BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah
Sesuaidenganperkembanganzamansaatini, Ilmupendidikansudahsemakinluasdenganadanyaberbagaijenis ± jenisilmu yang dipelajariolehparasiswasepertiilmumatematika, ilmufisika, ilmubiologi, ilmukimia, ilmusejarah, ilmuekonomi, dan lainlain.Berbagaiilmutersebutmempunyaikelebihadandayatariktersendiribagipara siswa. IlmuFisikaadalahilmu yang mempelajaritentangteoriteoritentangsesuatu yang berkaitandengankehidupanseharihari.Ilmufisikamempunyaidayatariktersendirikarena yang kitapelajaridalamilmufisikaberkaitaneratdengansesuatu yang adadisekitarkita.Contohnyaadalahsepertihukum Archimedes yang berkaitandengankapal yang terapung di permukaan air karenaadanyagayaangkat yang ditimbulkanolehberatkapal. Contoh yang lainsepertihukumAsas Black yang berkaitandenganpertukarankalorpadaes yang dimasukkankedalam air panasdanteori Bernoulli yang berkaitandenganfluidadimanadalamkehidupansehariharikitatelahmengenalitu. Salah satutokohFisikawan yangmenemukaanteoriteorihukumFisikatersebutadalahBernoulidimanabeliaumenemukanteori yang berhubungandenanfluidadandinamakanHukum Bernoulli. Banyaksekalikejadianataualatalat yang berhubungandenganHukumteoriteoritersebut.Kita mungkinpernahmelihatataumelakukansesuatudankitajugamungkinpernahme nggunakanalat-alat yang berhubungandengan Bernoulli tersebut.Namunpadakenyataannyasiswatidaktahuatau tidakmenyadaribahwabanyaksekalikejadianataualat-alat yang berkaitandenganhukum Bernoullitersebut.
Vallentinus Tri Febrinan H Page 1

Dari uraiantersebut, penulismembuatmakalah yang berjudul ³PENERAPAN DARI HUKUM BERNOULLI´ yang bertujuan agar masayarakatatausiswatahutentangalat-alatdalamkehidupansehari-hari yang berkaitandenganHukum Bernoulli.

A.

RUMUSAN MASALAH

Dari berbagaiulasan yang tertera di latarbelakangmasalahmakalahini, makadapatdiambilbeberaparumusanmasalah, yaitu : 1. Bagaimanapenerapanhukum Bernoulli dalamkehidupansehari-hari? 2. Apasajaalatatauperlengkapandalamkehidupansehari-hari yang menggunakanhukum Bernoulli dalampemakaiannya? 3. Apasajamanfaatdaripenerapanhukum Bernoulli dalamkehidupansehari-hari?

B.

TUJUAN PENELITIAN

Penulisanmakalahinidilakukanuntukmemenuhibeberapatujuan yang nantinyadapatbermanfaatbagikalanganpelajardanmasyarakatluas.Secaraterperinci, tujuandaripenulisanmakalahiniadalah : 1. Mengetahuibagaimanapenerapanhukum Bernoulli dalamkehidupanseharihari. 2. Mengetahuiapasajaalatatauperlengkapandalamkehidupansehari-hari yang menggunakanhukum Bernoulli dalampemakaiannya. 3. Mengetahuiapasajamanfaatdaripenerapanhukum Bernoulli dalamkehidupansehari-hari.

C.

METODE PENELITIAN

Dalampenulisanmakalahinipenulismenggunakanmetodestudipustaka, yaitudenganmelakukanstudipadabuku-buku yang berkaitandenganpokokmasalahini, mencarimateri yang berkaitan di internetdanbertanyakepada orang yang berpengetahuanlebih.

Vallentinus Tri Febrinan H

Page 2

Vallentinus Tri Febrinan H

Page 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful