Bedieningshandleiding

Hako-Jonas 980 V / VH (6502.30/6502.50)

Woord vooraf
Geachte klant, Wij hopen dat de goede eigenschappen van de Hako-Jonas 980 V/VH het vertrouwen rechtvaardigen dat u in ons hebt gesteld. Neem de bedieningshandleiding van de Hako-Jonas 980 V/VH grondig door voor u de machine in gebruik neemt. In de gebruikshandleiding vindt u alle belangrijke informatie voor werking, onderhoud en verzorging. In deze handleiding hebben we de paragrafen die betrekking hebben op uw veiligheid, voorzien van het symbool . Let op de veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 1).

Voor u met de machine begint te werken, dient u de handleiding en de veiligheidsvoorschriften te lezen en op te volgen. We wijzen er uitdrukkelijk op dat juridische aanspraken met betrekking tot de informatie in deze bedieningshandleiding niet worden aanvaard. Let er bij de nodige onderhoudswerkzaamheden op dat enkel originele onderdelen worden gebruikt. Enkel originele onderdelen waarborgen een constante en betrouwbare paraatheid van uw machine. Geldig vanaf: 980 V 980 VH April 2004 April 2004

Hako-Belgium N.V. 9420 Erpe-Mere Industrieweg 27 Telefoon 053/80.20.40

Juist gebruik van de machine

Juist gebruik van de machine De veegmachine Hako-Jonas 980 V/VH is uitsluitend bedoeld om droog en vochtig materiaal op te nemen in bijvoorbeeld productieateliers, magazijnen, parkings en voetgangerpassages. Elk ander gebruik geldt niet als voorgeschreven gebruik; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daaruit resulterende schade. Tot juist gebruik behoort ook de naleving van de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks-, onderhouds- en herstelbepalingen. De Hako-Jonas 980 V/VH mag enkel worden gebruikt door personen die ermee vertrouwd zijn en die op de hoogte zijn van de gevaren. U dient de relevante ongevalpreventievoorschriften en de algemeen erkende regels in verband met technische veiligheid, arbeidsgeneeskunde en verkeersveiligheid na te leven. Eigenmachtige veranderingen aan de machine sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende schade uit. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid of tot explosies kan leiden.

Informatie over de garantie Principieel gelden de voorwaarden van het aankoopcontract. Schade wordt niet door de garantie gedekt als ze het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften inzake verzorging en onderhoud. Onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd door een erkende Hako-onderhoudsdienst; deze werken moeten worden bevestigd in het “onderhoudsattest”, dat als garantiebewijs geldt. Volgende zaken vallen niet onder de garantie: Natuurlijke slijtage en schade door overbelasting, zekeringen, onvakkundige behandeling of ontoelaatbare wijzigingen. De garantie geldt eveneens niet als aan de machine schade ontstaat die niet te wijten is aan door ons uitdrukkelijk erkende onderdelen en toebehoren of die te wijten is aan het verwaarlozen van de onderhoudsvoorschriften. Aanvaarding Zodra uw machine aankomt, moet u nagaan of er geen transportschade is opgetreden. Deze schade wordt vergoed als u de schade onmiddellijk door de spoorwegmaatschappij of door de transporteur laat bevestigen en als u het schaderapport samen met de vrachtbrief naar ons stuurt. Ons adres: Hako-Belgium N.V. Industrieweg 27 9420 Erpe-Mere

______________________________________________________________________________ 3

Inhoud
0 Inleiding/juist gebruik van de machine ............. 3 Informatie over de garantie........................... 3 Aanvaarding................... 3 Veiligheidsinformatie .... 5 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4 4.1 4.2 4.3 Hako-Jonas 980 V/VH ...14 Algemeen ......................14 Vullen met brandstof......14 Motoroliepeil controleren15 Bediening .....................16 Bedieningselementen op de Hako-Jonas 980 V/VH16 Bedieningspaneel op de Hako-Jonas 980 V/VH ...17 Leegmaken vuilvergaarbak Hako-Jonas 980 V .........20 Leegmaken vuilvergaarbak Hako-Jonas 980 VH ......20 Gebruik ..........................22 Voor de motor wordt gestart............................22 De motor starten............22 Motor uitschakelen ........23 Vegen ............................23 Stoppen en parkeren .....23 Verplaatsen ...................24 Transporteren ................24 Technische gegevens .25 Onderhoud / verzorging27 Onderhoudsvoorschriften27 Hoofdborstel demonteren/monteren ...28 Veegspiegel instellen.....28 Dichtingsrubbers voor borstelruimte..................29 Instelling van de klapschort ......................29 Zijborstel vervangen ......30 Plaatfilter demonteren ...30 Reiniging van de plaatfilter ........................31 Hako-Jonas 980 V/VH ...32 6.9.1 Motor..............................32 6.9.2 Motoroliepeil controleren32 6.9.3 Motorolie verversen .......33 6.9.4 Luchtfilter .......................33 6.10 Hydraulisch systeem .....34 6.10.1 Hydraulische olie controleren.....................35 6.10.2 Hydraulische olie bijvullen..........................35 6.10.3 Hydraulische-oliefilter vervangen ......................35 6.10.4 Hydraulisch systeem hoogtelossing, controleren en bijvullen..36 6.11 V-riem 980 V/VH............36 6.11.1 V-riem voor hoofdborstel vervangen ......................37 6.11.2 V-riem voor zijborstel vervangen ......................37 6.11.3 V-riem voor zuiger vervangen ......................37 6.11.4 V-riem voor hydraulische pomp vervangen............37 6.12 Elektrisch systeem Hako-Jonas 980 V/VH ...38 6.13 Onderhoudsschema Hako-Jonas 980 V/VH (6502.30/50) ...................39 7 8 9 Speciale uitrusting ......40 Wisselstukbehoefte.....40 Wisselstukken..............40

1 1.1

Algemene veiligheidsinformatie ........ 5 1.2 Veiligheids- en waarschuwingssymbolen 6 1.2.1 Algemeen geldende symbolen ......................... 6 1.3 Plaatjes op de machine ... 6 1.4 Werk-/veiligheidsinstructies ........................ 8 1.5 Reinigingsinstructies ....... 8 1.6 Algemene onderhoudsvoorschriften. 9 1.7 Ongevalpreventievoorschriften .................. 10 2 Beschrijving ................. 11

4.4

4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4

Functiebeschrijving........ 11 Hako-Jonas 980 V ......... 11 Hako-Jonas 980 VH ...... 11 Hoofdborstel .................. 12 Zijborstel ........................ 12 Filtersysteem/stofopzuiging ....................... 12 2.5 Schudsysteem ............... 12 2.6 Sturen ............................ 12 2.7 Wielen............................ 12 2.7.1 Hako-Jonas 980 V ......... 12 2.7.2 Hako-Jonas 980 VH ...... 12 2.8 Rem ............................... 13 2.9 Rijaandrijving ................. 13 2.10 Hydraulisch systeem hoogtelossing ................ 13 3 In gebruik nemen......... 14

EG-conformiteitsverklaring ..41 Onderhoudsattest ..................42

4 _______________________________________________________________________________

Veiligheidsinformatie

1

Veiligheidsinformatie

1.1 Algemene veiligheidsinformatie
Naast de instructies in deze handleiding moet u rekening houden met de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen in verband met het voorkomen van ongevallen. Lees de handleiding grondig door, ook als u voordien reeds met dergelijke machines voor de vloerreiniging heeft gewerkt. Trek hiervoor nu de nodige tijd uit, om later tijd te sparen. Als de machine niet in orde is, mag ze niet worden gebruikt. Voor u met de machine gaat werken, dient u zich vertrouwd te maken met alle inrichtingen. Tijdens het werk is het daarvoor te laat. De machine mag niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar, op openbare straten en op voor het publiek toegankelijke plaatsen. De gebruiker moet de machine op de voorgeschreven manier gebruiken. Bij het transport van de machine moeten de motoren worden stilgelegd. Er mag zich niemand in de gevarenzone van de machine bevinden. Voor u begint te werken, moet u nagaan of de Hako-Jonas 980 V/VH met zijn werkinrichtingen in goede staat verkeert en veilig kan worden gebruikt. De waarschuwingsstickers op de machine geven belangrijke informatie om gevaar tijdens het werk te vermijden. Als waarschuwingsstickers onleesbaar of verdwenen zijn, moeten ze worden vervangen. De machine mag niet worden gebruikt zonder de afdekkingen. Als in gesloten ruimtes moet worden gewerkt, moet voor voldoende ventilatie (stof en rookgassen) worden gezorgd. Knel- en knijpgevaar. Voor de vuilvergaarbak omhoog of omlaag wordt gezet, dient men na te gaan of er een voldoende grote veiligheidsafstand is. Brandstofreservoirs mogen enkel worden gevuld terwijl de motor stilstaat. Roken en omgaan met vuur zijn verboden bij het vullen van brandstofreservoirs en bij werken aan of in de buurt van brandstofhoudende onderdelen.

______________________________________________________________________________ 5

Veiligheidsinformatie 1.2 Veiligheids- en waarschuwingssymbolen
1.2.1 Algemeen geldende symbolen In de bedieningshandleiding zijn alle plaatsen die betrekking hebben op uw veiligheid, de veiligheid van de machine en van het milieu, voorzien van volgende waarschuwingssymbolen: Symbool Schade voor … Definitie Waarschuwin Gevaarlijke situatie personen of eigendommen Als instructies of voorgeschreven werkprocessen g onnauwkeurig of niet worden opgevolgd Opmerking de machine Belangrijke opmerkingen om de goede werking van de Hako-Jonas te verzekeren Milieugevaar het milieu Door gebruik van materialen die een gevaar inhouden voor de gezondheid en het milieu

1.3 Plaatjes op de machine
Volgende veiligheids- en informatieplaatjes zijn goed leesbaar aangebracht op de machine. Als plaatjes ontbreken of onleesbaar zijn, moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Klapschort (1) Bedieningshandleiding (5) lezen en opvolgen Rem (7)

Parkeerrem (2)

Contactslot (6)

Geluidsvermogen (8) 91 dB (A) 980 V 91 dB (A) 980 VH

Firmalogo vooraan en achteraan (3)

Bandvuldruk (4)

Afb. 1

6 _______________________________________________________________________________

Veiligheidsinformatie 1.3 Plaatjes op de machine
Heet oppervlak (11) Reinigen met hogedrukreiniger of stoomstraler is niet toegestaan. Logo Hako-Jonas (15) Slijtageregeling hoofdborstel (12)

Afb. 2 Veiligheids- en informatieplaatjes

Kenplaatje (13)

Knelgevaar (16) (enkel bij Hako-Jonas 980 V voorzien)

Hydraulische olie (9)

Draaiende onderdelen (10)

Hogedrukreiniger (14)

______________________________________________________________________________ 7

Veiligheidsinformatie 1.4 Werk-/veiligheidsinstructies
Veegzuigmachines mogen enkel worden bestuurd door bevoegde personen, die voor de bediening opgeleid zijn, aan de ondernemer of zijn afgevaardigde hun bekwaamheid voor het bedienen bewezen hebben en door hem uitdrukkelijk met het besturen belast zijn. Enkel de door de ondernemer of zijn afgevaardigde voor aanwending van de veegzuigmachine vrijgegeven oppervlakken mogen worden bereden. Voor het starten van de motor altijd alle aandrijvingen uitschakelen. Passagiers mogen niet worden meegevoerd. Opzitmachines mogen enkel vanuit de stoel in beweging worden gezet. Laat de machine nooit alleen achter terwijl de motoren nog draaien en de machine niet beveiligd is tegen toevallige bewegingen. Om onbevoegd gebruik van de machine te voorkomen, moet de aandrijving worden geblokkeerd door de sleutel uit te trekken. Bij het transport van de machine moeten de motoren worden stilgelegd. De gebruiker moet tijdens het rijden rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens het werk aandacht schenken aan derden, met name kinderen. De kap en de ommanteling niet openen terwijl de machine draait. Deze machine mag niet als stofverwijderende machine met stoffilterelement (afscheider) worden gebruikt voor het verwijderen van stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Machines met drie wielen zijn minder stabiel dan machines met vier wielen, daarom: - Nooit met hoge snelheid een scherpe bocht nemen. - Neem enkel bochten op een effen ondergrond, nooit op hellingen. - Rij altijd in een rechte lijn op of af een helling. De waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen op de machine geven belangrijke informatie om gevaar tijdens het werk te vermijden. Als in gesloten ruimtes moet worden gewerkt, moet voor voldoende ventilatie (stof en rookgassen) worden gezorgd. De filter mag enkel worden geschud als de vuilvergaarbak zich in gesloten positie bevindt.

1.5 Reinigingsinstructies
De machine is beveiligd tegen spatwater (IPX3). De Hako-Jonas 980 V en VH mag niet worden gereinigd met een hogedrukreiniger of stoomstraler. 8 _______________________________________________________________________________

Veiligheidsinformatie 1.6 Algemene onderhoudsvoorschriften
Een perfect onderhoud van de machine vormt een belangrijke bijdrage tot de ongevalpreventie. Herstellingen en onderhoudswerken mogen enkel worden uitgevoerd als de sleutel uitgetrokken is. Tijdens onderhouds-, herstellings-, afstelwerken en dergelijke moet geschikt gereedschap worden gebruikt. Wisselstukken moeten minstens even veilig zijn als de originele onderdelen. Tijdens het onderhoud van de machine en vóór onderdelen worden vervangen, moet de motor worden uitgeschakeld. De machine moet worden uitgeschakeld en de sleutel moet worden uitgetrokken. Hydraulische leidingen en slangen moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade en lekken Beschadigde slangen en leidingen onmiddellijk vervangen. Als een wiel wordt verwisseld, moet de machine ook worden beveiligd met blokken tegen de wielen, zodat ze niet kan wegrollen! Vervang een wiel zoveel mogelijk op een effen en stevige ondergrond. Op de machine gemonteerde luchtbanden mogen niet worden hersteld! Het wiel afnemen en ter herstelling naar de werkplaats brengen! Gebruik enkel de door de fabrikant toegelaten hoofdborstels en zijborstels (zie technische gegevens). Als andere hoofdborstels en zijborstels worden gebruikt, kan de veiligheid in het gedrang komen. Als u met smeermiddelen werkt, dient u rekening te houden met het milieu en met de brandpreventie. Doe oude olie en vet weg overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Reinigingsmiddelen, oliën, vetten en dergelijke moeten worden opgevangen en op de voorgeschreven wijze worden weggedaan. Gemorste stoffen onmiddellijk opnemen. Bij werken aan het elektrisch systeem moet op de Hako-Jonas 980 V/VH altijd de batterij (minpool) worden losgekoppeld en de contactsleutel worden uitgetrokken. Laat de batterijen nooit leeg achter, maar laad ze zo snel mogelijk weer op. Vul enkel gedestilleerd water bij. Als de cellen in perfecte staat verkeren, nooit batterijzuur toevoegen. Om kruipstromen te vermijden, de batterijen altijd schoon en droog houden en ze beschermen tegen verontreiniging door bijvoorbeeld metaalstof.

______________________________________________________________________________ 9

Veiligheidsinformatie
Geen metalen voorwerpen of gereedschap op de batterijen leggen. Kortsluit- en explosiegevaar. Gemorst batterijzuur mag nooit zonder meer in de riolering terechtkomen, maar moet eerst worden geneutraliseerd. Hou rekening met de wettelijke bepalingen en de plaatselijke voorschriften. Batterijzuur is sterk bijtend (op een veilige afstand van kinderen houden). Als u het zuurpeil controleert, altijd een veiligheidsbril dragen. Als er zuurspatten op het oog komen, het oog ca. 15 minuten met water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik geschikte beschermmiddelen (bijv. veiligheidshandschoenen, vingerlingen) als u met batterijen omgaat. Gebruik geen open vuur (explosiegevaar).

1.7 Ongevalpreventievoorschriften
BGV D 29 Voertuigen De bedrijfsveilige toestand van de veegmachine Hako-Jonas 980 V en VH moet indien nodig, maar minstens één keer per jaar door een specialist worden gecontroleerd. De resultaten van de controle moeten schriftelijk worden vastgelegd en moeten minstens tot aan de volgende controle worden bewaard. BGV D 27 Vloertransportvoertuigen Hou ook rekening met: - de geldende gezondheids-, werk- en brandpreventievoorschriften - de bedrijfsinterne veiligheidsvoorschriften.

10 ______________________________________________________________________________

Beschrijving

2

Beschrijving

2.1 Functiebeschrijving
2.1.1 Hako-Jonas 980 V De zijborstel dient om het vuil uit hoeken en kanten te halen, en om de werkbreedte en het oppervlakterendement op open ruimtes te vergroten. De hoofdborstel slingert het vuil overkop in de vuilvergaarbak. Het opgenomen fijne stof wordt door de zuiger opgezogen en door het filtersysteem afgescheiden. Enkel zuivere lucht keert terug naar de omgeving. Bij de Hako-Jonas 980 V wordt het vuil in de twee vuilvergaarbakken (2x30 liter) gedaan. Deze vuilvergaarbakken moeten met de hand worden leeggemaakt. Bij de Hako-Jonas 980 VH wordt het vuil weggedaan via een hoogtelossing (hefhoogte > 1.350 mm) rechtstreeks in een standaard-vuilcontainer.

Afb. 3 Werkwijze van de Hako-Jonas 980 V

2.1.2 Hako-Jonas 980 VH

Afb. 4 Werkwijze van de Hako-Jonas 980 VH

_____________________________________________________________________________ 11

Beschrijving 2.2 Hoofdborstel
De hoofdborstel heeft 12 v-vormig geplaatste borstelelementen. De hoofdborstel heeft een breedte van 700 mm en een diameter van 345 mm.

2.3 Zijborstel
De zijborstel bevindt zich vooraan rechts op de machine (standaarduitvoering). De zijborstel wordt omhoog en omlaag gebracht met een hendel. De zijborstel moet een lichte zijdelingse neiging vertonen. Het pendelbereik van de zijborstelarm is begrensd door aanslagschroeven. De aandrijving gebeurt door middel van een V-riem. Voor speciale toepassingen kan links een tweede zijborstel worden gemonteerd.

2.4 Filtersysteem/stofopzuiging
Het filtersysteem bevindt zich in de filterkast boven de vuilvergaarbak. Het door de hoofdborstel opgewervelde fijne stof wordt door de zuiger tegen de plaatfilter gevoerd en daar afgescheiden. Het fijne stof zet zich af op de buitenkant van de filterlamellen. Bij sterke stofontwikkeling moet de plaatfilter regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd.

2.5 Schudsysteem
Het op de plaatfilter afgezette stof wordt gedeeltelijk door de werktrillingen afgeschud en valt in de vuilvergaarbak. Om absoluut stofvrij te werken, moet het schudsysteem echter regelmatig worden bediend, maar uiterlijk als het controlelampje aangaat.

2.6 Sturen
De stuuroverbrenging van het stuurwiel naar het voorwiel gebeurt mechanisch door middel van een ketting, deze moet indien nodig worden bijgeregeld.

2.7 Wielen
2.7.1 Hako-Jonas 980 V Voorwiel: luchtbanden 4.00-4 Achterwielen: luchtbanden 4.00-4 2.7.2 Hako-Jonas 980 VH Voorwiel: luchtbanden 4.00-4 Achterwielen: luchtbanden 4.00-4

12 ______________________________________________________________________________

Beschrijving 2.8 Rem
De Hako-Jonas 980 V/VH is uitgerust met een bedrijfsrem. De bedrijfsrem is uitgevoerd als klossenrem en dient ook als parkeerrem. De rem bevindt zich in de achterwielen en wordt bediend via kabels. Om de rem bij te regelen, is op het rechter achterwiel een stelschroef aangebracht. Werken aan het remsysteem mogen enkel worden uitgevoerd in een bevoegde werkplaats.

2.9 Rijaandrijving
De 980 V en VH is uitgerust met een hydrostatische rijaandrijving, die door middel van een pomp wordt aangedreven door de verbrandingsmotor.

2.10 Hydraulisch systeem hoogtelossing
Het hydraulisch systeem bestaat uit een compacte eenheid (hydraulische pomp met hydraulisch reservoir) en hydraulische slangen en een hydraulische cilinder. Hydraulische olie: Mobiloil DTE 15 M

Het hydraulisch systeem werd in de fabriek gevuld met deze hydraulische olie. Inhoud hydraulisch oliereservoir: 0,76 liter

_____________________________________________________________________________ 13

In gebruik nemen

3

In gebruik nemen

Voor levering werd de Hako-Jonas 980 V/VH zorgvuldig gecontroleerd en onderworpen aan een functiecontrole. De machine mag enkel in gebruik worden genomen door het gespecialiseerd personeel van uw Hako-filiaal. Het Hako-filiaal wordt onmiddellijk na het versturen van de machine door de fabriek op de hoogte gebracht, zodat het filiaal contact met u kan opnemen om een afspraak te maken voor de opleiding.

3.1 Hako-Jonas 980 V/VH
3.1.1 Algemeen Roken en omgaan met vuur zijn verboden bij het vullen van brandstofreservoirs en bij werken aan of in de buurt van brandstofhoudende onderdelen. De Hako-Jonas 980 V/VH mag enkel worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tot 40° C. De machine mag niet worden gestart bij temperaturen < -15° C. Gasbrandstofsysteem: zie bedieningshandleiding LPG 3.1.2 Vullen met brandstof De brandstoftank bevindt zich onder de opklapbare stoelkap. Gebruik enkel zuivere brandstof. Bewaar de brandstof enkel in goedgekeurde, toegelaten en afgesloten recipiënten. Schakel de motor uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Trek de contactsleutel uit. Klap de stoelkap omhoog.
Brandstoftank

Afb. 5

- Om het vulpeil te controleren, de vulpeilindicator (afb. 5/2) bekijken. - Om te vullen het tankdeksel (afb. 5/1) verwijderen. Brandstofreservoirs mogen enkel worden gevuld terwijl de motor stilstaat. Roken en omgaan met vuur zijn verboden bij het vullen van brandstofreservoirs en bij werken aan of in de buurt van brandstofhoudende onderdelen.

14 ______________________________________________________________________________

In gebruik nemen
3.1.3 Motoroliepeil controleren - In de fabriek is de machine reeds gevuld met motorolie. - Veiligheidshalve moet het oliepeil worden gecontroleerd (Zie paragraaf 6.9.2 afb. 23/2) - Als het oliepeil te laag komt, wordt de motor veiligheidshalve uitgeschakeld of kan de motor niet worden gestart. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een oliegebrekschakelaar Oliegebrekschakelaar (afb. 0/1) op de motor, tegelijk gaat een controlelampje (afb. 0/2) op de oliegebrekschakelaar rood branden.
Afb. 0

Om de machine weer gebruiksklaar te maken, moet het voorgeschreven oliepeil worden hersteld door bij te vullen. Als olie moet worden bijgevuld, enkel schone olie gebruiken. Geen gebruikte olie opnieuw gebruiken! Bewaar de olie enkel in goedgekeurde, toegelaten en afgesloten recipiënten.

_____________________________________________________________________________ 15

Bediening

4

Bediening

4.1 Bedieningselementen op de Hako-Jonas 980 V/VH
1 2 3 4 5 6 7 8 Bediening klapschort Vergrendeling voor bedrijfsrem Pedaal voor bedrijfs-/ parkeerrem Rijpedaal, achteruit Rijpedaal, vooruit Bedieningspaneel Stoelverplaatsing Vastzetknop, blokkering voor ontgrendeling zwenken vuilvergaarbak (Hako-Jonas 980 VH) 9 Ontgrendelhefboom voor zwenken vuilvergaarbak (Hako-Jonas 980 VH)

Afb. 6 1 Bediening klapschort Hiermee wordt de klapschort waarmee grof vuil wordt opgenomen, geopend en gesloten. 2 Vergrendeling voor bedrijfsrem/parkeerrem Hiermee wordt de bedrijfsrem/parkeerrem geblokkeerd. De bedrijfsrem werkt dan als parkeerrem. De blokkering wordt opgeheven door op het pedaal voor de bedrijfsrem (3) te drukken. 3 Pedaal voor bedrijfsrem/parkeerrem Hiermee wordt de bedrijfsrem op de achterwielen bediend. Voor de machine wordt verlaten, moet de bedrijfsrem worden bediend en met de blokkering worden vastgezet. 4 Rijpedaal, achteruit Dient om achteruit te rijden en tegelijk de snelheid traploos te regelen. Als het pedaal wordt losgelaten, keert het automatisch terug naar de uitgangspositie; de machine komt tot stilstand. 5 Rijpedaal, vooruit Dient om vooruit te rijden en tegelijk de snelheid traploos te regelen. Als het pedaal wordt losgelaten, keert het automatisch terug naar de uitgangspositie; de machine komt tot stilstand. 6 Bedieningspaneel Beschreven in de paragraaf “Bedieningspaneel”. 7 Stoelverplaatsing Hiermee wordt de stoel aangepast aan de grootte van de gebruiker. De bestuurdersstoel moet zo worden ingesteld, dat de bestuurder comfortabel zit en probleemloos alle bedieningselementen kan bereiken. - De stoel in de langsrichting verstellen De hefboom iets naar rechts duwen, de bestuurdersstoel vooruit of achteruit schuiven naar de gewenste stand, de hefboom weer laten vergrendelen. 8 Vastzetknop voor ontgrendeling zwenken vuilvergaarbak De vastzetknop dient om de ontgrendelhefboom voor het zwenken van de vuilvergaarbak te ontgrendelen. 9 Ontgrendelhefboom voor zwenken vuilvergaarbak De ontgrendelhefboom dient om de vuilvergaarbak vrij te maken om te zwenken.

16 ______________________________________________________________________________

Bediening 4.2 Bedieningspaneel op de Hako-Jonas 980 V/VH
1 Hendel voor hoofdborstel 2 Vrijgave hoogtelossing (Hako-Jonas 980 VH) 3 Claxon 4 Trekknop voor zuiger/schudinrichting 5 Trekknop voor chokeklep 6 Flitslicht (optie/6505) 7 Verlichting (optie/6506) 8 Omhoog en omlaag brengen hoogtelossing (Hako-Jonas 980 VH) 9 Hendel voor zijborstel 10 Controlelampje parkeerrem 11 Laadcontrolelampje 12 Bedrijfsurenteller 13 Controlelampje, blazer 14 Controlelampje, schudinrichting 15 Trekknop voor toerentalregeling motor 16 Contactschakelaar

Afb. 7

1 Hendel voor hoofdborstel Hiermee wordt de hoofdborstel omhoog en omlaag gebracht en worden de hoofd- en de zijborstel in- en uitgeschakeld. - Hoofdborstel omlaag brengen en hoofdborstel en zijborstel inschakelen = hendel naar voor duwen - Hoofdborstel omhoog brengen en hoofdborstel en zijborstel uitschakelen = hendel naar u toe trekken 2 Vrijgave voor hoogtelossing Hiermee wordt het omhoog en omlaag brengen vrijgegeven voor de hoogtelossing.

Moet worden bediend vóór de toets omhoog/omlaag voor de hoogtelossing wordt ingedrukt. Tijdens het omhoog/omlaag brengen moet deze toets ingedrukt worden gehouden. Bij richtingswijziging van omhoog naar omlaag of omgekeerd moet de schakelaar „vrijgave hoogtelossing“ één keer worden losgelaten en opnieuw worden bediend. 3 Drukschakelaar voor de claxon Als deze drukschakelaar wordt bediend, weerklinkt een akoestisch signaal.

_____________________________________________________________________________ 17

Bediening
4 Trekknop voor zuiger/schudinrichting Stand van de trekknop (van onder naar boven): 0 Afzuiging actief (tijdens het vegen van droge oppervlakken of droog materiaal de klep sluiten). 1 Afzuiging inactief (tijdens het vegen van natte oppervlakken of nat materiaal moet de klep worden geopend). 2 Schudinrichting ingeschakeld (de trekknop moet tot tegen de aanslag worden uitgetrokken en dan worden losgelaten). Als het controlelampje (afb. 7/13) geel oplicht, moet de schudinrichting worden bediend (stand 2). In deze stand wordt 7 keer geschud. Trekknop niet in stand 2 houden. 5 Trekknop voor de choke Om de chokeklep te bedienen (koude start). - Knop omlaag geduwd Choke niet bediend. - Knop omhoog getrokken Choke voor koude start bediend. Bij warme motor de chokeklep niet gebruiken. 6 Flitslicht (optie/6505) Hiermee wordt het flitslicht in-/ uitgeschakeld. 7 Verlichting (optie/6506) Hiermee wordt het dimlicht in-/ uitgeschakeld.

8 Omhoog en omlaag brengen hoogtelossing Hiermee wordt de vuilvergaarbak omhoog en omlaag gebracht. Om de vuilvergaarbak omhoog te brengen, moet de schakelaar ingedrukt worden gehouden tot de gewenste storthoogte bereikt is. Om de vuilvergaarbak omlaag te brengen, dient u de schakelaar ingedrukt te houden tot de vuilvergaarbak onderaan tegen het chassis komt. Om de vuilvergaarbak omhoog en omlaag te brengen, dient u kort daarvoor de vrijgavetoets voor de hoogtelossing in te drukken en ingedrukt te houden.

18 ______________________________________________________________________________

Bediening
9 Hendel voor zijborstel Hiermee wordt de zijborstel omhoog en omlaag gebracht. - Zijborstel omlaag = hendel naar voor duwen - Zijborstel omhoog = hendel naar u toe trekken 10 Controlelampje, parkeerrem (rood) Gaat aan als de parkeerrem wordt bediend. Als de parkeerrem wordt afgezet, gaat het controlelampje uit. 11 Laadcontrolelampje (rood) Gaat aan als de contactschakelaar wordt bediend en moet uitgaan als de motor aanslaat. 12 Bedrijfsurenteller Geeft de bedrijfsuren aan. De teller werkt enkel als de bestuurder op de stoel zit en het contact ingeschakeld is. 13 Controlelampje, blazer (oranje) Gaat aan als de zuiger inactief is. 14 Controlelampje, schudden (oranje) Als dit controlelampje oplicht, moet het filtersysteem worden geschud; daartoe moet de trekknop (afb. 7/5) worden bediend. Tijdens het schudden knippert het controlelampje; het gaat uit als de filter gereinigd is. Er worden 7 schudintervallen uitgevoerd. 15 Motortoerentalregelaar Hiermee wordt het motortoerental geregeld. Door de trekknop omhoog te trekken, kan het werktoerental worden bereikt. 16 Contactslot Om de ontsteking in/uit te schakelen, om de motor te starten en af te zetten en om de machine te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Om veiligheidsredenen is de Hako-Jonas 980 V/VH uitgerust met een stoelcontactschakelaar. De motor kan enkel worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Als het stoelcontact bij draaiende motor wordt onderbroken, moet bij de Hako-Jonas 980 V/VH de verbrandingsmotor opnieuw worden gestart.

_____________________________________________________________________________ 19

Bediening 4.3 Leegmaken vuilvergaarbak Hako-Jonas 980 V
- De beugel (afb. 8/3) omhoog klappen = de vuilvergaarbakken (afb. 8/2) gaan omlaag. - De greep (afb. 8/1) van één vuilvergaarbak vastnemen, iets optillen en uittrekken. - De vuilvergaarbak aan de beugelgreep naar de afvalcontainer Afb. 8 brengen en leegmaken. - De tweede vuilvergaarbak leegmaken zoals hierboven Leegmaken vuilvergaarbak beschreven. Hako-Jonas 980 V - De vuilvergaarbakken (afb. 8/2) terugplaatsen en de beugel (afb. 8/3) weer omlaag klappen. 1 Greep in vuilvergaarbak
2 Vuilvergaarbak 3 Beugel om vuilvergaarbak omhoog/omlaag te brengen

De vuilvergaarbakken moeten regelmatig worden gereinigd.

4.4 Leegmaken vuilvergaarbak Hako-Jonas 980 VH
Voor de vuilvergaarbak wordt leeggemaakt, moeten de zijborstel en de hoofdborstel omhoog worden gezet en uitgeschakeld. Als de vergaarbak omhoog wordt gezet en de hoofdborstel nog draait, wordt de motor uitgeschakeld.
1 2 3 4 Ophefarm Ophefcilinder Vuilvergaarbak Beugelgreep

Afb. 9 Leegmaken vuilvergaarbak Hako-Jonas 980 VH

De vuilvergaarbakken moeten regelmatig worden gereinigd.

Als wordt gereden terwijl de vuilvergaarbak omhoog staat, daalt de stabiliteit van de machine; de vuilvergaarbak mag dus pas omhoog worden gezet net voor hij wordt leeggemaakt. Voor de vuilvergaarbak omhoog wordt gezet, dient de gebruiker na te gaan of er zich geen personen of voorwerpen achter of naast de veegmachine bevinden. De vuilvergaarbak enkel omhoog brengen op een effen, horizontale ondergrond. Als de vuilvergaarbak omhoog staat, mag u slechts langzaam rijden. Er mag zich niemand in de gevarenzone bevinden. Knel- en knijpgevaar. Voor de vuilvergaarbak omhoog of omlaag wordt gezet, dient u na te gaan of er een voldoende grote veiligheidsafstand is. 20 ______________________________________________________________________________

Bediening
De vuilvergaarbak wordt als volgt leeggemaakt: - De zijborstel en de hoofdborstel omhoog zetten en uitschakelen. - Het filtersysteem afschudden - De schakelaar (afb. 10/1) bedienen, de schakelaar ingedrukt houden. (Vuilvergaarbak wordt ontgrendeld) - De schakelaar (afb. 10/2) bedienen naar voor duwen = vuilvergaarbak omhoog. Afb. 10 - De vuilvergaarbak (afb. 9/3) wordt omhoog gebracht. - De Hako-Jonas 980 VH achteruit rijden tot de vuilvergaarbak Bedieningspaneel Hako-Jonas 980 zich boven de afvalcontainer bevindt. VH - Op de ontgrendelhefboom (afb. 11/2) de veiligheidsknop (afb. 11/1) uittrekken. 1 Schakelaar voor vrijgave - Met de ontgrendelhefboom (afb. 11/2) de vuilvergaarbak hoogtelossing vrijgeven om te zwenken. 2 Vuilvergaarbak, omhoog en omlaag - De Hako-Jonas 980 VH naar voor wegrijden van de afvalcontainer. - De vuilvergaarbak omlaag brengen, daartoe de schakelaar (afb. 10/1) en de schakelaar (afb. 10/2) bedienen naar achter duwen = vuilvergaarbak omlaag Hou rekening met de informatie in paragraaf 4.2/2 Vrijgave hoogtelossing. Als de vergaarbak omhoog wordt gezet, is het vegen geblokkeerd. Als de hoofdborstel bij opgetilde vuilvergaarbak toch omlaag wordt gezet, gaat de V-motor uit. De motor kan enkel opnieuw worden gestart als het vegen onderbroken is (hefboom HB staat op "uit" of de vergaarbak staat omlaag). (basisvoorwaarde: bestuurder zit op de stoel)
Afb. 11 Hefboom ontgrendeling zwenken vuilvergaarbak 1 Veiligheidsknop 2 Ontgrendelingshefboom, vuilvergaarbak zwenken

Hoogtelossing geblokkeerd zolang het vegen ingeschakeld is!

