Analiza solului Determinarea conţinutului de substanţă uscată şi apă - Metoda gravimetrică Cunoaşterea umidităţii solului este importantă atât

din punct de vedere agrotehnic cât şi din punct de vedere analitic. Această metodă poate fi aplicată la toate tipurile de eşantioane de sol. Procedeul diferă pentru eşantioanele de sol uscate la aer faţă de eşantioanele de sol a căror grad de umiditate este cel corespunzător locului de recoltare. Conţinutul în substanţă uscată raportat la masă se notează prin Wdm şi reprezintă reziduul sec de sol exprimat în procente de masă după efectuarea uscării. Conţinutul de apă raportat la masă se notează cu W H 2O şi reprezintă masa de apă ce se evaporă din sol când acesta este uscat la 1050C până la masă constantă. Rezultatele obţinute în urma analizelor de laborator se raportează de obicei la solul uscat la temperatura de 105± 5°C. Recalcularea rezultatelor la sol uscat la 105± 5°C este necesară, întrucât cantitatea de apă reţinută de sol variază în timp, în raport cu umiditatea relativă a aerului cu temperatura din încăperile unde sunt păstrate probele de sol şi cu textura lor . De aceea determinarea umidităţii solului se face în acelaşi timp cu efectuarea analizelor .

Principiul metodei. Determinarea umidităţii higroscopice a solului, se bazează pe pierderea apei higroscopice, aceasta se realizează prin uscarea solului într-o etuvă electrică la temperatura de 105± 5°C unde se ţine pană la masă constantă, 6-8 ore . Metoda de lucru. Se cântăreşte la balanţa analitică o fiolă de cântărire care se introduce descoperită, împreună cu capacul ei, într-o etuvă la temperatura de 105± 5°C, unde se ţine timp de 15 minute, după care se lasă să se răcească într-un exicator cu clorură de calciu timp de 45 min. Apoi se cântăreşte la balanţa analitică. Se repetă operaţia, până când diferenţa dintre două cântăriri succesive nu este mai mare de 0,0002 g (în cele mai multe cazuri sunt suficiente două uscări). Fiola de cântărire astfel adusă la greutate constantă, se introduc imediat, aproximativ 10 g sol pregătit pentru analiză, după care se cântăreşte la balanţa analitică. Diferenţa faţă de ponderea fiolei cântărite goală, reprezintă masa solului luat pentru determinarea umidităţii higroscopice.

Fiola de cântărire cu solul respectiv, se introduce descoperită, împreună cu capacul ei în etuva electrică la temperatura de 105± 50C, unde se ţine timp de 6-8 ore. Se scoate fiola din etuvă, se acoperă cu capacul, se introduce într-un exicator cu clorură de calciu, unde se lasă să se răcească timp de 1 oră şi apoi se cântăreşte la balanţa analitică. Operaţiunea uscării se repetă ţinând proba de sol în etuvă la temperatură de 105± 50C, câte 1-2 ore, până când diferenţa dintre ultimele două cântăriri succesive este mai mică de 0,0002 g, adică masa rămâne practic constantă. La această temperatură se poate în general neglija descompunerea substanţelor organice. Totuşi pentru eşantioanele de sol cu conţinut ridicat de substanţe organice (>10% m/m), de exemplu în cazul solurilor turboase metoda de uscare trebuie adaptată. în acest caz eşantionul trebuie uscat până la masă constantă la temperatura de 500C. Utilizarea vidului accelerează această operaţie. Dacă eşantionul conţine substanţe volatile organice această metodă nu permite efectuarea unei determinări sigure a conţinutului de apă. Toate operaţiunile de manevre cu fiola de cântărire se fac cu ajutorul unui cleşte de laborator, pentru a evita aderarea impurităţilor de pe degete pe pereţii fiolei. Calcularea rezultatelor. Pierderea ponderală, se consideră apa higroscopică ( W H 2O ) şi se exprimă procentual. Calculul se face după următoarea formulă:
U% = [( a + b) − (a + b − u )] × 100 u × 100 = b b

în care: U - este conţinutul procentual în umiditate higroscopică; a - masa fiolei goale , uscate la 105 C şi aduse la masa constantă; (a + b ) - masa fiolei împreună cu solul uscat la aer ; b - masa solului uscat la aer luat pentru analiză ; (a + b - u ) - masa fiolei de cântărire plus solul uscat la 105°C; u - cantitatea de apă eliberată de sol în timpul uscării la temperatura de 105°C. Determinarea acidităţii şi alcalinităţii Soluţia solului conţine în stare de dispersie ioni, molecule, şi substanţe coloidale care se găsesc în proporţii foarte diferite în funcţie de diverşi factori care acţionează în formarea şi evoluţia solurilor.
°

fie în stare adsorbită în complexul coloidal al solului (Al schimbabil) (figura 4. fie sub formă de componente ale reţelei aluminosilicaţilor. MgCl2.1). (Pb(H2O)42+-acid. în afară de acesta se mai găsesc acizii: azotic. Aciditatea solurilor Aciditatea solului este determinată de ionii de hidrogen disociaţi din grupările funcţionale prezente în humus din acizii organici precum şi prin hidroliza unor săruri sau a ionilor de Al care se găsesc în sol. O acidifiere puternică a solurilor produc şi acizii humici nesaturaţi cu cationi şi respectiv acizii fulvici care pot determina un pH cu valori cuprinse între 3-3. având o pondere foarte mică din aciditatea totală. NaSO4. Pb(H2O)3OH+-bază). Cele mai frecvent întâlnite în solurile sărăturate sunt NaCl.şi HCO3. etc. sulfuric. Solurile alcaline şi cele saline se caracterizează printr-o concentraţie ridicată de săruri solubile (CaCl2. CO32.5 (extrem de acid). NaCl. CaSo4.9-4. etc. cât şi anionice (HCO3-acid.). acetic. Ionii CO 32.sunt toxici pentru plante. în sol cel mai răspândit acid este acidul carbonic care poate determina un pH al solului cuprins între valori de 3. cationice. Plantele consumă din sol diferiţi ioni eliberând cantităţi echivalente de ioni de H+.8 o sursă importantă de ioni de H+ o constituie ionii de Al3+ care hidrolizează după următoarea reacţie: Al3++HOHAl(OH)2+ + H+ Al3++3HOHAl(OH)3+3H+ Alte surse de aciditate au caracter specific în ceea ce priveşte cantitatea de aciditate produsă.7 în funcţie de condiţiile termice şi de activitatea biologică din sol. OH-. La solurile sau orizonturile minerale cu pH<5. NaHCO3. CO32-bază). Această formă a acidităţii se evaluează şi se măsoară în unităţi pH. tartric.prin aceasta putându-se modifica reacţia solului spre acidă sau alcalină. citric. NH3-bază). etc. CaCl2.  Aciditatea actuală este determinată de ionii de H disociaţi (liberi) în soluţia solului atunci când solul este pus în contact cu apa. MgSO4.Un rol deosebit de important asupra reacţiei solurilor îl au sărurile care trecând din faza solidă a solului exercită o influenţă importantă asupra caracterului reacţiei solului şi în ultimă instanţă asupra fertilităţii acestuia. HCO3-. însuşiri acide şi bazice pot manifesta atât combinaţiile moleculare (HCl-acid. Existenţa ionilor de H+ şi Al3+ schimbabili determină două forme de aciditate: aciditate actuală şi aciditate potenţială. Aciditatea actuală se determină întotdeauna în .

Activitatea sau concentraţia efectivă a ionilor H+ în suspensia de sol include ioni H+ disociaţi de acizii solubili. fiind desorbiţi de obicei prin percolarea solului cu anumite soluţii extractive. Aciditatea actuală se evaluează prin valoarea pHului suspensiilor apoase sau saline de sol. cei disociaţi la echilibru de către particulele coloide de sol şi ioni H + rezultaţi din hidroliza unor ioni (Al3+) sau a unor săruri. pe baza căruia se caracterizează reacţia solului şi proprietăţile acido – bazice ale sistemului sol – apă. “acidităţii actuale” din literatura de specialitate. la echilibru. într-o suspensie apoasă sau alcalină de sol. pH-ul solului reprezintă factorul de intensitate al acidităţii solului. Solul perfect uscat conţine numai aciditate potenţială. ionii H+ sunt distribuiţi între faza lichidă şi solidă. Aciditatea uşor schimbabilă se determină prin extracţie cu soluţii saline.suspensia de sol după stabilirea echilibrului (15-60 min) dintre ionii H+ din soluţie şi ionii H+ din faza solidă. întrucât la uscare ionii H + din soluţie sunt adsorbiţi de particulele solide.log aH+ în care aH+ reprezintă activitatea ionilor H+ în suspensie apoasă de sol şi este exprimată în moli– gram ioni H+ /l. Determinarea pH-ului solului (Metoda potenţiometrică) Valoarea pH determinată în suspensie apoasă de sol. fiind corespunzător.  Aciditatea potenţială este determinată de ionii de H+ şi de Al3+ din complexul adsorbtiv al solului care prin procese de schimb cu cationii unor săruri pot disocia în soluţia solului. Cea mai mare contribuţie la valoarea acidităţii uşor schimbabile o au ionii de Al 3+ şi această contribuţie este cu atât mai mare cu cât pH-ul solului este mai scăzut. ionii H+ din filtrat nemaifiind în echilibru cu cei din faza solidă. neutre. Aciditatea potenţială cuprinde şi aciditatea de schimb. disociere şi schimb ce au loc în sol. Convenţional pH-ul solului este definit prin relaţia : pH = . Pentu solurile acide (cu un conţinut de humus redus) valoarea acidităţii uşor schimbabile este datorată aproape în întregime Al3+ iar pentru solurile acide intens humificate valoarea acidităţii uşor schimbabile este datorată în proporţie de peste 50% Al3+ şi restul H+. Aciditatea potenţială se determină în filtrat după separarea fazei solide prin filtrare. este un indice analitic uşor de obţinut. care nu modifică decât într-o mică măsură pH-ul iniţial al solului. . Aciditatea actuală Aciditatea solului este datorată ionilor de H+ (respectiv de H3O+) rezultaţi în urma proceselor de hidroliză. Se măsoară în meH+/100g sol. Termodinamic.

Efectul sărurilor solubile neutre (efectul salin) .7·10-5 m H2CO3 / 1000 ml. definiţia pH-ului solului are caracter convenţional. 1958). Na2CO3) creşterea pH-ului poate fi de peste o unitate pH (Jackson M. L. Sărurile neutre. conţinând şi săruri solubile. valorile pH cresc cu creşterea diluţiei suspensiei sau în alt mod exprimat.0. pentru un sol cu 8% CaCO3. este frecvent de ordinul 0. valoarea pH obţinută variază cu concentraţia suspensiei de sol. 1:10 masă/volum pentru orizonturile de sol cu un conţinut de peste 30% materie organică precum şi pentru composturi. Determinat pe probe de sol. prezintă variaţii periodice (sezoniere) datorită fluctuaţiei conţinutului de apă şi implicit a concentraţiei în sărurile solubile existente în sol. în cazul solurilor cu pH < 6. masă/volum pentru toate solurile. 1975). Astfel. Factorii care influenţează pH-ul solului Activitatea ionilor H+ în sistemul sol-apă. deoarece în prezenţa lor se modifică coeficientul de activitate a ionilor de H+ şi intervine în acelaşi timp şi un proces de schimb ionic între cationul sării şi ionii H+ sau Al3+ adsorbiţi.Luând în considerare variaţia valorilor pH ale solului. amestecuri nutritive sau turbe. concentraţia ionilor de H+ în suspensia apoasă de sol fiind determinată cu ajutorul cuplului de electrozi – electrodul de sticlă şi un electrod de referinţă extern.0. prezenţa acidului carbonic dizolvat în apă nu afectează semnificativ valorile pH deoarece disocierea sa este neînsemnată.5 unităţi pH dar.0. Metoda curentă de determinare a valorii pH este metoda potenţiometrică. valorile depinzând şi de raportul sol/apă în sistemul în care se fac măsurătorile. Efectul echilibrării cu CO2 din aer Efectul CO2 este de a coborî valorile pH la solurile cu pH > 6. în condiţiile de câmp. în suspensie apoasă.2 .3 (Soil Taxonomy. Apa distilată are un pH de 5. pH-ul determinat în raport sol/apă de 1/1 este 8.5 creat de concentraţia de 2. atât în cazul solurilor acide cât şi a celor cu reacţie alcalină. respectiv raportul sol/apă. Efectul diluţiei în general. cu două excepţii şi anume: 1:5 masă/volum pentru solurile din sere.3 iar la raportul sol/apă de 1/10 este de 9. De exemplu 1:2. cu scăderea raportului sol/apă. (introduse în sol) sau determinarea pH-ului în suspensii saline de sol modifică pH-ul solului. atât in situ cât şi în suspensiile apoase de diferite concentraţii (în faza solidă) în care se fac măsurătorile.5.. în solurile ce conţin săruri ce hidrolizează alcalin (soluri cu CaCO3. Creşterea valorii pH cu diluţia de la punctul de adeziune până la raportul sol/apă de 1/10.

Instrumentul de măsurat al potenţiometrului se calibrează în unităţi pH cu un electrod indicator (electrodul de sticlă) şi un electrod de referinţă. Pregătirea probei de sol. pH-ul amestecurilor de acid slab cu baze tari şi al soluţiilor de săruri acide. este afectată valoarea pH a sistemului. Obţinerea suspensiilor apoase şi saline de sol pentru determinarea pH-ului. b) efectul temperaturii asupra echilibrelor ionice din soluţia de analizat. în cazul în care compuşii dizolvaţi hidrolizează. Principiul metodei.în soluţii tampon. măsurarea însă nu poate indica decât pH-ul actual. Determinarea potenţiometrică a pH-ului se bazează pe măsurarea activităţii ionilor de hidrogen folosind un electrod indicator care răspunde la activitatea ionilor de H+ şi un electrod de referinţă al cărui potenţial este independent de pH. intervenind în cazul suspensiilor de sol şi un schimb ionic între cationul sării şi ionii H+ şi/sau Al3+ schimbabili din sol. se micşorează. pH-ul suspensiilor apoase de sol descreşte la adăugarea de săruri solubile neutre. datorită micşorării coeficienţilor de activitate a ionilor. electrodul de sticlă este folosit ca electrod indicator pentru activitatea ionilor de H+ din soluţia (suspensia) de analizat. Influenţa temperaturii asupra sistemului de măsurat se corectează la aparate prevăzute cu compensator de temperatură. adăugarea de săruri neutre solubile în sistem modifică pH-ul soluţiilor. Determinările potenţiometrice de măsurare a uităţilor pH sunt influenţate de temperatura prin două moduri: a) efectul temperaturii asupra sistemului de măsurat pH. determinarea pH-ului se efectuează pe probe de sol uscate la aer şi trecute prin sită cu diametrul ochiurilor de 2 mm. acesta este opus celui provocat de diluţie. Mojararea mai avansată conduce la mărirea suprafeţei unor compuşi cu solubilitate redusă (CaCO3) favorizând solubilizarea lor. . Ca electrod de referinţă se pot folosi fie electrodul de calomel saturat fie electrodul de argint . la temperatura de măsurare. folosind soluţii tampon etalon cu valoare pH stabilită şi admisă de Birourile Naţionale de Standardizare. în general. la adăugare de săruri neutre. din soluţia de analizat. în ceea ce priveşte sensul variaţiei pH-ului sub influenţa sărurilor solubile neutre. Astfel.clorura de argint. ambii imersaţi în soluţia de analizat. în mod curent.

şi apa distilată necesară spălării celulei electrochimice de măsurat. se verifică stabilitatea citirii. .4 ori cu apă distilată şi se usucă electrozii prin tamponare uşoară cu hârtie de filtru sau tifon curat.se introduc electrozii în celulă. ambele aflându-se la aceiaşi temperatură.se spală din nou celula şi electrozii de 3 .Modul de lucru Verificarea şi pregătirea pH-metrului cu sistemul de electrozi. Se conectează electrodul de sticlă la polul negativ şi electrodul de referinţă la polul pozitiv al pHmetrului. la temperatura respectivă. manevrând butonul de compensare a potenţialului de asimetrie. se aduce pH-metrul în stare de măsurare (după indicaţiile din prospect) şi. . Se citeşte pH-ul indicat de acul instrumentului de măsurat şi se verifică stabilitatea . . soluţiei etalon utilizate.se aduce pH-metru în stare de funcţionare prin conectare la reţea şi se aşteaptă timpul necesar (indicat în prospectul aparatului) pentru intrarea aparatului în regim normal de lucru.ansamblul pH-metru . se usucă prin tamponare uşoară cu hârtie de filtru şi se introduce în celula a doua soluţie tampon etalon. în general.3 unităţi pH.sistemul de electrozi indică o diferenţă între valoarea pH-ului soluţiei tampon etalon şi al soluţiei (suspensiei) de măsurat. . diferită de prima cu 2 . Modul de verificare al pH-metrelor şi al electrozilor folosiţi este descris în detaliu de firma producătoare şi cuprinde. Soluţiile tampon etalon pentru verificarea pH-metrului se aleg astfel încît sa cuprindă domeniul de pH al probelor de determinat.se spală celula şi electrozii de 3 .se introduce în celulă o soluţie tampon etalon cu pH-ul cât mai aproape de pH-ul soluţiei tampon din interiorul electrodului de sticlă.precizia cu care pH-metrul indică diferenţa celor două valori pH necesită să fie verificată prin determinarea pH-ului unei a doua soluţii tampon etalon. următoarele operaţii: . Necesitatea verificării şi pregătirii pH-metrului cu sistemul de electrozi în vederea măsurării pH-ului decurge din următoarele considerente principale: .se aduc la aceeaşi temperatură (temperatura mediului ambiant) soluţiile tampon etalon necesare verificării pH-metrului şi electrozilor. .4 ori cu apă distilată. . Se controlează temperatura soluţiei tampon etalon şi se fixează butonul compensatorului de temperatură cât mai precis. se aduce acul instrumentului de măsurat exact la valoarea pH corespunzătoare. la temperatura dată. După timpul necesar ca electrozii să ia temperatura soluţiei tampon etalon.

Măsurarea pH-ului în suspensii de sol. se consideră ca satisfăcătoare o abatere de ± 0. Convenţional. Electrozii se aşează în suport astfel încât bula electrodului de sticlă să fie introdusă până la jumatatea inferioară a stratului de suspensie. efectuată la interval de 1 minut. Electrozii se spală cu apă distilată. şi se tamponează uşor cu hârtie de filtru. acesta este adus la valoarea corectă prin manevrarea butonului marcat cu funcţia de electrod.05 unităţi.4 minute şi apoi în aceasta se introduce cuplul de electrozi. în buletinul de analiză se va menţiona: suspensia în care s-a determinat pH-ul . la intervalul de 1 minut. Exprimarea rezultatelor Rezultatele se exprimă în unităţi pH cu o precizie de ±0.02 unităţi pH. în timp ce electrodul de referinţă să rămână în jumătatea superioară a ei. modul în care s-a pregătit proba de sol pentru determinarea pH-ului: solul cu umiditate de recoltare sau solul uscat la aer. după fiecare probă sau soluţie de măsurat. Dacă aparatul nu permite această reglare. Se repetă măsurarea până ce. valorile pH se reproduc cu o abatere de ± 0.se verifică precizia valorilor pH indicate de aparat prin determinarea pH-ului unei a treia soluţii tampon etalon.865 (se va considera pH-ul solutiei tampon etalon la temperatura la care se fac măsurătorile). raportul sol : faza lichidă folosit. sau în supernatant (în suspensiile saline de sol). când pH-ul s-a determinat în suspensie apoasă. dacă se menţionează numai pH(H2O) se admite că raportul sol: apă folosit a fost de 1 : 2. Se citeşte valoarea pH indicată pe scala pH-metrului. . Ca rezultat se consideră valoarea stabilă. care a diferit cu cel mult 0. în decurs de 1 minut după imersarea electrozilor.5. cu pH-ul la 25°C de 6. .4 ori cu apă distilată şi se tamponează uşor electrozii cu hârtie de filtru. Dacă acul instrumentului de măsurat nu indică exact valoarea pH-ului celei de a doua soluţii tampon.05 unităţi pH. Suspensiile de sol (în prealabil agitate şi lasate timpul necesar pentru echilibrare) se agită timp de 3 . de exemplu soluţia tampon pe baza de fosfaţi.citirii prin reînnoirea în celulă a aceleiaşi soluţii tampon. Se spală electrozii şi celula de măsurat de 3 .05 unităţi faţă de precedenta.

fertilizare minerală sau organică) efectuate înaintea recoltării probelor de sol şi data efectuării acestora. saturaţi cu H+ sau H+ şi Al3+.. minerali şi organici. T. Semnificaţia datelor. în principalele soluri din ţara noastră. exprimă activitatea ionilor H în sistemul în care s-a determinat şi reprezintă factorul intensitate al acidităţii solului. Limitele sunt arbitrare. La aprecierea reacţiei solului s-au adoptat limitele pentru caracterizarea reacţiei soluţiilor şi ca atare se consideră acide solurile cu pH < 7. cu bazele corespunzătoare diferiţilor cationi care alcătuiesc capacitatea de schimb cationic. relaţie în care K reprezintă constanta de disociere (globală) a acidoizilor din sol. Ulterior. valorile pH în suspensie apoasă. cu limitele 5.5).V la valori V sub 100 (cationul Ca2+ predominând printre cationii metalici) trebuie considerată cu un anumit interval de siguranţă în primul rând datorită faptului că diferiţi coloizi din sol se comportă diferit ca acizi şi ca atare pH-ul la echivalenţă (care ar corespunde saturaţiei în cationi bazici) este diferit. sunt cuprinse în domeniul de pH 4 – 10 (11).0 caracterizând solurile neutre. ca un sistem tampon format dintr-un acid slab şi o bază tare (cationi schimbabili).0 . valoarea pH de 7.0 şi alcaline solurile cu pH > 7. Solurile fără carbonaţi alcalino-pământoşi şi cu un conţinut în săruri sub limita de salinizare au în suspensie apoasă (1 : 2. Gradul de disociere a ionilor H+ asocialţi cu suprafaţa coloizilor solului depinde de comportarea lor ca acid.5. pentru soluri. T.0. în general. pH-ul solului. H+ provenit din disocierea acizilor tari. determinat în suspensie apoasă.8 pentru solurile slab debazificate.0 (7.15. Saidel (1931) a aplicat ecuaţia sistemelor tampon pentru a stabili relaţia dintre concentraţia ionilor H+ din soluţia de sol (respectiv pH) şi raportul dintre ionii H+ şi cationii schimbabili: H+ = Ks .5) valoarea pH < 7. dacă se ia în considerare pH-ul de echivalenţă la titrarea coloizilor din sol. Saidel (1931) stabileşte pentru prima dată..7 pentru solurile puternic debazificate şi de 5. pentru solurile din ţara noastră. Activitatea ionilor H + din suspensia apoasă a acestor soluri este determinată dominant de echilibrul de disociere a ionilor H+ schimbabili şi de disociere şi hidroliza a ionilor Al3+ schimbabili. valoarea pKs de 6.0. Relaţia pH . sau pH = pKs + log . devine semnificativ la valori pH < 4. această relaţie a fost exprimată de N. Considerând complexul coloidal care conţine atât ioni H+ cât şi cationi ai metalelor.- eventualele tratamente (amendare. Cernescu (1942) în funcţie de gradul de saturaţie în cationi bazici (V) iar valoarea medie pentru pK a fost considerată de 5.... cu valori V sub 100 şi .

. Fe3+. se pipetează 50 ml şi se trece într-un vas conic.5.4).75 (stabilit experimental de Kappen) reprezintă aciditatea de schimb care neutralizată prin amendare. Cu2+.Din filtrat.evidenţiază gradul de mobilitate şi accesibilitate a elementelor nutritive în sol.solubilitatea şi accesibilitatea majorităţii elementelor nutitive din sol este optimă pentru nutriţia plantelor la un pH cuprins între 6-6.reacţia solului influenţează rezistenţa şi activitatea micro-organismelor din sol.5 compuşii cu fosfor (fosfaţii de calciu) insolubilizează majoritatea elementelor sub formă de hidroxizi.4) şi titrarea acidului acetic rezultat cu hidroxid de sodiu 0. elementele respective fiind greu accesibile plantelor. Principiul metodei Metoda constă în tratarea solului cu soluţia unei sări ce hidrolizează alcalin (acetat de sodiu 1 N cu pH=8. Primii 10-15 ml de filtrat se aruncă pentru a se obţine un filtrat limpede..cu un conţinut în săruri sub limita de salinizare. Determinarea acidităţii hidrolitice Ah (după Kappen) Aciditatea hidrolitică a solului include întreaga aciditate uşor schimbabilă As cât şi o parte din aciditatea dificil schimbabilă (dependentă de pH).la valori ale pH-ului mai mici decât 5 există posibilitatea atingerii unor contraţii toxice pentru plante prin creşterea solubilităţilor ionilor de Al3+.1 N în prezenţa fenolftaleinei. Cunoaşterea reacţiei solurilor este importantă pentru: . . H Al Modul de lucru . . Mn2+. . Na Na cA H+5NaCH3COO+3H2O= CA Na + 5 HCH3COO+Al(OH)3 . . .Se adaugă 100 ml soluţie acetat de sodiu 1N neutră faţă de fenolftaleină (pH=8. . are un pH (al suspensiei apoase de sol) de 7. Valoarea obţinută multiplicată cu factorul 1. .Se agită o oră şi se filtrează imediat printr-un filtru uscat.3-8. Zn2+.3-8. cationul metalic dominant este Ca 2+ şi din acest motiv nu insistăm asupra gradului de disociere din complexul adsorbtiv al diferiţilor cationi.la valori ale pH-ului mai mari de 2.Se câântăresc 40 g sol şi se introduc într-un balon Erlenmayer de 500 ml.

75 m ⋅ v ⋅10 în care: V0 .75 ..factorul soluţiei de hidroxid de sodiu V .4-3.4 me/100g . Interpretarea rezultatelor . Indicele fosforilării solurilor Precum şi la calcul dozelor de amendamente calcaroase pentru ameliorarea solurilor acide. Deoarece extractele obţinute sunt de obicei colorate.volumul total de extract de sol (100 ml) v . . titrarea se face în prezenţa unei probe martor.F. care persistă timp de 1-2 minute. pentru aprecierea gradului de aprovizionare a solurilor cu azot asimilabil (după Borlan şi Hera) I.factor pentru transforarea soluţiei 0.ml m .Pentru stabilirea indicelui de azot.3-6.factor de multiplicare (se consideră că printr-o singură extracţie.17.1 N pâână la apariţia coloraţiei slab roz. Calculul rezultatului. Pentru stabilirea volumului VAh pentru cernoziomuri castanii şi ciocolatii: 2.4 me/100g sol pentru solurile brun roşcate de pădure:3.1 n în soluţie 1 n (la 1 ml Na OH 1 n corespunde 1 meH) 1.1 n .ml f . Aciditatea hidrolitică se exprimă în miliechivalenţi de H la 100 g de sol şi se calculează astfel: Ah (me100 gsol = V0 ⋅ f ⋅ V ⋅100 1. nu se extrag toţi ionii de hidrogen corespunzători acidităţii hidrolitice).Se adaugă 2-3 picături de fenolftaleină şi se titrează cu soluţie de hidroxid de sodiu 0.O.g 10 .masa probei de sol .Aciditatea hidrolitică este folosită la calculul capacităţii totale de schimb cationic: T = SB+Ahx2. .pentru a calcula la 100 g sol.volumul de hidroxid de sodiu 0.9 me/100g sol pentru solurile brune de pădure slab podzolite pseudogleizate 6.Aciditatea hidrolitică variază în funcţie de natura solurilor astfel: sol.S. 100 .cantitatea de extract luată în analiză .

75 în care: v ⋅ m ⋅ 100 v⋅m V0 .ml v . adsorbiţi în complexul coloidal. Calculul rezultatului Aciditatea de schimb se exprimă în miliechivalenţi la 100 g sol şi se calculează astfel: As ( me la 100 g sol) = V0 ⋅ f ⋅ N ⋅ V ⋅ 100 V ⋅ f ⋅ N ⋅V ⋅ 1. .75 = 0 ⋅ 1. . .factorul soluţiei de hidroxid de sodiu N.volumul de hidroxid de sodiu 0. K -H CA -H -Al K 5KCl = CA K + AlCl3 + 2KCl K K AlCl3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3HCl Modul de lucru .ml m . (Pentru solurile turboase se foloseşte raportul 1:5 între sol şi soluţie).volumul total de extract de sol . aluminiu etc.Se adaugă 100 ml soluţie de clorură de potasiu 1N şi se agită timp de o oră.Se câântăresc 40 g sol şi se trec într-un balon de 500 ml.masa de sol luată în analiză .01n folosit la titrare.normalitatea soluţiei de hidroxid de sodiu V .01 N în prezenţă de fenolftaleină pâână la coloraţie slab roz. Principiul metodei Ionii de aluminiu schimbabili şi o parte din ionii de hidrogen prezenţi în proba de sol sunt trecuţi în soluţie prin tratarea cu clorură de potasiu după care se determină aciditatea de schimb extrasă prin titrarea soluţiei cu hidroxid de sodiu în prezenţa fenolftaleinei.Se fierbe soluţia timp de 5' pentru îndepărtarea bioxidului de carbon şi se titrează fierbinte cu hidroxid de sodiu 0.Se filtrează printr-un filtru cutat şi din filtrat se pipetează 50 ml care se introduc într-un balon Erlenmayer.ml f . NaCl. CaCl2). prin aceasta se produce schimbul echivalent dintre cationii sării neutre şi ionii de hidrogen.Determinarea acidităţii de schimb Aciditatea de schimb (As) se pune în evidenţă prin tratarea probei de sol cu o soluţie normală a unei sări neutre (KCl.volumul de extract de sol luat în analiză .

MgCO3) sunt practic insolubili. Determinarea alcalinităţii Reacţia alcalină a soluţiei solului este determinată de compoziţia diferiţilor compuşi din sol.01 n în prezenţa fenolftaleinei ca indicator. Ca2+. . SO42-. Alcalinitatea solului poate fi de trei feluri: . Reacţia este următoarea: 2Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2NaHCO3 Dacă la adăugarea unei picături de fenolftaleină la extractul apos de sol.şi HCO3-.75 .alcalinitate normală (permanentă) datorată carbonaţilor alcalini (Na2CO3. .alcalinitate totală care include pe lângă cele două forme de alcalinitate enumerate mai sus şi alcalinitatea provocată de bicarbonaţii alcalino-pământoşi Ca(HCO3)2. soluţia nu se colorează în roz-roşu înseamnă că soluţia nu conţine ion carbonat si nu are alcalinitate carbonatică normală sau permanentă Modul de lucru . Interpretarea rezultatelor Aciditatea de schimb este dăunătoare în cantitate mare majorităţii plantelor de cultură cât şi a microorganismelor din sol. . K2CO3). Solurile saline şi alcaline conţin în cantităţi mari pe lângă cationi Na+. KHCO3).factor de multiplicare după Daikuhara şi Kappen (se consideră că nu se extrag toţi ionii de hidrogen capabili de schimb printr-o singură extracţie cu KCl 1 n).alcalinitate bicarbonatică determinată de bicarbonaţi alcalini (NaHCO3. se pipetează 25 ml extract apos de sol.pentru a raporta la 100 g sol 1. Mg2+ şi anioni Cl-.100 . K+. NO3-. Mg(HCO3)2.Se adaugă 1-2 picături de fenolftaleină 1%. ultimii doi imprimând reacţia alcalină a solului datorită hidrolizei bazice a acestora. concentraţia ionilor carbonat generaţi de aceştia este neglijabilă şi nu contribuie la formarea alcalinităţii normale.Ameliorarea reacţiei acide se realizează prin administrarea amendamentelor bazice care neutralizează ionii H+ din soluţia solului. HSO4-. . întrucât carbonaţii alcalino-pământoşi (CaCO3. CO32. Dozarea se execută numai dacă soluţia a căpătat culoarea roz după adăugarea indicatorului.Într-un balon Erlenmayer de 150 ml. Determinarea alcalinităţii provocată de carbonaţii alcalini (alcalinitatea permanentă) Metoda se bazează pe titrarea unui anumit volum de extract apos de sol cu o soluţie de acid sulfuric 0.

01 n în grame de HCO3 . f. Calculul rezultatului 2− Conţinutul de carbonaţi se exprimă în procente de CO3 sol şi se calculează după următoarea formulă: CO32 − % = 2 ⋅ V1 ⋅ f ⋅ 0. în aceeaşi probă se adaugă 1-2 picături metiloranj şi se continuă titrarea cu acid sulfuric 0.01 n pâână ce soluţia devine incoloră. sulfaţi.volumul total de extract apos (ml). Pentru determinarea precisă a sfâârşitului titrării este indicat a se folosi o probă martor (acelaşi volum de extract de sol fără indicator). V2. − 0.factor de corecţie al acidului sulfuric.0003 ⋅ V ⋅ 100 m⋅v Determinarea alcalinităţii totale a solului Principiul metodei După titrarea carbonaţilor alcalini folosind ca indicator fenolftaleina. Calculul rezultatului − Alcalinitatea totală se exprimă în procente de HCO3 : HCO3− % = în care: ( V0 + V2 ) ⋅ f ⋅ 0. Determinarea sodiului schimbabil din sol cu ajutorul fotometrului cu flacără Sodiul se găseşte în sol sub formă de combinaţii insolubile (diferite minerale secundare).01 n consumat în prezenţa metiloranjului. Titrarea se face în prezenţa probei martor (acelaşi volum de extract de sol cu 1-2 picături metiloranj). m. săruri solubile (clorură.00061 ⋅ V m⋅v ⋅ 100 V0.) şi sub formă de cationi schimbabili. v. se titrează cu acid sulfuric 0.factor pentru transformarea volumului de acid sulfuric 0.Dacă soluţia se colorează în roz. .00061 . V. carbonaţi etc.volumul de acid sulfuric 0..volumul de acid sulfuric 0.01 n pâână la apariţia culorii slab portocaliu.masa probei de sol folosită (g).01 n folosit la titrare în prezenţa fenolftaleinei (ml).volumul de extract analizat (ml).

Se cântăresc 5 g din acelaşi sol. Conţinutul de sodiu schimbabil determinat în extract apos sau extract de acetat de amoniu se poate exprima în mg la 100 g sol sau me la 100 g sol şi se calculează cu ajutorul formulei. Se filtrează supernatantul într-un balon cotat de 100 ml. Obţinerea extractului apos. După filtrare se spală solul de pe hârtia de filtru de 5-6 ori cu câte 10 ml alcool etilic pentru îndepărtarea urmelor de săruri solubilizate în extractul apos obţinut. Principiul metodei. Sodiul manifestă acţiune negativă asupra dezvoltării plantelor. se introduc într-un pahar Erlenmeyer de 100 ml peste care se adaugă 25 ml soluţie de acetat de amoniu 1 n (pH=7). se stabileşte curba de etalonare prin reprezentare grafică. Se notează citirile respective. câât şi în complexul adsorbtiv al solului. apoi soluţia de analizat. se adaugă 25 ml apă distilată şi se agită timp de 5 minute după care se lasă suspensia să se limpezească. După filtrarea completă se spală de 5-6 ori cu alcool etilic. Modul de lucru. câât şi prin creşterea presiunii osmotice a soluţiei solului. Se aduce balonul cotat de 100 ml la semn cu apă distilată şi se omogenizează. Sodiul schimbabil reprezintă diferenţa dintre sodiul total extras din sol cu o soluţie salină de clorură de amoniu sau acetat de amoniu şi sodiu solubil extras din sol cu apă distilată. se filtrează. Na mg/100g sol= în care: a ⋅V x 100 m . atâât în soluţia solului (sodiu schimbabil). Această operaţie se repetă de 5 ori. Obţinerea extractului salin de sodiu. Se cântăresc la balanţa tehnică 5 g sol uscat la aer. Fotometrarea. se fotometrează mai întâi soluţiile etalon. împiedicând astfel aprovizionarea plantelor cu apă (plantele suferă de aşa zisa secetă fiziologică). atât şi prin dispersarea coloizilor din sol şi crearea unei structuri nefavorabile. înscriindu-se pe abscisă concentraţia de sodiu a soluţiilor etalon iar pe ordonată citirele corespunzătoare de la aparat. Calculul rezultatelor. Se aduce apoi balonul cotat la semn cu apă distilată şi se omogenizează. Se agită 5 minute După limpezire se filtrează supernatantul într-un balon cotat de 500 ml. Sodiul sub formă de carbonaţi. Se introduc într-un pahar Erlenmeyer de 100 ml. în paharul Erlenmeyer unde a rămas solul se adaugă din nou 25 ml soluţie de acetat de amoniu 1 n. măreşte pH-ul solului creâând un mediu neprielnic dezvoltării plantelor şi microorganismelor utile.Solurile saline şi alcaline conţin cantităţi mari de sodiu. La aparatul pregătit pentru citit se fixează filtrul caracteristic pentru cationul sodiu. se agită 5 minute.

servesc la stabilirea gradului de salinitate şi a tipului de salinizare a solului cercetat.a = concentraţia sodiului în extractul analizat exprimată în mg/ml citită din graficul curbei etalon V = volumul total de extract de sol m = cantitatea de sol luată pentru analiză 100 = factorul de raportare la 100 g sol Pentru a exprima în miliechivalenţi de sodiu se foloseşte formula: Na me/100 g sol= a ⋅V x100 m ⋅ 23 Dozarea gravimetrică a sulfaţilor din sol în extract apos 2 Alături de ionii de clor. . cu clorură de bariu şi câântărirea precipitatului de sulfat de bariu format. . . ceea ce dă posibilitatea încadrării acestuia într-o anumită clasă de clasificare căreia îi corespunde o anumită toleranţă la salinitate a plantelor. anionii SO 4 − .Se filtrează cantitativ printr-un filtru cu porozitate mică.Se lasă apoi paharul acoperit cu o sticlă de ceas pe baia de apă pentru precipitarea completă a sulfatului de bariu. .Se încălzeşte la fierbere şi se tratează cu o soluţie fierbinte de clorură de bariu 10% adăugată picătură cu picătură pâână nu se mai observă formarea precipitatului şi apoi circa 1 ml în exces.05-0. În cazul câând se observă trecerea cristalelor de sulfat de bariu în filtrat acesta se acidulează cu acid clorhidric 10%. se încălzeşte pâână la fierbere şi se filtrează din nou pe aceeaşi hâârtie de filtru. 2 SO 4 − + BaCl2 = BaSO4 + 2Cl - Modul de lucru Se măsoară un anumit volum de extract apos de sol (vezi determinarea sodiului din sol) conţiânând circa 0. .Filtru cu precipitatul se pune într-un creuzet de porţelan adus în prealabil la greutate constantă şi se usucă la etuvă la 1050C.Se adaugă 2-3 picături de metiloranj şi circa 10 ml acid clorhidric 10%.5 miliechivalenţi de ioni de sulfat şi se diluează la 100-200 ml. . se spală bine cu apă caldă acidulată cu acid clorhidric 10% pâână câând filtratul nu mai dă reacţie pentru Ba2+ cu acidul sulfuric.Precipitatul de pe filtru şi paharul. . Principiul metodei 2 Metoda constă în precipitarea ionilor SO 4 − în mediu de acid clorhidric.

După uscare precipitatul se calcinează în cuptor la o temperatură de cel mult 7500C pâână la greutate constantă (circa 30').. Aceste forme sunt uşor accesibile plantelor. Astfel de relaţii au o multiplă importanţă din punctul de veder al mediului înconjurător şi al comportamentului azotului în sol.masa precipitatului de sulfat de bariu din creuzet (g) 0. . a stârnit interesul specialiştilor în evaluarea fertilităţii solului. aceştia studiind relaţiile dintre aceste forme.factor pentru raportarea procentuală. în soluri se întâlnesc de obicei foarte mulţi compuşi organici ai azotului şi mai puţin cei anorganici. V .4114 ⋅ V ⋅ 100 m⋅v .volumul total al extractului apos (ml) v .masa probei de sol luată pentru obţinerea extractului apos de sol (g) 100 .factor pentru transformarea cantităţii de precipitat în g SO4.volumul de extract apos folosit în analiză (ml) m . Faptul că azotul este predominant stocat în sol în formă organică şi este folosit de plante în formă anorganică.Se răceşte creuzetul în exicator şi se câântăreşte. Printre compuşii organici absorbiţi de către plante din sol se numără şi aminoacizii. Compuşii azotului anorganic sunt binecunoscuţi şI pot fi împărţiţi în următoarele grupe principale: azotul amoniacal reprezintă 7-8% din azotul total fiind inaccesibil sau greu accesibil pentru nutriţia plantelor. Determinarea azotului din sol Conţinutul total de azot prezent în majoritatea solurilor este constituit din azot legat organic (reprezintă aproape 90% din azotul total). Calculul rezultatului Rezultatul se calculează în procente de SO4 după relaţia: SO4 % = în care: m1. acest lucru fiind de o importanţă deosebită deoarece plantele absorb în mod normal compuşii anorganici. Azotul organic este reprezentat de materia organică humificată (acizi humici şi humine şi acizi fulvici) care formează împreună cu coloizii complexul argilo-humic. m1 ⋅ 0. El este reprezentat sub forma schimbabilă de către ionii NH4+ absorbiţi reversibil la suprafaţa coloizilor solului şi sub formă solubilă de ionii NH4+ din soluţia solului.4114 .

Lange. − Concentraţia în NO 3 a soluţiei se determină colorimetric folosind colorimetrul Dr.Se pipetează din filtrat 10-20 ml. acid fenildisulfonic şi − amoniac.Se câântăreşte 30 g de sol de analizat şi se tratează într-un balon Erlenmayer cu 90 ml sulfat de potasiu 0. nitraţii sunt principalii reprezentanţi ai compuşilor minerali cu azot din sol şi totodată sunt principala sursă de azot pentru plante. astfel încât întreaga cantitate este accesibilă plantelor. câând în prezenţa anionului NO 3 se formează un nitroderivat de culoare galbenă.3 NH2ONH4 Modul de lucru . . pentru a se putea completa această deficienţă prin aplicarea de îngrăşăminte este necesar a se determina pe lâângă alte forme de azot şi azotul nitric.Se agită 5-10' şi se filtrează.După răcirea capsulei se adaugă 1 ml acid fenildisulfonic în aşa fel încâât întreg reziduul din capsulă să fie umectat. Principiul metodei Determinarea constă în tratarea extractului de sol cu sulfat de potasiu. Având în vedere faptul că uneori acumularea nitraţilor în sol nu satisface cerinţele plantelor. în concentraţii mari aceştia induc reacţie fitotoxică. De conţinutul lor în sol în cursul perioadei de vegetaţie depinde creşterea şi dezvoltarea plantelor. . . .Se agită cu o baghetă de sticlă timp de 10'. .Nitraţii reprezintă principala sursă de azot accesibil găsindu-se numai sub formă solubilă. (vezi determinarea fosforului din plante). .Se adaugă 10 ml apă distilată şi se neutralizează soluţia cu amoniac 10% până câând capătă o culoare galbenă persistentă datorită nitroderivatului format. se introduce într-o capsulă şi se evaporă la sec pe o baie de apă.3 NH2OH + NH3 = C6H2 . în funcţie de diferiţi factori dintre care un rol predominant îl au procesele din sol.3 NH2OH + 2 H2SO4 + H2O C6H2 . Nitriţii se găsesc în concentraţii foarte mici şi au importanţă redusă pentru nutriţia plantelor.1 n. Azotul din sol aflat sub aceste forme suferă fluctuaţii atâât în ceea ce priveşte forma câât şi cantitatea. Determinarea azotului nitric din sol Alături de ionii de amoniu. nefiind absorbit în complexul adsorbtiv datorită procesului de excludere anionică. Reacţii C6H3(HSO3)2OH + 3 HNO3 = C6H2 .

câând se formează o sare complexă colorată în galben brun (iodură de oxidimercur amoniu).cantitatea de NO3 din proba analizată găsită pe ordonată . Determinarea azotului amoniacal solubil din sol Alături de nitraţi şi nitriţi. .Se aduce balonul cotat la semn cu apă distilată şi se agită pentru omogenizare.mg v . Principiul metodei Determinarea se face în acelaşi extract din care se determină azotul nitric şi constă în tratarea extractului de sol în sulfat de potasiu 0. Calculul rezultatului Asemănător ca la determinarea fotocolorimetrică a fosforului din plante se alcătuieşte curba etalon a aparatului care reprezintă variaţia intensităţii curentului electric citit la galvanometru în raport cu − concentraţia în NO 3 a soluţiilor etalon.pentru raportare la 100 g sol. − NO 3 mg/100 g sol = A ⋅ V ⋅100 v⋅m în care: A .ml V ..Soluţia colorată din capsulă se trece cantitativ într-un balon cotat de 100 ml filtrâându-se printr-un filtru cu diametrul mic.volumul total de extract de sol . reactiv Nessler iodură de oxidimercur amoniu . Se găseşte atâât reţinut în complexul coloidal sub denumirea de amoniu schimbabil câât şi în soluţia solului ca amoniu solubil. azotul amoniacal face parte din compuşii cu azot uşor asimilabil. spălâând de sol de mai multe ori capsula şi filtrul cu apă distilată. cu reactiv Nessler. După 15' se determină conţinutul de NO 3 cu fotocolorimetrul Dr. Lange. în mod curent.ml 100 . biologici şi pedologici. Folosind curba etalon se calculează conţinutul de NO 3 exprimat în mg la 100 g sol. conţinutul lui în sol variind în funcţie de numeroşi factori: climatici.1 n.volumul de soluţie luat în analiză . se determină azotul amoniacal solubil. Cantitatea de amoniu schimbabil este mică < 0. motiv pentru care poate fi neglijată la determinarea azotului amoniacal din sol. Pentru aprecierea gradului de aprovizionare a plantelor cu azot în cursul unei perioade de vegetaţie.1 me/100 g sol. folosite de etalonare.

concentraţia soluţiei etalon folosită pentru comparaţie mg NH4/100 ml v .1 n. 2. . nucleici. ….Conţinutul în amoniu al soluţiei analizate se determină colorimetric (utilizând o scară de etaloane).Se agită timp de 10 min şi se filtrează aruncâând primele picături în scopul obţinerii unui filtrat limpede.Se adaugă 4 ml sare Seignette şi se agită. 4 ml reactiv Nessler.Se adaugă 4 ml reactiv Nessler. Calculul rezultatului mg NH 4 / 100 g sol = C⋅V ⋅100 v⋅m în care: C .01 mg NH4/ml. protoplasmei. Determinarea azotului total din sol prin metoda Kjeldahl Azotul este unul din elementele importante în nutriţia plantelor. Modul de lucru Pregătirea probei de analizat .masa probei de sol analizată .g V . clorofilei etc. . El intră în compoziţia aminoacizilor. adăugâându-se în 10 baloane cotate de 100 ml 1.Se cântăresc 30 g sol uscat la aer. 10 ml soluţie etalon ce conţine 0.Se pipetează din filtrat 5-10 ml şi se introduc într-un balon cotat de 100 ml. . 3.volumul de soluţie luat în analiză .volumul total de soluţie.Se prepară o serie de soluţii etalon. . 5. Pregătirea soluţiilor etalon . . se introduc într-un balon Erlenmayer şi se adaugă 90 ml sulfat de potasiu 0. .Se adaugă în fiecare balon. .Se aduc la semn cu apă distilată şi se agită pentru omogenizare. acizilor. Colorimetrarea probelor .ml m .Soluţia etalon şi de analizat se toarnă în eprubete de aceeaşi dimensiune şi se compară soluţia de analizat cu seria etalon. 4. se completează cu apă distilată pâână la semn şi se agită pentru omogenizare.

b) Distilarea amoniacului Distilarea se face de obicei cu ajutorul aparatului Parnass-Wagner şi se procedează astfel: . se introduce într-un balon Kjeldahl de 100 ml.Dezagregarea se face sub nişă şi durează cââteva ore. Acesta prin tratare cu o bază puternică pune în libertate amoniac ce este eliminat din soluţie prin distilare şi captat într-o soluţie de acid sulfuric 0. azotul din sol nu provine din rocile minerale sau mineralele scoarţei terestre. câând azotul din combinaţiile organice este eliberat şi trecut sub formă de sulfat de amoniu. .Se câântăreşte 1 g sol. . Reacţiile de mineralizare se consideră terminate câând remediul din balon are culoarea nisipului iar lichidul supernatant este limpede şi incolor.Se îndepărtează toate resturile organice din proba de sol (rădăcini.03% în solurile sărace în substanţă organică pâână la 0.Se adaugă 10 ml acid sulfuric conc. insecte etc.5% în cernoziomuri. Principiul metodei Metoda constă în dezagregarea (mineralizarea) solului cu acid sulfuric concentrat. acumularea sa în sol fiind condiţionată de o serie de procese de natură biologică. .) după care se mojarează şi se cerne printr-o sită cu diametrul ochiurilor de 1 mm. astfel ca particulele de sol rămase pe pereţii vasului să fie antrenaţi de acidul sulfuric.Spre deosebire de celelalte elemente esenţiale nutriţiei vegetale. La început încălzirea se face încet apoi flacăra se măreşte pentru ca fierberea să se facă în clocot.Se adaugă câteva cristale de sulfat de cupru şi 2 g sulfat de potasiu după care conţinutul balonului se amestecă până câând se umectează tot solul.Se astupă balonul cu o pââlnie sau o pară de sticlă şi se pune la fiert pe o baie de nisip aşezat în poziţie înclinată. . În sol se găseşte în cea mai mare parte sub formă de combinaţii organice prin mineralizarea cărora se asigură pe lâângă alte substanţe nutritive şi o bună parte din azotul necesar plantelor.1 n se poate calcula conţinutul de azot din proba de analizat. Prin titrarea excesului de acid sulfuric cu hidroxid de sodiu 0. sub formă de azot amoniacal şi nitric. Cantitatea de azot total în sol variază în limite destul de largi în funcţie de conţinutul în humus putâând ajunge de la 0. Modul de lucru a) Dezagregarea probei de sol . .1 n adăugat în exces.

1 n. însă trebuie bine spălat. . se introduc într-un vas conic de 100 ml împreună cu 2 picături de roşu de metil şi se aşează vasul sub refrigerent în aşa fel încâât capătul acestuia să intre în soluţie.nu este necesar ca reziduul din balonul Kjeldahl să fie trecut în balonul de distilare.1 n în grame azot. 0. .se toarnă în balonul de distilare cââteva picături de fenolftaleină şi hidroxid de sodiu 33% în exces.factorul soluţiei de hidroxid de sodiu.după răcirea balonului Kjeldahl.0014 ⋅ 100 m în care: V1 .proba de sol analizată . soluţia capătând o culoare violacee.volumul de hidroxid de sodiu 0.Riehm .1 n.1 n.1 n în prezenţa indicatorului roşu de metil.pentru raportare procentuală. f2 .factor pentru transformarea volumului de acid sulfuric 0.1 n în care s-a prins amoniacul (ml).se pipetează 5-10 ml acid sulfuric 0. .. .0014 . pentru a se evita pierderile de azot. pentru a se evita pierderile de amoniac.se scoate apoi balonul în care s-a prins amoniacul spălâând cu apă distilată capătul refrigerentului şi se titrează cu hidroxid de sodiu 0.se dă drumul la apă în refrigerent pentru răcire. câând culoarea trece din roşu în galben. spălâând balonul Kjeldahl de cââteva ori cu porţiuni mici de apă distilată.volumul de acid sulfuric 0. 100 . avâând grijă ca lichidul să nu ocupe mai mult de jumătate din capacitatea balonului de distilare.Domingo) .g După fiecare determinare este necesar ca aparatul de distilare să fie spălat cu apă distilată. . f1 . . Calculul rezultatului Conţinutul procentual de azot se calculează astfel: N% = (V1 ⋅ f1 − V2 ⋅ f 2 ) ⋅ 0. Distilarea durează circa 15-20 min. se spală pââlnia cu apă distilată.se aprinde becul de gaz şi distilarea începe odată cu formarea unei mari cantităţi de vapori. .în timpul distilării robinetele aparatului trebuie să fie închise. m . V2 . apele de spălare fiind prinse în acelaşi balon şi se răceşte din nou conţinutul balonului. . Determinarea fosforului considerat asimilabil (Metoda Egner . Dacă este nevoie se adaugă puţină apă distilată.se trece cantitativ soluţia în balonul de distilare prin pââlnie.factorul acidului sulfuric 0.

Sunt folosite în unele laboratoare şi alte soluţii extractive. care sunt greu solubili. se introduc într-un flacon de masă de 250 cm3. Fosfaţii în sol se găsesc sub formă de fosfaţi primari uşor solubili şi sub formă de fosfaţi secundari.2H2O +20NH4Cl + SnCl4 + 10H2O Intensitatea culorii albastre depinde de concentraţia soluţiei în H3PO4. Se filtrează printr-o hârtie de filtru lipsită de fosfor. care are o acţiune de complexare slabă a aluminiului. Se lasă eprubetele în repaus . care intră în compoziţia soluţiei AL : CaHPO4 + 2CH3COOH 4Ca(CH3COO)2 + 3HPO4 Ca(CH 3 COO )2 + H3PO4 Ca4H(PO4 )3 + 8CH3COOH în solurile slab acide şi în cele acide. Apoi se adaugă: 2 cm3 acid sulfo-molibdenic şi se agită. care se completează cu AL până la 25 cm3. sau argilă. Metoda de lucru. terţiari. Se cântăresc 5 g sol. fosfaţi octocalcici. Majoritatea fosfaţilor au o solubilitate redusă şi sunt greu accesibili plantelor. Ca2+ ) : Al(OH)2H2PO4+3CH3CHOHCOOH Fe(OH)2H2PO4+3CH3CHOHCOOH H3PO4+Al(CH3CHOHCOO)3+2H2O H3PO4+Fe(CH3CHOHCOO)3+2H2O Acidul fosforic eliberat. unde o mare parte din fosfaţi se află reţinuţi la suprafaţa sescvioxizilor intervine mai puternic acidul lactic. fosfaţii sunt solubilizaţi cu precădere de către acidul acetic. Principiul metodei Fosfaţii consideraţi uşor accesibili plantelor sunt cei care se extrag din sol cu o soluţie de acetat . tratat cu molibdat de amoniu în mediu acid formează fosfomolibdatul de amoniu. cu cca 35 turaţii/minut timp de două ore la temperatura de 20°C(± 1°C). denumită soluţie AL. Cunoscând cantitatea de fosfaţi sub formă uşor accesibilă. Conţinutul flaconului se pune la un agitator rotativ. fierului şi calciului (Al3+ .lactat de amoniu (AL). unde se adaugă 100 cm3 soluţie de acetat . în solurile neutre şi alcaline. fosfaţi adsorbiţi la suprafaţa sescvioxizilor de fier şi aluminiu. în prezenţa unui reducător puternic (SnCl2 ) formează un compus redus de culoare albastră: H3PO4 + 10 (NH4)2MoO4 + 22HCl + SnCl = (2MoO2 + 8MoO3 )HPO4 . Fe3+ . Din filtratul limpede se iau 10 cm3 în eprubete cotate. putem aprecia capacitatea solului de a aproviziona plantele cu fosfor şi necesarul de îngrăşăminte cu fosfor.7.lactat de amoniu tamponată de pH = 3.Fosforul în sol se găseşte sub formă de compuşi minerali şi organici.

Potasiu schimbabil . Potasiu fixat .la întuneric timp de 20 minute. 3. Extractul obţinut pentru determinarea fosforului este folosit şi la determinarea altor elemente considerate accesibile plantelor. Lange” cu filtru oranje.volumul de soluţie luată la analiză. 100 . 2. corespunzătoare volumului b Determinarea potasiului asimilabil (mobil) după metoda Egner-Riehm-Domingo Potasiul. g . Numeroase laboratoare de agrochimie au adoptat metoda determinării potasiului în extractul AL cu ajutorul fotometrului cu flacără.reţinut între foiţele reţelei mineralelor argiloase şi poate fi asimilat de către plante în anumite condiţii. Aceasta constituie principala sursă de potasiu accesibil pentru plante. Pe ordonată se înscriu concentraţiile etaloanelor exprimate în mg/cm3.exprimare la 100 g sol. în funcţie de această curbă etalon .este concentraţia în mg P2O5 / cm3 a soluţiei analizate. a ⋅ b ⋅100 g . Potasiu solubil .cantitatea de sol luată la analiză. se afla concentraţia soluţiilor analizate în mg P2O5 / cm3.intră în constituţia mineralelor primare şi secundare. Din unirea punctelor de intersectie obţinute din ridicarea proiecţiilor corespunzătoare se obţine curba etalon . b . 4. De aceea în mod obişnuit prin potasiu schimbabil din sol se înţelege suma dintre potasiu schimbabil şi potasiul solubil. Având aceste valori se calculează conţinutul fosforului accesibil plantelor după formula: mg P2O5 / 100 g sol = în care: a . la temperatură de 200C(± 10C) după care se colorimetrează la fotocolorimetru “Dr.se găseşte sub formă de ioni reţinuţi în complexul coloidal al solului şi reprezintă mai puţin 1% din K total.se găseşte sub formă de ioni în soluţia solului şi reprezintă doar 1% din potasiu schimbabil. unul din principalele elemente ale scoarţei terestre. iar pe abscisă valorile citite la galvanometru. Se găseşte în sol sub diferite forme: 1. Calculul rezultatelor. Potasiu nativ . reprezintă cea mai mare parte din potasiu existent în sol şi nu este accesibil plantelor decâât în urma unor procese de alterare. Concomitent se prepară soluţiile etalon. Principiul metodei.

Rezultatele se transpun pe cele două coordonate. în funcţie de curba etalon. care constă din trecerea unuia din electronii de pe nivel de energie mai jos pe un nivel de energie mai înalt. ajungând în flacără. De exemplu atomii de potasiu emit fotoni cu o lungime de undă de 766 si 769 milimicroni. g .Extractul de sol. după conţinut. Calcularea rezultatelor. alcătuit din atomii diverselor elemente. Apoi în timpul trecerii atomilor din starea excitată în stare normală. a ⋅ b ⋅100 . Interpretarea rezultatelor.volumul initial al solutiei extractive folosite (cm3). intensitatea acestor radiaţii de emisie permite determinarea concentraţiei extractului de sol analizat în potasiu. citirile făcute la galvanometru pentru fiecare concentraţie în parte. Pe ordonată se notează concentraţiile de K2O mg/cm3. Se pulverizează mai întâi soluţiile etalon.factor pentru raportarea la 100 g sol g -cantitatea de sol luată în analiză (g) Rezultatele obţinute se calculează la 100 g sol uscat la 105°C. soluri mijlociu aprovizionate cu potasiu: 5-15 mg K2O/100 g sol. folosind următoarea formulă : K2O mg /100 g sol = în care: a . se calculează conţinutul solului în potasiu. b . apoi. Intensitatea acestor radiaţii de emisie depinde de concentraţia atomilor de potasiu din soluţie. iar rezultatele obţinute se exprimă K2O mg/100 g sol. în raport cu cerinţele plantelor cerealiere şi cu starea de aprovizionare a solurilor cu potasiu. Energia pe care atomul o absoarbe din flacară duce la excitare. 100 . Cu ajutorul unui filtru de interferenţă pentru potasiu şi prin intermediul unei celule fotoelectrice . cu ajutorul pulverizatorului de la fotometrul cu flacără. se stabileşte concentraţia soluţiilor analizate.este concentraţia în K2O a soluţiei analizate (în mg / cm3 ) stabilită cu ajutorul cubei etalon. Acesta. soluri bine aprovizionate cu potasiu: peste 15 mg K2O/100 g sol. are loc emiterea energiei de excitare sub forma de fotoni cu o lungime de undă caracteristică atomului elementului respectiv. pierde apa prin evaporare şi formează un flux continuu gazos. iar pe abscisă. conţinând potasiu este transformat în aerosoli. apoi extractele de sol. se face următoarea grupare : soluri sărace în potasiu : 5 mg P2O / 100 g sol. Cu ajutorul curbei etalon. Metoda de lucru.

.Pentru legume şi plante industriale. aprecierea stării de aprovizionare se face prin dublarea datelor de mai sus. iar pentru pomii fructiferi şi viţa de vie. prin triplare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful