You are on page 1of 2

သို႔

စာအမြတး - ဿ၉ / န / ဖ က ဗ / ှှ
ရကးစဲျ - ဿွှှ ခုႏြစး၊ ၾသဂုတးလ (ဿ၈)ရကး
အတျငး့ေရ့မြဴ့
်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖဲ႕ျ
်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵ

အေၾကာငး့အရာ။

။ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ရနးဖိတးေခၐ်ခငး့အေပၐ အေၾကာငး့်ပနးၾကာ့်ခငး့။

ရညးညႊနး့

။ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖဲ႕ျ ၏ ဿွှှ ခုႏြစး၊ ၾသဂုတးလ (ှ၈)ရကး၊ ရကးစဲျပါေၾက

ညာခ္ကးအမြတး ှ/ဿွှှ။
ှ။ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵ၊ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရ၏ ေၾကညာခ္ကးအမြတး ှ/ဿွှှ ်ဖငးံၿငိမး့ခ္မး့
ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ရနးဖိတးေခၐခ္ကးကို

မိမိတို႔ညီညျတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ

United Nationalities Federal Council (UNFC) က ေကာငး့မျနးစျာသိရြိရပါသညး။ မိမိတို႔အဖျ႕ဲ ဝငး
အာ့လဵု့က ဖိတးေခၐခ္ကးကို ဝမး့သာအာ့ရႀကိဳဆိုၾကပါေသားလညး့ တဖျဲ႕ခ္ငး့အေန်ဖငးံ သီ့်ခာ့်ပနး
ၾကာ့မညးမဟုတးပဲ UNFC အေန်ဖငးံ တေပါငး့တစညး့တညး့ ်ပနးၾကာ့လိုကးပါသညး။
ဿ။ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရ၏ဖိတးေခၐခ္ကးတျငး တဖဲျ႕ခ္ငး့သီ့်ခာ့ဆိုငးရာ်ပညးနယး သို႔မဟုတး တိုငး့ေဒသ
ႀကီ့အစို့ရမ္ာ့ႏြငးံ ပဏာမဆကးသယ
ျ းရနးဆိုသညးံအခ္ကးကို မိမိတို႔ (UNFC) အေနႏြငးံ လဵု့ဝလကးမခဵ
ႏိုငးပါ။ ယငး့ကဲံသို႔ တဖဲျ႕ခ္ငး့ဖိတးေခၐမႈသညး မိမိတို႔တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၏ စညး့လဵု့ညီညျတးစျာ ရပး
တညးမႈကို သပးလြ္ဳိၿဖိဳခဲရ
ျ ာက္သညးဟု ယူဆသညးံအ်ပငး ယခငးအေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့အရ တဖျဲ႕ခ္ငး့ေဆျ့
ေႏျ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ထိေရာကးမႈမရြိ ရလဒးေကာငး့မရႏိုငးေၾကာငး့ကိုလညး့ မိမိတို႔ (UNFC) ႏြငးံ တိုငး့
ရငး့သာ့အဖျ႕ဲ အစညး့အာ့လဵု့က ေကာငး့စျာသိရြိၿပီ့်ဖစးေသာေၾကာငးံပငး်ဖစးပါသညး။

1

၀။ ထို႔အ်ပငး ယခု်ဖစးပျာ့ေနေသာ လကးနကးကိုငးပဋိပကၡမ္ာ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပ္ကး်ပာ့ေနေသာ်ပႆနာ
မ္ာ့မြာ အုပးခ္ဳပးသူအစို့ရအဆကးဆကးက်ဖစးေပၐလာခဲံေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၏ ေမျ့ရာပါအ
ချငးံအေရ့ဆဵု့ရြဳဵ့မႈအပါအဝငး ႏိုငးငဵေရ့အေ်ခခဵ်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးသညး။ ၎်ပႆနာမ္ာ့သညး တိုငး့ေဒ
သႀကီ့ / ်ပညးနယးအလိုကး သီ့်ခာ့်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့လညး့မဟုတးပါ။ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ သို႔မဟုတး
တမ္ဳိ့သာ့လဵု့အဆငးံ၌်ဖစးေပၐေနေသာ ်ပႆနာမ္ာ့သာ်ဖစး၍ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ေဆျ့ေႏျ့ေ်ဖရြငး့မြ
သာလြ္ငး ေ်ပလညးႏိုငးမညးဟု ယဵုၾကညးယူဆပါသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ ်ပညးနယး / တိုငး့ေဒသႀကီ့ရြိအစို့ရ
မ္ာ့ႏြငးံ ပဏာမေတျ႕ဆဵုေရ့ဖိတးေခၐခ္ကးကို မိမိတို႔ (UNFC)က ်ငငး့ဆိုရ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။
၁။ ထို႔ေၾကာငးံ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရဘကးမြ ေဆျ့ေႏျ့မညးံအဖဲ႕ျ အစညး့ ဖဲ႕ျ စညး့ၿပီ့ပါက အဆိုပါအဖဲ႕ျ
အစညး့ႏြငးံ မိမိတို႔ (UNFC) ဘကးမြ အလာ့တူဖဲ႕ျ စညး့တာဝနးေပ့အပးထာ့ေသာ “ေဆျ့ေႏျ့ေရ့အဖဲျ႕ ”
ႏြငးံ တိုကးရုိကးဆကးသျယးဆကးဆဵ၍ ေဆျ့ေႏျ့သျာ့်ခငး့်ဖငးံ လကးနကးကိုငးတိုကးပျမ
ဲ ္ာ့ကိုရပးစဲေစၿပီ့
ႏိုငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ေ်ပလညးေစကာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိုလညး့

ေဖားေဆာငးေအာငး်မငးႏိုငးမ ည္ ်ဖစး

ေၾကာငး့ (UNFC) ၏သေဘာထာ့ကို အေၾကာငး့်ပနးၾကာ့အပးပါသညး။

ႏိုငးဟဵသာ
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့
ညီညျတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ

မိတၱဴ ှ။ ေဒၐေအာငးဆနး့စုၾကညး
ဿ။ UNFC အဖျ႕ဲ ဝငးအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့အာ့လဵု့
၀။ ရုဵ့လကးခဵ

2