Totul despre arendă

Şef lucrări dr. AlinA MăRCuţă

Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi.

Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi. Prin bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi -, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole. Arendarea se face prin contract scris, al cărui model este prevăzut în anexa, încheiat între arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice. Arendaşii, persoane fizice, pot fi cetăţeni români, indiferent dacă au domiciliul în ţară sau în străinătate şi

trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă, practică agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Arendaşii, persoane juridice, pot fi persoane juridice române, cu sediul în România, inclusiv cele cu capital parţial sau integral străin şi trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arendă bunurile agricole, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate. Contractul de arendare va cuprinde: a) părţile contractante şi domiciliul sau sediul acestora; b) obiectul contractului, complet şi precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora şi planul de situaţie al terenurilor; c) obligaţiile fiecăreia dintre părţi, expres şi complet menţionate;

36

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

beneficiază de facilităţile de creditare şi impozitare prevăzute de actele normative în vigoare. De asemenea. de comun acord pot să prevadă suportarea pierderilor totale sau parţiale ale bunurilor Revista ContaPlus • nr. hamei şi duzi. Sunt valabile şi opozabile numai contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local! Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract. 2006 37 . să garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială şi să execute toate celelalte obligaţii asumate prin contract. industrializare sau comercializare. Taxele de redactare şi înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendaşului. câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar care se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate. În cazul efectivelor de animale. Funcţionarii publici şi salariaţii cu funcţii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol. în condiţiile stabilite în contract. prin hotărâre judecătorească. contractul de arendare poate să înceteze şi înainte de a ajunge la termen. impozitele datorate de el pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc potrivit dispoziţiilor legale. Prin acordul părţilor. înregistrarea şi depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială este situat bunul arendat. g) alte clauze convenite de părţi şi permise de lege. cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea contractului. f) răspunderile fiecărei părţi. Durata arendării se stabileşte de către părţi în contractul de arendare. orice suprafaţă de teren sau orice alt bun agricol ce se va reţine de către arendator se va specifica separat în contract. relieful şi gradul de accesibilitate a mecanizării. starea clădirilor. arenda se poate stabili ţinându-se seama şi de tipul de plantaţie. în termen de 15 zile de la data încheierii. de a plăti arenda la termenele şi în modalităţile stabilite. la încetarea contractului. părţile contractante pot stabili cazurile şi limitele suportării daunelor produse de calamităţi naturale. arbuşti fructiferi. modalităţile şi termenele de plată a acesteia. distanţa faţă de locurile de depozitare. În contractul de arendare. rasă. Părţile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole. Arendaşul are obligaţia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar. starea tehnică şi biologică. Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate. de a le restitui la încetarea contractului. e) arenda. Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinţă a terenului pot fi: suprafaţa. amenajările de îmbunătăţiri funciare sau alte dotări. Acesta se înregistrează într-un registru special. potenţialul de producţie. 3 • iulie. structura parcelară. posibilităţile de acces. arenda se poate stabili în funcţie de specie. precum şi de a executa toate obligaţiile contractuale. Impozitele şi taxele datorate pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului! Arendaşul este considerat agricultor. În cazul terenurilor plantate cu viţă de vie. Plata arendei se face potrivit înţelegerii părţilor contractante şi se execută la termenele şi la locul stabilite în contract. un drept de retenţie cu privire la contrapretenţiile sale faţă de cealaltă parte. Contractul de arendare poate fi reînnoit potrivit înţelegerii părţilor. ţinut de secretarul consiliului local. starea biologică. de comun acord. care sunt în sarcina arendaşului. Fiecare parte contractantă este obligată să înştiinţeze în scris cealaltă parte. pomi. vârstă. despre intenţia sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare. izvorâte din contract. potenţialul de producţie şi starea sanitară-veterinară a acestora. se poate recunoaşte arendaşului. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale. soi. de a menţine potenţialul productiv al bunurilor arendate.d) durata arendării. Contractul de arendare se întocmeşte în scris. în calitate de producător agricol. de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren. vârstă. Arendaşul. al institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arendă bunuri agricole! Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Arendatorul este obligat să predea bunurile arendate în termenul şi în condiţiile stabilite.

..... seria .. ..................)1) ................... din ...... cu modificările şi completările ulterioare.................. nr..... având nr......... cod unic de înregistrare........./C...... 2............................ 16/1994..... sau... denumit/denumită în continuare arendaş............... domnul/doamna în ....... 3 din Legea nr............ cu sediul în localitatea ............I.................... denumit/denumită în continuare arendator.................................................... ) În cazul persoanelor juridice............... sau Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc........ seria ..............................I...... de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..Contractul de arendare se încheie şi se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr. ...... unic pct...I... Între domnul/doamna . precum şi datele persoanei care o reprezintă.......... titular/titulară al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr............. având nr..... din ........../C.... FOR MU LAR CONTRACT DE ARENDARE CAPITOLUL I Părţile contractului Art.....................................I......... Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc.. . la data de ........ după caz....................1... .............................................. ......... 1 a intervenit prezentul contract de arendare.............. sau cu sediul în localitatea ........................... ............ reprezentată prin domnul/doamna ..................... 3 • iulie........... posesor/posesoare al/a B............ .......... se menţionează datele de identificare....... 1....................... reprezentată prin domnul/doamna ........................ Judeţul ......... . eliberat/eliberată de .............. sau procesului-verbal de punere în posesie nr.........Anexa a fost introdusă prin art......... posesor/posesoare al/a B....... de înregistrare la oficiul registrului comerţului .. conform hotărârii judecătoreşti nr. 223/2006. nr....... eliberat/eliberată de ................. la data de ........ ... sau actului de partaj nr............ din ... din ...... ........ din .............. în ........)1) .............................. cod unic de înregistrare ...................... etc............ şi atribut fiscal R: .................................................. 38 Revista ContaPlus • nr........ domiciliat/domiciliată Art......... şi atribut fiscal R: ............................... ...... Înregistrat la Consiliul Local al .......... 2006 ..... şi domiciliat/domiciliată 2.. Nr........

.......... produse şi bani sau numai bani)................... 2006 39 ..... contractul de arendare poate fi reînnoit prin acordul scris al părţilor........Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul exploatării agricole. S ..(1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de .. ..... CAPITOLUL III Scopul arendării Art........... ha teren. 16/1994... 6........... (2) În temeiul art........ CAPITOLUL V Nivelul arendei.. modalităţi şi termene de plată Art..... E ... în tarlaua ........ orice modificare a nivelului arendei........... 4. (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi).. (3) Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit prin înţelegerea părţilor......... ... ani...... 5.......... începând de la data de ... ......... ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ...... .... Arendaşul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc..... .. judeţul ... ...... primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare... parcela .. Plata în bani se va face direct la sediul arendaşului sau prin mandat poştal la adresa arendatorului... Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv......... Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ......... având următoarele vecinătăţi: N .. ha.................(1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafaţă de ....... 3..... iar arendaşul recunoaşte că a primit suprafaţa de ......... ...... (cantitate produse. ...... . cu modificările şi completările ulterioare. şi până la data de ................... arendatorul a predat......CAPITOLUL II Obiectul contractului Art.. (6) Părţile sunt obligate să notifice........ (2) Plata arendei în natura se face imediat după recoltarea culturii............. .. dar nu mai târziu de 45 de zile.......... ...... (4) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract...... (3) Pe data încheierii prezentului contract... 3 • iulie............................(1) Nivelul arendei este de ......... V .................. situat în extravilanul (intravilanul) localităţii ........ 12 din Legea nr........ Revista ContaPlus • nr....... CAPITOLUL IV Durata contractului Art. (2) Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă de .........

c) să nu ia nici un fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat. 8. l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat. are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator. de natură să-l tulbure pe arendaş. f) să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţi pe teren. 2006 . d) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat.CAPITOLUL VI Drepturile şi obligaţiile părţilor Art. m) are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract. să acţioneze împreună cu arendaşul. Art. h) în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale. e) să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap. terenul care a făcut obiectul acestuia. j) să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract. k) la încetarea contractului. pentru încetarea actelor de tulburare. Pe timpul controlului. arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia. . la încetarea contractului. . e) în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului. i) să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat. g) să suporte taxele de redactare şi înregistrare a contractului. h) să primească. c) să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul arendat. b) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială. 3 • iulie. precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează.Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele: a) să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. în condiţiile stabilite prin contract. f) să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate. d) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului. V.Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele: a) să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. potrivit legii. să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat. 7. b) să întrebuinţeze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar. g) să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract. 40 Revista ContaPlus • nr.

(2) Pentru neplata la timp a arendei. 10. 11.. Arendaş. 16/1994... (3) Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă. cu modificările şi completările ulterioare. în caz contrar fiind supuse soluţionării instanţelor de judecată. conform art.. . .. . Arendator. Revista ContaPlus • nr... 25 din Legea nr.. acesta poate fi reînnoit prin acordul părţilor. unde a fost înregistrat contractul. dintre care unul la arendator. (2) Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul contract se vor face la domiciliul părţilor.. război...% pe zi din suma datorată. taxele de timbru şi cele privind autentificarea prezentului contract se suportă de către arendaş. arendaşul va plăti penalităţi de întârziere în procent de . (2) În cazul morţii arendatorului sau a arendaşului. contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei. (3) Contractul de arendare poate fi cesionat soţului/soţiei coparticipant/ coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendenţilor lor care au împlinit vârsta majoratului.........(1) Cheltuielile cu redactarea...(1) În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi.. CAPITOLUL IX Alte clauze Art......... în 3 (trei) exemplare... 16/1994.. conform art...CAPITOLUL VII Răspunderea Art.. Încheiat astăzi. unul la arendaş şi unul la Consiliul Local . cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994.. (4) Arendaşul este exonerat de la plata arendei în cazuri de forţă majoră (de exemplu: radiaţii. CAPITOLUL VIII Încetarea contractului Art.. 21 din Legea nr.. (4) La data încetării contractului... 9.. . 3 • iulie... 2006 41 . în termen de 30 de zile de la data decesului..(1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul..... cu modificările şi completările ulterioare.. cu modificările şi completările ulterioare.......... cutremure devastatoare. contractul va continua dacă moştenitorii majori vor comunica în scris intenţiile lor în acest sens şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi.. care afectează terenul arendat)...

având un cost estimat de 1. alte substanţe. Monografie contabilă pentru terenuri luate în arendă ■ pentru contractele de arendă încheiate cu persoane fizice. după caz. respectiv 6. au obligaţia ca în termen de 30 de zile să înştiinţeze consiliul local cu privire la noile părţi în contractul de arendare. pe baza estimării valorii produselor respective. carburanţi) au reprezentat în medie 500 ron/luna.800. deductibilă” = 401 “Furnizori” ■ în cazul în care prin contract se stabileşte ca în contul arendei se va ceda o parte din produsele obţinute de pe teren. Pentru aceasta. care îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru persoane fizice. 2006 pe unul dintre urmaşii arendaşului. chirii” 4426 „T. locaţii de gestiune. reprezentând 560 ron/lună (înregistrare lunară: 612 = 462 . atunci factura fiscală va cuprinde şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. Oricare dintre părţile contractante poate cere în justiţie rezilierea contractului de arendare pentru cauze de neîndeplinire a obligaţiilor de către cealaltă parte. Părţile contractante au la dispoziţie toate mijloacele juridice pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime contractuale. ron în total. locaţii de gestiune. Nu sunt permise oficii de arendaşi! Subarendarea totală sau parţială este interzisă! Orice act de subarendare este nul! Salariaţii permanenţi sau sezonieri folosiţi de arendaşi se bucură de toate drepturile şi de protecţia socială prevăzute de legislaţia muncii în vigoare. sau descendenţilor săi care au împlinit vârsta majoratului. cu acordul părţilor. Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. lunar se efectuează următoarea înregistrare: 612 „Cheltuieli cu redevenţe.V. Costurile cu materialele consumate în procesul de producţie (îngrăşăminte. care se vor valorifica la un preţ de vânzare (TVA inclus) de 2 ron/kg. moştenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intenţiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi.V. . locaţii de gestiune. litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti sau pot fi soluţionate. Moştenitorii arendaşului pot conveni să continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot să desemneze pe unul dintre ei să continue exploatarea lor. 3 • iulie. moştenitorii majori ai arendaşului sau.A.000 lei! Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite ale direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară iar arendatorul are dreptul la daune şi la restabilirea situaţiei anterioare. în legătură cu bunurile arendate.000 lei la 300.5 ron/kg. moştenitorii proprietarului pot să desemneze 42 Revista ContaPlus • nr. în termen de 30 de zile de la data decesului.560 ron). până la obţinerea produselor respective se va efectua înregistrarea 612 = 462 sau 612 = 401. ron. înregistrarea fiind următoarea: % 612 „Cheltuieli cu redevenţe.. chirii” = 401 „Furnizori” ■ dacă persoana juridică este plătitor de T. Cu acordul scris al arendatorului.arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forţă majoră. şi prin arbitraj. pe bază de factură întocmită conform prevederilor contractuale se va efectua înregistrarea: 612 „Cheltuieli cu redevenţe. arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului. ceea ce presupune o valoare anuală de 6. Contractul de arendă încheiat prevede livrarea unei cote de 20% proprietarului de teren.000.000.000.720. Exemplu: Pe o suprafaţă de teren luată în arendă pe un an de la o persoană fizică se estimează că se vor recolta 16. Moştenitorii arendatorului ori ai arendaşului. coparticipant la exploatarea bunurilor agricole.A. în condiţiile legii. În lipsa acordului. kg mere. chirii” ■ = 462 „Creditori” pentru contractele de arendă în care proprietarii terenurilor acordate sunt persoane juridice. Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100. după caz.

600. 3 • iulie.revistacontaplus.kg x 2. ron. profitul din aceste operaţiuni fiind nul până la valorificarea recoltei de mere.000. Alte cheltuieli ocazionate de îngrijirea plantaţiei şi recoltarea producţiei au reprezentat o medie de 700 ron/ lună.120 18. ron. costuri totale.000. Recolta obţinută se va evidenţia astfel: ■ înregistrarea recoltei obţinute la cost de înregistrare (18. ron) compensându-se obligaţia către proprietarul terenului: 612 „Cheltuieli cu redevenţe” 462 „Creditori” = 462 „Creditori” 2.000 1. – 27.000. = 2. însumând în total 12.600. kg (18. colectată” 1.000 Observaţie: Toate paginile marcate cu stampila „Formular“ pot fi descarcate in format .V. lunar.ron Arendă Materiale Costuri de personal Alte cheltuieli aferente Total costuri Producţie obţinută (Kg) Cost unitar (lei/kg) 6.pdf din site-ul web al revistei.Costurile de personal acumulate pe parcursul anului reprezintă o medie lunară de 1.000. – 6. kg mere la costul efectiv: 711 „Venituri din producţia stocată” = % 4.400 33.720 6.000 345 „Produse finite” 4. kg x 1.437 ■ simultan se descarcă gestiunea pentru cele 3.968 Pe parcursul anului. Fără această înregistrare.html.050 348 „Diferenţe de preţ la produse finite” 918 ■ se înregistrează diferenţa de arendă (9.000. la sfârşitul anului – va reprezenta 33.280.000.5 ron/kg): 345 „Produse finite” = 711 „Venituri din producţia stocată” 27.000 701 “Venituri din vânzare produse finite” 7. prin înregistrarea 331 = 711. Astfel costurile vor fi reflectate în clasa 6.120 ■ Cele 3. ron.120.120. ron.563 4427 “T.000.720.280 = 4111 “Clienţi” 9. ron): 348 „Diferenţe de preţ la produse finite” = 711 „Venituri din producţia stocată” 6.000 8.400 ron în total.x 20%) cuvenite proprietarului vor fi livrate la un preţ de 2. În final. din care TVA calculat = 1437 ron): 4111 “Clienţi” = % 9. s-a recoltat o producţie de 18. care – cumulat.84 ■ înregistrarea diferenţelor faţă de costul efectiv (33.000 12. 2006 .000. la adresa www.ro/download. societatea ar avea pierderi. iar veniturile corespunzătoare în cont 711 „Venituri din producţia stocată”. kg cu următoarele costuri: .600. 43 Revista ContaPlus • nr. respectiv 8.5 ron = 9. ceea ce nu este real. totalul cheltuielilor înregistrate se evidenţiază şi în contul de producţie în curs.A.5 ron/kg (3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful