ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Σημαντικοί Σταθμοί του
Ελληνικού Πολιτισμού

ΤΟΜΟΣ Β’

10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ & ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περίληψη κεφαλαίου από την Κωνσταντία Γιόρτσιου
Ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ενότητα 10.1 – Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................. 2
10.1.1 Η υμνογραφία τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 1ος – 5ος αι. ............... 2
10.1.2 Το κοντάκιο, 6ος – 7ος αι............................................................................... 3
10.1.3 Οι ασματικοί κανόνες, 8ος – 12ος αι΄............................................................. 5
10.1.4 Τα τροπάρια................................................................................................ 6
Ενότητα 10.2 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................... 7

Ενότητα 10.1 – Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
10.1.1 Η υμνογραφία τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 1ος – 5ος
αι.
Βυζαντινή υμνογραφία => νοούμε το σύνολο των κειμένων που γράφτηκαν
σε ελληνική γλώσσα, για να ψάλλονται στη διάρκεια της λειτουργίας και των άλλων
ιεροπραξιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σ’ όλους τους αιώνες του Βυζαντίου, από
τον 4ο έως το 1453.
Χαρακτηριστικά => στροφή, ισοσυλλαβία (με ίσες συλλαβές όλοι οι
αντίστοιχοι στίχοι κάθε στροφής), ομοιοτέλευτο (σχήμα λόγου, από το άκουσμα δύο
ή τριών ομόηχων συλλαβών στο τέλος κοντινών λέξεων, φράσεων, στίχων ή
στροφών παράγεται αισθητικό αποτέλεσμα σαν της ομοιοκαταληξίας, λόγω ηχητικής
ανταπόκρισης).
Η μετάβαση της υμνογραφίας από το προχριστιανικό στο νέο χριστιανικό
περιβάλλον με βασικά εκφραστικά μέσα την πιο απλή γλώσσα, το υψηλό «ασιανό»
ύφος, την εικονοπλασία, τα ρητορικά σχήματα κ.α. αποδίδεται στους πρώτους
πατέρες της εκκλησίας και στο είδος που καλλιέργησαν, τη χριστιανική «ποιητική»
ομιλία.
Ευχαριστήριοι ύμνοι και οι ύμνοι που ψάλλονταν αντιφωνικά με επανάληψη
δηλ. ενός μέρους, του εφυμνίου, από το εκκλησίασμα. Το αντίφωνο αναπτύσσεται
τώρα με κέντρο την Αντιόχεια, στη Συρία.
Γράφονται σε απλή γλώσσα για να είναι κατανοητή από τους πιστούς. Ο
ρυθμός δε στηρίζεται στην προσωδία αλλά στην εναλλαγή τονούμενων και άτονων
συλλαβών.
Τροπάρια => κείμενα μιας στροφής με ολοκληρωμένο νόημα, ρυθμό και
μελωδία.

Σελίδα 2 από 8

10.1.2 Το κοντάκιο, 6ος – 7ος αι.
Εφραίμ του Σύρου: (4ος αι.) κοντάκιο
6ος αι. επί Ιουστινιανού έφτασε σε μεγάλη ακμή, με το Ρωμανό το Μελωδό.
Περιεχόμενο των κοντακίων:
1)

Δογματικό, κυρίως την περίοδο της ακμής (6ος – 7ος αι.). Ο
υμνογράφος στηρίζεται σε κείμενα των Γραφών και των πατέρων της
εκκλησίας, αναφέρεται σε πρόσωπα και επεισόδια της Παλαιάς και
Καινής Διαθήκης, ιδιαίτερα το Χριστό, υπερασπίζεται με θέρμη το
ορθόδοξο δόγμα και τα αναπτύσσει με τρόπο ποιητικό.

2)

Πανηγυρικό, εορταστικού χαρακτήρα, κυρίως στα χρόνια της
παρακμής (8ος – 11ος)

3)

Ευκαιριακό ή επίκαιρο, π.χ. προς ανάδειξη γεγονότος, όπως η
στάση του Νίκα ή η θεμελίωση της Αγίας Σοφίας.

Σύνθεση χριστιανικών στοιχείων και ελληνικής ρητορικής, κυμαίνεται ανάμεσα
στο πεζό και ποιητικό λόγο και εκφωνείται σε εορταστικό αλλά ελάχιστα μελωδικό
τόνο από τον άμβωνα. Εξελίσσεται σε καθαρά ποιητικό, σε ποιητική ομιλία, στο
τέλος του 5ου αιώνα. Μεγάλο σε έκταση.
Κάθε κοντάκιο έχει: προοίμιο, στροφές ή οίκους, ειρμό, εφύμνιο,
ακροστιχίδα και μέτρο.
Προοίμιο =>

Μια πρώτη στροφή, άλλοτε 2 ή 3, σε διαφορετικό μέτρο
και μουσική από τις υπόλοιπες στροφές αλλά με κοινό
εφύμνιο, μένει έξω από την ακροστιχίδα και εισάγει
στον ύμνο.

Στροφές ή οίκοι =>

Αποτελούν

το

κύριο

μέρος

του

κοντακίου

και

αποτελείται από 18-24 στροφές γνωστές ως οίκους.
Ειρμός =>

Ο πρώτος οίκος ονομάζεται ειρμός, συνιστά το μουσικό
και μετρικό υπόδειγμα των άλλων οίκων. Αυτοί
προσαρμόζονται στον ειρμό και ως προς τον αριθμό
των συλλαβών και ως προς τη θέση του τόνου, όπως

Σελίδα 3 από 8

επίσης και ως προς τη μελωδία του. Τότε το κοντάκιο,
επειδή έχει το δικό του μέλος ονομάζεται ιδιόμελο, όταν
όμως ένα κοντάκιο έχει ως μουσικό και μετρικό
υπόδειγμα τον ειρμό ενός άλλου κοντακίου, ονομάζεται
προσόμοιο.
Εφύμνιο =>

Σύντομος συνήθως στίχος με τον οποίο κλείνει κάθε
οίκος και το προοίμιο. Συνιστά σταθερό στοιχείο της
δομής των κοντακίων.

Ακροστιχίδα =>

Σταθερό στοιχείο του κοντακίου. Είναι μια φράση που ο
υμνογράφος έχει φροντίσει να σχηματίζεται από τα
πρώτα γράμματα των οίκων και ποτέ του προοιμίου.

Μελωδός => ποιητής στίχων και μελωδίας
Μετρική => οι βυζαντινοί ύμνοι δεν γράφτηκαν σε πεζό αλλά ποιητικό λόγο
και δεν ακολούθησαν τα αρχαία προσωδιακά αλλά τονικά μέτρα.
Αντίφωνο => μέρος που επαναλαμβάνει το εκκλησίασμα
Πατερική «ποιητική» ομιλία => σε πεζό λόγο που λίγο απέχει από τον
ποιητικό
Κοντάκιο => σύνθεση χριστιανικής ομιλίας και ελληνικής ρητορικής
Προσόμοιο κοντάκιο => έχει ως υπόδειγμα τον ειρμό άλλου κοντακίου
Ρωμανός ο Μελωδός => εξελληνισμένος Σύρος, έγραψε, συνέθεσε και
έψαλλε ύμνους.
Το κοντάκιο μετά τον 7ο αι. αντικαταστάθηκε από τον κανόνα, έπαψε να
ψάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί ο Ακάθιστος Ύμνος.

Το κοντάκιο και το θέατρο στο Βυζάντιο
Ορισμένα κοντάκια του Ρωμανού έχουν μια θεατρικότητα. Τα κοντάκια
ψάλλονταν σε ρυθμό μουσικής απαγγελίας από τον άμβωνα της εκκλησίας στη
διάρκεια της λειτουργίας, μετά το εωθινό ευαγγέλιο.

Σελίδα 4 από 8

Το θέατρο δεν ευνοήθηκε ούτε από την εκκλησία ούτε από το κράτος.
Επιτυχία είχε τους πρώτους αιώνες η παντομίμα και το ελαφρό σκανδαλιστικό
θέατρο.

10.1.3 Οι ασματικοί κανόνες, 8ος – 12ος αι΄.
Κανόνας => στο τέλος του 7ου αιώνα ο ασματικός κανόνας εκτοπίζει το
κοντάκιο. Είναι συντομότερος από το κοντάκιο και αποτελείται από 9 ωδές με 6 έως 9
στροφές η καθεμιά. Κάθε ωδή έχει τη δική της μελωδία, που προσδιορίζεται από τον
ειρμό (1η στροφή της ωδής). Εκτός από μικρότερη έκταση έχει και μουσική ποικιλία.
Οι ειρμοί των ωδών αναφέρονται σε 9 άσματα της Γραφής, τα 8 από την Παλαιά και
το ένατο από την Καινή Διαθήκη. Ο κανόνας εγκωμιάζει το Χριστό, τη Θεοτόκο,
αγίους και μάρτυρες.
Λόγοι αντικατάστασης του κοντακίου =>
1)

η ψυχοσύνθεση των Βυζαντινών, λόγω του φόβου των Αράβων τις
χριστολογικές και εικονομαχικές διαμάχες, διαφοροποιείται έντονα

2)

οι μοναχοί, λόγω των διώξεων, δεν αισθάνονται πως ότι τους
αρκούσε ο άμεσος αφηγηματικός λόγος των κοντακίων. Έτσι,
εκφράστηκαν σε ένα λόγο αδρό, ταραγμένο, μελωδικά φορτισμένο

3)

Υπό τις νέες συνθήκες ο κανόνας αντικατέστησε το κοντάκιο που
έχει μεγαλύτερη έκταση και ψαλλόταν στην ίδια μελωδία από
ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου

Ανδρέας Κρήτης => αποδίδεται σ’ αυτόν η ανακάλυψη και ανάπτυξη του
κανόνα. Ξεχωρίζει ο «Μέγας Κανών». Είναι ύμνος μετάνοιας από 250 τροπάρια.
Μοναστήρι Αγίου Σάββα => ξεπήδησε μια αξιόλογη σχολή κανονογράφων,
με επικεφαλής των Ιωάννη Δαμασκηνό. Υπήρξε ο εκδότης του «Οκτωήχου»
(συλλογή κανόνων). Ανάμεσα σ’ αυτούς διακρίνεται ο κανόνας για την ημέρα του
Πάσχα, ο γνωστός «Χρυσούς Κανών».
Μονή Στουδίου => τη σκυτάλη από τη μονή του Αγίου Σάββα παρέλαβε αυτή
η μονή και φέρει το όνομα του ιδρυτής Θεόδωρου Στουδίτη. Εξελίχθηκε σε
προπύργιο της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα στα χρόνια της εικονομαχίας. Ο Στουδίτης ήταν

Σελίδα 5 από 8

υπέρ των εικόνων και ιδρυτής περίφημου εργαστηρίου καλλιγραφίας, εγκαινίασε με
άλλους υμνογράφους μια νέα περίοδο για το κοντάκιο και τον κανόνα.
Μοναχή Κασία, Ιωάννης Μαυρόπους (κλείνει τον κύκλο των υμνογράφων –
ος

12 αίωνας), Ιωσήφ του Στουδίου (κανόνας για τους αγίους Πρόκλο και Ιλαρίωνα).
Μετά τον Ιωάννη Μαυρόπου που κλείνει τον κύκλο των υμνογράφων του 12ου
αιώνα, η εκκλησία απαγόρευσε την εισαγωγή και άλλων ύμνων στη λειτουργία,
επειδή ο αριθμός τους είχε αυξηθεί πολύ. Γι’ αυτό οι μοναχοί στράφηκαν στη
μουσική, έγινα μελουργοί.

10.1.4 Τα τροπάρια
Σύντομοι ύμνοι, που ψάλλονταν είτε ανάμεσα στις στροφές των κοντακίων είτε
ανάμεσα στις ωδές των κανόνων κι ανάλογα με τη θέση ή τον προορισμό τους
ονομάζονταν:
Υπακοή => ψάλλονταν στον όρθρο μετά τον 118ο ψαλμό αργότερα μετά την
3η ωδή του κανόνα της ημέρας.
Καταβασία => τροπάριο ψαλλόμενο στο τέλος κάθε ωδής του κανόνα,
προσόμοιο του ειρμού της.
Κάθισμα => ψάλλεται ενώ το εκκλησίασμα παραμένει καθιστό.
Κοντάκιο => στην εποχή της καθιέρωσης του κανόνα είναι πλέον ένα
τροπάριο που ψάλλεται στο τέλος κάθε έκτης ωδής.
Οίκος => μεγαλύτερο μήκους τροπάριο από το κοντάκιο, ψάλλεται αμέσως
ύστερα απ’ αυτό.
Θεοτόκιο => ψάλλεται στο τέλος κάθε ωδής κανόνα προς τιμήν

της

Θεοτόκου.
Σταυροθεοτόκιο => αναφέρεται στη στιγμή που η Θεοτόκος είχε πλησιάσει
κοντά στο σταυρό και ψάλλεται προς τιμής της.
Στιχηρά => τροπάρια από έναν αριθμό μελωδικών τύπων συνδεόμενων με
ενδιάμεσα περάσματα, ψάλλονται σε διάφορα μέρη του όρθρου.
Εξαποστειλάρια => ψάλλεται μετά τον κανόνα προς το τέλος του όρθρου και
πριν τη δοξολογία, αποτελώντας ένα είδος προεισαγωγής σ’ αυτήν.

Σελίδα 6 από 8

Ενότητα 10.2 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, με τον αποκλεισμό των μουσικών
οργάνων ως σχετικών με την ειδωλολατρία, από τότε ως σήμερα παρέμεινε
φωνητική.
Κοσμική μουσική: είχε μουσικά όργανα και ιδιαίτερα το όργανον (ύδραυλις)
που εφευρέθηκε από τον Έλληνα μηχανικό Κτησίβιο (3ος π.Χ. αι.) και τελειοποιήθηκε
από τον Ήρωνα (1ος μ.Χ. αι.).
Εκκλησιαστική μουσική διαχωρίζεται από την κοσμική καθώς και από
διδασκόμενη στην εκπαίδευση μουσική.
Φωνητική εκκλησιαστική μουσική => πρακτική, διακρίνεται σε εκφωνητική και
σε υμνολογική.
Σημειογραφία => σύστημα γραπτών σημείων που καθοδηγούν στην εκτέλεση
του μουσικού κειμένου.

Σελίδα 7 από 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful