SVEUČILŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

OBNOVLJIVI I NEOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
SEMINARSKI RAD

Predmet: Predmetni nastavnik:

Ekologija u prometu Mr.sc. Zoran Vogrin

Student:

Nikola Berišić 0036409207

Sadržaj

1. Uvod...................................................................................1
1.1. Opčenito o energiji.....................................................................1

2. Obnovljivi izvori energije...................................................2
2.1. Energija vjetra.............................................................................3 2.2. Energija sunca............................................................................4 2.3. Bioenergija..................................................................................4 2.4. Energija vode..............................................................................5 2.5. Geotermalna energija................................................................6

3. Neobnovljivi izvori energije...............................................8
3.1. Nuklearna energija.....................................................................9
3.1.1.Utjecaj na okoliš i spremanje radioaktivnog otpada...........10 3.1.2. Princip rada......................................................................11 3.1.3. Iskorištavanje nuklearne energije po državama.................11

3.2. Ugljen.........................................................................................12
3.2.1. Ekologija i načini pročišćavanja ugljena...........................13 3.2.2. Proizvodnja, potrošnja i zalihe ugljena.............................14

3.3. Nafta...........................................................................................15
3.3.1. Proizvodnja, potrošnja i rezerve nafte...............................16 3.3.2. Nafta u Hrvatskoj...............................................................18

3.4. Plin.............................................................................................19
3.4.1. Vađenje prirodnog plina iz zemlje i mora..........................19 3.4.2. Povećana potražnja za prirodnim plinom...........................20 3.4.3. Prirodni plin u Hrvatskoj....................................................21

4. Zaključak...........................................................................22 5. Literatura...............................................................................23 6. Popis slika.............................................................................24 7. Popis tablica..........................................................................24

.

Prema međunarodnom sustavu mjernih jedinica. a metrička konjska snaga je oko 735.1 Opčenito o energiji Riječ energija nastala je od grčke riječi energos što znači aktivnost. potencijalna energija. Iako ne može niti nastati niti nestati. ali ponekad se za "uljepšavanje" brojke koriste i metričke konjske snage.5 W. 1 . Ovo svojstvo energije zove se zakon o očuvanju energije koji je prvi puta postavljen u devetnaestom stoljeću. U automobilskoj industriji uobičajeno se za izražavanje maksimalne snage motora koriste konjske snage. Jedan vat je rad obavljen u jednoj sekundi prelaskom jednog džula energije iz jednog oblika u drugi (W = 1 J/s). pa je prema tome 1Wh = 1 J/s * 3600s = 3600J. MWh. Uvod 1. a to su kWh. mjerna jedinica za energiju nazvana je džul (J). Ponekad se kao jedinica mjere za energiju koristi i jedinica vat-sat (Wh). Energija je karakteristika sustava kojom se opisuje sposobnost tog sustava da vrši neki rad. U čast škotskom inženjeru i izumitelju James Watt-u (1736 . elektromagnetizam. megavat-sat i gigavat-sat). Postoji više definicija konjske snage. Prelazak energije iz jednog oblika u drugi naziva se rad ili snaga. osobito kod egzotičnih sportskih automobila. energija može prelaziti iz jednog oblika u drugi. i GWh (kilovat-sat. gravitacija. ali u automobilskoj industriji važne su samo dvije: mehanička konjska snaga i metrička konjska snaga. Mehanička konjska snaga je otprilike 746 W. Uobičajeno je da proizvođači automobila snagu izražavaju u mehaničkim konjskim snagama. Svi do sad poznati prirodni procesi i fenomeni mogu se objasniti s nekoliko oblika energije prema sljedećim definicijama: kinetička energija. Važno svojstvo energije je da ne može niti nastati niti nestati pa je prema tome količina energije u zatvorenom sustavu uvijek konstantna.1. toplinska energija. u čast engleskom fizičaru James Prescott Joule-u (1818 . Iz definicije je vidljivo da se u vatima zapravo izražava brzina prelaska energije iz jednog oblika u drugi.1889). kemijska energija.1819) mjerna jedinica za rad nazvana je vat (W). nuklearna energija i masa. elastičnost. Za količinu proizvedene odnosno utrošene električne energije uobičajeno se koriste višekratnici mjerne jedinice Wh. Jedan vat-sat je konstantni rad (snaga) od jednog vata u periodu od jednog sata.

energija iz biomase i sunčeva energija.13 od 18%. sunca i biomase) važan je zbog nekoliko razloga: • • • obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu. Prema tome. ali usprkos tome neki ljudi na Zemlji se smrzavaju. kad izuzmemo tradicionalne obnovljive izvore energije jednostavno je uračunati da takozvani "novi izvori energije" proizvode samo 2.4% ukupne svjetske energije. 0. Sunce isporučuje Zemlji 15 tisuća puta više energije nego što čovječanstvo u sadašnjoj fazi uspijeva potrošiti. Od velikih hidroelektrana dobiva se dodatnih tri posto energije. osobito energija vjetra. očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije u srednjem do dugom razdoblju. povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustava.2. su ekonomski konkurentne. Nekoliko tehnologija.3% na biogoriva. Glavni problem za instalaciju novih postrojenja je početna cijena. Iz toga se vidi da se obnovljivi izvori mogu i moraju početi bolje iskorištavati i da ne trebamo brinuti za energiju nakon fosilnih goriva. Ostale tehnologije su ovisne o potražnji na tržištu da bi postale ekonomski isplative u odnosu na klasične izvore energije. Dodatno.8% na proizvodnju električne energije i 0. pa se može očekivati da će i Hrvatska morati prihvatiti tu politiku. ali je većina od toga energija dobivena tradicionalnim iskorištavanjem biomase za kuhanje i grijanje . To znači da bi se ukupni udio obnovljivih izvora energije povećao na 12% 2010. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je politika Europske unije. Razvoj obnovljivih izvora energije (osobito od vjetra. Taj plan sadrži niz mjera kojima bi se potaknule privatne investicije u objekte za pretvorbu obnovljivih izvora energije u iskoristivu energiju (najvećim djelom u električnu energiju). Iz obnovljivih izvora energije dobiva se 18% ukupne svjetske energije (2006). geotermalne energije itd. države Europske unije (EU) zadale su si još jedan ambiciozan cilj da povećaju udio obnovljivih 2 . Taj udio u budućnosti treba znatno povećati jer neobnovljivih izvora energije ima sve manje. godine. Obnovljivi izvori energije Obnovljive izvore energije možemo podijeliti u dvije glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana. te na takozvane "nove obnovljive izvore energije" poput energije Sunca. 1. Proces prihvaćanja novih tehnologija vrlo je spor i uvijek izgleda kao da nam izmiče za samo malo. a i njihov štetni utjecaj sve je izraženiji u zadnjih nekoliko desetljeća. Također pomaže u poboljšavanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije. To diže cijenu dobivene energije u prvih nekoliko godina na razinu potpune neisplativosti u odnosu na ostale komercijalno dostupne izvore energije.3% otpada na instalacije za grijanje vode. Veliki udio u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora rezultat je ekološke osviještenosti stanovništva. godine u odnosu na 2003 godinu. vode. Europska zajednica ima strategiju udvostručavanja upotrebe obnovljivih izvora energije do 2010. male hidrocentrale. koje usprkos početnoj ekonomskoj neisplativosti instalira postrojenja za proizvodnju "čiste" energije. energije vjetra.

Prema sadašnjim pokazateljima plan će biti ostvaren. instalacija vjetrenjača je privilegija koju si mogu priuštiti samo bogate zemlje. Slika 1. 3 . U nastavku teksta upotrebljavat će se izraz vjetrenjača zbog raširenosti tog izraza kod nas. što iznosi 1. godine. što daje 0. godine predviđena je na 17415 MW s prosječnim godišnjim radom elektrana od 2 500 sati. a termoelektrana 700 €/kW). godine povećala na 1280 kW 2001. Zbog trenutne financijske krize u kojoj su se našle najveće države u Europskoj uniji.2x1014 kWh godišnje. Ukupna potrošnja energije u svijetu procijenjena je na oko 410x1015 (kvadrilijuna Btu) u 2000.044x109 kWh godišnje raspoložive količine energije. Trenutno su u razvoju turbine koje će moći generirati snagu između 3 i 5 MW. vjerojatno je da plan neće biti proveden u potpunosti. Neki proizvođači već su predstavili svoje prototipove u tom razredu snage (njemačka tvrtka Enercon trebala bi proizvesti turbinu snage 4. električne turbine na vjetar i slično. Energija vjetra Iskorištavanje energije vjetra je najbrže rastući segment proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. udio energije vjetra u ukupnoj potrošnji energije je vrlo mali.izvora energije 20% cjelokupne potrošnje energije u EU do 2020 godine. godine. Ukupno instalirana snaga vjetroelektrana do konca 2000.1. vjetrogenerator. slici prikazana je usporedba plana Europske unije sa trenutnim stanjem proizvodnje energije iz vjetra. 2. Najbolji primjer je njemačko tržište turbina na kojemu se prosječna snaga od 470 kW 1995. Trenutno je cijena vjetrenjače veća od cijene termoelektrane po MW instalirane snage (vjetrenjača košta oko 1000 €/kW instalirane snage. Zbog početne ekonomske neisplativosti i nestalnosti vjetra.5 MW). U zadnjih nekoliko godina turbine na vjetar znatno su poboljšane. ali razvojem tehnologije ta razlika sve je manja. Trend rasta proizvodnje energije iz vjetra i usporedba s ciljem Europske unije do 2010. godini. čak će biti premašen za pola. Vrijednosti na slici su u megavatima (MW) i iz toga se vidi da je ukupna proizvedena energija zanemariva prema energiji dobivenoj iz neobnovljivih izvora energije. Ovo povećanje snage postiglo se odgovarajućim povećavanjem veličine turbina gonjenih vjetrom. Još se koriste izrazi vjetroelektrana. Dakle. Na Zadani cilj će vjerojatno biti premašen za oko 100%.

Fermentacija u alkohol zasad je najrazvijenija metoda kemijske konverzije biomase. 2. neposredno. a stvarna vrijednost ovisi o lokaciji. Ova se energija u vidu svjetlosti i topline širi u svemir pa tako jedan njezin mali dio dolazi i do Zemlje. Slika 2. uz oslobađanje velike količine energije. a čine ju brojni proizvodi biljnog i životinjskog svijeta.5 kWh/m2. Nuklearna fuzija odvija se na Suncu već oko 5 milijardi godina. Europa nije na vrlo pogodnom području za eksploataciju. ali gdje temperatura doseže 15 unatoč tome u Europi je direktno iskorištavanje sunčeve energije u milijuna °C. Može se izravno pretvarati u energiju izgaranjem te tako proizvesti vodena para za grijanje u industriji i kućanstvima te dobivati električna energija u malim termoelektranama. godišnjem dobu. Pod optimalnim uvjetima. na površini Zemlje može se dobiti 1 kW/m2.2. a prema raspoloživim zalihama vodika može se izračunati da će se nastaviti još otprilike 5 milijardi godina. ali unatoč tome u Europi je direktno iskorištavanje sunčeve energije u velikom porastu. u ovom poglavlju govorit će se o direktnom iskorištavanju sunčeve energije. Iako je sunčeva energija uzročnik većine izvora energije. Većinom je to rezultat politike pojedinih država koje subvencioniraju instaliranje elemenata za pretvorbu sunčeve energije u iskoristivi oblik energije. pri čemu se masa od nekih 4 milijuna tona vodika pretvori u energiju. izvor gotovo sve raspoložive energije na Zemlji. kod koje spajanjem vodikovih atoma nastaje helij.2. Na slici desno prikazan je energetski potencijal bioenergije u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je prosječna vrijednost dnevne insolacije na horizontalnu plohu 3-4. Svake sekunde na ovaj način u helij prelazi oko 600 milijuna tona vodika. Sunčeva energija potječe od nuklearnih reakcija u njegovom središtu. Radi se o fuziji. Osnovni problemi su iskorištavanja su mala gustoća energetskog toka. Na karti koja prikazuje insolacijski nivo vidi se da Europa nije na vrlo pogodnom području za eksploataciju. velikom porastu. vremenskim uvjetima itd. velike oscilacije intenziteta zračenja i veliki investicijski troškovi. Energija Sunca Sunce je nama najbliža zvijezda te. kolika je njegova procijenjena starost. 4 . dobu dana.3. Bioenergija Biomasa je obnovljiv izvor energije.

U posljednjih 30-ak godina proizvodnja energije u hidroelektranama je utrostručena. jer je veliki dio našeg primorja vrlo škrto predviđa se da će proizvodnja kamenito tlo.3%). a i diže se razina podzemnih voda u okolici akumulacije. Ukrajina ima instalirane kapacitete od 320 MW za dobivanje struje upravo korištenjem biomase. Vidljivo puno veći biopotencijal Finska 10%. a udio 80 puta. a Slika3.4. Razina podzemnih voda ima dosta utjecaja na 5 . ali je time udio hidroenergije povećan za samo 50% (sa 2. dobivala iz Potencijal bioenergije u korištenja biomase 18% energije. Dodatne su prednosti zbrinjavanje i iskorištavanje otpada i ostataka iz poljoprivrede. Energija vode Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije. oscilacija vodostaja grade se brane i akumulacijska jezera. Prema dokumentima EU od primorskog. Ne može se koristiti posvuda jer podrazumijeva obilje brzo tekuće vode. a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. a poželjno je i da je ima dovoljno cijele Slika4. To je zbog toga jer u Hrvatskoj za sada još nije dovoljno razvijen sustav iskorištavanja bioenergije (osim drva za grijanje prostorija i vode). u nastavku je opisano trenutno stanje u državama Europske unije. ulaganje u poljoprivredu i nerazvijena područja i povećanje sigurnosti opskrbe energijom. energije iz biomase u odnosu na ostale obnovljive izvore energije 2010. 1998.2% na 3. je da kontinentalni dio imaHrvatskoj po regijama. smanjenje uvoza energenta. Zbog toga se mijenja jeftino uskladištiti. To znatno diže cijenu cijele elektrane. Da bi se poništio utjecaj oscilacije protoka vode na rijekama se godine. Hidroelektrana Itaipu. Tako je zbog toga jer korištenje hidroenergije ima svoja ograničenja. U nuklearnim elektranama u istom je razdoblju proizvodnja povećana gotovo sto puta. jer se električna struja ne može grade ogromne brane.Glavna je prednost biomase u odnosu na fosilna goriva manja emisija štetnih plinova i otpadnih voda. Budući da Hrvatska cilja na članstvo u Europskoj uniji. 2. Da bi se poništio utjecaj biološka slika krajolika. iznositi 73%. šumarstva i drvne industrije. Švedska je npr. Predviđa se da će do sredine stoljeća u svijetu udjel biomase u potrošnji energije iznositi između 30 i 40 posto.

bile su HE Vinodol.. godine) na rijeci Kupi. Prve hidroelektrane koje su povećale snagu elektroenergetskog sustava. 2. a dimenzije nekih zahvata nameću dojam da je njihovo izvođenje ne samo stvar energije nego i prestiža. Postoje dvije vrste: akumulacijske (ima i reverzibilnih) i protočne. Brazil. Veliki problem kod akumuliranja vode je i zaštita od potresa. 6 . a u zadnje vrijeme i zaštita od terorističkog čina (za vrijeme Domovinskog rata Srbi su pokušali srušiti branu Peručkog jezera). Najveći projekti.5. Peru.. Geotermalna energija Riječ geotermalno ima porijeklo u dvjema grčkim riječima geo (zemlja) i therme (toplina) i znači toplina zemlje. HE Zavrelje kod Dubrovnika i HE Ozalj 2. Rastuća potreba za energijom pri tome često preteže nad brigom o utjecajima na okoliš. Danas je u pogonu 21 hidroelektrana u Hrvatskoj. godine) na rijeci Cetini itd. Vanjska kruta kora Zemlje duboka je od pet do 50 kilometara i sastavljana je od stijena. a radioaktivno raspadanje elemenata u stijenama kontinuirano regenerira tu toplinu. najmlađe hidroelektrane HE Dubrava i HE Đale puštene su u rad 1989. Procjenjuje se da je iskorišteno oko 25 % svjetskog hidroenergetskog potencijala. Stoga je potrebna njihova revitalizacija. U strukturi elektroenergetskog sustava Hrvatske. Godine 1904. Primjerice. Vijetnam. gdje se pojavljuje u obliku gejzira i vrućih izvora. koja se provodi sukladno financijskim mogućnostima Hrvatske elektroprivrede. pa je prema tome geotermalna energija obnovljivi izvor energije. više od polovice izvora čine hidroelektrane. godine. Osnovni medij koji prenosi toplinu iz unutrašnjosti na površinu je voda ili para. HE Kraljevac (1912. Razvoj energetskog korištenja vodnih snaga u Hrvatskoj započinje još 1895. HE Ozalj (1908. odnose se na Kinu. Toplina u unutrašnjosti Zemlje rezultat je formiranja planeta iz prašine i plinova prije više od četiri milijarde godina. Većina neiskorištenog potencijala nalazi se u nerazvijenim zemljama. izgrađena je nova HE Jaruga instalirane snage 5. Potom slijede HE Miljacka izgrađena 1906. a ta komponenta obnavlja se tako da se voda od kiša probija duboko po raspuklinama i tamo se onda zagrijava i cirkulira natrag prema površini. godine (Manojlovac) na rijeci Krki.današnjom HE Jaruga. Temeljno obilježje hidroelektrana hrvatskog elektroenergetskog sustava je dugogodišnji rad i starost postrojenja. Indiju.4 MW. Zbog toga Hrvatska spada među vodeće zemlje u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. što je povoljno jer se u njima očekuje znatan porast potrošnje energije. godine s prvom hidroelektranom izgrađenom na Skradinskom buku na rijeci Krki . Maleziju.biljni i životinjski svijet. Sve hidroelektrane HEP-a dobile su Zeleni certifikat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. izgrađene iza Drugog svjetskog rata. pa prema tome hidroenergija nije sasvim bezopasna za okoliš. pa se prema tome toplinska energija Zemlje naziva još i geotermalna energija. Tvari iz unutarnjeg sloja neprestano izlaze na površinu kroz vulkanske otvore i pukotine na dnu oceana. planirani ili započeti.

Geotermalni resursi nalaze se u širokom spektru dubina. a taj proces traje od 5000 godina do milijun godina. ali većinom ostaje ispod površine te tvori ogromne bazene i tu se počinje hladiti. U samoj jezgri Zemlje temperature bi po nekim procjenama mogle biti između 4000 i 7000 °C (7200 – 12600 °F). ima je 50000 puta više od sve energije koja se može dobiti iz nafte i plina širom svijeta. No razvoj znanosti nije se ograničio samo na područje ljekovitog iskorištavanja geotermalne energije već je iskorištavanje geotermalne energije usmjerio i prema procesu dobivanja električne energije te grijanju kućanstava i industrijskih postrojenja. i nitko zapravo ne zna što se točno nalazi u unutrašnjosti. Spuštanjem kroz vanjski sloj Zemlje. tj. tj. Područja ispod kojih se nalaze ovakvi bazeni magme imaju visok temperaturni gradijent. Grijanje zgrada i iskorištavanje geotermalne energije u procesu dobivanja struje. Budući da toplina uvijek prelazi sa toplijih dijelova na hladnije. glavni su ali ne i jedini načini iskorištavanja te energije. toplina iz unutrašnjosti Zemlje prenosi se prema površini i taj prijenos topline glavni je pokretač tektonskih ploča. od plitkih površinskih do više kilometara dubokih rezervoara vruće vode i pare koja se može dovesti na površinu i iskoristiti. Polumjer Zemlje je otprilike 6378 kilometara. Osnovni slojevi su vanjska kruta navedeno su zapravo kora (Crust).Ispod kore nalazi se omotač i on se proteže do dubine od 2900 kilometara. Na mjestima gdje se spajaju tektonske ploče može doći do propuštanja magme u gornje slojeve i ta magma se tada hladi i stvara novi sloj zemljine kore. sve Slika5. temperatura raste vrlo brzo povećanjem dubine i takva područja izuzetno su pogodna za iskorištavanje geotermalne energije. Ispod svega toga nalaze se dva sloja jezgre – tekući sloj i kruti sloj u samoj jezgri planeta. U prirodi se geotermalna energija najčešće pojavljuje u formi vulkana. Geotermalna energija također se može iskoristiti i u druge svrhe kao što su primjerice u proizvodnji 7 . koru temperatura raste otprilike 17 °C do 30 °C po kilometru dubine (50 – 87 °F po milji dubine). Ispod kore nalazi se omotač koji je sastavljen od djelomično rastopljenih stijena i temperatura tog omotača je između 650 i 1250 °C (1200 – 2280 °F). vanjska tekuća jezgra znanstvene pretpostavke (Outer Core) i unutrašnja kruta jezgra (Inner Core). izgleda unutrašnjosti planeta. Te pretpostavke temelje se na eksperimentima u uvjetima visokog tlaka i velikih temperatura. izvora vruće vode i gejzira. U nekim zemljama se geotermalna energija koristi već tisućljećima u obliku toplica odnosno rekreacijsko-ljekovitog kupanja. tekući omotač – plašt (Mantle). a sačinjen je od spojeva bogatih željezom i magnezijem. Potencijal geotermalne energije je ogroman. Zemlja ima nekoliko slojeva. Kad magma dođe do površine može stvoriti vulkane.

pa njihovim sagorijevanjem u atmosferu odlazi puno ugljičnog dioksida. To je glavni problem iskorištavanja fosilnih goriva gledano s ekološkog aspekta. Do onda se moramo osloniti na neobnovljive izvore energije. planskom stočarstvu. Prije mnogo milijuna godina ostaci biljaka i životinja počeli su se taložiti na dno oceana ili na tlo. Na slici je prikazan rast koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi u zadnjih 150 godina. mulja i pijeska. pasterizaciji mlijeka. a to su idealni uvjeti za pretvorbu ostataka biljaka i životinja u fosilna goriva. Vidljivo je da se koncentracija u tom razdoblju povećala za čak 28%. stoljeća. Glavni izvor energije fosilnih goriva je ugljik. 3. tj. S vremenom je te ostatke prekrio sloj blata. Najpogodnija su područja na rubovima tektonskih ploča. neko vrijeme do značajnije upotrebe takvih izvora energije. U tim uvjetima razvijale su se ogromne temperature i veliki pritisci. Zadnjih 150 godina je razdoblje sve većeg povećanja 8 . Samo ime fosilna goriva govori o njihovom nastanku. područja velike vulkanske i tektonske aktivnosti. plivačkim bazenima. Neobnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije pružaju znatni potencijal za budućnost. Zbog Slika6. To su: 1) nuklearna energija 2) ugljen 3) nafta 4) prirodni plin Od toga ugljen. naftu i prirodni plin nazivamo još i fosilna goriva. Glavni nedostatak prilikom iskorištavanja geotermalne energije je da nema puno mjesta na svijetu koja su izuzetno pogodna za eksploataciju. u procesu sušenja drveta i vune. ali trenutno su vrlo ograničenih mogućnosti i skuplja je energija koja dolazi iz njih. Povećanje koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi. Vidljivo je toga će proći još znatno povećanje emisije na kraju 20.papira. te za mnoge druge svrhe.

Nuklearne elektrane ne ispuštaju ugljični dioksid. Jaki proboj nuklearne energije može se zahvaliti njezinoj čistoći i gotovo nikakvim ispuštanjem stakleničnih plinova. U Europi su najviše problema imale Njemačka i Velika Britanija. ali to neće biti dovoljno za zadovoljavanje rastućih potreba čovječanstva. Nuklearna energija Gotovo dvije milijarde ljudi širom svijeta nema pristup električnoj energiji i taj će se problem pogoršavati rastom populacije. Na početku se najviše koristio ugljen. 3. U oba slučaja do nezgode je došlo zbog niza grešaka na opremi i ljudskih pogrešaka. Strah od havarije dodatno su povećale dvije do sada najveće nuklearne nezgode: Otok Tri Milje 1979. Trenutno pomoću nuklearne energije generiramo oko 16% ukupno proizvedene električne energije u svijetu. Dobro konstruirane nuklearne elektrane pokazale su se pouzdanima.1. Do sad se u svijetu nakupilo više od 9000 reaktor-godina rada. U normalnim uvjetima nuklearna energija je vrlo čisti izvor energije. Da bi smanjile mogućnost kiselih kiša SAD su uložile oko dvije milijarde dolara u istraživanje metoda za pročišćavanje ugljena. sigurnima. godine. 9 . koji je i najopasniji za okolicu jer u atmosferu ispušta uz ugljični dioksid i sumpor te neke druge tvari. godine. ali potencijalna opasnost neke havarije sve više smanjuje broj novoinstaliranih nuklearnih elektrana. pa se skupilo i potrebno iskustvo u iskorištavanju nuklearne energije. Kao jedno od mogućih rješenja tog problema izdvaja se nuklearna energija. ekonomski prihvatljivim i ekološki dobroćudnim.upotrebe fosilnih goriva. ali ni Europske države nisu bile pošteđene. Tehnologije pronađene tim istraživanjima znatno su smanjile učestalost pojavljivanja kiselih kiša. Sumpor se u atmosferi spaja s vodenom parom i tvori sumpornu kiselinu. koja pada na tlo u obliku kiselih kiša. Globalno oslanjanje na fosilna goriva i velike hidroelektrane ostati će trend bar do 2020. ali nakon upotrebe nuklearno gorivo je izuzetno radioaktivno i potrebno ga je skladištiti više desetaka godina (najradioaktivnije i više stotina godina) u sigurnim betonskim bazenima ili podzemnim bunkerima. U zadnje tri dekade nuklearna energija ima značajnu ulogu u proizvodnji električne energije. U zadnje vrijeme sve je manji utjecaj čovjeka na proces u nuklearnoj elektrani jer računala su se pokazala pouzdanija za obavljanje nekih radnji koje ne zahtijevaju konstruktivno razmišljanje. godine i Černobilj 1986. Problem kiselih kiša najizraženiji je bio u SAD-u i Kanadi.

Taj se otpad kontaminirao sa malom razinom radioaktivnog praha ili čestica. a današnjoj Ukrajini. Eksplodirao je reaktor broj četiri u nuklearnoj elektrani formiravši radioaktivni oblak koji se proširio na veliki dio Europe (slika).1. Iako su nuklearne elektrane bezazlene za okoliš ukoliko se sve radi po pravilima.04.3. Kod njih je to radioaktivni otpad i vruća voda.1986. Do sada invaliditet je dobilo oko 27% spasioca koji su 26.1. To su: obično smeće. velika prijetnja okolišu je mogućnost katastrofe prilikom nepravilnog korištenja. Manje štetna za ljude i okolicu bila je havarija na Otoku Tri Milje 28. Do sad su se prilikom mirnodopskog iskorištavanja nuklearne energije desile dvije velike havarije: Černobilj i Otok Tri Milje. Budući da nuklearne elektrane ne proizvode ugljični dioksid. Ukupna radioaktivnost pod sarkofagom premašuje dva milijuna kirija. godine reaktor stavljen u betonski “sarkofag”. Prilikom eksplozije razrušena je aktivna zona reaktora i u toku 10 dana i noći trajao je aktivni stupanj havarije. Radioaktivni otpad dijeli se na dvije osnovne kategorije: niskoradioaktivni i visoko-radioaktivni otpad. U danima koji su slijedili dogodio se veliki interes medija za tu nezgodu.1979. Tamo se zbog niza pogrešaka i sigurnosnih propusta pregrijao i djelomično rastopio jedan od nuklearnih reaktora. Starije i manje radioaktivno gorivo skladišti se u suhim skladištima. praćen intenzivnim oslobađanjem radioaktivnih elemenata. njihovom upotrebom se ne povećava efekt staklenika. SAD. Za sad još nije dokazana nikakva štetna posljedica te radijacije za ljude. što je rezultiralo manjim ispuštanjem radioaktivnih tvari u atmosferu.Utjecaj na okoliš i spremanje radioaktivnog otpada Kao i svi procesi proizvodnje energije iz neobnovljivih izvora i nuklearne elektrane proizvode otpad. a borci protiv nuklearne energije konačno su dobili dobar razlog za 10 . ali je taj događaj znatno utjecao na predodžbu o sigurnosti nuklearne energije.04. godine u Černobilju u tadašnjem SSSR-u. se čuvati na način da ne dođe u kontakt Radioaktivni plinovi dospjeli su čak do Italije i Njemačke. Tamo se zatvara u specijalne betonske armirane kontejnere. Najveća havarija u nuklearnim elektranama dogodila se 26.03. sa predmetima izvana. Većina nuklearnog otpada je nisko radioaktivni otpad. Oslobađanje radioaktivnih elemenata konačno je zaustavljeno tek nakon što je u studenom 1986. Pravi problem kod nuklearnih elektrana je ostatak iskorištenog goriva koji je visoko-radioaktivni otpad i mora se mora skladištiti u specijalnim bazenima (voda ohlađuje nuklearno gorivo i ponaša se kao štit od radijacije) ili u suhim kontejnerima. godine u Pensilvaniji. a bilo ih je oko 200 000. a mora Slika7. Posljedice nuklearne katastrofe u Černobilju. alati. zaštitna odjela i ostalo.1986. ušli u kontaminirano područje.

2. pa se i danas otapanje nuklearnog reaktora kolokvijalno naziva "kineski sindrom".veliku medijsku anti nuklearnu kampanju. 3. Ta kampanja dobila je dodatni medijski učinak zbog filma Kineski sindrom (China syndrom) koji se počeo prikazivati samo nekoliko tjedana prije havarije na Otoku Tri Milje. Jedna takva tableta može dati otprilike istu količinu energije kao i jedna tona ugljena. Ukrajina sa 44% i Republika Koreja sa 43%. Usporavanjem tih brzih neutrona u sudarima s molekulama teške vode. fisijske produkte. Na primjer nuklearna elektrana Krško koristi rijeku Savu za hlađenje. Slijede je Litva sa 73%. nuklearno gorivo biti će u formi tableta dugih oko dva i pol centimetra. koja se pri tome zagrijava. Princip rada Nuklearne elektrane kao gorivo koriste energije. U nuklearnim reaktorima se taj proces događa cijelo vrijeme u strogo kontroliranim uvjetima (izuzevši nekoliko trenutaka u Černobilju). Nekontrolirani proces se zove izotop urana U-235 koji je vrlo pogodan za fisiju. a nakon toga treba je rashladiti i ponovo vratiti u reaktor. Ta voda (para) tada pokreče generator. a kontrolirani proces je prirodi se može naći uran sa više od 99% U-238 i nuklearni reaktor. U-235 se u sudarima sa sporim neutronima raspada na vrlo radioaktivne. Energija koja se oslobađa sudaranjem neutrona sa uranom koristi se za zagrijavanje vode. 3. a pri tom se oslobađa još brzih neutrona (slika). Za to je potreban stalan i veliki protok vode oko jezgre reaktora.1. Princip oslobađanja nuklearne . Oslobođena toplina jest toliko željena energija. Iskorištavanje nuklearne energije po državama Država koja proizvodi najveći udio svoje električne energije u nuklearnim elektranama je Francuska sa 75% proizvedene električne energije u nuklearnim elektranama. U konačnoj upotrebljivoj fazi. ostvaruje se lančana reakcija. U tom filmu se zbog niza sigurnosnih propusta skoro rastopio nuklearni reaktor.7% U-235. Dok U-238 apsorbira brze neutrone. Belgija sa 58%. Cijeli taj niz događaja potaknuo je vladu SAD-a da poveća sigurnost nuklearnih postrojenja.3. U atomska bomba. svega oko 0. U još deset država iz nuklearne 11 Slika8. ali i da smanjuje broj novoizgrađenih nuklearnih elektrana. Atomska bomba rezultat je namjerno izazvane prevelike koncentracije slobodnih neutrona koji se tada sudaraju sa fisijski osjetljivim atomima i na taj način ostvaruju nekontroliranu eksploziju energije.1. Slovačka i Švedska sa 47%. Iako urana u prirodi ima relativno puno (sto puta više od srebra) izotopa U-235 ima malo. Bugarska. Zbog toga se provodi postupak obogaćivanja urana.

Ugljen daje oko 23% ukupne primarne energije u svijetu. znači prije dinosaura. U zadnje vrijeme je aktualan terorizam. stoljeću koristili ugljen za kuhanje. Prije 300 milijuna godina. a to su idealni uvjeti za nastanak ugljena. James Watt je koristio ugljen za proizvodnju pare koja je pokretala motor. Slijedi ih Francuska sa 18% i Japan sa 12%. Sa povećanjem broja država koje imaju nuklearne elektrane. Arheolozi su pronašli dokaze koji ukazuju da su Rimljani u Engleskoj koristili ugljen u drugom i trećem stoljeću. 1880.energije proizvodi se po više od 25% električne energije. Dvije najvažnije upotrebe ugljena su proizvodnja čelika i električne energije. ogromne biljke taložile su se u močvarama. a koristili su parni stroj za pogon. U Sjevernoj Americi Indijanci su u 14. Zbog tog problema međunarodne organizacije nametnule su pravila o sigurnosti za 140 država diljem svijeta. Industrijska revolucija bila je prvi pravi pokretač upotrebe ugljena. povećao se i rizik da gorivo iz nuklearnih elektrana dođe do pojedinaca koji ga žele upotrijebiti za svrhe koje nisu mirnodopske. U tim parnim strojevima koristio se ugljen za proizvodnju pare. stoljeću Englezi su otkrili da se ugljen spaljuje čišće i na većoj temperaturi od drvenog ugljena. 3. Tokom 19. Za oko 70% proizvodnje čelika u svijetu potreban je ugljen kao ključni sastojak. Milijunima godina preko tih ostataka taložilo se blato koje je stvaralo veliku toplinu u pritisak. James Watt izumio je motor ne paru (parni stroj). ali zbog velikog opsega proizvodnje zauzimaju najveći udio u ukupno proizvedenoj energiji u nuklearnim elektranama sa 28%. Danas se ugljen većinom nalazi ispod sloja stijena i blata. stoljeća brodovi i vlakovi su bili glavno sredstvo za transport. a ima i najdužu povijest upotrebe.8% svoje električne energije u nuklearnim elektranama. a da bi se došlo do njega probijaju se rudnici. a teroristi bi s nuklearnom tehnologijom mogli prouzročiti ogromnu nuklearnu katastrofu. 12 . grijanje i izradu keramike. 38% generirane električne energije u svijetu dobiveno je od ugljena. Kod zaštite od zlonamjernog korištenja nuklearne energije i političari i znanstvenici moraju poduzeti određene mjere.2. Od svih fosilnih goriva ugljena ima najviše. Ugljen Ugljen je nastao od davnih biljaka. U 18. Problem sa čuvanjem nuklearnog goriva (a i radioaktivnog otpada) trenutno je najizraženiji u siromašnim državama koje su nastale raspadom Sovjetskog Saveza. godine ugljen je prvi put upotrijebljen za proizvodnju električne energije. SAD proizvode 19. koji je omogućio da strojevi obavljaju posao koji su prije obavljali ljudi ili životinje.

Na taj način se ne može ukloniti sav sumpor jer je jedan dio atoma sumpora ukomponiran sa ugljikom.3.2. U nekim nalazištima ima oko 10% sumpora u ugljenu. ugljen je najopasniji izvor energije. Ugljen je najvećim dijelom sačinjen od ugljika. kao i svi fosilni izvori energije. a postoje i nalazišta sa manje od 1% sumpora. Iz svega nabrojenog čini se da je ugljen vrlo prljav izvor energije. Jedna od najčiščih elektrana smjesa ugljičnog monoksida i vodika. prilikom spaljivanja ne dolazi do znatnog onečišćenja okoline. Usprkos svim postupcima pročišćavanja. Najvećim dijelom sagorijeva. jedan dio nečistoća izlazi u atmosferu i uništava prirodu. a radi na plin postupkom se iz ugljena uklanja većina nečistoća. te nečistoće otpuštaju se u atmosferu. Kad ugljen Slika9. Najčišća primjena ugljena za dobivanje energije je pretvaranje u plin. red bi bio dug jedva kao širina ljudske kose. 13 . Ugljen je. Ekologija i načini pročišćavanja ugljena Gledano iz ekološkog aspekta. Unutar velike metalne posude ugljen se zagrije i polije vodom. Taj dio možemo ukloniti. Te čestice ne sagorijevaju i stvaraju pepeo koji ostaje nakon sagorijevanja. a prije nego odu u atmosferu. Tim na ugljen je Tampa Electric's Polk Power Station u Floridi. Danas postoje tehnologije koje mogu pročistiti 99% sitnih čestica i ukloniti 95% nečistoća koje prouzrokuju kisele kiše. Ugljični dioksid je plin bez boje i mirisa. Također postoje tehnologije koje smanjuju emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu efikasnijim sagorijevanjem ugljena.kisele kiše. Na taj način se dobije Slika10. Unutar ugljena postoje još i sitne manje. zajedno sa parom. čestice minerala. ali u zadnjih 20 godina znanstvenici su pronašli načine da uhvate veliki dio nečistoća prije nego mogu pobjeći u atmosferu. U atmosferi ugljen je sačinjen od se te čestice spajaju sa parom (na primjer u oblacima) i ugljika (crno) i vodika formiraju kapljice koje padaju na zemlju kao slabe sumporne i (crveno). a to je plin. Većina znanstvenika vjeruje da je globalno povećanje temperature uzrokovano upravo otpuštanjem ugljičnog dioksida u atmosferu. Jedan dio tih čestica biva uhvaćen u vrtlog plinova i. najvećim dijelom sačinjen od ugljika i vodika. Sumpora (žuto) i željeza (zeleno) ima dušične kiseline . formira dim koji dolazi iz elektrana na ugljen. kao na primjer sumpor i dušik. Unutar ugljena zarobljene su i neke nečistoće. Neke čestice su toliko male da ako se slože 30 u red. Kao primjer pročišćavanja ugljena može se uzeti eliminacija sumpora. pa dobiven od ugljena. ali trenutne tehnologije su preskupe za masovnu primjenu. Zbog toga u svim modernim elektranama na ugljen postoje uređaji koji uklanjaju sumpor iz plinova nakon sagorijevanja. Jedna od metoda za pročišćavanje ugljena je usitnjavanje i jednostavno ispiranje. Prije mnogo godina je bio prljav. a u atmosferi je jedan od stakleničnih plinova. Količina sumpora u ugljenu jako ovisi o nalazištu. Većinu tih tehnologija financirale su vlade SAD-a i Kanade zbog velikih problema sa kiselim kišama. Kad ugljen sagorijeva ugljik se miješa sa kisikom iz zraka i na taj način formira ugljični dioksid.1.

a od tih 6% Južna Slika11. a SAD je visoko zbog velike Amerika i Azija imaju po 25% potrošnje svih fosilnih goriva.samo 2. Proizvodnja i potrošnja ugljena po državama. SAD su povećale proizvodnju na 975 milijuna tona. Sjeverna tradicionalno oslanja na ugljen.3. godini Kina je proizvela 1268 milijuna tona ugljena. Proizvodnja. stoljeća dogodio se i Kini. Južna Amerika je kontinent s najmanje rezervi ugljena .2% svjetskih rezervi. Gledano geografski.2. se dogodio pad na malo ispod 1000 milijuna tona. ukupnih rezervi ugljena. Manjak vlastite proizvodnje SAD podmiruju bilateralnim ugovorom između njih i Kanade. potrošnja i zalihe ugljena U zadnje vrijeme nema značajnijih promjena u potrošnji ugljena. ali usprkos tome Kina je još uvijek vodeća država po proizvodnji i potrošnji ugljena. SAD uvoze i ugljen iz Kolumbije zbog jeftinog transporta do obale. Nafta 14 . Afrika je također u lošem položaju s rezervama samo 6%. To je i razumljivo jer su tehnologije za iskorištavanje dostigle zrelost. Prema grubim predviđanjima ugljena ima za još oko 200 godina iskorištavanja današnjim tempom.3. To znači da u bližoj budućnosti neće biti problema sa opskrbom ugljenom. Kina se Afrika ima 90% rezervi. Najveći napredak u proizvodnji i potrošnji na kraju 20. ali je sve manje ugljena raspoloživo za izvoz. ali bi moglo biti problema zbog ekonomskih i ekoloških aspekata iskorištavanja te energije. 3. U 1997. pa nema velikih mogućnosti napretka. Pad proizvodnje prouzročen je rekonstrukcijom Kineske industrije za proizvodnju ugljena. U 1999. pa tako i ugljena. Rezerve u Europi dominantno su podijeljene na Njemačku (21%) i Rusiju (50%).2. Europa zajedno s Rusijom ima 35% potvrđenih rezervi ugljena.

Ugljični dioksid je staklenični plin i njegovim ispuštanjem u atmosferu utječemo na povećanje globalne temperature na zemlji. Iako je zagađenje mora isticanjem sirove nafte veliko. već su kapljice pod velikim nafta i prirodni plin. Ako sastav stijena ukazuje na moguće nalazište nafte počinje bušenje. Zbog tog problema donesen je Kyoto protokol. Prilikom sagorijevanja naftnih derivata oslobađaju se velike količine ugljičnog dioksida u atmosferu. Nove tehnologije omogućavaju povećanje preciznosti kod pronalaženja nafte.100 milijuna godina ti ostaci su već bili prekriveni velikim Slika13. a to rezultira gotovo potpunim uništenjem biljnog i životinjskog svijeta u tom dijelu mora. Prije nego počne bušenje kroz sve te slojeve. Veliki problem prilikom bušenja i transporta je mogućnost isticanja nafte u okoliš. u usporedbi sa zagađenjem zraka korištenjem naftnih derivata je zanemarivo. Nafta se ne nalazi u slojem pijeska i mulja koji je stvarao ogromne pritiske i nekakvim podzemnim bazenima kao visoke temperature. Od 1990. Usprkos svim poboljšanjima tehnologije bušenja i transporta još uvijek se događaju izljevi nafte u more. Nafta je nastala iz ostataka biljaka i životinja koje su živjele prije mnogo milijuna godina u vodi.Slika12. a to rezultira manjim brojem potrebnih bušotina. Na slici je prikazan nastanak nalazišta nafte i prirodnog plina. Na slici desno prikazan je nastanak nafte i prirodnog plina u tri koraka. S vremenom ih je prekrivao sve veći sloj pijeska i mulja koji je stvarao ogroman pritisak i velike temperature. Tada su se ostaci počeli taložiti na dno oceana i s vremenom ih je pokrio pijesak i mulj.400 milijuna godina. U tim prilikama nastali su sirova što misli većina ljudi. Prije 50 . znanstvenici i inženjeri proučavanju sastav stijena. Kad se napravi bušotina do dubine u kojoj se nalaze pore s naftom. Većina ljudi misli da se nafta nalazi u nekakvim podzemnim bazenima. pritiskom u porama pijeska. godine vrijedi zakon da svaki novi izgrađeni tanker mora imati dvostruku ljusku da bi se spriječio izljev nafte u more prilikom havarije. ali to nije tako.400 milijuna godina na tlu oceana počeli su se taložiti ostaci biljaka i životinja. U tim prilikama nastali su nafta i prirodni plin. te 15 . Nafta se nalazi zbijena u sitnim porama između stijena pod vrlo velikim pritiskom (slika desno). Danas bušimo kroz debele slojeve nafte zarobljene između stijena. Prije 300 . ali ga najveći zagađivači još uvijek nisu potpisali. Prvi korak bio je prije 300 . mulja i stijena da bi došli do nalazišta nafte.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela. 3. potrošnja i rezerve nafte Isticanje SAD-a po potrošnji je očekivano jer se oni tradicionalno oslanjaju na fosilna goriva. većina država ima takozvane strateške zalihe koje osiguravaju neovisnost o uvozu na nekoliko mjeseci. Države članice OPEC-a su: Alžir. Zbog toga se prije događalo da se velike količine nafte razliju oko bušotine zbog nepripremljenosti. Indonezija. Libija. a nakon toga se naftne kompanije odlučuju na pumpanje nafte iz bušotine. Proizvodnja. Irak. Saudijska Arabija. Nakon toga u bušotini se nalazi još uvijek oko 75% početne količine nafte. Katar. Te zalihe pomažu i kod naglih povećanja cijene nafte za amortizaciju.sitne kapljice zbog velikog pritiska navale u bušotinu. U početku prirodni pritisak tjera naftu van kroz bušotinu. Te dvije faze eksploatacije nazivaju se primarna proizvodnja. Glavni izvoznici nafte u SAD su Meksiko i zemlje bliskog i srednjeg istoka. Kad pustimo grlo balona zrak koji je u balonu pod pritiskom navali van. godine. To se može usporediti sa ispuštanjem zraka iz balona. U zemljama bliskog i srednjeg istoka procijenjene su i najveće zalihe nafte. Predsjednik SAD-a Bush naredio je da se njihove nacionalne zalihe popune na puni kapacitet od 700 milijuna barela do 2005. Na kraju u nalazištu ostane oko 60% nafte koju za sad još uvijek ne znamo ispumpati van. a slijede ju Rusija i SAD.1. Kroz neku drugu bušotinu pumpaju vodu u nalazište i time "ispiru" jedan dio preostale nafte. Budući da je izvoz nafte najznačajniji dio gospodarstva tih država. Države izvoznici nafte formirale su udruženje država izvoznika nafte (OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries) i to udruženje kontrolira cijenu i količinu nafte koja će se proizvesti. Po proizvodnji se ističe Saudijska Arabija. Isto tako i nafta pod pritiskom navali kroz bušotinu prema površini. Vidljivo je da SAD svojom proizvodnjom pokriva samo 39% svojih potreba. održavaju se minimalno dva sastanka godišnje na kojima se određuje optimalna količina proizvodnje. Kuvajt. Iran. Tablica 1.3. Nigerija. a u potvrđenim zalihama ima tri četvrtine ukupno potvrđenih zaliha u svijetu. 11 članica OPEC-a proizvodi oko 40% ukupne svjetske proizvodnje nafte. Najveći potrošači nafte 16 . Tu se ističe Saudijska Arabija sa 264. pa su prisiljeni na veliki uvoz nafte. Na taj način dobije se još oko 15% početne količine nafte. Da bi smanjile ovisnost o uvozu nafte.2 milijarde barela zaliha. Zbog toga se naftne kompanije odlučuju na preplavljivanje nalazišta nafte vodom. Iz svega toga jasno je zašto se SAD upliće u politiku zemalja bliskog i srednjeg istoka te je shvatljiva velika vojna prisutnost SAD-a u blizini tih područja.

88 15. 9.4 2. Iran 5.2 7.4 2. Angola 15. Saudijska Arabija 3.36 1.4 2.5 1. Država Sjedinjene Američke Države Japan Kina Njemačka Brazil Rusija Kanada Indija Francuska Meksiko Italija Velika Britanija Španjolska Saudijska Arabija Indonezija Potrošnja (milijuna barela dnevno) 19.02 Tablica2.4 4.94 22. Najveći proizvođači nafte Država 1. 5. Oman 14.2.68 Zalihe (milijadri barela) 7.87 1. Kina 4.5 1. Meksiko 3. 4. Norveška Arapski Emirati Ujedinjeni 10. od toga: • u Hrvatskoj 770. Iran 5.372 tona nafte 17 .9 2. Zagreb (INA) je Hrvatska nacionalna kompanija za naftne prerađevine i prirodni plin.4 5. 10. Države sa največim zalihama nafte Proizvodnja (milijuna barela dnevno) 8.69 264.4 3.0 2.1. 13. 7.808 tona nafte • u Egiptu 65. Kina 8.4 1. 8.58 89. 12. Rusija 6. 11. Kuvajt 13.235 tona kondenzata • u Angoli 167.6 3.2 2.7 3.8 3. Alžir 14.93 1.01 5. Ujedinjeni Arapski Emirati 4. Rusija 1. 11. Nafta u Hrvatskoj Industrija nafte d. Saudijska Arabija Država 2. Kanada 8. Sjedinjene Američke Države 9.96 1. godini proizvedeno je 1.69 97. 15.33 24 2. Libija 7. 2. 6.71 2.36 29. Norveška 6. Venezuela 7. U 2002.34 milijuna tona nafte i kondenzata.3.215 tona nafte i 338.03 8. Nigerija 12.46 9.0 1. Indija 15.2 2.5 3. Sjedinjene Američke Države 2.27 9.66 5.7 5.2 2.7 1.38 48.87 5. Irak 11. Alžir 12. Katar Britanija Velika 9.38 2. Brazil 13. 10. 3. Kazahstan Tablica3. INA Naftaplin je dio INA-e koji je zadužen za istraživanje i proizvodnji nafte i prirodnog plina.d. 14.

Plin Puno vremena se mislilo da je prirodni plin beskoristan.000 tona). jednostavnog spoja koji se sastoji od jednog atoma ugljika i četiri atoma vodika.342 tona).139 tona. Zbog toga im kompanije dodaju kemikaliju koja ima miris pokvarenog jaja. Prirodni plin nema boje. Kriteriji 90-dnevne rezerve iznose između 800 i 900 tisuća tona nafte i naftnih derivata.000 tona). Neto uvoz iz stavka je količina nafte i naftnih derivata uvezena tijekom prethodne kalendarske godine.000 tona. Od toga je u Hrvatskoj prodano 2. Nakon sagorijevanja ne ostaje pepela.4. ulične svjetiljke bila 18 je jedna od najranijih upotreba prirodnog plina.966. U rafinerijama nafte u Hrvatskoj je 2002. Sloveniju (184. Količina tih zaliha određena je Zakonom o strateškim robnim zalihama i Zakonom o energiji. Srbiju (86. Glavnim dijelom sačinjen je od metana. Čak i danas se u nekim državama rješavaju tog plina tako da ga spaljuju u velikim bakljama. Prema tim zakonima donesena je uredba na temelju koje sve kompanije koje su u prethodnoj godini ostvarile neto uvoz od najmanje 25 tona nafte i naftnih derivata. imaju obavezu na teritoriju Republike Hrvatske ostvariti zalihu od 25% uvezene količine nafte prethodne godine. okusa. godine proizvedeno 5. a ostalo je izvezeno u Bosnu i Hercegovinu (596. pa je prema tome ljudima neprimjetan.248. uslijed izvanrednih okolnosti poremećaja opskrbe. Zemlje članice Europske Unije imaju također 90-dnevne zalihe nafte i naftnih prerađevina na svom teritoriju. Metan je visoko zapaljiv i sagorijeva gotovo potpuno. Gorivo za miris omogućava ljudima laku detekciju puštanja plina u kući.Na domaćim naftnim poljima očekivani prirodni pad proizvodnje znatno je ublažen izvođenjem brojnih rudarskih radova te primjenom različitih metoda umjetnog podizanja kapljevine.000 tona). umanjena za izvezenu količinu nafte i naftnih derivata u istome razdoblju. 3. mirisa ni oblika u svojoj prirodnoj formi. a zagađivanje zraka je vrlo malo. Vlastita potrošnja i gubitak iznosili su 609. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata su zalihe koje se koriste za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države.000 tona) i na ostala tržišta (644. Prema tom zakonu na teritoriju Republike Hrvatske mora biti zaliha naftnih derivata za 90 dana prosječne potrošnje bez uvoza.481 tona naftnih derivata. . Crnu Goru (163. Taj Slika14.

Taj izum omogućio je iskorištavanje prirodnog plina za kuhanje i grijanje prostorija. Neke su formacije teže i skuplje za iskorištavanje. Zbog toga skoro uvijek treba upotrijebiti neku vrstu pumpanja iz podzemlja. tehnikama varenja i izrađivanja cijevi. nego se u mnogo slučajeva nalazi s naftom. pa su proizvođači prirodnog plina počeli tražiti nova tržišta za svoj proizvod. William A. Često se i nafta i prirodni plin izvlače iz istog nalazišta. Prirodni plin se pronalazi u različitim podzemnim formacijama. godine poslije Krista kad su prvi put zabilježene "vječne baklje" na području današnjeg Iraka. jednostavan za transport i komforan za upotrebu. Povećana potražnja za prirodnim plinom 19 . ali ostavljaju prostor za poboljšanje opskrbe plinom u budućnosti. Vađenje prirodnog plina iz zemlje i mora U mnogo slučajeva prirodni plin je idealno fosilno gorivo jer je prilično čist. Prirodni plin se ne nalazi samo u džepovima. godine Robert Bunsen izumio je plamenik koji je miješao zrak s prirodnim plinom. Za razliku od nafte i ugljena. Čišći je od nafte i ugljena. a zapalila ga je munja. U to vrijeme nije još bilo plinovoda i masovna distribucija po kućanstvima nije bila moguća. 3. a samim time i upotreba u gospodarstvu i domaćinstvima. Prvi značajniji plinovod napravljen je 1891. Često se protok plina može poboljšati tako da se stvore sitne pukotine u stijeni. Kao i kod proizvodnje nafte.4. pa je izgradnja plinovoda postala ekonomski vrlo privlačna. a nakon toga i do krajnjih potrošača. voda) koja razbija stijenu. stoljeću prirodni plin korišten je gotovo isključivo za ulične svjetiljke. Sve je manje takvih bušotina jer je većina ovog "jeftinog" plina već izvađena. 1885. New York. Zbog toga se ta godina uzima kao početak namjernog iskorištavanja prirodnog plina. Bio je dug 120 milja i prenosio je plin iz središnje Indijane u Chicago. 3.2. godine. U 19. Prvi zapisi o prirodnom plinu sežu do oko 100. koje služe kao staze za protok plina. Oko 1890.1.1821. Najčešći oblik pumpe je "konjska glava" koja diže i spušta prut u bušotinu i van. pa se sve više spominje i kao rješenje za postojeće klimatske promjene i probleme sa lošom kvalitetom zraka. dovodeći prirodni plin i naftu na površinu. U stijenu se pod visokim pritiskom pumpa neka tekućina (npr. prirodni plin ima veći omjer vodik/ugljik i ima manju emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu za istu količinu energije. Nakon što se prirodni plin izvuče na površinu. godine većina gradova počela je koristiti električnu energiju za rasvjetu. Hart izbušio je 27 stopa duboku bušotinu s ciljem povećanja protoka prirodnog plina na površinu.4. Ti tipovi plinskih bušotina zahtijevaju samo sustav cijevi koji se naziva i "božićno drvce" za kontrolu protoka plina. dio prirodnog plina samostalno dolazi na površinu zbog velikog pritiska u dubinama. Te "vječne baklje" najvjerojatnije su rezultat propuštanja prirodnog plina kroz zemljinu koru. godine u Fredoniji. preko sustava plinovoda se dovodi u spremnike. Tokom drugog svjetskog rata došlo je do velikog napretka u svojstvima metala. Kod vađenja prirodnog plina još uvijek postoje limiti zbog današnje tehnologije. Nakon toga sagrađeno je vrlo malo plinovoda sve do kraja drugog svjetskog rata.

Prema istraživanjima u 1999.1 36. afrički kontinent ima najveći porast potrošnje.3 10.9 6. godini smanjila.1% u 1999. 4. Za sada su zemlje srednjeg istoka više koncentrirane na proizvodnju nafte pa je proizvodnja plina kod njih mala. godini. Gledano regionalno. U tablici su navedene potvrđene zalihe prirodnog plina u pojedinim državama. SAD su najveći potrošač sa oko 620 milijardi m3.0 5. Prirodni plin u Hrvatskoj 20 . U Kini se potrošnja ugljena u 1999.7 24. 2. 3.9% od 1998. 6. ta regija ima vrlo veliki potencijal u potrošnji prirodnog plina. Trenutno su najveći proizvođači prirodnog plina Rusija sa 590 milijardi m3 i SAD sa oko 530 milijardi m3. Zalihe u trilijunima m3 Rusija Iran Katar Ujedinjeni Arapski Emirati Saudijska Arabija Sjedinjene Američke Države Alžir Venezuela Nigerija Irak Ostale zemlje 47. 3. a slijede je države srednjeg istoka. Zemljama u razvoju biti će potrebna pomoć u tehnologiji da bi povećale potrošnju prirodnog plina ( a time smanjile potrošnju nafte i ugljena). Rusija prednjači u zalihama.7 Smanjeni loš utjecaj na okoliš i napredak u tehnologiji učinili su prirodni plin preferiranim gorivom. a potrošnja prirodnog plina se povećala za 10. godinu. godini je potrošnja prirodnog plina bila oko 2.Tablica4. što je napredak od 4. 10.1% u odnosu na 1996.5%. 9. Sa približno 50% svjetske populacije i rastućim ekonomijama koje zahtijevaju energiju.8 4. jer kad iskoriste naftu njihove ekonomije će se prebaciti na proizvodnju prirodnog plina. U proteklih deset godina proizvodnja prirodnog plina je stalno rasla. sa rastom od 9. a slijedi ih Rusija sa 395 milijardi m3.5 4. U Azijsko-pacifičkoj regiji potrošnja prirodnog plina porasla je za 6. nego i kao proizvođač. ali nisu beskonačne. Države sa največim zalihama prirodnog plina Dr ža va 1.5 3.2 3. To im daje veliki potencijal u budućnosti. 7. Trendovi pokazuju da će se to stalno povećavanje proizvodnje nastaviti u dolazećim godinama jer se preferiraju goriva s manje ugljika. 5.4 trilijuna metara kubnih.7 4.4.3. Zalihe su prilično velike. 8. Afrika ima rastući potencijal ne samo kao tržište za prirodni plin.

dok populacija raste. ne koje se čovječanstvo do sada najviše oslanjalo. Zaključak Iz svega navedenog može se zaključiti da je energija i njeno iskorištavanje bitan faktor u razvoju čovječanstva. je sve manje. da bi se nakon toga električna energija koristila za grijanje prostorija. Analiziramo li 1997. 4. Trebalo bi stimulirati upotrebu prirodnog plina u područjima gdje se može upotrijebiti umjesto električne energije. godinu dolazimo do zabrinjavajućeg podatka da je za grijanje i potrošnu toplu vodu utrošeno oko 4. kuhanje i pripremu tople vode. Ako se toj potrošnji dodaju gubici pri prijenosu. što dakako predstavlja negativan omjer. Zaliha neobnovljivih izvora energije.3 TWh električne energije i to: • za grijanje približno 2.2 TWh. onda to iznosi ukupno 5.1 TWh • za potrošnu toplu vodu 2.U hrvatskoj imamo specifičnu situaciju iskorištavanja prirodnog plina. Za takvo rasipanje energije Hrvatska je presiromašna zemlja i nužna je optimizacija potrošnje. Svijet se nalazi na prekretnici po pitanju iskorištavanja izvora energija. Hitnost riješavanja problema iškorištavanja energije iz obnovljivih izvora je 21 .13 TWh električne energije ili približno 40% ukupne potrošnje električne energije u hrvatskoj. distribuciji i vlastita potrošnja u elektranama. Prvo se plin upotrebljava za proizvodnju električne energije.

globalno gledano za sada nema velikog napretka u tome jer je količina energije dobivena na taj način zanemariva prema energiji dobivenoj od fosilnih goriva i nuklearnih elektrana.izvorienergije.html 22 . http://www. http://www. http://www.izvorienergije.izvorienergije.html 2.com/energija_sunca. Tamo gdje nema vode nema ni kvalitetnog života.html 4. Literatura 1. u pustinjama. Energija sunca potiče kruženje vode na Zemlji i time omogućava život. 5.com/bioenergija. lobiji koji zagovaraju daljnju upotrebu fosilnih goriva i nuklearne energije daleko su premoćni na tržištu energije i trenutno nema nikakvih naznaka usporavanja potrošnje "prljavih" izvora energije. http://www.izvorienergije. Međutim. Takav pristup mogao bi u budućnosti znatno promijeniti klimu. Klima se može promatrati kao obnovljivi resurs kojemu je energetska komponenta energija sunca. neke države počele su poticati programe štednje energije i prelazak na "čiste" izvore energije. Život na Zemlji nastao je i opstao milijunima godina zahvaljujući povoljnim klimatskim prilikama.izvorienergije. Nažalost.html 3. Klimatske promjene na zemlji dostigle su takav nivo da možemo govoriti o klimatskoj krizi.neupitna.html 5. već i kvalitativnih kao što su ekološki razlozi. ne samo zbog kvantitativnih razloga.com/uvod_u_izvore_energije. Vizija izlaska iz te krize je vrlo jasna i to je povratak na manje štetne izvore energije. Budući da sve vrste žive u prirodnoj ravnoteži to bi utjecalo na cijeli biološki sustav Zemlje. http://www. Da bi se izbjegla takva budućnost Zemlje. te u sljedečih nekoliko desetaka godina mora biti realizirana. a materijalna komponenta su oceani kao rezervoari za vodu. a time bi život klimatski osjetljivih biljaka i životinja bio ugrožen. npr.com/obnovljivi_izvori_energije.com/energija_vjetra.

html 8.html 7.izvorienergije.izvorienergije. http://www.com/prirodni_plin.com/energija_vode.html 9.izvorienergije.com/nuklearna_energija.izvorienergije. Područja eksploatacije sunčeve energije Slika 3.izvorienergije.html 6.html 12.6. http://www.com/geotermalna_energija. Popis slika Slika 1. http://www. http://www.com/neobnovljivi_izvori_energije.html 11. http://www.html 10.izvorienergije. http://www. Trend rasta proizvodnje energije iz vjetra Slika 2. Potencijal bioenergije u Hrvatskoj po regijama 23 .com/nafta.com/ugljen. http://www.izvorienergije.

Primjena prirodnog plina u uličnoj rasvjeti 7. Popis tablica Tablica 1. Kemijski sastav ugljena Slika 10. Najveći potrošači nafte Tablica 2. Države sa najvećim zalihama nafte Tablica 4. Nastanak nalazišta nafte i prirodnog plina Slika 13. Hidroelektrana Itaipu Slika 5. Princip oslobađanja nuklearne energije Slika 9.Slika 4. Proizvodnja i potrošnja ugljena po državama Slika 12. Države sa najvećim zalihama prirodnog plina 24 . Elektrana Tampa Electric's Polk Power Station u Floridi Slika 11. Posljedice nuklearne katastrofe u Černobilu Slika 8. Pore u stijenama u kojima se nalazi nafta Slika 14. Najveći proizvođači nafte Tablica 3. Slojevi Zemlje Slika 6. Povećanje koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi Slika 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful