0ppsala 0niveisitet

Institutionen foi lingvistik och filologi
Kinesiska B-2 Självstänuigt aibete
0ppsats 1S hp
BT 2u1u

Foifattaie: 0lov Noilanuei
Banuleuaie: Lena Ryuholm


!"#$%"$#&$%'$"($)&*+"(),-"$.-.,+)/"0('1+%)
!"#$%&'()*(*'+*$,+&-.+#$+..$)/01*2+$31&4/5536#%,5+&$
75%)$8%#51*2+#$
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

1
Sammanfattning
Internetberoendet breder ut sig bland kinesiska ungdomar. Press från samhället, skolan och
hemmet gör att fler och fler ungdomar flyr in i cyberspace för att komma bort från stressen.
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad ungdomarna själva har för inställning och åsikter
kring frågor som rör internetberoende, för att sedan sätta deras åsikter i perspektiv med
vuxenvärldens reaktion och motåtgärder för att stävja problemet. Ungdomarnas åsikter
undersöktes genom en enkätundersökning i Peking, medan vuxenvärldens reaktion och
motåtgärder representeras av två handböcker om behandlingsmetoder mot internetberoende.
Slutsatsen är att ungdomarna känner lågt förtroende för omgivningens kapacitet att hantera
internetberoendet och att författarna till de två handböckerna ger en något ambivalent lösning
på problemet. På ena sidan vill författarna öka respekten för ungdomarna och deras egen vilja,
men på nästa sida vill de censurera och förbjuda omoraliska spel samtidigt som ungdomarna
refereras till som barn i böckerna. Författarnas moralpanik är uppenbar och det är oroande att
författarna företräder en dubbelmoral eftersom deras inflytande över föräldrar med
internetberoende barn är stort.

Abstract

Internet addiction is spreading among Chinese adolescents. Pressure from society, school and
home make more and more adolescents escape into cyberspace to avoid the stress. The
purpose of the essay is to find out what attitudes and opinions the adolescents themselves
have regarding Internet addiction and then put it in perspective with the grown-ups reaction
and counter-measures on the Internet addiction problem. A survey among youngsters in
Beijing to find out what attitudes they have on the issue were conducted and an analysis of
two handbooks on how to stop your child’s addictive behaviour will represent grown-ups
standpoint and reaction. The conclusion is that the confidence for the government and grown-
up ability to cope with the problem were overall low according to the survey. The authors of
the two handbooks give a rather ambivalent solution on the problem. On one page they give
the advice to parents and volunteers to treat the adolescents with more respect to be able to
stop the addictive behaviour, but on the next page they refer to the adolescents as children and
advocate for more bans on computer games. The double standard of the authors is concerning
due to the influence they have on parents with Internet addictive children.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

2
Innehållsförteckning
INLEDNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
BAKGRUND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
SYFTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
TEORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
INTERNETBEROENDE....................................................................................................................................................... 4
BEHANDLINGSFORMER .................................................................................................................................................. S
METOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $
ENKÄTUNDERSÖKNING.................................................................................................................................................. 7
JÄMFÖRELSE AV BEHANDLINGSMETODER I KINA OCH I VÄST.......................................................................... 8
EMPIRI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %
INTERNETBEROENDE I KINA......................................................................................................................................... 9
INTERNETBEROENDE I VÄST ..................................................................................................................................... 1u
RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING.......................................................................................................................... 1u
SAMMANFATTNING AV DE TVÅ HANDBÖCKERNA.............................................................................................. 18
Tao Hongkai – Kom tillbaka mitt barn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#
Dai Yongzhen – Hjälp barnet att bli av med sitt internetberoende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $"
ANALYS OCH DISKUSSION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&#
ENKÄTUNDERSÖKNING............................................................................................................................................... 24
JÄMFÖRELSE AV BEHANDLINGSFORMER I KINA OCH I VÄST.......................................................................... 26
SAMBAND MELLAN ENKÄTUNDERSÖKNING OCH BEHANDLINGSMETODER .............................................. 27
SLUTSATSER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'
APPENDIX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
1. ENKÄTUNDERSÖKNING KINESISKA.................................................................................................................... SS
2. ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKA....................................................................................................................... SS


0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

3
Inledning

Uppsatsen behandlar internetberoende bland ungdomar i Kina. Den bygger i huvudsak på en
enkätundersökning genomförd bland kinesiska ungdomar i Peking 2010, samt två kinesiska
handböcker som tar upp olika behandlingsmetoder för internetberoende. Alla översättningar
som gjorts både från engelska och kinesiska har jag utfört personligen om inget annat anges.
Bakgrund

Enligt det statliga organet China Internet Network Information Centre (CNNIC) är 31,8 % av
Kinas befolkning internetanvändare. Det betyder att 420 miljoner kineser dagligen använder
internet. Av dem är 58 % eller 244 miljoner i åldrarna 10 till 29 år (CNNIC, 2010:3 och 14).
Detta har skapat stora problem i det kinesiska samhället. Enligt uppskattningar från det
psykologiska institutet vid den kinesiska vetenskapsakademin beror 80 % av alla avhopp från
universiteten på internetberoende och att ett universitet med omkring 5000 studenter i
genomsnitt förlorar 50 studenter per år på grund av internetberoende (Golub & Lingley,
2008:62).
Den kinesiska regeringen är absolut inte omedveten om problemet, snarare tvärtom, de
ser det som ett stort samhällsproblem, en sjukdom som fördärvar ungdomarna. Kinas
president har propagerat för en ”harmonisk [hälsosam] onlinekultur” (hexie wangluo huanjing
和谐网络环境) som inte hotar samhällets stabilitet (Lee, 2007). Kina kommer också som
första land i världen att klassa internetberoende som en psykisk sjukdom (Williams, The
Guardian, 2008). Detta leder givetvis till en stor oro framförallt bland kinesiska föräldrar som
absolut inte vill se sina barn växa upp till ”missbrukare”. Kliniker och träningsläger som
avvänjer ungdomar från sitt beroende använder sig av okontroversiella metoder för att bota
sina patienter etablerar sig på olika håll i landet (Cha, 2007). Vanligtvis används militär
disciplin på dessa träningsläger och de kallas därför för ”boot camps” (xunlianying 训练营)
(Macartney, 2009). Kinas hälsoministerium förbereder dessutom en manual till vuxna om hur
de ska hantera ungdomar med dåliga internetvanor (Kinas Hälsoministerium, 2009).
Internetkaféerna som ses som en stor bidragande orsak till problemet kommer heller inte
undan. År 2007 gick 14 av Kinas regeringsdepartement ut med ett förbud mot att öppna nya
internetkaféer under ett helt år. Speciella program måste dessutom installeras på datorerna i
internetkaféerna som tvingar spelare under 18 år att pausa spelet efter tre timmars spelande
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

4
för att inte börja förlora poäng i spelet. Forstätter spelare i ytterligare två timmar förloras
samtliga inspelade poäng (Lee, 2007).
Floran av handböcker som guidar både föräldrar och barn i hur internetberoende bör
undvikas och hur man blir av med sitt internetberoende är stor i Kina. Enligt egen erfarenhet
kan det vara svårt att få tag på de mest populära handböckerna då de ofta är slutsålda.
Syfte

Syftet med undersökningen är att först få en bild av hur utbrett internetberoendet är bland
kinesiska ungdomar i åldrarna 16-25, samt ta reda på vad de har för internetvanor och åsikter
kring internetberoende, till exempel huruvida de anser internetberoende vara en psykisk
sjukdom eller inte, om de anser sig får tillräckligt stöd från vuxenvärlden och om de anser att
staten gör tillräckligt mycket för att stävja problemet (se appendix 2). Därefter kommer
omgivningens sätt att hantera internetberoendet att granskas och sättas i perspektiv med
ungdomarnas åsikter som grund.
Teori

Internetberoende

Den allmänna definitionen av internetberoende är ”ett online-relaterat, tvångsmässigt
beteende som blandar sig i det normala livet och skapar stress för familj, vänner, kära och ens
arbetsmiljö” (Netaddiction.com, 2009). Det är dock ett svårdefinierat begrepp eftersom det
fortfarande debatteras om det är en patologisk sjukdom eller inte. Till exempel
rekommenderar American Medical Association inte att överdriven användning av data- och
tv-spel ska klassas som en beroendesjukdom, utan att saken ska utredas ytterligare (Grohol,
2007). Eftersom uppsatsen inte handlar om debatten huruvida internetberoende är en sjukdom
eller inte, utgår jag ifrån att en person kan bli beroende av internet, eller det som finns på
internet. Jag använder mig av en vedertagen metod, som tagits fram av doktor Kimberley S.
Young, för att utröna om en person är internetberoende eller inte. Doktor Young som är aktiv
vid Pittsburghs Universitet definierade 1998 internetberoende i sin uppsats Internet Addiction:
The Emergence of a new clinical disorder, som ett ohälsosamt beteende likt spel-, alkohol-
och sexberoende. Uppsatsen publicerades i tidsskriften CyberPsychology & Behavior nr 1
1998. Hon utvecklade dessutom ett frågeformulär för att kunna ställa en diagnos om
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

5
internetanvändaren var beroende av internet eller inte. Formuläret, som består av åtta frågor,
liknar de frågor man ställer till en förmodad spelmissburkare:
1. ”Känner du dig helt upptagen av internet när du använder det? (Tänk på senaste
gången du surfade)
2. Känner du att du hela tiden måste öka ditt internetanvändande för att få
tillfredställelse?
3. Har du upprepade gånger misslyckats med försök att kontrollera, dra ner på eller helt
sluta ditt internetanvändande?
4. Känner du dig rastlös, vresig, deprimerad eller irriterad när du försökt dra ner på eller
helt sluta ditt internetanvändande?
5. Är du online längre än vad du ursprungligen planerat?
6. Har du äventyrat eller riskerat att förlora en betydande relation, jobb, utbildning eller
karriärmöjlighet på grund av internet?
7. Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, terapeut eller andra för att dölja
omfattningen av ditt internetanvändande?
8. Ser du internet som ett sätt att fly från problem eller att lindra ett nedstämt humör? (t
ex känslor som hjälplöshet, nervositet, depression eller skuld)” (Young, 1998:238)
Svarande som svarar ja på fem eller fler frågor klassas som internetberoende och resten för
icke-internetberoende (Young, 1998:238). Det är denna definition av internetberoende jag har
använt mig av genomgående i uppsatsen. Så där det refereras till internetberoende så betyder
det att personen svarat ja på fem eller fler av de första åtta frågorna i enkätundersökningen om
inget annat anges. Frågorna som jag har använt mig av i den kinesiska undersökningen har jag
översatt själv, men har sedan korrigerats efter att jag testat frågorna på kinesiska ungdomar
för att de ska förstå frågorna utifrån deras perspektiv.
Behandlingsformer

Doktor Young presenterar i artikeln Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And
Treatment i tidskriften Innovations in Clinical Practice vol 17, 1999, behandlingsformer som
lämpar sig för att kurera internetberoende. Jag kommer använda mig av hennes teorier om
behandling för att på bästa sätt ska kunna relatera till definitionen jag tidigare gjort.
Internetberoende liknar inte andra beroenden eftersom internet är oerhört användbart i
det dagliga livet och på jobbet. Andra beroenden, som nikotinberoende eller spelberoende
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

6
skiljer sig, då de inte är användbara och nyttiga på samma sätt som internet är. Därför kan
man inte använda sig av samma behandlingsmetoder som förespråkar ett totalstopp för det
man är beroende av. Det har dock utarbetats metoder för att behandla patologiskt
internetanvändande, alltså sjukligt internetanvändande. Metoderna har främst tagits fram
genom erfarenheter från allmänpraktiserade läkare som ofta möter internetberoende patienter
(Young, 1999). Doktor Young har sedan sammanställt dessa metoder, som är åtta till antalet
och sammanfattas nedan:

A. Öva på att ha tid offline: Ta paus från internet då och då, försök att äta frukost innan
du loggar in. Sätt dig inte vid datorn direkt när du kommer hem, vänta tills efter
middagen och nyheterna.
B. Använd externa hinder: Använd dig av naturliga hinder, t ex kan du börja surfa
precis en timme innan du har en tid du ska passa, eller använd en äggklocka och ställ
in den på den tid du ska surfa, sluta när den ringer.
C. Sätt mål: Planera ditt internetanvändande. Sätt ett mål för hur många timmar du ska
surfa på en vecka, t ex hälften av vad du gör nu. Notera i din kalender då du ska vara
online.
D. Avstå från särskilda aktiviteter: Vissa aktiviteter utlöser internetberoende och
framkallar en abstinens. Avstå från just de aktiviteter som skapar mest abstinens, det
kan vara till exempel chattning eller ett visst internetspel.
E. Använd påminnelsekort: Skriv ner fem nackdelar som internetberoende orsakar och
fem fördelar som ditt neddragna internetanvändande skulle medföra. Ha dem nära till
hands som en påminnelse när du väljer mellan att surfa eller göra något kreativt och
hälsosamt.
F. Utveckla ett personligt inventarium: Rannsaka dig själv och se vilka aktiviteter som
fått styrka på foten då internetberoendet tilltagit. Gör en lista på saker som du gillade
tidigare och rangordna dem 1. Mycket viktigt 2. Viktigt 3. Inte särskilt viktigt. Då
blir man mer medveten på det man missar på grund av sitt internetberoende.
G. Gå med i en stödgrupp: Många blir internetberoende på grund av att de saknar ett
socialt liv. Internet har blivit ett substitut för det sociala livet offline. Att gå med i en
stödgrupp kan vara ett bra första steg till ett nytt socialt nätverk.
H. Familjeterapi: Kan vara applicerbart i de situationer då internetberoendet går ut över
familjen. Då kan familjen bli mer medveten om problemet och den internetberoende
kan få stöd från familjemedlemmar att hitta andra intressen i livet. (Young, 1999)
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

7
Metod

Enkätundersökning

För att undersöka förekomsten av internetberoende och attityder kring internetberoende och
behandlingsformer bland ungdomar har jag genomfört en enkätundersökning. Trots att det
finns statistik kring andelen internetberoende ungdomar i Kina har jag själv valt att
genomföra en undersökning, dels för själv kunna dra paralleller till andra frågeställningar och
dels för att vara källkritisk mot statistik presenterad av kinesiska myndigheter. Vid
Undersökningen använde jag mig av doktor Youngs tidigare nämnde frågeställningar som
används vid diagnostisering av internetberoende. Enligt Folkhälsovetenskapsprofessorn
Göran Ejlertsson är det lättare att jämföra studier om man använder sig av redan beprövade
frågor (Ejlertsson, 2005:17). Metoden är bra också för att den delar upp ungdomarna i två
klara grupper: internetberoende och icke-internetberoende. Enkätundersökningens första åtta
frågor svarar på om ungdomen är internetberoende eller inte. De resterande elva frågorna har
jag själv tagit fram för att ytterligare få information om ungdomarnas internetvanor samt vad
de har för attityder i olika frågor rörande internetberoende.
En stor begränsning i enkätundersökningen var att jag på grund av praktiska skäl inte
kunde göra ett slumpmässigt urval bland de kinesiska ungdomarna. Jag använde mig av icke-
sannolikhetsurval, vilket innebär att alla ungdomar i Kina inte hade samma möjlighet att
komma med i undersökningen utan bara de som befann sig på rätt plats i rätt tid. Icke-
sannolikhetsurval betydde i praktiken att jag delade ut enkäten bland ungdomar på gatan.
Undersökningen är således inte strikt vetenskaplig och statistisk inferens går således inte att
genomföra, det vill säga att utifrån stickprovet dra slutsatser för hela befolkningen.
Undersökningen ger ändå ett visst beskrivande underlag. Undersökningen genomfördes i
Peking 4-5 augusti 2010, den var helt anonym och genomfördes bland ungdomar i åldrarna
16-25 år. Sammanlagt intervjuades 358 ungdomar på 5 olika platser runt om i Peking, se figur
1. Jag säkerställde hög svarsfrekvens genom att själv utföra fältarbetet. Resultatet från
samtliga frågeställningar redovisas senare i olika diagram. Jag har använt mig av
statistikprogrammet Minitab för att sammanställa resultatet, få fram viktiga nyckeltal och
skapa diagram.

0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

8


Figur 1: karta över undersökningsområdena i Peking (Google maps, 2010-10)

Område 1: Wudaokou (Wudaokou 五道口)
Område 2: Xidan (Xidan 西单)
Område 3: Himmelstemplets östra entré (Tiantan gongyuan dongmen 天坛公园东门)
Område 4: Jiaodaokou (Jiaodaokou 交道口)
Område 5: Sanyuan-bron (Sanyuanqiao 三元桥)

Jämförelse av behandlingsmetoder i Kina och i väst

För att ta reda på hur auktoritära personer i ungdomarnas omgivning bemöter problemet
genomför jag en jämförelse av behandlingsmetoder för internetberoende som presenteras i två
kinesiska handböcker som riktar sig till föräldrar, volontärer i kampen mot internetberoende
och i viss mån även ungdomar. Böckerna valdes på rekommendation av bokhandlare i Peking
som de populäraste och mest sålda handböckerna för internetberoende. Ett kriterium var att
författarna skulle vara välkända inom området. Dessa två böcker valdes ut till min jämförelse:
• Tao Hongkai (陶宏开), Kom tillbaka mitt barn: Guide till att förhindra och bli av med
internetberoende, 2006. (Hui lai ba haizi: yufang yu jiechu wangyin zhinan, 2006
回来吧孩子:预防与戒除网瘾指南, 2006)
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

9
• Dai Yongzhen (代永珍), Hjälp barnet att bli av med sitt internetberoende, 2008.
(Bangzhu haizi jiechu wangyin, 2008 帮助孩子戒除网瘾 2008)
De åtta behandlingsmetoder som doktor Young tar upp och som presenteras i teoriavsnittet
ligger till grund för min analys och jämförelse av behandlingsmetoderna som förekommer i
handböckerna. Först gör jag en sammanfattning av varje bok och författare som ger en
övergripande bild av både boken och personen bakom den. Efter det jämförs
behandlingsmetoderna i böckerna med varandra och med doktor Youngs behandlingsmetoder
som presenterades i teoriavsnittet. Därefter jämför jag resultatet från enkätundersökningarna
med innehållet i handböckerna för att kunna dra slutsatser om skillnader och likheter mellan
ungdomarnas tankar och författarnas tankar och idéer.
Empiri

Internetberoende i Kina

I en årlig rapport om internetberoende bland ungdomar för år 2009 visar China Youth Internet
Association (CYIA) tillsammans med China Communication University (CUC) att 15,6
procent av alla ungdomar i åldrarna 18-23 år är internetberoende. Motsvarande siffra för
ungdomar i åldrarna 13-17 och 24-29 var 14,6 procent respektive 14,3 procent. Bland
kvinnorna var siffran 11,3 procent och hos männen 16,9 procent. Deras undersökning har
också utgått ifrån doktor Youngs definition av internetberoende samt använt sig av de åtta
frågorna jag har använt mig av för att diagnostisera internetberoende (CYIA & CUC, 2010:4
& 12). CNNIC visar i en rapport från en undersökning av internetberoende att det är ett
vanligare fenomen på landsbygden än inne i städerna (CNNIC, 2010). Behandlingsmetoderna
i Kina är ibland kontroversiella, tuffa träningsläger eller chockterapi är två exempel. Unga
tvångsomhändertas, trots att det enligt vissa saknas stöd i den kinesiska lagen för det eftersom
Internetberoende inte ännu klassats som en psykisk sjukdom (Shen, 2009). Enligt vissa har
botandet av internetberoendet ungdomar i Kina blivit en nationell ”besatthet” bland föräldrar
som till varje pris vill bota sina barn. En broschyr till ett träningsläger för internetberoende
barn skrämmer upp oroliga föräldrar med att informera om att hela 80 procent av alla
kinesiska ungdomar är internetberoende (Stewart, 2010).
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

10
Internetberoende i Väst

Trots att internetberoende inte är något nytt fenomen är forskningen på området ofullständig.
Det är svårt att få fram statistik över hur utbrett problemet är. Ett av få undantag är en norsk
vetenskaplig undersökning från 2007 som också utgår ifrån samma åtta frågor som jag har i
min undersökning. Resultatet visade att med ett 95-procentigt konfidensintervall ligger
andelen internetberoende män i åldrarna 16-29 år mellan 2.3 och 7.4 procent och motsvarande
intervall för kvinnorna ligger mellan 0,7 och 4,0 procent (Bakken m.fl. 2009:123). En annan
liknande undersökning från Grekland visade 2008 att 5,8 procent av grekiska ungdomar i
åldrarna 12-18 år var beroende av internet (Siomos m.fl. 2008:654). Ytterligare en, inte lika
vetenskaplig, men ganska omfattande undersökning från Storbritannien 2005 visade att 18
procent av de tillfrågade universitetsstudenterna klassades som internetberoende; 28,7 procent
av männen och 9,5 procent av kvinnorna. Det ska dock tilläggas att undersökningen inte
grundade sig på samma frågeställning som i den norska och den grekiska undersökningen
(Niemz m.fl. 2005:562). Enligt American Medical Association ligger andelen
internetberoende i USA alltifrån en betydande minoritet till 10-15 procent, baserat på ett
flertal undersökningar (AMA, 2007). Bristen på vetenskapliga undersökningar och
konsekvens bland de som utförts gör det svårt att få en generell bild över hur utbrett
problemet är i Europa och USA. Även tvångsomhändertagning av internetberoende ungdomar
förekommer i västvärlden. Tidigare i år tvångsomhändertogs en pojke i Blekinge enligt lagen
om vård av unga. Pojken hade inte varit i skolan på tre år på grund av sitt beroende (Sveriges
Radio, 2010).

Resultat enkätundersökning

358 ungdomar i åldrarna 16-25 år deltog i undersökningen. 180 var män och 178 var kvinnor.
Medelåldern i undersökningen var 20,6 år, med en standardavvikelse (s) på 2,5 år, vilket
betyder att i genomsnitt avvek de svarande med 2,5 år från medelåldern. Frågeformuläret
inleddes med de åtta frågor som skulle bestämma om den svarande var internetberoende eller
icke-internetberoende, sedan följer ytterligare elva frågor om ungdomarnas internetvanor och
attityder. Resultatet redovisas dock oberoende ordningen som frågorna ställdes i. Samtliga
frågor och svar från enkätundersökningen redovisas. Några svar är uppdelade på kön för att
tydligt se skillnader mellan män och kvinnor medan andra svar är uppdelade på beroende och
icke-beroende.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

11
I figur 2 redovisas resultatet fördelat på antal ja-svar. Genomsnittet var 2,8 ja-svar (s 1,9).
Könsfördelningen är relativt sett mycket jämn upp till och med fyra ja-svar, sedan syns en
skillnad mellan könen. Typvärdet, dvs. det vanligaste svaret var två ja bland männen och ett
bland kvinnorna. Figur 3 visar hur många timmar varje dag de svarande använder internet.
Genomsnittet låg på 3,8 timmar per dag (s 1,7). Skillnaden mellan könen är här bara
marginell, dock skiljer sig även här typvärdet som är 0-2 timmar bland kvinnorna och 2-3
timmar bland männen.

Figur 2: Antal Ja-svar på de åtta första frågorna i enkäten. Uppdelning på kön inom staplarna.

Figur 3: Timmar spenderade på internet per dag. Uppdelning på kön inom staplarna.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

12
Som figur 4 visar var 16,2 procent av de svarande internetberoende utifrån doktor Youngs
definition, fem eller fler ja-svar på de åtta första frågorna i enkäten. Delas variabeln upp på
kön som i figur 5 framkommer det att männen är internetberoende i större utsträckning än
kvinnorna. Mer än var femte manlig svarande är enligt definitionen internetberoende, medan
bara drygt var tionde kvinna.


Figur 4: Andelen internetberoende i undersökningen.


Figur 5: Andelen internetberoende i undersökning uppdelat på kön.

0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

13
På frågan om de svarande själva uppfattade sig själv som internetberoende svarade 14,2
procent att de själva ansåg sig vara beroende av internet. I Figur 6 går det dock att utläsa att
bland de som definierats som internetberoende är det nästan hälften som anser sig vara
internetberoende. Åtta procent av de som inte var internetberoende såg ändå sig själva som
internetberoende. Figur 7 visar vad ungdomarna ansåg vara den största negativa
konsekvensen av ett internetberoende, mer än 30 procent ansåg att påverkan på arbete och
studier var den största negativa konsekvensen.

Figur 6: Andel som ansåg sig vara beroende uppdelat på beroende och icke-beroende enligt de åtta första
frågorna.

Figur 7: Negativa konsekvenser med internetberoende enligt de svarande. Uppdelat på kön inom staplarna
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

14
Syftet med de svarandes internetanvändning varierar bland könen, se figur 8. Gemensamt för
könen är att ungefär fyrtio procent har nöje (till exempel film och musik) som sin
huvudsakliga internetanvändning. Kvinnorna chattar och studerar mer än vad männen gör,
medans männen spelar spel i större utsträckning. I figur 9 framkommer det att spel och nöjen
är populärast bland de som klassificerats som internetberoende. Bland de som inte är
internetberoende är syftet mer jämt utspritt.


Figur 8: Det primära syftet med internetanvändningen uppdelat på kön.


Figur 9: Det primära syftet med internetanvändning uppdelat på beroende och icke-beroende
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

15
I figur 10 framgår det att knappt åtta procent av de tillfrågade anser att informationen och
kunskapen som staten tillhandahåller angående internetberoende är fulländad. Hela 35 procent
svarade att informationen från staten behöver förändras fullständigt. De svarande anser inte
heller att statens åtgärder att stävja problemet är tillräckliga. I figur 11 går att se att endast
knappt tio procent anser att åtgärderna redan är tillräckliga. Hälften ansåg att de behövde
förbättras och nästan 40 procent att de behövdes göras om från grunden.

Figur 10: De svarandes åsikter om statens information angående internetberoende var tillräcklig eller inte.
Uppdelat på beroende och icke-beroende inom staplarna.


Figur 11: De svarandes åsikter om regeringens åtgärder mot internetberoende var tillräcklig eller inte.
Uppdelat på kön inom staplarna.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

16
Figur 12 visar om de svarande var villig eller inte att genomgå professionell behandling om
de blivit diagnostiserade som internetberoende. De som inte var internetberoende var i större
utsträckning villiga att genomgå behandling än de som var internetberoende. Sammanlagt var
23,5 procent inte villiga att genomgå professionell behandling. Det som ansågs vara det mest
effektiva sättet att bli av med ett internetberoende var att hitta en annan hobby vilket 39,7
procent av de svarande valde, se figur 13. Fysisk träning var det näst mest populära med en
svarsfrekvens på 35,5 procent.

Figur 12: De svarandes vilja att genomgå behandling vid konstaterat internetberoende.

Figur 13: De svarandes valda avvänjningsmetoder. Uppdelat på beroende och icke-beroende inom staplarna.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

17
I figur 14 redovisas vad de svarande ansåg om det stöd som omgivningen; föräldrar, lärare,
äldre kompisar och chefer erbjuder vid internetberoende är tillräckligt. Endast 22,9 procent
ansåg att stödet är tillräckligt, medan 55,3 procent ansåg att behovet av stöd endast täcks till
viss del och 21,8 ansåg att stödet inte är tillräckligt. I figur 15 går det att utläsa till vilken grad
ungdomarna höll med om påståendet att internetberoende skulle vara en psykisk sjukdom. De
som höll med påståendet är fler än de som inte höll med. De som var tveksamma eller höll
med delvis utgjorde 40 procent av de svarande.


Figur 14: De svarandes ställning till stödet från omgivningen. Uppdelat på kön inom staplarna

Figur 15: Andel av de svarande som höll med om att internetberoende är en psykisk sjukdom. Uppdelat på kön.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

18

På frågan om ungdomarna ansåg att internetberoende personer borde tvångsomhändertas för
att genomgå vård hade de svarande endast två svar att välja mellan. De var alltså tvungna att
ta ställning i frågan. Bland de icke-internetberoende ansåg en majoriteten att de inte borde
tvångsomhändertas, medan hos de internetberoende var det 50 procent som ansåg att de borde
tvångsomhändertas och 50 procent som ansåg att de inte borde det.

Figur 16: Andel av svarande som ansåg att internetberoende personer bör tvångsomhändertas. Uppdelat på
beroende och icke-beroende inom staplarna.

Eftersom urvalet inte var slumpmässigt går det inte att dra några statistiskt säkerställda
slutsatser för alla ungdomar i Kina.
Sammanfattning av de två handböckerna

Tao Hongkai – Kom tillbaka mitt barn

När man söker på information relaterade till ungdomars ohälsosamma internetvanor dyker
namnet Tao Hongkai upp väldigt frekvent. Kinesamerikanen Tao Hongkai är samhällsvetare,
pedagog och beteendevetare. Han är även nationalist och initiativtagare till kampen mot
internetberoende och för ett hälsosamt och moraliskt leverne (Baike, 2010). Han har kallats
för ”Den främste i Kina inom internetberoendeavvänjning” (Zhongguo jie wangyin di yi ren
中国戒网瘾第一人) (Tao, 2006:omslag). Boken är uppdelad på fyra kapitel, där det första
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

19
riktar in sig på orsakerna och hur man förebygger internetberoende. Det andra kapitlet handlar
om hur föräldrarna ska agera om ens barn blivit beroende av internet. Det tredje kapitlet
handlar om hur man kan hjälpa ungdomar som är internetberoende att bli av med sitt
beroende och det fjärde kapitlet handlar om hur en hälsosam internetkultur och ett harmoniskt
samhälle kan skapas (Tao, 2006:1-2).
Orsaker enligt Tao Hongkai
Tao Hongkai tar i det första kapitlet upp tre bakomliggande faktorer till varför ett ”barn”
1

(haizi 孩子) utvecklar ett beroende till internet. Den första faktorn är en dålig uppfostran av
föräldrarna som skämmer bort, överbeskyddar och har för stora förväntningar på barnet och
att föräldrar misslyckats i sin uppfostran av och kommunikationen med barnet. Den andra
faktorn är samhällets negativa påverkan i form av att förändrade attityder, så som att pengar
och materiellt välstånd har blivit allt viktigare faktorer för framgång. Samtidigt påverkas
ungdomar negativt av omoralisk musik och omoraliska böcker som bara handlar om kärlek
och sex. Den tredje faktorn är bristande vägledning av barnen i skolan. Det
examinationsinriktade utbildningssystemet där ett prov kan avgöra barnets framtid skapar en
oerhörd stress för barnen och lärarna ser enbart till barnens resultat. Lärarna är inte särkilt
uppmuntrande mot mindre bra presterande elever vilket gör att många ger upp skolan och
sätter sig på ett internetkafé istället (Tao, 2006:5-29).
Dessa tre anledningar bidrar till att barnen inte får en korrekt moralisk uppfostran och
utbildning. Detta kan leda till flera olika villfarelser senare i livet, däribland internetberoende
(Tao, 2006:30). Tao tar även upp problemet med dataspel och hur dessa skadar barnet precis
som spel, knark och porr. Han anser att bara för att det finns en marknad för dataspel, så
behöver den inte utvecklas. Den borde istället, precis som spel-, knark och porrmarknaderna,
förbjudas (Tao 2006:24).
Behandlingsmetoder enligt Tao Hongkai
Tao Hongkai anser att internetberoende förebyggs bäst genom att höja kvaliteten på den
”moraliska utbildningen” (suzhi jiaoyu 素质教育) (Tao, 2006:36). I det andra kapitlet som
riktar sig till föräldrarna skriver Tao att det är föräldrarna som måste ändra sitt eget beteende
för att barnet ska upphöra med sitt internetberoende (Tao, 2006:51). De ska bland annat
rannsaka sig själva om deras beteende och sätt verkligen är en bra förebild för barnet, samt ha
en mer avslappnad mentalitet och kommunicera med barnet som om de vore kompisar (Tao,

1
Ban använuei teimen bain genomgåenue i hela boken, inklusive titeln, tiots att uet talas om tonåiingai
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

20
2006:52, 54 och 75). Först i det tredje kapitlet kommer Tao in på lite mer konkreta metoder,
som till viss del riktar sig till ”volontärer” (zhiyuanzhe 志愿者) i kampen mot
internetberoende. På sin blogg skriver Tao i augusti 2009 att dessa volontärer som han har
utbildat runt om i landet sedan 2004, är en slags frivillig stödperson som hjälper barnet att
komma till rätta med sitt liv (Taos Blogg, 2009). I boken är han kritisk till en del så kallade
volontärer som enbart är ute efter att lära sig metoden för att kunna tjäna pengar och bry sig
om ”samhällsansvaret” (shehui zeren 社会责任) som åligger volontärerna i kampen mot
internetberoende (Tao, 2008;127). I boken presenterar han en fyrastegsmetod där det första
steget är att få det internetberoende barnet att ”identifiera, erkänna” (rentong 认同) mig eller
volontären (Tao, 2006:139). Det andra steget är att snabbt föra över den här identifikationen
eller erkännandet till barnets föräldrar (Tao, 2006:144). Det tredje steget är att föra över
identifikationen på studierna (Tao, 2006:146). Det sista steget i metoden är få barnet att
identifiera sitt internetberoende (Tao, 2006:149). Nyckeln till framgång är sedan att öppna
barnets hjärta och få hans/hennes förtroende vilket Tao presenterar en tiopunktsformel för att
göra, som sammanfattas enligt följande:

1. Det är viktigt var samtalet tar plats någonstans. Många barn ogillar vuxna och deras
egna rum är deras domän, vilket man därför bör undvika som samtalsplats. Försök
samtala i en trygg och varm miljö (Tao, 2006:150).
2. Det är viktigt med detaljer vad gäller dina kläder och uppträdande. Man bör vara propert
klädd och använda sig av ett vårdat språk (Tao, 2006:151).
3. Värna om barnets personliga integritet. Visa respekt för barnets integritet och tvinga inte
barnet att svara på frågor, det är hans/hennes frihet att göra så eller inte (Tao, 2006:151-
152).
4. Samtalet ska ha en ”småprat”-karaktär (liaotian shide 聊天似的). Samtalet ska absolut
inte vara en uppläxning. Det ska vara som ett samtal som mellan två kompisar. Det ska
vara naturligt och avslappnat. Börja inte direkt att prata om internetberoende (Tao,
2006:152).
5. Använd trepartssamtal mellan dig, barnet och föräldrarna. Eftersom föräldrarna är en av
orsakerna till barnets internetberoende är det bra att inte bara diskutera barnets problem
utan även försöka höja den personliga moralen även hos föräldrarna (Tao, 2006:154).
6. Låt barnet tala själv. Det är vanligt att föräldrarna svarar åt sina barn för att sedan klaga
på dem att de inte är öppna med sig själva (Tao, 2006:156).
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

21
7. Uppmärksamma barnets starka och svaga sidor. Föräldrar har en tendens att bara lyfta
fram barnens tillkortakommanden. Beröm barnet för sina starka sidor, men tillrättavisa
också om barnet beter sig dåligt (Tao, 2006:156).
8. Ta inte själv upp problemet med internetberoende. Barnet har förmodligen hört tjat om
sitt internetberoende otal gånger. Vänta istället på att barnet ska lyfta på locket och ta
upp problemet (Tao, 2006:157).
9. Bibehåll ett balanserat sinnelag. Det kommer att uppstå problem under resans gång så
det är viktigt att inte ge upp och ha tålamod med barnet. Att ge upp är att misslyckas
(Tao, 2006:159).
10. Använd dig av filosofiska principer för att guida barnet.
2
De första nio punkterna har
alla en filosofisk grund. Därför är filosofin det viktigaste vapnet i kampen mot
internetberoende (Tao, 2006:160).

Enligt Tao handlar det om att barnet ska få ett förtroende för föräldern eller volontären och att
få till en givande kommunikation med barnet och på så sätt öppna hans/hennes hjärta. Han
hävdar att om man skulle gjuta en ”gyllene nyckel” (jin yaoshi 金钥匙) som hjälper
tonåringen att bli av med sitt internetberoende skulle de vitala delarna i nyckeln bestå av
”karaktär, moral och filosofi” (renge, suzhi, zheli 人格,素质,哲理)(Tao, 2006:162).
Dai Yongzhen – Hjälp barnet att bli av med sitt internetberoende

Dai Yongzhen är en ”folkets lärare”, (renmin jiaoshi 人民教师) och har också specialiserat
sig på den moraliska utbildningen. Hon har mycket erfarenhet och är ett erkänt namn inom
området (Dai, 2008:omslag). Boken går ut på att hjälpa föräldrar att lära sig mer om internet
och internetberoende samt hur man hjälper barn att bli av med ett beroende och även hur man
förebygger ett beroende. Längst bak i boken finns även möjligheten att utvärdera barnets
mentala tillstånd genom ett antal enkäter (Dai, 2008:V-VIII).

Orsaker enligt Dai Yongzhen
Dai tar upp fyra grundläggande faktorer till varför ett barn utvecklar ett beroendebeteende
framför datorn. Familjeförhållandet är den första. Ofta uppfostras barnen av sex stycken
vuxna, då far- och morföräldrar är med i familjen. För många vuxna gör att barnet får en
splittrad uppfostran med många olika idéer om hur uppfostran ska se ut, vilket förvirrar

2
Tao pieciseiai ej vilka uessa filosofiska metouei utan hänvisai baia till ue foista nio punkteina
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

22
barnen. Föräldrarnas egen bildningsnivå är också avgörande för om barnet får en låg eller hög
moralisk uppfostran (Dai, 2008:31-32).
Den andra faktorn är skolan, där framförallt det examinationsinriktade
utbildningssystemet förstör många ungdomarnas kropp och själ. Även dåliga förhållanden till
lärarna, mobbing och brist på fritidsaktiviteter organiserade av skolan uppges vara faktorer
som spelar in (Dai, 2008:36-39). Samhället är den tredje faktorn och här lyfts framförallt
stressen som samhället skapar genom ökad konkurrens på arbetsmarknaden fram. Att
samhället saknar förutsättningar att ge näring till ungdomarnas själar och influenser i form
porr, våld, vulgär humor, spel och terroraktiviteter från väst är också faktorer som får
ungdomar att bli internetberoende enligt Dai (Dai, 2008:40-41).
Den tredje faktorn som Dai tar upp är barnet själv, och dess fysiologiska
förutsättningar. När sinnena stimuleras genom internetanvändningen produceras dopamin
3

som ger barnen en känsla av upprymdhet. För att tillfredställa det ökade behovet av dopamin
som kroppen skapat söker barnet hela tiden nya utmaningar och sätt att tillfredställa det på.
Hon tar även upp barnets psykologiska förutsättningar som en orsak till internetberoende, till
exempel att vissa barn saknar självkontroll eller inte har utvecklat en förmåga att identifiera
vad som är relevant information på internet och vad som är ”skräpinformation” (laji xinxi
垃圾信息) vilket gör att barnet förförs lättare (Dai, 2008:43-44).
Dataspelen lyfts fram som ytterligare en viktig orsak till att många ungdomar,
framförallt unga män, blir beroende. Hon beskriver internetberoende som en ”mördare”
(shashou 杀手) och berättar bland annat om en pojke som hoppade från 24:e våningen i tron
om att han kunde flyga, precis som sin karaktär i spelet ”Warcraft” (moshou zhengba
魔兽争霸) kunde (Dai 2008:14-15).

Behandlingsmetoder enligt Dai Yongzhen
Det tredje kapitlet, som redogör för hur man hjälper sitt barn att bli av med sitt
internetberoende inleds med ett citat från Tao Hongkai som lyder: ”Eftersom det står klart att
föräldrarnas (till det internetberoende barnet, min anm.) tidigare metoder inte gett något
resultat, måste man handla smart och hjälpa barnet att bli att bli av med sitt internetberoende,
det går inte att bara på enklaste sätt repetera sina egna metoder man använt innan”
(既然事实已经证明家长们以前的做法毫无成效,要聪明起来并帮助孩子戒掉网瘾,就

S
Bopamin äi uen viktigaste signalsubstansen i neivsystemet och iegleiai blanu annat vakenhet, gläuje,
entusiasm och kieativitet.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

23
不能再简单地重复自己过去的做法) (Dai, 2008:64). Den första delen av kapitlet riktar sig
till föräldrarna till internetberoende barn. Hon förespråkar ett avslappnat och rationellt
tillvägagångssätt där man närmar sig barnet genom dialog istället för tillrättavisningar (Dai,
2008:66). Hon talar även om hur föräldrarna ska försöka förstå anledningarna till varför
barnet är internetberoende och till vilken grad. För att sedan få barnet att dra ner på sitt
surfande är bästa sättet inte att förbjuda internetanvändning, utan att förändra sitt eget
beteende, rannsaka sig själv och finna sina egna tillkortakommanden. Hon använder sig av ett
uttryck som beskriver hennas åsikt, ”misslyckandet med att utbilda barnet är faderns fel” (zi
bu jiao, fu zhi guo 子不教,父之过)
4
. Hon vill att föräldrarna ska använda sig av nya
metoder och inte fastna i gamla spår i en uppfostran som de själva anser vara den bästa för
barnet, men som uppenbarligen inte fungerar (Dai, 2008:78-79).
Dai går även igenom en självhjälpsmetod i tio punkter som riktar sig direkt till den
som är internetberoende. Nedan följer en sammanfattning av de tio punkterna:

1. Genomskåda farorna med internetberoende och fokusera på familjen. Förstå vilka
konsekvenser internetberoendet har på din hälsa.
2. Förstärk din viljestyrka och påminn dig själv ofta om att du inte får gå till internetkaféet.
Lär dig säga nej när kompisar frågar om du ska med.
3. Sätt upp mål, som du skriver ner och sätter på platser som du ofta ser.
4. När beroendet kommer upp till ytan, så ta ett papper och skriv ner varför du ska surfa
och fråga dig sedan om det är värt det? Tänk på vilka saker du missar och vad det är du
egentligen kan uppnå i en fiktiv värld?
5. Sporta mycket. Det kan ta bort fokus från internet och samtidigt stärka din kropp. Du
bör även göra dig av med dina ”internet-kompisar” (wangmi pengyou 网迷朋友).
6. Genomgå samtal med psykolog eller kurator för att förstå de negativa sidorna med
internet. Förbättra dina kunskaper om internetberoende
7. Planera dina dagar rationellt. Sätt av två timmar om dagen för internet. Försök att
förbättra din förmåga att vara utan den virtuella världen. Om du upptäcker att
problemets orsak är verklighetsflykt, bör du lägga mer energi på att lösa de problem som
ligger till grunden för denna verklighetsflykt.

4
Citatet hai Bai tagit fiån "Tieteckensklassikein" (sanzijing, 三字经) som tidigare använts för att lära barn
läsa. Skrevs under Songdynastin på 1200-talet.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

24
8. Använd dig av en ”avsky-metod” (yanwu de fangfa 厌恶的方法). Försök att få dig själv
att utveckla en förmåga att må dåligt och få huvudvärk när du tänker på att surfa. Försök
att få kroppen att associera dåliga känslor med internet.
9. Använd dig av tillbakablickar i ditt liv. Försök att återvända till den tid då ditt beteende
var relativt bra.
10. Kopiera beteendet hos duktiga elever i klassen. Sätt upp mål för hur du ska förbättra
dina studier, planera för hur du ska ta dig förbi andra elever i klassen. (Dai, 2008:87-88)

Dai avslutar tio-punkts metoden med att hävda att vissa speciella fall kan komma att kräva
medicinering med antidepressiv medicin efter konsultation med läkare (Dai, 2008:88).
Analys och diskussion

Enkätundersökning

Eftersom enkätundersökningen inte var strikt vetenskaplig, urvalet var inte slumpmässigt, så
går det inte att dra statistiskt säkerställda slutsatser. Stickprovet var ändå så pass stort att det
ger en tydlig antydan om hur det kan se ut bland de kinesiska ungdomarna i Peking i åldrarna
16-25 år. Resultatet från enkätundersökningen och officiella undersökningar angående
andelen internetberoende kinesiska ungdomar visar upp snarlika resultat. Både den officiella
statistiken och min undersökning visar att internetberoendet ligger runt 15 procent. Likheterna
i resultatet från första delen av min undersökning och resultatet från större undersökningar var
något jag hoppades på eftersom det förstärker trovärdigheten i resten av undersökningen.
Jämförs resultatet i första delen av undersökningen med de liknande undersökningarna som
gjorts i Europa och USA tyder resultatet på att problemet är mer utbrett i Kina, vilket också
har varit min uppfattning under arbetets gång. Den undersökningen som gjordes i Norge visar
till exempel att det är mer än dubbelt så många som är internetberoende i Kina än i Norge.
Detta räknat på den övre gränsen i konfidensintervallet som låg på 7,4 procent hos männen
och 4,0 procent hos kvinnorna, jämfört med 21,7 procent och 10,7 procent från min
undersökning. Det ska dock påpekas att åldersspannet var större i den norska undersökningen,
16-29 istället för mina 16-25.
Nöjen och spel är de två vanligaste aktiviteterna bland både internetberoende och män.
Kategorin nöjen blev tyvärr lite diffus eftersom den inte exakt preciserar vad som ska
inkluderas som nöje, inom parenteserna står endast ”t.ex. musik och film”. Det går ej att
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

25
avgöra i efterhand om några av de svarande kan ha tänkt på andra internetnöjen, som spel
eller chatt. De kan helt enkelt ha valt kategorin nöjen trots att deras huvudsyssla är att spela
spel. Det är alltså viktigt att ta det i beaktande när frågan analyseras. Kategorin nöjen är
hursomhelst mindre populär hos kvinnorna, däremot chattar de mer än vad männen gör, som
är den näst mest populära sysselsättningen kvinnorna, tätt följt av studier. Spel kommer först
på fjärdeplats hos kvinnorna. Eftersom endast c:a tio procent av kvinnorna visade upp ett
internetberoende beteende och motsvarande siffra för männen var c:a 20 procent skulle
internetberoende kunna vara ett av aktiviteten betingat beroende enligt min undersökning.
Vad gäller antalet timmar spenderande på internet per dag finns det dock inga klara
tydliga könsskillnader. Detta förstärker ytterligare tesen att det är aktiviteten som avgör om
man blir internetberoende eller inte. Kvinnor surfar ungefär lika mycket som männen men de
sysselsätter sig med mindre beroendeframkallande aktiviteter som till exempel studier,
chattning, film och musik, vilket kan vara en orsak till att kvinnor inte blir beroende av
internet i samma utsträckning som männen blir, trots lika många timmar framför datorn.
Stödet från omgivningen i form av äldre personer i ens närhet kan inte ses som
tillräckligt efter en analys av resultatet. Internetberoende är ett nytt fenomen som exploderat
under det senaste årtiondet i takt med Kinas ekonomiska utveckling. Det verkar dock som att
kinesiska föräldrar, lärare och andra auktoritära personer i ungdomars närhet inte hängt med
och lärt sig hur man ska handskas med detta problem. Inte heller regeringen har hunnit med i
den snabba utvecklingen och kommit med åtgärder i rätt i tid. Endast tio procent av de
tillfrågade ungdomarna ansåg att regeringens åtgärder i frågan var tillräckliga. Även
informationen angående internetberoende ansågs av ungdomarna inte vara tillfredställande.
Detta trots att till och med presidenten har erkänt problemet och börjat jobba för en mer
harmoniserad internetanvändning. C:a 50 procent av de som klassades som internetberoende
ansåg att själva att de var beroende av internet. Detta tyder på att det ändå finns ett
medvetande bland ungdomar om vad internetberoende är för något och vad symptomen är.
Den andra hälften har inte kommit till insikt, varit dåligt informerade eller har accepterat de
dåliga sidorna av internetberoende och anser det vara harmlöst.
Intressant är också andelen som anser att internetberoende är en form av psykisk
sjukdom, där det är fler som stödjer den teorin än vad det är som förkastar. Eftersom ingen av
de västerländska undersökningarna hade med den frågeställningen är det svårt att få en
uppfattning om västerländska ungdomar anser internetberoende är en psykisk sjukdom eller
inte. Då regeringen i Kina är för en klassning av internetberoende som en psykisk sjukdom
kan ungdomarna i landet ha påverkats av den inställningen genom statlig media. Stödet för
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

26
tvångsomhändertagande är också svår att sätta i proportion till västerländska mått, men det
går att konstatera att nästan 50 procent är för tvångsomhändertagande, trots att
internetberoende ännu inte klassats som en psykisk sjukdom. Tvångsomhändertagande är
bevisligen inget unikt för Kina, även om det troligtvis förekommer mer frekvent där än vad
det gör i väst.
Jämförelse av behandlingsformer i Kina och i väst

Både Tao och Dai anser att den mest grundläggande orsaken till att ett barn utvecklar ett
internetberoende är föräldrarnas fel. De har för dålig utbildning, har inte tillräckligt bra moral,
sätter för stor press på barnet eller skämmer bort barnet. Även samhället och skolan har en
betydande roll i problemet. Skolan är en institution som skapar stress för barnet och moraliska
förfall gör att barnet nås av våld, sex och omoralisk musik via internet. Dai går även så långt
att hon lägger en del av skulden för det moraliska förfallet på västvärldens utbud av omoralisk
underhållning. Detta trots att det i kinesisk litteratur och kultur inte på något sätt skulle vara
befriad från allt våld och sex. Gemensamt för de båda författarna är att de förespråkar en
förbättring av den moraliska utbildningen, som är ett centralt begrepp i båda böckerna.
Behandlingsmetoderna skiljer sig mer åt, då Tao har en mer abstrakt och filosofisk
framtoning och ger inte så många konreta exempel. Han använder sig av begrepp som gyllene
nyckel och filosofiska metoder som ett sätt att ta till sig barnet och få till ett ömsesidigt
förtroende mellan barnet och föräldern eller volontären. Han vill att barnet ska ”identifiera”
volontären, föräldrarna, studierna och till sist sitt internetberoende, vilket betyder att om
barnet väl har insett sitt beroende är det lättare att bli kvitt och sedan börja fokusera mer på
studierna igen. Vilket kan tyckas ironiskt då pressen från studierna ofta är en bidragande
orsak till beroendet. Han tar upp många exempel i boken hur han själv har lyckats omvända
gravt internetberoende ungdomar och verkar förvänta sig att det bor en liten filosof och
psykolog i alla.
Dai lägger stor vikt på föräldrarnas roll i problemet. Hon vill först och främst att
föräldrarna ska förändra sitt eget beteende och vara en förebild för barnet. Precis som Tao vill
hon att föräldern har en mer rationell och tålmodig attityd i sitt förhållningssätt gentemot
barnet. Till skillnad från Tao presenterar Dai även en behandlingsmetod som riktar sig direkt
till det internetberoende barnet och består av tio punkter. Där tar hon upp i högsta grad
konkreta metoder så som att sporta mera, använda sig av påminnelselappar och sätta upp mål
I jämförelse med den västerländska metoden som presenterades i teoridelen stämmer
Dais behandlingsformer bäst överens med doktor Youngs metoder, som representerar de
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

27
västerländska metoderna. Dai har precis som Young tagit till sig vedertagna metoder
utvecklade av psykologer och kan även till viss del ha tagit Youngs metoder och
specialanpassat den för kinesiska ungdomar. Många punkter, t ex påminnelselappar, öva på
att säga nej till internet och psykologsamtal är några av de punkter som är snarlika i de båda
behandlingsmetoderna. Tao däremot bygger troligtvis sina metoder på sina egna
livserfarenheter han fått genom att arbeta med internetberoende ungdomar. Han har själv
utvecklat många av metoderna och refererar sällan till annan forskning, något som Dai gör
relativt frekvent.
Det är intressant hur båda författarna använder sig av ordet ”barn” när det trots allt
refererar i de flesta fall till tonåringar på högstadiet och gymnasiet. Framsidan på Dais bok har
till och med en bild på en pojke i ungefär fyraårs ålder med en dator illustrerad som ett
hemskt monster i en pratbubbla. Det kan vara en språklig missuppfattning, men att vara
ungdom och bli refererad till som barn är enligt mig ett tecken på att författarna själv ser
ungdomarna som en person oförmögen att fatta egna beslut, ta ansvar för sig själva och inte
förtjänar den respekt en vuxen människa förtjänar.
Samband mellan enkätundersökning och behandlingsmetoder

Att andelen internetberoende var högre i min undersökning än de liknande
undersökningarna som genomförts i Norge och Grekland kan delvis förklaras genom de
orsakssamband som både Tao Hongkai och Dai Yongzhen tar upp i sina respektive
handböcker, där samhället, skolan och familjeförhållandet är det grundläggande faktorerna.
Det kinesiska samhället skapar mer stress för ungdomar då konkurrensen är stenhård och
bristen på sociala skyddsnät gör att man måste lyckas. Kinesiska skolan fokuserar på
kunskapsinlärning och är examinationsinriktad vilket betyder att kinesiska ungdomar
spenderar sin lediga tid med studier för att kunna få bättre betyg än sina klasskamrater. I
hemmet saknar barnen syskon och får själv bära upp sina föräldrars förhoppningar och
drömmar. I väst är samhället mer skyddande och konkurrensen inte lika hård, skolan inte lika
betungande och det är vanligare att barnen har syskon att dela föräldrarnas förhoppningar
med. Dai tar upp den låga moral som västerländsk underhållning för med sig till Kina är en av
anledningarna till att barn blir internetberoende. Ironiskt nog är andelen internetberoende
ungdomar lägre i väst, som påstås vara källan till den dåliga moralen. Det kan snarare vara
tvärtom, att Kinas försök att begränsa och kontrollera allt som ungdomarna kommer i kontakt
med gör att de misstänkliggör vuxenvärlden ännu mera och gör revolt genom att fly in i
cyberspace.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

28
Enkätundersökningen visade att ungdomarna känner lågt stöd från omgivningen och
regering. Detta stämmer överens med handböckerna som framställer ungdomarnas dragning
till internet som en flykt från skola, hem och samhället som alla styrs av vuxna. Tao skriver
att många föräldrar använder sig av fel metoder vilket bara förvärrar situationen och skapar ett
ännu lägre förtroende för vuxna hos barnen. Behandlingsmetoderna som ungdomarna
föredrog i enkäten stämmer bättre överens med Dais konkreta än med Taos mer filosofiska
metoder. De ansåg likt Dai att det var viktigt att hitta andra saker att göra, ny hobby och börja
med fysisk träning.
Undersökningen visade att fler av de internetberoende ungdomarna sysselsatte sig med
spel och nöjen än vad de som inte var beroende gjorde. Handböckerna jag undersökt talar inte
om något spelberoende utan om ett allmänt internetberoende. Spelen tas dock upp som en
orsakande faktor. Tao går så långt att han vill förbjuda dataspel, precis som Kina har gjort
med spel, knark och porr. Han vill alltså ytterligare inskränka ungdomars rättigheter att själv
styra sina liv och ta egna beslut om vad de vill göra och inte göra. Dai använder sig av en
skrämselteknik när hon tar upp en historia om ett barn som tagit livet av sig på grund av ett
dataspel, något som det dessutom rapporteras ofta om i kinesiska dagstidningar.
Slutsatser

Utifrån undersökningen och analysen av handböckerna går det att konstatera att
problemet internetberoende bland kinesiska ungdomar är relativt omfattande. Författarna till
handböckerna har helt klart en agenda som följer regeringens princip om en harmonisk
internetkultur. I skuggan av regeringens konkreta handlingar, som begränsning av
dataspelande och en förestående klassning av internetberoende som sjukdom, så vill
handböckerna guida föräldrar och volontärer att lära sig hantera internetberoende ungdomar.
Trots regeringens erkännande och den utbredda kampen mot internetberoende av personer
som Tao Hongkai och Dai Yongzhen så är förtroendet för vuxenvärlden lågt enligt min
undersökning. Min slutsats är att ungdomarna kommer fortsätta att göra ”revolt” så länge
föräldrar och andra vuxna sätter för mycket press på dem och lägger sig i deras livsval och
livsstil genom regler och förbud. Författarnas åsikter att sex, våld, spel och andra omoraliska
företeelser är en orsak till att så många ungdomar är internetberoende låter onekligen som
kommunistisk propaganda om en harmonisk internetkultur. Införandet av förbud mot omoral
har liten inverkan på ungdomarna, då de är kreativa och kommer ständigt på nya sätt att ändå
komma åt det som är förbjudet.
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

29
Det finns också en tydlig diskrepans mellan vad de undersökta ungdomarna och vad
författarna anser vara bra behandlingsmetoder. Ungdomarna föredrar mer konkreta metoder
än vad författarna förespråkar, även om det även förekommer konkreta metoder i
handböckerna också. Min slutsats är att författarna tror sig förstå ungdomarnas situation bättre
än vad ungdomarna själva, då de predikar om moral i en verklighet de själva kanske inte fullt
ut förstår. Trots att författarna ser orsakssambandet mellan en stresskapande skola och
konkurrenshetsande samhälle ändå vill censurera mera, moralisera internet och få
ungdomarna att fokusera ännu mer på skolan. För att problemet med internetberoende
ungdomar ska minska, eller åtminstone inte öka krävs mer grundläggande förändringar i det
kinesiska samhället. Det som regeringen och författarna sysselsätter sig med är att bota
symptomen och inte sjukdomen (zhi biao bu zhi ben 治标不治本).

0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

30
Källförteckning
()*+,-./,0112)/

Dai, Yongzhen (2008), Bang haizi jiechu wangyin 帮孩子戒除网瘾, Qinghua University
Publishing House, Peking, 1:a uppl.

Ejlertsson, Göran (2005) Enkät i praktiken: En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur,
Lund, 2:a uppl.

Tao, Hongkai (2006), Huilai ba, haizi: yufang yu jiechu wangyin zhinan
回来吧,孩子:预防与戒除网瘾指南, Peoples University of China press, Peking, 1:a
uppl.

314,-)2567,./,0112)/

Ameician Neuical Association (ANA) (2uu7-u6), Emotional and Behavioral Effects of
Video Games and Internet Overuse, Report 12 of the Council on Science and Public Health
(A-07)
http:¡¡www.ama-assn.oig¡ama¡no-inuex¡about-ama¡17694.shtml (2u1u-11-19)

Baike, Tao Hongkai, (2010-09-29)
http://baike.baidu.com/view/417532.htm (2010-10-13)

Bakken, Inger Johanne, m.fl. (2009), Internet addiction among Norwegian adults: A stratified
probability sample study, Scandinavian Journal of Psychology, 2009, 50, 121-127
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2008.00685.x/pdf (2010-11-18)

Cha, Ariana Eunjung (2007-02-28), In China, stern treatment for young internet 'addicts',
Washington Post http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/02/21/AR2007022102094.html (2010-09-26)

China Internet Network Information Centre (CNNIC) (2010-07), Zhongguo hulian wangluo
fazhan zhuangkuang tongji baogao 中国互联网络发展状况统计报告, CNNIC
http://research.cnnic.cn/img/h000/h12/attach201007151358080.pdf (2010-10-13)

China Internet Network Information Centre (CNNIC) (2009-08), Qingshaonian chengyin
qingxiang: Nongcun bi chengzhen geng pubian, CNNIC
http://research.cnnic.cn/html/1250474533d1172.html (2010-10-20)

China Youth Internet Association (CYIA) & Communication University of China: Research
institute of investigation and statistics (2010-01), 2009 Nianqing shaonian wangyin diaocha
baogao 青少年成瘾倾向:农村比城镇更普遍, CYIA & CUC http://www.docin.com/p-
46439854.html (2010-11-05)

Golub, Alex & Lingley, Katy (2008), ”Just Like the Qing Empire": Internet Addiction,
MMOGs, and Moral Crisis in Contemporary China, Games and Culture vol. 3 nr. 1
http://gac.sagepub.com/content/3/1/59.full.pdf+html (2010-09-14)

0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

31

Google maps (2010) ”Beijing map”
http://maps.google.com/maps (2010-10-13)

Grohol, John M, (2007), Video Games No Addiction For Now, Psych Central
http://psychcentral.com/news/2007/06/26/video-games-no-addiction-for-now (2010-11-18)

Kinas Hälsoministerium (2009-11-04), Weichengnianren jiankang shangwang
zhidao未成年人健康上网指导,
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohjbyfkzj/s5889/200911/44359.htm

Lee, Min (2007-07-17), China limits teenage internet gaming, 3-RX.com
http://www.3-rx.com/ab/more/china-limits-teenage-internet-gaming/ (2010-08-06)

Macartney, Jane (2009-08-26), Internet addiction among China’s teenagers sprawns brutal
boot camps, The Times
http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article6809831.ece
(2010-10-13)

Netaddiciton.com (2009-08-15), Frequently asked questions, netaddiciton.com
http://www.netaddiction.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid
=89 (2010-11-18)

Niemz, Katie m.fl. (2005-12), Prevalence of Pathological Internet Use among University
Students and Correlation with Self-Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and
Disinhibition, Cyber Psychology & Behavior, Vol. 8, N. 6, 2005
http://www.liebertonline.com/doi/pdf/10.1089/cpb.2005.8.562 (2010-11-18)

Shen, S.L. (2009-05-19), Child internet addicts given shock therapy, UPI Asia.com
http://www.upiasia.com/Society_Culture/2009/05/19/child_internet_addicts_given_shock_t
herapy/6567/ (2010-12-25)

Siomos, Konstantions E m.fl. (2008-11), Internet Addiction among Greek Adolescent
Students, Cyber Psychology & Behavior, Vol. 8, N. 6, 2008
http://www.liebertonline.com/doi/pdf/10.1089/cpb.2008.0088 (2010-11-18)

Stewart, Chistopher S. (2010-01-13), Obsessed with the Internet: A tale from China,
Wired.com http://www.wired.com/magazine/2010/01/ff_internetaddiction/ (2010-12-25)

Sveriges Radio (2010-05-04), Tydliga gränser för att hindra spelberoende, Nyheter P4
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=3674039 (2010-12-23)

Tao, Hongkai (2009-08-08), Tao Hongkai de boke 陶宏开的博客, Blogg
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b0c914f0100ecgm.html (2010-11-27)

Williams, Rachel (2008-11-11), China recognises internet addiction as new disease, The
Guardian http://www.guardian.co.uk/news/blog/2008/nov/11/china-internet (2u1u-u8-u6)

0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

32
Young, Kimberly S (1998), Internet Addiction: The Emergence of a new clinical disorder,
CyberPsychology & Behavior 1:237–244
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/cpb.1998.1.237 (2010-08-06)

Young, Kimberly S (1999), Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment,
(Reproduktion av artikel i ”Innovations in Clinical Practice” (Volym 17) av L. VandeCreek
& T. L. Jackson (1999)
http:¡¡www.healthyplace.com¡auuictions¡centei-foi-inteinet-auuiction-
iecoveiy¡inteinet-auuiction-symptoms-evaluation-anu-tieatment¡menu-iu-11uS¡
(2010-10-13)
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

33
Appendix

1. Enkätundersökning kinesiska

我在调查中国年轻人的上网习惯与他们对网瘾的看法
请诚实地与认真地填写下面地调查题.感谢你参与我的调查!

年龄:______ 性别:男 女

1. 你是否对网络过于关注(如下网后还想着它)? 是 否

2. 你是否感觉需要不断增加上网时间才能满足? 是 否

3. 你是否难以减少或控制止自己对网络的使用? 是 否

4. 当你准备下线或停止使用网络的时候,你是否感到
烦躁不安,无所适从? 是 否

5. 你上网时间是否经常比预期的要长? 是 否

6. 你是否由于上网影响了自己的工作状态或朋友关系? 是 否

7. 你是否对家人或朋友掩饰自己对网络的着迷程度? 是 否

8. 你是否将上网作为摆脱烦恼和缓解不良情绪
(如无助,紧张,抑郁,内疚)的方法? 是 否

9. 你估计最近三个月每天平均上网几个小时? 2小时一下
2-3小时
3-4小时
4-5小时
5-6小时
6小时以上

10. 你自己觉得你是一个过度上网者吗? 是 否

11. 你上网主要的目的是什么?(限选一项) 游戏
娱乐(如音乐,电影)
学习
工作
购物
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

34
聊天(如发信,博客)
其他______

12. 你是否同意过度上网是一种精神疾病? 完全同意
同意
比较同意
不同意
完全不同意

13. 如果你被医生诊断为网络成瘾症,你是否愿意接受专业治疗? 愿意
不愿意

14. 你认为一个不接受治疗的过度上网者该不该被迫治疗? 应该
不应该

15. 你认为国家提供关于网瘾的资料与知识是否完善? 已完善
需要稍微改善
需要完全的改善

16. 你认为国家在对青年人的网络成瘾问题上所采取的 已完善
措施是否完善?(如网吧管理,游戏控制, 需要稍微改善
政府对网络的规定等) 需要完全的改善

17. 你认为你周围的权威(如父母,老师,老板,年龄大的朋友等)
能否设法帮助与支持过度上网者? 能
还可以
不能

18. 你个人认为戒除网瘾最有效的方法是什么?(限选一项) 锻炼身体
药疗法
情感阵营
找其他的爱好
心理医生咨询
其他的________

19. 你认为在过度上网引起的问题中哪个方面是最严重的? 身体不健康
(限选一项) 精神问题
丧失社交能力
耽误事业或学业
其他的________
0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

35
2. Enkätundersökning svenska

Jag undersöker kinesiska ungdomars internetvanor och deras syn på internetberoende.
Vänligen svara ärligt och seriöst på nedanstående frågor. Tack för att du deltar i
undersökningen.
Ålder:______ Kön: Kille Tjej

1. Är du överdrivet intresserad av internet?
(Tänk på senaste gången du surfade) Ja Nej

2. Känner du att du hela tiden måste öka ditt internetanvändande
för att få tillfredställelse? Ja Nej

3. Har du svårt för att minska eller helt sluta ditt internetanvändande? Ja Nej

4. När du förbereder dig att logga ut eller sluta surfa, känner du dig då
irriterad och rastlös? Ja Nej

5. Är du ofta online längre än vad du ursprungligen planerat? Ja Nej

6. Har du ditt internetanvändande påverkat din jobbsituation eller
en kompisrelation negativt? Ja Nej

7. Har du någonsin försökt dölja för familjemedlemmar eller kompisar
omfattningen av ditt internetanvändande? Ja Nej

8. Ser du internet som ett sätt att bli av med en irritation eller att
lindra ett nedstämt humör? (t ex känslor som hjälplöshet,
nervositet, depression eller skuld) Ja Nej

9. Uppskatta hur mycket du har surfat dagligen de tre senaste månaderna? Under 2 h
2-3 h
3-4 h
4-5 h
5-6 h
Över 6 h

10. Anser du dig själv vara beroende av internet? Ja Nej

11. Vilket är dit huvudsakliga syfte med ditt internetsurfande? Spela spel
(Välj ett alternativ) Nöje (ex: musik, film)
Studier
Arbete
Shopping
Chat (mail & blogg)
Övrigt_______________0lov Noilanuei 0ppsala 0niveisitet

36
12. Håller du med om att internetberoende är en psykologisk sjukdom?
Håller fullständigt med
Håller med
Håller delvis med
Håller inte med
Håller absolut inte med

13. Om du skulle diagnostiseras som internetberoende, skulle du då vara villig att
genomgå professionell behandling?
Villig
Inte villig

14. Anser du att en person beroende av internet borde tvångsomhändertas och genomgå
vård? Ja Nej

15. Anser du att den information om internetberoende som staten tillhandahåller är
fulländad?
Redan fulländad
Behöver förbättras
Behöver fullständigt göras om

16. Anser du att statens åtgärder mot internetberoende bland ungdomar är tillräckligt?
(till exempel: Restrektioner på internetkaféer, kontroll av dataspel, regler och lagar)
Redan tillräckligt
Behöver förbättras
Behöver fullständigt göras om

17. Anser du att auktoriteter i din omgivning (t ex: föräldrar, lärare, chefer eller äldre
kompisar) anstränger sig för att hjälpa och stödja personer som är internetberoende?
Ja
Sådär
Nej

18. Vilket anser du själv vara det mest effektiva sättet att bli av med sitt internetberoende?
(Välj ett alternativ) Fysisk träning
Medicinering
Träningsläger
Hitta annan hobby
Konsultera psykolog
Annat________________

19. Vilket anser du vara det största problemet som internetberoende orsakar?
(Välj ett alternativ) Ohälsa
Psykiska problem
Förlust av social kompetens
Förstör arbete/studier
Annat_____________________

F%/)&G/+%$'=*+& &

&

!""#$%$&!'()*+#(,*,&&

Sammanfattning
Internetberoendet breder ut sig bland kinesiska ungdomar. Press från samhället, skolan och hemmet gör att fler och fler ungdomar flyr in i cyberspace för att komma bort från stressen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad ungdomarna själva har för inställning och åsikter kring frågor som rör internetberoende, för att sedan sätta deras åsikter i perspektiv med vuxenvärldens reaktion och motåtgärder för att stävja problemet. Ungdomarnas åsikter undersöktes genom en enkätundersökning i Peking, medan vuxenvärldens reaktion och motåtgärder representeras av två handböcker om behandlingsmetoder mot internetberoende. Slutsatsen är att ungdomarna känner lågt förtroende för omgivningens kapacitet att hantera internetberoendet och att författarna till de två handböckerna ger en något ambivalent lösning på problemet. På ena sidan vill författarna öka respekten för ungdomarna och deras egen vilja, men på nästa sida vill de censurera och förbjuda omoraliska spel samtidigt som ungdomarna refereras till som barn i böckerna. Författarnas moralpanik är uppenbar och det är oroande att författarna företräder en dubbelmoral eftersom deras inflytande över föräldrar med internetberoende barn är stort. &

Abstract
Internet addiction is spreading among Chinese adolescents. Pressure from society, school and home make more and more adolescents escape into cyberspace to avoid the stress. The purpose of the essay is to find out what attitudes and opinions the adolescents themselves have regarding Internet addiction and then put it in perspective with the grown-ups reaction and counter-measures on the Internet addiction problem. A survey among youngsters in Beijing to find out what attitudes they have on the issue were conducted and an analysis of two handbooks on how to stop your child’s addictive behaviour will represent grown-ups standpoint and reaction. The conclusion is that the confidence for the government and grownup ability to cope with the problem were overall low according to the survey. The authors of the two handbooks give a rather ambivalent solution on the problem. On one page they give the advice to parents and volunteers to treat the adolescents with more respect to be able to stop the addictive behaviour, but on the next page they refer to the adolescents as children and advocate for more bans on computer games. The double standard of the authors is concerning due to the influence they have on parents with Internet addictive children. &

1&

F%/)&G/+%$'=*+& &

&

!""#$%$&!'()*+#(,*,&&

Innehållsförteckning
INLEDNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "& BAKGRUND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "& SYFTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #& TEORI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #& INTERNETBEROENDE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM& BEHANDLINGSFORMER LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL@& METOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $& ENKÄTUNDERSÖKNING LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN& JÄMFÖRELSE AV BEHANDLINGSMETODER I KINA OCH I VÄST LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLO& EMPIRI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %& INTERNETBEROENDE I KINA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLP& INTERNETBEROENDE I VÄST LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ?C& RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNINGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ?C& SAMMANFATTNING AV DE TVÅ HANDBÖCKERNA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ?O& Tao Hongkai – Kom tillbaka mitt barn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#& Dai Yongzhen – Hjälp barnet att bli av med sitt internetberoende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$"& ANALYS OCH DISKUSSION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&#& ENKÄTUNDERSÖKNING LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 9M& JÄMFÖRELSE AV BEHANDLINGSFORMER I KINA OCH I VÄSTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 9Q& SAMBAND MELLAN ENKÄTUNDERSÖKNING OCH BEHANDLINGSMETODER LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 9N& SLUTSATSER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'& APPENDIX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""& 1. ENKÄTUNDERSÖKNING KINESISKA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL RR& 2. ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R@&

2&

2008:62). de ser det som ett stort samhällsproblem. År 2007 gick 14 av Kinas regeringsdepartement ut med ett förbud mot att öppna nya internetkaféer under ett helt år. Det betyder att 420 miljoner kineser dagligen använder internet. 2007). Den bygger i huvudsak på en enkätundersökning genomförd bland kinesiska ungdomar i Peking 2010. Enligt uppskattningar från det psykologiska institutet vid den kinesiska vetenskapsakademin beror 80 % av alla avhopp från universiteten på internetberoende och att ett universitet med omkring 5000 studenter i genomsnitt förlorar 50 studenter per år på grund av internetberoende (Golub & Lingley. Kinas hälsoministerium förbereder dessutom en manual till vuxna om hur de ska hantera ungdomar med dåliga internetvanor (Kinas Hälsoministerium. en sjukdom som fördärvar ungdomarna.8 % av Kinas befolkning internetanvändare. Speciella program måste dessutom installeras på datorerna i internetkaféerna som tvingar spelare under 18 år att pausa spelet efter tre timmars spelande 3& . Bakgrund Enligt det statliga organet China Internet Network Information Centre (CNNIC) är 31. Av dem är 58 % eller 244 miljoner i åldrarna 10 till 29 år (CNNIC. snarare tvärtom. Kinas president har propagerat för en ”harmonisk [hälsosam] onlinekultur” (hexie wangluo huanjing 和谐网络环境) som inte hotar samhällets stabilitet (Lee. Internetkaféerna som ses som en stor bidragande orsak till problemet kommer heller inte undan. 2010:3 och 14). Vanligtvis används militär disciplin på dessa träningsläger och de kallas därför för ”boot camps” (xunlianying 训练营) (Macartney. Detta leder givetvis till en stor oro framförallt bland kinesiska föräldrar som absolut inte vill se sina barn växa upp till ”missbrukare”. samt två kinesiska handböcker som tar upp olika behandlingsmetoder för internetberoende. The Guardian.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. 2009). Detta har skapat stora problem i det kinesiska samhället. Alla översättningar som gjorts både från engelska och kinesiska har jag utfört personligen om inget annat anges. 2009). Kliniker och träningsläger som avvänjer ungdomar från sitt beroende använder sig av okontroversiella metoder för att bota sina patienter etablerar sig på olika håll i landet (Cha. Kina kommer också som första land i världen att klassa internetberoende som en psykisk sjukdom (Williams.*.&& Inledning Uppsatsen behandlar internetberoende bland ungdomar i Kina. 2008). Den kinesiska regeringen är absolut inte omedveten om problemet. 2007).

&& för att inte börja förlora poäng i spelet. Jag använder mig av en vedertagen metod.F%/)&G/+%$'=*+& & samtliga inspelade poäng (Lee. Det är dock ett svårdefinierat begrepp eftersom det fortfarande debatteras om det är en patologisk sjukdom eller inte. Uppsatsen publicerades i tidsskriften CyberPsychology & Behavior nr 1 1998. Syfte Syftet med undersökningen är att först få en bild av hur utbrett internetberoendet är bland kinesiska ungdomar i åldrarna 16-25. utgår jag ifrån att en person kan bli beroende av internet. Hon utvecklade dessutom ett frågeformulär för att kunna ställa en diagnos om 4& . Enligt egen erfarenhet kan det vara svårt att få tag på de mest populära handböckerna då de ofta är slutsålda. Forstätter spelare i ytterligare två timmar förloras Floran av handböcker som guidar både föräldrar och barn i hur internetberoende bör undvikas och hur man blir av med sitt internetberoende är stor i Kina. som tagits fram av doktor Kimberley S. till exempel huruvida de anser internetberoende vara en psykisk sjukdom eller inte. Till exempel rekommenderar American Medical Association inte att överdriven användning av data. 2009). kära och ens arbetsmiljö” (Netaddiction. Därefter kommer omgivningens sätt att hantera internetberoendet att granskas och sättas i perspektiv med ungdomarnas åsikter som grund. samt ta reda på vad de har för internetvanor och åsikter kring internetberoende. 2007). om de anser sig får tillräckligt stöd från vuxenvärlden och om de anser att staten gör tillräckligt mycket för att stävja problemet (se appendix 2). alkoholoch sexberoende. & !""#$%$&!'()*+#(. eller det som finns på internet. Doktor Young som är aktiv vid Pittsburghs Universitet definierade 1998 internetberoende i sin uppsats Internet Addiction: The Emergence of a new clinical disorder.och tv-spel ska klassas som en beroendesjukdom. Teori Internetberoende Den allmänna definitionen av internetberoende är ”ett online-relaterat. utan att saken ska utredas ytterligare (Grohol. Young. som ett ohälsosamt beteende likt spel-.com.*. vänner. för att utröna om en person är internetberoende eller inte. 2007). tvångsmässigt beteende som blandar sig i det normala livet och skapar stress för familj. Eftersom uppsatsen inte handlar om debatten huruvida internetberoende är en sjukdom eller inte.

jobb. vresig. dra ner på eller helt sluta ditt internetanvändande? 4. liknar de frågor man ställer till en förmodad spelmissburkare: 1. And Treatment i tidskriften Innovations in Clinical Practice vol 17. utbildning eller karriärmöjlighet på grund av internet? 7. terapeut eller andra för att dölja omfattningen av ditt internetanvändande? 8. deprimerad eller irriterad när du försökt dra ner på eller helt sluta ditt internetanvändande? 5. Frågorna som jag har använt mig av i den kinesiska undersökningen har jag översatt själv.&& internetanvändaren var beroende av internet eller inte. men har sedan korrigerats efter att jag testat frågorna på kinesiska ungdomar för att de ska förstå frågorna utifrån deras perspektiv. Känner du att du hela tiden måste öka ditt internetanvändande för att få tillfredställelse? 3. 1999. som nikotinberoende eller spelberoende 5& . nervositet.*. Andra beroenden. 1998:238) Svarande som svarar ja på fem eller fler frågor klassas som internetberoende och resten för icke-internetberoende (Young. Formuläret.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Har du upprepade gånger misslyckats med försök att kontrollera. Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar. Internetberoende liknar inte andra beroenden eftersom internet är oerhört användbart i det dagliga livet och på jobbet. Det är denna definition av internetberoende jag har använt mig av genomgående i uppsatsen. behandlingsformer som lämpar sig för att kurera internetberoende. Behandlingsformer Doktor Young presenterar i artikeln Internet Addiction: Symptoms. Har du äventyrat eller riskerat att förlora en betydande relation. depression eller skuld)” (Young. Evaluation. Jag kommer använda mig av hennes teorier om behandling för att på bästa sätt ska kunna relatera till definitionen jag tidigare gjort. som består av åtta frågor. Är du online längre än vad du ursprungligen planerat? 6. Känner du dig rastlös. Ser du internet som ett sätt att fly från problem eller att lindra ett nedstämt humör? (t ex känslor som hjälplöshet. 1998:238). ”Känner du dig helt upptagen av internet när du använder det? (Tänk på senaste gången du surfade) 2. Så där det refereras till internetberoende så betyder det att personen svarat ja på fem eller fler av de första åtta frågorna i enkätundersökningen om inget annat anges.

Sätt ett mål för hur många timmar du ska surfa på en vecka. det kan vara till exempel chattning eller ett visst internetspel. G. Att gå med i en stödgrupp kan vara ett bra första steg till ett nytt socialt nätverk. Notera i din kalender då du ska vara online. 1999). Sätt dig inte vid datorn direkt när du kommer hem. Familjeterapi: Kan vara applicerbart i de situationer då internetberoendet går ut över familjen. som är åtta till antalet och sammanfattas nedan: A. Använd externa hinder: Använd dig av naturliga hinder. Metoderna har främst tagits fram genom erfarenheter från allmänpraktiserade läkare som ofta möter internetberoende patienter (Young. Gå med i en stödgrupp: Många blir internetberoende på grund av att de saknar ett socialt liv. 1999) 6& . Doktor Young har sedan sammanställt dessa metoder. eller använd en äggklocka och ställ in den på den tid du ska surfa. C.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Internet har blivit ett substitut för det sociala livet offline. försök att äta frukost innan du loggar in.*. t ex hälften av vad du gör nu. vänta tills efter middagen och nyheterna. D. E. Avstå från just de aktiviteter som skapar mest abstinens. Utveckla ett personligt inventarium: Rannsaka dig själv och se vilka aktiviteter som fått styrka på foten då internetberoendet tilltagit. Inte särskilt viktigt. B. Gör en lista på saker som du gillade tidigare och rangordna dem 1. H. Ha dem nära till hands som en påminnelse när du väljer mellan att surfa eller göra något kreativt och hälsosamt. (Young. Därför kan man inte använda sig av samma behandlingsmetoder som förespråkar ett totalstopp för det man är beroende av. Viktigt 3. Använd påminnelsekort: Skriv ner fem nackdelar som internetberoende orsakar och fem fördelar som ditt neddragna internetanvändande skulle medföra. Mycket viktigt 2. Då blir man mer medveten på det man missar på grund av sitt internetberoende. Avstå från särskilda aktiviteter: Vissa aktiviteter utlöser internetberoende och framkallar en abstinens. t ex kan du börja surfa precis en timme innan du har en tid du ska passa. Det har dock utarbetats metoder för att behandla patologiskt internetanvändande. alltså sjukligt internetanvändande. sluta när den ringer. då de inte är användbara och nyttiga på samma sätt som internet är. Öva på att ha tid offline: Ta paus från internet då och då. Sätt mål: Planera ditt internetanvändande. Då kan familjen bli mer medveten om problemet och den internetberoende kan få stöd från familjemedlemmar att hitta andra intressen i livet. F.&& skiljer sig.

Undersökningen genomfördes i Peking 4-5 augusti 2010. Sammanlagt intervjuades 358 ungdomar på 5 olika platser runt om i Peking. De resterande elva frågorna har jag själv tagit fram för att ytterligare få information om ungdomarnas internetvanor samt vad de har för attityder i olika frågor rörande internetberoende. Trots att det finns statistik kring andelen internetberoende ungdomar i Kina har jag själv valt att genomföra en undersökning.&& Metod Enkätundersökning För att undersöka förekomsten av internetberoende och attityder kring internetberoende och behandlingsformer bland ungdomar har jag genomfört en enkätundersökning. Jag säkerställde hög svarsfrekvens genom att själv utföra fältarbetet. se figur 1. Undersökningen är således inte strikt vetenskaplig och statistisk inferens går således inte att genomföra. Undersökningen ger ändå ett visst beskrivande underlag. Enkätundersökningens första åtta frågor svarar på om ungdomen är internetberoende eller inte. 2005:17). Jag använde mig av ickesannolikhetsurval. Jag har använt mig av statistikprogrammet Minitab för att sammanställa resultatet. Enligt Folkhälsovetenskapsprofessorn Göran Ejlertsson är det lättare att jämföra studier om man använder sig av redan beprövade frågor (Ejlertsson. dels för själv kunna dra paralleller till andra frågeställningar och dels för att vara källkritisk mot statistik presenterad av kinesiska myndigheter.*. 7& . En stor begränsning i enkätundersökningen var att jag på grund av praktiska skäl inte kunde göra ett slumpmässigt urval bland de kinesiska ungdomarna. Vid Undersökningen använde jag mig av doktor Youngs tidigare nämnde frågeställningar som används vid diagnostisering av internetberoende. vilket innebär att alla ungdomar i Kina inte hade samma möjlighet att komma med i undersökningen utan bara de som befann sig på rätt plats i rätt tid. Metoden är bra också för att den delar upp ungdomarna i två klara grupper: internetberoende och icke-internetberoende. Resultatet från samtliga frågeställningar redovisas senare i olika diagram.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Ickesannolikhetsurval betydde i praktiken att jag delade ut enkäten bland ungdomar på gatan. den var helt anonym och genomfördes bland ungdomar i åldrarna 16-25 år. det vill säga att utifrån stickprovet dra slutsatser för hela befolkningen. få fram viktiga nyckeltal och skapa diagram.

2006. Kom tillbaka mitt barn: Guide till att förhindra och bli av med internetberoende. Böckerna valdes på rekommendation av bokhandlare i Peking som de populäraste och mest sålda handböckerna för internetberoende.&& Figur 1: karta över undersökningsområdena i Peking (Google maps. Ett kriterium var att författarna skulle vara välkända inom området. Dessa två böcker valdes ut till min jämförelse: • Tao Hongkai (陶宏开). (Hui lai ba haizi: yufang yu jiechu wangyin zhinan.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. 2010-10) Område 1: Wudaokou (Wudaokou 五道口) Område 2: Xidan (Xidan 西单) Område 3: Himmelstemplets östra entré (Tiantan gongyuan dongmen 天坛公园东门) Område 4: Jiaodaokou (Jiaodaokou 交道口) Område 5: Sanyuan-bron (Sanyuanqiao 三元桥) & Jämförelse av behandlingsmetoder i Kina och i väst För att ta reda på hur auktoritära personer i ungdomarnas omgivning bemöter problemet genomför jag en jämförelse av behandlingsmetoder för internetberoende som presenteras i två kinesiska handböcker som riktar sig till föräldrar. volontärer i kampen mot internetberoende och i viss mån även ungdomar.*. 2006 回来吧孩子:预防与戒除网瘾指南, 2006) 8& .

Unga tvångsomhändertas.6 procent respektive 14. trots att det enligt vissa saknas stöd i den kinesiska lagen för det eftersom Internetberoende inte ännu klassats som en psykisk sjukdom (Shen. (Bangzhu haizi jiechu wangyin.F%/)&G/+%$'=*+& & • & !""#$%$&!'()*+#(. Behandlingsmetoderna i Kina är ibland kontroversiella. 9& . 2008. Hjälp barnet att bli av med sitt internetberoende. Deras undersökning har också utgått ifrån doktor Youngs definition av internetberoende samt använt sig av de åtta frågorna jag har använt mig av för att diagnostisera internetberoende (CYIA & CUC. Bland kvinnorna var siffran 11. Efter det jämförs behandlingsmetoderna i böckerna med varandra och med doktor Youngs behandlingsmetoder som presenterades i teoriavsnittet.3 procent och hos männen 16. Empiri Internetberoende i Kina I en årlig rapport om internetberoende bland ungdomar för år 2009 visar China Youth Internet Association (CYIA) tillsammans med China Communication University (CUC) att 15. tuffa träningsläger eller chockterapi är två exempel. Först gör jag en sammanfattning av varje bok och författare som ger en övergripande bild av både boken och personen bakom den.9 procent. 2010:4 & 12).&& Dai Yongzhen (代永珍).3 procent. Därefter jämför jag resultatet från enkätundersökningarna med innehållet i handböckerna för att kunna dra slutsatser om skillnader och likheter mellan ungdomarnas tankar och författarnas tankar och idéer. 2009). Enligt vissa har botandet av internetberoendet ungdomar i Kina blivit en nationell ”besatthet” bland föräldrar som till varje pris vill bota sina barn.*. Motsvarande siffra för ungdomar i åldrarna 13-17 och 24-29 var 14.6 procent av alla ungdomar i åldrarna 18-23 år är internetberoende. 2010). 2008 帮助孩子戒除网瘾 2008) De åtta behandlingsmetoder som doktor Young tar upp och som presenteras i teoriavsnittet ligger till grund för min analys och jämförelse av behandlingsmetoderna som förekommer i handböckerna. 2010). CNNIC visar i en rapport från en undersökning av internetberoende att det är ett vanligare fenomen på landsbygden än inne i städerna (CNNIC. En broschyr till ett träningsläger för internetberoende barn skrämmer upp oroliga föräldrar med att informera om att hela 80 procent av alla kinesiska ungdomar är internetberoende (Stewart.

7 och 4. Ytterligare en.5 procent av kvinnorna. Även tvångsomhändertagning av internetberoende ungdomar förekommer i västvärlden. 10& . 28.4 procent och motsvarande intervall för kvinnorna ligger mellan 0.8 procent av grekiska ungdomar i åldrarna 12-18 år var beroende av internet (Siomos m. Ett av få undantag är en norsk vetenskaplig undersökning från 2007 som också utgår ifrån samma åtta frågor som jag har i min undersökning. & Resultat enkätundersökning 358 ungdomar i åldrarna 16-25 år deltog i undersökningen.0 procent (Bakken m. 2005:562).fl.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. 2009:123). Pojken hade inte varit i skolan på tre år på grund av sitt beroende (Sveriges Radio. 2008:654). 2007). inte lika vetenskaplig. Medelåldern i undersökningen var 20.&& Internetberoende i Väst Trots att internetberoende inte är något nytt fenomen är forskningen på området ofullständig.5 år från medelåldern.7 procent av männen och 9. Tidigare i år tvångsomhändertogs en pojke i Blekinge enligt lagen om vård av unga.fl. baserat på ett flertal undersökningar (AMA. 2010). Bristen på vetenskapliga undersökningar och konsekvens bland de som utförts gör det svårt att få en generell bild över hur utbrett problemet är i Europa och USA. vilket betyder att i genomsnitt avvek de svarande med 2. sedan följer ytterligare elva frågor om ungdomarnas internetvanor och attityder. En annan liknande undersökning från Grekland visade 2008 att 5. Det ska dock tilläggas att undersökningen inte grundade sig på samma frågeställning som i den norska och den grekiska undersökningen (Niemz m.5 år. men ganska omfattande undersökning från Storbritannien 2005 visade att 18 procent av de tillfrågade universitetsstudenterna klassades som internetberoende. med en standardavvikelse (s) på 2.*. Enligt American Medical Association ligger andelen internetberoende i USA alltifrån en betydande minoritet till 10-15 procent. Resultatet redovisas dock oberoende ordningen som frågorna ställdes i. Några svar är uppdelade på kön för att tydligt se skillnader mellan män och kvinnor medan andra svar är uppdelade på beroende och icke-beroende.6 år.fl.3 och 7. 180 var män och 178 var kvinnor. Det är svårt att få fram statistik över hur utbrett problemet är. Resultatet visade att med ett 95-procentigt konfidensintervall ligger andelen internetberoende män i åldrarna 16-29 år mellan 2. Frågeformuläret inleddes med de åtta frågor som skulle bestämma om den svarande var internetberoende eller icke-internetberoende. Samtliga frågor och svar från enkätundersökningen redovisas.

Figur 2: Antal Ja-svar på de åtta första frågorna i enkäten.&& I figur 2 redovisas resultatet fördelat på antal ja-svar. det vanligaste svaret var två ja bland männen och ett bland kvinnorna. Typvärdet. dvs. 11& .*. Uppdelning på kön inom staplarna.9).F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Genomsnittet låg på 3.7). sedan syns en skillnad mellan könen. Könsfördelningen är relativt sett mycket jämn upp till och med fyra ja-svar. Genomsnittet var 2. Uppdelning på kön inom staplarna.8 ja-svar (s 1.8 timmar per dag (s 1. Skillnaden mellan könen är här bara marginell. dock skiljer sig även här typvärdet som är 0-2 timmar bland kvinnorna och 2-3 timmar bland männen. Figur 3: Timmar spenderade på internet per dag. Figur 3 visar hur många timmar varje dag de svarande använder internet.

F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. medan bara drygt var tionde kvinna. Figur 5: Andelen internetberoende i undersökning uppdelat på kön. 12& . Delas variabeln upp på kön som i figur 5 framkommer det att männen är internetberoende i större utsträckning än kvinnorna. fem eller fler ja-svar på de åtta första frågorna i enkäten. Figur 4: Andelen internetberoende i undersökningen.2 procent av de svarande internetberoende utifrån doktor Youngs definition.*.&& Som figur 4 visar var 16. Mer än var femte manlig svarande är enligt definitionen internetberoende.

Figur 7 visar vad ungdomarna ansåg vara den största negativa konsekvensen av ett internetberoende.2 procent att de själva ansåg sig vara beroende av internet.&& På frågan om de svarande själva uppfattade sig själv som internetberoende svarade 14. Figur 7: Negativa konsekvenser med internetberoende enligt de svarande. mer än 30 procent ansåg att påverkan på arbete och studier var den största negativa konsekvensen.*. I Figur 6 går det dock att utläsa att bland de som definierats som internetberoende är det nästan hälften som anser sig vara internetberoende. Åtta procent av de som inte var internetberoende såg ändå sig själva som internetberoende.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Uppdelat på kön inom staplarna 13& . Figur 6: Andel som ansåg sig vara beroende uppdelat på beroende och icke-beroende enligt de åtta första frågorna.

se figur 8. Gemensamt för könen är att ungefär fyrtio procent har nöje (till exempel film och musik) som sin huvudsakliga internetanvändning. Bland de som inte är internetberoende är syftet mer jämt utspritt.&& Syftet med de svarandes internetanvändning varierar bland könen. Kvinnorna chattar och studerar mer än vad männen gör.*.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Figur 8: Det primära syftet med internetanvändningen uppdelat på kön. medans männen spelar spel i större utsträckning. I figur 9 framkommer det att spel och nöjen är populärast bland de som klassificerats som internetberoende. Figur 9: Det primära syftet med internetanvändning uppdelat på beroende och icke-beroende 14& .

F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Figur 11: De svarandes åsikter om regeringens åtgärder mot internetberoende var tillräcklig eller inte.&& I figur 10 framgår det att knappt åtta procent av de tillfrågade anser att informationen och kunskapen som staten tillhandahåller angående internetberoende är fulländad. Figur 10: De svarandes åsikter om statens information angående internetberoende var tillräcklig eller inte. Hela 35 procent svarade att informationen från staten behöver förändras fullständigt. Hälften ansåg att de behövde förbättras och nästan 40 procent att de behövdes göras om från grunden. Uppdelat på kön inom staplarna. De svarande anser inte heller att statens åtgärder att stävja problemet är tillräckliga. I figur 11 går att se att endast knappt tio procent anser att åtgärderna redan är tillräckliga. 15& . Uppdelat på beroende och icke-beroende inom staplarna.*.

5 procent inte villiga att genomgå professionell behandling.*. Sammanlagt var 23.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(.5 procent. se figur 13. Det som ansågs vara det mest effektiva sättet att bli av med ett internetberoende var att hitta en annan hobby vilket 39. Figur 13: De svarandes valda avvänjningsmetoder. Uppdelat på beroende och icke-beroende inom staplarna. Figur 12: De svarandes vilja att genomgå behandling vid konstaterat internetberoende.&& Figur 12 visar om de svarande var villig eller inte att genomgå professionell behandling om de blivit diagnostiserade som internetberoende.7 procent av de svarande valde. De som inte var internetberoende var i större utsträckning villiga att genomgå behandling än de som var internetberoende. Fysisk träning var det näst mest populära med en svarsfrekvens på 35. 16& .

8 ansåg att stödet inte är tillräckligt.3 procent ansåg att behovet av stöd endast täcks till viss del och 21. föräldrar. 17& . I figur 15 går det att utläsa till vilken grad ungdomarna höll med om påståendet att internetberoende skulle vara en psykisk sjukdom. äldre kompisar och chefer erbjuder vid internetberoende är tillräckligt. Uppdelat på kön.*. medan 55. De som var tveksamma eller höll med delvis utgjorde 40 procent av de svarande. lärare.9 procent ansåg att stödet är tillräckligt.&& I figur 14 redovisas vad de svarande ansåg om det stöd som omgivningen. Endast 22.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Uppdelat på kön inom staplarna Figur 15: Andel av de svarande som höll med om att internetberoende är en psykisk sjukdom. De som höll med påståendet är fler än de som inte höll med. Figur 14: De svarandes ställning till stödet från omgivningen.

2006:omslag).&& På frågan om ungdomarna ansåg att internetberoende personer borde tvångsomhändertas för att genomgå vård hade de svarande endast två svar att välja mellan.*. Kinesamerikanen Tao Hongkai är samhällsvetare. där det första 18& . Han har kallats för ”Den främste i Kina inom internetberoendeavvänjning” (Zhongguo jie wangyin di yi ren 中国戒网瘾第一人) (Tao. medan hos de internetberoende var det 50 procent som ansåg att de borde tvångsomhändertas och 50 procent som ansåg att de inte borde det. Figur 16: Andel av svarande som ansåg att internetberoende personer bör tvångsomhändertas. 2010).F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Han är även nationalist och initiativtagare till kampen mot internetberoende och för ett hälsosamt och moraliskt leverne (Baike. Eftersom urvalet inte var slumpmässigt går det inte att dra några statistiskt säkerställda slutsatser för alla ungdomar i Kina. pedagog och beteendevetare. De var alltså tvungna att ta ställning i frågan. Sammanfattning av de två handböckerna Tao Hongkai – Kom tillbaka mitt barn När man söker på information relaterade till ungdomars ohälsosamma internetvanor dyker namnet Tao Hongkai upp väldigt frekvent. Boken är uppdelad på fyra kapitel. Uppdelat på beroende och icke-beroende inom staplarna. Bland de icke-internetberoende ansåg en majoriteten att de inte borde tvångsomhändertas.

&=*. Lärarna är inte särkilt uppmuntrande mot mindre bra presterande elever vilket gör att många ger upp skolan och sätter sig på ett internetkafé istället (Tao. Samtidigt påverkas ungdomar negativt av omoralisk musik och omoraliska böcker som bara handlar om kärlek och sex. så behöver den inte utvecklas. Det examinationsinriktade utbildningssystemet där ett prov kan avgöra barnets framtid skapar en oerhörd stress för barnen och lärarna ser enbart till barnens resultat. 2006:30). Det tredje kapitlet handlar om hur man kan hjälpa ungdomar som är internetberoende att bli av med sitt beroende och det fjärde kapitlet handlar om hur en hälsosam internetkultur och ett harmoniskt samhälle kan skapas (Tao. knark och porrmarknaderna.*+K*'&>$+'&2*'/K2S*'=*&(&5*%$&>/3*'T&('3%. De ska bland annat rannsaka sig själva om deras beteende och sätt verkligen är en bra förebild för barnet. Orsaker enligt Tao Hongkai Tao Hongkai tar i det första kapitlet upp tre bakomliggande faktorer till varför ett ”barn”1 (haizi 孩子) utvecklar ett beroende till internet.#&$. Dessa tre anledningar bidrar till att barnen inte får en korrekt moralisk uppfostran och utbildning. 2006:51). 2006:5-29). överbeskyddar och har för stora förväntningar på barnet och att föräldrar misslyckats i sin uppfostran av och kommunikationen med barnet. Detta kan leda till flera olika villfarelser senare i livet. Tao tar även upp problemet med dataspel och hur dessa skadar barnet precis som spel. Den borde istället. precis som spel-.#()*&. så som att pengar och materiellt välstånd har blivit allt viktigare faktorer för framgång. Den första faktorn är en dålig uppfostran av föräldrarna som skämmer bort.$%$#&/K&. knark och porr.*. Han anser att bara för att det finns en marknad för dataspel.&& riktar in sig på orsakerna och hur man förebygger internetberoende./'S+('2$+& 19& . 2006:36). Det andra kapitlet handlar om hur föräldrarna ska agera om ens barn blivit beroende av internet. samt ha en mer avslappnad mentalitet och kommunicera med barnet som om de vore kompisar (Tao.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(.*%'T&.&.(. 2006:1-2). Den andra faktorn är samhällets negativa påverkan i form av att förändrade attityder. däribland internetberoende (Tao.. I det andra kapitlet som riktar sig till föräldrarna skriver Tao att det är föräldrarna som måste ändra sitt eget beteende för att barnet ska upphöra med sitt internetberoende (Tao.+/. förbjudas (Tao 2006:24). Den tredje faktorn är bristande vägledning av barnen i skolan. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?&A$'&$')<'=*+&. Behandlingsmetoder enligt Tao Hongkai Tao Hongkai anser att internetberoende förebyggs bäst genom att höja kvaliteten på den ”moraliska utbildningen” (suzhi jiaoyu 素质教育) (Tao.

Nyckeln till framgång är sedan att öppna barnets hjärta och få hans/hennes förtroende vilket Tao presenterar en tiopunktsformel för att göra. Låt barnet tala själv. På sin blogg skriver Tao i augusti 2009 att dessa volontärer som han har utbildat runt om i landet sedan 2004.&& 2006:52. 2006:144). som sammanfattas enligt följande: 1. Försök samtala i en trygg och varm miljö (Tao. Värna om barnets personliga integritet. barnet och föräldrarna. 2009). 2006:156). 3. Samtalet ska ha en ”småprat”-karaktär (liaotian shide 聊天似的). 2006:154). 2006:139). 6. Först i det tredje kapitlet kommer Tao in på lite mer konkreta metoder. I boken är han kritisk till en del så kallade volontärer som enbart är ute efter att lära sig metoden för att kunna tjäna pengar och bry sig om ”samhällsansvaret” (shehui zeren 社会责任) som åligger volontärerna i kampen mot internetberoende (Tao. Det är vanligt att föräldrarna svarar åt sina barn för att sedan klaga på dem att de inte är öppna med sig själva (Tao. 2. som till viss del riktar sig till ”volontärer” (zhiyuanzhe 志愿者) i kampen mot internetberoende. Man bör vara propert klädd och använda sig av ett vårdat språk (Tao. Visa respekt för barnets integritet och tvinga inte barnet att svara på frågor. 2006:151152). Det ska vara som ett samtal som mellan två kompisar. Det sista steget i metoden är få barnet att identifiera sitt internetberoende (Tao. 2006:146). Det tredje steget är att föra över identifikationen på studierna (Tao.*. Samtalet ska absolut inte vara en uppläxning. 2006:151). är en slags frivillig stödperson som hjälper barnet att komma till rätta med sitt liv (Taos Blogg. I boken presenterar han en fyrastegsmetod där det första steget är att få det internetberoende barnet att ”identifiera. Det ska vara naturligt och avslappnat. 2008. erkänna” (rentong 认同) mig eller volontären (Tao. det är hans/hennes frihet att göra så eller inte (Tao. 20& . Börja inte direkt att prata om internetberoende (Tao. Det andra steget är att snabbt föra över den här identifikationen eller erkännandet till barnets föräldrar (Tao. 2006:152). 2006:149).F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. 5. Det är viktigt var samtalet tar plats någonstans. 4. 54 och 75). Eftersom föräldrarna är en av orsakerna till barnets internetberoende är det bra att inte bara diskutera barnets problem utan även försöka höja den personliga moralen även hos föräldrarna (Tao. 2006:150). vilket man därför bör undvika som samtalsplats. Många barn ogillar vuxna och deras egna rum är deras domän. Använd trepartssamtal mellan dig.127). Det är viktigt med detaljer vad gäller dina kläder och uppträdande.

zheli 人格,素质,哲理)(Tao. Beröm barnet för sina starka sidor. Familjeförhållandet är den första. Boken går ut på att hjälpa föräldrar att lära sig mer om internet och internetberoende samt hur man hjälper barn att bli av med ett beroende och även hur man förebygger ett beroende. 2006:162).och morföräldrar är med i familjen. Bibehåll ett balanserat sinnelag. Barnet har förmodligen hört tjat om sitt internetberoende otal gånger. (renmin jiaoshi 人民教师) och har också specialiserat sig på den moraliska utbildningen. vilket förvirrar &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9&B$/&"+*4(#*+$+&*.$'&5<')(#$+&>$+$&. 9. Föräldrar har en tendens att bara lyfta fram barnens tillkortakommanden.$&'(/&". 2006:159). då far. 10. Därför är filosofin det viktigaste vapnet i kampen mot internetberoende (Tao. Enligt Tao handlar det om att barnet ska få ett förtroende för föräldern eller volontären och att få till en givande kommunikation med barnet och på så sätt öppna hans/hennes hjärta.*+'$& 21& . 2008:omslag). 8. Ofta uppfostras barnen av sex stycken vuxna. Vänta istället på att barnet ska lyfta på locket och ta upp problemet (Tao. Att ge upp är att misslyckas (Tao. Orsaker enligt Dai Yongzhen Dai tar upp fyra grundläggande faktorer till varför ett barn utvecklar ett beroendebeteende framför datorn. Hon har mycket erfarenhet och är ett erkänt namn inom området (Dai. 2008:V-VIII). 2006:156). 2006:157).(%%&=*&01+#..'3. moral och filosofi” (renge.&& 7./=*+&. Dai Yongzhen – Hjälp barnet att bli av med sitt internetberoende Dai Yongzhen är en ”folkets lärare”. suzhi.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Uppmärksamma barnets starka och svaga sidor. För många vuxna gör att barnet får en splittrad uppfostran med många olika idéer om hur uppfostran ska se ut. men tillrättavisa också om barnet beter sig dåligt (Tao. Han hävdar att om man skulle gjuta en ”gyllene nyckel” (jin yaoshi 金钥匙) som hjälper tonåringen att bli av med sitt internetberoende skulle de vitala delarna i nyckeln bestå av ”karaktär. Ta inte själv upp problemet med internetberoende. Det kommer att uppstå problem under resans gång så det är viktigt att inte ge upp och ha tålamod med barnet. Längst bak i boken finns även möjligheten att utvärdera barnets mentala tillstånd genom ett antal enkäter (Dai.2 De första nio punkterna har alla en filosofisk grund.*. Använd dig av filosofiska principer för att guida barnet.&)(%3$&=*##$&0(%/#/0(#3$&K*. 2006:160).

F%/)&G/+%$'=*+& & moralisk uppfostran (Dai. 2008:43-44).*. Även dåliga förhållanden till lärarna.) tidigare metoder inte gett något resultat. Föräldrarnas egen bildningsnivå är också avgörande för om barnet får en låg eller hög där framförallt det examinationsinriktade utbildningssystemet förstör många ungdomarnas kropp och själ.T&2%<=. min anm. Dataspelen lyfts fram som ytterligare en viktig orsak till att många ungdomar. Samhället är den tredje faktorn och här lyfts framförallt stressen som samhället skapar genom ökad konkurrens på arbetsmarknaden fram. till exempel att vissa barn saknar självkontroll eller inte har utvecklat en förmåga att identifiera vad som är relevant information på internet och vad som är ”skräpinformation” (laji xinxi 垃圾信息) vilket gör att barnet förförs lättare (Dai. det går inte att bara på enklaste sätt repetera sina egna metoder man använt innan” (既然事实已经证明家长们以前的做法毫无成效,要聪明起来并帮助孩子戒掉网瘾,就 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *'. När sinnena stimuleras genom internetanvändningen produceras dopamin3 som ger barnen en känsla av upprymdhet. framförallt unga män.&& barnen. mobbing och brist på fritidsaktiviteter organiserade av skolan uppges vara faktorer som spelar in (Dai.&)$3*'5*. och dess fysiologiska förutsättningar.(2$#.*. spel och terroraktiviteter från väst är också faktorer som får ungdomar att bli internetberoende enligt Dai (Dai.()(.$'#*'&(&'*+)#J#.*&#(2'$%#. 2008:31-32)..*T& 22& . Den tredje faktorn som Dai tar upp är barnet själv. blir beroende. 2008:40-41).*K*.&/45&+*2%*+$+&>%$'=&$''$. 2008:36-39). precis som sin karaktär i spelet ”Warcraft” (moshou zhengba 魔兽争霸) kunde (Dai 2008:14-15).#($#K&/45&3+*$. Den andra faktorn är skolan. För att tillfredställa det ökade behovet av dopamin som kroppen skapat söker barnet hela tiden nya utmaningar och sätt att tillfredställa det på. som redogör för hur man hjälper sitt barn att bli av med sitt internetberoende inleds med ett citat från Tao Hongkai som lyder: ”Eftersom det står klart att föräldrarnas (till det internetberoende barnet. Hon tar även upp barnets psykologiska förutsättningar som en orsak till internetberoende. våld. Att samhället saknar förutsättningar att ge näring till ungdomarnas själar och influenser i form porr.L& R&7/"$K('&<+&=*'&)(3.>#. måste man handla smart och hjälpa barnet att bli att bli av med sitt internetberoende. Hon beskriver internetberoende som en ”mördare” (shashou 杀手) och berättar bland annat om en pojke som hoppade från 24:e våningen i tron om att han kunde flyga. Behandlingsmetoder enligt Dai Yongzhen Det tredje kapitlet. vulgär humor. & !""#$%$&!'()*+#(.

men som uppenbarligen inte fungerar (Dai.&0+S'&VB+*.*. så ta ett papper och skriv ner varför du ska surfa och fråga dig sedan om det är värt det? Tänk på vilka saker du missar och vad det är du egentligen kan uppnå i en fiktiv värld? 5. 23& .$2(.$. bör du lägga mer energi på att lösa de problem som ligger till grunden för denna verklighetsflykt. 6. 3. Dai går även igenom en självhjälpsmetod i tio punkter som riktar sig direkt till den som är internetberoende. Hon vill att föräldrarna ska använda sig av nya metoder och inte fastna i gamla spår i en uppfostran som de själva anser vara den bästa för barnet.&5$+&7$(&. ”misslyckandet med att utbilda barnet är faderns fel” (zi bu jiao. 2008:66).F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. För att sedan få barnet att dra ner på sitt surfande är bästa sättet inte att förbjuda internetanvändning. 4. utan att förändra sitt eget beteende. Hon använder sig av ett uttryck som beskriver hennas åsikt. Försök att förbättra din förmåga att vara utan den virtuella världen. Genomgå samtal med psykolog eller kurator för att förstå de negativa sidorna med internet. Förstärk din viljestyrka och påminn dig själv ofta om att du inte får gå till internetkaféet. Lär dig säga nej när kompisar frågar om du ska med. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& M&U(. 2. 2008:64). fu zhi guo 子不教,父之过)4. Sätt upp mål. Det kan ta bort fokus från internet och samtidigt stärka din kropp. Du bör även göra dig av med dina ”internet-kompisar” (wangmi pengyou 网迷朋友). Nedan följer en sammanfattning av de tio punkterna: 1. Om du upptäcker att problemets orsak är verklighetsflykt. Hon förespråkar ett avslappnat och rationellt tillvägagångssätt där man närmar sig barnet genom dialog istället för tillrättavisningar (Dai. När beroendet kommer upp till ytan.('2T&三字经Y som tidigare använts för att lära barn läsa. Hon talar även om hur föräldrarna ska försöka förstå anledningarna till varför barnet är internetberoende och till vilken grad.*43*'#3%$##(3*+'V&W#$'X(.*. rannsaka sig själv och finna sina egna tillkortakommanden. 2008:78-79). som du skriver ner och sätter på platser som du ofta ser. Planera dina dagar rationellt. Skrevs under Songdynastin på 1200-talet. Genomskåda farorna med internetberoende och fokusera på familjen. Sätt av två timmar om dagen för internet. Förbättra dina kunskaper om internetberoende 7. Förstå vilka konsekvenser internetberoendet har på din hälsa.&& 不能再简单地重复自己过去的做法) (Dai. Den första delen av kapitlet riktar sig till föräldrarna till internetberoende barn. Sporta mycket.

7 procent och 10.ex. Resultatet från enkätundersökningen och officiella undersökningar angående andelen internetberoende kinesiska ungdomar visar upp snarlika resultat. jämfört med 21. 16-29 istället för mina 16-25. Både den officiella statistiken och min undersökning visar att internetberoendet ligger runt 15 procent. Nöjen och spel är de två vanligaste aktiviteterna bland både internetberoende och män. Försök att få dig själv att utveckla en förmåga att må dåligt och få huvudvärk när du tänker på att surfa. vilket också har varit min uppfattning under arbetets gång. Sätt upp mål för hur du ska förbättra dina studier. 9.0 procent hos kvinnorna.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. planera för hur du ska ta dig förbi andra elever i klassen.7 procent från min undersökning. Stickprovet var ändå så pass stort att det ger en tydlig antydan om hur det kan se ut bland de kinesiska ungdomarna i Peking i åldrarna 16-25 år.4 procent hos männen och 4. 2008:87-88) Dai avslutar tio-punkts metoden med att hävda att vissa speciella fall kan komma att kräva medicinering med antidepressiv medicin efter konsultation med läkare (Dai.*. Kopiera beteendet hos duktiga elever i klassen. Det går ej att 24& . urvalet var inte slumpmässigt. Kategorin nöjen blev tyvärr lite diffus eftersom den inte exakt preciserar vad som ska inkluderas som nöje.&& 8. Försök att få kroppen att associera dåliga känslor med internet. Den undersökningen som gjordes i Norge visar till exempel att det är mer än dubbelt så många som är internetberoende i Kina än i Norge. inom parenteserna står endast ”t. Analys och diskussion Enkätundersökning Eftersom enkätundersökningen inte var strikt vetenskaplig. Jämförs resultatet i första delen av undersökningen med de liknande undersökningarna som gjorts i Europa och USA tyder resultatet på att problemet är mer utbrett i Kina. (Dai. musik och film”. Detta räknat på den övre gränsen i konfidensintervallet som låg på 7. Försök att återvända till den tid då ditt beteende var relativt bra. Det ska dock påpekas att åldersspannet var större i den norska undersökningen. 2008:88). 10. så går det inte att dra statistiskt säkerställda slutsatser. Använd dig av en ”avsky-metod” (yanwu de fangfa 厌恶的方法). Likheterna i resultatet från första delen av min undersökning och resultatet från större undersökningar var något jag hoppades på eftersom det förstärker trovärdigheten i resten av undersökningen. Använd dig av tillbakablickar i ditt liv.

Inte heller regeringen har hunnit med i den snabba utvecklingen och kommit med åtgärder i rätt i tid. Vad gäller antalet timmar spenderande på internet per dag finns det dock inga klara tydliga könsskillnader. chattning. Stödet för 25& . Det är alltså viktigt att ta det i beaktande när frågan analyseras. tätt följt av studier.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Spel kommer först på fjärdeplats hos kvinnorna. Då regeringen i Kina är för en klassning av internetberoende som en psykisk sjukdom kan ungdomarna i landet ha påverkats av den inställningen genom statlig media. C:a 50 procent av de som klassades som internetberoende ansåg att själva att de var beroende av internet. Internetberoende är ett nytt fenomen som exploderat under det senaste årtiondet i takt med Kinas ekonomiska utveckling. film och musik. lärare och andra auktoritära personer i ungdomars närhet inte hängt med och lärt sig hur man ska handskas med detta problem. Kategorin nöjen är hursomhelst mindre populär hos kvinnorna. De kan helt enkelt ha valt kategorin nöjen trots att deras huvudsyssla är att spela spel. Det verkar dock som att kinesiska föräldrar. Stödet från omgivningen i form av äldre personer i ens närhet kan inte ses som tillräckligt efter en analys av resultatet. Även informationen angående internetberoende ansågs av ungdomarna inte vara tillfredställande. som är den näst mest populära sysselsättningen kvinnorna. där det är fler som stödjer den teorin än vad det är som förkastar. Endast tio procent av de tillfrågade ungdomarna ansåg att regeringens åtgärder i frågan var tillräckliga. trots lika många timmar framför datorn. Detta trots att till och med presidenten har erkänt problemet och börjat jobba för en mer harmoniserad internetanvändning.&& avgöra i efterhand om några av de svarande kan ha tänkt på andra internetnöjen. däremot chattar de mer än vad männen gör. Detta tyder på att det ändå finns ett medvetande bland ungdomar om vad internetberoende är för något och vad symptomen är.*. Eftersom endast c:a tio procent av kvinnorna visade upp ett internetberoende beteende och motsvarande siffra för männen var c:a 20 procent skulle internetberoende kunna vara ett av aktiviteten betingat beroende enligt min undersökning. Detta förstärker ytterligare tesen att det är aktiviteten som avgör om man blir internetberoende eller inte. Den andra hälften har inte kommit till insikt. vilket kan vara en orsak till att kvinnor inte blir beroende av internet i samma utsträckning som männen blir. Intressant är också andelen som anser att internetberoende är en form av psykisk sjukdom. Kvinnor surfar ungefär lika mycket som männen men de sysselsätter sig med mindre beroendeframkallande aktiviteter som till exempel studier. varit dåligt informerade eller har accepterat de dåliga sidorna av internetberoende och anser det vara harmlöst. som spel eller chatt. Eftersom ingen av de västerländska undersökningarna hade med den frågeställningen är det svårt att få en uppfattning om västerländska ungdomar anser internetberoende är en psykisk sjukdom eller inte.

Dai går även så långt att hon lägger en del av skulden för det moraliska förfallet på västvärldens utbud av omoralisk underhållning. sätter för stor press på barnet eller skämmer bort barnet. Jämförelse av behandlingsformer i Kina och i väst Både Tao och Dai anser att den mest grundläggande orsaken till att ett barn utvecklar ett internetberoende är föräldrarnas fel. vilket betyder att om barnet väl har insett sitt beroende är det lättare att bli kvitt och sedan börja fokusera mer på studierna igen. Dai lägger stor vikt på föräldrarnas roll i problemet. Hon vill först och främst att föräldrarna ska förändra sitt eget beteende och vara en förebild för barnet. Vilket kan tyckas ironiskt då pressen från studierna ofta är en bidragande orsak till beroendet. som representerar de 26& . Han tar upp många exempel i boken hur han själv har lyckats omvända gravt internetberoende ungdomar och verkar förvänta sig att det bor en liten filosof och psykolog i alla. Han använder sig av begrepp som gyllene nyckel och filosofiska metoder som ett sätt att ta till sig barnet och få till ett ömsesidigt förtroende mellan barnet och föräldern eller volontären. föräldrarna. studierna och till sist sitt internetberoende. Även samhället och skolan har en betydande roll i problemet. Gemensamt för de båda författarna är att de förespråkar en förbättring av den moraliska utbildningen. sex och omoralisk musik via internet. De har för dålig utbildning. Tvångsomhändertagande är bevisligen inget unikt för Kina. Där tar hon upp i högsta grad konkreta metoder så som att sporta mera. Detta trots att det i kinesisk litteratur och kultur inte på något sätt skulle vara befriad från allt våld och sex.&& tvångsomhändertagande är också svår att sätta i proportion till västerländska mått. trots att internetberoende ännu inte klassats som en psykisk sjukdom. som är ett centralt begrepp i båda böckerna. men det går att konstatera att nästan 50 procent är för tvångsomhändertagande.*. har inte tillräckligt bra moral. Precis som Tao vill hon att föräldern har en mer rationell och tålmodig attityd i sitt förhållningssätt gentemot barnet. då Tao har en mer abstrakt och filosofisk framtoning och ger inte så många konreta exempel. Till skillnad från Tao presenterar Dai även en behandlingsmetod som riktar sig direkt till det internetberoende barnet och består av tio punkter. Skolan är en institution som skapar stress för barnet och moraliska förfall gör att barnet nås av våld. även om det troligtvis förekommer mer frekvent där än vad det gör i väst.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. använda sig av påminnelselappar och sätta upp mål I jämförelse med den västerländska metoden som presenterades i teoridelen stämmer Dais behandlingsformer bäst överens med doktor Youngs metoder. Han vill att barnet ska ”identifiera” volontären. Behandlingsmetoderna skiljer sig mer åt.

&& västerländska metoderna. Ironiskt nog är andelen internetberoende ungdomar lägre i väst. ta ansvar för sig själva och inte förtjänar den respekt en vuxen människa förtjänar. I väst är samhället mer skyddande och konkurrensen inte lika hård. Många punkter. skolan och familjeförhållandet är det grundläggande faktorerna. Det kan snarare vara tvärtom. att Kinas försök att begränsa och kontrollera allt som ungdomarna kommer i kontakt med gör att de misstänkliggör vuxenvärlden ännu mera och gör revolt genom att fly in i cyberspace. öva på att säga nej till internet och psykologsamtal är några av de punkter som är snarlika i de båda behandlingsmetoderna. skolan inte lika betungande och det är vanligare att barnen har syskon att dela föräldrarnas förhoppningar med. Det är intressant hur båda författarna använder sig av ordet ”barn” när det trots allt refererar i de flesta fall till tonåringar på högstadiet och gymnasiet. Dai tar upp den låga moral som västerländsk underhållning för med sig till Kina är en av anledningarna till att barn blir internetberoende. Kinesiska skolan fokuserar på kunskapsinlärning och är examinationsinriktad vilket betyder att kinesiska ungdomar spenderar sin lediga tid med studier för att kunna få bättre betyg än sina klasskamrater. t ex påminnelselappar. Tao däremot bygger troligtvis sina metoder på sina egna livserfarenheter han fått genom att arbeta med internetberoende ungdomar. I hemmet saknar barnen syskon och får själv bära upp sina föräldrars förhoppningar och drömmar. Det kan vara en språklig missuppfattning.*. Han har själv utvecklat många av metoderna och refererar sällan till annan forskning. Det kinesiska samhället skapar mer stress för ungdomar då konkurrensen är stenhård och bristen på sociala skyddsnät gör att man måste lyckas.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. men att vara ungdom och bli refererad till som barn är enligt mig ett tecken på att författarna själv ser ungdomarna som en person oförmögen att fatta egna beslut. något som Dai gör relativt frekvent. där samhället. Dai har precis som Young tagit till sig vedertagna metoder utvecklade av psykologer och kan även till viss del ha tagit Youngs metoder och specialanpassat den för kinesiska ungdomar. som påstås vara källan till den dåliga moralen. Samband mellan enkätundersökning och behandlingsmetoder Att andelen internetberoende var högre i min undersökning än de liknande undersökningarna som genomförts i Norge och Grekland kan delvis förklaras genom de orsakssamband som både Tao Hongkai och Dai Yongzhen tar upp i sina respektive handböcker. Framsidan på Dais bok har till och med en bild på en pojke i ungefär fyraårs ålder med en dator illustrerad som ett hemskt monster i en pratbubbla. 27& .

så vill handböckerna guida föräldrar och volontärer att lära sig hantera internetberoende ungdomar. Min slutsats är att ungdomarna kommer fortsätta att göra ”revolt” så länge föräldrar och andra vuxna sätter för mycket press på dem och lägger sig i deras livsval och livsstil genom regler och förbud. Behandlingsmetoderna som ungdomarna föredrog i enkäten stämmer bättre överens med Dais konkreta än med Taos mer filosofiska metoder. Trots regeringens erkännande och den utbredda kampen mot internetberoende av personer som Tao Hongkai och Dai Yongzhen så är förtroendet för vuxenvärlden lågt enligt min undersökning. knark och porr. våld. Handböckerna jag undersökt talar inte om något spelberoende utan om ett allmänt internetberoende. Tao skriver att många föräldrar använder sig av fel metoder vilket bara förvärrar situationen och skapar ett ännu lägre förtroende för vuxna hos barnen. som begränsning av dataspelande och en förestående klassning av internetberoende som sjukdom.*. 28& .&& Enkätundersökningen visade att ungdomarna känner lågt stöd från omgivningen och regering. Tao går så långt att han vill förbjuda dataspel. Dai använder sig av en skrämselteknik när hon tar upp en historia om ett barn som tagit livet av sig på grund av ett dataspel.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Författarnas åsikter att sex. precis som Kina har gjort med spel. De ansåg likt Dai att det var viktigt att hitta andra saker att göra. ny hobby och börja med fysisk träning. Han vill alltså ytterligare inskränka ungdomars rättigheter att själv styra sina liv och ta egna beslut om vad de vill göra och inte göra. Slutsatser Utifrån undersökningen och analysen av handböckerna går det att konstatera att problemet internetberoende bland kinesiska ungdomar är relativt omfattande. I skuggan av regeringens konkreta handlingar. Införandet av förbud mot omoral har liten inverkan på ungdomarna. Spelen tas dock upp som en orsakande faktor. Detta stämmer överens med handböckerna som framställer ungdomarnas dragning till internet som en flykt från skola. Undersökningen visade att fler av de internetberoende ungdomarna sysselsatte sig med spel och nöjen än vad de som inte var beroende gjorde. hem och samhället som alla styrs av vuxna. spel och andra omoraliska företeelser är en orsak till att så många ungdomar är internetberoende låter onekligen som kommunistisk propaganda om en harmonisk internetkultur. något som det dessutom rapporteras ofta om i kinesiska dagstidningar. då de är kreativa och kommer ständigt på nya sätt att ändå komma åt det som är förbjudet. Författarna till handböckerna har helt klart en agenda som följer regeringens princip om en harmonisk internetkultur.

även om det även förekommer konkreta metoder i handböckerna också.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Trots att författarna ser orsakssambandet mellan en stresskapande skola och konkurrenshetsande samhälle ändå vill censurera mera. För att problemet med internetberoende ungdomar ska minska. då de predikar om moral i en verklighet de själva kanske inte fullt ut förstår. 29& .*. Det som regeringen och författarna sysselsätter sig med är att bota symptomen och inte sjukdomen (zhi biao bu zhi ben 治标不治本). Ungdomarna föredrar mer konkreta metoder än vad författarna förespråkar.&& Det finns också en tydlig diskrepans mellan vad de undersökta ungdomarna och vad författarna anser vara bra behandlingsmetoder. Min slutsats är att författarna tror sig förstå ungdomarnas situation bättre än vad ungdomarna själva. moralisera internet och få ungdomarna att fokusera ännu mer på skolan. eller åtminstone inte öka krävs mer grundläggande förändringar i det kinesiska samhället.

and Moral Crisis in Contemporary China. CNNIC http://research. Göran (2005) Enkät i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Inger Johanne. Internet addiction among Norwegian adults: A stratified probability sample study. Qingshaonian chengyin qingxiang: Nongcun bi chengzhen geng pubian.fl. Bang haizi jiechu wangyin 帮孩子戒除网瘾. ”Just Like the Qing Empire": Internet Addiction./. stern treatment for young internet 'addicts'.pdf+html (2010-09-14) 30& . (2009). (2010-09-29) http://baike.html (2010-09-26) China Internet Network Information Centre (CNNIC) (2010-07). Zhongguo hulian wangluo fazhan zhuangkuang tongji baogao 中国互联网络发展状况统计报告.html (2010-10-20) China Youth Internet Association (CYIA) & Communication University of China: Research institute of investigation and statistics (2010-01). Yongzhen (2008).cnnic. 2009 Nianqing shaonian wangyin diaocha baogao 青少年成瘾倾向:农村比城镇更普遍. Washington Post http://www. In China. Hongkai (2006).."E\\]]]L$K$8$##'L/+2\$K$\'/8('=*^\$>/. Katy (2008). Scandinavian Journal of Psychology. Tao Hongkai.pdf (2010-10-13) China Internet Network Information Centre (CNNIC) (2009-08).2008.00685. MMOGs.&& Källförteckning ()*+.cnnic. Alex & Lingley.baidu. Qinghua University Publishing House.com/content/3/1/59. 2009.htm (2010-10-13) Bakken. haizi: yufang yu jiechu wangyin zhinan 回来吧,孩子:预防与戒除网瘾指南.com/wpdyn/content/article/2007/02/21/AR2007022102094. 3 nr.com/p46439854.K%&W9C?C8??8?PY& & Baike.docin. 1 http://gac.. Emotional and Behavioral Effects of Video Games and Internet Overuse.wiley.*.com/view/417532.0112)/ & Dai.1467-9450.-)2567. Report 12 of the Council on Science and Public Health (A-07) 5.-. 121-127 http://onlinelibrary. m. & 314. Peking. Huilai ba.(/'&WZ[ZY&W9CCN8CQ).html&(2010-11-05) Golub.com/doi/10. 50. Ariana Eunjung (2007-02-28).cn/html/1250474533d1172.washingtonpost.x/pdf (2010-11-18) Cha.full.1111/j.sagepub. 1:a uppl.8$K$\?NQPML#5.cn/img/h000/h12/attach201007151358080. Ejlertsson. Peking. Games and Culture vol./.. Lund.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Peoples University of China press. 1:a uppl. & Tao. Studentlitteratur.0112)/ & ZK*+4($'&[*=(4$%&Z##/4($. CNNIC& http://research. CYIA & CUC http://www. 2:a uppl.

The Times http://technology. Chistopher S.com/doi/pdf/10.upiasia. Obsessed with the Internet: A tale from China.3-rx. John M.guardian. Vol.com/doi/pdf/10.F%/)&G/+%$'=*+& & Google maps (2010) ”Beijing map” http://maps. Internet addiction among China’s teenagers sprawns brutal boot camps.com/Society_Culture/2009/05/19/child_internet_addicts_given_shock_t herapy/6567/ (2010-12-25) Siomos. Tydliga gränser för att hindra spelberoende. Nyheter P4 http://sverigesradio. The Guardian http://www. 8. Video Games No Addiction For Now. netaddiciton.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohjbyfkzj/s5889/200911/44359. Konstantions E m.com/index. Hongkai (2009-08-08). N.netaddiction.L. UPI Asia. Katie m. (2008-11). (2007). Weichengnianren jiankang shangwang zhidao未成年人健康上网指导, http://www. Tao Hongkai de boke 陶宏开的博客. China limits teenage internet gaming.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid =89 (2010-11-18) Niemz. Psych Central http://psychcentral. Frequently asked questions.fl. (2009-05-19). (2010-01-13).uk/news/blog/2008/nov/11/china-internet&W9C?C8CO8CQY 31& .2005.1089/cpb. Min (2007-07-17). the General Health Questionnaire (GHQ).com http://www.liebertonline. (2005-12). Rachel (2008-11-11). Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlation with Self-Esteem.8. Wired. 8.co. Internet Addiction among Greek Adolescent Students.com/maps (2010-10-13) & !""#$%$&!'()*+#(. N.moh.cn/s/blog_4b0c914f0100ecgm.se/sida/artikel.html (2010-11-27) Williams.com.com http://www. 3-RX.co. Cyber Psychology & Behavior.com/ab/more/china-limits-teenage-internet-gaming/ (2010-08-06) Macartney.0088 (2010-11-18) Stewart.aspx?programid=105&artikel=3674039 (2010-12-23) Tao. and Disinhibition.com http://www.1089/cpb.google. 6.562 (2010-11-18) Shen.fl. Jane (2009-08-26).com (2009-08-15).&& Grohol. 2005 http://www. 6.timesonline. S. Child internet addicts given shock therapy.com/news/2007/06/26/video-games-no-addiction-for-now (2010-11-18) Kinas Hälsoministerium (2009-11-04).com http://www.com/magazine/2010/01/ff_internetaddiction/ (2010-12-25) Sveriges Radio (2010-05-04).2008.gov. Blogg http://blog.htm& & Lee. Vol.ece (2010-10-13) Netaddiciton. Cyber Psychology & Behavior.sina.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article6809831.liebertonline. China recognises internet addiction as new disease.wired.*. 2008 http://www.

CyberPsychology & Behavior 1:237–244 http://www.K*'.com/doi/abs/10. Internet Addiction: The Emergence of a new clinical disorder. (Reproduktion av artikel i ”Innovations in Clinical Practice” (Volym 17) av L. And Treatment. Kimberly S (1999).*+80/+8('. L./K#8*)$%.(/'8$'=8.1.8$==(4. VandeCreek & T.8$==(4.1089/cpb."E\\]]]L5*$%. Kimberly S (1998).8(=8??C@\& (2010-10-13) 32& . Jackson (1999) 5..F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(.1998.&& Young.+*$.\K*'.*+'*. Evaluation.*.(/'8#JK".$.237 (2010-08-06) Young.5J"%$4*L4/K\$==(4.(/'#\4*'.*+'*.(/'8 +*4/)*+J\('.liebertonline. Internet Addiction: Symptoms.

&& Appendix 1. Enkätundersökning kinesiska 我在调查中国年轻人的上网习惯与他们对网瘾的看法 请诚实地与认真地填写下面地调查题. 你估计最近三个月每天平均上网几个小时? 是 是 是 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 是 否 2小时一下 2-3小时 3-4小时 4-5小时 5-6小时 6小时以上 是 游戏 娱乐(如音乐,电影) 学习 工作 购物 否 10.*. 你是否由于上网影响了自己的工作状态或朋友关系? 7. 你是否难以减少或控制止自己对网络的使用? 4. 你是否将上网作为摆脱烦恼和缓解不良情绪 (如无助,紧张,抑郁,内疚)的方法? 9. 你自己觉得你是一个过度上网者吗? 11. 你是否对家人或朋友掩饰自己对网络的着迷程度? 8. 当你准备下线或停止使用网络的时候,你是否感到 烦躁不安,无所适从? 5.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. 你上网时间是否经常比预期的要长? 6. 你是否对网络过于关注(如下网后还想着它)? 2.感谢你参与我的调查! 年龄:______ 性别:男 女 1. 你是否感觉需要不断增加上网时间才能满足? 3. 你上网主要的目的是什么?(限选一项) 33& .

&& 聊天(如发信,博客) 其他______ 12. 你是否同意过度上网是一种精神疾病? 完全同意 同意 比较同意 不同意 完全不同意 愿意 不愿意 应该 不应该 已完善 需要稍微改善 需要完全的改善 已完善 需要稍微改善 需要完全的改善 13. 你认为你周围的权威(如父母,老师,老板,年龄大的朋友等) 能否设法帮助与支持过度上网者? 能 还可以 不能 锻炼身体 药疗法 情感阵营 找其他的爱好 心理医生咨询 其他的________ 身体不健康 精神问题 丧失社交能力 耽误事业或学业 其他的________ 18. 你认为国家在对青年人的网络成瘾问题上所采取的 措施是否完善?(如网吧管理,游戏控制, 政府对网络的规定等) 17. 你认为在过度上网引起的问题中哪个方面是最严重的? (限选一项) 34& . 你个人认为戒除网瘾最有效的方法是什么?(限选一项) 19.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. 你认为国家提供关于网瘾的资料与知识是否完善? 16. 你认为一个不接受治疗的过度上网者该不该被迫治疗? 15. 如果你被医生诊断为网络成瘾症,你是否愿意接受专业治疗? 14.*.

Tack för att du deltar i undersökningen. känner du dig då irriterad och rastlös? Ja 5. Är du överdrivet intresserad av internet? (Tänk på senaste gången du surfade) 2. Känner du att du hela tiden måste öka ditt internetanvändande för att få tillfredställelse? Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 3. Vänligen svara ärligt och seriöst på nedanstående frågor. nervositet. Uppskatta hur mycket du har surfat dagligen de tre senaste månaderna? Under 2 h 2-3 h 3-4 h 4-5 h 5-6 h Över 6 h 10. film) Studier Arbete Shopping Chat (mail & blogg) Övrigt_______________ 35& . depression eller skuld) Ja Nej 9. Har du någonsin försökt dölja för familjemedlemmar eller kompisar omfattningen av ditt internetanvändande? Ja 8. Ser du internet som ett sätt att bli av med en irritation eller att lindra ett nedstämt humör? (t ex känslor som hjälplöshet. Är du ofta online längre än vad du ursprungligen planerat? 6.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. Ålder:______ Kön: Kille Tjej 1. Anser du dig själv vara beroende av internet? Ja Nej 11. När du förbereder dig att logga ut eller sluta surfa. Enkätundersökning svenska & Jag undersöker kinesiska ungdomars internetvanor och deras syn på internetberoende. Har du ditt internetanvändande påverkat din jobbsituation eller en kompisrelation negativt? Ja Ja 7. Har du svårt för att minska eller helt sluta ditt internetanvändande? Ja 4.&& 2. Vilket är dit huvudsakliga syfte med ditt internetsurfande? Spela spel (Välj ett alternativ) Nöje (ex: musik.*.

Anser du att statens åtgärder mot internetberoende bland ungdomar är tillräckligt? (till exempel: Restrektioner på internetkaféer. kontroll av dataspel.&& 12.*. Vilket anser du vara det största problemet som internetberoende orsakar? (Välj ett alternativ) Ohälsa Psykiska problem Förlust av social kompetens Förstör arbete/studier Annat_____________________ & & 36& . lärare. Anser du att den information om internetberoende som staten tillhandahåller är fulländad? Redan fulländad Behöver förbättras Behöver fullständigt göras om 16. chefer eller äldre kompisar) anstränger sig för att hjälpa och stödja personer som är internetberoende? Ja Sådär Nej 18.F%/)&G/+%$'=*+& & & !""#$%$&!'()*+#(. skulle du då vara villig att genomgå professionell behandling? Villig Inte villig 14. Vilket anser du själv vara det mest effektiva sättet att bli av med sitt internetberoende? (Välj ett alternativ) Fysisk träning Medicinering Träningsläger Hitta annan hobby Konsultera psykolog Annat________________ 19. regler och lagar) Redan tillräckligt Behöver förbättras Behöver fullständigt göras om 17. Om du skulle diagnostiseras som internetberoende. Håller du med om att internetberoende är en psykologisk sjukdom? Håller fullständigt med Håller med Håller delvis med Håller inte med Håller absolut inte med 13. Anser du att en person beroende av internet borde tvångsomhändertas och genomgå vård? Ja Nej 15. Anser du att auktoriteter i din omgivning (t ex: föräldrar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful