Ученик

:

________________________________

ЧЕК ЛИСТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСЛОВНИ РЕЧЕНИЦИ
“ZERO, FIRST and SECOND CONDITIONAL”

Елементи кои се оценуваат
1. Знае дека сите типови на условни реченици се составени од две клаузи (дел
реченици).
2. Знае дека условот го искажуваме во “if” клаузата.
3. Знае дека резултатот го искажуваме во главната клауза .
4. Знае дека со “Zero Conditional” искажуваме услов кој секогаш се
исполнува, односно дека зборуваме за факти (научни и лични).
5. Составува условна реченица во “Zero Conditional”, употребувајќи Present
Simple Tense и во “if” клаузата и во главната клауза.
6. Знае дека со “First Conditional” зборуваме за услов кој може да се исполни
во иднина.
7. Кога образува First Conditional во “if” клаузата употребува Present Simple
Tense.
8. Кога образува First Conditional во главната клауза употребува “will/won’t”
и глагол во основа.
9. Знае дека ако прво ја употребиме “if” клаузата ,а потоа главната клауза, во
сите типови на условни реченици, двете клаузи се одделуваат со
запирка,додека ако прво се употреби главната па потоа “if” клаузата тие не се
одделуваат со запирка.
10. Знае дека со “Second Conditional” зборуваме за услов кој веројатно нема
да се исполни.
11. Кога образува Second Conditional во “if” клаузата употребува Past Simple
Tense.
12. Кога образува Second Conditional во главната клауза употребува “would /
wouldn’t” и глагол во основа.
Наставник: Јагода Ефтимовска

Да

Не

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful