You are on page 1of 24

Zota rczka w Wielkiej Brytanii

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

ZOTA RCZKA W WIELKIEJ BRYTANII


OPRACOWA JACEK GORDON

WARSZAWA 2007

UWAGI WSTPNE
Publikacja Zota rczka rozmwki i sownik jest przeznaczona dla wszystkich osb, ktre zamierzaj wyjecha do krajw europejskich, a w szczeglnoci Wielkiej Brytanii i Irlandii i pracowa tam jako pracownik budowlany, monter, technik, elektryk, mechanik samochodowy, spawacz i w innych tego typu zawodach. Rozmwki skadaj si z dwch czci. Pierwsza jest czci ogln zawierajc niezbdne zwroty i pytania potrzebne w yciu codziennym, poruszaniu si po miecie, poszukiwaniu pracy itp. Druga cz zawiera konkretne przykady zwrotw, pyta i dialogw potrzebnych do codziennej komunikacji w rnych rodzajach prac technicznych i budowlanych. Do rozmwek jest doczony sownik polsko-angielski ktry pomoe osobom pracujcym w powyszych zawodach lepiej i precyzyjniej formuowa wypowiedzi, pytania itd. Prosz jednak mie na uwadze fakt, e zaprezentowane w czciach I i II zwroty s jedynie typowymi przykadami (wzorcami) pyta, wypowiedzi itp., natomiast konkretnych i pasujcych do okrelonych sytuacji sw i zwrotw trzeba szuka przede wszystkim w sowniku. Wikszo konstrukcji jzykowych przedstawionych w rozmwkach ma form msk. Mog one jednak by stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych przez osoby lub do osb pci eskiej, poniewa w jzyku angielskim wystpuje jedna forma dla osb obu pci. Jedynie przy zwrotach grzecznociowych, kiedy podajemy nazwisko lub tytu osoby, stosuje si przed nazwiskiem lub tytuem sowo Mr lub Sir dla osb pci mskiej, lub sowo Mrs/ Ms/ Miss lub Madame dla osb pci eskiej. W niniejszej publikacji zastosowano najprostsz z moliwych transkrypcj fonetyczn, czyli wymow, jest ona bowiem oddana przez znaki polskie z wyjtkiem czterech gosek, ktre nie wystpuj w jzyku polskim a mianowicie: 3

Rad autora dla uytkownika tej ksiki jest to, aby na pocztku przeczyta cay materia, tak aby zapamita, w ktrym mniej wicej miejscu znajduj si poszczeglne sowa i zwroty. Jeszcze lepiej jest nauczy si poniszych sw i zwrotw na pami, poniewa wczeniej czy pniej i tak bdzie to konieczne dla osoby, ktra na duej chce pracowa w angielskojzycznym kraju. Warto jest take przestudiowa co najmniej jeden podrcznik do gramatyki angielskiej, aby bez problemu mc tworzy sowa i zwroty pochodne, np. w innym ni teraniejszy czasie, w stronie biernej itp. Powodzenia!

znak oznacza, e goska jest wymawiana jak zmieszane ze sob a i e, jak np. w wyrazie back. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak przyduszone n jak np. w kocwce ing. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie s ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie think. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie d, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie they. Ponadto: znak : jest znakiem przeduenia wymawianej samogoski. znak oznacza, e na nastpujc po nim sylab pada akcent.

SPIS TRECI 1. CZ PIERWSZA OGLNA


Liczebniki Okrelanie rozmiarw, objtoci, wagi Podawanie czasu Dni tygodnia, miesice, pory roku Uyteczne zwroty w rnych sytuacjach Pytania i proby w rnych sytuacjach Orientacja na ulicy w budynku itp. Rozmowy telefoniczne Rozmowa o pracy pracodawca Rozmowa o pracy pracobiorca Terminy zwizane z prac sowniczek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

2.1. 2.2.

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH


Zwroty przydatne w pracy Pracodawca do pracownikw Pracownik do pracodawcy Prace remontowe w domu Klient do wykonawcy Wykonawca do klienta Rozmowy pracownikw midzy sob Prace budowlane Rozmowa wykonawca klient Rozmowy pracownikw midzy sob

7 9 10 13 14 21 27 29 32 35 42

49

2.3.

49 49 53 56 56 63 70 74 74 76 5

SPIS TRECI

2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

3. SOWNIK POLSKO-ANGIELSKI

Prace elektryczne Naprawa samochodu Prace spawalnicze Prace stolarskie

99

84 90 94 96

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH


2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY Pracodawca do pracownikw Czy jest pan profesjonalnym hydraulikiem? Czy ma pan dobr znajomo materiaw budowlanych? Czy nie moecie robi tego szybciej? Czy potrafi pan: - naprawi ukad hamucowy/ zaponowy? - obsugiwa to urzdzenie? - odczyta plan/ rysunek techniczny? - pracowa na podstawie planw?

Are you a professionally trained plumber? [a: ju: e prefesznli trejnd plame] Do you have thorough knowledge of building materials? [du ju: hw arau nolid of bildi metjerjelz] Can`t you do it a bit faster? [knt ju: du: it e bit fa:ste] Can you: [kn ju:] - repair brake/ ignition system? [repea brejk/ igniszen sistem] - operate this device? [operejt ys diwajs] - interpret a blueprint/ technical drawing? [inte:prit e blu:prit/ teknikel dro:i] - work from plans? [e:k from plns] 49

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

- prowadzi ciarwk/ obsugiwa kopark? - przygotowa schemat instalacji elektrycznej? - wyceni koszty robocizny usugi? - wykonywa naprawy blacharskie/ mechaniczne? - zainstalowa i wyregulowa ukad zaponowy? - zrobi diagnostyk silnika? Czy zajmowa si pan (w swojej pracy): - budow konstrukcji stalowych? - konserwacj systemw grzewczych? - montaem instalacji gazowej? - napraw silnikw wysokoprnych? 50

- drive a truck/ operate an excavator? [drajw e trak/ operejt en ekskewejte] - prepare a sketch of electrical wiring? [pripea e sketsz of ilketrikel ajeri] - estimate the cost of labour of the job? [estimejt e kost of lejbe of e dob] - make body work/ mechanical repairs? [mejk bodi e:k/ mikenikel ripeaz] - install and adjust ignition system? [insto:l end edast igniszen sistem] - make the diagnosis of the engine? [mejk e dajegneusis of i endin] Have you ever: [hw ju: ewe] - raised up steel constructions? [rejzd ap sti:l kenstrakszenz] - maintained heating systems? [mejntejnd hi:ti sistems] - installed gas fixtures? [insto:ld gs fikstcze:z] - repaired diesel engines? [ripead di:zl endins]

- obsug mechanicznych narzdzi budowlanych? - usuwaniem zuytych konstrukcji wodocigowych? - wymian instalacji elektrycznej? Czy zna si pan na: - procedurach zwizanych z ? - ukadzie elektrycznym pojazdw? Daj wam czas do koca tygodnia, aby skoczy . Jakie pojazdy pan naprawia/ serwisowa? Musicie zawsze: - nosi kask ochronny podczas pracy. - sprztn wszystko po pracy.

- operated power construction tools? [operejtid paue kenstrakszen tu:lz] - removed used plumbing systems? [rimu:d ju:zd plami sistemz] - replaced electrical wiring? [riplejst ilektrikel ajeri] Do you have knowledge of: [du ju: hw nolid of] - the procedures involved with ? [e presi:dez inwolwd i ] - electrical system of the vehicles? [ilektrikel sistem of e wi:ikls]

2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY

Your deadline is the end of this week to finish . [jo: dedlajn i i end of i:s i:k tu finisz ] What types of vehicles did you repair/ service? [ot tajps of wi:ikls did ju: ripea/ se:wis] You always have to: [ju: o:lejs hw tu] - wear a helmet/ hard hat while working. [ea e helmit/ ha:d ht ajl e:ki] - tidy up everything after youve finished your work. [tajdi ap ewrii a:fte ju:w finiszt jo: e:k] 51

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

- troszczy si o narzdzia i maszyny. Okoo godziny 15 bdzie dostawa .

Prosz - chroni to urzdzenie przed wilgoci. - przebiera si w baraku dla ekipy budowlanej. - zabiera si do pracy. - zapisa, czego jeszcze potrzebujecie. Przycinajcie pustaki wedug tego wzoru. W jakim warsztacie pan poprzednio pracowa? W jakich rodzajach prac budowlanych pan si specjalizuje? 52

- take care of your tools and the equipment. [tejk kea of jo: tu:lz end i ikipment] About 3 o`clock there will be the delivery of . [ebaut ri: oklok il bi: e diliwri of ] please. [pli:z] - Protect this device against humidity, [pretekt ys diwajs egenst hju:miditi] - Change in the barrack for the building crew, [czejc in e brek fo: e bildi kru:] - Get down to your work, [get daun tu jo: e:k] - Write down what else you need, [rajt daun ot els ju: ni:d] Cut off these hollow-bricks as it is shown here. [kat of i:s holeu briks z it is szeun hije] What repair shop/ garage did you work previously? [ot ripea op/ grid did ju: e:k priwjesli] What type of construction works do you specialize in? [ot tajp of kenstrakszen e:ks du ju: speszlajz in]

Pracownik do pracodawcy Co mamy teraz robi? Czy dostan: - potrzebny sprzt i narzdzia? - instrukcj montau tego urzdzenia? - ubranie ochronne/ kombinezon? - w pitek wynagrodzenie za ten tydzie? Czy kto bdzie nadzorowa nasz prac? Czy mog przyj jutro kilka godzin pniej? Czy mog wzi/ uywa te narzdzia? Czy moemy zostawi tutaj swoje narzdzia? Czy musz sam kupowa materiay budowlane? Gdzie: - mamy dzi pracowa?

2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY

What are we going to do next? [ot a: i: geui tu du: nekst] Will I get: [il aj get] - necessary equipment and tools? [nesesri ikipment end tu:ls] - assembly guide for this device? [esembli gajd fo: ys diwajs] - protective clothes/ overalls? [pretektiw kleus/ euwero:ls] - my wage on Friday? [maj ejd on frajdej] Will our work be supervised? [il aue e:k bi: sju:pewajzd] May I come a few hours later tomorrow? [mej aj kam e fju: auez lejte tumore] May I take/ use those tools? [mej aj tejk/ ju:z euz tu:lz] May we leave our tools in here? [mej i: li:w aue tu:lz in hije] Do I have to buy building materials by myself? [du aj hw tu baj bildin metjerjelz baj majself] Where: [ea] - are we supposed to work today? [a: i: sapozd tu e:k tudej] 53

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

- mog podczy spawark/ wiertark? Ile dostan za nadgodziny?

Jak mam ukada te deski/ cegy/ pytki? Jaki jest mj plan pracy w przyszym tygodniu? Jutro zamierzamy zakoczy prac. Kiedy: - dostarczycie nam wszystkie materiay? - mog odebra zamwione materiay? - rozpoczynamy prac w tym domu? O ktrej godzinie mam jutro przyj do pracy? 54

- may I plug in the welding/ drilling machine? [mej aj plag in e eldi/ drili meszi:n] How much I will be paid for my extra working hours? [hau macz aj il bi: pejd fo: maj ekstre auez] What pattern shall I put those boards/ tiles in? [ot pte:n szl aj put euz bo:ds/ tajlz in] What is my work schedule next week? [ot iz maj e:k szedju:l nekst i:k] We are going to finish our work tomorrow. [i: a: geui tu finisz aue e:k tumore] When: [en] - will you provide us with all materials? [il ju: prewajd as i o:l metjerjelz] - can I collect ordered materials? [kn aj kelekt o:dred metjerjelz] - do we start our work in that house? [du i: sta:t aue e:k in t haus] At what time shall I come to work tomorrow? [et ot tajm szl aj kam tu e:k tumore]

Potrzebujemy take nastpujcych narzdzi i materiaw Oto rachunek za materiay, ktre kupiem. Szefie, - betoniarka nie dziaa. - brakuje jeszcze listew przypodogowych. - mam za mao farby/ zaprawy aby skoczy . - nie mamy odpowiedniego owietlenia w pomieszczeniu. - trzeba zamwi nastpujce czci . - prosimy o dostarczenie . - przykro mi, ale nie potrafi tego zrobi. - skoczylimy zaplanowane na dzisiaj roboty.

We need also following tools and materials [i: ni:d o:lseu foleui tu:lz nd metjerjelz] Heres the receipt for the materials I`ve bought. [hijez e risi:t fo: e metjerjelz ajw bo:t] Boss,: [bos] - the concrete mixer doesn`t work. [e kakrit mykse daznt e:k] - there are still skirting boards missing. [ea a: stil skyti bo:ds mysy] - Ive got not enough paint/ mortar to complete . [ajw got inaf pejnt/ mo:te tu kemplit] - there is no proper light in the room. [ea iz neu prope lajt in e ru:m] - you have to order the following parts. [ju: hw tu o:de e foleui pa:ts] - could you provide us with . [ku:d ju: prewajd as i] - I can`t do it I`m afraid. [aj knt du it ajm efrejd] - we`ve finished our work scheduled for today. [i:w finiszt aue e:k szedju:ld fo: tudej] 55

2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

Zaczynamy od sufitu/ od tego kta.

Zaznacz owkiem miejsce, gdzie chcesz borowa dziury. Zgina mi nakrtka, czy mamy jeszcze jakie? Rozmowy wykonawca klient

We are starting from the ceiling/ this corner. [i: a: sta:ti from e si:li/ ys co:ne] Mark the spots where you want to drill. [ma:k e spots ea ju: ont tu dryl] The nut had got lost somewhere, do you have any? [e nat hd got lost samea du ju: hw eni]

2.3. PRACE BUDOWLANE

Chciabym zmodernizowa/ wymieni dach. Czy zdycie zakoczy budow do koca wrzenia? Dach przecieka od do dawna i krokwie przegniy. 74

Id like to renovate/ change the roof covering. [ajd lajk tu renewejt/ czejd e ru:f kawri] Will you be able to finish the construction till the end of September? [il ju: bi: ejbl tu finisz e kenstrakszen til i end of e septembe] The roof is leaking and the rafters on it are rotten. [e ru:f iz li:ki end e ra:fte:z on it a: rotn]

Jakie chce pan mie nachylenie tarasu? Nie dostaem jeszcze pozwolenia na budow. Niestety: - bdzie pan musia uzbroi si w cierpliwo. - musimy zaczeka dwa dni, aby pooy tynk. - pada deszcz i nie moemy skoczy wykopu. W planach budowy powinien pan uwzgldni W zeszym tygodniu nie moglimy pracowa z powodu deszczu. Wedug mnie ta ciana nie jest prosta/ rwna.

What inclination of the terrace would you like? [ot inklinejszn of e teres u:d ju: lajk] I haven`t had a building permit yet. [I hwnt hd e bildi pe:mit jet] Im afraid. [ajm efrejd] - You have to have patience, [ju: hw to hw pejszns]

2.3. PRACE BUDOWLANE

- We have to wait two days to put plaster on, [i: hw tu ejt tu: dejz tu put pla:ste on] - Its raining and we can`t finish the excavation, [its rejni end i: knt finisz i ekskewejszn] You should also consider in the project. [ju: szu:d o:lseu kenside in e prodikt] We couldn`t work last week because of the rainfalls. [i: ku:dnt e:k la:st i:k biko:z of e rejnfo:lz] In my opinion this wall is not straight/ even. [in maj epinjen ys o: iz nat strejt/ i:wn] 75

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

Rozmowy pracownikw midzy sob

Czy mam uy szalunku drewnianego? Gdzie mamy wyrzuci gruz? Ja ukadam, a ty podajesz cegy. Dzi: - bdzie pada deszcz i nie bdziemy mogli pracowa na dachu. - robimy szalunek stropu i podstawiamy podpory. Jutro bdziemy: - ociepla ciany budynku. - tynkowa wntrze budynku. - wylewa beton na podogi. 76

Shall I use formwork boards? [szl aj ju:z fo:me:k bo:ds] Where does the rubble go? [ea daz e rabl geu] Ill lay and you pass the bricks. [ajl lej end ju: pa:s e briks] Today: [tudej] - is going to rain and we won`t be able to work on the roof. [iz geui tu rejn end i: ount bi: ejbl tu e:k on e ru:f] - we are doing formwork and putting roof supports. [i: a: dui: fo:me:k end puti ru:f sapo:ts] Tomorrow we will be: [tumore i: il bi:] - putting warmth insulation on the walls. [puti o:m isjuelejszn on e o:ls] - plastering the interior of the house. [pla:stri i intjerje of e haus] - covering the ground with concrete. [kawri e graund i kakrit]

Kiedy bdzie dostawa materiaw budowlanych? Musimy najpierw: - oznaczy miejsce budowania palikami i sznurkiem. - pokry zewntrzn cian izolacj. - pooy izolacj pod krokwiami/ na krokwiach. - postawi ogrodzenie terenu budowy. - rozrobi zapraw. - usun star pap/ stary szalunek. - wykona deskowanie wykopu. - wykopa rw o gbokoci 2 jardw.

When is supposed the delivery of building materials? [en iz sa`peuzd e di`li:wri of bildi metjerjels]] First we have to: [fe:st i: hw tu] - mark the construction site with poles and rope. [ma:k e kenstrakszen sajt i peulz end reup] - cover the outside walls with warmth insulation. [kawe i autsajd o:ls i o:m isjuelejszn] - put an insulation layer under/ on the rafters. [put en isjuelejszn leje ande/ on e ra:fte:z] - raise the fencing of the construction site. [rejz e fensi of e kenstrakszen sajt] - mix the mortar. [myks e mo:te] - remove the previous asphalt-paper/ formwork. [rimu:w e pri:wjes sflt pejpe/ fo:me:k] - make the lining of the pit. [mejk e lajni of e pit] - dig up a pitch 2 yard deep. [dig ap e pitsz tu: ja:d di:p] 77

2.3. PRACE BUDOWLANE

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

- wypeni szczeliny gipsem. - wypeni wszystkie dziury szpachlwk. - zatopi zbrojenie w betonie. - zbudowa podest na dwig. Musisz zawsze: - rozbija cegy za pomoc rozpatnicy. - rozprowadzi warstw wiru na dnie rowu. - sprawdza poziomic uoenie cegie. - ubi piasek ubijakiem i wygadzi at. - usun pozostaoci zaprawy, zanim zaschnie. - wykoczy szczeliny i podoe tym samym materiaem. 78

- fill in the holes with plaster. [fil in e heulz i pla:ste] - fill up all the holes with putty. [fil ap a:l e heulz i pati]

- sink the reinforcement in concrete. [sik e rii:nfo:sment in kakrit] - raise a stand for the crane. [rejz e stnd fo: e krejn] You always have to: [ ju: o:lejs hw tu] - split up the bricks with a splitter. [split ap e briks i e splyte] - spread the layer of gravel on the bottom of the pit. [spred e leje of grejwl on e botem of e pit] - check the layer of bricks with a level. [czek e leje of briks i e lewl] - tamp the sand and smooth it with a lath. [tmp e snd end smu: it i e la:] - remove the remnants of mortar before it is dry. [rimu:w e remnents of mo:te bifo: it iz draj] - finish off the holes and the bottom with the same material. [finisz of e heulz end e botem i e sejm metjerjel]

- wymiesza dobrze farb w wiadrze. Nakadasz za duo/ za mao zaprawy na cegy. Nie zapomnij posypa kostek brukowych piaskiem. Przygotuj na jutro wszystkie materiay do tynkowania. Przytnij dachwki na wymiar przed ukadaniem. Rozprowadzaj warstw farby rwno pdzlem. Rozwi pap i sprawd czy nie ma dziur. Przytnij te prty na dugo 20 cali. To drewno nie nadaje si jako podkad do pokrycia dachu.

- give the paint a good stir. [giw e pejnt a gu:d styr] You`re putting too thick/ thin layer of mortar on bricks. [ju: a: puti tu: ik/ in leje of mo:te: on briks] Dont forget to sand the cobblestones. [deunt fe:get tu snd e koblsteuns]

2.3. PRACE BUDOWLANE

Prepare all the plastering materials for tomorrow. [pripea o:l e pla:stri metjerjelz fo: tumoreu] Cut the roof tiles to size before laying them. [kat of e ru:f tajlz bifo: leji em] Spread the paint coat evenly with a brush. [spred e pejnt keut i:wnli i e brasz] Roll up the asphalt-paper and check if there are no holes in it. [reul ap i sfelt pejpe end tszek if ea neu heuls in it] Cut off these metal rods to size of 20 inches each. [kat of i:s metl rods tu sajz of tenti iczi:z i:cz] This timber is not fit as a ground for roof covering. [ys tymbe iz nat fit z e graund fo: ru:f kawri] 79

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

Trzeba: - doda jeszcze piasku/ wiru do zaprawy. - jeszcze zamocowa rynn. - poprawi rusztowanie w kilku miejscach. - uoy dodatkowy rzd cegie. - umocowa dach bezporednio na atach. - usun ziemi na gboko 1 jarda. - wymiesza dobrze piasek z cementem. - wyznaczy sznurkiem miejsce wykopu. - zabezpieczy wykop przed deszczem. - zaata te dziury piank montaow. - zatrze tynk w tym miejscu. 80

We have to: [i: hw tu] - add some sand/ grit to the mortar. [d sam snd/ gryt tu e mo:te] - fasten also the drainpipe. [fa:sn o:lseu e drejnpajp] - improve on the scaffolding in some spots. [impru:w on e skfeuldi in sam spots] - lay another layer of bricks. [lej enae leje of briks] - put the roofing directly on the rafters. [put e ru:fi direktli on e ra:fte:z] - dig up soil until it`s 1 yard deep. [dyg ap sojl antil its an ja:d di:p] - give the sand and cement good mix. [giw e snd end siment gu:d miks] - mark the excavation with a rope. [ma:k i ekskewejszn i e reup] - cover the excavation against rainfalls. [kawe i ekskewejszn egejnst rejnfo:lz] - patch up these holes with assembly foam. [ptsz ap i:s heulz i esembli feum] - scour the plaster on this spot. [skaue e pla:ste on ys spot]

- zrobi szalunek pod supy ogrodzenia. Ubij dobrze spoiwo, zanim pooysz na nim ceg. Ukadajcie zawsze: - belki elbetowe dokadnie wedug planu. - dachwki starannie na atach. - warstw weny mineralnej midzy krokwiami. Umocuj styropian na plastikowe koki. Uwaaj, bo: - dach jest liski i stromy. - dzi jest gorco i zaprawa wysycha bardzo szybko. - pada deszcz i moe utrudni kopanie.

- make the formwork for fence poles. [mejk e fo:me:k fo: fens peuls]

2.3. PRACE BUDOWLANE

Give the mortar good tamp before putting bricks on it. [giw e mo:te gu:d tmp bifo: puti briks on it] Always lay: [o:lejs lej] - concrete beams strictly as it is shown in the design. [kakrit bi:ms striktli z it iz eun in e dizajn] - roof tiles carefully on the beams. [ru:f tajlz keafu:li on e bi:ms] - the layer of mineral wool between rafters. [e leje of minerel u:l biti:n ra:fte:z] Fasten the styrofoam tiles with plastic pegs. [fa:sn e stajrefeum tajlz i plstik pegs] Take care, because: - the roof is slippery and steep. [e ru;f iz slipri end sti;p] - its hot today and the mortar dries quickly. [tejk kea bi:ko:z i sacz ee mo:te drajz kikli] - its raining and it can make the digging hard. [its rejni end kn mejk e digi ha;d] 81

2. CZ DRUGA ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH...

W kilku miejscach trzeba: - sku t cian.

- cign prty drutem. - wymieni pknit dachwk. W miejscu oznaczonym pisakiem napunktuj cian punktakiem. Warstwa betonu ju si zwizaa i moemy kontynuowa prac. Wejd na drabin i umocuj t rynn lepiej. We taczk i przywie piasku. Wykonaj elementy zbrojenia wedug rysunku. Wykop nie jest jeszcze wystarczajco gboki. 82

In some spots we have to: [in sam spots i: hw tu] - hammer off this wall. [hme of ys o:l] - tie the rods with wire. [taj e rods i aje] - replace broken roof tiles. [riplejs breukn ru:f tajlz] At the marked spots punch the wall with a prick punch. [t e ma:kt spots pancz e o:l i e prik pantsz] The concrete has already hardened and we can continue our work. [ kakrit hz o:lredi ha:dend end i: kn kentinju: aue e:k] Climb up the ladder and fasten tightly this drain pipe. [klajm ap e lde end fa:sn tajtli ys drejn pajp] Bring more sand with this wheelbarrow. [bri mo: snd i ys i:lbreu] Make the reinforcement strictly according to the plan. [mejk e ri:info:sment striktli eko:di tu e pln] The excavation is not deep enough. [i ekskewejszn iz nat di:p inaf]

Wymieszaj gips w proporcji dwa do jednego z wod. Wyniecie ten gruz do kontenera na podwrzu. Wyrwnajcie nierwnoci zapraw. Zaczyna nam brakowa cementu na zapraw. Zawsze: - sprawd konsystencj zaprawy przed murowaniem. - sprawd pion pionem. - zacieraj starannie zapraw pack. - zaczep drabin na haku przy okapie - za rkawice ochronne przy ukadaniu cegie.

Mix up the gypsum with water in ratio of two to one. [miks ap e dipsem i o:te in rejszeu of tu: tu an] Take out the rubble and put it to the wheely bin. [tejk aut e rabl end put it tu e i:li byn] Smooth the uneven places with mortar. [smu i ani:wn plejsiz i mo:te] We are going to run out of cement for the mortar. [i: a: geui tu ran aut of siment fo: e mo:te] Always: [o:lejs] - check up the consistence of mortar before laying bricks. [tszek ap e kensistens of mo:te bi:fo: leji briks] - check up the perpendicular with a plumb line. [tszek ap e pe:pendikjuele: i e plam lajn] - smooth the mortar with trowel carefully. [smu e mo:te i trauel keafuli] - catch the ladder on a hook by the eaves. [ktsz e lde on e hu:k baj i i:wz] - put your protective gloves on while laying bricks. [put jo: pretektiw glaws on ajl leji briks] 83

2.3. PRACE BUDOWLANE

Zota rczka w Wielkiej Brytanii

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl