ΑΣΚΗΣΗ

1:

Υπολογισμός

Δεξαμενών

Αντίθετης

Διάταξης

1.

Εκφώνηση

O οικισμός AB με υψόμετρο 562,3 μέτρων, υδρεύεται από την δεξαμενή Δ1 το
υψόμετρο της οποίας είναι 619,5 μέτρα. O αγωγός μεταφοράς δεξαμενή Δ1οικισμός, έχει μήκος 2895 μέτρων και διάμετρο Φ450 χιλιοστών. Αντικείμενο
μελέτης είναι η κατασκευή μιας ακόμη δεξαμενής Δ2 σε αντίθετη σε σχέση με τον
οικισμό θέση και σε υψόμετρο 615,0 μέτρων. H απόσταση της δεξαμενής Δ2 από
τα όρια του οικισμού θα είναι 866 μέτρα και η διάμετρος του αγωγού Φ450 χιλιοστά.
O αγωγός AB έχει μήκος 2000 μέτρα και διάμετρο επίσης Φ450 χιλιοστών.

Σχήμα 1. Oριζοντιογραφία έργων άσκησης

Ζητούνται:
1.

Ποιές είναι οι παροχές

από τις δεξαμενές Δ1 και Δ2 όταν η μέγιστη

κατανάλωση του οικισμού είναι 300 λ/δλ.
2.

Ποια είναι η μέγιστη δυνατή κατανάλωση του οικισμού όταν λειτουργεί μόνο η
δεξαμενή Δ1 και ποια είναι η μέγιστη δυνατή παροχή πλήρωσης της
δεξαμενής Δ2.

3.

Για ποιες παροχές του αγωγού Δ1‫־‬A γεμίζει η δεξαμενή Δ2 και ποιες είναι οι
αντίστοιχες παροχές που καλύπτουν τις ανάγκες του οικισμού A.

TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Π.Θ.
Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I
YΔPEYΣEIΣ

O Συντάξας:
Hρ. Xατζηαγγέλου
Kαθηγητής

Άσκηση Νο 1
Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης

13/7/2011
291/1

4.

Ποια παροχή συνολικά ρέει από την δεξαμενή Δ1 στην δεξαμενή Δ2 όταν η
διακύμανση της κατανάλωσης νερού του οικισμού A είναι η παρακάτω

Xρόνος
Kατανάλωση (%)

0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

2

2

3

7

5

2

10

4

2

3

7

3

και ποιος είναι ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής.

2. Λύση άσκησης
2.1

Πρώτη ερώτηση

Υπολογίζονται κατ’ αρχήν οι απώλειες τριβών των αγωγών Δ1‫־‬A‫־‬Y και Δ2‫־‬
B‫־‬Y (βλ. σχήμα 2). Δεχόμεθα ότι η κατανάλωση του νερού γίνεται γραμμικά κατά
μήκος των τμημάτων των αγωγών A‫־‬Y και B‫־‬Y. Συνεπώς οι απώλειες τριβών στα
τμήματα αυτά των αγωγών θα υπολογισθούν με 0,6Q1 και 0,6Q2 αντίστοιχα (βλ.
έντυπα 253/1-10). O υπολογισμός των πιέσεων στους υδροκρίτες έγινε στον
πίνακα 1.

Σχήμα 2. Xρησιμοποιηθέντες συμβολισμοί για τον υπολογισμό των πιέσεων στον
υδροκρίτη
Στο σχήμα 3 δίνονται οι καμπύλες των πιέσεων στους υδροκρίτες. H
κατανάλωση του οικισμού των 300 λ/δλ καλύπτεται από τις παροχές Q1 και Q2
που έρχονται από τις δεξαμενές Δ1 και Δ2 αντίστοιχα. Στην θέση του υδροκρίτη
επικρατεί η ίδια πίεση και από τις δύο κατευθύνσεις. Συνεπώς η λύση του
TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Π.Θ.
Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I
YΔPEYΣEIΣ

O Συντάξας:
Hρ. Xατζηαγγέλου
Kαθηγητής

Άσκηση Νο 1
Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης

13/7/2011
291/2

προβλήματος δίνεται για την πίεση στον υδροκρίτη για την οποία η απόσταση
μεταξύ των δύο καμπυλών του σχήματος 3 είναι 300 λ/δλ.
2.2 Δεύτερη ερώτηση
Το σύνολο της παροχής Q1 που έρχεται από την δεξαμενή Δ1 καταναλώνεται
στον οικισμό. Επομένως η ισοδύναμη κατανομή της κατανάλωσης είναι 0,4Q1 στο
σημείο A και 0,6Q1 στο σημείο B. Tο υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής στο
σημείο B προκειμένου να μην έχουμε καθόλου ροή από και προς την δεξαμενή Δ2,
είναι 615 μέτρα. Επομένως οι απώλειες τριβών μέχρι το σημείο B είναι:
Πίνακας 1. Yπολογισμός των πιέσεων (υψόμετρο των πιεζομετρικών γραμμών)
στους υδροκρίτες για διάφορες παροχές του αγωγού Δ1-Α-Υ.
Q1 (Q2)(λ/δλ)

1

50

100

150

200

250

300

J1 (J2)(‰)

2

0,21

0,76

1,65

2,85

4,30

6,2

0,6Q1
(0,6Q2)(λ/δλ)

3

30

60

90

120

150

180

Lα (Lβ)(μ)

4

333

666

999

1333

1666

2000

Jα (Jβ)(‰)

5

0,1

0,3

0,64

1,08

1,65

2,35

Δhα (Δhβ)(μ)

6

0,03

0,2

0,64

1,4

2,74

4,7

Δh1 (μ)

7

0,61

2,2

4,78

8,25

12,45

17,9

h1 = Δh1 + Δhα (μ) 8

0,64

2,4

5,42

9,65

15,19

22,6

HY1=HΔ1-h1

9

618,9

617,1

614,1

609,8

604,3

596,0

Δh2 (μ)

10

0,18

0,66

1,43

2,47

3,72

5,37

h2=Δh2+Δhβ (μ)

11

0,21

0,86

2,07

3,87

6,46

10,07

HY2=HΔ2-h2 (μ)

12

614,8

614,1

612,9

611,1

608,5

604,9

Παρατήρηση: Oι σειρές 1 έως 6 είναι κοινές για τον υπολογισμό των
χαρακτηριστικών καμπυλών των αγωγών Δ1‫־‬A‫־‬Y και Δ2‫־‬B‫־‬Y. Oι σειρές 7 έως 9
αφορούν τον πρώτο οι δε σειρές 10 έως 12 τον τελευταίο εξ αυτών.

TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Π.Θ.
Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I
YΔPEYΣEIΣ

O Συντάξας:
Hρ. Xατζηαγγέλου
Kαθηγητής

Άσκηση Νο 1
Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης

13/7/2011
291/3

TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Πίνακας 2.36 0.66 3. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/4 .58 Συνεπώς από την δεξαμενή Δ1 μπορεί να διοχετευθεί στον οικισμό κατά μέγιστο η παροχή των 130 λ/δλ.62 0. Kαμπύλες πιέσεων στους υδροκρίτες Δh = 619.72 0.Θ.Σχήμα 3.615 = 4.84 0. Υπολογισμός της παροχής της δεξαμενής Δ1 για την οποία σταματά η λειτουργία της δεξαμενής Δ2.5 μέτρα.38 3.6Q1 66 72 78 JAB (‰) 0.Π.5 .97 4.96 ΣΔh 3. Q1 (λ/δλ) 110 120 130 J1 (‰) 0.08 1.92 1.13 3.42 0.25 Δh1 (μ) 2.48 ΔhAB 0. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.5 μ Στον πίνακα 2 έγινε ο υπολογισμός της παροχής για την οποία το σύνολο των απωλειών τριβών είναι 4.

Π. είναι: Φ450 χλστ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Q2 και Q1. L=5761 μ. Στα διαγράμματα του σχήματος 5 σχεδιάστηκαν οι δύο καμπύλες J2=f(Δh.H μέγιστη παροχή προς την Δ2 από την δεξαμενή Δ1 όταν η κατανάλωση του οικισμού είναι μηδέν. Kατ’ αρχήν υπολογίσθηκε η κλίση της πιεζομετρικής γραμμής J2=f(Δh. δίνονται οι αντιστοιχίες των παροχών Q1. Στο διάγραμμα του σχήματος 6.φ) συναρτήσει της παροχής Q2=Q1-Q3 και της διατομής. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/5 . Σχηματική διάταξη τροφοδοσίας της δεξαμενής Δ2 από την δεξα μενή Δ1 με ταυτόχρονη κατανάλωση νερού στον οικισμό A. H επίλυση έγινε προσεγγιστικά στον πίνακα 3 και τα διαγράμματα του σχήματος 5.3 Τρίτη ερώτηση Στο σχήμα 4 δίνεται η σχηματική διάταξη του προβλήματος που αφορά την πλήρωση της δεξαμενής Δ2 από την δεξαμενή Δ1 με ταυτόχρονη κατανάλωση νερού στον οικισμό.Θ. Tο σημείο τομής των δύο καμπυλών δίνει την λύση του προβλήματος.Φ) για τις αντίστοιχες παροχές Q3 του πίνακα 3. Q1) στον αγωγό B-Δ2 με βάση το διαθέσιμο υδραυλικό φορτίο μετά την αφαίρεση των απωλειών τριβών στους αγωγούς Δ1-Α και A-B.781‰ → 101 λ/δλ 5761 2. Στην συνέχεια προσδιορίσθηκε από τα νομογραφήματα η κλίση J2=f(Q1. Q3. J= 4.5 = 0. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Σχήμα 4. Q1) και J2=f(Q1.

3% = 3 10800 = 324μ 3 / ωρ . ή 90 λ/δλ = Q3 → σχ. Qωρ . μεγ . μεγ .6 → Q2= 53 λ/δλ ή 191 μ3/ωρ.6 μ3/ωρ.6 → Q2 = 30λ/δλ ή 108 μ3/ωρ. 10 2 10800 = 216μ 3 / ωρ . 100 ημ . 100 TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.6 = 1080 μ3/ωρ. = 1080 Qωρ .4% = 4 10800 = 432μ 3 / ωρ. ή 60 λ/δλ = Q3 → σχ. ή 120λ/δλ =Q3 → σχ.4 Τέταρτη ερώτηση Oι παροχές του οικισμού είναι: ημ . 100 = 10800μ 3 / ημ.2. μεγ .6 → Q2 = 6λ/δλ ή 21. = 300λ / δλ Q ημ . 100 ημ . Qωρ . Qωρ . μεγ .μεγ . Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Θ.Π.2% = ή 300x3. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/6 .

Π. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/7 .TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Θ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.

Θ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/8 .Π.TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.

Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Xρόνος 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 2 2 3 7 5 2 10 4 2 3 7 3 Παροχή που εισρέει (μ3/2ωρ) 382 382 216 - - 382 - 43.Θ. H διακεκομμένη γραμμή δείχνει την πραγματική κατάσταση πλήρωσης της δεξαμενής η οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένη με διακόπτη φλοτέρ για να εμποδίζεται η ροή προς αυτήν όταν θα είναι γεμάτη. Υπολογισμός των αθροιστικών καμπυλών των παροχών που εισρέουν και εκρέουν από την δεξαμενή Δ2. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/9 .2 382 216 - 216 ΣQεισ (μ3) 382 764 980 980 980 1362 1362 1405 1787 2003 2003 2219 Kατανάλωση οικισμού (λ/δλ) 210 150 300 210 Q2 (λ/δλ) (1) 70 20 140 70 Q2 (μ3/2ωρ) 504 144 1008 504 ΣQεκ (μ3) 504 648 Kατανάλωση % 648 1656 1656 1656 1656 2160 2160 (1) Q2 = παροχή από δεξαμενή Δ2 προς οικισμό. Aπό το διάγραμμα 7 βρίσκεται ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής Δ2 ο οποίος είναι 1250 μ3. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Για την εύρεση ακριβεστέρων τιμών πρέπει να επαναϋπολογισθούν οι χαρακτηριστικές καμπύλες του σχήματος 1 για τις καταναλώσεις του οικισμού των 210 και150 λ/δλ. Oι τιμές λαμβάνονται από τις καμπύλες του σχήματος 3 δεχόμενοι ότι ο υδροκρίτης δεν θα μετακινηθεί όταν η κατανάλωση του οικισμού θα είναι 210 και 150 λ/δλ σε σχέση με την θέση που έχει όταν η κατανάλωση είναι 300 λ/δλ.Oι αθροιστικές καμπύλες των παροχών που εισρέουν και εκρέουν από την δεξαμενή Δ2 υπολογίστηκαν στον πίνακα 4. Aυτό βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πίνακας 4.Π.

Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Σχήμα 7 Γραφικός προσδιορισμός του απαιτούμενου όγκου της δεξαμενής Δ2. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 1 Υπολογισμός δεξαμενών αντίθετης διάταξης 13/7/2011 291/10 .Π.Θ.

τα οποία έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της οδού που τα συνδέει με το οδικό δίκτυο της περιοχής.Θ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Zώα μεγάλα: γ. Δ +321 E2.ΑΣΚΗΣΗ 2: Υπολογισμός Ακτινωτού Δικτύου 1. Παροχές βιοτεχνιών: Xωριό A 666 Xωριό B 333 Xωριό A 560 Xωριό B 160 Xωριό A 400 Xωριό B 100 Xωριό A 28μ3/ημ Xωριό B 11μ3/ημ ε. Εκφώνηση Από την δεξαμενή Δ1 πρόκειται να υδρευτούν τα χωριά A και B. Γ +330 Δ2. E E1 +315 Z +308 +335 +330 Σχήμα 1. B +332 Γ1. Δ1 A B1. Σχηματική διάταξη εσωτερικού δικτύου Δίνονται: α. Zώα μικρά: δ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 2 Υπολογισμός ακτινωτού δικτύου 13/7/2011 292/11 . Παροχές μοναστηρίου: 110μ3/ημ TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Ζητείται ο υπολογισμός του δικτύου.Π. Παροχές για μελλοντική επέκταση: 30μ3/ημ ζ. Σημείο Yψόμετρο εδάφους +388 A1. Aριθμός κατοίκων: β.

μεγ .μεγ . (λ / δλ ) (λ / δλ ) A B A B 50 3. Λύση άσκησης 2. H πίεση του δικτύου πρέπει να επαρκεί για την πυρόσβεση χωρίς να απαιτείται χρήση πυροσβεστικών αντλιών. μεγ .47 1. BΓ.84 ι.2 Παροχές Πίνακας 1.04 3.Θ. A. Qωρ .29 10.38 1. Παροχές δικτύου Aριθμός Eιδική κατάνάλωση (λ/ημ) Συνολικές παροχές (μ3/ημ) A B A B A Kάτοικοι 666 333 150 150 100 Mεγάλα ζώα 560 160 50 50 Mικρά ζώα 400 100 10 10 Bιοτεχνία B ημ . μεγ . Συγκεκριμένα θα έχουμε από ένα πυροσβεστικό σημείο στις θέσεις A1. B. Z και μεταξύ των AB.92 7. 2.1 Γενικά περί πυροπροστασίας Tα πυροσβεστικά σημεία θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις ≤120μέτρων (έντυπο 216/1-3).03 5.19 28 8 0. E.55 7. B1. Συντελεστής ημερήσιας αιχμής: p ημ . 3 και 1 ενδιάμεσα πυροσβεστικά σημεία αντιστοίχως.14 0. ημ .26 0. = 1. Eπιπρόσθετα η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε για την αποτελεσματική πυροπροστασία του μοναστηρίου παροχή για τρεις ομάδες πυρόσβεσης.39 3.82 1. EZ και EE1 από 1.51 4 1 0. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 2 Υπολογισμός ακτινωτού δικτύου 13/7/2011 292/12 13.28 1. μεσ . Απαιτούμενη πίεση στο πεζοδρόμιο για την κατάσταση κανονικής λειτουργίας του δικτύου: 38μ 2. Δ. Qωρ .03 0.97 0.97 0.23 TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.79 0.η. 2. E2.79 0.74 6.70 Eπέκταση οικισμού 30 Mοναστήρι 110 160 210 1. θ. Ο παλιός γερμανικός κανονισμός πυροπροστασίας προέβλεπε παροχή πυρκαγιάς 30λ/δλ στους αγωγούς μεταφοράς και 10λ/δλ στους αγωγούς διανομής για παροχή ύδρευσης ίση με την ημέρα μέσης κατανάλωσης.06 28 11 0.Π.41 . Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. 2. Γ. ΔE. Πυροπροστασία: Σύμφωνα με τον παλιό γερμανικό κανονισμό.

11 E-E1 220 0.60 1. Yπολογισμός παροχών διανομής Qδ Oικισμός A Oικισμός B Mήκος (μ) QδIII QδII (λ/δλ) (λ/δλ) Δ-E 260 0.46 0.27 A-A1 85 B-B1 2.Θ.84 .19 E-Z 430 0. 0.00228 λ/δλ ⋅ μ 1065 qII = 1. 3.00711 λ/δλ ⋅ μ 780 10.81 0. ημ .Π.53 10.3 Aγωγός Yπολογισμός αγωγού μεταφοράς Oι απαιτούμενες πιέσεις του δικτύου είναι: → 38μ α) Kατάσταση λειτουργίας δικτύου BII : Σύμφωνα με την εκφώνηση TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.59 1. = 1.24 = 0.62 B-Γ 320 2. μεγ .09 4.15 0.42 2.24 1065 2.50 0.98 1.42 4.55 qIII = = 0.78 1. μεσ .92 110 0. = 3 1 Q ημ .00228 = 0. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.85 Δ-Δ2 65 0.04 − 3. ημ . μεσ .0042 λ/δλ ⋅ μ Πίνακας 2. = 0.47 Aγωγός III Qδ II Qδ Mήκος (μ) (λ/δλ) (λ/δλ) A-B 200 1.84Qωρ . μεγ .0347Q ημ . μεγ .82 qIII = = 0. Qωρ .38 Γ-Γ1 65 0.0131 λ/δλ ⋅ μ qII = 780 Xωριό B: Συνολικό μήκος οδών ΣL = 260 + 430 + 220 + 90 + 65 = 1065 μ 7.29 − 1.O συντελεστής ωριαίας αιχμής λαμβάνεται ίσος προς 3 (213/1).44 E-E2 90 0. μεγ .6 ⋅ 24 ημ .μεσ . παροχές Qωρ .20 0. του πίνακα 1 υπολογίζονται ως εξής: ημ . μεγ . και Qωρ . μεσ . H ανά τρέχον μέτρο διανεμόμενη ποσότητα qII και qIII στα χωριά A και B είναι: Xωριό A: Συνολικό μήκος οδών ΣL = 200 + 320 + 85 + 110 + 65 = 780 μ 5. μεγ . μεγ .μεσ . Eπομένως οι ημ . Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 2 Υπολογισμός ακτινωτού δικτύου 13/7/2011 292/13 . Qωρ .27 Σύνολο 780 5.

Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Aπαιτούμενα υψόμετρα πιεζομετρικών γραμμών δικτύου Σημείο Yψόμ. Για Φ100 χλστ θα έχουμε J=18.β) Kατάσταση λειτουργίας δικτύου BIII: 50μ Tα απαιτούμενα υψόμετρα της πιεζομετρικής γραμμής υπολογίσθηκαν στον πίνακα 3.9 O υπολογισμός του δικτύου έγινε στους πίνακες 4 και 5. Θα επιλεγεί όμως η διατομή Φ100 χλστ για την διευκόλυνση της συντήρησής τους (απλοποίηση της αποθήκης υλικών). Για τους αγωγούς ΓΓ1 και ΔΔ2 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και η διατομή τους είναι δυνατόν να είναι Φ80 χλστ. EE2 πρέπει να διοχετεύουν παροχή 10λ/δλ για την κατάσταση πυρκαϊάς.Θ. 2.(‰) BII BIII 7.Π. . σταση σημείου από Δ1 500 700 1020 2320 2580 2800 3010 BII BIII 15 18 20 29 35 20 42 3 6 8 17 23 8 30 Jμεγ.1 2.Hσημ. εδάφους Δ1 A B Γ Δ E E1 Z 388 335 332 330 321 315 330 308 Aπαιτούμενο υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής BII BIII 373 370 368 359 353 368 346 385 382 380 371 365 380 358 AπόHδεξ. BB1. Στο σχήμα 1 δίνεται η μηκοτομή του δικτύου με τις πιεζομετρικές γραμμές (επιτρεπόμενες και υπολογισθείσες).5‰.επιτρ. Eπομένως θα έχουμε: TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.4 Yπολογισμός αγωγών διανομής Oι αγωγοί διανομής AA1. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 2 Υπολογισμός ακτινωτού δικτύου 13/7/2011 292/14 . O καθορισμός των διαστάσεων των αγωγών του δικτύου έγινε για την κατάσταση λειτουργίας BIII (πυρκαϊάς) καθόσον για την περίπτωση αυτή αφ’ ενός οι παροχές είναι μεγαλύτερες από ότι στην περίπτωση BII και αφ’ ετέρου η επιτρεπόμενη μέγιστη κλίση της πιεζομετρικής γραμμής μικρότερη. Πίνακας 3.

10 250 2.27 1.5-1.92 0.63 250 0.2 380 0.98+0.11+2.59 0.58 200 0.89 382.36 A-B 1.30 3.28 250 2.4 380 0.Θ.27 16.42 250 0.35 3.79 30 41.0 382 0 10.82+0. ΠΓ.81 250 2.45 386.59+0.5 2.42 Δ1-A 0 QδIII 0.78 385. ΠΓ λ/δλ λ/δλ E-E1 0.90+1.03 7.57 384. υψόμ.45 320 0.46 = 7.60 =12.75 250 0.20= 5.50 320 0.92+0.5 1.09 0.63 23.64 250 2.42+0.5 385 O υπολογισμός των υψομέτρων της πιεζομετρικής γραμμής αρχίζει από την δεξαμενή Δ1.15+1.57) TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.68 260 0.6 Qδ III λ/δλ λ/δλ E-E1 0.Πίνακας 4. Kατάσταση λειτουργίας BII QδII II 0.5 30 35. ΠΓ μ Aπαιτούμ.62 =23.35 220 0. ΠΓ μ Aπαιτούμ.38=10.27+0.19 2.Π.92=13.34 1300 0.0 E2 90 18.27+4.90 21.28 379. ΠΓ 0.5+0.03+1.57 14. 385 A1 85 18.85 7.66 379.3 371 B-Γ 2.5 373 Πίνακας 6.81+0.22 1300 2.62 1.6 Qδ QΔ λ/δλ Q λ/δλ D χλστ J ‰ L μ ΔH μ Yμόμ.55 386.2 268 A-B 2.50 Δ-E 7.12 200 5.96 500 0.6 353 Γ-Δ 0 0 10.81 30 42.67 380.27+1.9(1) B1 110 18.5+0.09+0.80 200 0.4 260 1. Πίνακας 5. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.7 359 B-Γ 4.16 387.44 =19.78 =10.79+1.48 387.79 200 0.3 370 Δ1-A 0 0 19.65 7.47 250 0.14 1.7 365 Γ-Δ 0 0 5.74+2.85 200 6. Yπολογισμός αγωγών διανομής (BIII) Aπαιτούμενο υψόμετρο(μ) Έλεγχος σημείου Mήκος (μ) J‰ Δh (μ) Yψόμ.14+1.04= 7.74 30 39. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 2 Υπολογισμός ακτινωτού δικτύου 13/7/2011 292/15 .42+0.5 368 Δ-E 1.28 30 37.75 200 0.82 30 34.90 500 1. Kατάσταση λειτουργίας BIII QΔ λ/δλ QΠ λ/δλ Q λ/δλ D χλστ J ‰ L μ ΔH μ Yψόμ.08 386.48 13.5 1.55 7. υψόμ.16 387.18 386.0 (1) Yψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής σημείου A μείον τις απώλειες τριβών στον σωλήνα AA1 (386.44 386.85 =14.19+1.42 13.28+0.8 220 1..035 384.

Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 2 Υπολογισμός ακτινωτού δικτύου 13/7/2011 292/16 . Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Π.TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Θ.

Tο έδαφος του οικισμού είναι οριζόντιο η δε δεξαμενή νερού βρίσκεται σε ύψωμα και απέχει 1200 μέτρα από το σημείο A του οικισμού. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/1 . H υδροστατική πίεση στο ύψος των πεζοδρομίων του οικισμού είναι 65 μέτρα.ΑΣΚΗΣΗ 3: Υπολογισμός Κυκλοφοριακού Δικτύου 1. Εκφώνηση άσκησης Nα υπολογισθεί το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού που δίνεται στο σχήμα 1.0115 λ/δλ ⋅ μ . Oριζοντιογραφία οικισμού 2. Λύση άσκησης 2. H ανά τρέχον μέτρο αγωγού μέγιστη κατανάλωση νερού είναι q*=0. με τους αγωγούς 1-23-4-5--6-7-8-9-10-1 ο ένας και τους αγωγούς 1-11-12-13-14-15-3--2-1 ο άλλος. Eπίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα ελάττωσης του υψομέτρου τοποθέτησης της δεξαμενής και οι καταστάσεις θραύσης βασικών σωλήνων του δικτύου. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.2).1 Kαταστάσεις λειτουργίας BII και BIII Tο δίκτυο μεταφοράς θα αποτελείται από δύο βρόχους. Σχήμα 1. H πυροσβεστική υπηρεσία θα κάνει χρήση πυροσβεστικών αντλιών.Θ. Oι υπόλοιποι αγωγοί του δικτύου θα είναι αγωγοί διανομής (σχ.Π. Oι οικοδομές του οικισμού είναι τετραόροφες.

Άστοχος καθορισμός της θέσης των υδροκριτών μπορεί να οδηγήσει σε αντιοικονομικό δίκτυο διανομής.χ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Oριζοντιογραφία εσωτερικού δικτύου τριβών στις δύο συντομότερες διαδρομές που ακολουθεί το νερό γιά να φθάσει από το σημείο A στον εκάστοτε υδροκριτή. εκτιμάται ότι οι απώλειες τριβών στους αγωγούς 1-2-3-4-5-υδροκρίτης.Στο σχήμα 2 σχεδιάστηκαν κατ’ εκτίμηση οι θέσεις των υδροκριτών για την κατάσταση λειτουργίας BII. Aυτό θα έχει σαν συνέπεια αφ’ ενός την TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Έτσι π. να είναι ίσες.Π. εάν ο υδροκρίτης προβλεφθεί αντί στον αγωγό 5-6 στον αγωγό 2-3. Π.Θ. θα έχουμε σαν αποτέλεσμα ο κύριος όγκος του νερού να κυκλοφορεί δια των αγωγών 1-10-9-8-7-6-5-4-3 και ένα μικρό μέρος αυτού δια των αγωγών 1-2-3 με διατομές των πρώτων αγωγών υπερβολικά μεγάλες και των δευτέρων υπερβολικά μικρές. θα είναι ίσες προς τις απώλειες τριβών στους αγωγούς 1-10-9-8-7-6-υδροκρίτης.χ. O καθορισμός της θέσης των υδροκριτών είναι ουσιαστικό βήμα της διαστασιολόγησης του δικτύου γιατί έτσι καθορίζεται ο τρόπος κυκλοφορίας του νερού στο υπό μελέτη δίκτυο. H εκτίμηση αυτή γίνεται κατά τρόπο ώστε οι απώλειες Σχήμα 2. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/2 .

υ = 1. Στον πίνακα 1 περιέχεται η διαστασιολόγηση του δικτύου για την κατάσταση λειτουργίας BII και με βάση την θέση των υδροκριτών που έχουν καθορισθεί στο σχήμα 2. H επιτρεπόμενη μέση κλίση της πιεζομετρικής γραμμής για την δυσμενέστερη διαδρομή (Δεξ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/3 . Oι παροχές των αγωγών διανομής που τροφοδοτούνται από τους αγωγούς των δύο βρόχων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό σαν σημειακές υδροληψίες.20=61.0124 → 12.4‰ 1200 − 729 Tα υδραυλικά στοιχεία του αγωγού Δεξ. J = 5.02λ/δλ → εκλέγω φ = 250χλστ. H απαιτούμενη πίεση νερού για τετραόροφες οικοδομές είναι 41 μέτρα.-1 είναι: Qμεγ=7.51+11. Kατά τα διαδοχικά βήματα υπολογισμού κατά Cross η θέση του υδροκρίτη μετατοπίζεται επειδή αλλάζουν οι παροχές.25μ/δλ TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Για την περίπτωση πυρκαϊάς η θέση του υδροκρίτη είναι η θέση της υδροληψίας της παροχής πυρκαϊάς.-1-10-9-8-7-6-Yδρ.40+8.7%.Π.αντιοικονομικότητα του δικτύου επειδή κατά την ροή του νερού δεν θα ακολουθείται η συντομότερη οδός και αφ’ ετέρου την προβληματική λειτουργία του δικτύου στην περίπτωση βλάβης των αγωγών με μεγάλες διατομές.30+8. = 65 − 41 = 0. Kατά τον υπολογισμό του δικτύου με την μέθοδο Cross η θέση κάθε υδροκρίτη θα πρέπει να θεωρείται σαν κόμβος.) είναι: Jμεσ. καθόσον η αύξηση της παροχής στους αγωγούς με μικρές διατομές θα έχει σαν συνέπεια την πτώση της πίεσης σε ολόκληρη την περιοχή του βρόχου.50+6. Προκειμένου να αποφύγουμε τους υπολογισμούς σε ένα πρόσθετο κόμβο μπορούμε ευθύς εξ’ αρχής να επιλέξουμε την θέση του υδροκρίτη σε κάποιο υφιστάμενο κόμβο του δικτύου. Όταν η παροχή πυρκαϊάς λαμβάνεται από περισσότερα γειτονικά πυροσβεστικά σημεία τότε πρέπει ο υδροκρίτης να τοποθετηθεί σε θέση κεντρική σε σχέση με την θέση των πυροσβεστικών σημείων που θα λειτουργήσουν.11+19.Θ. (παλιός γερμανικός κανονισμός). Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.

Θ. Eάν επιλέγαμε την διατομή φ200 χλστ θα είχαμε J=18‰ TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Π.H κλίση της πιεζομετρικής γραμμής είναι αρκετά μικρότερη από την απαιτούμενη μέση κλίση. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/4 .

Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/5 .που είναι αρκετά μεγαλύτερη από την απαιτούμενη μέση κλίση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμη η επιλογή της μεγαλύτερης διατομής για τον αγωγό που TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Θ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Π.

δηλαδή τον κεντρικό και δεξιό κλάδο. Aυτό όμως δεν ισχύει όταν οι αποστάσεις των κόμβων είναι μεγάλες.29=0. Στον πίνακα 2 έγινε ο έλεγχος της επάρκειας των διατομών που επιλέγησαν στον πίνακα 1 για την κατάσταση λειτουργίας του δικτύου BIII. Θα πρέπει λοιπόν το μισό της παροχής να διέλθει διά του δεξιού κλάδου το δε άλλο μισό διά των άλλων δύο κλάδων του δικτύου. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/6 .0235 → 23. Στην περίπτωση μετατόπισης της θέσης των υδροκριτών. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.5‰ 729 Στη στήλη 8 του πίνακα 1 έγινε η επιλογή των διατομών των αγωγών με βάση την παροχή υπολογισμού (στήλη 7) και τη μέση κλίση της πιεζομετρικής γραμμής (περί τα 23‰).62 λ/δλ). Eάν γίνει υδροληψία από τα πυροσβεστικά σημεία περί τον υδροκρίτη του αριστερού βρόχου είναι σκόπιμο το μισό της παροχής πυρκαϊάς να διοχετευθεί από τον αριστερό κλάδο του δικτύου.Θ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν η τοποθέτηση των υδροκριτών σε ενδιάμεσες θέσεις να δίνουν την οικονομικότερη λύση. στους πλησιέστερους κόμβους (5 και 15) οι παροχές υπολογισμού των αγωγών ελάχιστα μεταβάλονται (στον πρώτο κλάδο θα ελαττωθούν κατά 0. = 65 − 41 − 1200 ⋅ 0.0057 = 0. O υπολογισμός αυτός είναι σκόπιμος καθόσον ευθύς εξ’ αρχής δεν είναι βέβαιο ότι οι διατομές που έχουν επιλεγεί επαρκούν και για την κατάσταση λειτουργίας BIII.συνδέει την δεξαμενή με το δίκτυο και αντιστοίχως των μικρότερων διατομών για τους αγωγούς των βρόχων του δικτύου.Π.33+0. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Συνεπώς ουδεμία επίδραση θα έχει η αλλαγή αυτή στην επιλογή των διατομών. Eπομένως η μέση κλίση της πιεζομετρικής γραμμής στους βρόχους του δικτύου πρέπει να είναι: Jμεσ. το δε άλλο μισό από τους δύο άλλους. Tο ίδιο ισχύει και για την περίπτωση λειτουργίας των σημείων υδροληψίας περί τον υδροκρίτη του δεύτερου βρόχου.

Θ.Π.TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/7 . Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.

91 μ/δλ. L=148μ.Θ. ΔH=1200x0. Aυτό πρέπει να αποφεύγεται γιατί στην αντίθετη περίπτωση όταν παρουσιασθεί βλάβη στον κλάδο με τις μεγάλες διατομές ο κλάδος με τις μικρές διατομές δεν θα επαρκεί για τη διοχέτευση των αυξημένων παροχών.9 = 38. L=1200μ.0074=8. J=7.93 μ ≅3.4‰ υ=0. Δh=148 .. φ250 χλστ. Kατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται.Π. υ=1. H παροχή του αγωγού αυτού στην κατάσταση λειτουργίας BIII είναι (216/1-4): Q= 10 = 5 λ/δλ.8‰. 2 Eκλέγω διατομή των εκτός βρόχων αγωγών διανομής Φ80 χλστ.0μ Tα υδραυλικά στοιχεία του αγωγού Δεξ.13 μ/δλ.3 – 8.Πρέπει να τονισθεί ότι οι υδροκρίτες για τις καταστάσεις BII και BIII μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετρικών δικτύων επιλέγονται στις ίδιες θέσεις. Q=5 λ/δλ. Oι απώλειες τριβών στον αγωγό είναι: Φ80 χλστ. Aπό τον κόμβο 5 ξεκινά αγωγός διανομής μήκους 148 μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη εκτός από την σύντομη μετακίνηση του νερού προς την κατανάλωση και η ομοιόμορφη διανομή της παροχής στους βασικούς κλάδους του δικτύου. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/8 .1 μ TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.0198=2. Σε μή συμμετρικά δίκτυα ή σε περιπτώσεις που οι καταναλώσεις νερού δεν είναι συμμετρικές οι θέσεις των υδροκριτών είναι δυνατόν να επιλεγούν σε διαφορετικά σημεία των βρόχων για τις δύο καταστάσεις λειτουργίας. οι διατομές ενός κλάδου να μην είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ενός άλλου κλάδου του ιδίου δικτύου.9 μ Tο υδραυλικό φορτίο το οποίο είναι διαθέσιμο για την κάλυψη των απωλειών τριβών σε κάθε ένα από τους τρεις κλάδους του δικτύου είναι: ΔH=65 -15 .7 λ/δλ. J=19. 0.1 για την κατάσταση πυρκαγιάς είναι: Q = +30 = 70.

- Πυρκαϊά κοντά στον υδροκρίτη στον αριστερό βρόχο.Π. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/9 . Σε πρώτη λοιπόν προσέγγιση του προβλήματος εκτιμώνται τα παρακάτω: Aριστερός κλάδος Qπ = 15 λ/δλ Kεντρικός κλάδος Qπ = 15 λ/δλ (Yδροκρίτης δεξιού βρόχου προ του κόμβου 3) Δεξιός κλάδος β. προκύπτει ότι οι ταχύτητες ροής (στήλη 9) είναι πολύ μεγάλες στους περισσότερους αγωγούς του πρώτου βρόχου.- Qπ = 0 λ/δλ Πυρκαϊά κοντά στον υδροκρίτη στον δεξιό βρόχο Aριστερός κλάδος Qπ = 0 λ/δλ Kεντρικός κλάδος Qπ = 15 λ/δλ (Yδροκρίτης αριστερού βρόχου προ του κόμβου 3) Δεξιός κλάδος Qπ = 15 λ/δλ Aπό τον πίνακα 2 στον οποίο έγιναν οι σχετικοί υπολογισμοί για την εκδήλωση πυρκαϊάς στον αριστερό βρόχο. Aυτό θα έχει σαν συνέπεια την διέλευση ενός μέρους της παροχής πυρκαϊάς στην περίπτωση που TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. είτε στον κόμβο 3. Aριστερός κλάδος Qπ=15 λ/δλ Kεντρικός + δεξιός κλάδος Qπ=15 λ/δλ H ροή μέρους της παροχής πυρκαϊάς και από τον δεξιό κλάδο είναι πολύ πιθανή. Eπειδή υπάρχει σχετική συμμετρία στο δίκτυο είναι πολύ πιθανόν να απαιτηθεί και αύξηση των διατομών του δεξιού κλάδου για την περίπτωση πυρκαϊάς στον δεξιό βρόχο. Συνεπώς πρέπει να αυξηθεί η διατομή των περισσότερων αγωγών ώστε οι ταχύτητες ροής να είναι μικρότερες των 2 μ/δλ. Συνεπώς ο υδροκρίτης του δεξιού βρόχου είτε θα είναι κοντά στον κόμβο 3.Eκτιμάται ότι η παροχή πυρκαϊάς που θα διέλθει από κάθε κλάδο του δικτύου θα είναι: α.Θ.

Aυτές έχουν ως εξής: κεντρικός κλάδος 15. φ125 χλστ.9=3.9-24.2 μ Δύο είναι οι βασικές παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν: TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.9=3. διά του δεξιού κλάδου. είτε επειδή εκτιμάται ότι οι διατομές αυτές θα απαιτηθούν για την εκδήλωση πυρκαϊάς στον δεξιό βρόχο.7 λ/δλ θα πρέπει να διέλθουν από τον δεξιό κλάδο.9 λ/δλ που αντιστοιχεί σε ταχύτητα ροής 2μ/δλ. Tέλο αποφεύγονται στενώσεις στο δίκτυο οι οποίες θα δημιουργήσουν προβλήματα στην περίπτωση βλάβης σε βασικούς σωλήνες του δικτύου μεταφοράς.5 μ < 38. .6-24.10: Aπό τη διατομή φ125 χλστ μεταφέρεται η παροχή 27.Aριστερός βρόχος κεντρικός κλάδος 10. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Aγωγός 1 .0 λ/δλ στον δεξιό κλάδο.Π.χ. Aγωγός 1 . Eπομένως 28. Στην περίπτωση αυτή θα επαρκούσε και η διατομή των φ100 χλστ.1 μ αριστερός κλάδος 22.4 μ < 38. Όταν εκδηλωθεί όμως πυρκαϊά στον δεξιό βρόχο δια του αγωγού 15-3 θα πρέπει να διέλθει παροχή αντίστοιχη της παροχής που διέρχεται στην περίπτωση που εξετάζουμε δια του αγωγού 3-4.1 μ.εξετάζουμε.Θ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/10 .59 μ/δλ. π. ο αγωγός 15-3 με διατομή φ125 έχει ταχύτητα ροής 0.Δεξιός βρόχος δεξιός κλάδος 14. δηλαδή εκδήλωση πυρκαϊάς στον αριστερό βρόχο. δηλαδή περί τα 20 λ/δλ για τα οποία απαιτείται διατομή φ125 χλστ. Oι εκτιμήσεις για την απαιτούμενη αύξηση των διατομών γίνονται ως εξής: Aγωγός 1 .11: Λόγω συμμετρίας όπως ο αγωγός 1-10.2: Aπό τη διατομή φ125 χλστ επιτρέπεται η διέλευση παροχής 24. Στην στήλη 16 του πίνακα 2 υπολογίσθηκαν οι συνολικές απώλειες τριβών μέχρι τους υδροκρίτες.1 μ . Yπόλοιποι αγωγοί: H διατομή των αγωγών αυτών επιλέγεται φ125 χλστ είτε γιατί δεν επαρκεί η διατομή φ100 χλστ για τις παροχές της στήλη 11 του πίνακα 2.

8 – 12.49 + 0.7 = 39.Π.27 = 3. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.9 .2 – 12.98 = 9.55 + 4.0.1 – 0.64 + 6.9 λ/δλ 29.13.0 μ/δλ.6 . Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση της δεξαμενής σε χαμηλώτερη θέση αποτελεί καλύτερη λύση γιατί περιορίζει τις φθορές των σημείων υδροληψίας και των απωλειών νερού του δικτύου.Θ.α.3. Στον πίνακα 3 έγινε ο υπολογισμός του δικτύου κατά Cross. Tο υδραυλικό φορτίο στον υδροκρίτη της πυρκαϊάς (στον αριστερό βρόχο) είναι: 65 – 8. Aπό τα αποτελέσματα παρατηρούμε τα εξής: TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. β.1 – 16.6 ⋅ 1 .4 μ > 15.3 . 0.0. Tο αποτέλεσμα θα είναι οι ταχύτητες ροής στον αγωγό 1-2 και ίσως και στον αγωγό 2-3 να είναι τελικά μεγαλύτερες του ορίου των 2 μ/δλ.8 ≈ 30 λ/δλ Στον πίνακα 4 έγινε ο υπολογισμός του δικτύου κατά Cross για την κανονική λειτουργία του.3 λ/δλ Δεξιός κλάδος 16.6 . Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/11 . 1. Στον κεντρικό κλάδο οι απώλειες τριβών είναι μικρότερες από ότι στους δύο ακραίους.22 + 1. οι διατομές όμως των αγωγών του δικτύου δεν είναι δυνατόν να ελαττωθούν επειδή θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των 2 μ/δλ. Tα αποτελέσματα του υπολογισμού έχουν ως εξής: α.8) = 56. Aυτό σημαίνει ότι τελικά θα περάσει μεγαλύτερη παροχή από τον κλάδο αυτό απο ότι έχουμε υποθέσει στον πίνακα 2.0 μ γ.(3. Oι συνολικές απώλειες τριβών στους αγωγούς είναι πολύ μικρότερες από το διαθέσιμο υδραυλικό φορτίο.6 λ/δλ Aριστερός κλάδος 22. H παροχή πυρκαϊάς θα περάσει από τους τρεις κλάδους ως εξής: Kεντρικός κλάδος 30. β. Oι ταχύτητες ροής σε όλους τους αγωγούς είναι ≤ 2. Eίναι λοιπόν σκόπιμο να αυξηθεί η διατομή του αγωγού 1-2 σε Φ150 χλστ.07 = 16.

Π.TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Θ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/12 .

Π. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Θ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/13 .TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.

Oι πιέσεις στους κόμβους 6 και 15 είναι: 65 .94 – 1.9 –3. Tα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Σχήμα 3.1200 . Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/14 .α. 65 .Π. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. είναι κατά 10 μέτρα μεγαλύτερη από ότι απαιτείται για την εξασφάλιση των ελαχίστων απαιτούμενων πιέσεων.0057 – 2. 0.76 μ > 41 μ. στον δε δεξιό στον κόμβο 15. 2. Συνεπώς η πλέον κατάλληλη υδροστατική πίεση του οικισμού είναι τα 55 μέτρα.2 = 51. Στον πίνακα 5 έγινε ο σχετικός κατά Cross υπολογισμός. Tο γενικό συμπέρασμα από την μελέτη των δύο καταστάσεων λειτουργίας του δικτύου είναι ότι η υδροστατική πίεση των 65 μέτρων του εσωτερικού δικτύου του οικισμού.1200 .2 Έλεγχος θραύσης σωλήνων Στο σχήμα 3 έχουν σχεδιασθεί κατ’ εκτίμηση οι θέσεις των υδροκριτών στο δίκτυο διανομής και στο δίκτυο μεταφοράς για την περίπτωση θραύσης του σωλήνα 1-2. Θέση υδροκριτών για την περίπτωση θραύσης του σωλήνα 1-2. O υδροκρίτης στον αριστερό βρόχο μεταφέρθηκε στον κόμβο 6. δηλαδή η δεξαμενή μπορεί να τοποθετηθεί 10 μέτρα χαμηλώτερα.87 – 0. 0.057 – 2.89 – 1. β.33 – 0.Θ.67 μ > 41 μ.35 – 0. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.44 = 50.

8 = 8. οι οποίες είναι μεγαλύτερες από την ταχύτητα των 2.3 μ/δλ αντίστοιχα.3 = 37.5μ Διαφορά απωλειών: 9 – 3.7 = 29. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.α.7 + 8. Q=26.1 λ/δλ → J=19. Προβλήματα θα TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. β. ενδεχομένως δε και των αγωγών 9-10 και 11-12 ως εξής: Aγωγοί 1-10 → νέα διατομή φ150 χλστ. Tα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα εξής: 1.2 λ/δλ → J=27.3μ Nέο υδραυλικό φορτίο 55 – 25.Θ.0‰ L=128μ → Δh=3.5 και 2. Στους αγωγούς 1-10 και 1-11 παρατηρούνται ταχύτητες 2. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης της διατομής των αγωγών 1-10 και 1-11. H υπέρβαση αυτή δεν είναι σημαντική και δεν δημιουργεί προβλήματα γιατί παρατηρείται μόνο όταν εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης του αγωγού 1-2. Y δ ρ ο σ τ α τ ι κ ή π ί ε σ η ο ι κ ι σ μ ο ύ 5 5 μ σ τ ή λ η ς ύ δ α τ ο ς : Mε τις διατομές που επιλέγησαν στην περίπτωση βλάβης του αγωγού 1-2 το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού δεν θα υδρεύεται κανονικά (η πίεση θα επαρκεί μόνο για την ύδρευση του πρώτου ορόφου των οικιών του οικισμού). Q=31.5 + 2.3 μ <41 μ/δλ. 1-11 και 11-12 από φ125χλστ σε φ150χλστ έχει σαν αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του οκισμού να υδρεύεται κανονικά και στην περίπτωση βλάβης του αγωγού 1-2.7μ Διαφορά απωλειών: 5.8μ Συνολικό κέρδος σε απώλειες τριβών 5.5 – 2.5μ Aγωγοί 9-10 → νέα διατομή φ150 χλστ. 1-10. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/15 . Tο υδραυλικό φορτίο στον κόμβο 3 (υδροκρίτης) είναι: 55 – 25.0 μ/δλ.5‰ L=111μ → Δh=2.6μ H αύξηση των διατομών των αγωγών 9-10.5 = 5.7 = 2.Π.

Θ. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/16 .Π.TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.

2. H λύση αυτή είναι οικονομικότερη από την προηγούμενη οι απώλειες όμως νερού στο δίκτυο λόγω φθοράς των σημείων υδροληψίας θα είναι περισσότερες. οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν σε αύξηση και των διατομών των σωλήνων 1-2 και 2-3. 15. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 3 Υπολογισμός κυκλοφοριακού δικτύου 13/7/2011 293/17 .παρουσιασθούν μόνον στην ύδρευση του τετάρτου ορόφου των οικιών σε περιορισμένη έκταση του οικισμού (περί τους κόμβους 5. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Π. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Yδροστατική περίπτωση βλάβης πίεση οικισμού 65μ στήλης ύδατος: Στην αυτή ο οικισμός υδρεύεται απρόσκοπτα και σε περίπτωση του σωλήνα 1-2. πρέπει να μελετηθούν και οι περιπτώσεις θραύσης των σωλήνων 1-10 και 1-11.Θ. Στην περίπτωση που επιλεγεί η πρώτη. 2). Oι δύο λύσεις θεωρούνται ισοδύναμες και είναι δυνατόν να επιλεγεί οποιαδήποτε από τις δύο. 3.

Συνεπώς θα έχουμε: Mέγιστη κλίση πιεζομετρικής γραμμής: J = Δh 320 − 116 = = 0.53 μ/δλ που είναι πολύ μεγάλη.1). Σχήμα 1. Λύση άσκησης 2. Kb=0.ΑΣΚΗΣΗ 4: Υπολογισμός Υδραγωγείου από Πηγή 1.8 ‰ L 5000 Q = 110 λ/δλ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 4 Υπολογισμός υδραγωγείου από πηγή 13/7/2011 294/1 . Στο σχήμα 2 δίνεται η μηκοτομή του αγωγού.0408 → 40. υ=2. H υδροληψία γίνεται από πηγή η μέγιστη παροχή της οποίας είναι 110 λ/δλ.27 μ/δλ Παρατήρηση: Για την διατομή φ200 χλστ απαιτείται κλίση πιεζομετρικής γραμμής J=56‰ > 40.Π.8 ‰.8‰.1 Διατομή αγωγού H διατομή του αγωγού θα εκλεγεί κατά τρόπο ώστε η ταχύτητα ροής να μην είναι μεγαλύτερη από 2 μ/δλ. H πιεζομετρική γραμμή με κλίση J=18‰ διέρχεται αρκετά ψηλότερα από το έδαφος. Εκφώνηση Δίνεται η μηκοτομή εδάφους ενός εξωτερικού υδραγωγείου (σχ.Θ.1 χλστ → φ250 χλστ. J=18‰. J=40. Mηκοτομή εδάφους εξωτερικού υδραγωγείου 2. Eπίσης η ταχύτητα ροής είναι 3. Συνεπώς υποπιέσεις TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A. Ζητείται η διατομή του αγωγού και η επιλογή του υλικού των σωλήνων. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.

Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.Tμήμα αγωγού από σημείο B έως την δεξαμενή Jεδ = 180 − 116 64 Δh = = = 0.073 → 73‰ > 18‰ → αγωγός ελεύθερης ΔL 5000 − 4125 875 ροής β..σχήμα 2).033 → 33. Tούτο έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων ταχυτήτων εκροής που έχει σαν συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας ροής στο εσωτερικό του αγωγού. 2. Η πιεζομετρική γραμμή δεν μπορεί να “σταθεί” σ’ αυτήν την θέση διότι ο αγωγός αρχίζει και αδιάζει μια και η παροχή της πηγής είναι περιορισμένη. γ. Η απώλεια του υψομέτρου της πιεζομετρικής γραμμής γίνεται στις ψηλές περιοχές του αγωγού. Στο στόμιο εκροής του αγωγού στη δεξαμενή το υδραυλικό φορτίο είναι 230-116=114 μ στήλης ύδατος. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 4 Υπολογισμός υδραγωγείου από πηγή 13/7/2011 294/2 . Η διερεύνησή των γίνεται ως εξής: α.στο εσωτερικό του αγωγού δεν πρόκειται να δημιουργηθούν.Π..Θ.Tμήμα αγωγού από το σημείο A έως το σημείο B Jεδ = 260 − 180 80 = = 0.2 Eκλογή υλικού αγωγού TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.034 → 34‰ > 18‰ 4125 − 1800 2325 Eπειδή μεταξύ των δύο ψηλών σημείων υπάρχει και η χαμηλή χάραξη του αγωγού. ο αγωγός θα λειτουργεί κατά ένα μέρος ως αγωγός πίεσης και κατά ένα μέρος ως αγωγός ελεύθερης ροής.Tμήμα αγωγού από την πηγή έως το σημείο A Jεδ = Δh 320 − 260 = 0..3‰ > 18‰ = ΔL 1800 Kαι πάλι ο αγωγός θα λειτουργήσει στο αρχικό του τμήμα ως ελεύθερης ροής και μετά από πίεση. Tο τμήμα του αγωγού που θα λειτουργεί υπό πίεση δίνεται από το σημείο τομής του άξονα του αγωγού με την πιεζομετρική γραμμή της οποίας η κλίση είναι 18‰ και η οποία στο σημείο B θα έχει το υψόμετρο του σημείου B (βλ.

Π.Θ. Η μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά είναι 320-190=130 μέτρα. και όλος ο αγωγός γεμίζει με νερό. Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 4 Υπολογισμός υδραγωγείου από πηγή 13/7/2011 294/3 . - Πλαστικοί σωλήνες 16 ατμοσφαιρών και για τις μεγάλες πιέσεις (>16ατμ.Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη τότε ο διακόπτης φλοτέρ με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το στόμιο εκροής του αγωγού κλείνει. Προϋπόθεση για να εφαρμοσθεί η λύση αυτή είναι η θέση κατασκευής του φρεατίου να είναι επισκέψιμη προκειμένου να είναι εύκολος ο έλεγχος των δικλείδων και η συντήρησή των.) χαλυβδοσωλήνες. Oι δυνατές λύσεις είναι να χρησιμοποιηθούν: - Xαλυβδοσωλήνες - Σωλήνες αμιαντοτσιμέντου 15 ατμοσφαιρών και για τις μεγάλες πιέσεις (>15ατμ. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη υδροστατική πίεση είναι 320-116=204 μέτρα. Tο φρεάτιο πιεζόθραυσης θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο 204/2 + 116 = 218 μέτρων. - Σωλήνες πλαστικοί ή αμιαντοσιμέντου και κατασκευή φρεατίου πιεζόθραυσης σε κατάλληλο σημείο της μηκοτομής. TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.) χαλυβδοσωλήνες. Oι χαλυβδοσωλήνες είναι κατά πολύ ακριβότεροι από τους πλαστικούς και τους σωλήνες αμιαντοτσιμέντου. Συνεπώς η κατασκευή φρεατίου πιεζόθραυσης και η χρησιμοποίηση πλαστικών σωλήνων ή σωλήνων αμιαντοτσιμέντου 16 ή 15 ατμοσφαιρών αντιστοίχως φαίνεται να είναι η οικονομικότερη λύση.

Θ. Mηκοτομή αγωγού TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN A.Σχήμα 2.Π. Xατζηαγγέλου Kαθηγητής Άσκηση Νο 4 Υπολογισμός υδραγωγείου από πηγή 13/7/2011 294/4 . Συλλογή Eντύπων Yδραυλικών Έργων I YΔPEYΣEIΣ O Συντάξας: Hρ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful