You are on page 1of 20

1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 1

ιώ
Χ
Διαφάνεια
τι
κη
www.diafaneia.eu

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
16 Μαρτίου 2023 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 24ο - Αριθ. Φύλλου 1141 - Τιμή φύλλου 1.00€

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης ο Τουρισμός για τη Χίο τα επόμενα χρόνια


500.000€ για ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης του τουριστικού προϊόντος του νησιού
Στη Χίο βρέθηκε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του Ελ- σανάλογα περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες. Η Χίος έχει όλα
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κ Δημήτρης Φραγκάκης, τα προσόντα να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το είδος τουρι-
ο οποίος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Χίος θα πρωτα- σμού».
γωνιστήσει στον Τουρισμό τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα ο κ. Μηταράκης αφού παρουσίασε τα έργα
Ο κ. Φραγκάκης σε συνάντηση με τον δήμαρχο Χίου και τον υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, με το νέο αε-
υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου συζήτησαν για το θέμα του ροδρόμιο να είναι αυτό το οποίο θα φέρει στα επόμενα χρό-
τουρισμού στο νησί τονίζοντας ότι η Χίος αποτελεί ανερχό- νια τη ραγδαία αύξηση της τουριστικής κίνησης, επισήμανε
μενο προορισμό για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωράει
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης, στη χρηματοδότηση του Δήμου Χίου με 500.000 ευρώ, έτσι
υπογράμμισε: ότι «Τα τελευταία 2.5 χρόνια ο Τουρισμός πέ- ώστε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ να καταρτιστεί και να υλο-
ρασε τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του. Για πρώτη φορά ποιηθεί ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο στρατηγικό σχέ-
τον Μάρτιο του 2020, λόγω της πανδημίας, φτάσαμε στο διο για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του
απόλυτο μηδέν. Αυτή η Κυβέρνηση όμως με ένα πολύ συγ- νησιού. Η προγραμματική δήλωση θα υπογραφεί μέσα στις
κεκριμένο σχέδιο, με μία πολύ καλή συνεργασία, με ένα επόμενες εβδομάδες ανάμεσα στο Δήμο Χίου και τον ΕΟΤ
πρόγραμμα παρεμβάσεων πολύ στοχευμένων κατάφερε ϊόντος, το οποίο η Κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει. Αυτός είναι και θα έχει διάρκεια ενός έτους.
μέσα σε μόλις 2.5 χρόνια να επιστρέψει ο Τουρισμός τον του- ο βιώσιμος τουρισμός. Είναι ο τουρισμός που δε θα στρέφεται Όπως είπε ο κ. Μηταράκης: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό-
ρισμό στα νούμερα του 2019. Η Χίος κατά την άποψή μας εναντίον του φυσικού περιβάλλοντος και των ίδιων των κοι- τατο πυλώνα ανάπτυξης για τη Χίο για τα επόμενα χρόνια.
είναι ένα από τα 10 ελληνικά νησιά, τα οποία βρίσκονται σε νωνιών, αλλά θα είναι φιλικός και προς τις δύο αυτές πλευ- Και στην περίοδο 2019-2023 κάναμε συγκεκριμένα βήματα
τροχιά ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια θεωρώ θα παίξουν ρές. Είναι ένας τουρισμός που θα φέρνει εισόδημα στις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το τουριστικό προϊόν του
έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο νέο είδος τουριστικού προ- τοπικές κοινωνίες, θα έχει διάρκεια και δε θα επιβαρύνει δυ- νησιού».

Τον Ιούνιο προσγειώνεται το πρώτο τσάρτερ


στο αεροδρόμιο της Χίου

Η
ολοκλήρωση του διαδρόμου προσγείωσης χώρες αλλά και από την Ολλανδία για τον προορισμό
απογείωσης του αεροδρομίου της Χίου θα δια- της Χίου με την προϋπόθεση βέβαια να έχει ολοκλη-
δραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην προσέλκυση ρωθεί η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης απο-
τουριστικών πρακτόρων από το εξωτερικό. Στη Διεθνή γείωσης. Πάντως η πρώτη πτήση Charter αναμένεται
Έκθεση Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Βερο- στο νησί μας από την Πράγα τον Ιούνιο και θα εκτελεί
λίνο υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από Σκανδιναβικές εβδομαδιαία δρομολόγια.

Ανέφικτη η μετατροπή του λιμένα Μεστών Χειρόφρενο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
σε κεντρικού λιμένα για τη Χίο Νέα 24ωρη απεργία σήμερα
«Δεν τίθεται θέμα με την της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για το ατύχημα στα Τέμπη
ασφάλεια του λιμανιού»
τονίζει ο τουριστικός πρά-
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα
κτορας Θοδωρής Μιχαλά-
η ΓΣΕ και η ΑΔΕΔΥ για το σιδηροδρο-
κης. σχολιάζοντας τις
μικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Όλες οι
πρόσφατες δηλώσεις του
ζωές μετράνε» τονίζει η ΓΣΕΕ στο κάλε-
κεντρικού λιμενάρχη Χίου
σμα της ενώ και η ΑΔΕΔΥ ζητά να απο-
κ. Παντελή Βατούση περί
δοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους του
ασφάλειας του λιμανιού
τραγικού δυστυχήματος και να σταμα-
της Χίου. Ο κ. Μιχαλάκης
τήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις.
ανέφερε ότι χρόνια τώρα
Τοπικά, Εργατικό Κέντρο και Ν.Τ
το λιμάνι λειτουργεί με τις
ΑΔΕΔΥ αποφάσισαν να κάνουν κοινή
ίδιες συνθήκες ενώ οι προ-
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμ-
σκρουστήρες είναι ένα θέμα που λύνεται άμεσα. Παράλληλα επισήμανε
πτη στις 12.00 στην Πλατεία Βουνα-
ότι η μετατροπή του λιμένα Μεστών ως κεντρικού λιμένα για τη Χίο δεν
κίου, καλώντας τους εργαζόμενους σε
είναι εύκολη υπόθεση αφού θα υπάρξει τεράστια επιβάρυνση. Κυρίως οι-
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συμμε-
κονομική. Ακόμη υπογράμμισε ότι το λιμάνι των Μεστών θα μπορούσε
τάσχουν στην απεργία αλλά και την κι-
να λειτουργήσει εποχιακά και να συνδεθεί με το λιμάνι της Ραφήνας και
νητοποίηση.
του Λαυρίου.

www.ant1aigaiou.gr
Αιγαίου
ΤΟ
104.9 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224,
fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 2

η φωτογραφία

η
ικ
Σελίδα 2

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
της εβδομάδας

Πες εσύ στη μαμά


και τον μπαμπά
να με ψηφίσουν και εγώ
μέχρι και Ολυμπιονίκη
θα σε κάνω!!!

12.25-13.30: Κάθε Τετάρτη «Φρένο – Γκάζι» (Ε) με τη Β. Χατζάκη


Εβδομαδιαίο πρόγραμμα «Χωρίς φόβο αλλά με πάθος» Κάθε Τετάρτη
Αιγαίου 05.00 – 07.00: Επικαιρότητα & Προεκτάσεις (Ε)
με εκλεκτούς καλεσμένους
14.00-15.00: Non stop music
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
με τον Θ. Γκαραβέλα

104.9 FM
07.00 – 08.00: Non stop music 15.00: Δελτίο ειδήσεων (Ε) Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
08.00 - 09.30: «Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» 15.00-17.00: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη «Ελληνικό Top 40» (Ε) με τον Κ. Σιτόπουλο
με τον Κων/νο Κυδώνη «Jazz Life» με τoν Γ. Κοπανέλλη 00.00-03.00: Non stop music
09.30: Δελτίο ειδήσεων Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη 03.00-04.30: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
10.00-12.00: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη ξένη μουσική εκπομπή με τον Κ. Κατραμάδο 05.00-07.00: Άσπρο Μαύρο (Ε)
«Φρένο – Γκάζι» με τη Β. Χατζάκη Κάθε Παρασκευή ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Μπορείτε να μας ακούσετε Κάθε Τετάρτη «Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» 06.00 – 07.30: Non stop music
και διαδικτυακά «Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» με τον Θ. Γκαραβέλα 07.45-09.30: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
www.ant1aigaiou.gr με τον Θ. Γκαραβέλα 17.00-18.00: Non stop music 09.30: Δελτίο ειδήσεων
ή www.diafaneia.com Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή 18.00: Δελτίο ειδήσεων (Ε) 10.00-12.00: Έντεχνα τραγούδια με τον Λ. Φωτόπουλο
«Ελληνικό Top 40» με τον Κ. Σιτόπουλο 18.30-20.00: Non stop music 12.25-14.00: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
12.00: Δελτίο ειδήσεων (Ε) 20.00-21.30: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) 14.00-21.30: Non stop music
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 12.00-14.00: Άσπρο Μαύρο 21.30: Δελτίο ειδήσεων (Ε) 21.30: Δελτίο ειδήσεων
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 με τον Γιάννη Μανωλάκη & τη Γρηγορία Μαχαλιά 22.00-00.00: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη 00.00-06.00: Non stop music

Σύμφωνα με το νόμο ΣYNΔPOMEΣ:


Χιώτικη Eφημερίδα ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ Tα ενυπόγραφα άρθρα Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ δεσμεύουν τους TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ
Κωδικός: 5431 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. αρθρογράφους τους Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΧΑΛΙΑ Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
24ο Έτος κυκλοφορίας IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΑΤΑΝΑΣ
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Εθνική: 760/600156-41
HΛEKTPONIKH
Tηλ: 22710.41224-41120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, IBAN: GR4201107600000076060015641
ΣEΛIΔOΠOIHΣH -
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501 ΔΙΑΝΟΜΗ: Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων,
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 3

παραπολιτικά νέα

η
ικ
Σελίδα 3

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
«με τη ματιά της Γρηγορίας»

Το γινάτι βγάζει μάτι Ο κ. Νύκτας έσπευσε αμέσως να


διαψεύσει τα όσα ψευδώς διέ-
Καταλαβαίνω την πικρία σπειρε ο κ. Μαλέλης κάνοντας
του Σταύρου Μιχαηλίδη λόγο για αναίσχυντα ψεύδη. Όλα
για τη μη συμμετοχή του τα αντέχει και τα ανέχεται ο αντι-
ονόματός του στο ψηφο- περιφερειάρχης μα τα ψεύδη δεν
δέλτιο της ΝΔ. Αλλά ο τα μπορεί. Πόσω μάλλον όταν
θυμός και η απαγοήτευση αυτά αφορούν θέματα διαχείρι-
δεν είναι καλοί σύμβουλοι. σης δημοσίων χρημάτων. Σε
Να δεχθώ ότι ο τρόπος που αυτό είναι ανένδοτος και δεν
έγινε η επιλογή των ονομά- παίζει. Σου λέει να με κατηγο-
των δεν ήταν σε καμία πε- ρούσε για απραγία θα τον συγχωρούσα. Μα για θέματα ηθικής
ρίπτωση ο ενδεδειγνένος. και χρημάτων δεν σηκώνει κουβέντα ο Νύκτας.
Να δεχθώ επίσης ότι δεν φάνηκε να συγκινείται κανείς. Άλλος έπαιζε με το κινητό του,
ελήφθη υπόψιν στα κεν- άλλος είχε γύρει τα μάτια του, άλλος είχε σταυρώσει τα χέρια Είναι και δικός μου φίλος ο Κουτουλάκης
τρικά της ΝΔ ότι ο κ. Μιχαηλίδης με τους 5000 ψήφους του μόνο του… μια ωραία ατμόσφαιρα κατά τα άλλα που εξέπεμπε ενό-
καλό θα έκανε στο κόμμα αφού θα ενίσχυε περεταίρω τη δύναμη τητα. Την αλάνθαστη μέθοδο
της ΝΔ σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορώ να κατανοήσω όμως πώς των επιτόπου επισκέψεων
είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που διαχρονικά υποστήριζε τις Τα έμαθες τα νέα; και διεκδικήσεων φαίνεται
θέσεις της ΝΔ, που δύο φορές ήταν υποψήφιος βουλευτής του να ακολουθεί ο Δήμαρχος
κόμματος , που στην πίτα της ΔΕΕΠ επευφημούσε από μικρο- Ψαρών Κώστας Βρατσά-
φώνου τον Κυριάκο Μητσοτάκη , τώρα λόγω αποκλεισμού του, νος. Σου λέει θα κάθομαι
έστω και αυταρχικού και αναιτιολόγητου, όπως λέει στην ανα- εγώ να περιμένω πότε ο
κοίνωσή του, θα ζητήσει τη ψήφο των πολιτών της Χίου ως υπο- κάθε υπουργός και γενι-
ψήφιος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Γιατί πρέπει ντε και καλά να κός γραμματέας θα διαβά-
προσφέρει στο νησί του μόνο μέσα από την υποψηφιότητά για σει το έγγραφο μου. Θα
το βουλευτικό αξίωμα; Μόνο αν εκλεγεί βουλευτής θα βοηθήσει; πάω εκεί επί τόπου να του
Δεν γνωρίζω ποιοι των συμβούλεψαν ή τον επηρέασαν να λάβει τα πω όλα και να πάρω ότι
μια τέτοια απόφαση. Οι αποφάσεις πάντως εν θερμώ ποτέ δεν καλύτερο μπορώ για το
ήταν συνετές. νησί μου. Τι μόνο ο Δα-
νιήλ θα τρέχει για το νησί
Καταιγισμός ανακοινώσεων για τη «Συμμαχία Αξιών» του. Θα ακολουθήσω και
εγώ το παράδειγμά του και
Ησυχασμό δεν έχει η «Συμ- θα γίνω η σκιά τους. Πήγε λοιπόν στη Γενική Γραμματεία Νη-
μαχία Αξιών». Μέσα σε διά- σιωτικής Πολιτικής , είδε τον κ. Κουτουλάκη και έλαβε ως δώρο
στημα πέντε ημερών τρεις 40.000€ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους λειτουρ-
ανακοινώσεις έχει εκδώσει. «Τα έμαθες τα νέα Νίκο μου; Στο ΠΑΣΟΚ ζήλεψαν την τακτική γίας του συστήματος υδροδότησης.
Μία για τον προπηλακισμό Μουτζούρη και επιδόθηκαν στις μεταγραφές. Και ξέρεις ποιον
του Προέδρου του Kar- παίρνουν αντιπεριφερειάρχη μου; Τον δικό μας ή μάλλον Έπεσαν να τον φάνε
damylian Foundation, μια να πρώην δικό μας και νυν δικό τους. Τον πολιτευτή μας τον Μι- Μια φωτογραφία είπε να αναρτήσει
απαντήσει εκ νέου στα όσα χαηλίδη. Πικράθηκε λέει από τον αποκλεισμό του και από τα ο έρημος ο αντιπεριφερειάρχης
της καταλογίζει η δημοτική όσα γίνονται στο κόμμα μας και πάει αλλού. Μας κουνά μαντήλι. Χίου Παντελής Βρουλής για να δεί-
αρχή και τώρα για τον Έτσι κάνουν Νίκο τα στελέχη;», θα μπορούσε να ψιθυρίζει ο αν- ξει βρε παιδί μου ότι η Περιφέρεια
Καρφά και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Στις ανακοινώσεις τιπεριφερειάρχης Παντελής Μπουρνιάς στον φίλο του αντιπερι- έχει αντανακλαστικά και παρεμβαί-
καλά τα πάει. Αν πάντως με την ίδια συχνότητα που βγάζει ανα- φερειάρχη Νίκο Νύκτα. Από κοντά και ο άλλος νει άμεσα όπου υπάρξει πρόβλημα.
κοινώσεις «κλείνει» και τους υποψηφίους δεν έχει να φοβάται αντιπεριφερειάρχης, ο Λεωνίδας Αθηνάδης , του οποίου βέβαια Πήγε λοιπόν τη Δευτέρα να δει τις
τίποτα. δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτί του. Παρακολουθεί προσηλωμέ- κατολισθήσεις στα χωριά του Πελιν-
νος τη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ!. ναίου, αναρτεί και δυο-τρεις φωτο-
Μια ωραία ατμόσφαιρα γραφίες από τις παρεμβάσεις των
Ποιος είδε τον Νύκτα και δεν τον φοβήθηκε συνεργειών και γίνεται κάτω από
Διευρυμένη συνεδρίαση είχε τη Δευτέρα η ΔΕΕΠ αλλά αν κρίνω την ανάρτηση του το έλα μάνα μου
από τη φωτογραφία τα μέλη της μάλλον βαριεστημένα μου φαί- Άστραψε και βρόντηξε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νίκος να δεις. Μα που να πρωτοπάει ο άν-
νονται. Τι και αν ο υπουργός Μετανάστευσης βροντοφώναζε ότι Νύκτας μετά τις δηλώσεις του υποψήφιου Περιφερειάρχη Βο- θρωπος; Νότια, βόρεια, ανατολικά,
η ΝΔ για μία ακόμη φορά θα παρουσιάσει ένα ποιοτικό ψηφο- ρείου Αιγαίου Σταμάτη Μαλέλη περί έρευνας για διασπάθιση των δυτικά. Έχετε υπομονή. Όλα θα τα
δέλτιο με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στελέχη του κόμματος , δεν χρημάτων του προγράμματος τουριστικής προβολής. φτιάξει ο Παντελής.

Στήλη άλατος Μητρόδωρος ο Χίος,


Επιμέλεια: Γιάννης Μανωλάκης
ο πρώτος που μίλησε για ζωή εκτός Γης
Ο Μητρόδωρος ο Χίος ήταν Έλληνας φιλόσοφος, και το απέδειξε με την πα-
ιατρός, μαθηματικός και μετεωρολόγος. Γεννή- ρακάτω φράση: «Είναι το
θηκε στην Χίο στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα και ίδιο παράδοξο να υπάρχει
έφυγε από την ζωή στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα. ένας και μοναδικός κόσμος
Πατέρας του ήταν ο σοφιστής, ρήτορας και ιστο- μέσα στο άπειρο, όσο πα-
ρικός Θεόκριτος ο Χίος, ο οποίος έζησε στα χρό- ράδοξο είναι να φυτρώσει
νια του Μεγάλου Αλεξάνδρου του οποίου ένας και μόνο κόκκος σιτα-
υπήρξε εχθρός και κατήγορος. Ενώ ο Αλέξανδρος ριού σε μια τεράστια πε-
το ήξερε, δεν τον πείραξε ποτέ, πράγμα που δεν διάδα.»
έκανε ο διάδοχός του, Αντίγονος, ο οποίος τον Ουσιαστικά με αυτή του την
κατακρεούργησε όταν έμαθε ότι τον κακολογεί φράση προέβλεψε, πρώτος
στο νησί. από όλους τους ανθρώ-
Ο Μητρόδωρος κληρονομώντας την οξύτητα του πους, την ύπαρξη ζωής στο
πνεύματος από τον πατέρα του, έγινε μαθητής του Διάστημα.
Νέσσου του Χίου, ή όπως προτιμούν άλλες πηγές Ο Μητρόδωρος αποδεχόταν τη Δημοκρίτεια θεωρεία των ατόμων και του κενού και της πλη-
ακόμη και του ίδιου του Δημόκριτου στου οποίου θώρας των κόσμων. Μάλιστα όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, ένας μαθητής του, ο Ανάξαρχος
την Σχολή ανήκε. Υπήρξε πρόδρομος της Σχολής ο Αβδηρίτης, που είχε ακολουθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ασία είχε πει στον Αλέξανδρο
των Σκεπτικών και ένας από τους σημαντικότε- πως «υπάρχουν άπειροι κόσμοι πέρα από αυτόν που ζούμε», προφανώς επηρεασμένος από
ρους προδρόμους του Επίκουρου. τα διδάγματα του δασκάλου του.
Δίδαξε ιατρική και ασχολήθηκε με μαθηματικές έρευνες. Είχε επίσης δικιά του θεωρία ότι τα αστέρια σχηματίζονται από την υγρασία του αέρα με τη
Η Παλατινή Ανθολογία περιλαμβάνει 46 αριθμητικά επιγράμματά του που μερικά εξ αυτών θερμότητα του Ήλιου, μέρα με την ημέρα.
αναφέρονται στον πατέρα της άλγεβρας Διόφαντο και στον Πλάτωνα. Μαθητές του υπήρξαν ο Διογένης ο Σμυρναίος και ο Ανάξαρχος ο Αβδηρίτης.
Τα επιγράμματα αυτά αναφέρονται κυρίως σε συστήματα εξισώσεων και κρίνονται ως μεγάλου Το έργο του Μητροδώρου του Χίου πρωτοεκδόθηκε το 1894: "Griechische Anthology", Εκ-
ενδιαφέροντος στην ιστορία της αριθμητικής και των μαθηματικών γενικότερα. δόσεις H. Stadtmüll, Leipzig 1894-1896 και ακολούθησε η μετάφραση στην αγγλική σε τρίτομη
Ο Μητρόδωρος είχε μια κοσμολογική φιλοσοφία που ήταν μπροστά από τον αρχαίο κόσμο έκδοση της Loeb Library το 1916-1917.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 4

η
ικ
Σελίδα 4

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ρεπορτάζ
Χι

Περιφράσσεται το ετοιμόρροπο της Απλωταριάς Ξεκίνησαν ξανά τα έργα


αντί να αναπλαθεί στην Ψυχάρη
Περιφράσσεται εκ νέου το εξωτε-
ρικό τμήμα του νεοκλασικού κτιρίου
ιδιοκτησίας Δήμου Χίου στην οδό
Απλωταριάς καθώς η προηγούμενη
περίφραξη έχει υποστεί φθορές από
το πέρασμα των χρόνων με αποτέ-
λεσμα να είναι επικίνδυνη να προ-
καλέσει ατύχημα.
Το θέμα της επικινδυνότητας της
φθαρμένης περίφραξης ανέδειξαν
με ερώτησή τους κατά τη διάρκεια
της οικονομικής επιτροπής οι δημο- Μετά πράσινο φώς που έδωσε το τοπικό αρχαιολογικό συμ-
τικοί σύμβουλοι Χάρης Μπουρνιάς βούλιο που εκτίμησε τα αρχαιολογικά ευρήματα, ξεκίνησαν
και Βιβή Ποταμούση. Ο αντιδήμαρ- ξανά την Πέμπτη οι εργασίες στην οδό Ψυχάρη με στόχο όπως
χος Γιώργος Μπελέγρης απάντησε τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης
ότι έχει ανατεθεί σε εργολάβο η το- Ξενάκης μέχρι το Πάσχα να έχει ολοκληρωθεί το τμήμα μέχρι
ποθέτηση νέας περίφραξης αλλά το και τη συμβολή της οδού Ψυχάρη με την Απλωταριά.
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ερ-
γασιών κινείται με αργούς ρυθμούς
καθότι οι εργασίες υλοποιούνται μόνο όταν είναι κλειστή η αγορά για να μην δημιουργηθεί 'οχληση στους επαγγελματίες. Όσον Για όλα φταίνε οι επαγγελματίες
αφορά την αξιοποίηση του ακινήτου δεν υπάρχει κάτι νεώτερο αφού ακόμη αναζητούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για την
κατάρτιση των μελετών. των περιοχών του Καρφά,
της Αγίας Ερμιόνης και
Νέα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης του Μέγα Λιμνίωνα
και βιολογικού στα Ψαρά
Για όλα φταίνε οι επαγ-
Σε πλήρη εξέλιξη γελματίες του Καρφά, της
βρίσκονται όλα τα Αγίας Ερμιόνης και του
έργα ύδρευσης, Μέγα Λιμνιώνα κατά τον
αποχέτευσης και αντιδήμαρχο Αγίου Μηνά
βιολογικού στα Παναγιώτη Μανδάλα, ο
Ψαρά σύμφωνα οποίος τους συνιστά να
κάνουν την αυτοκριτική
με την ανάρτηση
τους και να αναλογιστούν
του Δημάρχου
γιατί οι επισκέπτεςν και οι
Ψαρών Κων/νου
κάτοικοι της Χίου προτι-
Βρατσάνου. μούν την Αγία Φωτιά και
“Τα έργα της κατα- την Κώμη. Όπως τόνισε ο
σκευής των νέων Καρφάς και παλαιότερα
δικτύων ύδρευ- τα ίδια προβλήματα είχε και τις ίδιες υποδομές αλλά δούλευε.
σης, αποχέτευσης Ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παρεμβάσεις
και του βιολογι- που έχουν γίνει αλλά και αυτές που προγραμαμτίζεται να γί-
κού σε πλήρη εξέ- νουν όπως έργα ασφαλτοστρώσεων και τοποθέτηση νέων
λιξη!!” φωτιστικών σωμάτων. Τέλος για τον ίδιο η μεγάλη παρέμβαση
θα γίνει με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από Δα-

Η Χίος θα δει charter τον Ιούνιο


σκαλόπετρα μέχρι Μέγα Λιμνιώνα που βέβαια ακόμη βρίσκε-
ται στο στάδιο των μελετών. "Δεν μπορούμε να χτίζουμε και
μετά να γκρεμίζουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μανδάλας

Αθωώθηκαν Βουρνούς,
Φαφαλιός, Τζιώτης
και Παπαλάνης για τη φονική
μπασκέτα στη Δασκαλόπετρα
Μ ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Χίου, αθωώθηκαν ο πρώην δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρ-
Ευοίωνα δείχνουν τα στοιχεία για προσγείωση πτήσεων νούς, οι πρώην αντιδήμαρχοι Ματθαίος Φαφαλιός και Από-
charter στο αεροδρόμιο της Χίου, με την προϋποθεση βέβαια στολος Τζιώτης και ο πρώην προϊστάμενος Λευτέρης
να έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του διαδρόμου προσγεί- Παπαλάνης, για τη φονική μπασκέτα στη Δασκαλόπετρα,
ωσης και απογείωσης. εξαιτίας της οποίας είχε βρει τραγικό θάνατο ένας 19χρονος
Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου όπου συμμε- τον Αύγουστο του 2019, κατά τη διάρκεια των διακοπών του
τείχε και ο Χιώτης τουριστικός πράκτορας Θ. Μιχαλάκης εκ- στη Χίο.
φράστηκε ενδιαφέρον από Σκανδιναβικές χώρες αλλά και Το δικαστήριο έκρινε ότι η αποκόλληση της μπασκέτας οφεί-
από την Ολλανδία. λονταν σε αστοχία των υλικών και σε πλημελλή κατασκευή
Πάντως τον Ιούνιο αναμένεται η πρώτη πτήση charter από της βάσης κατά την δεκαετία του 1980 και οι τέσσερις κατη-
την Πράγα, η οποία θα εκτελεί εβδομαδιαία δρομόλογια γορούμενοι δεν ήταν εφικτό τεχνικά να διαγνώσουν την αμέ-
μέχρι τον Σεπτέμβριο. λειακαι την κακοτεχνία και να τη διορθώσουν.

Δύο θέσεις ακτινολόγων


στο Σκυλίτσειο
Με δύο νέους ακτινολόγους θα στελεχωθεί το Σκυλίτσειο Νο-
σοκομείο Χίου αφού το υπουργείο Υγείας εξέδωσε προκή-
ρυξη στην οποία ζητά έναν διευθυντή και έναν επιμελητή Α΄
ακτινολόγο που να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον μα-
γνητικό τομογράφο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δι-
καιολογητικών είναι μέχρι τις 31/1/23.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 5

η
ικ
Σελίδα 5

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
τοπικά νέα

Χι
Έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας
του αγροτικού οδικού δικτύου Ψαρών
Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου «ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙ-
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΑΡΩΝ», προϋπολογισμού
100.000,00€ με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και επίβλεψη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Χίου, με στόχο τη της βελτίωση της βατότη-
τας και της ασφάλειας του βασικού οδικού
άξονα από τον οικισμό των Ψαρών προς τη
θέση «Διασέλι».
Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν το έως το καλοκαίρι του 2023.

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές 220.000€ για τα σχολεία


από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»
Το Kοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής
Έρευνας και Παράδοσης, συνεχίζοντας την προσφορά ανθρωπιστικής
συμπαράστασης και βοήθειας προς την γείτονα χώρα, που δοκιμά-
σθηκε από τον καταστρεπτικό σεισμό της 6ης Φεβρουάριου, συγκέν-
τρωσε και απέστειλε σήμερα δια θαλάσσης 113 ακόμα κιβώτια
ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων, τροφίμων και φαρμάκων, με προορι-
σμό τις πληγείσες περιοχές.
Όλα τα προαναφερθέντα είδη, προέρχονται από δωρεές πολιτών της
Χιακής κοινωνίας, τα οποία συγκεντρώνονται στην ιματιοθήκη που λει-
τουργεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Η συνδρομή των Χιωτών
υπήρξε συγκινητική στην τεράστια δοκιμασία, που έχει υποστεί ο λαός
της Τουρκίας. Αρωγοί στην εν λόγω αποστολή ήταν και πολλοί άλλοι
Υπεγράφη η σύμβαση με τον εργολάβο βάσει της οποίας θα προ-
φορείς, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται το 4ο Δημοτικό Σχολείο
χωρήσουν σημαντικές εργασίες στο ΕΝΕΓΥΛ (προϋπολογισμού
Χίου, το 12ο Νηπιαγωγείο Χίου, το Δημοτικό Σχολείο Θολοποταμίου,
50.544,32 ευρώ) και το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει το Ερ-
το Γυμνάσιο Καλαμωτής, το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χίου, το 2ο
γαστηριακό Κέντρο και το 1ο & Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου (προϋπο-
Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βροντάδου, το 8Ο Σύστημα Αεροπροσκό-
λογισμού 220.000,00 ευρώ). Ειδικότερα, εκτός των εργασιών
πων Χίου, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Χίου και το Sunrise Tours.
που ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα με την πα-
Το Ίδρυμα συνεχίζει αδιάκοπα την προσπάθεια και καλεί όσους διαθέ-
ρούσα σύμβαση θα πραγματοποιηθεί η επισκευή εσωτερικά της
τουν αντίστοιχα είδη σε καλή κατάσταση να επικοινωνήσουν με την
οροφής του 1ου ορόφου του ΕΝΕΓΥΛ, ενώ ως προς το κτιριακό
γραμματεία του Ιδρύματος για περισσότερες πληροφορίες. Η ιματιο-
συγκρότημα του Εργαστηριακού Κέντρου και το 1ο & Εσπερινό
θήκη του Ομίλου Τσάκος είναι στη διάθεση του κοινού κάθε Δευτέρα
ΕΠΑΛ Χίου θα προχωρήσουν η μόνωση της στέγης του κεντρι-
και Πέμπτη, ώρες 2μ.μ.- 5μ.μ.
κού κτιρίου αλλά και η τοποθέτηση του ανελκυστήρα στο κτίριο
του ΕΚ για να έχουν πρόσβαση και οι ΑΜΕΑ σπουδαστές/τριες,
Αποτελέσματα Μαθηματικού Διαγωνι- Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αίτημα περίπου 13 χρόνων. Τέλος, αν υπάρξει οικονομικό υπό-
λοιπο θα επιδιορθωθούν και τα πρέκια των παραθύρων του άνω
σμού Α΄Γυμνασίου "ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ" αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ ορόφου.

Ξεκινάει η υλοποίηση της Πράξη :


Νέος Ταξίαρχος της 96 ΑΔΤΕ
«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής
πρακτικής άσκησης και απόκτησης
ο Χαράλαμπος Αμπατζίδης
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» Νέος Ταξίαρχος της 96 ΑΔΤΕ
2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια ορίστηκε ο Χαράλαμπος Αμπα-
Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και τζίδης, ο οποίος ήταν μέχρι
Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το προσφάτως Δ/ντης του Στρα-
θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020, τιωτικού Γραφείου του υφυ-
ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης πουργού Εθνικής Άμυνας
Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγ- έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν την πρακτική τους (επιδοτείται Νίκου Χαρδαλιά.
χαίρει τους διακριθέντες μαθητές της Α Γυμνασίου και τους εύ- από το έργο) και να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ο νέος Ταξίαρχος είχε διατελέ-
χεται καλή συνέχεια για την υπόλοιπη σχολική χρονια και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σει υποδιοικητής της 96 ΑΔΤΕ
μελλοντικές διακρίσεις και στις επόμενες τάξεις Γυμνασίου-Λυ- Το έργο υλοποιείται από σύμπραξη φορέων των κοινωνικών εταίρων ενώ είχε υπηρετήσει ως διοικητής του τάγματος Μηχανικών στα
: ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ/ ΕΣΕΕ, καθώς και ΕΟΠΠΕΠ
κείου. Ακόμη ευχαριστεί και τους 54 συνολικά μαθητές που Αρμόλια και Δ/ντης του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 96 ΑΔΤΕ.
με Δικαιούχο-Συντονιστή Φορέα το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ.
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό στις 18 Φεβρουαρίου που ως
γνωστόν ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του συναδέλφου μας
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους πανελλαδικά (ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
Ι.Ε.Κ., που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση Ανευρέθη νεκρός άνδρας 52 ετών
Ράλλη Γιάννη που από το 2020 δεν είναι κοντά μας.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του παρατήματός μας ο διαγω-
και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που ενδιαφέρονται να παρέχουν θέσεις πρακτικής)
να επισκεφτούν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης:
σε πισίνα στον Καρφά
νισμός αυτός θα καθιερωθεί και τις επόμενες σχολικές χρονιές. https://www.e-iekpraktiki.gr/?fbclid=IwAR1TrJoX8dEmSLuP0WlAL- Νεκρός εντοπίστηκε το
Τέλος το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ευ- gDiinCO8_yRIsoJd0MwLxA5FoXHJpysUMLIoEs ώστε να υποβάλ- μεσημέρι του Σαββάτου
χαριστεί θερμά την Κιτρίνου Ελένη για την προθυμία της να βοη- λουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους, επιλέγοντας την σε πισίνα στην περιοχή
θήσει την διεξαγωγή του διαγωνισμού . και στο ακριτικό νησί περιφέρεια τους. του Καρφά 52χρονός άν-
των Ψαρών. Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τις προσκλήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Για δρας. Η Ασφάλεια Χίου
α/α . .Ονοματεπώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σχολείο το Βόρειο Αιγαίο μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό
διεξάγει έρευνα γύρω
1 . . .Αυγουστίδη Σοφία . . . . . . . . . . . .Μουσικό Σχολείο Χίου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Μαρτύρων 6, Χίος ΤΚ 82100, Tηλ: 22710-
από τις συνθήκες θανά-
2 . . .Βούκουνας Μάριος Ισίδωρος . . . .Μουσικό Σχολείο Χίου 23550, Fax: 22710-23175, url: http://chios.inegsee.gr, E-mail:
του του.
3 . . .Γιαννόπαπας Μανώλης . . . . . . . . . . . . .1ο Γυμνάσιο Χίου northaegean@reg.inegsee.gr
4 . . .Ζαχαρίας Μάρκος . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ο Γυμνάσιο Χίου
5 . . .Καραμανής Παναγιώτης . . . . . . . . . .Γυμνάσιο Βροντάδου Σύλληψη για χασίς Συνελήφθη ημεδαπός στη Χίο, για
6 . . .Καλαφάτης Κυριάκος . . . . . . . . . . . . . . .2ο Γυμνάσιο Χίου
7 . . .Καραμπούλα Ιωάννα . . . . . . . . . . . . . . .3ο Γυμνάσιο Χίου Συνελήφθη, στη Χίο, από αστυνομι-
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
8 . . .Κοκκα Γεωργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4ο Γυμνάσιο Χίου κούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτι- Συνελήφθη, την περασμένη Πέμπτη
9 . . .Κουμπής Δημήτρης . . . . . . . . . . . . . . . .3ο Γυμνάσιο Χίου κών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμή-
10 . .Κυπριωτέλης Θοδωρής . . . . . . . . . . . . .3ο Γυμνάσιο Χίου Χίου, ημεδαπός, σε βάρος του ματος Τροχαίας Χίου, ημεδαπός, για
11 . .Μαμάκος Πέτρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Γυμνάσιο Ψαρών οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυ-
12 . .Μανδάλα Ειρήνη . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ο Γυμνάσιο Χίου κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κλοφορίας.
13 . .Μαρίνος Γιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Γυμνάσιο Ψαρών Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομι-
14 . .Μαρίνου Πολυξένη - Μαρία . . . . . . . . .1ο Γυμνάσιο Χίου του συλληφθέντα και κατασχέθηκε, αυτοσχέδια συσκευασία με μι- κού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο
15 . .Σαλιάρης Θεοδόσης . . . . . . . . . . .Μουσικό Σχολείο Χίου κροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, στερούμενος
16 . .Σκαρλέτου Μερόπη . . . . . . . . . . . . . . . .Γυμνάσιο Ψαρών Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υπο- άδειας ικανότητας οδήγησης για το συγκεκριμένο όχημα.
17 . .Τσαόπουλος Βασίλης . . . . . . . . . . . . . .2ο Γυμνάσιο Χίου διεύθυνσης Ασφαλείας Χίου. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χίου.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 6

η
ικ
Σελίδα 6

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 7

η
ικ
Σελίδα 7

ώτ
τοπικά νέα
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
Εξιχνίαση τεσσάρων
κλοπών στη Χίο
νολικής αξίας -800-
ευρώ περίπου,
ΑΠΟΨΗ
καθώς και το χρημα- Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
τικό ποσό των -415-
ευρώ.
Κατά την περαιτέρω Εκλογές 2023: Θα "κλειδώσουν"
έρευνα προέκυψε ότι,
οι δράστες αποπειρά-
για τα τέλη Μαΐου με
θηκαν να εισέλθουν πιθανότερη ημερομηνία την 21η;
σε χώρο μίας ακόμη
Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύ- επιχείρησης με σκοπό
θυνσης Ασφαλείας Χίου, τέσσερις (4) περιπτώσεις διαρρήξεων – την κλοπή, χωρίς
κλοπών σε επιχειρήσεις και οχήματα (-3- τετελεσμένες και -1- σε ωστόσο να το κατορ-
απόπειρα), που διαπράχθηκαν κατά το προηγούμενο πενθήμερο, θώσουν, προκαλών-
στην περιοχή Νένητα και στην πόλη της Χίου. τας και φθορές αξίας
Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν χθες (08-03-2023) στη -200- ευρώ περίπου.
Χίο, δύο (2) άτομα (ημεδαπός και ανήλικος αλλοδαπός), σε Στο πλαίσιο των
βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, κατά πε- ερευνών βρέθηκαν
ρίπτωση, για τα αδικήματα της κλοπής και της πρόκλησης φθο- και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία, φακός, γάντια, κου-
ρών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. κούλα (τύπου full face) και μέρος των κλοπιμαίων, καθώς και μι-
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προ- κροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) που είχε στην
έκυψε ότι, οι συλληφθέντες δρώντας από κοινού, διέρρηξαν επι- κατοχή του ο συλληφθείς ημεδαπός.
χείρηση και δύο (2) σταθμευμένα οχήματα, από όπου αφαίρεσαν Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
κατά περίπτωση, ηλεκτρονικές συσκευές, κουρευτικές μηχανές, Χίου, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του αλλοδαπού δράστη σε μία
χτένες, ψαλίδια, εξοπλισμό αλιείας, δολώματα, παρελκόμενα ακόμη υπόθεση διάρρηξης οικίας στην περιοχή του Καρφά στη
αγροτικού εργαλείου, ρούχα και διάφορα άλλα αντικείμενα συ- Χίο.

Συνελήφθη ημεδαπός στη Χίο, κατηγορούμενος Η τραγωδία στα Τέμπη μετέθεσε τις επικείμενες
για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εθνικές εκλογές. Μπορεί να μην είχε ανακοινωθεί
επίσημα ημερομηνία, ωστόσο φαίνεται πως ο
Συνελήφθη, στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο-
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχη- χεύσει την 9η Απριλίου. Είναι σαφές πλέον, πως
ματίσθηκε ποινική δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ου- δεν θα στηθούν κάλπες τον Απρίλιο, αλλά σύμ-
σιών. φωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως είναι οριστική
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, η απόφαση του πρωθυπουργού αυτό να γίνει στα
εντοπίστηκε ο συλληφθείς στην περιοχή Νένηντα της Χίου και σε έλεγχο
τέλη Μαΐου.
που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του, αυτοσχέδια νάιλον συ-
σκευασία με ακατέργαστη κάνναβη (χασίς), βάρους -50- γραμμαρίων. Συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχει "κλειδώσει",
Κατά την εξέλιξη των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης είχε αποκρύψει αλλά όπως όλα δείχνουν ο Κυριάκος Μητσοτά-
σε αγροτική τοποθεσία (καβάτζα), κοντά σε οικία όπου διέμενε στην πε- κης, θέλει να μεσολαβούν δύο "καθαρές" εβδο-
ριοχή Καλλιμασιά της Χίου, δεκαοχτώ (18) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευα- μάδες μετά το Πάσχα, με πιθανότερη να είναι η 3η
σίες με ακατέργαστη κάνναβη (χασίς), συνολικού βάρους -830- περίπου εβδομάδα και η 21η Μαΐου.
γραμμαρίων. Στην απόφαση για διεξαγωγή των εθνικών εκλο-
Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, οι παραπάνω γών στα τέλη Μαΐου, φαίνεται πως υπάρχουν
ποσότητες κάνναβης προορίζονταν για διάθεση σε τρίτους έναντι χρηματι- υπέρ και κατά.
κής αμοιβής.
Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα
Τα υπέρ που "βλέπει" η κυβέρνηση:
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου.
• Οι δύο- δυόμιση "καθαροί" μήνες ώστε να απο-

Αύξηση των Τροχαίων για το μήνα Φεβρουάριο δοθούν ευθύνες και να κρίνουν οι πολίτες, αν
αυτή η απόδοση των ευθυνών είναι ικανοποι-
ητική γι αυτούς.
στοιχεία της αστυνομικής - τροχονομικής έρευνας, ήταν:
• Να δουν οι πολίτες, ένα μέρος της λύσης στο
• υπερβολική ταχύτητα.
πρόβλημα. Να δουν στην πράξη ότι αντιμετωπί-
• Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
• Η παραβίαση των οδικών σημάνσεων. ζεται το πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο
• Το αντικανονικό προσπέρασμα. που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.
• Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. • Να καταλαγιάσει η οργή, ώστε η κάθε ψήφος να
• Η οδήγηση χωρίς σύνεση και διαρκώς τεταμένη τη προσοχή. είναι συνειδητή και να έχει μπει μέσα σε αυτήν
και ένα κομμάτι της λογικής.
Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, κατά τον μήνα Φε- • Δεν θα είναι μονοθεματική η ατζέντα ύστερα από
βρουάριο του 2023 συνελήφθησαν -20- άτομα για παραβάσεις δύο, δυόμιση μήνες. Θα μπορέσουν να συζητη-
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). θούν και κάποια άλλα σοβαρά θέματα για την
Επίσης, βεβαιώθηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω σοβαρές - επικίν-
επόμενη 4ετία.
Αυξημένα για τον Φεβρουάριο είναι τα τροχαία στο Βόρειο Αιγαίο δυνες τροχονομικές παραβάσεις:
σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής • 237 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου. • 4 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, Τα κατά είναι:
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομι- • 1 παράβαση για παραβίαση προτεραιότητας, • Οικονομία και εμπόριο φαίνονται ουσιαστικά να
κής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, κατά τον μήνα Φεβρουάριο • 4 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, "τραυματίζονται" καθώς μπαίνουμε σε παρατε-
του 2023, σημειώθηκαν συνολικά -5- τροχαία ατυχήματα (έναντι • 17 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ταμένη προεκλογική περίοδο.
-11- τον αντίστοιχο μήνα του 2022). • 9 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, • Μένουν εκκρεμότητες σε επίπεδο επενδύσεων,
• 49 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα - μη κίνηση κυρίως με ξένους επενδυτές που περιμένουν την
Συγκεκριμένα σημειώθηκαν: στο άκρο δεξιό τμήμα του οδοστρώματος, επόμενη μέρα.
• 1 θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα (έναντι 0 το 2022) • 38 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά την οδή- • Μπαίνουμε βέβαια στην
• 1 σοβαρό τροχαίο ατύχημα (έναντι 2 το 2022) γηση,
τουριστική σεζόν και όσοι
• 3 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 9 το 2022) • 1 παράβαση για μη χρήση παιδικού καθίσματος,
Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγρο- δουλεύουν ιδίως στα
• 56 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την
τικές περιοχές των παραπάνω νομών, καταγράφηκαν συνολικά οδήγηση, νησιά, δεν είναι σε θέση
-6- παθόντες (έναντι -13- το 2022). • 42 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος να γνωρίζουν αν θα πάνε
(μέθη), στους τόπους καταγωγής
Συγκεκριμένα καταγράφηκαν: • 19 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδή- τους να ψηφίσουν, αν θα
• 1 νεκρός (έναντι 0 το 2022) γηση, μείνουν στην Αθήνα ή θα
• 1 βαριά τραυματίας (έναντι 2 το 2022) • 22 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, πάνε να δουλέψουν. Κωνσταντίνος Κυδώνης
• 4 ελαφρά τραυματίες (έναντι 11 το 2022) • 41 παραβάσεις ΚΤΕΟ,
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με τα • 64 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 8

πολιτική

η
ικ
Σελίδα 8

ώτ
Χι
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει σε έναν δίκαιο μηχανισμό αλληλεγγύης


Στις Βρυξέλλες και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά».
(Σύνθεση Εσωτερικών Υποθέσεων), παρευρέθηκε ο Υπουρ- Ο κ. Μηταράκης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην
γός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. συνεδρίαση, τόνισε την αναγκαιότητα αλλαγής της πολιτικής
Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πραγ- που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μεταναστευτικό.
ματοποίησε σειρά συναντήσεων με τους υπουργούς Μετα- Υπογράμμισε δε πως θα πρέπει να μειωθούν οι παράτυπες
νάστευσης και Εσωτερικών των υπολοίπων χωρών προ της αφίξεις στην Ευρώπη και να αυξηθεί η αλληλεγγύη ανά-
Συνεδρίασης του Συμβουλίου, ενώ κατά την είσοδό του στο μεσα στα κράτη-μέλη, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να δημι-
συνεδριακό κέντρο, δήλωσε: ουργηθούν και νόμιμες οδοί τόσο για ανθρωπιστικούς, όσο
«Γίνεται σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει περισσότερα και για εργασιακούς σκοπούς.
μέτρα για την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Πρέ- Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε επίσης
πει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊ- πως το σύστημα εθελοντικής αλληλεγγύης από τα κράτη-
κής Ένωσης, όπου είναι πιο κοντά με τις χώρες διέλευσης μέλη δεν έχει φέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα, ζητώντας
για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν παράτυπες ανα- την εξεύρεση άμεσης λύσης στο ζήτημα, καθώς την ίδια
χωρήσεις. Και έτσι, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις στιγμή, τα δίκτυα των λαθροδιακινητών αποτελούν άλυτο
απώλειες ανθρώπινων ζωών που είδαμε να αυξάνονται το πρόβλημα εντός της Ένωσης.
2022. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα νέο Σύμφωνο. Και Τέλος, ο κ. Μηταράκης κάλεσε για ακόμη μια φορά την Ευ-
είναι κρίσιμο για αυτό το νέο Σύμφωνο να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο μηχανισμό αλληλεγγύης. ρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει την Κοινή Δήλωση του 2016 που υπεγράφη με την Τουρκία, η οποία
Και τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Ελπίζω σήμερα να κάνουμε κάποια βήματα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα.

ΝΟΔΕ Χίου ” Μνημείο υποκρισίας και καιροσκοπισμού η δήλωση του Σταύρου Μιχαηλίδη”
Στην αντεπίθεση περνά η ΔΕΕΠ Χίου απαντώντας στευτικού με επιτυχία, εξασφάλισε τον νησιωτικό έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Υπάρχει έντονο ενδια-
στην ανακοίνωση του Σταύρου Μιχαηλίδη. ΦΠΑ αποσυνδέοντας τον από τις μεταναστευτικές φέρον και από στελέχη που τίμησαν την παράταξη
Αναλυτικά αναφέρει: ροές. στο παρελθόν αλλά και με πολλά νέα στελέχη με
“Ο πολιτευτής Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος τιμή- Ο Σταύρος Μιχαηλίδης, μέχρι και πριν λίγες εβδο- αξιόλογη επαγγελματική και πολιτική διαδρομή.
θηκε ήδη τρεις φορές ως υποψήφιος Βουλευτής της μάδες εκθείαζε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μη- Βάσει της υποχρεωτικής ποσόστωσης του εκλογι-
Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει με τη δήλωσή του, τσοτάκη και καλούσε τον κόσμο να ψηφίσει Νέα κού νόμου, η παράταξη δύναται να επιλέξει για
ότι ζήτησε εκ νέου να είναι υποψήφιος Βουλευτής Δημοκρατία απέναντι στην ιδεοληψία της απλής υποψήφιους, πέραν του ήδη εκλεγμένου βου-
και πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. αναλογικής, που εκφράζεται από την αντιπολί- λευτή, έναν ακόμη άνδρα και δυο γυναίκες. Ως εκ
Κατά συνέπεια, αποδέχεται στην πράξη την πολιτική τευση. τούτου, το ενδιαφέρον για τις θέσεις των υποψη-
της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική η οποία προχώ- Η κοινωνία καταλαβαίνει. Δεν τρώει κουτόχορτο. φίων, υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις. Σε κάθε πε-
ρησε όλα τα μεγάλα έργα του νησιού μας μετά από Αναφορικά με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρα- ρίπτωση, η παράταξη θα κάνει επιλογές
δεκαετίες, αντιμετώπισε τις προκλήσεις του μετανα- τίας για τις επικείμενες εκλογές, όπως γνωρίζετε, δεν στοχεύοντας προς το μέλλον”

Σύμπραξη Δημιουργίας: "Η δημαγωγία, Ο Υπουργός Μετανάστευσης και


το ψέμα και ο λαϊκισμός δεν έχουν όρια" Ασύλου, Νότης Μηταράκης
Η δημαγωγία , το ψέμα και ο λαϊκισμός δεν έχουν
όρια για την παράταξη της "Συμμαχίας Αξιών", αν-
στο 7th Chios Women’s Run
ταπαντά ο συνδυασμός του δημάρχου Χίου "Σύμ-
Στη διοργάνωση “7th Chios Women’s Run” βρέθηκε
πραξη Δημιουργίας" στα όσα του επιρρίπτουν περί
ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης
προπηλακισμού.
Μηταράκης.
"Η δημαγωγία, το ψέμα και ο λαϊκισμός δεν έχουν
Ο κ. Μηταράκης βράβευσε τις γυναίκες, που έτρεξαν
όρια δυστυχώς για την παράταξη ‘’Συμμαχία
στη διοργάνωση και η οποία γίνεται υπό την αιγίδα
Αξιών’’, η οποία εδώ και τριάμισι χρόνια πρωταγω-
του Δήμου Χίου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και
νιστεί στη συκοφαντία και τις ύβρεις. Δεν μας ξαφ- Ασύλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
νιάζει ουδόλως, λοιπόν, το σημερινό της
«Θεσμός το “Chios Running” 7η διοργάνωση. Συγ-
λιβελογράφημα που κάνει λόγο για δήθεν προπη-
χαρητήρια και στον Δήμο Χίου, αλλά και στους διορ-
λακισμό του κ. Ασπιώτη από το Δήμαρχο κατά τη
γανωτές. Τετρακόσιες γυναίκες έτρεξαν σήμερα, νέα
διάρκεια σύσκεψης με επίκεντρο την πυροπροστασία.
παιδιά. Ο αθλητισμός μέρος της ζωής μας.»
Φαίνεται ότι τα έωλα και αβάσιμα επιχειρήματα του κ. Ασπιώτη, όταν αποκαλύφθηκε
ότι εξυπηρετούσαν μόνο την αντιπολίτευση και όχι το δημοκρατικό διάλογο, έδωσαν
τη θέση τους στο θέατρο του παραλόγου και τις φωνασκίες του με τις οποίες προσπα- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ανανεώνονται 786
θούσε να δυναμιτίσει την ατμόσφαιρα προσποιούμενος ότι δημιουργήθηκε ένταση εκ
μέρους του Δημάρχου. Ευτυχώς, που η εν λόγω σύσκεψη έγινε παρουσία αιρετών, εκ- συμβάσεις συμβασιούχων έως και 31 Δεκεμβρίου 2023
προσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων τοπικών φορέων για να μην χρει- Εγκρίθηκε η ανανέωση 786 συμβάσεων που αφορούν σε Συμβασιούχους
αστεί να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες. Η ‘’Συμμαχία Αξιών’’ φυσικά, ακόμα Ορισμένου Χρόνου, που απασχολούνται στην Υπηρεσία Υποδοχής και
μία φορά, έσπευσε να αποδείξει το ζήλο της στην προπαγάνδα και το ψέμα σε βάρος Ταυτοποίησης, στη Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών.
του Δημάρχου. Ο τομέας αυτός αδιαμφισβήτητα είναι και ο μοναδικός για τον οποίο Πιο συγκεκριμένα, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις διακοσίων δώδεκα (212)
έχει ξεχωρίσει η προσπάθειά της", καταλήγει η ανακοίνωση της "Σύμπραξης Δημιουρ- εργαζομένων στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είκοσι έξι (26)
γίας" εργαζομένων στην Αρχή Προσφυγών και πεντακοσίων σαράντα οχτώ
(548) εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου.
Η πολιτική κατρακύλα Οι εν λόγω συμβάσεις χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου Μετα-
νάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2014-2020) και του Ταμείο Εσωτερικής
του κ. Κάρμαντζη δεν έχει τέλος Ασφάλειας (ΤΕΑ 2014-2020).
Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες στελέχωσης του Υπουργείου Με-
τανάστευσης & Ασύλου με μόνιμο προσωπικό, καθώς ήδη έχουν ανακοι-
Τη λεκτική επίθεση του Δημάρχου νωθεί εκατόν έξι (106) προσληπτέοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από
Χίου κ. Στ. Κάρμαντζη στο πρό- την προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ, ενώ προχωράει η εξέταση επιπλέον τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων τε-
σωπο του Προέδρου του Kar- χνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται η προκήρυξη επιπλέον εκατόν
damylian Foundation, καταδικάζει ογδόντα έξι (186) θέσεων, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
με ανακοίνωσή της η Συμμαχία
Αξιών. Σε αυτήν αναφέρει:
"Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Ασπιώτης, πρόεδρος του Kardamylian Foundation, νωρίς
"Πρωταθλητής στο ψέμα και τον λαϊκισμό ο Δήμαρχος"
το μεσημέρι της Παρασκευής 10/3/2023, σε κλειστή σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρ-
Με νέα ανκοίνωσή της η "Συμμαχία Αξιών", δεν αφήνει αναπάντητα τα
χου Χίου, με θέμα την εγκατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρδαμύλων και
όσα της καταλογίζει ο δήμαρχος και ο συνδυασμός του.
τα κτιριακά προβλήματα του κτιρίου, που έχει επιλεγεί, παρουσία αντιδημάρχων, εκ-
Αναλυτικά η ανακοίνωση της " Συμμαχίας Αξιών":
προσώπων της Π.Υ και άλλων τοπικών φορέων και του κ. Δημάρχου, ο τελευταίος "Ο λαός λέει «ψεύτης κι απάνω πιότερος». Αυτό πάει γάντι στον κ. Κάρ-
προπηλάκισε τον πρόεδρο του Kardamylian Foundation ο οποίος κατέθεσε τις προτά- μαντζη που για ακόμη μια φορά επέδειξε συμπεριφορά που δεν συνά-
σεις του και σχολίασε το κατά την γνώμη του χαμηλό ύψος χρηματοδότησης του δήμου δει στον δήμαρχο Χίου, προπηλακίζοντας τον Πρόεδρο του
Χίου ως προς τις επισκευές που χρειάζεται το κτίριο. Kardamylian Foundation και προσβάλλοντας έτσι όχι τον φορέα που
Συγκεκριμένα, ο κ. Κάρματζης αντέδρασε χτυπώντας τα χέρια του στο τραπέζι και φω- μόνο προσφορά έχει να επιδείξει στη Χίο και τα Καρδάμυλα αλλά κυ-
νάζοντας ότι του κάνουν αντιπολίτευση. Στην συνέχεια κινήθηκε απειλητικά εναντίον ρίως την ιδιότητα του Δημάρχου που μέχρι τις 31/12 θα κατέχει στη Χίο.
του κ. Ασπιώτη όταν προσπάθησε να αποχωρήσει μη ανεχόμενος τέτοια συμπεριφορά. Πρωταθλητής στο ψέμα και στον λαϊκισμό, στην αναποτελεσματικότητα
Η Συμμαχία Αξιών καταδικάζει απερίφραστα αυτήν την συμπεριφορά του κ. Κάρμαντζη, και τον πλατειασμό, δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη για τα λάθη του, έχοντας
που δυστυχώς, πλέον, συμβαίνει πολύ συχνά", καταλήγει η ανακοίνωση της Συμμαχίας καταγράφει στο συλλογικό μας υποσυνείδητο ως ο Δήμαρχος των κη-
Αξιών. δειών και των μνημοσύνων. Ντροπή!"
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 9

πολιτική

η
ικ
Σελίδα 9

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
Στρέφει τα πυρά της κατά Μηταράκη
η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
"Αδήριτη αναγκαιότητα η δη- Για να υλοποιηθεί μια τέτοια
μιουργία ενός δημοκρατικού
αναχώματος για το νησί μας
προσπάθεια και να αποδώσει
καρπούς, οπωσδήποτε χρει-
Που το πάμε βρε παιδιά;
το οποίο θα έχει τη δυνατό- άζονται ευρύτερες συναινέ-
τητα έκφρασης στο ελληνικό σεις που συχνά απαιτούν
κοινοβούλιο μιας και κάτι τέ- στρατηγικές διευρύνσεις. Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης
τοιο απουσιάζει παντελώς Στα πλαίσια αυτά, το ΠΑΣΟΚ
από το τοπικό πολιτικό προ- διαχρονικά πρωτοπορούσε
σκήνιο", τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή και δεν δίσταζε να προχωρά σε υπερβάσεις με γνώ-
Επιτροπή του ΠΑΣΔΟΚ-ΚΙΝΑΛ. μονα πάντα το καλό του τόπου, κάτι που σε τοπικό
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: επίπεδο το έχουμε αποδείξει τόσο στο θέμα του με-
Χτες, Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, συνεδρίασε η διευ- ταναστευτικού όσο και σε άλλα ζητήματα.
ρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Στον νομό μας, η λεγόμενη αναπτυξιακή προοπτική
Αλλαγής Χίου. που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος παραμένει κενό
Στο νησί μας, την Χίο εδώ και αρκετό καιρό κυριαρ- γράμμα βρίσκοντας αντίκρισμα σε μάλλον ευκαιρια-
χεί μια άκρως προβληματική πολιτική κατάσταση με κές εξαγγελίες και κοντόφθαλμες ιδιοτελείς πολιτικές
αρνητικό πρωταγωνιστή τον βουλευτή και υπουργό προσεγγίσεις. Εύλογα θα μπορούσε κανείς να ισχυ-
Νότη Μηταράκη, ο οποίος μετερχόμενος αναχρονι- ριστεί, λοιπόν, ότι η κοινωνία μας αποζητά τη συμ-
στικές και παλαιοκομματικές μεθόδους έχει μετατρέ- πόρευση όλων με στόχο το καλύτερο για την Χίο
ψει το νησί σε ένα ιδιότυπο φέουδο με κύρια μας.
χαρακτηριστικά την αδιαφάνεια, την αναποτελεσμα- Γι’ αυτούς τους λόγους το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
τικότητα, την ευνοιοκρατία και τον ρεβανσισμό απέ- καλεί σε συστράτευση την Χιακή κοινωνία και
ναντι σε όποιον διαφωνεί μαζί του. όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, ώστε να κατα-
Μου φαίνεται ότι οι μήνες εγκλεισμού και απομόνωσης λόγω κορονοϊού
Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, αποτελεί αδή- φέρουμε να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς που
μάς έχουν σαλέψει το μυαλό.
ριτη αναγκαιότητα η δημιουργία ενός δημοκρατικού έχει δημιουργηθεί και φαλκιδεύει το μέλλον μας.
αναχώματος για το νησί μας το οποίο θα έχει τη δυ- Προχωράμε μαζί, δυνατά και με αποφασιστικότητα Το καθημερινό άγχος να αντεπεξέλθουμε στις βασικές οικονομικές μας υπο-
νατότητα έκφρασης στο ελληνικό κοινοβούλιο μιας διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, χρεώσεις, η αβεβαιότητα του αύριο και η λαχτάρα μας να τελειώσει ο εφιάλ-
και κάτι τέτοιο απουσιάζει παντελώς από το τοπικό δηλώνοντας έτοιμοι για τις προκλήσεις και τους αγώ- της που ζούμε τόσους μήνες έχουν ανεβάσει την πιεση στα ύψη χτυπώντας
πολιτικό προσκήνιο. νες του σήμερα και του αύριο. «κόκκινο», μαζί και με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η αδυναμία
πλέον να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, καθώς η μπαταρία της υπομονής
Σταύρος Μιχαηλίδης "Θα πολιτεύομαι αδειάζει, οδηγεί την κοινωνία στην παράνοια.
Προχωράς στον δρόμο και ακούς βρισιές, βλέπεις ανθρώπους οργισμένους
στην ΝΔ για τη Χίο και όχι στη Χίο για τη ΝΔ" να έχουν μεταμορφωθεί σε άγρια θηρία και να έχουν ποιαστεί στα χέρια.
Θα μου πεις και πριν δεν τα έβλεπες αυτά, ιδιαίτερα στους πολυσύχναστους
και γεμάτους κόσμο δρόμους; Ναι, αλλά τώρα το πρόβλημα έχει ξεφύγει.
Με μία μακροσκελή ανακοίνωση πολιτικές που εκμαυλίζουν, απο-
ο πρώην υποψήφιος με το ψηφο- προσανατολίζουν, καθυστερούν Ο κόσμος ψάχνει κάπου να ξεσπάσει βγάζοντας από μέσα του όλα όσα τον
δέλτιο της ΝΔ Σταύρος Μιχαηλί- και ακυρώνουν την ουσιαστική πνίγουν. Όλα όσα η πανδημία έχει φέρει και έχει διαταράξει τον ψυχικό
δης, προσπαθεί να αναλύσει το πρόοδο του τόπου. κόσμο του Έλληνα.
σκεπτικό του αναφορικά με την Πλησιάζοντας στο τέλος της κυ- Μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής κρίσης και ανεργίας, το 2023 φαινόταν
ενδεχόμενη υποψηφιότητα του βερνητικής θητείας, λαμβάνοντας ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά συγκριτικά με τις προηγούμενες. Τελικά
με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ υπόψη την ευρεία αποδοχή των νωρίς οι κακουχίες μας έπεσαν… στο κεφάλι. Στην αρχή λέγαμε «εντάξει,
ΚΙΝΑΛ στη Χίο αλλά και τους λό- θέσεών μου στο εκλογικό σώμα θα περάσει, θα τα καταφέρουμε». Μετά από έναν μεγάλο χρονικό διάστημα
γους της οριστικής του ρήξης με της Χίου, όπως αυτή εκφράστηκε σκληρών μέτρων, το αίσθημα του φόβου διαδέχθηκαν ο θυμός, η αμφι-
τη ΝΔ. σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, σβήτηση, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους πάντες και τα πάντα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. εκδήλωσα προφορικά και εγγρά- Η απόγνωση φέρνει βία και η βία με τη σειρά της, βία. Η ψυχική και οικονο-
Μιχαηλίδη αναφέρει: φως το ενδιαφέρον μου για την μική κατάρρευση φέρνει δυστυχώς περιστατικά σκληρής - ωμής βίας. Το
"Η συμμετοχή μου στην πολιτική συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο βλέπουμε συνεχώς. Και από τη μεριά των πολιτών και από τη μεριά της
ανέκαθεν αποσκοπούσε στην της ΝΔ τονίζοντας ιδιαίτερα και αστυνομίας. Με τη διαφορά ότι η αστυνομία υπάρχει για να προστατεύει του
πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Στις εθνικές κατ’ επανάληψιν την παράκληση να μην καταρτιστεί, πολίτες και όχι το αντίθετο.
εκλογές του 2019 είχα δημόσια δεσμευτεί ότι θα πο- όπως διέρρεε, ψηφοδέλτιο στα «μέτρα» του κυρίου Πολίτες αγανακτισμένοι από το άδικο, όπως φέρεται να είναι, πρόστιμο που
λιτεύομαι στην ΝΔ για τη Χίο και όχι στη Χίο για τη Μηταράκη. τους έχει επιβληθεί, ρωτάν απλά το «γιατί». Και κάπου εκεί αρχίζουν τα ευ-
ΝΔ. Οι θέσεις μου, οι εκπεφρασμένες ανησυχίες μου για τράπελα. Οι αστυνομικοί έχουν την υποχρέωση να
Σε αυτό το πλαίσιο ενεργούσα με υπευθυνότητα και την πολιτική εκτροπή στο νησί μας από τις αρχές της επιδείξουν τουλάχιστον ψυχραιμία.
παρρησία. Δεν δίστασα τον Φεβρουάριο του 2020 Νέας Δημοκρατίας και οι παρακλήσεις μου αγνοή- Η πράξη των αστυνομικών πολλές φορές καταδι-
να σταθώ αποφασιστικά και δυναμικά απέναντι στην θηκαν όπως αγνοήθηκε και η κοινή γνώμη της Χίου.
κάζετε από την Πολιτεία, τα κόμματα, την κοινωνία
απόφαση της κυβέρνησης και του βουλευτή της πα- Αυταρχικά και αναιτιολόγητα αποκλείστηκα τόσο
ακόμα και από την ίδια την αστυνομία. Όμως το γε-
ράταξης να επιβάλλουν αυταρχικά και αντιδημοκρα- εγώ επί οχτώ χρόνια πρώτος επιλαχών όσο και ο
γονός δεν αλλάζει. Άνθρωποι είναι και αυτοί, προ-
τικά δια των ΜΑΤ την κατασκευή φαραωνικού πρώην βουλευτής Χίου και Υπουργός κύριος Κω-
μεγέθους υπερδομής φιλοξενίας χιλιάδων μετανα- στής Μουσουρούλης ο οποίος είχε επίσης εκδηλώ- σπαθώντας να συνετίσουν παραβατικές
στών στο ακριτικό μας νησί. σει επιθυμία συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ συμπεριφορές, μην τους καταδικάζουμε.
Συμπαρατάχτηκα με τη βούληση του χιώτικου λαού στην Χίο. Η κοινωνία έχει φτάσει στα όριά της, έχει κουραστεί.
όπως αυτή κατ’ επανάληψη εκφράστηκε από το δη- Η σκοπιμότητα είναι προφανής. Πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό. Δεν γνω-
μοτικό συμβούλιο του τόπου μας ενώ παράλληλα Αγαπητοί συμπολίτες, ρίζω πόσα αποθέματα υπομονής έχουν απομείνει.
με αίσθημα πολιτικής ευθύνης υπέβαλλα στον Πρω- Η προσωπική, πολιτική και κοινωνική μου ευθύνη Ελπίζω λίγα ακόμα, μήπως και τη βγάλουμε κα-
θαρή. Παντελής Κυδώνης
θυπουργό και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πο- με υποχρεώνουν για άλλη μια φορά να διαχωρίσω
λιτικής λεπτομερή αναφορά για τις θέσεις μου στο την θέση μου από πολιτικές ηγεμονικού αυταρχι-
μείζον αυτό θέμα. σμού που αφενός υπονομεύουν την δημοκρατική
Επιστολή, επίσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί έκφραση των πολιτών αφετέρου σταθερά, μεθοδικά
για τα ακριτικά μας νησιά το «Νέο σύμφωνο μετα- και ανάλγητα εγκαθιδρύουν στον παραμελημένο
νάστευσης και ασύλου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτυξιακά τόπο μας «σχολή πολιτικής διαπλοκής,
απέστειλα σε όλους τους Ευρωβουλευτές της ΝΔ αναξιοκρατίας και διαφθοράς».
τον Μάρτιο του 2021. Θα συνεχίσω αποφασιστικά και σε αρμονία με την
Υπεύθυνη και διαχρονικά κρυστάλλινα διαφανής συνείδησή μου να αγωνίζομαι και να συμπράττω με
ήταν η θέση μου απέναντι στην εμφανή και έντονη όλους όσους πρώτα και πάνω απ’ όλα βάζουν το
διολίσθηση στο λαϊκισμό και σε πολιτικές ευνοι- συμφέρον και την αξιοπρέπεια του συνόλου και του
οκρατίας και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος τόπου μας", καταλήγει η ανακοίνωση του Σταύρου
με στόχο τον επηρεασμό του εκλογικού σώματος, Μιχαηλίδη

Νότης Μηταράκης:”Χρωστάμε
στη Χίο δεν μας χρωστάει "
Μέσω Facebook επέλεξε να απαντήσει στην ανακοί-
νωση του Σταύρου Μιχαηλίδη ο Νότης Μηταράκης.
Σε αυτήν αναφέρει: Aγ. Αποστόλων 36, Χίος, 82 131
“Σήμερα η κοινωνία απαιτεί ταπεινότητα και έργα. Τηλ.: 22710 81380, 22710 40280, Fax: 22710 81381
Χρωστάμε στη Χίο, δεν μας χρωστάει. Όλοι κρινόμαστε E: texnetch@otenet.gr W: www.texnetchios.gr
από την αξιοπιστία στα λόγια και στα έργα μας.”
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 10

η
ικ
Σελίδα 10

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
πολιτισμός
Χι

Συζήτηση με έξι έλληνες Βράβευση διακριθέντων μαθητών στον διαγωνισμό


κομίστες: με αφορμή "Θαλής" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
την έκθεση και ομιλία του Χιώτη καθηγητή Σταύρου Κουμπιά
«Ηλέκτρες του Κόσμου» Ομιλία με θέμα "Η Μεγάλη στημάτων και της ασφά-
Σχολή της Χίου και το Ιστο- λειας δικτυακών συστημά-
ρικό Γυμνάσιο Χίου", θα των πραγματικού χρόνου.
πραγματοποιηθεί το Σάβ- Έχει δημοσιεύσει πάνω
βατο 18 Μαρτίου και ώρα από 150 επιστημονικές ερ-
19:00 από τη Δημόσια Βι- γασίες σε έγκριτα διεθνή
βλιοθήκη Χίου "Αδαμάν- και ελληνικά περιοδικά
τιος Κοραής", το και πρακτικά διεθνών συ-
Παράρτημα Χίου της Ελλη- νεδρίων υψηλού κύρους
νικής Μαθηματικής Εται- και το ερευνητικό του έργο
ρείας και το 1ο Γυμνάσιο έχει αναγνωρισθεί διε-
Χίου, στην αίθουσα εκδη- θνώς. Έχει συγγράψει και
λώσεων του Γυμνασίου. μεταφράσει επιστημονικά
Ομιλητής θα είναι ο Ομότι- βιβλία στα αντικείμενα των
μος Καθηγητής , πρώην Βιομηχανικών Δικτύων
Πρύτανης του Πανεπιστη- Υπολογιστών, Ασύρμα-
μίου Πατρών Σταύρος Κουμπιάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλώσης θα των Δικτύων Αισθητήρων και Μικροϋπολογιστικών και Ενσωματω-
Την Πέμπτη 16 Μαρτίου, στις 7.00μ.μ., το Αντίβαρο (Καλοπλύ- πραγματοποιηθεί βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στον δια- μένων Συστημάτων. Έχει επιβλέψει πλήθος διπλωματικών και
του 44) σας καλεί σε μια συζήτηση με αφορμή την έκθεση γωνισμό "Θαλής" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. διδακτορικών διατριβών και έχει ευρείες επιστημονικές συνεργασίες
«Ηλέκτρες του Κόσμου», που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες O Σταύρος Α. Κουμπιάς, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννήθηκε με Έλληνες και ξένους ερευνητές, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει
στη Χίο (3-6/3 Σχολείο Βολισσού, 9-12/3 ΦΟΒ, 15-19/3 Μου- στη Χίο και φοίτησε στο Γυμνάσιο Αρρένων Χίου. ως επιστημονικός υπεύθυνος ή/και μέλος ερευνητικών ομάδων σε
σικό Σχολείο Χίου). Έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι- μεγάλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανά-
Θα συμμετέχουν διαδικτυακά οι: Γεωργία Καλογεροπούλου, κών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευ- πτυξης, καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαιδευτικών αν-
Βάλια Καπάδαη, Κάλλη Ντολτσέτη από την Αθήνα και οι Θα- θυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (2008-σήμερα), ταλλαγών.
νάσης Καραμπάλιος (Λάρισα), No Budget Epics (Λευκάδα) και Αναπληρωτής Πρόεδρος (2001-2003) και Πρόεδρος του Τμήματος Ο Σταύρος Κουμπιάς έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ανταγωνιστικών
Nίκος Τσουκνίδας (Λονδίνο), έξη δημιουργοί κόμικς που συμ- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (2015- έργων εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης, τα οποία στην συντρι-
μετέχουν στην έκθεση. 2020), και εκλεγμένος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών (2006- πτική τους πλειονότητα αφορούν συνεργασίες με μεγάλες βιομηχα-
Θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που επέλεξαν 2010). Επίσης έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής του ΤΕΙ Πάτρας νίες και παραγωγικούς φορείς την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλα τα
(1988-1990), κατόπιν μετακλήσεως. Το 2020 η Σύγκλητος του Πανε- έργα είχαν σκοπό να προσφέρουν ισχυρά καινοτομικές λύσεις εφαρ-
να αναδείξουν στην ιστορία που δημιούργησαν για την έκθεση,
πιστημίου Πατρών ενέκρινε ομοφώνως την πρόταση του Τμήματος μόσιμες στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, βασισμένες σε
για το έργο τους, γενικότερα, και θα ανταλλάξουμε σκέψεις και
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών για την απο- σημαντικά επιστημονικά και ερευνητικά επιτεύγματα.
επίκαιρους προβληματισμούς. Θα είναι μια ωραία ευκαιρία να νομή σ’ αυτόν του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την Ανά-
τους γνωρίσουμε! Έχει πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία. Τα γνωστικά αντι- πτυξη (2003-2005) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αριστίνδην μέλος και
Έτσι, με αφορμή τις έννοιες που πραγματεύεται ο μύθος της κείμενα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας καλύ- συντονιστής της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
Ηλέκτρας και του Οίκου των Ατρειδών (κατάχρηση της εξου- πτουν τους τομείς των επικοινωνιακών συστημάτων πραγματικού Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία (2011-2014), καθώς και μέλος
σίας, αυτοδικία, απόδοση της δικαιοσύνης, ηθική συνέπεια) θα χρόνου, των κατανεμημένων συστημάτων βιομηχανικής αυτοματο- του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (2016-
κουβεντιάσουμε για τις προεκτάσεις του στο σήμερα και θα ποίησης, των ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών συστημάτων 2020) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
δούμε διαφορετικούς τρόπους έκφρασης του στην ένατη τέχνη. πραγματικού χρόνου, των μικροϋπολογιστικών/ενσωματωμένων συ- Ο Σταύρος Κουμπιάς είναι Επίτιμος Δημότης της Πόλεως των Πατρών.

ΠΟΙΗΣΗ
ΣΚΙΕΣ
Το στέκι του βιβλίου
Σκιές οι ψυχές των ανθρώπων.
Σκιές άυλες, άχρωμες νεκρές. ΟΥΡΑΝΟΠΕΤΡΑ. ΟΠΟΥ ΠΑΤΩ
Ξάφνου αποκτούν δύναμη και οργή
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΔΡΟΜΟΣ
γιατί κάποιοι αναίσχυντοι κυβερνοπατέρες
δεν έπραξαν το καθήκον τους. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ
Ημ/νία έκδοσης 4 Απρ 2019
Διότι άφησαν τα αιμοβόρα
Θεματική Κατηγορία Ιστορικό Μυθιστόρημα
κοράκια να πιουν το αίμα τους,
Σειρά Ελληνική λογοτεχνία
να κατασπαράξουν τα σαρκία τους.
Είδος Μυθιστόρημα
Ηλικία 18+,Σελίδες 592
Όμως οι σκιές τιμωρούν.
Χιλιάδες κυκλοφορίας 36, Αρ. Ανατύπωσης 1
Από τους τάφους τους θα ρίξουν,
το ανάθεμα, επί των κεφαλών τους. Λίγα λόγια για το βιβλίο στιανοί, παρατεταμένες ανομβρίες, η μάστιγα των ακρίδων, θέατρα,
Κύπρος 1571. Οι Οθωμανοί πολιορκούν τη Βενετοκρατούμενη Αμ- πορνεία, φυλακές, χοροεσπερίδες, πανηγύρια, σκευωρίες, ευτρά-
μόχωστο. Ο Γερόλεμος τεμαχίζει το αλεξίκακο φυλαχτό του και το πελα περιστατικά κι ό,τι γεννά η έχθρα, το φίλιωμα των ανθρώπων
Οι ουράνιοι κέλητες, οι γοργοπόδαρες μοιράζει στους τέσσερις γιους του, οι οποίοι ακολούθως αποκό- και, πρωτίστως, ο έρωτας.
φοράδες, θα ταξιδέψουν τις σκιές, βονται μεταξύ τους. Αν ποτέ ενωθούν τα κομμάτια του φυλαχτού,
στην αιώνια ανάπαυση και γαλήνη. ίσως αποκαλύψουν έναν αμύθητο θησαυρό. Βιογραφικό συγγραφέα
Τρεις αιώνες μετέπειτα, ο Αδάμος πορεύεται σαν σύγχρονος Οδυσ- Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ γεννήθηκε το
σέας με βάση τη ρήση του: «Όπου πατώ είναι δικός μου δρόμος». 1960 στο χωριό Μελάτες της Άρτας. Έχει
Η Νέμεση πλησιάζει. Στον αντίποδα αυτού κυριαρχεί η δογματική αντίληψη: «Ή είσαι μαζί γράψει τα μυθιστορήματα: ΙΜΑΡΕΤ, το
Η τιμωρία θα είναι βαριά. μας ή είσαι με τους άλλους». οποίο τιμήθηκε το 2009 με το Βραβείο
Μέσα από το μυθιστόρημα αναδεικνύονται η αέναος πάλη του Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βι-
Οι σκιές πάντα εκδικούνται. καλού και του κακού, το νόμιμο άδικο και το παράνομο δίκιο, η βλίου και έχει μεταφραστεί στα πολωνικά,
Και δεν ήταν λίγες, ήταν σκληρή αλλά και η γοητευτική πραγματικότητα της εποχής, η δεινή στα τουρκικά, στα αραβικά, στα αγγλικά
«ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ» θέση της γυναίκας, η αποικιοκρατική πρακτική των Βρετανών, η συ- και στα αλβανικά, ΣΑΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙ-
νύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, οι φυλετικές διαμάχες, ο δια- ΜΟΝΕΣ, ΟΥΡΑΝΟΠΕΤΡΑ, Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΩ
καής πόθος των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, οι πόλεμοι του ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ, ΡΑΓΙΑΣ, ΣΕΡΡΑ, το οποίο τιμήθηκε με το Πρώτο
1897 και του 1912-13, οι οποίοι οδηγούν τους πρωταγωνιστές στον Βραβείο Μυθιστορήματος Μικρασιατικού Περιεχομένου για τα έτη
του Αλέκου Οικονόμου, επιχειρηματία,
Θεσσαλικό κάμπο και στο Μέτωπο του Μπιζανίου, η δίψα για ευ- 2016-2018 και έχει μεταφραστεί στα αλβανικά, ΓΙΝΑΤΙ και ΕΡΑΝ, τα
ο οποίος έκρυβε μέσα του
τυχία, η μοναξιά, η απληστία, το μίσος, η προσωπική συντριβή και οποία τιμήθηκαν με το Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public 2019 και
ένα ταλέντο ποίησης και το ανακάλυψε
όλα όσα γράφονται στον συμπαντικό χάρτη της ψυχής. 2021 αντίστοιχα. Το ΙΜΑΡΕΤ κυκλοφορεί διασκευασμένο σε εφη-
όταν την περασμένη άνοιξη έκανε
Στον δρόμο που ακολουθεί ο Αδάμος έχουν θέση συνοδοιπόροι, βικό μυθιστόρημα, με εικονογράφηση του σκηνογράφου Αντώνη
μια μικρή χειρουργική επέμβαση
θανάσιμοι αντίπαλοι, συμμορίες παλικαράδων και αρχαιοκάπηλων, Χαλκιά. Επίσης έχει γράψει ποιητικές συλλογές, οι οποίες εμπεριέ-
σε Νοσοκομείο των Αθηνών,
τοκογλύφοι, αφανείς και προύχοντες, ένας ιερέας πρότυπο καλο- χονται στον τόμο ΠΟΙΗΣΗ 2000-2017, στίχους για 80 τραγούδια και
όπου εκεί ξεκίνησε να γράφει
σύνης και ελεύθερης σκέψης, Τουρκοκύπριοι, Άγγλοι, κρυπτοχρι- τη συλλογή διηγημάτων ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΠΟΤΕ.
και έτσι ανακάλυψε το ταλέντο του.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 11

η
ικ
Σελίδα 11

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
η Ελλάδα με μια ματιά

Χι
Κατώτατος μισθός: Θα διαμορφωθεί Τριήμερη κακοκαιρία
από 1η Απριλίου πέριξ των 766 ευρώ Αλλαγή του καιρού από χθες έως και το με-
σημέρι της Παρασκευής (17-03-2023) με
Προς το τέλος ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συ-
της εβδομάδας νοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συ-
αναμένεται ότι
χνότητα κεραυνών, πιθανώς από
θα ανακοινωθεί
χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέ-
ο κατώτατος μι-
μους. Η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε
σθός, όπως δή-
λωσε και ο σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της
κυβερνητικός Τετάρτης και από τα βορειοδυτικά της
εκπρόσωπος χώρας μας. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η νοτιοανατολική κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού
Γιάννης Οικονό- από την περιοχή της Βόρειας Ιταλίας προς την Νότια Αδριατική και εν συνεχεία προς την περιοχή του Αιγαίου.
μου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο ύψος του κατώτατο μισθού θα ανακοινωθεί
την Πέμπτη ή την Παρασκεύη. Ασφαλής επανεκκίνηση τρένων και ταχεία
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται ότι θα μεταβεί στο Μέ-
γαρο Μαξίμου και θα δει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως
απόδοση ευθυνών από την κυβέρνηση
μετά θα ανακοινωθεί το νέο ποσό. Με βάση την έκθεση του ΚΕΠΕ, ο κατώ-
τατος μισθός αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί πέριξ των 766 ευρώ από 1η Τις επόμενες κινήσεις που θα τους σεων με τις διαθέσεις της κοινής γνώ-
Απριλίου. επιτρέψουν να ανακτήσει το χα- μης που δείχνουν ότι η πλειονότητα
μένο δημοσκοπικό έδαφος μελε- των πολιτών είναι ακόμη σοκαρι-
τούν στο Μέγαρο Μαξίμου, σμένη, τα στελέχη του κυβερνητικού
Ιδρύθηκε το νέο κόμμα «Βολτ» -Ποιοι είναι καθώς οι νωπές μνήμες του τραγι-
κού σιδηροδρομικού δυστυχήμα-
επιτελείου κάθε άλλο παρά δείχνουν
σπουδή για να κλείσει το θέμα της
επικεφαλής, πόσο μοιάζει με το «Ποτάμι» τος των Τεμπών εξακολουθούν να
ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο
απόδοσης των ευθυνών σε όλους
όσοι ευθύνονται για την τραγωδία
Ένα νέο κόμμα ιδρύθηκε πολιτικό σκηνικό. που αποτελεί ισχυρό λαϊκό αίτημα.
στην Ελλάδα, με την ονο- Δύο εβδομάδες μετά τη μοιραία σύγκρουση των αμα- Σε αυτό το πλαίσιο και αντιδρώντας στους ισχυρισμούς
μασία «Βολτ», και πραγ- ξοστοιχιών που κόστισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας της Κουμουνδούρου ότι «κρύβει τον Κώστα Αχ. Κα-
ματοποίησε το πρώτο και προκάλεσε αισθήματα πένθους, θυμού και οργής ραμανλή», η κυβερνητική παράταξη έσπευσε να υπο-
ιδρυτικό του συνέδριο σε ευρύτατα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, η ει- βάλει αίτημα για να συγκληθεί την προσεχή Δευτέρα
στις 11 και 12 Μαρτίου, κόνα τόσο της κυβερνητικής παράταξης όσο και του η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ώστε
στο Alhambra Art The- πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινή να γίνει ακρόαση τόσο του παραιτηθέντος υπουργού
atre, στο κέντρο της Αθή- γνώμη έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα το οποίο αποτυπώ- Υποδομών και Μεταφορών όσο και των προκατόχων
νας. θηκε και στις δύο νέες έρευνες που είδαν το φως της του Χρήστου Σπίρτζη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνικό κόμμα-μέλος του κινήματος Volt Europa, δημοσιότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου πα-
που στοχεύει σε μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη Το μόνο παρήγορο στοιχείο μέχρι στιγμής για την κυ- ρότρυνε για δεύτερη φορά την Τρίτη το πρωί, μέσω
για όλους τους πολίτες της. βερνητική ηγεσία είναι ότι οι απώλειες που εμφανίζεται συνέντευξης του, τον τέως υπουργό να πάει στη Βουλή
Όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη, το Βολτ έχει χαρακτήρα προ- να έχει η ΝΔ δεν κατευθύνονται στο βασικό τους αντί- για να δώσει απαντήσει, ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυ-
οδευτικό, πραγματιστικό και πολυσυλλεκτικό, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις παλό που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ- πουργός δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσταση στον
και πιστεύει ότι «μόνο ενωμένοι μπορούν οι λαοί της Ευρώπης να ανταπο- σης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποκομίζουν ΟΣΕ και δεν απάντησε στο ερώτημα αν θα συμπεριλη-
κριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις. Για αυτό πρέπει να κάνουμε το επόμενο ιδιαίτερα οφέλη ίσως και επειδή η πλειονότητα της κοι- φθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο των Σερρών ο κ. Καρα-
βήμα: τη δημιουργία μιας Ομοσπονδίας με έναν κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό νής γνώμης καταλογίζει ευθύνες για την άσχημη κατά- μανλής. Ο τελευταίος, πάντως, λίγο αργότερα
στρατό, με έναν Πρόεδρο εκλεγμένο από τους Ευρωπαίους πολίτες, ένα Ομο- σταση των ελληνικών σιδηροδρόμων σε όλες τις επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τα-
σπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας». κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. σούλα ζητώντας τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών.
Το ευρωπαϊκό Volt έχει έναν ευρωβουλευτή και κοινοβουλευτική παρουσία Η διαχείριση των συνεπειών της τραγωδίας, με έμφαση Παρών στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών θα
στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Στην Ελλάδα το Βολτ θα μπορούσε να θε- στην ανάγκη αφενός να προχωρήσει γρήγορα η διε- είναι και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
ωρηθεί ως ένα κόμμα που ανήκει στο μέτωπο της κοινής λογικής και ο πρω- ρεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το φρικιαστικό που εκτελεί χρέη μεταβατικά τα καθήκοντα του υπουρ-
ταρχικός πυρήνας των μελών του προέρχεται από το «Ποτάμι», όπως ο ένας δυστύχημα και αφετέρου να γίνουν όλα τα προαπαι- γού Υποδομών και Μεταφορών και με αυτή την ιδιό-
από τους δύο προέδρους, ο Νικόλας Φουρναράκης. Συμπρόεδρος εξελέγη τούμενα για την ασφαλή επανεκκίνηση των σιδηρο- τητα ανακοίνωσε την Τρίτη το χρονοδιάγραμμα για τη
η Θεοδώρα Φαμπρικέζη. δρομικών μεταφορών, αποτελεί το αποκλειστικό σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων των τρένων,
Το Βολτ Ελλάδας θα κατέβει στις εκλογές σε συμμαχία με τους Πράσινους και αντικείμενο των συσκέψεων που γίνονται στο πρωθυ- ενώ θα ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί
Οικολόγους και τα νέα πανευρωπαϊκά ρεύματα των Πειρατών, της πολιτικής πουργικό γραφείο. στους ελληνικούς σιδηροδρόμους τα μέλη της αρμό-
Φιλοζωίας και του Οικοφεμινισμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τους και τα στοιχεία των μετρή- διας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ελληνική Δημοκρατία Χίος,14 Μαρτίου 2023


Δήμος Χίου Αρ.Πρωτ.: 20829
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω


των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων & φαρμακευτικού/υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες του Δήμου Χίου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.857,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
νόμιμου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και
νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρι-
σμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 185397 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών την 3η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 702,93 €, δηλαδή σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από το Δήμο
δαπάνης προ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της
σχετικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της
προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της ανα-
λυτικής διακήρυξης.Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του
Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351702.
Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή
στο διαδίκτυο στη διεύθυνσηhttps://www.chios.gov.gr/category/prokiryx-
eis/promitheies.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 12

η
ικ
Σελίδα 12

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
υγεία
Χι

Γυναίκα: 7 τομείς υγείας για πιο ευτυχισμένο και υγιή εαυτό


Ποιες είναι οι διαστάσεις της υγείας που είναι ση- που ζει μια γυναίκα και οι προκλήσεις που θα
μαντικές ως μέρος της αίσθησης ευεξίας της γυναί- μπορούσε αυτό να δίνει. Άνθρωποι σε ανα-
κας. πτυσσόμενες χώρες έχουν δυσκολία με το κα-
Η αίσθηση ευεξίας μιας γυναίκας δεν προέρχεται θαρό νερό και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο
μόνο από την καλή της αρτηριακή πίεση ή μαστο- θέμα στην περιβαλλοντική τους υγεία. Σε άλ-
γραφία. Εν μέρει προέρχεται από αυτά, αλλά προ- λους μπορεί να είναι ο καθαρός αέρας ή το
έρχεται και από πολλούς άλλους τομείς της ζωής σπίτι κάποιου που δεν είναι υγιεινός χώρος δια-
της. βίωσης λόγω μούχλας ή άλλων θεμάτων που
Πολλοί εξετάζουν τι σημαίνει να είναι μια γυναίκα δεν είναι πολύ υγιεινά. Επομένως η περιβαλ-
καλά και συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν διάφοροι λοντική υγεία βασίζεται στην ικανότητα ανα-
τομείς, είδη και πράγματα που συμβάλλον στην γνώρισης της ποιότητας του αέρα, του νερού
ευξία της. Το University Of Utah Center Of Excel- και της γης που μας περιβάλλουν καθώς και τα
lence in Women's Health αναφέρει τους 7 τομείς σπίτια και τις κοινότητες.
υγείας-κυρίως ακούγοντας τους ασθενείς του. Διανοητική υγεία
Oι 7 τομείς ή διαστάσεις της υγείας που είναι ση- Είναι η ικανότητα να αισθάνεται μια γυναίκα ότι
μαντικοί ως μέρος της αίσθησης ευεξίας της γυναί- έχει τη διανοητική ικανότητα να ανταποκρίνεται
κας είναι οι εξής: στις απατήσεις ενός όλο και πιο πολύπλοκου
Σωματική υγεία και γρήγορου κόσμου Εχει την ικανότητα πλη-
Το νούμερο ένα είναι η σωματική υγεία. Φυσικά, η σωματική ευεξία είναι σημαντική. Η ροφόρησης; Να ανακαλύπτει νέες προκλήσεις για την ενδυνάμωση του νου; Ανησυχεί
ικανότητα μιας γυναίκας να διατηρεί υγιή ποιότητα ζωής και να ανταποκρίνεται στις κα- για τη νοητική της ικανότητα καθώς μεγαλώνει;
θημερινές δραστηριότητες χωρίς μεγάλη κούραση και στρες, καθώς και η ικανότητα κα- Οικονομική υγεία
ταπολέμησης νόσων είναι σημαντικές. Συμπεριφορές επίσης όπως διατροφή και άσκηση, Συνδέεται με την εργασιακή υγεία αλλά είναι η ικανότητα να έχει μια γυναίκα προσωπική
καθώς και εξετάσεις που τις αφορούν είναι σημαντικές. Επομένως η σωματική υγεία σί- πληρότητα στην εργασία και στον τομέα καριέρας και αρκετή οικονομική επιφάνεια ώστε
γουρα είναι σημαντική για την αίσθηση ευεξίας. να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της καθώς και της οικογένειάς της χωρίς πολύ
Κοινωνική υγεία στρες και ανησυχία για την οικονομική της κατάσταση.
Δηλαδή ''είσαι ευτυχισμένη όσο το λιγότερο ευτυχισμένο παιδί σου'', αλλά η κοινωνική Πνευματική υγεία
υγεία είναι η ικανότητα σύνδεσης με άλλους ανθρώπους και η διατήρηση υγιών και θε- Πολύ σημαντική είναι και η πνευματική υγεία. Γυναίκες που αντιμετωπίζουν μεγάλο συ-
τικών σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους-όλα αυτά προστί- ναισθηματικό στρες, κοινωνικά στρες, ακόμα και σωματικό, έχουν αίσθηση ευεξίας και
θενται στην κοινωνική υγεία. σύνδεση και ειρήνη αν έχουν ισχυρή πνευματική υγεία.
Συναισθηματική υγεία Πώς κατορθώνει να έχει ειρήνη και αρμονία στη ζωή της και να αναπτύσσει αίσθημα ταύ-
Αν και η συναισθηματική υγεία μπορεί να είναι λειτουργία της κοινωνικής υγείας, είναι η τισης μεταξύ αξιών και πράξεων καθώς και να συνειδητοποιεί τον κοινό σκοπό που τη
ικανότητα εσωτερικής κατανόησης του εαυτού και αντιμετώπισης των προκλήσεων που δένει με άλλες γυναίκες, με την κοινότητα και τον κόσμο. Το να βρίσκει μια γυναίκα νόημα
φέρνει η ζωή. Η ικανότητα αναγνώρισης και μοιράσματος συναισθημάτων θυμού ή στη ζωή είναι μέρος της πνευματικής ευεξίας και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαν-
φόβου, λύπης, στρες και ελπίδας, καθώς και αγάπης και χαράς. Ολες αυτές οι ικανότητες τικό, ιδιαίτερα σε όσες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε άλλους τομείς υγείας. Υπάρχουν
αναγνώρισης της συναισθηματικής κατάστασης και η ανταπόκριση με υγιή τρόπο είναι πολλοί άνθρωποι με σημαντικές σωματικές προκλήσεις που ξεπερνούν την αίσθηση ήττας
μέρος αυτού που συμβάλλει στη συναισθηματική υγεία. με το να έχουν ισχυρή πνευματική υγεία.
Περιβαλλοντική υγεία
Η περιβαλλοντική υγεία είναι η ικανότητα αναγνώρισης και απόκρισης στο περιβάλλον Πηγές: University Of Utah Center Of Excellence in Women's Health

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ Λιμενικού Σώματος και Ιδιωτικές ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ *** Ερμοφάντους 6, Χίος
Ασφαλιστικές Εταιρείες Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Γαρρής Σ.Βίκτωρ Σουρή 1 (πανω από τα Goody's) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κοζικοπούλου - Δημητράκη Ειδικός Ορθοδοντικός Τηλ.: 22710 25010,
Ειδικός Αλλεργιολόγος «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Ι. Κατερίνα DDS, MS Ortho, Dr Dent Κιν.: 6947120150
Ώρες ιατρείου:
Στρατιωτικός Ιατρός Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Χειρούργος Μαιευτήρας E-mail:
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 Διδάκτωρ Ορθοδοντικής
τ. επιμελητής αλλεργιολογικού & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Γυναικολόγος
Απόγευμα: 18.00-20.30 Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης dre.m.fragkomichalos@gmail.com
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ Ευαγγελιστρίας 10, Χίος Πτυχιούχος Αριστοτελείου
Πολυτεχνείου 31 πλην Τετάρτης Πολυτεχνείου 31,
Τηλέφωνα: Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3ος όροφος ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Τηλ.:2271027222, Σάββατο με ραντεβού Κλινικής: 22710 44750 Ειδικευθείσα στο Πανεπιστημιακό
Φαξ:2271020908 Τηλ./Φαξ: 2271301041 Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείου: 22710 23610 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Κιν.:6932460788 Κιν.6974818639 Τηλ.: 2271022222
22710 43301 Δέχεται καθημερινά Παιδίατρος
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com E-mail:andkar@dent.auth.gr
E-mail: nipa_75@hotmail.com Λογιστηρίου: 22710 22487 κατόπιν ραντεβού: 694 740 7076 τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ fax: 22710 23610 Συνεργάτης Κλινικής "ΕΛΕΥΘΩ" *** Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος 82100 Χίος
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛ. 22710 29777, Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Χειρούργος Οδοντίατρος
22710 29888, 22710 43888 Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Βουρνούς Μ. Νικόλαος Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Φαρμάκης Ευάγγελος E-mail: katerinakozikopoulou ασφαλιστικές εταιρείες
Ιατρός Βιοπαθολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος Μαρτύρων 9,
Ιατρός Δερματολόγος @hotmail.com Ώρες ιατρείου:
Μικροβιολόγος Διδάκτωρ Παθολογίας 1ος όροφος
Πολυτεχνείου 33 Αφροδιοσολόγος Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. *** Τηλ.:2271082175,
Τηλ.:2271042900, Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Απόγευμα 17:30-20:30,
Επιστημονικός Συνεργάτης Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής Κιν.:6985641401
φαξ:2271041888 Τηλ/Φαξ.:2271081808 (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Μάντικας Χρυσοβαλάντης Χειρούργος Μαιευτήρας - E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Κιν.:6944241909 Δέχεται με ραντεβού
Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Στρατιωτικός Ιατρός
E-mail:evfarmakis@gmail.com τηλ./fax: 22710 41090,
*** Ιωάν. Χανδρή 1, Χριστός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ κιν: 6973820320
Βαρβάσι, 82100 Χίος Αθηνών
Κακούλας Α. Ζαχαρίας ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
Τηλ: 22710 22555, Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι,82100 Bασιλάκης Στέλιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ
Kιν: 6938285526, Χίος Χειρουργός Ορθοπεδικός
Μικροβιολόγος ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Fax: 22710 22555 Τηλ.: 22710 29777, Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος)
Αλ. Παχνού 3, Χίος Μοσχούρης Μ. Παναγιώτης
Email: karatzanos@yahoo.gr Fax: 22710 29700 Τηλ.: 22710 44387,
Τηλ.:22710 83066, MD, MSc Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
Κινητό: 6932 756 679, Κιν.: 6944573074
Κιν.:6932896999 *** Ψυχίατρος
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος Email: info@drkoumpis.com E-mail: stelvas@yahoo.com
E-mail:kakoulaslab@gmail.com Αγ. Αποστόλων 3
Σγούτα 8, Χίος 82131 Παπαβασιλείου Δ. Ν. *** Τηλ.:2271081606,
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Δέχεται καθημερινά με ραντεβού Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Κιν.6936525000
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ Τηλ.: 22711 00707 Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος MD, Ορθοπαιδικός ***
Κιν.: 6947773311 Περιοχή αεροδρομίου, Γεωργούλης Ι. Νίκος Χειρουργός Χαλκούσης Μ. Νίκος
Παντελάρος Ι. Νικόλαος E-mail: πίσω από το Pet Shop Κιβωτός Στρατιωτικός Χειρούργος Charles University of Prague Ψυχίατρος
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- pan.moschouris@gmail.com μέσα στο Parking Οδοντίατρος MSc Μεταβολικά νοσήματα Δέχεται με ραντεβού
Ηπατολόγος- Τηλ: 22710 40000, Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος των οστών Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
www.moschouris.gr
Ενδοσκόπος Πεπτικού Κιν: 6981487255, Δέχεται με ραντεβού Εθνικό Καποδιστριακό Τηλ.: 2271028222,
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, *** E-mail: dpap.vet@gmail.com Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113 Πανεπιστήμιο Αθηνών Κιν.: 6944643405
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 13

η
ικ
Σελίδα 13

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ναυτιλία

Χι
Δεμένα τα πλοία σήμερα Πέμπτη 16/3 – Στην απεργία της ΓΣΕΕ και η ΠΝΟ
Με το μελάνι
της ...Σουπιάς
Τη συμμετοχή της στην κοινωνιών και την
24ωρη πανεργατική προστασία της ανθρώ-
απεργία για την τραγω- πινης ζωής στη θά-
δία στα Τέμπη, που απο- λασσα, απαιτώντας
φασίστηκε ομόφωνα την κατάργηση και Κάτω από τα επίπεδα του 2019
χθες από τους αντιπρο- τροποποίηση του Ν.
σώπους του 38ου Συνε- 4150/2013 σε ό,τι οι πωλήσεις υπολογιστών το 2023
δρίου της ΓΣΕΕ, αφορά τις ειδικές – μει-
ανακοίνωσε η διοίκηση ωμένες οργανικές
της Πανελλήνιας Ναυτι- συνθέσεις.
κής Ομοσπονδίας, μετά Τονίζει, επίσης, την
τη σημερινή συνε- ανάγκη για θεσμοθέ-
δρίασή της. τηση ενός νέου νομο-
Η απεργία σε όλες τις θετικού πλαισίου το
κατηγορίες των πλοίων οποίο θα ανταποκρί-
αρχίζει από ώρα 00:01 νεται στις σημερινές
της Πέμπτης 16 Μαρτίου και λήγει στις 23:59 της ίδιας ημέ- πραγματικές ανάγκες των πλοίων και της ναυτεργασίας, ώστε
ρας. να εξασφαλίζονται πλήρως οι ανθρώπινες συνθήκες δου-
Σε στενωπό θα παραμείνει και το 2023 η παγκόσμια αγορά υπο-
Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει, για άλλη μια φορά, την πάγια λειάς και κυρίως η ασφάλεια των πλοίων, των επιβατών και λογιστικών συσκευών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablet),
και σταθερή θέση της για την ασφάλεια των θαλασσίων συγ- του πληρώματος. εν μέσω της διεθνούς γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότη-
τας. Το φως στο τούνελ αναμένεται να φανεί το 2024, οπότε η
Υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αγορά εκτιμάται ότι θα περάσει σε θετικό πρόσημο, με τις πω-
λήσεις να ανακάμπτουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
Όχι νωρίτερα από το 2024 η αναμενόμενη ανάκαμψη των πω-
Το πρόγραμμα υποτροφιών Το πρόγραμμα υποτροφιών της λήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών στην παγκόσμια αγορά-
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι- Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, οι παγκόσμιες αποστολές
στών για το ακαδημαϊκό έτος για το ακαδημαϊκό έτος 2023- ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablets θα διαμορφωθούν
2023-2024, «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ 2024, «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ φέτος σε 403 εκατ. μονάδες. Η μείωση της ζήτησης και οι δύ-
ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», προσφέρει 100 ΠΑΙΔΕΙΑ», ξεκινάει στις σκολες μακροοικονομικές συνθήκες ανάγκασαν την IDC να μει-
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, για σπουδές 6/3/2023 και για πληροφορίες ώσει περαιτέρω τις προβλέψεις της για τις παγκόσμιες πωλήσεις
στην Ελλάδα και στο Εξωτε- σχετικά με την προκήρυξη, τις υπολογιστών και tablets το τρέχον έτος (τον Δεκέμβριο του
ρικό, σε μεταπτυχιακά προ- απαιτούμενες προϋποθέσεις 2022, η εταιρεία τοποθετούσε τον πήχη των πωλήσεων της φε-
τινής χρήσης στα επίπεδα των 429 εκατ.).
γράμματα προδιδακτορικού συμμετοχής και τα δικαιολογη-
Οι όγκοι των πωλήσεων του 2023 θα κινηθούν κάτω από τα
επιπέδου, πλήρους μονοετούς τικά που χρειάζεται να υποβλη- επίπεδα του 2019, με την IDC να σημειώνει ότι η ανάκαμψη στην
ή διετούς φοίτησης. θούν έως την 20η Απριλίου αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των tablets δεν θα
Στηρίζουμε τη νέα γενιά - Στη- 2023, που είναι η προθεσμία πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από το 2024. Τον επόμενο
ρίζουμε την αριστεία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι χρόνο, οι πωλήσεις της αγοράς υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν
«Αναγνώριση προσπαθειών. Επίτευξη στόχων. Ηθική ικανο- μπορούν να ενημερωθούν, στις ιστοσελίδες www.ugs.gr και κατά 3,6% έναντι του 2023 και θα ανέλθουν σε 418 εκατ. συ-
ποίηση. www.syn-enosis.gr. σκευές, ξεπερνώντας τα προ πανδημίας επίπεδα.
Ανταμοιβή. Στήριξη. Ευκαιρία. Ανακούφιση. Χαρά. Ευγνω- Η κ. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
μοσύνη.» πλιστών & ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αναφέρει:
-Υπότροφοι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. «Ως Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ η εκπαί-
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του συλλογικού της δευση βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων μας. Το Πρό-
οχήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, συνεχί- γραμμα Υποτροφιών αποτελεί εδώ και χρόνια,
ζει με συνέπεια τη διαχρονική προσφορά του ελληνικού εφο- προτεραιότητά μας. Στο πρόσωπο των νέων αυτών ανθρώ-
πλισμού προς την κοινωνία. Ήδη έχουν προσφερθεί, τα πων που απονέμουμε τις υποτροφίες των μεταπτυχιακών
τελευταία χρόνια, πάνω από 80.000.000 ευρώ για την υλο- σπουδών της επιλογής τους, αναγνωρίζουμε τους εμπνευ-
ποίηση δράσεων κι έργων στους τομείς της υγείας, της παι- στές της γενιάς τους, αναγνωρίζουμε τα θετικά μας πρότυπα.
δείας, της πρόνοιας και της στήριξης των ευπαθών ομάδων Είναι οι οδηγοί μας σε ένα μέλλον ελπιδοφόρο ως κοινωνία,
και της αντιμετώπισης κρίσεων. ως χώρα»
Ατμομηχανή της αγοράς
“Καθώς οι καταναλωτές δεν δεσμεύονται πλέον από τους πε-
ΥΝΑΝΠ - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: ριορισμούς του COVID και οι παραγγελίες για υπολογιστές από
πλευράς επιχειρήσεων έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό,
Ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα νησιά το 2ο εξάμηνο του 2022 έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι υπο-
λογιστικές συσκευές δεν είναι πλέον το επίκεντρο και ότι το 2023
δομών, μονάδων και εγκαταστάσεων θα είναι η στιγμή για εκκαθάριση αποθεμάτων και αλλαγή προ-
αφαλάτωσης, δικτύων διαχείρισης τεραιοτήτων”, αναφέρει σε ανάλυσή της η IDC.
πόσιμου νερού, κτιριακών υποδο- Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, η ζήτηση συσκευών
μών αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ στο νη- για επαγγελματική χρήση, αλλά και η ζήτηση από πλευράς του
σιωτικό χώρο από το Ταμείο τομέα της εκπαίδευσης, θα παραμείνουν τα φωτεινά σημεία της
Παρακαταθηκών και Δανείων. αγοράς το 2024. “Το τέλος των Windows 10 αναμένεται να οδη-
γήσει σε μαζικές ανανεώσεις των υπολογιστών το 2024 και το
- Στην παροχή τεχνικής υποστήριξης
2025, ενώ τα Chromebook και τα tablet Android επωφελούνται
για την δημιουργία μιας πλήρους ψη-
από εκπαιδευτικές αναπτύξεις και ανανεώσεις”, τονίζουν οι ανα-
φιοποιημένης και απλουστευμένης λυτές της IDC.
διαδικασίας προετοιμασίας, υποβο- Η καταναλωτική ζήτηση
λής, διαχείρισης αιτήσεων χρηματο- Στο καταναλωτικό μέ-
δότησης από δικαιούχους φορείς, τωπο, η ισχύς του δολα-
και. ρίου ΗΠΑ, καθώς και ο
- Στην προετοιμασία και υποβολή αυξανόμενος πληθωρι-
από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής σμός, έχουν επηρεάσει σε
Πολιτικής, προς την Ευρωπαϊκή Τρά- μεγάλο βαθμό την αγορα-
πεζα Επενδύσεων φακέλου για την στική δύναμη σε ολό-
Συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε χθες μεταξύ του Υπουρ- δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ωρίμανσης έργων ενεργει- κληρο τον κόσμο. Αν και
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής ακής εξοικονόμησης. οι μακροπρόθεσμες προ-
Τράπεζας Επενδύσεων, βάσει της οποίας η τράπεζα αναλαμβά- Η συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού οπτικές παραμένουν θετι-
νει συμβουλευτικό ρόλο στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατη- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και του κές και πάνω από τα
γικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Hristo Stoykov – Director of Advisory Services της Ευρωπαϊκής προ-πανδημικά επίπεδα, χάρη στην αυξημένη οικιακή χρήση
Νησιωτικό Χώρο, που έχει επεξεργαστεί και προωθεί η Γενική Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και του Γιάννη Καλτσά, Head of υπολογιστών και tablet, η αγορά κινδυνεύει να χάσει πωλήσεις
Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Investment Team Greece & Cyprus. από την πιθανή στροφή των καταναλωτών σε εναλλακτικές λύ-
Συγκεκριμένα η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά : Παρών στην συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και σεις, όπως τα smartphones.
Νησιωτικής Πολιτικής και συντονιστής των σχετικών πρωτοβου- “Ζούμε ταραχώδεις καιρούς στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρο-
- Στην χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα του προ- λιών Μανώλης Κουτουλάκης, o Αλέξανδρος Ζαχάρωφ – Senior νικών υπολογιστών και tablet. Ο πληθωρισμός, η αποδυνά-
γράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ» μέσω σύναψης δανειακής σύμβασης μωση της παγκόσμιας οικονομίας και η αύξηση των αγορών τα
Advisor του τμήματος Invest EU Advisory Hub και ο Γιάννης
200 εκ ευρώ για υλοποίηση έργων και υποδομών στον τομέα τελευταία δύο χρόνια είναι οι κύριες αιτίες για τις μειωμένες προ-
Μπουζόπουλος –Financial Instruments Adviser, της Ευρωπαϊ-
της απανθρακοποίησης νησιωτικών λιμένων, λιμενικών υπο- οπτικές”, εξηγούν οι αναλυτές της IDC.
κής Τράπεζας Επενδύσεων.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 14

απόψεις

η
ικ
Σελίδα 14

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
Γράφει οκ. Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης, Ιατρός με φίλο Τούρκο
Προ ετών, με αφορμή κάποιο άρθρο με τίτλο «Ο Τούρκος φίλος κής Σχολής μέχρι το θάνατό του το 1888, εκτελώντας ευσυνείδητα τα καθήκοντά του. Κη-
δεν γίνεται», είχα γράψει ένα άρθρο εξιστορώντας σε κάποιες ανα- δεύτηκε στο Κουσκουτζούκι, στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου και θάφτηκε στο Ελληνικό
μνήσεις μου ότι βοήθησα κάποιον Τούρκο στην Αμερική (Σηάτλ) κι Νεκροταφείο όπου μέχρι και σήμερα υπάρχει ο τάφος του. Το εξο-
αυτός ο Τούρκος εξελίχθηκε σε Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου των χικό του σπίτι στην Αντιγόνη έχει γίνει Μουσείο στο όνομα του
Αδάνων, και επί 30 χρόνια θυμόταν τη βοήθεια που του προσέφερα ποιητή SaitFaik που ζούσε σ’αυτό μετά τον Μάρκο Πιτσιπιό. Το
(τα τελευταία χρόνια… χάθηκε). Σήμερα, βλέποντας τη βοήθεια που σπίτι του στο Κουσκουτζούκι στεγάζει σήμερα το Τουρκικό Δη-
προσφέραμε στην Τουρκία, για την οποία βοήθεια συμφωνώ ανεπιφυλάκτως1, σκέπτομαι μοτικό Σχολείο της περιοχής. Ήταν εξαιρετικά φιλάνθρωπος για-
πόσο δίκιο είχα (έχω) όταν λέγω (και γράφω) ότι σε κάποιους «συμφέρει» να τρωγόμαστε με τρός, βοηθούσε ανιδιοτελώς όλους τους απόρους ασθενείς όλων
τους γείτονες γενικώς, για να έχουν δουλειά οι βιομηχανίες τους και να μας πωλούν εφόδια, των εθνικοτήτων, τόσο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά
όπλα-πυρομαχικά-πλοία-αεροπλάνα κλπ. κλπ., και να έχομε ανάγκη βασικών αγαθών στα του ένας θρύλος με το γνωστό στους Τούρκους απόφθεγμα: "τον
νοσοκομεία. πόνο σου στον Μάρκο Πασά". Απέκτησε πολλά παιδιά από τα
Και βέβαια είναι γνωστό και χιλιοειπωμένο το «εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για τον πό- οποία τα περισσότερα όπως και η σύζυγός του Ευτέρπη πέθαναν
λεμο». Όμως για να έλθω στο κύριο θέμα μας που πράγματι είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ πόσοι γνωρί- από την επιδημία διφθερίτιδας που ενέσκυψε εκείνα τα χρόνια
ζουν ότι υπήρξε ανώτατος αξιωματικός ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ του Τουρκικού Στρατού, στην περιοχή. Τρία από τα παιδιά του επέζησαν και σήμερα υπάρ-
Ιατρός-Χειρουργός, που δημιούργησε την Ερυθρά Ημισέληνο αντιγράφοντας τον Ερυθρό χουν απόγονοί τους σε Ελλάδα και Αγγλία».
Σταυρό; Παρά το γεγονός ότι η βιογραφία του ατόμου αυτού έχει ήδη δημοσιευθεί σε άρθρο Τελειώνω κάνοντας μια διευκρίνιση. Η Σύρος ήταν υπό την προστασία των Δυτικών Δυνά-
μου (Χιώτικη Διαφάνεια, 5/11/2020) αξίζει τον κόπο να την επαναλάβουμε με λίγα λόγια. μεων, λόγω του ότι είχε αρκετούς καθολικούς! Έτσι οι καταδιωκόμενοι κατέφευγαν στη Σύρο
Το άτομο αυτό λοιπόν στο οποίο αναφερόμαστε ονομάζεται Μάρκος Πιτσιπιός (Μάρκο πιθανώς παριστάνοντας τους… καθολικούς!...
Πασάς… Τουρκιστί) και η ιστορία του ξεκίνησε με την καταστροφή της Χίου μας2. Κλείνω τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι καλοί και κακοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλες τις
Βρισκόμαστε λοιπόν στο έτος 1822 και η Χίος καταστρέφεται ολοσχερώς από τους Τούρκους, χώρες και σε όλες τις θρησκείες. Ο Μάρκος Πιτσιπιός ΔΕΝ εξισλαμίσθηκε (ουδέποτε δήλωσε
λόγω του ότι κατόπιν προτροπής των Σαμίων (Λυκούργος Λογοθέτης)… τόλμησε να… επα- Μωαμεθανός). Βέβαια, επειδή ήταν πανέξυπνος δεν προκαλούσε με τη συμπεριφορά του!...
ναστατήσει!... Στους ελάχιστους διασωθέντες3 συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς του Μάρκου, Ο νοών… νοείτω!...
ο οποίος γεννήθηκε μετά από μια διετία στη Σύρο (1824) όπου είχαν καταφύγει οι γονείς του. Ο Θεός να αναπαύσει και τον Μάρκο Πιτσιπιό και – κάποια στιγμή – κι εμάς.
Από τη Σύρο οι γονείς του μετεγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη όπου ο νεαρός Μάρ-
κος σπούδασε στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, από όπου απεφοίτησε το 1851. Έκανε ειδικό- Με εκτίμηση,
τητα Χειρουργικής και λόγω αρίστων επιδόσεων προήχθη αμέσως σε Διευθυντή του Α.Ι. Τριπολίτης
Χειρουργικού Τμήματος της Σχολής φθάνοντας σύντομα στο βαθμό του Ταξίαρχου (Tuggen-
eral) και έλαβε και τον τιμητικό τίτλο του Πασά, παρότι ήταν Ρωμιός! Ήταν ο πρώτος Έλληνας 1. Σε σχετική συζήτηση για να μεταβώ κι εγώ για να βοηθήσω ως γιατρός, με… απέρριψαν
γιατρός του Τουρκικού Στρατού που πήρε αυτό το αξίωμα! διότι είμαι 82 ετών!...
Το 1861 διορίστηκε Αρχίατρος του Σουλτάνου ΑμπντούλΑζίζ και από το 1878 ήταν προσω- 2. «Ουδέν κακόν, αμιγές καλού» όπως συνέβη και με άλλους διάσημους συμπατριώτες μας
πικός γιατρός του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β΄. Τότε διορίστηκε και ως Γερουσιαστής! Τον (βλ. βιογραφία του Δρομοκαΐτη κ.α.).
ίδιο χρόνο με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε «Η ΕΡΥΘΡΑ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ», η αντίστοιχη ορ- 3. Σε άλλο δημοσίευμά μου γράφω το πώς γλίτωσε από τη σφαγή και ο Δρομοκαΐτης, ο
γάνωση με τον «ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ» στις μουσουλμανικές χώρες (αντιγράφω από άρθρο της οποίος πουλήθηκε σαν σκλαβάκι στην Κωνσταντινούπολη, όπου – ευτυχώς – τον αγόρασε
Δρ. Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου): ο θείος του ο Μιχαήλ Αγέλαστος. Εκεί εξελίχθηκε σε μεγάλο επιχειρηματία και αργότερα σε
«Διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ για δέκα χρόνια και Διευθυντής της Ιατρι- μεγάλο ευεργέτη της Ελλάδος (μεγάλη ιστορία).

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Νο 95 / 28-02-2023)


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
*Για μια ακόμη φορά αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δη- ιδρύματα της χώρας μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ιατρούς, αλλά και το νοσηλευτικό και πα-
μόσια την άποψή μου -αυτή που, διαχρονικά, εκφράζω- ανα- ραιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας.
φορικά με τη χρησιμότητα ύπαρξης και λειτουργίας του ΑΟΤΑ, *Η αλήθεια είναι ότι, έχουν παρέλθει οι εποχές εκείνες οπότε ίσχυε το ΄΄πονάει δόντι, κόβει κε-
δηλαδή της Αναπτυξιακής Εταιρείας-Οργανισμού του Δήμου. φάλι΄΄…! Βέβαια, αυτό φαίνεται ότι, κάποιοι δεν το έχουν εμπεδώσει κι έτσι αποφάσισαν να κόψουν
Ο ΑΟΤΑ είναι ένα πολύ χρήσιμο ΄΄εργαλείο΄΄ στο χώρο της το- σύριζα τους ευκαλύπτους και άλλα δέντρα που βρίσκονταν πλησίον των καλωδίων του ηλεκτρικού
πικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα ρεύματος σε υπαίθριους χώρους στις παρυφές του οδικού δικτύου. Τούτο προκάλεσε (και δικαίως)
στην δημιουργία υποδομών για την εκτέλεση έργων, κυρίως την αντίδραση αρκετών κατοίκων των Καρδαμύλων. Ας ελπίσουμε στο μέλλον να πρυτανεύσει η
των μικρών Δήμων (που δεν διαθέτουν αυτόνομη Τεχνική Υπη- λογική, τα δε δέντρα που εκόπησαν ολοσχερώς να αντισταθμιστεί η απώλειά τους με τη δεντρο-
ρεσία), αλλά και να αποσυμφορήσει τα ήδη βεβαρυμμένα στε- φύτευση τουλάχιστον ισάριθμων στην ίδια περιοχή. Πάντως, για την ιστορία, να σημειώσω ότι, το
λέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ίδιο φαινόμενο σημειώθηκε και στην περιοχή των Βαβύλων (λίγο πιο πάνω από την πρώην Βαμ-
καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σειρά μελετών, επιβλέ- βακουργία), όπου κι εκεί κόπηκαν σύριζα τέσσερις ευκάλυπτοι. Έλεος !
ψεων και εκτέλεσης έργων, με υποστελεχωμένες Υπηρεσίες και *Το ζήτημα των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει
φόρτο εργασίας. Αδυνατώ να αντιληφθώ γιατί κάποιοι είναι την κυβέρνηση, η οποία οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά με τη διαφύλαξη της κύριας στέγης, ειδικά
σφόδρα αρνητικοί απέναντι στον ΑΟΤΑ, τη στιγμή που μπορεί των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και όσων είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς, η
να επιδείξει έργο και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κύρια κατοικία έχει αφεθεί έρμαιο και βορά στις ορέξεις των κάθε λογής funds, που απομυζούν
αρκεί να του δοθεί η δυνατότητα μέσα από την λήψη σχετικών Αποφάσεων των συλλογικών ορ- τον ιδρώτα των μικρομεσαίων, ενώ οι δανειολήπτες προσπαθούν με κάθε τρόπο να περισώσουν
γάνων του Δήμου. Ποιος λησμονεί ότι, τα περισσότερα και μεγαλύτερα έργα στους Δήμους της την περιουσία που με μεγάλο κόπο και μόχθο δημιούργησαν. Ας αφήσουν κατά μέρος την ΄΄ψευ-
χώρας έγιναν μέσω ανάλογων αναπτυξιακών εταιρειών που συστήθηκαν στην τοπική Αυτοδιοίκηση τοεπιδοματική΄΄ πολιτική και ας ασχοληθούν με τα ΄΄βαρύτερα του Νόμου΄΄, όπως το να διαθέτει
την περίοδο 1982-1990; Ποιος λησμονεί ότι, πλείστα όσα έργα και μελέτες έγιναν από την ΔΑΕΧ, κάθε άνθρωπος τουλάχιστον ένα κεραμίδι για να στεγάσει την οικογένειά του. Εκεί μπορούν να
εδώ και δεκαετίες, όπως για την κατασκευή πάρκων πρασίνου, πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, βοηθήσουν οι κυβερνόντες ουσιαστικά ή τους απασχολεί μόνο η επανεκλογή τους;
θερινών σινεμά, υπαίθριων θεάτρων, κλπ.; Ποιος λησμονεί ότι, ακόμη και τις μελέτες που έγιναν *Άρχισαν και πάλι κάποιοι ΄΄παντογνώστες΄΄ να μιλούν για κατεδάφιση του δημοτικού κτιρίου της
για την κατασκευή των δύο νηπιαγωγείων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Ορφανού (7ο και 11οΝη- οδού Λάδης. Ρητορική που κατά περιόδους επανέρχεται … ! Για να μην κατεδαφιστεί το κτίριο αυτό
πιαγωγεία) έγιναν επί της προηγούμενης δημοτικής Αρχής μέσω της ΕΤΑΧ; Ποιος απαξιώνει, με τον δώσαμε μάχες πριν χρόνια (κάποιοι τότε δημοτικοί σύμβουλοι), ακόμη και από το υστέρημά μας.
πλέον στείρο τρόπο άρνησης και αντίδρασης, έναν φορέα ο οποίος μπορεί να εκπονήσει μελέτες, Το κτίριο αυτό δεν ενοχλεί καθόλου την οπτική εικόνα του Φρουρίου Χίου και επιπλέον είναι από-
να αποσυφορήσει την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών από ένα φόρτο εργασίας και να υλοποιήσει μια λυτα απαραίτητο για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου. Εάν κάποιος θέλει να αναδείξει το Φρούριο
σειρά δράσεων στους Δήμους του πρώην Νομού μας; Ας προσέξουν κάποιοι διότι, ενώ σήμερα της Χίου οφείλει να μεριμνήσει για την κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην Τελωνείου (νυν Χημείου),
ανθίστανται σε όλα τούτα, αύριο θα ζητήσουν τη συνδρομή του ΑΟΤΑ. Και τότε, επειδή εμείς θα όχι αυτού του οδού Λάδης. Είπα και άλλοτε ότι, ΄΄με ξένα κόλλυβα μνημόσυνα δεν γίνονται΄΄.
θυμόμαστε τη σημερινή στάση τους, ΄΄έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης΄΄… ! Όποιος θέλει να το κατεδαφίσει, ας κατεδαφίσει πρώτα το σπίτι του, όχι ακίνητα που ανήκουν στο
*Μιας δε ο λόγος και περί Δήμων και τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, οι Δημόσιο ή τον λαό της Χίου. Νισάφι, πιά !
δύο μικροί, γειτονικοί Δήμοι των Οινουσσών και των Ψαρών πρωτοπορούν και μεγαλουργούν. Και *Ελέχθη και πριν από αρκετές εβδομάδες από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, το επαναλαμβά-
οι δύο Δήμαρχοι πασχίζουν για ότι το καλύτερο για τα νησιά τους. Τα δε έργα που προχωρούν είναι νουμε και σήμερα: Για να προχωρήσουν ικανοποιητικά τα έργα μετατόπισης του δρόμου βορειοα-
έργα πνοής, που βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών. νατολικά του αεροδρομίου, θα πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία πλήρως η οδός Ιωάννη Χρήστου
Συγχαρητήρια στους Δήμους Οινουσσών και Ψαρών και στους κ.κ. Δημάρχους τους ! Νομίζω ότι, (δυτικά του αεροδρομίου). Όσο ο δρόμος αυτός δεν παραδίδεται και στα δυο ρεύματα κυκλοφο-
εάν και στη Χίο υπήρχε σύμπνοια και διάθεση συνεργασίας, θα είχαμε επιτύχει πολλά ακόμη. Αλλά, ρίας (και δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα γιατί δεν παραδίδεται πλήρως, αφού φαίνεται τελειωμένος)
η αλήθεια είναι ότι, για να υπάρξει συνεργασία πρέπει ναπροϋπάρχει: α) καλή διάθεση εκατέρωθεν θα υπάρχει δυσχέρεια και χρονοτριβή στην ολοκλήρωση των έργων από την άλλη πλευρά.
και β) εμπιστοσύνη, έννοιες που κτίζονται μέσα από πράξεις ορατές και όχι κούφια λόγια ! *Τα έθιμα της αποκριάς εν Ελλάδι έλκουν την καταγωγή τους είτε από την αρχαία Ελληνική ιστορία
*Αισθήματα χαράς και υπερηφάνειας γέμισε τον χιώτικο λαό η βράβευση του Διευθυντή Αιμοδυ- και μυθολογία, είτε από την νεοελληνική ιστορία και Τουρκοκρατία. Δεν είναι της παρούσης να
ναμικού της Καρδιολογικής Κλινικής του ΄΄Σκυλίτσειου΄΄ Νοσοκομείου Χίου, Ιατρού κ. Αθανασίου εξηγήσω τα περί εθίμων αποκριάς και όσα η Εκκλησία μας πρεσβεύει γι΄αυτάδιότι απαιτείται αρκετός
Καρτάλη. Σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Υγείας απέδωσε τι- χώρος, αλλά και διότι θα πρέπει να εξηγήσω επί μακρόν τα λάθη που σημειώνονται κατά την σύγ-
μητική διάκριση σε επίλεκτα στελέχη στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, για το πολυσχιδές έργο και χρονη διατήρησή τους. Αυτό, όμως, δηλαδή το να προσκαλούνται και να εισέρχονται μέσα στα
την προσφορά τους στον χώρο της Υγείας. Οφείλουμε να αναφέρουμε και δημόσια την τεράστια παραδοσιακά έθιμα ημίγυμνες καλλονές, ξεπερνά και τα έθιμα αλλά και όσους τα παρακολουθούν.
προσφορά της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χίου, η οποία συνιστά σημείο αναφοράς Εάν νομίζουν κάποιοι ότι έτσι τηρούν τα έθιμα, το μόνο που κατορθώνουν είναι να καλλιεργούν
για όλο το Αιγαίο, για τα εκλεκτά στελέχη εκ του ιατρικού προσωπικού που διαθέτει, όπως και όλο το σεξισμό και την φαλλοκρατία ! Ταύτα πάντα με αγάπη και γνωρίζοντας ότι απευθύνομαι σε φί-
το ιατρικό προσωπικό του ΄΄Σκυλίτσειου΄΄ Νοσοκομείου Χίου, για την επιστημονική του αρτιότητα, λους και καλούς ανθρώπους, πραγματικά αγνούς, που απλά έχουν παρασυρθεί από τη δίνη της
την ακούραστη προσφορά του στο κοινό και την υπεράνθρωπες προσπάθειές του να ανταποκριθεί εποχής !
στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, παρά την υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν τα νοσηλευτικά *Σε λίγες ημέρες και πάλι μαζί ! Καλή άνοιξη και καλό Μάρτη (΄΄γδάρτη και καλό παλουκοκαύτη΄΄) !-
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 15

η
ικ
Σελίδα 15

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 16

η
ικ
Σελίδα 16

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
αθλητικά
Χι

Μικρασιατική Χίου – το πρώτο επίσημο σωματείο της Χίου, ιδρυθέν το 1924


Αιωνόβια… παρά ένα χρόνο! τες πρόσφυγες που έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στη Χίο μετά την
99 ετών μα… με την αρχική νεα- Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και αποτέλεσε το πρώτο επί-
νική της ορμή! σημο σωματείο της Χίου. Αναφέρεται στον τύπο ως «Μικρασιατι-
Με όνειρα και νίκες, με κακές κός» το 1926, με πρόεδρο τον κ. Δόλωρο. Το Δεκέμβριο του 1926
στιγμές και στιγμές θριάμβου. πήρε μέρος στο τοπικό πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο Παγχιακός
Όλα αυτά τα φυσιολογικά στη με τη συμμετοχή των δύο αυτών ομάδων και της Λαίλαπας. Είναι
μεγάλη της πορεία. γνωστό πως ηττήθηκε από τον Παγχιακό με 1-4 και νίκησε τη Λαί-
Ωστόσο, σταθερά άφθαρτες πα- λαπα. Αξιοσημείωτο είναι πως την Κυριακή 31 Αυγούστου του
ραμένουν οι αξίες με τις οποίες 1932 νίκησε σε διεθνές φιλικό αγώνα την τουρκική ομάδα Αλτι-
γαλουχήθηκε και πορεύεται! νορντού από τη Σμύρνη με 3-2. Η τουρκική ομάδα ταξίδεψε που
Μια τυπική μικρασιατική οικογέ- ταξίδεψε στη Χίο, προηγουμένως είχε νικήσει την τοπική πρωτα-
νεια με βαθιές ρίζες, ήθος και συναίσθηση της βαριάς της παρακα- θλήτρια Λαίλαπα Χίου με 1-4.
ταθήκης. Το τοπικό πρωτάθλημα της Χίου ξεκίνησε ανεπίσημα από το 1934
Αυτή είναι η Μικρασιατική! στο οποίο εκτός από την Μικρασιατική μετείχαν επίσης οι Αετός,
Συνώνυμη του “ευ αγωνίζεσθαι”, της κοινωνικής δράσης έξω από Κανάρης Καπέλας, Λαίλαψ, Αστραπή και Όμηρος Καλλιμασιάς.
το γήπεδο, της μεγάλης αγκαλιάς! Αναγνωρίστηκε επίσημα από την ΕΠΟ με αύξοντα Αριθμό Μη-
100 παρά ένα λοιπόν… με το βλέμμα μπροστά, με το όνειρο πυ- τρώου ΕΠΟ 216. Το 1939 αποτέλεσε ιδρυτικό σωματείο της Ε.Π.Σ.
ξίδα, με το ήθος οδηγό! Χίου και εν συνεχεία πρωταγωνίστησε στα πρωταθλήματά της, κα-
Χρόνια πολλά Μίκρα της καρδιάς μας! τακτώντας το πρωτάθλημα τις χρονιές 1954-55 και 1960-61. Τη
Χρόνια πολλά, άνθρωποι της Μίκρας, με ένα μεγάλο ευχαριστώ σεζόν 1961-62 κατέκτησε εκ νέου το πρωτάθλημα και προκρίθηκε τάθλημα της Ε.Π.Σ. Χίου και κέρδισε την άνοδο στην Δ΄ Εθνική κα-
από καρδιάς! στο τελευταίο άτυπο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής του 1962, μέσω του τηγορία στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2011-12 και υποβιβά-
Πηγή: Ανάρτηση στο https://www.facebook.com/mikrasiatikix- οποίου διεκδίκησε την άνοδο στην Α΄ Εθνική χωρίς επιτυχία, κέρ- στηκε, έχοντας τερματίσει τελευταία στη 15η θέση του 9ου ομίλου.
iou1924 δισε όμως την ιστορική άνοδο στη νεοσύστατη και μόνιμη πλέον Τη σεζόν 2019-20 αναδείχθηκε εκ νέου πρωταθλήτρια Ε.Π.Σ. Χίου
Β΄ Εθνική κατηγορία. Τη σεζόν 1962-63 αγωνίστηκε στην Β΄ Εθνική και κέρδισε την άνοδο στην Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία, 4η
Το Ιστορικό της Μικρασιατικής Χίου και υποβιβάστηκε, έχοντας τερματίσει προτελευταία στη 14η θέση τη τάξει κατηγορία.
Η «Μικρασιατική Χίου» ιδρύθηκε το 1924 από Έλληνες μικρασιά- του 1ου ομίλου. Τη σεζόν 2010-11 κατέκτησε ξανά το τοπικό πρω- Πηγή: el.wikipedia.org

8ος Τελικός Κυπέλλου Χίου Γυναικών


ΒΑΟΛ – ΑΙΓΕΑΣ (44 – 41)
του. Μετά το αρχικό μούδιασμα (0-5) τα
κορίτσια του Γιάννη Σαμιώτη και του Μα-
νώλη Χατζηλάμπρου, έλεγξαν τον ρυθμό
του αγώνα και μέχρι το ημίχρονο προηγή-
θηκαν με 20-15. Παρά τα πολλά εύκολα
καλάθια που χάθηκαν και τα αρκετά αβία-
στα λάθη που έγιναν, ο Βούρειος κατά-
φερε να κρατά συνεχώς το προβάδισμα που έφτασε στο +8 (στο παρούσα) που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή... Εξαιρετικές,
ζενίθ του) μέχρι τα μέσα του Β΄ ημιχρόνου. πέρα από τις προαναφερόμενες οι Κάτια Ατσαβέ (7(1)) και Ντο-
Στην 4η περίοδο ο ΑΙΓΕΑΣ κατάφερε να πιέσει τις πρωταθλή- ρίνα Οικονόμου (8(1)) και θετική παρουσία για όλα τα κορίτσια
τριες και να πάρει, για πρώτη φορά από το ξεκίνημα, βραχεία που αγωνίστηκαν. Ειδική μνεία για τη μεγάλη Όλγα Χατζηνικο-
κεφαλή στο σκορ. Τα κορίτσια του ΒΑΟΛ αντέδρασαν και πάλι, λάου που ήταν βαρόμετρο στον αγώνα και έδωσε τη χαρά στο
πήραν κρίσιμους πόντους από την MVP του αγώνα Τζωρτζίνα κοινό της Χίου να την καμαρώσει με τη φανέλα του ΒΑΟΛ.
Τσαρούχα (12π.) και ξέφυγαν με +5 μόλις 58 δευτερόλεπτα πριν Από την ομάδα του ΑΙΓΕΑ που παρουσιάστηκε πάνοπλη και
Ιστορία έγραψε για μια ακόμα φορά ο ΒΑΟΛ Χίου κατακτώντας τη λήξη. Ο ΑΙΓΕΑΣ όμως αντέδρασε με την εμπειρία του και 14΄΄ βοήθησε τα μέγιστα ώστε οι Χιώτες φίλαθλοι να παρακολου-
το Κύπελλο Γυναικών της ΤΕ Χίου για την περίοδο 2022 - 2023. πριν τη λήξη κατάφερε να ισοφαρίσει με τρίποντο της Κοτσία θήσουν ένα παιχνίδι με εναλλαγές, αγωνία και δυναμισμό ξε-
Με τη νίκη του (44-41) στον Τελικό, επί του ΑΙΓΕΑ, στο κατάμε- και δύσκολο καλάθι της Γιαμαλίδου. Στην τελευταία επίθεση χώρισε η Ελένη Κοτσία με 17(1).
στο Κλειστό, έγινε η πρώτη ομάδα τοπικής κατηγορίας που κα- του αγώνα η Όλγα Χατζηνικολάου (9π.) τράβηξε όλη την άμυνα
τέκτησε τίτλο απέναντι σε ομάδα Εθνικών Κατηγοριών. πάνω της και έστειλε συστημένη πάσα στο ...κόρνερ του ΒΑΟΛ Διαιτητές: Πουλάκης - Αναστασάκης.
Ταυτόχρονα αύξησε τη συγκομιδή τροπαίων Κυπελλούχου (στο ίδιο σημείο απ' όπου ευστόχησε στο κρίσιμο σουτ με την Τα δεκάλεπτα: 10-09, 20-15, 32-28, 44-41.
Χίου στα 11 (8 Ανδρών και 3 Γυναικών) ενώ στην τροπαιοθήκη ΕΝΩΣΗ η Ντορίνα Οικονόμου) στη Μαρία Σουλίκα (10(1)) που ΒΑΟΛ Χίου (Σαμιώτης - Χατζηλάμπρου) Οικονόμου 8(1), Σου-
της Αίθουσας «Καπετάν Στρατής Ματσέλας» θα πάνε, από τη πέτυχε τρίποντο καρδιάς σφραγίζοντας τελεσίδικα τη μοίρα του λίκα 10(1), Πατεράκη, Βουδούρη, Δερμανλή, Ατσαβέ 7(1), Τσα-
σημερινή σοδιά, 7 κούπες (Κύπελλο Γυναικών 2023 και Πρω- τελικού. ρούχα 12, Πατάπη, Δάφνου, Κασαμπά, Χατζηνικολάου 9,
ταθλήματα 2021-2022 στις κατηγορίες Γυναικών, Εφήβων, Παί- Πλέον η κούπα από τα χέρια του Κώστα Τσαρτσαρή πέρασε σε Μαθιούδη.
δων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων). εκείνα της ιστορικής αρχηγού Αγγελικής Βουδούρη που δακρυ- ΑΙΓΕΑΣ (Γιασεμής - Χαμέτης) Κούση 8(1), Δάνδουλα 4, Γιαμαλί-
Ο τελικός ήταν μια κλειστή και αμφίρροπη αναμέτρηση με τον σμένη τη σήκωσε μπροστά στη φωτογραφία της μεγάλης απού- δου 6, Ξενοκώστα 2, Κοτσία 17(1), Νάκη 4, Μαργαρίτη, Καλα-
Βούρειο να διατηρεί το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκειά σας, της Δέσποινας Κουτουβίδη (η φανέλα με το Νο 15 ήταν φάτη, Καλιαμπάκου, Παφυλα, Τσέτσερη, Μπογή.

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ
Ιατροί Ακτινολόγοι
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
• ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ)
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ)
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Μαρτύρων 5, Χίος, Τηλ.: 22710 23055 - 22710 25500, Fax: 22710 23533 - 22710 23553
E-mail: leonbil1972@yahoo.gr - settakis@hotmail.com
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 17

η
ικ
Σελίδα 17

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
αθλητικά

Χι
7ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
(7th WOMEN'S RUN)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΊΟΥ 2023

Εκατοντάδες γυναίκες πλημμύρισαν το


κέντρο της πόλης της Χίου συμμετέχον- Ενοικιάζεται περίπτερο που βρίσκεται στο κέντρο
τας στον 7ο αγώνα τρεξίματος γυναι- της πόλης, συγκεκριμένα στην πλατεία Βουνα-
κών. Ο αγώνας που έχει γίνει θεσμός κίου απέναντι από τον ΟΤΕ. Για περισσότερες
στο νησί της Μαστίχας διοργανώνεται πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέ-
κάθε χρόνο από τον Σύλλογο Αθλη- φωνο 6947408501.
τών Υγείας Χίου - Chiosrunning προς τιμή της παγκόσμιας του νησιού. Φέτος, με το σύνθημα «You can! Nothing is im-
ημέρας της γυναίκας (8 Μαρτίου). possible!» «Εσύ μπορείς! Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο!» 400
Ένας συμβολικός αγώνας 5 χλμ που δεν έχει ανταγωνιστικό γυναίκες όλων των ηλικιών συμμετείχαν στον αγώνα τιμών-
χαρακτήρα, σε μία πολύ ωραία διαδρομή που περνάει από τας έτσι την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας αλλά ταυτόχρονα Πωλούνται αγροτεμάχια
τα στενά της πόλης, το λιμάνι αλλά και τα γραφικά δρομάκια τήρησαν και ενός λεπτού σιγή για τα αδικοχαμένα παιδιά του
του κάστρου της Χίου για να καταλήξει στην κεντρική πλατεία δυστυχήματος των Τεμπών. στην περιοχή της Βολισσού
σε τιμή ευκαιρίας.
Τελικός Κυπέλλου Ανδρών μπάσκετ Τηλ. επικοινωνίας 6947408500
«Αλέξης Τσαρδάκας» ΦΟΒ - ΝΟΘ 68-58
Από ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗ ΧΙΟ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Α) ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Αρμοδιότητες:
• Επιβλέπει όλους τους υπό την ευθύνη του τομείς του ερ-
γοταξίου και συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό, τους
χειριστές μηχανημάτων και τα συνεργεία των υπεργολά-
βων
• Διασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το
εγκεκριμένο πρόγραμμα του έργου, ακολουθώντας τις εγ-
κεκριμένες μεθόδους, εκτιμήσεις κινδύνου και σχέδια επι-
θεώρησης και δοκιμών, καθώς και τα πρότυπα
σχεδιασμού και ποιότητας
• Διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τους διαθέσιμους πόρους,
τα αρχεία κατασκευής, τις εγκαταστάσεις κ.λ.π. ώστε οι ερ-
γασίες να εκτελούνται αποτελεσματικά
• Προτείνει και εφαρμόζει τρόπους βελτίωσης των μεθόδων
και πόρων κατασκευής σε συνεννόηση με την Διοίκηση
του έργου
• Συντονίζει τα μηχανήματα του έργου σε συνεργασία με το
τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Εταιρείας.
Δεξιότητες:
• Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
• Τήρηση διαδικασιών
• Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
• Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων
• Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα

Β ) ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ &


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Αρμοδιότητες:
• Οργάνωση και προγραμματισμός καθημερινής λειτουρ-
γίας του συνεργείου
στικά του αγώνα και παρά τη διαφορά στην κατηγορία που • Εργασίες συντήρησης και επισκευής βαρέων οχημάτων.
αγωνίζονται οι δύο ομάδες ο αγώνας ήταν αμφίρροπος μέχρι • Έλεγχος ορθής λειτουργίας οχήματος.
το 35ο λεπτό. • Άμεση συνεργασία με την ομάδα τεχνιτών.
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ανδρών «Αλέξης Τσαρδά- Τελικά στο τελευταίο πεντάλεπτο η ομάδα του Βροντάδου ξέ-
κας» ανάμεσα στον ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΟΜΙΛΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ(ΦΟΒ) φυγε στο σκορ και έφτασε δίκαια στη νίκη, με τον αρχηγό του Γ) ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ
και τον ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΥΜΙΑΝΩΝ(ΝΟΘ) έληξε με Σταμάτη Λεγάτο να παραλαμβάνει το Κύπελλο από τα χέρια της ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.
68-58 και χάρισε το 15ο Κύπελλο Ανδρών (από φέτος «Αλέξης κόρης τού αείμνηστου Αλέξη Τσαρδάκα και τον ΦΟΒ να αφιε-
Τσαρδάκας») στον ΦΟ Βροντάδου (1ο στην ιστορία του). ρώνει το τρόπαιο στον Νίκο Κιρκινέζη που «έχασε» τον τελικό Αποστολή Βιογραφικών:
Οι δύο ομάδες, παίζοντας ποιοτικό μπάσκετ, προσέφεραν ένα για λίγες μέρες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων (είναι ναυ- Email: texnetch@otenet.gr
όμορφο θέαμα στο κοινό που είχε κατακλύσει απ’ άκρη το τικός).
Υπ. Επ. : ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Κλειστό! Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με τους φιλάθλους των ΜVP του τελικού αναδείχθηκε ο Σπύρος Γεωργούτσος του
Τηλ. 2271040280, Fax: 2271081381
δύο ομάδων να δίνουν ξεχωριστό χρώμα. Θεαματικές φάσεις, ΦΟΒ, ενώ «Πρωταθλητής Κυπέλλων» έγινε ο Μιχάλης Σουλί-
δυνατές μονομαχίες, εναλλαγές στο σκορ ήταν τα χαρακτηρι- κας που κατέκτησε το 9ο Κύπελλο στην καριέρα του!
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 18

πληροφορίες

η
ικ
Σελίδα 18

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε
σήμερα…
UNICEF: Πάνω από ένα δισεκατομμύριο γυναίκες σε παγκόσμια
Επιμέλεια Μ.Κ.
κλίμακα υποφέρουν από υποσιτισμό ή ανεπαρκή διατροφή
Κινδυνεύουν νεογέννητα μωρά
κεια της εγκυμοσύνης και τους πρώτους έξι μήνες της ζωής, όταν
η διατροφή του παιδιού εξαρτάται απόλυτα από τη μητέρα του»,
τονίζεται στο κείμενο, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις έγκυες και
στις θηλάζουσες.

Οι έγκυες και οι νέες μητέρες που θηλάζουν ενώ πάσχουν από οξύ
υποσιτισμό αυξήθηκαν κατά 25% από το 2020 σε 12 χώρες οι Κοτόπουλο ραγού
οποίες βρίσκονται στο «επίκεντρο» της παγκόσμιας διατροφικής
κρίσης, προειδοποιεί UNICEF, υπογραμμίζοντας τις καταστροφικές
συνέπειες για τα παιδιά τους. Ανεπανάληπτο κοτόπουλο ραγού με ζυμαρικά.
Η έκθεση της UNICEF που βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων για Δοκιμάστε να το φτιάξετε και θα ξετρελαθούν όλοι!
την ανεπάρκεια σωματικού βάρους και την αναιμία σε σχεδόν όλες ©UNICEF Ethiopia/2022/Mulugeta Ayene
τις χώρες, υπολογίζει ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο γυναίκες Η UNICEF εκτιμά πως από το 2020 ως το 2022, ο αριθμός των εγ- • προετοιμασία 10 λεπτά
και έφηβες σε παγκόσμια κλίμακα υφίστανται είτε υποσιτισμό ή κύων και των θηλαζουσών που υφίστανται οξύ υποσιτισμό αυξή-
θηκε κατά 25%, από τα 5,5 στα 6,9 εκατομμύρια, σε 12 χώρες • μαγείρεμα 45 λεπτά
ανεπαρκή διατροφή, που οδηγεί σε έλλειψη σωματικού βάρους
και μικρό ύψος, έλλειψη απαραίτητων μικροθρεπτικών συστατικών αντιμέτωπες με διατροφική κρίση (Αφγανιστάν, Μπουρκίνα Φάσο,
Αιθιοπία, Κένυα, Μαλί, Νίγηρας, Νιγηρία, Σομαλία, Σουδάν, Νότιο Πεντανόστιμο, χορταστικό και ανεπανάληπτο
και αναιμία. Στην πλειονότητά τους, στις φτωχότερες χώρες.
Η νότια Ασία και η υποσαχάρια Αφρική συγκεντρώνουν το 68% Σουδάν, Τσαντ, Υεμένη). κοτόπουλο ραγού. Φτιάξτε το οπωσδήποτε
των γυναικών και των εφήβων που έχουν ανεπαρκές βάρος και το «Αν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση επειγόντως, αυτή η
όλοι και θα πάθετε τη πλάκα σας!
60% αυτών που πάσχουν από αναιμία. Οι διατροφικές ανεπάρ- κρίση μπορεί να έχει συνέπειες μακράς διάρκειας για ολόκληρες
κειες πλήττουν τις ίδιες τις γυναίκες και ακόμα πιο πολύ τα παιδιά μελλοντικές γενιές», προειδοποίησε η γενική διευθύντρια της Υλικά:
τους, υπογραμμίζει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παι- UNICEF, η Κάθριν Ράσελ. «Για να προληφθεί ο υποσιτισμός των
Δοσομετρητής
δική Ηλικία, σύμφωνα με το οποίο ο υποσιτισμός και η ανεπαρκής παιδιών, πρέπει επίσης να αγωνιστούμε εναντίον του υποσιτισμού
των εφήβων και των γυναικών». Για το κοτόπουλο ραγού
διατροφή «περνούν από γενιά σε γενιά».
Ο υποσιτισμός αυξάνει τον κίνδυνο της νεογνικής θνησιμότητας, Ο οργανισμός εισηγείται να δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες και • 1 κοτόπουλο γύρω στο 1 ½ κιλό
αλλά βλάπτει επίσης «την ανάπτυξη του εμβρύου», προκαλώντας στα κορίτσια ως προς την πρόσβαση σε θρεπτικά, ασφαλή και προ-
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
«επιπτώσεις διαρκείας στη διατροφή, στην ανάπτυξη και στη μά- σιτά τρόφιμα, να ληφθούν υποχρεωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί
«η επέκταση σε μεγάλη κλίμακα» της διαθεσιμότητας βασικών • 1 μεγάλο καρότο ψιλοκομμένο
θηση των παιδιών, καθώς και στη μελλοντική δυνατότητά τους να
καλύψουν τις ανάγκες τους». ειδών όπως το αλεύρι, το μαγειρικό λάδι και το αλάτι, καθώς και • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
«Σε παγκόσμια κλίμακα, 51 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 2 ετών να εξαλειφθούν πρακτικές διακρίσεων που οδηγούν σε άνιση κα- • 2 σκελ. σκόρδο
παρουσιάζουν καθυστέρηση ανάπτυξης. Εκτιμάμε ότι σε σχεδόν τανομή της τροφής στα νοικοκυριά.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, UNICEF • 2 κλων. σέλερυ ψιλοκομμένα
τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις, αυτή σημειώνεται κατά τη διάρ-
• 1 κλων. δεντρολίβανο
• 2 κλων. φρέσκο θυμάρι

Δρομολόγια πλοίων
• 1 δαφνόφυλλο
• 1/2 φλ. κόκκινο κρασί
• 2 συσκ. ολόκληρα ντοματάκια ή κονκασέ
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Βρασμένα ζυμαρικά
• Παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για το κοτόπουλο ραγού


Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και ρο-
δίζουμε ομοιόμορφα τα κομμάτια του κοτόπουλου απ’
όλες τις πλευρές για 5΄-6΄.
Συγχρόνως σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαι-
όλαδο και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα λαχανικά με το θυ-
μάρι και το δεντρολίβανο για 5΄-6΄ ανακατεύοντας τακτικά
για να μην πάρουν χρώμα.
Σβήνουμε το κοτόπουλο με το κρασί και αφήνουμε να
εξατμιστεί το αλκοόλ για 1΄-2΄. Τότε προσθέτουμε τα σο-
ταρισμένα λαχανικά, τις ντομάτες και λίγο νερό.
Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, σκεπάζουμε την κατσα-
ρόλα και αφήνουμε το ραγού να σιγοβράσει για 45΄ περί-
που, μέχρι να μαλακώσει καλά το κοτόπουλο. Αφαιρούμε
τα κομμάτια κοτόπουλου και τα αφήνουμε να κρυώσουν
ελαφρά.
Ξεκοκαλίζουμε το ψαχνό και το ψιλοκόβουμε με μαχαίρι
ή με τα δάχτυλα.
Με το μίξερ πολτοποιούμε τη σάλτσα με τα λαχανικά,
αφού αφαιρέσουμε τα μυρωδικά.
Δοκιμάζουμε το αλάτι και το πιπέρι.
Ξαναρίχνουμε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο στη σάλτσα και
βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 5΄.
Βράζουμε τις παπαρδέλες (ή άλλο ζυμαρικό της αρεσκείας
μας) σε αλατισμένο νερό.
Στραγγίζουμε και περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο.
Τοποθετούμε τις παπαρδέλες σε μεγάλη ανοιχτή (ρηχή)
πιατέλα, πασπαλίζουμε με παρμεζάνα και κατά μήκος
προσθέτουμε το ραγού.
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 19

πληροφορίες

η
ικ
Σελίδα 19

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι
Eορτολόγιο Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας
Πέμπτη 16 Μαρτίου: της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
Υπηρεσία Τηλέφωνο
Παρασκευή 17 Μαρτίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
Γ΄ Χαιρετισμοί, Οσίου Αλεξίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
Σάββατο, 18 Μαρτίου: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Kυριακή, 19 Μαρτίου: Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
Της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Κυριακή των Νηστειών) Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306
Δευτέρα, 20 Μαρτίου: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
Αγίας Κλαυδίας, Αγίου Ροδιανού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510, Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
Tρίτη, 21 Μαρτίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Θωμά πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
Τετάρτη, 22 Μαρτίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
ΦAPMAKΕIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561
ΔIHMEPEYEI Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Πέμπτη, 16/03 Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328, Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338 Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734
ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23
Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ, ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσ.) Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Παρασκευή, 17/03
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306 Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ, ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσ.) Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Σάββατο, 18/03 ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400 Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404 Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ, ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσ.) Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
Κυριακή, 19/03 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
ΚΟΙΛΙΑΡΗ Ε., ΜΥΛΩΝΑΔΗ & ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Δευτέρα, 20/03 Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ.& ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212, Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
Τρίτη, 21/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ.& ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 XPHΣIMA THΛEΦΩNA
Τετάρτη, 22/03
ΚΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ.& ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2 Bολισσού: .....................................................22740.21225
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΔIΑNYKTEPEYEI Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Πέμπτη, 16/03 Λ.ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 Xίου: ..............................................................22710.44353
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111
Παρασκευή, 17/03 ΚΑΚΟΥΛΑΣ ΕΛ., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
NEΛ: ..............................................................22710.23971
Σάββατο, 18/03 Σ.Φ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
Κυριακή, 19/03 ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
Δευτέρα, 20/03 Σ.Φ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: ....................
Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Τρίτη, 21/03 ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ & ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 1 .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283
KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
Τετάρτη, 22/03 Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
BΛΑΒΕΣ OTE
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Xίου: .............................................................................121 Oινουσσών: ..................................................22710.55326
ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI Bολισσού: .....................................................22740.21199
K.T.E.Λ. XIOY
13/03/2023 - 16/03/2023 Κάβουρα Ειρήνη Kαρδαμύλων ................................................22720.22121
17/03/2023 - 19/03/2023 Μπουμπάρη Μαριόγκα BΛΑΒΕΣ ΔEH Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
20/02/2023 - 23/03/2023 Βασιλάκης Αγαπητός Xίου: ..............................................................22710.44365 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές αναγνώστες
που για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνουν
τη “Χιώτικη Διαφάνεια” να επικοινωνούν
στην εφημερίδα ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ με τα γραφεία μας, για να ξαναστέλνεται,
“XIΩTIKH ΔIAΦANEIA” στα τηλέφωνα 22710 41224 και 22710 41120.
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120
1141_Layout 1 15/3/2023 3:19 μμ Page 20

η
ικ
Σελίδα 20

ώτ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Χι

Διαφάνεια
www.diafaneia.eu Αιγαίου

η
ικ
Χι
ώτ 104.9
www.ant1aigaiou.gr
FM

«Η αξιοπρέπεια του Χιώτη θα αποβάλλει τους θρασύδειλους»


«Η αξιοπρέπεια του Χιώτη θα αποβάλ- χαρακτηριστικά αρέσκεται να ονομάζει κάποια από αυτά. το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες συνεχίζουν ανερμάτιστα να
λει τους θρασύδειλους», τονίζει σε Τέσσερα χρόνια μετά και η αμείλικτη τοπική πραγματικότητα είναι, ταλαιπωρούν τους πολίτες και να ακυρώνουν κάθε ήπια αναπτυ-
ανακοίνωσή του ο υποψήφιος Βουλευ- ότι ΚΑΝΕΝΑ μα ΚΑΝΕΝΑ από τα έργα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί ξιακή προσπάθεια.
τής του ΠΑΣΟΚ Χίου Χριστόφορος Κρι- και παρόλα αυτά ο κ. Μηταράκης με τεράστιο θράσος μιλάει για επι- • Είναι θράσος τελικά να διαθέτει ο κ. Μηταράκης τόσο πολύ θρά-
μιζής. τυχίες. σος.
Σε αυτήν αναφέρει: Και ναι είναι θράσος, να μιλάει σήμερα για επιτυχίες στην υγεία, όταν Πέρα όμως από όλα αυτά το σημαντικότερο είναι η πολιτική του δει-
«Ο κύριος Μηταράκης για μία ακόμη στο νησί κατά τη διάρκεια της θητείας του, πέθαναν άνθρωποι γιατί λία σε συνδυασμό με την πολιτική κουτοπονηριά του, που συνεχώς
φορά στη συνέντευξη του επανέλαβε δεν υπήρχε ασθενοφόρο, και γιατί το ΕΚΑΒ ήταν υποστελεχωμένο. προσπαθεί να διχάσει το νησί και να το μετατρέψει σε ένα ιδιότυπο
τον εαυτό του και τη μεθοδευμένη προ- • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχίες στο νησί της ναυτοσύνης όπου φέουδο με κύρια χαρακτηριστικά την αδιαφάνεια, την αναποτελεσμα-
παγάνδα που προσπαθεί να επιβάλει στην κοινωνία της Χίου σε όλη οι απόμαχοι της θάλασσας βιώνουν όλη αυτή την τελευταία πε- τικότητα, την ευνοιοκρατία και τον ρεβανσισμό απέναντι σε όποιον
τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας. ρίοδο την χειρότερη απαξίωση της ζωής τους. διαφωνεί μαζί του.
Μας είπε ο κ. Μηταράκης σχετικά με τα Τέμπη ότι: «…αυτό συνέβη • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχίες τη στιγμή που οι ακτοπλοϊκές • Αυτός που έδειρε τους Χιώτες και έσυρε οικογενειάρχες στα δικα-
στη βάρδιά μας και έχουμε ευθύνη για τη βάρδιά μας» φανερώνοντας συγκοινωνίες συνεχίζουν παραμένουν στην ίδια αθλια τριτοκοσμική στήρια.
με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η διακυβέρνηση της Χώρας για τους κατάσταση και τα κόστοι στα εισιτήρια είναι σε δυσθεώρητα ύψη. • Αυτός που αγνόησε τις ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού
Μητσοτάκη – Μηταράκη δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από μία «βάρδια • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχίες και να μη μπορεί να πει κου- και του Δημοτικού Συμβουλίου.
με υπερωρίες και επιδόματα». βέντα για τον ανύπαρκτο, πέρα της μαστίχας, πρωτογενή τομέα και • Αυτός που προσέβαλε και εναντιώθηκε σε όλους τους φορείς της
Η διακυβέρνηση της Χώρας και ο διαρκής έλεγχος για την ασφάλεια τη μεταποίηση του νησιού. Χίου.
των πολιτών.Η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δομημένες • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχίες στον τουρισμό, με μηδέν (0), • Αυτός που αμφισβητεί και θέλει να ληστέψει την εδώ και 100 χρόνια
παρεμβάσεις για την βελτίωση όλων όσων οι άλλοι δεν έκαναν. Η ναι ΜΗΔΕΝ τσάρτερ στο 5ο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, σε όλη σχολική περιουσία.
διαρκής σύγκρουση με τις παθογένειες του κράτους. Η έμπνευση και τη διάρκεια της θητείας του και ταυτόχρονα να μη μπορεί να δικαιο- • Αυτός που σήμερα ΔΕΙΛΙΑΖΕΙ να πει ότι επιμένει στα σχέδια του.
η διάθεση συνεργασίας με τους εργαζόμενους. Το αξιοκρατικό σύ- λογήσει που χάθηκαν τα χρήματα που μέχρι τώρα δαπανήθηκαν. • Αυτός που ΦΟΒΑΤΑΙ να ομολογήσει ότι επιδίωξη του ήταν, είναι και
στημα με αδιάβλητες διαδικασίες. Ο ειλικρινής σεβασμός στους πο- • Είναι θράσος να μη μπορεί να πει ούτε μισή κουβέντα για το πολύ θα είναι, η επιβολή της φυλακής και στο νησί μας.
λίτες.Η ουσιαστική και διαρκής εκπαίδευση. Και τελικά το όραμα και υποσχόμενο “Ειδικό Σχέδιο για την Αμανή” Αυτός σήμερα μας εγκαλεί για “τοξικότητα”.
το ολοκληρωμένο σχέδιο…. είναι για τον κ. Μηταράκη και την Κυ- • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχίες όταν επι 4 χρόνια το λιμάνι των Δυστυχώς για τον κ. Μηταράκη, η πραγματικότητα είναι ότι η αξιο-
βέρνηση των αρίστων «ΜΙΑ ΒΑΡΔΙΑ» που μαζί με τη βάρδια του Μεστών παραμένει εγκαταλειμμένο στο έλεος του Θεού πρέπεια του Χιώτη και της Χιώτισσας έχει αποδείξει ότι απεχθάνεται
σταθμάρχη παίρνει στο λαιμό της αθώους ανθρώπους. • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχίες όταν έχει ξεχαστεί εκοφαντικά η και τελικά αποβάλλει τους θρασύδειλους.
Ας έρθουμε όμως στα δικά μας και ας θυμηθούμε ότι ο κύριος Μη- ομογένεια και η εφοπλιστική κοινότητα έχει διακόψει κάθε ίχνος Καθαρές Κουβέντες
ταράκης πριν από 4 χρόνια είχε δεσμευτεί ότι στη Χίο θα ΟΛΟΚΛΗ- επαφής. Χρ, Κριμιζής
ΡΩΝΟΤΑΝ μέσα στην τετραετία “τα έργα της γενιάς μας” όπως • Είναι θράσος να μιλάει για επιτυχία και χωροταξικό σχεδιασμό όταν Υποψήφιος Βουλευτής Χίου με το ΠΑΣΟΚ

Νίκος Νύκτας: «Καθαρός ουρανός Στον Καρφά τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με τα λόγια
αστραπές δεν φοβάται»
Ανακοίνωση σχετικά με τα προ- ρους και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέσα από
Στην αντεπίθεση περνάει ο αντιπεριφε- βλήματα που αντιμετωπίζει η μια συνολική ανάπλαση με σύγχρονους όρους, ώστε να πάψει ο
ρειάρχης Τουρισμού Νίκος Νύκτας περιοχή του Καρφά εξέδωσε η Καρφάς να θυμίζει δεκαετία του 1970.
αναφορικά με τις δηλώσεις του υπο- «Συμμαχία Αξιών». Σε αυτήν Μερικά από τα πρώτα βασικά ζητήματα είναι:
ψήφιου Περιφερειάρχη Βορείου Αι- αναφέρει: • Έγκαιρο στρώσιμο της παραλίας και για όσες φορές χρειαστεί πριν
γαίου κ. Μαλέλη περί δικαστικής «Στον Καρφά τα προβλήματα τον Ιούνιο.
έρευνας για διασπάθιση χρημάτων της δεν μπορούν να λυθούν με τα • Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, ώστε να μην θυμίζει η περιοχή
τουριστικής προβολής της Περιφέ- λόγια. Απαιτούνται επιπλέον έρημη πόλη.
ρειας. σχέδιο και έργα. Επί τέσσερα • Μόνιμοι υπάλληλοι για την καθαριότητα στην περιοχή κατά την
Ο κ. Νύκτας αναφέρει: χρόνια ακούμε υποσχέσεις, που δεν υλοποιούνται. τουριστική σεζόν.
«Ο κ. Μαλέλης σε συνέντευξη τύπου Έτσι, ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μανδάλας, με τις προ ολίγων • Άμεσες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος με την ΕΤΑΔ που
στη Λήμνο, μεταξύ άλλων ανακρι- ημερών δηλώσεις του στον τύπο, όσον αφορά τα προβλήματα ταλαιπωρεί τα καταστήματα και του ζητήματος με το κέντρο Για-
βειών ανέφερε ότι δήθεν υπάρχει δι- του Καρφά, πιστός στο δόγμα της δημοτικής αρχής ότι για όλα όσα μού, με στόχο την ριζική αλλαγή της εικόνας της νότιας πλευράς
καστική έρευνα για διασπάθιση χρημάτων της τουριστικής προβολής δεν κάνει η ίδια φταίνε οι άλλοι, μετέφερε την ευθύνη της δημοτι- της παραλίας του Καρφά.
της Περιφέρειάς μας. Η αναφορά τούτη είναι παντελώς ψευδής, αφού κής απραξίας στους… επαγγελματίες του Καρφά και αναφέρθηκε • Βελτίωση και προσβασιμότητα των πεζοδρομίων και των κοινο-
ουδεμία τέτοια έρευνα υπάρχει, ούτε έχουμε κληθεί για οποιοδήποτε σε προεκλογικού χαρακτήρα κινήσεις και τακτικές κρίνοντας μάλ- χρήστων δρόμων των οικισμών του Καρφά, της Αγίας Ερμιόνης
θέμα, από εισαγγελική ή άλλη αρχή. λον εξ ιδίων τ’ αλλότρια. Ουσιαστικά όμως το βίντεο της συνέν- και του Μέγα Λιμνιώνα.
Επειδή υπάρχει απόλυτη νομιμότητα σε όλες τις αποφάσεις της Περι- τευξής τύπου του αντιδημάρχου, αποτελεί ομολογία ναυαγίου και • Απομάκρυνση της αθλιότητας του πρες κοντέινερ από το πάρ-
φερειακής Αρχής Βορείου Αιγαίου, οι οποίες έχουν ψηφισθεί είτε από ανυπαρξίας οιουδήποτε έργου στην περιοχή. κινγκ κοντά στον πεζόδρομο σε άλλη πιο λειτουργική περιοχή,
το Περιφερειακό Συμβούλιο είτε από την Οικονομική Επιτροπή και Σήμερα ο Καρφάς, στον οποίο έχουν γίνει διαχρονικά οι μεγαλύ- αίτημα τόσο απλό που κάθε χρόνο ζητείται αλλά ποτέ δεν πραγ-
ουδεμία σκιά υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση του Δημοσίου χρήμα- τερες ιδιωτικές τουριστικές επενδύσεις, φυτοζωεί. Ωστόσο εάν το ματοποιείται.
τος , καλώ τον κ. Μαλέλη να ανακαλέσει όσα ψευδώς και δημοσίως νησί χρειάζεται ένα νέο τουριστικό προϊόν και μια νέα τουριστική Ως Συμμαχία Αξιών, δεσμευόμαστε για την υλοποίηση ενός συ-
ανέφερε, ειδάλλως θα υπάρξει δικαστική προσφυγή εναντίον του. εικόνα, αυτή η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από τον Καρφά. νολικού σχεδίου για την αναζωογόνηση της περιοχής, που να ανα-
Λυπάμαι που ο κ. Μαλέλης ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ένα σταθερό πλάνο κινήσεων δεικνύει την περιοχή και να της προσθέτει αξία, προκειμένου να
με ψεύδη και συκοφαντίες. Του υπενθυμίζω το ότι “καθαρός ουρα- για κάθε σεζόν, αλλά κυρίως ένας νέος στρατηγικός σχεδιασμός, αποτελέσει και πάλι την κινητήριο δύναμη του νέου τουριστικού
νός αστραπές δε φοβάται’’. που θα συνδυάζει την κατοικία, την τουριστική κατοικία και τις ξε- προϊόντος του νησιού μας», καταλήγει η ανακοίνωση της «Συμ-
Αιδώς Αργείοι …», καταλήγει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. νοδοχειακές μονάδες με ποιοτικούς δημόσιους κοινόχρηστους χώ- μαχίας Αξιών.

Λεωφόρος Αιγαίου 78, Χίος

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr

You might also like