Als de hoofdborstel wordt ingeschakeld terwijl de vuilvergaarbak omhoog staat, stopt de motor. Als de vuilvergaarbak na het zwenken niet volledig kan worden leeggemaakt, met de beugelgreep (afb. 9/4) de vuilvergaarbak manueel schudden. De vuilvergaarbak moet regelmatig worden gereinigd. De vuilvergaarbak mag slechts tot een maximaal vulvolume van 70 liter, maar niet meer dan 110 kg worden gevuld. _____________________________________________________________________________ 21

Bediening 4.5 Gebruik
De bestuurder moet de bedieningshandleiding zorgvuldig gelezen hebben. Alle bedieningshendels zijn voorzien van duidelijke symbolen om de gewenning te vergemakkelijken. De eerste rijpogingen moeten worden uitgevoerd op een vrije ruimte of een vrije baan, tot de verschillende bedieningselementen en hun functie goed bekend zijn. Hou rekening met volgende veiligheidstechnische aanwijzingen: Bij de Hako-Jonas 980 V/VH moeten altijd de voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd die algemeen gelden voor het omgaan met motorvoertuigen. Op de Hako-Jonas 980 V/VH mogen geen passagiers worden meegevoerd. De op de Hako-Jonas 980 V/VH aangebrachte waarschuwingsstickers geven belangrijke informatie om gevaar tijdens het werk te vermijden. Volg deze instructies voor uw eigen veiligheid op. Voor het begin van het werk moet worden nagegaan of de Hako-Jonas 980 V/VH en zijn werkinrichtingen zich in de voorgeschreven toestand bevinden; controleer ook de werkveiligheid. De Hako-Jonas 980 V/VH nooit gebruiken zonder goed werkende bescherminrichtingen. 4.5.1 Voor de motor wordt gestart Zitkap openen en volgende controles uitvoeren: - Motoroliepeil - Visuele controle van V-riemen - Brandstofvoorraad - Brandstofkraan openen. (de brandstofkraan bevindt zich direct op een uitsparing van de luchtfilter)

geopend

gesloten

- Stoelkap sluiten. 4.5.2 De motor starten Om veiligheidsredenen is de Hako-Jonas uitgerust met een stoelcontactschakelaar. De motor kan enkel worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Alle bedieningshendels en schakelaars moeten in de nulstand staan. De parkeerrem bedienen. Choke bedienen (enkel bij koude motor) Contactsleutel iets naar rechts draaien, ontsteking ingeschakeld Contactsleutel verder draaien en motor starten. Als de startprocedure moet worden herhaald of als de motor blijft staan, kan hij pas opnieuw worden gestart als voordien de ontsteking wordt uitgeschakeld. Een blokkeersysteem in de contactschakelaar voorkomt dat de startmotor kan worden bediend terwijl de motor draait. Maximaal 10 seconden ononderbroken starten, tussen elke startpoging een korte pauze inlassen om de batterij te sparen. - De motor iets laten warmdraaien, daarbij de chokeknop langzaam induwen. 22 ______________________________________________________________________________

Bediening
4.5.3 Motor uitschakelen - Contactsleutel naar links draaien. . 4.5.4 Vegen - De motor starten - Het bedrijfstoerental instellen In de basisinstelling is de afzuiging actief. Bij nat veegmateriaal moet de klep worden geopend. De hoofdborstel en de zijborstel omlaag zetten. De parkeerrem afzetten. Het rijpedaal langzaam indrukken tot de gewenste rijsnelheid bereikt is. De schudinrichting voor de reiniging van de filter regelmatig bedienen. Het veegmateriaal in de vuilvergaarbak controleren, eventueel de vuilvergaarbak leegmaken. Starten met gasbrandstofsysteem (LPG) zie bedieningshandleiding gasbrandstofsysteem. 4.5.5 Stoppen en parkeren - Laat het rijpedaal los, het keert automatisch terug naar de uitgangspositie en de machine komt tot stilstand. - Bedien de parkeerrem. - Zet de hoofdborstel en de zijborstel omhoog. - Schakel de motor uit. De Hako-Jonas kan door tegensturen met het rijpedaal of de bedrijfsrem worden afgeremd. De sleutel uittrekken als u de machine achterlaat, zodat onbevoegde personen de machine niet kunnen gebruiken Bij langdurige buitendienststelling moet de brandstofkraan worden gesloten.

_____________________________________________________________________________ 23

Bediening
4.5.6 Verplaatsen Mocht het ooit noodzakelijk zijn om de Hako-Jonas 980 V/VH te verplaatsen terwijl de motor stilstaat, moet de bypassklep (afb. 12) worden bediend. Als de machine wordt verplaatst, moet voordien de bypassklep op de rijpomp worden bediend. Daartoe moet de hefboom (afb. 13/1) van de bypassklep ca. één kwartslag in uurwijzerszin tot tegen de aanslag worden gedraaid.
Afb. 12

4.5.7 Transporteren Tijdens transport op een laadvloer moet de Hako-Jonas 980 V/VH met de parkeerrem worden vastgezet, bovendien moeten blokken tegen de wielen worden geplaatst en moet de machine met riemen worden vastgezet.

Afb. 13

24 ______________________________________________________________________________

Technische gegevens

5

Technische gegevens
Hako-Jonas Afmetingen en gewicht Lengte met zijborstel Breedte zonder zijborstel Breedte met 1 zijborstel Breedte met 2 zijborstels Hoogte inclusief bestuurdersstoel Max. eigen gewicht incl. toebehoren Toel. totaal gewicht Rij- en veegprestaties Rijsnelheid - vooruit Rijsnelheid - achteruit Max. veegsnelheid (aanbevolen 4,0 km/h) Veegbreedte zonder / met 1 zijborstel met 2 zijborstels Theoretisch veegrendement met 1 of 2 zijborstels zonder zijborstel Klimvermogen max. Filtersysteem Filteroppervlak Plaatfilter Hoofdborstel Lengte / diameter Slijtagegrens Toerental Veegspiegel Aantal borstelrijen Standaard beborsteling Vloerafstand van dichtingsrubbers op borstelruimte Dichtingsrubbers, links / rechts / achter Dichtingsrubber, voor Zijborstel Diameter Toerental Standaard beborsteling Vuilvergaarbak Vergaarbakvolume Aandrijfwielen Luchtbanden met slang: bandmaat Banddruk Volrubberen banden 980 V (6502.30) mm mm mm mm mm kg kg 1520 1000 1120 1240 1300 410 580 980 VH (6502.50) 1520 1000 1120 1240 1300 480 680

km/h km/h km/h mm mm m² / h m² / h % m² Aantal mm mm omw/min mm

6,0 4,0 6,0 700/970 1240 5800/7450 4200 16 2,8 1 700 / 345 290 530 +/- 20 50 + 10 12 v-vormig PA 1/1/4

6,0 4,0 6,0 700/970 1240 5800/7450 4200 16 2,8 1 700 / 345 290 530 +/- 20 50 + 10 12 v-vormig PA 1/1/4 rust op de vloer

mm

mm omw/min

460 90 PA 2x30 4.00 - 4 6PR 6 Optie

460 90 PA 70 4.00 - 4 6PR 6 Optie

Liter

bar

_____________________________________________________________________________ 25

Technische gegevens
Hako-Jonas Motor Fabrikant Type Werkprocedure / aantal cilinders Cilinderinhoud Vermogen bij 3600 omw/min Bedrijfstoerental (bij ingeschakelde hoofdborstel, zijborstel en zuiger) Inhoud brandstoftank (normale benzine loodvrij) Brandstofverbruik Motorolie / volume Bougie Luchtfilterelement (Kawasaki) Voorfilter (Kawasaki)
Hydraulisch systeem rijaandrijving

980 V (6502.30) Kawasaki FE 250 D 4-takt/1 cil. 249 6 2475 +/- 25 5,3 1,2 15W-40 / 1,1 NGK BP 5 ES 11013-2128 11013-2129 DTE 15 M (of een gelijkaardige olie) 10 CS-050-P-10-A

980 VH (6502.50) Kawasaki FE 250 D 4-takt/1 cil. 249 6 2475 +/- 25 5,3 1,2 15W-40 / 1,1 NGK BP 5 ES 11013-2128 11013-2129 DTE 15 M (of een gelijkaardige olie) 10 CS-050-P-10-A

cm³ KW omw/min liter liter/h type/liter

Hydraulische olie, bijv. Mobiloil Tankinhoud Oliefilterpatroon / MP Filtri Hydraulisch systeem hoogtelossing Compacte eenheid (onderhoudsvrij) Hydraulische olie, bijv. Mobiloil Hydraulisch reservoir, inhoud Elektrisch systeem Starterbatterij Dynamo Geluidsemissiewaarde Het volgens DIN EN ISO 11201 aan het oor van de gebruiker in normale gebruiksomstandigheden gemeten geluidsdrukniveau (LpA) bedraagt bij – werktoestand blazer, hoofdborstel en zijborstel ingeschakeld Het volgens DIN EN ISO 3744 bij normale gebruiksomstandigheden en maximale volumestroom gemeten geluidsvermogensniveau bedraagt Trillingswaarden De volgens EN 1003 berekende gewogen effectieve waarde van de versnelling waaraan de bovenste ledematen (hand-arm) blootgesteld zijn, bedraagt in normale gebruiksomstandigheden minder dan De overeenkomstig EN 1032 berekende gewogen effectieve waarde van de versnelling waaraan het lichaam (voeten of zitvlak) blootgesteld is, bedraagt bij normale gebruiksomstandigheden niet meer dan liter bestelnr.

Liter V / Ah A 12 / 45 13

DTE 15 M (of een gelijkaardige olie) 0,76 12 / 45 13

dB (A)

77

77

dB (A)

91

91

m/s²

< 2,5

< 2,5

m/s²

< 0,5

< 0,5

26 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging

6

Onderhoud / verzorging

6.1 Onderhoudsvoorschriften
Als de door ons voorgeschreven onderhoudswerken worden uitgevoerd, bent u zeker steeds een bedrijfsklare en degelijke machine ter beschikking te hebben. Voorkomen is beter dan genezen – en goedkoper! De bedrijfsveilige toestand van de veegzuigmachine Hako-Jonas 980 V/VH moet indien nodig - maar minstens één keer per jaar - door een erkend specialist worden gecontroleerd. De resultaten van de controle moeten schriftelijk worden vastgelegd en moeten minstens tot aan de volgende controle worden bewaard. Als uw eigen werkplaats de in het onderhoudsschema beschreven werken niet kan uitvoeren, kunt u contact opnemen met uw Hako-filiaal; daar zal men deze werken graag voor u uitvoeren. Opgeleid personeel en originele wisselstukken staan daar ter beschikking. Bij het reinigen en onderhouden van de machine en bij het vervangen van onderdelen moeten de motoren worden uitgeschakeld en moet de contactsleutel worden uitgetrokken. De minpool op de batterij moet worden losgekoppeld en de bedrijfsrem (parkeerrem) moet worden aangezet. Bij alle vragen en bestellingen van wisselstukken moet u altijd het machinenummer vermelden, dat u op het kenplaatje vindt. Kenplaatje zie paragraaf 1.3.1 afb. 2/13 Gemorste oliën moeten worden opgevangen en op de voorgeschreven wijze worden weggedaan.

Tijdens onderhouds-, herstellings-, afstelwerken en dergelijke moet geschikt gereedschap worden gebruikt. Wisselstukken moeten minstens even veilig zijn als de originele onderdelen. Geen banden afnemen, optrekken of op een velg herstellen. De band en de velg naar een werkplaats brengen die over speciaal opgeleid personeel en speciaal veiligheidsgereedschap beschikt. Bij werken aan het elektrisch systeem altijd de min-pool van de batterij loskoppelen.

_____________________________________________________________________________ 27

Onderhoud / verzorging 6.2 Hoofdborstel demonteren/monteren
De hoofdborstel is toegankelijk aan de linker zijde van de machine en wordt als volgt vervangen: - De hoofdborstel omlaag zetten. - De contactsleutel uitrekken en de machine blokkeren met de parkeerrem. - De afdekking afnemen. - De vergrendelingen (afb. 14/2) met de bijgeleverde vierkantsleutel openen (linksom draaien). De afdekking afnemen - De afdekking (afb. 14/1) afnemen - De kruisgreep (afb. 15/2) losmaken en verwijderen. - De hoofdborstelhouder (afb. 15/1) afnemen. - De knevel (afb. 15/3 en 5) ter ontgrendeling omhoog draaien. - De plaat met dichtingsrubber (afb. 15/4) afnemen. - De hoofdborstel uittrekken. De montage van de hoofdborstel gebeurt in omgekeerde volgorde.

Afb. 14

Afb. 15 Hoofdborstel demonteren

6.3 Veegspiegel instellen
Met een instelling kan de machine worden aangepast aan alle veegomstandigheden. De hoofdborstel moet voor normaal gebruik en geringe slijtage als volgt worden ingesteld. De instelling van de borstel wordt gecontroleerd op een gladde en effen ondergrond. Voor de controle: effen oppervlak voor de controle van de hoofdborstelinstelling met krijt markeren. De luchtdruk in de banden controleren (6 bar). - Zet de machine vast met de parkeerrem. - Breng de hoofdborstel omlaag en laat hem korte tijd in die stand draaien - Breng de hoofdborstel omhoog en rijd de Hako-Jonas 980 V/VH iets vooruit. Als de hoofdborstel juist ingesteld is, moet een parallel veegspoor op de vloer zichtbaar zijn (veegspiegel). De veegspiegel moet bij de - Hako-Jonas 980 V 50 mm - Hako-Jonas 980 VH 50 mm breed zijn. 28 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging
De breedte van de veegspiegel wordt als volgt ingesteld met de kruisgreep (afb. 16/2): Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Bedien de parkeerrem. Open de stoelkap. Maak de knevel los (afb. 16/3). Draai de kruisgreep (afb. 16/1) links = veegspiegel breder rechts = veegspiegel smaller. - Zet de knevel vast (afb. 16/3). - Sticker borstelverstelling (afb. 16/2). Per volledige omwenteling van het verstelwiel wordt de veegspiegel ca. 10 mm groter of kleiner Als de veegspiegel wordt overschreden, is de hoofdborstel sneller versleten en wordt de aandrijving meer belast.
Sticker hoofdborstelverstelling (in afb. 16/2) Afb. 16 Borstelverstelling

Afb. 17

6.4 Dichtingsrubbers voor borstelruimte
De perfecte toestand van de dichtingsrubbers is absoluut noodzakelijk voor een goede werking van de veegmachine, met name om de voorgeschreven onderdruk in de borstelruimte, een net veegbeeld en geringe slijtage van de dichtingsrubbers te verzekeren (de dichtingsrubbers op de borstelruimte regelmatig controleren op slijtage en beschadiging). Defecte dichtingsrubbers onmiddellijk vervangen. De vloerafstand van de zijdelingse en achterste dichtingsrubbers kan worden ingesteld (langsgaten in de dichtingsrubbers). Vloerafstand Zijdelings ca. 1mm Achter ca. 4 mm

De instelling moet worden uitgevoerd als de banden een druk van 6 bar hebben. Het voorste dichtingsrubber (klapschort) is niet in de hoogte verstelbaar. Dit sleept op de vloer.

6.5 Instelling van de klapschort
- Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. - Zet de machine vast met de parkeerrem. - Neem de afdekking af (zoals beschreven in „Hoofdborstel demonteren en monteren“). - Draai de ES-bout (afb. 18/2) uit - Door de vork (afb. 18/1) te draaien, kan de instelling worden gewijzigd. De instelling moet altijd zo worden gekozen, dat het dichtingsrubber van de klapschort tijdens het werk met de machine niet door de hoofdborstel wordt ingetrokken.
Afb. 18 Klapschort instellen

_____________________________________________________________________________ 29

Onderhoud / verzorging 6.6 Zijborstel vervangen
De zijborstel bevindt zich vooraan rechts op de machine (standaarduitvoering). De zijborstel wordt met de handhefboom (paragraaf 4.2 afb. 7/9) omhoog en omlaag gezet. De zijborstel moet een lichte neiging naar voor en naar de buitenzijde vertonen. Het pendelbereik van de zijborstelarm is begrensd door aanslagschroeven. De aandrijving gebeurt door middel van een V-riem. Voor speciale toepassingen kan links een tweede zijborstel worden gemonteerd. De zijborstel wordt als volgt gedemonteerd:
Afb. 19

-

Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Zijborstel vervangen Zet de machine vast met de parkeerrem. Koppel de batterijstekker los. De zijborstel moet omhoog staan Draai de zeskantmoer (afb. 19/1) los en verwijder ze samen met de onderlegring. Draai de schroef (afb. 19/2) uit. Neem de zijborstel af.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

6.7 Plaatfilter demonteren
De plaatfilter wordt als volgt gedemonteerd: Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Open de stoelkap. Maak de snelsluitingen (afb. 20/1) los Neem het deksel, filterkast (afb. 20/2) af. Draai de vleugelschroeven (afb. 21/2) los en neem ze uit. - Klap het frame met de elektromotor (afb. 21/3) omhoog. - Haak het frame op de aangegeven positie (afb. 21/4) vast. - Neem de plaatfilter (afb. 21/5) uit. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.
Afb. 20 Demontage plaatfilter 1 Snelsluitingen 2 Filterkastdeksel 3 Filterkast

-

30 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging
Plaatfilter 1 2 3 4 5 Vergrendelhaak Vleugelschroeven Frame met elektromotor Inhaakopening vergrendelhefboom Plaatfilter

Afb. 21

6.8 Reiniging van de plaatfilter
De plaatfilter (afb. 22/1) horizontaal vanaf een hoogte van ca. 1 m op een gladde vloer laten vallen zoals aangegeven in afb. 22. De vuile zijde van de plaatfilter moet naar de vloer gericht zijn.
Vloerafstand ca. 1 m

Vuile zijde

Vloer

Afb. 22 Reiniging plaatfilter 1 Plaatfilter

_____________________________________________________________________________ 31

Onderhoud / verzorging 6.9 Hako-Jonas 980 V/VH
6.9.1 Motor De motor is een onderhoudsvriendelijke en robuuste viertaktmotor. De regelmatig uit te voeren onderhoudswerken worden hierna beschreven. Bij het reinigen en onderhouden van de machine en bij het vervangen van onderdelen moeten de motoren worden uitgeschakeld en moet de contactsleutel worden uitgetrokken. Tijdens onderhouds-, herstellings-, afstelwerken en dergelijke moet geschikt gereedschap worden gebruikt. Wisselstukken moeten minstens even veilig zijn als de originele onderdelen. 6.9.2 Motoroliepeil controleren Het oliepeil als volgt controleren terwijl de machine horizontaal staat:

Afb. 23 Oliepeilcontrole

Als niet met de machine werd gewerkt voor het oliepeil wordt gecontroleerd, dient u de motor te laten warmlopen om de olie op te warmen. Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Open de stoelkap Trek de afsluitstop (afb. 23/1) met de peilstok uit. Veeg de peilstok af en duw de afsluitstop tot tegen de aanslag weer in. Trek hem daarna weer uit. Het oliepeil moet tussen de min- en max-markering (afb. 23/2) staan, eventueel motorolie bijvullen. Duw de afsluitstop weer in. Als het oliepeil te laag is, schakelt de motor als beveiliging automatisch uit.

32 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging
6.9.3 Motorolie verversen Opgelet! De uitlaatpijp kan nog heet zijn. Als niet met de machine werd gewerkt voor de olie wordt ververst, dient u de motor te laten warmlopen om de olie op te warmen. Voor de motorolie kan worden ververst, moeten volgende werken worden uitgevoerd: -

Rijrichting

Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit. Afb. 24 Zet de machine vast met de parkeerrem. Motorolie verversen, Open de stoelkap. machinezijde rechts Maak de snelsluitingen (afb. 20/1) los. Neem het deksel, filterkast (afb. 20/2) af. Draai de schroeven aan de binnenzijde van de rechter zijbeplating los en neem ze uit. Kantel de zijbeplating lichtjes naar buiten, neem ze daarna langs boven uit. Haal de aflaatslang (afb. 24/1) uit de klem (afb. 24/2) en steek ze langs onder door het voertuigchassis. Koppel de klem los, trek de afsluitstop uit de afsluitslang en laat de olie af. Sluit de aflaatslang (afb. 24/1) af met de afsluitstop en zet ze vast met de klem. Zet de aflaatslang (afb. 24/1) vast in de klem. Giet motorolie in de controleopening terwijl de machine horizontaal staat. Controleer het oliepeil met de peilstok, eventueel verder bijvullen.

Motorolie SAE 15 W-40 Volume: ca. 1,1 l Als motorolie wordt bijgevuld, moet een vultrechter worden gebruikt die bestand is tegen olie. 6.9.4 Luchtfilter De luchtfilter zit in de motorruimte. De schuimfilter moet om de 50 bedrijfsuren worden gereinigd. Het papierelement moet om de 100 bedrijfsuren worden gereinigd. Bij zeer stofrijk gebruik moet de luchtfilter dagelijks worden gereinigd.

_____________________________________________________________________________ 33

Onderhoud / verzorging

Luchtfilter 1 Luchtfilter 2 Vleugelschroef 3 Luchtfilterkap met filterelement

Afb. 25

Een vuil filterelement leidt tot een vermindering van de prestaties en een sterke rookontwikkeling van de motor. De motor nooit laten werken zonder filterelement. Het filterelement indien nodig vervangen. Het filterelement wordt als volgt gedemonteerd: - Schroef de vleugelschroeven (afb. 25/2) af en neem de filterkap (afb. 25/3) met het filterelement af. - Neem de schuimfilter en de papierfilter (afb. 26/3 en 4) uit en reinig ze droog, vervang ze indien nodig.
Onderdelen luchtfilterelement 1 2 3 4 Vleugelschroef Luchtfilterkap Schuimfilter Papierfilter

Afb. 26

6.10 Hydraulisch systeem
De hydraulische aggregaten zijn olie- en onderhoudsvrij. De onderhoudswerken beperken zich tot het vervangen van de olie en oliefilter. Bij regelmatige controle en periodiek onderhoud (zie onderhoudsschema vanaf pagina 39) kunnen vroegtijdige defecten worden vermeden. Het is aan te bevelen alle werken aan het hydraulisch systeem die voorbij eenvoudig onderhoud gaan, enkel te laten uitvoeren door in de fabriek opgeleid gespecialiseerd personeel.

34 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging
6.10.1 Hydraulische olie controleren Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Open de stoelkap. Draai het afsluitdeksel met de peilstok (afb. 27/1) uit. Veeg af met een schone doek. Draai het afsluitdeksel tot tegen de aanslag in. Draai het afsluitdeksel met de peilstok uit en meet het peil van de hydraulische olie, eventueel hydraulische olie bijvullen.

6.10.2 Hydraulische olie bijvullen - Draai het afsluitdeksel met de peilstok (afb. 27/1) uit en meet het peil van de hydraulische olie zoals beschreven in paragraaf 6.10.1. - Om bij te vullen gebruikt u een geschikt vat met een gieter of trechter; beide moeten bestand zijn tegen olie. Hydraulische-oliefilter - Na het bijvullen dient u het oliepeil opnieuw te controleren. - Het juiste oliepeil is bereikt als het onderste uiteinde van de 1 Vulopening peilstok minstens 5 mm met olie bevochtigd is. 2 Hydraulische-oliefilter 6.10.3 Hydraulische-oliefilter vervangen De hydraulische-oliefilter bevindt zich in de leiding naar de pomp. Hij is uitgerust met een bypassklep, zodat ook bij vervuilde oliefilter de olievoorziening van de rijaandrijving gewaarborgd is. De oliefilter moet na de eerste 100 bedrijfsuren worden vervangen. De hydraulische oliefilter (afb. 27/2) losmaken door hem linksom te draaien en af te schroeven. Een nieuwe filter opschroeven, voordien met olie vullen Rijd een eindje met de machine. Vul hydraulische olie bij tot het peil op de juiste hoogte staat. Controleer het oliepeil.

Afb. 27

Hydraulische olie: Mobil DTE 15 M of een olie van vergelijkbare kwaliteit. Mocht het ooit nodig zijn de hydraulische olie volledig af te laten, gaat u als volgt te werk: - Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit. - Zet de machine vast met de parkeerrem. - Neem de vuilvergaarbak rechts uit. (enkel Hako-Jonas 980 V) Bij de Hako-Jonas 980 VH moet de vuilvergaarbak omhoog worden gebracht, zie paragraaf 4.4. - Plaats de opvangbak onder de aflaatschroef (de aflaatschroef bevindt zich onder de filterkast rechts) en draai de aflaatschroef uit.

_____________________________________________________________________________ 35

Onderhoud / verzorging
6.10.4 Hydraulisch systeem hoogtelossing, controleren en bijvullen Hydraulische olie controleren - Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit. - Zet de machine vast met de parkeerrem. - Open de stoelkap. - Controleer het peil van de hydraulische olie op het reservoir (afb. 28/1), de hydraulische olie mag niet onder het minimummerkteken (afb. 28/2) staan. Het moet altijd tussen het minimummerkteken (afb. 28/2) en het maximummerkteken (afb. 28/3) staan. Hydraulische olie bijvullen - Neem het deksel (afb. 28/4) af en vul hydraulische olie bij. - Sluit het hydraulisch oliereservoir weer af met het deksel.
Hydraulisch aggregaat hoogtelossing Afb. 28

U dient Mobiloil DTE 15M of een hydraulische olie van vergelijkbare kwaliteit te gebruiken. De vuilvergaarbak moet omlaag staan.

6.11 V-riem 980 V/VH 1 V-riem voor afzuigsysteem (40 Hz) 2 Spanrol 3 V-riemschijf 4 V-riem voor hydraulische pomp 5 Riemgeleiding 6 Zeskantmoeren 7 V-riem voor hoofdborstel en zijborstelaandrijving 8 Riemschijf voor hydraulische pomp 9 Span-/koppelingsrol 10 Schroeven 11 V-riem voor zijborstel 12 Riemschijf 13 V-riem voor hoofdborstel 14 Riemschijf voor hoofdborstel 15 Trekveer 16 Spanrolhefboom 17 Trekveer 18 Spanrolhefboom voor V-riem hydraulische pomp 19 Spanrolhefboom voor hoofdborstel en zijborstelaandrijving

Afb. 29 V-riemaandrijving 980 V/VH

36 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging
6.11.1 V-riem voor hoofdborstel vervangen Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Neem de afdekking onderaan rechts af (draai de sluitingen met een vierkantsleutel linksom). Ontspan de trekveer (afb. 29/15) met de linker hand en neem met de rechter hand de V-riem van de spanrol. - Neem de V-riem (afb. 29/13) af. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde. 6.11.2 V-riem voor zijborstel vervangen Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Neem de afdekking onderaan rechts af (draai de sluitingen met een vierkantsleutel linksom). Verwijder de V-riem voor de hoofdborstel (zoals beschreven in de paragraaf „V-riem voor hoofdborstel vervangen“). Maak de schroeven (afb. 29/10) aan de plaatafdekking los en verwijder ze. Neem de plaatafdekking af. Duw de zijborstel langs voor in de richting van de machine, de V-riem (afb. 29/11) wordt ontspannen. Neem de V-riem (afb. 29/11) af.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde. 6.11.3 V-riem voor zuiger vervangen Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Open de stoelkap. Draai de zeskantmoeren (afb. 29/6) los en verwijder ze samen met de riemgeleiding (afb. 29/5). Ontlast de V-riem (afb. 29/7) met de spanrolhefboom (afb. 29/19) en neem hem van de V-riemschijf. Zet de spanrol (afb. 29/2) los, ontlast de V-riem (afb. 29/1) en neem hem daarna af.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde. 6.11.4 V-riem voor hydraulische pomp vervangen Schakel de motor uit en trek de sleutel uit. Zet de machine vast met de parkeerrem. Open de stoelkap. Draai de zeskantmoeren (afb. 29/6) los en verwijder ze samen met de riemgeleiding (afb. 29/5). Ontlast de V-riem (afb. 29/7) met de spanrolhefboom (afb. 29/19) en neem hem van de V-riemschijf. Zet de spanrol (afb. 29/2) los, ontlast de V-riem (afb. 29/1) en neem hem daarna af. Hang de trekveer (afb. 29/17) naar buiten. Neem de V-riem (afb. 29/4) af.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

_____________________________________________________________________________ 37

Onderhoud / verzorging 6.12 Elektrisch systeem Hako-Jonas 980 V/VH
1 F 2 Voorzekering (20 A) 2 F 3 Motoruitschakeling, bedrijfsurenteller (5 A) 3 F 4 Indicatoren bedieningspaneel, sturing schudden, (optie verlichting vooraan rechts, achterlicht rechts) (5) 4 F 5 Claxon (10 A) 5 F 7 Optie LPG-uitrusting (10 A) 6 F 8 Optie verlichting vooraan links, achterlicht links (7,5 A) 7 F 9 Sturing hoogtelossing (6502.50) (7,5 A) 8 F10 Optie LPG-uitrusting (10 A) 9 F11 Schudmotor (30 A) 10 F12 Laadcontrolelamp dynamo (5 A) 11 F14 Optie flitslicht (5 A) 12 Optie LPG-schakeleenheid 13 K 6 Relais, hoogtelossing (6502.50) 14 K 7 Relais, hoogtelossing (6502.50) 15 K 8 Relais, hoogtelossing (6502.50) 16 K 9 Relais, hoogtelossing (6502.50) 17 K 10 Relais, vergaarbak omhoog (6502.50) 18 K 11 Relais, vergaarbak omlaag (6502.50) 19 K 3 Relais 20 K 4 Relais, filterbewaking 21 K 5 Relais, impulsrelais schudden 22 F 13 Hydraulisch aggregaat voor hoogtelossing (6502.50) (30 A)

Afb. 30

38 ______________________________________________________________________________

Onderhoud / verzorging 6.13 Onderhoudsschema Hako-Jonas 980 V/VH
(6502.30/50)
Motoroliepeil controleren, eventueel motorolie toevoegen Brandstofvoorraad controleren, eventueel bijtanken (normale loodvrije benzine) Brandstoffilter vervangen (indien nodig) Motorolie verversen (motorolie SAE 15-W 40) 1,1 l Motorluchtfilter op vervuiling controleren en eventueel reinigen (uitkloppen, geen perslucht gebruiken), eventueel luchtfilterelement vervangen Visuele controle op olieverlies aan motor, pomp en wielmotor Stationair en bedrijfstoerental controleren (1200 omw/min en 2475 omw/min) Elektrodenafstand bougie (0,75 mm) controleren Bougie vervangen Klepspeling (inlaat 0,15 mm; uitlaat 0,15 mm) controleren, telkens in koude toestand Zuurpeil starterbatterij controleren, eventueel gedestilleerd water toevoegen, polen reinigen en invetten Hydraulische oliefilter vervangen en ontbrekende olie bijvullen (Mobil DTE 15 M of olie van vergelijkbare kwaliteit gebruiken) Kabels en stekkers controleren op beschadiging en op vaste zitting Goede werking van stoelcontactschakelaar controleren Uitlaatsysteem controleren Banddruk controleren (6 bar) Hoofdborstel op slijtage en vreemde voorwerpen (bijv. draad, lint) controleren, eventueel hoofdborstel vervangen Veegspiegel controleren, eventueel bijregelen Dichtingsrubbers op de borstelruimte controleren, eventueel instellen, defecte dichtingsrubbers vervangen Dichtingen op de vuilvergaarbak controleren, defecte dichtingen vervangen Zijborstelinstelling en beborsteling op slijtage controleren, eventueel instellen of zijborstel vervangen Visuele controle V-riemen V-riemen controleren op slijtage en spanning, eventueel bijregelen Bedrijfs- en parkeerrem controleren, eventueel bijregelen Filtersysteem op dichtheid controleren Plaatfilter demonteren, eventueel reinigen Loopvlakken van wielen controleren Hydraulisch oliepeil hoogtelossing controleren, eventueel bijvullen Aandraaimoment van bevestigingsschroeven voor de hoogtelossing controleren, eventueel opspannen (49 Nm) Hydraulische slangen controleren, eventueel vervangen Spanning van de stuurketting controleren, eventueel bijregelen
X X X X X X X 5 X X X X X X 5 X X X X X X X 100 X X X X X X X X 5 X X X X Bedrijfsuren eerst na om de 100

dagelijks

om de 200

om de 500

_____________________________________________________________________________ 39

Speciale uitrusting

7

Speciale uitrusting

Benaming Volrubberen wielen Volrubberen wielen Zijborstelsteun links Bestuurderbeschermdak Flitslicht Comfortzwenkstoel Verlichtingssysteem High Performance-filter

Beschrijving Set defectvrije SE-Superelastic wielen 4.00-4, niet krijtend (3 wielen met velgen) Set defectvrije SE-Superelastic wielen 4.00-4, (3 wielen met velgen) met schotel, zonder borstel reeks Hako-Jonas 980 voor bevestiging op het bestuurderbeschermdak De stoel is voorzien van een instelbare vering Bestaande uit twee voor- en twee achterlichten, reflectoren achteraan en aan de zijkant (overeenkomstig StVZO §66 a) Speciaal beklede uiterst fijne filter voor stofvrij vegen in probleemomgevingen

bestelnr. 6512 6516 6517 6504 6505 7093 6506 6515

Wisselstukbehoefte

8

Wisselstukbehoefte

Benaming Hoofdborstel Hoofdborstel Zijborstel Zijborstel

Beschrijving met polyamide-beborsteling (standaard bij de V-uitvoeringen) met polyester-beborsteling (standaard bij de E-uitvoeringen) met polyamide-beborsteling (standaard bij de V-uitvoeringen) met polyester-beborsteling (standaard bij de E-uitvoeringen)

bestelnr. 6511 6510 6513 6514

Onderhoud / verzorging

9

Wisselstukken

De wisselstukken zijn vermeld in een wisselstukcatalogus. De wisselstukcatalogus is bij elke machine gevoegd.

40 ______________________________________________________________________________

EG-conformiteitsverklaring overeenkomstig EG-richtlijn 98/37/EG
Hako-Belgium N.V. Industrieweg 27 9420 Erpe-Mere verklaart in eigen verantwoording dat het product

Hako-Jonas 900 / 980 Type: 6502
waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EG-richtlijn 89/37/EG en de vereisten van 89/336/EEG. Voor de vakkundige omzetting van de in de EG-richtlijnen vermelde veiligheids- en gezondheidsvereisten werd(en) volgende norm(en) en/of technische specificatie(s) gebruikt: DIN EN 60335-2-72 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61000-6-2 Erpe-Mere, 14.11.2003

Bernd Heilmann Directie

_____________________________________________________________________________ 41

Onderhoudsattest
Onderhoud om de 100 Onderhoud om de 200 Onderhoud om de 300 Onderhoud om de 400 bedrijfsuren bedrijfsuren bedrijfsuren bedrijfsuren
Stempel werkplaats Stempel werkplaats Stempel werkplaats Stempel werkplaats

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij ________________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij ________________ bedrijfsuren

Onderhoud om de 500 Onderhoud om de 600 Onderhoud om de 700 Onderhoud om de 800 bedrijfsuren bedrijfsuren bedrijfsuren bedrijfsuren
Stempel werkplaats Stempel werkplaats Stempel werkplaats Stempel werkplaats

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

Onderhoud om de 900 Onderhoud om de 1000 Onderhoud om de 1100 Onderhoud om de 1200 bedrijfsuren bedrijfsuren bedrijfsuren bedrijfsuren
Stempel werkplaats Stempel werkplaats Stempel werkplaats Stempel werkplaats

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij _______________ bedrijfsuren

uitgevoerd op bij ________________ bedrijfsuren

42 ______________________________________________________________________________

Notities

_____________________________________________________________________________ 43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful