog ispravljanja programskog koda. Projekt se sastoji od tri zasebna razreda: BigInteger, SpecialFunction i Utility. Zbog njihove glomaznosti, u donjem su dijagramu (Slika 4.2) izostavljeni njihovi sastavni dijelovi.

Slika 4.2 Statički UML dijagram programske knjižnice Utility

56

Namjena razreda BigInteger (autora Chew Keong Tana) je rad s velikim brojevima. Sadržava sve osnovne matematičke metode za normalan rad s velikim brojevima te dodatne metode korištene u kriptografske svrhe, poput testova primarnosti brojeva. Ovaj se razred najčešće koristi u projektu CryptoLibrary.NET, i to u dijelu s asimetričnim kriptosustavima. U razredu SpecialFunction se nalaze posebne matematičke funkcije (erfc, igamc, gamma, ...) koje se ne mogu pronaći u imeniku System.Math. Prevedena (engl. ported) je iz programskog jezika Java (autora Leigh Brookshawa) u programski jezik C#, prvenstveno u potrebe računanja rezultata statističkih testova sadržanih u projektu CryptoLibrary.NET. Svi ostali pomoćni razredi i metode, korišteni u projektima CryptoLibrary.NET i Cipher.NET, implementirane su u razredu Utility. Među njezinim najčešće korištenim metodama su svakako one za konverziju podataka iz jednog formata u drugi. U njima se na jednostavan način podaci iz početnog oblika transformiraju u željeni krajnji oblik. Primjerice, metoda ByteArrayToHexString() pretvara polje bajtova zadano argumentom u izlazni niz znakova, koji predstavljaju (čitljivi) heksadekadski prikaz tog polja. Tu su zatim razredi namijenjeni računanju vremenskih intervala; instancirani objekt razreda NormalTimer pomoću sistemskog sata računa trajanje intervala ograničenog pozivima sadržanih metoda Start() i Stop(), dok objekt razreda PrecisionTimer također radi to isto, no samo s dosta većom preciznošću (koristi vrlo precizni sistemski brojač PerformanceCounter). U programskom jeziku C# se tzv. "nazubljena" (engl. jagged) polja ([ ][ ]) ne mogu instancirati u jednom koraku, te su stoga u ovom razredu implementirane za to posebne metode. Opis ostalih razreda i metoda mogu se pronaći u sljedećim tablicama. Tip Ime
Base64

Namjena
Pretvorba podataka iz binarnog oblika u Base64 format i obratno Rad s kompleksnim brojevima; korišten u spektralnom NIST testu Sažimanje binarnih podataka

Complex

Compression

Razredi

CRC32

Računanje CRC32 sažetka poruke Implementacija SHA1 funkcije sažetka poruke; korišten od strane metode MakeRandomIV() Računanje ("štopanje") vremenskih intervala

HashIV NormalTimer PrecisionTimer HardDriveInfo ProcessorInfo BitsOfBytes BitsOfPseudoCat BitsOfUInt32s

Dobivanje informacija o čvrstim diskovima i procesoru

Pristup pojedinim bitovima pripadnih polja

Tablica 3 Razredi sadržani u razredu Utility

57

Tip

Ime
GetFileType() GetMachineOS() MakeRandomIV() Strings() Zeroize() ByteExtract() ByteArrayToHexString() ByteArrayToObject() ByteArrayToString() ByteArrayToUInt16() ByteArrayToUInt16Array() ByteArrayToUInt16Array() ByteArrayToUInt32() ByteArrayToUInt32Array() ByteArrayToUInt64() ByteArrayToUInt64Array() HexStringToByteArray() ObjectToByteArray() StringToByteArray() UInt16ArrayToByteArray() UInt16ArrayToUInt32() UInt16ToByteArray() UInt32ArrayToByteArray() UInt32ToByteArray() UInt64ArrayToByteArray() UInt64ToByteArray() UnicodeByteArrayToString() UnicodeStringToByteArray() OnlyAlpha() OnlyAlphaNum() OnlyNum() FileRead() FileSize() FileSweep() FileWrite() CreateByteJaggedArray() CreateCharJaggedArray() CreateIntJaggedArray() CreateJaggedArray() CreateUInt16JaggedArray() CreateUInt32JaggedArray() CreateUInt64JaggedArray() CmpArrays() IncByteArray() XorArray() ROL() ROR()

Namjena
Vraća tip datoteke na temelju njene ekstenzije Vraća ime trenutnog operacijskog sustava Vraća (generirani) slučajni niz zadane veličine Vraća stringove (ASCII i UNICODE) iz polja bajtova Sigurnosno brisanje sadržaja memorijskih polja Izvlačenje bajtova iz većih podatkovnih formi

Konverzija podataka iz jednog formata u drugi

Metode

Filtriranje podataka; koriste se mahom kod klasičnih kriptosustava

Rad s datotekama

Inicijalizacija tzv. "nazubljenih" (engl. jagged) polja

Izvođenje operacija (==, ++, ⊕) nad poljima Rotiranje podataka (lijevo i/ili desno)

Tablica 4 Metode sadržane u razredu Utility

58

4.2. CryptoLibrary.NET
CryptoLibrary.NET je kriptografska programska knjižnica nastala sa svrhom potpore izvođenja (ostalih) kriptografskih aplikacija. Kao ogledni primjer, nastala je vizualna aplikacija Cipher.NET. CryptoLibrary.NET se sastoji od osam velikih cjelina implementiranih u obliku imenika (engl.

namespaces): • • • • • • • •
Asymmetrical – asimetrični kriptosustavi Classical – klasični kriptosustavi CSPRNG – kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva Hash – funkcije sažetka poruke PRNG – generatori pseudoslučajnih brojeva RNG – generatori slučajnih brojeva StatisticalTests – statistički testovi slučajnosti Symmetrical – simetrični (blokovski i nizovni) kriptosustavi

Slika 4.3 Statički UML dijagram programske knjižnice CryptoLibrary.NET

59

Od ostalih elemenata tu su još i razred SecureBuffer namijenjen sigurnosnom (memorijskom) smještaju polja bajtova, razred Analysis namijenjen primitivnom (kripto)analiziranju podataka, te pobrojavanje (engl. enumeration) CipherAlgorithmType, u kojem su popisane sve vrste podržanih kriptosustava. Instancirani objekti razreda SecureBuffer za zadaću imaju zaštitu skladištenog polja bajtova od većine memorijskih napada na kriptosustave; to se prvenstveno odnosi na tehnike tzv. "njuškanja" (engl. sniffing) u kojima se nakon završetka izvođenja aplikacije po memoriji traže zaostale "korisne" informacije (poput lozinki, korisničkih imena, itd.). SecureBuffer objekti koriste teoretski neprobojan Vigenèreov kriptosustav [50], u kombinaciji sa slučajno generiranim nizom ključa (engl. keystream), kako bi zaštitili sadržano polje od bilo koje vrste napada na otkrivanje zaštićenog memorijskog sadržaja. Pristup (dešifriranim) podacima ima samo program koji je instancirao objekt i nitko više. U slučaju uništenja (engl. destruction) SecureBuffer objekta tijekom izvođenja programa, ili nakon završetka izvršavanja aplikacije, zaštićeno se polje prepisuje s nulama kao dodatna mjera predostrožnosti. Ovaj se razred najčešće koristi kod zaštite tekstualnih lozinki implementiranih klasičnih kriptosustava. Razred Analysis sadrži statičke metode namijenjene osnovnoj analizi podataka: • • • •
BitFrequencyInsideBytes() – raspodjela bitova unutar bajtova testiranog niza NonOverlappingFrequencyTable() – frekvencija nepreklapajućih blokova bitova OverlappingFrequencyTable() – frekvencija preklapajućih blokova bitova ShannonEntropy() – Shannonova entropija binarnih podataka [72]

Pobrojavanje CipherAlgorithmType se koristi prilikom šifriranja i dešifriranja datoteka. Naime, u zaglavlje (svake) šifrirane datoteke se zapisuje tip korištenog kriptosustava, kako bi se naknadno omogućilo valjano dešifriranje. Tip korištenog kriptosustava je (upravo) predstavljen jednim od elemenata pobrojavanja CipherAlgorithmType.

4.2.1.

Simetrični kriptosustavi

Svi kriptosustavi čija se sigurnost zasniva na poznavanju tajne lozinke (engl. password) spadaju u grupu simetričnih kriptosustava. U imeniku Symmetrical implementirani simetrični kriptosustavi su razvrstani u dvije podgrupe: blokovski (imenik Block) i nizovni (imenik Stream) kriptosustavi, ovisno o načinu procesiranja podataka. Kod blokovskih (3.2) se kriptosustava podaci procesiraju u blokovima, dok se kod nizovnih (3.3) procesiraju slijedno bit-po-bit (ili bajt-po-bajt). Svi implementirani blokovski kriptosustavi naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BaseBlockCipher, dok nizovni kriptosustavi naslijeđuju BaseStreamCipher. Ti bazni razredi predstavljaju "standarde" za implementaciju simetričnih kriptosustava u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Bazni razredi sadržavaju statičke, dinamičke i apstraktne metode; statičke metode su već implementirane unutar baznih razreda, dinamičke metode su one koje su dostupne samo kod instanciranih objekata, dok apstraktne predstavljaju one metode koje moraju biti implementirane unutar izvedbe pripadnog kriptosustava te su i same dostupne samo kod instanciranih objekata. U statičke metode spadaju sve one metode koje su općenite za cijelu vrstu kriptosustava (poput metode GetThroughputs() čija je namjena mjerenje brzine izvođenja podržanih kriptosustava). 60

«metaclass» BaseBlockCipher -keyQuantities : Hashtable #name : string #keyLength : int #defaultByteOrder : ByteOrder #presentOffset : int #endOffset : int #BLOCK_LENGTH : int #nStreams : int +TEST_MESSAGE_SIZE : int +Names : string[] #BaseBlockCipher() -BaseBlockCipher() +Supported() +GetKeyQuantity() +GetKeyQuantities() +Name() +KeyLength() +PasswordToKey() +AlgorithmID() +AlgorithmIDToName() +DefaultByteOrder() +Reset() +GetThroughputs() +PrintThroughputs() +BlockLength() +QuickTest() +PaddingTest() +GetByName() +PresentOffset() +EndOffset() #BlockPad() #BlockDePad() #PadOneAndZeroes() #PadSecureFill() #PadPKCS() #PadTBC() #DePadOneAndZeroes() #DePadSecureFill() #DePadPKCS() #DePadTBC() #Init() #set_key() +E() +D() +Encrypt() +Decrypt() #EncryptECB() #DecryptECB() #EncryptCBC() #DecryptCBC() #EncryptOFB() #DecryptOFB() #EncryptCFB() #DecryptCFB() #EncryptPCBC() #DecryptPCBC() #EncryptCTR() #DecryptCTR() #EncryptInterleavedCBC() #DecryptInterleavedCBC() #EncryptInterleavedCFB() #DecryptInterleavedCFB() #EncryptInterleavedPCBC() #DecryptInterleavedPCBC() #EncryptInterleavedOFB() #DecryptInterleavedOFB() +FileEncrypt() +FileDecrypt()

«enumeration» KeyQuantity +Max +Min +Step +Default

Symmetrical

Block

Stream

«metaclass» BaseStreamCipher #key : SecureBuffer -keyQuantities : Hashtable #name : string #keyLength : int +Names : string[] +TEST_MESSAGE_SIZE : int #BaseStreamCipher() -BaseStreamCipher() +Supported() +GetKeyQuantity() +GetKeyQuantities() #Reset() #Init() +Name() +KeyLength() +PasswordToKey() +AlgorithmID() +AlgorithmIDToName() +GetByName() +GetThroughputs() +PrintThroughputs() +QuickTest() +GenerateKeystream() +Encrypt() +Decrypt() +FileEncrypt() +FileDecrypt()

Slika 4.4 Statički UML dijagram imenika Symmetrical

61

Metoda
AlgorithmIDToName() BaseBlockCipher() BlockDePad() BlockPad() D() Decrypt() DecryptCBC() DecryptCFB() DecryptCTR() DecryptECB() DecryptInterleavedCBC() DecryptInterleavedCFB() DecryptInterleavedOFB() DecryptInterleavedPCBC() DecryptOFB() DecryptPCBC() DePadOneAndZeroes() DePadPKCS() DePadSecureFill() DePadTBC() E() Encrypt() EncryptCBC() EncryptCFB() EncryptCTR() EncryptECB() EncryptInterleavedCBC() EncryptInterleavedCFB() EncryptInterleavedOFB() EncryptInterleavedPCBC() EncryptOFB() EncryptPCBC() FileDecrypt() FileEncrypt() GetByName() GetKeyQuantities() GetKeyQuantity() GetThroughputs() Init() PaddingTest() PadOneAndZeroes() PadPKCS() PadSecureFill() PadTBC() PasswordToKey() PrintThroughputs() QuickTest() Reset() set_key() Supported()

Tip
statička dinamička statička statička apstraktna dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička statička statička statička statička apstraktna dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička statička statička statička dinamička dinamička statička apstraktna statička statička statička statička statička statička statička statička dinamička apstraktna statička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime kriptosustava Konstruktor Obrat popunjavanja nepotpunih blokova Popunjavanje nepotpunih blokova Dešifriranje bloka podataka Dešifriranje podataka Dešifriranje podataka uporabom CBC načina rada Dešifriranje podataka uporabom CFB načina rada Dešifriranje podataka uporabom CTR načina rada Dešifriranje podataka uporabom ECB načina rada Dešifriranje podataka uporabom Int...CBC načina rada Dešifriranje podataka uporabom Int...CFB načina rada Dešifriranje podataka uporabom Int...OFB načina rada Dešifriranje podataka uporabom Int...PCBC načina rada Dešifriranje podataka uporabom OFB načina rada Dešifriranje podataka uporabom PCBC načina rada Obrat popunjavanja metodom OneAnZeroes Obrat popunjavanja metodom PKCS Obrat popunjavanja metodom SecureFill Obrat popunjavanja metodom TBC Šifriranje bloka podataka Šifriranje podataka Šifriranje podataka uporabom CBC načina rada Šifriranje podataka uporabom CFB načina rada Šifriranje podataka uporabom CTR načina rada Šifriranje podataka uporabom ECB načina rada Šifriranje podataka uporabom InterleavedCBC načina rada Šifriranje podataka uporabom InterleavedCFB načina rada Šifriranje podataka uporabom InterleavedOFB načina rada Šifriranje podataka uporabom Int...PCBC načina rada Šifriranje podataka uporabom OFB načina rada Šifriranje podataka uporabom PCBC načina rada Dešifriranje datoteka Šifriranje datoteka Instanciranje objekta kriptosustava po njegovu imenu Vraća podržane veličine ključa kriptosustava Vraća određenu informaciju o veličini ključa kriptosustava Izvođenje brzinskih testova nad kriptosustavima Inicijalizacija blokovskog kriptosustava Verifikacija implementiranih popunjavajućih metoda Popunjavanje bloka metodom OneAndZeroes Popunjavanje bloka metodom PKCS Popunjavanje bloka metodom SecureFill Popunjavanje bloka metodom TBC Pretvaranje lozinke u pripadni kriptosustavski ključ Ispis brzine izvođenja blokovskih kriptosustava Verifikacija implementiranih kriptosustava Resetiranje blokovskog kriptosustava Postavljanje ključa blokovskog kriptosustava Odgovara na pitanje da li je određeni kriptosustav podržan

Tablica 5 Metode apstraktnog baznog razreda BaseBlockCipher

62

Metoda
AlgorithmIDToName() BaseStreamCipher() Decrypt() Encrypt() FileDecrypt() FileEncrypt() GenerateKeystream() GetByName() GetKeyQuantities() GetKeyQuantity() GetThroughputs() Init() PasswordToKey() PrintThroughputs() QuickTest() Reset() Supported()

Tip
statička dinamička dinamička dinamička statička statička apstraktna statička dinamička dinamička statička apstraktna statička statička statička apstraktna statička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime kriptosustava Konstruktor Dešifriranje podataka Šifriranje podataka Dešifriranje datoteka Šifriranje datoteka Generiranje ključa niza Instanciranje objekta kriptosustava po njegovu imenu Vraća podržane veličine ključa kriptosustava Vraća određenu informaciju o veličini ključa kriptosustava Izvođenje brzinskih testova nad kriptosustavima Inicijalizacija kriptosustava Pretvaranje lozinke u kriptosustavski ključ Ispis brzine izvođenja nizovnih kriptosustava Verifikacija implementiranih kriptosustava Resetiranje nizovnog kriptosustava Odgovara na pitanje da li je određeni kriptosustav podržan

Tablica 6 Metode apstraktnog baznog razreda BaseStreamCipher

Od ostalih bitnijih elemenata simetričnih baznih razreda, ističu se statičko polje nizova znakova (stringova) Names i tablica raspršivanja (engl. hash table) keyQuantities. U polju Names su uskladištena imena svih podržanih kriptosustava, odnosno algoritama za šifriranje, dok se u tablici keyQuantites nalaze sve potrebne informacije o dopuštenim veličinama ključa određenog simetričnog kriptosustava. Dopuštene veličine ključa su deklarirane kao petorka: ime kriptosustava, minimalna veličina ključa (u bitovima), maksimalna veličina ključa, razmaci između dopuštenih veličina ključa te uobičajena (engl. default) vrijednost ključa. Pobrojavanje KeyQuantity koristi se prilikom deklaracije i dohvata ovako definiranih veličina ključa. U ovom su programskom projektu implementirani sljedeći blokovski kriptosustavi: 3-Way,
Anubis, Blowfish, Camellia, Cast-128, Cast-256, Cobra, Crypton-0.7, DES, DESX, DFC, E2, FEAL-8, FEAL-NX, Frog, GOST, HPC, ICE, IDEA, Khazad, Loki97, Lucifer, MacGuffin, Magenta, MARS, MC1, MC2, MISTY1, MMB, NewDES, Noekeon, Q, Q128, RC2, RC5, RC6, Redoc III, Rijndael-128, Rijndael-192, Rijndael-256, S-1, Safer-K, Safer-SK, Safer+, Seed, Serpent, SHARK-A, SHARK-E, Skipjack, Square, TDEA, TEA, Twofish, XTEA

U ovom su programskom projektu implementirani sljedeći nizovni kriptosustavi: Achterbahn, F-FCSR, HC-256, ISAAC, MARK4, Mickey, MIR-1, PC1, Rabbit, RC4, RC4-drop, SapphireII, SCOP, Seal-BE, Seal-LE, SN3, Snow 1.0, Trivium, XOR, Yamb Njihove se specifikacije mogu pronaći na priloženom CD-u. Bitno je napomenuti da se ovdje mogu pronaći i dva vlastita blokovska kriptosustava: MC1 (engl. krat. za Mirek Cipher 1) i MC2 (engl. krat. za Mirek Cipher 2). Naime, proučavanjem struktura brojnih kriptosustava došao sam na ideju da i sam napravim koji. Oba kriptosustava su zasnovana na Feistelovoj mreži (3.2.1), te koristi visoko nelinearne funkcije kola (engl. round functions) zasnovane na množenju u Galoisovim poljima GF(p) [11]. U usporedbi s ostalim blokovskim kriptosustavima, možda su najsličniji Cast-128 blokovskom kriptosustavu. Koriste blokove duljine 16 bajtova, te ključ također duljine 16 bajtova. Kao što će se naknadno vidjeti (5), u datim empirijskim rezultatima provedenih statističkih testova slučajnosti nad (svim) implementiranim algoritmima za šifriranje, MC1 i MC2 postižu vrlo dobre rezultate u usporedbi s ostalim danas popularnim kriptosustavima. 63

4.2.2.

Asimetrični kriptosustavi

Svi kriptosustavi čija se sigurnost zasniva na paru javni ključ – privatni ključ, spadaju u skupinu asimetričnih kriptosustava (3.4). U ovom su programskom projektu svi takvi kriptosustavi smješteni u imenik Asymmetrical. Svi implementirani asimetrični kriptosustavi naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BaseAsymmetricalCipher, koji predstavlja "standard" za implementaciju asimetričnih kriptosustava u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Do sad je ovdje implementirano samo pet asimetričnih kriptosustava. Najvažniji razlog tome jest taj da je njihova kvantiteta, naspram drugih vrsta kriptosustava, znatno manja. Vjerojatno zbog složenosti same prirode kriptografije javnog ključa, dosad je u tu svrhu pronađeno i praktično iskorišteno svega par specifičnih matematičkih problema. Bitno je napomenuti da također postoji znatan broj kriptosustava koji su bez pogovora teoretski asimetrični, no njihova praktična svrha je mala ili gotovo nikakva (složenost, zahtjevi za resursima, ...). Takvi kriptosustavi su pri izradi ovog programskog projekta izbjegavani u širokom luku.

Slika 4.5 Statički UML dijagram apstraktnog baznog razreda BaseAsymmetricalCipher

Sve implementacije asimetričnih kriptosustava (u ovom projektu) podržavaju šifriranje poruka neograničene veličine. Asimetrični kriptosustavi su po svojoj prirodi vrlo slični blokovskim kriptosustavima, odnosno, imaju funkciju kojom se obavlja šifriranje određenog bloka 64

podataka te njoj inverznu funkciju; u ovom slučaju je veličina bloka određena veličinom javnog ključa. Kod većine se današnjih implementacija ove vrste kriptosustava izbjegava šifriranje poruke veće od duljine javnog ključa. Pošto je šifriranje asimetričnim kriptosustavom puno sporije od ostalih modernih kriptosustava, u praksi se dosta često koristi tzv. "hibridni kriptosustav" (engl. hybrid cipher). U njemu se proizvoljni asimetrični kriptosustav koristi za šifriranje slučajno generiranog simetričnog ključa, dok se poruka šifrira nekim od simetričnih kriptosustava (generiranim ključem). Na taj se način značajno poboljšava brzina (de)šifriranja podataka, dok sigurnost ostaje praktički nepromijenjena. U ovom su projektu podržana oba načina rada asimetričnih kriptosustava. Metode koje koriste hibridni kriptosustav od ostalih se razlikuju po prefiksu Quick. U njima se od simetričnih kriptosustava koristi AES-256 (odnosno Rijndael-256), trenutni standard za šifriranje Vlade SAD-a. Pri pohranjivanja privatnih i javnih ključeva u datoteke, koristi se poseban tekstualni format. U njihovom se zaglavlju zapisuju osnovne informacije o ključu (tip ključa, pripadni kriptosustav, veličina,...), dok se u nastavku sam ključ zapisuje u obliku brojeva po bazi 36. Format je nastao po uzoru na kriptografsku aplikaciju PGP, u kojoj je glavna ideja bila jednostavno slanje javnog ključa putem (dijela teksta) poruke elektroničke pošte. Metoda
AlgorithmIDToName() BaseAsymmetricalCipher() D() Decrypt() E() Encrypt() FileDecrypt() FileEncrypt() FilterKey() GenerateKeys() GetByName() GetPrivateKey() GetPublicKey() GetThroughputs() Load() LoadPrivateKey() LoadPublicKey() PrintThroughputs() PrivateKeyHeader() PublicKeyHeader() QuickDecrypt() QuickEncrypt() SetPrivateKey() SetPublicKey() Store() StorePrivateKey() StorePublicKey() Supported()

Tip
statička dinamička apstraktna apstraktna apstraktna apstraktna statička statička statička apstraktna statička apstraktna apstraktna statička statička dinamički dinamički statička statička statička dinamička dinamička apstraktna apstraktna statička dinamička dinamička statička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime kriptosustava Konstruktor Dešifriranje bloka podataka Dešifriranje podataka Šifriranje bloka podataka Šifriranje podataka Dešifriranje datoteka Šifriranje datoteka Filtriranje niza znakova (privatnog ili javnog) ključa Generiranje para ključeva željene složenosti/duljine Instanciranje objekta kriptosustava po njegovu imenu Vraća privatni ključ u obliku niza znakova (stringa) Vraća javni ključ u obliku niza znakova (stringa) Izvođenje brzinskih testova nad kriptosustavima Učitavanje niza znakova (stringa) iz datoteke Učitavanje privatnog ključa iz tekstualne datoteke Učitavanje javnog ključa iz tekstualne datoteke Ispis brzine izvođenja blokovskih kriptosustava Vraća obvezni sadržaj zaglavlja privatnog ključa Vraća obvezni sadržaj zaglavlja javnog ključa Dešifriranje hibridnim kriptosustavom Šifriranje hibridnim kriptosustavom Postavljanje privatnog ključa Postavljanje javnog ključa Zapisivanje niza znakova (stringa) u datoteku Zapisivanje privatnog ključa u tekstualnu datoteku Zapisivanje javnog ključa u tekstualnu datoteku Odgovara na pitanje da li je određeni kriptosustav podržan

Tablica 7 Metode apstraktnog baznog razreda BaseAsymmetricalCipher

U ovom su programskom projektu implementirani sljedeći asimetrični kriptosustavi: ElGamal, LUC, Paillier, Rabin, RSA. Njihove se specifikacije mogu pronaći na priloženom CD-u. 65

4.2.3.

Klasični kriptosustavi

Svi kriptosustavi nastali prije 1971. godine (kad je nastao prvi moderni kriptosustav Lucifer), spadaju u grupu klasičnih kriptosustava (3.1). U ovom su programskom projektu smješteni u imenik Classical. Svi implementirani klasični kriptosustavi naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BaseClassicalCipher, koji predstavlja "standard" za implementaciju klasičnih kriptosustava u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET.

Classical

«metaclass» BaseClassicalCipher #name : string +Names : string[] +TEST_MESSAGE_SIZE : int #BaseClassicalCipher() +Supported() +Keyable() +Name() +AlgorithmID() +AlgorithmIDToName() +GetByName() +Encrypt() +Decrypt() +QuickTest() +GetThroughputs() +PrintThroughputs() +PasswordToKey() +FileEncrypt() +FileDecrypt()

Slika 4.6 Statički UML dijagram apstraktnog baznog razreda BaseClassicalCipher

Pri implementaciji klasičnih kriptosustava iznikla su dva problema. Prvi je bio problem vrste podataka na kojima će se vršiti šifriranje, odnosno dešifriranje, dok je drugi bio memorijski smještaj ("čitljive") lozinke. Problem vrste procesiranih podataka je riješen korištenjem tzv. Base64 metode kodiranja podataka, u kojem se binarni podaci mogu prebaciti u tekstualni oblik (uz određenu redundanciju), i obrnuto. Time je omogućeno da se binarni podaci šifriraju ovom vrstom kriptosustava pretvorbom u tekstualni oblik, te pretvorbom dobivene šifrirane poruke natrag u binarni oblik. Drugi problem je riješen korištenjem SecureBuffer razreda za sigurnosno memorijsko skladištenje podataka (4.2). Metoda
AlgorithmIDToName() BaseClassicalCipher() Decrypt() Encrypt() FileDecrypt() FileEncrypt() GetByName() GetThroughputs() Keyable() PasswordToKey() PrintThroughputs() QuickTest() Supported()

Tip
statička dinamička apstraktna apstraktna statička statička statička statička statička statička statička statička statička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime kriptosustava Konstruktor Dešifriranje podataka Šifriranje podataka Dešifriranje datoteka Šifriranje datoteka Instanciranje objekta kriptosustava po njegovu imenu Izvođenje brzinskih testova nad kriptosustavima Odgovara na pitanje da li kriptosustav (uopće) treba lozinku Pretvaranje lozinke u kriptosustavski ključ Ispis brzine izvođenja kriptosustava Verifikacija implementiranih kriptosustava Odgovara na pitanje da li je određeni kriptosustav podržan

Tablica 8 Metode apstraktnog baznog razreda BaseClassicalCipher

66

U ovom su programskom projektu implementirani sljedeći klasični kriptosustavi: ADFGVX,
Atbash, Bacon, Beaufort, Bifid, Caesar, Gronsfeld, Morse, Myszkowski, Playfair, Pollux, Polybius, Porta, Railfence, Straddling checkerboard, Tilden, Trifid, Trithemian, Vigenere, WigWag.

Njihovi se opisi rada mogu pronaći na priloženom CD-u.

4.2.4.

Funkcije sažetka poruke

U funkcije sažetka poruke spadaju sve one funkcije koje za svaku poruku proizvoljne veličine vraćaju njoj jedinstveni niz predefinirane veličine. U ovom su programskom projektu takve funkcije smještene u imeniku Hash. Sve implementirane funkcije sažetka poruke naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BaseHashFunction, koji predstavlja "standard" za implementaciju takvih funkcija u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET.

Hash

«metaclass» BaseHashFunction #name : string #digestLength : int #blockLength : int +Names : string[] +TEST_MESSAGE_SIZE : int #BaseHashFunction() +Supported() +Name() +DigestLength() +BlockLength() +AlgorithmID() +AlgorithmIDToName() +GetByName() +GetThroughputs() +PrintThroughputs() +Calculate() +CalculateForFile()

Slika 4.7 Statički UML dijagram apstraktnog baznmog razreda BaseHashFunction

Metoda Calculate() jedinstveno predstavlja funkciju sažetka poruke, dok joj metoda CalculateForFile() samo proslijeđuje pročitani sadržaj datoteke. Bitno je napomenuti da su uz standardne kriptografske funkcije sažetka poruke implementirane i tzv. "funkcije zbrojne sume" (engl. checksum), koje nisu predviđene za uporabu u kriptografske svrhe (Adler-32 te sve CRC, GHash i Sum funkcije sažetka poruke). Metoda
AlgorithmIDToName() BaseHashFunction() Calculate() CalculateForFile() GetByName() GetThroughputs() PrintThroughputs() Supported()

Tip
statička dinamička apstraktna dinamička statička statička statička statička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime pripadne funkcije Konstruktor Računanje sažetka poruke Računanje sažetka datoteke Instanciranje objekta funkcije sažetka po njenom imenu Izvođenje brzinskih testova nad funkcijama sažetka Ispis brzine izvođenja funkcija sažetka poruke Odgovara na pitanje da li je određena funkcija podržana

Tablica 9 Metode apstraktnog baznog razreda BaseHashFunction

67

U ovom su programskom projektu implementirane sljedeće funkcije sažetka: Adler-32, CARP, CRC-8, CRC-16, CRC-16 reversed, CRC-16 CCITT, CRC-16 CCITT reversed, CRC-16 FCS, CRC-16 IBM, CRC-16 LHA, CRC-16 XModem, CRC-16 ZModem, CRC-24, CRC-32, CRC-32C, CRC-32 reversed, CRC-32 Bzip2, CRC-32 Jamcrc, CRC-32 POSIX, CRC-64, Elf, FNV-32, FNVa-32, FNV-64, FNVa-64, GHash-32-3, GHash-32-5, HAVAL-128, HAVAL-160, HAVAL-192, HAVAL-224, HAVAL-256, HAS-160, MD2, MD4, MD5, RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, RIPEMD-320, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, Sum-8, Sum-16, Sum-16 BSD, Sum-24, Sum-32, Tiger, Whirlpool (2001), Whirlpool (2003). Njihove se specifikacije mogu pronaći na priloženom CD-u.

4.2.5.

Generatori slučajnih brojeva

U ovom su programskom projektu svi generatori slučajnih brojeva smješteni u imenik RNG. Svi implementirani generatori slučajnih brojeva naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BaseRNG, koji predstavlja "standard" za implementaciju generatora slučajnih brojeva u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET.

Slika 4.8 Statički dijagram apstraktnog baznog razreda BaseRNG

Generatori slučajnih brojeva su u ovom projektu bazirani na preciznom mjerenju intervala trajanja računalnih entropičnih procesa. Mjerenje je ostvareno korištenjem posebno preciznog brojača PerformanceCounter implementiranog u operacijskim sustavima baziranim na Windows NT tehnologiji (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, ...). Entropija se manifestira u obliku trajanju izvođenja metode EntropyBasedPause(). U njoj se na temelju odabratog sistemskog procesa vrši namjerno pauziranje; upravo se trajanje takvih pauza koristi kao rezultat generiranja slučajnih brojeva (uz male preinake). Trenutno je podržano pet izvora sistemske entropije: izvođenje velikih programskih blokova (CPU), mehanizam keširanja tvrdog diska (Disk Caching), vrijeme traženja (engl. seek time) glave disketnog pogona (FDD), bacanje/hvatanje programskih iznimki (Exceptions), te aktivni procesi operacijskog sustava (OS).

68

Metoda
BaseRNG() EntropyBasedPause() GetByName() NextByte() NextByteArray() NextDouble() NextDoubleArray() NextInt() NextIntArray() NextUInt32() NextUInt32Array() NextUInt64() NextUInt64Array() Supported()

Tip
dinamička apstraktna statička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička statička

Namjena
Konstruktor Pauza na čijem se trajanju zasniva generiranje brojeva Instanciranje objekta generatora po pripadnom imenu Vraća generirani bajt Vraća generirani niz bajtova Vraća generirani decimalni broj Vraća generirani niz decimalnih broja Vraća generirani predznačni 32-bitni broj Vraća niz generiranih predznačnih 32-bitnih brojeva Vraća generirani 32-bitni broj (bez predznaka) Vraća niz generiranih 32-bitnih brojeva (bez predznaka) Vraća generirani 64-bitni broj (bez predznaka) Vraća niz generiranih 64-bitnih brojeva (bez predznaka) Odgovara na pitanje da li je određeni generator podržan

Tablica 10 Metode apstraktnog baznog razreda BaseRNG

4.2.6.

Generatori pseudoslučajnih brojeva

Generatori brojeva zasnovani na nekom determinističkom algoritmu nazivaju se generatori pseudoslučajnih brojeva. U ovom projektu su svi takvi generatori smješteni su u imeniku PRNG. Naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BasePRNG, koji predstavlja "standard" za implementaciju generatora pseudoslučajnih brojeva u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Trenutno postoji velik broj generatora pseudoslučajnih brojeva; od svih njih odabrani su najpoznatiji i najčešće korišteni, te su implementirani u CryptoLibrary.NET. Ovisno o korištenoj vrsti algoritama za generaciju brojeva, implementirani generatori su podijeljeni u sljedeće imenike: • • • • • • •
CLCG (engl. krat. za Combined LCG) – kombinirani linearno kongruentni generatori [2] EICG (engl. krat. za Explicit Inversive Congruential Generators) – izričito inverzni

kongruentni generatori [33]
ICG (engl. krat. za Inversive Congruential Generators) – inverzni kongruentni

generatori [69]
LCG (engl. krat. za Linear Congruential Generator) – linearno kongruentni generatori [2] MEICG (engl. krat. za Modified Explicit Inversive Congruential Generator) –

modificirani izričito inverzni kongruentni generatori [33]
MiscPRNG (engl. krat. za Miscellaneous PRNG) – razni generatori MRG (engl. krat. za Multiple Recursive Generator) – višestruko rekurzivni generatori [2]

Generatori pseudoslučajnih brojeva nisu sastavni dio kriptografskih aplikacija, no u ovaj su projekt uvršteni kao referenca za usporedbu s kriptografski sigurnim generatorima pseudoslučajnih brojeva. Naime, tek nakon upoznavanja s ponašanjem generatora pseudoslučajnih brojeva moglo se razmišljati o bilo kakvoj implementaciji kriptografski sigurnih generatora, koji su u krajnju ruku i predmet istraživanja ovog uratka.

69

BaseLCG +Names : string[] #_a : ulong #_m : ulong #y : ulong #b : ulong #mask : ulong #bigMultiply : bool #version : int +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() +GetByName() +BaseLCG() +BaseLCG() #a() #m() #Y() #M() +YdivM() #SetB() #SetMask() #Set() #HowManyBits() #BigMultiply() #Generate() #GenerateWithMask()

BaseICG +Names : string[] #y : ulong #a : ulong #b : ulong #p : ulong #mask : ulong #masking : bool +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() +GetByName() +BaseICG() +BaseICG() #BaseICG() #SetMask() #ClearMask() #Set() #Set() #CongInverse()

BaseEICG #y : ulong #a : ulong #b : ulong #p : ulong #n0 : ulong #n : ulong +Names : string[] +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() +BaseEICG() #BaseEICG() +GetByName() #Set() #CongInverse()

BaseCLCG +Names : string[] #list : BaseLCG[] +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() +GetByName() +BaseCLCG()

«metaclass»BasePRNG #name : string +Names : string[] +Groups : string[] #BasePRNG() -BasePRNG() +Name() +AlgorithmID() +AlgorithmIDToName() +GetByName() +GetByName() +GetNamesFromGroup() +NextDouble() +NextDoubleArray() +NextByte() +NextByteArray() +NextInt() +NextIntArray() +NextUInt32() +NextUInt32Array() +NextUInt64() +NextUInt64Array() +SetSeed() +TimeSeed()

CLCG

EICG

ICG

LCG

PRNG

MEICG

MiscPRNG

MRG

BaseMEICG #y : ulong #a : ulong #b : ulong #p : ulong #n0 : ulong #n : ulong +Names : string[] +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() +BaseMEICG() +BaseMEICG() #BaseMEICG() +GetByName() #Set() #CongInverse()

«metaclass»BaseMiscPRNG +Names : string[] #BaseMiscPRNG() #BaseMiscPRNG() +GetByName() #InternPRNG()

BaseMRG +Names : string[] #an : ulong[] #xn : ulong[] #m : ulong +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() +BaseMRG() +GetByName() #M() #ResetX() #ResetX() #ResetA()

Slika 4.9 Statički UML dijagram imenika PRNG

70

Metoda
AlgorithmIDToName() BasePRNG() GetByName() GetNamesFromGroup() NextByte() NextByteArray() NextDouble() NextDoubleArray() NextInt() NextIntArray() NextUInt32() NextUInt32Array() NextUInt64() NextUInt64Array() SetSeed() TimeSeed()

Tip
statička dinamička statička statička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička apstraktna dinamička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime pripadnog generatora Konstruktor Instanciranje objekta generatora po njegovu imenu Vraća imena implementiranih generatora unutar date grupe Vraća generirani bajt Vraća generirani niz bajtova Vraća generirani decimalni broj Vraća generirani niz decimalnih broja Vraća generirani predznačni 32-bitni broj Vraća niz generiranih predznačnih 32-bitnih brojeva Vraća generirani 32-bitni broj (bez predznaka) Vraća niz generiranih 32-bitnih brojeva (bez predznaka) Vraća generirani 64-bitni broj (bez predznaka) Vraća niz generiranih 64-bitnih brojeva (bez predznaka) Postavljanje sjemena generatora Vremensko postavljanje sjemena generatora

Tablica 11 Metode apstraktnog baznog razreda BasePRNG

4.2.7.

Kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva

Generatori brojeva zasnovani na nekom kriptografskom algoritmu nazivaju se kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva. U ovom projektu su svi takvi generatori smješteni u imenik CSPRNG. Naslijeđuju apstraktni bazni razred pod imenom BaseCSPRNG, koji predstavlja "standard" za implementaciju kriptografski sigurnih generatora pseudoslučajnih brojeva u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Generiranje kriptografski sigurnih pseudoslučajnih brojeva se zasniva na (jednostavnom) principu uzastopnog šifriranja neke skupine podataka. Tako se primjerice kod blokovskih kriptosustava generacija brojeva zasniva na uzastopnom šifriranju bloka podataka, kod nizovnih kriptosustava na šifriranju korištenjem generiranog niza ključa (engl. keystream), dok se kod asimetričnih kriptosustava zasniva na uzastopnom šifriranju nekog velikog broja. Trenutno je podržano pet vrsta kriptografski sigurnih generatora pseudoslučajnih brojeva. Za svaku vrstu postoji zaseban razred (koji naslijeđuju baznu klasu BaseCSPRNG): • • • • •
ClassicalCSPRNG – koristi neki od klasičnih kriptosustava pri generaciji HashCSPRNG – koristi neku od funkcija sažetka poruke pri generaciji AsymmetricalCSPRNG – koristi neki od asimetričnih kriptosustava pri generaciji StreamCSPRNG – koristi neki od nizovnih kriptosustava pri generaciji BlockCSPRNG – koristi neki od blokovskih kriptosustava pri generaciji

Instanciranjem objekta, pomoću statičke metode GetByName() sadržane u svakom od nabrojanih razreda, kreira se kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva zasnovan na kriptosustavu čije je ime proslijeđeno kao argument. Kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva se prema vani ponašaju identično kao i generatori pseudoslučajnih brojeva. Tako su ovdje također ponuđene opcije korisničkog ili vremenskog postavljanja sjemena, generiranje brojeva različitih formata, itd. – osim što u ovom slučaju postoji još i opcija postavljanja lozinke, odnosno javnog ključa kod asimetričnih kriptosustava, tijekom instanciranja ove vrste generatora, osim kod onih zasnovanih na funkciji sažetka poruke. 71

ClassicalCSPRN -cipher : BaseClassicalCipher -counter : int -previous : byte[] -buffer : byte[] +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() #Init() #Tick() +ClassicalCSPRNG() +GetByName() HashCSPRN -hash : BaseHashFunction -buffer : byte[] -counter : int +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() #Init() #Tick() +HashCSPRNG() +GetByName() AsymmetricalCSPRN -cipher : BaseAsymmetricalCipher -x -retVal : byte +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() #Init() #Tick() +AsymmetricalCSPRNG() +GetByName()

«metaclass» BaseCSPRNG #name : string +Names : string[] +Groups : string[] #BaseCSPRNG() -BaseCSPRNG() +Name() +AlgorithmID() +AlgorithmIDToName() +GetByName() +GetNamesFromGroup() +NextDouble() +NextDoubleArray() +NextByte() +NextByteArray() +NextInt() +NextIntArray() +NextUInt32() +NextUInt32Array() +NextUInt64() +NextUInt64Array() +SetSeed() +TimeSeed() #Init() #Tick()

CSPRNG

StreamCSPRNG -cipher : BaseStreamCipher -BUFFER_LENGTH : int -buffer : byte[] -counter : int +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() #Init() #Tick() +StreamCSPRNG() +GetByName()

BlockCSPRNG -counter : int -cipher : BaseBlockCipher -buffer : byte[] +NextDouble() +NextByte() +NextUInt32() +SetSeed() #Init() #Tick() +BlockCSPRNG() +GetByName()

Slika 4.10 Statički UML dijagram imenika CSPRNG

Metoda
AlgorithmIDToName() BaseCSPRNG() GetByName() GetNamesFromGroup() Init() NextByte() NextByteArray() NextDouble() NextDoubleArray() NextInt() NextIntArray() NextUInt32() NextUInt32Array() NextUInt64() NextUInt64Array() SetSeed() Tick() TimeSeed()

Tip
statička dinamička statička statička apstraktna dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička dinamička apstraktna apstraktna dinamička

Namjena
Pretvaranje ID brojevne oznake u ime pripadnog generatora Konstruktor Instanciranje objekta generatora po njegovu imenu Vraća imena implementiranih generatora unutar date grupe Inicijalizacija generatora Vraća generirani bajt Vraća generirani niz bajtova Vraća generirani decimalni broj Vraća generirani niz decimalnih broja Vraća generirani predznačni 32-bitni broj Vraća niz generiranih predznačnih 32-bitnih brojeva Vraća generirani 32-bitni broj (bez predznaka) Vraća niz generiranih 32-bitnih brojeva (bez predznaka) Vraća generirani 64-bitni broj (bez predznaka) Vraća niz generiranih 64-bitnih brojeva (bez predznaka) Postavljanje sjemena generatora Takt generatora zasnovan na šifriranju kriptosustava Vremensko postavljanje sjemena generatora

Tablica 12 Metode apstraktnog baznog razreda BaseCSPRNG

72

4.2.8.

Statistički testovi slučajnosti

Statistički testovi slučajnosti se koriste u slučaju kad je potrebno ustvrditi da li je dati niz brojeva generiran pomoću (nekog) generatora slučajnih brojeva. U ovom su programskom projektu implementirana dva paketa statističkih testova slučajnosti: FIPS [41] i NIST [55]. Prvi je namijenjen verifikaciji, dok je drugi namijenjen validaciji generatora (pseudo)slučajnih brojeva. U prvom se slučaju dobivaju rezultati prolaznosti (prošao/nije prošao), dok se u drugom slučaju dobivaju ocjene (tzv. p-vrijednosti) kvalitete generatora koje su postignute na pojedinim testovima. FIPS paket se sastoji od 4 testa, na kojima se za svaki generator (pseudo)slučajnih brojeva očekuje prolaz. Ukoliko generator zakaže na ijednom od njih, tada generator nije siguran za daljnju uporabu. NIST paket se sastoji od 16 testova, na kojima se dobiva pojedinačni prolaz ukoliko je dobivena ocjena testa (tzv. p-vrijednost) veća od neke predefinirane vrijednosti (pmin=0.01). Od svakog se iole ozbiljnijeg generatora (pseudo)slučajnih brojeva očekuje prolazak na velikoj većini ovog skupa testova. No, ukoliko generator nakon nekoliko testiranja uporno pada na jednom te istom testu, tada se generator smatra nesigurnim za daljnju uporabu. Svi statistički testovi se u ovom programskom projektu nalaze u imeniku StatisticalTests. Unutar njega se pojedine grupe testova mogu pronaći u zasebnim razredima (ovisno o imenu paketa statističkih testova): FIPS i NIST. Testovi se u većini slučajeva pokreću pozivom pripadne metode te zadavanjem testiranog binarnog (slučajnog) niza kao argumenta. Kod nekih je također potrebno zadati par dodatnih parametara (poput duljine test-blokova, kompleksnost testa, itd.) ([41],[55]).

Slika 4.11 Statički UML dijagram imenika StatisticalTests

73

Metoda
MonobitTest() PokerTest() RunsTest() LongRunTest()

Tip
statička statička statička statička

Namjena
Test jednostrukog bita Pokerski test Test navala Test dugačke navale

Tablica 13 Metode razreda FIPS

Metoda
Frequency() BlockFrequency() Runs() LongestRunOfOnes() Rank() DiscreteFourierTransform() NonOverlappingTemplateMatching() OverlappingTemplateMatching() Universal() LempelZivCompression() LinearComplexity() Serial() ApproximateEntropy() CumulativeSums() RandomExcursions() RandomExcursionsVariant()

Tip
statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička statička

Namjena
Frekvencijski test Frekvencijski test unutar bloka Test navale Test najdulje navale jedinica unutar bloka Test ranga binarne matrice Spektralni test Test pretraživanja nepreklapajućih predložaka Test pretraživanja preklapajućih predložaka Maurerov "univerzalni statistički" test Lempel-Ziv test sažimanja Test linearne složenosti Serijski test Test približne entropije Test zbirnih suma Test slučajnih izleta Varijanta testa slučajnih izleta

Tablica 14 Metode razreda NIST

74

4.3. Cipher.NET
Cipher.NET aplikacija je namijenjena praktičnoj uporabi kriptosustava, računanju sažetaka datoteka, generiranju pseudoslučajnih i slučajnih brojeva, analiziranju datoteka, statističkom testiranju na slučajnost, sigurnosnom brisanju te prikazu sadržaja datoteka. U radu se većinom oslanja na podršku programskih knjižnica projekata CryptoLibrary.NET i Utility; referencirane su kao DLL (engl. krat. za dynamic link library) knjižnice.

Vizualno sučelje Cipher.NET-a se može podijeliti na četiri osnovna dijela: 1. Glavni izbornik 2. Pomoćni izbornik 3. Prostor namijenjen ispisu rezultata 4. Prostor za izvješćivanje programskog statusa

Slika 4.12 Osnovni dijelovi vizualnog sučelja Cipher.NET aplikacije

Glavni i pomoćni izbornik su po funkciji identični, osim što je glavni izbornik u tekstualnom obliku, dok je pomoćni izbornik u grafičkom (vizualno atraktivnijem) obliku. U njima se mogu pronaći sve glavne opcije koje ova aplikacija pruža: • • Encrypt file (engl. za šifriraj datoteku) – šifriranje datoteka pomoću kriptosustava/algoritama implementiranih u CryptoLibrary.NET programskoj knjižnici Decrypt file (engl. za dešifriraj datoteku) – dešifriranje datoteka šifriranih pomoću opcije za šifriranje datoteka 75

• • • • • • • • • •

Hash calculator (engl. za kalkulator sažetka poruke) – računanje sažet(a)ka datoteke pomoću pripadnih funkcija implementiranih u CryptoLibrary.NET programskoj knjižnici Secure sweep (engl. za sigurnosno brisanje) – sigurnosno brisanje datoteka Analyse file (engl. za analiziraj datoteku) – analiziranje sadržaja datoteke pomoću 15-ak različitih testova Hex view (engl. za heksadecimalni pogled) – heksadekadski prikaz sadržaja datoteke Benchmark (engl. za mjerenje performansi) – mjerenje performansi izvođenja podržanih algoritama/metoda (šifriranje, statistički testovi, ...) Random data (engl. za slučajni podaci) – generiranje (pseudo)slučajnih brojeva u svrhu daljnje upotrebe (simulacije, testovi, ...) Statistical tests (engl. za statistički testovi) – statističko testiranje slučajnosti sadržaja datoteke Help topics (engl. za pomoćne teme) – korisnička dokumentacija System info (engl. za sistemske infomacije) – informacije o sistemu na kojem se program izvodi About (engl. za o programu) – osnovne informacije o programu

U prostoru namijenjenom za ispis rezultata, tijekom izvođenja se mogu pronaći sve relevantne informacije i rezultati korištenih opcija aplikacije. Ovaj prostor je napravljen u obliku HTML (engl. krat. za HyperText Markup Language) stranice, tako da se u njemu ponekad nađu i elementi poput tablica i slika. Pritiskom desne tipke miša unutar tog prostora, te odabirom opcije "Save as HTML..." padajućeg izbornika, svaki dobiveni ispis rezultata (poput npr. sažetaka datoteke) se može spremiti u željenu HTML datoteku, zajedno s pripadnim slikama. Svrha prostor za izvješćivanje programskog statusa je opisana u samom imenu. Naime, u tom prostoru se mogu naći sve bitnije poruke vezane uz sam rad aplikacije. U naslovu grafičkog sučelja se može pronaći podatak o trenutnoj verziji programa. Kako se program razvijao tako su mu i dodavane nove mogućnosti. Od trenutne se verzije 1.0.2168, pa nadalje, može očekivati funkcionalnost svih dijelova programa.

4.3.1.

Programska struktura

Pri projektiranju Cipher.NET-a se strogo pazilo da konačna programska struktura oblikuje što smisleniju cjelinu. Programi s vizualnim sučeljima imaju dosta veliku tendenciju razasipanja programske logike, što u konačnici vodi k nečitljivom programskom kodu. U ovom slučaju je taj problem riješen na vrlo jednostavan način. Naime, u razred ProgramLogic su smještane sve metode nužne za izvođenje svih opcija programa, dok su primitivne metode za obradu događaja ostavljene u svojim matičnim razredima (formama). Razred ProgramLogic zajedno s formom MainWindowForm čini okosnicu Cipher.NET-a. Forma MainWindowForm se brine za izgled glavnog programskog sučelja te za pozivanje pripadnih metoda klase ProgramLogic, ovisno o korisničkoj odabranoj opciji, dok se metode klase ProgramLogic brinu za prikazivanje pomoćnih prozora/sučelja, "izvlačenju" korisničkih postavki iz njih, izvršavanje zadataka, te za prikazivanje konačnih rezultata.

76

Donji statički UML dijagram predstavlja programsku strukturu Cipher.NET-a. Kao što se vidi iz priloženog, Cipher.NET u svom radu koristi pomoćne pakete Utility i CryptoLibrary.NET, dok je većina implementiranih mogućnosti programa zasnovano upravo na paketu CryptoLibrary.NET. Svaki od prikazanih razreda (osim ProgramLogic) predstavlja formu prozora, čija je namijenja dobivanje korisničkih postavki za pripadnu programsku opciju (koja se može iščitati iz imena). Tako primjerice, razred RandomPasswordForm predstavlja formu prozora namijenjenu za generiranje slučajne korisničke lozinke, dok razred AnalyseFileForm predstavlja formu prozora namijenjenog za dobivanje korisničkih postavki vezanih uz analiziranje sadržaja datoteke.
MainWindowForm +mainWindow : MainWindowForm «uses» «uses»

ProgramLogic -dateFormat : string -timeFormat : string RandomPasswordForm -resultsAsymmetricalED : double[][] -resultsClassicalED : double[][] PasswordWindowForm -resultsBlockED : double[][] -resultsStreamED : double[][] StatisticalTestsForm «uses» -resultsHash : double[] -tests : ArrayList HashCalculatorForm +SetGreenButton() SecureSweepForm +SetRedButton() +HelpTopics() AnalyseFileForm +ShowAbout() +ResetFocus() +ClearScreen() +LoadHTML() +LoadHTMLFromFile() -InjectGeneratedBy() -FileEncryption() +FileDecryption() +SaveReport() +SaveHTML() +FileAnalysis() +FileSweeping() RandomDataForm +Initialization() +DisplaySystemInfo() BenchmarkForm +StatisticalTesting() EncryptFileForm +ScrollReport() «uses» +SuccessBox() OpenFileForm +UnSuccessBox() +FileHashing() HexViewForm +FileHMACs() -tBench() AboutForm +Benchmarking() -RandomDataGeneration() +HexView()

«framework» Utility

«uses» «uses»

«facade» Cipher.NET

«framework» CryptoLibrary .NET

Slika 4.13 Statički UML dijagram programske strukture Cipher.NET aplikacije

U razredu MainWindowForm se može pronaći statička javna varijabla mainWindow, koja je upravo tipa MainWindowForm. Kod uobičajenog pokretanja programa, instancira se objekt klase MainWindowForm te mu se predaje kontrola nad daljnjim izvođenjem. Kako bi se moglo direktno pristupiti tom objektu (u ovom slučaju iz klase ProgramLogic) konstruira se istovrsna varijabla u koju se sprema referenca na taj objekt. U ovom slučaju riječ je o mainWindow varijabli.

77

Kao što je već napomenuto, u razredu ProgramLogic se nalaze (statičke) metode odgovorne za izvođenje (većine) programske logike. Većina njih se poziva iz klase MainWindowForm, na temelju odabranih korisničkih opcija. Popis implementiranih metoda, zajedno s njihovim opisom, može se pronaći u sljedećoj tablici.

Ime metode
Benchmarking() ClearScreen() DisplaySystemInfo() FileAnalysis() FileDecryption() FileEncryption() FileHashing() FileHMACs() FileSweeping() HelpTopics() HexView() Initialization() InjectGeneratedBy() LoadHTML() LoadHTMLFromFile() RandomDataGeneration() ResetFocus() SaveHTML() SaveReport() ScrollReport() SetGreenButton() SetRedButton() ShowAbout() StatisticalTesting() SuccessBox() tBench() UnSuccessBox()

Namjena
Izvođenje odabranih brzinskih testova te ispis rezultata Brisanje sadržaja prostora za ispisivanje rezultata Otvaranje prozora s osnovim informacijama o sistemu Analiziranje sadržaja datoteke te ispis rezultata Dešifriranje datoteke Šifriranje datoteke Računanje sažet(a)ka sadržaja odabrane datoteke Računanje HMAC identifikacijske oznake sadržaja odabrane datoteke Sigurnosno brisanje odabrane datoteke Prikaz korisničke dokumentacije Heksadekadski prikaz sadržaja odabrane datoteke Osnovna programska inicijalizacija Ubacivanje osnovnih podataka o programu u rezultat izvođenja Učitavanje HTML niza u prostor za prikaz rezultata Učitavanje HTML datoteke u prostor za prikaz rezultata Generiranje (pseudo)slučajnih brojeva/podataka Postavljanje fokusa programa na prostor za prikaz rezultata Snimanje sadržaja prostora za prikaz rezultata u obliku HTML datoteke Snimanje sadržaja prostora programskog statusa u obliku TXT datoteke Pomicanje prikaza teksta prostora programskog statusa na njegov sam kraj Postavljanje zelenog svjetla (na dnu sučelja) u znak spremnosti programa Postavljanje crvenog svjetla (na dnu sučelja) u znak zauzetosti programa Prikaz prozora s osnovnim podacima o programu Izvođenje odabranih statističkih testova slučajnosti Prikaz prozora s porukom o uspješnom završetku izvođenja zadaće Dretveno izvođenje brzinskih testova (engl. benchmarking) Prikaz prozora s porukom o neuspješnom završetku izvođenja zadaće

Tablica 15 Metode razreda ProgramLogic

78

4.3.2.

Šifriranje datoteke

Odabirom opcije Encrypt file započinje proces šifriranja datoteke. Proces se sastoji od odabira postavki te samog čina šifriranja. Podržane su četiri vrste kriptosustava: klasični, blokovski, nizovni i asimetrični. Šifrirane datoteke (obično) dobivaju nastavak (engl. extension) CIP. Strukturno su građene tako da se na njihovom samom početku nalazi pripadno zaglavlje (engl. header), u kojem se nalaze sve potrebne informacije (osim naravno ključa) potrebne za njihovo uspješno dešifriranje, dok se u nastavku nalazi šifrirana poruka. Klasični kriptosustavi Označavanjem opcije Classical pod tipom kriptosustava (engl. type of cipher), korisnik odabire šifriranje uporabom nekog od klasičnih kriptosustava implementiranih u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Kao osnovna opcija tu se jedino pojavljuje ime klasičnog kriptosustava (algoritma) kojim želimo izvršiti šifriranje. U naprednim opcijama korisnik može odabrati da li želi izvornu datoteku sažeti (engl. compress) prije šifriranja, da li želi sigurnosno obrisati izvornu datoteku (engl. sweep original) nakon njezina šifriranja, te da li želi da mu program sam ponudi slučajno generiranu lozinku (engl. random password). Pri dnu se upisuje put do izvorne datoteke te put do izlazne šifrirane datoteke. Pritiskom na tipku OK započinje šifriranje odabrane datoteke. Treba napomenuti da su klasični kriptosustavi, za današnje standarde, izuzetno nesigurni. Taj se problem djelomično rješava uporabom opcije sažimanja, koja posljedično sakriva većinu sigurnosnih mana ove vrste kriptosustava (npr. ranjivost na frekvencijsku analizu).

Slika 4.14 Primjer postavki za šifriranje s klasičnim kriptosustavom

79

Blokovski kriptosustavi Označavanjem opcije Symmetrical block pod tipom kriptosustava (engl. type of cipher), korisnik odabire šifriranje uporabom nekog od simetričnih blokovskih kriptosustava implementiranih u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Pod osnovnim se opcijama može podesiti ime korištenog blokovskog kriptosustava te željena veličina ključa. Ovdje valja napomenuti da veličina ključa (engl. key) u ovom slučaju nije isto što i veličina lozinke (engl. password). Naime, premda su u širem smislu ključ i lozinka sinonimi, u modernim kriptosustavima se smatraju različitim pojmovima. U modernim se kriptosustavima lozinka injektivno preslikava u ključ pomoću neke od kriptografskih funkcija sažetka poruke te se rezultat dodatno suzuje i/ili proširuje ovisno o željenoj veličini ključa. Tako dobiveni ključ se koristi u daljnjem procesu šifriranja.

Slika 4.15 Primjer postavki za šifriranje s blokovskim kriptosustavom

U naprednim opcijama korisnik može odabrati da li želi izvornu datoteku sažeti (engl. compress) prije šifriranja, da li želi sigurnosno obrisati izvornu datoteku (engl. sweep original) nakon njezina šifriranja, te da li želi da mu program sam ponudi slučajno generiranu lozinku (engl. random password). Tu se također mogu postaviti postavke karakteristične jedino za blokovske kriptosustave: raspored bajtova (engl. byte order) unutar procesiranih blokova podataka, blokovski način rada (engl. block mode), te način popunjavanja nepopunjenih blokova (engl. block pad scheme). Pri dnu se upisuje put do izvorne datoteke te put do izlazne šifrirane datoteke. Pritiskom na tipku OK započinje šifriranje odabrane datoteke.

80

Nizovni kriptosustavi Označavanjem opcije Symmetrical stream pod tipom kriptosustava (engl. type of cipher), korisnik odabire šifriranje uporabom nekog od nizovnih kriptosustava implementiranih u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Pod osnovnim se opcijama može podesiti ime korištenog nizovnog kriptosustava te željena veličina ključa. Ovdje vrijedi ista opaska o veličini ključa kao i kod šifriranja blokovskim kriptosustavima.

Slika 4.16 Primjer postavki za šifriranje s nizovnim kriptosustavom

U naprednim opcijama korisnik može odabrati da li želi izvornu datoteku sažeti (engl. compress) prije šifriranja, da li želi sigurnosno obrisati izvornu datoteku (engl. sweep original) nakon njezina šifriranja, te da li želi da mu program sam ponudi slučajno generiranu lozinku (engl. random password). Pri dnu se upisuje put do izvorne datoteke te put do izlazne šifrirane datoteke. Pritiskom na tipku OK započinje šifriranje odabrane datoteke.

81

Asimetrični kriptosustavi Označavanjem opcije Asymmetrical pod tipom kriptosustava (engl. type of cipher), korisnik odabire šifriranje uporabom nekog od asimetričnih kriptosustava (kriptosustavi javnog ključa) implementiranih u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Kao osnovna opcija tu se jedino pojavljuje ime asimetričnog kriptosustava (algoritma) kojim želimo izvršiti šifriranje.

Slika 4.17 Primjer postavki za šifriranje s asimetričnim kriptosustavom

U naprednim opcijama korisnik može odabrati da li želi izvornu datoteku sažeti (engl. compress) prije šifriranja, da li želi sigurnosno obrisati izvornu datoteku (engl. sweep original) nakon njezina šifriranja, da li želi da mu program pomogne pri generiranju asimetričnog para ključeva (engl. generate keys), te da li želi koristiti brzu verziju (engl. quick version) šifriranja korištenjem hibridnog kriptosustava. Pod pojmom hibridni kriptosustav krije se kombinacija (odabranog) asimetričnog kriptosustava s blokovskim kriptosustavom, nastala u svrhu ubrzavanja procesa šifriranja. U tom se slučaju asimetrični kriptosustav koristi kako bi se šifrirao slučajno generirani simetrični ključ, dok se taj isti ključ koristi za šifriranje poruke nekim od blokovskih kriptosustava. U Cipher.NET-u se koriste hibridni kriptosustavi sa sadržanim blokovskim kriptosustavom Rijndael-256 i veličinom ključa od 32 bajta (256 bita). Pri dnu se upisuje put do izvorne datoteke te put do izlazne šifrirane datoteke. Pritiskom na tipku OK započinje šifriranje odabrane datoteke.

82

Generiranje slučajnih lozinki Odabirom opcije generiranja slučajnih lozinki u klasičnim, blokovskim i nizovnim kriptosustavima, otvara se prozor generatora slučajnih lozinki. Unutar njega se može podesiti veličina željene lozinke te tip korištenih znakova (znakovi, brojevi ili oboje). Pritiskom na tipku OK generirana lozinka se proslijeđuje u daljnju fazu šifriranja.

Slika 4.18 Generator slučajnih lozinki

Generiranje asimetričnih ključeva Odabirom opcije generiranja slučajnog para ključeva (privatni i javni) u asimetričnim kriptosustavima, otvara se prozor generatora asimetričnih ključeva. Unutar njega se može podesiti veličina javnog ključa, koja zapravo predstavlja kompleknost korištenog asimetričnog kriptosustava, te izlazni put datoteke privatnog i datoteke javnog ključa. Pritiskom na tipku OK započinje (ponekad dugotrajan) postupak generiranja asimetričnih ključeva, koji se naknadno proslijeđuju u daljnju fazu šifriranja. Generirani javni ključ korisnik šalje svima koji mu žele slati šifrirane poruke, dok privatni ključ čuva u tajnosti na svom računalu (ili disketi) – naime, s njim dešifrira sve primljene poruke šifrirane njegovim javnim ključem.

Slika 4.19 Generator asimetričnih ključeva

83

4.3.3.

Dešifriranje datoteke

Svaka šifrirana datoteka u sebi sadrži sve osnovne informacije potrebne za dešifriranje (konkretno u zaglavlju), tako da je korisniku proces dešifriranja (opcija Decrypt file) u potpunosti olakšan.

Slika 4.20 Prozor za odabir šifrirane datoteke

U slučaju da je datoteka šifrirana nekim od klasičnih, blokovskih ili nizovnih kriptosustava, otvara se prozor za unos pripadne lozinke.

Slika 4.21 Prozor za unos lozinke

U slučaju da je datoteka šifrirana nekim od asimetričnih kriptosustava, otvara se prozor za unos puta do datoteke u kojoj se nalazi pripadni asimetrični privatni ključ.

Slika 4.22 Prozor za unos puta do asimetričnog privatnog ključa

84

4.3.4.

Računanje sažetaka datoteke

Odabirom opcije Hash calculator otvara se prozor s postavkama za računanje sažetaka (neke) datoteke. Od postavki tu se nalazi izbornik sa svim funkcijama sažetka poruke implementiranim u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET, put do ulazne datoteke, te opcija za uključivanje HMAC (3.5.3) podrške generiranja autentifikacijskih oznaka zajedno s željenom lozinkom. Pritiskom na tipku OK započinje računanje sažetaka odabrane datoteke.

Slika 4.23 Prozor s postavkama za računanje sažetaka datoteke

Slika 4.24 Primjer ispisa sažetaka datoteke

85

4.3.5.

Sigurnosno brisanje datoteke

Odabirom opcije Secure sweep otvara se prozor s postavkama za sigurnosno brisanje (neke) datoteke. Nakon običnog brisanja, čak i nakon uklanjanja iz Recycle Bin spremišta, može se povratiti sadržaj svake obrisane datoteke. Ukoliko obrisana datoteka nije prepisana (slučajno) sa sadržajem druge datoteke, tada je povrat te datoteke trivijalan (npr. programi: bitMart Restorer2000, Quetek File Scavenger,...). U suprotnom, vraćanje obrisanog sadržaja je vrlo složeno, no ne i nemoguće. Naime, postoje sklopovske tehnike kojima se omogućuje vraćanje čak i nekoliko puta prepisanih datoteka. Korištenjem sigurnosnog brisanja onemogućuje se korištenje takvih tehnika. Sigurnosno brisanje je metoda u kojoj se datoteka, prije samog čina brisanja, nekoliko puta prepiše s bezvrijednim podacima, veličina joj se skrati (engl. truncate) na 0 bajtova, te se preimenuje u neko besmisleno ime.

Slika 4.25 Prozor s postavkama za sigurnosno brisanje datoteke

U prozoru s postavkama sigurnosnog brisanja može se namjestiti tip podataka kojima će se datoteka prepisati – sve nule (engl. zeroes) ili slučajni podaci (engl. random), željeni broj prepisivanja te put do datoteke. Pritiskom na tipku OK započinje sigurnosno brisanje datoteke.

4.3.6.

Analiziranje sadržaja datoteke

Odabirom opcije Analyse file otvara se prozor s postavkama za analiziranje sadržaja datoteke. Analiziranje je osmišljeno sa svrhom jednostavnog uvida u strukturu datoteke. Tako korisnik primjerice može analizirati datoteku prije i poslije šifriranja kako bi se uvjerio u sakrivanje originalnog sadržaja. Ukoliko je izvorna datoteka bila npr. izvršna tada će se jasno moći uočiti pravilna struktura programa, dok će valjanim šifriranjem nestati svaka prethodna strukturiranost. Datoteke se također mogu analizirati sa svrhom pronalaženja sakrivenih podataka unutar njih. Naime, postoji cijela mala znanost, konkretno steganografija, koja se bavi sakrivanjem podataka (ne šifriranjem kao što je to slučaj u kriptografiji). Ovisno o kvaliteti sakrivanja podataka, analiziranjem sadržaja datoteke "nosioca" moći će se uočiti pojedine nepravilnosti u strukturi. Te sitne nepravilnosti će se u rezultatima pojedinih analitičkih metoda moći jasno uočiti, dok će u ostalim rezultatima ostati nezapažene. Stoga je u Cipher.NET-u implementiran dosta velik broj analitičkih metoda, kako bi sadržaj datoteke mogao biti što zornije predočen korisniku. Velika je većina implementiranih analitičkih metoda jedinstvena, odnosno originalna, te samim tim unose dodatnu dimenziju primjenjivosti ove aplikacije. 86

U prozoru s postavkama za analiziranje sadržaja datoteke mogu se odabrati željene analitičke metode te put do datoteke koju korisnik želi analizirati.

Slika 4.26 Prozor s postavkama za analiziranje sadržaja datoteke

Trenutno je implementirano 12 analitičkih metoda/testova: • Bit frequency (engl. za frekvencija bita) – broj pojavljivanja bitova 0 i 1 unutar sadržaja cijele datoteke; svakodnevno korištene datoteke (tekstualne, izvršne,...) imaju tendenciju da im je omjer broja bitova 0 naspram broja bitova 1 oko 2:1 (Slika 4.31) Bit-set position frequency (engl. za frekvencija postavljenih bitova) – broj pojavljivanja bita 1 na jednoj od 8 mogućih pozicija unutar bajta za sadržaj cijele datoteke; tekstualne datoteke imaju tendenciju da im je MSB (engl. krat. za Most Significant Bit – najvažniji bit) najčešće postavljen na 0 (Slika 4.32) Byte frequency (engl. za frekvencija bajtova) – broj pojavljivanja pojedinih (vrijednosti) bajtova unutar datoteke; ovo je ništa drugo doli tzv. "frekvencijska analiza", tehnika korištena kod probijanja većine klasičnih kriptosustava (Slika 4.33) Most frequent bytes (engl. za najčešći bajtovi) – dvadeset najčešćih vrijednosti bajtova (dobiveni na temelju rezultata prethodnog testa) Graphical display of contents (8bpp) (engl. za grafički prikaz sadržaja) – svaki bajt datoteke se grafički prikazuje kao jedan piksel s nijansom sive boje (Slika 4.27) Graphical display of contents (24bpp) (engl. za grafički prikaz sadržaja) – svaka slijedna tri bajta u datoteci se grafički prikazuju kao jedan piksel s različitim nijansama crvene, zelene i plave boje Graphical display of randomness (engl. za grafički prikaz slučajnosti) – svaka slijedni par bajtova u datoteci se grafički prikazuju kao dvodimenzionalne koordinate (bijelog) piksela (Slika 4.28) Turtle walk (engl. za hod kornjače) – grafički se prikazuje pomicanje zamišljene točke s prethodne na sljedeću poziciju, u osam mogućih smjerova, na temelju svaka slijedna tri bita (Slika 4.29) 87

• • •

• •

Entropy (engl. za entropija) – graf Shannonove entropije datoteke; s obzirom na složenost pojedinih dijelova datoteke, entropija raste, odnosno pada (Slika 4.35) Compression (engl. za sažimanje) – graf sažimanja datoteke; s obzirom na složenost pojedinih dijelova datoteke, mogućnost sažimanja raste, odnosno pada. Valja napomenuti da su graf entropije i graf sažimanja približno komplementarni, odnosno što se datoteka može manje sažeti u nekom svom dijelu, to je veća lokalna entropija (Slika 4.34) Random walk (engl. za slučajna šetnja) – graf dobiven metodom slučajne šetnje; svaki bit vrijednosti 1 rezultira jediničnim inkrementiranjem sume slučajne šetnje, dok svaki bit vrijednosti 0 rezultira jediničnim dekrementiranjem te iste sume. U slučaju šifriranih datoteka primjećuje će se da suma slučajne šetnje previše ne odskače od nule, te se još uz to mogu primjetiti oštri zupci na pripadnom grafu. U slučaju normalnih datoteka suma slučajne šetnje skoro pa linearno raste (ili opada) (Slika 4.36) Text strings (engl. za tekstualni nizovi) – ispis svih tekstualnih (ASCII i Unicode) nizova koji se mogu pronaći unutar datoteke; ovdje je ispis ograničen na nizove dulje od 4 znaka zbog izbjegavanja ispisa tzv. "slučajnih stringova" (Slika 4.30)

Slika 4.27

Slika 4.28

Slika 4.29

Slika 4.30

88

Slika 4.31

Slika 4.32

Slika 4.33

Slika 4.34

Slika 4.35

Slika 4.36

89

4.3.7.

Pregledavanje sadržaja datoteke

Odabirom opcije Hex view otvara se prozor s postavkama za pregledavanje sadržaja datoteke. Ovo je jedna od osnovnih stvari koje svaki ozbiljniji kriptografski alat mora sadržavati. Naime, nemoguće je slijepo vjerovati u sigurnost šifrirane datoteke, te je jedna od osnovnih (laičkih) metoda za uvjeravanje korisnika u tu činjenicu predočenje sadržaja šifrirane datoteke. Ukoliko je datoteka uistinu šifrirana tada mora u svakom svom dijelu naoko izgledati nerazumljivo. Ova opcija je također korisna u kombinaciji s analiziranjem sadržaja datoteke. U slučaju da se prilikom analize pronađu "sumnjivi" dijelovi datoteke, tada se ti dijelovi mogu iz prve ruke pregledati odabirom ove opcije.

Slika 4.37 Prozor s postavkama za pregledavanje sadržaja datoteke

U postavkama se mogu odrediti put do željene datoteke te početna i krajnja adresa pregleda. Rezultat se sastoji od osnovnih informacija o datoteci te prikaza sadržaja datoteke.

Slika 4.38 Primjer prikaza sadržaja datoteke

90

4.3.8.

Testiranje brzine

U ovom su programi podržani brojni algoritmi (različite vrste kriptosustava, funkcije sažetka poruke, statistički testovi slučajnosti, generatori (pseudo)slučajnih brojeva, ...). Odabirom opcije Benchmark testira se brzina izvođenja većine korištenih algoritama. Primjerice, ukoliko se korisnik tek upoznaje s različitim vrstama kriptosustava, preporuča se izvođenje brzinskih testova kako bi dobio uvid u njihovu brzinu obrade podataka. Generatori pseudoslučajnih i slučajnih brojeva su ovdje namjerno stavljeni u drugi plan. Naime, njihova mnogobrojnost otežava praktičnu provedbu testiranja njihove brzine izvođenja (duljina trajanja testova, prevelika količina dobivenih rezultata, ...), pa su u ovom slučaju namjerno izostavljeni; također, nisu od neke bitnije kriptografske važnosti.

Slika 4.39 Prozor s postavkama za testiranje brzine algoritama

Rezultati testiranja se dobivaju u tabličnom i grafičkom obliku. Kod kriptosustava se testira brzina šifriranja i dešifriranja, dok se kod funkcija sažetaka poruke i statističkim testovima testira brzina obrade podataka.

Slika 4.40 Primjer brzinskog grafa dobivenog za nizovne kriptosustave

91

4.3.9.

Generiranje slučajnih i pseudoslučajnih brojeva

Odabirom opcije Random data otvara se prozor s postavkama za generiranje slučajnih i pseudoslučajnih brojeva. Moguć je odabir jedne od tri vrste generatora: pseudoslučajni generator (opcija Pseudo-random number generator), računalni izvor slučajnosti (opcija Random data source), te kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva (opcija Cryptographic algorithm). Podržani su svi generatori implementirani u CryptoLibrary.NET programskoj knjižnici. Sukladno odabiru jedne od te tri vrste generatora, mijenja se i izgled prozora postavki za generiranje (pseudo)slučajnih generatora (Slika 4.41).

Slika 4.41 Mogući izgled(i) prozora postavki za generiranje (pseudo)slučajnih vrijednosti

Kod sve tri vrste generatora moguće je postaviti put do izlazne datoteke, željena veličina izlaznog binarnog niza (u bajtovima) te opcija izvršavanja statističkih testova slučajnosti nakon postupka generiranja, dok su im ostale opcije (više-manje) svojstvene. Kod generatora pseudoslučajnih brojeva može se odabrati grupa algoritama, ime algoritma, te je moguće posebno postaviti vrijednost sjemena generatora (engl. generator seed) ili se odabire mogućnost vremenskog odabira sjemena (engl. time seed). Kod generatora slučajnih vrijednosti, odnosno generatorima zasnovanim na računalnim izvorima slučajnosti, odabire se željeni izvor slučajnosti. Kod generatora kriptografski sigurnih pseudoslučajnih brojeva odabire se vrsta kriptosustava, ime kriptosustava, korištena lozinka ili javni ključ ovisno o vrsti kriptosustava (uz to postoji i opcija generiranja slučajne lozinke/javnog ključa) te vrijednost sjemena (vrijede iste opaske kao i kod generatora pseudoslučajnih brojeva). Bitno je napomenuti sljedeće: generatori kriptografski sigurnih pseudoslučajnih brojeva zasnovani na klasičnim kriptosustavima pate od male boljke. Naime, kod konstrukcije kriptografski sigurnih generatora pseudoslučajnih brojeva vodilo se računa o što manjoj potpori izvođenju, odnosno, kriptosustavi su prepušteni sami sebi kod generacije pseudoslučajnih brojeva. Ukoliko bi se dizajn takvog generatora značajnije mijenjao od jednostavnog šifriranja prethodno generirane pseudoslučajne vrijednosti, tada bi se poboljšala statistička svojstva takvog generatora, no sigurnosne mane korištenog kriptosustava bi se samo maskirale (sakrile); to se u ovom slučaju željelo izbjeći. Još jedan, možda i bitniji razlog ovom pristupu generaciji kriptografski sigurnih pseudoslučajnih brojeva, jest taj da se ti generatori koriste upravo u istraživačkom dijelu ovog uratka. Naime, ukoliko bi se poboljšala spomenuta statistička svojstva, tada ocjenjivanje kvalitete kriptosustava, temeljeno na statističkom testiranju slučajnosti tako modificiranih generatora, ne bi imalo previše smisla.

92

4.3.10. Statističko testiranje slučajnosti
U Cipher.NET-u su podržane dvije grupe statističkih testova slučajnosti: FIPS (5.1.1) i NIST (5.1.2). Odabirom opcije Statistical tests otvara se prozor s postavkama za izvođenje tih testova. U njemu se mogu odabrati željeni FIPS testovi, NIST testovi, te put do datoteke čiji se sadržaj želi testirati.

Slika 4.42 Prozor s postavkama za statističko testiranje slučajnosti

Rezultati FIPS i NIST testova se prezentiraju u tabličnom obliku, dok se rezultati NIST testova (p-vrijednosti) još dodatno prezentiraju u grafičkom obliku.

Slika 4.43 Primjer grafa rezultata NIST testova

93

4.3.11. Ostalo
Odabirom opcije About otvara se prozor s osnovnim informacijama o aplikaciji Cipher.NET. Tu se može pronaći korisničko ime i platforma (OS) na kojoj se program izvodi, verzija CLR virtualnog stroja (engl. virtual machine), verzija samog programa, te adresa elektroničke pošte autora. Od ostalih programskih opcija tu su još Help topics i System info. Odabirom opcije Help topics u radnom se prostoru programa prikazuje (HTML) korisnička dokumentacija. Odabirom opcije System info pokreće se sistemski program "msinfo32.exe" u kojem se mogu pronaći sve željene informacije o korištenom računalu. Ova opcija nije od neke bitnije važnosti, no pošto se može pronaći u većini modernih aplikacija, autor ju je odlučio uvrstiti i u ovu.

94

5. VREDNOVANJE KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA
U ovom će se dijelu iznijeti opis, rezultati i komentar provedenog testiranja nad kriptografskim algoritmima implementiranim u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Ideja ovog testiranja je bila pretvorba kriptografskih algoritama za šifriranje i algoritama funkcija sažetka poruke u oblik prikladan za statističko testiranje, te provedba statističkih testova slučajnosti implementiranih u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Konkretno, navedeni algoritmi su korišteni pri izgradnji (uvjetno) kriptografski sigurnih generatora pseudoslučajnih brojeva, izlazni su nizovi takvih generatora bili podvrgnuti statističkim testovima slučajnosti, izneseni su rezultati prolaznosti testova, te je na kraju dat komentar. Motiv za ovu vrstu testiranja je izjava poznatog statističara i kriptografa Jason Gaita [71], koja se danas uzima za aksiom: "Dobar kriptosustav mora imati karakteristike dobrog generatora pseudoslučajnih brojeva" Do danas nitko nije obavio ovakvu vrstu testiranja nad većom skupinom kriptografskih algoritama. Jedini sličan pokušaj se može pronaći u radu: "A Generalised Testbed for Analysing Block and Stream Ciphers" [7], no u njemu se (vrlo šturo) obrađuju samo tri kriptosustava (DES, FEAL, LOKI), te su izneseni rezultati teoretskog istraživanja (proučavanje unutarnje strukture kriptosustava), dok su u ovom radu izneseni rezultati empirijskog istraživanja (testiranje generiranih binarnih nizova). Testirani kriptosustavi, odnosno pridjeljeni algoritmi za šifriranje, podijeljeni su u četiri skupine: blokovski, nizovni, klasični i asimetrični. U svrhe testiranja, posebno su napravljeni (uvjetno) kriptografski sigurni generatori pseudoslučajnih brojeva, koji se zasnivaju na uzastopnom šifriranju jednog te istog podatka. U slučaju blokovskih kriptosustava tu je riječ o uzastopnom šifriranju jednog bloka; kod klasičnih kriptosustava se uzastopno šifrira niz predefinirane veličine; kod nizovnih kriptosustava se vrši generiranje ključa niza (engl. keystream) što je svojevrsni ekvivalent šifriranju niza; kod asimetričnih se kriptosustava vrši uzastopno šifriranje jednog velikog broja. Kod svih se kriptosustava kao rezultat generiranja pseudoslučajnog niza uzeo dio šifriranog elementa, bio on to blok, niz ili veliki broj. Pri inicijalizaciji pojedinačnih kriptosustava vodilo se računa o veličini korištenog ključa. Naime, ukoliko bi se nekom kriptosustavu namjerno pridjelio veći ključ, a drugom manji, tada bi se prvi kriptosustav našao u "povlaštenijem" položaju. U tom slučaju se dobiveni rezultati ne bi mogli objektivno sagledati te se ne bi došlo do valjanog zaključka. Također, svaki kriptosustav ima svoje predefinirane intervale valjane veličine korištenog ključa za šifriranje. Tako se može dogoditi da je neka veličina ključa za neki kriptosustav najveća, dok je za drugi najmanja moguća. Uz sve to slijedi još jedan problem – problem preporučene, odnosno uobičajene (engl. default), veličine korištenog ključa. Ukoliko je preporučena veličina ključa za neki kriptosustav data prije (npr.) 30-ak godina, tada je svima jasno da je takva preporuka već odavno zastarjela. Zbog svih navedenih problema, doneseno je solomonsko rješenje. Nizovni i blokovski kriptosustav će u ovom testiranju koristiti vlastite maksimalne veličine ključa, klasični kriptosustavi će koristiti 64-bitni ključ (ukoliko uopće zahtijevaju ključ za svoj rad), dok će se kod asimetričnih kriptosistema koristiti 132-bitni ključ (po sigurnosti ekvivalent upola manjem ključu simetričnog kriptosustava). Navedena veličina ključa klasičnih kriptosustava uzeta je kao približna veličina lozinke (engl. password) koja se u klasičnim kriptosustavima mogla koristiti. Što se tiče izabrate veličine ključa asimetričnih kriptosustava, više je razloga za taj izbor. U slučaju da se uzela veća veličina ključa, tada bi se 95

usporilo izvođenje ionako (pre)sporog generiranja (pseudo)slučajnih brojeva asimetričnim kriptosustavima; u slučaju da se uzela manja veličina ključa, implementacija asimetričnog kriptosustava Rabin ne bi uopće funkcionirala zbog zahtjeva za minimalnom veličinom ključa od 128-bita. Spomenuti kriptografski algoritmi za šifriranje nisu ništa drugo doli dijelovi implementiranih kriptosustava. Njihovi inverzni pandani – algoritmi za dešifriranje – nisu zanimljivi s kriptoanalitičkog stajališta, stoga što oni samo po sebi ne pridonose kriptografskoj zaštiti, već ju naprotiv uklanjaju (naravno, uz pomoć ključa :); a i kad bi se išli analizirati, ne bi se dobili nikakvi dodatni zaključci uz one dobivene za algoritme za šifriranje. Zbog navedenih razloga se algoritmi za dešifriranje izostavljaju iz testiranja (ovog rada). Algoritmi funkcija sažetka poruke (ili skraćeno samo funkcije sažetka poruke) sastavni su dio ovog testiranja zbog svog velikog kriptografskog značaja. Da nema ove vrste algoritama, cijela kriptografija ne bi imala previše smisla. Koja je svrha šifriranja ukoliko korisnik nije siguran da je ono što je zaštićeno uistinu ono što je on i šifrirao. Identičan primjer je i kod digitalnog potpisa, čiji je sastavni dio upravo sažetak poruke šifriran nekim asimetričnim kriptosustavom. U ovo su testiranje namjerno uključeni i CRC algoritmi (3.5.5), kako bi se ukazalo na njihovu neprimjerenost uporabe u kriptografske svrhe. Generatori slučajnih i pseudoslučajnih brojeva nisu uvršteni u ovo testiranje zbog nekoliko razloga. Naime, primitivni generatori pseudoslučajnih brojeva, implementirani u imeniku PRNG programske knjižnice CryptoLibrary.NET, sami po sebi nisu od prevelike kriptografske važnosti, stoga što se već zna da je njihov rad moguće lako kriptoanalizirati, odnosno, na temelju prethodno generiranog niza određene duljine moguće je zaključiti vrijednost sljedećeg generiranog broja. Još jedan od razloga zašto ta vrsta generatora nije uvrštena u ovo testiranje jest njihova kvantiteta. Naime, s obzirom da se kod pojedinih vrsta generatora pseudoslučajnih brojeva (npr. LCG) mijenjanjem parametara dobiva više desetaka varijanata, konačni se broj implementiranih generatora unutar imenika PRNG programske knjižnice CryptoLibrary.NET kreće oko nekoliko stotina. Ukoliko bi se rezultati statističkog testiranja tolikog broja generatora iznijeli u ovom radu, rad bi nepotrebno dobio još dodatni (poveći) broj stranica. Što se tiče generatora slučajnih brojeva, implementiranih u imeniku RNG programske knjižnice CryptoLibrary.NET, preskočeni su u ovom testiranju iz jednog vrlo jednostavnog razloga – nepoznati su (odnosno jedinstveni) i oni i njihove tehnike rada. Naime, trenutno se u javnosti (na Internetu) teško može pronaći ijedan programski generator (pravih) slučajnih brojeva. Iz toga je onda i lako zaključiti da njihovo testiranje nema previše smisla ukoliko njih uopće nema. Što se tiče vlastitih generatora, zbog svoje jedinstvenosti nemaju neki veći kriptografski značaj. Ukoliko bi se koristila ijedna ustoličena metoda, nešto poput nekog općeprihvaćenog algoritma za pretvaranje sistemskog "šuma" (entropije) u generirani niz slučajnih brojeva, tada bi njihovo testiranje možda i imalo smisla. Ovako, njih ostavljam za temu možda nekog drugog rada. U dosadašnjem se tekstu mogao pronaći izraz: "(uvjetno) kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva", za koji slijedi dodatno pojašnjenje. Kriptografski siguran generator pseudoslučajnih brojeva je po definiciji generator pseudoslučajnih brojeva zasnovan na nekom kriptosustavu; posebno je koristan u kriptografiji stoga što je za predviđanje sljedećeg generiranog bajta potrebno poznavati korišteni ključ kriptosustava. U ovom će se radu uistinu i testirati ova vrsta generatora, no neki od njih će biti sve, samo ne sigurni – primjer su svi klasični kriptosustavi i većina CRC funkcija sažetka poruke. Stoga je ovo testiranje ništa drugo doli testiranje uvjetno kriptografski sigurnih generatora pseudoslučajnih brojeva.

96

U svrhu testiranja napravljen je poseban program TestCSPRNGs (priložen na CD-u), napisan u programskom jeziku C#, sa svrhom automatizacije statističkog testiranja (uvjetno) kriptografski sigurnih generatora pseudoslučajnih brojeva (engl. krat. CSPRNG), temeljenih na kriptografskim algoritmima implementiranim u programskoj knjižnici CryptoLibrary.NET. Iz referencirane CryptoLibrary.NET DLL datoteke, koriste se imenici CSPRNG i StatisticalTests. U imeniku CSPRNG se nalazi sve potrebno za instanciranje testiranih generatora, dok se u imeniku StatisticalTests nalaze FIPS i NIST paketi statističkih testova. Program prolazi kroz sve vrste generatora te instancira pojedine generatore po njihovu imenu. Svaki se generator testira 100 puta na način da se svaki put (pomoću njega) generira pseudoslučajni niz veličine 1Mb (1048576 bitova), te se svaki takav niz podvrgava statističkim testovima slučajnosti. Prolaznost svakog testa se zapisuje u obliku koeficijenta prolaznosti (omjer broja prolaza s brojem testiranja generatora) u tekstualnu datoteku "result.txt", zajedno s imenom pripadnog generatora, tipom, ukupnom sumom koeficijenata prolaznosti, te ukupnim vremenom trajanja testiranja. U konzolnom se prozoru tijekom izvođenja programa može pronaći trenutni status testiranja. Bitno je napomenuti da zbog vremenske složenosti izvođenja ovaj program podržava prekidanje, te kasniji nastavak rada bez gubitka prethodnih rezultata testiranja. Samo u svrhu predodžbe vremenske složenosti izvođenja, ovaj program je ukupno trebalo izvoditi oko 5 dana (AMD Athlon 1250MHz), kako bi se dobili krajnji rezultati. Više od polovice vremena je potrošeno na testiranje (samo 5) asimetričnih kriptosustava.

5.1. Statistički testovi za testiranje slučajnosti
Statistički se testovi na slučajnost koriste kod utvrđivanja da li je određeni niz brojeva generiran pomoću generatora (pseudo)slučajnih brojeva. To se izvodi tako što se računaju statističke vrijednosti za dani niz brojeva koje se uspoređuju s srednjim vrijednostima koje bi se dobile u slučaju (pravog) slučajnog niza. Te srednje vrijednosti se dobivaju računanjem na modelu idealnog generatora slučajnih brojeva. Testiranje slučajnosti je empirijski zadatak. Postoje brojne vrste testova, pri čemu je svaki od njih specijaliziran za otkrivanje nekog tipa nesavršenosti u testiranom nizu. Jedan od primjera je frekvencijski test (engl. frequency test). U slučaju binarnih nizova, promatra se relativna frekvencija bitova postavljenih na vrijednost 1 u odnosu na one s vrijednošću 0. Autokorelacijski test (engl. autocorrelation test), kod kojeg se promatraju korelacije između susjednih bitova, još je jedan primjer testa. Vrstan teoretičar na ovom području Ueli Maurer je u svom radu demonstrirao da su svi testovi ove vrste zapravo bazirani na proučavanju mogućnosti komprimiranja niza podataka. Ukoliko je dani niz moguće komprimirati na bilo koji način, tada on nije slučajan (Ueli Maurer: "A Universal Statistical Test for Random Bit Generators"). Na zadanom se nizu brojeva mogu primjeniti razni statistički testovi kako bi se usporedio zadani niz s pravim slučajnim nizom. Slučajnost je vjerojatnosno svojstvo, odnosno, svojstva slučajnog niza se mogu okarakterizirati i opisati pomoću teorije vjerojatnosti. Najvjerojatniji rezultat statističkog testa, kada se primjeni na pravom slučajnom nizu, zna se a priori te se može opisati pomoću vjerojatnostnih veličina. Postoji neograničen broj mogućih statističkih testova, gdje se u svakom traži prisutnost ili odsutnost određenog uzorka koji, ukoliko se detektira, ukazuje na to da promatrani niz nije slučajan. Stoga što postoji tako velik broj statističkih testova na slučajnost, ne postoji neki ograničeni skup testova koji bi se mogao smatrati kompletnim. Dodatno, rezultati statističkih testiranja se moraju interpretirati s oprezom kako bi se izbjegli netočni zaključci o testiranom generatoru slučajnih brojeva. 97

Statističkim testom se provjerava određena nul-hipoteza (engl. null hypothesis) H0, odnosno jednostavnim jezikom, istinitost određene tvrdnje. U svrhu testiranja slučajnosti, nul-hipoteza je u našem slučaju ta da je testirani niz slučajan. Usko povezana s nul-hipotezom je alternativna hipoteza (engl. alternative hypothesis) Ha, koja je u slučaju testiranja slučajnosti ta da testirani niz nije slučajan. Za svaki se primjenjeni test donosi odluka (ili zaključak) o tome da li je nul-hipoteza prihvaćena ili odbačena, odnosno, da li testirani generator slučajnih brojeva stvarno proizvodi slučajne vrijednosti. Za svaki se test relevatni statistički podaci moraju pažljivo odabrati i koristiti kako bi se ispravno odlučilo o prihvaćanju ili odbacivanju nul-hipoteze. Teoretski referentna statistička distribucija očekivanih vrijednosti testiranja se dobiva pomoću matematičkih metoda. S obzirom na referentnu distribuciju vrijednosti, određuje se kritična vrijednost (engl. critical value); tipično je to vrijednost na 99% vrijednosti/duljine krajnje točke distribucije. Tijekom testiranja niza dobiva se neka statistička vrijednost. Ta vrijednost se uspoređuje s kritičnom vrijednosti te ukoliko premaši istu, tada se odbacuje nul-hipoteza o slučajnosti niza; u suprotnom se nul-hipoteza prihvaća. U praksi, glavni razlog zbog kojeg statističko testiranje hipoteze funkcionira jest taj da se referentna distribucija i kritična vrijednost određuju mnogostrukim iskušavanjem pretpostavke slučajnosti nad poznatim slučajnim i manje slučajnim nizovima. Ukoliko je pretpostavka o slučajnosti niza istinita, tada je vjerojatnost da će izračunata statistička vrijednost premašiti kritičnu vrijednost vrlo mala (oko 0.01%). Svaki generator slučajnih brojeva ponekad manifestira pravilnosti u izlaznom nizu, koje najčešće rezultiraju (malim) problemom. Stoga se i od vrlo pouzdanog generatora može očekivati povremeni poremećaj pri generiranju slučajnosti. Iako u praksi ne postoji garantirano nepogrešiv generator slučajnih brojeva, postoje sigurnosne matematičke metode/mjere za otkrivanje onih (garantirano) loših. Tu spadaju teoretski i empirijski (statistički) testovi. Većina se specijaliziranih algoritama za generiranje (pseudo)slučajnih brojeva može teoretski analizirati, što nije slučaj s kriptografskim generatorima. Naime, zbog složenosti algoritama kriptografskih generatora slučajnih brojeva teoretska analiza postaje prekompliciranom, ako ne i nemoguća. U tom slučaju je moguća uporaba samo empirijskih testova nad generiranim nizovima – što je u krajnju ruku i tema ovog rada. Među najvažnije teoretske testove spadaju test neslaganja (engl. discrepancy) i spektralni test (engl. spectral test), te nešto mlađi – težinski spektralni test (engl. weighted spectral test). Treba jasno naglasiti da nijedan od ovih testova ne garantira djelotvornost promatranog generatora slučajnih brojeva, no dobivena pretpostavka o slučajnosti je izvrsna. Teoretski dokaz o kvaliteti generatora slučajnih brojeva nije dovoljan pošto se njime dobiva samo predviđanje o tome što će se dogoditi pri korištenju generatora. Empirijski dokaz je prijeko potreban. Svaki empirijski (statistički) test je zapravo mala simulacija. Ukoliko se pažljivo formulira tada će svaki pojedini test obuhvatiti nekoliko mogućih problema koji se mogu pojaviti prilikom generiranja slučajnih brojeva. Za razliku od teoretskih testova, empirijski testovi tretiraju generatore (pseudo)slučajnih brojeva kao "crne kutije" – to znači da ne analiziraju direktno korišteni algoritam i/ili izvor slučajnosti. Od najpoznatijih skupova/paketa empirijskih testova tu su FIPS, DIEHARD, NIST i ENT. Dobivanje pozitivne ocjene na FIPS testovima se smatra osnovnim uvjetom za svaki generator slučajnih brojeva. Ostalim testovima se dobiva bolji uvid u kvalitetu korištenog generatora. Za potrebe empirijskog testiranja kriptografskih generatora (pseudo)slučajnih brojeva u ovom uratku su korišteni FIPS i NIST testovi. 98

5.1.1.

FIPS

Detaljan se opis FIPS skupina statističkih testova slučajnosti nalazi u dokumentu: "FIPS PUB 140-2" [41]. Tema tog dokumenta su sigurnosne mjere kriptografskih modula. Navodi se da ukoliko je potrebno statističko testiranje generatora slučajnih brojeva, ovisno o sigurnosnoj razini, tada bi kriptografski modul u kojem je implementiran generator trebao izvesti dane statističke testove. Kao uzorak se, u svrhu testiranja, generira niz duljine 20,000 bitova. Ukoliko generator padne na bilo kojem od danih testova, tada prestaje njegova daljnja uporaba; ovi testovi bi se trebali izvoditi pri svakom dizanju sistema (uslijed npr. paljenja ili resetiranja). Valja napomenuti da je prolazak generatora na ovom skupu testova samo nužan uvjet za njegov daljnji rad (verifikacija), te se njima ne dobivaju ikakvi kvalitativni rezultati. Test jednostrukog bita (engl. Monobit test) U ovom se testu prebrojava broj jedinica (bit vrijednosti 1) koji se nalazi u uzorku duljine 20,000 bitova. Ukoliko tu brojku označimo s X, tada promatrani generator prolazi ovaj test ukoliko vrijedi: 9,725 < X < 10,275 Pokerski test (engl. Poker test) Uzorak duljine 20,000 bitova se dijeli na 5,000 uzastopnih 4-bitnih segmenata. Nakon toga se vrši prebrojavanje pojavljivanja svake od mogućih 16 kombinacija 4-bitnih vrijednosti. Ukoliko s f(i) označimo broj pojavljivanja 4-bitne vrijednosti i ( 0 ≤ i ≤ 15 ), tada promatrani generator prolazi ovaj test ukoliko vrijedi:
2.16 < 16 * 5000

(∑

15 i =0

[ f (i)]2 ) − 5000 < 46.17

Test navala (engl. Runs test) Navala (engl. run) se definira kao najveći niz uzastopnih identičnih bitova (sve 0 ili sve 1). U ovom se testu prebrojavaju sve navale u uzorku duljine 20,000 bitova. Generator slučajnih brojeva prolazi ovaj test ukoliko sve navale od duljine 1 do duljine 6 upadaju u intervale dane u donjoj tablici. Ovo mora vrijediti posebno za navale nula i posebno za navale jedinica. U svrhu testa, sve navale duljine veće od 6 se broje kao da su duljine 6. Duljina navale 1 2 3 4 5 6+ Valjani interval 2,343-2,657 1,135-1,365 542-708 251-373 111-201 111-201

Tablica 16 Valjani intervali duljina navale

Test dugačke navale (engl. Long runs test) Dugačka navala se definira kao navala duljine 26 ili više (nula ili jedinica). Na uzorku od 20,000 bitova, generator prolazi ovaj test ukoliko se ne pronađe nijedna dugačka navala. 99

5.1.2.

NIST

Detaljan se opis NIST skupine statističkih testova slučajnosti nalazi u dokumentu: "NIST Special Publication 800-22" [55]. NIST statistički paket se sastoji od 16 testova koji su razvijeni kako bi se testirala slučajnost binarnih nizova dobivenih pomoću programskih ili sklopovskih generatora slučajnih brojeva, ili pomoću generatora pseudoslučajnih brojeva. Ovi su testovi bazirani na traženju različitih tipova neslučajnosti koje se mogu pojaviti unutar binarnog niza. Većina testova je parametrizirana te se još i dodatno mogu podijeliti na dosta manjih podtestova. Frekvencijski test (engl. The Frequency (Monobit) Test) U ovom se testu promatra proporcija broja nula i jedinica u danom binarnom nizu. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li je taj odnos približno jednak onom očekivanom kod (pravog) slučajnog niza. Broj jedinica i nula u slučajnom binarnom nizu bi trebao biti podjednak, odnosno njihov odnos bi trebao biti oko 1:1. Frekvencijski test unutar bloka (engl. Frequency Test within a Block) U ovom se testu promatra proporcija jedinica unutar M-bitnih blokova. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li je frekvencija jedinica u M-bitnom bloku približno jednak M/2, kako se i očekuje od slučajnog niza. Za duljinu bloka M=1, ovaj test degenerira u frekvencijski test. Test navale (engl. The Runs Test) U ovom se testu promatra cjeloukupan broj navala u nizu, pri čemu se pod navalom (engl. run) smatra neprekinuti niz identičnih bitova. Navala duljine k se sastoji od točno k identičnih bitova te je ograničena na početku i na kraju s bitovima suprotne vrijednosti. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li je broj navala (nula i jedinica) različitih duljina očekivan onom kod slučajnog niza. Ovim se testom također utvrđuje da li su oscilacije izmjenjivanja nula i jedinica unutar niza očekivane; takve oscilacije ne smiju biti ni prebrze niti prespore. Test najdulje navale jedinica unutar bloka (engl. Test for the Longest-Run-of-Ones in
a Block)

U ovom se testu promatra najdulja navala jedinica unutar M-bitnih blokova. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li je duljina najdulje navale jedinica, unutar ispitivanog niza, konzistentan s očekivanom duljinom unutar (pravog) slučajnog niza. Valja napomenuti da se nepravilnosti u najduljoj navali jedinica unutar bloka također manifestiraju i u najduljoj navali nula; stoga se u ovom testu ispituju samo navale jedinica. Test ranga binarne matrice (engl. The Binary Matrix Rank Test) U ovom se testu promatraju rangovi disjunktnih podmatrica unutar ispitivanog niza. Svrha ovog testa je provjera linearne zavisnosti bitova unutar podnizova fiksne duljine. Spektralni test (engl. The Discrete Fourier Transform (Spectral) Test) U ovom se testu promatraju vršne vrijednosti (engl. peak heights) unutar dobivenog diskretnog Fourierovog spektra nad promatranim nizom. Svrha ovog testa je otkrivanje periodičnih svojstava niza, poput ponavljajućih uzoraka, koja bi ukazala na devijaciju promatranog niza od slučajnog ponašanja. Namjera je utvrđivanje da li je broj vršnih vrijednosti iznad gornjeg praga (engl. threshold), koji je jednak 95% najveće vrijednosti, veći od 5%. 100

Test pretraživanja nepreklapajućih predložaka (engl. The Non-overlapping Template
Matching Test)

U ovom se testu promatra broj pojavljivanja predefiniranih binarnih nizova – uzoraka. Svrha ovog testa je detekcija generatora koji previše generiraju određene aperiodične uzorke. Kod pretraživanja se koristi tzv. klizni prozor (engl. sliding window) duljine jednake traženom uzorku. Ukoliko se traženi uzorak ne pronađe unutar prozora tada prozor kliže za jedno mjesto unaprijed; inače se prozor kliže (pomiče) za cijelu svoju duljinu. Test pretraživanja preklapajućih predložaka (engl. The Overlapping Template
Matching Test)

Ovaj test je identičan prethodnom testu, osim u jednoj bitnoj sitnici. U ovom se slučaju prozor uvijek pomiče za jedno mjesto unaprijed, bez obzira da li je traženi uzorak pronađen ili nije. Maurerov "univerzalni statistički" test (engl. Maurer's "Universal Statistical" Test) U ovom se testu promatra razmak među identičnim M-bitnim blokovima, mjera koja je usko povezana s duljinom sažetog niza. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li se promatrani niz može znatno sažeti bez gubitka informacija. Mogućnost znatnog sažimanja niza se smatra svojstvom uređenosti, odnosno neslučajnosti niza. Lempel-Ziv test sažimanja (engl. The Lempel-Ziv Compression Test) U ovom se testu promatra broj različitih kumulativnih uzoraka (riječi) unutar promatranog niza. Svrha ovog testa je utvrđivanje kolika je mogućnost sažimanja niza. Niz se smatra slučajnim ukoliko ga nije moguće značajno sažeti. Svojstveno je za slučajni niz to da će unutar sebe imati značajan broj različitih kumulativnih uzoraka. Test linearne složenosti (engl. The Linear Complexity Test) U ovom se testu promatra duljina pripadnog linearnog posmačnog registra s povratnom vezom (LFSR). Svrha ovog testa je utvrđivanje da li je niz dovoljno složen kako bi se smatrao slučajnim. Pomoću Berlekamp-Massey metode se utvrđuje duljina LFSR registra kojim se može izgenerirati cijeli promatrani niz. Slučajni nizovi su okarakterizirani većom duljinom pripadnog LFSR registra. Serijski test (engl. The Serial Test) U ovom se testu promatra broj pojavljivanja svih mogućih preklapajućih m-bitnih uzoraka unutar promatranog niza. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li je broj pojavljivanja uzoraka približno jednak onom očekivanom kod slučajnog niza. Slučajni nizovi imaju svojstvo uniformnosti, odnosno, svaki m-bitni uzorak ima jednaku vjerojatnost pojavljivanja. Valja napomenuti da ovaj test za m=1 degenerira u frekvencijski test. Test približne entropije (engl. The Approximate Entropy Test) Kao i kod serijskog testa, u ovom se testu promatra frekvencija preklapajućih uzoraka unutar promatranog niza. Svrha ovog testa je usporedba frekvencija preklapajućih uzoraka duljina m i m+1 bitova s očekivanim rezultatom kod slučajnog niza.

101

Test zbirnih suma (engl. The Cumulative Sums Test) U ovom se testu promatra odmak (od nule) prilikom slučajne šetnje (engl. random walk) definirane nad zbirnim sumama niza. Zbirne sume se dobivaju tako da se pri pojavljivanje svake binarne nule rezultat smanji za jedan, dok se pri pojavljivanju jedinice rezultat poveća za jedan. Slučajna šetnja je ništa drugo doli skup tako dobivenih zbirnih suma niza. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li su zbirne sume parcijalnih nizova prevelike ili premale u odnosu na očekivano ponašanje slučajnog niza. Za slučajni niz, sve zbirne sume bi se trebale kretati oko nule. U suprotnom, primjećuje se znatan odmak od nule. Test slučajnih izleta (engl. The Random Excursions Test) Ovaj test je vrlo sličan prethodnom, no s razlikom da se u ovom slučaju promatraju duljine ciklusa, umjesto odmaka unutar istih. Ciklus je definiran kao skup zbirnih suma koji je na početku i na kraju ograničen s nulom. Svrha ovog testa je utvrđivanje da li broj posjeta određenom stanju unutar ciklusa odstupa od očekivanog za slučajni niz. Ovaj test je zapravo skup od osam testova, pri čemu je za svako od stanja: -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 definiran po jedan test. Ukoliko je promatrani niz stvarno slučajan tada bi morao proći svaki od tih testova. Varijanta testa slučajnih izleta (engl. The Random Excursions Variant Test) U ovom se testu promatra broj posjeta pojedinačnim stanjima prilikom slučajne šetnje zbirnih suma. Svrha ovog testa je detekcija odmaka posjećenosti stanja od očekivanog za slučajni niz. Ovaj test je zapravo skup od osamnaest testova, pri čemu je za svako od stanja: -9, -8, .., -2, -1, 1, 2, ..., 8, 9 definiran po jedan test. Ukoliko je promatrani niz stvarno slučajan, tada bi morao proći svaki od tih testova.

102

5.2. Rezultati empirijskog testiranja
U ovom se dijelu mogu pronaći rezultati izvođenja programa TestCSPRNGs. Sadržaj izlazne datoteke "results.txt" u kojoj se nalaze rezultati, radi lakšeg čitanja i prikladnije forme prikazani su u tabličnom obliku. Sljedećom su tablicom prikazani rezultati testiranja:
Tip Ime X
Y

FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,97 0,99 0,99 0,54 0,58 19,00

Tablica 17 Primjer tablice s rezultatima

Opis elemenata tablice: • • • U stupcu Tip nalazi se vrsta testiranog algoritma – u našem slučaju, vrsta testiranog algoritma je Y U stupcu Ime nalazi se ime testiranog algoritma – u našem slučaju, ime testiranog algoritma je X U stupcima označenim s FIPS nalaze se koeficijenti prolaznosti testiranog algoritma za svaki pojedini statistički test slučajnosti iz paketa FIPS [41] (svaki stupac označen brojkama 1-4 predstavlja redni broj testa) – primjerice, u našem su slučaju sva četiri koeficijenta prolaznosti "1,00", što znači da je prolaznost testiranog algoritma na svim FIPS testovima bila stopostotna (100%) U stupcima označenim s NIST nalaze se koeficijenti prolaznosti testiranog algoritma za svaki pojedini statistički test slučajnosti iz paketa NIST [55] (svaki stupac označen brojkama 1-16 predstavlja redni broj testa) – primjerice, u našem je slučaju koeficijent prolaznosti za peti test jednak "0,99", što znači da je prolaznost testiranog algoritma na petom NIST testu bila 99% (1 pad u 100 testiranja), dok je npr. koeficijent prolaznosti 15. testa jednak "0,54", što znači da je prolaznost testiranog algoritma na petnaestom NIST testu bila 54% (46 padova u 100 testiranja) U zadnjem stupcu, označenom sa simbolom ∑, dana je suma svih koeficijenata prolaznosti za testirani algoritam. Minimalna je vrijednost sume 0, dok je maksimalna vrijednost 20 (pošto je ukupno korišteno 20 (= 4 FIPS + 16 NIST) statističkih testova). Ova suma će se smatrati ukupnom ocjenom testiranog kriptografskog algoritma, pošto bi ona trebala biti proporcionalna s kvalitetom njegovog dizajna [71].

Napomena: Radi svoje glomaznosti, tablica s blokovskim algoritmima za šifriranje te tablica s funkcijama sažetka poruke podijeljene su u dva dijela (I. i II. dio). 103

Tip

Ime 3-Way Anubis Blowfish Camellia Cast-128 Cast-256 Cobra Crypton-0.7 DES DESX DFC E2 FEAL-8 FEAL-NX Frog

FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 0,62 0,60 19,08 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,98 0,97 0,99 0,99 0,55 0,53 18,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,61 0,62 19,12 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,99 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,57 0,57 19,03 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,97 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,99 0,99 0,98 0,98 0,53 0,55 18,89 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,55 0,57 19,02 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 0,98 1,00 0,97 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,99 0,53 0,56 18,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,97 0,99 0,99 0,51 0,51 18,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,64 0,63 19,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 1,00 0,63 0,64 19,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 0,96 1,00 0,98 0,99 1,00 0,97 0,99 1,00 0,53 0,52 18,91 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 0,50 0,49 18,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,98 0,98 0,99 1,00 0,97 0,53 0,53 18,90 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 0,99 0,96 0,99 0,97 1,00 1,00 0,57 0,60 18,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00 0,97 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 0,57 0,59 18,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,58 0,62 18,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 0,98 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 0,60 0,63 19,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,63 0,66 19,19 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 0,99 0,71 0,69 19,29 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,97 1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,52 0,52 18,89 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,98 0,47 0,51 18,86 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,97 0,99 0,99 0,98 0,65 0,65 19,15 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,96 1,00 0,99 0,58 0,62 19,07 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,55 0,60 18,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 0,98 0,98 1,00 0,64 0,63 19,14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 0,98 0,96 1,00 0,57 0,54 18,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 1,00 0,98 0,57 0,58 19,02 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,98 1,00 0,97 1,00 0,99 0,98 1,00 0,97 1,00 0,96 0,99 0,98 0,43 0,46 18,68 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,62 0,63 19,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,96 0,98 1,00 1,00 0,97 1,00 0,99 0,99 1,00 0,97 0,98 1,00 0,54 0,56 18,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,50 0,52 18,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 0,97 0,99 0,97 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 0,55 0,55 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,70 0,65 19,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 1,00 0,58 0,58 19,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,97 0,99 0,99 0,98 0,69 0,66 19,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,96 0,97 0,99 0,99 1,00 0,65 0,62 19,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 0,99 0,55 0,62 19,06 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,96 0,99 0,97 0,58 0,58 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,99 0,97 0,99 0,98 1,00 0,62 0,60 19,05 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,98 0,98 0,99 0,61 0,58 19,04

Blokovski algoritmi za šifriranje

GOST HPC ICE IDEA Khazad Loki97 Lucifer MacGuffin Magenta MARS MC1 MC2 MISTY1 MMB NewDES Noekeon Q Q128 RC2 RC5 RC6 Redoc III Rijndael-128 Rijndael-192 Rijndael-256

Tablica 18 Rezultati testiranja blokovskih algoritama za šifriranje (I. dio)

104

Tip

Ime S-1 Safer-K

FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 0,55 0,52 18,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,97 0,99 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,58 0,60 19,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 0,98 1,00 0,98 0,98 0,98 0,62 0,60 19,09 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,97 0,95 0,99 0,98 0,98 0,98 0,60 0,60 18,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 0,98 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 0,57 0,57 19,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 0,58 0,58 19,06 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,50 0,50 18,79 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 0,96 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,97 0,62 0,59 19,03 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 0,98 1,00 1,00 0,98 0,53 0,53 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 0,98 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,68 0,71 19,23 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,59 0,58 19,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,56 0,58 19,02 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,52 0,55 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 0,96 0,99 0,98 1,00 1,00 0,98 0,59 0,56 19,00

Blokovski algoritmi za šifriranje

Safer-SK Safer+ Seed Serpent SHARK-A SHARK-E Skipjack Square TDEA TEA Twofish XTEA

Tablica 19 Rezultati testiranja blokovskih algoritama za šifriranje (II. dio)

Dobivene (silazno sortirane) ocjene blokovskih algoritama za šifriranje:
IDEA(19.29), Q128(19.28), Square(19.23), ICE(19.19), DESX(19.17), RC5(19.16), Lucifer(19.15), MARS(19.14), Blowfish(19.12), DES(19.12), RC6(19.12), HPC(19.11), MMB(19.11), Safer-SK(19.09), 3-Way(19.08), MacGuffin(19.07), Redoc III(19.06), Serpent(19.06), Rijndael-192(19.05), Rijndael-256(19.04), Camellia(19.03), SHARK-E(19.03), Cast-256(19.02), MC2(19.02), TEA(19.02), RC2(19.01), Safer-K(19.01), Seed(19), TDEA(19), XTEA(19), FEAL-NX(18.99), Frog(18.98), GOST(18.98), Magenta(18.97), MC1(18.97), Noekeon(18.96), Safer+(18.96), Q(18.94), Rijndael-128(18.94), Skipjack(18.94), Twofish(18.94), NewDES(18.93), S-1(18.93), Anubis(18.92), Crypton-0.7(18.92), DFC(18.91), FEAL-8(18.9), Cast-128(18.89), Cobra(18.89), Khazad(18.89), Loki97(18.86), E2(18.85), SHARK-A(18.79), MISTY1(18.68)

Na prvi se pogled testirani blokovski algoritmi ponašaju jednoliko (monotono) u svim testovima, osim u zadnja dva. Nema previše odstupanja koeficijenata prolaznosti po stupcima, no zadnja dva stupca nekako "bodu" oči. Naime, riječ je o pripadnim NIST testovima: testu slučajnih izleta i varijanti testa slučajnih izleta. Iz nevedenih se rezultata može vrlo lako zaključiti da su navedeni testovi prestrogi, čemu u prilog ide i činjenica da se test slučajnih izleta sastoji od 8 podtestova, dok se varijanta testa slučajnih izleta sastoji od 18 podtestova. Za prolazak oba testa, uz potreban prolazak na svim podtestovima, također je potrebno zadovoljiti zadani vrlo strogi uvjet; ukoliko ga niz ne zadovoljava, odmah se u početku odbacuje kao (savršeno) neslučajan za pripadni test. No, u cijeloj ovoj priči ima jedna nepravilnost koja navodi na zaključak o pogrešnom dizajnu ta dva testa. Naime, u dokumentaciji stoji da se niz (u ta dva testa) odbacuje kao (savršeno) neslučajan ukoliko nije zadovoljen postavljen uvjet testiranja, dok se u priloženoj programskoj izvedbi (istih autora) u tom slučaju pripadni test prekida s objašnjenjem da niz nije prikladan za daljnje testiranje ("WARNING: TEST NOT APPLICABLE. THERE ARE AN INSUFFICIENT NUMBER OF CYCLES"). Ta dva testa imaju jako teoretsko uporište, no, njihova ih rigoroznost čini vrlo neprikladnim naspram ostalih NIST testova. Bez obzira na sve, ta su dva testa korištena kod provedenog testiranja kriptografskih algoritama, te se od boljeg algoritma očekivao bolji prolazak i na ovom paru testova. Također se od ispitivanog algoritma očekivao prolazak na NIST testovima u više od 50% slučajeva; ukoliko algoritam pada na jednom NIST testu u više od 50% slučajeva, odnosno ukoliko mu je koeficijent prolaznosti manji (ili jednak) od 0.5, 105

tada se taj algoritam smatra neslučajnim (u tom je slučaju bio češće ocijenjen kao neslučajan nego kao slučajan). Što se tiče FIPS testova, kod njih se od testiranog algoritma očekivala 100% prolaznost. Tome je tako jer su oni sami dizajnirani kako bi prepoznavali generatore neslučajnosti, dok ih imalo slučajni generatori nimalo ne zanimaju. Od svih testiranih blokovskih algoritama za šifriranje, osnovni uvjet prolaznosti nad skupom testova NIST (svi NIST koeficijenti moraju biti veći od 0.5) nisu zadovoljili: E2, Noekeon, MISTY1, LOKI97 i SHARK-A, dok osnovni uvjet prolaznosti nad skupom testova FIPS (svi FIPS koeficijenti moraju biti jednaki 1.0) nije zadovoljio FEAL-NX. Među ostalim blokovskim algoritmima za šifriranje nema nekih prevelikih odmaka, no postoji jedna zanimljivost. Naime, algoritam IDEA je u ovom testiranju dobio najbolju ocjenu, što se možda može povezati s izjavom poznatog kriptografa Bruce Schneiera iz 1996. godine: "Po mojem mišljenju, IDEA je najbolji i najsigurniji blokovski kriptosustav danas dostupan javnosti" [15]. Ukoliko se još dodatno uzmu u obzir činjenice da su autori algoritma IDEA dva vrsna kriptoanalitičara Xuejia Lai [18] i James L. Massey [44], te da je algoritam patentiran u mnogim zemljama svijeta do 2011. godine (premda je predstavljen javnosti davne 1991. godine), IDEA definitivno zaslužuje titulu pobjednika među blokovskim algoritmima za šifriranje u provedenom testiranju. Ovdje valja uzeti u obzir da se provedenim testiranjem ocjenjuje samo dizajn pojedinih kriptosustava. To znači da neki kriptosustav može dobiti bolju ocjenu na ovoj vrsti testiranja, no uporabom malog ključa postaje možda i slabiji od nekog kriptosustava sa slabijim dizajnom.
FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Tip

Ime Achterbahn F-FCSR HC-256 ISAAC MARK4 Mickey MIR-1 PC1 Rabbit RC4 RC4-drop Sapphire-II SCOP Seal-BE Seal-LE SN3 Snow 1.0 Trivium XOR Yamb

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,98 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,96 0,61 0,59 18,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,50 0,50 18,82 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 0,56 0,54 18,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 0,52 0,52 18,87 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,97 0,99 1,00 1,00 0,98 0,56 0,59 18,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 0,98 0,98 0,60 0,61 19,09 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 0,97 0,51 0,54 18,90 0,99 0,93 0,97 1,00 0,78 0,92 0,80 0,65 0,71 0,76 0,91 0,70 0,86 0,49 0,95 0,52 0,48 0,79 0,48 0,47 15,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 0,96 0,99 0,99 0,99 1,00 0,53 0,55 18,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 0,49 0,53 18,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,96 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,60 0,52 18,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,96 0,99 1,00 1,00 0,96 0,54 0,57 18,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,58 0,58 19,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 0,98 0,99 0,54 0,55 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,59 0,57 19,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,98 0,99 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,59 0,64 19,08 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,98 0,53 0,53 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,99 1,00 0,99 0,99 0,57 0,60 19,02 0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,98 0,99 1,00 0,97 0,97 1,00 1,00 0,57 0,62 19,07

Nizovni algoritmi za šifriranje

Tablica 20 Rezultati testiranja nizovnih algoritama za šifriranje

106

Dobivene (silazno sortirane) ocjene nizovnih algoritama za šifriranje:
Mickey(19.09), SN3(19.08), Seal-LE(19.07), Yamb(19.07), SCOP(19.04), Trivium(19.02), Achterbahn(18.98), HC-256(18.98), MARK4(18.98), RC4-drop(18.96), Rabbit(18.95), Seal-BE(18.94), Snow 1.0(18.94), Sapphire-II(18.93), MIR-1(18.9), RC4(18.9), ISAAC(18.87), F-FCSR(18.82), PC1(15.16), XOR(1.33)

Od svih testiranih nizovnih algoritama za šifriranje, osnovni uvjet prolaznosti nad skupom testova NIST (svi NIST koeficijenti moraju biti veći od 0.5) nisu zadovoljili: F-FCSR, PC1, RC4 i XOR, dok osnovni uvjet prolaznosti nad skupom testova FIPS (svi FIPS koeficijenti moraju biti jednaki 1.0) nisu zadovoljili: PC1 i XOR. Prva stvar koja se može zamijetiti usporedbom rezultata nizovnih i blokovskih algoritama za šifriranje je dominacija blokovskih algoritama (ocjenama). Naime, ocjene testiranih blokovskih algoritama za šifriranje se kreću u rasponu 18.68-19.29, dok se ocjene nizovnih algoritama kreću u rasponu 1.33-19.09. I kad bi se uklonili ekstremi (minimum i maksimum) iz jedne i iz druge skupine, došlo bi se do jednakog zaključka. Još jedna poražavajuća stvar kod nizovnih algoritama je njihovo vlastito osporavanje temeljne ideje nizovnih kriptosustava. Naime, nizovni kriptosustavi su u teoriji visoko specijalizirani generatori pseudoslučajnih brojeva, što se ne zamijećuje u dobivenim rezultatima (posebno u usporedbi s blokovskim kriptosustavima). Zanimljivo je napomenuti da je najbolje ocijenjeni nizovni algoritam za šifriranje – Mickey, zapravo algoritam u probnoj fazi uporabe (2005.). Tu su također vrlo dobri Trivium (2005.), Achterbahn (2005.) te HC-256 (2004.), koji su svi također mlađahni. Možda s njima započinje čitava nova generacija (napokon ozbiljnih) nizovnih kriptosustava. Valja zamijetiti da je algoritam PC1 (autora Alexander Pukalla) dobio vrlo loše ocjene na ovom testiranju, što se moglo i očekivati od kriptografskog algoritma iz kućne radinosti. Algoritam za šifriranje XOR (obična binarna operacija ⊕) je očekivano dobio najslabiju ocjenu. Ovdje se naime radi o oslabljenoj varijanti teoretski neprobojnog Vernamovog kriptosustava [50], koja je danas nažalost vrlo raširena. Premda je postavljen slučajni ključ veličine 1024 bita, to ga nije spasilo od loše ocjene na ovoj vrsti testiranja. Mnogi kvazistručnjaci prodaju ovaj algoritam za šifriranje naivnim kupcima, tvrdeći da ga je nemoguće probiti. Što je najžalosnije, sam algoritam jest neprobojan, no uz poštivanje (najvažnijeg) uvjeta da se ključ za šifriranje nikad ne upotrijebi više od jedanput (u npr. dva šifriranja).
FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Tip Asimetrični

Ime ElGamal Paillier Rabin RSA LUC

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,97 0,99 0,99 0,54 0,58 19,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,69 0,62 19,23 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,97 0,98 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,63 0,63 19,08 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,98 0,96 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,54 0,55 18,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,98 0,99 0,99 0,97 0,63 0,62 19,09

Tablica 21 Rezultati testiranja asimetričnih algoritama za šifriranje

Dobivene (silazno sortirane) ocjene klasičnih algoritama za šifriranje:
Paillier(19.23), LUC(19.09), Rabin(19.08), ElGamal(19), RSA(18.92)

107

Kod usporedbe dobivenih ocjena asimetričnih algoritama za šifriranje, prva stvar koja se uočava jest inferniornost RSA algoritma nad ostalima. Ukoliko znamo da je RSA trenutno najčešće korišteni algoritam javnog ključa, to bi nas možda trebalo i zabrinuti. No, jaka reklama i lobi utjecajnih ljudi u kriptografskoj zajednici drže ovaj algoritam na tronu već dugi niz godina (od 1977. godine). Što se tiče ostalih algoritama, osobito se ističe Paillier; po jednostavnosti je u rangu RSA, no relativno je nepoznat široj skupini ljudi. U usporedbi s ostalim algoritmima, asimetrični algoritmi za šifriranje se u ovom testiranju ne ističu ništa ispred ostalih. Premda su se prije testa mogli očekivati nešto bolji rezultati, konačni rezultati su u rangu onih kod blokovskih algoritama za šifriranje.
Tip Ime ADFGVX Atbash Bacon Beaufort Bifid Klasični algoritmi za šifriranje Caesar Gronsfeld Morse Myszkowski Playfair Pollux Polybius Porta Railfence
Straddling checkerboard

FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,17 0,00 0,00 1,00 0,02 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,52 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,14 0,00 0,00 1,00 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,05 0,00 0,00 0,92 0,02 0,14 0,00 0,00 0,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,10 0,00 0,00 1,00 0,01 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 5,00

Tilden Trifid Trithemian Vigenere WigWag

Tablica 22 Rezultati testiranja klasičnih algoritama za šifriranje

Dobivene (silazno sortirane) ocjene klasičnih algoritama za šifriranje:
WigWag(5), Beaufort(2.17), Vigenere(2.14), Gronsfeld(2.09), Pollux(2.02), Caesar(2), Morse(2), Porta(1.93), Playfair(1.76), Atbash(1), Bacon(1), Straddling checkerboard(1), Trifid(1), Trithemian(1), Tilden(0.97), ADFGVX(0.6), Polybius(0.6), Myszkowski(0.51), Bifid(0), Railfence(0)

Rezultati dobiveni kod testiranja klasičnih algoritama za šifriranje su možda i najzanimljiviji u cijelom ovom radu. Naime, uzimajući u obzir da je dobivena ocjena testiranja proporcionalna s dizajnom pripadnog kriptografskog algoritma, tada je lako zaključiti da su klasični algoritmi za šifriranje vrlo lošeg dizajna, i to bar za današnje zahtjeve. Svi padaju na osnovnim uvjetima prolaznosti skupova testova FIPS i NIST. Nijedan se posebno ne ističe u pozitivnom smislu, dok u negativnom smislu ima i onih s ocjenom 0 (Bifid i Railfence). 108

Tip

Ime Adler-32 CARP CRC-8 CRC-16 CRC-16 rev. CRC-16 CCITT CRC-16 CCITT rev. CRC-16 FCS CRC-16 IBM CRC-16 LHA CRC-16 XModem CRC-16 ZModem CRC-24 CRC-32 CRC-32C CRC-32 rev.

FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,97 0,97 0,00 0,98 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 1,00 0,89 0,00 1,00 1,00 0,52 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,00 0,30 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,50 10,67 0,77 0,00 0,30 1,00 0,12 0,61 0,03 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,01 3,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,76 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,46 0,45 17,65 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,00 0,93 1,00 1,00 0,35 0,75 0,22 0,00 0,00 0,00 0,43 0,01 0,26 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,04 0,02 6,71 1,00 0,99 1,00 1,00 0,17 0,80 0,07 0,00 0,00 0,00 0,72 0,05 0,46 0,00 0,98 0,01 0,01 0,17 0,02 0,03 7,48 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,47 1,00 0,00 0,00 0,58 0,94 0,00 0,85 0,00 0,47 1,00 1,00 1,00 0,26 0,36 11,93 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,00 0,00 1,00 0,69 1,00 0,00 0,43 1,00 1,00 1,00 0,42 0,34 14,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,44 0,39 18,77 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,97 0,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,64 0,65 18,19 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 1,00 0,98 0,98 0,99 0,53 0,53 17,94 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,98 0,00 1,00 0,99 0,97 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,99 0,66 0,65 18,14 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 0,00 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00 0,97 0,99 1,00 0,99 0,60 0,59 18,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,97 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 0,59 0,62 18,13 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 1,00 0,97 0,99 0,99 0,57 0,62 19,04 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,99 0,03 0,01 0,35 0,37 0,50 0,04 0,65 0,00 0,99 0,00 0,00 0,45 0,13 0,14 9,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,96 0,99 1,00 0,91 0,94 1,00 0,94 1,00 0,90 0,91 1,00 0,51 0,52 18,54 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 1,00 1,00 0,97 0,99 0,97 0,99 0,98 0,96 0,98 0,44 0,47 18,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,96 0,97 0,97 0,62 0,61 19,04 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,56 0,57 18,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,47 0,50 18,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00 0,99 1,00 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 0,57 0,58 18,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,70 0,66 19,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,97 1,00 0,99 0,99 0,98 0,61 0,58 19,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 0,97 0,98 0,98 1,00 0,99 0,97 0,98 1,00 0,50 0,52 18,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 0,96 0,98 0,99 0,59 0,56 18,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,98 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 0,62 0,62 19,09 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 0,99 1,00 0,96 0,99 1,00 0,97 0,99 0,99 0,99 1,00 0,60 0,59 19,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,97 0,99 0,98 0,58 0,56 18,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 0,98 0,97 0,98 0,98 1,00 0,98 0,99 0,99 0,50 0,53 18,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 0,96 1,00 0,97 0,98 0,99 0,69 0,73 19,23 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,97 0,99 0,97 0,97 0,98 0,97 1,00 0,96 0,52 0,54 18,80

Funkcije sažetka poruke

CRC-32 Bzip2 CRC-32 Jamcrc CRC-32 POSIX CRC-64 Elf FNV-32 FNVa-32 FNV-64 FNVa-64 GHash-32-3 GHash-32-5 HAVAL-128 HAVAL-160 HAVAL-192 HAVAL-224 HAVAL-256 HAS-160 MD2 MD4 MD5 RIPEMD-128 RIPEMD-160 RIPEMD-256 RIPEMD-320

Tablica 23 Rezultati testiranja funkcija sažetka poruke (I. dio)

109

Tip

Ime SHA-1 SHA-224 SHA-256

FIPS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

NIST
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 0,96 0,99 1,00 0,57 0,58 19,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 0,97 0,99 1,00 0,99 1,00 0,57 0,55 19,03 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 0,98 0,64 0,61 19,10 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,96 0,99 0,56 0,56 18,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,99 0,99 1,00 0,97 1,00 0,99 1,00 0,97 1,00 1,00 0,99 1,00 0,96 0,62 0,61 19,06 0,23 0,00 0,00 1,00 0,23 0,23 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 2,04 0,01 0,00 0,00 1,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,99 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,51 0,52 18,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,97 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 0,99 1,00 1,00 0,59 0,60 19,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 0,99 0,97 0,98 0,97 0,98 1,00 0,55 0,53 18,88

Funkcije sažetka poruke

SHA-384 SHA-512 Sum-8 Sum-16 Sum-16 BSD Sum-24 Sum-32 Tiger Whirlpool(2001) Whirlpool(2003)

Tablica 24 Rezultati testiranja funkcija sažetka poruke (II. dio)

Dobivene (silazno sortirane) ocjene funkcija sažetka poruke:
RIPEMD-256(19.23), HAVAL-224(19.21), MD4(19.09), HAVAL-256(19.05), CRC-64(19.04), FNVa-64(19.04), MD5(19.03), HAVAL-192(18.99), MD2(18.99), RIPEMD-128(18.99), HAVAL-128(18.98), RIPEMD-160(18.86), HAS-160(18.84), HAVAL-160(18.8), RIPEMD-320(18.8), CRC-24(18.77), FNV-64(18.7), FNVa-32(18.54), CRC-32(18.19), CRC-32 Bzip2(18.14), CRC-32 POSIX(18.13), CRC-32 Jamcrc(18.07), CRC-32C(17.94), CRC-16 CCITT(17.65), CRC-16 ZModem(14.33), CRC-16 LHA(11.93), CRC-16(10.67), FNV-32(9.1), CRC-16 IBM(7.48), CRC-16 FCS(6.71), CRC-8(3.89), CRC-16 rev.(3.27), CARP(2.02), Adler-32(2), CRC-32 rev.(1.97), CRC-16 CCITT rev.(1.01), CRC-16 XModem(1), Elf(0.99), GHash-32-3(0.99), GHash-32-5(0.99)

Od svih testiranih funkcija sažetka poruke, osnovni uvjet prolaznosti nad skupom testova NIST (svi NIST koeficijenti moraju biti veći od 0.5) nisu zadovoljili: Adler-32, CARP,
CRC-8, CRC-16, CRC-16 rev., CRC-16 CCITT rev.,CRC-16 CCITT rev., CRC-16 FCS, CRC-16 IBM, CRC-16 LHA, CRC-16 XModem, CRC-16 ZModem, CRC-24, CRC-32 rev., Elf, FNV-32, FNV-64, GHash-32-3, GHash-32-5, HAVAL-160, RIPEMD-160, Sum-8, Sum-16, Sum-16 BSD, Sum-24, Sum-32.

Od svih testiranih funkcija sažetka poruke, osnovni uvjet prolaznosti nad skupom testova FIPS (svi FIPS koeficijenti moraju biti jednaki 1.0) nisu zadovoljili: Adler-32, CARP,
CRC-8, CRC-16, CRC-16 rev., CRC-16 CCITT rev.,CRC-16 CCITT rev., CRC-16 FCS, CRC-16 IBM, CRC-16 LHA, CRC-16 XModem, CRC-32 rev., Elf, GHash-32-3, GHash-32-5, SHA-384, Sum-8, Sum-16, Sum-16 BSD, Sum-24, Sum-32.

Kao što se vidi iz priloženih tablica, rezultati testiranja funkcija sažetka poruke su poprilično "šareni". Ukoliko se uzme u obzir da su uz kriptografske ovdje testirane i obične funkcije sažetka poruke, tada se lako može zaključiti otkud ovakva raspodjela rezultata. Naime, pri dizajnu funkcija sažetka iz obitelji CRC i/ili Sum vodilo se računa samo o detekciji moguće promjene (odnosno pogrešaka) podataka, bez osvrta na mogućnost provjere integriteta poruke. No, pošto je provjera integriteta poruke jedna od osnovnih metoda kriptografije, iz teoretskih, a kako se sad može zaključiti i iz datih rezultata testiranja, velika većina takvih funkcija sažetka u kriptografiji nije poželjna; ovdje također spadaju funkcije: Adler-32, Elf, GHash-32-3 te GHash-32-5. 110

Zanimljivo je primjetiti da ocjene testiranih funkcija sažetka iz obitelji CRC rastu s korištenom veličinom sažetka, dok se njihov mlađi potomak CRC-64 može podičiti da je ocijenjen bolje od polovice kriptografskih funkcija sažetka poruke (to znači da ima odličan dizajn, no to ga svejedno ne svrstava u skupinu kriptografskih funkcija sažetka poruke). Kriptografske funkcije sažetka poruke (HAS-160 te obitelji MD, RIPEMD, SHA, HAVAL) su očekivano visoko ocijenjene, no neke njihove varijante nisu ispunile osnovne uvjete prolaznosti – konkretno RIPEMD-160, HAVAL-160 te SHA-384. Kod obitelji FNV funkcija sažetka poruke iz dobivenih se rezultata jasno može razaznati da je varijanta FNV-32 dizajnom osjetno slabija od ostalih varijanti. Tome je vjerojatno kriva neka nesmotrena pogreška u dizajnu. Kod usporedbe dobivenih ocjena funkcija sažetka poruke s pojedinim vrstama algoritama za šifriranje, kriptografske se funkcije sažetka poruke mogu usporediti s blokovskim algoritmima, dok se ostale funkcije mogu usporediti s kombinacijom rezultata nizovnih i klasičnih algoritama za šifriranje.

111

Zaključak
Povijest kriptografije datira tisućama godina unatrag. Do prošlog stoljeća to je bila povijest klasične kriptografije – metode šifriranja olovkom i papirom, nekim jednostavnim pomagalom ili strojem. Početkom 20. stoljeća, izumom složenih mehaničkih i elektromehaničkih uređaja, poput rotorskog stroja Enigme, omogućeno je sofisticiranije i efikasnije šifriranje. Daljnjim izumom elektroničkog računala došlo je do uporabe još složenijih kriptografskih metoda. Razvoj kriptografije, znanosti o sakrivanju značenja poruka, uvijek je bio paralelan s razvojem kriptoanalize, znanosti o otkrivanju sakrivenog značenja poruka. Pronalazak i primjena frekvencijske analize, u svrhu probijana šifriranog teksta, promijenila je tijek povijesti u mnogo navrata. Pretpostavlja se da je II. svjetski rat skraćen za par godina, pošto su Saveznici uspješno dešifrirali mnoge poruke Nacističke Njemačke. Do 1970. godine, sigurni kriptosustavi su bili uglavnom privilegija državnih vladara. Dva događaja su od tad kriptografiju učinila dostupnu svima: donošenje javnog standarda za šifriranje – DES (1976.), te izum kriptografije javnog ključa (također 1976.). U današnje doba postoji veliki broj kriptografskih sustava, među njima i besplatnih, koji omogućuju vrlo visoki nivo kriptografske zaštite svakome tko to zaželi. U sklopu ovog rada je nastala jedna takva aplikacija s pridruženom programskom knjižnicom kriptografskih algoritama. Korištenjem jednostavnog vizualnog sučelja, krajnjem se korisniku olakšava rad s kriptografskim metodama. Statističkim je testovima moguće provjeriti slučajnost niza podataka. Uz pretpostavku da je dobar kriptosustav ujedno i dobar generator pseudoslučajnih brojeva, provedeno je statističko testiranje nad implementiranim kriptografskim algoritmima. Iznešeni su dobiveni empirijski rezultati te su potom prokomentirani. Iz datih se rezultata može zaključiti da današnji blokovski algoritmi za šifriranje predstavljaju vrhunac dizajna moderne kriptografije, dok se za klasične algoritme i nekriptografske funkcije sažetka poruke može zaključiti da su nesigurni za daljnju uporabu.

112

Literatura
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] PETER THORSTEINSON, G. GNANA ARUN GANESH, .Net Security and Cryptography, Prentice Hall, ISBN 0-131-00851-X, 2003. KARL ENTACHER, A Collection of Classical Pseudorandom Number Generators with Linear Structures, 2000. KARL ENTACHER, A Collection of Selected Pseudorandom Number Generators with Linear Structures, 1997. JOHN J. G. SAVARD, A Cryptographic Compendium, 1998. LAWRIE BROWN, A Current Perspective on Encryption Algorithms, 1998. GEORGE MARSAGLIA, A Current View of Random Number Generators, 1984. LAWRENCE BROWN, JOSEF PIEPRZYK, REIHANEH SAFAVI-NAINI, JENNIFER SEBERRY, A Generalised Testbed for Analysing Block and Stream Ciphers. ROSS N. WILLIAMS, A Painless Guide to CRC Error Detection Algorithms, 1993. BRUCE SCHNEIER, A Self-Study Course in Block Cipher Cryptoanalysis.

[10] NEAL KOBLITZ, A Survey of Public-Key Cryptosystems, 2004. [11] JORG ARNDT, Algorithms for Programmers, 2004. [12] ED SCHAEFER, An Introduction to Cryptography, Santa Clara University. [13] An Introduction to Cryptography, Network Associates, Inc., 1998. [14] GARY C. KESSLER, An Overview of Cryptography, 2005. [15] BRUCE SCHNEIER, Applied Cryptography - Second Edition : Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 1996. [16] RANDY NICHOLS, Classical Cryptography Course, Aegean Park Press, 1996. [17] SUSAN LANDAU, STEPHEN KENT, CLINT BROOKS, SCOTT CHARNEY, DOROTHY DENNING, WHITFIELD DIFFIE, ANTHONY LAUCK, DOUG MILLER, PETER NEUMANN, DAVID SOBEL, Codes, Keys and Conflicts, Association for Computing Machinery, Inc., 1994. [18] XIAOYUN WANG, DENGGUO FENG, XUEJIA LAI, HONGBO YU, Collisions for Hash Functions MD4, MD5, HAVAL-128 and RIPEMD, 2004. [19] LAWRIE BROWN, Computer Security & Cryptography, 1999. [20] JOHN KELSEY, BRUCE SCHNEIER, Cryptanalytic Attacks on Pseudorandom Number Generators. [21] TERRY RITTER, Crypto Glossary and Dictionary of Technical Cryptography, 1999. [22] ROSS J. ANDERSON, Crypto in Europe – Markets, Law and Policy, Cambridge University Computer Laboratory. [23] JERRY PROC, Crypto Machines, 2004. [24] CLIFFORD BERGMAN, Cryptography, 2004. [25] OLI COOPER, Cryptography, 2001. 113

[26] YEUAN-KUEN LEE, Cryptography. [27] DOUGLAS R. STINSON, Cryptography - Theory and Practice, CRC Press, ISBN 0-84938521-0, 1995. [28] PETER GUTMANN, Cryptography and Data Security, University of Auckland. [29] Cryptography FAQ v1.0, 1994. [30] CHEY COBB, Cryptography for Dummies, John Wiley & Sons, ISBN 0-764-54188-9, 2004. [31] OLIVER PELL, Cryptology. [32] KEN DUNHAM, Cryptology Unit, 1996. [33] OTMAR LENDL, JOSEF LEYDOLD, Documentation for PRNG C library [34] JOE HURD, Elliptic Curve Cryptography, Oxford University, 2005. [35] JUAN SOTO, Empirical Statistical Testing of Cryptographic PRNGs, National Institute Of Standards & Technology. [36] STEFAN WEGENKITTL, Empirical Testing of Pseudorandom Number Generators, Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 1996. [37] ERIK OLSON, WOOJIN YU, Encryption for Mobile Computing. [38] PIERRE L'ECUYER, AALDERT COMPAGNER, JEAN-FRANÇOIS CORDEAU, Entropy Tests for Random Number Generators, ACM TOMACS, 1997. [39] Famous People in The History of Cryptography. [40] Field Manual 34-40-2, United States Army, 1990. [41] FIPS PUB 140-2, National Institute of Standards and Technology, 2002. [42] ODED GOLDREICH, Foundations of Cryptography, Department of Computer Science and Applied Mathematics, Weizmann Institute of Science Rehovot, 1995. [43] Frequently Asked Questions About Today's Cryptography, RSA Laboratories, 2000. [44] ALFRED J. MENEZES, PAUL C. VAN OORSCHOT, SCOTT A. VANSTONE, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, ISBN 0-8493-8523-7, 1996. [45] ANDRÉ SEZNEC, NICOLAS SENDRIER, Hardware Volatile Entropy Gathering and Expansion. [46] PAUL CODDINGTON, Improved Algorithms and Tests for Random Number Generators, Department of Computer Science, University of Adelaide, 1998. [47] ELISABETH OSWALD, Introduction to Elliptic Curve Cryptography, Institute for Applied Information Processing and Communication Graz, 2002. [48] BELLARE, ROGAWAY, Introduction to Modern Cryptography. [49] ANDREW J. CLARK, Key Recovery - Why, How, Who, Sapher Servers Limited, 1997. [50] ANDREJ DUJELLA, Kriptografija, Prirodnoslovno-matematički fakultet Zagreb. [51] NIKOLA BEGOVIĆ, Kriptografija, Matematički fakultet Beograd, 2001. [52] SHAFI GOLDWASSER, MIHIR BELLARE, Lecture Notes on Cryptography, 2001. [53] NAT QUEEN, Modern Cryptography. 114

[54] STEFAN WEGENKITTL, Monkeys, Gambling, and Return Times - Assessing Pseudorandomness, Department of Mathematics, University of Salzburg, 1999. [55] ANDREW RUKHIN, JUAN SOTO, JAMES NECHVATAL, MILES SMID, ELAINE BARKER, STEFAN LEIGH, MARK LEVENSON, MARK VANGEL, DAVID BANKS, ALAN HECKERT, JAMES DRAY, SAN VO, NIST Special Publication 800-22, A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications, National Institute of Standards and Technology, 2001. [56] WILLIAM H. PRESS, SAUL A. TEUKOLSKY, WILLIAM T. VETTERLING, BRIAN P. FLANNERY, Numerical Recipes in C, The Art of Scientific Computing, Second Edition, Cambridge University Press, ISBN 0-521-43108-5, 1992. [57] BRUCE SCHNEIER, JOHN KELSEYY, DOUG WHITINGZ, DAVID WAGNERX, CHRIS HALL, NIELS FERGUSON, Performance Comparison of AES Submissions v2.0, Counterpane Systems, 1999. [58] LENKA FIBÍKOVÁ, JOZEF VYSKOČ, Practical cryptography - The key size problem, 2001. [59] JANNE FRÖSEN, Practical Cryptosystems and Their Strength, Department of Computer Science, Helsinki University of Technology, 1995. [60] YONGDAE KIM, PRNG, Block and Stream Cipher, 2001. [61] JOHN WALKER, Probability and Statistics. [62] Procedure for Submitting Cryptographic Techniques, Information-technology Promotion Agency, Japan, 2000. [63] VIVEK BHATNAGAR, CHAITANYA CHERUVU, Pseudo Random and Random Numbers. [64] MOHAN ATREYA, Pseudo Random Number Generators. [65] THIERRY MOREAU, Pseudo-Random Generators, a High-Level Survey-in-Progress, CONNOTECH Experts-conseils Inc., 1997. [66] HELGER LIPMAA, Public-Key Algorithms, Helsinki University of Technology, 2004. [67] CASIMIR C. KLIMASAUSKAS, Random Generators - Why Are They Important, PCAI, Issue 16.3. [68] D. M. CEPERLEY, D.D. JOHNSON, Random Number Generation, 2003. [69] APU KAPADIA, CHARNG-DA LU, Random Number Generators, 2001. [70] TERRY RITTER, Random Numbers in C, 1999. [71] TERRY RITTER, Randomness Tests - A Literature Survey, 2002. [72] ERNESTO GUISADO, Secure Random Numbers, Windows Developer Magazine, 2002. [73] KRIS GAJ, Secure Telecommunication Systems. [74] PETER GUTMANN, Security and Encryption-related Resources and Links. [75] ROSS J. ANDERSON, Security Lecture Notes. [76] MATT CURTIN, Snake Oil Warning Signs: Encryption Software to Avoid, 1998. [77] JOHN DOUGLASS, Some Thoughts on Secure Codes and Other Musings, 1995. [78] DAVID HOPWOOD, Standard Cryptographic Algorithm Naming v1.0.20a, 2002.

115

[79] JUAN SOTO, Statistical Testing of Random Number Generators, National Institute of Standards and Technology. [80] TERRY RITTER, The Efficient Generation of Cryptographic Confusion Sequences, Cryptologia – 15(2): 81-139, 1991. [81] DOROTHY E. DENNING, The Future of Cryptography, Georgetown University, 1996. [82] NEAL R. WAGNER, The Laws of Cryptography with Java Code, 2003. [83] JOSEPH YANG, The Myths and Realities of Cryptography, 1998. [84] The PGP attack FAQ v.50, infiNity, 1996. [85] A. M. ODLYZKO, The Rise and Fall of Knapsack Cryptosystems, AT&T Bell Laboratories. [86] THIERRY MOREAU, Thirteen Reasons to Say 'No' to Public Key Cryptography, CONNOTECH Experts-conseils Inc., 1998. [87] ROBERT DAVIES, True random number generators. [88] Whitepaper - Pseudo Random Number Generators, Computer Engineering Laboratory, University of Oulu, Finland, 2004. [89] BRUCE SCHNEIER, Why Cryptography Is Harder Than It Looks, Counterpane Systems, 1997.

116

Skraćenice
AES CBC CES CFB CRC CS CTR DES DLL DSA DoS ECB ECC EFF EICG Advanced Encryption Standard Cipher Block Chaining Content Scrambling System Cipher Feedback Cyclic Redundancy Check Cryptographically Secure Counter Data Encryption Standard Dynamic Link Library Digital Signature Algorithm Denial of Service Electronic Code Book Elliptic Curve Cryptography Electronic Frontier Foundation Explicit Inversive Congruential Generators GCHQ Government Communications Headquarters GOST Gosudarstvennyi Standard HMAC Hash-function based Message Authentication Code HTML HyperText Markup Language ICG IDEA LCG LFSR MAC MD Inversive Congruential Generator Linear Congruential Generator Linear Feedback Shift Register Message Authentication Code Message Digest Generator MIT Massachusetts Institute of Technology Napredni standard za šifriranje Vezivanje šifriranih blokova Sustav za ispremještanje sadržaja Šifrirana povratna veza Povezani LCG generatori Provjera cikličke zalihosti Kriptografski siguran Brojač Standard za šifriranje Knjižnica s dinamičkom vezom Algoritam digitalnog potpisa Uskraćivanje usluge Elektronička kodna knjižica Kriptografija eliptičnih krivulja Zaklada elektroničke granice Izričito inverzni kongruentni generatori Državno komunikacijsko sjedište Gospodarstveni standard Autentifikacijska oznaka zasnovana na funkciji sažetka poruke Hipertekstualni označni jezik Inverzni kongruenti generator Lineano kongruentni generator Linearni posmačni registar s povr. vezom Autentifikacijski kod poruke Sažetak poruke Izričito promjenjeni inverzno kongruentni generatori Institut za tehnologiju, Massachusetts 117

CLCG Combined LCG

International Data Encryption Algorithm Međunarodni algoritam za šifriranje

MEICG Modified Explicit Inversive Congruential

MRG MSB MT NIST NSA OC OFB PGP PKI RNG SIS SHA SOE SSL TEA TTL WEP

Multiple Recursive Generator Most Significant Bit Mersenne Twister National Institute of Standards and Technology National Security Agency Open Collector Output Feedback Pretty Good Privacy Public Key Infrastructure Random Number Generator Signals Intelligence Service Secure Hash Algorithm Special Operations Executive Secure Sockets Layer Tiny Encryption Algorithm Transistor-Transistor Logic Wired Equivalent Privacy

Višestruki rekurzivni generator Najvažniji bit Mersenne uvijač Državni institut za standarde i tehnologiju Državna sigurnosna agencija Otvoreni kolektor Izlazna povratna veza Posve dobra privatnost Infrastruktura javnog ključa Generator pseudoslučajnih brojeva Generator slučajnih brojeva Signalna obavještajna služba Siguran algoritam sažetka Izvršilac specijalnih operacija Sloj sigurnih spojnica Malen algoritam za šifriranje Tranzistor-tranzistor logika Privatnost jednaka žičanoj Prošireni malen algoritam za šifriranje

PRNG Pseudorandom Number Generator

XTEA Extended Tiny Encryption Algorithm

118

Dodatak
Sadržaj priloženog CD-a po direktorijima: • • • •
Aplikacije – programska podrška ovog rada (Cipher.NET i TestCSPRNGs) Literatura – korištena literatura (u elektroničkom obliku) Programski kod – programski kod nastao kao rezultat ovog rada Specifikacije algoritama – specifikacije implementiranih kriptografskih algoritama

Slika A Sadržaj priloženog CD-a

Sav programski kod je pisan u programskom jeziku C#. Za njegovo pravilno prevođenje u izvršni oblik preporučuje se programski paket Microsoft Visual Studio 2003. Prije samog izvođenja aplikacija Cipher.NET i TestCSPRNGs potrebno je instalirati programski paket Microsoft .NET Framework (verziju 1.1 ili noviju) – ukoliko to već dosad nije obavljeno, instalacijski program Microsoft .NET Framework v1.1.exe se može pronaći u direktoriju Aplikacije. Za pokretanje priloženih aplikacija nisu potrebne nikakve dodatne pripreme. U istoimenim se poddirektorijima mogu pronaći njihove izvršne verzije: Cipher.NET.exe i TestCSPRNGs.exe. Datoteke (HTML i PDF) s priloženom literaturom imenovane su sukladno s imenima pripadnih radova te su im u zagradama naznačena imena autora. Priložena specifikacija, uz pripadne radove u kojima se može pronaći dizajn (opis) implementiranih kriptografskih algoritama, također posjeduje i ogledni programski kod (za većinu algoritama).

119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful